1 Kor 15. A feltámadás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1 Kor 15. A feltámadás"

Átírás

1 1 Kor 15. A feltámadás A feltámadásról szóló legrégibb s legátfogóbb hitvallást és reflexiót az első korintusi levélben olvashatjuk. Pál számára a feltámadt Krisztussal való találkozás a Damaszkuszba vezető úton egész életét meghatározó élmény, amelyből apostoli küldetését nyerte. A feltámadás tanításának középpontja, evangéliuma (1 Kor 15,3-8). 1 1 Figyelmetekbe ajánlom, testvérek, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek. Elfogadtátok, és szilárdan kitartotok benne. 2 Általa elnyeritek az üdvösséget, ha megtartjátok úgy, ahogy hirdettem nektek. Másként hiába lettetek volna hívővé. 3 Elsősorban azt hagytam rátok, amit magam is kaptam: Pál a holtak feltámadásának szükségét megkérdőjelező korintusiaknak ír, arra kérve őket, hogy tartsanak ki a feltámadás evangéliumában. A kérdést valószínű azok a spiritualizáló (magukat szellemi embereknek tartó, és az ember testi valóságát alábecsülő) keresztények vetették fel, akik úgy gondolták, hogy a feltámadás fölösleges, hiszen ők már birtokolják a magasabb rendű bölcsességet, amely szellemi-lelki emberekké teszi őket. (Nem a gnoszticizmusról van szó, hanem inkább egy hellenista-zsidó bölcsességi irányzatról. 2 ) Pál azt adja tovább (paradi,domi), amit ő is kapott (átvett paralamba,nw) e fogalompár megfelel a rabbinikus Tóra-magyarázat áthagyományozására vonatkozó kifejezéseknek. Pál máshol is hivatkozik az 1 Kor-ban, hogy azt tanítja, amit ő is kapott (11,2: a korintusiak megtartották a hagyományokat, amelyeket Pál adott át nekik; a 11,23 szerint az utolsó vacsora hagyományát magától az Úrtól kapta). A levélben már körvonalazódik a hagyomány gondolata; a gondolatsor szerepe részben a tanítás megerősítése, részben pedig Pál apostoli tekintélyének legitimálása. A gondolat megismétlődik a 11. versben, így a 15,1-3a és 15,11 alkotják Pál evangéliumának keretét: 11 Mindegy tehát, hogy én vagy ők: ugyanazt hirdetjük, s így lettetek hívővé. A jelen szakaszban Pál azt fejezi ki, hogy az ő tanítása összhangban áll a korabeli egyház, illetve a többi apostol tanításával. Ugyanazt hirdeti, amit azok, akik Jézust földi életében ismerték és feltámadása után találkoztak vele. A 15,3-5 egy Pált megelőző hagyományt használ fel. Erre utal több olyan kifejezés, amely máshol nem, vagy csak kivételesen fordul elő Pálnál: a mi bűneinkért (u`pe.r tw/n a`martiw/n h`mw/n), az Írások szerint (kata. ta.j grafa,j), a feltámadni ige passzív módja (evgh,gertai feltámasztatott), a harmadik napon formula: (th/ h`me,ra th/ tri,th ), a megjelent ige (w;fqh), amely a Pálnak tulajdonított levelek közül csak az 1Tim 3,16-ban jelenik még meg, ott is egy himnuszban, a tizenkettő kifejezés (dw,deka), miközben máshol Pálnál mindig az apostolok szerepel, valamint a versek könnyen megjegyezhető szerkezete. E szakasz szerkezete szimmetrikus, könnyen megjegyezhető, a 2x (3+1) sémára épül: hogy Krisztus o[ti Cristo,j meghalt avpe,qanen és feltámadt kai. o[ti evgh,gertai bűneinkért u`pe.r tw/n a`martiw/n h`mw/n harmadnap th/ h`me,ra th/ tri,th az Írások szerint kata. ta.j grafa,j az Írások szerint kata. ta.j grafa,j és hogy eltemették kai. o[ti evta,fh és megjelent (megláttatott) kai. o[ti w;fqh 1 L. erről Thorday A., Az első korintusi levél 7., 13., 15. fejezeteinek magyarázata, Vö. J. Murphy-O Connor, The First Letter to the Corinthians, in: R.E Brown, J. A Fitzmyer, R.E. Murphy (szerk.), The New Jerome Biblical Commentary, London, 1991, 801,

2 Műfaja szerint, a fent említett okok miatt, őskeresztény hitvallás, amely egyúttal valószínűleg egy korai, a levél megírását (Kr.u ) megelőző igehirdető formulát tükröz. Hasonló szimmetrikus szerkezetet találunk a 15, 5, illetve 15,7-ben: Megjelent Azután megjelent Kéfának Jakabnak majd a tizenkettőnek majd az összes apostolnak A két vers közötti párhuzam arról tanúskodik, hogy Pál két különböző hagyományt kapcsol össze. A több mint ötszáz testvérnek (6.v.) esetleg egy harmadik hagyomány. Magyarázat A Cristo,j Jézus messiási címe, amely fokozatosan, amint a névelő hiánya tanúsítja, mintegy személynévvé válik. Krisztus meghalt: a görög ige aoristos formája pontszerű cselekvést jelöl, egy konkrét múltbeli eseményre vonatkozik. A mi bűneinkért halt meg (u`pe,r valakiért). Az ősegyház Jézus halálát a Szolga-énekek fényében értelmezi (Iz 53,5). Jézus, aki bűnt nem ismert (2Kor 5,21), a mi bűneinkért szenvedte a halált (vö. Róm 4,25; Gal 1,4). Kitekintés Jézus halálának értelmezéséhez figyelembe kell vennünk, hogy benne Istennek az ember iránti szeretete jelenik meg, mindaz, amit Isten kész megtenni az emberért önmaga odaadása, kiüresítése (Fil 2,7). Jézus halála Istennek az emberhez hajló szeretetének legkézzelfoghatóbb kifejezése. Jézus tettében kifejezést nyer az ember Isten iránti szeretete is: a názáreti Jézus a végsőkig menően szereti Istent és hűséges marad küldetéséhez, akkor is ha ez az életébe kerül. Ugyanakkor Jézus halála a tanítványai iránti végsőkig menő szeretet jele (Jn 13,1; vö. Jn 15,13: senkinek nincs nagyobb szeretete annál, aki életét odaadja barátaiért ). Jézusnak tehát nem azért kellett meghalnia, mintha Istennek szüksége lett kínjaira, nem mintha Istennek kedve telne az ember szenvedésében, vagy mintha nem tudna kiengesztelődni, ha az Istenember nem tenne eleget egy, az Isten fölött álló igazságosság elvárásainak. Jézus halála a végsőkig menő hűség, következetesség és szeretet kifejezése, Isten emberhez való kiengesztelő odafordulása, amely kiváltja az ember visszafordulását Istenhez, a kiengesztelődés tette. Az Írások szerint kifejezés arra utal, hogy mindez Isten terve szerint történt, s nem tekinthető a szerencsétlen véletlen játékának vagy a gonosz hatalmak győzelmének. Noha az 1Kor 15 nem tesz utalást arra, hogy milyen írásokra gondolt a korai egyház, de az evangéliumok szenvedéstörténete és az ApCsel alapján tudni lehet, hogy ezek az írások a Jahve Szolgájáról szóló énekek, különösen a negyedik, a fájdalmak férfiáról szóló szöveget (Iz 52,13 53,12) alkalmazzák Jézusra, 3 valamint a 22. zsoltárt. 4 Ez utóbbinak nagy szerepe volt Jézus szenvedésének értelmezésében és a szenvedéstörténet megfogalmazásában. 5 Az eltemetés megerősíti a halál tényét, és egyúttal kiemeli a teljes reménytelenséget. Az elkeseredett emmauszi tanítványok is úgy gondolják, hogy a halálból nincs visszatérés: Reméltük, 3 A mi betegségeinket ő viselte, és a mi fájdalmainkat ő hordozta. A mi vétkeinkért szúrták át, a mi bűneinkért törték össze, a mi békességünkért érte fenyítés, és az ő sebe által gyógyultunk meg. Kitépték az élők földjéről (Iz 53,4-5.8). 4 Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? [ ] Aki csak lát, mind gúnyt űz belőlem: Az Úrban bízott, mentse meg őt, szabadítsa meg, ha kedve telik benne! [ ] Átlyuggatták kezemet és lábamat, megszámlálhatom minden csontomat. Elosztották maguk között ruháimat, és köntösömre sorsot vetettek. (Zsolt 22, 1a.8a.917c.19). L. még Thiselton, A nagyfokú hasonlóság Jézus szenvedéstörténete és az idézett ószövetségi szövegek között nem jelenti azt, hogy Jézus szenvedése és halála valami előzetes, részleteiben meghatározott forgatókönyv szerint játszódott le. Jézus nem valamilyen színjáték főszereplője, amelyben az emberi szabadságnak semmi helye nem marad. Az evangéliumi passióelbeszélését Húsvét fényében írták meg, és az Írások beteljesüléseként értelmezték. 2

3 hogy ő szabadítja meg Izraelt, de már harmadnapja, hogy ezek történtek. (Lk 24,21) Az eltemetés közlése ugyanakkor szorosan kapcsolódik az üres sírról való híradáshoz is. 6 És feltámadt (evgh,gertai 7 - a párhuzamos helyek alapján passzív, tranzitív igealak, vagyis Isten cselekszi a feltámasztást (vö. 1Tessz 1,10; Róm 4,24; 8,11; 10,9; Gal 1,1; Kol 2,12; Ef 1,10; ApCsel 3,15; 4,10; 3,37). Jézus nem a földi életbe tér vissza, hiszen ő többé nem hal meg (Róm 6,9). A harmadik nap Pálnál csak itt szerepel, de Máté és Lukács következetesen használják (Mt 16,21; 17,23; 20,19; Lk 9,22; Lk 11,30; 18,33; 24,7.46; ApCsel 10,40). A harmadik nap fontos szimbolikus szentírási fogalom. A harmadik nap a jelentős fordulat időpontja, sok esetben a halál és az élet találkozása. Ábrahám a harmadik nap látja meg Mórijja hegyét, ahol Izsákot fel kell áldoznia (Ter 22,4), de ahol isteni beavatkozásra fiát visszakapja. A pusztai vándorlás alatt, a halálveszélyt jelentő három napos szomjazás után jut el a vándorló nép a keserű vizek forrásához, amelyből, a Mózes által bedobott fadarab hatására édes víz lesz, és így életben maradhatnak (Kiv 15,22-25). Isten a harmadik napon jelenik meg a Sínai hegyen, hogy népével találkozzon, és kinyilatkoztatást adjon (Kiv 19,16, vö. 19,11). Jónás a harmadik napon szabadul a hal gyomrából, amely az előző zsoltár alapján az alvilág szimbóluma. Ezt a képet az evangélium Jézus halálára és feltámadására vonatkoztatja (vö. Mt 12,40; Mk 8,12). Látható, hogy a harmadik nap nem annyira kronológiai adat, hanem annak szimbolikus kifejezője, hogy Isten közbelépése következtében fontos fordulat áll be, és Jézus legyőzi a halált. Az Írások szerint a legjelentősebb ószövetségi szakasz, amely a harmadik napon való feltámadásról szól, Ózeásnál található: a LXX szerint két nap múlva meggyógyít, harmadnapra feltámaszt bennünket, és élünk majd előtte (Óz 6,2). 8 Az ÚSZ nem idézi egyszer sem. Az evangéliumok Jónás történetében látják Jézus harmadik napon való feltámadásának előképét. És megjelent (3+1). Az látni (o`ra,w) ige aorisztosz passzív (w;fqh) formájának jelentése láthatóvá tette magát, megláttatta magát. Nemcsak a feltámadás tényének megerősítéséről van szó. Ugyanezt a kifejezést használja a LXX Isten megjelenéseire. Így láttatja meg magát Isten Ábrahámmal, Jákobbal, Mózessel. Így jelenik meg Mózes és Illés a színeváltozáskor, az angyal Zakariásnak, illetve Jézusnak a Getszemáni kertben. Isten kezdeményez, kapcsolatot teremt az ember világával, feltárja magát választottainak. Itt Krisztus az, aki kezdeményez. Az evangéliumi beszámolók szerint a jelenések nem az ellenfelek meggyőzését szolgálják. A Feltámadott jelenéseiben világos, hogy Isten jeladásai csak a hit nyitottságában lesznek az ember számára hozzáférhetővé. Az emmauszi tanítványok és a magdalai Mária a közelükben levő Krisztust csak akkor ismerik fel, amikor a hit látása ezt lehetővé teszi. Jézusnak a gazdag emberről és a szegény Lázárról szóló példabeszédében Ábrahám azt mondja: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, még ha a halottak közül támad is fel valaki, annak sem fognak hinni (Lk 16,3; ebben a kijelentésben valószínű az ősegyház meggyőződése tükröződik.) A megláttatás, a látni ige használata ellenére, nem a fizikai látásra vonatkozik. Jézus szellemi teste (sw/ma pneumatiko,n) csak természetfölötti tapasztalatban lesz megközelíthető. Ezért nem beszélhetünk szoros értelemben vett történeti tényről, mivel Jézus nem e fizikai világba tért vissza. Ez azonban azt jelenti, hogy a feltámadás a történelmen túl van, nem pedig azt, hogy történelmietlen. 5 Megjelent Kéfának, majd a tizenkettőnek 6 Később egyszerre több mint ötszáz testvérnek jelent meg, ezek közül a legtöbben még élnek, néhányan azonban már meghaltak. 7 Azután Jakabnak jelent meg, majd az összes apostolnak. 8 Utánuk pedig, mint egy elvetéltnek, megjelent nekem is. 6 Thorday A., Szabó M.- Tarjányi B., Az Újszövetség görög nyelve, in Thorday, u`gia,sei h`ma/j meta. du,o h`me,raj evn th/ h`me,ra th/ tri,th avnasthso,meqa kai. zhso,meqa evnw,pion auvtou/ 3

4 Az 5-8. vers szintén a korai hagyományhoz tartozik. A feltámadt Krisztus tanúit sorolja fel. Két listát találunk (Péter és a tizenkettő, Jakab és az összes apostol), amelyet az ötszáz testvérről szóló hagyomány kapcsol össze. (Ez utóbbiról nincs más beszámoló). A tanúk felsorolása, és annak kiemelése, hogy közülük néhányan még élnek, a korintusiak megerősítését szolgálja. Kéfa: Pál mindig Kéfának (azaz Péternek) nevezi Simont, tehát azt a nevet használja, amelyet a szinoptikusok szerint Jézus adott neki a fülöp-cezareai vallomása után. Szinte valamennyi szentírási hagyomány szerint Jézus Péternek jelent meg elsőként az apostolok közül. A tizenkettő Jézus feltámadásakor, Júdás halálát követően, tulajdonképpen csak tizenegy tanítványt számlál, de a kifejezés rögzülése a csoport jelentőségét emeli ki. (Pál máshol nem használja, hanem mindig apostolokról beszél.) Joachim Jeremias szerint az ötszáz testvérnek való megjelenés, valamint a pünkösdi eseményről szóló elbeszélés ugyanazon hagyomány kétféle változata lenne. Jeremias azzal érvel, hogy a János-evangélium szerint a Lélek kiárasztása összefügg Krisztus feltámadásával (Jn 20,22), az említett esemény pedig nagyon hasonlít az ApCsel 2,1-13-ban leírt pünkösdi történésekhez 9. Mások ezt a nézetet kétségbe vonják. 10 Jakab nem a Zebedeus-fiak egyike. Pál a Gal 1, 19-ben az Úr testvérének nevezi. Talán Jakab, Alfeus fiáról van szó, vagy olyan tanítványról, aki nem tartozott a tizenkettő közé. Ez utóbbit tartják valószínűbbnek, s ez megmagyarázná, miért fontos Pálnak megemlíteni őt, hiszen ebben az esetben olyan valakiről lenne szó, aki szintén nem volt szoros értelembe vett apostol, ahogy Pál sem. Az Újszövetség nem szól más helyen erről a jelenésről, de megemlíti az apokríf Zsidóevangélium. Pál párhuzamba állítja Kéfát és Jakabot, valamint a tizenkettőt és az apostolokat. Ez utóbbi talán tágabb fogalom, mert Pál magát is, meg másokat is apostolnak tekint/nevez, nemcsak a tizenkettőt. Pál csak a kora nézete szerint hitelre méltó tanúkat említi, ezért hallgat az asszonyokról. A szinoptikusok szerint azonban Jézus először a hozzá mindvégig hű asszonyoknak jelenik meg. 11 A tanúk sorában az utolsó maga Pál apostol. 8 Utánuk pedig, mint egy elvetéltnek, megjelent nekem is. 9 Én ugyanis az utolsó vagyok az apostolok közt, s arra sem méltó, hogy apostolnak hívjanak, hiszen üldöztem az Isten egyházát. 10 De Isten kegyelméből vagyok az, ami vagyok, s rám árasztott kegyelme nem maradt bennem hatástalan. Többet dolgoztam mindegyiküknél, igaz ugyan, hogy nem én, hanem az Isten kegyelme, amely velem van. A 10b v. hangvétele polémikus. Az elvetélt/torzszülött lekicsinylő megnevezést talán azért használja, mert kezdetben Krisztus ügye ellen harcolt. Más nézet szerint a kifejezés ellenségei megbélyegző szavaira utal (vö. 2 Kor 10, 10). 12 Pál kijelentésében az is láthatóvá válik, mi történik az emberrel, ha Krisztussal találkozik. A fejezet második részében (12-19 vv.) Pál a feltámadás valóságáról ír, polémikus stílusban. Pál érvelése talán meglepő. Nem bizonyítja Krisztus feltámadását, hanem abból indul ki, hogy Krisztus feltámadása vitathatatlan tény, amit a korintusiak sem vonnak kétségbe. Éppen ezért biztos, hogy Istennek van hatalma a halottakat feltámasztani. Márknál Jézus, a szadduceusok beugrató, a feltámadás képtelenségét sugalló kérdésére válaszolva arra hivatkozik, hogy a feltámadást tagadók azért tévednek, mert nem ismerik Isten hatalmát (Mk 12, 18-27). A feltámadás tehát Isten hatalmának jele. 9 J. Jeremias, New Testament Theology, London, 1981, Murphy-O Connor, Jeremias hitelesnek tekinti a nőknek való megjelenést, tekintettel az evangéliumok azon megjegyzésére, hogy a tanítványok nem hittek az ő szavuknak (Lk 24,10 sk , Mk 16,10 sk.). New Testament Theology, 306 (A történeti Jézus kutatás egyik kritériuma, hogy azok a beszámolók, amelyek rossz fényt vetnek a tanítványokra, vagy nehézséget okoznak a Jézus-képpel kapcsolatban, nagy valószínűséggel hitelesek, mert könnyebb elképzelni, hogy az evangélista kihagyna ilyen részleteket, semmint hogy azokat kitalálná.) 12 Murphy-O Connor,

5 Az apostol a 12-13, illetve a vv.-ben, abból indul ki, amit a korintusiak elfogadnak, Krisztus feltámadásából, és szembeállítja azzal, amit tagadnak, a holtak feltámadásával. Rámutat arra, hogy amennyiben a holtaknak nincs feltámadása (avna,stasij nekrw/n ouvk e;stin), ebből az következik, hogy a holtak feltámadásának előzménye és feltétele, Krisztus feltámadása, amit ők tulajdonképpen elfogadnak, sem lehet igaz. Tehát képtelenség, amit a korintusiak közül némelyek állítanak, hogy nincs feltámadás. A két párhuzamos érvelés chiastikus szerkezetű. hirdetjük, hogy Krisztus feltámadt a halálból némelyek közületek: nincs feltámadás, Ha nincs feltámadás akkor Krisztus sem támadt fel Ha Krisztus nem támadt fel, (következmények: ) hiábavaló a mi tanításunk hiábavaló a ti hitetek, Isten hamis tanúinak is bizonyulunk, mert azt tanúsítjuk, hogy Krisztust feltámasztotta holott nem támasztotta fel ha a halottak nem támadnak fel. Ha a halottak nem támadnak fel, (következmények:) akkor Krisztus sem támadt fel semmit sem ér a hitetek, mert még mindig bűneitekben vagytok azok is elvesztek, akik Krisztusban hunytak el 19 Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél szánalomra méltóbbak vagyunk. A Krisztus feltámadásáról szóló híradásnak egzisztenciális jelentősége van. Az együnk, igyunk, mert holnap úgyis meghalunk valószínű az Iz 22,13-ból származik. 20 De Krisztus feltámadt a halálból elsőként a halottak közül. (mint az elszenderültek zsengéje) Krisztus a feltámadottak zsengéje, vagyis ő az első a feltámadásra várók sorában. Feltámadása tehát a többi ember feltámadásának reményét erősíti meg. A vv-ben az apostol párhuzamba állítja Krisztus sorsát és a mi sorsunkat. Az általa kedvelt Ádám-Krisztus ellentétes párhuzamot használja (vö. Róm 5,12-21). Az összehasonlítás alapja, hogy emberi természetünk szerint Ádámhoz tartozunk, de a megváltás révén Krisztushoz. Ádám a bűn és halál szerzője, Krisztus pedig a szabadulás és az élet ajándékozója. 21 Mivel egy ember idézte elő a halált, a halottak is egy ember révén támadnak fel. 22 Amint ugyanis Ádámban mindenki meghal, úgy Krisztusban mindenki életre is kel. Pál a következőkben ( vv) az eszkatológikus események sorrendjét mondja el. 23 Mindenki, amikor sorra kerül: először Krisztus, majd az ő eljövetelekor mindnyájan, akik Krisztushoz tartoznak. 24 Azután következik a vég, amikor is (Krisztus) átadja az Istennek, az Atyának az uralmat, miután minden felsőbbséget, hatalmat és erőt megsemmisített. 25 Addig kell ugyanis uralkodnia, amíg ellenségeit mind lába alá nem veti. 26 Utolsó ellenségként a halál semmisül meg, hiszen mindent lába alá vetett (Zsolt 8, 7, vö. Zsolt 110, 1). 27 Amikor arról van szó, hogy minden alá van neki vetve, természetesen kivétel az, aki mindent alávetett neki. 28 S ha majd minden alá lesz neki vetve, maga a Fiú is aláveti magát annak, aki mindent alávetett neki, hogy Isten legyen minden mindenben. A szakasz azt a kora keresztény elgondolást tükrözi, miszerint feltámadásnak rendje, hierarchiája van: elsőként azok támadnak fel, akik a legközelebb állnak Krisztushoz. Ez a gondolat 5

6 később még egyértelműbb a Jel 20-ban, amely szerint két feltámadás van; az elsőben azok részesülnek, akik rendkívül hűségesek voltak Krisztushoz, elsősorban a vértanúk. A vv.-ben két újabb érvet hoz a feltámadás mellett. 29 Különben mi értelme van annak, hogy a halottakért megkeresztelkednek? Ha a halottak egyáltalán nem támadnak fel, miért keresztelkednek meg értük? 30 Miért tesszük ki mi is magunkat szüntelenül veszélynek? 31 Mindennap készen vagyok meghalni, hiszen büszkeségem vagytok, testvérek, Urunkban, Jézus Krisztusban. 32 Mit használ nekem, hogy Efezusban - emberi módon szólva - vadállatokkal küzdöttem? Az első érv értelmezése vitatott. Arról van szó, hogy gyakorlatban lett volna a keresztség nélkül elhunytakért megkeresztelkedni? Vagy inkább arról, hogy a Krisztusban elhunytak sírjánál keresztelkedtek meg? (a halottak fölött/ u`per). Noha az első elgondolást egyes kommentátorok kétségesnek tartják, mert teológiailag nehézséget látnak egy ilyen gyakorlatban, mégis ez tűnik valószínűbbnek. A tény, hogy Pál említést tesz egy ilyen gyakorlatról, nem jelenti azt, hogy helyesnek is tekinti. Neki itt az a fontos, hogy rámutasson, a korintusiak gyakorlata is alátámasztja, hogy a halottaknak fel kell támadniuk. Egyébként ugyanis érvénytelen lenne a halottakért való keresztség, ha nem támadnak fel. A második érv Pál önfeláldozó szolgálatával, igehirdető misszióval járó szenvedésével kapcsolatos. A negyedik rész (15, 33-49) a diatribé stílusában, a feltámadt test tulajdonságairól szól. 35 De - kérdezhetné valaki - hogyan támadnak fel a halottak? Milyen testben jönnek majd elő? Anélkül, hogy megfejtené a titkot, Pál mindenki számára hozzáférhető, a természetből vett képekkel szemlélteti a legnehezebb kérdést a feltámadt test valóságát, földi testünkkel való azonosságát és másságát. Ilyen a mag kicsírázása és egy új növény keletkezése, amely fejlettebb, mint a mag önmagában, más is, de mégis a maggal, természete szerint, azonos. A kép azt is kifejezi, hogy a feltámadás feltétele a halál (36.v). 36 Ostoba! Amit elvetsz, nem hajt csírát, hacsak el nem rothad. 37 Amit elvetsz, még nem növény, az csak azután fejlődik, hanem puszta mag, például búzaszem vagy más egyéb. 38 Isten testet ad neki tetszése szerint, minden magnak neki megfelelő testet. A növény az Isten által meghatározott alakot ölti, az ő hatalma szerint, és senki nem tudná, a mag alakjából előre megjósolni. 39 Nem minden test egyforma, hanem más az emberé, más az állaté, más a madáré, más a halé. 40 S van égi test meg földi test, de másként ragyog az égi, másként a földi. 41 Más a Nap ragyogása, más a Hold fényessége, más a csillagok tündöklése, sőt az egyik csillag fénye is különbözik a másikétól. Maga a test szó többféle értelmet hordoz, tehát analóg fogalom (emberi test, állat teste, égitest). Hasonlóképpen a feltámadt test is rendelkezhet a fizikai testétől eltérő tulajdonságokkal. A hasonlatban három alapvető tényről van szó: az egész ember feltámad, a feltámadt ember korábbi önmagával azonos, és mégis sokkal több, illetve egészen más. A Szentírás, amikor testről, vagy testről és vérről beszél, mindig az egész emberre gondol. Az ember egy és egységes, testével, szellemével együtt ember. Tehát ahhoz, hogy valóban emberként létezzünk, testi mivoltunk nélkülözhetetlen. Ez a testi valóság ugyanakkor új minőséggel rendelkezik, ezért Pál szellemi testnek nevezi (sw/ma pneumatiko,n). Nem lehet megmondani, hogy ez konkrétan mit jelent, legfennebb azt, hogy több. Az ellentétes párhuzamok sejtetnek meg valamit: 6

7 42 Ilyen a halottak feltámadása is. Romlásra vetik el - romlatlannak támad föl. 43 Dicstelenül vetik el - dicsőségben támad föl. Erőtlenségben vetik el - erőben támad föl. 44 Érzéki testet vetnek el - szellemi test támad föl. Ha van érzéki test, van szellemi is. Az evangéliumok beszámolói azt érzékeltetik, hogy a szellemi testnek (sw/ma pneumatiko,n) olyan képességei vannak, amelyekkel az érzéki test (sw/ma yuciko,n) nem rendelkezik. A feltámadt Jézus számára megszűnnek a tér és idő jelentette korlátok, jelenlétét akkor teszi érzékelhetővé, amikor ő akarja. Ennél sokkal fontosabb az önazonosság megmaradása. A János-evangéliumban van két nagyon kifejező találkozástörténet a Feltámadottal. Az egyik (az evangélium egy későbbi lezárásának része), arról szól, hogy Jézus megjelent a tanítványoknak, a Genezáreti tónál, de a virradatkor a parton álló Jézusról a tanítványok nem tudták, hogy ő az (Jn 21,4). Amikor szavának engedelmeskedve, az éjszakai hiábavaló fáradozás után, kihúzzák a tömérdek hal miatt szakadozó hálót, a szeretett tanítvány az, aki felismeri, hogy Az Úr az! (21,7), bár a látási viszonyok nem változtak jelentősen. Ebben az elbeszélésben van egy érdekes kijelentés: A tanítványok közül senki sem merte őt kérdezni: Ki vagy te? Tudták ugyanis, hogy az Úr az. (21,12) Az azonosság és a másság titokzatos feszültsége tükrözödik ebben a mondatban. Az jelenik meg a tanítványoknak, akit jól ismernek, aki úgy viselkedik, ahogy megszokták tőle, a reménytelennek látszó helyzetben segít rajtuk (Lukács a galileai működés kapcsán számol be egy hasonló esetről, Lk 5,1-11). Mégis valami titokzatosság veszi körül ezt az ismerős Ismeretlent. A másik, ehhez bizonyos szempontból hasonló eset Jézus megjelenése a sírnál síró magdalai Máriának (Jn 20,11-18). Mária hátrafordult, és látta Jézust, hogy ott áll, de nem tudta, hogy Jézus az. A Feltámadott felismerése akkor történik meg, amikor ő megláttatja magát, ismerős tapasztalatot idéz fel: megszólítja. Ehhez hasonló az emmauszi tanítványok felismerése, amikor Jézus megtöri a kenyeret (Lk 24,30-31). Mindannyiszor Jézus kezdeményez. A halászoknak halat ad. A hozzá hűséges nőt nevén szólítja. A tanítványoknak megtöri a kenyeret. Mindannyiszor úgy cselekszik, ahogy egyedül ő szokott, hiszen félreismerhetetlen a segítés módja, a megszólítás, a hang színe. És minden esetben az ismeri fel Jézust, aki őt nagyon szereti, aki valamilyen mélyebb kapcsolatban van vele. Ezek a szentírási részek azért is fontosak, mert jelzik, hogy emberi kapcsolataink nem szűnnek meg az odaátban, hiszen megmarad a személy önazonossága, legmélyebb, egyedi valósága és kapcsolatteremtő képessége. Az vv-ben említett titok arra utal, hogy Pál, a levél megírása idejében közelinek remélte a parúziát. Ugyanakkor arról is meg volt győződve, hogy elhunytak és átváltozók ugyanabban a sorsban fognak részesedni. 54 Amikor a romlandó magára ölti a romlatlanságot, a halandó a halhatatlanságot, akkor teljesedik az Írás szava: A győzelem elnyelte a halált Halál, hol a te győzelmed? Halál, hol a te fullánkod? 56 A halál fullánkja a bűn, a bűn ereje pedig a törvény. De legyen hála Istennek, mert ő győzelemre segít minket, Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Krisztus, feltámadva legyőzte a bűnt és a halált (54-56). Ez a tudat erőt ad a szolgálathoz: 58 Legyetek tehát állhatatosak és kitartók, szeretett testvéreim! Tegyetek mindig minél többet az Úr ügyéért, hiszen tudjátok, hogy az Úr ügyében való fáradozástok nem hiábavaló. 13 Hozzávetőlegesen idézi Iz 25,8-at és Óz 13,14-et. 7

Milyen test támad majd fel?

Milyen test támad majd fel? Milyen test támad majd fel? ((1 Eszetekbe juttatom, testvéreim, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, amelyben meg is maradtatok. 2 Általa üdvözültök is, ha megtartjátok

Részletesebben

Ő SEGYHÁZI HITVALLÁS J ÉZUS FÖLTÁMADÁSÁRÓL

Ő SEGYHÁZI HITVALLÁS J ÉZUS FÖLTÁMADÁSÁRÓL Ő SEGYHÁZI HITVALLÁS J ÉZUS FÖLTÁMADÁSÁRÓL Az első korintusi levél Jézus föltámadásáról szóló szövege (1Kor 15,3-8) különös jelentőséggel bír, mivel összefoglalja mindazt, amit Szent Pál az ő evangéliumának

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

Jézus órája János evangéliumában

Jézus órája János evangéliumában MICHAEL FIGURA Jézus órája János evangéliumában 1. A HELY- ÉS IDÔMEGHATÁROZÁS FONTOSSÁGA JÁNOS EVANGÉLIUMÁBAN A kánai menyegzôrôl szóló perikópában (2,1 11), amely a világosság olvasójának második titka,

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév Messiási próféciák IV. évfolyam I. félév Tematika: 1. Bevezetés: A messiási jövendölések fogalma, jellegzetességeik, tanulmányozásuk, haszna, jelentősége. Két alapvető messiási jövendölés: Az ősevangélium

Részletesebben

3. FELNŐTT-KERESZTELÉS FELÉPÍTÉS

3. FELNŐTT-KERESZTELÉS FELÉPÍTÉS 3. FELNŐTT-KERESZTELÉS FELÉPÍTÉS KÖSZÖNTÉS MISSZIÓI PARANCS KERESZTELÉSI IGE, IGEHIRDETÉS APOSTOLI HITVALLÁS KERESZTELÉSI KÉRDÉSEK KERESZTELÉS (MIATYÁNK) KÖSZÖNTÉS A GYÜLEKEZETBEN 31 KÖSZÖNTÉS Felnőtt

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

Bevezetés. Imádság az idei karácsony teljességéért

Bevezetés. Imádság az idei karácsony teljességéért Bevezetés Imádság az idei karácsony teljességéért Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.... Mi pedig

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

18. alkalom 2012. április 13. Feltámadás Márk evangéliumában (16,1-14) 16,1) 16,2 16,2 16,2 16,9 16,1 Mk 16,9

18. alkalom 2012. április 13. Feltámadás Márk evangéliumában (16,1-14) 16,1) 16,2 16,2 16,2 16,9 16,1 Mk 16,9 Biblia-kor 2011-2012 1 BB 18. alkalom 2012. április 13. Feltámadás Márk evangéliumában (16,1-14) A feltámadás eseményének ideje: Mikor elmúlt a szombat (16,1) Korán reggel (16,2) A hét első napján (16,2)

Részletesebben

I. Döntsd el, hogy igaz vagy hamis az állítás! A helyes választ aláhúzással jelöld!

I. Döntsd el, hogy igaz vagy hamis az állítás! A helyes választ aláhúzással jelöld! Tudásdepó Expressz - A könyvtári hálózat fejlesztése a Keményben az élethosszig tartó tanulás érdekében Kódszám: TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0043 Kedvezményezett: Békéscsabai Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15.

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15. 3. tanulmány A Hegyi Beszéd április 9-15. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:6; Mikeás 6:6-8; Máté 5 7; 13:44-52; Lukács 6:36; Róma 7:7; 8:5-10 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT*

HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT* Buji Ferenc HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT* A világ fiai nősülnek és férjhez mennek. Lk 20,34 Ha a keresztény ember a házasság és a szerzetesi, papi, valamint evangéliumi indíttatású világi nőtlenség

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett A húsvh svét értéke nekünk nk és s Istennek? Mit jelent a húsvét az átlagember számára? Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Az átlagember tanítvánnyá tétele

Az átlagember tanítvánnyá tétele február 1 7. Az átlagember tanítvánnyá tétele SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 15:32-39; 16:13-17; Lukács 2:21-28; 12:6-7; 13:1-5; Jakab 2:1-9 Mikor pedig Galilea tengere mellett járt, látá Simont

Részletesebben

JÉZUS KRISZTUS A SZABADÍTÓ Bevezető óra az újszövetségi tematikába

JÉZUS KRISZTUS A SZABADÍTÓ Bevezető óra az újszövetségi tematikába TEOLÓGIAI ALAPVETÉS JÉZUS KRISZTUS A SZABADÍTÓ Bevezető óra az újszövetségi tematikába Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. JÉZUS KRISZTUS A SZABADÍTÓ Gyülekezeti óraszám, 1. Egyházi iskolák

Részletesebben

Jézus, a misszió Mestere

Jézus, a misszió Mestere 7. tanulmány Augusztus 8 14. Jézus, a misszió Mestere SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Ézsaiás 42:1-9; Dániel 9:24-27; Máté 10:5-6; Lukács 2:8-14; Apostolok cselekedetei 1:1-14; 2Timóteus 1:8-9 Majd

Részletesebben

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél Textus: Mk. 8, 11-26. 1 Bevezetés Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: - farizeusok viselkedése - jel - a négyezrek megvendégelésének a története hogyan talált visszhangra - HELYES

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

Ő ADOTT, ÉN IS ADNI AKAROK EFÉZUS

Ő ADOTT, ÉN IS ADNI AKAROK EFÉZUS Ő ADOTT, ÉN IS ADNI AKAROK EFÉZUS 4.7-16 Ha belefáradtál, hogy mindig bizonyítanod kell Nem arról beszélek...hogy a szeretet ne intené a másikat...hogy a tetteink ne árulkodnának szívünk állapotáról...hogy

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

25. alkalom 2012. június 21. Keresztelő János születése Lk 1,57-66. 80 Irgalmas volt az Úr Erzsébethez. Együtt örült vele mindenki.

25. alkalom 2012. június 21. Keresztelő János születése Lk 1,57-66. 80 Irgalmas volt az Úr Erzsébethez. Együtt örült vele mindenki. Biblia-kor 2011-2012 1 BB 25. alkalom 2012. június 21. Keresztelő János születése Lk 1,57-66. 80 Átismételni mindazt, amit János családjáról tudunk. LÁSD Biblia-kör 3. Jegyzet. A megjelölt szakasz elemzése

Részletesebben

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1.

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. 2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Karasszon Dezső: Ésaiás könyvének magyarázata,

Részletesebben

Az aratás és az aratók

Az aratás és az aratók 12. tanulmány Az aratás és az aratók március 15 21. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Máté 9:36-38; Lukács 15; 24:4-53; János 1:40-46; 4:28-30; Apostolok cselekedeti 1:6-8 Abban dicsőíttetik meg az

Részletesebben

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e?

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Jézust szelídnek tartjuk. Ilyennek mutatja a házasságtörő asszonynak az esete. Meg akarják kövezni, de Jézus megmentette ettől. A keresztfán kéri az Atyát,

Részletesebben

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14.

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14. Alig tudjuk elképzelni, hogy milyen lehetett az, amikor Ádám volt az első és egyetlen ember a Földön. Biztosan magányos volt egyedül. Ádám számára ez természetes volt, még soha nem ismert egy másik embert.

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Nagyböjti elmélkedések. Olvass! Elmélkedj! Cselekedj! 1 / 31

Nagyböjti elmélkedések. Olvass! Elmélkedj! Cselekedj! 1 / 31 Nagyböjt Pontosan így (XVI. Bene Olvass! Elmélkedj! Cselekedj! 1 / 31 február 22. Hamvaz ószerda Joel 2,12-18; 2Kor 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18 A legveszedelmesebb kísértés Részt veszek az első nagy február

Részletesebben

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5 TARTALOM Előszó a magyar kiadáshoz 5 Í.MÁTÉ EVANGÉLISTA-KI IS VOLT Ő? 13 1.1 A meghaladott életrajzi portré 13 1.2Az evangélium az evangélista nélkül 16 1.3 A teológiai portré 19 1.4Előzetes módszertani

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Elöljáróban. 13. hitelv

Elöljáróban. 13. hitelv hit13.qxd 2007.11.06. 21:40 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 13. hitelv A maradék és küldetése Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen,

Részletesebben

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27.

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27. 4. tanulmány Boldog és hálás július 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 12:2; 1Korinthus 13; Galata 5:19-23; 1Thesszalonika 1:1-10; 1Timóteus 1:15 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért,

Részletesebben

yymár meglévő csoport számára:

yymár meglévő csoport számára: 1. HÉT: FILIPPI 1,1 11 Tényleg Krisztushoz tartozom? Kezdjük a beszélgetést azzal, hogy feltesszük valamelyiket a következő kérdések közül a csoportnak: yykezdő csoport számára: Mi indított arra, hogy

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. Kedves Olvasó! Sok szeretettel adjuk közre a 2015. évi bibliaolvasó útmutatót. A közösen

Részletesebben

2. Ismerkedés a hittannal, a gyülekezettel, a templommal, 6 óra. 3. A világ, ami körülvesz bennünket, Isten teremtett világa, 10 óra.

2. Ismerkedés a hittannal, a gyülekezettel, a templommal, 6 óra. 3. A világ, ami körülvesz bennünket, Isten teremtett világa, 10 óra. Hittan kerettanterv. Általános iskola 1. osztály Téma: 1. Ismerkedés egymással, 2 óra. 1.hét: Gyerekek játékos ismerkedése egymással. 2. Ismerkedés a hittannal, a gyülekezettel, a templommal, 6 óra. 2.hét:

Részletesebben

Gyászszertartás Búcsúztató

Gyászszertartás Búcsúztató Gyászszertartás Búcsúztató Nyitó ima: Mennyei Atyánk, azért jöttünk össze a mai napon, hogy lerójuk tiszteletünket és kegyeletünket szeretett teremtményed, élete előtt. Összejöttünk, hogy hálát adjunk

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE IV. évfolyam 1. szám 2011. január Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Őszinte téli fák Bódás János Hazug a nyár

Részletesebben

A Krisztus-dicséret felépítése

A Krisztus-dicséret felépítése A Krisztus-dicséret felépítése KEZDÕÉNEK HITVALLÁS (CREDO) KEZDÉSHEZ AZ EMBERRÉ LETT ISTEN A SZENVEDÕ ÚR A FELTÁMADOTT ÚR A FELEMELTETETT ÚR EGYHÁZÁNAK URA AZ ANGYALOK URA SZÛZ MÁRIA FIA TANÚINAK URA MIATYÁNK

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

6 Tiszták, hősök, szentek. Apostolok és evangélisták

6 Tiszták, hősök, szentek. Apostolok és evangélisták 6 Tiszták, hősök, szentek Apostolok és evangélisták 2013 Jézus a Péter nevet adta neki, ami kősziklát jelent ( 2 ) Szent Péter apostol Főünnepe: június 29. Simon néven született a Genezáreti-tó partján

Részletesebben

IGAZSÁG ÉS ÉLET Folyóirat a lelkipásztori és nevelői munka számára Lectio continua Bibliaolvasó kalauz alapján MÁRCIUS 15.

IGAZSÁG ÉS ÉLET Folyóirat a lelkipásztori és nevelői munka számára Lectio continua Bibliaolvasó kalauz alapján MÁRCIUS 15. IGAZSÁG ÉS ÉLET Lectio continua Bibliaolvasó kalauz alapján 2012. MÁRCIUS 15. CSÜTÖRTÖK MOLDVÁN EDIT Kérdés a feltámadásról 22,23 Azon a napon szadduceusok is mentek hozzá, akik azt állítják, hogy nincs

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

Jézus tizenkét tanítványt választ

Jézus tizenkét tanítványt választ A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus tizenkét tanítványt választ Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta

Részletesebben

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI Egészen bizonyos, hogy azok az apostolok, akik korábban Jézus közvetlen tanítványai voltak (tehát a 12-höz tartoztak), tanításaik alkalmával

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

Tévtanítások, tévhitek

Tévtanítások, tévhitek Tévtanítások, tévhitek Engedd be/ imádkozd a szívedbe Jézust és üdvözülsz ajtód előtt állok és zörgetek (Jel. 3:20) kiforgatására alapozzák. Az idézet langyos keresztényekhez (megváltottakhoz), nem pedig

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Katolikus hittan emelt szint 0802 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 22. KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

Hitünk tökéletesítése

Hitünk tökéletesítése 2. tanulmány Hitünk tökéletesítése október 4 10. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Lukács 12:16-21; 17:5-6; Filippi 3:12-15; Jakab 1:2-3, 19-21; 1Péter 1:6-7 Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

Jézus az ég és a föld Teremtője

Jézus az ég és a föld Teremtője 1. tanulmány december 29 január 4. Jézus az ég és a föld Teremtője SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 1:1; Zsoltár 19:2-4; János 1:1-3, 14; 2:7-11; Kolossé 1:15-16; Zsidók 11:3 Kezdetben teremté

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119 Tartalomjegyzék Előszó 5 i. rész: A neveiben föltárulkozó Isten Bevezetés az 1. részhez: Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem 9 1. Elóhim 15 2. Jehova vagy Jahve 21 3. Ő, Aki gondot visel 27

Részletesebben

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET A) ÚRVACSORÁVAL A szolgálattevõ az úrasztalához egyenesen a szószékre megy, és Isten igéjével köszönti a gyülekezetet. KÖSZÖNTÉS 1. Kegyelem néktek és békesség Istentõl,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Adventi idő olvasmányai... 1 Karácsonyi idő olvasmányai... 2 Nagyböjti idő olvasmányai... 3 Nagyheti olvasmányok... 4 Húsvéti idő olvasmányai... 5 Pünkösdi és ünnepi

Részletesebben

A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata)

A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata) A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata) 1. Példázat a kegyelemről Tételezzük fel, hogy két ember a világi élete során halálos bűnt követ el és a világi bíróság

Részletesebben

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM!

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Dr. Egresits Ferenc ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Kérdések és megfontolások Jézus passiója kapcsán az irgalmasság évében. - Az esetleges párhuzamok és áthallások nem a véletlen művei! -

Részletesebben

Hit és erkölcstan 1-4. osztály

Hit és erkölcstan 1-4. osztály Hit és erkölcstan 1-4. osztály 1. évfolyam Tankönyv: Lacknerné Puskás Sára: Isten hozott 1. félév Tudja, hogy Isten, teremtő ereje által, minden, ami a világ része, Isten munkája során jött létre. A Teremtéstörténet

Részletesebben

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt.

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt. Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt. János 1,1 Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. János 1,4 1 Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: Én vagyok

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

A szolgálat lelki ajándékai

A szolgálat lelki ajándékai A szolgálat lelki ajándékai 0. Áttekintés Szolgálat Segítés Adakozás Könyörületesség Zene Vendégszeretet 1.1 Mit mond az Írás? Igehely: Róma 12,7; 1 Péter 4,11. Szolgálat = diakonia az Újszövetségben a

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

22. Bibliai történetek Újszövetség Jézus önmagáról (Jn 6,35. 51; 8,12; 10,7-15; 11,25; 14,6; 15,1-2)

22. Bibliai történetek Újszövetség Jézus önmagáról (Jn 6,35. 51; 8,12; 10,7-15; 11,25; 14,6; 15,1-2) 7. évfolyam 1. Önismeret a Biblia fényében 2. A Szentírásban Isten szava (2Tim 3,16) 3. Megtérés és hit 4. Emberi kapcsolatok a Biblia fényében 5. Hitvallók a történelemben (gályarabok, hitvalló őseink)

Részletesebben

Magyar. Amikor leszáll rátok a Szentlélek, erő tölt el benneteket, és tanúim lesztek a föld végső határáig. (vö. ApCsel 1,8)

Magyar. Amikor leszáll rátok a Szentlélek, erő tölt el benneteket, és tanúim lesztek a föld végső határáig. (vö. ApCsel 1,8) Magyar Amikor leszáll rátok a Szentlélek, erő tölt el benneteket, és tanúim lesztek a föld végső határáig. (vö. ApCsel 1,8) Első könyvemben, kedves Teofil, elbeszéltem, mi mindent tett és tanított Jézus

Részletesebben

UTASÍTÁSOK. Tekergó veszélyben

UTASÍTÁSOK. Tekergó veszélyben UTASÍTÁSOK Egy kis füzetecskét fogunk készíteni, melynek címe: Tekergô veszélyben. Ez egy mulatságos kis történet, de nagyon komoly a mondanivalója. Íme, az elkészítés módja: 1. Nézzétek meg a harmadik

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

A Szent Szellem keresztség

A Szent Szellem keresztség Nochta Pál Attila A Szent Szellem keresztség Rengeteg könyv jelent már meg a Szent Szellem keresztséggel kapcsolatosan, s ezekben a könyvekben teológusok és laikusok egyaránt közzétették véleményüket e

Részletesebben

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19.

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19. 1 Egy pokoli házasság (Rm 7:1-6) Suhai György Balatonszárszó, 2014.03.19. Mindannyian egy tökéletes társra vágyunk! Na de úgy valaha is igazán belegondoltunk már abba, hogy milyen lehet egy tökéletes társsal

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

3. Csak egy nevet írj!(4p.) Mózes honfoglaló utóda: A 300 fős hadsereg vezére A megvakított bíra: Az ő botja virágzott ki

3. Csak egy nevet írj!(4p.) Mózes honfoglaló utóda: A 300 fős hadsereg vezére A megvakított bíra: Az ő botja virágzott ki HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: III. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám:91p. 2015. február 27 1. Sorold fel

Részletesebben

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa?

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? A királyt ékességében látják szemeid; látnak széles országot. Szíved elgondolja a mult félelmét: hol az író, hol a mérlegelő, hol a tornyok összeírója? A gőgös

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben