Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa?"

Átírás

1 Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? A királyt ékességében látják szemeid; látnak széles országot. Szíved elgondolja a mult félelmét: hol az író, hol a mérlegelő, hol a tornyok összeírója? A gőgös népet nem látod, a homályos, érthetetlen ajkú népet, dadogó nyelve meg nem érthető. Lássad Siont, ünnepeinknek városát, szemeid nézzék Jeruzsálemet, mint nyugalom hajlékát, mint sátort, mely nem vándorol, melynek szegei soha ki nem húzatnak, s kötelei soha el nem szakadnak; Sőt az Úr, a dicsőséges lesz ott nékünk folyók és széles vizek gyanánt, a melyekbe nem jő evezős hajó, és nehéz gálya rajtok át nem megy. Mert az Úr a mi bíránk, az Úr a mi vezérünk, az Úr a mi királyunk, Ő tart meg minket! Megtágultak köteleid, árbóczfájok alapját nem tartják erősen, vitorlát nem feszítenek: akkor sok rablott prédát osztanak, még a sánták is zsákmányt vetnek. És nem mondja a lakos: beteg vagyok! a nép, a mely benne lakozik, bűnbocsánatot nyer. Bevezetés Az előző versekben azt a kérdést tette fel az Úr a próféta által, hogy ki lakhatik közülünk megemésztő tűzzel? (Ézs 33,14). Aztán szó volt a múlt alkalommal, hogy kik lakhatnak az Úrral együtt. A mostani részben pedig arról van szó, hogy milyen az Úr, és milyen az Ő országa, ahol együtt lakik Vele az Ő népe. Aki bűnbocsánatot nyert Ezzel kezdem: És nem mondja a lakos: beteg vagyok! a nép, a mely benne lakozik, bűnbocsánatot nyer (24. vers). Azt hiszem, ez a legelső, amit megértünk, hogy abban az országban, ahol az Úr lakik, akik odajutnak, bűnbocsánatot nyert emberek. Nem olyan emberek, akik nem követtek el soha bűnt. Nem olyanok, akik a maguk erejéből, vagy igazából, vagy képességükből jutnak oda. A bűnös emberek közül jutnak mind oda, akik bűnbocsánatot nyertek. Milyen nagy dolog ez Izrael népére nézve is, de miránk nézve is! Emlékeztetném a testvéreket arra, amit olvastunk, amikor elküldte az Úr Ézsaiást, és azt a feladatot bízta rá, hogy kövérítsd meg a népnek a szívét. Hogy ne halljanak a füleikkel, ne lássanak szemeikkel, meg ne térjenek. És én mondék: meddig lesz ez Uram? És monda: (Isten) Míg a városok pusztán állanak lakosok nélkül, a házak emberek nélkül, a föld is puszta lesz. És az Úr az embert messze elveti, és ha megmarad még rajta egy tizedrész (a népből) ismét elpusztul ez is, de mint a terpentinfának meg a cserfának a törzsük marad kivágatás után (Ézs 6,10-13). Még kihajt majd, ennyi marad, egy nagyon kevés maradék. De ez szent mag lészen (Ézs 6,13). Ezek után, a sok szenvedés és nyomorúság után hagy az Úr egy szent magot. Kegyelemből való magot, ahogy Pál apostol mondja. Ezek azok, akik bűnbocsánatot nyernek, és bejutnak ebbe az országba. Ahogy megyünk itt versről versre, szeretném elmondani, hogy vonatkozik Izraelre ez a prófécia. Azután hogy vonatkozik ránk, mit tanulhatunk belőle, mit üzen nekünk az Úr. Amikor Izrael átmegy majd ezen a nagy nyomorúságon és bűnbocsánatot nyer, akkor az teljesedik be, amit olvasunk: No jertek, törvénykezzünk, [pereljünk] azt mondja az Úr! Ha bűneitek skárlát-pirosak, hófehérek lesznek, és ha vérszínűek, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapjú (Ézs 1,18). Ez a perlekedés, ez a törvénykezés az egész néppel végbement, majd különösen a nagy nyomorúságnak az ideje alatt. Azután Isten szívtől szívig szól mindenkihez, és az lesz a maradék, amelyik elfogadja azt, hogy ezt a temérdek bűnt csak az Úr Jézus Krisztus vére képes eltörölni. Aki Őt fogadja el Messiásnak, Megváltójának és Üdvözítőjének, annak lesz eltörölve, elmosva a bűne, és fehér lesz, mint a hó.

2 A mi életünkre ez úgy vonatkozik, hogy mi is akkor gyógyultunk meg, amikor Isten a vakságot és süketséget elvette rólunk, ami Izraelen is volt de szellemileg vakok, süketek voltunk mi is. Az Úr, megnyitotta a fülünket, hogy meghalljuk az Igéjét; megnyitotta a szemünket, hogy meglássuk benne Krisztust. Velünk is törvénykezett, de ez abban állt, hogy látjuk, hogy bűneinket az Úr Jézus Krisztusra vetette. Nem nekünk kellett a bűneinkért fizetni, Őt büntette meg értünk. Ahogy már Ézsaiásnál mondja az Ige, hogy békességünk büntetése rajta van, és az Ő sebeivel gyógyultunk meg. Azt mondja itt az Ige, nem mondja a lakos, hogy beteg vagyok, meggyógyultunk az Ő sebeivel. Addig, míg meg nem gyógyultunk, bűnösök voltunk, betegek, sőt, bűneinkben halottak voltunk, nem csak betegek. Reménységünk nem volt, Isten nélkül valók voltunk e világban, ahogy mondja az Ige, és mikor megbocsájtotta a bűneinket, akkor közel valókká lettünk az Ő vére által (Ef 2,12-13). Láthatjuk Krisztust dicsőségben Most menjünk a felolvasott rész elejére. Akik bűnbocsánatot nyertek: a királyt ékességében látják szemei[ ] (17. vers). Izráelre ez úgy vonatkozik, hogy a bűnbocsánatot nyert maradék bemegy az ezeréves királyságba. Azzal kezdődik a királyság, hogy Jézus Krisztus visszajön nagy hatalommal és dicsőséggel. Ezt a dicsőséges királyt, a dicsőséges Úr Jézus Krisztust meglátják a szemei. Mert minden szem meglátja Őt, még akik általszegezték is (Jel 1,7). Csak lesz, akinek félelmetes lesz ez a látvány, mert ítéletet fog tartani, mikor jön. A maradéknak, a bűnbocsánatot nyerteknek pedig a reménysége teljesedik be ezzel a látvánnyal, amikor a királyt dicsőségben látják a szemei. Miután ítéletet tart az Úr, az Övéinek megadja azt az országot, azt az ezeréves királyságot. Először, úgy, ahogy olvassuk a hegyi beszédben: a szelídek öröklik a földet (Mt 5,5). Hát eddig a földön mindig, akik könyököltek, meg tülekedtek, azok nyertek el valamit, de az Ige megáll. A maradéknak, a szegényeknek, a szelídeknek fogja adni azt a földet. Az Úr Jézus mondja: Ne félj te kicsiny nyáj, mert tetszett az Atyának, hogy nektek adja azt az országot (Lk 12,32). A királyt ékességében látják szemeid, és látnak széles országot - a mi életünkre ez úgy vonatkozik, hogy szellemben mi már most ékességben látjuk a királyt, az Úr Jézus Krisztust. Azt olvassuk, hogy: Fölbuzog szívem szép beszédre. Mondom: művem a királynak szól. [a királynak, Krisztusnak] Nyelvem gyors írónak tolla. Szebb, szebb vagy az ember fiainál [ez az ékesség, nem valami külső cicoma. Nem valami olyan, mint amit rá szoktak aggatni az emberekre, hanem maga a lénye, ami mindenkinél szebb], kedvesség ömledez ajakidon, azért áldott meg az Isten örökké (Zsolt 45,2-3). Ezzel szemben az van megírva, hogy sokak szemében és a mi szemünkben is, amíg bűnbocsánatot nem nyertünk, és nem nyitotta meg a szemünket, addig utált volt, emberektől elhagyott, fájdalmak férfia, betegség ismerője, mint, aki elől orcánkat elrejtjük. Utált volt, és nem gondoltunk vele (Ézs 53,3). Amikor megnyílnak a szemeink, akkor azt mondjuk: szebb, szebb vagy mindenkinél, az ember fiainál szebb vagy nekünk! Láthatjuk az országot Krisztus után, mikor Őt meglátjuk, látjuk a mennyei hazánkat is, amiről így olvasunk, hogy: amit szem nem látott, fül nem hallott, és az embernek a szíve meg sem gondolt, amiket Isten készített az Őt szeretőknek. Nekünk azonban Isten kijelentette az Ő Szelleme által. Mert a Szellem mindeneket vizsgál: még az Istennek a mélységeit is (1Kor 2,9-10). Néhány verset szó szerint elolvasok: a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőség Atyja adjon néktek bölcseségnek és kijelentésnek Lelkét az Ő megismerésében. És világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, hogy mi az Ő elhívásának a reménysége, mi az Ő öröksége dicsőségének a gazdagsága a szentek között, És mi az Ő hatalmának felséges nagysága irántunk, a kik hiszünk, az Ő hatalma erejének ama munkája szerint, A melyet megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta Őt a halálból, és ültette Őt a maga jobbjára a menynyekben.

3 Felül minden fejedelemségen és hatalmasságon és erőn és uraságon és minden néven, mely neveztetik nemcsak e világon, hanem a következendőben is: És mindeneket vetett az Ő lábai alá, és Őt tette mindeneknek fölötte az anyaszentegyháznak [Gyülekezet, Eklézsia] fejévé, Mely az Ő teste, teljessége Ő néki, a ki mindeneket betölt mindenekkel. Titeket is megelevenített, a kik holtak valátok a ti vétkeitek és bűneitek miatt (Ef 1,17-2,1). Eddig ez az Ige arról beszél, hogy milyen a király, milyen az Úr Jézus Krisztus. Ő nekünk nem király, hanem a fejünk. Mint a testnek a feje, de a mindenségnek királya, uralkodója: minden a lába alá vettetett. Olvasom tovább: De az Isten gazdag lévén irgalmasságban, az Ő nagy szerelméből, melylyel minket szeretett, Minket, kik meg voltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, (kegyelemből tartattatok meg!) És együtt feltámasztott és együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban: Hogy megmutassa a következendő időkben az Ő kegyelmének felséges gazdagságát hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban (Ef 2,4-7). Most, ha belegondolunk ebbe az Igébe, hogy milyen is az az ország, amit mi kaptunk, akkor azt látjuk, tulajdonképpen nem is országot kaptunk. Mi Krisztust kaptuk. Ez olyan, mint amikor azt mondja a Lévi fiainak: ti nem kaptok örökséget, mert én vagyok a ti örökségetek. A többiek kapnak egy-egy országrészt, de nektek magamat adom. Hát itt így van kijelentve, ilyen a mi országunk, ilyen a mi örök részünk, ilyen a mi örökségünk, Krisztus. Amikor a királyt látják a szemeink, akkor látják azt az örökséget, azt a széles országot, ami sokkal több, mint amit Izraelnek valaha is ígért, vagy adott volna az Úr. Hogy gondolunk a múltra? Most olvastunk a jövőről, bár nagy részét már most is megkaptuk, szellemben a mienk, de teljesen a jövőben teljesedik be. Itt le van írva a múlt: Szíved elgondolja a múlt félelmét: hol az író, hol a mérlegelő, hol a tornyok összeírója? A gőgös népet nem látod, a homályos, érthetetlen ajkú népet, dadogó nyelve meg nem érthető ( vers). Majd Izrael maradéka a királyságból visszagondol a nyomorúság idejére. Izrael népe, mikor egy-egy nyomorúságon átvitte az Úr, és kiszabadította, mondjuk Egyiptomból, vagy a babiloni fogságból, vagy az asszíriaiaktól megmentette, visszagondol a nyomorúság idejére, és akkor azt mondja, hogy: hol van? Már a múlté. Milyen nagy dolog, hogy már a múlté. Elgondolja a szíved a múltnak a félelmeit, hogy milyen kegyetlenül uralkodtak az idegenek rajtuk, olyanok, akiknek a nyelvét sem értették. Ahol író, vagy összeíró volt, összeírta az embereket, hogy fizessen adót. Itt a mérlegelő másik fordítás szerint adószedő; jól megsarcolták őket. Gőgös volt az ellenség, és ők nagyon megalázottak voltak. Erre visszagondolnak. Mi hívő emberek is úgy nézünk a múltunkra, hogy örülünk, hogy vége van. Már tényleg a múlt. Ha végig gondoljuk, különösen a hitetlen életünket, akkor ott csak nehézséget és bajt látunk. Bár utólag látjuk Isten kegyelmét is, hogy hogyan alakította az életünket, hogy megismerjük Őt, de azért arra gondolunk vissza, hogy ott volt az összeíró, a vádoló, a Sátán, aki aztán szorgalmasan jegyezgette és gyűjtötte a bűneinket. A szeretet nem rója fel a gonoszt, ő aztán felrótta, ment és vádolt, ahol csak lehetett. Ezenkívül, volt még más nehézség is. Ott volt a követeléseivel minket terhelő adósságlevél, amiről olvasunk. Isten igazságos követelése, a törvénynek a követelése. Ha nem tudtuk teljesíteni, csak minket vádolt. Jött az Úr Jézus Krisztus, és eltette az útból, odaszegezte a keresztfára (Kol 2,14). Ott volt a múltban a félelmünk is, Isten ítéletétől való félelmünk. Ez is elmúlt, mert bizodalmunk van az ítélet napjához (1Jn 4,17). Sőt, az Úr Jézus azt mondja, hogy aki hisz Benne, nem is megy az ítéletre, hanem átment a halálból az életre. Sőt, a Gyülekezetet, mikor maga elébe állítja az Úr Jézus Krisztus, akkor az egy jutalomosztó szék lesz. Az nem olyan ítélet, hogy élet vagy halál, üdvösség vagy kárhozat, hanem, hogy több jutalom vagy kevesebb, vagy semmi jutalom. A félelmet kivette a szívünkből.

4 Amikor majd feltámadunk, és visszatekintünk a földi életünkre, akkor a testnek a nyűgére, korlátaira emlékezünk, ami távol tartott tőle. A szívünk elgondolja a múltat, annak a félelmeit, terhét, nyűgét, és akkor a szívünkből önként fakad fel a hála és a magasztalás Isten felé. Áldjad én lelkem az Urat, egész valóm, egész bensőm az Ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményéről (Zsolt 103,1-2). Egyrészt ott voltak ezek a nyomorúságos félelmek, amiből kimentett, de ott volt az Ő vezető keze mindezek között, hogy megtartott. Ahogy a zsidó maradék is, aki visszaemlékezik, azt mondja, átvitt a nagy nyomorúságon bennünket, megtartott bennünket annyi veszély között, átsegített bennünket; ez maga egy csoda! Ahová nem jön be ellenség Az új Jeruzsálemről is van itt szó. Lássad Siont, ünnepeinknek városát, szemeid nézzék Jeruzsálemet, mint nyugalom hajlékát, mint sátort, mely nem vándorol, melynek szegei soha ki nem húzatnak, s kötelei soha el nem szakadnak; Sőt az Úr, a dicsőséges lesz ott nékünk folyók és széles vizek gyanánt, a melyekbe nem jő evezős hajó, és nehéz gálya rajtok át nem megy ( vers). Mikor bejut Izrael az ezeréves királyságba, akkor annak a fővárosa Jeruzsálem lesz. Nem juthat be oda se már az ellenség, az is a nyugalomnak a városa lesz. Azért az ezeréves királyságban, ott azért még lesz ellenség, sőt, még lesz ellenséges támadás is. Az igaz, hogyha támadnak, akkor így járnak, amint le van írva: Megtágultak köteleid, árboczfájok alapját nem tartják erősen, vitorlát nem feszítenek (23. vers). Ezt a képet használja, amit ha a 21. vers után olvassuk, akkor értjük meg jobban: az Úr lesz ott folyók és széles vizek gyanánt, amelyekbe nem jő evezős hajó, és nehéz gálya rajtok át nem megy (21. vers). A víz nagyon fontos volt mindig Izrael történetében fizikailag is. Azon a vidéken ott Jeruzsálem környékén is nagyon fontos a víz. Azt mondja, hogy folyóvíz gyanánt. Az életet jelenti a víz, ami az Úr lesz nekünk. Azt mondja, azon a vízen, azon a nagy folyóvízen nem jön fel gálya és evezős hajó. Tehát nem támadhat meg bennünket az ellenség. Ha mégis, akkor árboczfájok alapját nem tartják a kötelei, vitorlát nem feszítenek. Akkor az Úr maga teszi tönkre minden ellenséges támadást. Akkor még a sánták is zsákmányt vetnek. Azért mondja, hogy a sánták is, mert amikor az ellenséget legyőzik, akkor a katonák zsákmányt prédálnak. A sánták legutoljára érnek oda, addigra már elviszik a sok prédát. Itt még a sántáknak is jut, annyi lesz. Szóval, még az ezeréves királyságban lesz olyan, amikor az Úr ellen támadnak. Nem hiába mondja az Ige, hogy: Miért dühösködnek a pogányok és miért gondolnak a szívükben hiábavalóságokat? Miért mondják, hogy szaggassuk le bilincseit, tépjük szét a köteleit? [Azt mondja az Úr] Én kentem ám fel a királyomat a Sionon, az én szent hegyemen. Törvényül hirdetem [ ] én fiam vagy te, ma nemzettelek téged. Összetöröd őket vasvesszővel: széjjelzúzod őket, mint cserépedényt (Zsolt 2,2-9). Itt, ahogy a gályát leírja, hogy hogyan lazulnak meg a kötelei, árbocfája, és zsákmányra, prédára jut. De azt is tudjuk, hogy az ezeréves királyságnak a végén, mikor a Sátán eloldatik, lesz még egy nagy támadása az ördögnek, Góg és Mágóg, és akkor is az Úr legyőzi az Ő ellenségeit. Ez a prófécia itt, amit ebben a két versben olvastunk, nemcsak az ezeréves királyság Jeruzsáleméről szól, hanem ez túlmutat azon egészen az új Jeruzsálemig, ami a Jelenések könyvében le van írva. Hogy teljesedik majd be mindez a jövőben? Most egy néhány gondolatban szeretnék rámutatni, hogy miért van így. Amikor azt mondja, hogy a királyt ékességében látják szemeid, erről azt olvassuk, hogy: És [az Ő szolgái] látják az ő orczáját; és az ő neve homlokukon lesz (Jel 22,4). Látják az arcát, mindig szemlélhetik az Ő arcát. Azt is olvastuk, hogy: Szíved elgondolja a mult félelmét: hol az író, [az adószedő] hol a mérlegelő, hol a tornyok összeírója? A múltról az van írva: És az Isten eltöröl minden könyet az ő szemeikről; és a halál nem lesz többé; sem gyász, sem kiáltás, sem

5 fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak (Jel 21,4). Azután olvastuk, hogy: A gőgös népet nem látod, [többé] a homályos, érthetetlen ajkú népet, dadogó nyelve meg nem érthető. Erről pedig azt olvassuk: És nem megy abba be semmi tisztátalan, sem a ki útálatosságot és hazugságot cselekszik, hanem csak a kik beírattak az élet könyvébe, a mely a Bárányé. [...] A gyáváknak pedig és hitetleneknek, és útálatosoknak és gyilkosoknak, és paráznáknak és bűbájosoknak, és bálványimádóknak és minden hazugoknak, azoknak része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, a mi a második halál (Jel 21,27.8). Tehát az a gőgös nép, aki nem alázkodott meg az Úr előtt, aki nem ment oda az életével a Bárány Jézus Krisztushoz, azoknak a szemeik nem látják meg. Azoknak nem lesz helyük az új égen és új földön, az új Jeruzsálemben. Azt olvassuk Ézsaiásnál: Lássad Siont, ünnepeinknek városát, szemeid nézzék Jeruzsálemet, mint nyugalom hajlékát, mint sátort, mely nem vándorol, melynek szegei soha ki nem húzatnak, s kötelei soha el nem szakadnak. A Jelenések könyvében meg azt olvassuk: És én János látám a szent várost, az új Jeruzsálemet, a mely az Istentől szálla alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára felékesített menyasszony. És hallék nagy szózatot, a mely ezt mondja vala az égből: Ímé az Isten sátora az emberekkel van, és velök lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velök, az ő Istenök (Jel 21,2-3). Érdekes, hogy így nevezi: az Isten sátora az emberekkel van. Az Isten az emberekkel sátorozik. Ez egy olyan sátor lesz, ahogy itt írja Ézsaiás próféta, hogy ez nem vándorol többé, nem fogják a szegeit kihúzni, a sátorszegeket a földből, mint az egyéb sátornak, és kötelei soha el nem szakadnak, meg nem lazulnak. Egy maradandó város. Majd erre még mindjárt ki fogok térni egy kicsit később. Még olvasunk arról, hogy a dicsőséges Úr lesz ott nekünk folyók és széles vizek gyanánt, de olyan víz, amibe nem megy bele a hajó, az evezős hajó. Azt olvassuk: Én a szomjazónak adok az élet vizének forrásából ingyen [...] És megmutatá nékem az élet vízének tiszta folyóját [itt egy folyó lesz, nem csak egy kis forrás] a mely ragyogó vala, mint a kristály, az Istennek és a Báránynak királyiszékéből jővén ki (Jel 21,6; 22,1). Ebbe a folyóvízbe nem megy evezős hajó. Se ellenséges hajó, se hadihajó, se olyan hajó, amivel kereskednek, mert ezek elmúltak. Ez mind a múlt. Mindben ott van vagy ennek az életnek a nyűge vagy a bűn. Ebbe nem megy bele többet, az az élet kristálytiszta folyója lesz. Az új Jeruzsálem Most visszatérnék még részletesebben egy kicsit az új Jeruzsálemre. Jeruzsálem, aminek azt mondja itt, hogy nem vándorol többé, szegei soha ki nem húzatnak, kötelei soha el nem szakadnak. Ez az új Jeruzsálem az a város, amiről olvasunk: Hit által engedelmeskedett Ábrahám, mikor elhívatott, hogy menjen ki arra a helyre, a melyet örökölendő vala, és kiméne, nem tudván, hová megy. Hit által lakott az ígéret földén, mint idegenben, sátorokban lakván Izsákkal és Jákóbbal, ugyanazon ígéretnek örökös társaival. Mert várja vala az alapokkal bíró várost, melynek építője és alkotója az Isten. [ ] Hitben haltak meg mindezek, nem nyerve meg az ígéreteket, hanem csak távolról látva és üdvözölve azokat, és vallást tevén arról, hogy idegenek és vándorok a földön. Mert a kik így szólnak, nyilván jelentik, hogy hazát keresnek. És hogyha eszökbe jutott volna az, a melyből kijöttek, volt volna idejök a visszatérésre. Így azonban jobb után vágyódnak, tudniillik mennyei után; azért nem szégyenli őket az Isten, hogy Istenöknek neveztessék, mert készített nékik várost (Zsid 11, ). Ez az a város, mit Ábrahám is látott. A mennyből alászállott város, alapokkal bíró város, amit Isten készített. Erről szólt az Úr Jézus a tanítványoknak is, mikor azt mondotta, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen. Higgyetek Istenben, higgyetek énbennem. Most elmegyek, de készítek nektek helyet. Az én Atyámnak a házában sok lakóhely van. Ha nem lenne, megmondtam volna nektek. Elmegyek, és helyet készítek nektek. Amikor azt olvassuk, hogy: a mi földi sátorházunk elbomol. Tudjuk, hogy épületünk van Istentől, nem

6 kézzel csinált, hanem örökkévaló házunk a mennyben (2Kor 5,1). Ábrahám sátorokban lakott, bujdosott, mint idegenben ezen a földön, de előtte volt a mennyei város. Mivel látta ezt a mennyei Jeruzsálemet, nem számított, hogy idegen és vándor itt, a szíve már ott volt, és azután vágyott. Így vagyunk mi is. Most mi ebben a testben sátorozunk. Ez is elég törékeny, meglazulnak a kötelei, az inak, az idegeink, végül összeomlik. Nekünk is van nem kézzel csinált házunk, hanem örökkévaló a mennyben. Sőt, nekünk még, ha lehet ezt mondani, jobbat mutat az Úr, mint amit Ábrahámnak mutatott, amit az előbb elmondtunk. Mi Krisztusban vagyunk, Ő a mindenünk. Most erre részletesebben nem térnék ki. Elgondolhatjuk azt, hogy ha visszatekintünk majd, vagy ha most hitben előretekintünk, és úgy nézzük a mi földi vándorutunkat, és a sátorozásunkat, meg a testünket, a sátort, akkor mi is ugyanazzal a hittel lehetünk, mint Ábrahám. Sátorozunk, és odébb mozdítjuk, idegenek és vándorok vagyunk ezen a földön, de van nekünk hazánk, van nekünk Krisztusunk. Ott nyugalom lesz. Bár szellemben bementünk a nyugalomba most is, de az nyugalom és ünnep lesz. Olvastuk itt Ézsaiásnál, hogy nézzed Siont, Jeruzsálemet, ünnepeidnek városát (20. vers). Ünnep lesz. Mindig ünnep, mikor az Úrral vagyunk, de amikor levetve ezt a testet, magunk mögött hagyva mindent, örök ünnep lesz ott az Úrnál. Ki nekünk az Úr? Azt olvastuk: Sőt az Úr, a dicsőséges lesz ott nékünk folyók és széles vizek gyanánt [ ] Az Úr a mi bíránk, az Úr a mi vezérünk, az Úr a mi királyunk, Ő tart meg minket! ( vers). Itt leírja, hogy milyen és kicsoda lesz az Úr Izrael népének, de tanulhatunk, hogy milyen lesz nekünk. Akármilyen gyönyörű is lesz Izraelnek az ezeréves királyság, sőt, még az új ég is, és az új föld is (már Izrael az új föld lakója lesz), ettől még sokkal csodálatosabb maga az Úr. Még Izraelnek is, ezért mondja itt: Sőt az Úr, a dicsőséges lesz ott nékünk folyók és széles vizek gyanánt Az, hogy lesz élet vize, lesz folyóvíz, ez nagyon gyönyörű. Az is szép, hogy elénekeljük abban az énekben, hogy vígan lépkedünk színarany utcákon át (ismerős az ének), de még sokkal gyönyörűbb az, hogy a folyóvíz, maga az Úr. Az Úr, a dicsőséges lesz ott nekünk folyók, és széles vizek gyanánt. Az Úr, a dicsőséges, az Úr, az élő víz, minden az Úr. Ő lesz Izrael bírája, vezére, királya, megtartója, az ezeréves királyságban is, az új földön is. Bírája, aki belelát ugyan a szívbe, igazságos bíró, de olyan bíró, aki Maga halt meg értünk. A megváltott Izraelért is Ő halt meg. Vezér. Nem olyan vezér, mint most a vezérek. Atombiztos bunkerből rádión kiadják az utasítást, hogy menjetek a halálba. Ő elől jár, mint jó Pásztor, Ő bement a halálba, hogy minekünk ne kelljen belemennünk a halálba. A jó Pásztor előtte megy a nyájnak, és a jó Pásztor életét adta a juhokért. Király. Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége a Dávid trónján. Király az egész mindenség felett. Nekünk férjünk, vagy fejünk. Ugyanakkor Király is persze. Megtartónk. Most is jött, hogy megkeresse, és megtartsa, ami elveszett. Az örökkévalóságban is, és mindig, és mindörökké Ő tart meg minket. Ő a megtartó. Ő a feje a testnek, ahogy mondja Istennek az Igéje. Oyan bensőséges szeretet-kapcsolat lesz vele, ami már most megkezdődött, mint amilyen a férjnek és a feleségnek a kapcsolata. Jó egy jó király, az biztos. Nagyon jó volna egy jó király. Tudjuk, hogy milyen jó egy jó vezér, egy igazságos, jó bíró, egy kegyelmes. De azért egy jó férj, az még jobb. Olyan közel lenni hozzá. Lesznek ketten egy testté, felette nagy titok ez, de én Krisztusról, és a Gyülekezetről szólok. Ámen. Debrecen, február 9.

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ezt mondja az Úr Isten: A belső pitvar kapuja, mely keletre néz, zárva legyen a dologtevő hat napon, szombatnapon pedig nyissák ki, és újhold napján is nyissák

Részletesebben

Ézs 65,17-25 Isten ígéretei Izraelnek

Ézs 65,17-25 Isten ígéretei Izraelnek Ézs 65,17-25 Isten ígéretei Izraelnek Mert ímé, új egeket és új földet teremtek, és a régiek ingyen sem emlittetnek, még csak észbe sem jutnak; Hanem örüljetek és örvendjetek azoknak mindörökké, a melyeket

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Ézs 12,1-6 Isten szabadítása

Ézs 12,1-6 Isten szabadítása Ézs 12,1-6 Isten szabadítása És így szólsz ama napon: Hálákat adok néked, oh Uram! Mert jóllehet haragudtál reám, de elfordult haragod, és megvigasztaltál engemet! Ímé, az Isten az én szabadítóm! Bízom

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Ézs 6,1-7 Jaj nekem! VII. Isten jelenlétében

Ézs 6,1-7 Jaj nekem! VII. Isten jelenlétében Ézs 6,1-7 Jaj nekem! VII. Isten jelenlétében A mely esztendőben meghala Uzziás király, látám az Urat ülni magas és felemeltetett székben, és palástja betölté a templomot. Szeráfok állanak vala felette:

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

2Móz 32,1-6; 21-24 Az aranyborjú

2Móz 32,1-6; 21-24 Az aranyborjú - 1-2Móz 32,1-6; 21-24 Az aranyborjú Mikor látá a nép, hogy Mózes késik a hegyről leszállani, egybegyűle a nép Áron ellen és mondá néki: Kelj fel, csinálj nékünk isteneket, kik előttünk járjanak; mert

Részletesebben

Szomjúság az élő víz mellett

Szomjúság az élő víz mellett Szomjúság az élő víz mellett Egy prédikációban elég nehéz tud lenni, mikor megpróbálod kielégíteni mindenki igényét. A felnőtt korú Krisztusban élőét, aki kemény eledelre vágyik, a tejen élő kiskorút,

Részletesebben

KIÁLTÓ SZÓ. Pasarét, 2014. január 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: Ézsaiás 40,1-10

KIÁLTÓ SZÓ. Pasarét, 2014. január 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: Ézsaiás 40,1-10 Pasarét, 2014. január 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza KIÁLTÓ SZÓ Lekció: Ézsaiás 40,1-10 Alapige: János 1,19-23 Ez János bizonyságtétele. Amikor a zsidók papokat és lévitákat

Részletesebben

Gyászszertartás Búcsúztató

Gyászszertartás Búcsúztató Gyászszertartás Búcsúztató Nyitó ima: Mennyei Atyánk, azért jöttünk össze a mai napon, hogy lerójuk tiszteletünket és kegyeletünket szeretett teremtményed, élete előtt. Összejöttünk, hogy hálát adjunk

Részletesebben

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába Kenneth E. Hagin Nem az a fontos, hogy melyik gyülekezetbe tartozol, hanem az, hogy melyik családba. Jézus azt tanította, hogy az embernek újjá kell születnie. A következő állítások Jézus szájából származnak:

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben

HATALOM KRISZTUSBAN. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2010. március 14.

HATALOM KRISZTUSBAN. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2010. március 14. HATALOM KRISZTUSBAN Jegyzet Jim Sanders tanításából 2010. március 14. Köszöntjük az internet televízión a nézőket, első alkalommal van, hogy korlátlan számban nézhetik az Istentiszteletet, nagyon örülünk

Részletesebben

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET A) ÚRVACSORÁVAL A szolgálattevõ az úrasztalához egyenesen a szószékre megy, és Isten igéjével köszönti a gyülekezetet. KÖSZÖNTÉS 1. Kegyelem néktek és békesség Istentõl,

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

bibliai felfedező A12 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Bibliaismereti Feladatlap F, Erzsébet f szül neked, és J fogod őt nevezni.

bibliai felfedező A12 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Bibliaismereti Feladatlap F, Erzsébet f szül neked, és J fogod őt nevezni. Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Zakariás és Erzsébet Olvasd el: Lukács

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

Ézs 45,9-13 A Fazekas, mindennek Alkotója

Ézs 45,9-13 A Fazekas, mindennek Alkotója Ézs 45,9-13 A Fazekas, mindennek Alkotója Jaj annak, a ki alkotójával perbe száll, holott cserép a föld többi cserepeivel! Vajjon mondjaé az agyag alkotójának: Mit csinálsz? és csinálmányod ezt: Nincsenek

Részletesebben

AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38.

AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38. AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38. (New Testament Salvation) Az üdvösség témája mindenkiben érdeklodést kell, hogy keltsen, különösen hívo keresztényekben és azokban, akik szeretik az Urat. Számtalan

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

Zsolozsma a HAKK-on Július 20. szerda, ESTI DICSÉRET

Zsolozsma a HAKK-on Július 20. szerda, ESTI DICSÉRET Zsolozsma a HAKK-on Július 20. szerda, ESTI DICSÉRET f mf f Pap: Istenem, jöjj segítségemre. (keresztvetés) f mf f Hívek: Uram segíts meg engem. (mindenki mélyen meghajolva) f mf f Mind: Dicsőség az Atyának,

Részletesebben

l./ Jézus Krisztus életének, misztériumai (titkai), közösségünk Jézus misztériumaival

l./ Jézus Krisztus életének, misztériumai (titkai), közösségünk Jézus misztériumaival V. JÉZUS FÖLDI ÉLETÉNEK MISZTÉRIUMAI 1 Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű, és minden általa lett. Értünk

Részletesebben

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7

ISTEN IGAZI CSODÁJA. Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 2Királyok 4,1-7 Pasarét, 2014. augusztus 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTEN IGAZI CSODÁJA Lekció: 2Királyok 4,1-7 Alapige: 2Királyok 4,1-2 Egyszer egy prófétatanítvány felesége így kiáltott

Részletesebben

2Móz 3,13-22 Isten: a VAGYOK

2Móz 3,13-22 Isten: a VAGYOK 2Móz 3,13-22 Isten: a VAGYOK Mózes pedig monda az Istennek: Ímé én elmegyek az Izráel fiaihoz és ezt mondom nékik: A ti atyáitok Istene küldött engem ti hozzátok; ha azt mondják nékem: Mi a neve? mit mondjak

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

AZ AJÁNDÉK. Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért!

AZ AJÁNDÉK. Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért! Pasarét, 2012. december 25. (karácsony) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza AZ AJÁNDÉK Lekció: Máté 2,1-12 Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért! Imádkozzunk! Mennyei

Részletesebben

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp.

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. NEM MINDENKI Lekció: Mt 7,21 23 Alapige: Mt 7,21 Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az,

Részletesebben

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM!

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Dr. Egresits Ferenc ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Kérdések és megfontolások Jézus passiója kapcsán az irgalmasság évében. - Az esetleges párhuzamok és áthallások nem a véletlen művei! -

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Az evangélium kezdete

Az evangélium kezdete Márk evangéliuma Lekció: Ézs. 40.1-11 2010. febr. 7. Textus: Mk. 1.1-15 Gazdagrét Az evangélium kezdete Márk evangéliuma a négy evangélium közül a legkorábban íródott, valamint a legrövidebb, a legtömörebb.

Részletesebben

Az aratás és az aratók

Az aratás és az aratók 12. tanulmány Az aratás és az aratók március 15 21. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Máté 9:36-38; Lukács 15; 24:4-53; János 1:40-46; 4:28-30; Apostolok cselekedeti 1:6-8 Abban dicsőíttetik meg az

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Bibliatanulmányozó Feladatlap 1. 2.

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Bibliatanulmányozó Feladatlap 1. 2. Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Találkoztál

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS?

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Több mint 25 éves hívő életem során számtalanszor találkoztam a címben megfogalmazott kifejezéssel. Először persze nem tudtam, hogy mi is állhat mindennek

Részletesebben

Az átlagember tanítvánnyá tétele

Az átlagember tanítvánnyá tétele február 1 7. Az átlagember tanítvánnyá tétele SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 15:32-39; 16:13-17; Lukács 2:21-28; 12:6-7; 13:1-5; Jakab 2:1-9 Mikor pedig Galilea tengere mellett járt, látá Simont

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

1Móz 1,20-23 Vízi állatok és madarak teremtése

1Móz 1,20-23 Vízi állatok és madarak teremtése 1Móz 1,20-23 Vízi állatok és madarak teremtése És monda Isten: Pezsdűljenek a vizek élő állatok nyüzsgésétől: és madarak repdessenek a föld felett, az ég mennyezetének színén. És teremté Isten a nagy vízi

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

Ézs 42,8-17 Krisztus mint dicső Úr

Ézs 42,8-17 Krisztus mint dicső Úr Ézs 42,8-17 Krisztus mint dicső Úr Én vagyok az Úr, ez a nevem, és dicsőségemet másnak nem adom, sem dicséretemet a bálványoknak. A régiek ímé beteltek, és most újakat hirdetek, mielőtt meglennének, tudatom

Részletesebben

Jézus órája János evangéliumában

Jézus órája János evangéliumában MICHAEL FIGURA Jézus órája János evangéliumában 1. A HELY- ÉS IDÔMEGHATÁROZÁS FONTOSSÁGA JÁNOS EVANGÉLIUMÁBAN A kánai menyegzôrôl szóló perikópában (2,1 11), amely a világosság olvasójának második titka,

Részletesebben

Az Új. Tanítás 2015. június 14-én

Az Új. Tanítás 2015. június 14-én Az Új Tanítás 2015. június 14-én Biró László Mi az Új? Mikor elhangzott a múlt havi tanítás, megfogalmazódott bennem, hogy most vasárnap hozzak én is egy kibontott sugallatot. Mikor az asztalomnál ültem,

Részletesebben

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK?

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Alapige: Lk 19, 41-48 Amikor közelebb ért Jézus, és meglátta a várost, sírt. Így szólt: "Bár felismerted volna ezen a napon

Részletesebben

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 21. Nagypéntek Loránt Gábor KERESZTREFESZÍTÉS Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Miután kigúnyolták mármint Jézust levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és

Részletesebben

Karácsony A szeretet ünnepe?

Karácsony A szeretet ünnepe? A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 12. szám 2009. december Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Karácsony A szeretet ünnepe? Ha az autók

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

Elöljáróban. 13. hitelv

Elöljáróban. 13. hitelv hit13.qxd 2007.11.06. 21:40 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 13. hitelv A maradék és küldetése Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen,

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

El camino A zarándokút. 1. állomás

El camino A zarándokút. 1. állomás 1. állomás Ennek a zarándokútnak az alapjai nagyon sok régi katedrális falára fel van vésve, de nem úgy, mint egy labirintus, hanem mint egy egyszerű út. Nincsenek benne kijárat nélküli zsákutcák. Az emberek

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

A Szent Szellem keresztség

A Szent Szellem keresztség Nochta Pál Attila A Szent Szellem keresztség Rengeteg könyv jelent már meg a Szent Szellem keresztséggel kapcsolatosan, s ezekben a könyvekben teológusok és laikusok egyaránt közzétették véleményüket e

Részletesebben

A gyarapodás üzenete 3. rész

A gyarapodás üzenete 3. rész Beszéltünk Istennek a megalapozott rendjéről, Isten feddéséről, ami lerontja a hamis tanításokat. Isten Igéje mindig a javadra van. Meg kell formálni az anyagi életünket Isten Igéjével. Krisztus Testének

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből.

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Pasarét, 2013. november 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza AZ ÚR SZABADÍTÁSA Lekció: Zsoltár 107,1-16 Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította

Részletesebben

Ez 35,1-15; 36,1-15 Prófécia Edom és Izrael hegyei felől

Ez 35,1-15; 36,1-15 Prófécia Edom és Izrael hegyei felől Ez 35,1-15; 36,1-15 Prófécia Edom és Izrael hegyei felől És lőn az Úr beszéde hozzám, mondván: Embernek fia! vesd tekintetedet Seir hegyére, és prófétálj ellene. És mondjad néki: Ezt mondja az Úr Isten:

Részletesebben

Keresztény értékeink

Keresztény értékeink Keresztény értékeink Egyedül Jézus által Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam (Jn 14:6) Koinonia - Ez az első előfordulása. - Koinos azt jelenti, közös,

Részletesebben

Lődd be magad Krisztussal

Lődd be magad Krisztussal Lődd be magad Krisztussal 2014-01-12 (Istentisztelet kivonatos jegyzete) Ma egy két gondolatot szeretnék veletek megosztani. Tulajdonképp nem is tanítás, inkább elgondolkodásra remélem - késztető, dolgok,

Részletesebben

Megszentelte a 7. napot: Mit jelent ez? Mire mondjuk azt, hogy szent?

Megszentelte a 7. napot: Mit jelent ez? Mire mondjuk azt, hogy szent? Suhai György 1. oldal 2000.11.24. Gen. 2:1-3. A szombatnap elrendelése Fő kérdés: Mire adta nekünk Isten a nyugodalom napját? Hogyan élhetünk vele helyesen? Az itt leírtak tulajdonképpen egy, a nyugodalom

Részletesebben

Ézs 9,1-7 Az Úr eljövetele és az ember állapota

Ézs 9,1-7 Az Úr eljövetele és az ember állapota Ézs 9,1-7 Az Úr eljövetele és az ember állapota De nem lesz mindig sötét ott, a hol most szorongatás van; először megalázta Zebulon és Nafthali földjét, de azután megdicsőíti a tenger útját, a Jordán túlsó

Részletesebben

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 1. - Hogyan nyerte Jézus a Nevét? Jézus Krisztus Nevérıl tanítunk a mai napon. Három Igerésszel kezdjük a mai tanítást: Zsidó 1:1-6 Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképpen

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE 2014. március P. Tóthné Szakács Zita Böjtben A múlt héten elkapott egy vírus, minek következtében

Részletesebben

EBED-MELEK DÍCSÉRETE

EBED-MELEK DÍCSÉRETE Pasarét, 2011. október 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Földvári Tibor EBED-MELEK DÍCSÉRETE Lekció: Jer 38,7-13 Meghallotta az etióp Ebed-Melek, a királyi palota egyik tisztje, hogy Jeremiást a ciszternába

Részletesebben

2016 április 3.-án NT. FOGARASI ANITA Deák Lehel

2016 április 3.-án NT. FOGARASI ANITA Deák Lehel NEW YORK-i ELSŐ MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ First Hungarian Reformed Church of New York City 344 East 69 th Street New York, NY 10021 : (212) 734-5252 www.elsoreformat.us NT. Fogarasi Anita Deák Lehel Főgondnok:

Részletesebben

NYILVÁNVALÓ SZERETET

NYILVÁNVALÓ SZERETET Pasarét, 2015. december 25. (péntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NYILVÁNVALÓ SZERETET Énekek: 182; 321,1-3. 4. 6-7; 447 Lekció: Lukács 2,1-14 Alapige: 1János 4,9-10 Azáltal lett nyilvánvalóvá

Részletesebben

Jézus, a misszió Mestere

Jézus, a misszió Mestere 7. tanulmány Augusztus 8 14. Jézus, a misszió Mestere SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Ézsaiás 42:1-9; Dániel 9:24-27; Máté 10:5-6; Lukács 2:8-14; Apostolok cselekedetei 1:1-14; 2Timóteus 1:8-9 Majd

Részletesebben

Utánzás, engedmények és válság

Utánzás, engedmények és válság 8. tanulmány augusztus 13 19. Utánzás, engedmények és válság SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 6:5; 5Mózes 12:8; 13:18; 1Királyok 11:1-13; 18; Jeremiás 17:5; Malakiás 3:16 4:6 Az érettkorúaknak

Részletesebben

m a g v e t é s ötletek

m a g v e t é s ötletek m a g v e t é s ötletek Kerékgyáró Klaudia kre-htk 2015 www.magvetes.wordpress.com 2 O l d a l Igeszakaszok egy évre j a n u á r 1. Jézus megkenetése Igeszakasz: Lk 7,36-50 Aranymondás: 1Tim 1,15 Igaz

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ 2. www.ujteremtes.hu Noé és az özönvíz Az emberek sokasodni kezdtek a föld színén, és leányaik születtek. Látták az Istennek fiai az emberek leányait, hogy

Részletesebben

Máté evangéliuma 1-4,11

Máté evangéliuma 1-4,11 Máté evangéliuma 1-4,11 Máté evangéliuma - Bevezetéstani ismeretek Felépítéséről három fő elmélet van: az események földrajzi helye alapján a krisztológiai váz alapján a beszédgyűjteményekre épülő váz:

Részletesebben

1Móz 41,1-57 József a megmentő

1Móz 41,1-57 József a megmentő 1Móz 41,1-57 József a megmentő Lőn pedig két esztendő múlván, hogy a Faraó álmot láta, s ímé áll vala a folyóvíz mellett. És ímé a folyóvízből hét szép és kövér tehén jő vala ki, és legel vala a nádasban.

Részletesebben

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e?

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Jézust szelídnek tartjuk. Ilyennek mutatja a házasságtörő asszonynak az esete. Meg akarják kövezni, de Jézus megmentette ettől. A keresztfán kéri az Atyát,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1.

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. 2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Karasszon Dezső: Ésaiás könyvének magyarázata,

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr...

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... Pasarét, 2014. március 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László Lekció: Malakiás 3,1-6 Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... ELJÖN AZ ÚR Imádkozzunk! Dicsőítünk

Részletesebben

bibliai felfedező C3 Ajánlott további olvasásra: Máté 4:23-25 Márk 1:32-34 János 5:17-27 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása

bibliai felfedező C3 Ajánlott további olvasásra: Máté 4:23-25 Márk 1:32-34 János 5:17-27 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) Horváth Géza. PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu ELMARADT BŰNBÁNAT

Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) Horváth Géza. PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu ELMARADT BŰNBÁNAT Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ELMARADT BŰNBÁNAT Alapige: Lukács 11,37-54 Beszéd közben egy farizeus arra kérte őt, hogy ebédeljen nála. Jézus bement,

Részletesebben

Jézus az ég és a föld Teremtője

Jézus az ég és a föld Teremtője 1. tanulmány december 29 január 4. Jézus az ég és a föld Teremtője SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 1:1; Zsoltár 19:2-4; János 1:1-3, 14; 2:7-11; Kolossé 1:15-16; Zsidók 11:3 Kezdetben teremté

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben