1Móz 1,20-23 Vízi állatok és madarak teremtése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1Móz 1,20-23 Vízi állatok és madarak teremtése"

Átírás

1 1Móz 1,20-23 Vízi állatok és madarak teremtése És monda Isten: Pezsdűljenek a vizek élő állatok nyüzsgésétől: és madarak repdessenek a föld felett, az ég mennyezetének színén. És teremté Isten a nagy vízi állatokat, és mindazokat a csúszó-mászó állatokat, a melyek nyüzsögnek a vizekben az ő nemök szerint, és mindenféle szárnyas repdesőt az ő neme szerint. És látá Isten, hogy jó. És megáldá azokat Isten, mondván: Szaporodjatok, és sokasodjatok, és töltsétek be a tenger vizeit; a madár is sokasodjék a földön. És lőn este és lőn reggel, ötödik nap. Bevezetés Ennek az Igének a történeti része teljesen világos. Miután Isten a kaotikussá vált földön világosságot teremtett, elválasztotta a mennyezet felett való vizeket a mennyezet alatt való vizektől. Megteremtette - mondjuk így - a föld légkörét. Elválasztotta a tengert a szárazföldtől. A szárazföldön növényi életet teremtett, majd a Nap, a Hold és a csillagok is felragyogtak az égbolton. Az ötödik napon - ahogy olvastuk az Igében - a vízi állatokat, a madarakat és a szárnyas repdesőket teremtette meg. Szeretném megjegyezni, hogy itt valóban az a szó áll, hogy teremté", azaz bárá, mint ahogy az 1. rész 1. versében is olvastuk, hogy kezdetben teremté Isten az eget és a földet. Tehát ilyen még nem volt! Vízi állatok és madarak még nem voltak. A láthatatlanból Isten terve szerint állottak elő. Ezekután az Igének a prófétai jelentésével és főleg az egyéni életünkre szóló üzenetével szeretnék foglalkozni. 1.) Az Ige prófétai jelentése Láttuk azt, hogy Istennél egy nap annyi, mint ezer esztendő. Az ötödik nap, az emberiség történetének az ötödik ezer esztendejét mutatja. Az Úr Jézus Krisztus a negyedik ezer esztendő végén született. Az Ő születésétől mérik az időszámítást, így az ötödik ezer év az Ő születésétől számítva eltelt első ezer év. (1) A vizek népeket jelentenek A teremtés ötödik napján, Isten először a vizek felé fordult, és a vizekbe teremtett életet. Az ötödik ezer esztendőben szellemileg ugyanez történt. Isten a népek felé fordult. (Láttuk korábban, hogy a vizek a pogány népeket jelentik.) A pogány népekből hozott elő életet. Amikor az Úr Jézus Krisztus felment a mennybe, és a Szent Szellem eljött, az apostolok először a zsidóknak hirdették az evangéliumot. A nép nem fogadta be, csak egyesek. Az egész zsidó nép nem tért meg. Az Apostolok cselekedetei könyvének a végén azt olvassuk, hogy Pál, útban Róma felé - és minden helyen, ahol csak járt - az evangéliumot először zsidóknak hirdette. Le is írja: zsidónak először meg görögnek (Róm 1,16). A zsidók közül nagyon sokan nem fogadták el. Az Apostolok cselekedetei 28. része azzal fejeződik be, hogy: Mert megkövéredett e népnek szíve, és füleikkel nehezen hallanak, és szemeiket behunyják; hogy szemeikkel ne lássanak, füleikkel ne halljanak, szívükkel ne értsenek és meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Legyen azért néktek tudtotokra, hogy a pogány népeknek küldetett az Istennek ez idvezítése, és ők meg is hallgatják" ( vers). Itt mondta ki Isten a zsidó nép felé azt, aminek

2 azóta tanúi vagyunk. Ma az egész világ tanúja annak, hogy Isten üdvözítését a pogány népek felé hirdetik. A zsidó népet Isten szétszórta az egész világba, a népek közé. Örökre nem vetette el, majd ismét felveszi őket. Az ötödik és a hatodik ezer esztendőben azonban - amiben most vagyunk - a pogány népek felé fordul Isten, Izráel pedig mint nemzet - félre van téve. (2) Mit tett Isten a népek között? Láttuk, hogy volt tenger, de eddig nem volt abban élet. A negyedik ezer esztendő végéig is voltak pogány népek, de nem volt közöttük olyan, aki Isten gyermeke volt, és akiben élet volt. Írja is az Ige: ti, testben pogányok, [ ] Izráel társaságától idegenek, és az ígéret szövetségeitől távolvalók, és reménységtek nem vala, Isten nélkül valók voltatok e világon (Ef 2,11-12). Nem volt bennük élet. Amikor Isten a pogány népek felé fordult, akkor azt mondta: pezsdüljenek a vizek élő állatok nyüzsgésétől. Ezek az élő állatok nyilván a vízben élők voltak, és javarészben halak. Amikor Pétert és még néhány tanítványt elhívott az Úr, ők halászok voltak, a halászatból hívta el őket. Azt mondta Péternek: Ne félj, mostantól fogva embereket fogsz (Lk 5,10). Nyilván az Úr arra utalt ebben a mondatában, hogy az lesz Péter feladata, hogy a népek közül kivonja mindazokat, akik életre keltek; akik hittek Krisztusban, és a Belé vetett hit által életük lett. Jól jegyezzük meg, nem a halászok teremtik a halakat, a halászok csak kifogják! Nem az evangélisták adnak új életet, és nem az igehirdetők, hanem Isten! Az evangélistáknak az a dolga, hogy azt az életet, amit Isten teremtett kifogják, kihalásszák, de az életet Isten adta! Van egy nagyon szép ószövetségi kép, ami teljesen ráillik arra, ami az ötödik ezer esztendőben történt. A tenger teljesen halott volt, egészen addig, amíg Isten életet nem adott bele. Halakat nem teremtett abban a tengerben, vagyis a pogány népek között. Ez az Ige Ezékiel próféta könyve 47. részének 1-12 verséig így van megírva: És visszatéríte engem a ház ajtajához, és imé, víz jő vala ki a ház küszöbe alól napkelet felé, mert a ház eleje kelet felé vala, és a víz aláfoly vala a ház jobb oldala alól az oltártól délre. És kivitt engem az északi kapu útján, és elhordoza engem a kívül való úton a külső kapuhoz, mely napkeletre néz, és imé, a víz ott forr ki a jobb oldal alól. Mikor kiméne az a férfiú napkelet felé, mérőzsinórral a kezében, mére ezer singet, és átvitt engem a vízen, a víz bokáig ér vala. És mére ismét ezeret, és átvitt engem a vizen, és a víz pedig térdig ér vala. És mére ismét ezeret és átvitt engem, s a víz derékig ér vala. [vagy a vesékig]. És mére még ezeret, s vala olyan folyó, hogy át nem meheték rajta, mert magas vala a víz, megúszni való víz, folyó, mely meg nem lábolható. És monda nékem: Láttad-é embernek fia? És visszavezete engem a folyó partján. És mikor visszatértem, imé, a folyó partján igen sok fa vala mindkét felől. És mondá nékem: Ez a víz a keleti tájékra foly ki, és a lapáczra megyen alá, és a tengerbe megyen be, a tengerbe szakad, és meggyógyul a víz. És lészen, hogy minden élő állat, a mely nyüzsög, valahova e folyam bemegyen, élni fog; és a halaknak nagy bőségök lészen, mert ez a víz bement oda, és azok meggyógyulnak, és él minden, valahova e folyó bement. És lészen, hogy halászok állanak rajta Éngeditől Énegláimig: varsák kivető helye lészen; nemök szerint lesznek benne a halak, mint a nagy tenger halai, nagy bőséggel. Mocsarai és tócsái pedig nem gyógyulnak meg, só helyei lesznek. És a folyó mellett, mind a két partján mindenféle ennivaló gyümölcs fája nevekedik fel; leveleik el nem hervadnak és gyümölcseik el nem fogynak; havonként új meg új gyümölcsöt teremnek, mert vizök onnét a szenthelyből foly ki; és gyümölcsük eledelre és leveleik orvosságra valók.

3 (3) A népek (pogányok) szellemileg halottak voltak Az Ezékiel próféta által leírt Ige nagyon pontos képe annak, amit Isten cselekedett az ötödik napon, és szellemileg az ötödik ezer esztendőben. Van egy tenger, amibe beleszakad a folyó. Ez a tenger - ha földrajzilag nézzük - a Holt-tenger, melynek olyan magas a sótartalma, ami miatt ma sincs benne élet. A Holt-tenger úgy keletkezett, hogy Sodomát és Gomorát, meg a környékbeli városokat (az egész környéket) Isten megítélte, elsüllyesztette. Az égből kénköves tüzes eső esett. Ez a terület ma is le van süllyedve, több száz méterrel a tenger szintje alatt található. Azt olvastuk: És lészen, hogy minden élő állat, a mely nyüzsög, valahova e folyam bemegyen, élni fog A tengerben most nem nyüzsög semmiféle állat. Szellemileg ugyanilyen állapotban van az egész emberiség is. A bűn úgy eláradt, mint Sodomában és Gomorában. Isten ítélete, Isten haragja alatt van az egész emberiség. Szellemileg meghalt, elpusztult. Mélyen van, lesüllyedt. Az emberek nyüzsögnek, rengeteget nyüzsögnek, de nem élnek! Ahhoz, hogy éljenek, egy folyónak, egy víznek kell beáradnia a tengerbe, a népek közé. Ez a víz a templomból ered. A jeruzsálemi templomból, ahogy a próféta látta. Az oltártól délre folyt ki, a templom küszöbe alól. (4) Az élet vize Jézus Krisztusból fakad A kép nyilvánvaló. A templom: Jézus Krisztus. Azt mondta: Rontsátok le e templomot, és három nap alatt megépítem azt (Jn 2,19). Ezt az Ő testének templomáról mondta. A kereszten rontották le, amikor Őt megfeszítették és általdöfték. Miután ezt megtették, vér és víz jött ki Belőle. Vér, minden bűnnek az eltörlésére! Miután Isten a bűnt eltörölte, eltűnt az az akadály, ami miatt az embernek nem lehet élő közössége Istennel. A víz, az Istennel való élő közösségnek a képe. Mint a szarvas kívánkozik a folyóvizekre, úgy kívánkozik az én lelkem hozzád, oh Isten. [ ] Mikor mehetek el és jelenhetek meg Isten előtt? (Zsolt 42,2). Az ember, amikor a halálból életre kel, akkor léphet közösségre Istennel. Tehát a víz forrása a templomból, Krisztus testéből van, az oltártól. Nyilvánvaló, hogy az oltár - amiről itt szó van - ugyanaz, mint amiről a Zsidókhoz írt levél ír, hogy van oltárunk. Ez a Golgota oltára. Onnan ered a templomból, az oltártól. Az Úr Jézus beszélt róla: A ki hisz én bennem, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Ezt pedig mondja vala a Lélekről, a melyet veendők valának az ő benne hívők (Jn 7,39). Amikor eljött a Szent Szellem, akkor ez a folyó egyre nagyobb lett. Ahogy a próféta leírta: először csak kicsi volt a folyó, bokáig ért; aztán térdig; majd derékig; és végül már nem volt meglábolható. Mindig nagyobb és nagyobb lett, ahogy a Szent Szellem kiáradt, végig az egész világon. (5) A négy szakasz jelentése Nagyon érdekes az, hogyan áradt ki a víz. Négy szakaszt ír le az Ige: először mért ezer singet, és bokáig ért; azután még ezret és térdig ért; majd újra ezret és derékig ért; negyedszer is ezret, és akkor már nem lehetett megmérni. Négy ilyen szakaszt említ az Úr Jézus is. Azt mondta a tanítványoknak a mennybemenetelekor, hogy várják meg az Atya ígéretét, a Szent Szellemet. Akkor lesznek Neki tanúi: Jeruzsálemben, Júdeában, Samáriában, s végül a negyedik: a föld végső határáig. Ha most összevetjük a teremtéstörténettel, ez a négy szakasz ott is megtalálható. Amikor elbukott az ember, és sötétség, halál borult az egész emberiségre, ott indult meg egy kicsinyke

4 kis folyó. Amikor azt mondta Isten, hogy az asszony magva a kígyó fejére tapos. Ez utalás a Golgota-oltárára, Krisztusra. Eltelt háromszor ezer év. Amikor eljött a negyedik ezer esztendő, akkor a kegyelem kiáradása hatalmas folyóvá lett, mert eljött Jézus Krisztus. Mert Istennek valamennyi igérete ő benne [Jézus Krisztusban] lett igenné és ő benne lett Ámenné (2Kor 1,20). Mi történt a negyedik ezer év után, a negyedik ezer sing után a folyóval? Beleömlött a tengerbe. A negyedik ezer év után - amikor Krisztusban kiáradt Istennek a legnagyobb szeretete, kegyelme az életükre - beleömlött a tengerbe. Nemcsak a zsidó nép felé, akik nem fogadták el, hanem a tengerbe, a pogány népek felé is. Olvastuk az Apostolok cselekedeteiben, hogy azokhoz küldetett, és ők meg is hallják (ApCsel 28,28). (6) Mocsarak és tócsák Az Ezékiel próféta könyvéből felolvasott Igékben nemcsak halakról és nemcsak halászokról van szó, halaknak nagy bőségük lészen, mert ez a víz bement oda, és azok meggyógyulnak, és él minden, valahova e folyó bement. És lészen, hogy halászok állanak rajta (9-10. vers), hanem mocsarakról és tócsákról is: Mocsarai és tócsái nem gyógyulnak meg, só helyei lesznek (11. vers). Ezek azok a helyek, amelyek nem tartoznak szervesen a nagy tengerhez. Elkülönülnek, leválnak attól. Ha valaki úgy gondolkodik, hogy én nem tartozom a bűnös emberek közé - akik olyan mélyen vannak, akik annyira sötétek, akik halottak az ő bűneikben -, mert én jó vagyok, akkor az nem gyógyul meg. Az ilyenek só helyei lesznek. Jézus Krisztus csak a bűnösökért jött, azt mondta: Mert nem az igazakat hívogatni jöttem, hanem a bűnösöket (Mt 9,13). (7) Gyümölcstermés és Isten áldása Azt is olvastuk, hogy És a folyó mellett, mind a két partján mindenféle ennivaló gyümölcs fája nevekedik fel; leveleik el nem hervadnak és gyümölcseik el nem fogynak; havonként új meg új gyümölcsöt teremnek, mert vizök onnét a szenthelyből foly ki (12.vers). A gyümölcstermésről már volt szó korábban, amikor a szárazföldet teremtette Isten. A gyümölcsterméshez nemcsak napfény kell, hanem víz is. Az a folyóvíz, amely onnan a szenthelyből folyik ki: Isten kegyelme, Isten szeretete, egyszóval az Istennel való közösség. Anélkül nincsen gyümölcstermés. Az Úr Jézus azt mondta: Miképen a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanemha a szőlőtőkén marad; akképen ti sem, hanemha én bennem maradtok. [ ] mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek (Jn 15,4-5). Ezt is jelenti ez a folyóvíz! Azt olvastuk a Mózes első könyvében: Pezsdüljenek a vizek élő állatok nyüzsgésétől: [ ] És teremté Isten a nagy vízi állatokat, és mindazokat a csúszó-mászó állatokat, a melyek nyüzsögnek a vizekben az ő nemök szerin [ ] És megáldá azokat Isten, mondván: Szaporodjatok, és sokasodjatok, és töltsétek be a tenger vizeit ( vers). Amikor kiáradt Isten kegyelme a pogányok közé - sokan hívőkké lettek -, egy különös, áldott népet hívott életre az Úr, megáldá azokat Isten. Figyeljük meg, gondoljunk vissza arra, amit eddig olvastunk. Ilyen még nem volt, hogy Isten megáldotta, amit teremtett. Azt olvastuk: És látá Isten, hogy jó (1Móz 1, ). Azt is olvastuk, hogy Isten Szelleme ott lebegett a vizek felett. Most van az első alkalom, amikor meg is áld! (8) A Gyülekezet, előképben

5 Melyik népet áldotta meg Isten? Akiket az ötödik ezer esztendőben hívott elő - a Krisztus utáni ezer esztendőben -, és ez az elhívás azóta is tart. Az Efézusiakhoz írott levél 1. rész 3-4. versében olvassuk: a ki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben a Krisztusban, A szerint, a mint magának kiválasztott minket Őbenne világ teremtetése előtt". Ebben a versben is az a szó van, hogy bárá, azaz teremtett. Ugyanúgy minket is, ahogy a világot. A Krisztus Testéről, a Gyülekezetről írja, hogy kiválasztotta a világ teremtése előtt, Krisztusban. Nem tudom, hogy másoknak feltűnt-e a 22. versben, hogy szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a tenger vizeit. Így áldotta meg Isten őket! Azután azt mondja, hogy a madár is sokasodjék a földön. Látni fogjuk, hogy szellemileg mit jelentenek a madarak. Szellemileg ez az áldás semmiképpen nem a madarakra vonatkozik, de a vízben lévő élőlényekre igen. Ez Isten népét - főleg a Gyülekezetet, amely az Ő Teste - ábrázolja ki. Ez az áldás mindenképpen erre vonatkozik! (9) Levegőbeli hatalmasságok Mit jelentenek a madarak, a szárnyas repdesők? Az Igében ez áll: de a hol megnövekedik a bűn, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik (Róm 5,20). Eddig a kegyelemről beszéltünk. Sok volt a bűn, de beleáradt Istennek a kegyelme. Ahol Isten munkálkodik, ahol ott a krisztusi élet, ott mindig megjelenik a sötétség hatalma is. Ezeket a levegőbeli hatalmasságokat jelképezik ezek a madarak. Olvassuk is az Efézusiakhoz írt levél 6. részében: Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak (12. vers). A gonosz már létezett az ember teremtése előtt is, az buktatta el az embert. A gonosz, a sötét szellemi hatalmaknak a története végigkíséri ez egész emberiség történetét. Ezekben az utolsó időkben - amit Krisztus földön létele óta számítunk - az Ige szerint megsokasodott a gonosz, és Isten adott is nekik hatalmat. Levegőbeli hatalmasságok Példa erre Eszter könyvében az a történet, amikor Márdokeus jót tesz a királlyal. Ezek után a király Hámánt, a zsidók ellenségét ruházta fel nagy hatalommal. Miért? Ez szinte érthetetlen! A végén azonban minden a helyére kerül, és minden értelmet kap. Isten nem tévedett, és nem téved most sem. A Gyülekezet itt van ezen a világon, Isten mégis nagy hatalmat adott a gonosznak. Ennek is megvan az értelme. Pontosan azért, hogy ahol sötét a háttér, annál szebben tündököljön Isten dicsősége, kegyelme, bölcsessége, szeretete és gazdagsága. Ismétlem, ahol a bűn megsokasodik, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik! Az Úr Jézus Krisztus az egyik példázatában azt mondta el, hogy kimegy a magvető vetni a magot. Némely mag az útfélre esett, és az égi madarak eljöttek, és elkapkodták. Itt is a gonoszt jelenti az égi madár. Meg is magyarázza utána az Úr - amikor megkérdezik a tanítványok-, hogy mi ez az égi madár. Azt mondta: a magvető, aki veti a magot, az ember Fia; a mag az Ige; a madár pedig a gonosz, amelyik elkapja azt az Igét, amely az ember szívébe vettetett. Erre a képre még egyszer vissza fogok térni, mert ez nagyon komoly dolog! Figyeljük meg, a gonosznak a munkája erre irányul. Elkapja az ember szívéből az Igét, hogy ne hajtson ki, ne keljen ki! Ez a gonosznak a terve. Még valamit ezekről a madarakról: a madár is sokasodjék a földön" (22. vers). Sokasodott is. Isten azt mondja nekünk, hogy álljunk elő. Öltsük fel Istennek minden fegyverét, hogy megállhassunk, mert sokasodik a gonosz. Amint látjuk, itt már össze is folyik a prófécia a személyes életünkkel, a mai személyes üzenettel, mert benne vagyunk ebben a korban. Noha mi

6 a hatodik napban, a hatodik ezer esztendőben vagyunk már, de a madár a hatodik napon is ott volt. Sőt, a hatodik napon már több madár volt, mint az ötödiken, mert sokasodott. Még több a levegőbeli hatalmasság, még nagyobb az élet-sötétsége-világbíróinak nyomása a levegőégben. Az sem mindegy, hogy éppen a levegőégben. Miért nem fordítva tette Isten? Miért pont a levegőégben? Emlékszünk, hogy a levegőég micsoda? Egy mennyezet, amely elválasztja a mennyezet felett való vizet a mennyezet alatt való víztől. Láttuk, hogy Isten elválaszt. A mennyei népet, aki az odafelvalókkal kell, hogy törődjön, és azzal is törődik. Akikben az Ő Szelleme van, azoknak nem csak kell, de ők azzal is törődnek. A földiek a földiekkel törődnek, akik Krisztus keresztjének ellenségei. A madár az itt van a mennyezetnél, és a fő célja a keveredés. Összekeverni. Az egyik, amit tesz a gonosz, az Igemag elkapkodása, a másik a keverés. 2.) Az Ige személyes üzenete Térjünk ennek az Igének a személyes, életünkhöz szóló üzenetére! Egyénileg is halottnak születtünk. Nyüzsögtünk. Hajaj, mennyit nyüzsög az ember! Nem él, csak nyüzsög. Olvastuk Mózes könyvében, hogy monda Isten, pezsdüljenek a vizek, élő állatok nyüzsgésétől. Isten Igéje eljutott a szívünkig, az az Ige, amelyik Jézus Krisztus keresztjéről, bűnt eltörlő véréről szól. Arról a szeretetről, hogy Ő bevisz minket az Istennel való közösségbe. Nem vagyunk magunk, nem kell egyedül lennünk. Atyánk lett Isten, gondot visel rólunk. Övéi vagyunk, Vele lehetünk közösségben. Eljött a Szent Szellem is, amikor beáradt az élő víz az életünkbe. Onnantól kezdve élünk, mivel Isten gyermekei lettünk. (1)Ne zárjuk el magunkat az élet vizétől! A személyes életünkben azoknak, akik már hívőkké lettünk - egy dologra nagyon kell vigyáznunk. Ne legyen semmi mocsár és tócsa az életünkben! Semmi olyan, amit elzárunk, hogy ne áradjon oda a víz. Úgy is mondhatnánk ezt, hogy teljesedjünk be Szent Szellemmel! Ne legyen semmi az életünkben, amit ne nyitnánk ki a Szent Szellem előtt, ami miatt nem tudja betölteni az életünket! Egy igeszolgálatban hallottam a következőt: Egy testvér az Úr Jézusnak azt a példázatát magyarázta, amikor arra tanította az Őt hallgatókat: Vigyázz, amikor meghívnak vendégségbe, ne ülj a főhelyre! Ülj le az asztal végénél! Ha a főhelyre ülsz, bejön a gazda, és azt mondja: Barátom, add át a helyet valaki másnak; én neki szántam a fő helyet; és ekkor neked szégyenkezve hátra kell ülnöd. Ha hátra ülsz le, bejön a gazda, és azt mondja: Barátom, ülj feljebb! Akkor az neked dicsőségedre lesz! Azt mondta ez a szolgáló testvér, ő mindig úgy gondolta, ez egy vasárnapi iskolás gyerekeknek szóló erkölcsi tanítás. Hogyan kell viselkedni: az asztalnál, vendégségben, egyáltalán a társadalomban. Míg egyszer megmutatta neki az Úr, hogy nagyon mély szellemi tartalom van ebben. Amikor Jézus Krisztus és a Szent Szellem is bejön az életünkbe, leül az utolsó helyre. Nem a főhelyre, hanem az utolsóra, és vár! Vár, amíg mi, a gazdák, azt mondjuk: Ülj feljebb! Vár, amíg mi helyezzük Őt a fő helyre az életünkben, hogy Ő uralkodjon mindeneken, Ő töltsön be mindent! Tőlünk várja, mert Ő ilyen. Nem ront be az életünkbe. Nem akar, mert Ő szelíd és alázatos. Ezt jelenti az, hogy ne legyen tócsa és mocsár. Ha pedig valaki még nem az Úr Jézus Krisztusé - még nincs benne élet, csak nyüzsög -, ne zárja el magát a kegyelem elől. Ne mondja azt, hogy nekem nincs Rá szükségem. Én elég jó vagyok, és a magam erejéből sok mindent elérek. Amikor igazán bűnösnek ismeri el magát az ember, akkor árad életébe a kegyelem.

7 (2) Négy szakasz a hívő életünkben Még néhány dolgot elmondanék arról, hogy amikor ez a folyó egyre nagyobb lesz, azt mi is érzékeljük. Először bokáig ér. A hívő ember valahogy úgy van, hogy először a járására vigyáz: jaj, ne menjek oda, ne tegyek olyat, lássák rajtam, hogy én azért már megváltoztam, hívő vagyok. Ez szép, helyes és jó dolog. Amikor már térdig ér a folyó, akkor az ember megérti, hogy hiába vigyázok a járásomra. Az a legjobb, ha úgy vagyok, ahogy Pál mondja: Ezokáért meghajtom térdeimet a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja előtt" (Ef 3,14). Többet ér az, amikor meghajtjuk magunkat, a térdeinket előtte, mintha próbálunk vigyázni a járásunkra. Ez nem felelőtlenséget jelent. Ez csupán annak a felismerése, hogy mindennél többet ér meghajolni Isten előtt. Amikor ezt tesszük, az egyúttal az erőtlenség kifejezése is. Egy térdre esett ember megadja magát, erőtelen ember. Akkor a Krisztus ereje többet ér, mint az én járásom. Ahogy tovább nő a kegyelem, egyszer csak rájövünk arra, hogy a vesénkig hatol. Derékig ér a folyó. Így fordítja a katolikus fordítás szó szerint: vesékig. Isten a szívek és vesék vizsgálója. A veséket, a szíveket járja át. Értjük a különbséget? Nem külső dolgok. Az egész bensőnket átjárja, a vesénkig. Azután egyszer csak megúszni való folyó lesz. Rájövünk arra, hogy rábízhatjuk magunkat teljesen. Ő emel, a folyó tart, a víz visz. Nem mi tartjuk meg a kegyelmet, nem mi kapaszkodunk bele, hogy jaj, Uram, a Te kegyelmed vigyázzon az én járásomra, szívemre, veséimre - hanem Ő tart. Ezt nem érti az, akinek először nem ér a bokájáig, aki nem akar az Úr tetszése szerint járni. Nem lehet mindjárt úszni. Nem! Végig kell járni bokáig is, térdig is, a vesékig is, és csak azután érti meg az ember, hogy megúszni való a folyó. Aki egyből úszni akar, az belefullad. Megárt neki, megmérgezi a sok kegyelem. Testvérek, láttunk már ilyet, ez nem mesebeszéd. Láttunk már olyat, akit felületessé, könnyelművé tett a kegyelem áradása, és nem józanná. Az tudja értékelni a kegyelmet, aki végig járta, hogy mit jelent az, hogy bokáig ért először. Megpróbált, akart az Úr tetszésére élni, úgy járni, hogy Neki kedves legyen. De rájött: Mert nem a jót cselekszem, melyet akarok; hanem a gonoszt cselekszem, melyet nem akarok (Róm 7,19). Majd felkiáltott kegyelemért: Óh én nyomorult ember! Kicsoda szabadít meg engem? (Róm 7,24). Az ilyen ember harcol a térdein, mert nem megy neki a hívő élet. Isten kiforgatja, megmutatja milyen a veséje, mi van a szívében. Kevély dereka meghajlik. Majd az Úr könyörül rajta, és megtanítja, hogyan kell használnia Isten kegyelmét. Ráfeküdni, hogy vigye, mint az úszót a víz. De ez nem megy azonnal, csak a negyedik szakaszban. (3) További négyes szakaszok Az életünkben ott van egy másik, hasonló négyes szakasz is. A prófétai kiteljesedésnél az volt: és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samáriábam és a földnek végső határáig (ApCsel 1,8). Az egyéni életünkben is az van, hogy ez a kegyelem először bennem árad szét. Ez az első terület. Aztán a család, ahol észrevesznek valamit: férj, feleség, gyerekek, após, anyós, meny, vő. Ott kell, hogy valamit észrevegyenek, mert már nagyobb a kegyelem. Azután megy tovább: munkahely. Ott elég sok időt eltölt az ember, ott is elég jól ismerik egymást. Azután még tovább, ki az egész világ felé, amerre csak megfordulunk. Ez a négyes szakasz megtalálható még a további próféciákban is ezerévenként. Amikor kiáradt a kegyelem, Krisztus után az az első ezer év volt. Tudjuk milyen nagy lesz a második ezer év végén a kegyelem? Elragadja az Úr a Gyülekezetet! Ez nagyobb kegyelem, mint ami az első ezer évben volt. A harmadik ezer év az ezeréves királyság. Itt még nagyobb a kegyelem.

8 Nagyon bőséges. Azt mondja az Ige, hogy ha a zsidó nép elvettetése ilyen nagy kegyelmet szerzett, hogy a pogányok örökölhetik az ígéreteket, mi lesz akkor az ő felvételük, hanem ha élet a halálból (Róm 11,15). Népek fognak megtérni. A zsidó nép fogja evangelizálni az egész világot, és nem egyes emberek a népekből, hanem egész népek térnek meg. Aztán jön a negyedik ezer év. Tudjuk mi lesz ez? Az új ég és új föld. Aki olvassa a Bibliát, az új égről és az új földről olvasta ezt a verset: és a tenger többé nem vala" (Jel 21,1). Nem lesz már tenger. Ennek is mély szellemi értelme van. A negyedik ezer év után - ez után az új ég és új föld után - beleszakad ez a nagy kegyelem az örökkévalóság tengerébe. Úgy írja Pál apostol, hogy amikor minden behódol Krisztusnak, Isten legyen minden mindenben" (1Kor 15,28). (4) A mi testünk is templom Még valami, ami ránk vonatkozik. Az Ige azt mondja: Avagy nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Léleknek temploma " (1Kor 6,19). Erről a templomról is úgy mondja az Úr - az előbb már szó is volt erről az Igéről - a János evangéliuma 7. részében: Aki hisz én bennem, [ ] élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. Ezt mondja a Szent Szellemről: amelyet veendők valának az Őbenne hivők. Mi vettük, ezért vagyunk a Szent Szellem temploma. Élő víz kell, hogy kiáramoljon belőlünk. Ugyanúgy, ahogy az Ezékieli látomásban a templomból, az oltártól délre kiment az a folyóvíz. Ennek az élő víznek kell kiáramlania: egyéni életünkben, családban, munkahelyen, gyülekezetben és egészen a föld végső határáig. Ennek az életfolyónak a mentén halászok vannak, mert nem mi teremtettük a halakat. Nem a mi érdemünk, ha új életek keletkeznek, hanem Isten szavának, amely azt mondta: Pezsdüljenek a vizek élő állatok nyüzsgésétől Ez az Ő érdeme, és az Ő gyümölcse is! Befejezés Térjünk még vissza a madarakra. A madár megsokasodott, vagyis a gonoszságnak a szellemei. Ahogy az Úr Jézus elmondta, az a célja, hogy az Ige-magot elkapja. Gondoltunk-e már arra, hogy a gonosznak nem az a fő célja, hogy bennünket bűnre csábítson? Mindig azt hisszük és azt gondoljuk. A keresztyén-hívő körökben bevett szólás-mondás is lett, hogy megkísértett a Sátán, elbuktatott a Sátán. Nem, nem ez az ő célja! Különben is azt mondja az Ige: Senki ne mondja, mikor kísértetik: Az Istentől kísértetem [nem is a Sátántól], Hanem mindenki kísértetik, a mikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága (Jak 1,13-14). Ezt nagyon szereti a Sátán, ha mi erre gondolunk, hogy ő bűnre akar bennünket csábítani. Harcoljunk csak a bűn ellen, meg a kísértés ellen. Örül, mert ezzel foglalkozunk, és közben nem vesszük észre, hogy a valódi célja más. Az a célja, hogy elkapja az Ige-magot. Az élet az Ige-magból fog fakadni! Az erő az Igéből jön. A beteljesedés, az eligazítás, a világosság mind az Igéből jön. Csak harcolunk a Sátán ellen, és közben az Ige elsikkad, mert nem azzal foglalkozunk. Vigyázzunk! Az Igét akarja elkapni. Ha az Igét elkapta, nincs világosságunk, nincs életünk, nincs bölcsességünk. Megmondja a próféta: Megvetették az Úr beszédét, micsoda bölcsességük van azért nekik. Becsüljük meg az Igét, és gondosan őrizzük, hogy az Ige-magot ne tudja kikapni szívünkből a Sátán! Ámen. Debrecen, február 9.

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

m a g v e t é s ötletek

m a g v e t é s ötletek m a g v e t é s ötletek Kerékgyáró Klaudia kre-htk 2015 www.magvetes.wordpress.com 2 O l d a l Igeszakaszok egy évre j a n u á r 1. Jézus megkenetése Igeszakasz: Lk 7,36-50 Aranymondás: 1Tim 1,15 Igaz

Részletesebben

2Móz 9,8-12 A 6. csapás: fekélyek

2Móz 9,8-12 A 6. csapás: fekélyek 1 2Móz 9,8-12 A 6. csapás: fekélyek Az Úr pedig monda Mózesnek és Áronnak: Vegyétek tele markaitokat kemenczehamuval, és szórja azt Mózes az ég felé a Faraó szeme láttára. Hogy porrá legyen Égyiptomnak

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

Ézs 6,1-7 Jaj nekem! VII. Isten jelenlétében

Ézs 6,1-7 Jaj nekem! VII. Isten jelenlétében Ézs 6,1-7 Jaj nekem! VII. Isten jelenlétében A mely esztendőben meghala Uzziás király, látám az Urat ülni magas és felemeltetett székben, és palástja betölté a templomot. Szeráfok állanak vala felette:

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

A megváltás története, I. rész

A megváltás története, I. rész A megváltás története, I. rész A megváltás története című írásaink olyan sorozatot alkotnak, amelyek a bűnbeeséstől kezdve Isten Fia emberré lételéig végigkísérik Isten küzdelmét az ember megváltásáért.

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

Hit és cselekedetek. Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből?

Hit és cselekedetek. Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből? Hit és cselekedetek Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből? A következő írásunkból kiderül, miért hisszük és hogyan értjük, hogy kizárólag kegyelemből van üdvösségünk

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből.

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Pasarét, 2013. november 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza AZ ÚR SZABADÍTÁSA Lekció: Zsoltár 107,1-16 Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

17. SZEMÉLYES GYÓNÁS KÖSZÖNTÉS:

17. SZEMÉLYES GYÓNÁS KÖSZÖNTÉS: 17. SZEMÉLYES GYÓNÁS A személyes gyónás több mint a lelkipásztori beszélgetés. A gyónást kérheti a jelentkező, de felajánlhatja a lelkipásztor is. Jó, ha a keresztény gyülekezet tud a személyes gyónás

Részletesebben

Ézs 45,9-13 A Fazekas, mindennek Alkotója

Ézs 45,9-13 A Fazekas, mindennek Alkotója Ézs 45,9-13 A Fazekas, mindennek Alkotója Jaj annak, a ki alkotójával perbe száll, holott cserép a föld többi cserepeivel! Vajjon mondjaé az agyag alkotójának: Mit csinálsz? és csinálmányod ezt: Nincsenek

Részletesebben

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ezt mondja az Úr Isten: A belső pitvar kapuja, mely keletre néz, zárva legyen a dologtevő hat napon, szombatnapon pedig nyissák ki, és újhold napján is nyissák

Részletesebben

Krisztus és a mózesi törvény

Krisztus és a mózesi törvény április 5 11. Krisztus és a mózesi törvény SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 2Mózes 13:2, 12; 5Mózes 22:23-24; Máté 17:24-27; Lukács 2:21-24, 41-52; János 8:1-11 Mert ha hinnétek Mózesnek, nékem is

Részletesebben

Növekedni Isten ismeretében

Növekedni Isten ismeretében 1 Növekedni Isten ismeretében Hogy járjatok méltóan az Úrhoz, teljes tetszésére, minden jó cselekedettel gyümölcsöt teremvén és nevekedvén az Isten megismerésében (Kol 1,10). Hanem növekedjetek a kegyelemben

Részletesebben

Keresztút Avilai Szent Terézzel

Keresztút Avilai Szent Terézzel Keresztút Avilai Szent Terézzel Teréz gyermekkora óta elmélkedik Jézus szenvedéséről. Évek hosszú sora óta szokásom volt, hogy majdnem minden este lefekvéskor, midőn elalvás előtt még utoljára Istennek

Részletesebben

2. évfolyam 120. szám 2010. október 16.

2. évfolyam 120. szám 2010. október 16. DÁVID HŐSEI GYÜLEKEZET www.davidhosei.hu istentisztelet: 2. évfolyam 120. szám 2010. október 16. ÉLŐFOLYÓIRAT A D Á V I D H Ő S E I G Y Ü L E K E Z E T H E T I H Í R L E V E L E És lesz, valahová ez a

Részletesebben

Jézus, a misszió Mestere

Jézus, a misszió Mestere 7. tanulmány Augusztus 8 14. Jézus, a misszió Mestere SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Ézsaiás 42:1-9; Dániel 9:24-27; Máté 10:5-6; Lukács 2:8-14; Apostolok cselekedetei 1:1-14; 2Timóteus 1:8-9 Majd

Részletesebben

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei 6. tanulmány Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei augusztus 3 9. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 3Mózes 5:5; Zsoltár 32:1-8; Apostolok cselekedetei 5:30-32; 2Korinthus 7:9-11; Zsidók 12:17;

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ 2. www.ujteremtes.hu Noé és az özönvíz Az emberek sokasodni kezdtek a föld színén, és leányaik születtek. Látták az Istennek fiai az emberek leányait, hogy

Részletesebben

HATALOM KRISZTUSBAN. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2010. március 14.

HATALOM KRISZTUSBAN. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2010. március 14. HATALOM KRISZTUSBAN Jegyzet Jim Sanders tanításából 2010. március 14. Köszöntjük az internet televízión a nézőket, első alkalommal van, hogy korlátlan számban nézhetik az Istentiszteletet, nagyon örülünk

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

Ez 1,1-28; 2,1-7 Ezékiel elhívása

Ez 1,1-28; 2,1-7 Ezékiel elhívása Ez 1,1-28; 2,1-7 Ezékiel elhívása És lőn a harminczadik esztendőben, a negyedik hónapban, a hónap ötödikén, mikor én a foglyok közt a Kébár folyó mellett voltam: megnyilatkozának az egek, és láték isteni

Részletesebben

22. Hogyan szól hozzánk Isten az imában? Eszünkbe juttatja,amit mondani akar nekünk. Aki ismeri Jézust, és Isten üzenetét az ráismer Isten szavára.

22. Hogyan szól hozzánk Isten az imában? Eszünkbe juttatja,amit mondani akar nekünk. Aki ismeri Jézust, és Isten üzenetét az ráismer Isten szavára. HITTAN - ANYAG ÖSSZEFOGLALÁSA BÉRMÁLKOZÓK RÉSZÉRE 2016. 1. Ki az Isten? Az egész világ Ura és a mi Mennyei Atyánk 2. Hány személy az Isten? Az Isten három Személy: Atya, Fiú, Szentlélek. 3. Mit jelent

Részletesebben

A helyes istentiszteletről 1

A helyes istentiszteletről 1 A helyes istentiszteletről 1 Textus: Róm. 12,1 Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket.

Részletesebben

Szolgáló. Szabadságra születve

Szolgáló. Szabadságra születve Szabadságra születve A szabadság, mint fogalom, mint emberi érték él évezredek óta társfogalmakkal egyetemben ereinkben. A szabadság önmagában hordoz minden igaz értéket, így a békességet, szeretetet,

Részletesebben

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1.

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. 2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Karasszon Dezső: Ésaiás könyvének magyarázata,

Részletesebben

A betegek tanítvánnyá tétele

A betegek tanítvánnyá tétele január 25 31. A betegek tanítvánnyá tétele A lecke rövid áttekintése ALAPIGE: Máté 15:30-31 A TANULÓ CÉLJA: Tudni: A betegség kéretlen látogató, az viszont jó lehet, hogy a betegek gyakran nyitottabbá

Részletesebben

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19.

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19. 1 Egy pokoli házasság (Rm 7:1-6) Suhai György Balatonszárszó, 2014.03.19. Mindannyian egy tökéletes társra vágyunk! Na de úgy valaha is igazán belegondoltunk már abba, hogy milyen lehet egy tökéletes társsal

Részletesebben

A SZOLGÁLAT BETÖLTÉSE

A SZOLGÁLAT BETÖLTÉSE A SZOLGÁLAT BETÖLTÉSE Jegyzet Jim Sanders tanításából 2009. július 19. Köszönjük Úr Jézus az áldásokat, amivel megáldottál minket, a gyógyulásokat, amit adtál nekünk, valamint az üdvösséget. Köszönjük

Részletesebben

Jólét-Isten áldásainak mértéke

Jólét-Isten áldásainak mértéke - 1 - Jólét-Isten áldásainak mértéke Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. És ez ígék, a melyeket e mai napon parancsolok néked, legyenek a te szívedben.

Részletesebben

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15.

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15. 3. tanulmány A Hegyi Beszéd április 9-15. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:6; Mikeás 6:6-8; Máté 5 7; 13:44-52; Lukács 6:36; Róma 7:7; 8:5-10 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a

Részletesebben

Jer 36,1-32 A könyv elégetése

Jer 36,1-32 A könyv elégetése Jer 36,1-32 A könyv elégetése És Jojákimnak, a Jósiás fiának, Júda királyának negyedik esztendejében is szóla az Úr Jeremiásnak, mondván: Végy elő egy könyvet, és mind írd belé a szókat, a miket én szóltam

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő.

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő. Válás és újraházasodás a Biblia szemszögéből Ebben az írásunkban a Biblia válás és újraházasodás kérdésére vonatkozó kijelentéseivel szeretnénk foglalkozni. Az Újszövetség világosan elutasítja a válást.

Részletesebben

Feljegyzés Jim Sanders tanításából 2011. október 16.

Feljegyzés Jim Sanders tanításából 2011. október 16. HÍVŐK HATALMA I. Feljegyzés Jim Sanders tanításából 2011. október 16. Sok tanítás van a szívemen, amit az Úr ma szeretnék átadni számotokra, ez a hatalomról szóló tanítás. Örömmel mondjuk itt el, hogy

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET A) ÚRVACSORÁVAL A szolgálattevõ az úrasztalához egyenesen a szószékre megy, és Isten igéjével köszönti a gyülekezetet. KÖSZÖNTÉS 1. Kegyelem néktek és békesség Istentõl,

Részletesebben

Zsolt 1,1-3 A boldogság titka

Zsolt 1,1-3 A boldogság titka Zsolt 1,1-3 A boldogság titka Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az Ő törvényéről

Részletesebben

A CSODÁK ÜZENETEI. Áldunk téged a benne kapott hívásért, az Őérte való megigazíttatásért, megszentelésért.

A CSODÁK ÜZENETEI. Áldunk téged a benne kapott hívásért, az Őérte való megigazíttatásért, megszentelésért. Pasarét, 2015. október 11. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A CSODÁK ÜZENETEI Énekek: 105,1; 66,1-2. 4. 8; 77,7-8; 468 Lekció: 2Királyok 3,9-18 Alapige: 2Királyok 3,16-17 És monda:

Részletesebben

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp.

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. NEM MINDENKI Lekció: Mt 7,21 23 Alapige: Mt 7,21 Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az,

Részletesebben

Az evangélium kezdete

Az evangélium kezdete Márk evangéliuma Lekció: Ézs. 40.1-11 2010. febr. 7. Textus: Mk. 1.1-15 Gazdagrét Az evangélium kezdete Márk evangéliuma a négy evangélium közül a legkorábban íródott, valamint a legrövidebb, a legtömörebb.

Részletesebben

Hittanverseny egyházmegyei megyei/kerületi forduló 2015. március 21. Megoldások 1-2. osztály

Hittanverseny egyházmegyei megyei/kerületi forduló 2015. március 21. Megoldások 1-2. osztály Hittanverseny egyházmegyei megyei/kerületi forduló 2015. március 21. Megoldások 1-2. osztály 1. Szöveg kiegészítés. 18 pont (Vízszintes irányban írtuk a hiányzó szavakat, minden jó válasz 0,5 pont) földet

Részletesebben

Ezt mondja a Seregeknek Ura: Gondoljátok meg jól a ti útaitokat! (Agg 1,7)

Ezt mondja a Seregeknek Ura: Gondoljátok meg jól a ti útaitokat! (Agg 1,7) Ezt mondja a Seregeknek Ura: Gondoljátok meg jól a ti útaitokat! (Agg 1,7) U r a m, s z e r e t n é k k é s z l e n n i o r s z á g o d e l j ö v e t e l é r e! A legszebb tulajdonságok 15. Az előre gondolkodásról

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

I. Mi a megtévesztés?

I. Mi a megtévesztés? I. Mi a megtévesztés? 1. Megtévesztés, félrevezetés, hitetés Mt 24,4-5 Jézus így válaszolt nekik: Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen /4005/ valaki titeket! Mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt

Részletesebben

Jézus órája János evangéliumában

Jézus órája János evangéliumában MICHAEL FIGURA Jézus órája János evangéliumában 1. A HELY- ÉS IDÔMEGHATÁROZÁS FONTOSSÁGA JÁNOS EVANGÉLIUMÁBAN A kánai menyegzôrôl szóló perikópában (2,1 11), amely a világosság olvasójának második titka,

Részletesebben

ISTEN TETTEI ÉS A MI TETTEINK

ISTEN TETTEI ÉS A MI TETTEINK Pasarét, 2014. július 20. (vasárnap este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Cseri Kálmán ISTEN TETTEI ÉS A MI TETTEINK Alapige: Róma 1,1-7 Pál, Krisztus Jézus szolgája, elhívott apostol, akit az Isten

Részletesebben

Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) Horváth Géza. PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu ELMARADT BŰNBÁNAT

Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) Horváth Géza. PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu ELMARADT BŰNBÁNAT Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ELMARADT BŰNBÁNAT Alapige: Lukács 11,37-54 Beszéd közben egy farizeus arra kérte őt, hogy ebédeljen nála. Jézus bement,

Részletesebben

Kicsoda Jézus Krisztus?

Kicsoda Jézus Krisztus? 3. tanulmány Április 11 17. Kicsoda Jézus Krisztus? SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Lukács 4:16-30; 6:5; 9:18-27; Efezus 1:3-5; 2péter 1:16-18 Hát ti kinek mondotok engem? Felelvén pedig Péter, monda:

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

Mészáros Sándor Az engedelmesség Komáromi Baptista Gyölekezet. Az engedelmesség. Jónás könyve alapján

Mészáros Sándor Az engedelmesség Komáromi Baptista Gyölekezet. Az engedelmesség. Jónás könyve alapján Példa: Az engedelmesség Jónás könyve alapján Egy hív édesapa fia lelkipásztornak készült. A fiú elhatározta, hogy külföldre megy egy fels bb tanulmányi fokozat megszerzése érdekében. Az édesapa aggódott

Részletesebben

Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem

Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem Bevezetés az 1. részhez Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem Isten egyik különleges vonása ezt teljesen egyedi módon a Biblia jelent ki, egyetlen más könyvben vagy vallásban sem található meg

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Az Istentől származó élet

Az Istentől származó élet Az Istentől származó élet Előszőr is mi az élet? Sokan próbálták deffiniálni, különféle kulturális, tudományos vagy vallási nézőpontokból is. A tudomány mivel a fő forrása a megfigyelés és az információ

Részletesebben

A kegyelem és az ítélet Istene

A kegyelem és az ítélet Istene 4. tanulmány január 21 27. A kegyelem és az ítélet Istene SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 3; 6; János 3:17-21; 1Korinthus 3:13; 2Korinthus 5:10; Jelenések 14:6-7 Mert minden cselekedetet az

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

A HÁLA JELEI. Pasarét, 2014. október 19. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: Zsolt 100.

A HÁLA JELEI. Pasarét, 2014. október 19. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: Zsolt 100. Pasarét, 2014. október 19. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A HÁLA JELEI Lekció: Zsolt 100. Alapige: Lukács 8,1-3 Jézus ezután városról városra és faluról falura járt, és hirdette

Részletesebben

1Móz 47,11-27 Az üdvösség kegyelem. Krisztuséi vagyunk

1Móz 47,11-27 Az üdvösség kegyelem. Krisztuséi vagyunk 1Móz 47,11-27 Az üdvösség kegyelem. Krisztuséi vagyunk Megtelepíté tehát József az ő atyját és atyjafiait, és ada nékik birtokot Égyiptom földén, annak a földnek legjobb részében a Rameszesz földén; a

Részletesebben

Keresztény értékeink

Keresztény értékeink Keresztény értékeink Egyedül Jézus által Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam (Jn 14:6) Koinonia - Ez az első előfordulása. - Koinos azt jelenti, közös,

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS CSALÁD A BIBLIAI HAGYOMÁNYBAN

HÁZASSÁG ÉS CSALÁD A BIBLIAI HAGYOMÁNYBAN Rózsa Huba HÁZASSÁG ÉS CSALÁD A BIBLIAI HAGYOMÁNYBAN Elhangzott Budapesten, a Szent István Társulat régi székházának dísztermében 2011. május 30-án, a Társulati Esték a Család Évében című rendezvénysorozat

Részletesebben

- Példa: misszionárius és az alkoholista.

- Példa: misszionárius és az alkoholista. Isten egyik legnagyobb vágya, hogy boldogok legyünk. - Ezért szeretné megosztani velünk Önmaga szeretetét. - Ezért szeretne része lenni a mi életünknek. A mi legmélyebb vágyunk, hogy jók legyünk és szerethessünk.

Részletesebben

Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk?

Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk? Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk? 2013. február 6., 11:00 Sorozatunkban a Színház- és Filmművészeti Egyetemen ebben az évadban végzősöket, Novák Eszter és Selmeczi György zenés szakirányú osztályának

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

1 * Az anyagi világ(-ok) megteremtésére a bibliai teremtéstörténet által képi

1 * Az anyagi világ(-ok) megteremtésére a bibliai teremtéstörténet által képi 1 KRISZTUS MEGVÁLTÓ MUNKÁJA Az írásokban megtalálhatjuk azt a kijelentést, hogy az Isten a megváltás munkáját már tervbe vette a világ fundamentumának felvettetése előtt. Mi sem bizonyítja jobban azt,

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Ézs 12,1-6 Isten szabadítása

Ézs 12,1-6 Isten szabadítása Ézs 12,1-6 Isten szabadítása És így szólsz ama napon: Hálákat adok néked, oh Uram! Mert jóllehet haragudtál reám, de elfordult haragod, és megvigasztaltál engemet! Ímé, az Isten az én szabadítóm! Bízom

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben

HÁROM HANG AZ ÉJSZAKÁBAN

HÁROM HANG AZ ÉJSZAKÁBAN Pasarét, 2015. december 31. (óév este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza HÁROM HANG AZ ÉJSZAKÁBAN Énekek: 364; 280,1-3. 6; 274 Alapige: Zsolt 106 Dicsérjétek az Urat! Magasztaljátok az Urat,

Részletesebben

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel A te bizonyságaid én gyönyörűségem, és én tanácsadóim. Lelkem a porhoz tapad; eleveníts meg engem a te ígéreted szerint. Útaimat elbeszéltem előtted és te meghallgattál engem; taníts meg a te rendeléseidre!

Részletesebben

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa?

Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? Ézs 33,17-24 Milyen az Úr, és az Ő országa? A királyt ékességében látják szemeid; látnak széles országot. Szíved elgondolja a mult félelmét: hol az író, hol a mérlegelő, hol a tornyok összeírója? A gőgös

Részletesebben

4.LECKE: JÉZUS ÉS TAMÁS gyülekezeti óraszám: 1. egyházi óraszám: 1.

4.LECKE: JÉZUS ÉS TAMÁS gyülekezeti óraszám: 1. egyházi óraszám: 1. 4.LECKE: JÉZUS ÉS TAMÁS gyülekezeti óraszám: 1. egyházi óraszám: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Kálvin János: János evangéliumának magyarázata II., Kálvin Kiadó, Budapest, 2011, Bolyki János:

Részletesebben

Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE. Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III.

Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE. Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III. Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III. fejezet Kiadó: Missionsdienst Sonnenstrahlen D-7120 Bietigheim-Bissingen,

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába Kenneth E. Hagin Nem az a fontos, hogy melyik gyülekezetbe tartozol, hanem az, hogy melyik családba. Jézus azt tanította, hogy az embernek újjá kell születnie. A következő állítások Jézus szájából származnak:

Részletesebben

MIÉRT. Mint mindig, ha bármilyen módon segítségedre lehetünk, itt elérheted a gyülekezetet: P.O. Box 68309, Indianapolis, Indiana 46268

MIÉRT. Mint mindig, ha bármilyen módon segítségedre lehetünk, itt elérheted a gyülekezetet: P.O. Box 68309, Indianapolis, Indiana 46268 MIÉRT Mint mindig, ha bármilyen módon segítségedre lehetünk, itt elérheted a gyülekezetet: P.O. Box 68309, Indianapolis, Indiana 46268 www.jesuslifetogether.com Copyright 2002, 1994 RealPeople@JesusLifeTogether.com

Részletesebben

JELEK, CSODÁK, GYÓGYULÁSOK VI.

JELEK, CSODÁK, GYÓGYULÁSOK VI. JELEK, CSODÁK, GYÓGYULÁSOK VI. Feljegyzés Jim Sanders tanításából 2011. augusztus 7. Ennek a tanítássorozatnak a befejező részéhez érkeztünk, és ahogy tanítunk róla, annál jobban látjuk ezek megnyilvánulását

Részletesebben

JÉZUS LÁBAINÁL. Pasarét, 2015. március 5. (csütörtök) Földvári Tibor. Lekció: János 12,1-8

JÉZUS LÁBAINÁL. Pasarét, 2015. március 5. (csütörtök) Földvári Tibor. Lekció: János 12,1-8 Pasarét, 2015. március 5. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor JÉZUS LÁBAINÁL Lekció: János 12,1-8 Alapige: Jézus azért hat nappal a húsvét előtt elment Bethániába, ahol a megholt

Részletesebben

EBED-MELEK DÍCSÉRETE

EBED-MELEK DÍCSÉRETE Pasarét, 2011. október 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Földvári Tibor EBED-MELEK DÍCSÉRETE Lekció: Jer 38,7-13 Meghallotta az etióp Ebed-Melek, a királyi palota egyik tisztje, hogy Jeremiást a ciszternába

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk

Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk (Jn. 4,24) Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk (Jn. 4,24) www.eletalelekben.ro

Részletesebben

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Pasarét, 2015. december 20. (vasárnap) családi karácsony PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Takaró János AZ ÉLET KENYERE Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Alapige: János 6,32-35 Jézus pedig így válaszolt nekik:

Részletesebben

KI-KICSODA? MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29

KI-KICSODA? MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29 MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29 2011. március 6. 10 00 Mályinka 1. Gyülekező ének: 489. d. 1. v.: Örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből 2. Köszöntés: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól,

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! welcome_layout 1 2015.07.28. 14:26 Page 1 Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy gyermekeként növekedj az Ő megismerésében,

Részletesebben

AZ ÚR AZ ISTENTELENEK FELETT IS ÚR

AZ ÚR AZ ISTENTELENEK FELETT IS ÚR Pasarét, 2012. július 15. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor AZ ÚR AZ ISTENTELENEK FELETT IS ÚR Lekció: Zsolt 73,1-3. 13-18. 23-28 Ászáf zsoltára: Milyen jó az Isten Izraelhez,

Részletesebben

A bölcsesség otthon: szülők és gyerekek

A bölcsesség otthon: szülők és gyerekek A bölcsesség otthon: szülők és gyerekek Lekció: Lk. 15.1-3, 11b-32/Textus: Péld. 4.1-6, 17.6, 20.29, 13.24, 19.18, 23.13-16, 20.11, 22.6, 17.21, 17.25, 19.13, 20.20-21 2013. okt. 13. A bölcsesség otthon.

Részletesebben

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27.

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27. 4. tanulmány Boldog és hálás július 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 12:2; 1Korinthus 13; Galata 5:19-23; 1Thesszalonika 1:1-10; 1Timóteus 1:15 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért,

Részletesebben

Atyaság. Azt gondolom sikerült röviden bemutatni azt a kuszaságot, ami ezen a téren ma az egyházban van.

Atyaság. Azt gondolom sikerült röviden bemutatni azt a kuszaságot, ami ezen a téren ma az egyházban van. Atyaság Manapság sok szó esik a szellemi atyaságról fıként az újonnan megjelenı apostolokkal kapcsolatban. Ezt a két fogalmat sokan már összetartozó fogalomként is kezelik és ebbıl adódóan már kezd elterjedni

Részletesebben

Ézs 65,17-25 Isten ígéretei Izraelnek

Ézs 65,17-25 Isten ígéretei Izraelnek Ézs 65,17-25 Isten ígéretei Izraelnek Mert ímé, új egeket és új földet teremtek, és a régiek ingyen sem emlittetnek, még csak észbe sem jutnak; Hanem örüljetek és örvendjetek azoknak mindörökké, a melyeket

Részletesebben

bibliai felfedező Olvasd el: Lukács 23:1-26, és 32-43

bibliai felfedező Olvasd el: Lukács 23:1-26, és 32-43 Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Jézus halála Olvasd el: Lukács 23:1-26,

Részletesebben

A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI

A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. MÓZES TÖRVÉNYÉNEK VÉGE II. A BŰNÖS TERMÉSZET ÍTÉLETE III.

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

HÍRLEVÉL AJÁNDÉK GÖRÖGKATOLIKUS TEHER, GOND, ÖRÖM?

HÍRLEVÉL AJÁNDÉK GÖRÖGKATOLIKUS TEHER, GOND, ÖRÖM? GÖRÖGKATOLIKUS HÍRLEVÉL III. évfolyam 12. szám 2015. december AJÁNDÉK TEHER, GOND, ÖRÖM? Kinek mit, mennyiért, hogyan? És főleg: mikor lesz erre időm?rohantunkban nem is olyan könnyű a megoldás. Ráadásul

Részletesebben

2016 április 3.-án NT. FOGARASI ANITA Deák Lehel

2016 április 3.-án NT. FOGARASI ANITA Deák Lehel NEW YORK-i ELSŐ MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ First Hungarian Reformed Church of New York City 344 East 69 th Street New York, NY 10021 : (212) 734-5252 www.elsoreformat.us NT. Fogarasi Anita Deák Lehel Főgondnok:

Részletesebben