DEBRECENI KAZINCZY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DEBRECENI KAZINCZY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA"

Átírás

1 DEBRECENI KAZINCZY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MÓDOSÍTOTT HELYI TANTERV Készítette: A Debreceni Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola nevelőtestülete Jóváhagyta: Rózsavölgyi Gáborné intézményvezető Debrecen, április 13. 1

2 II. KÖTET Tartalomjegyzék DEBRECENI KAZINCZY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS... 1 ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA... 1 I. AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS - NEVELÉS HELYI TANTERVE A NAT -ban megfogalmazott pedagógiai feladatok intézményre vonatkozó szabályai: Az etika oktatása Egész napos iskola Természettudományos nevelés A mindennapos testnevelés Az idegennyelv-oktatás Az emelt szintű képzési formák Óraterv, kötelezően választandó tantárgyak, csoportbontás, egyéb foglalkozás Kötelezően választandó tantárgyak: Csoportbontások szervezése Egyéb foglalkozások szervezése Gyógytestnevelési órák: A szabad órakeret felosztása - az évfolyamonkénti óraterv táblázatok tartalmazzák A tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei Beiskolázási rend, magasabb évfolyamba lépés Az adminisztratív előírásokon túli feltételek A részvétel általános feltételei Speciális feltételek Köznevelési típusú sportiskolai osztály A tanulók értékelési rendszere Az iskolai írásbeli beszámoltatás formái, rendje, korlátai, az értékelésben betöltött szerepe, súlya Az írásbeli értékelés formái Az írásbeli beszámoltatás rendje, korlátai Az írásbeli beszámoltatás értékelésben betöltött súlya Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai Elvek Korlátok A magasabb évfolyamba lépés feltételei A tanulók fizikai állapotának felmérése Kiemelkedő tanulói teljesítmény elismerése A magatartás és szorgalom értékelésének és minősítésének a követelményei és formái Környezeti nevelési elvek: Egészségnevelési alapelvek

3 ÁLTALÁNOS ISKOLAI HELYI TANTERV I. AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS - NEVELÉS HELYI TANTERVE Iskolánkban 1-8. évfolyamon a évi CXC. törvényt, az 51/2012. (XII.21.) EMMI kerettantervi rendeletet, és a NAT 110/2012.(VI.4.) rendelet előírásait, alkalmazzuk. 1. A NAT -ban megfogalmazott pedagógiai feladatok intézményre vonatkozó szabályai: 1.1. Az etika oktatása A nemzeti köznevelésről szóló törvény rendelkezései szerint az általános iskola 1-8. évfolyamán az etika tantárgy oktatása kötelező tanórai keretben történik. Az etika tantárgy anyagához 1-4. osztályban a NAT Magyar nyelv és irodalom, Ember és társadalom, Életvitel és gyakorlat, valamint Művészetek műveltségterületének azok a fejlesztési követelményei és közműveltségi tartalmai az irányadók, amelyek az életkori sajátosságoknak megfelelő beszélgetési témákat, magatartásmintákat, életvezetési szokásokat közvetítik. Az 5-8. évfolyamon az etika tantárgyra a kerettantervben megjelenített tartalmak az érvényesek, amelyek kiegészülnek az osztályfőnöki tanterv helyi hagyományaival Egész napos iskola Az egész napos iskolai szervezési forma, NAT és a köznevelési törvény által biztosított lehetőségeit figyelembe véve iskolánk több évtizedes hagyományait tovább folytatva az iskolaotthonos formát megtartjuk az 1-2 évfolyamon és a 3-4. évfolyam képességfejlesztő osztályaiban Ez a tanulásszervezési forma lehetővé teszi mind a felzárkóztatás, mind a tehetséggondozás sajátos tevékenységeit, így támogatva a képességfejlesztés hatékony pedagógiai eljárásait. A kötelező tanórákon túli foglalkozások teret adhatnak a művészeti nevelésnek, a testmozgásnak vagy szakköri és egyéb foglalkozásoknak, illetve az önálló tanulásnak Természettudományos nevelés Az egyén, a közösségek és a természet harmóniájának elősegítése a nevelés-oktatás rendszerének kiemelt feladata. A kísérletezés, a megfigyelés, a természettudományos gondolkodás differenciált fejlesztése és alkalmazása, a műszaki ismeretek hétköznapi életben is használható elemeinek gyakorlati elsajátítása a NAT kiemelten fontos tartalma. Cél, hogy a természettudomány ismeretei és módszerei úgy épüljenek be a diákok gondolkodásába és tevékenység-repertoárjába, hogy előhívhatók legyenek a mindennapi problémák értelmezése és megoldása során. Ezen célok elérése érdekében a szabad órakeret terhére növeltük a környezetismeret 4. o., környezetismeret 6. o., földrajz 7. o.,(normál o) biológia 8. o., fizika 8. o. (normál o.) technika 6. o. (normál o.) tantárgyak óraszámát 3

4 1.4. A mindennapos testnevelés A mindennapos testnevelést a Nkt. 27. (11) bekezdésében meghatározottak szerint, igazodva a NAT mindennapos testnevelésről szóló rendelkezéséhez szervezzük meg. A kerettantervben szereplő heti három órán túl, két órát kivált a sportiskolába járó tanulók tanórán kívüli spottevékenysége Az idegennyelv-oktatás Az első idegen nyelv megválasztását amely az angol és német lehet az idegen nyelvi osztály előkészítésére 1-3. évfolyamon biztosítjuk. Felmenő rendszerben a normál kerettanterv szerint 4-8. évfolyamokon kiemelten kezeljük az idegen nyelv oktatását, az egyéb foglalkozások között tehetséggondozás keretében lehetőséget biztosítunk második idegen nyelv tanulására Az emelt szintű képzési formák Az emelt szintű szervezési forma a tehetséggondozás sajátos módja, amelynek során idegen nyelvből (német, angol) és matematikából, meghatározott fejlesztési követelmények és ismeretek elsajátítása magasabb szintű követelményekkel, emelt óraszámban valósul meg. Az emelt szintű idegen nyelvoktatás helyi programját a kerettantervi rendelet szabadon felhasználható óráinak terhére alakítottuk ki, 5-8. évfolyamon a NAT 110/2012.(VI.4.) rendelet előírásainak megfelelően, megegyezően az iskola korábbi gyakorlatával. Matematikából emelt óraszámú kerettantervet is választottunk, amelyet alsó tagozatban 1-4 évfolyamon kötelező informatika-oktatással, egészítünk ki. 2. Óraterv, kötelezően választandó tantárgyak, csoportbontás, egyéb foglalkozás Az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet 11. mellékletében, a feltételekhez kötött Köznevelési típusú Sportiskolai kerettantervet 1-8. évfolyamokon alkalmazzuk. A helyi tanterv kidolgozásánál figyelembe véve a tantárgyi órakeretek 10 %- ának szabad felhasználását, az időkeretet zömmel az egyes tematikai egységek között osztottuk el. A 7-es történelem tantárgynál helytörténeti egységet építettünk be és tematikai átcsoportosítást végeztünk a 7-es és 8-os tananyagban. A médiaismereteket összevontan, egységesebb formában a hetedikes vizuális kultúrában jelenítjük meg, átemelve a nyolcadikos történelem tananyagból Kötelezően választandó tantárgyak: Korábbi iskolai gyakorlatunknak megfelelően az informatikaoktatást kiterjesztettük az 4. és 5. évfolyamra is. 4

5 Élve a NAT kiadásáról szóló 110/2012. (VI:4.) Korm. rendelet 8.. (3) b) pontban biztosított lehetőséggel, az 5. évfolyamon az emelt szintű idegen nyelvi osztályban az informatika bevezetése miatt, az osztály, kötelező heti óraszámát 28-ról 29-re emeltük. 5. évfolyamon a hon és népismeret az emelt szintű idegen nyelvi és az emelt szintű matematika osztályokban, a dráma a normál tantervű osztályokban kötelezően választandó tantárgy Csoportbontások szervezése Lehetőségek és adottságok alapján: - testnevelésből: fiú-lány bontás - nívócsoportok - idegen nyelvből: angol-német - tárgyi feltételek szerint: informatika, technika - speciális feltételek szerint: képességfejlesztés, tehetséggondozás - matematika 2.3. Egyéb foglalkozások szervezése A tanulók az egyéb foglalkozás többféle programja és meghirdető pedagógusa közül szabadon választhatnak. A választott foglalkozásra a tanév kezdetekor szülői jóváhagyással lehet jelentkezni Az egyéb foglalkozások célja, hogy a tananyagot széles látókörűen színesítse, az osztálykereteket átlépve együttműködésre ösztönözze a tanulókat, versenyekre készítsen fel, differenciáltan fejlessze a képességeket, támogassa az esélyegyenlőség megvalósítását Gyógytestnevelési órák: Az intézményi órakeret nem tartalmazza az indítandó csoportok számától függő (3 óra/csoport/hét) gyógytestnevelési órák számát. 3. A szabad órakeret felosztása - az évfolyamonkénti óraterv táblázatok tartalmazzák. Az alkalmazott tantervek a Kerettanterv alapján biztosítják az átjárhatóságot 5

6 Óraterv 1-4. évfolyam Tantárgyak Normál Testnevelés Idegen nyelv Matematika 1.o. 2.o. 3.o. 4.o. 1.o. 2.o. 3.o. 4.o. 1.o. 2.o. 3.o. 4.o. 1.o. 2.o. 3.o. 4.o. Magyar nyelv és irodalom Idegen nyelv Matematika Etika/Hit-és erkölcstan Környezetismeret Ének-zene Vizuális kultúra Technika életvitel és gyakorlat. Testnevelés és sport Küzdelem és játék Sportágválasztás Informatika Összesen:

7 1-2. évfolyam Tantárgyak Normál Testnevelés Idegen nyelv Matematika Magyar nyelv és irodalom Idegen nyelv 2 Matematika Etika/Hit-és erkölcstan Környezetismeret Ének-zene Vizuális kultúra Informatika 1 Technika, életvitel és gyakorlat Testnevelés Sportágválasztó 1 Küzdelem és játék 1 Összesen:

8 3. évfolyam Tantárgyak Normál Testnevelés Idegen nyelv Matematika Magyar nyelv és irodalom Idegen nyelv Matematika Etika/Hit-és erkölcstan Környezetismeret Ének-zene Vizuális kultúra Informatika 1 Technika életvitel és gyakorlat. Testnevelés Sportágválasztó 1 Küzdelem és játék 1 Összesen:

9 4. évfolyam Tantárgyak Normál Testnevelés Idegen nyelv Matematika Magyar nyelv és irodalom Idegen nyelv Matematika Etika/Hit-és erkölcstan Környezetismeret Ének-zene Vizuális kultúra Informatika Technika életvitel és gyakorlat. Testnevelés Sportágválasztó 1 Küzdelem és játék 1 Összesen:

10 Óraterv 5-8. évfolyam Tantárgyak Normál Testnevelés Idegen nyelv Matematika 5.o. 6.o. 7.o. 8.o. 5.o. 6.o. 7.o. 8.o. 5.o. 6.o. 7.o. 8.o. 5.o. 6.o. 7.o. 8.o. Magyar nyelv és irodalom Idegen nyelv Matematika Etika/Hit-és erkölcstan Történelem Természetismeret Fizika Kémia Biológia Földrajz Ének-zene Dráma/honismeret Vizuális kultúra Informatika Technika életvitel és gyakorlat. Testnevelés Tanulásmódszert. 1 0,5 Küzdelem és játék 1 0,5 0,5 0,5 Sporterkölcstan 0,5 0,5 Osztályfőnöki Összesen:

11 5. évfolyam Tantárgyak Normál Testnevelés Idegen nyelv Matematika Magyar irodalom Magyar nyelvtan Idegen nyelv Matematika Etika/Hit-és erkölcstan Történelem Természetismeret Fizika Kémia Biológia Földrajz Ének-zene Dráma/honismeret Vizuális kultúra Informatika Technika életvitel és gyakorlat. Testnevelés Tanulásmódszert. 1 Küzdelem és játék 1 Osztályfőnöki Összesen:

12 6. évfolyam Tantárgyak Normál Testnevelés Idegen nyelv Matematika Magyar irodalom ,5 Magyar nyelvtan ,5 Idegen nyelv Matematika Etika/Hit-és erkölcstan Természetismeret Fizika Kémia Biológia Földrajz Ének-zene Dráma/honismeret Vizuális kultúra Informatika Technika életvitel és gyakorlat. Testnevelés Tanulásmódszert. 0,5 Küzdelem és játék 0,5 Osztályfőnöki Összesen:

13 7. évfolyam Tantárgyak Normál Testnevelés Idegen nyelv Matematika Magyar irodalom 2 2 1,5 1,5 Magyar nyelvtan 2 2 1,5 1,5 Idegen nyelv Matematika Etika/Hit-és erkölcstan Történelem Természetismeret Fizika Kémia Biológia Földrajz Ének-zene Dráma/honismeret Vizuális kultúra Informatika Technika életvitel és gyakorlat. Testnevelés Sporterkölcstan 0,5 Küzdelem és játék 0,5 Osztályfőnöki Összesen:

14 8. évfolyam Tantárgyak Normál Testnevelés Idegen nyelv Matematika Magyar irodalom Magyar nyelvtan Idegen nyelv Matematika Etika/Hit-és erkölcstan Történelem Természetismeret Fizika Kémia Biológia Földrajz Ének-zene Dráma/honismeret Vizuális kultúra Informatika Technika életvitel és gyakorlat. Testnevelés Sporterkölcstan 0,5 Küzdelem és játék 0,5 Osztályfőnöki Összesen:

15 4. A tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei A tankönyvcsalád, tanulmányi segédletek és taneszköz kiválasztása a munkaközösségek kompetenciája és felelőssége. Így biztosítható, hogy az egyes tantárgyakból évfolyamonként és felmenő rendszerben is azonos eszközrendszert rendeljenek a pedagógusok és használjanak a tanulók. A választásnál figyelembe vesszük: A szakmai követelményeket Az iskola céljait A szülők anyagi teherbíró képességét A szülői szervezet véleményét Jogszabályi korlátokat. Minden területen törekszünk arra, hogy a lehető legkevesebb számú és legkedvezőbb áru eszközzel biztosítsuk az ismeretek közvetítését. 5. Beiskolázási rend, magasabb évfolyamba lépés A Debreceni Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolába a szabad iskolaválasztás alapján, vonatkozó jogszabályi előírások figyelembe vételével bárki beírathatja gyermekét. 5.1.Az adminisztratív előírásokon túli feltételek Túljelentkezés esetén az iskola a körzetes tanulókat részesíti előnyben Vállalni kell az iskola házirendjéből fakadó követelményeket Képességfejlesztő osztályban a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet. szakvéleménye szükséges Ha az országok közötti egyezmény másként nem rendelkezik, a külföldön végzett tanulmányok esetén az évfolyamba sorolás alapja a tantárgyi szintfelmérés A beiratkozásnál szülői nyilatkozat a programválasztásról (emelt szint, szabadidő orientáció, képességfejlesztő osztály) Speciális képzési programra való jelentkezés esetén részvétel az osztályba sorolásról döntő képességszint felmérésen Általános programjaink mellett első osztálytól lehetőséget biztosítunk speciális programokon való részvételre. 5.2.A részvétel általános feltételei Szülői kérelem A képességvizsgálat eredményessége 15

16 5.3.Speciális feltételek Köznevelési típusú sportiskolai osztály Vizsgált területek: Alkati alkalmasság Sportorvosi alkalmasság Koordinációs képességek megfigyelése, mérése Kondicionális képességek megfigyelése, mérése A magasabb évfolyamba lépés feltétele minden tantárgy minimum-követelményének teljesítése. 6. A tanulók értékelési rendszere Az értékelés a pedagógus feladata és felelőssége, de az értékelésben meg kell jelennie a teljesítmény objektív megítélésének és a tanuló fejlődéséről alkotott nevelői véleményeknek. Funkcióját akkor teljesíti, ha az ellenőrzés során a feltárt tényekre építve kellően indokolt, az értékelés különböző formáinak alkalmazására törekszik, önértékelésre, önfejlesztésre, a végzett tevékenység javítására ösztönöz, lehetőséget ad a tanulói vélemények megfogalmazására, tükröződik benne a tanulói teljesítmény és a tantervi követelmények viszonya, kifejezi a tanuló önmagához mért fejlődését. Az előírt követelmények teljesítését a tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája, illetve gyakorlati tevékenysége alapján ellenőrizzük és értékeljük. A szóbeli kifejezőkészség fejlesztése érdekében tanévenként minden tanuló legalább: kétszer felel az 1-2 órában tanult elméleti jellegű tárgyakból, háromszor felel a magasabb óraszámban tanult elméleti jellegű tantárgyakból. Szöveges értékelést alkalmazunk: 1. évfolyamon illetve 2. évfolyam első félévében, etikából félévkor és év végén az alsó tagozatban a dráma tantárgyban félévkor és év végén. tanulásmódszertanból félévkor és év végén küzdelem és játékból félévkor és év végén sportágválasztóból félévkor és év végén A tanulók minősítése: 1. évfolyamon és 2. évfolyamon félévkor: kiválóan teljesített, jól teljesített, megfelelően teljesített, fejlesztésre szorul évfolyamon: kiválóan teljesített, jól teljesített, megfelelt, fejlesztésre szorul, nem felelt meg. 16

17 Iskolaváltás estén a minősítés átváltása osztályzatra: kiválóan teljesített: 5-ös jól teljesített: 4-es megfelelt: 3-as fejlesztésre szorul: 2-es nem felelet meg: 1-es A felső tagozatban tanulók munkájának, előmenetelének reális értékelése érdekében minden tantárgyból, minden témakörből minden tanulónak havonta legalább egy érdemjegyet kell szerezni (kivéve a heti egy órás tantárgyakat, amelyben kéthavonta legalább egy érdemjeggyel kell értékelni). A második évfolyam második félévétől a hagyományos értékelési kategóriákat alkalmazzuk a köznevelési törvény 54. -a alapján Az iskolai írásbeli beszámoltatás formái, rendje, korlátai, az értékelésben betöltött szerepe, súlya Az írásbeli értékelés formái írásbeli, tájékoztató felelet, témazáró dolgozat, értékelése egységesen: 0-40% elégtelen (1) 41-55% elégséges (2) 56-70% közepes (3) 71-85% jó (4) % jeles (5) év eleji szintfelmérő dolgozat - értékelése százalékos formában, szövegértés-mérés, szódolgozat, fordítás, tollbamondás, helyesírási dolgozat, térképvázlat készítés, rajz készítése Az írásbeli beszámoltatás rendje, korlátai a tantárgyi programokban megfogalmazott követelmények alapján, a továbbhaladás feltételének teljesítésével, témazáró dolgozat időpontját egy héttel korábban kell kijelölni, témazáró dolgozat a témakör összefoglalása után írattatható, egy tanítási napon kettőnél több témazáró dolgozat nem írattatható, a témazáró dolgozat kijavításának határideje 2 hét, a témazáró dolgozatok számát az egyes tantárgyi tanmenetek határozzák meg, figyelembe kell venni a tanuló hosszabb hiányzását. 17

18 Az írásbeli beszámoltatás értékelésben betöltött súlya a témazáró dolgozat jegy értéke a többi jegyhez hasonlítva kétszeres illetve kétes helyzetben eldönti a félévi vagy év végi jegy értékét, az év eleji szintfelmérők tájékoztató jellegűek - százalékos formában jelennek meg, az irodalmi fogalmazások és a szövegértés érdemjegyei egyenértékűek a szóbeli és az írásbeli feleletekével, a szóbeli- és az írásbeli feleletek egyenértékűek Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai Elvek gyakorlási céllal - a tanórán tanultak elmélyítését szolgálja, megegyezőnek kell lenni az érvényben lévő oktatási törvénnyel, a tantervi ajánlásokkal, életkori sajátosságokkal. alkalmazni lehet és kell a képességek szerinti differenciálást, a házi feladatok elkészítését következetesen ellenőrizni kell, a házi feladatoknak nagy szerepe van az önálló ismeretszerzés készségének kialakításában, fejlesztésében, Korlátok alkalmazkodjon az életkori sajátosságokhoz, életkortól függően időtartama: 1. évfolyam max. 20 perc 2. évfolyam max. 25 perc 3-4. évfolyam max. 60 perc felső tagozatban tantárgyanként minimum 25 perc hosszabb memoriterek nem kérhetők egyik órától a másikra, az irodalmi kötelező olvasmányokról az előző tanév végén kell tájékoztatást adni a tanulónak, a tanítási szünetekre (őszi, téli, tavaszi) az órarend szerintinél több feladatot nem adható, írásbeli házi feladat az iskolaotthonban csak hét végére adható A magasabb évfolyamba lépés feltételei az előírt tanulmányi követelmények teljesítése megfelel a kerettantervi tantárgyi programokban meghatározott minimális követelmények teljesítésének, az általánostól eltérő tantárgyi programokban a helyi tantervben előírt minimális követelményeket kell teljesíteni, a továbbhaladást meghatározó vizsgák rendjét az SZMSZ szabályozza. 18

19 6.4.A tanulók fizikai állapotának felmérése NETFIT A 2011.évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről a határozza meg a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát. A NETFIT mérés módszerét, idejét a mindenkori tanév rendjéről szóló EMMI rendelet tartalmazza. A NETFIT fittség mérési rendszer négy különböző fittségi profilt különböztet meg, amely profilokhoz különböző fittségi tesztek tartoznak. Testösszetétel és tápláltsági profil: Testtömeg mérése testtömeg-index (BMI) Testmagasság mérése Testzsír százalék-mérése testzsír százalék Aerob fittségi (állóképességi) profil: Állóképességi ingafutás teszt (20 méter vagy 15 méter) aerob kapacitás Vázizomzat fittségi profil: Ütemezett hasizom teszt hasizomzat ereje és erő-állóképessége Törzsemelés teszt törzsfeszítő izmok ereje és nyújthatósága Ütemezett fekvőtámasz teszt felsőtest izomereje Kézi szorítóerő mérése kéz maximális szorító ereje Helyből távolugrás teszt alsó végtag robbanékony ereje Hajlékonysági profil: Hajlékonysági teszt térdhajlítóizmok nyújthatósága, csípőízületi mozgásterjedelem A mérések eredményei teszttől függően két illetve három zónába kerülhetnek. Egészségzónába, fejlesztési zónába, fokozott fejlesztési zónába. A NETFIT szoftveres alkalmazása olyan személyre szabott értékelési lehetőséget kínál minden tanuló számára, amely vizuálisan is szemlélteti a fittségi állapotot, valamint konkrét ajánlásokat fogalmaz meg a fejlesztés érdekében. A mérést az az adott tanév meghatározott mérési időszakában, az iskola munkaterve szerint szervezzük meg. A tanulók fittségi mérését, vizsgálatát a testnevelés tantárgyat tanító pedagógus végzi. A NETFIT mérési módszerének alkalmazása és a mérési eredmények online felületre történő felvitele 5. évfolyamtól kötelező. A lefolytatott mérés, vizsgálat eredményeit a vizsgálatot végző pedagógus a mérésben érintett tanulónként, osztályonként és évfolyamonként rögzíti. Az eredményeket elemzi és meghatározza a tanuló fittségi fejlődése szempontjából szükséges intézkedéseket. A fittségi mérés eredményei az országos online informatikai adatbázisban a pedagógus, a tanuló és a szülő számára egyaránt elérhetőek HUNGAROFIT Iskolánkban vizsgálati módszerként a terhelhetőség/egészség szempontjából leglényegesebb kondicionális képességek méréséhez a HUNGAROFIT módszert alkalmazzuk. Ez a tesztrendszer a terhelhetőséggel/egészséggel összefüggő objektív mérés. 19

20 A teszteket évente kétszer a tanév elején ősszel és a tanév végén májusban végezzük 2 8. évfolyamban. Személyre szólóan összehasonlítási lehetőséget nyújtunk, mennyit fejlődött a tanuló az előző év eredményéhez képest; az év elejéhez képest; az osztályátlaghoz képest. A szülőket is tájékoztatjuk gyermekük eredményeiről, szeretnénk, ha ösztönöznék őket fizikai fittségük fejlesztésére. Alapmérések a HUNGAROFIT módszer minősítéséhez: 1. A vállöv és a karizmok erő- állóképességének mérése Függés hajlított karral Vízszintes rúdon hajlított karú függést kell megtartani a lehető leghosszabb ideig. A rudat vállszélességben, alsó madárfogással kell fogni. A tanuló álla a rúd felett legyen, de állát ne támassza fel a rúdra. A tanulót emeléssel kell segíteni a megfelelő testhelyzetbe. Stopper indítása: amikor a tanuló álla a rúd fölé kerül, és a segítő elengedi. Stopper megállítása: amikor a tanuló nem bírja tovább tartani az előírt helyzetet (szeme a rúd alá kerül). Egy kísérlet végezhető. 2. A vállöv és a karizmok erejének mérése Tömött labda-dobás hátra, két kézzel, a fej fölött A tanuló a dobás irányával ellentétesen áll fel háttal, oldalterpeszben a dobóvonal mögött, a tömött labdát két kézzel fogva könyökben hajlított karral tartja. Boka, térd és csípő hajlítás közben, karnyújtással a labdát két lába közé lendíti, majd a lábak nyújtásával és a törzs felemelésével lendületet szerez. Néhány ismétlést követően a lábak nyújtásával felemeli a törzsét, a feje fölött hátrafelé dobja a labdát. A bemelegítő dobásokat követően, maximum 3 kísérleti lehetőség van és a pontérték átszámításakor a legnagyobb dobás eredményét vesszük figyelembe. A tanulók 12 éves korig 2 kg-os, 12 éves kor felett 3 kg-os tömött labdával hajtják végre a feladatot. 3. Az alsó végtag dinamikus erejének mérése 60 méteres vágtafutás A kijelölt pályán állórajttal végrehajtott vágtafutás. Két kísérlet eredménye közül a jobbikat vesszük figyelembe. 4. Aerob állóképesség mérése Cooper-teszt A tanulóknak rajtjelre indulva 12 perc alatt folyamatos futással/kocogással kell minél nagyobb távot megtenni - lehetőleg megállás nélkül. A 12 perc alatt megtett távolságot mérjük és jegyezzük fel, méterben megadva az eredményt. A próbák elvégzését az elért teljesítmény értékelését, a pillanatnyi fizikai állapot minősítését a tanulók egyre aktívabb közreműködésével mérési és értékelési útmutató alapján végezzük. A mérések befejeztével az évfolyamonkénti és egyéni, összesített minősítő adatlapokat kitöltve írásbeli értékelést kapunk iskolánk tanulóinak fizikai állapotáról. 20

21 A mért adatokat a megadott értékelési rendszer alapján összesítjük, és egyénre szólóan értelmezzük Kiemelkedő tanulói teljesítmény elismerése Tanulóinkat jutalmazzuk: kimagasló tanulmányi eredmény, közösségért végzett tevékenység, kiemelkedő sportteljesítmény, diákkörökben, művészeti csoportokban végzett tevékenység, az iskola hírnevét öregbítő eredmény alapján. A jutalmazás formái: írásbeli szaktanári illetve osztályfőnöki dicséret, igazgatói dicséret, nevelőtestületi dicséret, oklevél, könyvjutalom, Jó tanuló - jó sportoló emlékplakett Az év képzőművésze- plakett Az év tanulója 6.6. A magatartás és szorgalom értékelésének és minősítésének a követelményei és formái A tanulók magatartását (szorgalmát) az 1-2. évfolyamon a két osztálytanító osztályzattal minősíti évfolyamon a magatartást (szorgalmat) az osztályfőnök havonta a tanulókkal értékeli. A magatartás (szorgalom) félévi és év végi osztályzatát az osztályfőnök az érdemjegyek, a tanulóközösség és a nevelőtestület véleménye alapján állapítja meg. Nevelői szavazategyenlőség esetén az osztályfőnök véleménye a döntő. Magatartás: Példás (5) az a tanuló, aki: a házirendet betartja ismeri és alkalmazza és társaival igyekszik betartani az iskolai viselkedés illemszabályait Jó (4) osztályzatot kap az tanuló, aki: a házirendet betartja ismeri és alkalmazza az iskolai viselkedés illemszabályait, normasértő viselkedését javítani tudja osztályfőnöki figyelmeztetésnél súlyosabb büntetése nincs Változó (3) osztályzatot kap az a tanuló, aki: a házirend előírásait sorozatos figyelmeztetések hatására tartja be gyakran megszegi az iskolai viselkedés normáit osztályfőnöki intőnél súlyosabb büntetése nincs Rossz (2) osztályzatot kap az a tanuló, aki: figyelmeztetés ellenére rendszeresen vét a házirend ellen 21

22 szembefordul a pozitív viselkedési normákkal igazolatlan mulaszt osztályfőnöki megrovásnál súlyosabb büntetést kapott Szorgalom: Példás (5) osztályzatot az a tanuló kap, aki: tanulmányi kötelezettségének, képességeinek megfelelően eleget tesz tanítási órán figyel, leköti tevékenysége valamilyen, őt érdeklő tantárgyról többlet feladatot vállal taneszközeit rendben tartja, pontosan magával hozza az iskolába, a házi feladatát mindig elkészíti tiszta, rendes munkát Jó (4) osztályzatot az a tanuló kap, aki: tanulmányi kötelezettségének képességeinek megfelelően igyekszik eleget tenni, időnként biztatásra, motiválásra van szüksége a tanítási órán figyel, leköti tevékenysége a taneszközeit rendben tarja, pontosan magával hozza az iskolába a házi feladatát elkészíti, munkája tiszta, rendes Változó (3) osztályzatot az a tanuló kap, aki: tanulmányi kötelezettségének hiányosan tesz eleget figyelme időnként elkalandozik, hamar megunja a folyamatos tevékenységet, önállótlan taneszközeit gyakran elhanyagolja, otthon felejti kifogásolható esztétikumú munkát végez Hanyag (2) osztályzatot az a tanuló kap, aki: tanulmányi kötelezettségének nem tesz eleget tanítási órán nem dolgozik, érdektelen, közönyös, zavarja az osztály munkáját taneszközeit elhanyagolja, nem hordja rendszeresen házi feladatot rendszeresen nem készít folyamatosan esztétikailag kifogásolható munkát végez 7. Környezeti nevelési elvek: A tanulás fogalmának tág értelmezése A környezeti nevelés - a fenntarthatóság pedagógiai gyakorlata - elősegíti a környezetiés egészségtudatosság erősödését, kiterjed a testi-lelki egészségnevelésre, a társas készségek (mindenekelőtt a konfliktuskezelés, döntés, együttműködés) fejlesztésére és a mentálhigiénés nevelésre is. A tanulás színterének kiterjesztése A tanulás színtere nem csak az osztályterem, hanem minden hely és alkalom, ahol az iskola direkt, vagy indirekt módon tudatosan formálja tanulói személyiségét. Jog a képességeknek megfelelő oktatáshoz Az iskolának egész szervezetében, életmódjában meg kell próbálnia illeszkedni saját tanulói érdekeihez, érdeklődéseihez, képességeihez. Nyitottság, együttműködés 22

23 Még a jól szervezett iskola sem képes feladatait egyedül ellátni. Belső nyitottságra alapozva, csak a társadalmi környezettel együttműködve, azzal kölcsönhatásban képes kialakítani, megszervezni a személyiség gazdagításához szükséges tevékenységrendszert Személyiségfejlesztés A személyiségfejlesztés alapja egy olyan tevékenységrendszer, amelyben az egyén szabadságfoka a mindenkor egyformán kötelezőtől a teljesen szabadig tart. Globalitás, komplexitás, tantárgyi integráció A környezeti nevelés az iskolai élet egészét szemléletével átható nevelési terület. A vizsgált jelenség a helyitől a globálisig széles skálán mozoghat. Alapozni kell a tanulók személyes tapasztalataira, élményeire. A részletes programot a 2. sz. melléklet tartalmazza. 8. Egészségnevelési alapelvek Személyiség fejlesztés: A tanulók egészségügyi szokásrendszerének kialakítása, magasabb szintűvé tétele. A testi - lelki tartalmakat együttesen tartalmazó egészségnevelő munka megvalósítása. Az egészségtartalmak az egész iskolát átfogó nevelési rendszerbe integrálása A tanulók közötti interperszonális kapcsolatok, a társas erőterek dinamikájának célirányos felhasználása Személyiségfejlesztő, drogprevenciós program tárházának bővítése. A csoporthoz tartozás szükségletéhez pozitív alternatívák megteremtése. Az életminőséget szem előtt tartó egészségtudatos magatartás formáló nevelésben egymást erősítsék a direkt és indirekt hatások. A szocializáció elősegítése: A tanulók mentális zavarainak elsődleges megelőzése, szocializációjának segítése. A hátrányos helyzetű tanulók családtagjai számára segítségnyújtás az egészséges életmód elsajátításához. A tanulók egészsége érdekében a hatékony kommunikáció elősegítése az iskolaegészségügyi szolgálat és a pedagógusok között. A beteg, sérült vagy fogyatékos embertársak iránti empátiás és segítőkész magatartás fejlesztése. Mindennapos iskolai testedzés. A drogprevenció: hangsúly az elsődleges prevención társadalmilag elvárt szemlélet és szokásrend kialakítása, a tudatos elutasítás képességének kialakítása Az egészségnevelési elvek részletes kifejtését a 1. sz. melléklet tartalmazza. 23

KAZINCZY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

KAZINCZY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KAZINCZY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 031102 HELYI TANTERV Készítette: A Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola nevelőtestülete Jóváhagyta: Dobszai Jenő igazgató

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

2.9. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

2.9. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái 2.9. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A nevelők tanulók tanulmányi teljesítményének és előmenetelének értékelését, minősítését elsősorban az alapján végzik,

Részletesebben

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT Pedagógiai program módosítása Helyi tanterv 63. oldal 1. 2. 64.oldal 3. Az alábbiakkal egészül ki ( kiegészítés aláhúzással különül el ) 1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által

Részletesebben

A évi országos kompetenciamérés eredményei, intézkedési terv

A évi országos kompetenciamérés eredményei, intézkedési terv A 2017. évi országos kompetenciamérés eredményei, intézkedési terv Intézményi összefoglaló Jelenlegi 11. évfolyam : 10GA, 11GA gimis része, 11KA, 11KB MATEMATIKA Gimn. Szakgimn. Összehasonlítás

Részletesebben

Az egyes évfolyamokon tanított tárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és követelmények

Az egyes évfolyamokon tanított tárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és követelmények HELYI TANTERV Az egyes évfolyamokon tanított tárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és követelmények A különböző tantervek bevezetési ütemezése Az osítása

Részletesebben

Tantárgyi rendszer bevezetése (felmenő rendszerben) a NAT szerint elfogadott helyi tanterv alapján 2013 szeptember 1 től

Tantárgyi rendszer bevezetése (felmenő rendszerben) a NAT szerint elfogadott helyi tanterv alapján 2013 szeptember 1 től 1. számú melléklet Tantárgyi rendszer bevezetése (felmenő rendszerben) a NAT szerint elfogadott helyi tanterv alapján 2013 szeptember 1 től Tantervek: H2010 = a 2011-ben felülvizsgált és a NAT alapján

Részletesebben

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia

Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata. RAABE konferencia Az iskolák pedagógiai programjának köznevelési törvényben előírt kötelező felülvizsgálata RAABE konferencia Budapest, 2013.02.28 dr. Gera Tibor Valamennyi iskolában A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje

Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje 3.1.1. Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje A beszámoltatás, számonkérés feladatai a) Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335 főiskola

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulmányi munka értékelése 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel

Részletesebben

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás:

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás: ÓRATERV 3.. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és a követelmények Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő

Részletesebben

3/g A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

3/g A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai 3/g A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai 1. A számonkérés formái A tanórákon szóban és írásban számolnak be a gyerekek a tudásukról. Az ellenőrzés kiterjedhet a régebben tanult,

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére. Szilvási Általános Iskola

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére. Szilvási Általános Iskola Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A nevelő

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335

Részletesebben

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései Készítette: Kozák András köznevelési szakértő Tanulói terhelhetőségi küszöbszám Az egyes évfolyamokra a kerettantervben megállapított

Részletesebben

A TANULÓK TANULMÁNYI MUNKÁJÁNAK, MAGATARTÁSÁNAK ÉS SZORGALMÁNAK ELLENŐRZÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE

A TANULÓK TANULMÁNYI MUNKÁJÁNAK, MAGATARTÁSÁNAK ÉS SZORGALMÁNAK ELLENŐRZÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE A TANULÓK TANULMÁNYI MUNKÁJÁNAK, MAGATARTÁSÁNAK ÉS SZORGALMÁNAK ELLENŐRZÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE 1. Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának tekinti a tanulók tanulmányi munkájának folyamatos

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

1.1 A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata

1.1 A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata 1.1 A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata 1. Iskolánkban az alábbi tanulmányok alatti vizsgákat szervezzük: osztályozó vizsga, különbözeti vizsga, pótló vizsga, javítóvizsga. 2. Osztályozó vizsgát

Részletesebben

Márki Sándor Általános Iskola

Márki Sándor Általános Iskola Márki Sándor Általános Különös közzétételi lista 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium HELYI TANTERV

Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium HELYI TANTERV Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium HELYI TANTERV 2016 A GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE Iskolánk küldetéséből, feladataiból eredően az oktatás minőségét, hatékonyságát, a tanulói teljesítmény növelését

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Házi feladatok, dolgozatírások szabályai

Házi feladatok, dolgozatírások szabályai Kovács Mihály Általános Iskola 5241 Abádszalók, István király út 1. Tel.: 06/59-355-319, tel.,fax: 06/59-355-367 E-mail: kmiskola@gmail.com Házi feladatok, dolgozatírások szabályai Pedagógiai program kivonat

Részletesebben

FÜGGELÉK XV. MAGATARTÁS, SZORGALOM ÉS TELJESÍTMÉNY

FÜGGELÉK XV. MAGATARTÁS, SZORGALOM ÉS TELJESÍTMÉNY FÜGGELÉK SÁIK Dornyay Béla Tagiskolája XV. MAGATARTÁS, SZORGALOM ÉS TELJESÍTMÉNY Az értékelés, minősítés helyi szempontrendszere 2015. Salgótarjáni Általános Iskola Dornyay Béla Tagiskolája Értékelés,

Részletesebben

Az iskola értékelési-ellenőrzési rendszere

Az iskola értékelési-ellenőrzési rendszere 1. Az ellenőrzés Az iskola értékelési-ellenőrzési rendszere Nevelő-oktató munkánk fontos feladatának tekintjük a tanulók tanulmányi munkájának, iskolai teljesítményének folyamatos ellenőrzését és értékelését.

Részletesebben

2. A választott kerettanterv feletti óraszám, a nem kötelező tanórai foglalkozások

2. A választott kerettanterv feletti óraszám, a nem kötelező tanórai foglalkozások 2. A választott kerettanterv feletti óraszám, a nem kötelező tanórai foglalkozások Iskolánk nevelőtestülete úgy döntött, hogy a 10%-os szabad órakeretet osztálytípusoktól függően osztja fel a tantárgyak

Részletesebben

Soproni Széchenyi István Gimnázium

Soproni Széchenyi István Gimnázium Soproni Széchenyi István Gimnázium AZ ISKOLA EGYES ÉVFOLYAMAIN TANÍTOTT TANTÁRGYAK ÉS EZEK ÓRASZÁMAI A Soproni Széchenyi István Gimnázium Pedagógiai Programjának 5. sz. melléklete Elfogadta a Soproni Széchenyi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

4 évfolyamos képzés. Induló osztályok száma: 2

4 évfolyamos képzés. Induló osztályok száma: 2 2018/2019. tanévre 4 évfolyamos képzés Induló osztályok száma: 2 Fél osztály négy évfolyamos kerettantervre épülő, helyi tantervű, matematikából emelt óraszámú Tanulmányi terület kódja (Tagozatkód ): 0003

Részletesebben

Dunabogdányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola TELEPHELYI ZÓNAÖSSZESÍTŐ TESTÖSSZETÉTEL ÉS TÁPLÁLTSÁGI PROFIL

Dunabogdányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola TELEPHELYI ZÓNAÖSSZESÍTŐ TESTÖSSZETÉTEL ÉS TÁPLÁLTSÁGI PROFIL Fokozott fejlesztés szükséges Fejlesztés szükséges Egészségzóna Dunabogdányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Létszám: 117 / 62 fiú, 55 lány Tanév: 2017/2018 Adatfeltöltöttségi állapot: 99,24

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai Hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai A Pedagógiai Programban foglaltak szerint: 2.11 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Követelmények: Számon

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25.

Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25. Selyemréti Általános és Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25. 1 Pedagógiai program felülvizsgálata, módosítása Iskolánkban a nevelő-oktató munka

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6.

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-17267/2008 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: A Koszta József Általános Iskola Pedagógiai Program módosítása és a maximális létszám

Részletesebben

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők!

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők! Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. /: (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu OM: 032351 Előzetes információk a beiratkozásról

Részletesebben

6 évfolyamos képzés Induló osztályok száma: 2

6 évfolyamos képzés Induló osztályok száma: 2 2018/2019. tanévre 6 évfolyamos képzés Induló osztályok száma: 2 Tanulmányi terület kódja (Tagozatkód ): 0001 Egy osztály 6 évfolyamos, kerettantervre épülő helyi tanterv, angol nyelvből emelt szintű (TAGOZAT)

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Létszám: 325 / 163 fiú, 162 lány Tanév: 2014/2015. Adatfeltöltöttségi állapot: 99,08537 % Nyomtatás dátuma: :38:57 FIÚK LÁNYOK

Létszám: 325 / 163 fiú, 162 lány Tanév: 2014/2015. Adatfeltöltöttségi állapot: 99,08537 % Nyomtatás dátuma: :38:57 FIÚK LÁNYOK Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Fokozott fejlesztés szükséges Fejlesztés szükséges Egészségzóna Létszám: 325 / 163 fiú, 162 lány Tanév: 2014/2015 Adatfeltöltöttségi

Részletesebben

Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola / 1 INTÉZMÉNYI ZÓNAÖSSZESÍTŐ VÁLASZTOTT TANÉV SZERINT TESTÖSSZETÉTEL ÉS TÁPLÁLTSÁGI PROFIL

Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola / 1 INTÉZMÉNYI ZÓNAÖSSZESÍTŐ VÁLASZTOTT TANÉV SZERINT TESTÖSSZETÉTEL ÉS TÁPLÁLTSÁGI PROFIL Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola 202974 / 1 Fokozott fejlesztés szükséges Fejlesztés szükséges Egészségzóna Létszám: 84 / 41 fiú, 43 lány Átlagéletkor: 14 Tanév: 2017/2018 Adatfeltöltöttségi

Részletesebben

Adatfeltöltöttségi állapot: 97,46032 % Nyomtatás dátuma: :37:18 FIÚK LÁNYOK. 11 évesek 19 89% 5% 6% 12 8% 58% 17% 17%

Adatfeltöltöttségi állapot: 97,46032 % Nyomtatás dátuma: :37:18 FIÚK LÁNYOK. 11 évesek 19 89% 5% 6% 12 8% 58% 17% 17% Tüköry Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 201475 / 1 Fokozott fejlesztés szükséges Fejlesztés szükséges Egészségzóna Létszám: 210 / 105 fiú, 105 lány Átlagéletkor: 13 Tanév: 2015/2016

Részletesebben

Dusnok-Fajsz Általános Iskola Fajszi Általános Iskolája TELEPHELYI ZÓNAÖSSZESÍTŐ TESTÖSSZETÉTEL ÉS TÁPLÁLTSÁGI PROFIL

Dusnok-Fajsz Általános Iskola Fajszi Általános Iskolája TELEPHELYI ZÓNAÖSSZESÍTŐ TESTÖSSZETÉTEL ÉS TÁPLÁLTSÁGI PROFIL Dusnok-Fajsz Általános Iskola Fajszi Általános Iskolája Fokozott fejlesztés szükséges Fejlesztés szükséges Egészségzóna Létszám: 47 / 26 fiú, 21 lány Tanév: 2017/2018 Adatfeltöltöttségi állapot: 100,00

Részletesebben

Közzétételi lista. német 4 fő nemzetiségi. nemzetiségi tanító főiskola tanító-magyar, német

Közzétételi lista. német 4 fő nemzetiségi. nemzetiségi tanító főiskola tanító-magyar, német Közzétételi lista A Hetvehelyi Általános Iskola a 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23. (3) bekezdése alapján nyilvánossá teszi a törvényi előírásban meghatározott adatait: I. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Általános Iskola TELEPHELYI ZÓNAÖSSZESÍTŐ TESTÖSSZETÉTEL ÉS TÁPLÁLTSÁGI PROFIL AEROB FITTSÉGI (ÁLLÓKÉPESSÉGI) PROFIL

Bakonyszentlászlói Szent László Általános Iskola TELEPHELYI ZÓNAÖSSZESÍTŐ TESTÖSSZETÉTEL ÉS TÁPLÁLTSÁGI PROFIL AEROB FITTSÉGI (ÁLLÓKÉPESSÉGI) PROFIL Bakonyszentlászlói Szent László Általános Iskola Fokozott fejlesztés szükséges Fejlesztés szükséges Egészségzóna Létszám: 73 / 32 fiú, 41 lány Tanév: 2017/2018 Adatfeltöltöttségi állapot: 100,00 % Nyomtatás

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Bulgárföldi Általános Iskola TELEPHELYI ZÓNAÖSSZESÍTŐ TESTÖSSZETÉTEL ÉS TÁPLÁLTSÁGI PROFIL AEROB FITTSÉGI (ÁLLÓKÉPESSÉGI) PROFIL

Bulgárföldi Általános Iskola TELEPHELYI ZÓNAÖSSZESÍTŐ TESTÖSSZETÉTEL ÉS TÁPLÁLTSÁGI PROFIL AEROB FITTSÉGI (ÁLLÓKÉPESSÉGI) PROFIL Bulgárföldi Általános Iskola Fokozott fejlesztés szükséges Fejlesztés szükséges Egészségzóna Létszám: 99 / 58 fiú, 41 lány Tanév: 2017/2018 Adatfeltöltöttségi állapot: 100,00 % Nyomtatás dátuma: 2018.10.10

Részletesebben

Dávodi Forrás Általános Iskola TELEPHELYI ZÓNAÖSSZESÍTŐ TESTÖSSZETÉTEL ÉS TÁPLÁLTSÁGI PROFIL AEROB FITTSÉGI (ÁLLÓKÉPESSÉGI) PROFIL

Dávodi Forrás Általános Iskola TELEPHELYI ZÓNAÖSSZESÍTŐ TESTÖSSZETÉTEL ÉS TÁPLÁLTSÁGI PROFIL AEROB FITTSÉGI (ÁLLÓKÉPESSÉGI) PROFIL Dávodi Forrás Általános Iskola Fokozott fejlesztés szükséges Fejlesztés szükséges Egészségzóna Létszám: 64 / 35 fiú, 29 lány Tanév: 2017/2018 Adatfeltöltöttségi állapot: 98,09 % Nyomtatás dátuma: 2018.10.08

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

Az országos átlaghoz viszonyítva: szignifikánsan nem különbözik eredményünk 6. és 8. évfolyamon sem.

Az országos átlaghoz viszonyítva: szignifikánsan nem különbözik eredményünk 6. és 8. évfolyamon sem. Mérések-értékelések tapasztalatai Az első évfolyamon az osztálytanítók elvégezték a DIFER mérést 2015. október 22-ig megtörtént a KIR rendszerben való lejelentése. A felmérés során az iskolában szerzett

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KOLLÉGIUMAINAK NEVELÉSI PROGRAMJA

A NYÍREGYHÁZI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KOLLÉGIUMAINAK NEVELÉSI PROGRAMJA PEDAGÓGIAI PROGRAM 1. Nevelési program 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 1.1.1. Alapelvei 1.1.2. Céljai, feladatai és értékei

Részletesebben

NETFIT mérés. Az iskola eredményei 2015/16. TESTÖSSZETÉTEL ÉS TÁPLÁLTSÁGI PROFIL. Testtömeg-index (BMI: kg/m 2 ) 10 évesek 0 0

NETFIT mérés. Az iskola eredményei 2015/16. TESTÖSSZETÉTEL ÉS TÁPLÁLTSÁGI PROFIL. Testtömeg-index (BMI: kg/m 2 ) 10 évesek 0 0 NETFIT mérés A NETFIT egészségközpontú, és egységes formában kínál komplex, tudományosan megalapozott megoldást a tanulói fittségi állapotmérésre. A pedagógiai eszköz alkalmazásának célja az egészséghez

Részletesebben

Kedves Szülők! A beiratkozás időpontja: április ig, hétfőtől szerdáig, 8-18 óráig az első emeleti könyvtárban

Kedves Szülők! A beiratkozás időpontja: április ig, hétfőtől szerdáig, 8-18 óráig az első emeleti könyvtárban Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. / : (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu OM: 032351 Kedves Szülők! A beiratkozás időpontja:

Részletesebben

A TANULÓK TANULMÁNYI MUNKÁJÁNAK, MAGATARTÁSÁNAK ÉS SZORGALMÁNAK ELLENŐRZÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE

A TANULÓK TANULMÁNYI MUNKÁJÁNAK, MAGATARTÁSÁNAK ÉS SZORGALMÁNAK ELLENŐRZÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE A TANULÓK TANULMÁNYI MUNKÁJÁNAK, MAGATARTÁSÁNAK ÉS SZORGALMÁNAK ELLENŐRZÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE 1. Az ismeretek számonkérésének formái A tanulói tudásszint ellenőrzésének, értékelésének módja a tanév során:

Részletesebben

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola 2016/2017 1.A pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tantárgyfelosztáshoz Szám Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Táplánszentkereszti Apáczai Csere János Általános Iskola INTÉZMÉNYI ZÓNAÖSSZESÍTŐ TESTÖSSZETÉTEL ÉS TÁPLÁLTSÁGI PROFIL

Táplánszentkereszti Apáczai Csere János Általános Iskola INTÉZMÉNYI ZÓNAÖSSZESÍTŐ TESTÖSSZETÉTEL ÉS TÁPLÁLTSÁGI PROFIL Fokozott fejlesztés szükséges Fejlesztés szükséges Egészségzóna Táplánszentkereszti Apáczai Csere János Általános Iskola Létszám: 130 / 82 fiú, 48 lány Tanév: 2015/2016 Adatfeltöltöttségi állapot: 98,11966

Részletesebben

Táplánszentkereszti Apáczai Csere János Általános Iskola INTÉZMÉNYI ZÓNAÖSSZESÍTŐ TESTÖSSZETÉTEL ÉS TÁPLÁLTSÁGI PROFIL

Táplánszentkereszti Apáczai Csere János Általános Iskola INTÉZMÉNYI ZÓNAÖSSZESÍTŐ TESTÖSSZETÉTEL ÉS TÁPLÁLTSÁGI PROFIL Táplánszentkereszti Apáczai Csere János Általános Iskola Fokozott fejlesztés szükséges Fejlesztés szükséges Egészségzóna Létszám: 128 / 74 fiú, 54 lány Tanév: 2014/2015 Adatfeltöltöttségi állapot: 98,95833

Részletesebben

Létszám: 335 / 263 fiú, 72 lány Tanév: 2014/2015. Adatfeltöltöttségi állapot: 99,11243 % Nyomtatás dátuma: :53:30 FIÚK LÁNYOK

Létszám: 335 / 263 fiú, 72 lány Tanév: 2014/2015. Adatfeltöltöttségi állapot: 99,11243 % Nyomtatás dátuma: :53:30 FIÚK LÁNYOK Dugonics András Piarista Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Fokozott fejlesztés szükséges Fejlesztés szükséges Egészségzóna Létszám: 335 / 263 fiú, 72 lány Tanév: 2014/2015 Adatfeltöltöttségi

Részletesebben

Létszám: 789 / 345 fiú, 444 lány Tanév: 2014/2015. Adatfeltöltöttségi állapot: 83,22785 % Nyomtatás dátuma: :38:37 FIÚK LÁNYOK

Létszám: 789 / 345 fiú, 444 lány Tanév: 2014/2015. Adatfeltöltöttségi állapot: 83,22785 % Nyomtatás dátuma: :38:37 FIÚK LÁNYOK Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola Fokozott fejlesztés szükséges Fejlesztés szükséges Egészségzóna Létszám: 789 / 345 fiú, 444 lány Tanév: 2014/2015

Részletesebben

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola Óvoda és Kollégium. Óraterve

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola Óvoda és Kollégium. Óraterve A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola Óvoda és Kollégium Óraterve A 2013/214. tanévtől az 1. 5. és 9. évfolyamon a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló

Részletesebben

12. Vizsgaszabályzat (osztályozóvizsga, különbözeti vizsga, javítóvizsga)

12. Vizsgaszabályzat (osztályozóvizsga, különbözeti vizsga, javítóvizsga) 12. Vizsgaszabályzat (osztályozóvizsga, különbözeti vizsga, javítóvizsga) 12.1 Általános szabályok A vizsgaszabályzat célja a tanulók tanulmányok alatt tett vizsgái lebonyolítási rendjének szabályozása

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

Bajai Szentistváni Általános Iskola Csávolyi Tagintézménye TELEPHELYI ZÓNAÖSSZESÍTŐ TESTÖSSZETÉTEL ÉS TÁPLÁLTSÁGI PROFIL

Bajai Szentistváni Általános Iskola Csávolyi Tagintézménye TELEPHELYI ZÓNAÖSSZESÍTŐ TESTÖSSZETÉTEL ÉS TÁPLÁLTSÁGI PROFIL Bajai Szentistváni Általános Iskola Csávolyi Tagintézménye Fokozott fejlesztés szükséges Fejlesztés szükséges Egészségzóna Létszám: 56 / 27 fiú, 29 lány Tanév: 2017/2018 Adatfeltöltöttségi állapot: 97,82

Részletesebben

6 évfolyamos képzés Induló osztályok száma: 2

6 évfolyamos képzés Induló osztályok száma: 2 2017/2018. tanévre 6 évfolyamos képzés Induló osztályok száma: 2 Tanulmányi terület kódja (Tagozatkód ): 0001 Egy osztály 6 évfolyamos, kerettantervre épülő helyi tanterv, angol nyelvből emelt szintű (TAGOZAT)

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

2.9 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei

2.9 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei A tanév alatti vizsgák rendje a pedagógiai program alapján: 2.9 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei

Részletesebben

Létszám: 97 / 54 fiú, 43 lány Tanév: 2014/2015. Adatfeltöltöttségi állapot: 88,99083 % Nyomtatás dátuma: :00:11 FIÚK LÁNYOK

Létszám: 97 / 54 fiú, 43 lány Tanév: 2014/2015. Adatfeltöltöttségi állapot: 88,99083 % Nyomtatás dátuma: :00:11 FIÚK LÁNYOK Centenáriumi Általános Iskola és Szakiskola Fokozott fejlesztés szükséges Fejlesztés szükséges Egészségzóna Létszám: 97 / 54 fiú, 43 lány Tanév: 2014/2015 Adatfeltöltöttségi állapot: 88,99083 % Nyomtatás

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Készítette: Bíró Jenő, közoktatási szakértő Szakértői igazolvány

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u /2017-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u /2017-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2016/2017-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

Létszám: 372 / 182 fiú, 190 lány Tanév: 2014/2015. Adatfeltöltöttségi állapot: 84,16290 % Nyomtatás dátuma: :08:07 FIÚK LÁNYOK

Létszám: 372 / 182 fiú, 190 lány Tanév: 2014/2015. Adatfeltöltöttségi állapot: 84,16290 % Nyomtatás dátuma: :08:07 FIÚK LÁNYOK Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Fokozott fejlesztés szükséges Fejlesztés szükséges Egészségzóna Létszám: 372 / 182 fiú, 190 lány Tanév: 2014/2015 Adatfeltöltöttségi állapot: 84,16290

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

Adatfeltöltöttségi állapot: 100,00000 % Nyomtatás dátuma: :47:45 FIÚK LÁNYOK. 11 évesek 6 33% 50% 17% 18 6% 67% 22% 5%

Adatfeltöltöttségi állapot: 100,00000 % Nyomtatás dátuma: :47:45 FIÚK LÁNYOK. 11 évesek 6 33% 50% 17% 18 6% 67% 22% 5% Centenáriumi Általános Iskola és Szakiskola 35090 / 1 Fokozott fejlesztés szükséges Fejlesztés szükséges Egészségzóna Létszám: 104 / 55 fiú, 49 lány Átlagéletkor: 13 Tanév: 2015/2016 Adatfeltöltöttségi

Részletesebben

Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Tanórai számonkérés formái: - szóbeli felelet - írásbeli számonkérés - gyakorlati számonkérés Az írásbeli beszámoltatás formái,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Helyi tanterv melléklete

Helyi tanterv melléklete Helyi tanterv melléklete 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény 1.1. Az 1-4. évfolyamon tanított tantárgyak

Részletesebben

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól Részlet az intézmény Helyi tantervéből 8. A tanuló értékelése, minősítése, ellenőrzése A nevelő-oktató munka értékelésének

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján. Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011

Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján. Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011 Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján AZ ISKOLA ADATAI Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011 Az iskola címe:1048 Budapest Homoktövis utca 100.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Lucfalvi Általános Iskola 116002, 3129 Lucfalva Rákóczi út 36. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAMOK MÓDOSÍTÁSA, A KERETTANTERVEK ISKOLAI ADAPTÁCIÓJA

A PEDAGÓGIAI PROGRAMOK MÓDOSÍTÁSA, A KERETTANTERVEK ISKOLAI ADAPTÁCIÓJA A PEDAGÓGIAI PROGRAMOK MÓDOSÍTÁSA, A KERETTANTERVEK ISKOLAI ADAPTÁCIÓJA Szakmai fórum, 2013. március 6. A mai témák áttekintése 1 2 3 4 5 Jogszabályi háttér A kerettantervek szerkezete A tartalmi szabályozás

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Miskolci Herman Ottó Gimnázium / 1 INTÉZMÉNYI ZÓNAÖSSZESÍTŐ VÁLASZTOTT TANÉV SZERINT TESTÖSSZETÉTEL ÉS TÁPLÁLTSÁGI PROFIL

Miskolci Herman Ottó Gimnázium / 1 INTÉZMÉNYI ZÓNAÖSSZESÍTŐ VÁLASZTOTT TANÉV SZERINT TESTÖSSZETÉTEL ÉS TÁPLÁLTSÁGI PROFIL Miskolci Herman Ottó Gimnázium 29261 / 1 Fokozott fejlesztés szükséges Fejlesztés szükséges Egészségzóna Létszám: 832 / 381 fiú, 451 lány Átlagéletkor: 15 Tanév: 2016/2017 Adatfeltöltöttségi állapot: 99,24

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Létszám: 72 / 28 fiú, 4 4 lány Tanév: 2015/2016. Adatfeltöltöttségi állapot: 97,29730 % Nyomtatás dátuma: :59:53 FIÚK LÁNYOK

Létszám: 72 / 28 fiú, 4 4 lány Tanév: 2015/2016. Adatfeltöltöttségi állapot: 97,29730 % Nyomtatás dátuma: :59:53 FIÚK LÁNYOK Sziget szent márt oni Ált alános Iskola Fokozott fejlesztés szükséges Fejlesztés szükséges Egészségzóna Létszám: 72 / 28 fiú, 4 4 lány Tanév: 2015/2016 Adatfeltöltöttségi állapot: 97,29730 % Nyomtatás

Részletesebben

Létszám: 180 / 100 fiú, 80 lány Tanév: 2015/2016. Adatfeltöltöttségi állapot: 100,00000 % Nyomtatás dátuma: :19:32 FIÚK LÁNYOK

Létszám: 180 / 100 fiú, 80 lány Tanév: 2015/2016. Adatfeltöltöttségi állapot: 100,00000 % Nyomtatás dátuma: :19:32 FIÚK LÁNYOK Budapest V. Kerület i Hild József Ált alános Iskola Fokozott fejlesztés szükséges Fejlesztés szükséges Egészségzóna Létszám: 180 / 100 fiú, 80 lány Tanév: 2015/2016 Adatfeltöltöttségi állapot: 100,00000

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

A tanév NETFIT felmérés eredményeinek tükrében létrehozott INTÉZKEDÉSI TERV ELEMZÉSE

A tanév NETFIT felmérés eredményeinek tükrében létrehozott INTÉZKEDÉSI TERV ELEMZÉSE A 2016-17. tanév NETFIT felmérés eredményeinek tükrében létrehozott INTÉZKEDÉSI TERV ELEMZÉSE A Brassó Utcai Általános Iskolában 2017. tavaszán végeztük el a NETFIT felméréseket. A felmérés országos kiterjedésű,

Részletesebben

Palonai Magyar Bálint Általános Iskola

Palonai Magyar Bálint Általános Iskola Intézmény neve: Palonai Magyar Bálint Általános Iskola Igazgató: Makkos Csaba Címe: Fonyód Fő u. 8. Telefon / fax: 85 / 361423 Email cím: mbaltisk@tonline.hu OM azonosító: 034007 Telefon: 85361423 1. Pedagógusok

Részletesebben

Közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben