Program és az elıadások absztraktjai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Program és az elıadások absztraktjai"

Átírás

1 Program és az elıadások absztraktjai Az Erasmus Kollégium Vallás Hagyomány Modernitás, valamint Etnosz orientalizmus kutatócsoportjainak közös tanévzáró konferenciája 1088 Budapest, ELTE BTK, Múzeum krt. 6-8., i épület, Bence György-terem június 25., csütörtök,

2 Erasmus Kollégium, VHM-EthnOriens konferencia június 25. Program 9.00 ERDÉLYI ÁGNES, az Erasmus Kollégium képviselıjének megnyitója 2 VHM iv. Az Erasmus Kollégium Vallás Hagyomány Modernitás kutatócsoportjának IV. tanévzáró konferenciája I. szekció: A pusztaságban (Elnök: GERÉBY GYÖRGY) GÁTAS JÓZSEF: Rókánál nagyobb, de kutyánál kisebb Egy fura szerzet Hérodotosz állatkertjébıl Vitaindító: TÓTH PÉTER PARLAGI GÁSPÁR: Ha meghallják a démonok, füstként enyésznek el sivatagi források a Jézus-ima megjelenésérıl Vitaindító: TÓTH PÉTER Rövid szünet II. szekció: Apokalipszis akkor és most (Elnök: TÓTH PÉTER) KELENHEGYI ANDOR: Az emberfiú meg az oroszlánok Apokalipszis az Ószövetségben és az Újszövetségben Vitaindító: KOPECZKY RITA KRAFT ANDRÁS: Az origenista atléta a vérkeresztségtıl a remeteségig Vitaindító: GERÉBY GYÖRGY RIBÁRY MÁRTON: Yom Kippur Rosenzweig A zsidó liturgia politikai-teológiai olvasata Vitaindító: BÍRÓ DÁNIEL Ebédszünet

3 2009. június 25. Erasmus Kollégium, VHM-EthnOriens konferencia EthnOriens Az Erasmus Kollégium Ethnosz Orientalizmus kutatócsoportjának bemutatkozó konferenciája III. szekció: Antiquitates (Elnök: FELFÖLDI SZABOLCS) FÖLDI ZSOMBOR: Naptári rendszer és szökıhónapok az óbabilóni korban Vitaindító: KALLA GÁBOR HAJDÚ ATTILA: Romulus megistenült alakja a korai római hagyományban Vitaindító: NAGYILLÉS JÁNOS VÉR MÁRTON GERGİ: Az ótörök rovásírás Vitaindító: FELFÖLDI SZABOLCS Rövid szünet IV. szekció: Medievalia (Elnök: GALAMB GYÖRGY) KISS P. ATTILA: Gepida továbbélés az 567 utáni írott forrásokban Vitaindító: VIDA TIVADAR GÖNCÖL CSABA: Lehet-e egy tengeri szörny a Meroving dinasztia ısapja? Vitaindító: GALAMB GYÖRGY NAGY HELGA: Rúnával rótt etnogenezis Vitaindító: SZABADOS GYÖRGY Rövid szünet V. szekció: Recentiora (Elnök: SZABADOS GYÖRGY) VATAI GÁBOR: Élet a végeken. A vitézlı rend életkörülményeinek vizsgálata a XVII. század második felében Vitaindító: BAGI ZOLTÁN BRANDL GERGİ: A nagy szegedi boszorkányper forrásai Vitaindító: BAGI ZOLTÁN 3

4 Erasmus Kollégium, VHM-EthnOriens konferencia június 25. I. szekció: A pusztaságban Rókánál nagyobb, de kutyánál kisebb Egy fura szerzet Hérodotosz állatkertjébıl Gátas József A hérodotoszi fauna bıvelkedik az egzotikus és ma már nehezen azonosítható lényekben, így a Görög-perzsa háborúk mitikus állatai nemcsak a történelem, hanem a görög nyelvő phüsziologoszok és a késıbbi latin bestiáriumok atyjává is tették a szerzıt. Elıadásomban az aranyásó hangyák történetével foglalkozom (Hist. III ), melynek az eddigi kutatástörténet csak ritkán adott teret, pedig kulcsfontosságú szerepe van a szöveg felépítésének megértésében. A kutatás célja kettıs, egyfelıl feltárni, hogy egy alapvetıen jogi jellegő szöveg a hangyák története az adófizetı országok felsorolásában található miért tartalmazhat rémmesékbe illı elemeket, valamint honnan ered ezen állatok története és mekkora hatással van az utókorra. Ez utóbbi kérdés közelebb vihet a probléma jelenkori recepciójához is, hiszen a modern kutatások szerint közel 160 utalás található erre a történetre az elmúlt 2500 év irodalmában. A vizsgálódásaim középpontjában ezen túlmenıen egy forráskritikai probléma feltárása is áll, valamint kísérletet teszek, egy eddig a szakirodalomban le nem írt, az állatok azonosítására tett lehetıség bemutatására is. Ha meghallják a démonok, füstként enyésznek el Sivatagi források a Jézus-ima megjelenésérıl Parlagi Gáspár Szüntelen imádkozzatok! (1Thessz 5,17) Pál apostolnak ez a parancsa a biblikus alapja annak az igen sajátos, meditatív imaformának, mely fokozatosan a szerzetesi élet alapköve lett a keleti kereszténység egészében, s amelyet ma a Jézus ima, vagy a szív imája néven ismerünk. Uram, Jézus Krisztus, Isten fia, könyörülj rajtam, bőnösön! Ez a szerkezetében egyszerő forma szolgált (és szolgál a mai napig) az elmélkedés folyamán a szív mélységeit megnyitó kulcsként; hitvallást, fohászt, bőnbánatot egyaránt magában foglaló ima-útként a szerzetesek, és az ezen járó világiak számára a keleti és ókeleti keresztények közt egyaránt. Jóllehet a tudományos közgondolkodás számára elsısorban a bizánci világban a XIV. században zajlott hészükhaszta vita révén kerül elıtérbe ez a misztikus gyakorlat; gyökerei századokkal korábbra nyúlnak: az egyiptomi és palesztinai sivatagok szerzetesi köreiben kell keresnünk kezdeteit. Elıadásomban ezen imaformának rövid bemutatása mellett e gyökerek feltárására teszek kísérletet. A korai kopt források kontextuális vizsgálatán keresztül szeretném bemutatni ennek a szövegformának, és a hozzá kapcsolódó imatechnika alapjainak kialakulását; külön tárgyalva a súlyponti szövegrészek datálásának kérdéseit. 4

5 2009. június 25. Erasmus Kollégium, VHM-EthnOriens konferencia II. szekció: Apokalipszis akkor és most Az emberfiú meg az oroszlánok Apokalipszis az Ószövetségben és az Újszövetségben Kelenhegyi Andor Az apokaliptikus szövegek a bibliai irodalom olyan szegmensét képezik, amelyekre rendkívül gyakran hivatkozunk, amelyeket gyakran idézünk, és amelyek irodalomtörténeti, kultúrtörténeti jelentısége, elemei mégis igen kevéssé ismertek. Célom egy a kanonikus bibliai irodalomban többször felbukkanó apokaliptikus szerkesztési forma vizsgálata, amelynek emblematikus példája Dániel könyvének 7. fejezete, illetve a Jelenések könyvének 4. és 6. fejezete. Ezeknek a szövegeknek és a hozzájuk tartalmi, formai szempontból kapcsolható más bibliai szövegek bemutatása során az a célom, hogy rávilágítsak, a témaválasztás közösségén kívül milyen más elemek kötik, köthetik még össze az Ószövetség és Újszövetség e kiugró jelentıségő szövegeit. Elemzésem gerince a felbukkanó szimbólumok, irodalmi elemek vizsgálata, jelentésük és jelentıségük megállapítása, illetve amennyiben lehetséges konzisztens rendszerbe való foglalása. Az origenista atléta A vérkeresztségtıl a remeteségig Kraft András A milánói ediktum (i.sz. 313) elıtti korszakban a vértanúság sarkalatos szerepet játszott a keresztény önmeghatározásban. Miközben az apologéták megfogalmazták a mártírium jelentıségét, ráébredtek ennek visszaélési lehetıségére is: provokatív viselkedéssel a mártírhalált kihívni nem szent cselekedet, hanem ostoba gıgösség. A hitért ıszintén vállalt halált Órigenész is védelmezte az egyházatyák közül. Elıadásomban Vértanúság címő mővére koncentrálok, amelyben a mártíriumot igazoló érveket és a szentírási szöveghelyeket összegezi Órigenész. Órigenész írása a vértanúságra való buzdításon kívül azért is fontos, mert egy újfajta mártíriumot készít elı. Teológiai rendszere sok platonista vonást is visel. Ennek bizonyítására felmutatok egy párhuzamot a Vértanúság és a Phaidón között, amely szerint a halál a lélek elválása a testtıl. Ezzel a platonista lépéssel Órigenész lefekteti annak teoretikus alapját, hogy miként folytatódik a vértanúság a milánói ediktum utáni korszakban: a vértanúság az egyszeri hitvállalás helyett egy életre szóló, a testi vonásoktól minél határozottabban tisztuló aszketizmussá alakul át. Ennek igazolásául Athanasius Szent Antal élete címő munkájára hivatkozom. Hittársait a vérkeresztségre buzdítván Órigenész olyan teológiát fejt ki, amely alapul fog szolgálni az új vértanúságnak: a remeteségnek. 5

6 Erasmus Kollégium, VHM-EthnOriens konferencia június 25. Yom Kippur Rosenzweig A zsidó liturgia politikai-teológiai olvasata Ribáry Márton Egy jól ismert bár kevéssé dokumentált életrajzi legenda szerint a fiatal Franz Rosenzweig ( ) alig néhány hónappal azután, hogy csaknem kikeresztelkedett, október 11-én utolsó látogatást tett egy kis berlini ortodox zsinagógában, és az engesztelınapi (Yom Kippur) istentisztelettıl megrendülve visszatért örökölt hitéhez. Életmőve egy heroikus kísérlet arra, hogy a neveltetése szerinti humanisztikus kultúrát az újra felfedezett, örökölt hite szerinti hagyománnyal összhangba hozza. A zsidó liturgia azonban Rosenzweignél nem csupán életrajzi jelentıséggel bír, hanem az általa új gondolkodásnak (neue Denken) nevezett filozófiai rendszer gerincét is képezi. A megváltás csillaga címő fımő mellett Rosenzweig esszéinek, levelezésének és fordítói jegyzeteinek segítségével azt szeretném bemutatni, hogy miként érett nála a yom kippuri tapasztalat elıször a liturgia szövegének politikaiteológiai magyarázata révén rendszeralkotó tényezıvé, majd az új gondolkodás teoretikus céljain túlmutató mővelıdéspolitikai eszménnyé. A Yom Kippur délutáni (minkhah) és záró imájának (ne ilah) magyarázatából kiindulva rálátást nyerhetünk a rosenzweigi rendszer egészére, és különösen annak politikai-teológiai vonatkozásaira. III. szekció: Antiquitates Naptári rendszer és szökıhónapok az óbabilóni korban Földi Zsombor Elıadásomban az óbabilóni kori (i.e. XX XVII. század) naptár néhány kérdésével foglalkozom. A klasszikus babilóni naptár csak a perzsa uralom alatt, az i.e. IV. század elején alakult ki; a szökıhónapok beiktatására (a hold- és napév közötti eltérést kiküszöbölendı) korábban nem volt általánosan elterjedt módszer. Emiatt az egyes szökıhónapok lokalizálása is igen esetleges. Célom bemutatni ennek módszereit, illetve azt, hogy a különbözı típusú bérleti szerzıdések (leginkább házak, illetve szolgák bérlése) bizonyos záradékai támpontot adhatnak a szökıhónapok lokalizálásában. Vizsgálatomban az I. babilóni dinasztia uralkodására (i.e ), azon belül is egy rövidebb periódusra (a Hammurapi és Szamszu-ilúna közötti uralkodóváltás éveire) korlátozom a vizsgálatom. Megkísérelek valamilyen választ találni a kérdésre, hogy milyen okok vezethettek egy szökıhónap beiktatására mely a király jogkörébe tartozott, és egy-egy szökıhónapot mennyire lehetett elırejelezni, azaz egy szökıhónapról mikor szereztek tudomást az emberek. Rövid kitérıben szeretnék rávilágítani a kutatás néhány problémájára (terminológia, eltérı naptári rendszerek stb.), az esetleges eredmények felhasználásának módjára, illetve a további lehetıségekre is. 6

7 2009. június 25. Erasmus Kollégium, VHM-EthnOriens konferencia Romulus megistenült alakja a korai római hagyományban Hajdú Attila Az uralkodók megistenülésével kapcsolatos antik képzetek kiindulópontját Nagy Sándor jelenti, aki a hellénisztikus utódállamok uralkodóinak legitimációs alapot nyújtott az isteni szerepkörre. Róma közvetlenül is szembesült az apoteózissal, amikor megkezdte a Földközi-tenger medencéjének meghódítását, ám a res publica eszmerendszere mélyen elutasította e jelenséget. A köztársaság válságának idején azonban az apoteózis képzetét a római gondolkodás is befogadta. Romulusról a római hagyomány a többi királyétól különbözı képet ıriz. Már a hellénisztikus királyideológia és a római vallási képzetek találkozása elıtt is találunk utalásokat megistenülésére. A vizsgálat kiindulópontját Ennius jelentheti, aki a Kr. e század fordulóján megteremtette az apoteózis alapjait Rómában. Euhémerosz munkájának lefordításával új vallási képzeteket honosított meg, amely új megvilágításba helyezte az istenekrıl alkotott képet. Ennius vallási képzeteit azonban szinte teljesen mellızték Ciceróig, aki feleleveníti Romulus-képét és egybeveti saját korának vallási igényeivel, melyek Caesar egyeduralmi törekvéseiben is testet öltenek. Az elıadás Romulus megistenülésén keresztül a korai római karizmatikus képzetek motívumait mutatja be, s kísérletet tesz a római és az alexandroszi hatást mutató görög és keleti megistenülés képzetek elkülönítésére. Az ótörök rovásírás Vér Márton Gergı A Kr. u. 6. század közepén a türkök nomád népe egy új birodalmat hozott létre Belsı-Ázsiában. Az elsı Türk Kaganátus ( ) volt a legelsı olyan nomád birodalom, mely egyszerre volt határos Kínával keleten és Bizánccal nyugaton. Azonban a türkök népe nem csak ilyen tekintetben múlta felül a korábbi nomád népeket. Hozzájuk kötıdnek az elsı nomádokról szóló belsı keletkezéső írott források. Az Orkhon-folyó völgyében Nyikolaj Yadrintsev által 1889-ben felfedezett írásos emlékeket melyek késıbb orkhon-i feliratok néven váltak ismertté Vilhelm Thomsen fejtette meg 1893-ban. Ezek a második Türk Kaganátus ( ) idejébıl származó feliratok a legkorábbi türk rovásírásos emlékeink. Az ótörök rovásírás volt az a közvetítı eszköz, mellyel egy nomád nép elıször adott magáról hírt. Elıadásomban az ótörök rovásírás kutatástörténetének bemutatása mellett, az írásrendszer sajátosságait, illetve az írással kapcsolatos fıbb problémákat fogom elemezni. Elıadásom végén egy jövıbeni kutatás fıbb vonalait kívánom vázolni. 7

8 Erasmus Kollégium, VHM-EthnOriens konferencia június 25. IV. szekció: Medievalia Gepida továbbélés az 567 utáni írott forrásokban Kiss P. Attila A Kárpát-medence közel évszázados germán korszakát két és fél évszázados avar uralom követte, mely a hun periódus után politikailag újra egyesítette a területet. Nomád uralom alá kerültek a között az Alföldet, Erdélyt és egyes szakaszokban a mai Szerémséget is fennhatóságuk alatt tartó keleti germán gepidák. A gepidák nomád uralom alatt is, mint katonai segédnép, továbbra is feltőnnek az írott forrásokban. Az írott kútfık közül a 870-ben keletkezett Conversio Bagoariorum et Carantanorum címő egyházi vitairatban mint Pannonia lakói szerepelnek. Részben erre alapozva született meg 1980-as években egy régész (Kiss Attila) tollából az az elmélet, mely szerint a meghódított gepidákat nomád uraik egykori szállásterületükrıl a Dunántúlra telepítették át. Az elmélet az írott kútfık adatai mellett a régészet által elért eredményekre egyaránt épített. Vajon az írott források adatai alapján valóban igazolható a germán csoportok áttelepítése az Alföldrıl? A Dunántúl kora avar kori régészeti horizontjában valóban jelenlévı germán elemek levezethetıek a korábbi gepidákhoz köthetı régészeti leletanyagból? Lehet-e egy tengeri szörny a Meroving dinasztia ısapja? Göncöl Csaba A kora középkori népek ıstörténetét a korabeli tudós szerzık különbözı antik toposzok alapján írták le. Több ilyen eredettörténet maradt fenn, amelyek fontosak voltak a nép és uralkodóik kapcsolatának kiépítésében. Az ıstörténetek szerzıi az uralkodók ıseit gyakran istenek leszármazottainak nevezik, és számos különleges képességet tulajdonítanak nekik. Fredegar, a frankok egyik történetírója a VII. században egy olyan ıstörténetet írt, amelyben a Meroving nemzetség ısének egy tengeri szörnyet jelölt meg. Egyes kutatók ezt egy irodalmi fikciónak titulálják, mások törzsi, esetleg nemzetségi hagyománynak tartják. Az elıadásban röviden ismertetni fogom ezt a mítoszt, valamint bizonyos érvek alapján bemutatom, hogy miként értelmezhetı a történet frank törzsi/nemzetségi mítosznak. 8

9 2009. június 25. Erasmus Kollégium, VHM-EthnOriens konferencia Rúnával rótt etnogenezis Nagy Helga A rúnák szigorú sorrendő, vésett jelek, melyrıl az Edda azt állítja, hogy titkukért Odin saját magát átdöfve dárdájával kilenc napon keresztül függött Yggdrasil egyik ágán. Elıadásomban amellett szeretnék érvelni, hogy a rendelkezésünkre álló filológiai források közül egyedül a rúnafeliratos emlékeket (többnyire emlékkövek, melyek általában szülıket, közvetlen rokonságot tüntetnek fel) tekinthetjük a személy- és helynévkutatással megtámogatva a középkori skandináv etnogenezis autentikus forrásainak. Hisz míg a nem belsı keletkezéső írott forrásokból (a teljesség igénye nélkül: Jordanes, a Widsith szerzıje, Halgolandi Ottár, Wulfstan, Brémai Ádám, Tours-i Gergely) kiolvasható népneveket valószínőleg inkább az óskandináv népcsoportok sokszor ad hoc szervezıdött kis csoportjainak önkényes megnevezéseiként, addig késıbbi belsı forrásaink (Edda-győjtemények, sagák, skaldikus költemények, törvénykönyvek, családfák) fiktív vérvonalait legitimációs törekvésekként illene interpretálnunk. Végezetül be szeretném mutatni magának a rúnológiának korlátait: esetünkben a szórványos, egyenlıtlenül eloszlott emlékek és ezek szövegeinek nyelvi, interpretációs és datálási nehézségeit. V. szekció: Recentiora Élet a végeken A vitézlı rend életkörülményeinek vizsgálata a XVII. század második felében Vatai Gábor A XVI XVII. századi magyarországi katonatársadalom kutatása során, a történettudomány a legújabb idıkig nem fordított kellı figyelmet a vitézlı rend jogainak, kötelezettségeinek és életkörülményeinek vizsgálatára. Ezek tárgyalása és a források alapján történı feltárása azért elengedhetetlenül fontos, mert csak így kaphatunk reális képet a végek és a velük érintkezık életérıl, mindennapjairól. Kutatásaim során Esterházy Pál bányavidéki és dunáninneni kerületi fıkapitány levelezését felhasználva vizsgálom meg a vitézlı rend jogállását. A végvári katonáskodás elınyeit sorra véve, arról kívánok képet adni, hogy melyek voltak azok a jogok, kiváltságok és lehetıségek, amelyek a XVII. század második felének egyre súlyosbodó körülményei között továbbra is megélhetést biztosítottak a végváriaknak. A szolgálat hátrányait, árnyoldalát bemutatva pedig azt az ellentmondásos helyzetet szemléltetem, amelyben a végek katonái élték mindennapjaikat. Jogaik és életkörülményeik együttes vizsgálata alapján célom, hogy a végváriak régi szabadságáról és ezáltal magáról a vitézlı rendrıl, mint egységes társadalmi rétegrıl alkotott képet árnyaljam és pontosítsam. 9

10 Erasmus Kollégium, VHM-EthnOriens konferencia június 25. A nagy szegedi boszorkányper forrásai Brandl Gergı Ez a es esemény az eddig ismert legnagyobb magyarországi boszorkánykivégzésekhez vezetett. Ez a boszorkányhisztéria ivódott be leginkább a köztudatba. Szegeden a kivégzések helyét mindmáig Boszorkány-szigetnek hívják. A repülni, embereket átváltoztatni képes,,nıszemélyek és,,szervezetük nagy érdeklıdést váltott ki a korabeli birodalomban is. A boszorkányper történetével foglalkozó terjedelmes szakirodalomnak köszönhetıen az események jól rekonstruálhatóak. Mindemellett a kutatás legfıbb forrásait a peres anyagok szolgáltatták, ezért a szakirodalom sok esetben olyan következtetések vont le, amelyek anakronisztikussá váltak. Az elıadásomban olyan forrásokat mutatok be, amelyek eddig ismeretlenek voltak és nem csak az eseménytörténetet, hanem a nagy szegedi boszorkányper társadalomtörténeti hátterét is új megvilágításba helyezik. 10

11 ERASMUS KOLLÉGIUM

KRISZTUS ÉS EGYHÁZA PÁZMÁNY PÉTER ÉLETMŐVÉBEN

KRISZTUS ÉS EGYHÁZA PÁZMÁNY PÉTER ÉLETMŐVÉBEN SZABÓ FERENC SJ KRISZTUS ÉS EGYHÁZA PÁZMÁNY PÉTER ÉLETMŐVÉBEN Budapest, Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya, L Harmattan Kiadó, 2012 (Jezsuita Könyvek Isten és Tudomány; PPKE BTK, Pázmány Irodalmi

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Hittankönyv a középiskolák 10. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Az egyháztörténelem fogalma A források típusai A történelem segédtudományai

Részletesebben

Előzetes programterv

Előzetes programterv Előzetes programterv Hadak útján Népvándorlás Kor Fiatal Kutatóinak XX. konferenciája Budapest Szigethalom, 2010. október 28-30. 2010. október 28. Csütörtök Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, Lapidárium

Részletesebben

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosítószámú Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című

Részletesebben

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról A Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Gyıri Levéltára, a Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, a MOKK

Részletesebben

Szláv kultúra 1. Első szláv államok, Kereszténység felvétele. Lőrinczné dr. Bencze Edit

Szláv kultúra 1. Első szláv államok, Kereszténység felvétele. Lőrinczné dr. Bencze Edit Szláv kultúra 1. Első szláv államok, Kereszténység felvétele Lőrinczné dr. Bencze Edit A szláv kultúra az európai kultúra szerves részévé válásának alapvető feltételei és körülményei: a korabeli európai

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Nyilvános jelentés a FIDESZ KDNP által javasolt öt alkotmánybíró-jelöltrıl

Nyilvános jelentés a FIDESZ KDNP által javasolt öt alkotmánybíró-jelöltrıl Nyilvános jelentés a FIDESZ KDNP által javasolt öt alkotmánybíró-jelöltrıl A Jelentést készítették ez Eötvös Károly Közpolitikai Intézet és a Társaság a Szabadságjogokért munkatársai: Hegyi Szabolcs Hüttl

Részletesebben

SZMSZ VIII. sz. melléklete. A kutatóközpontok szabályzatai

SZMSZ VIII. sz. melléklete. A kutatóközpontok szabályzatai SZMSZ VIII. sz. melléklete A kutatóközpontok szabályzatai A Sárospataki Református Teológiai Akadémia mint egységes kutatóintézet működik. Az egyes tudományterületeknek megfelelő kutatásokat kutatóközpontok

Részletesebben

Előzmény 1-4. osztályos nem rendszerezett történelmi ismeretek. Értékelés Folyamatos szóbeli feleltetés és rendszeres témazáró dolgozatok.

Előzmény 1-4. osztályos nem rendszerezett történelmi ismeretek. Értékelés Folyamatos szóbeli feleltetés és rendszeres témazáró dolgozatok. A történelem /mint múltismeret/ - az Ember és társadalom mûveltségi terület részeként - az egyik legfontosabb alapja a nemzeti és európai azonosságtudatnak. Ugyanakkor az is kitûnik belõle, hogy a népek

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, metszet. Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, metszet.

Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, metszet. Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, metszet. Vlagyimir, Sz.Demeter templom (1094-1097), alaprajz, Moszkva, Uszpenszkij székesegyház (1326-1333. ill. 1467-1479), alaprajz, 2.4.3. A Kaukázus-vidék középkori építészete Chronologia Grúzia i.e. 500 k.:

Részletesebben

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP / századi közoktatás fejlesztés, koordináció

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP / századi közoktatás fejlesztés, koordináció TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 számú támogatási szerzıdés 6.5.2-es "Tanulói hálózatok, hálózati modellek mint az iskolafejlesztés eszközei" címő elemi projekt Tapasztalatok és lehetıségek a kulcskompetenciáknak

Részletesebben

A szláv írásbeliség kialakulása. Lőrinczné dr. Bencze Edit

A szláv írásbeliség kialakulása. Lőrinczné dr. Bencze Edit A szláv írásbeliség kialakulása Lőrinczné dr. Bencze Edit A szláv írásbeliség kezdetei A szláv nyelv első írásos emlékei:? szláv rúnák (rovásírás)? óbolgár rúnák A szó és írás szakrális és mágikus jellege

Részletesebben

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 7-1 2. É V F O L Y A M

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 7-1 2. É V F O L Y A M H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 7-1 2. É V F O L Y A M H I T T A N 7-8. é v f o l y a m Célok és feladatok A tanuló életkorának megfelelően (nem elvont fejtegetésekkel, hanem bibliai szemelvények segítségével)

Részletesebben

Nomen est omen Gyógyszertárak névadásának érdekességei. Dr. Grabarits István

Nomen est omen Gyógyszertárak névadásának érdekességei. Dr. Grabarits István Nomen est omen Gyógyszertárak névadásának érdekességei Dr. Grabarits István Nemcsak a mesterség sokrétő, hanem maga az elnevezése is. Az apotheca latin jövevényszó, a görög apothéké -bıl (raktár) ered,

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 9-1 2. É V F O L Y A M

H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 9-1 2. É V F O L Y A M H E L Y I T A N T E R V H I T T A N 9-1 2. É V F O L Y A M H I T T A N 9. é v f o l y a m Célok és feladatok A tanuló életkorának megfelelően (nem elvont fejtegetésekkel, hanem bibliai szemelvények segítségével)

Részletesebben

KI OLVASSON TEOLÓGIÁT? 7. I. RÉSZ PROLEGOMENA / Alapfogalmak és meghatározások Néhány elıfeltétel A tekintély kérdése 21

KI OLVASSON TEOLÓGIÁT? 7. I. RÉSZ PROLEGOMENA / Alapfogalmak és meghatározások Néhány elıfeltétel A tekintély kérdése 21 KI OLVASSON TEOLÓGIÁT? 7 I. RÉSZ PROLEGOMENA / 11 1. Alapfogalmak és meghatározások 13 2. Néhány elıfeltétel 16 3. A tekintély kérdése 21 II. RÉSZ AZ ÉLİ, IGAZ ISTEN / 27 4. Isten megismerése 29 5. Isten

Részletesebben

IDŐTERV. TORSANB3/ Történelem Régészet szakirány Ösvények: Történelem régészet szakirány MK-1 Bölcsész alapozó képzés

IDŐTERV. TORSANB3/ Történelem Régészet szakirány Ösvények: Történelem régészet szakirány MK-1 Bölcsész alapozó képzés IDŐTERV TORSANB3/14-15-1 - Történelem Régészet szakirány Ösvények: Történelem régészet szakirány MK-1 Bölcsész alapozó képzés 1 2 3 4 5 6 - A mérföldkőben gyűjtendő: 10 kredit - Kötelezően teljesítendő

Részletesebben

2016/2017-II TÖRTÉNELEM BA 2016/17. II. FÉLÉV I. ÉVFOLYAM (30 FŐ) 2 koll. 3 Forisek Péter H XII

2016/2017-II TÖRTÉNELEM BA 2016/17. II. FÉLÉV I. ÉVFOLYAM (30 FŐ) 2 koll. 3 Forisek Péter H XII TÖRTÉNELEM BA 2016/17. II. FÉLÉV I. ÉVFOLYAM (30 FŐ) KÓD CÍM ÓRA TELJ KR. OKTATÓ BTTR103BA Informatikai 2 koll. 2 Nemes Zoltán H. 14-16 XII BTTR116BA Történeti földrajz* 2 koll. 2 Szilágyi Zsolt K. 10-12

Részletesebben

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet)

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) Tematika FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) 1. hét: Az emberiség őstörténete, az őskor művészete 2. hét: Az ókori Közel-Kelet 3. hét: Az ókori Egyiptom 4. hét: A minósziak

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

VARGA JÁNOS BIZTONSÁGI KIHÍVÁSOK KÉPZÉSI REAKCIÓK

VARGA JÁNOS BIZTONSÁGI KIHÍVÁSOK KÉPZÉSI REAKCIÓK VARGA JÁNOS BIZTONSÁGI KIHÍVÁSOK KÉPZÉSI REAKCIÓK A változó társadalmi környezetben a rendészettel összefüggı kihívások tudományos igényő megvitatása során nem kerülhetı meg a képzés sem. A tanulmány hipotézise,

Részletesebben

Ajánlott témák jegyzéke évfolyam- és szakdolgozatok készítéséhez 1

Ajánlott témák jegyzéke évfolyam- és szakdolgozatok készítéséhez 1 Ajánlott témák jegyzéke évfolyam- és szakdolgozatok készítéséhez 1 Kedves Hallgatók! Az alábbi témákat ajánljuk fontosságuk, aktualitásuk miatt figyelmetekbe évfolyamdolgozatotok illetve szakdolgozatok

Részletesebben

Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek B. Biblikumok C. Rendszeres teológia

Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek B. Biblikumok C. Rendszeres teológia Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek A.1. Bibliák, bibliai részletek A.2. Konkordanciák A.3. Bibliai lexikonok, fogalmi szókönyvek A.4. Bibliai atlaszok A.5. Bibliai nyelvek A.5.1. Héber és arám

Részletesebben

Vízkereszt Közzétette: (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve

Vízkereszt Közzétette:  (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve 2011 január 06. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 A vízkereszt, más néven háromkirályok vagy epifánia egy keresztény ünnep, amelyet általában

Részletesebben

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév Messiási próféciák IV. évfolyam I. félév Tematika: 1. Bevezetés: A messiási jövendölések fogalma, jellegzetességeik, tanulmányozásuk, haszna, jelentősége. Két alapvető messiási jövendölés: Az ősevangélium

Részletesebben

A magyar honfoglalás

A magyar honfoglalás A magyar honfoglalás A magyar név A magyar név legkorábbi előfordulásai a 9. századi arab krónikákban találhatóak ( madzsar ). A finnugristák elmélete szerint a magyar szó embert jelentett, és ennek egy

Részletesebben

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET. ÚMFT-s. építési beruházásokhoz. 1.0 változat. 2009. augusztus. Szerkesztette: Kovács Bence.

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET. ÚMFT-s. építési beruházásokhoz. 1.0 változat. 2009. augusztus. Szerkesztette: Kovács Bence. KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET ÚMFT-s építési beruházásokhoz 1.0 változat 2009. augusztus Szerkesztette: Kovács Bence Írta: Kovács Bence, Kovács Ferenc, Mezı János és Pataki Zsolt Kiadja: Független

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

A gyógyító számok. Források és tanulmányok. a számok szerepéről

A gyógyító számok. Források és tanulmányok. a számok szerepéről A gyógyító számok Források és tanulmányok a számok szerepéről az antik gyógyászatban A gyógyító számok Források és tanulmányok a számok szerepéről az antik gyógyászatban szerkesztette Németh György Lectum

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Zelliger Erzsébet ny. egyetemi docens, ELTE

Zelliger Erzsébet ny. egyetemi docens, ELTE Zelliger Erzsébet ny. egyetemi docens, ELTE A rovásemlékek művelődéstörténeti szerepe A korai rovásemlékek három különböző, egymással előzmény-következmény viszonyban levő írásrendszert képviselnek. Az

Részletesebben

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Kovács Gábor Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Doktori értekezés- tervezet Konzulens:

Részletesebben

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM TÖRTÉNELEM BELSŐ VIZSGA 2015-2016 8. ÉVFOLYAM o Szóbeli vizsga 1. Az ókori Mezopotámia 2. Az ókori Egyiptom 3. A távol-keleti államok az ókori Keleten 4. Az arisztokrácia és a démosz küzdelme Athénban,

Részletesebben

Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374

Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374 Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374 Elhangzott: 20 08. május 11-én, Pünkösd vasárnapján - Konfirmáción Pünkösd után? ézus tanítványainak az életében

Részletesebben

SZÉTVÁLÁSI OKIRATA- Tervezet

SZÉTVÁLÁSI OKIRATA- Tervezet SZÉTVÁLÁSI OKIRATA- Tervezet amely a Pécs Holding Városi Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (cégjegyzékszáma:02-10-060289, székhelye:7626 Pécs, Búza tér 8.b.ép., továbbiakban: Szétváló Társaság

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

Székely János: Bibliaismeret

Székely János: Bibliaismeret Székely János: Bibliaismeret Hittankönyv a középiskolák 9. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Mi a Biblia? Vedd, és olvasd! A Biblia isteni eredetének jelei Sugalmazás 02. A Szentírás Isten szava,

Részletesebben

SALLAI JÁNOS NÉHÁNY RENDÉSZETI FOGALOM A MÚLTBÓL

SALLAI JÁNOS NÉHÁNY RENDÉSZETI FOGALOM A MÚLTBÓL SALLAI JÁNOS NÉHÁNY RENDÉSZETI FOGALOM A MÚLTBÓL Az elmúlt négy évben a Magyar Rendészettudományi Társaság elsıdleges céljai között szerepelt a rendészettudomány elfogadtatása, az MTA rendszerébe történı

Részletesebben

H I T T A N. 7-8. é v f o l y a m

H I T T A N. 7-8. é v f o l y a m Hittan H I T T A N 7-8. é v f o l y a m Célok és feladatok A tanuló életkorának megfelelően (nem elvont fejtegetésekkel, hanem bibliai szemelvények segítségével) bemutatjuk, hogy a Krisztus előtti zsidóság

Részletesebben

Zsugyel János Luther Márton közgazdasági nézetei

Zsugyel János Luther Márton közgazdasági nézetei Zsugyel János Luther Márton közgazdasági nézetei Mert minden rossznak gyökere a pénznek szerelme. 1 Tim 6,10 Bevezetı gondolatok A modern közgazdaságtudomány mindössze három évszázados múltra tekint vissza.

Részletesebben

VHM Program és az előadások absztraktjai

VHM Program és az előadások absztraktjai 5 VHM Program és az előadások absztraktjai Az Erasmus Kollégium Vallás Hagyomány Modernitás, kutatócsoportjának tanévzáró konferenciája 1088 Budapest, ELTE BTK, Múzeum krt. 6-8., i épület, 208. terem 2012.

Részletesebben

VALLÁSTUDOMÁNY (MA) TANEGYSÉGLISTA (2011)

VALLÁSTUDOMÁNY (MA) TANEGYSÉGLISTA (2011) VALLÁSTUDOMÁNY (MA) TANEGYSÉGLISTA (2011) Szakfelelős: dr. Déri Balázs egyetemi tanár (Ókortudományi Intézet) deri.balazs@btk.elte.hu A Valláselmélet szakirány felelőse: dr. Bodnár István egyetemi docens

Részletesebben

EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM

EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM Sa p ie n t ia Iuris 1 A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Egyházjog Tanszékének sorozata Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

Pusztába kiáltott szavak

Pusztába kiáltott szavak E R A S M U S K O L L É G I U M Postacím: 1387 Budapest, Pf. 21 Telefonszám: 06 (1) 209 5401 E-mail: info.erasmus@gmail.com E R A S M U S C O L L E G E Address: H 1387 Budapest, P.O. Box 21 Phone: +36

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 2006 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 27. szám 3. Az R. 2. számú melléklet MÁSODIK RÉSZ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI cím TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI alcíme

Részletesebben

ELŐTANULMÁNYI REND SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA TEOLÓGIA SZAK (alapképzés) 2015/2016-os tanévtől kifutó

ELŐTANULMÁNYI REND SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA TEOLÓGIA SZAK (alapképzés) 2015/2016-os tanévtől kifutó KÓD 1 TANEGYSÉG OKTATÓ KREDI T A FELVÉTEL FELTÉTELE 2 SZÁMONKÉRÉS MEGJEGYZÉS TKÓ1 Genezis Dr. Reisinger János _ TKÓ2 Az Ószövetség világa Nagy Viktória Izrael története TKÓ3 Nagy prófétai könyvek 1. (Dániel)

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

Curriculum Vitae Név: Egyetemi tanulmányok: Egyetemi végzettség: Doktori tanulmányok: Doktori végzettség: Munka- és oktatási tapasztalat:

Curriculum Vitae Név: Egyetemi tanulmányok: Egyetemi végzettség: Doktori tanulmányok: Doktori végzettség: Munka- és oktatási tapasztalat: Curriculum Vitae Név: Dr. Felföldi Szabolcs Egyetemi tanulmányok: 1993 1999: Történelem (JATE, majd a jogutód SZTE) 1993 1999: Régészet (JATE, majd a jogutód SZTE) 1995 2001: Magyar őstörténet (SZTE) Egyetemi

Részletesebben

Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban. 2009. október 1.- 2009. november 15.

Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban. 2009. október 1.- 2009. november 15. Múzeumok İszi Fesztiválja a Karacs Ferenc Múzeumban 2009. október 1.- 2009. november 15. Programjaink: Október 1. (csütörtök) 17 óra Múzeumok İszi Fesztiváljának megnyitója és a Zene világnapja alkalmából

Részletesebben

Karancs Postagalambsport Tagszövetség

Karancs Postagalambsport Tagszövetség Standard Hím Standard Hím kategóriában eredményt elért galambok: 1. Dankó Lajos E05 HU 12-D-515070 H 225,3143 ko 2716232 m 2. Ilkó Tóth András V05 HU 11-D-345003 H 259,7963 ko 2838976 m 3. Bakos András

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

I. Döntsd el, hogy igaz vagy hamis az állítás! A helyes választ aláhúzással jelöld!

I. Döntsd el, hogy igaz vagy hamis az állítás! A helyes választ aláhúzással jelöld! Tudásdepó Expressz - A könyvtári hálózat fejlesztése a Keményben az élethosszig tartó tanulás érdekében Kódszám: TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0043 Kedvezményezett: Békéscsabai Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Elméleti szintézisek

Tartalomjegyzék. Elméleti szintézisek Tartalomjegyzék Elméleti szintézisek A románság római eredete a történészek szemszögéből... 2 Az elrómaiasítás (romanizare) lépései... 2 A római eredet a történelmi dokumentumokban... 3 Helyi autonómia

Részletesebben

AZ ÓKORI KELET. 2. lecke Egyiptom, a Nílus ajándéka

AZ ÓKORI KELET. 2. lecke Egyiptom, a Nílus ajándéka AZ ÓKORI KELET 2. lecke Egyiptom, a Nílus ajándéka A Nílus, mint közlekedési útvonal Az afrikai Nílus a Föld leghosszabb folyója. Hossza 6685 km. Neve az ókori Egyiptomban Hápi volt. A kőkor óta alapvető

Részletesebben

Összefoglaló - Jármőipari biztonságtechnikai szakmai nap

Összefoglaló - Jármőipari biztonságtechnikai szakmai nap Összefoglaló - Jármőipari biztonságtechnikai szakmai nap 2010 október 26. kedd 09:30 INNONET elıadóterme - 9027 Gyır, Gesztenyefa u. 4. 09:30 09:35 Köszöntı Kabács Zoltán NYDRFÜ által felkért külsı szakértı

Részletesebben

Az ókori világ hét csodája

Az ókori világ hét csodája Az ókori világ hét csodája 1. A gízai Nagy Piramis Kheopsz piramisa már az ókorban is a világ egyik nagy talányának számított, és ez az egyedüli fennmaradt épület az ókori világ hét csodája közül. Az egyiptológusok

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Elıszó a magyar kiadáshoz 13 Elıszó az angol kiadásokhoz 15 Rövidítések 18. 1. Bevezetés 21 2. Az Ószövetség ihletettsége 29

TARTALOMJEGYZÉK. Elıszó a magyar kiadáshoz 13 Elıszó az angol kiadásokhoz 15 Rövidítések 18. 1. Bevezetés 21 2. Az Ószövetség ihletettsége 29 TARTALOMJEGYZÉK Elıszó a magyar kiadáshoz 13 Elıszó az angol kiadásokhoz 15 Rövidítések 18 1. Bevezetés 21 2. Az Ószövetség ihletettsége 29 ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS 3. A héber kéziratok és a korai

Részletesebben

KUTATÓK ÉJSZAKÁJA 20102. SZEPTEMBER 28. ELTE BTK RÉGÉSZETTUDOMÁNYI INTÉZET. Dr. Kalla Gábor Dr. Szabó Gábor

KUTATÓK ÉJSZAKÁJA 20102. SZEPTEMBER 28. ELTE BTK RÉGÉSZETTUDOMÁNYI INTÉZET. Dr. Kalla Gábor Dr. Szabó Gábor KUTATÓK ÉJSZAKÁJA 20102. SZEPTEMBER 28. ELTE BTK RÉGÉSZETTUDOMÁNYI INTÉZET HELYSZÍN IDŐPONT PROGRAM CÍME VEZETŐ RÖVID LEÍRÁS LÉTSZÁM REG. KORHATÁR 4/B, 01 Alagsor Restaurátor 17.30 18.20 18.30 19.20 Merre

Részletesebben

PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA

PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA 2014/2015 őszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK, Ifjúsági épület III. 1.) 2014. szeptember 29., hétfő 2014. szeptember 25., csütörtök* 18.30 Spiró György: Fogság Pethő Anita 18.00

Részletesebben

A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása

A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása Három hetet meghaladó projekt szakmai beszámol molója A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása A projekt címe: Zenetörténeti áttekintés a kezdetektıl a XX. századig. A projekt megvalósításának

Részletesebben

Iskolaújság. Választható tantárgy tanterve. Óraszám: 35 óra (7., 8. o.) 32 óra (9. o.)

Iskolaújság. Választható tantárgy tanterve. Óraszám: 35 óra (7., 8. o.) 32 óra (9. o.) Iskolaújság Választható tantárgy tanterve Óraszám: 35 óra (7., 8. o.) 32 óra (9. o.) A szlovén változat szerzıi: dr. Igor Saksida, Miha Mohor Fordította és módosította: Pisnjak Mária Lektorálta: Szakállas

Részletesebben

Bibliaismeret. Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére

Bibliaismeret. Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére Bibliaismeret Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére A tantárgy órakerete: Évfolyam Hetek száma Heti órakeret Évi órakeret 9. 36 1 36 10. 36 1 36 11. 36 1 36 12. 32 1

Részletesebben

Integrált rendszerek az Európai Unió országaiban Elınyeik és hátrányaik

Integrált rendszerek az Európai Unió országaiban Elınyeik és hátrányaik TÁMOP 1.3.1-07/1-2008-0002 kiemelt projekt A foglalkoztatási szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként Stratégiai irányítás és regionális tervezés támogatása komponens

Részletesebben

On-line kutatás intézményvezetık körében. Lannert Judit, Kölöknet.hu, 2009. szeptember 18.

On-line kutatás intézményvezetık körében. Lannert Judit, Kölöknet.hu, 2009. szeptember 18. On-line kutatás intézményvezetık körében Erıszak az iskolában Lannert Judit, Kölöknet.hu, 2009. szeptember 18. A kutatás s céljac A kutatás mintája A problémák súlyossága az intézményvezetık szerint A

Részletesebben

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja 1. Ön a szakterületén belül felkérést kap egy mű elkészítésére az ókori egyiptomi művészet Mutassa be az egyiptomi művészet korszakait, az építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeit, jellegzetességeit!

Részletesebben

PANNÓNIA SZDSE 248 HU Budapest Tóth Lajos 1956 Kovács Béla 1972 Németh László 1956 Bordás Emánuel 1968 Turbucz István 1975

PANNÓNIA SZDSE 248 HU Budapest Tóth Lajos 1956 Kovács Béla 1972 Németh László 1956 Bordás Emánuel 1968 Turbucz István 1975 rajtszám Csapatn kor ország település Tagok PANNÓNIA SZDSE 248 HU Budapest Tóth Lajos 1956 Kovács Béla 1972 Németh László 1956 Bordás Emánuel 1968 Turbucz István 1975 Marosmenti Mocorgók pasik 185 HU Makó

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

TestLine - Az őskor és az ókori Kelet Minta feladatsor

TestLine - Az őskor és az ókori Kelet Minta feladatsor TestLine - z őskor és az ókori Kelet soport: 5/a 5/b átum: 2016.10.21 Típus: Témazáró dolgozat Intézmény: Kerecsendi Magyary Károly Általános Iskola Oktató: Nagy yörgy z ember termelésre történő áttérése

Részletesebben

FİBB PONTOK PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS) Kutatási terv október 20.

FİBB PONTOK PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS) Kutatási terv október 20. FİBB PONTOK PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS) 2010. október 20. A kutatási terv fogalmának, a különbözı kutatási módszerek osztályozása, a feltáró és a következtetı kutatási módszerek közötti különbségtétel

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola

Nyugat-magyarországi Egyetem Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Nyugat-magyarországi Egyetem Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK HELYZETE, TÚLÉLÉSI ESÉLYEI Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Parragh

Részletesebben

TARTALOM ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ 9 ELŐSZÓ 11 RÖVIDÍTÉSEK 14

TARTALOM ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ 9 ELŐSZÓ 11 RÖVIDÍTÉSEK 14 TARTALOM ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ 9 ELŐSZÓ 11 RÖVIDÍTÉSEK 14 1. Az újszövetségi tudományról 24 2. A szinoptikus evangéliumok 76 3. Máté evangéliuma 134 4. Márk evangéliuma 168 5. Lukács evangéliuma 197

Részletesebben

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Okresné kolo Dejepisnej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá 8. ročník, školský rok 2015/16 Testové úlohy pre kategóriu E (7. ročník ZŠ a 2. ročník OG) Megjegyzés:

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

V. A magyarországi írásbeliség kialakulása

V. A magyarországi írásbeliség kialakulása V. A magyarországi írásbeliség kialakulása I. A nyelvemlékekről általában I. A nyelvemlékekről általában A nyelvemlék fogalma I. A nyelvemlékekről általában A nyelvemlék fogalma minden olyan forrás, amely

Részletesebben

Isten markából nő ki a jövő - megkezdődött az Erdélyi Református Lelkészértekezlet idei első ülése

Isten markából nő ki a jövő - megkezdődött az Erdélyi Református Lelkészértekezlet idei első ülése Isten markából nő ki a jövő - megkezdődött az Erdélyi Református Lelkészértekezlet idei első ülése 2013. 10. 15. Közel 270 lelkipásztor részvételével kezdődtek el az Erdélyi Református Lelkészértekezlet

Részletesebben

Kedves Olvasó, hogy a jövıbeni felhasználók befolyásolhassák

Kedves Olvasó, hogy a jövıbeni felhasználók befolyásolhassák Kedves Olvasó, Ön most az Intercultool projektünk elsı magyar nyelvő hírlevelét olvassa, A projekt célja egy olyan értékelési módszertan valamint mérıeszköz kifejlesztése, amely valós visszajelzést ad

Részletesebben

Kora modern kori csillagászat. Johannes Kepler ( ) A Világ Harmóniája

Kora modern kori csillagászat. Johannes Kepler ( ) A Világ Harmóniája Kora modern kori csillagászat Johannes Kepler (1571-1630) A Világ Harmóniája Rövid életrajz: Született: Weil der Stadt (Német -Római Császárság) Protestáns környezet, vallásos nevelés (Művein érezni a

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

BÁRKA HÍRMONDÓ. Tartalom. Tavaszköszöntı. 2008 Tavasz, I. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Mevisz 1085 Üllıi út 24., www.mevisz.hu BEKÖSZÖNTİ

BÁRKA HÍRMONDÓ. Tartalom. Tavaszköszöntı. 2008 Tavasz, I. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Mevisz 1085 Üllıi út 24., www.mevisz.hu BEKÖSZÖNTİ 2008 Tavasz, I. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Mevisz 1085 Üllıi út 24., www.mevisz.hu BEKÖSZÖNTİ Itt a várva várt tavasz! Újjáéled a természet, virágba borul minden. Húsvét új erejével elkezd lüktetni az élet, amely

Részletesebben

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és BIBLIAISMERET A Bibliaismeret alapvető feladata a Biblia igazságainak megismertetése, a Teremtő és Gondviselő Mennyei Atya bemutatása, és ezek alapján a gyerekek társaikhoz, családjukhoz és környezetükhöz

Részletesebben

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 20 Elõszó A román és a magyar életkörülmények alakulása a dualizmus korabeli Magyarországon és Nagy-Romániában (1867-1940) A kézirat szerzõje a fenti kérdés áttekintésével olyan

Részletesebben

Az idő története múzeumpedagógiai foglalkozás

Az idő története múzeumpedagógiai foglalkozás Az idő története múzeumpedagógiai foglalkozás 2. Ismerkedés a napórával FELADATLAP A az egyik legősibb időmérő eszköz, amelynek elve azon a megfigyelésen alapszik, hogy az egyes testek árnyékának hossza

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére 331-6/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Kunok és jászok a Kárpát-medencében 770 éve című kötet megjelentetéséhez támogatás

Részletesebben

Ahol a katonai és gazdasági tisztességtelenség véget ér, ott kezdıdik a politikai tisztességtelenség

Ahol a katonai és gazdasági tisztességtelenség véget ér, ott kezdıdik a politikai tisztességtelenség Ahol a katonai és gazdasági tisztességtelenség véget ér, ott kezdıdik a politikai tisztességtelenség Churchill azt mondta: Ahol a tisztesség véget ér, ott kezdıdik a politika. Az utóbbi napok kiegészítették

Részletesebben

Teológia alapszak képzési és kimeneti követelmények. Azonosító kód: SZ2 Verzió: 4. Dátum: 2011. 05. 12.

Teológia alapszak képzési és kimeneti követelmények. Azonosító kód: SZ2 Verzió: 4. Dátum: 2011. 05. 12. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete u. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 Teológia alapszak

Részletesebben

A Habsburg- és a Habsburg-Lotharingia-család

A Habsburg- és a Habsburg-Lotharingia-család ÖSSZEFOGLALÁSOK A Habsburg- és a Habsburg-Lotharingia-család Karl Vocelka osztrák történészprofesszor, a Bécsi Egyetem Történeti Intézetének elnöke ismert a magyar szakmai közönség számára. Az elmúlt két

Részletesebben

HÓLYAGDUDA Az avar kor hangszere

HÓLYAGDUDA Az avar kor hangszere A hólyagduda a sztyeppei nagyállattartó rokonnépek találmánya. A hozzá való hólyagot korábban vizes vagy kumiszos-tömlőként használták (iszák), vagy levegővel fölfújva a gyerekeknek készítettek belőle

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

Indiai titkaim 32 Két világ határán

Indiai titkaim 32 Két világ határán 2011 május 12. Flag 0 Értékelés kiválasztása nincs Give Indiai értékelve titkaim 32 Give Indiai titkaim 32 Give Indiai titkaim 32 Mérték Give Indiai titkaim 32 Give Indiai titkaim 32 Még 1/5 2/5 3/5 4/5

Részletesebben

A csábi plébániaközösség lapja 1. szám 2008. HÚSVÉT

A csábi plébániaközösség lapja 1. szám 2008. HÚSVÉT A csábi plébániaközösség lapja 1. szám 2008. HÚSVÉT Miért keresitek az élõt a holtak között? Nincs itt, föltámadott! (Lk 24, 5-6) A húsvét reggelén üresen talált sír a feltámadás megkérdıjelezhetetlen

Részletesebben

Kiegészítő ismeretek Az antik Róma I.: az etruszkoktól a Iulius Claudius dinasztia kihalásáig (i. sz. 86) című fejezethez

Kiegészítő ismeretek Az antik Róma I.: az etruszkoktól a Iulius Claudius dinasztia kihalásáig (i. sz. 86) című fejezethez Kiegészítő ismeretek Az antik Róma I.: az etruszkoktól a Iulius Claudius dinasztia kihalásáig (i. sz. 86) című fejezethez Az ókori római állam Itália nyugati partvidékének középső részén, a mai Róma város,

Részletesebben

A MAGYAR SZENT KORONA

A MAGYAR SZENT KORONA NEMZET FŐTERE FÜZETEK A MAGYAR SZENT KORONA [ II ] A SZENT KORONA AZ EURÓPAI KORONÁK SORÁBAN A koronázásnak és a koronák viselésének világszerte különböző hagyományai vannak, de még Európán belül is számos

Részletesebben

TÉZISEK. Közszolgáltatások térbeli elhelyezkedésének hatékonyságvizsgálata a földhivatalok példáján

TÉZISEK. Közszolgáltatások térbeli elhelyezkedésének hatékonyságvizsgálata a földhivatalok példáján Széchenyi István Egyetem Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Budaházy György TÉZISEK Közszolgáltatások térbeli elhelyezkedésének hatékonyságvizsgálata a földhivatalok példáján Címő Doktori (PhD)

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 21. Szabolcs-szatmár-beregi Nemzetközi Levéltári Napok megrendezése

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 21. Szabolcs-szatmár-beregi Nemzetközi Levéltári Napok megrendezése SZAKMAI BESZÁMOLÓ 21. Szabolcs-szatmár-beregi Nemzetközi Levéltári Napok megrendezése A programok megvalósulásának helye és ideje Nyíregyháza Budapest, 2014. szeptember 18-19. A programok részletes ismertetése

Részletesebben