Program és az elıadások absztraktjai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Program és az elıadások absztraktjai"

Átírás

1 Program és az elıadások absztraktjai Az Erasmus Kollégium Vallás Hagyomány Modernitás, valamint Etnosz orientalizmus kutatócsoportjainak közös tanévzáró konferenciája 1088 Budapest, ELTE BTK, Múzeum krt. 6-8., i épület, Bence György-terem június 25., csütörtök,

2 Erasmus Kollégium, VHM-EthnOriens konferencia június 25. Program 9.00 ERDÉLYI ÁGNES, az Erasmus Kollégium képviselıjének megnyitója 2 VHM iv. Az Erasmus Kollégium Vallás Hagyomány Modernitás kutatócsoportjának IV. tanévzáró konferenciája I. szekció: A pusztaságban (Elnök: GERÉBY GYÖRGY) GÁTAS JÓZSEF: Rókánál nagyobb, de kutyánál kisebb Egy fura szerzet Hérodotosz állatkertjébıl Vitaindító: TÓTH PÉTER PARLAGI GÁSPÁR: Ha meghallják a démonok, füstként enyésznek el sivatagi források a Jézus-ima megjelenésérıl Vitaindító: TÓTH PÉTER Rövid szünet II. szekció: Apokalipszis akkor és most (Elnök: TÓTH PÉTER) KELENHEGYI ANDOR: Az emberfiú meg az oroszlánok Apokalipszis az Ószövetségben és az Újszövetségben Vitaindító: KOPECZKY RITA KRAFT ANDRÁS: Az origenista atléta a vérkeresztségtıl a remeteségig Vitaindító: GERÉBY GYÖRGY RIBÁRY MÁRTON: Yom Kippur Rosenzweig A zsidó liturgia politikai-teológiai olvasata Vitaindító: BÍRÓ DÁNIEL Ebédszünet

3 2009. június 25. Erasmus Kollégium, VHM-EthnOriens konferencia EthnOriens Az Erasmus Kollégium Ethnosz Orientalizmus kutatócsoportjának bemutatkozó konferenciája III. szekció: Antiquitates (Elnök: FELFÖLDI SZABOLCS) FÖLDI ZSOMBOR: Naptári rendszer és szökıhónapok az óbabilóni korban Vitaindító: KALLA GÁBOR HAJDÚ ATTILA: Romulus megistenült alakja a korai római hagyományban Vitaindító: NAGYILLÉS JÁNOS VÉR MÁRTON GERGİ: Az ótörök rovásírás Vitaindító: FELFÖLDI SZABOLCS Rövid szünet IV. szekció: Medievalia (Elnök: GALAMB GYÖRGY) KISS P. ATTILA: Gepida továbbélés az 567 utáni írott forrásokban Vitaindító: VIDA TIVADAR GÖNCÖL CSABA: Lehet-e egy tengeri szörny a Meroving dinasztia ısapja? Vitaindító: GALAMB GYÖRGY NAGY HELGA: Rúnával rótt etnogenezis Vitaindító: SZABADOS GYÖRGY Rövid szünet V. szekció: Recentiora (Elnök: SZABADOS GYÖRGY) VATAI GÁBOR: Élet a végeken. A vitézlı rend életkörülményeinek vizsgálata a XVII. század második felében Vitaindító: BAGI ZOLTÁN BRANDL GERGİ: A nagy szegedi boszorkányper forrásai Vitaindító: BAGI ZOLTÁN 3

4 Erasmus Kollégium, VHM-EthnOriens konferencia június 25. I. szekció: A pusztaságban Rókánál nagyobb, de kutyánál kisebb Egy fura szerzet Hérodotosz állatkertjébıl Gátas József A hérodotoszi fauna bıvelkedik az egzotikus és ma már nehezen azonosítható lényekben, így a Görög-perzsa háborúk mitikus állatai nemcsak a történelem, hanem a görög nyelvő phüsziologoszok és a késıbbi latin bestiáriumok atyjává is tették a szerzıt. Elıadásomban az aranyásó hangyák történetével foglalkozom (Hist. III ), melynek az eddigi kutatástörténet csak ritkán adott teret, pedig kulcsfontosságú szerepe van a szöveg felépítésének megértésében. A kutatás célja kettıs, egyfelıl feltárni, hogy egy alapvetıen jogi jellegő szöveg a hangyák története az adófizetı országok felsorolásában található miért tartalmazhat rémmesékbe illı elemeket, valamint honnan ered ezen állatok története és mekkora hatással van az utókorra. Ez utóbbi kérdés közelebb vihet a probléma jelenkori recepciójához is, hiszen a modern kutatások szerint közel 160 utalás található erre a történetre az elmúlt 2500 év irodalmában. A vizsgálódásaim középpontjában ezen túlmenıen egy forráskritikai probléma feltárása is áll, valamint kísérletet teszek, egy eddig a szakirodalomban le nem írt, az állatok azonosítására tett lehetıség bemutatására is. Ha meghallják a démonok, füstként enyésznek el Sivatagi források a Jézus-ima megjelenésérıl Parlagi Gáspár Szüntelen imádkozzatok! (1Thessz 5,17) Pál apostolnak ez a parancsa a biblikus alapja annak az igen sajátos, meditatív imaformának, mely fokozatosan a szerzetesi élet alapköve lett a keleti kereszténység egészében, s amelyet ma a Jézus ima, vagy a szív imája néven ismerünk. Uram, Jézus Krisztus, Isten fia, könyörülj rajtam, bőnösön! Ez a szerkezetében egyszerő forma szolgált (és szolgál a mai napig) az elmélkedés folyamán a szív mélységeit megnyitó kulcsként; hitvallást, fohászt, bőnbánatot egyaránt magában foglaló ima-útként a szerzetesek, és az ezen járó világiak számára a keleti és ókeleti keresztények közt egyaránt. Jóllehet a tudományos közgondolkodás számára elsısorban a bizánci világban a XIV. században zajlott hészükhaszta vita révén kerül elıtérbe ez a misztikus gyakorlat; gyökerei századokkal korábbra nyúlnak: az egyiptomi és palesztinai sivatagok szerzetesi köreiben kell keresnünk kezdeteit. Elıadásomban ezen imaformának rövid bemutatása mellett e gyökerek feltárására teszek kísérletet. A korai kopt források kontextuális vizsgálatán keresztül szeretném bemutatni ennek a szövegformának, és a hozzá kapcsolódó imatechnika alapjainak kialakulását; külön tárgyalva a súlyponti szövegrészek datálásának kérdéseit. 4

5 2009. június 25. Erasmus Kollégium, VHM-EthnOriens konferencia II. szekció: Apokalipszis akkor és most Az emberfiú meg az oroszlánok Apokalipszis az Ószövetségben és az Újszövetségben Kelenhegyi Andor Az apokaliptikus szövegek a bibliai irodalom olyan szegmensét képezik, amelyekre rendkívül gyakran hivatkozunk, amelyeket gyakran idézünk, és amelyek irodalomtörténeti, kultúrtörténeti jelentısége, elemei mégis igen kevéssé ismertek. Célom egy a kanonikus bibliai irodalomban többször felbukkanó apokaliptikus szerkesztési forma vizsgálata, amelynek emblematikus példája Dániel könyvének 7. fejezete, illetve a Jelenések könyvének 4. és 6. fejezete. Ezeknek a szövegeknek és a hozzájuk tartalmi, formai szempontból kapcsolható más bibliai szövegek bemutatása során az a célom, hogy rávilágítsak, a témaválasztás közösségén kívül milyen más elemek kötik, köthetik még össze az Ószövetség és Újszövetség e kiugró jelentıségő szövegeit. Elemzésem gerince a felbukkanó szimbólumok, irodalmi elemek vizsgálata, jelentésük és jelentıségük megállapítása, illetve amennyiben lehetséges konzisztens rendszerbe való foglalása. Az origenista atléta A vérkeresztségtıl a remeteségig Kraft András A milánói ediktum (i.sz. 313) elıtti korszakban a vértanúság sarkalatos szerepet játszott a keresztény önmeghatározásban. Miközben az apologéták megfogalmazták a mártírium jelentıségét, ráébredtek ennek visszaélési lehetıségére is: provokatív viselkedéssel a mártírhalált kihívni nem szent cselekedet, hanem ostoba gıgösség. A hitért ıszintén vállalt halált Órigenész is védelmezte az egyházatyák közül. Elıadásomban Vértanúság címő mővére koncentrálok, amelyben a mártíriumot igazoló érveket és a szentírási szöveghelyeket összegezi Órigenész. Órigenész írása a vértanúságra való buzdításon kívül azért is fontos, mert egy újfajta mártíriumot készít elı. Teológiai rendszere sok platonista vonást is visel. Ennek bizonyítására felmutatok egy párhuzamot a Vértanúság és a Phaidón között, amely szerint a halál a lélek elválása a testtıl. Ezzel a platonista lépéssel Órigenész lefekteti annak teoretikus alapját, hogy miként folytatódik a vértanúság a milánói ediktum utáni korszakban: a vértanúság az egyszeri hitvállalás helyett egy életre szóló, a testi vonásoktól minél határozottabban tisztuló aszketizmussá alakul át. Ennek igazolásául Athanasius Szent Antal élete címő munkájára hivatkozom. Hittársait a vérkeresztségre buzdítván Órigenész olyan teológiát fejt ki, amely alapul fog szolgálni az új vértanúságnak: a remeteségnek. 5

6 Erasmus Kollégium, VHM-EthnOriens konferencia június 25. Yom Kippur Rosenzweig A zsidó liturgia politikai-teológiai olvasata Ribáry Márton Egy jól ismert bár kevéssé dokumentált életrajzi legenda szerint a fiatal Franz Rosenzweig ( ) alig néhány hónappal azután, hogy csaknem kikeresztelkedett, október 11-én utolsó látogatást tett egy kis berlini ortodox zsinagógában, és az engesztelınapi (Yom Kippur) istentisztelettıl megrendülve visszatért örökölt hitéhez. Életmőve egy heroikus kísérlet arra, hogy a neveltetése szerinti humanisztikus kultúrát az újra felfedezett, örökölt hite szerinti hagyománnyal összhangba hozza. A zsidó liturgia azonban Rosenzweignél nem csupán életrajzi jelentıséggel bír, hanem az általa új gondolkodásnak (neue Denken) nevezett filozófiai rendszer gerincét is képezi. A megváltás csillaga címő fımő mellett Rosenzweig esszéinek, levelezésének és fordítói jegyzeteinek segítségével azt szeretném bemutatni, hogy miként érett nála a yom kippuri tapasztalat elıször a liturgia szövegének politikaiteológiai magyarázata révén rendszeralkotó tényezıvé, majd az új gondolkodás teoretikus céljain túlmutató mővelıdéspolitikai eszménnyé. A Yom Kippur délutáni (minkhah) és záró imájának (ne ilah) magyarázatából kiindulva rálátást nyerhetünk a rosenzweigi rendszer egészére, és különösen annak politikai-teológiai vonatkozásaira. III. szekció: Antiquitates Naptári rendszer és szökıhónapok az óbabilóni korban Földi Zsombor Elıadásomban az óbabilóni kori (i.e. XX XVII. század) naptár néhány kérdésével foglalkozom. A klasszikus babilóni naptár csak a perzsa uralom alatt, az i.e. IV. század elején alakult ki; a szökıhónapok beiktatására (a hold- és napév közötti eltérést kiküszöbölendı) korábban nem volt általánosan elterjedt módszer. Emiatt az egyes szökıhónapok lokalizálása is igen esetleges. Célom bemutatni ennek módszereit, illetve azt, hogy a különbözı típusú bérleti szerzıdések (leginkább házak, illetve szolgák bérlése) bizonyos záradékai támpontot adhatnak a szökıhónapok lokalizálásában. Vizsgálatomban az I. babilóni dinasztia uralkodására (i.e ), azon belül is egy rövidebb periódusra (a Hammurapi és Szamszu-ilúna közötti uralkodóváltás éveire) korlátozom a vizsgálatom. Megkísérelek valamilyen választ találni a kérdésre, hogy milyen okok vezethettek egy szökıhónap beiktatására mely a király jogkörébe tartozott, és egy-egy szökıhónapot mennyire lehetett elırejelezni, azaz egy szökıhónapról mikor szereztek tudomást az emberek. Rövid kitérıben szeretnék rávilágítani a kutatás néhány problémájára (terminológia, eltérı naptári rendszerek stb.), az esetleges eredmények felhasználásának módjára, illetve a további lehetıségekre is. 6

7 2009. június 25. Erasmus Kollégium, VHM-EthnOriens konferencia Romulus megistenült alakja a korai római hagyományban Hajdú Attila Az uralkodók megistenülésével kapcsolatos antik képzetek kiindulópontját Nagy Sándor jelenti, aki a hellénisztikus utódállamok uralkodóinak legitimációs alapot nyújtott az isteni szerepkörre. Róma közvetlenül is szembesült az apoteózissal, amikor megkezdte a Földközi-tenger medencéjének meghódítását, ám a res publica eszmerendszere mélyen elutasította e jelenséget. A köztársaság válságának idején azonban az apoteózis képzetét a római gondolkodás is befogadta. Romulusról a római hagyomány a többi királyétól különbözı képet ıriz. Már a hellénisztikus királyideológia és a római vallási képzetek találkozása elıtt is találunk utalásokat megistenülésére. A vizsgálat kiindulópontját Ennius jelentheti, aki a Kr. e század fordulóján megteremtette az apoteózis alapjait Rómában. Euhémerosz munkájának lefordításával új vallási képzeteket honosított meg, amely új megvilágításba helyezte az istenekrıl alkotott képet. Ennius vallási képzeteit azonban szinte teljesen mellızték Ciceróig, aki feleleveníti Romulus-képét és egybeveti saját korának vallási igényeivel, melyek Caesar egyeduralmi törekvéseiben is testet öltenek. Az elıadás Romulus megistenülésén keresztül a korai római karizmatikus képzetek motívumait mutatja be, s kísérletet tesz a római és az alexandroszi hatást mutató görög és keleti megistenülés képzetek elkülönítésére. Az ótörök rovásírás Vér Márton Gergı A Kr. u. 6. század közepén a türkök nomád népe egy új birodalmat hozott létre Belsı-Ázsiában. Az elsı Türk Kaganátus ( ) volt a legelsı olyan nomád birodalom, mely egyszerre volt határos Kínával keleten és Bizánccal nyugaton. Azonban a türkök népe nem csak ilyen tekintetben múlta felül a korábbi nomád népeket. Hozzájuk kötıdnek az elsı nomádokról szóló belsı keletkezéső írott források. Az Orkhon-folyó völgyében Nyikolaj Yadrintsev által 1889-ben felfedezett írásos emlékeket melyek késıbb orkhon-i feliratok néven váltak ismertté Vilhelm Thomsen fejtette meg 1893-ban. Ezek a második Türk Kaganátus ( ) idejébıl származó feliratok a legkorábbi türk rovásírásos emlékeink. Az ótörök rovásírás volt az a közvetítı eszköz, mellyel egy nomád nép elıször adott magáról hírt. Elıadásomban az ótörök rovásírás kutatástörténetének bemutatása mellett, az írásrendszer sajátosságait, illetve az írással kapcsolatos fıbb problémákat fogom elemezni. Elıadásom végén egy jövıbeni kutatás fıbb vonalait kívánom vázolni. 7

8 Erasmus Kollégium, VHM-EthnOriens konferencia június 25. IV. szekció: Medievalia Gepida továbbélés az 567 utáni írott forrásokban Kiss P. Attila A Kárpát-medence közel évszázados germán korszakát két és fél évszázados avar uralom követte, mely a hun periódus után politikailag újra egyesítette a területet. Nomád uralom alá kerültek a között az Alföldet, Erdélyt és egyes szakaszokban a mai Szerémséget is fennhatóságuk alatt tartó keleti germán gepidák. A gepidák nomád uralom alatt is, mint katonai segédnép, továbbra is feltőnnek az írott forrásokban. Az írott kútfık közül a 870-ben keletkezett Conversio Bagoariorum et Carantanorum címő egyházi vitairatban mint Pannonia lakói szerepelnek. Részben erre alapozva született meg 1980-as években egy régész (Kiss Attila) tollából az az elmélet, mely szerint a meghódított gepidákat nomád uraik egykori szállásterületükrıl a Dunántúlra telepítették át. Az elmélet az írott kútfık adatai mellett a régészet által elért eredményekre egyaránt épített. Vajon az írott források adatai alapján valóban igazolható a germán csoportok áttelepítése az Alföldrıl? A Dunántúl kora avar kori régészeti horizontjában valóban jelenlévı germán elemek levezethetıek a korábbi gepidákhoz köthetı régészeti leletanyagból? Lehet-e egy tengeri szörny a Meroving dinasztia ısapja? Göncöl Csaba A kora középkori népek ıstörténetét a korabeli tudós szerzık különbözı antik toposzok alapján írták le. Több ilyen eredettörténet maradt fenn, amelyek fontosak voltak a nép és uralkodóik kapcsolatának kiépítésében. Az ıstörténetek szerzıi az uralkodók ıseit gyakran istenek leszármazottainak nevezik, és számos különleges képességet tulajdonítanak nekik. Fredegar, a frankok egyik történetírója a VII. században egy olyan ıstörténetet írt, amelyben a Meroving nemzetség ısének egy tengeri szörnyet jelölt meg. Egyes kutatók ezt egy irodalmi fikciónak titulálják, mások törzsi, esetleg nemzetségi hagyománynak tartják. Az elıadásban röviden ismertetni fogom ezt a mítoszt, valamint bizonyos érvek alapján bemutatom, hogy miként értelmezhetı a történet frank törzsi/nemzetségi mítosznak. 8

9 2009. június 25. Erasmus Kollégium, VHM-EthnOriens konferencia Rúnával rótt etnogenezis Nagy Helga A rúnák szigorú sorrendő, vésett jelek, melyrıl az Edda azt állítja, hogy titkukért Odin saját magát átdöfve dárdájával kilenc napon keresztül függött Yggdrasil egyik ágán. Elıadásomban amellett szeretnék érvelni, hogy a rendelkezésünkre álló filológiai források közül egyedül a rúnafeliratos emlékeket (többnyire emlékkövek, melyek általában szülıket, közvetlen rokonságot tüntetnek fel) tekinthetjük a személy- és helynévkutatással megtámogatva a középkori skandináv etnogenezis autentikus forrásainak. Hisz míg a nem belsı keletkezéső írott forrásokból (a teljesség igénye nélkül: Jordanes, a Widsith szerzıje, Halgolandi Ottár, Wulfstan, Brémai Ádám, Tours-i Gergely) kiolvasható népneveket valószínőleg inkább az óskandináv népcsoportok sokszor ad hoc szervezıdött kis csoportjainak önkényes megnevezéseiként, addig késıbbi belsı forrásaink (Edda-győjtemények, sagák, skaldikus költemények, törvénykönyvek, családfák) fiktív vérvonalait legitimációs törekvésekként illene interpretálnunk. Végezetül be szeretném mutatni magának a rúnológiának korlátait: esetünkben a szórványos, egyenlıtlenül eloszlott emlékek és ezek szövegeinek nyelvi, interpretációs és datálási nehézségeit. V. szekció: Recentiora Élet a végeken A vitézlı rend életkörülményeinek vizsgálata a XVII. század második felében Vatai Gábor A XVI XVII. századi magyarországi katonatársadalom kutatása során, a történettudomány a legújabb idıkig nem fordított kellı figyelmet a vitézlı rend jogainak, kötelezettségeinek és életkörülményeinek vizsgálatára. Ezek tárgyalása és a források alapján történı feltárása azért elengedhetetlenül fontos, mert csak így kaphatunk reális képet a végek és a velük érintkezık életérıl, mindennapjairól. Kutatásaim során Esterházy Pál bányavidéki és dunáninneni kerületi fıkapitány levelezését felhasználva vizsgálom meg a vitézlı rend jogállását. A végvári katonáskodás elınyeit sorra véve, arról kívánok képet adni, hogy melyek voltak azok a jogok, kiváltságok és lehetıségek, amelyek a XVII. század második felének egyre súlyosbodó körülményei között továbbra is megélhetést biztosítottak a végváriaknak. A szolgálat hátrányait, árnyoldalát bemutatva pedig azt az ellentmondásos helyzetet szemléltetem, amelyben a végek katonái élték mindennapjaikat. Jogaik és életkörülményeik együttes vizsgálata alapján célom, hogy a végváriak régi szabadságáról és ezáltal magáról a vitézlı rendrıl, mint egységes társadalmi rétegrıl alkotott képet árnyaljam és pontosítsam. 9

10 Erasmus Kollégium, VHM-EthnOriens konferencia június 25. A nagy szegedi boszorkányper forrásai Brandl Gergı Ez a es esemény az eddig ismert legnagyobb magyarországi boszorkánykivégzésekhez vezetett. Ez a boszorkányhisztéria ivódott be leginkább a köztudatba. Szegeden a kivégzések helyét mindmáig Boszorkány-szigetnek hívják. A repülni, embereket átváltoztatni képes,,nıszemélyek és,,szervezetük nagy érdeklıdést váltott ki a korabeli birodalomban is. A boszorkányper történetével foglalkozó terjedelmes szakirodalomnak köszönhetıen az események jól rekonstruálhatóak. Mindemellett a kutatás legfıbb forrásait a peres anyagok szolgáltatták, ezért a szakirodalom sok esetben olyan következtetések vont le, amelyek anakronisztikussá váltak. Az elıadásomban olyan forrásokat mutatok be, amelyek eddig ismeretlenek voltak és nem csak az eseménytörténetet, hanem a nagy szegedi boszorkányper társadalomtörténeti hátterét is új megvilágításba helyezik. 10

11 ERASMUS KOLLÉGIUM

Varga Géza Rovásírásunk tudós eredeztetésének története

Varga Géza Rovásírásunk tudós eredeztetésének története Varga Géza Rovásírásunk tudós eredeztetésének története A hibás ıstörténeti elıfeltevésével leszámolni képtelen akadémikus írástudomány" rovásírásunk eredeztetésére irányuló évszázados - de el nem túlzott

Részletesebben

Kocsis Imre BEVEZETÉS AZ ÚJSZÖVETSÉGBE

Kocsis Imre BEVEZETÉS AZ ÚJSZÖVETSÉGBE Kocsis Imre BEVEZETÉS AZ ÚJSZÖVETSÉGBE HEFOP-3.3.1-P.-2004-06-0019/1.0 A katekéta-lelkipásztori munkatárs képzés alapképzési rendszerének kidolgozása és bevezetése három fıiskolán APOR VILMOS KATOLIKUS

Részletesebben

Tartalomjegyzék. II. Az önkormányzat meghatározói a középkori Hegyalján 21

Tartalomjegyzék. II. Az önkormányzat meghatározói a középkori Hegyalján 21 Tartalomjegyzék I. A mezıváros, mint a történeti kutatás tárgya 3 1. A mezıvárosok helye és szerepe a középkori magyar városfejlıdésben 3 2. A hegyaljai mezıvárosok kutatásának vizsgálati lehetıségei és

Részletesebben

nem voltak fogyatékosok a történelemben

nem voltak fogyatékosok a történelemben nem voltak fogyatékosok a történelemben A fogyatékosság jelensége a történettudományban Kőszeghy Miklós Parragh Szabolcs Budapest, 2003. tavasz Tartalom A történeti kutatás és a fogyatékossággal élők...1

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI ISKOLA DOKTORI ÉRTEKEZÉS. A politikai tartalmú közlésfolyamat új kora

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI ISKOLA DOKTORI ÉRTEKEZÉS. A politikai tartalmú közlésfolyamat új kora SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI ISKOLA DOKTORI ÉRTEKEZÉS A politikai tartalmú közlésfolyamat új kora Politikai kommunikáció a hagyományos és az új kommunikációs technológiák

Részletesebben

A ZSIDÓ NEVELÉS SAJÁTOSSÁGAI

A ZSIDÓ NEVELÉS SAJÁTOSSÁGAI Ajánlani szeretném e dolgozatomat a mártírhalált elszenvedett családtagjaim emlékére: a salgótarjáni Lauter, a somoskıújfalui Neumann és a Karancskeszibıl származott Weisz család áldozatainak. Tóth Andrea

Részletesebben

Egyház- és vallásismeret Kiegészítő modul

Egyház- és vallásismeret Kiegészítő modul Egyház- és vallásismeret Kiegészítő modul 1 Világvallások, a vallások világa Egyház- és vallásismeret Kísérleti tankönyv Budapest, 2015 KÍSÉRLETI TANKÖNYV A KÖZÉPFOKÚ REFORMÁTUS HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK A középiskolai történelemtanítás az általános iskolai ismeretekre és tevékenységekre épül, jellegét tekintve azonban már forrás- és tevékenységközpontú.

Részletesebben

História 1990-02. Created by XMLmind XSL-FO Converter.

História 1990-02. Created by XMLmind XSL-FO Converter. História 1990-02 História 1990-02 Minden jog fenntartva. Bármilyen másolás, sokszorosítás, illetve adatfeldolgozó rendszerben való tárolás a kiadó elõzetes írásbeli engedélyéhez van kötve. Tartalom 1....

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK Az ember és társadalom műveltségi terület a tanulók társadalmi környezetben való eligazodásához, szocializációjához nyújt segítséget. Ennek középpontjában

Részletesebben

II. MISKOLCI TANÍ-TANI KONFERENCIA

II. MISKOLCI TANÍ-TANI KONFERENCIA MISKOLC, 2009. FEBRUÁR 6. II. MISKOLCI TANÍ-TANI KONFERENCIA KÉPZÉS VAGY NEVELÉS? RÉSZLETES PROGRAM TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓK Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Tanárképzı Intézet, Miskolc 2009 A konferencia

Részletesebben

XXII. SZENT ISTVÁN KÖNYVHÉT 2014. május 12 17. SAJTÓANYAG

XXII. SZENT ISTVÁN KÖNYVHÉT 2014. május 12 17. SAJTÓANYAG XXII. SZENT ISTVÁN KÖNYVHÉT 2014. május 12 17. SAJTÓANYAG XXII. SZENT ISTVÁN KÖNYVHÉT 2014. MÁJUS 12 17., BUDAPEST V., FERENCIEK TERE (KÖNYVHETI TÁJÉKOZTATÓ) Megnyitó A Szent István Társulat szervezésében

Részletesebben

SEGÍTSÉG AZ ELSİ SZÁZADI JÚDAIZMUS TANULMÁNYOZÁSÁHOZ

SEGÍTSÉG AZ ELSİ SZÁZADI JÚDAIZMUS TANULMÁNYOZÁSÁHOZ SEGÍTSÉG AZ ELSİ SZÁZADI JÚDAIZMUS TANULMÁNYOZÁSÁHOZ SZABADOS ÁDÁM Az elsı századi júdaizmus megértése fontos lehet az Újszövetség tanulmányozásakor. Annak, aki komoly exegézist akar végezni, minimális

Részletesebben

Társadalmi hálózatok, hálózati társadalom

Társadalmi hálózatok, hálózati társadalom Társadalmi hálózatok, hálózati társadalom Szerzı: Kollányi Bence Molnár Szilárd Székely Levente Budapest, 2007. július A tananyag megírását és kiadását támogatta: Az Európai Bizottság támogatást nyújtott

Részletesebben

Fejezetek a nemzetközi üzleti gazdaságtanból

Fejezetek a nemzetközi üzleti gazdaságtanból Mőhelytanulmányok Vállalatgazdaságtan Intézet 1093 Budapest, Fıvám tér 8., 1828 Budapest, Pf. 489 (+36 1) 482-5424, fax: 482-5567, www.uni-corvinus.hu/vallgazd Fejezetek a nemzetközi üzleti gazdaságtanból

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia 2014. október 13. Rezümékötet

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia 2014. október 13. Rezümékötet Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia 2014. október 13. Rezümékötet Rezümék (szerzők neve szerint ABC sorrendben) Szerkesztette: Dr. Orbán

Részletesebben

Constantes et variations du récit durassien. Gaál Boglárka Diána Francia nyelv és irodalom, végzett PE BTK

Constantes et variations du récit durassien. Gaál Boglárka Diána Francia nyelv és irodalom, végzett PE BTK Constantes et variations du récit durassien Gaál Boglárka Diána Francia nyelv és irodalom, végzett PE BTK Dr. Tegyey Gabriella, egyetemi docens PE BTK, Francia Nyelv és Irodalom Tanszék Amint azt a cím

Részletesebben

Az idı a campusokon. Felsıfokú tanulmányokat folytató hallgatók idıszociológiai vizsgálata

Az idı a campusokon. Felsıfokú tanulmányokat folytató hallgatók idıszociológiai vizsgálata Az idı a campusokon. Felsıfokú tanulmányokat folytató hallgatók idıszociológiai vizsgálata Értekezés a doktori (Ph.D.) fokozat megszerzése érdekében a neveléstudomány tudományágban Írta: Bocsi Veronika

Részletesebben

Tanulmányok jelenébıl a magyarországi

Tanulmányok jelenébıl a magyarországi KISEGYHÁZ-KUTATÓ EGYESÜLET Tanulmányok a magyarországi újprotestáns egyházak múltjából, Tanulmányok jelenébıl a magyarországi és teológiájából újprotestáns egyházak múltjából, jelenébıl és teológiájából

Részletesebben

A MAGYAROK TÜRK MEGNEVEZÉSE BÍBORBANSZÜLETETT KONSTANTINOS DE ADMINISTRANDO IMPERIO CÍMÛ MUNKÁJÁBAN

A MAGYAROK TÜRK MEGNEVEZÉSE BÍBORBANSZÜLETETT KONSTANTINOS DE ADMINISTRANDO IMPERIO CÍMÛ MUNKÁJÁBAN Takacs_Zoltan.qxd 2005.02.16. 17:34 Page 2 SAVARIA A VAS MEGYEI MÚZEUMOK ÉRTESÍTÕJE 28 SZOMBATHELY, 2004 pp. 317 333 A MAGYAROK TÜRK MEGNEVEZÉSE BÍBORBANSZÜLETETT KONSTANTINOS DE ADMINISTRANDO IMPERIO

Részletesebben

Schramkó Péter: KÖ NYVTÁRI ISMERETEK. Jegyzet a papír-és könyvresturátor tanfolyam számára

Schramkó Péter: KÖ NYVTÁRI ISMERETEK. Jegyzet a papír-és könyvresturátor tanfolyam számára Schramkó Péter: KÖ NYVTÁRI ISMERETEK Jegyzet a papír-és könyvresturátor tanfolyam számára I. A könyvt árak t ört énet e 1. Bevezetés 2. Könyvtárak az ókorban 3. A középkor könyvtárai 4. A reneszánsz és

Részletesebben

DOI: 10.14750/ME.2013.004. PhD ÉRTEKEZÉS. Vallasek Magdolna Márta

DOI: 10.14750/ME.2013.004. PhD ÉRTEKEZÉS. Vallasek Magdolna Márta PhD ÉRTEKEZÉS Vallasek Magdolna Márta MISKOLC 2013 MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DEÁK FERENC ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Vallasek Magdolna Márta A román nyugdíjrendszer fejlesztésének

Részletesebben

Helyi tanterv Varga Domokos Általános Iskola részére. Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek az általános iskolák 5 8.

Helyi tanterv Varga Domokos Általános Iskola részére. Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek az általános iskolák 5 8. Helyi tanterv Varga Domokos Általános Iskola részére Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek az általános iskolák 5 8. évfolyama számára Célok és feladatok Az ember és társadalom műveltségi terület

Részletesebben

A NEVELÉSTÖRTÉNET VÁZLATA

A NEVELÉSTÖRTÉNET VÁZLATA A NEVELÉSTÖRTÉNET VÁZLATA Andragógia és szociális munka szakosok számára Összeállította Dr. Barkó Endre Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Kar Jászberény, 2006. 1 2 BEVEZETÉS Az összeállítás

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola Magyar Nyelvtudományi Doktori Program

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola Magyar Nyelvtudományi Doktori Program Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola Magyar Nyelvtudományi Doktori Program Doktori disszertáció tézisei Mátis Bernadett Sportnyelvünk változásai a 21. század

Részletesebben

Két korszak határán, Váradi Péter pályaképe és írói életmőve

Két korszak határán, Váradi Péter pályaképe és írói életmőve Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Két korszak határán, Váradi Péter pályaképe és írói életmőve Doktori (Ph.D) értekezés készítette: Véber János okleveles középiskolai tanár, az MTA

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Iskolavezetı: Dr. Buday-Sántha Attila Az egyetemek szerepe a regionális gazdaságfejlesztésben Az innovációs

Részletesebben

Ember és társadalom. műveltségterület. Történelem. 5-8. évfolyam

Ember és társadalom. műveltségterület. Történelem. 5-8. évfolyam Ember és társadalom műveltségterület Történelem 5-8. évfolyam Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 Ajánlás Az átdolgozásnál felhasznált dokumentumok: NAT 2012 (110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet

Részletesebben

Magyar Tudomány. magyarok és törökök egymás szemével vendégszerkesztő: Fodor Pál. vendégszerkesztő: Ádám József

Magyar Tudomány. magyarok és törökök egymás szemével vendégszerkesztő: Fodor Pál. vendégszerkesztő: Ádám József Magyar Tudomány magyarok és törökök egymás szemével vendégszerkesztő: Fodor Pál A SZÉN-DioXID ÖSSZEGYŰJTÉSE ÉS VISSZASAJTOLÁSA FÖLDTANI SZERKEZETEKBE vendégszerkesztő: Ádám József 2011 4511 A Magyar Tudományos

Részletesebben

HELTAI JÁNOS. 3990 Ft MÛFAJOK ÉS MÛVEK

HELTAI JÁNOS. 3990 Ft MÛFAJOK ÉS MÛVEK HELTAI JÁNOS 3990 Ft MÛFAJOK ÉS MÛVEK HELTAI JÁNOS MÛFAJOK ÉS MÛVEK HELTAI JÁNOS MÛFAJOK ÉS MÛVEK RES LIBRARIA II. Sorozatszerkesztõ Madas Edit, Monok István, Lipták Dóra Az elsõ borítón Könyvdísz Komáromi

Részletesebben