Pusztába kiáltott szavak

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pusztába kiáltott szavak"

Átírás

1 E R A S M U S K O L L É G I U M Postacím: 1387 Budapest, Pf. 21 Telefonszám: 06 (1) E R A S M U S C O L L E G E Address: H 1387 Budapest, P.O. Box 21 Phone: A b s z t r a k t f ü z e t Pusztába kiáltott szavak Az Erasmus Kollégium Vallás Hagyomány Modernitás kutatócsoportjának konferenciája 1088 Budapest, ELTE BTK, Puskin u. 3. I épület, Bence György terem június 6.

2 Vallás Hagyomány Modernitás kutatócsoport június 6. I. Szekció A nomád népek felderítése és kémkedése az írott források alapján a Kr. u. VI. és XIII. század között Vér Márton A Kr. e. VI. századi szkítákhoz hasonlóan a Kr. u. XVII. századi krími tatárok is sikerrel tudták felvenni a harcot a letelepült népek seregei ellen. Tették ezt annak ellenére, hogy míg az ő felszerelésük és fegyverzetük, néhány részlettől eltekintve, változatlan maradt, a letelepült népek seregei jelentős mértékben átalakultak ezalatt a több mint kétezer év alatt. Joggal merül fel a kérdés, hogy minek köszönhető ez. Erre a választ elsősorban a nomád népek haditaktikájának vizsgálata során lelhetjük meg. A szakirodalom már korábban is nagy figyelmet szentelt a nomád népek hadviselésének. Jelen előadásban ennek a témának egy, az eddigiekben kevéssé kutatott elemével, a kémkedéssel és a felderítéssel foglalkozom. Ezt három történeti korszakra és népre vonatkozó írott források alapján teszem meg (az avarok európai szereplése, a magyarság IX X. századi katonai tevékenysége és a mongolok XIII. századi nyugati expanziója). A kutatáshoz szükséges elméleti keretek vázolása után a mindhárom eseménysorral kapcsolatban bőven rendelkezésre álló írott források alapján egy nomád hadjárat felderítési és kémkedési mechanizmusainak működését ismertetem. Egy istennő nyomai a Bibliában Kelenhegyi Andor 1. Az előadás egy idióma vizsgálatára épül, ami az Ószövetségben öt alkalommal ( Gen , Jud , 2Sam , 2Reg , Prov ) fordul elő. A célom kimutatni, hogy használata nem véletlenszerű, hanem tudatos és egy bizonyos közel-keleti mitológiai alakra megy vissza. Vizsgálatomban arra is kísérletet teszek, hogy felvázoljam a szöveghelyek és a mitológiai alak pontos viszonyát. 2. Bemutatom az érintett ószövetségi szöveghelyeket, majd elemzem azokat, és felvázolom azt a négy tényezőt szexualitás, női szereplő, uralkodó vagy király jelenléte, halál, amelyik mindegyiknél megtalálható. Ezek után bemutatom azt a közel-keleti mitológiai alakot (Kilulu), aki elképzelésem szerint kapcsolatban áll a vizsgált szövegrészekkel. Bemutatom néhány ábrázolását, amelyek a vizsgált bibliai szöveghelyeken leírt mozdulatokkal közvetlen kapcsolatban is állnak, valamint a hozzá kapcsolódó főbb képzeteket. Elemzésük során rámutatok, hogy a szövegben felismert négy tényező és a mitológiai alakhoz kapcsolódó képzetek (termékenység, halál) megegyeznek. 3. Bemutatom az idióma használatának lehetséges értelmezéseit, valamint azokat a szöveghelyeket és tárgyi bizonyítékokat, amelyek tudatos használatra vonatkozó feltételezésemet tovább erősítik. 4. Összegzem a megállapításaimat, valamint felvázolok egy lehetőséget arra, hogyan lehet a vizsgálatot kiterjeszteni az idiómatikán túlra. 1

3 Pusztába kiáltott szavak konferencia Erasmus Kollégium Germán főisten ábrázolása a Duna vidékén? Egy képi ábrázolás értelmezésének lehetőségei és korlátai Kiss Attila A jelenlegi régészeti kutatás által a kora avar kori germán népességhez kötött egyik legjelentősebb temetőt a mai Kölked mellett (Kölked A, B) tárták fel. A Kölked-B jelzésű temető 85. gazdag női sírjából előkerült egy aranyozott ezüst övcsat, melynek pajzstövisén eddig pontos párhuzam nélkül álló képi ábrázolás figyelhető meg. A kis felületen egy szakállas, hosszú hajú férfi figyelhető meg, kezében az ég felé emelt két karddal és teste köré csavarodó kígyóval, mely a férfi karjába harap. A temetőt publikáló Kiss Attila a képi ábrázolást a későbbi germán-skandináv mitológiából ismert Tyr istenhez kötötte, aki véleménye és a korábbi germán mitológia bemutatását célzó kutatások (Jan de Vries) szerint a korszakban a germán panteon főistenének számított. A lelet ilyen interpretációja több problémát is felvet. Sajnálatos módon az ábrázolás pontos párhuzama nem ismert a germán kultúrkörből, azonban az egyes elemek külön-külön (kígyó-sárkánnyal való harc) mind megtalálhatóak az adott időszak germánokhoz köthető képi ábrázolásain. Ebből az időszakból nem ismert a germán mitológiára vonatkozó részletes leírás, gyakorlatilag csak apróbb, elszórt forrásrészletek utalnak a későbbi korokból jól ismert istenalakokra. Agymosás a végvidéken Asszír királyi propaganda a birodalom perifériáján Vér Ádám Az ókori Keleten az i.e. III. évezredre nyúlik vissza annak hagyománya, hogy a király alakját és az istenségek szimbólumait felhasználva olyan monumentális emlékműveket állítottak, amelyek hatékony eszközei voltak az uralkodói propagandának. Anatóliától az Iránifennsíkig, a kora-bronzkortól a Szászánida Birodalom koráig számtalan példáját találjuk ilyen alkotásoknak: leginkább szikladomborműveknek, sztéléknek és obeliszkeknek. A kiugróan magas számban ránk maradt emlékek alapján úgy tűnik, a tömegkommunikáció e korai formáját az Újasszír Birodalom uralkodói alkalmazták legteljesebb mértékben, ezért előadásomban e korszak produkcióit vizsgálom. Az Újasszír Birodalom királyai hadjárataik alkalmával az uralkodó alakját ábrázoló és királyfelirattal ellátott sztélével jelölték ki a hadjárat végpontját, a birodalom új határát. Előadásomban a periférián felállított asszír sztélék és szikladomborművek szövegét igyekszem kontextusba helyezni az asszír fővárosokból előkerült királyfeliratok és az asszír adminisztráció levelezésének segítségével, másrészt a sztélék uralkodó-portréinak ikonográfiáját kívánom bemutatni, párhuzamba állítva azokat az asszír központok művészi produkcióival. 2

4 Vallás Hagyomány Modernitás kutatócsoport június 6. II. Szekció Az alkotó tervének visszafejtése Az eikósz mint mérce a Timaioszban Veres Máté Platón Timaiosz című dialógusában a címszereplő azt a célt tűzi ki maga elé, hogy a kozmosz létrejöttéről olyan müthosz formájában adjon számot, amely nem kevésbé eikósz másokénál. Ezt a kijelentést több modern kommentátor szerint úgy kell értenünk, hogy mivel a jelenségek világa ontológiailag instabil, a róla adott magyarázat sem lehet több valószínűnél. Eszerint Timaiosz arról tesz bizonyságot, hogy tisztában van mindazon nehézségekkel, amelyekkel a modern empirikus tudományfilozófia szerint a fizikai világra vonatkozó tudományos hipotézisek megfogalmazásakor szembesülünk. Ezt a már-már konszenzusnak nevezhető előfeltevést kérdőjelezte meg Myles Burnyeat 2005-ös tanulmánya (Rhizai 2 [2005], ), amely szerint Timaiosz nem a tudományos tudás problémakörét tartja szem előtt, hanem a kozmosz eulogosz exegétészévé szeretne válni: a kozmosz létrejöttéről szóló történetében az azt megalkotó mesterember lehető legjobb szándékaira hivatkozva olyan praktikus döntésekről számol be, amelyek eredményeképp a lehető legjobb világ jött létre. Előadásomban amellett szeretnék érvelni, hogy ez az értelmezés azt is lehetővé teszi, hogy a Timaioszt összekapcsoljuk más dialógusok elsősorban az Állam és a Phaidón azon fejtegéseivel, amelyek Szókratész elvárásairól számolnak be a költők és a természetkutatók történeteivel, magyarázataival kapcsolatban. Szókratész elvárja azoktól, akik a természeti világról beszélnek, hogy igyekezzenek megérteni, milyen szándékok vezethették az isteneket arra, hogy éppen ilyen világot alkossanak. Ha így értjük, az eikósz mint mérce nem csupán a logográfusokkal szemben támasztott követelmény, de annak szükségszerű következménye is, hogy nem tartozunk a világ megalkotásáért felelős istenek közé, s ezért ezekkel a dolgokkal kapcsolatban az eikósz müthoszt kell elfogadnunk, és úgy illik, hogy ennél tovább ne kutassunk. A széthiánus kozmogónia társ nélküli teremtés -motívumának görög mitológiai párhuzama Galba Zsolt A gnósztikus kozmogónia főszereplői általában a kozmokrátor alkotó, a gnósztikus gondolkodás rossz teremtője és annak anyja, Sophia, az ellentmondásos karakterjegyeket egyesítő anti-bölcsesség figura. Előadásomban a séthiánus gnószticizmus teremtésmítoszáról fogok beszélni, annak is megkülönböztető jegyéről, a társ nélküli teremtés aktusáról, melynek során az égi eredetű entitás, Sophia, mennyei társától, hímnemű nászpárjától elpártolva hozza létre torz gyermekét, megbontva ezzel a gnósztikus ontológiai hierarchia ősegységét. A jelenséget rendkívül szerteágazóan mutatja be a szakirodalom, egyesek szerint a társ nélkül való alkotás a görög filozófiából, mások szerint a héber hagyományból magyarázható. Végül vannak, akik a görög mitológiához folyamodnak, ugyanis az általam vizsgált sajátosságnak ott is van párhuzama. Előadásomban ez utóbbi párhuzamot vizsgálom, Héra alakján mutatva be a vizsgált parallelizmust. A probléma megválaszolhatatlan, ezért célom nem a válaszadás, inkább intellektuális játék és e roppant érdekes téma bemutatása. 3

5 Pusztába kiáltott szavak konferencia Erasmus Kollégium Ha leveted e világ szónokának büszkeségét Adalékok a korai szerzetesség forrásaihoz Parlagi Gáspár Nagy Szent Makariosz nevéhez gazdag hagyomány kötődik a kopt irodalomban. Mint a sivatagi atyák emblematikus alakja, s Egyiptom egyik legnépszerűbb szentje, később megjelenő szerzetesi gyakorlatokat is legitimálhat, ha azokat az ő nevéhez kötik. Előadásomban a Szent Makariosz erényei című írás két egyébként összefonódó hagyományrétegét vizsgálom: a Jézus-ima, mint fő imagyakorlat megjelenését, illetve Euagriosz Pontikosz, e nagy hatású, ám fölöttébb ellentmondásos megítélésű gondolkodó szerepét a műben. Célom, hogy a szövegek vizsgálatával, és a szerzetesi irodalom más, autentikus műveivel való összevetésével bemutassam a folyamatot, hogy a Jézus-ima mely a szerzetesi élet alapköve lesz a keleti kereszténység egészében hogyan kap helyet a makarioszi hagyományban; s kísérletet teszek ezen szövegrészek hozzávetőleges datálására is. Külön vizsgálom azt a kérdést, hogyan lehetséges, hogy ezt a hagyományt részben egy órigenista szerzetes személyén keresztül kötik Makariosz abbához; s hogy mennyiben módosítják ezek a szövegek az Euagrioszról, illetve egyiptomi recepciójáról alkotott képünket. III. Szekció Az 1839-es közvetítés-vita rekonstrukciója Nagy Helga Előadásomban az ellentmondás és a kizárt harmadik hegeli elvének dániai recepciójával kívánok foglalkozni, majd körüljárni azt a kérdést, hogy vajon felfejthető-e Kierkegaard álneves írásaiban a kortárs vitákra adott reflexió. A hangsúlyt a Tidskrift for Litteratur og Kritik hasábjain közölt mediatio-vita bemutatására helyezem. A vita az arisztotelészi logika hegeli bírálatát (ti. hogy az ellentmondásos predikátumok közvetíthetőek és azonos alanyban egyesíthetőek) elsősorban teológiai alapon értelmezi, és a racionalizmus valamint a szupranaturalizmus közötti közvetíthetőség kérdését boncolja. A rekonstrukció során elsősorban F. C. Sibbern, J. A. Bornemann, J. P. Mynster, J. L. Heiberg, A. F. Schiødte, illetve H. L. Martensen álláspontjait prezentálom majd. Előadásom legvégén pedig szeretném kifejteni, milyen (polemikus) választ ad Kierkegaard, illetve mi mentén és hogyan gondolja tovább a bemutatásra került mediatio fogalmát. 4

6 Vallás Hagyomány Modernitás kutatócsoport június 6. Antik testek modern testeken: Delsarte, Nietzsche és a Nachleben Mestyán Ádám Francois Delsarte ( ) francia énekes és deklamációtanár a pozitivista tudományeszmény jegyében fogant alkalmazott esztétikája az Egyesült Államokban az 1880-as és 90-es években jelentős transzformáción esik át. E transzformáció egyik eleme az antik szobrok testpózainak utánzása. Nietzsche A tragédia születésében a görög kultúra új jelentését formálja ki. Teljes testi szimbolikát követel, és e testi szimbolika már a dionüszoszi jegyében áll. Később az Európába visszaexportált, megváltozott delsarte-i testfelfogás e szimbolika jegyében a modern tánc alapjait veti meg. A Nachleben fogalma Aby Warburg kifejezése, melyen egyszerűsítve a mozdulatok és energiák továbbélését érti, melyek a képi reprezentációk hosszú történeti sorain, olykor egymással közvetlen kapcsolat nélkül jelennek meg, rögzített formulákként. Előadásomban azt vizsgálom meg, hogy milyen értelemben beszélhetünk a 19. századi görögség-eszmény testi applikációjáról, és ebben vajon kimutathatóan gyökerezik-e Warburg későbbi Nachleben-teóriája. Középpontban az a probléma áll, hogy milyen feltételek kellenek ahhoz, hogy a történeti múlt percepciója reális igényt formáljon az újjáéledésre, majd ez az újjáéledés saját legitimációjában folytonosságra tartson igényt. Vagyis, hogy a történelem 19. századi fogalmának vajon van-e már olyan érzéki aspektusa, mely végül a 20. századi testkultuszokban csúcsosodik ki. A proszópeion felvétele Rosenzweig politikai teológiájának aktualitása Ribáry Márton Franz Rosenzweig politikai teológiája, ahogy az az 1921-es A megváltás csillaga című főműve, esszéi és levelezése, valamint a főmű alkalmazásának tekintett Jehuda Halevifordítások alapján rekonstruálható, mára látszólag érvényét veszítette. Izrael állam megalapításával az örök népként bemutatott zsidóság visszatért az időbeli népek közé, a történelembe, és ezzel együtt gyakorlatilag megszűnt a Rosenzweig számára oly fontos diaszpóra-karaktere is. Az előadás célja az örök és időbeli népek rosenzweigi megkülönböztetésének bemutatása, valamint ezzel összefüggésben a cionizmus mint modern hamis messiási mozgalom kritikájának rekonstruálása. Ezek alapján amellett kívánok érvelni, hogy az örök nép Palesztinába és ezzel együtt a történelembe való visszatérése ellenére sem veszítette el örök jellegét, és Rosenzweig politikai teológiája és az ahhoz kapcsolódó művelődéspolitikai program továbbra is számításba veendő alternatíva mind Izrael állam, mind a diaszpóra zsidósága számára. A kritikusokkal szemben arra kívánok rámutatni, hogy Rosenzweig nem a vallásközi konfliktusok elmélyítésének, hanem éppen a vallások önmegértésen keresztülvezető megbékélésének gondolkodója. 5

7 E R A S M U S K O L L É G I U M

Program és az elıadások absztraktjai

Program és az elıadások absztraktjai Program és az elıadások absztraktjai Az Erasmus Kollégium Vallás Hagyomány Modernitás, valamint Etnosz orientalizmus kutatócsoportjainak közös tanévzáró konferenciája 1088 Budapest, ELTE BTK, Múzeum krt.

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS PÁRKAPCSOLAT

HÁZASSÁG ÉS PÁRKAPCSOLAT HÁZASSÁG ÉS PÁRKAPCSOLAT A VALLÁSI HAGYOMÁNYOKBAN Tanítás és tapasztalat A Magyar Vallástudományi Társaság, az SZTE Vallástudományi Tanszék és az MTA-SZTE Vallási Kultúra Kutatócsoport konferenciája 2015.

Részletesebben

NIETZSCHE A FILOZÓFIA ÁTVÁLTOZÁSAI. Konferencia A tragédia születése megjelenésének 140. évfordulója alkalmából.

NIETZSCHE A FILOZÓFIA ÁTVÁLTOZÁSAI. Konferencia A tragédia születése megjelenésének 140. évfordulója alkalmából. NIETZSCHE A FILOZÓFIA ÁTVÁLTOZÁSAI Konferencia A tragédia születése megjelenésének 140. évfordulója alkalmából. Időpontja: 2012. május 3 4. Helyszíne: ELTE BTK I épület, Bence György terem Web: http://phil.elte.hu/nietzsche

Részletesebben

A TOLMÁCSOLÁS ÉS A FORDÍTÁS KIALAKULÁSÁRÓL

A TOLMÁCSOLÁS ÉS A FORDÍTÁS KIALAKULÁSÁRÓL Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, VI. évfolyam, 1. szám, (2011) pp. 103 109. A TOLMÁCSOLÁS ÉS A FORDÍTÁS KIALAKULÁSÁRÓL JANKOVICS MÁRIA Nyugat-magyarországi Egyetem, Szláv Filológiai Intézet

Részletesebben

DOKTORI (PH.D.) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PH.D.) ÉRTEKEZÉS 1 DOKTORI (PH.D.) ÉRTEKEZÉS Varga Norbert Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2013. 2 Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori

Részletesebben

Constantes et variations du récit durassien. Gaál Boglárka Diána Francia nyelv és irodalom, végzett PE BTK

Constantes et variations du récit durassien. Gaál Boglárka Diána Francia nyelv és irodalom, végzett PE BTK Constantes et variations du récit durassien Gaál Boglárka Diána Francia nyelv és irodalom, végzett PE BTK Dr. Tegyey Gabriella, egyetemi docens PE BTK, Francia Nyelv és Irodalom Tanszék Amint azt a cím

Részletesebben

Fantasztikum és a borzongás-esztétika a romantika világirodalmában. Ács Zsuzsanna Magyar nyelv és irodalom, IV. évfolyam KRE BTK

Fantasztikum és a borzongás-esztétika a romantika világirodalmában. Ács Zsuzsanna Magyar nyelv és irodalom, IV. évfolyam KRE BTK Fantasztikum és a borzongás-esztétika a romantika világirodalmában Ács Zsuzsanna Magyar nyelv és irodalom, IV. évfolyam KRE BTK Dr. Hermann Zoltán, egyetemi adjunktus KRE BTK, Klasszikus Magyar Irodalom

Részletesebben

Biacsi Dávid SJ beszélgetése Henri Boulad jezsuita atyával

Biacsi Dávid SJ beszélgetése Henri Boulad jezsuita atyával A TARTALOMBÓL: Az út a lehetetlen maga.............. 2 Biblia és régészet.................... 4 Az Ószövetség nem Isten igéje........ 7 Iszlám és Nyugat.................... 8 Végsõ kisemmizésünk és likvidálásunk

Részletesebben

Asumer költő, aki ekképpen, az esti égbolton tündöklő Alkonycsillagként köszöntötte. Égben köttetett házasság. Himnusz Iddin-Dagan szent nászáról

Asumer költő, aki ekképpen, az esti égbolton tündöklő Alkonycsillagként köszöntötte. Égben köttetett házasság. Himnusz Iddin-Dagan szent nászáról Esztári Réka (1984) a PPKE BTK történelemtudományi doktori programjának hallgatója. Kutatási területe a mezopotámiai társadalomtörténet, ezen belül a nemi szerepek vizsgálata. Legutóbbi írása az Ókorban:

Részletesebben

Xeravits Géza Tamási Balázs Szabó Xavér (szerk.): Angyalok az ókortól Szent Tamásig

Xeravits Géza Tamási Balázs Szabó Xavér (szerk.): Angyalok az ókortól Szent Tamásig szemle 159 Xeravits Géza Tamási Balázs Szabó Xavér (szerk.): Angyalok az ókortól Szent Tamásig Sapientia Főiskola L Harmattan, Bp., 2011. 371 old., 3500 Ft (A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola

Részletesebben

ELPIS Filozófiai folyóirat 2007. I. évfolyam 2. szám

ELPIS Filozófiai folyóirat 2007. I. évfolyam 2. szám ELPIS Filozófiai folyóirat 2007. I. évfolyam 2. szám E L P I S 2007. I. évfolyam 2. szám Az ELTE BTK Filozófia TDK és Filozófia SzHÉK folyóirata. Felelõs szerkesztõ: Rosta Kosztasz Szerkesztõk: Galba Zsolt

Részletesebben

Lét- és önértelmezés a Biblia tükrében

Lét- és önértelmezés a Biblia tükrében Lét- és önértelmezés a Biblia tükrében ARIANNA KÖNYVEK 5. Sorozatszerkesztő: Orlovszky Géza 2 Lét- és önértelmezés a Biblia tükrében tanulmánykötet Budapest 2012 3 Szerkesztők: Páli-Nagy Veronika Pafkó

Részletesebben

ELFELEJTETT KAPCSOLATOK (MAGYARSÁG, KERESZTÉNYSÉG, INFORMATIKA) II. RÉSZ

ELFELEJTETT KAPCSOLATOK (MAGYARSÁG, KERESZTÉNYSÉG, INFORMATIKA) II. RÉSZ ELFELEJTETT KAPCSOLATOK (MAGYARSÁG, KERESZTÉNYSÉG, INFORMATIKA) II. RÉSZ (DR WINKLER GUSZTÁV) 3. A magyarok és rokonnépek ősvallásának kérdése 3.1. Elméleti megközelítések (modellezési lehetőségek) Könnyű

Részletesebben

A TÖRTÉNETI JÉZUS Der erfundene Jesus.

A TÖRTÉNETI JÉZUS Der erfundene Jesus. ÍRÁSOK A MÉRLEGEN A TÖRTÉNETI JÉZUS GERD LÜDEMANN: Der erfundene Jesus. Unechte Jesusworte im Neuen Testament. Springe, Verlag zu Klampen, 2008, 96 l. fve 12,80. Jézus eredeti szavainak keresése a kritikus

Részletesebben

Válság: az ökumenikus gondolkodás terepe

Válság: az ökumenikus gondolkodás terepe Válság: az ökumenikus gondolkodás terepe Teológia a vallási vetületű társadalmi feszültségek gyógyításának szolgálatában OROVA CSABA Absztrakt: A vallási jelenségeket, különösen a vallási fundamentalizmust

Részletesebben

Vallás és művészet konferencia

Vallás és művészet konferencia Vallás és művészet konferencia Jelenet Visky András-Tompa Gábor Tanítványok c. előadásából Időpont: 2015. május 8-9. Helyszín: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar (1088 Budapest, Reviczky

Részletesebben

Annus Irén SZTE Amerikanisztika Tanszék, TNT Család és nemzetépítés: A valós és elképzelt közösségek politikai összekapcsolásának lehetőségei

Annus Irén SZTE Amerikanisztika Tanszék, TNT Család és nemzetépítés: A valós és elképzelt közösségek politikai összekapcsolásának lehetőségei Annus Irén SZTE Amerikanisztika Tanszék, TNT Család és nemzetépítés: A valós és elképzelt közösségek politikai összekapcsolásának lehetőségei Foucault szerint a modernizmus felemelkedésével a 18. század

Részletesebben

Szimbólumtár. Jelképek, motívumok, témák az egyetemes és a magyar kultúrából

Szimbólumtár. Jelképek, motívumok, témák az egyetemes és a magyar kultúrából Szimbólumtár Jelképek, motívumok, témák az egyetemes és a magyar kultúrából Pál, József, Szegedi Tudományegyetem BTK, Olasz Tanszék Újvári, Edit, Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola,

Részletesebben

A vég(telen) örök körforgása. Krasznahorkai László: Sátántangó. Szekeres Nikoletta Magyar összehasonlító irodalomtudomány, IV. II.

A vég(telen) örök körforgása. Krasznahorkai László: Sátántangó. Szekeres Nikoletta Magyar összehasonlító irodalomtudomány, IV. II. A vég(telen) örök körforgása. Krasznahorkai László: Sátántangó Szekeres Nikoletta Magyar összehasonlító irodalomtudomány, IV. II. évfolyam SZTE BTK Dr. Virág Zoltán, egyetemi docens SZTE BTK, Modern Magyar

Részletesebben

Szókratész barátaival folytatott utolsó beszélgetését a gyönyör és a fájdalom viszonyára

Szókratész barátaival folytatott utolsó beszélgetését a gyönyör és a fájdalom viszonyára Betegh Gábor (1968) filozófiatörténész, a Közép-európai Egyetem Filozófia Tanszékének oktatója. Kutatási területe az antik filozófiatörténet, különösen a kozmológia és a metafizika. Legutóbbi írása az

Részletesebben

Háberman Zoltán ISBN 978-615-5494-02-4. Lektorálta: Fodor György Heller Ágnes Schöner Alfréd

Háberman Zoltán ISBN 978-615-5494-02-4. Lektorálta: Fodor György Heller Ágnes Schöner Alfréd Háberman Zoltán és társadalometika צדקה ISBN 978-615-5494-02-4 Lektorálta: Fodor György Heller Ágnes Schöner Alfréd Az én dalomhoz nem arany hangvilla csendít hangot, s urak inthetnek, céltalan, nem ihletnek

Részletesebben

POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 2004 1 2. AZ MTA POLITIKATUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA ÉS AZ MTA POLITIKAI TUDOMÁNYOK INTÉZETE FOLYÓIRATA, XIII.

POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 2004 1 2. AZ MTA POLITIKATUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA ÉS AZ MTA POLITIKAI TUDOMÁNYOK INTÉZETE FOLYÓIRATA, XIII. POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE 2004 AZ MTA POLITIKATUDOMÁNYI BIZOTTSÁGA ÉS AZ MTA POLITIKAI TUDOMÁNYOK INTÉZETE FOLYÓIRATA, XIII. ÉVFOLYAM 1 2. SZÁM XIII. ÉVFOLYAM / 2004. 1 2. SZÁM A szerkesztõség címe: 1014

Részletesebben

Szükség van-e írott alkotmányra?

Szükség van-e írott alkotmányra? Lánczi András Szükség van-e írott alkotmányra? Ma már nagyon kevés olyan ország van, amelynek nincs írott alkotmánya. Ilyen Nagy-Britannia, Új-Zéland vagy Izrael. Több mint kétszáz évvel ezelőtt azonban

Részletesebben

BEVEZETÉS A SPIRITUÁLIS TEOLÓGIÁBA. Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola PEHM GILBERT

BEVEZETÉS A SPIRITUÁLIS TEOLÓGIÁBA. Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola PEHM GILBERT Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola PEHM GILBERT BEVEZETÉS A SPIRITUÁLIS TEOLÓGIÁBA 2006 A katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzés kidolgozása és bevezetése Főiskolánkon az Európai Unió társfinanszírozásával,

Részletesebben

A pozitív pszichológia és a jó élet filozófiája

A pozitív pszichológia és a jó élet filozófiája BARCSI Tamás Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar A pozitív pszichológia és a jó élet filozófiája A jó élet, a boldogság mibenlétének kérdései az embereket leginkább foglalkoztató kérdések közé

Részletesebben

KOSZONTJUK. szeretettel az Olvasót. Ön egy új folyóiratot tart kezében. A cím - szándékaink szerint eltérő aszszociációkra

KOSZONTJUK. szeretettel az Olvasót. Ön egy új folyóiratot tart kezében. A cím - szándékaink szerint eltérő aszszociációkra B A R Társadalomtudományi és művészeti folyóirat Megjelenik évente négyszer 1996/1-2. szám Szerkesztik: FŰZFA BALÁZS főszerkesztő BARTÁK BALÁZS CZETTER IBOLYA KASSA! FERENC KATONA ATTILA SÜMEGI ISTVÁN

Részletesebben

BEVEZETÉS A MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETBE Géczi János Stirling János Tüske László. Szerkesztette:

BEVEZETÉS A MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETBE Géczi János Stirling János Tüske László. Szerkesztette: PANNON EGYETEM BTK ANTROPOLÓGIA ÉS ETIKA TANSZÉK BEVEZETÉS A MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETBE Géczi János Stirling János Tüske László Szerkesztette: Géczi János habilitált egyetemi docens és Stirling János egyetemi

Részletesebben

Történelem és zsidó modernitás Spinozánál

Történelem és zsidó modernitás Spinozánál Világosság 2005/4. Filozófia, politika, teológia a XVII XVIII. században Michael A. Rosenthal Történelem és zsidó modernitás Spinozánál Bevezetés Henry Oldenburg, a londoni Royal Society titkára, így írt

Részletesebben

A tudomány, a tudás és az egyetem

A tudomány, a tudás és az egyetem A tudomány, a tudás és az egyetem Filozófiai és felsőoktatás-elméleti vázlatok Boros János Is ko la kul tú ra-köny vek 37. A tudomány, a tudás és az egyetem Filozófiai és felsőoktatás-elméleti vázlatok

Részletesebben

Pavlovits Tamás. Leçon de thèse

Pavlovits Tamás. Leçon de thèse Pavlovits Tamás Leçon de thèse Elnök Úr, Professzor Urak! 1 A mai napon az Ész ereje Pascal szerint című doktori disszertációm védésre kerül sor. Értekezésem, mint címe is mutatja, a racionalitás kérdésével

Részletesebben