Dinasztikus lojalitás, patriotizmus nemzeti elkülönülés. A magyarországi nemzetiségek alternatívái az első világháború éveiben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dinasztikus lojalitás, patriotizmus nemzeti elkülönülés. A magyarországi nemzetiségek alternatívái az első világháború éveiben"

Átírás

1 Dinasztikus lojalitás, patriotizmus nemzeti elkülönülés A magyarországi nemzetiségek alternatívái az első világháború éveiben

2 Értelmezési keretek Egyéni lojalitás fogalmát állampolgári, törvényi, politikai, nemzeti, felekezeti, érzelmi szintekre bontva lehet vizsgálni, értelmezni Dinasztikus lojalitás összetett birodalmi képletekkel való nemzetek feletti azonosulás Osztrák Magyar Monarchiában két domináns, két részben domináns, további három tartományi egyenjogúságát kivívott nemzet (a csehek és a bukovinai románok, ukránok) mellett négy nem domináns társadalom élt

3

4 Soknemzetiségű birodalmak kohéziója és dezintegrációja Ulrike von Hirschausen: Die Grenzen der Gemeinsamkeit c. könyvében a 20. század eleji Oroszország nemzeti mozgalmait vizsgálva, a balti tartományok átalakulását mutatja be. A városok biztos támaszai voltak a birodalmi lojalitásnak, a polgárság nacionalizálódása, nemzeti határtermelése felbomlasztotta a dinasztikus lojalitás kötőanyagát Ferenc József látogatásai a tartományokban lojalitástüntetésekből protokolleseményekké silányultak. Autonómia- és föderalizációs programok léptek a birodalmi centralizáció helyére: a nemzeti és a szociális mozgalmak egymást erősítve tömegeket mozgósítottak

5 Birodalmak Európája 1914-ben

6 Nemzet- és államépítő nacionalizmusok Kelet-Közép-Európában A Monarchia nemzeti mozgalmai a dualizmus átalakításának akadályait látva 1867 után kialakítják saját államjogi programjaikat A nemzetek territorializációja: történeti, tartományi és etnikai határokkal kijelölt nemzeti társadalmak integrációja: nagyromán, délszláv, cseh-szlovák, rutén egyesülési tervek Nacionalizmusok internacionalizációja: nemzeti önrendelkezési törekvések destabilizáló hatása nagyhatalmi kalkulusok, nemzetállami célok

7 A háborús nacionalizmusok sajátosságai Két ponton, 1914-ben és 1917-ben megragadva, magyarral összehasonlítva a szlovák, román, horvát, cseh, lengyel nemzetépítés folyamatát 1914 világháború és a kisnemzetek szerepe Birodalmi lojalitás és patriotizmus gyengülése, az egyenjogúsító, szövetséget kereső nacionalizmusok megjelenése 1917 függetlenségi nacionalizmusok nemzetállami programjai nagyhatalmi támogatásra találtak

8 Részvét és remény Szarajevó után Szarajevói merénylet által kiváltott nemzeti reakciók: dinasztia iránti részvét és lojalitás, háborúpárti tömegpszichózis, birodalmi patriotizmus, nemzeti önvédelem, birodalomgyarapító kardcsörtetés, óvatos kivárás, politikai passzivitás, emigrációba vonulás, internálás Ferenc Ferdinánd trónörökösi tervei részben a birodalomépítés, részben viszont a föderalizáció irányába mutattak és a háborús konfliktusok elkerülésének szándékát jelezték.

9 Magyar birodalmi célok és aggodalmak Valóban: ide birodalom kell, és nem széttagolt, hanem kettősségében is összefogó és összefüggő. A dualizmus és a magyar gondolat még egyáltalában nincs e tekintetből kipróbálva, mert soha végre nem volt hajtva. A dualizmusnak s a magyar gondolatnak birodalmi gondolatnak kell lennie. Magyarországban minden tehetség megvan arra, hogy a birodalom védőbástyája legyen. (Nyugat, július 16.) Mikor a választás a Monarchia s a közt van, hogy szerb, román vagy orosz legyek-e, igazán nem nehéz - akár ha sora kerül, életemmel és véremmel - magyar hazafinak lennem. ( ) akarok-e, aki csakis magyar lehetek, inkább egy helyreállított nagyhatalmú Ausztria- Magyarországon lenni magyar, mint egy magában álló Kis- Magyarországon, mely Szegedtől Kassáig terjed s Kanizsától Nyíregyházáig: akkor viszont nem nehéz szenvedélyes habsburgistának lennem. (Nyugat, július 18.)

10 Nemzetiségi állásfoglalások 1914 nyarán Mihali Teodor, RNP elnöke A Habsburg-monarchia iránti önzetlen és önfeláldozó román szolgálattételt kiemelve, biztatta nemzettársait: teljes mértékben a törvények szellemében megtegyék kötelességüket Matúš Dula, SZNP elnöke: hazánk és mi, annak legősibb lakosai, öreg és békeszerető urunk és királyunk egész birodalmával együtt váratlanul és mit sem sejtve háborúban találtuk magunkat. ( ) Szívünk, értelmünk, ezeréves hagyományunk, hűségünk és ragaszkodásunk dicsőséges dinasztiánkhoz és a közös haza iránt érzett szeretet azt parancsoljamekünk, hogy elődeink által hidetett útról ne térjünk le, Fontos, hogy hazánk és monarchiánk megőrizze egységét.. Mindazonáltal a szláv nemzetséghez tartozó népként nem mondunk le a vérrokonsági köteléről sem, mely bennünket aszláv néphez fűz.

11 Tisza gyötrelmei és reményei Keserves húsz esztendőn keresztül gyötört a gondolat, hogy ez a monarchia, s benne a magyar nemzet pusztulásra van kárhoztatva, mert az Úristen el akarja veszteni azt, akinek elveszi az eszét. Az utolsó néhány évben kezdett jobbra fordulni a dolog, mind újabb és újabb örvendetes események keltették új életre a reményt, hogy a világtörténelem nem tér még napirendre felettünk. Most e nagy idők válságos napjaiban dől el a dolog, de azt a nemzetet, amely így viseli magát a reátornyosuló veszélyek között, nem ítélheti halálra a Gondviselés."

12 Tisza távirata Czerninnek a románok háborús helytállásáról, szeptember 2. Magyarország összes román nyelvű lakossága hazafias lelkesedéssel vesz részt abban a küzdelemben, melyet délkeleti Európa rendjének, civilizációjának és szabadságának érdekében folytatunk. A mi románjaink nem maradnak senki mögött abban a hősies fölbuzdulásban, amely a monarchia összes népeit a trón és a megtámadott haza védelmében egyesíti. A fegyverben való testvériségből ki fog sarjadzani a vállvetett békés munkálkodásban való testvériség a közös küzdelem és a közös dicsőség olyan helyzetnek fogja szilárd lapját megalkotni, amely megfelel a magyar állam szükségszerű követeléseinek és a román nemzetiség jogos kívánságainak.

13 Nemzeti mozgalmak a centrifugális és centripetális erőterek Jászi Oszkár és Robert A. Kann nyomán a Monarchia történeti kánonjának részévé vált a birodalmat erősítő és bomlasztó erők képlete: az uralkodó, a gazdaság, bürokrácia, hadsereg, szociáldemokrácia és zsidóság az egyik oldalon, a másikon a nacionalizmusok, irredenták, tartományi különállások, strukturális különbségek A nemzeti mozgalmak számára a belső megoldások lehetősége, hitelessége, fenntarthatósága 1914 előtt kétségessé vált Neoszláv pragmatizmus, beteljesülő katasztrófa-elmélet jegyében a pszeudoföderatív nemzeti egységprogramok váltak döntő alternatívává

14 A világháború mint a soknemzetiségű birodalom próbatétele A preventív háború és a civilizációs rendteremtés céljainak ellentmondásai A Monarchia felbomlasztásának, nemzetállami átalakításának Masaryk, Pašic, Trumbic, Bratianu által képviselt koncepciója A nemzetiségi izgatók tömeges internálása Tisza által óhajtott nemzetek közötti szolidaritás és a magyar nemzetállami kánon összeegyeztethetetlensége A felbomlás alternatívái: német Mitteleuropa, a győztes háború utáni rendteremtés, föderatív Ausztria, helvetizált Magyarország, a régió konföderatív átrendeződés, kulturális autonómia-megoldás, a keleti Svájc

15 Központi hatalmak, antant-országok és az átállók

16 Nemzeti viták a két parlamentben ben A magyar parlamentben a román, szlovák és szerb képviselők az általános választójogot és a nemzetiségi katonák hősiességének elismerését, a nemzetiségi jogok kiterjesztését követelték A cseh-szlovák és délszláv államjogi nyilatkozat körül kirobbant viták a bécsi Birodalmi Gyűlésben belpolitikailag tematizálták a csehszlovák,délszláv, román, rutén emigrációk függetlenségi nacionalizmusát A dualizmus rendje kormányzati szinten egyre rosszabb hatásfokkal működik. Hadseregben 1917-ig majdnem hibátlanul teljesít

17 Kákánia és a poliglott Magyarország vége A Monarchiának 1914-ben nem volt egységes állameszméje: Ciszlajtánia haladt a föderalizmus irányába, de sem a csehek, a lengyelek, ukránok, sem pedig az olaszok nem tartották elégségesnek Hagyományos dinasztikus lojalitás vonzerejét vesztette A nemzeti szellemű történelmek és irodalmak nem tudtak közös, nemzetfeletti identitást kialakítani A hadsereg közös szolgálati nyelve ugyan a német volt, az ezrednyelvek már tükrözték a Habsburg Bábelt A világháborús vereség, a győztesek békekonferenciája esélyt sem ad belső reformoknak vagy a megegyezéses békének

18

19 Összegzés A dualista rendszerben önálló hadsereg és diplomácia nélküli Magyarország felerészben nem magyar, nemzetközi jogilag felemás helyzetben lévő országként nem nézett szembe a felbomlás esélyével A nemzetiségi alternatívákban 1914-től fokozatosan felerősödtek a függetlenségi nacionalizmusok területi, szeparatisztikus, uniós, illetve deklarációk szintjén megrekedt föderatív elemei Az erdélyi, bánsági, partiumi románság, illetve az ottani szászok svábok számára Nagy-Romániához képest, a szlovákoknak és a kárpátaljai ruténeknek Csehszlovákiához képest nem volt más reális nemzetépítő alternatívája A milliónyi nem magyar katona vérével megpecsételt magyarországi nem magyar patriotizmust a háborús összeomlás elsodorta

POMOGÁTS BÉLA A LÉLEK TÉRKÉPE

POMOGÁTS BÉLA A LÉLEK TÉRKÉPE POMOGÁTS BÉLA A LÉLEK TÉRKÉPE Tanulmányok, előadások Kárpátaljai Magyar Könyvek 233. Megjelenik a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával Pomogáts Béla, 2014 Intermix Kiadó, 2014 Intermix Kiadó E-mail: titkarsag@mekk.uz.ua

Részletesebben

Trianon, nemzetközi szervezetek, kisebbségi jog. Dr. Serfőző Gusztáv 2010

Trianon, nemzetközi szervezetek, kisebbségi jog. Dr. Serfőző Gusztáv 2010 Trianon, nemzetközi szervezetek, kisebbségi jog. Dr. Serfőző Gusztáv 2010 Rövidített változat publikálva a ( Trianoni Szemle 2011. január, III.évf. 1. sz. 65-71. old.) Bevezetés: Problémafelvetés a határon

Részletesebben

Hol él a magyar nemzet?

Hol él a magyar nemzet? Hol él a magyar nemzet? Hol él a magyar nemzet? Államterület, államhatár-változások, államföldrajz és a nemzet kölcsönviszonyának szemlélete a magyar földrajztudományban 1947-ig Hajdú Zoltán Bevezetés

Részletesebben

MAGYARORSZÁG POLGÁRI ÁTALAKULÁS ÉS NEOABSZOLUTIZMUS 1849-1867. Deák Ágnes

MAGYARORSZÁG POLGÁRI ÁTALAKULÁS ÉS NEOABSZOLUTIZMUS 1849-1867. Deák Ágnes 15 MAGYARORSZÁG T Ö R T É N E T E POLGÁRI ÁTALAKULÁS ÉS NEOABSZOLUTIZMUS 1849-1867 Deák Ágnes DEÁK AGNES Polgári átalakulás és neoabszolutizmus 1849-1867 Főszerkesztő Romsics Ignác KOSSUTH KIADÓ Írta:

Részletesebben

Etnikai vagy állampolgári nemzet?

Etnikai vagy állampolgári nemzet? Dr. Léh Tibor Etnikai vagy állampolgári nemzet? Dr. Léh Tibor Etnikai vagy állampolgári nemzet? Ez a rövid összefoglaló tanulmány (mely nem lehet kimerítő) nem akarja sem elítélni vagy védeni egyes elképzeléseket,

Részletesebben

TÖRTÉNETI FÖLDRAJZI FOLYAMATOK

TÖRTÉNETI FÖLDRAJZI FOLYAMATOK TÖRTÉNETI FÖLDRAJZI FOLYAMATOK Az egész Európát, illetve a közép-európai nagyrégiót szemlélve azt látjuk, hogy nagyon alacsony azoknak a területeknek az aránya, amelyek kizárólag egyetlen állami szuverenitás

Részletesebben

Nemzetiségek és nemzetiségi törvények Magyarországon

Nemzetiségek és nemzetiségi törvények Magyarországon University of Miskolc Állam-és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszék SZAKDOLGOZAT Nemzetiségek és nemzetiségi törvények Magyarországon Név: Domina Viktor Igazgatásszervező Nappali tagozat Konzulens: Hallók

Részletesebben

Jeszenszky Géza Brit szerep a trianoni békeszerződésben

Jeszenszky Géza Brit szerep a trianoni békeszerződésben Jeszenszky Géza Brit szerep a trianoni békeszerződésben 1. A győztes nagyhatalmak szerepe a magyar békeszerződésben A téma alaposan földolgozott. L. Nagy Zsuzsa, Ormos Mária, Galántai József, Litván György,

Részletesebben

Halász Iván Csehek és oroszok a 19. és 20. században. A csehek sajátos helye a szláv világban

Halász Iván Csehek és oroszok a 19. és 20. században. A csehek sajátos helye a szláv világban Halász Iván Csehek és oroszok a 19. és 20. században A szakmai közvélemény jelentős része általában a cseh polgári modernizációt és a nemzeti ébredést 1 tekinti az egyik legsikeresebb ilyen jellegű folyamatnak

Részletesebben

"Szép dolog szlovénnak lenni, de nem könnyű"

Szép dolog szlovénnak lenni, de nem könnyű Szilágyi Imre "Szép dolog szlovénnak lenni, de nem könnyű" Ciril Zlobec költő, a szlovén nemzeti kérdéssel foglalkozó számos értelmiségi egyike fogalmazta meg a fenti gondolatot. Ha az ember végigutazik

Részletesebben

AZ EURÓPAI EGYÜTTMŰKÖDÉS FOLYÓIRATA MEGJELENIK ÉVENTE NÉGYSZER HATODIK ÉVFOLYAM -1996.4. ÁRA: 149 Ft

AZ EURÓPAI EGYÜTTMŰKÖDÉS FOLYÓIRATA MEGJELENIK ÉVENTE NÉGYSZER HATODIK ÉVFOLYAM -1996.4. ÁRA: 149 Ft AZ EURÓPAI EGYÜTTMŰKÖDÉS FOLYÓIRATA MEGJELENIK ÉVENTE NÉGYSZER HATODIK ÉVFOLYAM -1996.4. ÁRA: 149 Ft EZERÉVES SZOMSZÉDSÁG - OSZTRÁK-MAGYAR KAPCSOLATOK MAGYARORSZÁG - ANGOL, OSZTRÁK ÉS CSEH NÉZŐPONTRÓL

Részletesebben

Nemzetfogalom és nemzeti identitás a dualizmus korában és a Horthy-korszakban

Nemzetfogalom és nemzeti identitás a dualizmus korában és a Horthy-korszakban SZABÓ ILDIKÓ Nemzetfogalom és nemzeti identitás a dualizmus korában és a Horthy-korszakban BEVEZETÉS Az itt következô tanulmány egy nagyobb munka része, amelyben a politikai szociológia egyik kevéssé kutatott

Részletesebben

BŰNÖS NEMZET VAGY KĖNYSZERŨ CSATLÓS?

BŰNÖS NEMZET VAGY KĖNYSZERŨ CSATLÓS? Varga József BŰNÖS NEMZET VAGY KĖNYSZERŨ CSATLÓS? Adalékok Magyarország és a Duna-medence kortörténetéhez I. rész 1918-1939 Budapest, 1991 A címlapot tervezte: KURUCZ TIBOR Magyarra fordította: NYÁRI ZSIGMOND

Részletesebben

AZ ELSÖ VILÁGHÁBORÚ I. EURÓPA ORSZÁGAI AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ ELŐESTÉJÉN

AZ ELSÖ VILÁGHÁBORÚ I. EURÓPA ORSZÁGAI AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ ELŐESTÉJÉN AZ ELSÖ VILÁGHÁBORÚ I. EURÓPA ORSZÁGAI AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ ELŐESTÉJÉN Anglia Nagy gyarmatbirodalommal rendelkezik (India, Egyiptom, Szudán, Kenya, Nigéria, Pretoria). A pénzügyi és kereskedelmi világ vezetője.

Részletesebben

KÖZÉP-EURÓPAI KULTURÁLIS MOZAIK Utószó helyett

KÖZÉP-EURÓPAI KULTURÁLIS MOZAIK Utószó helyett KÖZÉP-EURÓPAI KULTURÁLIS MOZAIK Utószó helyett Az európai élet szerveződésében valamikor nem az államoknak, hanem a régióknak volt vezető szerepük. Korábban különben hosszú évszázadokon keresztül olyan

Részletesebben

FEJEZETEK KÖZÉP-, KELET- ÉS DÉLKELET- EURÓPA TÖRTÉNETÉBŐL. A szerb kérdés a magyar országgyűlésben, 1690 1918

FEJEZETEK KÖZÉP-, KELET- ÉS DÉLKELET- EURÓPA TÖRTÉNETÉBŐL. A szerb kérdés a magyar országgyűlésben, 1690 1918 FEJEZETEK KÖZÉP-, KELET- ÉS DÉLKELET- EURÓPA TÖRTÉNETÉBŐL A szerb kérdés a magyar országgyűlésben, 1690 1918 Dejan Mikavica, az Újvidéki Egyetem történelem tanszékének vezetője több mint egy évtizede kutatja

Részletesebben

A leghazafiasabb magyarok vagy egy szabad nemzet? A szlovákok szociális reprezentációi a magyar sajtóban 1914 1918 között 1

A leghazafiasabb magyarok vagy egy szabad nemzet? A szlovákok szociális reprezentációi a magyar sajtóban 1914 1918 között 1 kor /ridor 2014. 3. szám Tanulmányok Vörös László A leghazafiasabb magyarok vagy egy szabad nemzet? A szlovákok szociális reprezentációi a magyar sajtóban 1914 1918 között 1 A nacionalizmus egyik alapvető

Részletesebben

Európának szüksége van kisebbségeire

Európának szüksége van kisebbségeire Európának szüksége van kisebbségeire írta Dr. Erhard Busek Susan Sontag amerikai írónõre hárult, hogy rámutasson, jó öreg Európánknak jövendõ feladata nem abból áll (ma), mint a múltban, hogy a világ többi

Részletesebben

Erdődy Gábor A földrajz ellen sok mindent lehet tenni, kivéve politizálni. Antall József a rendszerváltozás nemzetközi feltételrendszeréről

Erdődy Gábor A földrajz ellen sok mindent lehet tenni, kivéve politizálni. Antall József a rendszerváltozás nemzetközi feltételrendszeréről Erdődy Gábor A földrajz ellen sok mindent lehet tenni, kivéve politizálni. Antall József a rendszerváltozás nemzetközi feltételrendszeréről 1 Az ezredfordulóhoz közeledő világ sorsának alakulására a legnagyobb

Részletesebben

JOGFOSZTÓ JOGSZABÁLYOK CSEHSZLOVÁKIÁBAN 1944 1949

JOGFOSZTÓ JOGSZABÁLYOK CSEHSZLOVÁKIÁBAN 1944 1949 JOGFOSZTÓ JOGSZABÁLYOK CSEHSZLOVÁKIÁBAN 1944 1949 1 FORRÁSOK A KELET-KÖZÉPEURÓPAI KISEBBSÉGEK 20. SZÁZADI TÖRTÉNETÉHEZ 2. MTA ETNIKAI-NEMZETI KISEBBSÉGKUTATÓ INTÉZET ARCHÍVUMA ÉS ADATTÁRA Sorozatszerkesztõ:

Részletesebben

ÖNRENDELKEZÉS, ÖNKORMÁNYZAT, REGIONALIZÁCIÓ, AUTONÓMIA

ÖNRENDELKEZÉS, ÖNKORMÁNYZAT, REGIONALIZÁCIÓ, AUTONÓMIA DÉLKELET EURÓPA SOUTH-EAST EUROPE INTERNATIONAL RELATIONS QUARTERLY, Vol. 3. No.2. (Summer 2012 Nyár) ÖNRENDELKEZÉS, ÖNKORMÁNYZAT, REGIONALIZÁCIÓ, AUTONÓMIA ARDAY LAJOS A hosszú 19. század -ban (1789-1914),

Részletesebben

A JÖVEVÉNYEKTŐL AZ ÁLLAMALKOTÓ TÉNYEZŐKIG. A nemzetiségi közösségek múltja és jelene Magyarországon

A JÖVEVÉNYEKTŐL AZ ÁLLAMALKOTÓ TÉNYEZŐKIG. A nemzetiségi közösségek múltja és jelene Magyarországon A JÖVEVÉNYEKTŐL AZ ÁLLAMALKOTÓ TÉNYEZŐKIG A nemzetiségi közösségek múltja és jelene Magyarországon A JÖVEVÉNYEKTŐL AZ ÁLLAMALKOTÓ TÉNYEZŐKIG A nemzetiségi közösségek múltja és jelene Magyarországon Szerkesztette:

Részletesebben

Pedagógiai háttéranyag

Pedagógiai háttéranyag KÉSZÜLT: a Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben 2011. május 2 3 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 3 I. ÚTMUTATÓ... 5 A nemzeti összetartozás napja... 5

Részletesebben

CZETTLER ANTAL: Az első bécsi döntés -70 év távlatából

CZETTLER ANTAL: Az első bécsi döntés -70 év távlatából CZETTLER ANTAL: Az első bécsi döntés -70 év távlatából (A trianoni sokk és annak következményei) Az 1920. június 4-én aláírt trianoni szerződés a Magyar Királyság területét, amely 1918 előtt Horvátország

Részletesebben

MAGYAR KÜLPOLITIKA ROMÁN MAGYAR VISZONYLATBAN

MAGYAR KÜLPOLITIKA ROMÁN MAGYAR VISZONYLATBAN XXXVI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2015. MÁJUS JÚNIUS MEGJELENIK 2 HAVONTA ÁRA: 2,50 Euro Erscheinungsort Wien Österreichische Post AG 02Z032898 M P. b. b. VERLAGPOSTAMT 1010 WIEN MAGYAR KÜLPOLITIKA ROMÁN MAGYAR

Részletesebben

BIZTONSÁGPOLITIKAI ISMERETEK VÉDELMI IGAZGATÁSI VEZETŐK SZÁMÁRA I. (A NEMZETI-ETNIKAI KISEBBSÉGEK ÉS A BIZTONSÁG)

BIZTONSÁGPOLITIKAI ISMERETEK VÉDELMI IGAZGATÁSI VEZETŐK SZÁMÁRA I. (A NEMZETI-ETNIKAI KISEBBSÉGEK ÉS A BIZTONSÁG) A TANANYAG A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM VÉDELMI HIVATAL TÁMOGATÁSÁVAL KÉSZÜLT! BIZTONSÁGPOLITIKAI ISMERETEK VÉDELMI IGAZGATÁSI VEZETŐK SZÁMÁRA I. (A NEMZETI-ETNIKAI KISEBBSÉGEK ÉS A BIZTONSÁG) SZÖVEGGYŰJTEMÉNY

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1.1 TÉMA MEGJELÖLÉS, TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA, CÉLKITŰZÉS 3 1.2 DOLGOZAT FELÉPÍTÉSE 4 1.3 MÓDSZEREK 5

TARTALOMJEGYZÉK 1.1 TÉMA MEGJELÖLÉS, TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA, CÉLKITŰZÉS 3 1.2 DOLGOZAT FELÉPÍTÉSE 4 1.3 MÓDSZEREK 5 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS 3 1.1 TÉMA MEGJELÖLÉS, TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA, CÉLKITŰZÉS 3 1.2 DOLGOZAT FELÉPÍTÉSE 4 1.3 MÓDSZEREK 5 II. A TÉMA MEGÉRTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES FOGALMAK TISZTÁZÁSA 5 2.1 AUTONÓMIA

Részletesebben

TANULMÁNYOK A 19. SZÁZADI MAGYARORSZÁG SZLOVÁK TÖRTÉNELMÉRŐL

TANULMÁNYOK A 19. SZÁZADI MAGYARORSZÁG SZLOVÁK TÖRTÉNELMÉRŐL VESZTRÓCZY ZSOLT TANULMÁNYOK A 19. SZÁZADI MAGYARORSZÁG SZLOVÁK TÖRTÉNELMÉRŐL Demmel József: Egész Szlovákia elfért egy tutajon Tanulmányok a 19. századi Magyarország szlovák történeleméről. Pozsony, Kalligram,

Részletesebben

6. A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora

6. A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora 6. A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora Érettségi témakörök TÉMÁK 6.1. A francia polgári forradalom politikai irányzatai, az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata 6.2. A napóleoni

Részletesebben