Szerzôdés. BusinessPartner

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szerzôdés. BusinessPartner"

Átírás

1 Szerzôdés

2 UNIQA Biztosító Zrt Budapest, Róbert Károly krt Tel.: Fax: Szerzôdés Szerzôdô Cég neve: Partnerkód Meglévô élô kötvényszámai, szerzôdésének számai Címe: címe: Adószám (kötelezô mezô): Bankszámlaszám (kötelezô mezô): - - I. SZER ZÔ DÔ FE LEK a) Biztosító A szerzôdésben Biztosító alatt a következô szolgáltató értendô: UNIQA Biztosító Zrt. (1134 Budapest, Róbert Károly krt ) A jelen szerzôdés tekintetében biztosítási szerzôdésnek a fentiekben meghatározott szolgáltatónál kötött biztosítási szerzôdés minôsül. b) nek tekinti a Biztosító azon egyéni vállalkozó, illetve nem természetes személy ügyfeleit, akik érvényes szerzôdéssel rendelkeznek. II. A BUSINESSPARTNER SZERZÔDÉS A) A BUSINESSPARTNER JOGVISZONY FELTÉTELEI 1. Kapcsolódó szerzôdésekre vonatkozó elôírások jogviszony alapjául szolgáló szerzôdések közül legalább egynek Vállalkozás & fejlôdés Perfekt onbiztosítás gépjármû-biztosításnak kell lennie. a) Az ügyfél vállalkozói minôségében, szerzôdô félként lega lább egy érvényes díjfizetési kötelezettséggel párosuló biztosítási szerzô dés sel ren delkezik a Biztosítónál és a meglévô szerzôdése mellé vállalkozói minôségében újabb szerzôdést, kiegészítô biztosítást köt. Az újabb szerzôdéssel, kiegészítô biztosítással kapcsolatos elvárások: a meglévô szerzôdéstôl eltérô biztosítási fajtájú* legyen; a szerzôdéshez, kiegészítô biztosításhoz díjfizetési kötelezett - ség kapcso lódjon, b) a Biztosítónál szerzôdéssel még nem rendelkezô ügyfél ré szé rôl vállalkozói minôségében egyszerre kettô, díjfizetési kö te le zett - séggel járó és eltérô biztosítási fajtába* tartozó szer zô dés meg - kötésére kerül sor, egy díjfizetési kötelezettséggel járó bizto sí - tási szerzôdés megkötésével egyidejûleg legalább egy eltérô bizto - sítási fajtába tartozó, díjfizetési kötelezettséggel járó kiegészítô biztosítás megkötésére kerül sor, c) az ügyfél már meglévô, díjfizetési kötelezettséggel járó, és kü lön - bözô biztosítási fajtához* tartozó, vállalkozói minôségében kötött kettô több szerzôdésének éves szinten fizetendô együttes biztosítási díja a szer zôdô által jelen szerzôdés megkötésével egyide - jûleg kezde mé nyezett átdolgozás következtében lega lább 10%-kal emelkedik. Életbiztosítást és betegségbiztosítást, valamint azokhoz köthetô kiegészítô biztosításokat érintô díjemelés e körben kivételt képez, és szerzôdés megkötésére nem jogosít. Nem szükséges az éves állománydíj 10%-os emelése, ha az ügyfél az egyik szerződését jelen szerződés megkötését megelőző három hó na pon belül kötötte meg, az ügyfél már meglévô, díjfizetési kötelezettséggel járó, vállalkozói minôségében kötött szerzôdéséhez különbözô biztosítási fajtához* tartozó, díjfizetési kötelezettséggel járó kiegészítô biztosítást kötött, és ezek éves szinten fizetendô együt tes biztosítási díja a szer zôdô által jelen szerzôdés megkötésével egyidejûleg kezde mé nyezett átdolgozás kö vet keztében lega lább 10%-kal emelkedik. Életbizto sí - tást és be teg ség biztosítást, valamint azokhoz köthetô kiegészítô biztosításokat érintô díjemelés e körben kivételt képez, és Business Partner szer zô dés megkötésére nem jogosít. Nem szükséges az éves állománydíj 10%-os emelése, ha az ügyfél az egyik biztosítási szerzôdését, kiegészítô biztosítását jelen szerződés megkötését megelőző három hó na pon belül kötötte meg. 2. Díjelôírásra vonatkozó feltételek A jogviszony létrejöttének további feltétele, hogy a II/A/1. pont alatt felsorolt esetekben a szerzôdések együt tes éves állománydíja elérje a forintot. A Biztosító egyedi elbírálás alapján engedélyezheti, hogy az ügyfél a Biztosítóval nem vállalkozói minőségében kötött biztosítási szerződését /szerződéseit a rendszerbe bevonja. Ennek feltétele az, hogy a belépéshez szükséges állománydíj több mint 50%-át képezze a vállalkozói minőségben kötött biztosítási szerződésekből származó díjrész. A Biztosító e feltétel fennállása esetén is jogosult az engedély meg tagadására. Amennyiben a a megfigyelési idôszak alatt megfigyelt szerzôdései között nem vállalkozói minôségben kötött szerzôdések is találhatóak, úgy azokat a díjvisszatérítés vonatkozásában a ekre vonatkozó Aktuális hirdetmény 2. sz. táblázatában foglaltak szerint veszi figyelembe a Biztosító. A 200 ezer Ft összegű állománydíj eléréséhez figyelembe vehetô biztosítási fajtákat és a számítás alapját képezô állománydíj százalékokat a Megjegyzés: A szerzôdés értelmében egyazon gép - jár mûre kötött biztosítási szerzôdések (casco alap- és kiegészítô biz to - sí tások, kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítás) a feltétel értelmében egy szerzôdésnek számítanak akkor is, ha azokat több kötvényen tart - ják nyilván. * A biztosítási fajtákat és a számítás alapját képezô állománydíj százalékokat a

3 B) A BUSINESSPARTNER SZERZÔDÉS MEGKÖTÉSE, HATÁLYBA LÉPÉSE A Biztosító csak azon egyéni vállalkozó és nem természetes sze mély ügyfelei részére teszi lehetôvé a szerzôdés meg - kötését, akik a szer zôdés hatályba lépésének napján a II/A/1. pont a), b), c) bekezdésében megfogalmazott feltételek közül legalább egynek megfelelnek, és teljesítik a II/A/2. pontban megfogalmazott kritériumot. A Biztosító a szerzôdés hatályba lépése napjának te - kinti: a) Új biztosítási szerzôdés(ek) kötése esetén a kockázatviselés kezdeteként rögzített napot abban a biztosítási szerzôdésben, amellyel a szer zôdés feltételei megvalósulnak (II/A/1. pont a, b pont és a c pont új szerződés kötésére vonatkozó rendelkezése). b) A II/A/1/c pontban megjelölt érvényes, és díjjal fedezett szerzôdések esetében a szerzôdés aláírásának dátumát. III. A BUSINESSPARTNER BÓNUSZ A Biztosító ügyfelei részére bónuszjogosultságot bizto - sít, amely alapján a kármentessége esetén díjvisszatérítésben részesülhet. 1. Megfigyelési idôszak A Biztosító a bónuszjogosultságának megállapí tá - sát megfigyelési idôszakhoz köti (12 hónap), amely idôszak minden év március 1-jétôl a következô év februárjának utolsó napjáig tart. 2. Figyelembe vett szerzôdések A bónuszjogosultság megállapításakor a összes, a Megfigyelési idôszak alatt a ekre vonatkozó Aktuális hirdetmény 2. sz. táblázatá ban megnevezett fajtájú szerzôdéseit figyeli a Biztosító. 3. A díjvisszatérítés alapja A Biztosító a figyelembe vett szerzôdéseknek a Megfigyelési idô - szak ban a szerzôdés hatályba lépésétôl kez dô - dôen késedelem nélkül befolyt díjainak a ekre vonatkozó Aktuális hirdetményben közzé tett részét tekinti a visszatérítés alapjául. Késedelem nélkül befolytnak tekintendôk azok a díjak, amelyek az esedékességüket követô 30 napon belül a Biztosító számláján jóváírásra kerültek. 4. A díjvisszatérítés jogcíme és feltételei A kármentesség címén díjvisszatérítésre jogosult, amennyiben az alábbi feltételek együttesen teljesülnek: A bónusz-visszaterítés csak egy meglévô bankszámlaszámra tör - tén het, ezért a szerzôdés megkötésénél az ügyfél bankszámla szá mát megadni köteles. A legalább egy Vállalkozás & fejlôdés, Perfekt on biztosítás gépjármû-biztosítási szerzôdéssel rendel - kezik. A megfigyelési idôszak utolsó napján a a Vállal - kozás & fejlôdés, Perfekt onbiztosítás, Perfekt felelôs ség biz - tosítás, szállítmány-, kishajó casco, kishajó felelôsség-, mû tárgy technikai biztosítás, gépjármû-, baleset-, lakás-, jogvédelem és a segítségnyújtási biztosítási fajták közül legalább kettô érvé - nyes, eltérô biztosítási fajtájú* szerzôdéssel rendelkezik, ezen biztosítási fajták közül legalább 1 érvényes szerzôdéssel rendel ke - zik, melyhez eltérô biztosítási fajtájú* kiegészítô biztosítás kap cso - ló dik (a ekre vonatkozó Aktuális hirdetmény 2. sz. táb lá zata szerint), melyek közül legalább egynek Vállalkozás & fej - lô dés, Perfekt onbiztosítás gépjármû szerzôdésnek kell lennie. Megfigyelési idôszakban a figyelembe vett szerzôdésekre a Bizto - sító nem küldött háromnál több felszólítót a késedelmes díjfizetésrôl. 5. A díjvisszatérítés mértéke A Biztosító a ekre vonatkozó Aktuális hirdetmény III. pontjában meghatározott mér tékû kármentességi díjvisszatérítést teljesít a jelen szerzôdés III/4. pontjában megfogalmazott feltételek teljesülése esetén. 6. Az elszámolás A Biztosító a kármentességi díjvisszatérítés összegét legkésôbb a megfigyelési idôszakot követô május 1-jéig fizeti ki. IV. TOVÁBBI BUSINESSPARTNER KEDVEZMÉNYEK Azok a ügyfelek, akik casco szerzôdéssel rendelkeznek és részükre kár miatt bónusz-átsorolás válik szükségessé, legfeljebb három bónusz-osztállyal sorolódnak vissza, amennyiben az alábbi fel - té te lek mindegyike teljesül: a casco bónusz szempontjából vizsgált idôszakban csak egy kárese - mény kapcsán történt kifizetés, a bónusz-átsorolást közvetlenül megelôzô elszámolás alkalmával a díjvisszatérítésben részesült. Akciós kedvezmény a ekre vonatkozó Aktuális hirdetményben kerül közzétételre. V. FELMONDÁS A szerzôdést mindkét fél jogosult 30 napos hatállyal, indoklás nélkül, írásban felmondani. A szerzôdés felmondása nem jelenti a biztosítási szerzôdések felmondását. VI. FELTÉTELEK MEGVÁLTOZTATÁSA A Biztosító jogosult a ekre vonatkozó Aktuális hirdetményben közzétett adatokat minden naptári negyedév elsô napján megváltoztatni és új hirdetményben nyilvánosságra hozni. A ekre vonatkozó Aktuális hirdetményt a Biztosító a honlapján (www.uniqa.hu) és az ügyfélszolgálatokon közzéteszi. VII. EGYEBEK A felek jogviszonyára jelen szerzôdés és a Polgári Törvénykönyv, valamint a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadóak. Szerződő felek jelen szerződésből eredő jogvitáik eldöntésére kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság és hatáskörtől függően a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét. Az UNIQA Biztosító Zrt. szerzôdéseinek díjvisszaté rí té - sét a hirdetményben szabályozza. * A biztosítási fajtákat és a számítás alapját képezô állománydíj százalékokat a Aláírás dá tu ma: Ha tály ba lé pés dá tu ma: üz let kö tô Üzletkötô kódja ügyfél

4 UNIQA Biztosító Zrt Budapest, Róbert Károly krt Tel.: Fax: Aktuális hirdetmény H 5110/ /071 Érvényesség kezdete: október 1. Érvényesség tartama: visszavonásig I. BIZTOSÍTÁSI FAJTÁK, DÍJELÔÍRÁSRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK A jogviszony létrejöttének feltétele, hogy a szer zô dé sek együt tes éves állománydíja elérje a 200 ezer forintot. A 200 ezer forint összegű állománydíj eléréséhez figyelembe vehetô biztosítási fajták és a számítás alapját képezô állománydíj százalékok: 1. sz. táb lá zat Biztosítási fajta Figyelembe vehetô díjrész Vállalkozás & fejlôdés kisvállalkozói onbiztosítások (valamennyi módozat) 100% Perfekt onbiztosítás 100% Perfekt felelôsségbiztosítás 100% Szállítmánybiztosítás 100% Mûtárgybiztosítás 100% Technikai biztosítások 100% Gépjármû-biztosítások Casco alap- és kiegészítô biztosítások 30% Kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítás 100% Balesetbiztosítások (valamennyi módozat) 100% Lakásbiztosítások (valamennyi módozat) 100% Segítségnyújtási biztosítások (Assistance) 100% Jogvédelem biztosítások 100% Életbiztosítások Folyamatos díjas életbiztosítások 100% Egyszeri díjas életbiztosítások 6% Quattro életbiztosítás (kiegészítô biztosításokkal) 100% Betegségbiztosítások (valamennyi módozat csoportos biztosításokat beleértve) 100% Kishajó casco biztosítás 100% Kishajó felelôsségbiztosítás 100% Kiegészítô balesetbiztosítás 100% Kiegészítô családi balesetbiztosítás 100% Kiegészítô életbiztosítás 100% Kiegészítô utazási biztosítás 100% Kiegészítô mûtárgybiztosítás 100% Kiegészítô családi jogvédelem asszisztencia 100% II. A DÍJVISSZATÉRÍTÉS ALAPJA A Biztosító a szerződés III/4. pontjában megfogalmazott feltételek teljesülése esetén kármentesség címén díj vissza térítést folyósít ügyfelei szá mára, amennyiben a a 2. sz. táblázatban felsorolt biztosítási fajtákhoz tartozó vállalkozói minőségben, nem természetes személyként kötött szerződéseire, ugyan ezen táblázat alapján számított előírt és befolyt összes díja eléri a 200 ezer forintot. Kármentesség címén fizetendő, díjvisszatérítésnél figyelembe vehető biztosítási fajták, és a visszatérítés alapjául figyelembe vehető időszakra előírt és befolyt díj mértéke (%): 2. sz. táb lá zat Biztosítási fajta Figyelembe vehetô díjrész Vállalkozás & fejlődés kisvállalkozói onbiztosítások (valamennyi módozat) 100% Perfekt onbiztosítás 100% Perfekt felelősségbiztosítás 100% Szállítmánybiztosítás 100% Műtárgybiztosítás 100% Technikai biztosítások 100% Gépjármű-biztosítások Casco alap- és kiegészítő biztosítások 30% Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 100% Balesetbiztosítások (valamennyi módozat) 100% Lakásbiztosítások (valamennyi módozat) 100% Segítségnyújtási biztosítások (Assistance) 100% Jogvédelem biztosítások 100% Életbiztosítások (valamennyi módozat csoportos biztosítások beleértve) 0% Quattro életbiztosítás (kiegészítô biztosításokkal) 0% Betegségbiztosítások (valamennyi módozat csoportos biztosításokat beleértve) 0% Kishajó casco biztosítás 100% Kishajó felelôsségbiztosítás 100% Kiegészítô balesetbiztosítás 100% Életbiztosításhoz kapcsolódó kiegészítô balesetbiztosítás 0% Kiegészítô családi balesetbiztosítás 100% Kiegészítô életbiztosítás 0% Kiegészítô utazási biztosítás 100% Kiegészítô mûtárgybiztosítás 100% Kiegészítô családi jogvédelem asszisztencia 100% A biz to sí tó elôírt és be folyt díj ként tart ja nyil ván a meg fi gye lé - si idô szak ban szám lá já ra iga zol tan beér ke zett dí ja kat. III. DÍJVISSZATÉRÍTÉSI TÁB LÁ ZAT A díjvisszatérítéshez szükséges, hogy a díjvisszatérítés alapjába beszámítható biztosítási díjak összege elérje a 200 ezer forintot. 3. sz. táb lá zat Fi gye lem be vett be folyt díj (Ft) Vissza té rí tés (Ft) több mint IV. AKCIÓS KEDVEZMÉNY 500 ezer forint feletti figyelembe vett befolyt díjú ügy feleink - nek igény szerint ingyenes onbiztosítási kockázatfel - mérést végzünk. Budapest, október 1. UNIQA Biztosító Zrt.

5 Az UNIQA Biztosító Zrt. az ISO 9001:2008 minõségügyi szabvány szerint tanúsított pénzügyi szolgáltató. H 5109/ /141 További információval biztosítási tanácsadója készséggel áll rendel ke zé sére. Bizalommal fordulhat ezen túl az ország számos pontján megtalálható kirendeltségeinkhez is. Regionális központjaink: Dél-magyarországi Régióigazgatóság 6000 Kecskemét, Csányi J. u Tel.: Észak-magyarországi Régióigazgatóság 3525 Miskolc, Széchenyi u Tel.: Dél-dunántúli Régióigazgatóság 7621 Pécs, Citrom u. 2. Tel.: Nyugat-magyarországi Régióigazgatóság 9700 Szombathely, Hunyadi u Tel.: Vezérigazgatóság 1134 Budapest, Róbert Károly krt Tel.: , , , Internet:

Feltétel. Bónusz Pro III.

Feltétel. Bónusz Pro III. Feltétel Bónusz Pro III. Ügyféltájékoztató Tisztelt Partnerünk! Kér jük, hogy biz to sí tá si aján la tá nak aláírá sa elôtt fi gyel me sen ol vas sa el az igény fel mé rés alap ján Ön nek aján lott ter

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

Multi Help 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Multi Help 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Feltétel Multi Help Multi Help 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Je len fel té te lek ér vé nye sek az UNIQA Biztosító Zrt. (székhelye: 1134 Buda - pest, Róbert Károly krt. 7074. a továbbiakban: biztosító) se

Részletesebben

Ajánlat. Med Help. Betegségbiztosítás

Ajánlat. Med Help. Betegségbiztosítás Ajánlat Med Help Betegségbiztosítás UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Med Help Betegségbiztosítás Ajánlat Ajánlatszám: Kötvényszám:

Részletesebben

Feltétel. Med Help II. Betegségbiztosítás. 2014. március 15-től érvényes

Feltétel. Med Help II. Betegségbiztosítás. 2014. március 15-től érvényes Feltétel Med Help II. Betegségbiztosítás 2014. március 15-től érvényes Ügyféltájékoztató Tisztelt Partnerünk! Kérjük, hogy biztosítási ajánlatának aláírása elôtt figyelmesen ol vas sa el Önnek ajánlott

Részletesebben

A) Ügyféltájékoztató 2. B) Otthon & nyugalom III. lakásbiztosítás általános feltétel 3. C) Otthon & nyugalom III. lakásbiztosítás különös feltétel 6

A) Ügyféltájékoztató 2. B) Otthon & nyugalom III. lakásbiztosítás általános feltétel 3. C) Otthon & nyugalom III. lakásbiztosítás különös feltétel 6 Otthon & nyugalom III. lakásbiztosítás feltételek Tartalomjegyzék A) Ügyféltájékoztató 2 B) Otthon & nyugalom III. lakásbiztosítás általános feltétel 3 C) Otthon & nyugalom III. lakásbiztosítás különös

Részletesebben

Feltétel. Szuper-G + utasbiztosítás. több szerződéssel rendelkezik, a biztosító legfeljebb egy szer ző dés alapján nyújt szolgáltatást.

Feltétel. Szuper-G + utasbiztosítás. több szerződéssel rendelkezik, a biztosító legfeljebb egy szer ző dés alapján nyújt szolgáltatást. UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 12386-060 Szuper-G + utasbiztosítás Feltétel 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen feltételek érvényesek az UNIQA Biztosító

Részletesebben

GB126 JELÛ FORRÁS II. VEGYES ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI

GB126 JELÛ FORRÁS II. VEGYES ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI Az OTP Csoport partnere GB126 JELÛ FORRÁS II. VEGYES ÉLETBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám: 2225/1 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

Ajánlat. MediQa. Betegségbiztosítás

Ajánlat. MediQa. Betegségbiztosítás Ajánlat MediQa Betegségbiztosítás Nyilatkozat UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 A biztosítóról és az általam választott MediQa nevû

Részletesebben

Feltétel. Life Planet

Feltétel. Life Planet Feltétel Life Planet Life Planet Termékkód: 365 Ügyféltájékoztató Tisztelt Partnerünk! Kérjük, hogy biztosítási ajánlatának megtétele előtt figyelmesen olvassa el a Life Planet befektetési egységekhez

Részletesebben

Jövőkép. klasszikus nyugdíjbiztosítás különös feltételei (GG21/2015) Hatályos: 2015. március 1. Nysz.: 17497

Jövőkép. klasszikus nyugdíjbiztosítás különös feltételei (GG21/2015) Hatályos: 2015. március 1. Nysz.: 17497 Jövőkép klasszikus nyugdíjbiztosítás különös feltételei (GG21/2015) Hatályos: 2015. március 1. Nysz.: 17497 Tartalomjegyzék I. Kiemelt jellemzők.........................................................................

Részletesebben

Otthona védelméért. Otthon és környezet Lakásbiztosítás ajánlat

Otthona védelméért. Otthon és környezet Lakásbiztosítás ajánlat Otthona védelméért Otthon és környezet Lakásbiztosítás ajánlat Nyilatkozat UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Viharjelzô regisztrációs

Részletesebben

A tanulók nyári szünidei foglalkoztatásáról, adó- és járulékfizetési szabályokról

A tanulók nyári szünidei foglalkoztatásáról, adó- és járulékfizetési szabályokról Adóvilág 2011. szeptember XV. Évfolyam 10. szám A tanulók nyári szünidei foglalkoztatásáról, adó- és járulékfizetési szabályokról Ebben a cikkben a tanulók, hallgatók (továbbiakban: tanulók) nyári szünidõ

Részletesebben

EURÓPAI UTAZÁSI BIZTOSÍTÓ ZRT.

EURÓPAI UTAZÁSI BIZTOSÍTÓ ZRT. EURÓPAI UTAZÁSI BIZTOSÍTÓ ZRT. Cégjegyzékszám: 01-10-043228 Fôvárosi Bíróság mint Cégbíróság UTASBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2008-08U1) TARTALOMJEGYZÉK I. Általános Feltételek.... 2 Szolgáltatás-táblázat...

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltétel és ügyféltájékoztató Ügyféltájékoztató Tisztelt Partnerünk! Köszönjük, hogy biztosítási ajánlatával társaságunkat, az UNIQA Biztosító Zrt.-t tisztelte meg.

Részletesebben

Feltétel. Travel Help utazási biztosítás

Feltétel. Travel Help utazási biztosítás UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 76 78. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 12386-060 Travel Help utazási biztosítás Feltétel 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Je len fel té te lek ér vé nye sek az

Részletesebben

MKB Életbiztosító Zrt. Általános Szerzôdési Feltételek

MKB Életbiztosító Zrt. Általános Szerzôdési Feltételek BIZTOSÍTÓ MKB Életbiztosító Zrt. Általános Szerzôdési Feltételek B ÉÁSZF/0002/2008.04.01. Általános Szerzôdési Feltételek MKB Életbiztosító Zrt. (B ÉÁSZF/0002/2008.04.01.) TARTALOMJEGYZÉK I. Fogalmak 3

Részletesebben

Általános Szerzôdési Feltételek

Általános Szerzôdési Feltételek Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság Általános Szerzôdési Feltételek (Üzletszabályzat) Hatályos: 2015. február 1-jétôl A) A lakás-elôtakarékossági szerzôdés megkötése

Részletesebben

Ajánlat és feltételek

Ajánlat és feltételek Ajánlat és feltételek 2005 NYILATKOZAT Jelen nyilatkozat a számú biztosítási ajánlat elválaszthatatlan részét képezi. Alulírott szerződő elismerem, hogy az ajánlat alá írá sa előtt át vet tem, megismertem

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. december 5. 2012. 11. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3351/2012. (XII. 5.) AB vég zés al kot mány jo gi pa nasz vissza uta sí tá sá ról... 698 3352/2012. (XII. 5.) AB vég zés

Részletesebben

SIGNAL Nyugdíj. Ajánlat és feltételek

SIGNAL Nyugdíj. Ajánlat és feltételek SIGNAL Nyugdíj Ajánlat és feltételek Tartalomjegyzék SIGNAL NYUGDÍJ BEFEKTETÉSI EGYSÉGEKHEZ KÖTÖTT ÉLETBIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI... 4 1. Bevezetés... 4 2. Fogalmak, meghatározások.... 4 3. Általános szabályok,

Részletesebben

Az UNIQA Biztosító Zrt. 2014. január 1-től alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) díjtarifája

Az UNIQA Biztosító Zrt. 2014. január 1-től alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) díjtarifája UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1/20/30/70 5445-555 Rövid hívószám: 1418 Fax: +36 1 238-6060 E-mail: info@uniqa.hu www.uniqa.hu www.uniqa.hu Az UNIQA Biztosító Zrt.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Érvényes: 2014. november 10-től

TARTALOMJEGYZÉK. Érvényes: 2014. november 10-től TARTALOMJEGYZÉK A QUANTIS Consulting Zrt. ügyféltájékoztatója... 2 Tájékoztatás a Teljes Költség Mutatóról... 3 Tájékoztatás az Effektív Költség Mutatóról... 5 Adózási tájékoztató... 6 A CIG Pannónia Életbiztosító

Részletesebben

Az UNIQA Biztosító Zrt. 2015. január 1-től alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) díjtarifája

Az UNIQA Biztosító Zrt. 2015. január 1-től alkalmazandó kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) díjtarifája UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1/20/30/70 5445-555 Rövid hívószám: 1418 Fax: +36 1 238-6060 E-mail: info@uniqa.hu www.uniqa.hu www.uniqa.hu Az UNIQA Biztosító Zrt.

Részletesebben

Ügyfél-tájékoztató és Szerzõdési Feltételek Életbiztosítások Egészségbiztosítások

Ügyfél-tájékoztató és Szerzõdési Feltételek Életbiztosítások Egészségbiztosítások Ügyfél-tájékoztató és Szerzõdési Feltételek Életbiztosítások Egészségbiztosítások Tartalom Életbizosítások.....................................5. oldal Ügyfél-tájékoztató..................................

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Érvényes: 2014. március 1-től

TARTALOMJEGYZÉK. Érvényes: 2014. március 1-től TARTALOMJEGYZÉK A QUANTIS Consulting Zrt. ügyféltájékoztatója...2 Tájékoztatás a Teljes Költség Mutatóról...3 Adózási tájékoztató... 4 A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Általános Életbiztosítási Feltételei

Részletesebben

April Kutya-Macska Biztosítás Ügyféltájékoztató és Általános Biztosítási Feltételek

April Kutya-Macska Biztosítás Ügyféltájékoztató és Általános Biztosítási Feltételek www.kutyamacskabiztositas.hu April Kutya-Macska Biztosítás Ügyféltájékoztató és Általános Biztosítási Feltételek APRIL KUTYA-MACSKA BIZTOSÍTÁS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Ügyfelünk! Az APRIL csoport Franciaorzság

Részletesebben

PÓTLAP a SIGNAL Nyugdíj (NY121) befektetési egységekhez kötött életbiztosítás feltételkiegészítéshez

PÓTLAP a SIGNAL Nyugdíj (NY121) befektetési egységekhez kötött életbiztosítás feltételkiegészítéshez PÓTLAP a SIGNAL Nyugdíj (NY121) befektetési egységekhez kötött életbiztosítás feltételkiegészítéshez Jelen feltételkiegészítés a SIGNAL Nyugdíj (NY121) befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerződések

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltételek Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16441 Tartalomjegyzék A Generali Biztosító Zrt. kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási feltételei és a biztosítási

Részletesebben

Allianz kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás

Allianz kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás www.allianz.hu Allianz kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás Terméktájékoztató és Általános szerzõdési feltételek Érvényes 2014. szeptember 1-jétől 1/42 Tartalomjegyzék Köszöntő...............................................3

Részletesebben