Ht. alapfogalmak,közszolgáltatás, engedélyezés, felelősségi rendszer

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ht. alapfogalmak,közszolgáltatás, engedélyezés, felelősségi rendszer"

Átírás

1 Ht. alapfogalmak,közszolgáltatás, engedélyezés, felelősségi rendszer dr. Csepregi István

2 Hgt. Hulladékgazdálkodás Hulladék kezelés Hulladékkezelési közszolgáltatás Közszolgáltató Települési hulladék Gazdálkodó szervezet Fogalmak 1. Ht. Hulladékgazdálkodás Hulladék kezelés Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Közszolgáltató Települési hulladék Gazdálkodó szervezet Begyűjtés Előkezelés

3 Fogalmak 2. A Ht-ben 50 fogalom + vhr-ek.(a közszolgáltatás kapcsán van diszharmónia, a termelési hulladék kérdéses lásd: 54. ) hulladék: bármely anyag vagy tárgy, amelytől birtokosa megválik, megválni szándékozik vagy megválni köteles; hulladékfajta: az az anyagfajta így különösen fa, fém, papír, üveg, kompozit, műanyag, biológiailag lebomló, amelyből az adott hulladék képződik; hulladékjelleg: a hulladék veszélyes vagy nem veszélyes jellemzője; elkülönített gyűjtés: olyan gyűjtés, amelynek során a hulladékáramot a hulladék fajtája és jellege szerint elkülönítik, lehetővé téve annak egyedi módon történő kezelését;

4 Fogalmak 3. települési hulladék: a háztartási és a háztartási hulladékhoz hasonló szilárd hulladék; háztartási hulladék: a háztartásokban képződő vegyes, elkülönítetten gyűjtött, valamint nagydarabos hulladék, ideértve a lakásokban, lakóingatlanokban, a pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben, valamint a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein képződő hulladékot; háztartási hulladékhoz hasonló hulladék: az a vegyes, illetve elkülönítetten gyűjtött hulladék, amely a háztartásokon kívül képződik, és jellegében, összetételében a háztartási hulladékhoz hasonló; nagydarabos hulladék: az ingatlantulajdonostól a közszolgáltató által nem rendszeres jelleggel átvett olyan hulladék, amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladja (lom); vegyes hulladék: a háztartási és a háztartási hulladékhoz hasonló hulladéknak az a különböző fajtájú és összetételű hulladékot tartalmazó része, amelyet az elkülönítetten gyűjtött hulladéktól eltérő külön gyűjtőedényben gyűjtenek;

5

6 Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék (HKKTH) 438/2012. (XII. 29.) Korm. rend. 3. HKKTH H TH H Elhagyott H Ingatlanon vegyesen és elkülönítetten gyűjtött TH (kiv.: 39. ) TH H TH TH Átvételi helyi, spec. gyűjtőhelyi H H. gyűjtőszigeti TH H. gyűjtőudvari H Lom HHHH EGY (önkéntes!)

7 TH & HKKTH viszonya HKKTH TH Mi a közszolgáltatás tartalma?

8 Fogalmak 4. hulladékgazdálkodás: a hulladék gyűjtése, szállítása, kezelése, az ilyen műveletek felügyelete, a kereskedőként vagy közvetítőként végzett tevékenység, továbbá a hulladékgazdálkodási létesítmények és berendezések üzemeltetése, valamint a hulladékkezelő létesítmények utógondozása; megelőzés: az anyag vagy termék hulladékká válását megelőzően hozott olyan intézkedés, amely csökkenti a) a hulladék mennyiségét, többek között a termékek újrahasználata vagy a termékek élettartamának meghosszabbítása révén, b) a képződött hulladék környezetre és emberi egészségre gyakorolt káros hatásait, vagy c) az anyagok és a termékek veszélyes anyag tartalmát; gyűjtés: a hulladék összeszedése hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítás céljából, amely magában foglalja a hulladék előzetes válogatását és előzetes tárolását is; előkezelés: a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet; az előkészítő műveletek nem kimerítő listáját a Ht. 2. és 3. melléklet tartalmazza; szállítás: a hulladék telephelyen kívüli mozgatása; tárolás: a hulladék hasznosítást, illetve ártalmatlanítást megelőző, hulladékkezelő létesítményben vagy tárolótelepen történő ideiglenes elhelyezése, ide nem értve a hulladék elszállítást megelőző előzetes tárolását; kezelés: hasznosítási vagy ártalmatlanítási műveletek, ideértve a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítést is;

9 Fogalmak 5. hasznosítás: bármely kezelési művelet, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű gazdaságban betölthesse; a hasznosítási műveletek nem kimerítő listáját a Ht. 3. melléklet tartalmazza; anyagában történő hasznosítás: bármilyen hasznosítási művelet az energetikai hasznosítás kivételével; újrafeldolgozás: olyan hasznosítási művelet, amelynek során a hulladékot termékké vagy anyaggá alakítják annak eredeti használati céljára, akár más célokra; ez magában foglalja a szerves anyagok feldolgozását, de nem tartalmazza az energetikai hasznosítást és az olyan anyaggá történő feldolgozást, amelyet feltöltési műveletek során használnak fel; újrahasználat: olyan művelet, amelynek révén a hulladéknak nem minősülő terméket vagy alkatrészét újrahasználják arra a célra, amelyre eredetileg szolgált; újrahasználatra előkészítés: tisztítással, javítással, valamint ellenőrzéssel végzett hasznosítási művelet, amelynek során a hulladékká vált terméket vagy alkatrészét előkészítik arra, hogy bármilyen egyéb előkezelés nélkül újrahasználható legyen; ártalmatlanítás: minden olyan kezelési művelet, amely nem hasznosítás; a művelet abban az esetben is ártalmatlanítás, ha az másodlagos jelleggel anyagvagy energiakinyerést eredményez; az ártalmatlanítási műveletek nem kimerítő listáját a Ht. 2. melléklet tartalmazza;

10 Fogalmak 6. előkezelés: a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet; az előkészítő műveletek nem kimerítő listáját a Ht. 2. és 3. melléklet tartalmazza; visszavétel: olyan szolgáltatás, amelynek során a hulladéknak nem minősülő használt elemet, akkumulátort, illetve csomagolását, valamint a használt elektromos és elektronikus berendezést, illetve csomagolását a gyártó vagy a forgalmazó a fogyasztótól visszaveszi; gazdálkodó szervezet: a jogi személy, a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, valamint az egyéni vállalkozó, ide nem értve azt a költségvetési szervet, amelyet az államháztartásról szóló törvény szerint közfeladat ellátására hoztak létre;

11 Ht. alapelvek az újrahasználat és az újrahasználatra előkészítés elve a kiterjesztett gyártói felelősség elve az önellátás elve a közelség elve a szennyező fizet elve a biológiailag lebomló hulladék hasznosításának elve a költséghatékony hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosításának elve a keresztfinanszírozás tilalmának elve

12 Gyártási maradék A hulladékképződés megelőzése érdekében törekedni kell arra, hogy a technológiából származó, de a technológiai folyamatba visszavezetett gyártási maradék, anyag, valamint a már használt, de eredeti céljára ismételten felhasználható termék, illetve melléktermék a gyártásfelhasználás ciklusban maradjon. Az anyag vagy termék, illetve melléktermék a gyártásfelhasználás ciklusból történő kilépésekor válik hulladékká. Probléma: A Ht.-ban sehol másutt nem jön elő egyik kulcsfogalom sem! (gyártási maradék, gyártásfelhasználás ciklusa stb.)

13 Melléktermék Valamely anyagot vagy tárgyat, amely olyan előállítási folyamat során képződik, amelynek elsődleges célja nem az ilyen anyag vagy tárgy előállítása, a következő feltételek együttes teljesülése esetén nem hulladéknak, hanem mellékterméknek lehet tekinteni: a) további felhasználása biztosított, b) előállítását követően a szokásos ipari gyakorlattól eltérő feldolgozás nélkül közvetlenül felhasználható, c) az előállítási folyamat szerves részeként állítják elő, d) a környezetet és az emberi egészséget hátrányosan nem érinti, és e) további használata jogszerű, azaz meghatározott módon történő felhasználása tekintetében az anyag vagy tárgy megfelel a termékre, a környezet- és egészségvédelemre vonatkozó összes jogszabályi előírásnak. ( Ht. 8. )

14 Eljárási szabályok Aki mellékterméket állít elő vagy tevékenysége során melléktermék képződik, és az előállított vagy képződött anyagot, tárgyat melléktermékként, illetve termékként használja fel, tárolja vagy forgalmazza - 30 napon belül tájékoztatás a KÖTEVIFE-nek, AKI - fordulhat a termék szerint felelős hatósághoz (nyilatkozat); - kérhet igazolást (dokumentációt) a gyártótól (tartalma): technológia részletes ismertetése, anyagmérleg, az előállított, vagy képződött melléktermék összetétele, felhasználás, forgalmazás tervezett célja, helye és módja, Ezt követően: elbírálás (határozat) Nyilvántartás Ellenőrzés: többféle is van, de a termék szerint felelős hatóság meg nem feleléskor értesíti a KÖTEVIFE-t, aki betiltja, hulladékként besoroltatja

15 Hulladékstátusz megszűnése Hasznosítási műveleten átesett anyag vagy tárgy a továbbiakban nem tekintendő hulladéknak a következő feltételek együttes teljesülése esetén: a) meghatározott célra rendeltetésszerűen, általános jelleggel használják, b) rendelkezik piaccal vagy van rá kereslet, c) megfelel a rendeltetésére vonatkozó műszaki követelményeknek és a rá vonatkozó jogszabályi előírásoknak, szabványoknak, és d) használata összességében nem eredményez a környezetre vagy az emberi egészségre káros hatást. Diszpreferencia: Lásd 10. megfelelés igazolása => erre alkalmas minőségbiztosítási rendszer +=> tanúsítása, jogszabály szerint erre alkalmas tanúsító szervezet + => rendszert az erre alkalmas tanúsító szervezet negyedévente ellenőrzi +=> rendszeres külön hatósági ellenőrzés ( termék megfelelőségének és biztonságának ellenőrzéséért felelős hatóság +piacának felügyeletéért felelős hatóság )

16 Gazdálkodó szervezet Hulladékgazdálkodási engedély Kiv.: közfeladatot ellátó költségvetési szerv től non profit! Általános feltételek (Ht. + Vhr.-ek) Közszolgáltató Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv Hulladékgazdálkod ási közszolgáltatási engedély 51 %-os állami és/vagy önkormányzati tulajdon (direkt/indirekt) Management jog (részleges, személyi jellegű) Speciális feltételek (Ht. + Vhr.) OHÜ minősítés Közszolgáltatói hulladékgazdálkodói terv Ht. + önálló törvény (?) Hulladékgazdálkodási közszolgáltatói szerződés Önkormányzati rendeleti kijelölés Kizáró feltételek fennállása Elkülönült nyilvántartás In-house Közbeszerzés Értékhatár alatti Ht.42. (5) bekezdés Vhr. szerinti

17 Ingatlantulajdonos Természetes személy (HH) EGY VEGY LOM VHV BIO Gazdálkodó szervezet (HHHH) EGY VEGY Közfeladatot ellátó (HHHH) MINDEN => KSZ, gyártó, forgalmazó => KSZ => KSZ => KSZ (de lehet GY, F) => KSZ, saját => Saját döntés => KSZ => KSZ

18 Települési önkormányzati változás Települési önkormányzat Ellátás (közbeszerzés / saját cég) Helyi szabályozás (korlátozott) Árhatóság, díjhátralék, igénybevétel szabályozás egy része

19 2008/98/EK irányelv hatósági rendszerre vonatkozó részei Engedélyezés: Alapvetően tagállami hatáskör, tartalmára van előírás Az engedélyek határozott időre szólnak, de megújíthatóak Engedély kiadása megtagadható (23. cikk (3) bek.) Engedély alóli mentességek adhatóak, de a feltételeknek egyértelműeknek kell lenniük (hasznosítás, saját, telephelyen belüli ártalmatlanítás, nem veszélyes hulladék esetében) Ami nem engedélyköteles, ott nyilvántartás vezetése (26. cikk)

20 2008/98/EK irányelv hatósági rendszerre vonatkozó részei Ellenőrzés: Tagállami kérdés, de. megfelelő időszakos ellenőrzés Gyűjtés, szállítás esetében az eredetre, tulajdonságra, mennyiségre, rendeltetési helyre is! Figyelembe venni az EMAS-t is A nyilvántartás vezetése az ellenőrzéshez kötődik Szankció: Tagállami hatáskör, kiemelten az elhagyás, illegális lerakás, ellenőrizetlen kezelés megtiltása szankció hatékony, arányos, visszatartó erejű legyen

21 Ht. engedélyezési rendszere 1. A Ht. alapján hulladékgazdálkodási tevékenységhez: hulladékgazdálkodási engedély vagy nyilvántartásba vétel Kivétel: csak Ht!!! Speciális engedély: a közszolgáltatási engedély Hulladékgazdálkodási tevékenység (III. fejezet), de nincs taxáció és keveredik a művelet fogalmával!!!: Hulladék gyűjtése (kiv: ingatlanon, telephelyen való gyűjtés) Hulladék kereskedelem, közvetítés, szállítás Hulladék hasznosítás Hulladék ártalmatlanítás Hulladék behozatal, kivitel, átszállítás (1013/2006/EK rendelet!) További elemek: előzetes tárolás, előzetes válogatás (gyűjtés, 12. (4) bek.) tárolás (kezelési engedély, 32. (3) bek., csak gazdálkodó szervezet) veszélyes hulladék keverés (56. (1) bekezdés) Nem kell engedély: pl. ingatlanon, telephelyen keletkezett hulladék gyűjtése (üzemi gyűjtőhely), gyártó, forgalmazó az általa előállított, forgalmazott termékcsoportba tartozó használt termékből, forgalmazói csomagolásból származó hulladék átvételére (a termék előállítása, illetve forgalmazása helyén)

22 Ht. engedélyezési rendszere Hulladék besorolásának hatósági elvégzése és tényének hatósági határozatban való megállapítása (63. (2) bekezdés) Melléktermékre vonatkozó dokumentáció hatósági határozatban való elbírálása (lásd korábban) Az engedély határozott időre szól, maximum 5 év, Kivétel (8 év): OHÜ által minősített hulladékgazdálkodási tevékenységet végző gazdálkodó szervezet, mely a hulladékgazdálkodási tevékenység minősítésének részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott minőségirányítási és környezetirányítási rendszert működtet, valamint az erre vonatkozó akkreditált tanúsító szervezet által kibocsátott tanúsítvánnyal rendelkezik. A nyilvántartásba vétel 5 évre szól Hivatalból, vagy kérelemre az engedély módosításai egységes szerkezetbe foglalhatóak (kérelem: ig. szolg. díj!)

23 Ht. engedélyezési rendszere Ügyintézési határidő: 2 hó, nyilvántartásba vétel 1 hó Kérelem elutasítása, nyilvántartásba vétel megtagadása: ha a hulladékgazdálkodási tevékenység során alkalmazni tervezett művelet nem felel meg a jogszabályoknak, vagy az nem áll összhangban a 6. (1) bekezdésében foglaltakkal. Nem adható engedély annak, továbbá nem vehető nyilvántartásba az, akinek vagy amelynek az önkormányzati vagy az állami adóhatósággal szemben köztartozása van.

24 Ht. engedélyezési rendszere A környezetvédelmi hatóság a hulladékgazdálkodási engedélyt, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélyt, valamint a nyilvántartásba vett adatokat a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló kormányrendeletben meghatározott esetben módosíthatja vagy visszavonhatja. (79. (4) bek.) Az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet vagy miniszteri rendelet a (4) (7) bekezdésben foglalt feltételekhez kapcsolódó szabályokat részletesen meghatározhatja. (79. (9) bek.)

25 Enyr. A környezetvédelmi hatóság az engedélyt hivatalból visszavonhatja, ha az engedély jogosultja nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének, ha megállapítja, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta, ha az engedély jogosultja a tevékenységét az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, vagy ha az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.

26 Enyr. A környezetvédelmi hatóság az engedélyt hivatalból visszavonja: ha az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn, ha az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti, ha a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár. Visszavonó határozat: meghatározza a tevékenység felhagyására, valamint szükség esetén a monitoringra, utógondozásra vonatkozó követelményeket.

27 Ht. engedélyezési rendszere Hulladékgazdálkodási engedély minimális tartalma: a) az engedélyes azonosító adatait (név, cím, KÜJ-, KTJ-, KSH-azonosítók), b) a hulladék fajtáját, típusát és mennyiségét, c) az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezését, d) a hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett területet, e) a bevezetendő biztonsági és elővigyázatossági intézkedésekre vonatkozó követelményeket, f) az engedély időbeli hatályát. Hatósági nyilvántartás minimális tartalma: a) a nyilvántartásba vételre jogosult azonosító adatait (név, cím, KÜJ-, KTJ-, KSH-azonosítók), b) a nyilvántartásba vett hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezését, c) a hulladékgazdálkodási tevékenységet végző telephelyének pontos címét, valamint d) a hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett hulladék fajtáját, jellegét.

28 Ig. szolg. díj ( ) 1.Közvetítő szervezet engedélyezése Ft 2. Bejelentés az alábbi jogszabályokban meghatározott esetekben Ft - az elektromos és elektronikus berendezésekből származó hulladék átvételéről, gyűjtéséről és kezeléséről szóló kormányrendelet - a hulladékká vált gépjárművek kezelésének részletes szabályairól szóló kormányrendelet - az elem-és akkumulátorhulladék átvételéről, gyűjtéséről és kezeléséről szóló kormányrendelet - az újrahasználható és a nem újrahasználható termékek betétdíjáról szóló kormányrendelet 3. Újrahasználható csomagolószerek nyilvántartásba vétele Ft 4.Hulladékközvetítő, hulladékkereskedő bejelentéshez kötött tevékenységének nyilvántartásba vételi eljárása Ft 5. Hulladékkereskedelmi, -közvetítői vagy szállítási tevékenység engedélyezése Ft 6.Hulladékkereskedelmi, -közvetítői és szállítási tevékenységből két tevékenység együttes engedélyezése Ft 7. Hulladékkereskedelmi, -közvetítői és szállítási tevékenység együttes engedélyezése Ft 8. Hulladék előkezelésének engedélyezése, ha a hasznosítási és ártalmatlanítási műveletek közül előkészítő műveletet engedélyeznek Ft

29 Ig. szolg. díj ( ) 9. Hulladéktárolás engedélyezése Ft 10. Hulladékhasznosítás engedélyezése Ft 11.Hulladékártalmatlanítás engedélyezése Ft 12.Hulladék behozatalának, kivitelének, az ország területén való átszállításának engedélyezése Ft 13. Hulladéklerakó rekultivációjának és utógondozásának engedélyezése Ft 14. Veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenység engedélyezése, bejelentése az előző pontokban megállapított díjtétel 150%-a 15.A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendeletben meghatározott hulladék-, illetve technológia-minősítési eljárás Ft 16.Közszolgáltatás engedélyezése Ft 17.Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv jóváhagyása Ft 18.Hulladékgazdálkodási engedély egységes szerkezetbe foglalása Ft 19. Melléktermék felhasználhatóságára vonatkozó dokumentáció elbírálása Ft 20.Hulladék kezelő létesítmény működési szabályzat jóváhagyása Ft

30 Közvetítő, kereskedő nyilvántartásba vétele Enyr. Tevékenység megkezdése előtt kell benyújtani (előfeltétel!!!) Formanyomtatvány (R. melléklete + honlap!!!) Kérelem tartalma: a kérelmezőre vonatkozó adatok; a tervezett tevékenység (leírás); a tevékenységbe bevonni kívánt hulladék fajtája, típusa, jellege; a tevékenységgel érintett terület megnevezése; a kérelmező rendelkezésére álló pénzügyi eszközök, illetve azok garanciáinak meglétére vonatkozó igazolást; a kérelmező köztartozás-mentességének igazolása; meghatalmazás (ha kell); a kérelmező 11. szerinti nyilatkozata

31 Enyr. 11. szerinti nyilatkozat A kérelmező, vezető tisztségviselője az alábbiakról nyilatkozik: büntetőjogi felelősségét a bíróság a Büntető Törvénykönyvről szóló törvényben meghatározott környezetkárosítás, természetkárosítás vagy hulladékgazdálkodás rendjének megsértése bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen megállapította-e, hulladékgazdálkodási tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll-e, a Kvt. szerinti kármentesítési kötelezettségét jogerősen megállapították-e úgy, hogy a teljesítésre megállapított határidő lejártáig kötelezettségét nem teljesítette; bármilyen általa vagy olyan gazdasági társaság által folytatott korábbi tevékenysége, amelynek vezető tisztségviselője volt, eredményezte-e azt, hogy a felszámolást követően hátrahagyott hulladék kezeléséről költségvetési forrásból a Magyar Államnak vagy a megyei, illetve települési önkormányzatnak kellett gondoskodnia.

32 Közvetítő, kereskedő nyilvántartásba vétele Enyr. Hiánypótlás (alaki, tartalmi) Megtagadás, ha nem tesz eleget(30 nap) 8 nap (nyilvántartásba vétel vagy megtagadás)=> értesítés(?) Közhiteles HIR Változás bejelentés 15 nap (átvezetés: beérkezéstől 15 nap) megszűntetés (15 nap)=> formanyomtatvány! (más az adat és más a tevékenység esetében a joghatás!!!!) 5 éven túli folytatás=> 30 nappal előtte benyújtani!

33 Szállítás, közvetítés és kereskedelem engedélyezése Enyr. Kérelem tartalma: a kérelmező adatai; a tervezett tevékenység (leírás); a tevékenységbe bevonni kívánt hulladék fajtája, típusa, jellege, mennyisége (t); a tervezett tevékenységgel érintett terület megnevezése; a kérelmező rendelkezésére álló pénzügyi eszközök, garanciái, ezek igazolása; a tevékenységhez szükséges személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételeket, az alkalmazni kívánt technológiát, továbbá az eszközök, a berendezések és a járművek műszaki és környezetvédelmi jellemzőit, azok állapota, minősége, felszereltség (igazoló dokumentumok); ha a tevékenységhez használni kívánt eszközöket, berendezéseket, járműveket bérli vagy lízingeli, akkor ennek igazolása; a tervezett tevékenységgel érintett telephely adatai (ideértve a szállítójárművek tárolási, tisztítási és karbantartási helyét), műszaki, környezetvédelmi jellemzői, állapota, minősége, felszereltsége, kapacitása (üzemi gyűjtőhely gyűjtési, tárolási kapacitása is), szükség esetén a jogerős építésügyi hatósági engedély, telepengedély;

34 Szállítás, közvetítés és kereskedelem engedélyezése Enyr. a környezetbiztonsági, havária elhárítási tervet; a környezetvédelmi biztosítás megkötése tényét igazoló dokumentum; környezetvédelmi megbízott alkalmazása (ha kell); szállítási tevékenység esetén a szállítási műveleteket közvetlenül irányító vezető legalább környezetvédelmi szakirányú középfokú végzettségét vagy környezetvédelmi megbízotti foglalkoztatását igazoló dokumentum másolatát; szállítási tevékenység engedélyezése esetén a közlekedési hatóság által kiadott engedély számát és tárgyát, ha azt a belföldi és a nemzetközi közúti árufuvarozás szakmai feltételeiről és engedélyezési eljárásáról szóló miniszteri rendelet előírja; közvetítési, kereskedelmi tevékenység esetén a közvetítési, illetve kereskedelmi műveleteket közvetlenül irányító vezetőnek legalább középfokú környezetvédelmi szakirányú végzettségét és környezetvédelmi megbízotti foglalkoztatását igazoló dokumentum másolatát; 30 napnál nem régebbi igazolás a köztartozásmentességről; a 11. szerinti nyilatkozatot.

35 Szállítás, közvetítés és kereskedelem engedélyezése Enyr. Az (1) bekezdésben előírt feltételeknek, valamint a Ht.- ben foglaltaknak a kérelem megfelel, a környezetvédelmi hatóság a kérelmező részére a hulladékgazdálkodási engedélyt kiadja, amely a Ht.-ben meghatározottakon túlmenően a következőket tartalmazza: a tevékenység végzése során alkalmazott műveletek megnevezését, valamint a tevékenység végzéséhez szükséges egyedi feltételeket, előírásokat. Kis probléma: Az (1) bekezdés nem feltételeket, hanem a kérelem tartalmi követelményeit határozza meg. Az viszont, hogy az ott leírtaknak minek kell megfelelnie. Az egyes tevékenységekre együttesen, vagy külön-külön lehet kérelmet benyújtani. Engedély tartalma: Ket.+Ht.+engedélyezési rendelet+speciális rendeletek

36 Kezelés engedélyezése Enyr. A kezelési tevékenység végzésére vonatkozó engedély iránti kérelem tartalma: a kérelmező adatai; a tervezett tevékenység, kezelési művelet megnevezése, utóbbinál az alkalmazandó módszer, technológia részletes leírása; a hulladék fajtája, típusa, jellege, 1 év alatt kezelni kívánt hulladék mennyisége (t), összetétele; a kezelési művelettel érintett terület megnevezése; a kezelési művelet elvégzéséhez szükséges személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételek, az alkalmazni kívánt technológia, az eszközök, a berendezések és a járművek műszaki jellemzői, azok állapota, minősége és felszereltsége, a hulladékkezelési technológia anyag- és energiafelhasználását igazoló dokumentumok; a kezelési művelettel érintett hulladékgazdálkodási létesítmény, telephely adatai, műszaki és környezetvédelmi jellemzői, állapota, minősége, felszereltsége, kapacitása (az üzemi gyűjtőhely gyűjtési, tárolási kapacitása is), szükség esetén a jogerős építésügyi hatósági engedély, a jogerős telepengedély, a bejelentésről szóló igazolás, a jogerős használatbavételi vagy fennmaradási engedély; ha a kezeléshez használni kívánt eszközöket, berendezéseket, járműveket bérli vagy lízingeli, akkor ennek igazolása;

37 Kezelés engedélyezése Enyr. a kezelés technológiájával kapcsolatban: ga) a kezelés során felhasználni kívánt segédanyagokat, biológiai kezelés esetében a kezelőtelepen képződő csurgalékvíz összegyűjtésének és kezelésének módját, gb) a kezelés anyagmérlege, valamint a kezelés során képződött anyagok és hulladék mennyiségét, annak tervezett kezelési módját, a további felhasználási lehetőségeit, gc) a kezelés anyagmérlegét, gd) a kezelési folyamat szempontjából kritikus ellenőrzési pontokat, ge) a kezelés technológiájának műszaki és környezetvédelmi jellemzőit; a kezelési művelettel elérni kívánt környezetvédelmi és gazdasági célt; hasznosítás esetén az előállítani kívánt anyag vagy termék előállításával, gyártásával vagy forgalomba hozatalával járó környezetvédelmi és gazdasági előnyt, hasznot, a Ht. 9. (1) bekezdésében meghatározottak szerint a hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó igazolást; a kezelési tevékenység végzéséhez szükséges, a kérelmező rendelkezésére álló pénzügyi eszközök, garanciái, meglétükre vonatkozó igazolás; céltartalék képzési terv, a környezetvédelmi biztosítás megkötésének tényét igazoló dokumentumot; a környezetbiztonsági, havária elhárítási terv; szükség esetén a monitoring terv; felhagyási terv (utógondozás); környezetvédelmi megbízott alkalmazása (ha kell); 30 napnál nem régebbi köztartozás-mentesség igazolása ; A 11. szerinti nyilatkozatot, Nyilatkozatot arról, hogy a kérelmező figyelembe vette-e a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben foglaltak szerint a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben levő álláskeresők alkalmazásának a lehetőségét.

38 Kezelés engedélyezése Enyr. Az engedély a Ht.-ben meghatározottakon túlmenően az alábbiakat tartalmazza: az érintett hg létesítmények körét, az üzemeltetés feltételeit; a hulladékkezelő létesítményben a kezelési művelettel érintett éves hulladékmennyiséget (t), a telephelyen egyidejűleg gyűjthető, tárolható hulladékmennyiséget (t); az engedélyezett kezelési technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzőit; a felhasználásra kerülő segédanyagokat, a kezelés során képződött anyag, hulladék megnevezését, kezelésének módját; a kezelési művelettel érintett hg létesítményre, telephelyre vonatkozó műszaki és környezetvédelmi követelményeket, szükség esetén a monitoringra, próbaüzemre vonatkozó előírásokat; a telephelyen folytatott kezelési tevékenység felhagyásának, hulladékkezelő létesítmény utógondozásának részletes feltételeit, a monitoringot és az ellenőrzési műveleteket is ideértve; a kezelési művelet ellátásához szükséges pénzügyi eszközöket, személyi feltételeket; a havária elhárítási tervet

39 Kezelés engedélyezése Enyr. Ha a (1) bekezdés g) pontjában meghatározottak értékelése során a hasznosítási technológia kisebb környezetterhelése, hatékonyabb anyag- és energiafelhasználása a rendelkezésre álló hulladékártalmatlanítási megoldásokhoz viszonyítva nem igazolható, hasznosításra vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély nem adható. Az engedélyt akkor adja meg a hatóság, ha a kérelem a tartalmi követelményeknek megfelel, és megállapítható, hogy a kérelemben meghatározott tevékenység környezetveszélyeztetést kizáró módon végezhető. Az engedély iránti kérelmet a hatóság elutasítja, ha a kérelem alapján az állapítható meg, hogy a kérelemben meghatározott tevékenység személyi vagy tárgyi feltételei nem biztosítottak, a kérelem a tartalmi követelményeknek nem felel meg Adatváltozás bejelentése (tevékenységet nem érintő) => 15 nap (átvezetés 30 nap) Engedély meghosszabbítása: legalább 60 nappal előtte benyújtani a kérelmet!!! Megszűntetés bejelentése: 30 nappal korábban

40 Közszolgáltatási engedélyezés Enyr. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedély iránti kérelemnek a következőket kell tartalmaznia: az engedélyt kérelmező hulladékgazdálkodási engedély számát, az engedélyt kérelmező cégkivonat számát, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék fajtáját, típusát, jellegét, mennyiségét (tonnában kifejezve), összetételét, a közszolgáltatói hulladékgazdálkodási tervet, a közszolgáltatással érintett terület megnevezését, kiterjedését; a Ht. 61. (4) bekezdésében meghatározott esetben a közterületen elhagyott, illetve jogellenesen elhelyezett hulladék elszállításával és kezelésével kapcsolatos vállalását tartalmazó nyilatkozatot. Itt az engedélyezési eljárás határideje nem hosszabbítható meg. Az engedélynek a Ht.-ben meghatározottakon túlmenően hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék fajtáját, típusát, jellegét, mennyiségét, összetételét kell tartalmaznia. Engedélyező: OKTVF

41 OHÜ minősítés Nem a hatósági engedélyezési rendszer része, de.. A kezelésre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel vagy hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet kezdeményezésére az OHÜ a gazdálkodó szervezetet minősíti 1 éves folyamatos tevékenység folytatás + Ht.+ Korm. rendelet feltételei 90 napos ügyintézési határidő Speciális jogorvoslat (Fővárosi Törvényszék) Közszolgáltatók esetében feltétel (33. (3), 34. (3) bek.)

42 Nyilvántartás vezetés Ht.+ 440/2012. (XII. 29.) Korm. Rendelet + speciális szabályok! Hatálya: - hulladéktermelő - hulladékbirtokos - szállító - közvetítő - kereskedő - hulladékkezelő Tartalma: 1. Melléklet + speciális szabályok Telephelyenként és hulladéktípusonként: a tevékenysége során képződő, mástól átvett, másnak átadott, általa kezelt hulladék Állapot: - Naprakész: veszélyes hulladék képződés( online, ker., kezelésre átvétel), hulladékszállítás (kiv.: ha a hulladék gyűjtőhelyen történő elhelyezése vagy átadása céljából történik), hulladék közvetítés, kereskedelem, kezelés, az építési-bontási hulladék képződéséről, a 314/2005-ös kormányrendeletben meghatározott iparágakhoz kapcsolódó tevékenységek végzése esetén a hulladék képződéséről - Heti rendszeresség (nem veszélyes hulladék 1. mell. 1. pontja)

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 1 / 44 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 2013.07.01 2013.12.31 5 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról Az Országgyűlés a környezet és az emberi egészség védelme, a környezetterhelés mérséklése,

Részletesebben

439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet. a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről

439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet. a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről 1. oldal 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88.

Részletesebben

439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről

439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (1) bekezdés

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. július 4., csütörtök Tartalomjegyzék 2013. évi CXXV. törvény A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről 63448 2013. évi

Részletesebben

A hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályi keretek változásai 2015-től. dr. Csepregi István

A hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályi keretek változásai 2015-től. dr. Csepregi István A hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályi keretek változásai 2015-től dr. Csepregi István 2014. év jogalkotása néhány szám tükrében MK: 190 => 27.022 (m. n.) kb. nettó 74 oldal/nap törvény => 113 Korm.

Részletesebben

MULTISZINT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

MULTISZINT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság MULTISZINT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZAT Budapest, 2014. 1 Tartalomjegyzék AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA, ÉS HATÁLYA... 5. oldal Az üzletszabályzat hatálya Személyi

Részletesebben

213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet

213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli

Részletesebben

A Kormány 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekrõl

A Kormány 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekrõl A Kormány 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekrõl A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (1) bekezdés

Részletesebben

445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet. az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet. az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (1) bekezdés 5., 7.,

Részletesebben

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet Hatályos: 2015.01.02 - a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet Hatályos: 2015.01.02 - a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet Hatályos: 2015.01.02 - a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (1)

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020.

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020. Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020. 2 Tartalom 1. Bevezetés... 6 2. A magyarországi hulladékgazdálkodás sajátosságai... 6 2.1. Magyarországi hulladékgazdálkodás jelenlegi helyzete, előrejelzés...

Részletesebben

98/2001. (VI. 15.) korm. rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

98/2001. (VI. 15.) korm. rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 98/2001. (VI. 15.) korm. rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. (1) bekezdés

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7.

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7. Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 4025 DEBRECEN, HATVAN U. 16. LEVÉLCÍM: 4001 DEBRECEN. Pf. 27. E-MAIL: tiszantuli@zoldhatosag.hu TELEFON: 52-511-000 TELEFAX: 52-511-097 Tiszántúli

Részletesebben

Az Országos Környezetvédelmi Tanács véleménye a Hulladékgazdálkodással összefüggő végrehajtási rendelet tervezetekről

Az Országos Környezetvédelmi Tanács véleménye a Hulladékgazdálkodással összefüggő végrehajtási rendelet tervezetekről Az Országos Környezetvédelmi Tanács véleménye a Hulladékgazdálkodással összefüggő végrehajtási rendelet tervezetekről A hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának

Részletesebben

A rendelet hatálya II. FEJEZET A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

A rendelet hatálya II. FEJEZET A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2013.(XII.02.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodásról és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésének kötelező

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. Általános rendelkezések

1. A rendelet célja. 2. Általános rendelkezések Bátaapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VII.26.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Bátaapáti község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS JELENE ÉS JÖVŐJE SALGÓTARJÁNBAN ÉS A KELETNÓGRÁD TÉRSÉGBEN

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS JELENE ÉS JÖVŐJE SALGÓTARJÁNBAN ÉS A KELETNÓGRÁD TÉRSÉGBEN HULLADÉKGAZDÁLKODÁS JELENE ÉS JÖVŐJE SALGÓTARJÁNBAN ÉS A KELETNÓGRÁD TÉRSÉGBEN Előadó: Nagy László VGÜ Nonprofit Kft. vállalkozási igazgatóhelyettes 2014.03.05.. VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszámunk: 18383/2013. Iktatószámunk: 88850/2013. Ügyintézőnk: Hornich Zsuzsa H A T Á R

Részletesebben

TÖRVÉNY A HULLADÉKRÓL

TÖRVÉNY A HULLADÉKRÓL TÖRVÉNY A HULLADÉKRÓL Avagy mit szabad csinálnia a hulladéknak és mit nem? A programot a Nemzeti Együttműködési Alap támogatta. Előzmények dióhéjban 2000 előtt nincs átfogó hulladék(gazdálkodási) törvény

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény Hatályos: 2014.07.01 -

1996. évi XXXI. törvény Hatályos: 2014.07.01 - 1996. évi XXXI. törvény Hatályos: 2014.07.01-1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 58/2013 (XII.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 58/2013 (XII.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 58/2013 (XII.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a hulladékról szóló 2012.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER JF/ /2015 NFM. a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról. Budapest, 2015.

ELŐTERJESZTÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER JF/ /2015 NFM. a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról. Budapest, 2015. 1 NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTER IGAZSÁGÜGYI MINISZTER JF/ /2015 NFM A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) (7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. március Készült: 2015. ELŐTERJESZTÉS a személygépkocsival díj

Részletesebben

A törvény hatálya. 4. E törvény alkalmazásában a) tűz (tűzeset): az az égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre vagy az anyagi

A törvény hatálya. 4. E törvény alkalmazásában a) tűz (tűzeset): az az égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre vagy az anyagi 1 / 21 2013.07.02. 14:05 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 2013.07.01 26 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből

Részletesebben

Fővárosi Bíróság 13.K.32249/2006/4 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Fővárosi Bíróság 13.K.32249/2006/4 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Bíróság 13.K.32249/2006/4 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Bíróság a dr. Szűcs Imre Zoltán ügyvéd (...) által képviselt...,... felperesnek a dr. Meller Éva Cecília ügyvéd (...) által képviselt

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 15. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda Tartalomjegyzék 17/2013. (I. 30.) Korm. rendelet A büntetés-végrehajtási szervezet részérõl a központi államigazgatási szervek

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

MUNKAANYAG. Hadabásné Szigethy Gyöngyi. Környezetvédelmi és vízügyi igazgatási ismeretek. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Hadabásné Szigethy Gyöngyi. Környezetvédelmi és vízügyi igazgatási ismeretek. A követelménymodul megnevezése: Hadabásné Szigethy Gyöngyi Környezetvédelmi és vízügyi igazgatási ismeretek A követelménymodul megnevezése: Általános környezetvédelmi feladatok A követelménymodul száma: 1214-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben