69/2006. (IV. 20.) számú Képviselı-testületi Határozat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "69/2006. (IV. 20.) számú Képviselı-testületi Határozat"

Átírás

1 69/2006. (IV. 20.) számú Képviselı-testületi Határozat 1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánási Rendırkapitányságnak a város közrend- és közbiztonsági helyzetérıl készült tájékoztatóját megtárgyalta és azt tudomásul veszi. Felelıs: - Határidı: - 2.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete figyelemmel az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság javaslatára a Városi Rendırkapitányság részére ,- Ft támogatást biztosít az önkormányzat évi költségvetésének tartaléka terhére. Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a határozattal kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételérıl. Határidı: május 20.

2 70/2006. (IV. 20.) számú Képviselı-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 296/2005. (XII. 22.) számú Képviselı-testületi Határozatát azzal egészíti ki, hogy április 01-tıl március 31-ig terjedı idıtartamra az önkormányzattal és Hajdúnánással kapcsolatos mősoroknak (Városházi Hírmondó, Nána kulturális magazin, Város lapja - lapszemle, Nánási sportmagazin, Programajánló, Interjú hírmagazin) a mősoridıbe való beszerkesztésére a City Rádió tulajdonosának, a Tandem 92 Kft-nek bruttó ,- Ft/hó támogatást biztosít az önkormányzat évi költségvetésének tartaléka terhére. Felkéri a polgármestert, hogy a képviselı-testület határozatában foglaltakról a Tandem 92 Kft. (4026 Debrecen, Bethlen u. 40. sz.) ügyvezetı igazgatóját értesítse és a kommunikációs megállapodást kösse meg. Határidı: április 30.

3 14/2006. (IV. 25.) Önkormányzati Rendelet Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja, és a évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 14/2006. (IV. 25.) Önkormányzati Rendeletet m e g a l k o t j a. Felhívja a t, hogy az önkormányzati rendelet kihirdetésérıl gondoskodjon. Felelıs: Határidı: április 25.

4 15/2006. (IV. 25.) Önkormányzati Rendelet Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló, a 29/2005. (VI. 27.) Önkormányzati Rendelettel módosított 12/2005. (III. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról szóló 15/2006. (IV. 25.) Önkormányzati Rendeletet m e g a l k o t j a. Felhívja a t, hogy az önkormányzati rendelet kihirdetésérıl gondoskodjon. Felelıs: Határidı: április 25.

5 16/2006. (IV. 25.) Önkormányzati Rendelet Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a szociális rászorultság esetén nyújtható egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 34/2004. (VII. 05.) Önkormányzati Rendelet további módosításáról szóló 16/2006. (IV. 25.) Önkormányzati Rendeletet m e g a l k o t j a. Felhívja a t, hogy az önkormányzati rendelet kihirdetésérıl gondoskodjon. Felelıs: Határidı: április 25.

6 71/2006. (IV. 20.) számú Képviselı-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalban évben végzett pénzügyigazdasági ellenırzések tapasztalatairól készült beszámolót elfogadja. Felelıs: - Határidı: -

7 72/2006. (IV. 20.) számú Képviselı-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 96. (6) bekezdésében foglaltak alapján a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról készített éves értékelést megtárgyalta és elfogadja. Felhívja a polgármestert, hogy a beszámolót a Hajdú-Bihar Megyei Közigazgatási Hivatal Megyei Szociális és Gyámhivatalának az elıírt tájékoztatási kötelezettségre hivatkozással küldje meg. Határidı: május 31.

8 73/2006. (IV. 20.) számú Képviselı-testületi Határozat 61.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy a MEDITERRÁN THERME Kft. ügyvezetıjének kérelméhez készült elıterjesztés megtárgyalását leveszi napirendjei közül. Felelıs: - Határidı: - 2.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az ülésen elhangzottakra tekintettel úgy határoz, hogy április 30-ig a Kft. és az önkormányzat képviselıi folytassanak egyeztetı tárgyalásokat elsısorban a cég által nyújtandó garanciák, valamint a szálloda megépítésének határideje vonatkozásában. Amennyiben ezek a tárgyalások eredményre vezetnek, úgy a képviselıtestület legközelebbi ülésén kinyilvánítja azon szándékát, hogy továbbra is szeretne együttmőködni a céggel. Azonban, ha ezek a garanciák nem lesznek elégségesek, akkor az önkormányzat kénytelen lesz a két fél által megkötött adásvételi szerzıdést felbontani. Fentiekre tekintettel a képviselı-testület a cég és az önkormányzat közötti szerzıdés hatályát 1 hónappal meghosszabbítja. Felkéri a polgármestert, hogy a határozatból adódó szükséges feladatok elvégzésérıl gondoskodjon. Határidı: április 30. a tárgyalások lefolytatására május 18. elıterjesztés készítésére

9 74/2006. (IV. 20.) számú Képviselı-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az Oktador Oktatási és Szakértıi Iroda (4200 Hajdúszoboszló, Erkel F. u. 77.) által elkészített Szakvélemény a Csiha Gyızı Általános, Közép- és Szakképzı Iskola intézményellenırzésérıl címő anyagot megismerte és a vizsgálati anyag ismeretében az alábbiak szerint határoz: Hajdúnánás Város Közoktatási, feladat ellátási; intézményhálózatmőködtetési és fejlesztési terve es idıintervallumról szól, melynek felülvizsgálata kétévenként esedékes, legközelebb 2006 végén. A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a felülvizsgálattal egyidejőleg gondoskodjon a szakértıi véleményben megfogalmazott javaslatok, ajánlások figyelembe vételérıl. Felelıs: polgármester Határidı: január 31.

10 75/2006. (IV. 20.) számú Képviselı-testületi Határozat I. 1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 100 %-os tulajdonában álló, Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Kht. (4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 6. szám) törzstıkéjének a Hajdúnánás Városi Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 4/2006. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet 3/2. számú melléklete alapján ,- eft-tal készpénzben történı emelését határozza el. 2.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 100 %-os tulajdonában álló, Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Kht. (4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 6. szám) (továbbiakban: Kht.) részére, a 129/2005. (VI. 23.) számú Képviselı-testületi Határozatával biztosított 7.800,- eft összegő kölcsön Kht. általi visszafizetésének megtörténtét tudomásul veszi. A képviselı-testület a Hajdúnánás Városi Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 4/2006. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet 3.1. számú melléklete alapján a Kht. törzstıkéjének 7.800,- eft-tal készpénzben történı emelését határozza el. Felkéri a polgármestert, hogy a két törzstıke emeléssel kapcsolatosan a szükséges intézkedések - pénzösszeg utalása, bírósági eljárás - megtételérıl egyidejőleg gondoskodjon. Határidı: május 31. II./ Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Kht. részére bérbe adott, Hajdúnánás, Bocskai utca 6. szám alatti épület január 1. és a április 30. közötti idıszakra esı bérleti díját - a 85/2005. (IV. 07.) számú Képviselı-testületi Határozat második bekezdésének hatályon kívül helyezése mellett - elengedi. Felkéri a polgármestert, hogy Herter Gyula, a Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Kht. ügyvezetı-igazgatója értesítésérıl gondoskodjon. Határidı: május 10. Jegyzı

11 76/2006. (IV. 20.) számú Képviselı-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a évi költségvetés tartaléka terhére az alábbi támogatásokat biztosítja: alapítványoknak: - Értelmes életért (kiemelten közhasznú) Alapítvány (1151 Budapest, Gubó u. 8.) ,- Ft - Hajdú-Bihar Megyei Közoktatási Közalapítvány (4026 Debrecen, Kálvin tér 11. VII/703.) ,- Ft - Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért (kiemelten közhasznú szervezet) (1083 Budapest, Bókay J. u. 53.) ,- Ft - Együtt Segítsünk Alapítvány (kiemelten közhasznú) (1195 Budapest, Jókai u. 14.) ,- Ft - Magyar Daganatos, Leukémiás Gyermekekért Alapítvány (1116 Budapest, Bártfai u. 44.) ,- Ft társadalmi szerveknek: - Magyar Vöröskereszt Területi Szervezete Hajdúnánás (4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 5.) ,- Ft - Figyelı Bőnmegelızési Egyesület (4080 Hajdúnánás, Nefelejcs u. 3.) ,- Ft - Mi Érted Élünk Egyesület (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 16.) ,- Ft A fentiekben megállapított támogatás összesen: ,- Ft. Felkéri a polgármestert, hogy az érintett alapítványok és társadalmi szervek részére gondoskodjon a támogatás eljuttatásáról, valamint Hajdúnánás Városi Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 4/2006. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet következı módosítására vizsgálja meg, hogy a társadalmi szervek támogatására biztosított keretbıl mekkora felhasználás várható éves szinten, a várhatóan felhasználásra nem kerülı keretösszeg kerüljön át a tartalékba. Határidı: május 15. a támogatás kifizetésére június 30. a költségvetési rendeleten történı átvezetésre

12

13 77/2006. (IV. 20.) számú Képviselı-testületi Határozat 1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a megvalósításra tervezett helytörténeti győjtemény felállításának szakszerő elıkészítı munkálatai végrehajtására 1 fı közmővelıdési szakember álláshely létrehozását határozza el a Polgármesteri Hivatal munkahelyen. A képviselı-testület az önkormányzat alkalmazásában álló közalkalmazotti, vagy munkajogviszonyú álláshely kialakításához ,- Ft fedezetet az önkormányzat évi költségvetésének tartaléka terhére biztosítja. Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az álláshely kialakításával kapcsolatosan szükséges intézkedések megtételérıl. Határidı: június 01.- az álláshely betöltésére, - a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának, valamint - Hajdúnánás Városi Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítására 2.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvénynek a mővészeti, közmővelıdési és a közgyőjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggı egyes kérdések rendezésére vonatkozó 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelete, valamint az egyes kulturális közalkalmazotti munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési és egyéb feltételekrıl szóló 2/1993. (I. 30.) MKM rendelet alapján - a melléklet szerint - pályázatot ír ki közmővelıdési szakember álláshelyének betöltésére. Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat melléklet szerinti kiírásáról, annak a Hajdúnánási Újságban és a Képújságban történı megjelentetésérıl gondoskodjon. Határidı: május 05.- a pályázat megjelentetésére

14 78/2006. (IV. 20.) számú Képviselı-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a határozat mellékletét képezı vázrajz alapján a Bocskai István Általános Iskola mőködési területéhez tartozó helyrajzi számú, saját tulajdonú ingatlanából megközelítıleg m 2 területrész értékesítését határozza el az önkormányzati vagyonról és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló, a 9/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet módosítására és egységes szerkezetbe foglalására megalkotott 21/2005. (V. 25.) Önkormányzati Rendelet 8. -ában meghatározottak szerint versenytárgyalás útján, 8.000,- Ft/m 2 + ÁFA induló licitáron az alábbi feltételekkel: - az értékesíteni kívánt területen lakóépület és - nagykereskedelmi tevékenység kivételével a városrendezési terv szerint adott övezetben építhetı rendeltetési egységek helyezhetık el, - az értékesíteni kívánt területen minimum 6,0 m, maximum 7,5 m építménymagassággal, zárt- illetve hézagosan zárt beépítési formában építhetı épület, - a telek legfeljebb 50 %-ig építhetı be, - az önkormányzat visszavásárlási jogot köt ki, és az ingatlant visszavásárlás esetén 75%-os vételáron vásárolja vissza, - a szerzıdés megkötésétıl számított 1 éven belül új beruházás/létesítmény valósuljon meg az ingatlanon, ennek biztosítására a pályázónak 2 millió forint kauciót kell letétbe helyezni. Minden megkezdett hónap késedelme ,-Ft elvesztését jelenti. A tulajdonjog átruházásával kapcsolatos valamennyi költség a szerzı felet terheli. A képviselı-testület az ingatlanrész értékesítésébıl befolyó bevételt kizárólag a Bocskai István Általános Iskola részére kívánja fordítani. A képviselı-testület versenytárgyalási felhívást a Hajdúnánási Újságban, a Szuperinfóban és a Hajdú-Bihari Naplóban teszi közzé. Felkéri a polgármestert, hogy a versenytárgyalás lefolytatásáról gondoskodjon, és felhatalmazza az adás-vételi szerzıdés megkötésére. Határidı: június 30.

15 79/2006. (IV. 20.) számú Képviselı-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 109/K.. (9) bekezdésében foglaltaknak megfelelıen, kötelezı önkormányzati feladatok elısegítése céljából, az alábbi hajdúnánási vízmő kutak vonatkozásában kinyilvánítja ingyenes tulajdonba vételi igényét, mivel ezen vízmő kutak ténylegesen jelenleg is az önkormányzat használatában vannak a helyi önkormányzatokról szóló évi évi LXV. törvény 8. (4) bekezdésében meghatározott kötelezı feladatnak, az egészséges ivóvízellátásról való gondoskodásnak az ellátására: s. sz. helyrajzi szám megnevezés terület (m 2 ) tulajdonos kezelı I vízmő 83 Magyar Állam II. 5397/2. " 91 " " III " 408 " " IV " 482 " " V. 0985/4. " 398 " " VI. 0985/3. " 399 " " HBM-i V. Csat. Váll. Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a szükséges lépések megtételérıl a Kincstári Vagyoni Igazgatóság Észak-alföldi Regionális Igazgatósága (4026 Debrecen, Darabos u. 11. sz.) felé. Határidı: május 30.

16 80/2006. (IV. 20.) számú Képviselı-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete - figyelemmel a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás a 13/2005. (XI. 10.) Hull. Társ. Számú határozatára - a létesítendı hulladékudvar helyének az önkormányzat tulajdonában lévı helyrajzi számú régi hulladéklerakó telepet jelöli ki. A képviselı-testület hozzájárul, ahhoz, hogy amennyiben a helyrajzi számú ingatlanon a hulladékudvar létesítése akadályba ütközne, a hulladékgyőjtı udvar az önkormányzat tulajdonában álló 497. helyrajzi számú, vásártér megnevezéső ingatlanból leválasztandó területen kerüljön kialakításra. Felkéri a polgármestert, hogy a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulást a képviselı-testület döntésérıl tájékoztassa. Határidı: április 20.

17 81/2006. (IV. 20.) számú Képviselı-testületi Határozat 1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a hajdúnánási hrsz-ú ingatlanon álló presszó- és a hrsz-ú ingatlanon álló mozi rendeltetéső épületek közötti szélességgel a két földrészlet közös telekhatárának teljes hosszúságában leválasztásra kerülı 94 m 2 területő ingatlanrész tulajdonjogát térítésmentesen elfogadja, annak az önkormányzati tulajdonú 2825/2. hrsz-ú ingatlanhoz csatolásához hozzájárul. A tulajdonjog átruházásával kapcsolatos költségek az önkormányzatot nem terhelhetik. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a fentiek szerinti tulajdonjogi átruházáshoz szükséges tulajdonosi nyilatkozatokat megtegye, az ingatlan-nyilvántartási átvezetéshez szükséges szerzıdést megkösse. Határidı: május ) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a hajdúnánási hrsz-ú ingatlanból leválasztásra kerülı 94 m 2 nagyságú területen és a 2825/2. hrsz-ú önkormányzati tulajdonú trafóház rendeltetéső földrészlet mőszakilag szükséges területrészén hozzájárul ahhoz, hogy az S + R Projekt Fejlesztési Kft. (2351 Alsónémedi) önkormányzat anyagi hozzájárulása nélkül a Kossuth és a Mártírok utcák közvetlen átkötését megteremtı gyalogos sétány kiépítési munkálatokat végezzen, azzal a feltétellel, hogy a sétánykialakítás mőszaki megoldásait a képviselı-testülettel jóvá kell hagyatni. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatból adódó szükséges intézkedések megtételérıl gondoskodjon. Határidı: május 31.

297/2008. (IX. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat

297/2008. (IX. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat ülésérıl készült könyvébıl: 297/2008. (IX. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat és intézményei 2008. I. félévi gazdálkodásáról szóló

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. április 25-én - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testület ülésének

Részletesebben

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat 1/2004. ÖTÜ. Zárt ülésen hozott határozat: 1/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat meghatalmazás a Pest megyei Munkaügyi Bíróságon Pomáz város Önkormányzatának képviseletére. 2/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat Pomáz

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 400/ÖK/2011.(VI.30.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND: 1. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat vagyongazdálkodási és vagyonkezelési tevékenységének szervezeti

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról a Képviselı-testület 2009. december 17-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról a Képviselı-testület 2009. december 17-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról a Képviselı-testület 2009. december 17-i ülésére 209/2009.(VI.23.)Kt.sz. Jánoshalma város városközpont örökségvédelmi feltárása A döntésrıl az ajánlattevıt

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai 5/2010. (II.09.) számú Képviselő-testületi határozat az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. A Lövıi KÖH 2013.évi zárszámadásának elfogadása

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. A Lövıi KÖH 2013.évi zárszámadásának elfogadása Községi Önkormányzat Lövı 4-1/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V H A T Á R O Z A T 17/2014.(V.08.) N A P I R E N D Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 18/2014.(V.08.) 19//2014.(V.08.) 20/2014.(V.08.) 21/2014.(V.08.)

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 9. szám 2007. október KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. október 25-ei ülése SZEMÉLYI

Részletesebben

39/2015. (II. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat

39/2015. (II. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat könyvéből: 39/2015. (II. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. alapján az önkormányzat saját

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 238/2010. (XII. 17.) sz. határozat A Vas Megyei Közgyőlés Rendészeti Szakbizottsága

Részletesebben

K I V O N A T. a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjérıl szóló 12/2004. (IV. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

K I V O N A T. a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjérıl szóló 12/2004. (IV. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról K I V O N A T Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. június 29-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 22/2011.(VII.5.) ÖR. a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjérıl szóló 12/2004.

Részletesebben

Jegyzıkönyv. rendelet Besenyszög község közvilágításának korszerősítésére

Jegyzıkönyv. rendelet Besenyszög község közvilágításának korszerősítésére Jegyzıkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 20-án megtartott ülésérıl Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló a két ülés között történt eseményekrıl

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. április 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. április 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 439-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008.

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2013. május 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XV. (XLIII.) évfolyam 1. szám 2005. február 23. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2005. (II. 17.) MÖK határozat: Biróné Bognár Ágnes, a Kabóca Bábszínház igazgatói

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2015.(I.22.)Kt. határozat Tárgy: 2015. január 22-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirendjavaslatát az alábbiak szerint: Nyílt

Részletesebben

I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja 21 november 3. Érdi I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 75/21 (XI.3.) önkormányzati rendelet az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 21 évi költségvetéséről

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069.

2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069. 2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069. TARTALOMJEGYZÉK ISSN 1215 4261 SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 9/2009. (IX. 11.) HBMÖK a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése

Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése Megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság Letenye Város Önkormányzatának 2 /2009. (III.04.)

Részletesebben

fejezet A rendelet hatálya

fejezet A rendelet hatálya 8/2007. (V. 23.) sz. KT Rendelet A gyermekvédelem helyi rendszerérıl, illetve szabályozásáról Báránd Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16.

Részletesebben

Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd polgármester

Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth L. u. 44. sz. Tel.: 47/513-250, Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 12.100/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült:

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2011-2014. 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 I. HAJDÚNÁNÁS HELYZETELEMZÉSE... 4 II. HAJDÚNÁNÁS KÖLTSÉGVETÉSI ALAPJA TEKINTETTEL KÖTELEZİ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT

Részletesebben

Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év

Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év Szám Dátum Határozat szövege Határidő 1-2013 01.15. Pogány község önkormányzati képviselőtestülete a Pogányi Azonnal Körjegyzőség

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Győr, 2013. november 12. Előterjesztő:

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK. 2013. év

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK. 2013. év KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK 2013. év 1/2013.(I.11.) 2/2013.(I.11.) 3/2013.(I.11.) 4/2013.(I.11.) 5/2013.(I.18.) 6/2013.(I.31.) 7/2013.(I.31.) 8/2013.(I.31.) 9/2013.(I.31.) 10/2013.(I.31.) 11/2013.(I.31.)

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-78/2011. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. MÁRCIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. MÁRCIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2010. MÁRCIUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 41/2010. (II. 12.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

1. KÖLTSÉGVETÉS ALAKULÁSA

1. KÖLTSÉGVETÉS ALAKULÁSA TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MŐKÖDÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE 2006-2010. Az 57/2007. (III.22.) Kt. sz. határozatával döntött a Képviselı-testület Tiszavasvári Város Önkormányzata gazdasági programjáról, melyben

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben