A civil szervezetek pénzügyi szabályozása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A civil szervezetek pénzügyi szabályozása"

Átírás

1 Imecs Veronka László Edit A civil szervezetek pénzügyi szabályozása A civil szervezet alapvetően nem sorolható be a klasszikusan vett gazdálkodó szervezetek körébe, mert nem a gazdálkodás a fő funkciója, de céljai elérése, feladatai teljesítése, fennmaradása érdekében pénzügyi-anyagi gazdálkodásra kényszerül. Ahogy a gazdasági élet többi szereplőjének is számos jogszabályból kell merítenie saját tevékenységének törvényes működtetéséhez, úgy a nonprofit szervezetek gazdálkodását és pénzügyeit is számos törvény, rendelet szabályozza, melyeket minden alapítvány vagy egyesület törvényes képviselőjének, ügyvezetőjének kötelezően ismernie és alkalmaznia kell. A legfontosabb ismeretek az alábbi kötelezettségek köré csoportosíthatók. 1. Számviteli nyilvántartás kötelezettsége Az 1991/82-es számú Törvény (az utólagos módosításokat is figyelembe véve) értelmében minden jogi személyiség számára kötelező a számviteli nyilvántartás. A Pénzügyminisztérium minden egyes gazdasági terület számára kettős könyvelést és sajátos számlakeret használatát írja elő, tehát az 1924/21-es Törvény és a 2000/26-os kormányrendelet szerint bíróságilag bejegyzett nonprofit szervezetek számviteli nyilvántartásukban a civil szférára sajátos számlakeretet kötelesek használni (a 2007/1969 sz. rendelet szabályozza). A kettős könyvvitel azt jelenti, hogy a szervezet a tulajdonában, kezelésében vagy használatában levő eszközökről és azok forrásairól, továbbá a gazdasági műveletekről olyan nyilvántartást vezet, amely az eszközökben és a forrásokban bekövetkezett változásokat a valóságnak megfelelően, áttekinthetően mutatja. A számviteli nyilvántartás román nyelven és román pénznemben történik. Valutában végrehajtott pénzügyi műveletek számvitelét lejben és valutában is kötelesek vezetni. A számviteli nyilvántartásnak tükröznie kell az állóalapokat, leltári tárgyakat, más anyagi értékeket, ügyfeleket, szállítókat, a működés folyamatában keletkezett költségtételeket és a bevételeket, jellegük szerint. Ha az alapítvány (egyesület) keretein belül gazdasági tevékenységet is folytatunk, a könyvviteli szabályozások szükségessé teszik a kétféle (a nonprofit és a kereskedelmi) tevékenység szétválasztását. Erre az érvényes számlakeret csak részben nyújt lehetőséget, ugyanis míg külön-külön csoport áll rendelkezésünkre a non-profit és a gazdasági tevékenységből származó jövedelmek könyvelésére, a költség oldalon ránk hárul az a feladat, hogy meghatározzuk a kétféle tevékenység költségvonzatát és analitikus számlák segítségével elkülönítsük azokat. A számviteli politika célja, hogy a szervezetnél olyan számviteli rendszer működjön, amelynek alapján megbízható és valós információt tartalmazó éves beszámoló állítható össze, amely kiindulópontját képezi a következő év stratégiájának és költségvetésének. 2. Mérlegkészítés kötelezettsége A civil szféra jogilag bejegyzett intézményei, szervezetei kötelesek évente az illetékes megyei pénzügyi igazgatósághoz benyújtani számviteli mérlegüket, a határidőt a Pénzügyminisztérium évente határozza meg (általában az évkezdéstől számított 120 nap). A mérleg elkészítéséhez kötelező a szak- 1

2 minisztériumi űrlapok használata. Más településeken vagy megyékben működő, jogi személyiséggel nem rendelkező fiók-egységek számára tilos saját mérleget a pénzügyi hatóságokhoz eljuttatni, évi pénzügyi tevékenységüket és vagyonállományukat tükröző adatokat az anyaintézet vagy szervezet mérlege tartalmazza. A fiókok saját mérlegének letétele akkor lehetséges, ha a fiókszervezetet a helyi bíróságnál bejegyezték, adószámmal és saját bankszámlával rendelkeznek. Azok az alapítványok, egyesületek, melyek a tárgyévben nem folytattak vállalkozási tevékenységet, egyszerűsített mérleget (bilanț prescurtat) készítenek, míg az alaptevékenységüket gazdasági tevékenységgel kiegészítő civil szervezetek bővített mérleg leadására kötelesek. Mindkét esetben az éves jelentés része a mérlegen kívül az eredmény kimutatás és a tájékoztató adatokat tartalmazó beszámoló (note exlicative). A mérleghez csatolni kell a cenzor vagy a cenzori bizottság jelentését. Ha az alapszabályzat nem írja elő cenzor kinevezését vagy arról későbbi időpontban döntenek, a szervezet törvényes képviselőjének erről nyilatkoznia kell. A mérleg a civil szervezet mérleg-fordulónapi eszközeit és forrásait mutatja. Az eszközöket befektetett eszközök (immateriális javak, tárgyi eszközök, befektetett pénzügyi eszközök) és forgóeszközök (készletek, követelések, értékpapírok, pénzügyi eszközök) bontásában tartalmazza, a forrásokat a kötelezettségek, a céltartalékok, a tartalékok valamint a saját tőke adja. A jelenlegi szabályozások értelmében a 2500 lejes vagy ennél nagyobb értékű eszközöket befektetett eszközként kell kezelni, az ennél kisebb áron beszerzett tárgyak forgóeszközként, a leltári tárgyak kategóriájához tartoznak. A már régebben 2500 lej alatt vásárolt és befektetett eszközként kezelt tárgyak továbbra is mint állóalapok maradnak a pénzügyi nyilvántartásban. A nonprofit intézmények és szervezetek állóalapjainak újraértékelése nem kötelező, mégis ajánlatos, mivel azt beszerzési áron tartani vagyonfelszámolás, lopás vagy bármely kártalanítás esetében anyagi veszteséget okozhat a szervezetnek, mert nincs reális értéke. Az épületek helyi költségvetésbe befizetendő adója is attól függően változik, hogy az utóbbi három évben megtörtént-e vagy sem az épületek újraértékelése. Ha három éven belül elmulasztjuk a szervezet tulajdonában levő épület újraértékelését, az ingatlan könyvviteli értékének nagyobb százalékát kell adóként befizetnünk. A felértékelést kötelezően hiteles értékelő végzi. Az 1969-es rendelet értelmében a mérleg elkészítése és aláírása a nonprofit szervezet alkalmazásában levő gazdasági igazgató vagy főkönyvelő feladata. Ha a civil szervezetnek ilyen munkakörben nincs alkalmazottja, köteles szerződést kötni olyan magán- vagy jogi személlyel, aki tagja a Romániai Könyvvizsgálók és Mérlegképes Könyvelők Szaktestületének. A fenti követelmények betartásáért a szervezet törvényes képviselője a felelős. A letett mérleget utólag nem lehet módosítani, az esetleges hibát csak a következő év mérlegében lehet javítani. 3. Az adatok és iratok nyilvántartásának kötelezettsége Az 1996/16. számú Törvény minden jogi személy számára kötelezővé teszi saját irattár létrehozását, valamint az iratok és pénzügyi dokumentumok megőrzésének módozatait, amelyre a törvény előírásai szerint az illető intézmény saját belső szabályzatot készít. Az 1996/15-ös számú kormányrendelet minden jogi személy számára előírja azt a kötelezettséget, hogy minden számviteli iratot, pénzügyi dokumentumot, a kötelező főkönyveket a bejegyzett székhelyen kell tartson. Itt soroljuk fel azokat a főkönyveket és nyomtatványokat, amelyek használatának elhanyagolása komoly pénzügyi bírságot von maga után: egységes ellenőrzési főkönyv (registru unic de control); naplófőkönyv (registru jurnal); leltári főkönyv (registru inventar); profitadó-nyilvántartási könyv (registru de evidenţă fiscală, csak kereskedelmi tevékenységet is folytató civil szervezetek számára); 2

3 pénztárkönyv (registru de casă); az alkalmazottak elektronikus nyilvántartásának naplója (registru electronic de evidenţă a salariaţilor); nyugtatömb (chitanţier). 4. Az adófizetés kötelezettsége A 2000-ben megjelent 26-os számú Kormányrendelet, mely az alapítványok és egyesületek bejegyzését és működését szabályozza, VII. fejezetében megjelöli a civil szervezetek jövedelemforrásait, s ezek közé sorolja az alapítványok és egyesületek saját gazdasági tevékenységéből származó jövedelmét. A rendelet 48. számú cikkelye kimondja, hogy a végzett gazdasági tevékenység kiegészítő jellegű és szorosan kapcsolódik a szervezet alapvető célkitűzéseihez. Az Adótörvénykönyv (2003/571-es Törvény) 15. cikkelyének értelmében a gazdasági tevékenységet is folytató civil szervezetek profitadó mentességet élveznek, ha gazdasági jövedelmük nem haladja meg a eurót és a nonprofit tevékenységből származó jövedelem 10%-át. Csak az ezen felüli gazdasági jövedelemnek megfelelő nyereség után kell 16%-os adót befizetni az állami költségvetésbe. A nyereségadó kiszámításának érdekében szükséges a gazdasági és nonprofit tevékenységek szigorúan elkülönített könyvviteli nyilvántartása. A nyereségadót évente, a következő év február 25-ig adóbevallási űrlap kitöltésével be kell jelenteni és befizetni az adóhivatalnak. Amennyiben egy nonprofit intézmény gazdasági tevékenységből származó jövedelme meghaladja az 65 ezer eurót, köteles számláinak kibocsátásakor 9 vagy 24 %-os hozzáadott értékadót (ÁFÁ-t) számítani és azt 100 ezer euró éves forgalom felett havonta, 100 ezer euró éves forgalom alatt negyedévenként az adóhivatalnak bejelenteni és befizetni. A nonprofit szervezetek más adók és illetékek kifizetésére is kötelesek, mint: ingatlanadó, gépkocsiadó, közterületre elhelyezett plakátok, hirdetmények, reklámok illetménye, rendezvények (sorszámozott) belépőjegyeire kulturális adó, stb. A civil szervezetek az Adótörvénykönyv (2003/571-es Törvény) értelmében a következő jövedelmekre adómentességet élveznek: tagdíjak, szimpatizánsok pénzügyi és természetbeni hozzájárulása, adományok, szponzoroktól származó jövedelem, közalapokból, vissza nem térítendő támogatásból származó jövedelem, a nonprofit tevékenységből származó kamat és osztalék, a befektetett eszközök értékesítéséből származó jövedelem, a kulturális adó befizetésére köteles jövedelem, az állampolgárok személyi jövedelem adójának 2%-os felajánlásából befolyó jövedelem, alkalmi rendezvények bevételeiből származó jövedelem és biztosítási társaságok által nyújtott kártérítés. Tisztázandó, hogy ha az alapítvány nem véletlenszerűen akar gazdálkodni, hanem állandó jellegű vállalkozói tevékenységet folytat, a legcélszerűbb megoldás önálló kereskedelmi társaság bejegyzése, melynek egyedüli tulajdonosa a civil szervezet. A kereskedelmi társaságok bejegyzését és működését az évi 31. számú Törvény szabályozza. A vállalkozói tevékenységet is folytató civil szervezek számára a legmegfelelőbb vállalkozási forma a korlátolt felelősségű társaság (közismert nevén KFT), mely egyben a legkedveltebb és legelterjedtebb vállalkozási forma Romániában. Népszerűségét elsősorban annak köszönheti, hogy létrehozása egyszerű, az előírt törzstőke szintje alacsony, a társult tagok felelőssége korlátolt. A KFT vagyona társasági részekre oszlik, egyszemélyes KFT esetén valamennyi társasági rész az egyetlen társult tag tulajdonát képezi. Ilyen egyszemélyes KFT-t működtethetnének a folyamatos üzleti tevékenységet végző alapítványok és egyesületek. Ebben az esetben a vállalkozás bármilyen tevékenységet folytathat (termelés vagy szolgáltatás), nem kell kötődjön a tulajdonos civil szervezet alaptevékenységéhez. Egyetlen kikötés: ha a Közgyűlés határozata alapján a nyereség nem marad a KFT-nél saját erőforrásainak gyarapítá- 3

4 sára, hanem osztalék formájában átkerül a tulajdonos civil szervezethez, azt az alapítvány vagy egyesület célkitűzéseivel összhangban köteles felhasználni. 5. Munkaadói kötelezettségek A civil szféra szervezeteinek jogukban áll alkalmazottakkal dolgozni, de rájuk is ugyanolyan munkaadói kötelezettségek hárulnak, mint bármely gazdasági vállalkozásra vagy állami intézményre. Az alkalmazottakkal kötelezően szerződést kell kötni, ezek a szerződések lehetnek teljes vagy részmunkaidős, meghatározott vagy meghatározatlan időre kötött szerződések. A 2011 májusában életbe lépett új Munkatörvénykönyv kötelezi a munkaadót, hogy a szerződést az alkalmazást megelőző munkanapon kösse meg és iktassa az alkalmazottak nyilvántartási naplójába. Nagyon fontos, hogy az új alkalmazott rendelkezzen alkalmasságát igazoló orvosi papírral, ennek hiánya a szerződés érvénytelenítését vonja maga után. Az alkalmazott bruttó bére nem lehet kevesebb az országos minimálbérnél, mely 2014.január 1-től 850 lej. Az alkalmazott személyek után az illető jogi személy köteles a jövedelemadó, társadalombiztosítási illeték, az egészségügyi-biztosítási illeték és munkanélküli alapok képzésére szolgáló illeték kifizetésére. Ezeknek az illetékeknek a befizetési határideje a következő hónap 25-e. A nem állandó jellegű feladatok elvégzésére megkötött szerződés, melyet civil szerződésnek nevezünk, kevesebb kötelezettséget hárít a munkáltatóra. Civil szerződések esetén a munkáltató jövedelemadót és egészségügyi-biztosítási illetéket fizet a szerződésben rögzített jövedelem után. Ha a szerződő félnek nincs munkaviszonya a munkáltató köteles a társadalombiztosítási illetéket is befizetni. Szerzői jogokért kifizetett összegekre, ha a szerződő fél a nyugdíjrendszer biztosítottja, a munkáltató csak a jövedelemadó befizetésére köteles, ellenkező esetben társadalombiztosítási illetéket és egészségügyi-biztosítási illetéket is fizet. Ajánlatos kihasználni a végzős tanulók és egyetemisták alkalmazásával járó kedvezményt, mely a 2008/76-os Törvény 80-as szakasza egyéves állami szubvencióként ír elő. A szubvenciót a Foglalkoztatási Ügynökségtől kell igényelni, végzős egyetemisták alkalmazása esetén a szervezet havonta 750 lej juttatást kap. 6. Pénzkezelési kötelezettségek Elsősorban a bankügyletekre és a pénztárügyletek fegyelmére vonatkozik. A civil szervezeteknek jogukban áll egy vagy több banknál számlát nyitni, külföldi bankszámla is nyitható, úgyszintén bankszámla nyitható azokban a városokban, ahol fiók vagy kirendeltség van. A pénztárnapló vezetésével kapcsolatos szabályozás, mint bármely gazdálkodónál, a pénzügyi műveletek naprakész nyilvántartására kötelez. A pénztárból az egynapi készpénz kifizetések összege nem haladhatja meg a lejt, azonban egy jogi személynek 5000 lejnél nagyobb összeget csak banki átutalással lehet kifizetni. Ott ahol a személyi feltételek megengedik, a civilszféra menedzselésében is alapvető kérdésnek tekinthető a működtetésben szereplő személyek hatásköreinek szétválasztása, ajánlatos elválasztani a pénz- és anyagkezelési tevékenységet a számvitel vezetésétől, a pénz és anyagkezelést a kifizetések és bankátutalások jóváhagyásától, és mindezektől a belső pénzügyi ellenőrzést vagy a cenzori tevékenységet. 4

5 7. Támogatásokkal járó kötelezettségek Mivel az 1994/32-es Törvény értelmében bármely nonprofit jogi személy támogatást kaphat gazdasági szereplőktől (szponzorizálás), ez különleges figyelmet igényel a szervezet működtetői részéről. Az Adótörvénykönyv (2003/571-es Törvény) értelmében a kereskedelmi társaságok profitadójukból leírhatják a civil szervezeteknek nyújtott támogatást, de ez az összeg nem haladhatja meg évi forgalmuk 3 ezrelékét és profitadójuk 20%-át január 1-től érvényes az a szabályozás (102. sz. Rendelet), mely lehetővé teszi, hogy a tárgyévben le nem írható szponzori támogatás leírható a következő évek profitadójából. A szponzorizálásból származó összegekre vagy anyagi javakra a szponzor és a haszonélvező köteles szerződést kötni, amelyben feltüntetik a támogatás tárgyát, értékét, a határidőket, a kötelezettségeket. A civil szervezet a kapott összeget köteles feltüntetni saját számviteli nyilvántartásában. A 2003/571-es számú adóügyi törvény (2004/138-as sz. Hivatalos Közlöny.) 84. cikkelyének 2. bekezdése nagyobb forráslehetőséget biztosít a civil szervezetek számára, mely a tagság, illetve a szimpatizánsok hozzájárulásán alapszik. E törvényt kihasználva, bármely adóköteles személy hozzájárulhat valamely civil szervezet évi tevékenységének megvalósításához, ugyanis a törvény alapján minden személy saját maga rendelkezhet évi jövedelemadójának 2%-áról, melyet a nonprofit szervezetek támogatására fordíthat. Az összeg kiszámítása, levonása és átutalása az illetékes pénzügyi szerv kötelessége. Ma már a civil szervezetek menedzselői munkájához tartozik a szimpatizálók felkeresése és bevonása ebbe a támogatási rendszerbe, különben hasznavehetetlen lesz ez a támogatási mód. A felajánlás határideje a következő év május 25-e. 8. Valutakezelési kötelezettségek Romániában a nonprofit jellegű, hivatalosan bejegyzett szervezetek bármely bankban nyithatnak valutaszámlát, melynek feltöltése vagy külföldi átutalás vagy a valuta eredetét igazoló befizetés formájában történhet. A valutaszámláról készpénzben valutát felvenni vagy átutalni romániai jogi vagy természetes személy számára tilos. Kivétel csupán a külföldi kiszállási költségek valuta készpénzbeli kifizetése. Külföldi vásárlások lebonyolítására szerződés alapján lehetséges valutát átutalni. A pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény előírásainak be nem tartása már több civil szervezetnek okozott komoly károkat. A 2008/53-as sz. Sürgősségi Kormányrendelet megváltoztatja ás kibővíti a 2002/656-os törvényt. A törvény értelmében az alapítványok és egyesületek kötelezettségei közé tartozik annak a nyilatkozatnak az eljuttatása a Pénzmosás Elleni Országos Hivatalhoz, melyben közlik a valutaügyletek lebonyolításáért felelős személy adatait. Ugyanakkor a euró vagy ezt meghaladó bevételek esetében kötelesek vagyunk nyilatkozni a valuta eredetéről. 9. ÁFA kötelezettségek A nonprofit szervezetek alaptevékenysége nem ÁFA köteles. Amint a 4. pontban jeleztem, ha a szervezet gazdasági tevékenységet is végez és az ebből származó éves forgalom meghaladja a eurót (rögzített árfolyamon számolva lejt), az illető civil szervezet köteles ÁFAfizetőként bejegyeztetni magát. Ha a nonprofit szervezet eurót (rögzített árfolyamon 5

6 számolva lejt) meghaladó értékű anyagi javak uniós országokból történő behozatalára készül, behozatal előtt jelentkezzen az Adóhivatalnál és érdeklődje meg, hogy milyen ÁFA kötelezettségei vannak. Hasonlóan kell eljárni, ha a civil szervezet, értékhatártól függetlenül, szolgáltatásokat nyújt uniós országok vállalkozásainak, intézményeinek, illetve szolgáltatásokban részesül uniós országokból. Fontos, hogy a civil szervezetek ne ijedjenek meg a fentiekben kilenc pontban összefoglalt adminisztratív-pénzügyi szabályozások, teendők sokaságától, ezek betartásával, folyamatos odafigyeléssel, örömmel és hatékonyan végezzék önként vállalt tevékenységüket, képesek legyenek hasznosítani a civil társadalomban rejlő különleges erőt: a benne levő kezdeményezőkészséget, szakmaiságot, rugalmasságot és lényeglátást. 6

A Romániában folytatott gazdasági g tevékenység jogi kerete. Susnea Florentina A Romániai Adóügyi Tanácsadó Kamara alelnöke

A Romániában folytatott gazdasági g tevékenység jogi kerete. Susnea Florentina A Romániai Adóügyi Tanácsadó Kamara alelnöke Tagságok: Európai Adóügyi Konföderáció A Romániában folytatott gazdasági g tevékenység jogi kerete Romániai Szabadfoglalkozások Egyesülete Susnea Florentina A Romániai Adóügyi Tanácsadó Kamara alelnöke

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

Janok Júlia: Vállalkozás Szlovákiában. A tájékoztató anyag elkészítését a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatta. Párkány, 2012. november 15.

Janok Júlia: Vállalkozás Szlovákiában. A tájékoztató anyag elkészítését a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatta. Párkány, 2012. november 15. Janok Júlia: Vállalkozás Szlovákiában A tájékoztató anyag elkészítését a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatta Párkány, 2012. november 15. Janok Júlia Vállalkozás Szlovákiában 2 Tartalomjegyzék Bevezető

Részletesebben

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014.

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Az egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok 1 [civil szervezetek] alapítására, működésére vonatkozó

Részletesebben

A ROMÁNIAI KKV-K ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS MŰKÖDÉSÉRŐL

A ROMÁNIAI KKV-K ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS MŰKÖDÉSÉRŐL A ROMÁNIAI KKV-K ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS MŰKÖDÉSÉRŐL Tartalom I. fejezet. Jogszabályok 5 II. fejezet. Szakszavak és kifejezések 7 III. fejezet: A különböző kereskedelmi társaságok rövid ismertetője 9 1. A közkereseti

Részletesebben

AZ ALAPSZERVEZETEK GAZDASÁGI MUNKÁJÁHOZ

AZ ALAPSZERVEZETEK GAZDASÁGI MUNKÁJÁHOZ TÁJÉKOZTATÓ AZ ALAPSZERVEZETEK GAZDASÁGI MUNKÁJÁHOZ Jogszabályi háttér Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény

Részletesebben

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014.

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Az egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok1 [civil szervezetek] alapítására, működésére vonatkozó

Részletesebben

Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről

Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről Szakszervezeti alapszervezetek részére Budapest, 2005 Készítette: Kovács Gézáné bejegyzett könyvvizsgáló Sorozat-szerkesztő: Gróf

Részletesebben

I. fejezet Számviteli jog

I. fejezet Számviteli jog Előszó A kedves olvasó a pénzügyi jogi anyagot összefoglaló második kötetet tartja a kezében. A válogatás az első kötethez hasonlóan szubjektív, hiszen a pénzügyi jog egyre bővülő világában a válogatás,

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA SZÁMVITELI POLITIKA (a Gazdálkodási szabályzat 1. sz. melléklete) 2012. JÚNIUS 26. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...3 1. Bevezető rendelkezések...3 2. A Főiskola tevékenységének

Részletesebben

Nagykereskedelmi cégünk különféle ajándékcikkekkel és -szolgáltatásokkal igyekszik kedvezni üzleti partnereinek, úgymint:

Nagykereskedelmi cégünk különféle ajándékcikkekkel és -szolgáltatásokkal igyekszik kedvezni üzleti partnereinek, úgymint: Olvasói kérdések Kérdés: Nagykereskedelmi cégünk különféle ajándékcikkekkel és -szolgáltatásokkal igyekszik kedvezni üzleti partnereinek, úgymint: bizonyos cikk mellé ajándékcikket adunk, a számlában megjelenik

Részletesebben

CIVIL AKADÉMIA. Előadó: Kahulits Andrea Kurátor Kft. Kurátor Kft.

CIVIL AKADÉMIA. Előadó: Kahulits Andrea Kurátor Kft. Kurátor Kft. CIVIL AKADÉMIA Előadó: Kahulits Andrea Civil Akadémia 1. Civil szervezetek gazdálkodása 2. Közhasznú jogállás gazdálkodási, számviteli kérdései 3.Civil szervezetek számviteli sajátosságai 1. Civil szervezetek

Részletesebben

Mikrovállalkozások adója

Mikrovállalkozások adója Mikrovállalkozások adója III. ÉVFOLYAM / 2. SZÁM Összeállította: Fándly Marius - a Bihar Megyei Közpénzek Felügyelősége Igazgatóságának aligazgatója Felelős kiadó: Romániai Vállalkozásokért Egyesület (ROVE)

Részletesebben

Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban

Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban Gottgeisl Rita könyvvizsgáló Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli

Részletesebben

HÍRLEVÉL (Egyesületi tagok kérdései)

HÍRLEVÉL (Egyesületi tagok kérdései) 1 HÍRLEVÉL (Egyesületi tagok kérdései) Tisztelt Egyesületi tag! Tájékoztatásul megküldjük hírlevelünk következő számát, amely az eddig beérkezett tagjaink által feltett kérdéseket és az ezekre adott szakmai

Részletesebben

A nonprofit szervezetek gazdálkodásának sajátosságai a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete példáján keresztül

A nonprofit szervezetek gazdálkodásának sajátosságai a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete példáján keresztül BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG A nonprofit szervezetek gazdálkodásának sajátosságai a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete példáján keresztül Belső

Részletesebben

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007.

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007. Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

A vállalkozások ingatlanértékesítési ügyletei

A vállalkozások ingatlanértékesítési ügyletei k l Számviteli és adózási szaktájékoztató IV. évfolyam 9. szám, 2012. szeptember T A R T A L O M Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna A vállalkozások 1 ingatlanértékesítési ügyletei Az ingatlanok csoportosítása

Részletesebben

Számviteli politika (Hatályos 2012 04.01 SZÁMVITEL POLITIKA SZÁMLAREND SZÁMLATÜKÖR

Számviteli politika (Hatályos 2012 04.01 SZÁMVITEL POLITIKA SZÁMLAREND SZÁMLATÜKÖR SZÁMVITEL POLITIKA SZÁMLAREND SZÁMLATÜKÖR 1 A költségvetési szerv gazdálkodásának bemutatása A szerv megnevezése: Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet A szerv székhelye (címe): 5000 Szolnok

Részletesebben

Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai 2013.

Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai 2013. Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai 2013. Az egyesületek, köztestületek, alapítványok, közalapítványok, egyházak a

Részletesebben

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT 3. számú melléklet az SZMSZ-hez NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE SZÁMVITELI SZABÁLYZAT NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesület (a továbbiakban:

Részletesebben

Számviteli, pénzügyi, adózási alapismeretek egyéb szervezetek részére

Számviteli, pénzügyi, adózási alapismeretek egyéb szervezetek részére Számviteli, pénzügyi, adózási alapismeretek egyéb szervezetek részére Ez a program (NCTA-2014-8316-C) a Norvég Civil Alap támogatásával jöhetett létre 2 A civil szervezetek pénzügyeivel, gazdálkodásával

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ALAPSZERVEZETEK GAZDASÁGI MUNKÁJÁHOZ

TÁJÉKOZTATÓ AZ ALAPSZERVEZETEK GAZDASÁGI MUNKÁJÁHOZ TÁJÉKOZTATÓ AZ ALAPSZERVEZETEK GAZDASÁGI MUNKÁJÁHOZ Jogszabályi háttér Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény

Részletesebben

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet. A 2009.12.29. óta hatályos szöveg

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet. A 2009.12.29. óta hatályos szöveg Opten Törvénytár Opten Kft. I. 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének

Részletesebben

1. A vállalkozás értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői.

1. A vállalkozás értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői. 1 1. A vállalkozás értelmezése és a vállalkozási tevékenység jellemzői. 1.1. A vállalkozások gazdaságban betöltött szerepe A társadalmi gazdasági fejlődés biztosítékai a különböző vállalkozások. Ezek állítják

Részletesebben

A civil szervezetek gazdálkodása beszámolási és közzétételi kötelezettség Adózási tudnivalók. Budapest 2014. május 27. Előadó: Kahulits Andrea

A civil szervezetek gazdálkodása beszámolási és közzétételi kötelezettség Adózási tudnivalók. Budapest 2014. május 27. Előadó: Kahulits Andrea A civil szervezetek gazdálkodása beszámolási és közzétételi kötelezettség Adózási tudnivalók Budapest 2014. május 27. Előadó: Kahulits Andrea Gazdálkodást érintő 2012. január 01. után hatályba lépett jogszabályok

Részletesebben

EGYESÜLETEK MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK

EGYESÜLETEK MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK EGYESÜLETEK MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK 2014. november Szentgyörgyi Magdolna Fontosabb hatályos jogszabályok 2011. ÉVI CLXXV TÖRVÉNY AZ EGYESÜLÉSI JOGRÓL, A KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSRÓL, VALAMINT A CIVIL

Részletesebben

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. A rendelet hatálya

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. A rendelet hatálya 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól A Kormány az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

T. Partnereink! Megnyitottuk ukrajnai Ügyvédi Irodánkat és Befektetési Ügynökségünket a Gergely és Társai Ügyvédi Irodával együttműködésben.

T. Partnereink! Megnyitottuk ukrajnai Ügyvédi Irodánkat és Befektetési Ügynökségünket a Gergely és Társai Ügyvédi Irodával együttműködésben. T. Partnereink! Üzleti lehetőségek az EU-n kívül, Ügyvédi Iroda Ukrajnában. Megnyitottuk ukrajnai Ügyvédi Irodánkat és Befektetési Ügynökségünket a Gergely és Társai Ügyvédi Irodával együttműködésben.

Részletesebben