Hévízi Kistérség. Bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepciója

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hévízi Kistérség. Bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepciója"

Átírás

1 Hévízi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Hévízi Kistérség Bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepciója december

2 2 I. Bevezető. A Hévízi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által képviselt települések, a város és a községek tízezernél is több embernek jelenti az állandó vagy ideiglenes lakóhelyét. A települési önkormányzatok arra törekednek, hogy felelős döntéseikkel kiszámítható és biztonságos környezetet teremtsenek az itt élők számára. A közbiztonság közügy, a probléma össztársadalmi, éppen ezért a megoldásnak is annak kell lennie. Valamennyiünk jól felfogott érdeke, hogy megakadályozzuk a bűnözés továbbterjedését. Meggyőződésünk, hogy az önkormányzat a lakosság, rendőrség, polgárőrség, közterület felügyelők összefogásával ez a feladat megoldható. Hévíz és kistérségének közbiztonsági helyzete megoldandó problémák halmaza, melyre hatékony és eredményes reagálás csak összefogással valósítható meg. A helyi társadalmat fel kell készíteni a megelőzés lehetséges módjaira, erősítendő a felelősség érzet, valamint a jogkövető magatartás. A bűnözés elleni küzdelem egyik kézenfekvő módja a bűncselekmények felderítése és az elkövetők büntetőjogi felelősségre vonása. Helyi szinten elsősorban a bűnmegelőzésre kell fektetnünk a hangsúlyt. Az átgondolt bűnmegelőzési stratégia hozzájárul a gazdaság fejlődéséhez, a piac biztonságos működéséhez. A bűnmegelőzési intézkedések költségeit olyan befektetésnek kell tekintenünk, amely hozzájárul a bűnözés okozta erkölcsi és anyagi károk csökkentéséhez. A bűnmegelőzésnek hozama a közbiztonság állampolgárok számára érzékelhető javulása. Minden településnek a helyi körülményekre alakított stratégiára van szüksége, mely hatékony, célirányos feladatokat fogalmaz meg. A Társadalmi Bűnmegelőzés Nemzeti Stratégia által biztosított cselekvési alternatívák azonban kistérségi szinten is felhasználhatók. A közbiztonság megteremtésére, a bűnmegelőzés javítására fordítandó energiák csak akkor válnak eredményessé, ha a helyi társadalompolitika részeként valósulnak meg, amely nyitott és befogadó mind a szakmai, mind a tudományos, mind pedig a civil kezdeményezésekre. Ezért el kell készíteni egy olyan társadalmi programot, amely a biztonság javítása, a bűnözés elleni összefogás érdekében elemzi és prognosztizálja a várható folyamatokat, valamint ajánlásokat tesz a széles körű összefogásra épülő tennivalókra. A koncepcióhoz mint kerethez Intézkedési Terv kapcsolódik, amely a célmegvalósításhoz szükséges konkrét feladatokat és azoknak lehetőségek függvényében történő ütemezését tartalmazza. A koncepció célja : A koncepció célja, hogy az életminőséget javító közbiztonság megteremtése érdekében a közrend megóvásában, a bűnmegelőzésben és a bűnüldözésben résztvevők közötti célirányos párbeszédet elősegítse, és megfelelő keretet biztosítson a közös feladatok eredményes ellátására a széles körű összefogásra a stratégiai célok és prioritások kijelölésével. Az önkormányzat közbiztonság védelmét szolgáló alapfeladatának színvonalasabb ellátása. A város rövid és középtávú közbiztonsági stratégiájának kidolgozása. A gyakorlati megvalósulási lehetőségek felvázolása. Szervezési, működtetési feladatokban való részvétel, az önkormányzat ez irányú érdekeinek képviselete. A koncepció jogi alapjai, alapgondolatok: A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV törvény 8. (1) bekezdése a közbiztonság helyi feladatairól való gondoskodást a települési önkormányzatok feladatai közé sorolja. Ugyanezen paragrafus (2) bekezdése kimondja, hogy a települési önkormányzat maga

3 3 határozza meg a lakosság igényei alapján, anyagi lehetőségeitől függően mely feladatokat, milyen mértékben és módon lát el. A konkrét közbiztonsági feladatokat és hatásköröket az ágazati jogszabályok tartalmazzák, melyek megnevezik az e feladatot ellátó államigazgatási és más szerveket, és azok jogosítványait is. Fentiek értelmében az önkormányzatoknak a lehetőségeikhez mérten kell kialakítania a település sajátosságaihoz igazodó közbiztonsági és bűnmegelőzési stratégiát és a megvalósításról gondoskodnia, melyhez a jogszabályok azonban szerény eszközöket biztosítanak. A Rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény III. fejezete meghatározza a települési önkormányzat és a rendőrség kapcsolatát, továbbá felhívja a rendőri és az önkormányzati vezetőket a közbiztonsággal kapcsolatos feladatok közös ellátására. A polgárőrségről szóló évi LII. törvény, melyben az Országgyűlés elismeri az állampolgárok önszerveződésének eredményeként megalakult polgárőrség tevékenységét és méltányolja, hogy a polgárőrség támogatja a helyi önkormányzatokat és a helyi, területi rendvédelmi szerveket a közbiztonság helyi feladatainak végrehajtásában. A kormány a 115/2003.(X. 28.) OGY határozatával elfogadta a Társadalmi Bűnmegelőzés Nemzeti Stratégiáját. A dokumentum komplex módon tartalmazza a bűnmegelőzés feladatrendszerét, a társadalmi együttműködés fontosságát a különböző területeken jelentkező problémák megoldása során. Hangsúlyozza továbbá, hogy a társadalmi bűnmegelőzési stratégia megvalósítása az önkormányzatok közreműködésével válhat a helyi társadalompolitika integrált részévé. Hévízi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása létrehozásáról szóló Megállapodás III-és IV fejezet szerint A Társulás a jogszabályokban meghatározott feltételek és a Társulási Tanács döntései szerint gondoskodhat az önkormányzatok feladatkörébe tartozó közszolgáltatások, egyes feladatok és hatáskörök ellátásáról. A Megállapodás szerint közbiztonsági feladatok ellátása érdekében a Társulás: -Koncepciót készít a kistérség közbiztonságának javítása érdekében. -Együttműködik a térségben a bűnüldözésben, a bűnmegelőzésben érdekelt hatóságokkal és segíti a civil szervezetek munkáját. -Akciótervet készít és valósít meg a bűnmegelőzés érdekében. -A közbiztonság javítása érdekében a térség minél szélesebb társadalmi rétegének bevonásával programokat valósít meg. Az önkormányzás lényege Az önkormányzás lényege a választópolgárok közösségét érintő helyi közügyek önálló demokratikus intézése, a helyi közhatalomnak a lakosság érdekében való gyakorlása. Ezért a bűnmegelőzés fő letéteményeseinek egyike az önkormányzat. Azonban a bűnmegelőzési stratégia eredményességéhez nélkülözhetetlen a kormány, állami-, önkormányzati-, civil szervezetek, alapítványok, állampolgári önszerveződések közreműködése. A közbiztonság A közbiztonság a társadalmi együttélés rendjének adott időszakban és adott helyen jogilag szabályozott olyan tényleges helyzete, amelyben az emberek személyiségi jogai, élete, és javai biztosítottak az illetéktelen támadással szemben. A közbiztonság infrastrukturális tényező is, a gazdaság működésének üzemen kívüli feltétele, amely befolyásolja a beruházási szándékokat, az idegenforgalmat, a termékek előállítási költségét, stb. A közbiztonság állapota a helyi problémák összességéből tevődik egybe. Így annak kezelése a hatékony reagálás is helyben, helyi összefogással lehetséges. A törvénytisztelő, jogkövető lakosság bevonásával a helyi speciális viszonyok figyelembevételével olyan közös stratégiát kell kidolgozni, amely a lakossági megelégedettség mellett biztosítja, hogy a rendőrség rövid időn belül hatékonyan felléphessen minden olyan jogsértő cselekménnyel szemben,

4 4 amely sérti vagy veszélyezteti az adott település lakóinak személy- és vagyonbiztonságát. A közbiztonság fontosságára tekintettel és az önkormányzás lényegéből fakadóan a helyi társadalmat és értékeit meg kell védeni a bűnözőktől, a közlekedési szabályokat súlyosan sértőktől. Előre kell tervezni a baleset-, bűnmegelőzés terén a legfontosabb teendőket és rendelkeznünk kell olyan közbiztonsági koncepcióval, melyben a közbiztonság kezelésének a megelőzési felfogás az alapja. A megelőzés A megelőzést elsődlegesen a makro és mikrokörnyezetben előforduló okok figyelembe vételével kell végezni. A bűnözés okai és elősegítő feltételei között kell említeni az úgynevezett nagykörnyezetbe tartozó szociális ellátottságot, az egészségügyet és közigazgatási fejlettséget, a műveltségi szintet, az igazságszolgáltatás pontosságát és gyorsaságát, a munkanélküliség mértékét és az általa érintett rétegeket, az általános gazdasági helyzetet, a létminimum alatt és annak közelében élők számát, a lakáshelyzetet és az ezekhez hasonló további tényezőket. A személyiség kialakulását és közvetlenül befolyásoló kiskörnyezet a család, az iskola, a munkahely, a baráti kapcsolatok, a szórakozási lehetőségek és szokások is befolyásolhatják a bűnözés méretét és minőségét. Az elsődleges, az igazi megelőzés ehhez a két környezethez tartozó okokra hatással lehetséges. Másodlagos jelentőségű a megelőzés szempontjából a bűncselekmények felderítése, a büntetőjogi felelősségre vonás, illetve a helyzeti jellegű prevenció. A bűncselekmények jellemző előfordulási helyének ellenőrzéséről, környezetének átalakításáról, az elkövetést lehetővé tevő szituációk csökkentéséről az elfogás kockázatának növeléséről van szó. (pl. a tárgyak megerősítése, lakossági járőrözés, térfigyelő rendszerek kiépítése, stb.) Az okok, feltételek áttekintéséből következik, hogy a megelőző munka állami, önkormányzati és társadalmi feladat is. Az egyes területek tevékenysége nem mosható össze, a feladatokat nem lehet egymástól átvállalni. Minden szerv a saját feladatkörében meghatározott jó munkájával és ötleteivel járulhat hozzá a közbiztonság javításához. A bűnmegelőzés célja, hogy a bűnelkövető ne valósítson meg büntető törvénybe ütköző cselekményt, illetve ha már elkövette, akkor az ne maradjon rejtve az igazságszolgáltatás és a társadalom előtt. Közvetlen megelőzési cél: a bűncselekmények legközvetlenebb okainak megszüntetése. Közvetett megelőzési cél: A bűnözővé válás megelőzése A tettenérés kockázatának növelése. A bűnalkalmak csökkentése. Áldozati sértetti károk mérséklése. A bűnözőktől való félelem csökkentése. Bűnmegelőzés kiemelt célcsoportjai: Gyermekek, fiatalkorúak és a fiatal felnőttek nemzedéke. A hátrányos helyzetű társadalmi réteghez tartozók. A halmozottan hátrányos helyzetben lévők. A bűnmegelőzés számos különböző területet érint, a társadalom egyes ágazatainak együttesen kell vállalni ebben a felelősséget. A közbiztonságot fenyegető veszélyek azonosítása, elkerülése érdekében állandó párbeszédet kell folytatni a közösséggel.

5 5 II. Helyzetelemzés, helyzetértékelés: A. Hévíz és a kistérségi települések szociometriai leírása, településszerkezeti sajátosságai Alsópáhok Alsópáhok, a nyugat-dunántúli régióban, Zala megye keleti részén helyezkedik el, a Balatontól 7 km távolságra. Keleti oldalán közvetlenül határos a térség két jelentős városával, Hévízzel (800 m) és Keszthellyel (5,5 km). További szomszédai: délen Sármellék (5 km), keleten Szentgyörgyvár (1 km), északon Felsőpáhok( összeépült). A településen a 75. sz. főút, a Nemesboldogasszonyfa falurészbe vezető 7351, 0169 sz. út, sz. Felsőpáhokkal összekötőút és sz. Hévíz Alsópáhokot összekötő közút halad át.a település nagysága (ha), kül- és belterületre bontva : a község külterülete ha, zártkert 192 ha, belterülete 263 ha. A község hosszan elnyúló településszerkezetet mutat, családiházas beépítéssel (450 háztartás). Összlakosságszám: 1377 fő. Középületei: Dr. Szántó Imre Általános Iskola és Óvoda, Polgármesteri Hivatal, Rendelőintézet, Fiókgyógyszertár, Gazdasági Ellátó Szervezet, Sportpálya- Öltözőépület, Művelődési Ház, Posta.A falu egészségügyi ellátás intézményei: Gyermek és felnőtt háziorvosi rendelő és fiók gyógyszertár. Pénzintézetek: Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet, OTP terminál.a legfőbb szolgáltatási ágazat az idegenforgalom, a 4*-os 350 ágyas Kolping Hotel a legmeghatározóbb. Jellemző a szobakiadás, elsősorban falusi szálláshelyekkel, 2 panzió és 2 kemping áll a vendégek rendelkezésére. Építőipari tevékenységet 8 cég végez, és tőzegkitermeléssel egy cég foglalkozik. A második legnagyobb munkáltató a helyi Önkormányzat. A faluban élő kisebbségek száma: 15 fő. Elsősorban Keszthely és Hévíz településekre irányul a munkahelyi ingázás. Fontosabb rendezvények: Tűzoltónap (május), Alsópáhoki falunap (június hó), Nemesboldogasszonyfai Falunap (augusztus), 3H PLUSZ Egészségnap-Sportnap (szeptember). Sportélet: Az Alsópáhoki Labdarúgó Egyesületnek közel 100 igazolt játékosa van az óvodás korosztálytól a felnőtt korosztályig bezárólag. A gyermekek a NUPI program keretében térségi bajnokságban játszanak, a felnőtt csapat a Megye II. bajnokságban. Az Öregfiúk Labdarúgó Egyesülete főként kispályás- és teremlabdarúgó tornán vesz részt. Az Alsópáhoki Tűzoltó Egyesület bár nem folytat sport tevékenységet, de a gyermek, női és férfi csapata állandó résztvevői a térségi tűzoltóversenyeknek, a közösségi élet fontos színtere. Cserszegtomaj Cserszegtomaj Rezi községtől 3 km, Keszthely városától 5 km, Hévíz városától 3 km-re található. Három áthaladó főútvonal van. (Sümegi út, Rezi út, Várvölgyi út) A település területe 1261 Ha (786 Ha belterület, 475 Ha külterület), az itt található lakóházak száma: 933 db. Ezen kívül a községben található középületek: posta, iskola, óvoda, 2 hivatal, és a kultúrház. Egészségügyi ellátás intézményei: 1 orvosi rendelő, 1 gyógyszertár, pénzintézet nincs a faluban. A településen élő kisebbségek száma kb. 30 fő. Kiemelkedő és rendszeres rendezvények: Falunap, Orbán nap, Mesefesztivál, Bornapok, Sörnapok, Pop-Rock fesztivál, Szüreti vigasság, Sportnap Ezen kívül a községben működik egy futball klub is. Fontosabb vállalkozások, melyek Cserszegtomajon működnek: Pajtika Bánya Kft., Kráter Team Kft., Arbor 98 Kft., Szavelektro Kft.,Mag. Pack Kft., Mobil Gáz 98 Kft. Külön említendő a vendéglátás, idegenforgalom területén működő vállalkozások: Napraforgó Étterem, Wágner Panzió, Panoráma Camping, Rózsa Camping, Abázia Club Hotel, MTMH Bt. Felsőpáhok

6 6 Felsőpáhok település a Keszthely-Zalaegerszeg útvonal mentén helyezkedik el. Hévíztől 1 km-re, Alsópáhoktól 500 m-re, Zalacsánytól 5 km-re, Nemesbüktől 3 km-re, Szentgyörgyvár községtől 3 km-re helyezkedik el. Belterület nagysága 118 ha, a zártkert nagysága 74 ha, külterület nagysága 535 ha, így a település összesen 727 ha nagyságú. A település hagyományos falusi szerkezet, 282 lakás van a községben. Két középület emelhető ki, az önkormányzat hivatalának épülete (Felsőpáhok, Szent I. u. 67.), illetve a művelődési ház és orvosi rendelő (Felsőpáhok, Szent I. u. 74.). Pénzintézet, posta a faluban nincs. Egészségügyi ellátás társulási formában Alsópáhok községgel közösen megoldott, helyben kialakított orvosi rendelő fogadja a betegeket heti két alkalommal. A községben kisebbségek nem élnek. A falu munkaképes lakossága 80 %-a Hévízen dolgozik, a többiek Keszthelyen talál munkát. A gyermekek alapfokú oktatása és az óvodai nevelés nagyrészt Alsópáhokon történik a közös társulási formában fenntartott intézményekben. Fontosabb rendezvények: május első vasárnapján a búcsú, július első szombatján a községi falunap. Felsőpáhokon önálló sportegyesület működik, labdarugó szakosztállyal. A településen 3 nagyobb mezőgazdasági vállalkozás található. A faluban egy 80 férőhelyes kemping, egy a falusi turizmusra épült vendégház, egy italbolt és egy büfé működik. A településen a kempingen kívül csupán 3-4 család foglalkozik szobakiadással. Hévíz A Balaton nyugati medencéjében, Keszthelytől 6 km, a megyeszékhelytől 50 km-re, kelet felől Cserszegtomajjal (4,5 km) és Karmaccsal (8,3 km), nyugatról Felsőpáhokkal (2 km), északról Nemesbükkel (5,7 km), délről Alsópáhokkal (4,4 km) szomszédos.két országos út halad át: 7332 Ady Endre u. és a Széchenyi u. A település nagysága (ha), külés belterületre bontvahévíz területének nagysága: 830 ha.a lakások száma 2013 a lakóházaké: A település szerkezete: építészeti sajátosságok, össz. lakásszám, lakótelepi lakások száma, fontosabb középületek: Polgármesteri Hivatal, általános iskola, középiskola, óvoda (2), kórház, orvosi rendelő, művelődési központ, könyvtár, idősek otthona. Az egészségügyi ellátás intézményei: a háziorvosi ellátás, illetve védőnői szolgálat. A Hévízen található pénzintézetek: OTP Bank, K&H Kereskedelmi Bank, ERSTE Bank, Takarékszövetkezet. Kisebbségek nem élnek Hévízen. Hévízre 6-szor annyian jártak be dolgozni, mint ahányan innen el. A városba ingázók 83 %-a a kistérségben lakott, közel félszáz munkavállaló viszont távolabbi kistérségből közlekedett naponta itteni munkahelyre. Fontosabb rendezvények:város Napja, Pünkösdi Fesztivál, Tündérrózsa Fesztivál, Utcazenész Fesztivál, Országos Borfesztivál, Egregyi Szüret. A település sportélete, sportegyesületek tevékenysége. A Hévíz SK labdarugó, női kézilabda, asztalitenisz, sakk, lovas szakosztállyal rendelkezik. Az NB III-as labdarugó mérkőzéseket néző látogatja, biztosítását a sportkör szervezi. Rendbontás nem szokott előfordulni. Nagy létszámban látogatott sportesemény január első hétvégéjén a Tavirózsa teremlabdarúgó torna (városi sportcsarnok) és júniusban a Lovas Derby (Tavirózsa utca Sport utca és környéke). A város jellemző ágazata a kiskereskedelem. A városba érkező vendégeket 2007-ben 631 működő kereskedelmi és vendéglátó üzlet várta. A kulturált étkezést, kikapcsolódást 180 vendéglátóhely teszi lehetővé (éttermek, cukrászdák, bárok) Nemesbük: Nemesbük község Hévíz várostól mintegy 5,5 km-re található, a másik szomszédos településtől Zalaköveskúttól 2 km a távolság. Szintén szomszédos település Kehidakustány, amely összekötő úton közelíthető meg, ezen útvonal hossza kb. 3 km, rajta tömegközlekedés nem bonyolódik. A településen egy közlekedési útvonal jelű országos mellékút

7 7 halad át, amely Hévízzel összeköti, főútvonal nem érinti. A település belterületének nagysága 353 ha, külterülete 645 ha. Állandó lakosainak száma január 1-jén 652 fő, ebből cigány kisebbséghez tartozó 7 fő, akik egy családhoz tartoznak. Egyéb kisebbség a településen nem található. A településen 430 lakás található, lakótelepi lakás nincs. Fontosabb középületek: az Önkormányzat hivatala, napközi otthonos óvoda, orvosi rendelő valamint a művelődési ház. Nyugdíjas otthonként kapott használatbavételi engedélyt a településen közelmúltban épült intézmény, jelenleg még nem működik. Az egészségügyi ellátást az Önkormányzat vállalkozó háziorvossal kötött megállapodás alapján biztosítja, háziorvosi rendelés hetente 3-szor helyben vehető igénybe. Szakellátás a községben nem működik. Pénzintézet sem működik, a postai szolgáltatást a helyi posta-hivatal biztosítja. A községben kiemelkedő gazdasági tevékenység nem folyik, kisebb vállalkozások működnek legfőképp a mezőgazdaság, az építőipar, a kereskedelem és vendéglátás területén. Helyben a munkalehetőség csak nagyon minimális, ezért a munkaképes korú lakosság elsősorban a közeli városokban, Hévízen és Keszthelyen vállal munkát, így naponta ingázik. Az alapfokú oktatás Hévíz városban biztosított, ezért a tanköteles gyermekek ingázása is szükség- szerű. A napközi otthonos óvodai ellátást az Önkormányzat helyben, saját fenntartású intézményben biztosítja. A település-szintű események közül megemlítendő az évente hagyományosan megrendezésre kerülő falunap (általában augusztus hónapban), valamint a helyi egyesületek által szervezett nyilvános programok. A helyiek tartják még a hagyományos falusi bucsut (június végén), jelentősége azonban egyre csökken. Nemesbükön két sportegyesület működik, egyik a labdarúgás, másik pedig az íjászat területén, tevékenységükkel komoly sikereket érnek el. Működik továbbá Faluszépítő egyesület, gondoskodnak a község közterületeinek virágosításáról, a településért tenni akarók szervezéséről, időnként közös sport programok szervezéséről. A vendéglátás és az idegenforgalom ma a településen még nem igazán jellemző, bár jelen van. Jelentős azonban a külföldi tulajdonban álló ingatlanok száma, és számottevő itt élő, és lakóhelyet létesítő külföldi állampolgár is. Zalaköveskút: Zalaköveskút Nemesbük községtől mintegy 2 km-re található, a Hévíz várostól való távolsága kb. 10 km. A két település között a közlekedés lehetőségét aszfalt burkolatú út biztosítja, másik irányban a Zalaszentlászló-Karmacs közötti országos mellékút teszi lehetővé a település megközelíthetőségét. Főútvonal a községet nem érinti. Zalaköveskút belterületének nagysága 26 ha, külterülete 201 ha. Lakások száma összesen 28 db. Lakosainak száma január 1-jén 32 fő, kisebbség nincs. A ténylegesen helyben élők többsége idős korú, illetőleg egyedül élő. A település hagyományos falusias beépítésű, mindössze két utcával. Középületként egyedül az önkormányzati tulajdonban álló művelődési ház említhető, itt működik a könyvtár, szükség esetére az orvosi szoba, a mozgókönyvtári szolgáltató hely, illetőleg itt kerülnek megrendezésre a közösségi jellegű programok is. A településre jellemző környezeti ártalom nincs. Egészségügyi ellátás helyben csak szükség esetén a már említett orvosi szoba által biztosított lehetőségeken belül vehető igénybe. Pénzintézet nem működik, postai szolgáltatást mozgó-posta biztosítja. Említésre érdemes gazdasági tevékenység a községben nem folyik, egyedül a mezőgazdaság említhető. A településnek 18 év alatti lakója nincs, az idősebb korosztály jellemzően nyugdíjas, így ingázásról nem beszélhetünk. Az itt élők elsősorban vásárlási céllal, illetőleg egészségügyi okokból keresik fel a közeli városokat, elsősorban Keszthelyt. Az Önkormányzat által évente egyszer szervezett közmeghallgatáson kívül rendszeres, több embert érintő rendezvényekre nem kerül sor.

8 8 Sport életről a lakosság összetételére tekintettel szintén nem beszélhetünk, egyesületek sem működnek. Bár Zalaköveskút nagyon szép környezetben fekvő, csendes és nyugodt település, idegenforgalma nincs, ebből a szempontból szolgáltatások teljesen hiányoznak. Rezi Rezi a Balaton Észak-nyugati partján, a Keszthelyi hegység Dél-nyugati és déli lankáin helyezkedik el, Keszthely Hévíz - Sümeg városok által határolt háromszögben. Tengerszint feletti magassága méter. Legmagasabb pontja a Rezi várrom. Rezi része a Balaton Fejlesztési Régiónak, valamint a Balaton Kiemelt Üdülő Körzetnek. Az adottságok tekintetében rendkívül meghatározó a természet közelesége, hiszen Rezi és környéke relatív sértetlen természeti és épített környezettel rendelkezik, tiszta, virágos, biztonságos település, számtalan kihasználatlan szabadidő potenciállal. A község közigazgatásilag egységes belterületi résszel (144 ha) valamint jelentős lakott külterülettel (2834 ha) rendelkezik. Rezi lakossága ellentétben a legtöbb zalai községgel lassú ütemben, de folyamatosan nő, ami elsősorban a beköltözők számának tudható be. A mai napig is az ország távolabbi településeiről is költöznek családok e csodálatos természeti környezetben lévő településre. A település népsűrűsége 39,9 fő/km elejére a lakosság száma 1220 főt számlált. Rezi belterületi és külterületi közútjainak hossza összesen 43,33 km, melyből 16 km kiépített (aszfaltozott), míg 27,33 km út kiépítetlen (kő, kavics). A gyalogutak és járdák hossza 8,5 km, melyből 3,2 km kiépített (aszfaltozott) és 5 km kiépítetlen. Az utak állapotának szinten tartása, illetve minőségük folyamatos fejlesztése az elkövetkezendő időszak fontos feladata. A település kerékpárúttal nem rendelkezik. Rezi országos jellegű térszerkezeti helyzetét hátrányos, zsáktelepülésnek is lehetne nevezni, ha az ún. Cseri út nem kötné össze a zalaszántói úttal. A főközlekedési útvonalakból kiesik. A település közlekedési útvonala Keszthely Hévíz Sümeg. Jelentősen terhelt a Keszthelyi út, a Csókakői bánya működése miatt. A közlekedésre az átmenő, illetve a helyi forgalom a jellemző. Nyári szezonban jelentős az üdülő helyekre, illetve a Rezi vár látogatóinak száma, ami alkalmanként az állandó lakosok számának tízszeresét is meghaladja. A községet a vasútvonal elkerüli, így a tömegközlekedést autóbusz járatok biztosítják ben 12, 2006-ban 21, 2007-ben pedig 27 építési engedély került kiadásra; valamennyi újonnan épült lakás már 2 vagy több szobával készült. A meglévő lakások mindegyike villamos energiával ellátott, közüzemi vízvezetékkel 487 lakás rendelkezett. A külföldi háztulajdonosok száma meghaladja a 170-et. Közcsatornahálózatba bekapcsolt lakások száma 192 volt. A környéken keletkező építési törmeléknek külön lerakó van kijelölve a Keszthelytől északra húzódó Várvölgyi út melletti felhagyott ún. Pilikáni bányagödörben. Sármellék Sármellék község az un. Zalavári hátság keleti oldalán helyezkedik el, Alsópáhoktól 6 km távolságra délre, Zalavártól 3 km távolságra /a falu végeket számítva/ északra. A községen átvezet a 76. sz. főközlekedési út és a községtől északra, km távolságra a 75. sz. főközlekedési út halad el. Forgalmas, de nem főútvonal a Zalakomár-Alsópáhok összekötő út. Cigány Kisebbségi Önkormányzat működik a községben, a kisebbséghez tartozók száma kb A közigazgatási terület határa: belterület 210 ha, zártkert 77 ha, külterület 3253 ha A településszerkezetről: az egykori főutca ma Dózsa György utca közel 5 km hosszú, után épült a Kossuth Lajos és a Petőfi utca és a Felszabadulás utca, később a 70-es években az Arany János utca illetve a Barátság lakótelep. A 90-es évektől épült be /folyamatosan/ a

9 9 Szitaköz, a Rózsa és az Ifjúság utca és a Szent Erzsébet utca ben kapta meg az önkormányzat a volt katonai lakásokat. A terület szintén Barátság lakótelep néven került elnevezésre /a Barátság lakótelepi utca nem e területet jelzi/. A lakótelepen lévő épületek kétszintesek, részben alápincézettek, egy-egy tömbben 6-8 lakás van. Fontosabb középületek: Községháza /Dózsa u. 324./, Egészségház /Dózsa u. 348./ ÁMK /Felszabadulás u. 1-2./ Napköziotthonos Óvoda /Dózsa u. 343./ Templom, parókia /Dózsa u. 394./ Gyógyszertár /Dózsa u. 103./ Jellemző környezeti ártalom: átmenő forgalom zaj- és porterhelése, a repülőtér területén meglévő olajszármazékokból származó szennyezés. Egészségügyi ellátás intézményei: 2 db háziorvosi rendelő, 1 fogászati rendelő, anya- és csecsemőtanácsadó, gyógyszertár. Jellemző gazdasági ágazatok: az egykor jelentős nagyságú mezőgazdasági terület csökkent, az un. Balaton-berki részt már nem művelik, sőt nagyrészt hasznosítatlanok a Zala menti rétek is. A szántóterületeken gazdálkodnak: Égenföld-Tüskevár Kft., Zabó József Csaba, FK Kft., és néhány kisebb gazda. A repülőtéren /a szolgálatokat ellátó dolgozókkal együtt/ közel 100-an dolgoztak, jelenleg a forgalom szünetel, a Star-Menü Kft. /készétel készítés/ cca 100 főt foglalkoztat két műszakban. A mezőgazdasági vállalkozások nagyon kevés dolgozót alkalmaznak, illetve egy-két fősek az élelmiszer- és vendéglátó, és személy szolgáltató egységek is. Ingázás: A repülőtéren alkalmazottak illetve az ételgyárban dolgozók kétharmada is vidékről jár be munkahelyére /Keszthely, Hévíz és a környező falvak illetve Zalaegerszegről is a szolgálatot ellátók/. A helybéli foglalkoztatás: a munkavállaló korú mintegy ezer fős lakosságból kb %-a talál helyben munkát, a többiek Keszthely, Hévíz vagy esetleg zalaegerszegi munkahelyre járnak. A napköziotthonos óvodába illetve az általános iskolába Szentgyörgyvár településről járnak be a gyerekek de Sármellékről is utaztatnak óvodásokat és általános iskolásokat is Keszthelyre vagy Hévízre. Fontosabb rendezvényeink: májusban Sport-nap, illetve az un. 3-H-plusz rendezvény. A búcsú napja június utolsó vasárnapja. A sportéletről: községünkben a Sportegyesület keretében a futballszakosztály működik mely a megyei II. osztályú bajnokságban vesz részt. Jelenleg alakulóban van az íjász egyesület. Vendéglátás, idegenforgalom: falusi vendéglátás községünkre nem jellemzők, az engedéllyel rendelkezők elsősorban szoba kiadással foglalkoznak. Vendéglátó egységeink: kocsma jelleggel 4 egység működik, büfé l, kereskedelmi üzlet az élelmiszerkereskedelemmel 4, és l iparcikk jellegű. B. Demográfiai adatok A kistérség településeinek lakosságszáma, korszerkezete január 1-én X Össz. Hévíz Alsópáhok Cserszegtomaj Felsőpáhok Nemesbük Rezi Sármellék Zalaköveskút

10 10 Védelembe Pártfogó Családon Fk. Születések halálozások Bejelentkez Elvándorlá vett felügyelet belüli BV.intézet : és állandó s gyermekek alatt állók erőszak ben lakcímre Hévíz Alsópáhok Cserszegtomaj Felsőpáhok Nemesbük Rezi Sármellék Zalaköveskút Hévízi kistérség munkaerőpiaci adatai szeptember Település Regisztrált álláskereső (fő) Reg. Álláskereső szoc. Segélyben részesült (fő) Aktív lakosság (fő) Munkanélküli ségi ráta (%) Alsópáhok ,43 Cserszegtomaj ,11 Felsőpáhok ,31 Hévíz ,11 Nemesbük ,66 Rezi ,09 Sármellék ,02 Zalaköveskút ,56 Kistérség (összesen) ,14 C. Közbiztonság helyzete A Keszthelyi Rendőrkapitányság működési területének közrendjét-közbiztonságát az állampolgárok relatív biztonságérzetét az országos, és megyei elvárásoknak megfelelően biztosítja. A Kistérségi társulás településein a közbiztonsági helyzet az eltérő feltételek és körülmények miatt- nyilvánvalóan nem alakulhatott egyformán az elmúlt években.

11 11 Személy elleni bcs Alsópáhok Cserszegtomaj Felsőpáhok Hévíz Közlekedési bcs Házasság,család, nemi erk.elleni bcs. Államigazgatás, közélet tisztasága elleni bcs. Közrend elleni bcs Gazdasági jell. Bcs. Személyek javai elleni bcs ebből lopás Összesen: Személy elleni bcs Nemesbük Rezi Sármellék Z.köveskút Közlekedési bcs Házasság,család, nemi erk.elleni bcs. Államigazgatás, közélet tisztasága elleni bcs. Közrend elleni bcs. Gazdasági jell. Bcs. Személyek javai elleni bcs ebből lopás Összesen: Alsópáhok 2007 évben az ismertté vált bűncselekmények száma mintegy 12%-al emelkedett 2006 évhez képest, melyek között továbbra is a vagyon elleni bűncselekmények száma a legmagasabb, hisz az ismertté vált bűncselekmények több mint 70%-a ilyen jellegű deliktum. A statisztika szerinti lopás bűncselekményből továbbra is az alkalmi jellegűen elkövetettek fordultak elő a legnagyobb számban. A vagyon elleni bűncselekmények zömét a külterületeken követik el, pincék és hétvégi házak a célpontok. A számadatok azt mutatták, hogy a község és környéke nem tartozik a bűnügyileg kiemelten fertőzött területek közéazonban ez az állapot könnyen változhat ugyanis a bűncselekményeket elkövető személyek nem csak az átutazó bűnözők köréből kerülhetnek ki. Az ismerté vált elkövetők mind férfiak, közülük és mindegyikük büntetett előéletű év első félévében ez a kedvezőtlen tendencia némileg megtorpant, ugyanis csökkent a településen elkövetett bűncselekmények száma az előző év hasonló időszakához képest. Az emelkedést leginkább a vashulladékszínesfémlopások magas száma okozta. A vagyon elleni bűncselekményekkel a Fő út, Dózsa György utca, illetve Hévízi úton lévő ingatlanok vannak veszélynek kitéve. A bűncselekmények felderítési eredményessége az elmúlt évben az átlagosnál kissé kevesebbnek mondható, kb. 20 % körüli.

12 12 A községben nagyon magas az átmenő forgalom, a közigazgatási területükön közlekedési baleset évben 4 eset történt, melyből egy halálos, kettő súlyos, egy eset pedig könnyű sérüléssel végződött első félévében javult a helyzet ugyanis az 1 könnyű, illetve 1 súlyos sérüléssel végződő baleset történt. A településen áthaladó főútvonal a sebességhatárt be nem tartók kiszűrése miatt nagyon gyakran került a településre vezényelt sebességmérő, illetve minden alkalommal közlekedési illetve közbiztonsági ellenőrző-áteresztő pontot is telepítünk ide akcióink végrehajtása alkalmával. A közlekedési veszélyhelyzetek további csökkentése érdekében egyik fő feladat a településen belül közlekedők sebességének csökkentése rendszeresebb rendőri ellenőrzésekkel, valamint az engedély nélküli illetve ittas vezetők kiszűrése. Felsőpáhok A településen 2002 évtől emelkedett jelentősen a bűncselekmények száma. Az akkor elkövetett esetszámhoz képest minden évben kétszer vagy háromszor több esemény miatt folytatott eljárást a rendőrség évben az ismertté vált bűncselekmények száma harmadával emelkedett 2005 évhez képest, az elmúlt évi számadatok azonban stagnálást mutatnak. A vagyon elleni bűncselekmények zömét továbbra is a külterületeken követik el, pincék és hétvégi házak a célpontok év első félévében a kedvezőtlen tendencia folytatódott, majd az év második felétől stagnálás állt be. Az emelkedést itt is a vashulladékszínesfémlopások okozták. Az idei évben a bűncselekmények közül továbbra is a vagyon elleni bűncselekmények száma a legmagasabb, az ismertté vált bűncselekmények 60%-a vagyonelleni deliktum. A statisztika szerinti lopás bűncselekményekből az alkalmi jellegűen elkövetettek fordultak elő a legnagyobb számban. A beszámoló időpontjában Felsőpáhokon: 6 lopás került regisztrálásra, illetve 2-2 garázdaság, illetve magánlaksértés és egy testi sértés történt. A lopások száma a tavalyihoz képest enyhén csökkent, az egyéb bűncselekmények száma azonban növekedett. Továbbra is a Dózsa György, illetve Szt.István utcában történtek a lopások. Megítélésünk szerint az itt élők személye és vagyona az elfogadható mértéken felül nem veszélyeztetett, ismétlődő nagysággal állandósult a bűnelkövetések gyakorisága, a beutazó elkövetők időszakos jelenléte. A községben erős az átmenő forgalom, a közlekedési helyzet ennek ellenére jó, baleset évben kettő fordult elő, mindkettő a település lakott területén kívül évben egy sérüléses baleset történt a település közigazgatási területén. A kihelyezett elektromos figyelmeztető és sebességkorlátozó táblák egyértelműen óvatosabb közlekedést eredményeztek. A közlekedési veszélyhelyzetek minimalizálása érdekében egyik fő feladat a településen belül közlekedők sebességének csökkentése, rendszeresebb rendőri ellenőrzésekkel, az engedély nélküli illetve ittas vezetők kiszűrése. Hévíz A városra is jellemző egyszerű alkalmi lopások száma 65-ről 76-ra, valamint 4esetről 19 esetre emelkedett a betöréses lopások száma. Az egyéb bűncselekmények közül minimálisan változtak a testi sértések, sikkasztások száma, enyhén csökkentek a rongálások, garázdaságok száma, és továbbra is magas esetszámú a csalás-sikkasztás, és a közokirat-magánokirat hamisítás kategóriákban. Az elkövetett bűncselekmények közül a személyek javai ellen elkövetett bűncselekmények dominálnak, lopás-betöréses lopások száma 61 %-át teszik ki az össz. bűncselekmény számnak. Sajnos ezen kategória az előző évhez képest 20%-al emelkedett. Az elmúlt évben 25 esetben történt gépjárműfeltörés vagy járműből lopás. A gépkocsi lopások száma megegyezik az előző évi adatokkal, amely a tendencia és számarány gyakorlatilag megfelel az országos átlagnak. Az idegenforgalmi szezon három nyári hónapja alatt 14 bűncselekménnyel többet követtek el. Ez a növekedés az idegenforgalmi szezonban

13 13 20%-os emelkedést eredményezett 2007-ben. Betöréseket a gépkocsival jól megközelíthető Attila, Babócsay, Fecske, Fortuna, Móricz Zs. utcákban, alkalmi lopásokat pedig a belvárosi részen lévő Rákóczi, Széchenyi, Petőfi utcában, a Nagyparkolóban illetve Tó-fürdő területén követtek el. Az illetékességi területen magasnak tekinthető még a közbizalom elleni (8,8%), és a közlekedési bűncselekmények (8%) száma, de az átlagosnál alacsonyabbnak a személy elleni támadások aránya.(3,2%) Figyelemre érdemes, hogy szállodák illetve szállodai vendégek sérelmére a korábbi évek magas számához képest az elmúlt évben csak 3 esetben követtek el vagyon elleni bűncselekményt, és ez a csökkenő folyamat már évek óta megfigyelhető. A városok közül Hévízen az ezer lakosra jutó bűncselekményi szám: 38 volt 2004 évben, ez a szám jelenleg: ben Hévízen 1 súlyos és 5 könnyű sérüléssel végződő közlekedési baleset történt. A balesetek okai továbbra is a sebesség helytelen megválasztása, az elsőbbség meg nem adása és a kanyarodás szabályainak be nem tartása miatt következtek be az Őrs illetékességi területén. Ezek a balestek bármilyen közlekedési szabályozás esetén is előfordulhattak volna. A közlekedésre vonatkozó- vagy csak a józanész által diktált szabályok említett esetekben történő megtartása -akár csak a sértetti, akár csak az elkövetői oldalon is- a balesetek eredményezik. A közlekedési bűncselekmények számát tekintve megállapítható, hogy a közlekedési morál némileg tovább romlott a tavaly évinél. Nemesbük:- Zalaköveskút. A településen évről évre átlagosan bűncselekmény történik, azonban 2005 évben az ismertté vált bűncselekmények száma harmadával emelkedett 2004 évhez képest. Az elmúlt évek számadatai azonban stagnálást mutatnak a betörések esetében. Ezen bűncselekményeket olyan külföldi tulajdonban lévő ingatlanok, illetve hétvégi házaknál követik el, ahol a tulajdonos nem tartózkodik ott év első félévében a kedvezőtlen tendencia folytatódott a gépjárművekből történt lopások esetében, majd az év második felétől stagnálás állt be. Az idei évben a bűncselekmények közül továbbra is a vagyon elleni bűncselekmények száma a legmagasabb, az ismertté vált bűncselekmények 60%-a vagyonelleni deliktum. Továbbra is a Szőlőhegy utca, Rákóczi u.-és Lóhegyi utcában történtek a lopások. A lopások száma a tavalyihoz képest enyhén csökkent, az egyéb bűncselekmények száma azonban növekedett. Zalaköveskúton nagyon ritkán kétévente egy-egy alkalmi lopás történt, más bűncselekmény minimálisan fordul elő. Cserszegtomaj: 2007 évben a bűncselekmények száma csökkent 2006 évhez képest, itt is a vagyon elleni bűncselekmények száma a legmagasabb, amely az ismertté vált bűncselekmények 78%-át jelenti. Az alkalmi jellegű lopásokat egyaránt elkövetik bel- vagy külterületen lévő ingatlanoknál. Lakóházak, pincék és hétvégi házak egyaránt célpontok, ugyanis a település számos útvonalról megközelíthető. Hatalmas kiterjedése és a külföldi ingatlanok gyakorisága miatt könnyű célpontot kiválasztani, valamint az elkövetés után elmenekülni a helyszínről. A bűncselekményeket elkövető személyek nem csak az átutazó bűnözők köréből kerülnek ki, az ismerté vált elkövetők mindegyike büntetett előéletű. A vagyon elleni bűncselekmények elkövetési helyei magas szórásképet mutatnak, a Baráth u. Fenyves u.,sümegi út, Palotai u., Rezi út, Kovács u., Pajtika u., Búzavirág u.,kápolna soron évről évre fordulnak elő ilyen cselekmények. A községben magas az átmenő forgalom, a közigazgatási területükön közlekedési baleset évben 3 eset történt, melyből egy halálos, kettő súlyos, egy eset pedig könnyű sérüléssel végződött. A közlekedési bűncselekmények aránya nem kiugróan magas, azonban a településen gyakran fordulnak elő ittas járművezetések

14 14 Rezi: Rezi község közbiztonsági helyzete országos viszonylatban is az elmúlt évek tendenciáit elemezve stabilnak tűnik, a lakosság többsége számára biztonságot adó, ám nem problémamentes. Az elmúlt öt év bűnügyi statisztikáit elemezve megfigyelhető a bűncselekmények számának csökkenése, de még ennél is örvendetesebb, hogy a személy ellen irányuló erőszakos jellegű bűncselekmények emberölés, erőszakos közösülés, szándékos testi sértés szinte elvétve fordulnak elő. Domináns bűncselekménynek számít a magánszemélyek sérelmére elkövetett lopás, a gépkocsiból történő lopás és a gazdasági bűncselekmények elkövetése, melyek egyrészt az életfeltételek nehezedésével magyarázhatók, másrészt pedig azzal, hogy a sértettek gyakran maguk sem fordítanak kellő figyelmet értékeik megóvására (több esetben a nyitva hagyott gépjármű teremtette meg az elkövető számára a kedvező alkalmat). A településen 2004 évtől folyamatosan csökken a bűncselekmények száma. Azonban 2007-ig -három éven keresztül- emelkedett a lopások, ezen belül is a gépkocsiból történt elvételek száma. Az ilyen vagyon elleni bűncselekményeket a Vár alatti parkolóban, illetve az oda vezető úton, a Kossuth és Petőfi valamint a Rákóczi utcákban, továbbá a Kültelek hegyen követték el. A vashulladékszínesfémlopások gyakoriak ezen a területen is. Sajátos helyi tendenciák, a lakosságot nyugtalanító jelenségek nincsenek, bár a fiatalok körében megnyilvánuló bandázás és olykor-olykor főleg italos állapotban elkövetett garázdaság és a rongálások mintha az utóbbi időben gyakrabban fordulnának elő. Sármellék: 2007 évben az ismertté vált bűncselekmények száma csökkent 2006 évhez képest. Ellenben emelkedett a lopások aránya, az ismertté vált bűncselekmények több mint 80%-a ilyen jellegű deliktum. Ezen bűncselekményekből az alkalmi jellegűen elkövetett lopások fordultak elő a legnagyobb számban, mellette azonban magas a betörések aránya is. A vagyon elleni bűncselekmények zömét továbbra is a külterületeken követik el, pincék és hétvégi házak a célpontok. A község és környéke a településen áthaladó magas forgalommal arányosan a bűnügyileg fertőzött területek közé sorolható, ráadásul a bűncselekményeket elkövető személyek nem csak az átutazó bűnözők köréből kerülnek ki. A vashulladékszínesfémlopások itt is jellemzőek. A vagyon elleni bűncselekményekkel a legforgalmasabb Dózsa György u., Felszabadulás utca, és az Ifjúság lakótelep, Tüskevár utca, és a Szőlőhegyen található ingatlanok veszélyeztetettek. A bűncselekmények felderítési eredményessége az elmúlt évben az átlagosnál kissé kevesebbnek mondható, kb. 22 % körüli. A községben nagyon magas az átmenő forgalom, a közigazgatási területükön közlekedési baleset évben 3 eset történt, melyből kettő súlyos, egy ütközés könnyű sérüléssel végződött. A településen áthaladó főútvonalon a sebességhatárt be nem tartók kiszűrése miatt gyakran került a településre vezényelt sebességmérő készülék üzemelésére. A közlekedési veszélyhelyzetek elkerülése érdekében egyik fő feladat a településen belül közlekedők sebességének csökkentése rendszeresebb rendőri ellenőrzésekkel, valamint az engedély nélküli illetve ittas vezetők kiszűrése. Területi-időbeli jellemzők. A területen történt bűncselekmények a lakosság hangulatát nem befolyásolták kedvezőtlen irányba. Az átutazó bűnözők kiszűrése, a magas fokú bűnözői szervezettséget és elszántságot mutató betörések megelőzése elsődleges feladat maradt továbbra is. Hévízen és az illetékességi területen lévő többi településen az erőszakos-garázda jellegű elkövetési mód

15 15 továbbra sem jellemző, sokkal inkább érezhető, hogy azon üzletek és lakások sérelmére követnek el alkalmi lopásokat illetve betörést, melyek védelmi felszerelés illetve riasztó berendezés nélkül állnak. A bűncselekmények elkövetésének időbeli gyakoriságát, a bűnözés területi és személyi koncentrációját vizsgálva megállapítható, hogy főként a nyári idegenforgalmi szezon hónapjaiban emelkedik a jogsértések száma. Ezen felül a vendégcsalogató időszaki rendezvények, és a gyógy-turizmus viszonylagos állandósága folyamatos esélyt kínál a bűnözőknek cselekményük végrehajtásához. Egyik bűncselekményi kategóriában sem figyelhető meg a hétköznapok között, illetve hétvégi napok ( szombat, vasárnap)között igazán jelentős eltérés. Az erőszakos bűncselekmények elkövetése jobbára a hétvégékre koncentrálódik (péntek, szombat) és vasárnap sem figyelhető meg olyan mértékű visszaesés, mint a többi bűncselekmény esetén. A városban az őszi (szeptember, október, november) hónapokban magasabb a lopások száma, míg az év elején (január, február) a legkevesebb. A településeken az erőszakos bűncselekmények a tavaszi nyári hónapokra inkább jellemzőek, mint az őszi-téliekre. Egyéb bűncselekmények június, augusztus, szeptember, október hónapokban következnek be leginkább. Megfigyelhetjük, hogy a kora délutáni órák (13-15) lakásbetörései után késő éjszakai órák (01-04) körül az üzletek és boltok veszélyeztetettebbek lopások szempontjából. Az erőszakos bűncselekmények délután 5 óra és éjfél között következtek be leggyakrabban. A bűnmegelőzés területén a társadalmi és civil szervezetekkel együttműködve a megelőző vagyonvédelemre, illetve a család gyermek és ifjúságvédelemre helyezzük a hangsúlyt. Az őrs illetékességi területén a bejegyzett polgárőr egyesületekkel az együttműködési megállapodásokból adódó feladatokat végrehajtottuk. Osztályfőnöki óra keretében minden általános iskolában általános megelőzési illetve baleset megelőzéssel kapcsolatos oktatásokat tartottunk. A járőrök és a helyi körzeti megbízottak több esetben ifjúságvédelmi járőrszolgálatot teljesítettek az önkormányzat illetékes előadóival. A gyermek balesetek megelőzése végett a veszélyeztetett Általános Iskolák előtt a korábbi bevált gyakorlat szerint nem csak - az őszi iskolakezdéskor forgalomirányító, forgalomsegítő rendőri jelenlétet biztosítottunk, mely feladatunk végrehajtásához a polgárőrök szintén segítséget nyújtottak. A helyi médiák adta lehetőségekkel 2007-ban is éltünk, lakossági fórumokon tartottunk a megelőzéshez kapcsolódó előadásokat, valamint szórólapok segítségével is eljutottunk a lakossághoz és a vendégekhez. D. A programban résztvevők, kapcsolattartás Kooperációra van szükség a közbiztonságért felelős más szervezetekkel, hisz a biztonság maga is kooperációs termék. Az együttműködés során a hétköznapok tapasztalatai a legértékesebbek, mert ezek mutatják meg azokat a rendellenességeket, a biztonságérzetet leromboló zavarokat, amelyekből előbb csak kisebb jogsértések fakadnak, melyek aztán súlyosabb bűnelkövetéshez vezethetnek. Az olyan veszélyforrásokra, mint a közterületeken való szemetelés, a nyilvános alkoholfogyasztás, az elhagyott, üres ingatlanok lepusztulása, a csavargás, az iskolakerülő gyerekek, a családon belüli erőszak, a drogfogyasztás, azonnal reagálni kell. Továbbá kiemelten kezelendő veszélyforrások az átmenő forgalommal kapcsolatos bűnesetek, betöréses lopások, autó feltörések, besurranásos tolvajlások, mozgóárusok veszélye, zártkerti területek illetve hétvégi házak feltörése. A koordináló szerep az önkormányzaté - melynek egyik lépéseként elkészíti a helyi közbiztonsági koncepciót -, de a megelőzésbe, a megoldások keresésébe a feladatmegosztás elvét követve be kell vonni az intézményeket. Az iskola, óvoda szerepe a nevelésben, továbbá a szabadidő értelmes eltöltésében kiemelendő. A kultúrotthonok programok szervezésével járulhat hozzá a gyermek- és fiatalkorú lakosság idejének megfelelő kihasználásához, míg a

16 16 sportegyesület sportolási lehetőség megszervezésével kapcsolódhat be az együttműködésbe. A civilszervezetek működési területüktől függően veszik ki tevékeny részüket a kooperációból. A rendőrség felé mind a lakosságnak, mind az önkormányzatnak komoly elvárásai vannak, mely igényeknek a rendőri jelenlét biztosításával lehet eleget tenni. A kiszámítható veszélyekre aktuális jelenlét biztosítható, míg a váratlan események kezelésére a potenciális jelenlét szervezhető meg. Kölcsönös tájékoztatás és együttműködés nélkül sem a rendőrség, sem az önkormányzat nem alkalmazhat hatékony bűnözést megelőző politikát. Az önkormányzat és a rendőrség kapcsolatának keretét az évi XXXIV. törvény (Rtv) III. fejezete határozza meg. 1. Véleményezés-tájékoztatás A települési önkormányzatok képviselő-testületeit az Rtv.-ben meghatározott esetekben véleményezési jogosultság illeti meg. A rendőrkapitány személyesen, vagy képviselője útján évente beszámol a rendőrkapitányság illetékességi területén működő települési önkormányzat képviselő testületének a település közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról. 2. Együttműködés A települési önkormányzat szerződést köthet a közigazgatási-illetékességi területén működő rendőrkapitánysággal a helyi közbiztonságot érintő feladatok ellátása, a rendőrség és az önkormányzat tevékenységének összehangolása, az illetékességi területen működő rendőri erők bővítésének és fejlesztésének elősegítése érdekében. Az együttműködésnek akkor van relevanciája, ha az önkormányzat a rendőrség államilag finanszírozott tevékenységénél jelentősebb és magasabb színvonalú rendőri jelenlétet igényel, melyhez anyagi fedezetet is tud rendelni. A polgármesteri hivatalok és az önkormányzati intézmények munkatársai munkaköri feladataik teljesítése során rugalmasan működjenek együtt a rendőrséggel. Ez jelenthet adatszolgáltatást, informatikai kapcsolatokat, az eljárások segítését, mely megnyilvánulhat fertőző betegségekkel, mérgező anyagokkal kapcsolatos eljárásokban, katasztrófa elhárítási tevékenységben, szabálysértésekkel kapcsolatos adategyeztetésben, közösen végrehajtott hatósági tevékenységek lebonyolításában, stb. 3. Támogatás A képviselő-testületek és a polgármesteri hivatalok álljanak ki a helyi közösség védelmében határozottan és jogszerűen fellépő rendőrség mellett. A támogatás megnyilvánulhat nemcsak szóban, hanem külsőségekben is. Az önkormányzatok lehetőségeihez mérten anyagilag is támogassák a rendőrséget, az átlagosnál magasabb helyi igények megvalósítása érdekében. A Hévízi kistérség közbiztonsági helyzete stabilnak mondható. A rendőrség, a polgárőrség, a mezőőrök, a közterület-felügyelet a jogszabályoknak megfelelően, hatékonyan látják el feladatukat. A bűnmegelőzési koncepció céljainak megvalósulását a felmerülő problémák komplex kezelésével lehet elérni azzal, ha az együttműködésben résztvevő rendvédelmi szervek, hivatalok és társadalmi szervezetek összefogva egy irányban fejtik ki tevékenységüket. Az összefogás eredménye a hatékony bűnmegelőzés lehet, mely a bűnüldözésre fordított energiákat szabadíthat fel, s javíthatja az állampolgárok általános közérzetét, komfortérzetét.

17 17 III. Célok, prioritások. A közbiztonság témaköre szerteágazó területet ölel fel, ezért célszerű olyan átfogó stratégiai célokat meghatározni, melyeknek megvalósításában az Önkormányzat tevékeny szerepet képes vállalni. Ilyen nagyobb prioritást élvező témakörök: A/ Család-,gyermek-és ifjúságvédelem B/ Közlekedésbiztonság C/ Közterületek rendje D/ Megelőző vagyonvédelem Ezen témakörök kiegészülhetnek az alábbi célfeladatokkal: 1. A személy elleni erőszakos bűncselekmények visszaszorítása, illetve megakadályozása. A családon belüli erőszak megelőzése, megtörtént esetek megfelelő kezelése. 2. A közintézmények, templomok, műemlékek, temetők és környezeti értékek védelme. 3. Szenvedélybetegek és az ifjúság elleni bűncselekmények megakadályozása, visszaszorítása. A gyermek és a fiatalkorú bűnözés csökkentése, a droghasználat és kábítószer bűnözés kezelése, megelőzése. 4. Olyan bűnmegelőzési programok (pl. DADA) kidolgozása és felvilágosító tevékenység fokozása, amelyek az áldozattá válás megelőzését, a hiszékenység, a könnyelműség felszámolását, szenvedélybetegség kialakulását, megelőzését szolgálja különös figyelemmel az oktatási intézményekre. Az idős, egyedül élők fokozott védelme, biztonságuk növelése. 5. Külföldi ingatlan tulajdonosok figyelmének anyanyelvükön történő felhívása. 6. Kortárs segítők képzése, bűnmegelőzési iroda működtetése az idegenforgalmi szezonban. 7. Közlekedés biztonságával, és baleset megelőzéssel kapcsolatos sajátos helyi feladatok megoldása. 8. Szomszédok Egymásért Mozgalom népszerűsítése és kiépítése. 9. Vagyonvédelem javítása, és a betöréses lopások megelőzése. A fellelhető kedvezőtlen tendenciák megállítása (gépkocsik feltörése, betörések-, besurranások, rongálások, közterületi bűncselekmények, rablások, temetői lopások és rongálások, terménylopások, környezet károsító cselekmények, stb.). 10. Kertek, mezőgazdasági területek, vállalkozások telephelyeinek védelme, a termény és állatlopások, ipari termékek eltulajdonításának megelőzése. 11. A településen tartott sport és kulturális rendezvények biztonságos és rendbontás nélküli lebonyolítása.

18 A közterület rendjének fenntartása, a közterületek, parkok, játszóterek tisztaságának, és eszközeinek megóvása. 11. A település közbiztonságának javításához szükséges mértékű rendőri jelenlét biztosítása. 12. A település tűzvédelmének, katasztrófavédelmének megszervezése, a tűzmegelőzéssel és katasztrófavédelemmel kapcsolatos propaganda tevékenység széleskörű kiterjesztése. IV. Megvalósítás eszközei: 1. Hévíz Város Önkormányzatának Közbiztonsági Bizottság működtetése, feladatainak segítése, közbiztonsági bűnmegelőzési koncepció kidolgozása. (A bizottság feladatát és hatáskörét külön norma fogalmazza meg. ) 2. Helyi, közbiztonsági tanácsadó illetve áldozatvédelmi iroda felállítása. Az iroda feladata lenne a vagyonvédelmi tanácsadás, rendkívüli események, bűncselekmények, hatósági intézkedések esetén tanúsítandó helyes magatartás ismertetése, bűncselekmény sértettjeinek tájékoztatása jogaikról és kötelezettségeikről. Segíteni a biztosítással kapcsolatos ügyintézést, valamint az anyagi és lelki károk enyhítése megfelelő szakemberek bevonásával. Az iroda kialakítása lehetőséghez képest az önkormányzat épületén, vagy használatában lévőben történjen, és azt olyan személy vezesse, aki a rendőrségi eljárásokban, megelőzésben, áldozatvédelmi programban járatos. Itt célszerű lenne hivatásos rendőrt ebbe a tevékenységbe bevonni. Akár csak ideiglenesen, a nyári idegenforgalmi időszakban is javasolt működtetni. 3. Helyi polgárőr szervezetek létrehozása, támogatása. A közbiztonság fokozása érdekében a társadalmi bűnmegelőzés kialakítása és bővítése kell, hogy hangsúlyt kapjon. Hathatós támogatást kell nyújtani a már meglévő önvédelmi célú közösségi szerveződéseknek a polgárőrségnek és aktív szervező tevékenységgel kell segíteni minden olyan civil szervezet létrehozását, mozgalom életre hívását, amelyek tevékenysége közvetlenül, vagy közvetve erősíti a közbiztonságot, a segíti a bűnmegelőzést, és hozzájárulhat a lakosság biztonságérzetének növeléséhez. A megelőzés egyik leghatékonyabb módszere a fokozott közterületi jelenlét, amelyet a rendőrség jelenlegi anyagi, technikai, személyi feltételei mellett nem tud minden esetben önmaga biztosítani. A megelőzés érdekében a helyi polgárőr szervezeteken túl egyéb vagyonvédelmi társaságokat is be lehet vonni a járőröző tevékenységbe. 4. Közbiztonságban érdekelt civil szerveződések támogatása (SZEM mozgalom) A bűnmegelőzés olyan összetett kormány-és önkormányzati feladat, amely az emberek ezreinek és százezreinek részvétele nélkül megoldhatatlan. A kis létszámú polgárőrség és rendőrség erre önmagában nem képes. A bűnmegelőzés leghatékonyabb eszközét az önszerveződésen alapuló civil szervezetek jelentik, mint például a Szomszédok Egymásért Mozgalom. Létrehozatalában az önkormányzat, rendőrség és egyéb civil szervezetek

19 19 segítségnyújtása mellett a lakosságnak kell intenzív szerepet vállalni. A program leglényegesebb eleme az, hogy nem kíván semminemű életvitel-változtatást az abban résztvevőktől, hanem néhány alapvető emberi norma betartását várja el. Lényege az egymásra való figyelem fokozása, a rászorultabbak pl: egyedül élő idősek gyors és hatékony lehetősége a segítséghívásra. A mozgalom kiépítésében jelentős szerepe lehet a polgárőrségnek, társasházak gondnokainak, rendszeresen otthon lévő lakosoknak. Összefogással, kis befektetéssel, pl. riasztórendszerek, csengők, kapucsengők felszerelésével, gyors és hatékony megoldás jöhetne létre a személy és vagyonvédelem lakossági szintű erősítésére. E program segítése népszerűsítése az önkormányzat egyik kiemelt célja. 5. Térfigyelő rendszer kialakítása, a már meglévő rendszerek bővítése. Csendes riasztó rendszerek minél nagyobb körben történő propagálása, elterjesztése. Meg kell keresni azokat a lehetőségeket, amelyek vonzóbbá teszik az ez irányú szolgáltatást a lakosság körében. Lehetőség pl. a részletfizetés, a biztosítók által nyújtott kedvezmény, lízingelés. Tehát azt kell elérni, hogy ezek a rendszerek mindenki által elérhető közelségbe kerüljenek. A legjobb reklámot szolgáltatja e rendszerek használata. 6. Közterületi felügyelet, mezőőri szervezet ellenőrző tevékenységének erősítése. A közös mezőőri, rendőri és közterület-felügyelői jelenlét fokozása a településeken nagyban növelné a biztonságérzetet. 7. Felvilágosító propaganda tevékenység, a média szerepe A helyi médiában televízió, újság illetőleg szórólapok felhasználásával rendszeressé kell tenni a megelőző felvilágosító műsorokat, cikkeket. A város, a kistérség hivatalos lapjában rendszeres rendőrségi tájékoztató mellett közbiztonsági rovatot célszerű működtetni. Erősíteni kell a tulajdonosi szemléletet, segítséget kell nyújtani a lakosság védekezési reflexének kialakításához. Különösen nagy figyelmet kell fordítani azokra a társadalmi rétegekre, csoportokra akik esetében a fokozott sértetté válás veszélye fennáll. Ide sorolhatók: gyerekek, fiatalkorúak, idős korúak, csökkentett látási képességgel rendelkezők, mozgássérültek. Kiemelt figyelmet kell fordítani a fiatalok nevelésére, az iskolákban rendszeressé kell tenni, a tanmenetbe beépíteni a közbiztonsággal, közlekedésbiztonsággal foglalkozó témákat. Fejleszteni kell az együttműködést a lakossággal pl: lakossági fórumok tartásával. Ingyenes közbiztonsági, bűnmegelőzési kiadványokat kell készíteni, mely közérdekű információkat is tartalmaznak. Az önkormányzat célja legyen a későbbiekben kiírásra kerülő hasonló témájú pályázatokon való részvétel. 8. Biztonságnövelő rendőrségi programok támogatása A program magyar elnevezése a Dohányzás, Alkohol, Drog és Aids szavak kezdőbetűiből álló mozaikszó. A program a gyerekeket önmagukon keresztül védi meg a számukra veszélyt jelentő dolgoktól oly módon, hogy attitüdöket, viselkedési normákat ajánl, mindig az adott korosztályra szabott szinten, mindezt teszi úgy, hogy szituációs játékokon, különböző gyakorlatokon keresztül ad a gyerekeknek olyan használható, problémamegoldó viselkedési elemeket, amelyeket a fiatalok a személyiségükbe építve szinte sajátjukként tudnak majd használni, ha arra szükség mutatkozik. 9. Időszakos közvélemény kutatások A lakosság körében visszatérően fel kell mérni a közbiztonság megítélését. Ötleteket kell gyűjteni a továbblépés irányairól, az ügyfél a legjobb fejlesztő felfogás alapján. Ennek keretében az előzőleg begyűjtött lakossági bejelentések kiértékelésére is hangsúlyt kell fektetni.

20 Követendő magatartások népszerűsítése Helyi elismerések, díjak, emlékplakettek tervezése, alapítása annak érdekében, hogy azok a személyek, akik évenként a közbiztonság javítása érdekében kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, megfelelő elismerésben részesüljenek, megfelelő motivációt kapjanak. Fenti személyek médiákban történő népszerűsítése, a címeket megfelelő körülmények, ünnepélyes keretek között, lehetőség szerint nyilvánosság előtt kell átadni. V. A koncepció megvalósításának forrásai: Az önkormányzatok kiemelt feladata a közbiztonság helyi feladatairól való gondoskodás. Ehhez a szükséges forrást elő kell teremteni. Az önkormányzatok minden évben közbiztonsági keretet különítenek el, melyet a rendőrség a polgárőrség és egyéb civil szerveződések támogatására használnak fel. E keret felosztása az illetékes bizottság feladata, ami a támogatott szervezeteket évente beszámoltatja. A Társulási feladatkörben a Társulási Tanács és annak Pénzügyi bizottsága látja el a Megállapodásból adódó feladatok végrehajtásának ellenőrzését. A bűnmegelőzésre fordítható pénzeszköz az alábbi forrásokból emelkedhet. a) A tagok által befizetett éves hozzájárulás. b) Önkormányzati támogatások és állami hozzájárulások, c) pályázat útján elnyert támogatások, d) céltámogatások. Más szervektől átvett pénzeszközök, támogatások. e) A Társulás vagyonának hasznosításából származó bevételek. f) A tagok által a Társulás tulajdonába adott vagyon. g) Egyéb bevételek. Külső szponzorok, vállalkozások bevonásával VI. Cselekvési terv: A Keszthelyi Rendőrkapitányság, és a Hévízi Rendőrőrs évente összeállítja a bűncselekmények előfordulási gyakoriságát mutató közbiztonsági térképet, melyet a Rendőrkapitányság az éves beszámoló mellékleteként szerepeltet. Az Önkormányzat és a Városi Rendőrkapitányság közös fórumon évente tájékoztatja a lakosságot a város közbiztonsági helyzetéről, melyhez a helyi Televízió adásidőt és az adás nyitottságát biztosító lakossági visszacsatoláshoz szükséges csatornákat (pl.: telefonos bejelentkezés) biztosít. Az Önkormányzat gondoskodik a Vagyonvédelmi Közalapítvány költségvetési támogatásáról. I. Közbiztonsági Bizottság feladatai 1. Figyelemmel kíséri a város közbiztonsági helyzetét. Elemzi a folyamatosan változó közbiztonsági viszonyokat, kidolgozza, illetve véleményezi a közbiztonsági stratégiákat, aktualizálja a rövidtávú célokat.

Pest Megye Közgyűlésének 17/1999. (XI. 19.) Pm. sz. rendelete A Pest Megye Biztonságos Települése Cím alapításáról és adományozása rendjéről

Pest Megye Közgyűlésének 17/1999. (XI. 19.) Pm. sz. rendelete A Pest Megye Biztonságos Települése Cím alapításáról és adományozása rendjéről Pest Megye Közgyűlésének 17/1999. (XI. 19.) Pm. sz. rendelete A Pest Megye Biztonságos Települése Cím alapításáról és adományozása rendjéről A bűnmegelőzés és az áldozattá válás megelőzése elsősorban állami,

Részletesebben

Üdvözli a megjelenteket Tusjak Tamás a Polgárőrség vezetője

Üdvözli a megjelenteket Tusjak Tamás a Polgárőrség vezetője Üdvözli a megjelenteket Tusjak Tamás a Polgárőrség vezetője A polgárőrség szerepe a közrend biztosításában, a bűncselekmények megelőzésében a tanyás térségben Szarvason. A rendszerváltáskor jelentős gazdasági

Részletesebben

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Bűnmegelőzés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnmegelőzés fogalma - az állami szervek - önkormányzati szervek - társadalmi szervezetek - gazdasági társaságok - állampolgárok és csoportjaik minden olyan tevékenysége,

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó Kétegyháza Nagyközség közrendjéről, közbiztonságáról

T Á J É K O Z T A T Ó Kétegyháza Nagyközség közrendjéről, közbiztonságáról Gyulai Rendőrkapitányság 5700 Gyula, Béke sugárút 51. Pf.:67. Tel: 06-66/361-644 Fax: 06-66/361-644 e-mail: gyula.rk@bekes.police.hu Ügyszám: 04030/2089/2012/ ált. Tisztelt Képviselő-testület! T Á J É

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY T Á J É K O Z T A T Ó. Tisztelt Képviselőtestület!

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY T Á J É K O Z T A T Ó. Tisztelt Képviselőtestület! Ügyszám: 14050/1058/2013. ált. RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY Cím: 7500 Nagyatád Zrínyi u.7. / Pf.:14. Tel :82/553-210 / BM: 03-23/55-11 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu T Á J É K

Részletesebben

Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Sióagárd község közbiztonságának javítása, bűnmegelőzési feladatok hatékony ellátása érdekében

Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Sióagárd község közbiztonságának javítása, bűnmegelőzési feladatok hatékony ellátása érdekében Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Sióagárd község közbiztonságának javítása, bűnmegelőzési feladatok hatékony ellátása érdekében Bűnmegelőzési koncepciót alkot A bűnmegelőzés a társadalom

Részletesebben

TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. B e s z á m o l ó

TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. B e s z á m o l ó Szám: 19040-938/2012 ált. TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG :8300 Tapolca, Ady Endre utca 2., 8301 Tapolca, Pf.:125. +36/87/412-322, Fax: +36/87/412-322 e-mail: rauszi@veszprem.police.hu Jóváhagyom: Rausz István

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

2011. A KISTELEPÜLÉSEK BIZTONSÁGÁNAK AZ ÉVE!

2011. A KISTELEPÜLÉSEK BIZTONSÁGÁNAK AZ ÉVE! 2011. A KISTELEPÜLÉSEK BIZTONSÁGÁNAK AZ ÉVE! Az Országos Polgárőr Szövetség elnöksége, a korábbi évek gyakorlatának megfelelően 2010-ben is számos intézkedést és javaslatot tett arra, hogy a polgárőr egyesületek

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó SOPRONI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E H-9400 Sopron, Lackner Kristóf utca 5. Telefon/Telefax: 0036-99-314-048 BM Telefon: (21)-46-40, (21)-46-41, BM Telefax: (21)-46-07 E-mail: sopronrk@gyor.police.hu

Részletesebben

A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály

A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről Általános rész Büntető

Részletesebben

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a években

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a években Tájékoztató az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a 2004-2008. években 2009. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police. RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 8840 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/471-004 / BM: 03-23/27-42 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu Ügyszám: 14050/2017/2014/ált. Kezelési jelzés: "Nyílt"

Részletesebben

Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes február 22.

Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes február 22. Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes 217. február 22. Az Egri Rendőrkapitányság megítélése az önkormányzati felmérések alapján 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 3,99 4,18 4,3 214. év 215. év 216. év

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI ÉS KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY. Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó

RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI ÉS KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY. Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó Szám: RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI ÉS KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY /2011. ált. Jóváhagyom: Regdon László r.alezredes mb. rendőrkapitány B E S Z Á M O L Ó Monoszló község

Részletesebben

23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére

23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére 23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének február 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének február 14-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. február 14-i ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója a 2010. évi tevékenységéről Előterjesztő:

Részletesebben

REZI KÖZSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS KÖZBIZTONSÁGI KONCEPCIÓJA

REZI KÖZSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS KÖZBIZTONSÁGI KONCEPCIÓJA REZI KÖZSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS KÖZBIZTONSÁGI KONCEPCIÓJA 2 REZI KÖZSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS KÖZBIZTONSÁGI KONCEPCIÓJA Készítette: Rezi Község Önkormányzata A koncepció célja az önkormányzat közbiztonsági és

Részletesebben

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére Tárgy: i Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója a 2011. évi tevékenységéről

Részletesebben

LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV CSOBÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ

LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV CSOBÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV CSOBÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ 1. Ön csobánkai lakos? igen nem Ha igen, mióta él a településen? éve 2. Ön csobánkai üdülő tulajdonos? igen nem 3. Tervezi-e, hogy

Részletesebben

Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról

Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról Pályázó neve: Palotási Polgárőr Egyesület Pályázó címe: 3042 Palotás Kossuth út 1. Ügyfél-azonosító: 1004795335 Támogatási

Részletesebben

Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály

Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály Jobb megelőzni a bűntetteket, mint büntetni azokat. Ez a fő célja minden jó törvényhozásnak... Meg akarjátok előzni a bűntetteket?

Részletesebben

1 32 9 658 9 924 7 962 5 82 5 139 22 958 23 591 25 763 21 21 19 639 14 891 24,9 2, 17,1 24,2 25,4 31,6 36 12 41 983 46 726 32 621 31 319 26 551 2 928 3 392 3 753 2 678 2 566 2 165 Összes bűncselekmény

Részletesebben

AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu

AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG. 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 8400, Ajka Rákóczi F. u. 1. : 88/500-980/40-22, fax: 40-84 E-mail: rendorsegajka@freemail.hu Ügyszám: 19060/6298-1/2014. ált. Az Ajkai Rendőrkapitányság beszámolója Halimba község

Részletesebben

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 2014 Szabó Tiborné Az egyesület elnöke Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Az egyesület jogállása: A polgárőrség önálló civil

Részletesebben

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE Kiemelt célkitűzések A polgárok szubjektív biztonságérzetét befolyásoló jogsértésekkel szembeni fellépés; Időskorúak

Részletesebben

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt b ncselekmények sértettjeir l, valamint a sértettek és elkövet k kapcsolatairól a

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt b ncselekmények sértettjeir l, valamint a sértettek és elkövet k kapcsolatairól a Tájékoztató az ismertté vált kiemelt b ncselekmények sértettjeir l, valamint a sértettek és elkövet k kapcsolatairól a 2003-2007. években BUDAPEST 2008. év Kiadja: a Legf bb Ügyészség Számítástechnika-

Részletesebben

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről Beszámoló Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának 2013. évi tevékenységéről A tanyagondnoki szolgáltatás célja a hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos egyéb belterületi lakott hely,

Részletesebben

Ügyszám: 14050/2209/2013/ált. Kezelési jelzés: "Nyílt" Tárgy: Beszámoló Hiv.szám: 985/2013. Ügyintéző: Baranyai Gábor r. őrgy. Tisztelt Jegyző Úr!

Ügyszám: 14050/2209/2013/ált. Kezelési jelzés: Nyílt Tárgy: Beszámoló Hiv.szám: 985/2013. Ügyintéző: Baranyai Gábor r. őrgy. Tisztelt Jegyző Úr! RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD RENDŐRŐRS CSURGÓ Cím: 880 Csurgó Petőfi tér 36. Tel.:82/71-00 / BM: 03-23/27-2 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu Ügyszám: 1050/2209/2013/ált. Kezelési jelzés: "Nyílt" Tárgy:

Részletesebben

B e s z á m o l ó. Rendőrkapitányság Tapolca. Szám: 19040/1671 /2011. ált. Jóváhagyom: Dr. Smura János r. alezredes kapitányságvezető

B e s z á m o l ó. Rendőrkapitányság Tapolca. Szám: 19040/1671 /2011. ált. Jóváhagyom: Dr. Smura János r. alezredes kapitányságvezető Rendőrkapitányság Tapolca Szám: 19040/1671 /2011. ált. Jóváhagyom: Dr. Smura János r. alezredes kapitányságvezető B e s z á m o l ó Szigliget község Képviselő-testületének 2011. év május hónapban tartandó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2013. április 24 - i testületi ülésére a. 2.sz. napirendi ponthoz.

E L Ő T E R J E S Z T É S. mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2013. április 24 - i testületi ülésére a. 2.sz. napirendi ponthoz. E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2013. április 24 - i testületi ülésére a 2.sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Beszámoló Ordacsehi közbiztonsági helyzetéről Előadó: Dr.

Részletesebben

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Devianciák az átlagostól, az uralkodó normáktól, az elvárt és még tolerált magatartási formáktól eltérő viselkedések Fajtái - csavargás -

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról a képviselő-testület május 4 -i ülésére

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról a képviselő-testület május 4 -i ülésére Felsőpáhok Község Polgármestere 8395 Felsőpáhok, Szent István u. 67. Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról a képviselő-testület 2009. május 4 -i ülésére Tisztelt

Részletesebben

2014-2019. Hegyesd község Önkormányzata

2014-2019. Hegyesd község Önkormányzata 2014-2019 Hegyesd község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

Ismertté vált közvádas bűncselekmények a Nyugat-Dunántúlon

Ismertté vált közvádas bűncselekmények a Nyugat-Dunántúlon 2010/77 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu IV. évfolyam 77. szám 2010. július 6. Ismertté vált közvádas bűncselekmények a Nyugat-Dunántúlon A tartalomból 1 Bevezető 1 Bűnügyi helyzetkép

Részletesebben

Jóváhagyom: A Tapolcai Rendőrkapitányság. beszámolója KÉKKÚT KÖZSÉG KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL

Jóváhagyom: A Tapolcai Rendőrkapitányság. beszámolója KÉKKÚT KÖZSÉG KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL TAPOLCAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY : 8300 Tapolca, Ady Endre utca 2. 8301 Tapolca Pf.: 125 : +36/87/412-322 Fax:+36/87/412-322 E-mail cím : horvathjozseftapolca@veszprem.police.hu Szám:19040/

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22. napján a Demecser Város Önkormányzata (4516. Demecser, Gábor Áron út 4.) Ebédlőjében megtartott rendkívüli

Részletesebben

SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG Szám: 06050/4825/2013 Ált. SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 6600 Szentes, Kossuth L. utca 43. Pf.: 42. Telefon: 63/561-311, Fax: 63/561-330 BM telefon: 33/42-80 BM fax: 33/42-49 E-mail: baloghi@csongrad.police.hu

Részletesebben

3. napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 17-i ülésére

3. napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 17-i ülésére 3. napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 17-i ülésére BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATELLÁTÁSÁNAK ÁTFOGÓ

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 2015.

Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 2015. 1 Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 215. VI. Hogyan minősíti összességében a településen végzett rendőri tevékenységet? kérdésre adott válaszok megoszlása (értékelési skála 1 5) 211 2,96% 18,65%

Részletesebben

Bevezetés. Előzmények

Bevezetés. Előzmények ÉPÍTETT KÖRNYEZET Bevezetés Az építési törvény, és a hozzá kapcsolódó jogszabályok 1998. január 1.-től módosultak, amely következtében megváltozott a településrendezési tervek készítésének menete és formája.

Részletesebben

B e s z á m o ló Alsózsolca Város 2013. évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről

B e s z á m o ló Alsózsolca Város 2013. évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről 1 RENDŐRKAPITÁNYSÁG MISKOLC Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police.hu Szám: 05010/.././2014.Ált. Jóváhagyom:

Részletesebben

Személyes megbeszélésünk szerint megküldöm a megbeszélt adatokat.

Személyes megbeszélésünk szerint megküldöm a megbeszélt adatokat. Budaörs Rendőrkapitányság Közrendvédelmi osztályvezető Iktatási szám: Tárgy: Közös szolgálatok Tisztelt Osztályvezető Úr! Személyes megbeszélésünk szerint megküldöm a megbeszélt adatokat. 2010. november

Részletesebben

VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. ... / (!l Lo. ) számú. rendelete. a közterület-felügyeletről. rendelet. Dr. Czeidli István.

VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. ... / (!l Lo. ) számú. rendelete. a közterület-felügyeletről. rendelet. Dr. Czeidli István. VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK s... / 1992. (!l Lo. ) számú rendelete a közterület-felügyeletről rendelet / Dr. Czeidli István VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK.../1992. ( ) számú rendelete a közterület-felügyeletről

Részletesebben

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Szijártóháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA H - 8291 Nagyvázsony, Kinizsi Pál u. 96. Telefon/fax: 88/264-011; E-mail: info@nagyvazsony.hu Szám:... / 2015. ELŐTERJESZTÉS Nagyvázsony község Önkormányzat képviselő -

Részletesebben

A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében

A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében Kiss Csaba r. alezredes ORFK- Autópálya-felügyeletei és Balesetmegelőzési Osztály vezetője, ORFK OBB főtitkára A rendőrség és az ORFK-OBB szerepe a gyermekek és a kerékpárosok közlekedésbiztonságának fejlesztésében

Részletesebben

Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó

Jóváhagyom: B E S Z Á M O L Ó BALATONFÜRED RENDŐRKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI OSZTÁLY KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY Szám: 19070/4186-2/2016. ált Jóváhagyom: Regdon László r. ezredes rendőrkapitány B E S Z Á M O L Ó Aszófő község közbiztonsági

Részletesebben

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

ZALASZÁNTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BŰNMEGELŐZÉSI ÉS KÖZBIZTONSÁGI KONCEPCIÓJA

ZALASZÁNTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BŰNMEGELŐZÉSI ÉS KÖZBIZTONSÁGI KONCEPCIÓJA ZALASZÁNTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BŰNMEGELŐZÉSI ÉS KÖZBIZTONSÁGI KONCEPCIÓJA 2009-2013 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS 3 1. A koncepció célja 2 2. A koncepció jogi alapjai 3. A koncepció szükségessége 4

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. polgarmester@balatonfured.com Szám: 1/205- /2013. E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2013. április

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET szeptember 21-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET szeptember 21-ei ülésére Ferencvárosi Önkormányzat Iktató szám: 199/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21-ei ülésére Tárgy: Ferencvárosi Közbiztonsági Közalapítvány beszámolója Előterjesztő: Készítette: Előzetesen

Részletesebben

B e s z á m o l ó. Rendőrkapitányság Tapolca. Szám: 19040/139 /2010. ált. Jóváhagyom: Dr. Smura János r.alezredes kapitányságvezető

B e s z á m o l ó. Rendőrkapitányság Tapolca. Szám: 19040/139 /2010. ált. Jóváhagyom: Dr. Smura János r.alezredes kapitányságvezető Rendőrkapitányság Tapolca Szám: 19040/139 /2010. ált. Jóváhagyom: Dr. Smura János r.alezredes kapitányságvezető B e s z á m o l ó Szigliget község Képviselő-testületének 2010. év május 20. napján tartandó

Részletesebben

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 7/2007. /V.7./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL 2 Zomba község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Kiadó: Perkátai Polgárőrség Közhasznú Egyesület. Felelős kiadó: Horváth István. Kiadási év, 2014.

Kiadó: Perkátai Polgárőrség Közhasznú Egyesület. Felelős kiadó: Horváth István. Kiadási év, 2014. Kiadó: Perkátai Polgárőrség Közhasznú Egyesület Felelős kiadó: Horváth István Kiadási év, 2014. Perkáta és a polgárőrség Perkáta története - röviden Fejér megyében, a Mezőföld keleti peremének völgyekkel

Részletesebben

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Szervek S z e g e d CSONGRÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Szervek S z e g e d CSONGRÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Szervek S z e g e d CSONGRÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Fejezet száma, megnevezése: 11. Belügyminisztérium Költségvetési szerv:

Részletesebben

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere POLGÁRŐR EGYESÜLET BALATONKENESE-BALATONAKARATTYA 8174. Balatonkenese, Vörösmarty tér 8. e-mail: balatonkenese.polgarorseg@gmail.com Tel.: 06-30-621-58-71 Iktsz: 36/2013/05 Tömör István Balatonkenese Város

Részletesebben

A bűnözés szerkezeti különbségei előélet szerint

A bűnözés szerkezeti különbségei előélet szerint VAVRÓ ISTVÁN: A bűnözés szerkezeti különbségei előélet szerint A büntetőjogi normákkal történő ismételt szembekerülés a bűnügyi tudományok régi, kedvelt témája. Két változata: a halmazati bűnelkövetés

Részletesebben

A Rendőrség áldozatsegítő tevékenysége/tapasztalatok. Buczkó Erika r. alezredes ORFK Bűnmegelőzési Osztály

A Rendőrség áldozatsegítő tevékenysége/tapasztalatok. Buczkó Erika r. alezredes ORFK Bűnmegelőzési Osztály A Rendőrség áldozatsegítő tevékenysége/tapasztalatok Buczkó Erika r. alezredes ORFK Bűnmegelőzési Osztály A kezdetek. 1999: a kormány elkötelezi magát az áldozatok teljesebb körű védelme mellett (1074/1999.

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. 2012. évi bűnözésről

T Á J É K O Z T A T Ó. 2012. évi bűnözésről T Á J É K O Z T A T Ó a 2012. évi bűnözésről Kiadja: Belügyminisztérium Koordinációs és Statisztikai Osztály, valamint a Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály ISSN 1217-0046 - 3 - I. A BŰNÖZÉS TERJEDELME

Részletesebben

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi testnevelés és sporttevékenység támogatásáról Sarkadkeresztúr

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÍRLUGOS VÁROS 2016. JANUÁR

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÍRLUGOS VÁROS 2016. JANUÁR MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÍRLUGOS VÁROS 2016. JANUÁR 1 MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT NYÍRLUGOS VÁROS Készült Nyírlugos Város Önkormányzata megbízásából Készítette MEGAKOM Tanácsadó Iroda 2016. JANUÁR Adatgyűjtés lezárva:

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó R e n d ő r k a p i t á n y s á g Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály Dévaványa Rendőrőrs S z a r v a s 55 Dévaványa, Árpád út 5. 6/66/483-377 BM:3/33/5-7 Fax: 5-7 E-mail : szarvas.rk@bekes.police.hu

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2000(IV.27.) sz. rendeletének egységes szerkezete. a község közművelődéséről.

Rimóc Község Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2000(IV.27.) sz. rendeletének egységes szerkezete. a község közművelődéséről. Rimóc Község Önkormányzati Képviselőtestületének 8/2000(IV.27.) sz. rendeletének egységes szerkezete a község közművelődéséről. Rimóc Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990 évi LXV tv. 16.

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police.

Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police. 1 RENDŐRKAPITÁNYSÁG MISKOLC Cím: 3525 Miskolc, Fábián kapu 4. Pf.: 185 Telefon: (46) 514-511, BM: (31) 26-15; Fax: (46) 514-511/21-45 e-mail: miskolcrk@borsod.police.hu Szám: 05010/.././2015.Ált. Jóváhagyom:

Részletesebben

I. A rendelet célja, hatálya

I. A rendelet célja, hatálya Egységes szerkezet: 2015.02.13. Koroncó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (VII.31.) önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgálatról Koroncó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról

Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról Pályázó neve: Héhalom Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület Pályázó címe: 3041 Héhalom, Szent István Király út 1. Ügyfél-azonosító:

Részletesebben

Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Külsősárd Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az

Részletesebben

Összes regisztrált bűncselekmény

Összes regisztrált bűncselekmény Bűncselekmények Összes regisztrált bűncselekmény 420 782 418 883 425 941 408 407 447 186 Vagyon elleni bűncselekmény összesen 1/ 283 664 262 082 260 147 265 755 273 613 szabálysértési értékre elkövetett

Részletesebben

Változásban az önkormányzati ifjúságügy

Változásban az önkormányzati ifjúságügy Változásban az önkormányzati ifjúságügy Téglásy Kristóf főosztályvezető 2011. október 13. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Ifjúságügyi Főosztály Tartalom Bevezető Jelenlegi szabályozás ifjúságügyi vonatkozásai

Részletesebben

II/1. számú táblázat: Álláskeresési segélyben részesülők száma

II/1. számú táblázat: Álláskeresési segélyben részesülők száma Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése 1. Helyzetelemzés helytállósága: A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. EMMI rendeletének 1. és 2. számú melléklete

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVÉNEK

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVÉNEK GÖNYŰ KÖZSÉG TELEPÜLÉSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVÉNEK szakértői véleménye Megbízó: Gönyű Község Önkormányzata Megbízott: Mosolits Lászlóné Szakértői szám: Időpont: 2011. augusztus 18. Szakértő neve: Mosolits

Részletesebben

A húsvéti ünnepi időszak rendőri feladatai

A húsvéti ünnepi időszak rendőri feladatai A húsvéti ünnepi időszak rendőri feladatai Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály főosztályvezető az ORFK-OBB ügyvezető elnöke Budapest, 2016. március 24.

Részletesebben

DABAS VÁROS KÖZBIZTONSÁGI ÉS BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓJA év

DABAS VÁROS KÖZBIZTONSÁGI ÉS BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓJA év DABAS VÁROS KÖZBIZTONSÁGI ÉS BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓJA 2005 2010 év DABAS VÁROS KÖZBIZTONSÁGI ÉS BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓJA Az 1990.évi.LXV.tv. 8. (1) bekezdésében foglaltak szerint az önkormányzatok feladata

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A. (2) bekezdésének

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete a sportról Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötelező és az önként vállalt önkormányzati

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (I. 31.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

Mezőcsát Város Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Koncepciója - Intézkedési Terve

Mezőcsát Város Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Koncepciója - Intézkedési Terve Mezőcsát Város Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Koncepciója - Intézkedési Terve 2011-2015. I. Általános feladatok 1. Ügyrendi - Közbiztonsági bizottság a közbiztonság terén elvégzendő feladatai: a) Figyelemmel

Részletesebben

- B E S Z Á M O L Ó -

- B E S Z Á M O L Ó - - B E S Z Á M O L Ó - Hajdúhadházi Polgárőr és Tűzoltó Egyesület A Hajdúhadház Város Önkormányzata által 2015. évben nyújtott támogatás felhasználásról Tisztelt Képviselő-testület! A Hajdúhadházi Polgárőr

Részletesebben

A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság alapokmánya

A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság alapokmánya BÉKÉS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG GAZDASÁGI SZERVEK Békéscsaba Bartók Béla út 1-3. 5601 Pf. 124. Tel.: 66/523-700 Fax.: 66/523-741, 523-701, 33/24-85 A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság alapokmánya 1.

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

A KÜLTERÜLETEK BIZTONSÁGA KIEMELT BŰNMEGELŐZÉSI PROGRAM

A KÜLTERÜLETEK BIZTONSÁGA KIEMELT BŰNMEGELŐZÉSI PROGRAM A KÜLTERÜLETEK BIZTONSÁGA KIEMELT BŰNMEGELŐZÉSI PROGRAM POLGÁRŐR SZOLGÁLAT FÖLDÖN, VÍZEN, LEVEGŐBEN OPSZ programindító fórum 2014. 02. 15. ZÁMBÓ PÉTER OPSZ alelnök, zambo.peter1@chello.hu, 06309010218

Részletesebben

Bevezetés. I. Vezetés-irányítás. II. A bűnügyi helyzet értékelése

Bevezetés. I. Vezetés-irányítás. II. A bűnügyi helyzet értékelése Bevezetés A Várpalotai Rendőrkapitányság az Országos Rendőr-főkapitányság és a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság célkitűzéseinek, utasításainak, továbbá a saját munkatervében meghatározottaknak megfelelően

Részletesebben

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Esélyegyenlőségi Programja

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Esélyegyenlőségi Programja Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Esélyegyenlőségi Programja 2011. 1 Tartalom 1. Veztői összefoglaló... 4 2. Bevezető... 6 3. Stratégiai célok és alapelvek... 8 4. Általános elvek... 10 5. Helyzetelemzés...

Részletesebben

1. számú melléklet az 54/2008. (IV. 24.) FVM rendelethez

1. számú melléklet az 54/2008. (IV. 24.) FVM rendelethez 1. számú melléklet az 54/2008. (IV. 24.) FVM rendelethez [2. számú melléklet a 9/2008. (I. 24.) FVM rendelethez] A 9/2008. (I. 24.) FVM rendelet a kistérségi közlekedési szolgáltatások keretében beszerezhető

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 60.002-6/2015. Sorszám: ELŐTERJESZTÉS Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 24. napján tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

TELEPÜLÉSI ÉLETMINÕSÉG AUDIT TÉMAKATALÓGUSA

TELEPÜLÉSI ÉLETMINÕSÉG AUDIT TÉMAKATALÓGUSA XVIII. rész TELEPÜLÉSI ÉLETMINÕSÉG AUDIT TÉMAKATALÓGUSA A Városi Életminőség auditja a város által nyújtott életminőség elemekkel és a város által nyújtott szolgáltatásokkal való elégedettség, amely a

Részletesebben

TESKÁND KSE sportfejlesztési programja 2014/15-ös bajnoki évre

TESKÁND KSE sportfejlesztési programja 2014/15-ös bajnoki évre TESKÁND KSE sportfejlesztési programja 2014/15-ös bajnoki évre Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása A közel ötvenéves létesítményben a legutolsó

Részletesebben