Javaslatok beérkezésének határideje: szeptember :00 óra. Munkaanyag közzétételének időpontja: szeptember 19.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Javaslatok beérkezésének határideje: 2014. szeptember 23. 15:00 óra. Munkaanyag közzétételének időpontja: 2014. szeptember 19."

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZEPTEMBER 24-EI RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM:. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, A KÖZTISZTASÁG ÉS AZ AVAR VALAMINT A KERTI HULLADÉKOK NYÍLTTÉRI ÉGETÉSÉNEK HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 1/2014.(I.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ELŐTERJESZTŐ: Molnár Oszkár - polgármester ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Ambrusics Tibor - aljegyző VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Humánpolitikai Bizottság Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság EGYEZTETVE BELSŐ SZERVEZETI EGYSÉGEKKEL: Pénzügyi Osztály Száz Attiláné szeptember 17. osztályvezető TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSRE BEMUTATVA: Vártás József jegyző szeptember 17. Felelős tisztségviselő jóváhagyása: Molnár Oszkár polgármester Edelény, szeptember 17.. polgármester 1

2 Tisztelt Képviselő-testület! Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1/2014.(I.15.) önkormányzati rendeletében szabályozza a hulladékgazdálkodásra, a köztisztaságra és az avar valamint a kerti hulladékok nyílttéri égetésére vonatkozó szabályokat. A hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 35. -ában felhatalmazást ad az önkormányzatoknak arra, hogy a hulladékgazdálkodással kapcsolatosan bizonyos kérdéskörökben rendeletet alkossanak. A felhatalmazás alapján a Képviselő-testület a jelenleg módosításra kerülő rendelet 18. -ában meghatározta azokat az eseteket, amikor szüneteltethető a települési hulladékhoz kapcsolódó hulladék-gazdálkodási közszolgáltatás kötelező igénybevétele, nevezetesen akkor és azon az ingatlanon, amelyekben legalább 90 napig senki nem tartózkodik. Ez esetben a szüneteltetés hat hónapra terjed ki, amely időszak alatt fizetési kötelezettség nem keletkezik, míg a következő hat hónapra az ingatlan tulajdonosnak teljes körű fizetési kötelezettsége van. E kérdéskör egyrészt a Kúria Önkormányzati Tanácsának egyedi ügyben hozott határozata, másrészt az Alapvető Jogok Biztosának szintén egyedi ügyben hozott döntése alapján két problémát vetett fel a gyakorlatban. A Kúria egyedi ügyben rámutatott arra, hogy annak ellenére, hogy a Ht. 35. e) pontja felhatalmazza a települési önkormányzatokat a hulladék-gazdálkodási közszolgáltatás ingatlan használó kérésére történő szüneteltetés esetköreinek szabályozására a díj fizetés alóli mentesülésre azonban a Ht. rendelkezései nem adnak lehetőséget. Ennek megfelelően a jelenleg hatályos rendeletnek azt a szakaszát, amely üresen álló ingatlanok esetén szüneteltetésre ad lehetőséget módosítani kell. A szabályozás tervezet alapján a Képviselő-testület díjkedvezmény biztosít, és nem mentesít a díjfizetés alól. Az Alapvető Jogok Biztosának egyedi ügyben hozott jelentése kimondja, hogy az önkormányzati szabályozás egyes elemei, így (pl.: szállítási gyakoriság, ingatlanhasználók száma, jellemző hulladék mennyiség, gyűjtőedény űrmértéke) közvetlenül is összefüggésben állnak a közszolgáltatási díjak, a közszolgáltatási díjak szabályozására irányadó követelményekkel és megfelelően vonatkoznak rájuk a szerződésre vonatkozó szabályok, köztük a szolgáltatás-ellenszolgáltatás arányosságának követelménye is. Az Alkotmánybíróság az 52/1998.(XII.27.) ÁB. határozatában kimondta, hogy az az igazi arányosságot az olyan tartalmú rendelkezés valósítja meg, amely a díjtétel megállapítását az elszállított szemét mennyiségéhez igazítja. Kétségtelen tény, hogy minimális szemétmennyiség még az üresen álló lakások vonatkozásában is keletkezik. Ezért a jelenlegi szabályozás tervezet a szolgáltatás és ellenszolgáltatás egyensúlyát megtartva úgy rendelkezik, hogy az üresen álló, nem lakott és nem hasznosított ingatlan után a tulajdonosnak 25 %-os mértékű díjat kell fizetnie. A rendelet továbbra is fenntartja, hogy az időskorú 65 év feletti, egyedül élő személy 50 %-os mértékű díjkedvezményben részesül, ha nettó havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-át. A Képviselő-testület korábbi döntései alapján január 1-jétől a hulladékszállítási közszolgáltatás után fizetendő díjakra vonatkozóan a Zöld-völgy Nonprofit Kft. fogja a számlát kiállítani. Tehát a jövő év januárjától a díjat nem Önkormányzatunk, hanem a Sajó- Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás által alapított Zöldvölgy Nonprofit Kft. fogja a szolgáltatást ellátni, és a számlákat a lakosság, valamint a közületek és vállalkozások részére megküldeni. 2

3 Jelen közérdekű szolgáltatóként az ÉHG ZRt. végzi a szemétszállítást a város területén, de október 1-jétől már a Zöld-völgy Nonprofit Kft. fogja nyújtani a szolgáltatást. Az előterjesztéshez mellékelten csatolom a Kft. ügyvezetőjének, Sztupák Péter Úrnak a szeptember 15-én érkezett levelét, melyben arról tájékoztatja Önkormányzatunkat, hogy a korábban jóváhagyott társulási megállapodás módosítás alapján Edelény városra jutó költségek az alábbiak: Ezen adatok alapján a 2014-es évben Önkormányzatunknak az eddig fizetett egyösszegű havi díjon felül további forintot kell még megfizetni többletként a Társulás felé. Sajnos a lakosság és a vállalkozások fizetési hajlandósága változó, a szemétszállítási díj kintlévőség eléri a 14 mft-ot. A hátralék adók módjára történő behajtását a Nemzeti Adó- és Vámhivatal végzi, ugyanakkor elmondható, hogy a óta behajtásra átadott összegek tekintetében intézkedést nem tapasztaltunk, bevételünk nem származott a behajtásból. A rendelet tervezet elkészítésekor törekedtünk arra, hogy a tervezet: a) megfeleljen a Magyarország Alaptörvényéből eredő tartalmi és formai követelményeknek, b) illeszkedjen a jogrendszer egységébe, c) megfeleljen a nemzetközi jogból és az európai jogból eredő kötelezettségeknek és d) megfeleljen a jogalkotás szakmai követelményeinek. Az előzetes hatásvizsgálat alapján a szabályozás várható következményeit tekintve a következő állapíthatóak meg: a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás: az alaprendelethez képest növekszik az Önkormányzat által a közszolgáltató részére megfizetendő díj összege. b) környezeti és egészségi következményei: ilyen irányú vonzata nincs. c) adminisztratív terheket befolyásoló hatás: adminisztratív terheket nem jelent. d) a rendelet elmaradásának várható következménye: a jelenlegi szabályozás nem áll arányba a Kúria Önkormányzati Tanácsának egyedi határozatainak és az Alapvető Jogok Biztosának egyedi ügyekben hozott jelentésének tartalmával, ezért szükséges az alaprendelet módosítása. e) a rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: az alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek jelenleg adottak. A pénzügyi többletköltségeket a költségvetési rendeleten át kell vezetni. 9/2013.(III.20.) önkormányzati rendelet 42. (1) bekezdése alapján az önkormányzat honlapján társadalmi egyeztetésre kerül sor. Az egyeztetés az előterjesztés kiküldésekor folyamatban van. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet-tervezet megtárgyalására és elfogadására. 3

4 EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, A KÖZTISZTASÁG ÉS AZ AVAR VALAMINT A KERTI HULLADÉKOK NYÍLTTÉRI ÉGETÉSÉNEK HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 1/2014.(I.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (Tervezet) Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény 35. -ában és 88. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 9/2013.(III.10.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.19 pontjában eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság és 9/2013.(III.10.) önkormányzati rendelet 1. melléklet pontjában eljáró Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság véleményének kikérésével a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 19) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el: 1. A hulladékgazdálkodás, köztisztaság és az avar valamint a kerti hulladékok nyílttéri égetésének helyi szabályairól szóló 1/2014.(I.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 18. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 18. (1) Szüneteltethető a települési hulladékhoz kapcsolódó hulladék-gazdálkodási közszolgáltatás kötelező igénybevétele az üresen álló ingatlan esetében, amikor az ingatlanban senki nem tartózkodik illetve az ingatlan nem hasznosított. (2) Az (1) bekezdés alapján a tulajdonost a feltételek fennállásáig - 75 %-os mértékű díjkedvezmény illeti meg a bejelentése követő hónap 1. napjától. (3) A díjkedvezmény igénybevételére vonatkozó kérelmet a kérelmező köteles írásban belejelenteni az Önkormányzatnak, január 1-jétől az Önkormányzatnak és a Közszolgáltatónak is. (4) Ha a szüneteltetés (1) bekezdés szerinti feltételében változás következik be, az ingatlantulajdonos haladéktalanul írásban köteles azt bejelenti és a közszolgáltatást a továbbiakban igénybe venni. (5) Ha a díjkedvezmény ideje alatt hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó települési hulladék kerül kihelyezésre az előírt gyűjtőedényben, úgy az ingatlantulajdonos egyidejű értesítése mellett a Közszolgáltató a települési hulladékot köteles begyűjteni és elszállítani a hulladék mennyiségének megfelelő díj felszámítása mellett. (6) A 65 év feletti, egyedül élő ingatlantulajdonos részére, kérelem alapján 50 %-os mértékű díjkedvezményt kell megállapítani, amennyiben a nettó havi jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át. 2. Hatályát veszti: a) a Rendelet 19. (2) bekezdése és b) a 20. (3) bekezdése. 3. Ez a rendelet október 1-jén lép hatályba. 4

5 Vártás József jegyző Molnár Oszkár polgármester Kihirdetési záradék: 9/2013.(III.20.) önkormányzati rendelet 43. (1) bekezdése alapján jelen rendelet az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján szeptember..-án kifüggesztéssel kihirdetésre került. Edelény, szeptember... Vártás József jegyző 5

6 Melléklet az előterjesztéshez 6

7 7

ELŐTERJESZTÉS 2012. JÚLIUS 19-EI RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRE. Száz Attiláné osztályvezető. E de l é n y, 2012. július 13.

ELŐTERJESZTÉS 2012. JÚLIUS 19-EI RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRE. Száz Attiláné osztályvezető. E de l é n y, 2012. július 13. ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. JÚLIUS 19-EI RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM:. MELLÉKLETEK: 0 DB TÁRGY: A TILTOTT, KIRÍVÓAN KÖZÖSSÉGELLENES MAGATARTÁSOKRÓL SZÓLÓ

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. szeptember 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. szeptember 18-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 219/2013. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére Az önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 28/2013. (XII.18.) önkormányzati

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya Pátka Község Önkormányzata 2/2014 (II.5.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/551/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/551/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére 4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/551/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A közterület használatáról szóló 10/2012. (V.

Részletesebben

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2011. (XII. 26.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkezelésről szóló 9/2007. (VII. 16.) rendelete módosításáról Kékkút Község Önkormányzata

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i ülésére 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete az egyes

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉS EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Szám: EPL/6/2/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés. Tárgy: A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotása

Előterjesztés. Tárgy: A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotása Előterjesztés Tárgy: A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotása Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére 2. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről

Részletesebben

JEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S

JEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. szeptemberi ülésére Tárgy:

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

ELŐ TERJESZTÉS A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 5. Napirend a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 5. Napirend Tisztelt képviselő-testület! ELŐ TERJESZTÉS A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása Tisztelt képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 14 /2014. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről Az ülés

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Szám: /2015. NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE E l ő t e r j e s z t é s Nagyvázsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 11-i ülésére Tárgy: Hozzájárulás a Családsegítő és

Részletesebben

Előterjesztés. Beleg Község Önkormányzata Polgármesterétől 7543. Beleg, Kossuth utca 96. Tel.: 82/385-454 E-mail: hivatal@beleg.hu

Előterjesztés. Beleg Község Önkormányzata Polgármesterétől 7543. Beleg, Kossuth utca 96. Tel.: 82/385-454 E-mail: hivatal@beleg.hu Beleg Község Önkormányzata Polgármesterétől 7543. Beleg, Kossuth utca 96. Tel.: 82/385-454 E-mail: hivatal@beleg.hu Előterjesztés a képviselő-testület 2015. február..-i ülésére Tárgy: A szociális ellátásokról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. november 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. november 27-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27-i ülésére Tárgy: A helyi adókról szóló 30/2010. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. november 6-án tartott

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. november 6-án tartott Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 6-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 10/2014. (XI. 7.) Szociális

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Új szociális rendelet megalkotása. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 25-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi

Részletesebben

Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete a település hulladékgazdálkodásáról

Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete a település hulladékgazdálkodásáról MHK JogszabJly szolgjltatjs 1. oldal, összesen: 6 oldal Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete a település hulladékgazdálkodásáról Úrhida Község Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: Az államháztartáson kívüli forrás átvételének szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/942-1/2013/I. Üi.: Juhászné Kérdő E. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ RENDELETTERVEZET Tárgy: Államháztartáson kívüli forrás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 26/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára Előterjesztő:

Részletesebben

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének / ( ) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének / ( ) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól BÁTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK / ( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet az önkormányzat

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről Tárgy: Hat. Rend. száma: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június

Részletesebben

ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K. 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e

ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K. 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben