EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM LÁGYMÁNYOSI LÉTESÍTMÉNYE. Informatikai Kar Társadalomtudományi Kar Természettudományi Kar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM LÁGYMÁNYOSI LÉTESÍTMÉNYE. Informatikai Kar Társadalomtudományi Kar Természettudományi Kar"

Átírás

1 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM LÁGYMÁNYOSI LÉTESÍTMÉNYE Informatikai Kar Társadalomtudományi Kar Természettudományi Kar Északi Tömb 1117 Budapest Pázmány Péter sétány 1/A Déli Tömb 1117 Budapest Pázmány Péter sétány 1/C Vegyszerraktár 1117 Budapest Pázmány Péter sétány 1/C. Tűzvédelmi Szabályzat A munkavállalók, hallgatók tűzvédelmi feladatai 7.1 Kötelesek a tűzvédelmi oktatáson - szükség esetén tűzvédelmi szakvizsga tanfolyamon - részt venni, az oktatott anyagot elsajátítani. 7.2 Kötelesek a munkahelyükre vonatkozó tűzvédelmi szabályokat betartani és betartatni, továbbá az észlelt hiányosságokat közvetlen vezetőjüknek jelezni. 7.3 Kötelesek ellenőrizni a tűzvédelmi használati szabályok megtartását, különös tekintettel: - a helyiségek, villamos berendezések áramtalanítására, a gázkészülékek üzemeltetésének felfüggesztésére, - a közlekedési utak szabadon tartására, - a gépjárművek tárolására, - a helyiségek tevékenység utáni zárására, a kulcsok leadására, - a feszültség alatt maradó berendezésekre (hűtő-, számítógépek, televízió, stb.), 7.4 Ismerjék meg a tűzjelzés lehetőségeit és szabályait. 7.5 Ismerjék meg a tűzoltó készülékek helyét és sajátítsák el kezelésük módját. 7.6 Tűz esetén végezzék el a tűzjelzést és kíséreljék meg a tűz oltását. A rendezvények tartásának tűzvédelmi szabályai 11.1 Az Egyetem területén rendezvény csak az illetékes dékán-helyettes előzetes engedélyével tartható. A kérelmet a rendezvény tervezett megkezdése előtt legalább 72 órával a Rendezvény Szervezőnél kell benyújtani. Az engedély megadása előtt ki kell kérni a tűzvédelmi szervezet vezetőjének véleményét, aki javaslatot tehet arra, hogy a rendezvény megtartását milyen kikötésekkel engedélyezzék A rendezvény tűzvédelméért a rendezvényt tartó a felelős 11.3 Az ELTE Lágymányosi Létesítményi tűzvédelmi szervezet vezetője megtilthatja a rendezvény megtartását, ha a szervezők nem mutatják be a rendezvény megtartásához szükséges hatósági engedélyeket (pl. pirotechnikai eszközök

2 használatához a BRFK engedélye), illetve a szükséges nyilatkozatokat (pl. lángmentesítés, égéskésleltetés elvégzése, stb.) A rendezvény során keletkezett hulladék eltávolításáról a rendező köteles gondoskodni. II. A TŰZVÉDELMI OKTATÁS SZABÁLYAI 1.1 Az Egyetem munkavállalói részére a tanszéki tűzvédelmi felelős munkába állás előtt, továbbá évente ismétlődő, a laboratóriumi gyakorlaton részt vevő hallgatók részére a laborvezető félév megkezdésekor tűzvédelmi oktatást köteles tartani. 1.2 A tűzvédelmi oktatás és továbbképzés tartalma: - a tűzvédelem helyi szabályozása, a Tűzvédelmi Szabályzat tartalma, - a tűzjelzés módja és tartalma, - a munka befejezésekor elvégzendő tűzvédelmi feladatok, - a tűz esetén követendő magatartás, - tűzoltó eszközök, készülékek kezelése és használata, - a tűzvédelmi szabályok megszegésének következményei. 1.3 Az oktatás megszervezéséért, lebonyolításáért, dokumentálásáért a szakmai vezető a felelős. 1.4 A szakmai vezető és az oktatásban részesült az 1. számú melléklet szerinti minta kitöltésével igazolja az oktatás és a továbbképzés megtörténtét. Az oktatásról készített jegyzőkönyveket a tanszéki titkárságon kell elhelyezni. 1.5 Az oktatáson való megjelenés alól felmentés nem adható. Az oktatáson való részvétel megtagadása esetén fegyelmi felelősségre vonás kezdeményezhető. 1.6 Az oktatásról távollevők részére 1 hónapon belül, illetve a huzamos távollét után munkába lépők (szabadság, betegség stb.), illetve az új munkakörbe kerülők részére munkába álláskor pótoktatást kell tartani. 1.7 Tűzvédelmi ellenőrzés negatív tapasztalatai, tűzeset, technológia változás esetén rendkívüli oktatást kell tartani. III. MAGATARTÁSI SZABÁLYOK TŰZ ESETÉN Gazdasági és egyéni érdek fűződik ahhoz, hogy a keletkezett tűzről az épületben tartózkodók, illetve a tűzoltók mielőbb tudomást szerezzenek. A gyors tűzjelzés esetén a benntartózkodó személyek menekülése, menekíthetősége könnyebben megoldható, a tűz kiterjedése, a személyi sérülés, illetve az anyagi kár kisebb lesz. 1.1 Mindenki, aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét (pl. erős füstképződést, éghető gáz nagy mennyiségű szivárgását) észleli, köteles azonnal jelenteni a tűzoltósághoz 105, az általános segélyhívó számon 112, a diszpécser központhoz Északi Tömb 60-50, Déli Tömb 83-13, valamint értesíteni kell az ELTE Lágymányosi Létesítményi Tűzvédelmi szervezet vezetőjét Dr. Albert Albertet a vagy a es telefonon. Az eloltott vagy önmagától megszűnt tüzet is jelezni kell. A diszpécser szolgálat a hozzá beérkezett jelzést köteles továbbjelezni telefonon a tűzoltósághoz, illetve a Tűzvédelmi szervezet vezetője részére, ennek megtörténtét a szolgálati naplóban rögzíteni kell. Amennyiben szükséges értesíteni kell a mentőket és a rendőrséget. A diszpécser szolgálatot abban az esetben is értesíteni kell, ha a jelző személy közvetlenül jelezte a tüzet. a/ A tűzjelzési kötelezettség elmulasztása, a megtévesztő tűzjelzés adása vagy a jelzés akadályozása szabálysértést valósít meg. 1.2 b/

3 1.3 A rövid, világos, egyértelmű és pánikmentes tűzjelzés során az alábbi adatokat kell közölni: - A tűzeset pontos helye (ELTE Lágymányosi Létesítménye Északi Tömb, Pázmány Péter sétány 1/A, Déli Tömb, Pázmány Péter sétány 1/C, Vegyszerraktár, Pázmány Péter sétány 1/C, földszinten, alagsorban, emeleten), - Mi ég? (a meggyulladt anyag pontos megnevezése), - Milyen terjedelmű a tűz, - Van-e emberélet veszélyben, tartózkodik-e valaki a veszélyeztetett területen, ha igen, hány fő, megtörtént-e kiürítés. - Mit veszélyeztet a tűz (pl.: a tűzeset helyszíne mellett éghető folyadék, vegyszer raktár, tároló hely, van-e a helyiségben gázvezeték, mérgező vagy veszélyes folyadék). - A tűzesetet bejelentő személy neve, beosztása. - A távbeszélő állomás hívószáma, ahonnan a tűz jelzése történik. 1.4 A tüzet észlelő köteles társait TŰZ VAN felhívással riasztani és a helyiség elhagyására, felszólítani. 1.5 Higgadtan, fegyelmezetten meg kell kezdeni a veszélyeztetett terület kiürítését, ott csak azok tartózkodhatnak, akik a tűzoltási feladatokban részt vesznek. A legfontosabb teendő a veszélyeztetett személyek mentése, elsősegélyben való részesítése és biztonságos helyre történő elvitele. 1.6 A munkavállalók, hallgatók kötelesek a tűz jelzésében, a tűzoltási tevékenységben, a mentési munkában - amennyiben az életveszéllyel nem jár, - a tőle elvárható módon részt venni. a/ Amennyiben lehetséges a tűz oltását azonnal meg kell kezdeni, a legközelebb elérhető és az adott tűz oltására alkalmas tűzvédelmi felszereléssel. b/ Lehetőleg meg kell keresni a tűz fészkét, ahol az, keletkezett, (ott az égési nyom a legnagyobb) és meg kell kísérelni minél rövidebb időn belül történő elhatárolását, eloltását. A tűz oltását megszakítás nélkül folytatni kell a tűz teljes eloltásáig, illetve a tűzoltóság kivonulásáig, beavatkozásáig. c/ Az ajtó, ablak csukva tartásával meg kell akadályozni, illetve késleltetni kell a tűz továbbterjedését, gondoskodni kell a keletkezett hő és füst elvezetéséről. d/ Elektromos tűz esetén először feszültség mentesíteni kell, gáz tűznél pedig a gáz főelzáró csapját kell lezárni. Elektromos tüzet, valamint égő folyadékot vízzel oltani tilos, a területen elhelyezett tűzoltó készüléket kell alkalmazni. e/ A kíváncsiskodókat, továbbá azokat, akik a tűz oltásában nem tudnak részt venni, távol kell tartani a tűz helyszínétől, fentiek vonuljanak a tűztől biztonságos helyre, szabadba. f/ Biztosítani kell, hogy a tűzoltást végzők a területre, helyiségekbe bejuthassanak. g/ A tűzoltási feladat végrehajtásával egyidejűleg - amennyiben az szükséges - meg kell kezdeni a veszélyeztetett tárgyak biztonságos helyre történő elszállítását. Első feladatként a gázpalackot, az éghető folyadékot, vegyszert tartalmazó tároló edényeket kell eltávolítani. Amennyiben életveszéllyel jár, akkor ezen anyagok vízsugárral történő hűtéséről gondoskodni kell. A megmentett javak őrzéséről a Tűzriadó Tervben e feladattal a vagyonvédelmi szolgálat részéről megbízott személyek kötelesek gondoskodni. h/ Biztosítani kell az elsősegélynyújtást. 1.7 a/ A tűz- vagy káreset felszámolásának vezetője a hivatásos tűzoltóegységek megérkezéséig az a területen tartózkodó legmagasabb beosztású vezető, akinek a területén a tűz keletkezett. A feladat ellátására köteles a tűzeset színhelyére menni, az oltásban személyesen közreműködni. A tűzoltás vezetője a kiérkező hivatásos

4 tűzoltóegység parancsnoka. A tűz- vagy káreset felszámolásának vezetője, illetve a tűzoltás vezetője: - határozott, egyértelmű utasításokkal jelölje ki a helyszínen lévő egyes munkavállalók, személyek feladatait, - utasítását mindenki köteles végrehajtani. b/ Aki a tűzoltásban felszólítás ellenére sem vesz részt, az oltásban való közreműködést megtagadja vagy felróhatóan, elmulasztja szabálysértést követ el. c/ Amennyiben a tűz helyszínén többen is jelen vannak, akkor szakmai ismeret és rátermettség alapján kell a feladatokat meghatározni. 1.8 A tűzoltó egység parancsnoka részére az irányítást át kell adni. Tájékoztatni kell az eddig végzett tűzoltási tevékenységről (ki vagy mi van veszélyben, mi és hol ég, van-e robbanásveszélyes anyag a helyiségben, hol található a vízszerzési hely, hol lehet áramtalanítani, a gázt elzárni, a helyiségbe veszély nélkül bejutni), közölni kell mindazt, ami a helyszínre vonatkozóan a tűzoltás szempontjából fontos. A tevékenység befejezésekor végrehajtandó feladatok 4.1 A munkahelyeken a tevékenység befejezésekor a kijelölt személynek meg kell szüntetni minden olyan körülményt, amely károsan befolyásolhatja a tűzvédelmi helyzetet, tűzet okozhat vagy annak oltását nehezíti. Meg kell győződni a gép, berendezés és környezete veszélytelenségéről. Intézkedni kell, hogy a terület belső közlekedési útja, folyosója, lépcsője szabadon maradjon, a kiürítési útvonal akadálytalanul használható legyen. 4.2 A munka során keletkezett éghető hulladékot el kell távolítani. Meg kell győződni a tűzoltó berendezés (jelzők, készülék, felszerelés, oltóanyag, stb.) akadálytalan megközelíthetőségéről. 4.3 Éghető anyagot és folyadékot - lezárt edényben - a kijelölt tároló helyre kell szállítani. A földgázcsapot, a folyamatosan nem üzemeltetett gázpalackokat el kell zárni. 4.4 Végre kell hajtani a villamos berendezések, készülékek, gépek, és a helyiség áramtalanítását. A helyiségben csak a hűtőgép, a termosztát, a számítógép, illetve az a műszer maradhat üzemben, amely automata ki- és bekapcsolóval ellátott, és külön áramkörökön van. 4.5 Végre kell hajtani az ablakok, ajtók becsukását, távozáskor le kell zárni a helyiséget. Az ELTE Lágymányosi Létesítményének területén a tanszék- és más szervezeti egységek vezetőinek a saját tanszékükön, területükön a helyiségek kulcsait szintenként összegyűjtve a tűzkazetta részére le kell adni. Zárcsere esetén az új kulcs másolatát is le kell adni. A raktározás és tárolás általános tűzvédelmi szabályai 7.1 Éghető folyadékot csak légmentesen lezárt edényzetben, kiömlő nyílással felfelé, a központi fűtőberendezéstől., illetve annak vezetékétől számított 1 méteres távolságon túl szabad elhelyezni. Az edényzeten fel kell tüntetni a tárolt anyag nevét, lobbanáspontját, tűzveszélyességi fokozatát. 7.2 Sérült, nem zárható edényzetben nem tárolható éghető folyadék és vegyi anyag. 7.3 Az anyagokat úgy kell elhelyezni egymás fölött, hogy egymásra ható vegyi folyamat ne jöhessen létre. 7.4 A kiürített, de ki nem tisztított edényzetek tárolására és szállítására a teli edényzetekre vonatkozó előírásokat kell betartani. A már nem használható üres tároló edényzeteket, papírgöngyöleget a raktárból el kell távolítani. 7.5 Egy helyiségben az A és B tűzveszélyességi osztályba tartozó különböző halmazállapotú anyagok együtt vagy a C és D tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagokkal együtt nem tárolhatók.

5 7.6 A C és D tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagok nemenként csoportosítva egy helyen is tárolhatók. 7.7 Tetőtérben és talajszínt alatt A B tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagot tárolni tilos. 7.8 Öngyulladásra hajlamos anyagot egyéb éghető anyaggal, továbbá olyan anyagokkal, amelyek egymásra való hatása hőt fejleszthet, tüzet vagy robbanást okozhat, együtt tárolni nem szabad. Az öngyulladásra hajlamos anyag hőmérsékletét rendszeresen ellenőrizni kell és a káros felmelegedést meg kell akadályozni. 7.9 A raktárhelyiségnél a ott keletkezhető tüzek oltására alkalmas típusú kézi tűzoltó készülék álljon rendelkezésre Az éghető folyadékok raktárban történő tárolása esetén: - robbanás gátló szekrényben maximum 50 l, - lemezszekrényben legfeljebb 20 l tárolható. Egy raktárban összesen 300 l, éghető folyadék helyezhető el. Polcon csak III-IV. tűzveszélyességi fokozatba tartozó éghető folyadékot szabad tárolni. Tilos ezen anyagok tárolása hűtőszekrényben (kivéve az erre a célra átalakítottakat, amelyekből a hőfokszabályozót a készülékből kihelyezték, illetőleg a világítást kiiktatták), polcokon, vegyi fülkékben és kísérleti asztalokon Az éghető folyadékok tárolása laboratóriumokban: - Az I.-II. tűzveszélyességi fokozatba tartozó éghető folyadékokat csak lemez vagy robbanás gátló szekrényben szabad tárolni. Használat után azonnal vissza kell rakni a tároló szekrénybe. - A III.-IV. tűzveszélyességi fokozatba tartozó éghető folyadék polcon is tárolható, de azokat használatuk után haladéktalanul lezárva a polcra vissza kell helyezni. A gázpalackok kezelésének, tárolásának, szállításának tűzvédelmi szabályai 9.1 A laboratóriumokban felügyelet mellett csak a szükséges mennyiségű (töltetsúlyú) gázpalackok maradhatnak és csak folyamatos üzemeltetés esetén. Amennyiben a kutatói vagy hallgatói munka a gáz folyamatos használatát nem teszi szükségessé, akkor a gáz áramlását meg kell szüntetni, a palackok szerelvényeit le kell szerelni, a palackra a lezáró kupakot rá kell helyezni és a palack tárolóba kell szállítani. 9.2 Az éghető gázt tartalmazó gázpalack csatlakozó szerelvényét nem szabad zsír-, illetve olajtartalmú vagy könnyen gyulladó anyaggal tömíteni. Oxigén palackot nem szabad zsíros vagy olajos kézzel, illetve ezzel szennyezett anyaggal, ronggyal megfogni. b/ Álló helyzetben azt a gázpalackot, melynek magassága az átmérőjének négyszeresét meghaladja, eldőlés ellen rögzíteni kell. (pl. lánccal) 9.3 A gázpalackot tartalmának könnyű felismerhetősége érdekében, a felírás sértetlensége nélküli színjelöléssel látják el. A színjelölést a hengeres test felső részén alkalmazzák és az a legfeljebb 1000 mm hosszú gázpalackon 30 mm széles, ennél hosszabb gázpalacknál 100 mm széles körfutó csík vagy az egész palackot a színjelöléssel azonos színű festékkel festik be. Színjelölések: Dissous gáz sárga éghető gáz vörös Oxigén kék széndioxid, nem éghető gáz szürke Sűrített levegő lila maró vagy mérgező barna Nitrogén zöld

6 Az Európai Szabványügyi Bizottság (Comité Européen de Normalisation, CEN) által kibocsátott szabványt a Magyar Szabványügyi testület is megjelentette. MSZ EN Jelenleg Magyarországon nem hatályos, de a CEN tagtestületei országaiban is érdekelt gyártók és forgalmazók, már e szabvány szerint gyártanak, illetve töltenek palackokat. Ezért az új normáknak megfelelő színjelölésekkel is szállíthatnak magyarországi forgalmazók a régi színjelöléssel párhuzamosan palackokat. Az új színjelölések a következők: Mérgező és/vagy korrodáló sárga Éghető gáz vörös Oxidáló világoskék Semleges (nem mérgező, nem korrodáló nem éghető, nem oxidáló) élénkzöld Ha egy gáznak vagy gázkeveréknek két veszélyes tulajdonsága is van, akkor a palack vállát az elsődleges veszélyességhez rendelet színnel kell jelölni. A második veszélyesség színét is fel kell tüntetni a palack nyakán: Mérgező (és/vagy korrodáló) és éghető sárga+vörös Mérgező (és/vagy korrodáló) és oxidáló sárga+világoskék Megkülönböztetett gázok: Acetilén gesztenyebarna Oxigén fehér Dinitrogén-oxid kék Argon sötétzöld Nitrogén fekete Szén-dioxid szürke Hélium barna Levegő vagy szintetikus levegő fehér és fekete Oxigén/hélium fehér és barna Oxigén/szén-dioxid fehér és szürke Oxigén/dinitrogén-oxid fehér és kék 9.4 A gázpalackokat a létesítményen belül a tároló helyről a felhasználási helyig palack szállító kocsin rögzítve kell szállítani. 9.5 Gázpalack tűz esetén először mindig az éghető gázt tartalmazó palack szelepét kell elzárni, majd el kell távolítani a veszélyeztetett területrő 9.9 Egyik helyről a másikra történő áthelyezésnél, szállításnál a legnagyobb gonddal kell eljárni, hogy a palack egymáshoz nem ütődjön, le ne essen. Felcsavart szelepsapka nélkül a palackot szállítani nem szabad. A laboratóriumi helyiségek tűzvédelmi követelményei A laboratóriumban mindig rendet és tisztaságot kell tartani. A munkaasztalon, polcon, hűtőszekrényben tűz- vagy robbanásveszélyes anyagok nem maradhatnak. Laboratóriumi edényzet, felszerelés, kiömlött vegyszer, a felhasznált anyag hulladékát vagy az elhanyagolt, rossz állapotában lévő felszerelést, berendezést, mint veszélyforrást meg kell szüntetni. A laboratóriumi helyiségben kijárati ajtaja könnyen nyitható legyen és az a menekülés irányába nyíljon. A kijárati ajtóba, közlekedő térre a biztonságot akadályozó olyan tárgyat, amely a kiürítést nehezíti elhelyezni nem szabad. A C tűzveszélyességi osztályba sorolt laboratóriumok esetén 200 m 2 -enként, D besorolás esetén 600m 2 -enként kell könnyen hozzáférhető helyen tűzoltó készüléket elhelyezni. Szükség szerint kell gondoskodni vészzuhanyról, tűzelfojtó takaróról vagy kendőről és elsősegély ládáról. a/ A vészzuhany a kijárati ajtó felett, könnyen. hozzáférhető legyen, gyors nyitást biztosító csappal legyen felszerelve.

7 b/ A vészzuhany olyan legyen, hogy gyors mozdulattal elegendő mennyiségű vizet (10 l/p) lehessen juttatni az égő ruházatra, azt állandóan használatképes állapotban kell tartani. Ezt a laboratórium vezetője által kijelölt személy köteles hetente ellenőrizni. c/ A tűzelfojtó takarót vagy kendőt jól látható, könnyen hozzáférhető helyen, módon, erre a célra szolgáló dobozban, szekrényben vagy más könnyen hozzáférhető helyen kell elhelyezni. Azok használhatóságáról rendszeres ellenőrzéssel kell meggyőződni. Szükség esetén pótlásáról gondoskodni kell. Minden nap, a munka befejezésekor, a laboratórium bezárása előtt a vezető által kijelölt személynek meg kell győződnie arról, hogy a közművezeték, a laboratóriumhoz tartozó víz, gáz, vákuum stb. csap főelzárója, amennyiben az hozzáférhető le vane zárva, az ablak be van-e csukva, az elektromos berendezések ki vannak-e kapcsolva. A laboratóriumi munka befejezésével a helyiséget kulccsal be kell zárni. a/ Éghető folyadékkal végzett művelet esetén (kiöntés, extrahálás, nyílt tálban végzett kristályosítás stb.) legalább 3 méteres körzetében nem lehet láng és áram alatt lévő, nem robbanás biztos kivitelű villamos berendezés. b/ Éghető folyadékot tartalmazó készülékben szerelést, csak úgy szabad végezni, ha a készülék fűtését megszüntették, környezetében lévő lángot eloltották és a nem robbanás biztos laboratóriumi felszereléseket kikapcsolták. A felvonók használatának tűzvédelmi szabályai 5.4 Tilos a személyfelvonóban tűz- vagy robbanásveszélyes anyagot szállítani, ha abban más személy tartózkodik. 5.1 Tűz esetén a liftet használni nem szabad, a vagyonvédelmi szolgálat köteles azokat a földszintre irányítani és üzemen kívül helyezni.

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Tűzvédelmi Szabályzat Kunmadarai Repülőtér területére Mentők 104 Tűzoltóság 105 Rendőrség 107 Értesítési telefonszám 06 30 7037616 2013 Kunmadarasi Repülőtér 042 hrsz. Tűzvédelmi Szabályzata Rendkívüli

Részletesebben

NÁDASDY-VÁR PINCEKLUB TŰZRIADÓ TERV 1

NÁDASDY-VÁR PINCEKLUB TŰZRIADÓ TERV 1 NÁDASDY-VÁR PINCEKLUB TŰZRIADÓ TERV 1-2010- Sárvár, 2010. szeptember 6. Tűzriadó Tervet jóváhagyom: Intézményvezető 1a módosított 30/1996 (XII.6.) BM rendelet 4. -a alapján. Tűzjelzés: 1) A helyszíntől

Részletesebben

Tűzriadó terv. Készítette: Szekuriti Blogger Elérhetőség: szekuriti@gmail.com http://szekuriti.blog.hu 2010.01.03.

Tűzriadó terv. Készítette: Szekuriti Blogger Elérhetőség: szekuriti@gmail.com http://szekuriti.blog.hu 2010.01.03. Szekuriti Blog Központi Épület 1010 Budapest, Hamis cím tér 1. Iktatószám: 12/1a3/2010 Tűzriadó terv Készítette: Szekuriti Blogger Elérhetőség: szekuriti@gmail.com http://szekuriti.blog.hu 2010.01.03.

Részletesebben

TŰZRIADÓ TERVE: 2010.

TŰZRIADÓ TERVE: 2010. 2. sz. melléklet 4030 DEBRECEN Budai É.u.8/A. sz. 4030 D e b r e c e n, Híd u. 4.- 6. sz. TANMŰHELYÉNEK TŰZRIADÓ TERVE: 2010. Érvényes: 2010. szeptember 10.-től. 4030 D E B R E C E N, Budai É. u. 8/a.

Részletesebben

PP CENTER Ingatlan Kft.

PP CENTER Ingatlan Kft. PP CENTER Ingatlan Kft. készítette: PP CENTER Ingatlan Kft. - 1 - TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Bevezető rendelkezések A szabályzat kiadásának jogi alapja, indokolása: A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A Nyíregyházi Főiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája dolgozói és tanulói tűzvédelmi

Részletesebben

SZABÁLYZAT A TŰZVÉDELEMRŐL

SZABÁLYZAT A TŰZVÉDELEMRŐL --------------- SZABÁLYZAT A TŰZVÉDELEMRŐL NYME TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK KUTATÓKÖZPONT (LABOR ÉPÜLET) Sopron, Bajcsy Zs.u. 4. --------------- 1./Tűzészlelés A tüzet személyes észleléssel lehet érzékelni

Részletesebben

Az I. sz. Belklinika tűzvédelmi utasítása MU021.B1

Az I. sz. Belklinika tűzvédelmi utasítása MU021.B1 Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: Az I. sz. Belklinika tűzvédelmi utasítása MU021.B1 Készítette: Szakácsi János tűzvédelmi megbízott Jóváhagyta: Prof.

Részletesebben

Példák magyarázattal (lakóépületre vonatkoztatva)

Példák magyarázattal (lakóépületre vonatkoztatva) LAKÁSSZÖVETKEZETEK ÉS TÁRSASHÁZAK ÉRDEKKÉPVISELETI SZAKMAI SZÖVETSÉGE Tárgy: Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) lakóépületek közlekedőivel kapcsolatos előírások értelmezése. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

Részletesebben

Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT

Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT Tűzvédelem Tűzmegelőzés Tűzoltás Tűzvizsgálat Az égés feltétele Oxigén Gyulladási hőmérséklet Éghető anyag Az oxigén szerepe az égésben A levegő oxigéntartalma 21 % 21-18

Részletesebben

TŰZVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

TŰZVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ TŰZVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ TŰZMEGELŐZÉS A hőtermelő berendezések és a bútorok, éghető anyagok között tartsuk meg a biztonságos távolságot! Ha gázszagot érzünk, ne csengessünk, ne kapcsoljunk villanyt, azonnal

Részletesebben

TŰZRIADÓ ÉS BOMBARIADÓ TERV

TŰZRIADÓ ÉS BOMBARIADÓ TERV TŰZRIADÓ ÉS BOMBARIADÓ TERV A Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Debrecen, Vénkert u. 2. szám alatti létesítményére Érvényes 2013. december 01-től Aktualizálás: minden tanév

Részletesebben

LAKÓÉPÜLETEK KÖZLEKEDŐIVEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK ÉRTELMEZÉSE. A közlekedők kialakítása

LAKÓÉPÜLETEK KÖZLEKEDŐIVEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK ÉRTELMEZÉSE. A közlekedők kialakítása LAKÓÉPÜLETEK KÖZLEKEDŐIVEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK ÉRTELMEZÉSE A közlekedők kialakítása Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KAR Lengyel Gyula Kollégium

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KAR Lengyel Gyula Kollégium BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KAR TŰZRIADÓ TERV A KVIK Tűzvédelmi Szabályzat melléklete 2015 TŰZRIADÓ TERV Jelen tűzriadó terv a BGF KVIK tűzvédelmi Szabályzat

Részletesebben

KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KAR

KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KAR Budapest, 1054 Alkotmány u. 9-11 TŰZRIADÓ TERV A KVIK Tűzvédelmi Szabályzat melléklete 2015 TŰZRIADÓ TERV Jelen tűzriadó terv

Részletesebben

2. Számú melléklet. Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Alumíniumipari Múzeum / Ipari Örökség Múzeuma 8000 Székesfehérvár, Zombori út 12.

2. Számú melléklet. Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Alumíniumipari Múzeum / Ipari Örökség Múzeuma 8000 Székesfehérvár, Zombori út 12. 2. Számú melléklet Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Alumíniumipari Múzeum / Ipari Örökség Múzeuma 8000 Székesfehérvár, Zombori út 12. Telefonszámok: Mentők: 104 Tűzoltóság: 105 Rendőrség: 107 2015.

Részletesebben

PP CENTER Ingatlan Kft. PP CENTER ÉS GOLIPARK. készítette:

PP CENTER Ingatlan Kft. PP CENTER ÉS GOLIPARK. készítette: PP CENTER Ingatlan Kft. PP CENTER ÉS GOLIPARK készítette: PP CENTER Ingatlan Kft. - 1 - TŰZRIADÓ TERV TŰZRIADÓ TERV A tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a PP CENTER

Részletesebben

Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Ma Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Vonatkozó előírások I. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni

Részletesebben

Pro School Service Nonprofit Kft. / biztonságszervezés / 0712-06 modul/ 2 vifea. segédlet

Pro School Service Nonprofit Kft. / biztonságszervezés / 0712-06 modul/ 2 vifea. segédlet 1 Biztonságszervezői alapismeretek 0712-06 modul 2-es (szóbeli) vizsgarész Egy megjelölt intézmény tűzvédelmi szempontból való felmérése, tűzvédelmi szabályzat készítése vázlatosan Tűzvédelem tervezés,

Részletesebben

Katasztrófavédelem, tűzvédelem közoktatási intézményekre vonatkozó szabályai

Katasztrófavédelem, tűzvédelem közoktatási intézményekre vonatkozó szabályai Hatósági feladatok az oktatási intézményekben Katasztrófavédelem, tűzvédelem közoktatási intézményekre vonatkozó szabályai Angyal István tűzoltó őrnagy osztályvezető Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

Babits Mihály Kulturális Központ

Babits Mihály Kulturális Központ Babits Mihály Kulturális Központ Piactér F pavilon Készítette: Árendás László tűzvédelmi szaktanácsadó Dátum: 2015. november 30. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA...

Részletesebben

tartás1 (2. függelék) Az eredetileg zárt (törőszeges) porral oltó tűzoltó készülékeket újratöltésre - vissza kell juttatni a gyártóhoz

tartás1 (2. függelék) Az eredetileg zárt (törőszeges) porral oltó tűzoltó készülékeket újratöltésre - vissza kell juttatni a gyártóhoz Az új OTSZ: 9/2008(II.22) ÖTM rendelet Tűzoltó készülékekről: 6 Élettartam és selejtezés. 6.1. A tűzoltó készülékek, és alkatrészek élettartama a következők kivételével nem haladhatja meg a 20 évet: a)

Részletesebben

VÉSZHELYZETI ELJÁRÁSI UTASÍTÁS TŰZ ESETÉRE

VÉSZHELYZETI ELJÁRÁSI UTASÍTÁS TŰZ ESETÉRE Verzió: 01 Old. 1 / 7 HUNG LOG TWO Kft. VÉSZHELYZETI ELJÁRÁSI UTASÍTÁS TŰZ ESETÉRE Érvényes: 2015.01.05. Jóváhagyta: Szucsány György Ügyvezető Igazgató Verzió: 01 Old. 2 / 7 1. Vészhelyzet típusának megjelölése

Részletesebben

OKTATÁSI TEMATIKA. Tűzvédelmi oktatási anyag tanulók részére

OKTATÁSI TEMATIKA. Tűzvédelmi oktatási anyag tanulók részére OKTATÁSI TEMATIKA Tűzvédelmi oktatási anyag tanulók részére 2 Égéselmélet Az égés feltétele - éghető anyag, - megfelelő hőmérséklet (gyújtó forrás), - oxigén (ami az égést táplálja) egy térben és időben

Részletesebben

TÖVISHÁT LAKÓPARK TÁRSASHÁZ TŰZVÉDELMI HÁZIRENDJE

TÖVISHÁT LAKÓPARK TÁRSASHÁZ TŰZVÉDELMI HÁZIRENDJE TÖVISHÁT LAKÓPARK TÁRSASHÁZ TŰZVÉDELMI HÁZIRENDJE BUDAPEST XVIII., CSÁTH GÉZA UTCA 1-3, VISNYOVSZKY LAJOS UTCA 2-4 A tűzvédelmi házirendben foglaltakat a lakástulajdonosok, a lakások és egyéb rendeltetésű

Részletesebben

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Tűzvédelmi Szabályzat

S z o l n o k i F ő i s k o l a. Tűzvédelmi Szabályzat S z o l n o k i F ő i s k o l a Tűzvédelmi Szabályzat 2015 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. - a és a 30/1996. (XII.6.) BM rendelet alapján

Részletesebben

Munka- és tűzvédelmi oktatás. hallgatók részére

Munka- és tűzvédelmi oktatás. hallgatók részére Munka- és tűzvédelmi oktatás hallgatók részére A munkavédelem mindenki feladata! A munkavédelem nem egy külön tevékenység, azt a tanulás közben kell csinálni! 2 A munkavédelem feladata: megvédeni a veszélyektől

Részletesebben

SINUS PRINT. Sinus Print H-3400 Mezõkövesd Kodály Zoltán u. 11. Tel.: 06/70-278-4850 www.sinusprint.hu info@sinusprint.hu gabor.papp@sinusprint.

SINUS PRINT. Sinus Print H-3400 Mezõkövesd Kodály Zoltán u. 11. Tel.: 06/70-278-4850 www.sinusprint.hu info@sinusprint.hu gabor.papp@sinusprint. SINUS PRINT Sinus Print H-3400 Mezõkövesd Kodály Zoltán u. 11. Tel.: gabor.papp@sinusprint.hu KATALÓGUS Érvényes : 2009.02.01-tõl 1. MENEKÜLÉSI ÚTIRÁNYJELEK Rendelhetõ méret(mm): 100x200 150x300 200x400

Részletesebben

Hatósági ellenőrzés. Tűzvédelmi szabálytalanság

Hatósági ellenőrzés. Tűzvédelmi szabálytalanság Hatósági ellenőrzés szabálytalanság legkisebb legnagyobb 1. előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő 100 000 1 000 000 2. szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási 200 000 3 000 000 tevékenységben

Részletesebben

a. Ismertesse a hőmérséklet, a nyomás, a hőmennyiség SI mértékegységeit!

a. Ismertesse a hőmérséklet, a nyomás, a hőmennyiség SI mértékegységeit! 2 1.. a. Ismertesse a hőmérséklet, a nyomás, a hőmennyiség SI mértékegységeit! b. Mit nevezünk pébégáz cseretelepnek? Ki létesíthet pébégáz cseretelepet és kinek az engedélyével? c. A cseretelepen milyen

Részletesebben

TŰZVÉDELMI OKTATÁS ANYAGA Pedagógusok; gyakorlati oktatók; irodai alkalmazotti dolgozók részére

TŰZVÉDELMI OKTATÁS ANYAGA Pedagógusok; gyakorlati oktatók; irodai alkalmazotti dolgozók részére TŰZVÉDELMI OKTATÁS ANYAGA Pedagógusok; gyakorlati oktatók; irodai alkalmazotti dolgozók részére A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. Tv. 22. -ban, valamint

Részletesebben

Partner-KOM Bt. Tűzriadó Terv

Partner-KOM Bt. Tűzriadó Terv Partner-KOM Bt Tűzriadó Terv Tartalomjegyzék Tűz esetén értesítendő személyek... 3 I. Fejezet A tűz jelzésével, bejelentésével és oltásával kapcsolatos feladatok... 4 1. Alapvető intézkedések... 4 2. A

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA TŰZRIADÓ TERV KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KAR. A KVIK tűzvédelmi szabályzat melléklete

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA TŰZRIADÓ TERV KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KAR. A KVIK tűzvédelmi szabályzat melléklete KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KAR Budapest, 1055 Markó utca 29-31. A KVIK tűzvédelmi szabályzat melléklete 2015 A LÉTESÍTMÉNY LEÍRÁSA Az iskolának épült ( 1875-ben Kaltenberger Ferenc tervei

Részletesebben

Az OTSZ használati szabályainak főbb változásai

Az OTSZ használati szabályainak főbb változásai Az OTSZ használati szabályainak főbb változásai Országos Tűzvédelmi Konferencia Visegrád, 2011. szeptember 16. 2011. szeptember 16. Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő 1 Tűzveszélyességi osztályba sorolás:

Részletesebben

Munkahelyekre vonatkozóan mentési tervet kell készíteni

Munkahelyekre vonatkozóan mentési tervet kell készíteni Munkahelyekre vonatkozóan mentési tervet kell készíteni Vállalkozás mentési terve, címe: Tel.: Rendőrség 107 Baleset, tűzeset helyszínén a létesítmény vezető: Tűzoltóság 105 Mentők 104 Munka- és tűzbiztonsági

Részletesebben

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA A tűz elleni védekezésről szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. (1) bekezdésében, a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 33/1999. (IX.24.) BM rendelettel módosított 30/1996. (XII.6.) BM sz. rendeletben

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Vegyészeti Múzeum 8100 Várpalota, Hunyadi Mátyás tér 1. Tűzvédelmi Szabályzat Orosz Ádám 2015 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló

Részletesebben

Orosz Ádám. Tűzvédelmi Szabályzat

Orosz Ádám. Tűzvédelmi Szabályzat Orosz Ádám Tűzvédelmi Szabályzat A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. számú Tűzvédelmi Törvény 19. (1.) bekezdése, a 30/1996. (XII.6.) számú BM rendeletének

Részletesebben

A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! között

A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! között 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! 2016.01.01-2016.02.14. között 2016.02.15-től Tűzvédelmi szabálytalanság Tűzvédelmi

Részletesebben

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet ELSZÁMOLÓH Z Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2014. június 1. HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA A

Részletesebben

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) melléklete 10.) függeléke CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA FALUHÁZ ÉS AZ ORVOSI RENDELŐBEN MŰKÖDTETETT VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

Részletesebben

MUNKA- ÉS TŰZVÉDELMI OKTATÁSI SEGÉDLET TISZTELT HALLGATÓK!

MUNKA- ÉS TŰZVÉDELMI OKTATÁSI SEGÉDLET TISZTELT HALLGATÓK! MUNKA- ÉS TŰZVÉDELMI OKTATÁSI SEGÉDLET TISZTELT HALLGATÓK! Az I. évfolyamos hallgatók kötelező munka- és tűzvédelmi oktatása távoktatás formájában történik. Kérjük, hogy jelen oktatási segédletet valamint

Részletesebben

Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet

Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet Kelenföldi Egyesült Lakásfenntartó Szövetkezet 1119 Budapest, Etele út 65. Készítette: Csizmadia László tűzvédelmi előadó (IV-265/2006.) Novo Pyro-Controll Kft. 2013. május 22. A tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

Írta: MTbiztonsag szeptember 28. szombat, 18:45 - Módosítás: április 05. szombat, 21:24

Írta: MTbiztonsag szeptember 28. szombat, 18:45 - Módosítás: április 05. szombat, 21:24 Amikor a tűzvédelem fontosságáról beszélünk, akkor mindenki úgy gondolja, hogy a leégő hatalmas épületek rémképe és a várható pusztulás eléggé visszatartja a cégeket és a dolgozókat a hanyagságtól. Mivel

Részletesebben

Győri Radnóti Miklós Általános Iskola Győr Nagy Jenő út 2.

Győri Radnóti Miklós Általános Iskola Győr Nagy Jenő út 2. Győri Radnóti Miklós Általános Iskola Győr Nagy Jenő út 2. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szabályzat jogalapja:... 3 1.2. A tűzvédelmi szabályzat célja:... 3 1.3.

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2112 Veresegyház, Fő út 106. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. KÉSZÍTETTE: NAS Kft. VERESEGYHÁZ TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS KÖTELEZETTSÉGEK 3. 1. A jogalapja 3. 2. A Szabályzat célja 3. 3. Hatályba lépés 4.

Részletesebben

TŰZRIADÓ TERV. ELTE Eötvös József Collegium Budapest, Ménesi út

TŰZRIADÓ TERV. ELTE Eötvös József Collegium Budapest, Ménesi út TŰZRIADÓ TERV ELTE Eötvös József Collegium 1118 Budapest, Ménesi út 1113. Készítette: Ficza András tűzvédelmi mérnök +36703849777 N197/2002 főiskolai oklevél száma területére vonatkozó TŰZRIADÓ TERV A

Részletesebben

T Ű Z V É D E L M I H A S Z N Á L A T I S Z A B Á L Y O K

T Ű Z V É D E L M I H A S Z N Á L A T I S Z A B Á L Y O K Budapest XVIII.-ker. Lakatos úti 2. sz. Lakásszövetkezet 1184 Budapest, Lakatos út 32. Tel.: +36 1 295 12 77 vezetoseg2szlakszov@digikabel.hu www.lakatosszovetkezet.hu. T Ű Z V É D E L M I H A S Z N Á

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

KECSKEMÉTI FŐISKOLA. Munka és Tűzvédelmi oktatás Hallgatók Részére

KECSKEMÉTI FŐISKOLA. Munka és Tűzvédelmi oktatás Hallgatók Részére KECSKEMÉTI FŐISKOLA Munka és Tűzvédelmi oktatás Hallgatók Részére A MUNKAVÉDELEM MINDENKI FELADATA! A munkavédelem feladata a tanuló, dolgozó embert megvédeni veszélyektől és ártalmaktól! MUNKAVÉDELEM

Részletesebben

Vészhelyzeti utasítás

Vészhelyzeti utasítás Vészhelyzeti utasítás V.1. sz. verzió A kiadás dátuma: 2012. július 4. (Érvényes visszavonásig) JÓVÁHAGYTA: Kari KIR munkacsoport A dokumentum a TÁMOP-411/A-10/1/KONV-2010-0009 projekt támogatásával készült.

Részletesebben

TŰZVÉDELMIHASZNÁLATISZABÁLYOK

TŰZVÉDELMIHASZNÁLATISZABÁLYOK 1---- Oldal: 1/5 TŰZVÉDELMIHASZNÁLATISZABÁLYOK 1. A lakóépületben tűzveszélyes tevékenységet csak alkalomszerűen és a vonatkozó előírásoknak megfelelően, a vonatkozó előírások figyelembevételével ("Engedély

Részletesebben

TŰZVÉDELEM. Győr Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium

TŰZVÉDELEM. Győr Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium TŰZVÉDELEM Győr Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium 2014. december 5.-én kiadásra került az új 54/2014 BM rendelet, az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat. A jogszabály

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat Hallatóknak szóló kivonat A szabályzat teljes terjedelmében megtalálható a recepción!

Tűzvédelmi Szabályzat Hallatóknak szóló kivonat A szabályzat teljes terjedelmében megtalálható a recepción! DE TEK Kossuth Lajos Kollégium Debrecen Egyetem tér 1. 4032 Tűzvédelmi Szabályzat Hallatóknak szóló kivonat A szabályzat teljes terjedelmében megtalálható a recepción! 1 A tűz elleni védekezésről, a műszaki

Részletesebben

Munkahelyeken alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzések

Munkahelyeken alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzések Munkahelyeken alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzések Az EU már 1992-ben a 92/58 EGK irányelvben szabályozta a munkahelyi biztonsági, illetve egészségvédelmi jelzésekre vonatkozó követelményeket,

Részletesebben

OTSZ 5.0 használati előírások

OTSZ 5.0 használati előírások OTSZ 5.0 használati előírások Visegrád, 2014. október 03. előadó: Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő az építmények tűzvédelmi használati előírásainak számítanak a XVIII. fejezet HASZNÁLATI SZABÁLYOK XIX.

Részletesebben

Vizsga tétel felkészítési anyag

Vizsga tétel felkészítési anyag Vizsga tétel felkészítési anyag Biztonságszervező alapfeladatok, tűzvédelem gyakorlati tételsora! Tűzvédelmi és tűzoltó berendezések, illetve eszközök alkalmazása Hozzárendelt vizsgatevékenység: gyakorlati

Részletesebben

Iskolai tűzriadó gyakorlat. Speciális!? Nagy Katalin Egymástól tanukni az iskoláról - IV. TMKE Tűzvédelmi Konferencia Balatonföldvár,

Iskolai tűzriadó gyakorlat. Speciális!? Nagy Katalin Egymástól tanukni az iskoláról - IV. TMKE Tűzvédelmi Konferencia Balatonföldvár, Iskolai tűzriadó gyakorlat Speciális!? Nagy Katalin Egymástól tanukni az iskoláról - IV. TMKE Tűzvédelmi Konferencia Balatonföldvár, 2014. 05. 08. 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet Tűzriadó terv a) a tűzjelzés

Részletesebben

TŰZVÉDELMI ISMERETEK II. évfolyam 2016.

TŰZVÉDELMI ISMERETEK II. évfolyam 2016. TŰZVÉDELMI ISMERETEK II. évfolyam 2016. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 22. (1) Az általános és középiskolákban, a szakképző iskolákban, valamint

Részletesebben

OTSZ 5.0 használati előírások. előadó: Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő

OTSZ 5.0 használati előírások. előadó: Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő OTSZ 5.0 használati előírások előadó: Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő az építmények tűzvédelmi használati előírásainak számítanak a XVIII. fejezet HASZNÁLATI SZABÁLYOK XIX. fejezet ÉGHETŐ FOLYADÉKOK ÉS

Részletesebben

A tűzriadó terv és annak gyakoroltatása Szerző: Kovács Ferenc okleveles tűz- és katasztrófavédelmi mérnök

A tűzriadó terv és annak gyakoroltatása Szerző: Kovács Ferenc okleveles tűz- és katasztrófavédelmi mérnök A tűzriadó terv és annak gyakoroltatása Szerző: Kovács Ferenc okleveles tűz- és katasztrófavédelmi mérnök A tűzriadó tervet a tűzvédelmi szabályzat mellékleteként kell elkészíteni a 30/1996. (XII. 6.)

Részletesebben

Az előadás tartalma Jogszabályi hátterek A Tűzvédelmi Szakvizsgáról Országos Tűzvédelmi Szabályzat Égéselmélet Alapvető tűzoltási módok Tűzoltó készülékek Palackok kezelése Robbanóképes közegek, robbanásvédelem

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 12. SZÁMÚ MELLÉKLET A RENDKÍVÜLI ESEMÉNY, A BOMBARIADÓ ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDŐK SZABÁLYZAT 2013 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS...

Részletesebben

A helyiségek és berendezések használatának szabályzata

A helyiségek és berendezések használatának szabályzata MTA Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet 1022. Budapest, Herman Ottó út 15. A helyiségek és berendezések használatának szabályzata Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán Főigazgató 0 A

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 10. sz. melléklet Jálics Ernő Általános és Szakképző Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Diákotthon, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Nevelési Tanácsadó 7530 Kadarkút, Fő u. 1. TŰZVÉDELMI

Részletesebben

CÉGFELMÉRŐ ADATLAP. A világos mezőket töltse ki értelemszerűen szövegesen, az igen nem rovatokba tegyen + jelet. A cég pontos neve:

CÉGFELMÉRŐ ADATLAP. A világos mezőket töltse ki értelemszerűen szövegesen, az igen nem rovatokba tegyen + jelet. A cég pontos neve: CÉGFELMÉRŐ ADATLAP A világos mezőket töltse ki értelemszerűen szövegesen, az igen nem rovatokba tegyen + jelet. A cég pontos neve: A cég székhelye: Részleg (ha van) megnevezése: A részleg címe: Cégvezető

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT (A Szervezeti és működési szabályzat 22. sz melléklete) Elfogadva: 2010. december 14. Módosítva: 2012. január 25., hatályba lép: 2012. január 27-én

Részletesebben

Újpalotai 16. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet 1156 Budapest Páskomliget u. 2-10. Tűzvédelmi Szabályzat

Újpalotai 16. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet 1156 Budapest Páskomliget u. 2-10. Tűzvédelmi Szabályzat Újpalotai 16. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet 1156 Budapest Páskomliget u. 2-10. Tűzvédelmi Szabályzat Tűzvédelmi Szabályzat hatályba lép Budapest, 2016. március 31. napján 1 Bevezetés TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Tv. Szabályozza az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

54 862 01 0000 00 00 Munkavédelmi technikus Munkavédelmi technikus

54 862 01 0000 00 00 Munkavédelmi technikus Munkavédelmi technikus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Biztonsági és tűzriadó terv

Biztonsági és tűzriadó terv Deák Ferenc Gimnázium Szeged, József A. sgt. 118-120. sz. Biztonsági és tűzriadó terv I.) Létesítmény alapadatai: 1./ Az intézmény neve, képviseletére jogosult neve, telefonszáma: Deák Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

"AT" TÍPUSÚ TŰZVÉDELMI VIZSGÁHOZ

AT TÍPUSÚ TŰZVÉDELMI VIZSGÁHOZ Biztonsági Igazgatóság Munka- és Tűzvédelmi Osztály FELKÉSZÜLÉSI ANYAG "AT" TÍPUSÚ TŰZVÉDELMI VIZSGÁHOZ Paks, 2015. március 6. TARTALOMJEGYZÉK 1. A tűz és az égés ismertetése... 3 2. Az égés jellemzői,

Részletesebben

Köztisztasági munkagép- és járműkezelő Köztisztasági munkagép- és. Köztisztasági munkagép- és.

Köztisztasági munkagép- és járműkezelő Köztisztasági munkagép- és. Köztisztasági munkagép- és. A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium Szombathely, Szent László király u. 10. T Ű ZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2007.

Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium Szombathely, Szent László király u. 10. T Ű ZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2007. Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium Szombathely, Szent László király u. 10. T Ű ZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2007. --- 2 --- Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2 A szabályzat

Részletesebben

Általános laboráns Laboratóriumi technikus

Általános laboráns Laboratóriumi technikus A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Tűzvédelmi szabályzat

Tűzvédelmi szabályzat Tűzvédelmi szabályzat 2015 15. S z a b á l y z a t Oldal: 2/157. Beosztás Név Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta tűzvédelmi kancellár Szenátus nevében: szolgáltató műszaki igazgató rektor Szentgyörgyvölgyi

Részletesebben

ÓBUDA 21. sz. LAKÁSFENNTARTÓ SZÖVETKEZET BUDAPEST III, LAJOS U. 105-111. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

ÓBUDA 21. sz. LAKÁSFENNTARTÓ SZÖVETKEZET BUDAPEST III, LAJOS U. 105-111. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT ÓBUDA 21. sz. LAKÁSFENNTARTÓ SZÖVETKEZET BUDAPEST III, LAJOS U. 105-111. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Az Óbuda 21. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet Tűzvédelmi Szabályzata ( a továbbiakban: TVSZ) A tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

PP CENTER Ingatlan Kft. PP CENTER ÉS GOLIPARK. készítette:

PP CENTER Ingatlan Kft. PP CENTER ÉS GOLIPARK. készítette: PP CENTER Ingatlan Kft. PP CENTER ÉS GOLIPARK készítette: PP CENTER Ingatlan Kft. - 1 - TŰZRIADÓ TERV TŰZRIADÓ TERV A tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a PP CENTER

Részletesebben

Rendkívüli felülvizsgálat és karbantartás

Rendkívüli felülvizsgálat és karbantartás A beépített tűzjelző berendezések létesítésének aktuális kérdései 2 Az üzemeltetés buktatói Személyi feltételek Környezeti feltételek Műszaki feltételek Rendkívüli felülvizsgálat és karbantartás Téves

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TELEPHELYÉRE VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2016. június 14. Molnár István Ügyvezető igazgató Szabó József Elnök Kőműves Márk Tűzvédelmi főelőadó Okl. sz.: 197/9/2012 E-mail: trendsys@trendsys.hu Fax:

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Neszmély Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tűzvédelmi Szabályzat 2011. december 20. Elfogadásra került a /2011. (XII. 19.) Kt. sz. határozattal HATÁLYBALÉPÉS SZABÁLYAI A tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 2007. 2 Moholy Nagy Művészeti Egyetem 1121 Budapest, Zugligeti út 9-25. MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA Budapest, 2007... Jóváhagyom:..

Részletesebben

"TT" TÍPUSÚ TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGÁHOZ

TT TÍPUSÚ TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGÁHOZ MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Biztonsági Igazgatóság Munka- és Tűzvédelmi Osztály FELKÉSZÜLÉSI ANYAG "TT" TÍPUSÚ TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGÁHOZ Paks, 2012. augusztus. 01. Oldalszám:

Részletesebben

Változások műszaki követelményekben

Változások műszaki követelményekben Változások műszaki követelményekben (2008. március) Szabados László tű. szds. 1 9/2008. (II.22.) ÖTM r. OTSZ 1. rész TŰZOLTÓ TECHNIKAI ESZKÖZÖK, FELSZERELÉSEK I. FEJEZET TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK KARBANTARTÁSA

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLÉGIUMOK TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLÉGIUMOK TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA KOLLÉGIUMOK TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA Dunaújváros 2014. 1. kiadás 0. módosítás 2 (27). oldal Dunaújvárosi Főiskolai Szenátusa a 44-2013/2014. (2014.04.01) sz. számú határozatával 2014.

Részletesebben

TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYBA SOROLÁS

TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYBA SOROLÁS TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYBA SOROLÁS Balatonföldvár 2013. március 21. Lengyelfi László 6. 54. Tűzveszélyességi osztály: veszélyességi övezetek, helyiségek, helyiségcsoportok (tűzszakaszok), épületek, műtárgyak,

Részletesebben

1.2.A Házirend tárgyi hatálya az Orientációs Napok elnevezésű rendezvényre terjed ki.

1.2.A Házirend tárgyi hatálya az Orientációs Napok elnevezésű rendezvényre terjed ki. HÁZIREND A kari Orientációs Napok célja, hogy lehetőséget teremtsen a Karra felvételt nyert, személyek (továbbiakban: gólyák) számára, hogy a tanév megkezdése előtt megismerkedjenek az egyetemi és kari

Részletesebben

Ellenőrzési és Karbantartási Terv

Ellenőrzési és Karbantartási Terv Ellenőrzési és Karbantartási Terv Üzemeltető (név, cím): Játszótér (név (ha van), cím): Játékeszköz lista: Megnevezés (azonosítás) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Gyártó (forgalmazó)

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR SZOLGÁLATVEZETŐI SZABÁLYZATA

AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR SZOLGÁLATVEZETŐI SZABÁLYZATA AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR SZOLGÁLATVEZETŐI SZABÁLYZATA Jelen szabályzat az Országos Széchényi Könyvtárban az általános heti hivatalos munkaidőn kívül ellátott nyilvános könyvtári szolgálat irányításával

Részletesebben

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0110-11 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 0110-11/2

Részletesebben

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérés megnevezése: A laboratórium rendje, munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás, villamos biztonságtechnika, szabványismeret

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérés megnevezése: A laboratórium rendje, munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás, villamos biztonságtechnika, szabványismeret MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV A mérés megnevezése: A laboratórium rendje, munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás, villamos biztonságtechnika, szabványismeret A mérés helye: Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium 156-os

Részletesebben

Mentési terv a veszélyes anyagokkal kapcsolatos balesetek, üzemzavarok és veszélyhelyzetek kezelésére

Mentési terv a veszélyes anyagokkal kapcsolatos balesetek, üzemzavarok és veszélyhelyzetek kezelésére PTE Munkavédelmi Szabályzat 13. számú melléklete Mentési terv a veszélyes anyagokkal kapcsolatos balesetek, üzemzavarok és veszélyhelyzetek kezelésére A Pécsi Tudományegyetemen (továbbiakban: Egyetem)

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Tűzriadó terv Akvárium Klub 1051 Budapest, Erzsébet tér. (Gamma Trade Kft) IV. rész TŰZRIADÓ TERV Tűzészlelés: A tűz személyes érzékeléssel észlelhető a füst, a hő, vagy fényhatás

Részletesebben

FIB402_KIV_V01 Oldal: 1 / 9

FIB402_KIV_V01 Oldal: 1 / 9 FIB402_KIV_V01 Oldal: 1 / 9 FIB402_KIV_V01 Oldal: 2 / 9 KIVONAT a FIB402 jelű folyamathoz, VÁLLALKOZÓK részére 1. A folyamat célja A tűzvédelmi jogszabályokban, követelményekben meghatározott feltételek

Részletesebben

Hő- és füstelvezetés az új OTSZ tükrében. Öt kérdés - egy válasz. Vagy több?

Hő- és füstelvezetés az új OTSZ tükrében. Öt kérdés - egy válasz. Vagy több? Hő- és füstelvezetés az új OTSZ tükrében. Öt kérdés - egy válasz. Vagy több? TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség Szakmai nap Siófok, 2011. 11. 17. Nagy Katalin Füsthőmérséklet Tűz keletkezése Teljesen kifejlődött

Részletesebben

TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK

TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK Rendezvény neve: POP Pont Ott Parti a felsőoktatási felvételi ponthatárok megállapításának napja Ideje: 2012. JÚLIUS 24. (15.30-22 óra között) Helyszíne, leírása: Margitszigeti Atlétikai

Részletesebben

TÁRSASHÁZRA VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYZAT LAKÓK SZÁMÁRA VONATKOZÓ KIVONAT

TÁRSASHÁZRA VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYZAT LAKÓK SZÁMÁRA VONATKOZÓ KIVONAT TÁRSASHÁZRA VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYZAT LAKÓK SZÁMÁRA VONATKOZÓ KIVONAT 1. Tűzvédelem megvalósításáért felelős személyek jogai és kötelezettségei Lakók tűzvédelemmel kapcsolatos feladatai:

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI III.

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI III. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI III. követelmények I. A munkafolyamatot, a technológiát, a munkaeszközt, az anyagot úgy kell megválasztani, hogy az sem a munkavállalók,

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ-ZSIDÓ EGYETEM BUDAPEST HUNGARY JEWISH THEOLOGICAL SEMINARY UNIVERSITY OF JEWTSH STUDIES, TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2003 1 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben