Nagyné Bereczki Szilvia pszichológus őrnagy

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nagyné Bereczki Szilvia pszichológus őrnagy"

Átírás

1 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi Doktori Iskola Nagyné Bereczki Szilvia pszichológus őrnagy A szakmaspecifikus pszichológiai alkalmasságvizsgálat helye és szerepe a Magyar Honvédségben, a haderőreform tükrében Alkalmasság- és beválásvizsgálat a tűzszerészképzésben című doktori (Ph.D) értekezésének szerzői ismertetése Tudományos témavezető: Prof. Dr. Fűrész József orvos. ezredes, MD. PhD Budapest 1

2 Bevezető A katonai tevékenység egyre jobban igényli a magas szintű szakmai tudást, a tudomány és a technika eredményeinek alkalmazását, a specializálódást. A kiképzés egyre hosszabbá és egyre költségesebbé válik. Ezzel egyidőben a magyar haderő egyes elemei, egyre nagyobb mértékben vesznek részt valós katonai műveletekben, ahol a siker és a kudarc a technikai feltételek mellett erősen függ az emberi tényezőtől. Mindezek miatt felértékelődik a feladatokat, a megfelelő képzés után, sikeresen végrehajtani képes szakemberek kiválasztása. Ehhez hatékony segítséget jelent a megfelelően kialakított pszichikai alkalmasságvizsgálat. Az érvényben lévő törvényi szabályozás, 7/2006 HM rendelet, a szerződéses és hivatásos állományba vétel alkalmával munkakörcsaládok szerinti alkalmasságvizsgálatot rendel el. A jelenlegi módszertan nem követi specifikusan az egyes munkakörök, szakmák kiválasztási igényét. Sok különböző képességet, személyiséget, motivációt megkövetelő munkakör lett összesűrítve egy-egy munkakörcsaládba. Így vannak olyan speciális munkakörök, pl. tűzszerész, amelyeknek speciális képesség, személyiség és motivációs követelményeit nem tartalmazza. A pszichológiai alkalmasságvizsgálatokban a gyakorlatban igazolt szükséges képességek vizsgálata helyett jelenleg még az elméleti megfontolásokon alapuló analitikus kiválasztás dominál, miszerint közvetett információk alapján születik döntés olyan kompetenciákról, amelyekről alapvetően közvetlen módon szerzett információk alapján lehet illetve kellene dönteni. Szakszemélyzet kiválasztása új feladatot jelent az alkalmasságvizsgálat számára. Már nem elégséges az általános katonai alkalmasság megállapítása és a nagy munkakörcsaládokba való képességek meglétének igazolása. Szükség van egy szakma-, feladat specifikus kiválasztásra is, amely lehetőséget biztosít arra, hogy a legmegfelelőbbek kerüljenek a munkaterületre, akik hosszútávon képesek az elvárásoknak és az új kihívásoknak megfelelni. Disszertációmban bemutatom a Magyar Honvédség 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Zászlóalj tűzszerész beosztást betöltő személyek körében végzett beválásvizsgálatom eredményeit. A feltárt adatok alapján a Magyar Honvédségben jelenleg alkalmazott alkalmasságvizsgáló rendszer mellett jelentős a be nem váltak aránya a tűzszerészek körében, ezért célszerű a kiválasztás továbbfejlesztése. 2

3 Javaslatot teszek a tűzszerészek pszichikai alkalmasságvizsgálatában alkalmazott tesztek kritérium szintjének módosítására, valamint egy új szakmaspecifikus pszichológiai alkalmasságvizsgálatának tesztbattéria bevezetésére. Vizsgálataim alapján igazolom, hogy a képességek megléte mellett az egyéni motiváció és érdeklődés, a munkavégzés hatékonyságának fontos eleme, amit a felvételi eljárás során figyelembe kell venni. Tudományos probléma megfogalmazása Az érvényben lévő törvényi szabályozás munkakörcsaládok szerinti pszichikai alkalmasságvizsgálatot rendel el. Ez a rendszer a toborzás és humánerőforrás utánpótlás jelenlegi igényeinek már nem tökéletesen felel meg, amit a saját tapasztalataim is alátámasztanak. Egy-egy munkakörcsaládba több szakterület követelményei vannak összesűrítve, így a különböző szakmák által kívánt személyiségjellemzők és képességek nem kerülnek szétválasztásra a pszichikai alkalmasságvizsgálat során. A kiválasztás eredményességének megítélése érdekében szükség van a szűrővizsgálatok hatékonyságának felülvizsgálatára. Erre a célra leginkább a beválásvizsgálat alkalmazható, amelyben az adott szakterületen bevált dolgozók teljesítmény-, képesség- és motivációs rendszerének vizsgálata is megtörténik. A munkapszichológiában elfogadott követelmények, kompetenciák feltérképezése és a beválásvizsgálat kombinációjaként egy dinamikus szakmaspecifikus pszichológiai alkalmasságvizsgálati rendszer kialakítására van lehetőség, amely növeli az alkalmasságvizsgálat prediktív értékét. A tűzszerészek vizsgálatával arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a jelenlegi katonai alkalmasságvizsgálat során használt vizsgáló eszközök csak részben képesek a beválás előrejelzésére, ezért szükség van új vizsgáló eszközök felkutatására az eredményesebb kiválasztás érdekében. Tapasztalataim alapján, vannak bizonyos képességek, készségek, amelyeknek magasabb szintje jellemzi az ebben a speciális munkakörben bevált személyeket. Ide tartozik az intelligencia, műszaki érzék, amit a magas szakmai követelmények indokolnak. A tűzszerészeknek minden évben tűzszerész osztályozó vizsgát kell tenni, amelyre (az első vizsga kivételével) önállóan készülnek fel. Ez jól mutatja, hogy nemcsak intelligenciára, de belső motivációra is szükség van. 3

4 Ez a munka nagy figyelmet és precizitást, összeszedettséget igényel, így a pontos figyelmi képesség és jó kézkoordináció szintén elvárható. A megterhelő külső környezet, az ismeretlen hely és a védőruházat komoly fizikai és pszichés terhet jelent. A későbbi beválás szempontjából lényeges szerepe van bizonyos személyiségjellemzőknek is. A tűzszerészek 3 fős teamben dolgoznak, a hatékony csapatmunka pedig alkalmazkodóképességet, szociabilitást, magas frusztráció toleranciát és megfelelő szintű érzelmi stabilitást követel a tagoktól. A végzett munka jellegéből adódóan a munkatársak egymásra vannak utalva, amely a szoros szociális kötelékek kialakulásához vezet. A munkájuk során a tűzszerészek gyakorlatilag állandóan életveszélyben vannak. A munkával járó veszély miatt elengedhetetlen az elhivatottság érzés, a belső motiváltság, az átlagot meghaladó szenzoros élménykeresés hiszen pusztán anyagi megfontolásból kevesen vállalkoznának erre a munkára. A tűzszerészek munkájának sikerét a balesetmentességet jelzi. Évente több ezer robbanóanyag sikeres megsemmisítése azt mutatja, hogy a bevált tűzszerészek jól végzik a munkájukat. A munkasikerek növelik a szakmai önértékelésüket és a kiválóság, az egyediség tudatát, ami megerősíti bennük a kiválóság érzését. Az értekezés célkitűzései 1. Az alkalmasságvizsgálati rendszeren belül eddig alkalmazott tesztek előrejelző képességének meghatározása a tűzszerészek körében az objektív beválással összefüggésben. 2. A szakmaspecifikus beválás követelményeinek /képesség, készség, személyiség, motiváció/ feltárása interjúk, kérdőívek és tesztek alapján. 3. Az új követelmények vizsgálatához megfelelő pszichológiai eljárások bevezetése. 4. Az új vizsgáló eszközök előrejelző képességének meghatározása az objektív beválással összefüggésben. 5. Új tűzszerész szakmaspecifikus pszichológiai vizsgálati tesztbattéria összeállítása az eredmények alapján. 6. Az új és régi vizsgáló eszközök kritériumszintjének meghatározása, amelyek így megfelelő szenzitivitással elkülönítik egymástól a vizsgával rendelkező és sikertelenül vizsgázó tűzszerészek csoportját. 4

5 A kitűzött célok megvalósítása érdekében tanulmányoztam a jelenlegi pszichikai alkalmasságvizsgálati rendszert és összegyűjtöttem az eddigi vizsgálati eredményeket. Megismertem a választott témával kapcsolatos legújabb hazai és nemzetközi kutatási eredményeket. Konzultációt folytattam a témában jártas civil és katonai szakemberekkel, akik hasznos tanácsokkal láttak el. A kutatás során felhasználtam korábbi alkalmasságvizsgálati kutatási eredményeimet. A téma kutatása, kidolgozása során az általános kutatási módszerek közül az analízist, szintézist, indukciót, dedukciót, megfigyelést és a kísérletezést alkalmaztam. A tűzszerészek között végzett kutatásaim részeredményeit publikáltam és konferenciákon tettem közzé. A tűzszerész alkalmasság- és beválásvizsgálat hipotézisei 1. A pszichikai alkalmasságvizsgálati protokoll (Pa, Pm, Pk) tesztjei azonos eredményt mutatnak a bevált és sikertelen tűzszerészek körében. 2. Megállapítható, hogy melyik kiválasztási módszer, teszt jelzi jól előre a későbbi beválást a tűzszerészek körében. 3. A szakmájukban bevált tűzszerészekkel készített interjúk, kérdőívek alapján fel lehet térképezni olyan tulajdonságokat, képességeket és személyiségjegyeket, amelyek a tűzszerészek munkaköri követelményének részét képzik. 4. A követelménylista alapján meghatározott képességek mérésére alkalmazott új tesztek prediktív előrejelző erővel bírnak, a szakmaspecifikus alkalmasságvizsgálati tesztbattéria prediktivitása megfelelő mértékű. Kutatási módszerek Kitűzött kutatási céljaim megvalósítása érdekében a következő kutatási módszereket alkalmaztam: Összegyűjtöttem a között tűzszerésznek jelentkezett és tűzszerészek pszichikai alkalmasságvizsgálatának eredményét. Az adatokat matematikai statisztikai módszerrel elemeztem. A vizsgálati csoport tagjait tűzszerész osztályos vizsga fokozata és sikeressége, valamint beválás alapján 4 csoportra osztottam. A csoportok pszichológiai teszteredményeit statisztikai próbák segítségével hasonlítottam össze. 5

6 A kapott eredmények alapján korreláció vizsgálatot végeztem, és megállapítottam, hogy melyik teszt mutat szoros kapcsolatot a beválással. A tűzszerészekkel folytatott interjúk tartalomelemzése után kiegészítettem a képességlista új elemekkel. A kérdőívek és képességlista alapján a tűzszerészek együttműködésével kompetencia szótárt készítettem. Ennek segítségével a tűzszerészek osztályozták a képességeket, és meghatározásra kerültek a szakmaspecifikus követelmények a tűzszerész munkakörben. A tűzszerészek által meghatározott követelményeket vizsgálatára új tesztek kerültek felvételre az állománnyal. Az eredményekből statisztikai elemzést készítettem a beválással való kapcsolat erősségének megismerésére. A statisztikai elemzések alapján elkészítettem a tűzszerész szakmaspecifikus pszichikai alkalmasságvizsgálati teszt-battériáját és kritérium szintjét. Elvégzett vizsgálat Először került sor a Magyar Honvédség tűzszerészei körében a pszichikai alkalmasságvizsgálatának eredményességének vizsgálatára, beválásvizsgálattal. Felhívtam a figyelmet, a jelenlegi alkalmasságvizsgálati rendszer hiányosságaira, ami a munkakörcsaládok szerinti vizsgálatból ered. Részletesen vizsgáltam a sikeres és sikertelen tűzszerész osztályos vizsgával rendelkezők pszichológiai teszteredményeit, statisztikai elemzést készítettem a képességvizsgálatok prediktivitásának és szenzitivitásának kimutatásához. Az általános katonai alkalmasságvizsgálati (Pa) eredmények prediktivitásának vizsgálata rámutatott arra, hogy szükséges a szakma szerinti differenciált vizsgálati eljárások kidolgozása a pontosabb beválás érdekében, hiszen a Brengelmann-féle Személyiség Kérdőív nem differenciált a bevált és sikertelenül osztályozó vizsgát tett tűzszerészek között. Az intelligencia vizsgálati eredmények arra hívták fel a figyelmet, hogy a sikeres tűzszerész osztályos vizsgával rendelkezők jobb kognitív képességgel rendelkeznek, mint a sikertelenül vizsgázók, ezért a kritérium szint emelésével hatékonyabban lehet kiválasztani a megfelelő személyeket. Az eddig alkalmazott munkakör család /Pm/ alapján végzett vizsgáló eljárások közül az MTVT /műszaki értelmesség teszt/ megfelelően képes előrejelezni a beválást. A szenzométer /perceptomotoros képességek alapján választási reakcióidő mérés/ nem differenciál a bevált és sikertelen tűzszerészek között, és a tűzszerész szakmai követelményekhez sem illik. Azonban a szakma szerinti követelményeket nem fedik le teljes 6

7 mértékben, ez a vizsgálat sem. Ezért szükséges a jelenleginél konkrétabb munka feladatra specializált vizsgáló eljárások bevezetése. A különleges tűzszerészek pszichikai alkalmasságvizsgálati vizsgáló eljárásai (Pk) közül a kézkoordináció vizsgáló eljárás jó beválás előrejelzőnek tekinthet, így javasolható, hogy bekerüljön a szakmaspecifikus pszichológiai tesztbattériába. A tűzszerész munkakör követelményrendszerének megismeréséhez egyéni és fókuszcsoportos interjúkat készíttettem, amit munkaköri kérdőívekkel egészítettem ki. Majd a kapott eredményeket tartalomelemzéssel csoportosítottam és munkaköri követelmény listát állítottam össze. A követelmény listát a bevált tűzszerészek osztályoztak és rangsorolták. Az eddig nem vizsgált követelmények vizsgálatához új teszteket választottam és bemértem az állományon. Az új teszteket /Pieron, FPI, Zuckerman Szenzoros Élménykereső kérdőív, Munka Motivációs kérdőív/ felvettem a bevált és sikertelen tűzszerészekkel és statisztikai elemzést készítettem a beválással kapcsolatban. Az eredmények azt tükrözték, hogy a Pieron és FPI bizonyos faktorai jól előrejelzik a beválást. A Szenzoros Élménykereső, illetve Munka Motiváció kérdőív pedig hatékony segítséget nyújt a felvételi döntés meghozatalában. A teszteredményeket összehasonlítom az objektív beválási adatokkal. Eredményként bemutattam, hogy vannak, olyan tesztek, vizsgálatok, /intelligencia, műszaki érzék, figyelmi teljesítmény, motiváció, személyiség jellemzők/, amelyek hatékonyan előrejelzik a vizsgált személy későbbi munkakörben való megfelelését. A prediktiven előrejelző tesztek alapján javaslatot tetettem egy új tűzszerészek szakmaspecifikus pszichikai alkalmasságvizsgáló tesztbattéria felállítására és kategória szintjére, mely hatékony képes előre jelezni a beválás mértékét. Az értekezés gyakorlati felhasználhatóság, ajánlások Az értekezés anyaga tartalmazza a katonai pszichikai alkalmasságvizsgálatok történetét és jelenlegi rendszerének ismertetését, amely felhasználható forrásanyagként oktatásban. A tűzszerészek szakmaspecifikus pszichológiai alkalmasságvizsgálatára kidolgozott tesztbattéria felhasználható a tűzszerészek kiválasztására, valamint alapot nyújt a követelmények mérésére használható vizsgáló eszközök felkutatására. 7

8 Tapasztalataim alapján létre lehet hozni minden egyes szakma, munkakör specifikus pszichológiai alkalmasságvizsgálatát, a szakmában jól beváltak vizsgálati eredményeinek és a pszichológiai alkalmasságvizsgálati eredmények statisztikai elemzésének összevetésével. Az eddig elvégzett kutatások alapján láthatóvá vált, hogy vannak olyan képességek, melyek nem vizsgálhatók papír ceruza tesztekkel. Ezért egyre fontosabb, hogy a kiképzésben résztvevők is szerepet kapjanak a kiválasztásban. Megfontolandó, hogy a felvételi eljárás része legyen a kiképzési idő értékelése, hiszen pontosabb információt szerezhetünk a jelöltekről a feladat végrehajtás során. Napjainkban a tűzszerészek alakulatnál új képességek bevezetésre került sor robbanóanyag kereső kutyákat és a tűzszerészrobotokat kaptak. A kutyákkal való bánásmód, munkatempó, valamint a bonyolult virtuális térben való dolgozás, robotirányítás új kihívásokat jelent az állomány részére. A megnövekedett missziós szerepvállalással a tűzszerészeknél is, szükségessé teszi a nagyfokú pszichés- és fizikai terhelésre való felkészítést és kiválasztást. Az improvizált robbanó testekkel való munka, új munkastílust és tudást követel meg, amelyre a régebb óta tűzszerészként dolgozók közül csak a rugalmas, új kihívást keresők felelhetnek meg. Új képességek, készségek szükségesek ezekhez az új munkafeladatokhoz, amelyek új követelmények megjelenését jelenti a tűzszerész munkakörben. Ezen követelmények vizsgálatára új eszközök szükségesek, amit a jelenleg betanuló állományon kell bemérni. Az új képességek vizsgálata egy újabb tudományos kutatás célja lehet. 8

9 Új tudományos eredmény 1. A katonai pszichológiai alkalmasságvizsgálati rendszer felülvizsgálatával és új elemek beépítésével egy a tűzszerész személykiválasztásra vonatkozóan szakmaspecifikus alkalmasság- és beválásvizsgálati rendszert került kidolgozásra. 2. A vizsgálat során bebizonyosodott, hogy az általános pszichikai alkalmasságvizsgálati rendszer nem kellően differenciál a tűzszerészek között, mert kevés a tűzszerész szakmához elengedhetetlen követelményt vizsgál. 3. A tűzszerészek 2 évenként elvégzett pszichikai alkalmasságvizsgálat egyes elemei megfelelő prediktivitással rendelkeznek 4. Feltérképezésre került a bevált tűzszerészek által a tűzszerészek szakmaspecifikus követelménylistája. 5. Bizonyítást nyert, hogy a követelménylista alapján újként alkalmazott Pieron és FPI teszt magas prediktivitás értékkel rendelkezik a tűzszerészek kiválasztásában. Az elemzések alátámasztották, hogy a Zuckerman Szenzoros Élménykereső Kérdőív és a Munka motivációs kérdőív segítik a tűzszerészek eredményes kiválasztását az általuk detektálható, eddig nem vizsgált motiváció és személyiségjellemzők révén. 9

10 Magyarországi lektorált folyóiratban megjelent közlemények Nagyné Bereczki Sz.: Pszichológiai alkalmasságvizsgálatok a Magyar Honvédségnél, Tavaszi Szél 2003, Konferencia kiadvány, Doktoranduszok Országos Konferenciája, Sopron, p Nagyné Bereczki Sz. Berek T.: Szorongás-, düh-, kíváncsiság -szint változás a tűzakadálypályán, Kard és toll 2004/2. p Nagyné Bereczki Sz.: Stressz a tűzakadály-pályán, Humán Szemle 2004/4. p Nagyné Bereczki Sz.: A missziókban szolgálatot teljesítő katonák pszichikai alkalmasságvizsgálatának tapasztalatai, Új Honvédségi Szemle 2007/3. p Nagyné Bereczki Sz.: Speciális katonai beosztások orvosi és pszichológiai alkalmasságvizsgálatának történet Magyarországon, Bolyai Szemle, 2007/2. p Nagyné Bereczki Sz., Fűrész J.: Pszichológiai katonai alkalmasságvizsgálat vagy feladat specifikus kiválasztás I. Honvédorvos 2008/1-2 Nagyné Bereczki Sz., Fűrész J.: Pszichológiai katonai alkalmasságvizsgálat vagy feladat specifikus kiválasztás II. Honvédorvos 2008/1-2 Külföldi lektorált folyóiratban megjelent közlemény Nagyné Bereczki Sz., Pham Vu Kien, C. : Psychological Adaptable Ability of Hungarian Peacekeeping Force in foreign countries, Social Sciences Information Review, Vietenám Tudományos konferencián bemutatott ill. elhangzott előadások Nagyné Bereczki Sz.: Szerződéses katonák mentális alkalmatlanságának okai a Magyar Honvédségben, Szóbeli előadás, Magyar Pszichiátriai Társaság X. Konferencia, Sopron, Nagyné Bereczki Sz.: A hivatásos és szerződéses katonák intelligencia és figyelmi szintje a 2002-ben végzett pszichológiai alkalmasságvizsgálatok alapján, Szóbeli előadás, A segítő kapcsoltok szerepe a fegyveres testületek szervezeteiben, konferencia, Budapest, Nagyné Bereczki Sz.: Pszichológiai alkalmasságvizsgálatok a Magyar Honvédségnél, Szóbeli előadás, Tavaszi Szél, Doktoranduszok Országos Konferenciája, Sopron, Nagyné Bereczki Sz.: Katonák személyiségprofil változása, Szóbeli előadás, Magyar Pszichiátriai Társaság XI. Konferencia, Szeged, Nagyné Bereczki Sz.: Pszichológia a tűzakadály-pályán, Szóbeli előadás A Magyar Pszichológiai Társaság XVI. Konferencia, Debrecen,

11 Nagyné Bereczki Sz., Berek T.: Stressz a tűzakadály-pályán, Szóbeli előadás, Kard és Toll Doktorandusz Konferencia, Budapest, Nagyné Bereczki Sz.: Irakból jöttünk, Szóbeli előadás, Magyar Pszichiátriai Társaság XII. Konferencia, Budapest, Nagyné Bereczki Sz.: Misszió Szenvedély? Szóbeli előadás, Magyar Pszichiátriai Társaság VI. Nemzetközi Kongresszusa, Budapest, Nagyné Bereczki Sz.: Különleges körülmények között végzett figyelem- és emlékezetvizsgálatok, Szóbeli előadás, Magyar Pszichiátriai Társaság VI. Nemzetközi Kongresszusa, Budapest, Nagyné Bereczki Sz.: Pszichológia a tűzakadály-pályán, Szóbeli előadás, Magyar Pszichológiai Társaság XVI. Konferencia, Debrecen, Nagyné Bereczki Sz.: A motiváció dinamikus modellje egy balkáni misszió tükrében, Szóbeli előadás, Magyar Pszichológiai Társaság, XVII. Országos Konferencia, Budapest, Nagyné Bereczki Sz..: Beszámoló extrém helyzetekben végzett pszichológiai kísérletekről, Szóbeli előadás, Magyar Pszichológiai Társaság, XVII. Országos Konferencia, Budapest, Nagyné Bereczki Sz., Túri V.: Beválás vizsgálat a Magyar Honvédség speciális alakulatainál, Szóbeli előadás, Magyar Pszichológiai Társaság, XVII. Országos Konferencia, Budapest, Nagyné Bereczki Sz., Markolt N.: Vizsgálat kézkoordináció vizsgáló készülékkel, Szóbeli előadás, Magyar Pszichológiai Társaság, XVII. Országos Konferencia, Budapest, Nagyné Bereczki Sz., Mátyus M.: Mákfogyasztás hatása a mentális teljesítményekre, Szóbeli előadás, Magyar Pszichiátriai Társaság XIII. Konferencia, Miskolc, Nagyné Bereczki Sz.: Pszichológiai alkalmasság- és beválás vizsgálat a Magyar Honvédségben, Szóbeli előadás, Magyar Pszichológiai Társaság, XVIII. Országos Konferencia, Nyíregyháza,

12 Nagyné Bereczki Szilvia pszichológus őrnagy szakmai-tudományos életrajza Nagyné Bereczki Szilvia én született Budapesten. Iskolai végzettség: Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola, Oligofrénpedagógia - pszichopedagógia szak Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi kar, pszichológus Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanácsadó Szakpszichológus kar, Munka- és pályatanácsadás szakpszichológus Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Hadtudományi Doktori Iskola Munkahely: Magyar Tudományos Akadémia Pszichológiai Intézet, asszisztens Budapest II. kerület Pedagógiai Szakszolgálat, Nevelési Tanácsadó, fejlesztő-pedagógus, pszichológus 2001-től Magyar Honvédség HEK Preventív Igazgatóság Pszichikai Alkalmasságvizsgáló osztály, szakpszichológus Nyelvismeret: Német C típusú középfokú állami nyelvvizsga Angol C típusú alapfokú nyelvvizsga, STANAG Tudományos társaság tagság: 1999-től Magyar Pszichológiai társaság tagja 12

A Honvéd Vezérkar Főnökének PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA egyes beosztások betöltésére

A Honvéd Vezérkar Főnökének PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA egyes beosztások betöltésére HONVÉD VEZÉRKAR FŐNÖK A Honvéd Vezérkar Főnökének PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA egyes beosztások betöltésére A Honvéd Vezérkar Főnöke a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987)

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987) Dr. Für Gáspár alezredes Elérhetőség: Mobiltelefon: +36 70 3341440 HM vezetékes: 02 2 29548 Vezetékes fax: +36 1 432900 HM fax: 29910 e-mail: fur.gaspar@uni-nke.hu Személyes adatok: Születési idő: 1958.

Részletesebben

Juhász Zsolt alezredes, osztályvezető MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ juhaszzsolt@citromail.hu

Juhász Zsolt alezredes, osztályvezető MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ juhaszzsolt@citromail.hu Juhász Zsolt alezredes, osztályvezető MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ juhaszzsolt@citromail.hu A MAGYAR HONVÉDSÉG KÜLSZOLGÁLATRA JELENTKEZŐ ÁLOMÁNYANAK VIZSGÁLATA A VÁLASZTOTT MOZGÁSFORMÁK,

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SZERZŐI ISMERTETŐJE

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SZERZŐI ISMERTETŐJE DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SZERZŐI ISMERTETŐJE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanács Lamper László nyá.mk.örgy MISTRAL 2 légvédelmi rakéta stabilitásának és irányíthatóságának szabályozástechnikai

Részletesebben

A könnyűlövész-tiszti és -tiszthelyettesi hallgatók helységharc-képzése a NATO elveket és a 21. század kihívásait figyelembe véve

A könnyűlövész-tiszti és -tiszthelyettesi hallgatók helységharc-képzése a NATO elveket és a 21. század kihívásait figyelembe véve ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Szűcs Endre alezredes A könnyűlövész-tiszti és -tiszthelyettesi hallgatók helységharc-képzése a NATO elveket és a 21. század kihívásait figyelembe véve című doktori

Részletesebben

HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A

HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A MUNKATÁRSAK BEVÁLÁSA? A BELSŐ ÉRTÉKELŐ KÖZPONT MÓDSZEREI ÉS S BEVÁLÁSVIZSG SVIZSGÁLATA Budapest, 2010.03.25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Besze Judit BÉK módszergazda. 1/28 BEVÁLÁS

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Bolgár Judit Cím(ek) Budapest 1101, Hungária krt. 9-11.

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Bolgár Judit Cím(ek) Budapest 1101, Hungária krt. 9-11. Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Bolgár Judit Cím(ek) Budapest 1101, Hungária krt. 9-11. Telefonszám(ok) Vezetékes: Mobil: Fax(ok) E-mail(ek) bolgar. judit@uni-nke.hu Állampolgárság

Részletesebben

Informatikai rendszerekkel támogatott folyamatok működésfolytonossági kérdései a védelmi szférában

Informatikai rendszerekkel támogatott folyamatok működésfolytonossági kérdései a védelmi szférában ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI KAR Hadtudományi Doktori Iskola Dr. Beinschróth József Informatikai rendszerekkel támogatott folyamatok működésfolytonossági kérdései a védelmi szférában

Részletesebben

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához Elfogadta a Pszichológia Intézet Intézeti Tanácsa 2011.02.15. Érvényes a 2011 tavaszán záróvizsgázókra Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához (Részletesebb leíráshoz ld. A pszichológia BA

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 25.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatok beérkezési határideje: 2012. augusztus 25. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár (MH 25. KGYLDD) parancsnoka pályázatot hirdet a Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár, Vezető Szervek, Gazdálkodás Támogató

Részletesebben

A NATO STANAG 6001 NYELVVIZSGARENDSZER VISSZAHATÁSA AZ ANGOL NYELV OKTATÁSÁRA

A NATO STANAG 6001 NYELVVIZSGARENDSZER VISSZAHATÁSA AZ ANGOL NYELV OKTATÁSÁRA Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtudományi Doktori Iskola TÉZISFÜZET Nábrádi Nóra A NATO STANAG 6001 NYELVVIZSGARENDSZER VISSZAHATÁSA AZ ANGOL NYELV OKTATÁSÁRA A VIZSGÁRA

Részletesebben

Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője

Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője 1 Az előadás témái Emlékeztetőül: összefoglaló a változásokról Alkalmazási

Részletesebben

József István SZERZŐDÉSES KATONÁK ALKALMASSÁGVIZSGÁLATÁNAK ÉS MUNKAHELYI SZOCIALIZÁCIÓJÁNAK ELEMZÉSE A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN. Doktori (PhD) értekezés

József István SZERZŐDÉSES KATONÁK ALKALMASSÁGVIZSGÁLATÁNAK ÉS MUNKAHELYI SZOCIALIZÁCIÓJÁNAK ELEMZÉSE A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN. Doktori (PhD) értekezés József István SZERZŐDÉSES KATONÁK ALKALMASSÁGVIZSGÁLATÁNAK ÉS MUNKAHELYI SZOCIALIZÁCIÓJÁNAK ELEMZÉSE A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN Doktori (PhD) értekezés 2003 1. Bevezetés, a témaválasztás indoklása Magyarországon

Részletesebben

A szakmaspecifikus pszichológiai alkalmasságvizsgálat helye és szerepe Magyar Honvédségben, a haderőreform tükrében

A szakmaspecifikus pszichológiai alkalmasságvizsgálat helye és szerepe Magyar Honvédségben, a haderőreform tükrében Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Nagyné Bereczki Szilvia pszichológus, őrnagy A szakmaspecifikus pszichológiai alkalmasságvizsgálat helye és szerepe Magyar Honvédségben, a haderőreform tükrében Alkalmasság-

Részletesebben

A tehetséges tanulók azonosítása, beválogatása, valamint mérések alkalmazása a tehetséggondozó programban. Készítette: Bárány Zoltán r.

A tehetséges tanulók azonosítása, beválogatása, valamint mérések alkalmazása a tehetséggondozó programban. Készítette: Bárány Zoltán r. A tehetséges tanulók azonosítása, beválogatása, valamint mérések alkalmazása a tehetséggondozó programban. Készítette: Bárány Zoltán r. alezredes Logikai fázis A tehetségazonosítás beválogatás folyamatának

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola. Farkas Tibor főhadnagy:

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola. Farkas Tibor főhadnagy: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola Farkas Tibor főhadnagy: A válságreagáló műveletek vezetését és irányítását támogató híradó- és informatikai

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan közgazdász tisztek képzése, akik a képzés során

Részletesebben

Tarnoczi Richárd alezredes. A határainkon túl szolgálatot teljesítő katonai állomány kiválasztási rendszerének kialakítása

Tarnoczi Richárd alezredes. A határainkon túl szolgálatot teljesítő katonai állomány kiválasztási rendszerének kialakítása Tarnoczi Richárd alezredes A határainkon túl szolgálatot teljesítő katonai állomány kiválasztási rendszerének kialakítása (Az Értékelő Központ alkalmazásának lehetséges aspektusai a Magyar Honvédség személyzeti

Részletesebben

Juhász Zsolt őrnagy. Preventív Igazgatóság, Alkalmasság-vizsgáló Intézet, Mályi, 2010. május 14.

Juhász Zsolt őrnagy. Preventív Igazgatóság, Alkalmasság-vizsgáló Intézet, Mályi, 2010. május 14. A fizikai alkalmasság-vizsgálati és állapotfelmérési rendszer aktuális változásai és tapasztalatai Juhász Zsolt őrnagy MH Honvéd Egészségügyi é Központ, Preventív Igazgatóság, Alkalmasság-vizsgáló Intézet,

Részletesebben

Vienna Test System Sportpszichológiai méréssel a sikerért

Vienna Test System Sportpszichológiai méréssel a sikerért Emeljük a szintet Pedagógia és pszichológia a labdarúgásban Vienna Test System Sportpszichológiai méréssel a sikerért Fózer-Selmeci Barbara sport szakpszichológus +36 20 405 72 77 barbara.selmeci@atwork.hu

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Az alkalmatosságvizsgálatok modellje Az utóbbi egy-két évtizedben az alkalmasság vizsgálati rendszerek kidolgozásának többféle változata jött létre. Ezúttal azonban csupán a dolgozók kiválasztásának két

Részletesebben

A rehabilitációs medicina szakorvos jelöltjeivel szemben támasztott követelmények, a képzőhelyek szerepe

A rehabilitációs medicina szakorvos jelöltjeivel szemben támasztott követelmények, a képzőhelyek szerepe A rehabilitációs medicina szakorvos jelöltjeivel szemben támasztott követelmények, a képzőhelyek szerepe Dr. Kullmann Lajos 1, Dr. VekerdyNagy Zsuzsanna 2, Dr. Dénes Zoltán 3,4, Dr. BenderTamás 5,6, Dr.

Részletesebben

A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban

A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban Fejes Enikő Sport szakpszichológus Munka-és szervezet szakpszichológus Pszichológiai tudományok felosztása ALAPTUDOMÁNYOK Általános lélektan

Részletesebben

Dr. Szőrös Gabriella NRSZH. Előadás kivonat

Dr. Szőrös Gabriella NRSZH. Előadás kivonat Dr. Szőrös Gabriella NRSZH Előadás kivonat Alkalmassági vizsgálatok Rehabilitációs alkalmasság Motivációs vizsgálatok Gépjárművezetői alkalmasság Munkaszimulátoros vizsgálatok Jogszabályi változás Mkcs

Részletesebben

M E G H Í V Ó A MAGYAR KATONAI- KATASZTRÓFAORVOSTANI TÁRSASÁG XVII. TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁJÁRA. 2014. november 26. HELYE:

M E G H Í V Ó A MAGYAR KATONAI- KATASZTRÓFAORVOSTANI TÁRSASÁG XVII. TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁJÁRA. 2014. november 26. HELYE: M E G H Í V Ó A MAGYAR KATONAI- KATASZTRÓFAORVOSTANI TÁRSASÁG XVII. TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁJÁRA 2014. november 26. HELYE: MH EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT HONVÉDKÓRHÁZ előadóterem BUDAPEST, XIII. RÓBERT KÁROLY KRT.

Részletesebben

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN II. DUÁLIS FELSŐOKTATÁSI KONFERENCIA A KECSKEMÉTI DUÁLIS MODELL 3 ÉVE 2015. OKTÓBER 15. A program a TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0019. azonosítószámú,

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR DOKTORI ISKOLA

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR DOKTORI ISKOLA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR DOKTORI ISKOLA Dr. Csery-Szücs Péter nyá. mk. alezredes A humán tudományok szerepe és jelentősége a katonai felsőoktatásban, különös tekintettel

Részletesebben

Kossuth Lajos Hadtudományi Kar

Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Telefon: 432-9000/29-357 Telefax: 432-9027 Szakok, képzési idő, vizsgatárgyak Képz. Választható szak, szakpár A N Biztonság-és védelempolitikai

Részletesebben

A felsoktatásban oktatók minségfejlesztéssel kapcsolatos attitdje

A felsoktatásban oktatók minségfejlesztéssel kapcsolatos attitdje A felsoktatásban oktatók minségfejlesztéssel kapcsolatos attitdje Dr. Sass Judit Dr. Bodnár Éva Budapesti Corvinus Egyetem Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet A kutatás célja A felsoktatásban

Részletesebben

A sportpedagógia alapjai

A sportpedagógia alapjai Triatlon-edzők szakmai továbbképzése Balatonboglár, 2015. április 16-19. A sportpedagógia alapjai Dr. Poór Zoltán a neveléstudomány kandidátusa A sportpedagógia fogalma Tágabb értelemben: A sportpedagógia

Részletesebben

A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógiai kutatás jellemző sajátosságai A pedagógiai kutatás célja a személyiség fejlődése, fejlesztése során érvényesülő törvényszerűségek,

Részletesebben

Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés)

Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés) 19. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2011 Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés) Időpont: 2011. július 17 23. Helyszín: Szováta, Teleki Oktatási Központ Helyek száma: 25 fő Célcsoport:

Részletesebben

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON Tény, hogy a munkavállalók munkahelyi, családi és magán életi problémái nagymértékben képesek befolyásolni a munkavállaló munkahelyi teljesítményét, és ez által közvetett vagy

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE

FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE A Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány pályázatot hirdet az Alapítvány munkaszervezete személyi állományának feltöltésére. Az

Részletesebben

Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál

Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál 1., AZ ALAKULAT BEMUTATÁSA A honvédelmi miniszter 34/2007 (HK) 4 HM számú határozata költségvetési szerv alapításáról szóló határozata alapján:

Részletesebben

Karrierlehetőségek az OTP Bank Nyrt. Dél-dunántúli Régiójában. Jozipovics Tímea osztályvezető

Karrierlehetőségek az OTP Bank Nyrt. Dél-dunántúli Régiójában. Jozipovics Tímea osztályvezető Karrierlehetőségek az OTP Bank Nyrt. Dél-dunántúli Régiójában Jozipovics Tímea osztályvezető Toborzás 2 KIEMELT FIGYELEM A MEGFELELŐ SZAKMAI KVALITÁSOKKAL RENDELKEZŐ JELÖLTEK FELKUTATÁSÁSRA, VEZETŐI UTÁNPÓTLÁS

Részletesebben

Tudományos életrajz Koós Tamás (2008. február)

Tudományos életrajz Koós Tamás (2008. február) Koós Tamás egyetemi tanársegéd Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető helyettes Tudományos életrajz

Részletesebben

Complex education system on disaster management at the Zrínyi Miklós National Defence University

Complex education system on disaster management at the Zrínyi Miklós National Defence University Complex education system on disaster management at the Zrínyi Miklós National Defence University A katasztrófavédelmi oktatás komplex rendszere a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen Dr. Hornyacsek Júlia

Részletesebben

MANS Munkacsoport Megalakuló és Feladatszabó Ülés. 2005. szeptember 15. HM Tervezési és Koordinációs Főosztály 1/15

MANS Munkacsoport Megalakuló és Feladatszabó Ülés. 2005. szeptember 15. HM Tervezési és Koordinációs Főosztály 1/15 MANS Munkacsoport Megalakuló és Feladatszabó Ülés 2005. szeptember 15. HM Tervezési és Koordinációs Főosztály 1/15 Munkacsoportok A Magyar Honvédség légiforgalom-szervezésének korszerűsítéséről szóló 40/2004.

Részletesebben

Név: Fogarasi Mihály; 1957. 09. 19. Pszichológus; ELTE BTK 1983. Tudományos fokozat: PhD 2005.; Pszichológia tudomány

Név: Fogarasi Mihály; 1957. 09. 19. Pszichológus; ELTE BTK 1983. Tudományos fokozat: PhD 2005.; Pszichológia tudomány Név: Fogarasi Mihály; 1957. 09. 19. Pszichológus; ELTE BTK 1983. Tudományos fokozat: PhD 2005.; Pszichológia tudomány Jelenlegi és korábbi munkahelyei: Jelenleg: NKE RTK Magatartástudományi Tanszék; főiskolai

Részletesebben

Önéletrajz. Személyes információk: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet

Önéletrajz. Személyes információk: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet Önéletrajz Személyes információk: Név: Munkahely: Beosztás: E-mail: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet Főiskolai docens revesz.laszlo@ektf.hu Tudományos fokozat: PhD.

Részletesebben

S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy

S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvoda, 5540, Kossuth u. 17 (alsó tagozat) S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy 1 Pedagógus 1 i Brunszvik Teréz Óvóképző Intézet,

Részletesebben

BELLA standardok bevezetésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok a Zala Megyei Kórházban intézeti koordinátori szemmel.

BELLA standardok bevezetésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok a Zala Megyei Kórházban intézeti koordinátori szemmel. BELLA standardok bevezetésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok a Zala Megyei Kórházban intézeti koordinátori szemmel. Bognárné Laposa Ilona (Zala Megyei Kórház) Intézetünk sikerrel pályázott a GYEMSZI

Részletesebben

Tanulmányok, végzettségek: Tanulmányok:

Tanulmányok, végzettségek: Tanulmányok: ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok: Név: Lengyelné Dr. Szilágyi Szilvia Születési hely és idő: Sárospatak, 1976. május 03. Jelenlegi munkahely: Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Analízis Tanszék

Részletesebben

TANM PED 108/a, illetve PEDM 130/1 Kutatásmódszertan és PEDM 135/c1 Kutatásmódszertan, TANM PED 108/a1 Oktatásstatisztikai elemzések

TANM PED 108/a, illetve PEDM 130/1 Kutatásmódszertan és PEDM 135/c1 Kutatásmódszertan, TANM PED 108/a1 Oktatásstatisztikai elemzések Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézet 1075 Budapest, Kazinczy u. 2 27. Tel.: 461 4552, fax.: 461 452 E mail: nevelestudomany@ppk.elte.hu A kurzus címe:

Részletesebben

Munkavállalói ismeretek a szakközépiskolákban

Munkavállalói ismeretek a szakközépiskolákban Munkavállalói ismeretek a szakközépiskolákban Szőke Szilvia Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola Miről lesz szó? Miért aktuális és sürgető a jelen helyzet megoldása? A kérdőíves információ gyűjtés

Részletesebben

A FIZIKAI ALKALMASSÁG IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI 1 AZ ÖNKÉNTES HADERŐRE TÖRTÉNŐ ÁTTÉRÉS KÜSZÖBÉN

A FIZIKAI ALKALMASSÁG IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI 1 AZ ÖNKÉNTES HADERŐRE TÖRTÉNŐ ÁTTÉRÉS KÜSZÖBÉN NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK KOVÁCS PÉTER A FIZIKAI ALKALMASSÁG IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI 1 AZ ÖNKÉNTES HADERŐRE TÖRTÉNŐ ÁTTÉRÉS KÜSZÖBÉN A civilizáció térhódításával nincs összhangban életmódkultúránk fejlődése,

Részletesebben

Az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság parancsnokának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság parancsnokának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA MAGYAR HONVÉDSÉG HADKIEGÉSZÍTŐ ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG Az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság parancsnokának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó

Részletesebben

Megengedett hiányzás: képzési egységenként az óraszám 10%-a. I. Fókuszolás ön- és módszerismeret (általános és tematikus modul)

Megengedett hiányzás: képzési egységenként az óraszám 10%-a. I. Fókuszolás ön- és módszerismeret (általános és tematikus modul) www.fokuszmodszer.hu A fókuszolás-orientált /i rend/ (A Kántor Árpád, a New York-i TFI által elismert fókusz koordinátor jelölt, valamint Molnár Emese és Szilágyi Veronika fókuszolás-orientált terapeuta

Részletesebben

A PROJEKTSZEMLÉLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATNÁL ELTERJESZTÉS KONCEPCIÓJA AZ

A PROJEKTSZEMLÉLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATNÁL ELTERJESZTÉS KONCEPCIÓJA AZ Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 felnottkepzes@bkf.hu A PROJEKTSZEMLÉLET ELTERJESZTÉS KONCEPCIÓJA AZ ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATNÁL TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Segítség a jó döntés meghozatalához A munka fontos része az életünknek: felnőtt életünk jelentős részét munkával töltjük, megélhetést biztosít, fontos része az önbecsülésünknek, társadalmi megítélésnek.

Részletesebben

A tanári mesterképzés portfóliója

A tanári mesterképzés portfóliója A tanári mesterképzés portfóliója TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 Szakmai szolgáltató és kutatást támogató regionális hálózatok a pedagógusképzésért az Észak-Alföldi régióban Dr. Márton Sára főiskolai tanár

Részletesebben

SHL Tréning Akadémia Nyíltnap Hatékony HR megoldások Mindenki jó munkatársat érdemel

SHL Tréning Akadémia Nyíltnap Hatékony HR megoldások Mindenki jó munkatársat érdemel SHL Tréning Akadémia Nyíltnap Hatékony HR megoldások Mindenki jó munkatársat érdemel CEB Talent Management Kiss Julianna ügyvezető igazgató SHL Hungary Kft. 2015. április 30. Mai témák A CEB SHL-ről Kiválasztás

Részletesebben

Akadémia felvételi tájékoztató

Akadémia felvételi tájékoztató Nagy akaraterő nélkül nincs nagy tehetség sem Honoré de Balzac Akadémia felvételi tájékoztató 2014 MLSZ JB Telefon +36-1-577-9500 Fax +36 1 577 9503 1112 Budapest, Kánai út 2.D. www.mlsz.hu mlszjb@mlsz.hu

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. június 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. június 30-i ülésére BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŰLÉS ALELNÖKE 6021/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. június 30-i ülésére Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Nevelési Tanácsadója (Kiskunhalas)

Részletesebben

Nyilatkozat A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 84. (5) bekezdése alapján

Nyilatkozat A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 84. (5) bekezdése alapján 3. melléklet Budapesti Műszaki Főiskola Készült: 1 eredeti példányban (GMF-BMO) Szervezeti egység: 1 másolatban (munkáltató) Nyilatkozat A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 84. (5) bekezdése

Részletesebben

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia mint tudomány Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia tárgya, jellegzetes vonásai A neveléstudomány tárgya az ember céltudatos, tervszerű alakítása. A neveléstudomány jellegét tekintve társadalomtudomány.

Részletesebben

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény

Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Referencia intézmény terület: Komprehenzív elven egység programmal dolgozó intézmény Jó gyakorlat megnevezése: A tanulás ne legyen lecke a gyermeknek, hanem szívdobogtató élmény (József A) A motiváció,

Részletesebben

Ellenőrző lista: Útmutató képzési stratégia kiválasztásához kis- és közepes vállalkozások számára

Ellenőrző lista: Útmutató képzési stratégia kiválasztásához kis- és közepes vállalkozások számára Ellenőrző lista: Útmutató képzési stratégia kiválasztásához kis- és közepes vállalkozások számára A kis és közepes vállalkozások számára rendkívül fontos, hogy kompetenciákon alapuló humán erőforrás rendszert

Részletesebben

A 2014.évi kompetenciamérés eredményei a Létavértesi Irinyi János Általános Iskolában

A 2014.évi kompetenciamérés eredményei a Létavértesi Irinyi János Általános Iskolában A 2014.évi kompetenciamérés eredményei a Létavértesi Irinyi János Általános Iskolában Összeállította: Szentmiklósi Miklós mérés-értékelés munkaközösség vezető Vályiné Pápai Viola igazgató A mérésre 2014.

Részletesebben

Az emberi tényező vizsgálata az információbiztonság, a személyés vagyonvédelem, valamint az épületkiürítés területein

Az emberi tényező vizsgálata az információbiztonság, a személyés vagyonvédelem, valamint az épületkiürítés területein NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA szerzői ismertető Schüller Attila Az emberi tényező vizsgálata az információbiztonság, a személyés vagyonvédelem,

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

Kritikai érzék és társadalmi felelősség

Kritikai érzék és társadalmi felelősség Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Tudósok és Oktatáskutatók, Tudományszervezők és Oktatásfejlesztők! Tisztelt Kollégák! Kritikai érzék és társadalmi felelősség. Nekünk, a felsőoktatás és a tudomány

Részletesebben

című doktori (PhD) értekezés szerzői ismertető

című doktori (PhD) értekezés szerzői ismertető ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Kovács Péter őrnagy TERHELÉS-, ÉS TELJESÍTMÉNY-ÉLETTANI MUTATÓK VIZSGÁLATA A MAGYAR HONVÉDSÉG ÉS A CIVIL SZFÉRA HADRAFOGHATÓSÁG SZEMPONTJÁBÓL

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. ISO 9000 FÓRUM XXII. NEMZETI KONFERENCIA Balatonalmádi, 2015. szeptember 17. ISOFÓRUM XXII. NK A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Fiatal tehetségek beépítése a profi csapatba

Fiatal tehetségek beépítése a profi csapatba Fiatal tehetségek beépítése a profi csapatba Mönks tehetségmodellje Kreativitás ISKOLA TÁRSAK Feladat iránti elkötelezettség Átlagon felüli képességek CSALÁD Játékossá válás GENETIKA EDZŐ KÉPZÉS CSALÁD

Részletesebben

Milton Kft. Tréning ajánló. Elérhető tudás hiteles forrásból. Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak

Milton Kft. Tréning ajánló. Elérhető tudás hiteles forrásból. Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak Milton Kft. Tréning ajánló Elérhető tudás hiteles forrásból Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak Bevezetés Tisztelt Ügyfelünk! Kedves Hölgyem és Uram! Belső,

Részletesebben

Diagnosztika és terápiás eljárások a rehabilitációban. Lukács Péter DEOEC ORFMT

Diagnosztika és terápiás eljárások a rehabilitációban. Lukács Péter DEOEC ORFMT Diagnosztika és terápiás eljárások a rehabilitációban Lukács Péter DEOEC ORFMT A pszichológiában a pszichodiagnosztika alatt a különféle lelki folyamatok egyéni, ill. típusos jellegzetességeinek feltérképezése

Részletesebben

Zrínyi Mikós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola. Mintál Noémi

Zrínyi Mikós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola. Mintál Noémi Zrínyi Mikós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola Mintál Noémi A tömegpusztító fegyverek elterjedését megakadályozni hivatott nemzetközi exportellenőrző rendszerek

Részletesebben

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Tisztelt Lektor Úr/Asszony! Egy tudományos dolgozat bírálatára szóló felkérés a lektor tudományos munkásságának elismerése. Egy folyóirat szakmai reputációja jelentős

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ PSIDIUM AKKREDITÁCIÓS KÉPZÉS PSIDIUM RENDSZERISMERETI KÉPZÉS DÖNTÉSTÁMOGATÓ MÓDSZEREK A HUMÁNERŐFORRÁS MENEDZSMENTBEN

TÁJÉKOZTATÓ PSIDIUM AKKREDITÁCIÓS KÉPZÉS PSIDIUM RENDSZERISMERETI KÉPZÉS DÖNTÉSTÁMOGATÓ MÓDSZEREK A HUMÁNERŐFORRÁS MENEDZSMENTBEN PSIDIUM AKKREDITÁCIÓS KÉPZÉS TÁJÉKOZTATÓ PSIDIUM RENDSZERISMERETI KÉPZÉS DÖNTÉSTÁMOGATÓ MÓDSZEREK A HUMÁNERŐFORRÁS MENEDZSMENTBEN OBJEKTIVITÁS ÉS MÉRHETŐSÉG BEVEZETÉSE PAK TÁJÉKOZTATÓ Programjaink célja,

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

GONDOLATOK A MAGYAR HONVÉDSÉG FIZIKAI ALKALMASSÁG-VIZSGÁLATI RENDSZERÉNEK KUTATÁSI TÉMAKÖRKÉNT TÖRTÉNŐ ÉRTELMEZÉSÉHEZ

GONDOLATOK A MAGYAR HONVÉDSÉG FIZIKAI ALKALMASSÁG-VIZSGÁLATI RENDSZERÉNEK KUTATÁSI TÉMAKÖRKÉNT TÖRTÉNŐ ÉRTELMEZÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS KOVÁCS PÉTER GONDOLATOK A MAGYAR HONVÉDSÉG FIZIKAI ALKALMASSÁG-VIZSGÁLATI RENDSZERÉNEK KUTATÁSI TÉMAKÖRKÉNT TÖRTÉNŐ ÉRTELMEZÉSÉHEZ Az emberi történelem folyamán az aktív testmozgás és a hozzá

Részletesebben

Szakmai Önéletrajz. Név: Józsa Balázs. Születési hely: Debrecen. Születési év: 1979

Szakmai Önéletrajz. Név: Józsa Balázs. Születési hely: Debrecen. Születési év: 1979 Szakmai Önéletrajz Név: Józsa Balázs Születési hely: Debrecen Születési év: 1979 Tanulmányok: 2005-2007: Debreceni Egyetem BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola PhD ösztöndíjas 1999-2005: Debreceni Egyetem

Részletesebben

A magyar haditudósítás az első és második világháborúban

A magyar haditudósítás az első és második világháborúban Szerzői ismertető NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola Gorda Éva A magyar haditudósítás az első és második világháborúban című doktori (PhD) értekezéséhez Témavezető: Dr. Szabó József

Részletesebben

INNOVÁCIÓK A TARTALMI ÉS A MÓDSZERTANI FEJLESZTÉSBEN (A TÁMOP 3.1.15-14 projekt)

INNOVÁCIÓK A TARTALMI ÉS A MÓDSZERTANI FEJLESZTÉSBEN (A TÁMOP 3.1.15-14 projekt) INNOVÁCIÓK A TARTALMI ÉS A MÓDSZERTANI FEJLESZTÉSBEN (A TÁMOP 3.1.15-14 projekt) dr. Kaposi József főigazgató Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001

Részletesebben

dr. Hullám István ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Bolyai János Katonai Műszaki Kar Katonai Műszaki Doktori Iskola

dr. Hullám István ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Bolyai János Katonai Műszaki Kar Katonai Műszaki Doktori Iskola ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Bolyai János Katonai Műszaki Kar Katonai Műszaki Doktori Iskola dr. Hullám István AZ EXTRÉM MEGTERHELÉSEK MENTÁLIS KÖVETKEZ- MÉNYEINEK MULTIFAKTORIÁLIS VIZSGÁLATA ÉS

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája A pszichológia alapjai A tantárgy típusa DF

Részletesebben

Jobb vezetők, jobb világ azaz : mire jó az élethosszig tartó tanulás, ezen belül a coaching?

Jobb vezetők, jobb világ azaz : mire jó az élethosszig tartó tanulás, ezen belül a coaching? Jobb vezetők, jobb világ azaz : mire jó az élethosszig tartó tanulás, ezen belül a coaching? "Coaching az innováció szolgálatában" szakmai konferencia HSZOSZ - MTA - ZSKF Budapest, 2013. április 17. (ISBN:

Részletesebben

A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA. Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM

A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA. Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM TANÁCSADÁSI MODELLEK I. Számtalan konzultációs terület és elmélet: a konz. folyamat leírására sok elképzelés született 1. Általános tanácsadási

Részletesebben

1999. KLTE Bölcsészettudományi Kar, pszichológia szak oklevél minősítése: kiváló, 3590/1999

1999. KLTE Bölcsészettudományi Kar, pszichológia szak oklevél minősítése: kiváló, 3590/1999 Önéletrajz Név: Dr. Kolosai Nedda Születési hely: Budapest Születési idő: 1970. június 15. Tanulmányok: 2008-2012. ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskola, Neveléstudományi kutatások oktatási program,

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM INFORMATIKAI KAR. A doktori (PhD) képzés és fokozatszerzés szabályzata

DEBRECENI EGYETEM INFORMATIKAI KAR. A doktori (PhD) képzés és fokozatszerzés szabályzata DEBRECENI EGYETEM INFORMATIKAI KAR A doktori (PhD) képzés és fokozatszerzés szabályzata Debrecen, 2005 1 Szabályozási háttér (1) A Debreceni Egyetem Informatikai Karának (IK) a doktori képzésre és fokozatszerzésre

Részletesebben

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Antal Zsolt PhD

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Ceglédi Tímea Születési hely, idő: Budapest, 1984.06.14. E-mail: cegledi.timea@cherd.unideb.hu Honlap: http://timeacegledi.honlap.com/ Tanulmányok 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Weöres Sándor Általános Iskola és AZTI mérés-értékelési rendszere

Weöres Sándor Általános Iskola és AZTI mérés-értékelési rendszere Weöres Sándor Általános Iskola és AZTI mérés-értékelési rendszere A nevelő-oktató munka iskolánkra vonatkozó mérés-értékelési és minőségirányítási rendszerének kialakítása, amely hatékonyan segíti a nevelési-oktatási

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014. tanévre Osztatlan tanárszak közgazdásztanár szakképzettség (nappali munkarend) 2 Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Gazdasági Főiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése

TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése Depresszió miatt jelenleg, illetve korábban kezeltek munkaköri orvosi alkalmasságának meghatározása,

Részletesebben

TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika

TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika TÉMA OKTATÓ/TRÉNER ÓRASZÁM 1. CSOPORTÉPÍTŐ TRÉNING MODUL 12 1.1 Önálló bemutatkozás 1.2 Névlánc- egymás nevének ismétlése az ülésrend

Részletesebben

A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008 projekt.

A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008 projekt. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Miskolci Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolája pályázatot hirdet PREDOKTORI ÖSZTÖNDÍJRA (új alkalmazásra tudományos segédmunkatárs munkakörben A Miskolci Egyetemen működő tudományos

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

Teljesítményértékelési szabályzat

Teljesítményértékelési szabályzat MTA Agrártudományi Kutatóközpont Teljesítményértékelési szabályzat Martonvásár, 2013. május 22. Bedő Zoltán főigazgató 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA Jelen teljesítményértékelési szabályzat célja a Kutatóközpont

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.5/12 kiemelt projektben az OFI által megvalósítandó fejlesztések és a köznevelés megújulásának kapcsolata

A TÁMOP 3.1.5/12 kiemelt projektben az OFI által megvalósítandó fejlesztések és a köznevelés megújulásának kapcsolata A TÁMOP 3.1.5/12 kiemelt projektben az OFI által megvalósítandó fejlesztések és a köznevelés megújulásának kapcsolata dr. Pompor Zoltán szakmai vezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001

Részletesebben