Bankmenedzsment / BADI program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bankmenedzsment / BADI program"

Átírás

1 Bankmenedzsment / BADI program Tanulmányi és vizsgaszabályzat Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt szeptember Nyilvántartási szám:

2 TARTALOMJEGYZÉK I. TANULMÁNYI SZABÁLYZAT... 3 Jelentkezés, felvétel... 3 Tanulmányi kedvezmények, tandíjkedvezmények... 3 A képzési program időtartama... 4 A képzési program időbeosztása... 4 A foglalkozásokon való részvétel... 4 A tandíj befizetése... 4 A tanulmányok megszakítása... 5 A./ Évhalasztás... 5 B./ Félévismétlés... 6 C./ A hallgató elbocsátása... 6 D./ A tanulmányok végleges megszakítása... 6 II. VIZSGASZABÁLYZAT... 6 A vizsgázás rendje... 7 Vizsgák a félévek végén... 7 A záróvizsga... 7 Szakdolgozat... 8 Tanúsítvány/Oklevél... 8 III. EGYEBEK... 9

3 A jelen Tanulmányi és vizsgaszabályzatot (továbbiakban: Szabályzat) a Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt (továbbiakban: Bankárképző) készítette, a Szabályzatban foglaltak a Bankmenedzsment/BADI képzési programra (továbbiakban: BADI vagy Program) érvényesek. I. TANULMÁNYI SZABÁLYZAT Jelentkezés, felvétel A Programra való jelentkezés feltételei az alábbiak: - felsőfokú (alapképzés vagy mesterképzés) végzettség - feddhetetlen szakmai előélet, - a hallgató tudomásul veszi és elfogadja a mindenkor hatályos Felsőoktatási törvény és a Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi karának (továbbiakban: Kar) szakirányú továbbképzésre vonatkozó szabályait, valamint a Bankárképző Programra vonatkozó Tanulmányi és vizsgaszabályzatát. A hallgatók dönthetik el, hogy a beiratkoznak-e egyidejűleg a Budapesti Corvinus Egyetemre (továbbiakban Egyetem) is, és meg kívánják-e szerezni a Bankárképző tanúsítványa mellett az Egyetem oklevelét is. A képzési programra ezen túl felvételt nyerhetnek - szakképesített bankreferens (OKJ ) szakképesítéssel, más szakirányú felsőfokú szakképesítéssel, és öt év bankszakmai gyakorlattal rendelkezők, - felsőfokú végzettséggel nem rendelkező hallgatók is a felvételi, motivációs beszélgetés alapján. A felsőfokú végzettséggel nem rendelkező és az Egyetemre nem beiratkozó hallgatók kizárólagosan a Bankárképző tanúsítványát kapják meg. A képzés megkezdésekor a Bankárképző, Egyetemi beiratkozás esetén az Egyetem is a hallgatókkal felnőttképzési szerződést köt. Tanulmányi kedvezmények, tandíjkedvezmények A hallgatót az 1992/XXII. tv. (Munka Törvénykönyve) 115. paragrafusa alapján - amennyiben munkáltatójával tanulmányi szerződést köt - az abban foglaltak szerinti tanulmányi kedvezmények illetik meg. A Bankárképző által nyújtott mindenkori tandíjkedvezményekről a hallgató a Bankárképző honlapján, jelentkezéskor, vagy legkésőbb a személyes beszélgetés alkalmával tájékoztatást kap.

4 A képzési program időtartama A program időtartama 1 (Alapozó képzés) +3 félév. A tanév (oktatási év) két félévből áll, a tanév szeptemberétől májusig vagy keresztfélév esetén februártól decemberig tart. A képzési program időbeosztása A tanév - tárgyév szeptemberétől a következő év júniusáig - két félévig tart. Az oktatási év képzés oktatási modulokra, valamint konzultációs és vizsgaidőszakra oszlik. Az oktatási modulok témáját és időpontját, valamint vizsgakonzultációk és vizsgák időpontját a Bankárképző jelöli ki. A program végleges időbeosztásáról a hallgatókat a programszervezők legkésőbb a félév megkezdésekor értesítik. A Bankárképző fenntartja magának a jogot, hogy a program tematikáját, időbeosztását és az előadókat megváltoztassa. A foglalkozásokon való részvétel A vizsgák sikeres letételéhez a foglalkozásokon való részvétel szükséges, mivel az előadásokon, szemináriumokon elhangzottak részét képezik a tananyagnak és a vizsga anyagának. A tandíj befizetése A program adott tanévre vonatkozó tandíja térítési díjból és konzultációs átalánydíjból áll, összegét, valamint a befizetésének ütemezését a Bankárképző minden évben felülvizsgálja és annak rendjét a jelentkezéseket megelőzően honlapján valamint a programról szóló ismertető anyagában közzéteszi.. A térítési díj és a konzultációs átalánydíj az alábbiakat tartalmazza: a regisztrációs díjat, a tanfolyami díjakat, félévenként egyszeri írásbeli és az első félévben szóbeli vizsga lehetőség díját, a kiosztásra kerülő tankönyveket, a szakdolgozat egyszeri elbírálásának díját és a diplomavédést, a záróvizsga egyszeri lehetőségét. A térítési díj és a konzultációs átalánydíj négy részletben fizetendő. A térítési díj és a konzultációs átalánydíj első részletét az első félév megkezdése előtt a Bankárképző számlájára be kell fizetni. A tandíj további három részletét a féléveket lezáró sikeres vizsgákat követően és a félév megkezdése előtt kell a Bankárképző számlájára befizetni. Sikertelen vizsga és az ezt követő

5 sikertelen utóvizsga, vagy a hallgató más okból történő elbocsátása esetén a tandíj további részét nem kell befizetni. A késedelmes tandíj és konzultációs átalánydíj befizetést késedelmi kamat terheli. A pótvizsga, valamint szakdolgozatok ismételt elbírálása minden esetben díjköteles. Azok a hallgatók, akik a Program moduljait egyenként, hosszabb idő alatt, esetlegesen az előírt sorrendet felcserélve veszik fel, az egyes modulokból az aktuálisan vizsgázó BADI képzésen résztvevőkkel egy időben az előírt vizsgaanyagból levizsgázhatnak. Amennyiben a hallgató ideiglenesen vagy véglegesen megszakítja a Programon folytatott tanulmányait, az egyes modulokon való részvételről a Bankárképző a hallgató kérésére igazolást, illetve tanúsítványt bocsáthat ki. Amennyiben a fenti hallgatók mind a négy félév tantárgyaiból sikeresen levizsgáztak, az aktuális csoporttal együtt záróvizsgára bocsáthatók. Sikeres záróvizsga és az egyéb feltételek teljesítése esetén a hallgatót a Program hallgatóival azonos jogok illetik meg. A tanulmányok megszakítása A./ Évhalasztás A Program hallgatóinak lehetőségük van arra, hogy tanulmányaikat időlegesen megszakítsák. Ebben az esetben azonban tudomásul veszik, hogy a tanulmányi és vizsgafeltételek, valamint a tandíj összege megváltozhatnak és minden hallgatóra a tanulmányai folytatásakor érvényes feltételek vonatkoznak. Évhalasztást a hallgató a tanfolyam alatt egy alkalommal és legfeljebb egy év időtartamra kérhet. Indokolt esetben ez alól a szabály alól a Bankárképző felmentést adhat. A halasztások időintervallumát az aktuális Felsőoktatási Törvény, illetve az Egyetem szabályzata határozza meg. Azon hallgatókra, akik nem tartanak igényt az Egyetem oklevelére, a Bankárképző szabályzata vonatkozik. A félév-, ill. évhalasztási kérelmet a Bankárképző Bankmenedzsment programjáért felelős igazgatójához (továbbiakban: programigazgató) kell írásban ( en, postán vagy faxon) benyújtani. Adott félévre vonatkozó évhalasztás iránti kérelem legkésőbb az adott félév megkezdése előtt adható be. Ebben az esetben a kérelmet a programigazgató automatikusan jóváhagyja. A félév során később beadott halasztási kérelmeket - figyelembe véve a tandíj befizetési kötelezettséget és a tanórákon való részvételt valamint az egy évnél hosszabb időtartamú vagy ismételt halasztásra vonatkozó kérelmet a programigazgató egyedileg bírálja el.

6 B./ Félévismétlés Meg kell ismételnie a félévet annak a hallgatónak, aki - nem tette le eredményesen az adott félév előírt vizsgáit, - az ismételt vizsgát is sikertelenül tette le, - nem teljesítette az adott félév egyéb adott esetben előírt követelményeit. Sikertelen féléves vizsga esetén is van lehetőség a tanulmányok folytatására, erről a tanulmányok tartalmának és a mindenkori Egyetemi szabályzatoknak a függvényében a programigazgató dönt. Erről a hallgatót a döntés alapján a programszervező értesíti. Félévet egyszer lehet ismételni (az évhalasztás nem számít ismétlésnek), a többszöri félévismétlés indokoltságát a programigazgató egyedileg bírálja el. Bármely okból történő félévismétlés a tandíj és a konzultációs átalánydíj arányos részének újbóli befizetésével jár, amennyiben a hallgató ismételten részt kíván venni az oktatásban. A hallgatót egyébként csak a megismételt vizsga pótdíja terheli. A pótlólagosan befizetendő tandíj összegét a programszervező közli a hallgatóval. C./ A hallgató elbocsátása A hallgatót el kell bocsátani, - ha a megismételt oktatási időszakot is sikertelenül zárja; - ha az esedékes tandíjat és konzultációs átalánydíjat a felszólítás ellenére sem fizeti be. Indokolt esetben az elbocsátott hallgató kérvényezheti tanulmányainak folytatását, amit a programigazgató egyedileg bírál el. D./ A tanulmányok végleges megszakítása A tanulmányok végleges megszakítása esetén a hallgató köteles ezen szándékát írásban ( en, postán vagy faxon) bejelenteni a programigazgatónak. II. VIZSGASZABÁLYZAT A vizsga és pótvizsga időpontját a Bankárképző állapítja meg és közli a hallgatóval legkésőbb az adott félév megkezdésekor. A vizsga és pótvizsga időpontjának változtatási jogát a Bankárképző fenntartja magának. A vizsgákat kizárólag az adott tantárgyból való oktatás szemeszterének végén lehet letenni, külső vizsgajelentkezők számára is a BADI képzésen résztvevőkkel együtt - tehetnek vizsgát. Ettől eltérő időpontokat a Bankárképző nem ír ki. Legalább 8 hallgató együttes kezdeményezése esetén Bankárképző egyedileg dönt újabb vizsgaidőpont kitűzésének lehetőségéről..

7 A pótlólagosan kiírt vizsgaidőpontokon külön vizsgadíj megfizetése ellenében vehetnek részt a hallgatók. A vizsgázás rendje Amennyiben a vizsgázó a vizsgázás rendjének szabályait sértő vagy a többi vizsgázót zavaró magatartást tanúsít, úgy a vizsgafelügyelő/vizsgáztató figyelmeztetésben részesíti. További figyelmeztetés után a vizsgafelügyelőnek/vizsgáztatónak joga van a vizsgasor/tétel elvételére és a vizsgázó vizsgából való kizárására. Vizsgák a félévek végén A hallgatók a féléves tananyagból a félévek végén írásbeli vizsgákat tesznek. Az írásbeli vizsgát az Alapozó félév után szóbeli alapvizsga, a negyedik félév után szóbeli záróvizsga egészíti ki. A hallgató szóbeli vizsgára csak a sikeres írásbeli vizsgát követően bocsátható. A tanulmányok 1+3 félévéből az un. Alapozó félév elvégzése nem, de a félévet lezáró Alapozó vizsga letétele kötelező. Sikeres Alapozó vizsga hiányában a tanulmányok nem folytathatók, illetve nem kezdhetők meg. Az előírt tantárgyakból, modulokból letett sikeres vizsga meghatározott kredit pontot ad, amelyet a hallgató adott feltételek mellett érvényesíthet. A kredit pontok felhasználására mindenkor az Egyetem és a Bankárképző szabályzatai vonatkoznak. A Programhoz kapcsolódó, a vizsgákat külön vagy eltérő sorrendben teljesítő hallgatók szintén kredit pontokra jogosultak. Az Alapozó vizsga és záróvizsga tanfolyamon belüli sorrendje nem módosítható. Az írásbeli vizsgának bármely okból történő elmulasztása, illetve sikertelen írásbeli vizsga esetén a hallgatónak ismételt írásbeli vizsgát kell tennie. Ha az ismételt vizsga is sikertelen, újabb ismétlésre csak a következő év azonos időszakában kerülhet sor, ez egyben félévismétlést is jelent. A tanulmányokat lezáró sikertelen vizsga (záróvizsga) csak a következő év azonos időszakában ismételhető meg. A befizetett térítési díj és a konzultációs átalánydíj a pótvizsga díját nem foglalják magukban. A pótvizsgát és a félévismétlést az adott évre megállapított pótvizsgadíj és vizsga konzultációs díj ellenében veheti igénybe a hallgató, amelyek összegét a Bankárképző évente állapítja meg és teszi közzé. A záróvizsga A záróvizsga a Program négy félévét záró sikeres vizsgákat követően, a záró félév végén tehető. azaz a négy félév végén sikeresen letett vizsgák és a négy félév egyéb kötelezettségeinek teljesítése után. Záróvizsga, illetve ismételt záróvizsga az oktatási időszak végén tehető. Záróvizsga az oktatási időszakot követően évente tehető. Az időintervallumra az aktuális Felsőoktatási

8 Törvény, az Egyetem és a Kar, valamint a Bankárképző szabályai vonatkoznak. A záróvizsga időpontját a Bankárképző határozza meg, annak témája a Program teljes, 1+3 féléves tananyaga. A záróvizsga írásbeli és szóbeli részből áll. Szóbeli vizsgára az a hallgató bocsátható, aki az írásbeli vizsgán legalább megfelelt minősítést ért el. A szóbeli vizsga az Egyetem és a Bankárképző által felkért bizottság előtt történik. A sikeres írásbeli és szóbeli záróvizsga a szakdolgozatvédés feltételét képezi. Szakdolgozat A hallgatónak a képzés végén, meghatározott időpontra oldal terjedelmű szakdolgozatot kell készítenie, az Egyetem mindenkori követelmény rendszere alapján. A hallgatóknak lehetőségük van arra, hogy a szakdolgozat megírása és annak megvédése nélkül megkapják a Bankárképző tanúsítványát, azonban az Egyetemi oklevél egyik feltétele a sikeresen megírt szakdolgozat megvédése. A hallgató a szakdolgozat témáját a bankszakmához kapcsolódó témakörökből önállóan választja, s azt a programigazgató hagyja jóvá, adott esetben a szakdolgozat témájának szakértőjével konzultálva. A hallgató a választott téma alapján szakdolgozat vázlatot köteles benyújtani a Bankárképző által meghatározott terjedelemben és időpontban. A vázlatot a programigazgató hagyja jóvá, szükség esetén a téma szakértőjével konzultálva. A szakdolgozat megírásának ütemezését, az előzetesen elkészült anyagok beadását és a konzultációkat a Bankárképző Programigazgatósága határozza meg. A programigazgató jelöli ki a szakdolgozat 2 bírálóját. Az elkészült szakdolgozatot a két bíráló írásban értékeli. Védésre csak az a hallgató bocsátható, akinek dolgozatát mindkét bíráló legalább "megfelelt"- re minősítette. Az elfogadásra nem kerülő dolgozatot a hallgató a bírálók észrevételei alapján köteles a következő szakdolgozat védési időpontra átdolgozni. Az átdolgozott szakdolgozatot a Bankárképző ismételten elbíráltatja azokkal a szakemberekkel, akik a szakdolgozatot korábban elutasították. Indokolt esetben a Bankárképző a szakdolgozatot harmadik bírálónak is kiadhatja, ennek indokoltságát a programigazgató határozza meg. A szakdolgozatának védésére a hallgató csak sikeres írásbeli és szóbeli záróvizsgával és a két bíráló által elfogadott szakdolgozattal bocsátható. A szakdolgozat visszautasítása esetén a szakdolgozat ismételten csak pótlólagos bírálói díj felszámítása ellenében adható be, amelyek összegét a Bankárképző évente állapítja meg és teszi közzé. Tanúsítvány/Oklevél A sikeres záróvizsga alapján a hallgató a Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt. tanúsítványát kapja.

9 Azon hallgatók, akik - alapképzési vagy mesterképzési oklevéllel rendelkeznek, - szakdolgozatukat sikeresen megvédték, - egy felsőfokú vagy egy középfokú C típusú szakmai nyelvvizsgával rendelkeznek megkapják a Budapesti Corvinus Egyetem posztgraduális szakosító oklevelét (végzettségtől függően egyetemi szakközgazdász illetve bankmenedzsment szakértő). A szakdolgozatírással és a nyelvvizsgával kapcsolatos követelményekre minden esetben az Egyetem feltételei vonatkoznak. III. EGYEBEK A Program Tanulmányi és vizsgaszabályzatát a Bankárképző a hallgatók rendelkezésére bocsátja. A Bankárképző fenntartja magának a jogot, hogy a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat szövegét a mindenkor hatályos jogszabályi előírások, körülmények és feltételek alapján egyoldalúan, bármilyen időpontban módosítsa. A módosított szöveg ebben az esetben közzétételre és a hallgatók számára ismételten kiosztásra kerül. A Programon részt vevő hallgatókra és a vizsgázókra visszamenőlegesen is a mindenkor érvényes szabályzat vonatkozik. A módosítás nem vonatkozhat arra a vizsgára, amelyre a vizsgázók jelentkezése már megtörtént, és azokra a díjtételekre, melyre a hallgató a díjat már befizette. A Bankárképző Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában nem szabályozott kérdésben a Programigazgató illetékes. A fenti szabályzatban foglaltaktól való eltérés indokoltságát a programigazgató egyedileg bírálja el szeptember Dr. Tóth Judit sk. a Bankárképző vezérigazgatója Dr. Marmoly Judit sk. programigazgató

A SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓJA. 2014/2015-ös tanév

A SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓJA. 2014/2015-ös tanév A SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓJA 2014/2015-ös tanév SOLA SCRIPTURA TEOLÓGIAI FŐISKOLA Budapest, 2014 SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete u. 16/A 1536 Budapest

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Budapest 2008 - 2 - I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat hatálya (1) A Tanulmányi

Részletesebben

A BME TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (BME TVSZ)

A BME TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (BME TVSZ) BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A BME TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (BME TVSZ) Elfogadta a Szenátus 2007. június 25-i ülésén Módosította a Szenátus 2008. február 25 i ülésén. Módosította

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/IV. Fejezet. A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/IV. Fejezet. A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata III/IV. Fejezet A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Preambulum A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.), a felsőoktatásról szóló

Részletesebben

GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) Tartalomjegyzék

GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) Tartalomjegyzék GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) Tartalomjegyzék I. Regisztráció... 2 II. ETR... 2 III. Előadás, gyakorlat, konzultáció... 4 IV. Kedvezményes tanulmányi rend... 6 V. Kreditelismerés... 7 VI. Nyelvi követelmény...

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA [a módosításokkal egységes szerkezetben]

A SEMMELWEIS EGYETEM KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA [a módosításokkal egységes szerkezetben] Az 58/2006. (VI. 28.) számú határozattal elfogadott és a 2008. január 31- ig jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben megalkotott Szervezeti és Működési Szabályzat 7. számú mellékletének III/1.

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája A HALLGATÓK ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK, TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK (Térítési és juttatási szabályzat) Budapest 2008

Részletesebben

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA PANNON EGYETEM A PANNON EGYETEM TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A Szenátus elfogadta: 2014. május 15. A határozat száma 245/2013-2014. (V. 15.) Szenátus határozat Hatálybalépés: 2014. július 1. A szabályzat

Részletesebben

TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ)

TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Egyetemi Tanácsa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény alapján, összhangban a vonatkozó kormányrendeletekben és

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Pécs 2006. 2010. december 16. napjától hatályos változat A Pécsi

Részletesebben

K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része

K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része 2010. T A R T A L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/1. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2006. július 3-i ülésén, 68.a/2005/06. számú határozatával támogatta a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT JOGSZABÁLYOK SZÖVEGÉVEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Módosítva: 2005. szeptember 21-i. Kari Tanács határozata szerint Az Eötvös

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (Elfogadva a Szenátus 57/2010. (X.6.) sz. határozatával) (Utolsó módosítás: 2013. augusztus 23.) EGER 2006. Felelős kiadó: a főiskola rektora

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT 2015. június Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 JUTTATÁSOK... 5 Teljesítmény alapú támogatások... 6 A tanulmányi

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA A Debreceni Egyetem Szenátusa az Egyetem Hallgatói Önkormányzatával egyetértésben

Részletesebben

HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Egyetemi Tanácsa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény alapján, összhangban a vonatkozó kormányrendeletekben

Részletesebben

DEBRECEN 2006. június 22.

DEBRECEN 2006. június 22. A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA DEBRECEN 2006. június 22. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések.... 3

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Budapest 2006. (2014. szeptember

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Budapest 2006. (2015. június 27.

Részletesebben

SZE SZMSZ HKR TJSZ. Hatályos: 2011.04.05. Egyetem

SZE SZMSZ HKR TJSZ. Hatályos: 2011.04.05. Egyetem SZE SZMSZ HKR TJSZ Hatályos: 2011.04.05. Széchenyi István Egyetem SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT H HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT 2011. április Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar. Hallgatók részére juttatható támogatások és a hallgatók által fizetendő díjak egységes szabályzata

Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar. Hallgatók részére juttatható támogatások és a hallgatók által fizetendő díjak egységes szabályzata Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Hallgatók részére juttatható támogatások és a hallgatók által fizetendő díjak egységes szabályzata Hatályos: 2005. november 29-től A felsőoktatásról szóló,

Részletesebben

Gazdaságtudományi Kar

Gazdaságtudományi Kar MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar KARI TÁJÉKOZTATÓ Útmutató a tanulmányokhoz 2014. I. DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Napjaink a hazai felsőoktatást, ezen belül a közgazdász képzést is komoly kihívások elé állítja.

Részletesebben

A BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

A BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER A BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER Hatályos: A 2013/2014-es tanév I. félévétől TARTALOMJEGYZÉK VÁLTOZÁSOK NYOMON KÖVETÉSE... 16

Részletesebben

HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6.

HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6. HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6. I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 4 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1. A szabályzat hatálya...

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE Ikt. sz.: 91/1300/6-2/2012. A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ-ZSIDÓ EGYETEM

AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ-ZSIDÓ EGYETEM AZ ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ-ZSIDÓ EGYETEM Budapest, 2015 1 A Szabályzat hatálya kiterjed valamennyi, az Egyetemen hallgatói jogviszonyt eredményező képzésre (alapképzés; egységes, osztatlan képzés; mesterképzés;

Részletesebben

DEBRECEN 2015. június 25.

DEBRECEN 2015. június 25. A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA Egységes szerkezetben az 1-36. számú módosításokkal (A módosítások lábjegyzetben jelölve) DEBRECEN 2015. június 25. 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER SOPRON 2010 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 5 A HALLGATÓK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 5 A hallgatói

Részletesebben

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat TELC (The European Language Certificates) Vizsgaközpontjának VIZSGASZABÁLYZATA

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat TELC (The European Language Certificates) Vizsgaközpontjának VIZSGASZABÁLYZATA A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat TELC (The European Language Certificates) Vizsgaközpontjának VIZSGASZABÁLYZATA Készült a 137/ 2008. sz. Kormányrendelet és a TELC GmbH vizsgaszabályzata alapján.

Részletesebben