Az Egészség-portál Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Egészség-portál Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei"

Átírás

1 A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák az Egészség-portál Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1184 Budapest, Ferenc utca 33. adószám: , cégjegyzékszám: , a továbbiakban: Egészség-portál Kft.) által értékesített reklámfelületekre vonatkozó szerződések esetében az Egészség-portál Kft. és a Hirdetők jogait és kötelezettségeit. 1. Általános rendelkezések 1.1. Fogalom meghatározások Elektronikus Hirdetés: Bármely elektronikus hírközlés útján közölt (a beszédcélú telefonhívás kivételével): a jelen ÁSZF pontja szerinti Reklám, társadalmi cél megvalósításához kapcsolódó, reklámnak nem minősülő tájékoztatás, olyan közlés, amelynek célja kizárólag a Grt. 6. -ának (1) bekezdésben előírt hozzájárulás kérése Hirdető: Az Elektronikus Hirdetést Egyedi Szerződés alapján igénybe vevő, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló évi CVIII. törvény 2. t) pontja szerinti vállalkozásnak minősülő ügyfél Elektronikus Hirdetés Közzétevője: Aki az Elektronikus Hirdetés közzétételére alkalmas eszközökkel rendelkezik és ezek segítségével az Elektronikus Hirdetést megismerhetővé teszi. Az Elektronikus Hirdetés Közzétevője a jelen ÁSZF alkalmazásában az Egészség-portál Kft Elektronikus Hirdetés Közzététele: Az Elektronikus Hirdetés megismerhetővé tétele Hirdetési Díj: A Hirdető által megrendelt Elektronikus Hirdetés ellenszolgáltatásaként az Egészségportál Kft.-t megillető, az Egyedi Szerződésben rögzített összegű Díjazás Honlap: Az Egészség-portál Kft. által üzemeltetett weboldal Megrendelés: A Hirdető az általa közzétenni kívánt Elektronikus Hirdetésre vonatkozó ajánlata Reklám: Olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul Reklámanyag: A Hirdető által a Honlapon megjeleníteni kívánt Elektronikus Hirdetés tartalmát jelentő szöveges és képi, grafikai elemek összessége Vonatkozó jogszabályok az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ektv.)

2 a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló évi XLVIII. tv. (a továbbiakban: Grt.) a gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű közlemények magyar nyelvű közzétételéről szóló évi XCVI. tv. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló évi CXIX. tv. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. tv. (a továbbiakban: Avtv.) a szerzői jogról szóló évi LXXVI. tv. (a továbbiakban: Szjt.) a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló évi LVII. tv. (a továbbiakban: Tpvt.) a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló évi XLVII. tv. (a továbbiakban: Fttv.) a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. tv. (a továbbiakban: Ptk.) az adózás rendjéről szóló évi XCII. tv. (a továbbiakban: Art.) 1.3. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya Jelen Általános Szerződési Feltételek január 1-től visszavonásig, vagy módosításig maradnak hatályban. Az ÁSZF mindenkori hatályos szövege a oldalon közzétételre kerül. Az Egészség-portál Kft. fenntartja az ÁSZF módosításának jogát. Az Egészség-portál Kft. az ÁSZF módosítását a módosulás hatálybalépését megelőzően, legalább 15 nappal nyilvánosságra hozza a weboldalon. A jelen ÁSZF hatályba lépésével egyidejűleg a korábban alkalmazott ÁSZF hatályát veszti, azonban a korábbi ÁSZF hatálya alatt megkötött Egyedi Szerződések vonatkozásában, azok hatályban léte alatt a korábbi ÁSZF rendelkezései alkalmazandók. 2. A Szerződés 2.1. Az Egészség-portál Kft. reklámfelületein az elektronikus hirdetések egyedi szerződések alapján kerülnek közzétételre. Jelen ÁSZF az Egészség-portál Kft. reklámtevékenységébe tartozó valamennyi szerződésre irányadó és annak részét képezi (a szerződésben foglalt eltérő rendelkezés hiányában), így a szerződés aláírásával a Hirdető részéről annak tartalmát megismertnek és elfogadottnak kell tekinteni. Külön írásos szerződés hiányában a jelen ÁSZF a megrendeléssel és visszaigazolással együtt képezi az Egészség-portál Kft. által az ÁSZF szerint a Hirdetővel kötött szerződést. Az itt nem szabályozott kérdésekre a hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni Amennyiben a Felek az egyedi szerződésben vagy egyéb írásbeli megállapodásukban a jelen ÁSZF-től kölcsönös akarattal eltérnek, úgy a Felek az egyedi szerződésben, vagy az egyéb írásbeli megállapodásban foglaltakat tekintik irányadónak Az Egyedi Szerződés létrejötte

3 Az egyedi szerződés azzal jön létre, hogy az Egészség-portál Kft. a Hirdető megrendelését írásban (levél, fax e- mail), 5 munkanapon belül, a megrendeléssel megegyező tartalommal visszaigazolja. Az egyedi reklámszerződés a visszaigazolás napján lép hatályba a visszaigazolásban szereplő feltételekkel. Amennyiben a megrendeléssel összefüggésben több visszaigazolás történik, úgy az érintett szolgáltatás tekintetében az Egészség-portál Kft. utolsó visszaigazolása érvényes Megrendelés és a Megrendelés elfogadása A Hirdető megrendelése és annak az Egészség-portál Kft. által történő elfogadása Egyedi Szerződésnek minősül, amely tartalmazza: a Hirdető nevét, székhelyét, adószámát és bankszámlaszámát, kapcsolattartó személy nevét és elérhetőségét, amennyiben a Hirdető megbízott útján jár el, a megbízott és az általa képviselt cég megnevezését és egyéb azonosító adatait, a megjelenés témáját, a megjelenés időtartamát és méreteit, a megjelenés helyét, a megjelenítések számát, formáját, a Hirdető által fizetendő hirdetési díj mértékét, teljesítésének módját és határidejét, az egyedi szerződés időtartamát, Egészség-portál Kft. által esetlegesen biztosított engedmények feltételeit. 3. Az Elektronikus Hirdetésre vonatkozó rendelkezések 3.1. Hirdetési korlátozások és tilalmak A Hirdető tudomással bír arról, hogy tilos minden olyan Elektronikus Hirdetés közzététele, amely a Grt. vagy bármely más jogszabály rendelkezéseibe ütközik Minőségi követelmények Amennyiben a Hirdető a Reklámanyag elkészítését nem az Egészség-portál Kft-től rendeli meg, a közzététel céljából rendelkezésre bocsátott Reklámanyagnak az Egészség-portál Kft. médiaajánlatában meghatározott technikai kritériumoknak kell megfelelnie A Hirdető kijelenti, hogy az általa az Egészség-portál Kft.-vel közölt adatok a valóságnak megfelelnek,

4 valamint az általa átadott Reklámanyag nem sérti harmadik személyek jogait, illetve jogos érdekeit, továbbá nem ütközik a vonatkozó jogszabályokban meghatározott reklámtilalmakba és korlátozásokba. A Hirdető által az Egészség-portál Kft. rendelkezésére bocsátott Reklámanyag tartalmáért, jogtisztaságáért, technikai kialakításáért a Hirdető tartozik felelősséggel A Hirdető az ÁSZF rendelkezéseit betartva, az általa készített és megjeleníteni kívánt Elektronikus Hirdetés Reklámanyagát írásban, elektronikus úton küldi meg az Egészség-portál Kft. részére Az Egészség-portál Kft. jogosult a Hirdető által rendelkezésre bocsátott Reklámanyag kreatív elemeit a megjelenés előtt tesztelni. A tesztelés során felmerülő hibák megjelenés előtti korrigálása a Hirdető kötelezettsége, mely kötelezettségét az erre vonatkozó felhívástól számított 3 (három) munkanapon belül köteles teljesíteni. Amennyiben a Hirdető az Egészség-portál Kft. által kért javításokat a fenti határidőben nem végzi el, és emiatt az Elektronikus Hirdetés az Egyedi Szerződés szerinti megjelenési időpontban nem tehető közzé, az Egészség-portál Kft. jogosult a közzétételt megtagadni, és a teljes Egyedi Szerződés szerinti Hirdetési Díjra jogosult, valamint kérheti az ezt meghaladó kárának megtérítését is Az Elektronikus Hirdetés közzétételének visszautasítása A Egészség-portál Kft. jogosult a Hirdetés Honlapon történő közzétételét és a Hirdető erre vonatkozó Megrendelését visszautasítani, amennyiben az jogszabályba, a Magyar Reklámetikai Kódex vagy jelen ÁSZF bármely rendelkezésébe ütközik illetve, azok előírásaival össze nem egyeztethető, a Honlap általános hangvételével, arculatával nem egyeztethető össze, bármely illetékes hatóság vagy bíróság a közzétételét megtiltotta. A Hirdetés közzétételének jogszerű visszautasítása, illetve a Hirdetés Honlapról történő eltávolítása esetén a Hirdető az Egészség-portál Kft-vel szemben sem költségei, sem kárának megtérítése iránt jogszerűen semmilyen igényt nem támaszthat Hirdetési anyag leadási határidő A Hirdető legkésőbb a Hirdetés tervezett megjelenési időpontját 5 (öt) munkanappal megelőzően köteles a jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelő hirdetési anyagot az Egészség-portál Kft. rendelkezésére bocsátani Hirdetési díj Az Egészség-portál Kft. a mindenkori hatályos díjtáblázatot a oldalon, a Médiaajánlat

5 menüpontjában teszi közzé, mely tartalmazza a hirdetési díjakat és a szükséges technikai adatokat. Felek a hirdetési díj mértékét az egyedi szerződésben jogosultak a Médiaajánlatban közzétett díjszabástól eltérően megállapítani. A Honlapon közzétett hirdetési díjak az Általános Forgalmi Adót nem tartalmazzák. Az Egészség-portál Kft. fenntartja a jogot a oldalon közzétett hirdetési díjak évközi emelésére. A díjemelés a honlapon történő közzététellel lép hatályba, és a megemelt díjtételek a hatályba lépésüket követően létrejött Szerződések vonatkozásában alkalmazandók. A Honlapon közzétett hirdetési díjak magukban foglalják a Hirdetés közzétételével felmerülő szokásos technikai költségeket, kivéve a Hirdetés elkészítésével és átadásával kapcsolatban felmerült díjakat, mely külön megállapodás tárgyát képezi A Szerződés módosítása A Hirdető az Elektronikus Hirdetés Felek által elfogadott tartalmának, illetve annak bármely elemének módosítása iránti igényét kizárólag írásban jogosult a Egészség-portál Kft.-vel közölni. A hirdetői módosítási igény elfogadásáról vagy visszautasításáról az Egészség-portál Kft. köteles a kézhezvételétől számított 1 munkanapon belül írásban nyilatkozni. Az Egészség-portál Kft. a Hirdetői módosítási igény elfogadásának visszaigazolásával egyidejűleg a módosítás elkészítésének díjára, költségeire vonatkozóan árajánlatot ad, melynek elfogadására vagy visszautasítására a Hirdető köteles a kézhezvételétől számított 1 munkanapon belül írásban nyilatkozni. Amennyiben a Hirdető módosítási igénye vonatkozásában a Felek között nem jött létre megállapodás, a Egészség-portál Kft. - a Hirdetővel történt előzetes egyeztetés alapján - az Elektronikus Hirdetést az eredeti Szerződés szerinti tartalommal teszi közzé Az Elektronikus Hirdetés közzététele Az Egészség-portál Kft. köteles az Elektronikus Hirdetést az Egyedi Szerződésben meghatározott időpontban vagy időtartamban a Honlapon közzétenni A Hirdető tudomásul veszi, hogy az Egyedi Szerződésben rögzített eltérő megállapodás hiányában az Elektronikus Hirdetés Honlapon való elhelyezésének helyét az Egészség-portál Kft. határozza meg. Különleges elhelyezési igény esetén az Egészség-portál Kft. jogosult emelt Hirdetési Díjat érvényesíteni. 4.Külön térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások Az online reklám szövegmennyisége, megfogalmazása, grafikai megoldása tekintetében a Hirdető kérésére az Egészség-portál Kft. ingyenes szakmai véleményt ad. Az Egészség-portál Kft.-nek azonban nem kötelezettsége vizsgálni, hogy a Reklám a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelel-e. Az ingyenes véleményadással kapcsolatban az Egészség-portál Kft. mindennemű felelősséget kizár.

6 Hirdető tudomásul veszi, hogy az árlistában szereplő összegek csak a Reklám közzétételének árára vonatkoznak. Ha a Hirdető a Reklám előállításával, vagy annak esetleges átdolgozásával, kijavításával az Egészség-portál Kft-t bízza meg, ezt az Egészség-portál Kft. egyedi, külön díjazásért vállalja. 5. Fizetési feltételek 5.1. Az Egészség-portál Kft. jogosult a Hirdetési Díjra vonatkozó számlát a teljesítést az Elektronikus Hirdetés első alkalommal történő megjelenését - követően kiállítani, és a Hirdető részére továbbítani. A Hirdető köteles a fizetési határidőt betartva, 8 (nyolc) banki napon belül a számlán szereplő bankszámlaszámra történő átutalással kiegyenlíteni. Folyamatos szolgáltatás esetén az Egészség-portál Kft. számláját havonta a tárgyhónap 5. napjáig jogosult kiállítani A Hirdető késedelmes fizetése esetén a Hirdető a Ptk. 301/A szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles Amennyiben a Hirdető az esedékessé vált Hirdetési Díjat nem fizeti meg, és az Egészség-portál Kft. által küldött fizetési felszólításban megjelölt 8 (nyolc) napos határidő is eredménytelenül telik el, úgy az Egészségportál Kft. jogosult az Elektronikus Hirdetés teljesítését felfüggeszteni, és a Hirdető új Megrendelésének teljesítését megtagadni Felek eltérő megállapodása hiányában a Hirdető az alábbiakban meghatározott esetekben köteles a Hirdetési Díjat előre, vagyis az Elektronikus Hirdetés teljesítését megelőzően a Egészség-portál Kft. részére megfizetni a) új Hirdető esetén - új Hirdetőnek az minősül aki, a szerződéskötés napját megelőző 36 (harminchat) hónapon belül a Honlapon nem jelentetett meg Elektronikus Hirdetést; b) ha a Hirdető tekintetében a céginformáció alapján nem valószínűsíthető fizetőképessége; c) ha a Hirdető az Egészség-portál Kft.-vel szemben fennálló fizetési kötelezettségét késedelmesen vagy nem teljesítette, az érintett Megrendelést megelőző 365 (háromszázhatvanöt) napon belül, vagy időbeli korlátozásra tekintet nélkül, ha a Hirdető esedékes és esedékessé nem vált tartozása együttesen a ,- Ft, azaz kettőszázezer forint összeget meghaladja. 6. A Szerződés Lehetetlenülése és a Felek szerződésszegésének jogkövetkezményei 6.1. Az Elektronikus Hirdetés teljesítésének lehetetlenülése Ha az Elektronikus Hirdetés teljesítése olyan okból válik lehetetlenné, amelyért egyik Fél sem felelős ideértve a vis maior esetet is a Szerződés megszűnik, és a Egészség-portál Kft. a Hirdetés közzétételére, illetve

7 a Hirdető a Hirdetési Díj megfizetésére a továbbiakban nem köteles Amennyiben az Elektronikus Hirdetés teljesítése az Egészség-portál Kft-nek felróható okból válik lehetetlenné, a Hirdető a teljesítés elmaradása miatt kártérítést követelhet. Amennyiben az Elektronikus Hirdetés teljesítésének lehetetlenülése a Hirdetőnek felróható okból következik be, az Egészség-portál Kft. felszabadul az Elektronikus Hirdetés közzétételének kötelezettsége alól, és jogosult az Egyedi Szerződésben rögzített Hirdetési Díj teljes összegére, valamint követelheti ezt meghaladó kárának megtérítését Az Egészség-portál Kft. hibás, illetve késedelmes teljesítése Az Egészség-portál Kft. hibás teljesítésének minősül, ha a Honlapon megjelent Elektronikus Hirdetés az Egészség-portál Kft-nek felróható okokból: i. a Szerződéstől eltérő, ii. iii. annak szövege egészben vagy részben olvashatatlan, az ábra, grafika (kép) nem ismerhető fel. Hibás teljesítés esetén a Hirdető elsődlegesen az Elektronikus Hirdetés ismételt, kifogástalan közzétételét, másodlagosan a Hirdetési Díj arányos leszállítását igényelheti. Felek az elévülés határidejét az Egészség-portál Kft. hibás teljesítéséből fakadó bármely igény tekintetében a Ptk (2) bekezdése alapján a Szerződés teljesüléssel való megszűnésétől, illetve a Szerződés teljesítés nélkül történő megszűnése esetén a megszűnésre okot adó körülmény bekövetkeztétől számított 1 évben határozzák meg A Hirdető Reklámanyag szolgáltatási késedelme Amennyiben a Hirdető a Reklámanyagot a Szerződésben megjelölt megjelenési időpontot megelőző 5. (ötödik) munkanapig nem, vagy nem megfelelően bocsátja az Egészség-portál Kft. rendelkezésére, az Egészség-portál Kft. a Hirdetést az eredeti megjelenési időpontot követő 15 (tizenöt) napon belül olyan időpontban teszi közzé, amelyet a hirdetési helyeinek lekötöttsége lehetővé tesz. Ebben az esetben az Egészség-portál Kft. a teljes hirdetési díjra jogosult. 7. Felek Reklámért való felelősségére vonatkozó szabályok Hirdető megadja a Egészség-portál Kft. rendelkezésére bocsátott valamennyi tartalom (cikk, kép, video, logó, stb.) vonatkozásában a felhasználáshoz szükséges szerzői-, szomszédos jogi és/vagy védjegyoltalmi hozzájárulását, egyben kijelenti, hogy harmadik személyek nem rendelkeznek olyan joggal, amely ezen hozzájárulásának érvényességét kizárná vagy korlátozná. Az Ekertv. rendelkezéseinek figyelembevételével a Hirdető, mint elektronikus hirdető és az Egészség-portál Kft., mint az elektronikus hirdetés közzétevője is felel az elektronikus hirdetésekre vonatkozó jogszabályi kötelezettségek betartásáért. A Hirdető ezennel visszavonhatatlanul átvállalja az Egészség-portál Kft-től a szavatosságvállalása megsértéséből, továbbá az Ekertv. szerint az elektronikus hirdetési szolgáltatóval és az elektronikus hirdetés közzétevőjével együtt fennálló felelősségéből származó mindazon bírságot, kártérítés költséget, illetve polgári jogi igényt, amit a hivatkozott törvények és jelen ÁSzF Hirdető általi megszegése folytán

8 az illetékes hatóságok vagy harmadik személyek az Egészség-portál Kft.-vel szemben érvényesítenek. A Hirdető kizárólagosan felel az általa közölt adatok, és minőségtanúsítás nyilatkozat valódiságáért, továbbá a megtévesztő és az összehasonlító reklám tilalmára vonatkozó rendelkezések megsértése esetén, a Grtv-ben meghatározott kivételekkel. A Hirdető mindennemű reklamációt az Elektronikus Hirdetés megjelenését követő 7 (hét) naptári napon belül köteles az Egészség-portál Kft.-nek írásban bejelenteni. Az ÁSzF-ben és az egyedi reklámszerződésekben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok az irányadóak. 8. A Szerződés megszűnése 8.1. A Szerződés rendes felmondással történő megszüntetése Felek jogosultak a határozatlan időre szóló Szerződést 30 (harminc) napos felmondási idővel, a másik Félhez intézett, egyoldalú írásbeli nyilatkozattal felmondani Felek a határozott időre kötött Szerződést rendes felmondással nem szüntethetik meg A Szerződés azonnali hatályú felmondása Bármely Fél jogosult a Szerződést az Elektronikus Hirdetés teljesítésének megkezdését követően azonnali hatállyal felmondani, és a másik Féltől a hirdetési díjnak megfelelő mértékű kötbér megfizetését követelni, abban a nem várt esetben, amennyiben a Szerződésből eredő lényeges kötelezettségét a másik Fél megszegi, és a kötelezettségszegést a sérelmet szenvedett Fél írásbeli felszólítására sem orvosolja a felszólítás vele való közlésétől számított 5 napon belül A Szerződés bármely Fél általi azonnali hatályú felmondása esetén, az Egészség-portál Kft. jogosult a már megjelentetett Elektronikus Hirdetést a Honlapról haladéktalanul, a Hirdető előzetes hozzájárulása nélkül, de egyidejű értesítése mellett eltávolítani. 9. Szerzői jogok Felek rögzítik, hogy amennyiben az egyedi szerződésben eltérően nem állapodnak meg, a Hirdető megadja az Egészség-portál Kft. rendelkezésére bocsátott valamennyi tartalom (cikk, kép, video, logó, stb.) vonatkozásában a felhasználáshoz szükséges szerzői-, szomszédos jogi és/vagy védjegyoltalmi hozzájárulását, egyben kijelenti, hogy harmadik személyek nem rendelkeznek olyan joggal, amely ezen hozzájárulásának érvényességét kizárná vagy korlátozná. 10. Titoktartás Felek rögzítik, hogy a tudomásukra jutott Üzleti Titkot kötelesek megőrizni, azokat a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül - semmilyen formában, semmilyen eszközzel, illetve semmilyen célra nem jogosultak részben vagy egészben harmadik fél részére átadni, bármely formában hozzáférhetővé tenni, nyilvánosságra hozni, vagy a Szerződésben, illetve a Felek egyéb írásbeli megállapodásában meghatározott cél teljesítésén túl,

9 saját céljaikra felhasználni. A Felek tudomásul veszik és beleegyeznek abba, hogy az Üzleti Titok adott Fél részére történő átadása nem ruház át az Üzleti Titokkal kapcsolatos semmilyen engedélyt, érdekeltséget, vagy jogot. Nem tartozik a fenti tilalom alá az az Üzleti Titok, amely más úton már nyilvánosságra került vagy mások számára már szabadon megismerhetővé vált, a Felek oldalán eljáró jogi képviselőkre és könyvelőkre, illetve azon nyilatkozatokra, amelyek megtételére bármelyik Felet jogszabály kötelezi. Felek vállalják, hogy a fenti rendelkezéseket alkalmazottaikkal, tagjaikkal, szerződéses partnereikkel igénybe vett jogi képviselőjükkel, könyvelőjükkel is betartatják. Amennyiben valamely Fél vagy érdekkörében a fentiek szerint eljáró személy a titoktartási kötelezettségét megszegi, úgy az a Fél, aki vagy akinek az érdekkörében eljáró személy a titoktartási kötelezettséget megszegte, és akinek a magatartásáért az adott Fél felelős, köteles a másik Fél kötelezettségszegéssel felmerült teljes kárát megtéríteni. 12. Záró rendelkezések Felek az Egyedi Szerződés, egyéb írásbeli megállapodásaik, illetve a jelen ÁSZF keretében a vitás kérdéseket megkísérlik békés úton rendezni Az ÁSZF hatálya és alkalmazása mellett kötött valamennyi Szerződés, illetve írásbeli megállapodás vonatkozásában a magyar jog szabályai az irányadók.

A Femina Média Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei a Femina Media által kiadott termékekre vonatkozóan

A Femina Média Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei a Femina Media által kiadott termékekre vonatkozóan A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) vonatkozó részei elválaszthatatlan részét képezik mindazon Hirdetési szerződésnek (a továbbiakban: Egyedi Szerződés), melyet a Femina Média

Részletesebben

A Privátbankár.hu Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei

A Privátbankár.hu Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei A Privátbankár.hu Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) vonatkozó részei elválaszthatatlan részét képezik mindazon

Részletesebben

Szerződési feltételek Magyar Telekom Nyrt.

Szerződési feltételek Magyar Telekom Nyrt. Szerződési feltételek Magyar Telekom Nyrt. ÁSZF - 2010 Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Krecons Művészeti és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szervező )

Részletesebben

A Femina.hu Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei

A Femina.hu Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) vonatkozó részei elválaszthatatlan részét képezik mindazon Hirdetési szerződésnek (a továbbiakban: Egyedi Szerződés), melyet a Femina.hu Korlátolt

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek 1. Megrendelés: Írásban történik a megadott formanyomtatványon, melyet postai úton illetve e-mailben fogadunk el. A Kiadó a részére beérkező megrendelő lapot cégszerűen

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ORVOSI SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA Az Istenhegyi Géndiagnosztikai, Járóbetegellátó és Egynapos Sebészeti Kft., mint szolgáltató (a továbbiakban:

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

A Magyar Hírlap napilap és Magyar Hírlap Online kereskedelmi közleményeire vonatkozó általános hirdetési szerződési feltétek

A Magyar Hírlap napilap és Magyar Hírlap Online kereskedelmi közleményeire vonatkozó általános hirdetési szerződési feltétek A Magyar Hírlap napilap és Magyar Hírlap Online kereskedelmi közleményeire vonatkozó általános hirdetési szerződési feltétek Jelen általános szerződési feltételek hatálya a Magyar Hírlap nyomtatott napilap

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen dokumentum (a továbbiakban: ÁSZF) meghatározza azokat a jogokat és kötelezettségeket, amelyek a New Wave Media Kft.-t (Cg. 01-09- 189828), mint reklámszolgáltatót

Részletesebben

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év HOSZT ITYU-125 125MB web tárterület, 125Mb e-mail tárterület, Ár: 3.735 Ft+Áfa/év ITYU-250 250MB web tárterület, 250Mb e-mail tárterület, Ár: 7.485 Ft+Áfa/év ITYU-500 500MB web tárterület, 500Mb e-mail

Részletesebben

I. Általános szabályok

I. Általános szabályok ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az AURUM Oktatási Központ Kft. (székhely: 8400, Ajka, Avar u. 23. Adószám: 13835596-2-19, Cg. 19-09-0509156, számlaszám: 10200634 48170170 00000000, Középdunántúli Regionális

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától -

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - A T&G Health Kft. (azonosító adatok: székhely: 1015 Budapest, Ostrom u 16. fszt. 1., cégjegyzékszám: 01-09-879970, adószám: 13280484-2-41,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek I. Általános tudnivalók I.1. Az Olimpia Szolgáltató Betéti Társaság befektetési aranytermékek forgalmazásával foglalkozó gazdasági társaság. I.2. A jelen Általános Szerződési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK hirdetések közzétételében való közreműködésről Az Evomedia Kft. (székhely: 1088 Budapest, Vas utca 12., adószám: 13368151-2-42, számlaszám: UniCredit 10918001-00000029-37180008,

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra mely létrejött egyrészről az alább megjelölt Szolgáltató: Elnevezése: Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Székhelye: 1068

Részletesebben

Online Hirdetés Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) GMedia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft

Online Hirdetés Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) GMedia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Online Hirdetés Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) GMedia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Jelen ÁSZF a GMedia Kft. (reklám közzétevő, elektronikus hirdetés közzétevője, elektronikus hirdetési szolgáltató)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Fogalmak ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (A Magyar Posta nyomtatott kiadványaiban történő hirdetési felületek megrendelésére vonatkozóan) a) Szolgáltató: aki a Hirdetés közzétételére alkalmas reklámfelülettel

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés

Egyedi Előfizetői Szerződés Microsystem-Kecskemét Kft. Kecskemét, Nagykőrösi u. 12. Szerződés szám: VOIP /2009 Ügyfélkód: Értékesítő / Viszonteladó neve: Értékesítő / Viszonteladó kódja: Telefonszáma: TÁVBESZÉLŐ-SZOLGÁLTATÁSRA amely

Részletesebben

ÁSZF-yourdance.hu 2012-2013. Általános Szerződési Feltételek

ÁSZF-yourdance.hu 2012-2013. Általános Szerződési Feltételek 1 ÁSZF-yourdance.hu 2012-2013 Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák Berta Tamás egyéni vállalkozó által értékesített reklámfelületeire

Részletesebben

ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS

ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS Az elemek és akkumulátorok hulladékainak visszavételéről szóló 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet 9. (4) bekezdése szerinti ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a(z) Ramiris Europe Kft Székhely:

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSzF ) tartalmazzák a Heti Válasz Lap- és Könyvkiadó Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1027

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Készült: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás dátuma: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás hatályos: 2011. szeptember 19. Általános Szerződési Feltételek (1) A ToolSiTE Informatikai és Szolgáltató Kft.

Részletesebben

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre A jelen Általános Szerződési Feltételek(továbbiakban: ÁSZF) kizárólagos

Részletesebben

A Magyar Hírlap napilap és Magyar Hírlap Online kereskedelmi közleményeire vonatkozó általános hirdetési szerződési feltételek

A Magyar Hírlap napilap és Magyar Hírlap Online kereskedelmi közleményeire vonatkozó általános hirdetési szerződési feltételek A Magyar Hírlap napilap és Magyar Hírlap Online kereskedelmi közleményeire vonatkozó általános hirdetési szerződési feltételek Jelen általános szerződési feltételek hatálya a Magyar Hírlap nyomtatott napilap

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés (EESZ)

Egyedi Előfizetői Szerződés (EESZ) 6. sz. melléklet Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, 2760 Nagykáta, Kossuth Lajos utca 163/23., Telefonszám.: (+36 29) 440-189, Ügyfélszolgálat: (+36 70) 393-0192, Hibabejelentés:

Részletesebben

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés amely létrejött egyrészről a PAPYRUS HUNGÁRIA Kereskedelmi Zrt. Adószám: 10840807-2-43 KSH törzsszám: 10840807-5229-114-01

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS Előfizető azonosító:... Szerződés szám:... EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS 1. SZOLGÁLTATÓ NEVE: BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZÉKHELYE 7754 BÓLY, RÁKÓCZI UTCA 3. TÖRZSKÖNYVI

Részletesebben

Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek

Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek 1. A Szolgáltató adatai: Név: Web Art Design Stúdió Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Rövid név: Web Art Design Stúdió BT Székhely:

Részletesebben

Tárhely Szerződés. Csomagok: Bruttó Havi díj Bruttó féléves díj Bruttó éves díj. Webhoszting Kezdő - 7,064,- HUF

Tárhely Szerződés. Csomagok: Bruttó Havi díj Bruttó féléves díj Bruttó éves díj. Webhoszting Kezdő - 7,064,- HUF Tárhely Szerződés Cégnév: Dynaber Global Kft. Cím: HU-4025 Debrecen, Simonffy utca 4-6. fszt.: 41. Adószám: 24801128-2-09 Cégjegyzékszám: 09-09-025490 Tel: E-mail: webinfo@vizioglobal.hu Valamint Név,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák az Axio Kft. által értékesített reklámfelületekre vonatkozó szerződésekkel kapcsolatos jogviszonyokban

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről, Név: Smart Track Kft Székhely: Kecel, József Attila u. 2/1 Cégjegyzéket vezető bíróság: Bács-Kiskun Megyei Bíróság Cégbírósága Cégjegyzékszám: 03-09-117427

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

ÁSZF: jelen dokumentum minősül a Player Media Kft hivatalos Általános Szerződési Feltételeinek

ÁSZF: jelen dokumentum minősül a Player Media Kft hivatalos Általános Szerződési Feltételeinek Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSzF) tartalmazzák a Player Media Kft által értékesített reklámfelületekre vonatkozó szerződésekkel kapcsolatos jogviszonyokban, a Szolgáltató és

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére

SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére 1023 Budapest, Bécsi út 4. T: 06-1-224-6278, F: 06-1-214-2224 honlap: www.vitaminep.hu e-mail: vitaminep@vitaminep.hu SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére mely létrejött egyrészről a VITAMIN Egészségpénztár

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

JELENTKEZÉSI ÍV BABA-MAMA WEBKIÁLLÍTÁS 2015. FEBRUÁR 12-15.

JELENTKEZÉSI ÍV BABA-MAMA WEBKIÁLLÍTÁS 2015. FEBRUÁR 12-15. Szolgáltató adatai: Neve: Netex-Magyarország Szolgáltató Kft. Címe: 7932, Mozsgó, Árpád u. 59. Telefonszám: 30/709 5985 E-mail cím: b.krisztian@webkiallitas.hu JELENTKEZÉSI ÍV BABA-MAMA WEBKIÁLLÍTÁS 2015.

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG)

INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG) INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG) 7/2015. (XI.01.) 1. A Szerződés tárgya A Megbízott kötelezettséget

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett:

MEGÁLLAPODÁS. között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett: MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Székhely: Képviseli: mint önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat), és másrészről a Castrum Network Kft. Székhely: 1053 Budapest, Magyar u. 3. 1. em. 2. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:...

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:... VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a... (Megrendelő neve/megnevezése) székhely/lakhely:... cégjegyzéket vezető bíróság:... cégjegyzékszám:... adószám:... bankszámlaszám:... képviseli:...,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Reklám közzétevőjének megnevezése, székhelye: Cégnév: EURÓPA RÁDIÓ Műsorszolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Rövidített név: Európa Rádió Székhely:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 4, adószám: 15566843-2-13,

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés Iktatószám: AK-06-150/23009. amely létrejött egyrészről az Állami Számvevőszék Székhelye: 1052 Budapest, Apáczai Csere J. u. 10. Törzskönyvi szám: 324766 Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár

Részletesebben

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail)

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) Megbízási szerződés Mely létrejött egyrészről ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) továbbiakban Megbízó, másrészről a Creative Soul Kft. Székhely: H-8230 Balatonfüred

Részletesebben

szerződésszám: előregisztrációs szám: értékesítő kódja:

szerződésszám: előregisztrációs szám: értékesítő kódja: *Egyedi Előfizetői Szerződés / Írásbeli Értesítés MinDig TV Extra hírközlési szolgáltatásokra vonatkozóan **Televízió szolgáltatás Internet szolgáltatás Televízió & Internet szolgáltatás * Jelen dokumentum

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

Készülék kölcsönzésére és használatára vonatkozó szerződés természetes személy felhasználók számára

Készülék kölcsönzésére és használatára vonatkozó szerződés természetes személy felhasználók számára Készülék kölcsönzésére és használatára vonatkozó szerződés természetes személy felhasználók számára mely létrejött egyrészről az alább megjelölt Tulajdonos Elnevezése: Siketek és Nagyothallók Országos

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ARKON ZRT. (székhely: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a., adószám: 140856222-41, cégjegyzékszám: 01-10-045793),

Részletesebben

A Bardor Ajándék Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF )

A Bardor Ajándék Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF ) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Bardor Ajándék Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF ) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1 A Bardor Ajándék

Részletesebben

Szállítási és forgalmazási szerződés

Szállítási és forgalmazási szerződés 1/5 Szállítási és forgalmazási szerződés mely létrejött egyfelől a Zimmer Hungária Kft. ( adószám: 10832037 2 13; Cg: 13 09 069532, bankszámla szám: Sopron Bank Zrt. 17600011 00203863 00200004 2011 Budakalász,

Részletesebben

Webshop létrehozásának jogi feltételei

Webshop létrehozásának jogi feltételei Webshop létrehozásának jogi feltételei Hatályos 2014. december www.net-jog.hu, net-jog@net-jog.hu 1 Tartalomjegyzék Nem szükséges engedély, üzlet... 3 Engedélyköteles üzletek... 3 Tevékenységi kör, számlaképesség...

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására Jelen dokumentum a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara 2015. június 17. napján kelt Pályázati Kiírás 4. számú melléklete.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) amely létrejött elektronikus úton egyrészről Cég neve: Számlaközpont Zrt. Székhelye: 7623 Pécs, Nagyvárad utca 15. Adószám: 24091271-2-02 Képviselő:

Részletesebben

Mit jelent az elállási jog?

Mit jelent az elállási jog? Megszüntethetjük-e egyoldalúan a már megkötött, általunk aláírt üdülőhasználatra, hosszú távra szóló üdülési termékre vagy üdülési jog cseréjére vonatkozó szerződésünket? Igen, a hatályos jogszabályok

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról Amely létrejött egyrészről (Cégnév),..(Cím), (Adószám), (Telefon) Képviselő neve: Másrészről Sági Zoltán

Részletesebben

JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZABÁLYOZÓ SZERZŐDÉS

JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZABÁLYOZÓ SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZABÁLYOZÓ SZERZŐDÉS Jelen szerződés (továbbiakban: Szerződés) amely létrejött egyrészről a Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSzF ) tartalmazzák a Média 11 Tömegkommunikációs és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1113

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A Bíbor Kiadó Bt. (3516 Miskolc, Ginzery S. u. 19.) mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató), a miskolcfoto.hu honlapon található képfeltöltő rendszert használó ügyfelei

Részletesebben

Online szolgáltatási szerződés

Online szolgáltatási szerződés Online szolgáltatási szerződés Az alábbi szabályok és feltételek minden partnerünkre vonatkoznak. A FitRadio Online Felülete (www.fitradio.hu) oldalának hozzáférése, böngészése, használata esetén elismered,

Részletesebben

Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24.

Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24. Bátor Tábor Alapítvány Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24. 1 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI: A szolgáltató neve: Bátor Tábor Alapítvány A szolgáltató székhelye: 1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 46-48.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai

Részletesebben

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE a továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére Tárgy: Hulladékszállító jármű ingyenes használatba adása Előkészítette: Gál András osztályvezető Műszaki Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/14. Döntéshozatal módja: egyszerű

Részletesebben

Az elektronikus kereskedelem jogi háttere WWW.ORMOSNET.HU

Az elektronikus kereskedelem jogi háttere WWW.ORMOSNET.HU Az elektronikus kereskedelem jogi háttere Dr. Ormós Zoltán Ormós Ügyvédi Iroda 2010. 04. 14. AZ ELŐADÁS VÁZLATA Fogyasztóvédelem az elektronikus kereskedelemben áttekintés Leggyakoribb problémák a webboltokkal

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: Kábelfix Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2612 Kosd, Kossuth utca 41. cégjegyzékszáma: Cg: 13-09-066609 adószám: 10825529-3-13

Részletesebben

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE Jelen szerződés létrejött egyrészről a Hrenkó Kft. (Székhely: 4461 Nyírtelek, Petőfi Sándor u. 4. adószám: 116959851-2-15,

Részletesebben

Hatály kezdete: 2011. június 1. oldal 1

Hatály kezdete: 2011. június 1. oldal 1 1. Fogalom meghatározások Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF), illetve az ennek feltételei szerint létrejött egyedi megrendelések tekintetében: Az ÁSZF tárgyi hatálya az 1.3.pontban

Részletesebben

Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt.

Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt. Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt. Érvényes 2012. szeptember 1-jétől. 1. Értelmező rendelkezések ÁSZF-ek: a Számlafizető Általános Szerződési Feltételei, a Domain-kezelő

Részletesebben

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely egyrészről a székhelye: levelezési címe: számlavezető pénzintézete: számlaszáma: számlázási cím:

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:.../2015. 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Területi-

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDÉS TÁRGYA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDÉS TÁRGYA MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött a Veszprémi Főegyházmegye Székhelye: 8200 Veszprém, Vár u. 18. Bír. Bejegyz. Sz. Pk. 60.140/1995/10 Adószáma: 19897253-1-19 Képviseli: Dr.Márfi Gyula, érsek, mint Megbízót,

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. 1) A felek megállapodnak abban, hogy a Bérlő bérbe vesz, Bérbeadó pedig bérbe ad a bérlővel

BÉRLETI SZERZŐDÉS. 1) A felek megállapodnak abban, hogy a Bérlő bérbe vesz, Bérbeadó pedig bérbe ad a bérlővel BÉRLETI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a ORATTI Kft. (2340 Kiskunlacháza, Rákóczi út 147. Adószáma:14534542-2-13) továbbiakban, mint Bérbeadó, másrészről: Cég neve: Székhelye: Adószáma: Bankszámlaszáma:

Részletesebben

Általános szerződési feltételek hirdetőknek

Általános szerződési feltételek hirdetőknek Általános szerződési feltételek hirdetőknek I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. A Figyelő Média és Kutató Kft. (továbbiakban Kiadó ) gondozásában megjelenő kiadványokban (legyen az nyomtatott vagy elektronikus)

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) WEBfield-Design Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Hatályos: 2005. január 01-től TARTALOM 1 A Szolgáltató neve, adatai 2. oldal 2 Az ügyfélszolgálat elérhetősége 2. oldal 3 Az ÁSZF alanyai 2.

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

Általános Szolgáltatási Feltételek Ingatlan Forrás Üzletszabályzat

Általános Szolgáltatási Feltételek Ingatlan Forrás Üzletszabályzat Általános Szolgáltatási Feltételek Ingatlan Forrás Üzletszabályzat Hatályos 2016. január 1-től új ÜZLETSZABÁLYZAT megjelenéséig vagy visszavonásig Jelen Üzletszabályzat tartalmazza az InterPont Plus Kft.

Részletesebben

2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Amely létrejött, egyrészről

2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Amely létrejött, egyrészről 2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Amely létrejött, egyrészről ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. Székhelye: 1055 Budapest, Honvéd utca 20/A Cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-045985

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Hatályos: 2014. május 15-től 1. A Szolgáltató 1.1. A Szolgáltató adatai Név: Datacast Rendszerház Kft Székhely és számlázási

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Egyedi előfizetői szerződés szerződés száma:. Előfizető és Szolgáltató az alábbi adatok (1. Adatlap, 2. Szolgáltatási lap) és nyilatkozatok alapján, valamint a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033 Budapest, Fő tér 3., képviseli Bús Balázs polgármester, mint megrendelő (továbbiakban,

Részletesebben