Hallgatók a Tudomány Szolgálatában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hallgatók a Tudomány Szolgálatában"

Átírás

1 MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY a MHTT Műszaki Szakosztály és a ZMNE folyóirata XXI. évfolyam, különszám, 2011.december ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM VÉDELMI IGAZGATÁS SZAK A Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében a Hallgatók a Tudomány Szolgálatában Védelmi igazgatás szakos hallgatók I. országos tudományos konferenciája Andok László r.fhdgy. Migrációs veszélyhelyzet-kezelés Európában (The treatment of migration danger situation in Europe) Budapest, november

2 Migrációs veszélyhelyzet-kezelés Európában ABSTRACT A tanulmány a migrációról és annak hazai, valamint Európai kezeléséről készült, azon célból, hogy azok számára is érthetővé tegye a migráció jelenségét, és feltárja veszélyeit, akik a mindennapjaik során nem kerülnek, kerülhetnek közelebb ehhez a témához, de késztetést éreznek arra, hogy látókörüket tágítsák, és megismerjék ezen téma alapjait, a jelenlegi migrációs helyzet Európai eseményeinek bemutatásával. Ennek érdekében a tanulmány első részét a migráció értelmezésének szántam, melyben bemutattam a migrációt magát, mint jelenséget, a pozitív és negatív oldalainak vizsgálatával, valamint rávilágítottam az általa okozott veszélyekre, melyek a nyugati társadalmakat érinthetik, érintik. A migráció, mint társadalmi jelenség bemutatásán keresztül a biztonságpolitikát befolyásoló tényezőket vizsgálva jutottam el a jelenlegi Európai migráció-kezelés gyakorlatainak elemzéséhez, mely elemzést csupán érintőlegesen tárgyaltam annak rendkívüli bonyolultsága és összetettsége miatt. Az elkészült tanulmány, reményeim szerint sokak érdeklődését felkelti majd a téma iránt, és továbbkutatva azt, szélesebb rálátást biztosít majd ezen, a jövő szempontjából fontos veszélyfaktorra. The treatment of migration danger situation in Europe ABSTRACT This study was made about migration and its treatment in Hungary and Europe, its main task is to show the phenomenon and danger of migration with the presentation of events in Europe at the current migration situation for those people, who couldn t get involved in this issue, but they might feel for a reason,that to strechting their view and get to know the basic of this subject.. For this reason, the first part of my study was created to identify of migration, inwich presented migration itself, as a phenomenon, with an examination of positiv and negativ side, and highlighted its dangers and threats, which could be affect the western society. Through presentation of migration, as a social phenomenon, I was examining its factor, wich contact to security policy, arrived at the practices of current European migration-treatment. I analysed these praciteces, which analysis is just easily discussed because of its difficulty and complexity. According to my hope, this finished study will be rising many people s interest about the subject and futher development of this, be ensure a wider view of this important danger factor regarding to future. 132

3 Kulcsszavak: Migráció (Migration) Migrációt kiváltó okok, körülmények (Root cause of migration, circumstances) A Magyar Köztársaság migrációs politikája, veszélyeztetettsége, az Európai Uniós jogelveknek való megfelelés (The migration politics of the Republic of Hungary, its endangerment, being equal to the European Union principles of law) A migráció veszélyei, ezek kezelése (The dangers of migration, its treatment) Migrációs veszélyhelyzet kezelés napjainkban Európában (The treatment of Migration danger situation in nowdays Europe) Következtetések (Conclusions) 133

4 BEVEZETŐ A tanulmány fő kérdésfeltevése: a migráció, mint potenciális veszélyforrás, milyen hatással van életünkre, milyen veszélyeket rejteget, és mire kell számítanunk a jövőben. Ezek azok a kérdések melyeket a dolgozat keretein belül vizsgálat alá kívánok helyezni, és elemzés, szemléltetés módszerével be kívánok mutatni. Világos képet szeretnék festeni a jelen korunkat érintő migrációról, a háttérben rejlő okok boncolgatásával, valamint a mindennapok során lejátszódó eseményeinek elemző bemutatásával. Az Európát érintő migrációs nyomás kezelésének elemzésén keresztül be kívánom mutatni a migráció okozta veszélyeket, melyek potenciálisan érintik hazánkat és egész Európát. Továbbá, mint a migráció okozta problémákkal foglalkozó rendőrtiszt, kötelességemnek érzem, hogy környezetem számára világosabb képet adjak a jelenlegi helyzetről, annak hazai és Európai kezeléséről, és megpróbáljak általános, az emberek többségében felmerülő alapvető kérdésekre választ keresni a témával kapcsolatban, hiszen a téma mai közmédiumok általi bemutatása véleményem szerint a helyzetet nem a valóságnak megfelelően ábrázolja, így az átlagember számára az érthetetlen, és mellékes lehet. A téma aktualitása mindennapos, hiszen nap mint nap lehet híreket hallani az Európa felé irányuló migráns tömegek érkezéséről, és az ezen tömegeket kísérő problémák halmazairól. A tanulmány elkészítésével tehát szeretném a figyelmet a témára irányítani, mivel az sokkalta jobban érint mindannyiunkat, mint azt gondolnánk. 1.MIGRÁCIÓ (Migration) A migráción belül alapvetően két féle formát különböztethetünk meg: a legális, és az illegális migrációét. Ha ezt a csoportosítási szempontot vesszük alapul akkor meg kell határozzuk ezen két forma fő jellemzőit, melyből a későbbiek során a veszélyekre tudunk következtetni A migráció legális formája: A migráció legális formája egy szabályokhoz kötött folyamat, mely szabályozottság biztosítja a nyilvántarthatóságot, ezáltal is képet adva az aktuális 134

5 helyzetek pontos értékelésére az egyes államok, nemzetközösségek, Európa, és az Európai Unió tagállamai számára. Alapvetően a legális migráció az államok, Európa mindennapjait nem zavarják meg, hiszen a legalitás teszi lehetővé azt, hogy az államok számoljanak a migráció ezen formáját választók mozgásával, letelepedésével, munkavállalási terveivel. 1.számú fotó: Határátlépés Röszkén, Készítette:MTI 1 Mint az a fenti fotón is látszik, a migráció legális formája az ellenőrzött határátléptetéssel valósul meg, melynek keretén belül, a nemzetek, nemzetközösségek, Schengeni térség szabályait betartva történik a bevándorlási politika megvalósulása. Az alapvető problémákat a migráció szabályozatlan formája, az illegális migráció okozza!! 1.2.A migráció illegális formája: A migráció illegális formája, azért jelent nagyobb veszélyt a nyugati államokra nézve, mert az ezen formát választó emberek sok esetben szabályozatlan keretek között, 1 1.számú fotó: Határátlépés Röszkén, Készítette: MTI, Letöltés ideje: , Letöltés helye: 135

6 általában iratok, nyelvtudás, és mindenféle regisztrációt mellőzve érkeznek Európába, elsősorban a fejlettebb, az Európai Unió nyugati régiói irányába. Ezen embertömegek mindenféle irat nélkül, jellemzően a Schengeni Határellenőrzési rendszer gyengeségeire alapozva kívánnak meg bejutni az Európai Unióba, és ott munkát vállalni. Ezáltal a regisztráció hiányára való tekintettel, mintegy szellemként létezve élnek az EU valamely tagállamában, növelve a bűnözés, a feketemunka, és esetlegesen a terrorizmus bázisát. 2.számú fotó: Illegális bevándorlók egy Magyarországra tartó kamionban, Készítette:MTI/EPA 2 A fenti fotón jól látható az illegális migráció egyik tipikus megvalósulási formája, a megbújásos módszerrel elkövetett tiltott határátlépés. Az illegális határátlépés ezen a módszeren kívül még rengeteg más módon is megvalósulhat, mely módozatok egyre kifinomultabbak, és egyre nehezebben fedhetőek fel, ezzel is nehezítve az illegális migráció kiszűrését és növelve a csempészek bevételeit. 2 2.számú fotó: Illegális bevándorlók egy Magyarországra tartó kamionban, Készítette:MTI/EPA, Letöltés ideje: , Letöltés helye: 136

7 2. MIGRÁCIÓT KIVÁLTÓ OKOK, KÖRÜLMÉNYEK (Root cause of migration, circumstances) Ma súlyos demográfiai és migrációs kihívásokkal kénytelen szembenézni a fejlett világ egésze, amelyet belülről a generatív népességcsökkenés, kívülről a kevésbé fejlett és alulfejlett világ túlnépesedése, vagyis a világszintű egyenlőtlenség demográfiai kísérőjelensége fenyeget. A fejlett világ népessége csupán ötöde a világnépességnek. Ezzel az 1,2 milliárd fővel, amely a Föld gazdasági és fogyasztási javainak döntő hányada felett rendelkezik, a fejlődő világban ötmilliárd fős embertömeg áll szemben. Míg a fejlett világ népessége száz év alatt a bevándorlással együtt éppen megduplázódott, addig a kevésbé fejlettek össznépessége önerőből megnégyszereződött. 3 A világ szegényebb régióiban a népességrobbanás következtében kialakult abszolút és relatív szegénység mindenképpen fő oka korunk migrációs kihívásainak. Az alacsony nemzeti jövedelem, az egyenlőtlen személyi jövedelmi és vagyoni viszonyok, a népesség növekedésének régiónként kiugró üteme, a nem arányos gazdasági növekedés, a növekvő munkanélküli tömegek és a bűnözés mind az illegális migrációt előidéző okok. Más régiók szívóhatása is bátoríthatja a migrációt, vagy legalábbis befolyásolhatja a mozgás irányát, akárcsak a gazdasági jólét, a kulturális affinitás, az ott élő, korábbi honfitársak segítségébe vetett remény, valamint a célország migrációs politikája. Az aránylag jobban álló, fejlődő országokban a ki nem elégíthető elvárások demonstrációs hatása okozhat feszültséget és járhat migrációs hatással A migráció csoportosítása A migrációt több módon lehet csoportosítani, melyek a következők: belső (országon belüli helyváltoztatás), nemzetközi migráció (egy vagy több ország államhatárának átlépése). 3 Póczik Szilveszter: Nemzetközi migráció: nemzetközi kockázatok, Magyar Tudomány: a Magyar Tudományos Akadémia folyóirata (1956-), 169.évfolyam 2008/9.szám ( ) 1.oldal 137

8 A nemzetközi migrációban megkülönböztetünk bevándorlást és kivándorlást az iránytól függően. Az elemzendő téma szempontjából az államhatárokon átívelő nemzetközi migráció a fontosabb. Az illegális migráns ezt a tevékenységet a jogi szabályozás megkerülésével, annak betartása nélkül, jogellenes tartózkodással valósítja meg. Ha pedig a migráció okait vizsgáljuk, az alábbi csoportosítást alkalmazhatjuk az okok visszavezetésére. Az ok, amiért el akarja hagyni a származási országát a személy: ez lehet például szegénység, etnikai, faji vallási üldöztetés, polgárháború stb. Az ok, ami miatt a célországba akar menni: ez főleg a jó gazdasági helyzet, esetleg a jobb munkahely lehetősége, és ezáltal a jobb élet reménye. Magyarország esetében a migrációval foglalkozó szakemberek megállapították, hogy egyfajta szívó és toló hatás is egyidejűleg megfigyelhető. a) A szívó hatás azt jelenti, hogy hazánk kiemelt célpont az illegális migránsok számára, tranzit-ország jellegénél fogva. b) Továbbá, a toló hatás azt jelenti, hogy hazánk, mivel a migránsok csak egy ugródeszkának tekintik a nyugati államok felé, így az illegális migránsok nyugati határokon való, kifelé irányuló csempészete figyelhető meg egyre nagyobb arányban, és ez okozza a toló hatást. Magyarország, főleg földrajzi elhelyezkedésének köszönhetően, mindig is kelet és nyugat összekötője volt, így az illegális nyugatra irányuló migrációs útvonalak is keresztülhaladnak rajta. A statisztikák is kimutatják, hogy főleg afrikai és ázsiai országokból származik a migránsok többsége (lásd 5.fejezet) Megoldások a probléma kezelésére: A megoldások közt legcélravezetőbb lehet magának a migráció igényének nagymértékű csökkentése. A nemzetközi támogatások fejlesztenék a gazdaságot, munkahelyeket és jobb életkörülményeket teremtenének, ami által csökkentenék az emberek kivándorlási szándékát. Alapigazság azonban, hogy nem a szegények legszegényebbjei vándorolnak el, hanem inkább azok, akiknek van forrásuk előteremteni a szükséges feltételeket, és van személyes motiváltságuk. A tények 138

9 cáfolják azt a feltételezést is, hogy a szélsőséges szegénység szélsőséges migrációt indít el, sőt általában a legszegényebb népek migránsai nem vonulnak át határokon. Ahol mégis megteszik, ez tömeges és tartós jelenség, továbbá gyakran politikai üldöztetés a háttere. Politikai és társadalmi események is elindíthatnak olyan migrációs mozgást, sőt menekülést, amelyek érintettjei nem tartoznak az 1951-es Genfi Konvenció hatálya alá. Összegezve a migráció, különösen az illegális formája, veszélyes a fejlett világra. A veszély csökkentése és megállítása, a következő időkben nagy felelősséget ró a fejlett államokra, azok határőrizeti és menekültügyi szervezeteire. 3. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG MIGRÁCIÓS POLITIKÁJA, VESZÉLYEZTETETTSÉGE, AZ EURÓPAI UNIÓS JOGELVEKNEK VALÓ MEGFELELÉS (The migration politics of the Republic of Hungary, its endangerment, being equal to the European Union principles of law) A Magyar Köztársaság migrációs politikája az Európai Uniós jogelveknek megfelelően igazodik az Európai Unió migrációs politikájához. Teszi ezt azért, mert az Európai Unió egy gazdasági alapokon nyugvó, és nemzetgazdasági célokat szolgáló nagy gazdasági egység, melynek létrehozási céljai között szerepelt az USA gazdasági ellenfelének, ellensúlyának lenni. Ezen gazdasági célok megvalósítása, és a globalizáció okozta terrorfenyegetettség következtében az Európai Unió megalkotott egy egységes jogelvi alapokon nyugvó migrációs politikát. A migrációs politika célja a gazdasági térség, és állampolgárai számára nyújtott szolgáltatások elsődleges védelme. Ennek érdekében megalkotásra került a Schengeni Egyezmény, melynek hazánk is tagjává vált az EU-s belső határainak megnyitásával. A Schengeni egyezmény alkalmazásával hazánk határszakaszainak nagy része a Schengen térség belső határává, míg déli, és keleti határaink a Schengen övezet külső határává váltak. Ezen tagságunkból következőleg a Schengen külső határokon kell elfogni, illetve kiszűrni azokat az illegális migránsokat, akik a külső határ átlépésével kívánnak meg jogellenesen az Európai Unióba bejutni, és ott illegálisan tartózkodni. Éppen ezért a Schengeni külső határok őrizetének meglehetősen szigorúnak és hatékonynak kell lennie, hiszen ezen 139

10 határok védelmével az egész európai térséget kell megvédenünk az illegális migránsoktól, a bűnözéstől és a terror terjedésétől. 1.számú ábra: A schengeni övezetbe tartozó tagállamok 2009-ben 4 Az ábra a Schengen övezet jelenlegi tagállami struktúráját szemlélteti, láthatóvá téve a Schengen térség ún. külső határait, melyek az ábrán is jól láthatóan, rendkívül hosszúak, ezáltal megnehezítve az övezet illegális migráció elleni védelmét az ún. harmadik országokból érkező migránsokkal szemben A Schengeni Egyezmény: Az egyezmény lényege, hogy lehetővé teszi az EU belső területén a szolgáltatások, személyek szabad áramlását, ezáltal egységes lehetőséget biztosítva a 4 1.számú ábra: A schengeni övezetbe tartozó tagállamok 2009-ben, Forrás: Transindex: a napos oldal Letöltés ideje: , Letöltés helye: 140

11 tagállamok állampolgárai részére a szabad élethez, a térségen belüli szabad mozgáshoz. Ezzel ellentétben azonban szigorú szabályok vonatkoznak a gazdasági térségen kívülről érkező külföldi, ún. harmadik országok állampolgáraira. Az ún. harmadik országok állampolgárai nehezen válhatnak a gazdasági térség valamely államának állampolgárává, ott nehezen vállalhatnak bármiféle munkát a szabályozásból következően. Mivel a migrációs politika megalkotásakor a jogalkotók el akarták kerülni az Európai Unión belüli nemzeti és állampolgári érdekek sérelmét, ezért egységes bevándorlási politikát kezdtek el alkalmazni a harmadik országok állampolgáraival szemben. A migrációs politika, és annak gyengeségei, az Európai Unió legfelsőbb törvényhozói szintjein folyamatosan terítéken szerepel. Ketyegő bombák -Nő az ellenszenv az EU-ban a vendégmunkásokkal és a bevándorlókkal szemben, ami kikezdheti a személyek és a munkaerő szabad áramlásának elvét. Az idegengyűlölet számos országban politikai programmá vált. 5 2.számú ábra Előítéletesség és jóléti sovinizmus a régióban 6 A fenti ábra egy felmérés keretében készült, melynek lényege elsősorban az idegenekkel szembeni félelem, és előítéletesség felmérése volt Európa néhány országában. Mint látható, hazánknak ilyen tekintetben még van hová fejlődnie, és van még mit tanulnia. 5 HVG 2010.október.9 /46.szám/ 28.oldal: Ketyegő Bombák /Keresztes Imre írása/, folyóiratcikk 6 2. számú ábra: Előítéletesség és jóléti sovinizmus a régióban, Forrás: ma.hu, Letöltés ideje: , Letöltés helye: 141

12 A régióban a bevándorlás-ellenesség nem a migránsokkal való együttélésen, hanem elsősorban az ismeretlentől való félelmen alapul. A bevándorlók társadalmi megítélését feltehetően erősen befolyásolják azok a hírek is, amelyek a nagy nyugateurópai befogadó országokba érkező bevándorlók integrációs problémáiról és az ennek kapcsán kialakuló etnikai, kulturális ellentétekről szólnak. A migrációs folyamatok változásából fakadó politikai kockázatot emeli, hogy a kormányok eddig nem ismerték fel: a bevándorlás mértéke nem kizárólag migrációs szabályok szigorításától függ. A jelek szerint azonban a térségi kormányok egyelőre nem foglalkoznak a bevándorlásellenesség kezelésével, hanem inkább megfelelni próbálnak annak. 7 Most isszuk meg a levét a fél évszázados laza bevándorlási politikának 8 - -jelentette ki júliusban Nicolas Sarkozy francia elnök a franciaországi romatelepek vitatott felszámolása kapcsán. 3.számú fotó: Illegális romatelep felszámolása a Lille-hez közeli Mons en Baroeul-ben, Készítette: Pascal Rossignol (Reuters) 9 7 HVG 2010.október.9 /46.szám/ 28.oldal: Ketyegő Bombák /Keresztes Imre írása/, folyóiratcikk 8 HVG 2010.október.9 /46.szám/ 28.oldal: Ketyegő Bombák /Keresztes Imre írása/- Az idézetet tartalmazó eredeti cikk a HVG 2010.szeptember.18-i számában szerepelt 9 3.számú fotó: Illegális romatelep felszámolása a Lille-hez közeli Mons en Baroeul-ben, Készítette:Pascal Rossignol (Reuters), Forrás:Népszabadság Online Letöltés ideje: , Letöltés helye: 142

13 A fotó a 2010.évben a Franciaországban illegálisan tartózkodó, és ott illegálisan letelepedő romák által létrehozott, többnyire a városok szélén létesített romatelepek felszámolásaikor készült. Ezen romatelepeket a francia kormány a bűnözés terjedésének fő forrásaiként aposztrofálta, így nyitva lehetőséget azok erőszakkal történő felszámolásának, és az ott lakók hazájukba való visszatoloncolásának. 4. A MIGRÁCIÓ VESZÉLYEI, EZEK KEZELÉSE (The dangers of migration, its treatment) 4.1. A migráció veszélyei Modern világunkban az embereknek, egyes államoknak, egyes földrészeknek újabb, és újabb problémákkal, veszélyekkel kell szembenézniük. Hazánk és Európa szempontjából a jelenlegi viszonyokat figyelembe véve a migráció növekedése és egyre kontrollálhatatlanabb volta rendkívüli veszélyeket rejteget. A biztonságpolitikai kérdések közül napjainkban fokozottan előtérbe került a nemzetközi migráció. Az emberek növekvő mértékű áramlása országok, sőt kontinensek között önmagában is konfliktusokat generál, de ha arra gondolunk, hogy az illegális migránsokhoz hányféle biztonsági kockázat tapad a fekete munkától, a drogkereskedelmen keresztül, egészen a nemzetközi terrorizmusig, akkor belátjuk, hogy kikerülhetetlen téma. 10 Egyes Európai országokban a migráció, annak is elsősorban az illegális formája olyan problémákat idézett elő, melyek kezelése az adott nemzet, vagy az Európai Unió segítségét is megkövetelte. A migráció okozta problémák körén belül, a teljesség igénye nélkül említhetjük a 2010.évi franciaországi roma, és illegális migránsok által alkotott telepek felszámolását, illetve a 2011.évben az Olaszországot ért (Lampedusa szigeti) rendkívüli mértékű migrációs nyomást. A bevándorlás egyes bevándorló csoportok részben sikeres beilleszkedése ellenére számos konfliktus és biztonsági kockázat forrása. A 21. századi bűnözés, különösen a széles körben bűnözési félelmeket gerjesztő közönséges kriminalitás oroszlánrésze a leszakadó rétegek, köztük a bevándorlók kriminalitásából adódik. A szociálpolitika nem 10 Szabó A. Ferenc: Nemzetközi migráció és biztonság (2004), Hadtudomány: A Magyar Hadtudományi Társaság folyóirata (1991-) XIV.évfolyam 1.szám ( ), 1.oldal 143

14 képes hatékonyan kiegyenlíteni a bevándorlók és utódaik integrációs hátrányait, az igazságszolgáltatás eredménytelenül bünteti a szükségszerűen visszaeső bűnelkövetővé váló hátrányos kisebbségi helyzetben lévőket, a politika pedig a többségi társadalom legfenyegetettebb alsó rétegeitől követel toleranciát: a megkárosított szegényektől a náluk még szegényebbekkel szemben. 11 A migrációs nyomás növekedése, és az egyre növekvő illegális migránsok száma rengeteg járulékos problémát és veszélyt rejteget. Már-már elcsépelt és közhely, ha a ei New York-i, vagy a ei Londoni terrortámadást emlegetve a terrorizmus és a migráció között párhuzamot vonva együtt emlegetjük a két dolgot. Azonban azt is világosan kell látnunk, hogy a migráció illegális formájának Európába való begyűrűzése valóban hordozza a terrorizmus veszélyének begyűrűzését is. Jó példa erre a ei Londoni terrortámadás, melynek során az elkövetők is migránsok voltak, akik az iszlám nevében hajtották végre merényleteiket. Az európai emberekben éppen ezen példákból kiindulva bizonyos mértékű ellenszenv van a migránsokkal szemben, mivel a más vallású emberek tömegei más értékeket képviselve, sokszor másképp értékelik a különféle bűncselekményeket, így sok esetben elfogadhatónak is tartva azokat. A migrációval szembeni félelem tehát valós, és egyre mélyül Európában. Világossá vált, hogy a multikulturális társadalom koncepciója újragondolásra, az Európai Unióba irányuló bevándorlás pedig a korábbiaknál átgondoltabb tervezésre és szabályozásra szorul A migráció és veszélyeinek kezelése A migráció okozta veszélyhelyzetek, veszélyek kezelése során egységes elveken alapuló megoldásrendszereket kell találni. Ezen rendszerek keretén belül meg kell oldani magának az illegális migrációnak a problémáját, valamint annak kezelésére vonatkozóan egységes gyakorlatot kellene kialakítani. A Schengeni megállapodás következtében ugyan elvi síkon az ún. harmadik országok állampolgáraival szembeni eljárás egységes, azonban a tagországok eljárásmódjai különbözhetnek egymástól. 11 Korinek László (2006): Nomádok és letelepedettek gondolatok a közösségi bűnmegelőzésről. Jogtudományi Közlöny Póczik Szilveszter (2006): Nemzetközi migráció, kisebbségek, társadalmi kockázatok és megoldások. Polgári Szemle. XII

15 A fenyegető folyamatok ellenére ma az Európai Unió és tagországai nem rendelkeznek megfelelő bevándorlási koncepciókkal, a bevándorlási politika megteremtésének szükségességét érintő felismerés csak az ezredfordulóra született meg. Ennek három fő feladatot kell megoldania: 1.) az őshonos népesség fogyásának visszafordítását, 2.) a népességcsökkenés szabályozott bevándorlási folyamatokra támaszkodó további ellensúlyozását, valamint 3.) a bevándorló népesség integrációjának tervezését és szabályozását. 13 Az Európai Unió jelenlegi migrációs politikájáról elmondható, hogy elsősorban azokat a munkavállalókat preferálja, akik csupán meghatározott időre érkeznek dolgozni az Európai Unióba. Ez ugyan kedvez a munkát ajánló államok gazdaságainak, azonban korrekt, és hosszú távú migrációs politikát a rövidtávú foglalkoztatási lehetőségekre nem lehet hatékonyan kiépíteni. Talán ennek is köszönhető az a már-már kissé kaotikus helyzet, amely egyes Európai Uniós tagországokban kialakult (pl. Franciaország, Németország, Spanyolország stb.). Véleményem szerint a hatékony migrációs politikának a migránsok számára is hosszú távú lehetőséget biztosítónak kellene lennie, így kiküszöbölhetővé válna az a nagyarányú bűnelkövetési hajlam, ami jelenleg jellemzi az elsősorban illegálisan tartózkodók csoportjait. Ezt a megállapításomat arra alapozom, hogy véleményem szerint a hosszú távú letelepedés, és munkavállalás feltételezné az adott társadalom normáinak elfogadását és az azokhoz való igazodást. Míg jelen esetben viszont a letelepedés lehetőségének szűk rétegek számára való lehetővé tétele, ezen problémák hosszú távú megőrzését biztosítja, és a helyzetet nem oldja meg. De hogy hogyan is folyik a migráció kezelése napjainkban néhány Európai Uniós tagországban, és nálunk, azt a következő fejezetből talán kissé érzékelhetőbbé válik. 13 Póczik Szilveszter: Nemzetközi migráció: nemzetközi kockázatok, Magyar Tudomány: a Magyar Tudományos Akadémia folyóirata (1956-), 169.évfolyam 2008/9.szám ( ) 1.oldal 145

16 5. MIGRÁCIÓS VESZÉLYHELYZET KEZELÉS NAPJAINKBAN EURÓPÁBAN (The treatment of Migration danger situation in nowdays Europe) Ebben a fejezetben a hazai és az Európai Unió más országai által alkalmazott migrációs veszélyhelyzet kezelést vizsgálom. A vizsgálat fő szempontja a migráció kezelés hatékonysága, és a hosszabb távú problémák kezelésére vonatkozóan megtett lépések fókuszpontba helyezése Mai migrációs veszélyhelyzetek Ma, a modern világ szinte minden médiuma az Európát sújtó hatalmas migrációs nyomásról tudósít. Migráció Európában mindig is volt, hiszen a nyugat-európai országokban nagy hagyománya van pl. a török vendégmunkások beáramlásának, azonban ez, a szinte már-már megszokott helyzet, az elmúlt néhány évben gyökeresen megváltozott. Gondoljunk csak a Koszovó és Szerbia különválása körüli nagy menekülthullámokra, valamint a napjainkban hatalmas problémákat okozó olaszországi, elsősorban Ázsiából és Afrikából érkező hatalmas menekülthullámra. Ezen menekültügyi veszélyhelyzetek kialakulásánál egységesen megállapítható, hogy a politikai változások idézték elő, mely változások emberek tíz, vagy százezreit késztették menekülésre, elsősorban Nyugat-Európa irányába. Ma ezen embertömegek a Schengeni külső határokat ostromolják mindaddig, amíg céljukat el nem érve, be nem jutnak az övezeten belülre. A veszélyhelyzetet éppen ez idézi elő, hiszen a Schengen külső határok őrizete a tagállamok kormányai részéről rendkívül nagy anyagi ráfordításokat igényel, és mindemellett a probléma gyökerét mégsem szűnteti meg. Továbbá a gyakorlatban alkalmazott jogkövetkezmények (pl. tiltott határátlépés miatt) túl enyhék ahhoz, hogy a határőrizeti szervek a problémákat hatékonyan tudják kezelni, és kontroll alatt tartani. Hazánkban is éppen ez a helyzet állt elő, mivel az illegálisan érkezőkkel szemben a jogkövetkezmények már-már betervezettek arra az időszakra, amíg céljukig el nem jutnak. És többnyire ez a helyzet az Európai Unió többi, nagyobb migrációs nyomásnak kitett országában, így pl. Olaszországban is. Ugyan korábban Franciaország indítványozta a szigorúbb migrációs politika alapkövének letételét, azonban az Európai Unió Tanácsa ezt nem tartotta kellően meglapozottnak, így pl. a Schengeni övezeten belülre eső államok, a nemzeti érdekeikre hivatkozva továbbra sem állíthatják vissza a 146

17 belső határon a határellenőrzést abból a célból, hogy beljebb egy újabb szűrőpontként esetleg gátat szabjanak az illegális migránsok tömegeinek. Ezek alapján a mai helyzet eléggé kritikussá kezd fajulni, hiszen az észak-afrikai régiókból, a politikai átalakulások következtében rendkívül sok migráns érkezik az európai térség határaihoz, amely tömegek érkezése ugyan már prognosztizálható, azonban az ekkora méretű migráció kezelése még abszolút nem megoldott, éppen ezért sok EU-s országban nő az elégedetlenség a térség határainál tapasztalható migráció kezelése miatt, és hatékony lépések megtételét várják el az EU-tól. Azonban ezek a lépések a jelenlegi folyamatokat figyelve inkább csak tűzoltó jellegűek, semmint hatékonyak. Ilyen intézkedés pl. az EU határőr ügynökségének, a Frontex ügynökségnek a felduzzasztása, és a Schengeni külső határövezetekbe való vezénylése. Ezek a mobil egységek, ún. Rabbit csoportokra oszlanak, melyek feladata az egyes országhatárok határőrizetének megerősítése, továbbá tapasztalatok gyűjtése a hatékonyabb és egységes határőrizeti rendszer kialakításához. 4.számú fotó: Fontex Rabbit csoport a görög-török határ közelében, Készítette: Ismeretlen fotós 14 A képen egy, a Frontex Ügynökség által a görög-török határ közelébe küldött Rabbit csoport tagjait látjuk. Mint az a fotóról is jól látszik a csoport tagjai különböző 14 4.számú fotó: Frontex Rabbit csoport a görög-török határ közelében,forrás:atlantic Council, Letöltés ideje: , Letöltés helye:

18 nemzetek küldötteiből állnak, így megosztva a tapasztalataikat egymással és a görög kollégáikkal Az Európai Unió tagországait érintő veszélyhelyzetek és azok kezelése Napjaink migrációs veszélyhelyzeteinek kezelése egy elég komplex rendszerben kerül megvalósításra. Az egyes országok a migrációs veszélyhelyzetek kezelésében nem maradnak magukra. Mivel a Schengen külső határok hatékony őrizete közösségi kérdés, így a veszélyhelyzet kezelésnek is közösségi együttműködésen kell alapulnia. Az elmúlt néhány évben a migráció és az általa keletkeztetett veszélyhelyzetek gyökeres változáson mentek keresztül. A migráció és az általa keletkeztetett egyéb problémák, elsősorban Spanyolországban, Franciaországban, Németországban, Ausztriában, Magyarországon, Görögországban és Olaszországban idéztek elő nagyobb problémákat. Az illegális bevándorlás az utóbbi tíz évben különösen Olaszországban és Spanyolországban vet fel komoly problémákat. A határellenőrzés erősítése, a visszatérési hajlandóság támogatása, és a legális, szabályozott migrációs csatornák szélesítése mellett egyre fontosabbak a regularizációs, vagyis az illegális bevándorlók státuszának legalizálására irányuló programok. 15 Olaszország esete kiváltképp aggasztó az európai migráció-kezelést vizsgálva, hiszen ezen ország államhatárát rendkívül nagy számban lépik át az Észak-Afrikából menekülő migránsok tömegei. A migrációkezelés is veszélyhelyzetbe került, hiszen az olasz állam már-már nem képes egyedül ekkora méretű veszélyhelyzet kezelését ellátni. Ezen veszélyhelyzetet felismerve az Európai Unió a lehető legtöbb támogatást megadja az olasz állam számára a hatékony veszélyhelyzet kezeléshez, azonban a probléma megoldódása még úgy látszik, ennek ellenére is várat magára. Az olaszországi Lampedusa szigetére érkező menekültek száma annyira kritikusan magas, hogy a migráció-kezelés is sokkalta nehezebb, mint egy más ország esetében. 15 Farrant, Macha Grieve, C. Sriskandarajah, D. (2006): Irregular Migration in the UK. IPPR, April Letöltés ideje: , Letöltés helye:http://www.ippr.org/members/download.asp?f=/ecomm/files/irregular_migration.pdf&a=skip 148

19 5.számú fotó: Lampedusa szigetén már több a menekült, mint a helyi lakos Készítette:AFP hírügynökség 16 A helyzet megoldására jelenleg nem áll készen forgatókönyv, így szinte rögtönzötten történik a helyzet kezelése, ami a nyugatabbra fekvő államokban is érezhető. A gyenge hatósági felügyelet, és a veszélyhelyzet elharapózása miatt, már néhány hónapja más államok határainál, így hazánk államhatárain is megjelentek azok az észak-afrikai migránsok akik az olasz partoknál léptek Európa területére. Így ezen probléma terjedése egyre nagyobb problémát okoz, míg valós megoldás nem létezik. Már-már patthelyzet alakult ki, hiszen azon észak- afrikai migránsok is, akiket visszaküldenének hazájukba, azok sem hajlandóak visszamenni, emellett migránsok tízezreit látják el ideiglenes tartózkodásra vonatkozó vízummal az olasz hatóságok, amellyel a migránsok már beléphetnek a Schengen zónán belülre és ott szabadon mozoghatnak. Ami azt vetíti előre, hogy ezek az emberek a nyugati országokat megszállva, a vízumuk lejárta után már fellelhetetlenül fogják gyarapítani a feketemunka, a bűnözés, és esetlegesen a terrorizmus bázisait. És ez idézi majd elő a tényleges veszélyhelyzetet számú fotó: Lampedusa szigetén már több a menekült, mint a helyi lakos, Készítette:AFP hírügynökség, Forrás: Elhallgatott hírek, Letöltés ideje: , Letöltés helye: 149

20 6. KÖVETKEZTETÉSEK Ahhoz, hogy saját biztonságunkat megőrizzük, meg kell vizsgálnunk a körülöttünk lévő veszélyeket, fel kell térképeznünk a biztonságot veszélyeztető tényezőket mondják a védelmi szakemberek. A migráció, mint a XXI. század egy valós veszélyforrása rendkívül bonyolult, és nehezen kezelhető probléma, mely a jövőben egyre inkább a figyelem középpontjába fog kerülni. Teszi ezt majd azon okból, hogy a Föld népessége radikális méretekben megnőtt, így a sűrűbben lakott országok lakói megpróbálnak majd a jobb és könnyebb életben bízva a ritkábban lakott, de fejlettebb államok felé orientálódni. Az elemzett téma talán láttatja, hogy a migráció és annak veszélyei egy rendkívül komplex kezelési módot kívánnak anélkül, hogy a társadalmak és a bevándorlók érdekei is sérülnének. Ennek érdekében, úgy gondolom, hogy a migrációs politika még nagy változások előtt áll, mely változásoknak ezen tényezőket figyelembevéve kell megszületniük és megvalósulniuk. Azonban azt ne feledjük! A migrációra, minden negatív oldala ellenére Európának igenis szüksége van. FELHASZNÁLT IRODALOM 1. Farrant, Macha Grieve, C. Sriskandarajah, D. (2006): Irregular Migration in the UK. IPPR, April Letöltés ideje: , Letöltés helye:http://www.ippr.org/members/download.asp?f=/ecomm/files/irregular_migration.pdf&a=s kip 2. Hornyacsek Júlia - Veres Viktória: Katasztrófák, sebezhetőség, biztonság, Hadtudomány XVII. évfolyam 2007/3. sz. Budapest: p ISSN: Keresztes Imre: Ketyegő Bombák, HVG 2010.október.9, /46.szám/ 28.oldal, folyóiratcikk 4. Keresztes Imre: Ketyegő Bombák-előzmény cikk, HVG 2010.szeptember Korinek László (2006): Nomádok és letelepedettek gondolatok a közösségi bűnmegelőzésről. Jogtudományi Közlöny Póczik Szilveszter: Nemzetközi migráció: nemzetközi kockázatok, Magyar Tudomány: a Magyar Tudományos Akadémia folyóirata 2008/9.szám, 169.évfolyam ( ) 1.oldal 7. Póczik Szilveszter (2006): Nemzetközi migráció, kisebbségek, társadalmi kockázatok és megoldások. Polgári Szemle. XII Hornyacsek Júlia - Veres Viktória: Katasztrófák, sebezhetőség, biztonság, Hadtudomány XVII. évfolyam 2007/3. sz. Budapest: p ISSN:

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége?

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Glied Viktor egyetemi oktató / kutató Pécsi Tudományegyetem IDResearch Szolnok, 2012. december 4. A migráció 220-230 millió migráns (40-50 millió illegális

Részletesebben

Elméleti alapok a másodlagos migráció fogalmáról, megjelenési formáiról, kihívásairól

Elméleti alapok a másodlagos migráció fogalmáról, megjelenési formáiról, kihívásairól Elméleti alapok a másodlagos migráció fogalmáról, megjelenési formáiról, kihívásairól EMH X. Nemzeti Ülés Budapest, 2012. október 17. dr. MOLNÁR Tamás osztályvezető / Európai Együttműködési Főosztály /

Részletesebben

Az EU gazdasági és politikai unió

Az EU gazdasági és politikai unió Brüsszel 1 Az EU gazdasági és politikai unió Egységes piacot hozott létre egy egységesített jogrendszer révén, így biztosítva a személyek, áruk, szolgáltatások és a tőke szabad áramlását. Közös politikát

Részletesebben

Itthon, Magyarországon

Itthon, Magyarországon Itthon, Magyarországon Dóra Bálint Nemzetközi Migrációs Szervezet IOM Budapest 2012 Bepillantás az IOM-be Az IOM küldetése IOM Magyarországon Otthon, Magyarországon alapok Otthon, Magyarországon célok

Részletesebben

Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban

Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban 21/63 Összeállította: Központi Statisztikai hivatal www.ksh.hu IV. évfolyam 63. szám 21. május 26. Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban A tartalomból 1 Bevezetõ 1 Az Európai Unió országaiban

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

Migrációs trendek társadalmi-demográfiai kontextusban és regionális összefüggésben

Migrációs trendek társadalmi-demográfiai kontextusban és regionális összefüggésben Migrációs trendek társadalmi-demográfiai kontextusban és regionális összefüggésben GÖDRI Irén SOLTÉSZ Béla Migráció, munkapiac és demográfia Magyarországon a SEEMIG projekt főbb eredményei Budapest, 2014.

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Gazdaságföldrajz Kihívások Európa előtt a XXI. században 2013. Európa (EU) gondjai: Csökkenő világgazdasági súly, szerep K+F alacsony Adósságválság Nyersanyag-

Részletesebben

A nemzetközi vándorlás fõbb folyamatai Magyarországon

A nemzetközi vándorlás fõbb folyamatai Magyarországon II. évfolyam 177. szám 28. december 2. 28/177. Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal A nemzetközi vándorlás fõbb folyamatai Magyarországon Bevezetõ Az 199-es évek elején a nemzetközi vándorlással

Részletesebben

Belső Biztonság AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA

Belső Biztonság AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Belső Biztonság AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Mindenkinek szüksége van arra, hogy biztonságban érezze magát akkor, amikor napi ügyeit intézi. Az európai állampolgárok majdnem hatvan

Részletesebben

Sik Endre: Adalékok a menekültek, a menekülés és a menekültügyi rendszer születésének szociológiai jellemzőihez Magyarország, 1988-1991 80-90% magyar származású Reprezentatív kutatás (1989) Átlagéletkor:

Részletesebben

Migrációs és menekültügyi kérdés-felelt

Migrációs és menekültügyi kérdés-felelt Migrációs és menekültügyi kérdés-felelt Van-e Magyarországra irányuló megélhetési bevándorlás? o Magyarország nem célpontja a bevándorlásnak. A Magyarországon élő külföldiek száma lényegében évek óta változatlan:

Részletesebben

Történeti áttekintés

Történeti áttekintés Nemzetközi menekültjog Nemzetközi jog 2012 tavasz dr. Lattmann Tamás Történeti áttekintés 1918-ig: menekültek a migráció részeként két világháború között: szerződések egyes konkrét üldözött csoportok tekintetében

Részletesebben

Identitás és attitűd, mint integrációt befolyásoló tényezők a volt Szovjetunió tagországait elhagyó bevándorlók vonatkozásában Washington Államban

Identitás és attitűd, mint integrációt befolyásoló tényezők a volt Szovjetunió tagországait elhagyó bevándorlók vonatkozásában Washington Államban Identitás és attitűd, mint integrációt befolyásoló tényezők a volt Szovjetunió tagországait elhagyó bevándorlók vonatkozásában Washington Államban VII. Magyar Politikai Földrajzi Konferencia Pécs, 2010

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

Klímaváltozás és migráció

Klímaváltozás és migráció Klímaváltozás és migráció Erdő Mariann PhD hallgató ELTE ÁJK Nemzetközi jogi tanszék mariannnerdo@yahoo.fr Európai Migrációs Hálózat Magyarország X. Nemzeti Ülés és Képzés a Migráció és a Menekültügy Uniós

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y - s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

Bevándorlás és társadalmi integráció

Bevándorlás és társadalmi integráció Bevándorlás és társadalmi integráció A társadalmi beilleszkedés vizsgálatának fogalmi kerete Asszimiláció (lineáris vs. szegmentált) Akkulturáció Integráció/Szegregáció Multikulturalitás, multikulturalizmus

Részletesebben

Szegénynek nevezzük az osztálytagolódás legalsó szintjén lévő, az alapvető szükségletek kielégítéséhez szükséges tényezők hiányában élő embereket.

Szegénynek nevezzük az osztálytagolódás legalsó szintjén lévő, az alapvető szükségletek kielégítéséhez szükséges tényezők hiányában élő embereket. A SZEGÉNYSÉG Szegénynek nevezzük az osztálytagolódás legalsó szintjén lévő, az alapvető szükségletek kielégítéséhez szükséges tényezők hiányában élő embereket. Szegénység térkép a világról 1889 - Charles

Részletesebben

A projektmegvalósítás A támogatás forrásának megjelölése. időtartama (alap,előirányzat, nemzetközi. Megvalósít. együttműködő ó szervezet

A projektmegvalósítás A támogatás forrásának megjelölése. időtartama (alap,előirányzat, nemzetközi. Megvalósít. együttműködő ó szervezet 2. melléklet 3.3. VI. Közzétételi egység: az EU támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása Adatszolgáltató: ORFK GF ETO Sors zám A projekt megnevezése A finanszírozás forrása A projektmegvalósítás

Részletesebben

Migrációs trendek és tervek Magyarországon

Migrációs trendek és tervek Magyarországon Migrációs trendek és tervek Magyarországon Gödri Irén HELYZETKÉP: 5 éves a KSH Népességtudományi Kutatóintézet 214. január 2., Budapest Előzmények: - 1956 1957: nagyfokú elvándorlás (194 ezer fő) - 1958

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. azzal a céllal, hogy elősegítsék és továbbfejlesszék a rendőri együttműködést a szomszédos országok között;

MEGÁLLAPODÁS. azzal a céllal, hogy elősegítsék és továbbfejlesszék a rendőri együttműködést a szomszédos országok között; BGBl. III - Ausgegeben am 18. April 2008 - Nr. 42 1 von 5 MEGÁLLAPODÁS az Osztrák Köztársaság Kormánya, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között Dolga Vason Rendészeti Együttműködési

Részletesebben

Trends in International Migration: SOPEMI 2004 Edition. Nemzetközi migrációs trendek: SOPEMI évi kiadás ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS

Trends in International Migration: SOPEMI 2004 Edition. Nemzetközi migrációs trendek: SOPEMI évi kiadás ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS Trends in International Migration: SOPEMI 2004 Edition Summary in Hungarian Nemzetközi migrációs trendek: SOPEMI 2004. évi kiadás Összefoglalás magyarul ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS John P. Martin foglalkoztatási,

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

Gyermekek szegénységéről iskola kezdés előtt. Készítette: Korózs Lajos

Gyermekek szegénységéről iskola kezdés előtt. Készítette: Korózs Lajos Gyermekek szegénységéről iskola kezdés előtt Készítette: Korózs Lajos ELTE-kutatás eredménye Soha nem volt annyi szegény gyermek hazánkban mint most! A leghátrányosabb helyzetű térségekben a gyerekek 84

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai

Részletesebben

Migráció a mai Magyarországon kérdésfelvetés-váltással

Migráció a mai Magyarországon kérdésfelvetés-váltással Migráció a mai Magyarországon kérdésfelvetés-váltással Mennek 200?? - 2013 Jönnek 1987-200??? Jönnek (1987-200????) A magyar menekültügy születése Diaszpóra A Kárpát-medence magyar migránsai Idegenellenesség

Részletesebben

MEGFELELÉSI TÁBLÁZATOK ( 1 )

MEGFELELÉSI TÁBLÁZATOK ( 1 ) 2008.5.9. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 115/361 MEGFELELÉSI TÁBLÁZATOK ( 1 ) Az Európai Unióról szóló szerződés Korábbi számozás az Európai Unióról szóló Új számozás az Európai Unióról szóló I.

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI

A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI MRTT Generációk diskurzusa a regionális tudományról Győr, 2012. november 23. 1 Duna-stratégia 2011. júniusi Európai Tanács 4 cselekvési, 11 prioritási

Részletesebben

Kérjük vigyázzanak, az ajtók záródnak (?)

Kérjük vigyázzanak, az ajtók záródnak (?) Kérjük vigyázzanak, az ajtók záródnak (?) A nyugdíjhiány mértéke Európában és Magyarországon Bartók János elnök-vezérigazgató Demográfiai szökőár Európában Időskorúak aránya az egyes országokban 200 8

Részletesebben

A külföldi munkavállalás lehetősége a magyar felsőoktatásban tanulók terveiben

A külföldi munkavállalás lehetősége a magyar felsőoktatásban tanulók terveiben A külföldi munkavállalás lehetősége a magyar felsőoktatásban tanulók terveiben Sansumné Molnár Judit ecomojud@uni-miskolc.hu Miskolci Egyetem VI. Magyar Földrajzi Konferencia Kockázat Konfliktus Kihívás

Részletesebben

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA MEGKÖZELÍTÉSÜNK Az Európai Unió eddigi történetének legsúlyosabb válságát éli. A 2008-ban kirobbant pénzügyi krízist követően mélyreható válság

Részletesebben

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Kincses (2003): Az egészség az egyén biológiai működése, valamint a kora és neme szerint elérhető és/vagy

Részletesebben

A bűnözés társadalmi újratermelődése. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

A bűnözés társadalmi újratermelődése. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnözés társadalmi újratermelődése Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A makro-környezet fogalma - Az egyéntől függetlenül létező, - tágabb értelemben vett társadalmi környezet, - amellyel az egyén ritkán kerül

Részletesebben

A NÉPESSÉG VÁNDORMOZGALMA

A NÉPESSÉG VÁNDORMOZGALMA A NÉPESSÉG VÁNDORMOZGALMA A népesség mobilitása (példa: egyetlen személy pozícióváltása ) térbeli vagy földrajzi mobilitás társadalmi mobilitás (vándorlás vagy migráció) lakóhelyváltoztatással lakóhelyváltoztatás

Részletesebben

Globális migráció és magyar hatása

Globális migráció és magyar hatása Globális migráció és magyar hatása Dr. Tóth Géza Kincses Áron Magyar Statisztikai Társaság Mercure Hotel, 2010. Január 29. Bevezetés Dolgozatunk célja egyrészt az volt, hogy a világban tapasztalható globális

Részletesebben

Lisszaboni folyamat. 2005- részjelentés: nem sikerült, új célok

Lisszaboni folyamat. 2005- részjelentés: nem sikerült, új célok Gyermekszegénység EU szociális modell célok, értékek, közös tradíció közös érdekek a gazdaságpolitikát és szociálpolitikát egységes keretben kezeli társadalmi biztonság szociális jogok létbiztonság garantálása

Részletesebben

Bevándorlók Magyarországon. Kováts András MTA TK Kisebbségkutató Intézet

Bevándorlók Magyarországon. Kováts András MTA TK Kisebbségkutató Intézet Bevándorlók Magyarországon Kováts András MTA TK Kisebbségkutató Intézet Az elemzés fókusza Miben mások a határon túli magyarok, mint a többi bevándorolt? Kik a sikeres migránsok ma Magyarországon? A magyar

Részletesebben

Szociális vállalkozások jogi szabályozása Európában. Bullain Nilda Európai Nonprofit Jogi Központ

Szociális vállalkozások jogi szabályozása Európában. Bullain Nilda Európai Nonprofit Jogi Központ Szociális vállalkozások jogi szabályozása Európában Bullain Nilda Európai Nonprofit Jogi Központ Jog: definíció? Nincs egységes jogi definíció Európában, de még a legtöbb országban sem. USA megközelítés:

Részletesebben

Dr. Horesnyi Julianna BÉMKH Munkaügyi Központja Szegedi Kirendeltség és Szolgáltató Központ

Dr. Horesnyi Julianna BÉMKH Munkaügyi Központja Szegedi Kirendeltség és Szolgáltató Központ Külföldi és ezen belül román - állampolgárok a magyar munkaerőpiacon Uniós munkavállalók szabad mozgása magyar és román tapasztalatok Szeminárium Szeged, 2011.04.27-04.28. 04.28. Dr. Horesnyi Julianna

Részletesebben

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában Fábián Zsófia KSH A vizsgálat célja Európa egyes térségei eltérő természeti, társadalmi és gazdasági adottságokkal rendelkeznek. Különböző történelmi

Részletesebben

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia megvalósításának állása

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia megvalósításának állása A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia megvalósításának állása Zentai Sára Répceszemere, 2015. június 16. Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia - A nemzet második ilyen stratégiája 2007

Részletesebben

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak.

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak. Egészséges munkahelyek Kezeljük a stresszt! A munkahelyi stressz és a pszichoszociális kockázatok kezelése Balogh Katalin EU-OSHA Nemzeti Fókuszpont Stressz-M Kutatási tájékoztató Budapest BME Q 2015.

Részletesebben

149. sz. Egyezmény. a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről

149. sz. Egyezmény. a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről 149. sz. Egyezmény a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa

Részletesebben

TERRORIZMUS ELLENI KÜZDELEM AZ EU HATÁRIGAZGATÁSI RENDSZERÉBEN, A HAZAI GYAKORLATBAN

TERRORIZMUS ELLENI KÜZDELEM AZ EU HATÁRIGAZGATÁSI RENDSZERÉBEN, A HAZAI GYAKORLATBAN Németh József hőr. alezredes TERRORIZMUS ELLENI KÜZDELEM AZ EU HATÁRIGAZGATÁSI RENDSZERÉBEN, A HAZAI GYAKORLATBAN Az Amszterdami Szerződéssel szorosabb együttműködés kezdődött az Unió bel- és igazságügy

Részletesebben

A nemzetközi helyzet kemény lett

A nemzetközi helyzet kemény lett A nemzetközi helyzet kemény lett II. Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny Hakuna Matata Fehér Zsolt, Rottek Bence, Vályogos Anna 1 2015. 02. 29. A cél egy Európára kiterjedő háború elkerülése,

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDOMÁNY ALAPJAI

KÖRNYEZETTUDOMÁNY ALAPJAI KÖRNYEZETTUDOMÁNY ALAPJAI FIZIKA ALAPSZAKOS HALLGATÓKNAK SZÓLÓ ELŐADÁS VÁZLATA I. Bevezetés: a környezettudomány tárgya, a fizikai vonatkozások II. A globális ökológia fő kérdései III.Sugárzások környezetünkben,

Részletesebben

Harmadik országból érkező idénymunkások

Harmadik országból érkező idénymunkások Harmadik országból érkező idénymunkások Szerkesztői bevezető Jelen tanulmánykötet szerkesztési elvei között szerepelt, hogy a Magyarországot és az Európai Uniót érintő migráció kapcsán a lehető legtöbb

Részletesebben

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA Dőry Tibor REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA KIHÍVÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON DIALÓG CAMPUS KIADÓ Budapest-Pécs Tartalomj egy zék Ábrajegyzék 9 Táblázatok jegyzéke 10 Keretes írások jegyzéke

Részletesebben

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal 23. Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal Egység a sokféleségben - 2008 a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Éve A KultúrPont Iroda munkatársa a 2008: a Kultúrák Közötti Párbeszéd

Részletesebben

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL

2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL 2010. FEBRUÁR 11-12., SEVILLA A TANÁCSADÓ FÓRUM NYILATKOZATA AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉSRŐL MI SZEREPEL AZ ÉTLAPON EURÓPÁBAN? AZ ÉLELMISZER-FOGYASZTÁSRÓL SZÓLÓ PÁNEURÓPAI FELMÉRÉS

Részletesebben

Globális Trendek 2025 Egy multipoláris világ kihívásai.

Globális Trendek 2025 Egy multipoláris világ kihívásai. Lakatos Júlia Globális Trendek 2025 Egy multipoláris világ kihívásai. A Nemzeti Hírszerzési Tanács Globális Trendek 2025: Átalakult világ című elemzésének célja a világszintű stratégiai gondolkodás előmozdítása.

Részletesebben

A HÁROM SZEKTOR EGYÜTTMŰKÖDÉSI JELLEMZŐI 1. Bevezető

A HÁROM SZEKTOR EGYÜTTMŰKÖDÉSI JELLEMZŐI 1. Bevezető A HÁROM SZEKTOR EGYÜTTMŰKÖDÉSI JELLEMZŐI 1. Bevezető A regionális szintű kezdeményezéseknél elsődlegesen a három szektor az önkormányzati, a vállalkozói és a civil szféra kölcsönös egymásra utaltsága teremti

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

A változatos NUTS rendszer

A változatos NUTS rendszer Nomenclature of Territorial Units for Statistics GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ A változatos NUTS rendszer Péli László RGVI Statisztikai Célú Területi Egységek Nomenklatúrája, 1970-es évek

Részletesebben

Az Európai Unió és a migráció Belső szabadság, külső elzárkózás 1

Az Európai Unió és a migráció Belső szabadság, külső elzárkózás 1 Krizsán Brigitta II. éves hallgató, Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi tanulmányok szak Az Európai Unió és a migráció Belső szabadság, külső elzárkózás 1 1. Európa és a migráció

Részletesebben

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze.

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. A gyermek jogai Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. Az egyezmény szó egy olyan országok között létrejött megállapodást jelöl, ami biztosítja, hogy

Részletesebben

DOI azonosító: 10.17625/NKE.2013.013. Doktori (PhD) értekezés

DOI azonosító: 10.17625/NKE.2013.013. Doktori (PhD) értekezés Doktori (PhD) értekezés Tari Tamás 2012 NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola Tari Tamás: A magyar rendőrség tevékenysége a schengeni térséghez történő csatlakozás terén 2004-2010 között

Részletesebben

Szociális gazdaság. Nyílt munkaerőpiac

Szociális gazdaság. Nyílt munkaerőpiac A szociális gazdaság fejlesztése és a foglalkoztatás növelése szociális szövetkezeteken keresztűk Ruszkai Zsolt Magyar Munka Terv Közfoglalkoztatás Szociális gazdaság Nyílt munkaerőpiac 2 Szociális gazdaság

Részletesebben

1. Demográfiai trendek, humántőke, etnikai és vallási konfliktusok

1. Demográfiai trendek, humántőke, etnikai és vallási konfliktusok Szigetvári Tamás: Migrációt befolyásoló tényezők a Közel-Keleten 1. Demográfiai trendek, humántőke, etnikai és vallási konfliktusok Az elmúlt évtizedekben a régió rendelkezett a legmagasabb népességnövekedési

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. A schengeni térség működéséről szóló nyolcadik féléves jelentés

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. A schengeni térség működéséről szóló nyolcadik féléves jelentés EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2015.12.15. COM(2015) 675 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A schengeni térség működéséről szóló nyolcadik féléves jelentés 2015. május 1-december

Részletesebben

Az EBESZ kisebbségvédelmi ajánlásai, különös tekintettel a nyelvi- és oktatási jogokra dr. Juhász Hajnalka

Az EBESZ kisebbségvédelmi ajánlásai, különös tekintettel a nyelvi- és oktatási jogokra dr. Juhász Hajnalka Az EBESZ kisebbségvédelmi ajánlásai, különös tekintettel a nyelvi- és oktatási jogokra dr. Juhász Hajnalka I. EBESZ Nemzeti Kisebbségügyi Főbiztos intézménye 1992 Nemzeti Kisebbségügyi Főbiztos (NKI) intézményének

Részletesebben

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás Gazdasági élet Igazgatása Környezet Védelme Közrend, Közbiztonság védelme, rendészet Humán igazgatás Rendészeti igazgatás Jogi szabályozás Alaptörvény (46. cikk) Rtv 1994:XXXIV. tv. Hszt 1996: XLIII. tv.

Részletesebben

Magyarország katasztrófavédelme

Magyarország katasztrófavédelme Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Gazdálkodási és menedzsment nappali szak Tantárgy: civilbiztonság Magyarország katasztrófavédelme Készítette: Tanár: Szendrei Máté (DAI5MO) Dr.

Részletesebben

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem Környezetbarát energia technológiák fejlődési kilátásai Óbudai Egyetem 1 Bevezetés Az emberiség hosszú távú kihívásaira a környezetbarát technológiák fejlődése adhat megoldást: A CO 2 kibocsátás csökkentésével,

Részletesebben

197. sz. Ajánlás a munkavédelemről

197. sz. Ajánlás a munkavédelemről 197. sz. Ajánlás a munkavédelemről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 2006. május 31-én kilencvenötödik

Részletesebben

ÁLLAM ÉS POLGÁR II. NEMZETISÉGEK ÉS EGYÉB JOGI STÁTUSZOK. Alkotmányjog 1. előadás 2015. április 9.

ÁLLAM ÉS POLGÁR II. NEMZETISÉGEK ÉS EGYÉB JOGI STÁTUSZOK. Alkotmányjog 1. előadás 2015. április 9. ÁLLAM ÉS POLGÁR II. NEMZETISÉGEK ÉS EGYÉB JOGI STÁTUSZOK Alkotmányjog 1. előadás 2015. április 9. ÁLLAMI SZUVERENITÁS ÉS ANNAK ALANYI KÖREI 1. A magyar állami szuverenitás személyi hatálya A magyar állampolgárok

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYT MINDENKINEK SZAKMAI PROGRAM MARCALI, 2015.05.08.

Részletesebben

Az Erasmus+ programról Dudás Ferencné c. egyetemi docens Nemzetközi Mobilitási Iroda igazgató

Az Erasmus+ programról Dudás Ferencné c. egyetemi docens Nemzetközi Mobilitási Iroda igazgató Az Erasmus+ programról Dudás Ferencné c. egyetemi docens Nemzetközi Mobilitási Iroda igazgató Mi az az Erasmus+ program? Az Európai Bizottság idén már 28 éves programja Plusz, mert a 28 évvel ezelőtt alapított

Részletesebben

A BIZTONSÁGTECHNIKAI SZAKEMBER HELYE ÉS SZEREPE IPARI LÉTESÍTMÉNYEK TERVEZÉSÉNÉL

A BIZTONSÁGTECHNIKAI SZAKEMBER HELYE ÉS SZEREPE IPARI LÉTESÍTMÉNYEK TERVEZÉSÉNÉL BIZTONSÁGTECHNIKA TISZOLCZI BALÁZS GERGELY A BIZTONSÁGTECHNIKAI SZAKEMBER HELYE ÉS SZEREPE IPARI LÉTESÍTMÉNYEK TERVEZÉSÉNÉL THE ROLE OF SECURITY TECHNOLOGY SPECIALISTS IN DESIGNING INDUSTRIAL FACILITIES

Részletesebben

GLOBALIZÁCIÓ NINCSENEK HATÁROK.

GLOBALIZÁCIÓ NINCSENEK HATÁROK. GLOBALIZÁCIÓ NINCSENEK HATÁROK. Repülőgép segítségével néhány óra alatt a Föld bármely pontjára eljuthatunk. A nemzetközi pénzügyi tranzakciók a számítógépek segítségével egy-két másodpercet vesznek igénybe.

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK. A schengeni rendszer helyreállítása - ütemterv

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK. A schengeni rendszer helyreállítása - ütemterv EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.4. COM(2016) 120 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK A schengeni rendszer helyreállítása - ütemterv HU HU 1. Bevezetés

Részletesebben

Társadalomismeret és jelenismeret

Társadalomismeret és jelenismeret Társadalomismeret és jelenismeret I. A társadalmi szabályok ( 2 ): 1. Ismertesse a társadalmi együttélés alapvető szabályait, eredetüket és rendeltetésüket! 2. Mutassa be a hagyomány szerepét a társadalom

Részletesebben

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX 2012. április BEVEZETŐ A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 17. -ának (3) bekezdése

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT SZÉCSÉNY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁHOZ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT SZÉCSÉNY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁHOZ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT SZÉCSÉNY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁHOZ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ Projekt azonosító: Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható A megalapozó

Részletesebben

JAVASLAT. a TÁMOP-7.2.1-11/K kódjelű pályázathoz kapcsolódóan a Nógrád Megyei Humán Fejlesztési Stratégia elfogadására

JAVASLAT. a TÁMOP-7.2.1-11/K kódjelű pályázathoz kapcsolódóan a Nógrád Megyei Humán Fejlesztési Stratégia elfogadására NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 4. sz. napirendi pont 2-4/2016. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT a TÁMOP-7.2.1-11/K kódjelű pályázathoz kapcsolódóan a Nógrád

Részletesebben

RÁCALMÁS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

RÁCALMÁS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 1 RÁCALMÁS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA A településfejlesztési koncepciót Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2016. (01.26.) KT. sz. határozatával elfogadta. 2016. január 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A munkavállalók EU-n belüli területi mobilitását jellemző aktuális trendek

A munkavállalók EU-n belüli területi mobilitását jellemző aktuális trendek Szakirodalom 173 A geometriai átlagolású formulák közül a Lowe és a Young állítható elő a legkönnyebben. A Young-féle ugyanúgy torzít, mint a Lowe-index, csak ellenkező irányban, és értelmezése sem egyszerű.

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK A SZEGÉNYSÉG STRUKTÚRÁJÁBAN

VÁLTOZÁSOK A SZEGÉNYSÉG STRUKTÚRÁJÁBAN Tematikus nap az egyenlőtlenség g vizsgálatáról, l, mérésérőlm Budapest,, 2011. január r 25. VÁLTOZÁSOK A SZEGÉNYSÉG STRUKTÚRÁJÁBAN Vastagh Zoltán Életszínvonal-statisztikai felvételek osztálya zoltan.vastagh@ksh.hu

Részletesebben

HORTOBÁGYI DÁNIEL FRONTEX MŰVELET A SZLOVÉN-HORVÁT SCHENGENI KÜLSŐ HATÁRON. Bevezetés

HORTOBÁGYI DÁNIEL FRONTEX MŰVELET A SZLOVÉN-HORVÁT SCHENGENI KÜLSŐ HATÁRON. Bevezetés HORTOBÁGYI DÁNIEL FRONTEX MŰVELET A SZLOVÉN-HORVÁT SCHENGENI KÜLSŐ HATÁRON Bevezetés Az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség (továbbiakban:

Részletesebben

IT KOCKÁZATOK, ELEMZÉSÜK, KEZELÉSÜK

IT KOCKÁZATOK, ELEMZÉSÜK, KEZELÉSÜK Póserné Oláh Valéria Budapesti Műszaki Főiskola NIK, poserne.valeria@nik.bmf.hu IT KOCKÁZATOK, ELEMZÉSÜK, KEZELÉSÜK Absztrakt Napjainkban már a legtöbb szervezet működése elképzelhetetlen informatikai

Részletesebben

EGÉSZSÉG ÉS MIGRÁCIÓ AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON

EGÉSZSÉG ÉS MIGRÁCIÓ AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON IV. Évfolyam 2. szám - 2009. június Révai Róbert Országos Rendőr-főkapitányság Görbe Attiláné Zán Krisztina Országos Rendőr-főkapitányság EGÉSZSÉG ÉS MIGRÁCIÓ AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON Absztrakt

Részletesebben

Jogszerűen, szakszerűen, következetesen, emberségesen!

Jogszerűen, szakszerűen, következetesen, emberségesen! Jogszerűen, szakszerűen, következetesen, emberségesen! Szolnok 2012. december 04. Harhai Zsolt igazgató Előzmények Hazánk 1989-ben területi korlátozással csatlakozik a a menekültek helyzetéről szóló 1951.

Részletesebben

Átalakuló társadalomúj folyamatok és következmények a megyékben. L. Rédei Mária, D.Sc.

Átalakuló társadalomúj folyamatok és következmények a megyékben. L. Rédei Mária, D.Sc. Átalakuló társadalomúj folyamatok és következmények a megyékben L. Rédei Mária, D.Sc. Miből élünk jövőre? És Hosszútávon? XIX. Országos Urbanisztikai Konferencia, 2013. 04.17-19. Mosonmagyaróvár Megállapítható

Részletesebben

Gábor Edina. Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett. 2010. december 2.

Gábor Edina. Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett. 2010. december 2. Gábor Edina Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett 2010. december 2. The New Economics Foundation think-and-do tank szervezet (http://www.neweconomics.org/) Cél: az életminőség javítása olyan innovatív

Részletesebben

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban dr. Ránky Anna: Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban I. A 2007-13-as időszakra vonatkozó pénzügyi perspektíva és a kohéziós politika megújulása A 2007-13 közötti pénzügyi időszakra

Részletesebben

Társadalmi egyenlőtlenségek a térben

Társadalmi egyenlőtlenségek a térben Prof. Dr. Szirmai Viktória Társadalmi egyenlőtlenségek a térben Kodolányi János Főiskola, Európai Város és Regionális Tanszék, tanszékvezető, egyetemi tanár viktoria.szirmai@chello.hu Regionális tudomány

Részletesebben

Európai Uniós ismeretek tanítása a hátrányos helyzetű álláskeresők számára. gondolatok egy képzés margójára

Európai Uniós ismeretek tanítása a hátrányos helyzetű álláskeresők számára. gondolatok egy képzés margójára Európai Uniós ismeretek tanítása a hátrányos helyzetű álláskeresők számára gondolatok egy képzés margójára SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓ A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉRT - AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK JEGYÉBEN 2010.

Részletesebben

AKárpát-medencében élõk munkaerõpiaci helyzete és az õket érõ

AKárpát-medencében élõk munkaerõpiaci helyzete és az õket érõ CSÁKÓ MIHÁLY Az ezredforduló munkaerõpiaci kihívásai a Kárpát-medencében 1 Bevezetés: a kérdés, jelentõsége, megközelítése AKárpát-medencében élõk munkaerõpiaci helyzete és az õket érõ kihívások két szempontból

Részletesebben

8.3. 94/1998. (XII. 29.) OGY határozat a Magyar Köztársaság biztonság- és védelempolitikájának alapelveirõl

8.3. 94/1998. (XII. 29.) OGY határozat a Magyar Köztársaság biztonság- és védelempolitikájának alapelveirõl 8.3 94/1998. (XII. 29.) OGY határozat a Magyar Köztársaság biztonság- és védelempolitikájának alapelveirõl Az Országgyûlés 1. elfogadja a Magyar Köztársaság biztonság- és védelempolitikájának alapelveit;

Részletesebben

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A Congregatio Jesu egyetemes küldetése: Latin-Amerika - Argentína - Brazília - Chile - Kuba Küldetés az egész világra, minden néphez Európa - Ausztria

Részletesebben

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint Szegénység Fogalma: Az alacsony jövedelem és az ebből fakadó hátrányok HIÁNY (tárgyi, információs, pszichés, szociális következmények) Mérés módja szerint: Abszolút szegénység létminimum (35-45 e Ft) Relatív

Részletesebben

A MENEKÜLTÜGYI POLITIKA

A MENEKÜLTÜGYI POLITIKA A MENEKÜLTÜGYI POLITIKA A menekültügyi politika célja a tagállamok menekültügyi eljárásainak harmonizálása egy közös európai menekültügyi rendszer kialakításával. A Lisszaboni Szerződés jelentős módosításokat

Részletesebben

A szakképzés átalakítása

A szakképzés átalakítása A szakképzés átalakítása Kihívások és válaszok Dr. Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium Kihívások 2 A munkaerőpiac Foglalkoztatottság Foglalkoztatási

Részletesebben

BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ / 2005-2010 /

BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ / 2005-2010 / BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ / 2005-2010 / BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ / 2005-2010 / Simontornyán, valamint Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltatásra társult településein. * *Aktuális helyzet, célcsoportok.

Részletesebben

The Project Traditional and wild

The Project Traditional and wild A projekt az Európai Unió és Magyarország társfinanszírozásával valósul meg. The Project Traditional and wild Zámboriné dr. Németh Éva Corvinus University of Budapest Department of Medicinal and Aromatic

Részletesebben