Hallgatók a Tudomány Szolgálatában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hallgatók a Tudomány Szolgálatában"

Átírás

1 MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY a MHTT Műszaki Szakosztály és a ZMNE folyóirata XXI. évfolyam, különszám, 2011.december ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM VÉDELMI IGAZGATÁS SZAK A Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében a Hallgatók a Tudomány Szolgálatában Védelmi igazgatás szakos hallgatók I. országos tudományos konferenciája Andok László r.fhdgy. Migrációs veszélyhelyzet-kezelés Európában (The treatment of migration danger situation in Europe) Budapest, november

2 Migrációs veszélyhelyzet-kezelés Európában ABSTRACT A tanulmány a migrációról és annak hazai, valamint Európai kezeléséről készült, azon célból, hogy azok számára is érthetővé tegye a migráció jelenségét, és feltárja veszélyeit, akik a mindennapjaik során nem kerülnek, kerülhetnek közelebb ehhez a témához, de késztetést éreznek arra, hogy látókörüket tágítsák, és megismerjék ezen téma alapjait, a jelenlegi migrációs helyzet Európai eseményeinek bemutatásával. Ennek érdekében a tanulmány első részét a migráció értelmezésének szántam, melyben bemutattam a migrációt magát, mint jelenséget, a pozitív és negatív oldalainak vizsgálatával, valamint rávilágítottam az általa okozott veszélyekre, melyek a nyugati társadalmakat érinthetik, érintik. A migráció, mint társadalmi jelenség bemutatásán keresztül a biztonságpolitikát befolyásoló tényezőket vizsgálva jutottam el a jelenlegi Európai migráció-kezelés gyakorlatainak elemzéséhez, mely elemzést csupán érintőlegesen tárgyaltam annak rendkívüli bonyolultsága és összetettsége miatt. Az elkészült tanulmány, reményeim szerint sokak érdeklődését felkelti majd a téma iránt, és továbbkutatva azt, szélesebb rálátást biztosít majd ezen, a jövő szempontjából fontos veszélyfaktorra. The treatment of migration danger situation in Europe ABSTRACT This study was made about migration and its treatment in Hungary and Europe, its main task is to show the phenomenon and danger of migration with the presentation of events in Europe at the current migration situation for those people, who couldn t get involved in this issue, but they might feel for a reason,that to strechting their view and get to know the basic of this subject.. For this reason, the first part of my study was created to identify of migration, inwich presented migration itself, as a phenomenon, with an examination of positiv and negativ side, and highlighted its dangers and threats, which could be affect the western society. Through presentation of migration, as a social phenomenon, I was examining its factor, wich contact to security policy, arrived at the practices of current European migration-treatment. I analysed these praciteces, which analysis is just easily discussed because of its difficulty and complexity. According to my hope, this finished study will be rising many people s interest about the subject and futher development of this, be ensure a wider view of this important danger factor regarding to future. 132

3 Kulcsszavak: Migráció (Migration) Migrációt kiváltó okok, körülmények (Root cause of migration, circumstances) A Magyar Köztársaság migrációs politikája, veszélyeztetettsége, az Európai Uniós jogelveknek való megfelelés (The migration politics of the Republic of Hungary, its endangerment, being equal to the European Union principles of law) A migráció veszélyei, ezek kezelése (The dangers of migration, its treatment) Migrációs veszélyhelyzet kezelés napjainkban Európában (The treatment of Migration danger situation in nowdays Europe) Következtetések (Conclusions) 133

4 BEVEZETŐ A tanulmány fő kérdésfeltevése: a migráció, mint potenciális veszélyforrás, milyen hatással van életünkre, milyen veszélyeket rejteget, és mire kell számítanunk a jövőben. Ezek azok a kérdések melyeket a dolgozat keretein belül vizsgálat alá kívánok helyezni, és elemzés, szemléltetés módszerével be kívánok mutatni. Világos képet szeretnék festeni a jelen korunkat érintő migrációról, a háttérben rejlő okok boncolgatásával, valamint a mindennapok során lejátszódó eseményeinek elemző bemutatásával. Az Európát érintő migrációs nyomás kezelésének elemzésén keresztül be kívánom mutatni a migráció okozta veszélyeket, melyek potenciálisan érintik hazánkat és egész Európát. Továbbá, mint a migráció okozta problémákkal foglalkozó rendőrtiszt, kötelességemnek érzem, hogy környezetem számára világosabb képet adjak a jelenlegi helyzetről, annak hazai és Európai kezeléséről, és megpróbáljak általános, az emberek többségében felmerülő alapvető kérdésekre választ keresni a témával kapcsolatban, hiszen a téma mai közmédiumok általi bemutatása véleményem szerint a helyzetet nem a valóságnak megfelelően ábrázolja, így az átlagember számára az érthetetlen, és mellékes lehet. A téma aktualitása mindennapos, hiszen nap mint nap lehet híreket hallani az Európa felé irányuló migráns tömegek érkezéséről, és az ezen tömegeket kísérő problémák halmazairól. A tanulmány elkészítésével tehát szeretném a figyelmet a témára irányítani, mivel az sokkalta jobban érint mindannyiunkat, mint azt gondolnánk. 1.MIGRÁCIÓ (Migration) A migráción belül alapvetően két féle formát különböztethetünk meg: a legális, és az illegális migrációét. Ha ezt a csoportosítási szempontot vesszük alapul akkor meg kell határozzuk ezen két forma fő jellemzőit, melyből a későbbiek során a veszélyekre tudunk következtetni A migráció legális formája: A migráció legális formája egy szabályokhoz kötött folyamat, mely szabályozottság biztosítja a nyilvántarthatóságot, ezáltal is képet adva az aktuális 134

5 helyzetek pontos értékelésére az egyes államok, nemzetközösségek, Európa, és az Európai Unió tagállamai számára. Alapvetően a legális migráció az államok, Európa mindennapjait nem zavarják meg, hiszen a legalitás teszi lehetővé azt, hogy az államok számoljanak a migráció ezen formáját választók mozgásával, letelepedésével, munkavállalási terveivel. 1.számú fotó: Határátlépés Röszkén, Készítette:MTI 1 Mint az a fenti fotón is látszik, a migráció legális formája az ellenőrzött határátléptetéssel valósul meg, melynek keretén belül, a nemzetek, nemzetközösségek, Schengeni térség szabályait betartva történik a bevándorlási politika megvalósulása. Az alapvető problémákat a migráció szabályozatlan formája, az illegális migráció okozza!! 1.2.A migráció illegális formája: A migráció illegális formája, azért jelent nagyobb veszélyt a nyugati államokra nézve, mert az ezen formát választó emberek sok esetben szabályozatlan keretek között, 1 1.számú fotó: Határátlépés Röszkén, Készítette: MTI, Letöltés ideje: , Letöltés helye: 135

6 általában iratok, nyelvtudás, és mindenféle regisztrációt mellőzve érkeznek Európába, elsősorban a fejlettebb, az Európai Unió nyugati régiói irányába. Ezen embertömegek mindenféle irat nélkül, jellemzően a Schengeni Határellenőrzési rendszer gyengeségeire alapozva kívánnak meg bejutni az Európai Unióba, és ott munkát vállalni. Ezáltal a regisztráció hiányára való tekintettel, mintegy szellemként létezve élnek az EU valamely tagállamában, növelve a bűnözés, a feketemunka, és esetlegesen a terrorizmus bázisát. 2.számú fotó: Illegális bevándorlók egy Magyarországra tartó kamionban, Készítette:MTI/EPA 2 A fenti fotón jól látható az illegális migráció egyik tipikus megvalósulási formája, a megbújásos módszerrel elkövetett tiltott határátlépés. Az illegális határátlépés ezen a módszeren kívül még rengeteg más módon is megvalósulhat, mely módozatok egyre kifinomultabbak, és egyre nehezebben fedhetőek fel, ezzel is nehezítve az illegális migráció kiszűrését és növelve a csempészek bevételeit. 2 2.számú fotó: Illegális bevándorlók egy Magyarországra tartó kamionban, Készítette:MTI/EPA, Letöltés ideje: , Letöltés helye: 136

7 2. MIGRÁCIÓT KIVÁLTÓ OKOK, KÖRÜLMÉNYEK (Root cause of migration, circumstances) Ma súlyos demográfiai és migrációs kihívásokkal kénytelen szembenézni a fejlett világ egésze, amelyet belülről a generatív népességcsökkenés, kívülről a kevésbé fejlett és alulfejlett világ túlnépesedése, vagyis a világszintű egyenlőtlenség demográfiai kísérőjelensége fenyeget. A fejlett világ népessége csupán ötöde a világnépességnek. Ezzel az 1,2 milliárd fővel, amely a Föld gazdasági és fogyasztási javainak döntő hányada felett rendelkezik, a fejlődő világban ötmilliárd fős embertömeg áll szemben. Míg a fejlett világ népessége száz év alatt a bevándorlással együtt éppen megduplázódott, addig a kevésbé fejlettek össznépessége önerőből megnégyszereződött. 3 A világ szegényebb régióiban a népességrobbanás következtében kialakult abszolút és relatív szegénység mindenképpen fő oka korunk migrációs kihívásainak. Az alacsony nemzeti jövedelem, az egyenlőtlen személyi jövedelmi és vagyoni viszonyok, a népesség növekedésének régiónként kiugró üteme, a nem arányos gazdasági növekedés, a növekvő munkanélküli tömegek és a bűnözés mind az illegális migrációt előidéző okok. Más régiók szívóhatása is bátoríthatja a migrációt, vagy legalábbis befolyásolhatja a mozgás irányát, akárcsak a gazdasági jólét, a kulturális affinitás, az ott élő, korábbi honfitársak segítségébe vetett remény, valamint a célország migrációs politikája. Az aránylag jobban álló, fejlődő országokban a ki nem elégíthető elvárások demonstrációs hatása okozhat feszültséget és járhat migrációs hatással A migráció csoportosítása A migrációt több módon lehet csoportosítani, melyek a következők: belső (országon belüli helyváltoztatás), nemzetközi migráció (egy vagy több ország államhatárának átlépése). 3 Póczik Szilveszter: Nemzetközi migráció: nemzetközi kockázatok, Magyar Tudomány: a Magyar Tudományos Akadémia folyóirata (1956-), 169.évfolyam 2008/9.szám ( ) 1.oldal 137

8 A nemzetközi migrációban megkülönböztetünk bevándorlást és kivándorlást az iránytól függően. Az elemzendő téma szempontjából az államhatárokon átívelő nemzetközi migráció a fontosabb. Az illegális migráns ezt a tevékenységet a jogi szabályozás megkerülésével, annak betartása nélkül, jogellenes tartózkodással valósítja meg. Ha pedig a migráció okait vizsgáljuk, az alábbi csoportosítást alkalmazhatjuk az okok visszavezetésére. Az ok, amiért el akarja hagyni a származási országát a személy: ez lehet például szegénység, etnikai, faji vallási üldöztetés, polgárháború stb. Az ok, ami miatt a célországba akar menni: ez főleg a jó gazdasági helyzet, esetleg a jobb munkahely lehetősége, és ezáltal a jobb élet reménye. Magyarország esetében a migrációval foglalkozó szakemberek megállapították, hogy egyfajta szívó és toló hatás is egyidejűleg megfigyelhető. a) A szívó hatás azt jelenti, hogy hazánk kiemelt célpont az illegális migránsok számára, tranzit-ország jellegénél fogva. b) Továbbá, a toló hatás azt jelenti, hogy hazánk, mivel a migránsok csak egy ugródeszkának tekintik a nyugati államok felé, így az illegális migránsok nyugati határokon való, kifelé irányuló csempészete figyelhető meg egyre nagyobb arányban, és ez okozza a toló hatást. Magyarország, főleg földrajzi elhelyezkedésének köszönhetően, mindig is kelet és nyugat összekötője volt, így az illegális nyugatra irányuló migrációs útvonalak is keresztülhaladnak rajta. A statisztikák is kimutatják, hogy főleg afrikai és ázsiai országokból származik a migránsok többsége (lásd 5.fejezet) Megoldások a probléma kezelésére: A megoldások közt legcélravezetőbb lehet magának a migráció igényének nagymértékű csökkentése. A nemzetközi támogatások fejlesztenék a gazdaságot, munkahelyeket és jobb életkörülményeket teremtenének, ami által csökkentenék az emberek kivándorlási szándékát. Alapigazság azonban, hogy nem a szegények legszegényebbjei vándorolnak el, hanem inkább azok, akiknek van forrásuk előteremteni a szükséges feltételeket, és van személyes motiváltságuk. A tények 138

9 cáfolják azt a feltételezést is, hogy a szélsőséges szegénység szélsőséges migrációt indít el, sőt általában a legszegényebb népek migránsai nem vonulnak át határokon. Ahol mégis megteszik, ez tömeges és tartós jelenség, továbbá gyakran politikai üldöztetés a háttere. Politikai és társadalmi események is elindíthatnak olyan migrációs mozgást, sőt menekülést, amelyek érintettjei nem tartoznak az 1951-es Genfi Konvenció hatálya alá. Összegezve a migráció, különösen az illegális formája, veszélyes a fejlett világra. A veszély csökkentése és megállítása, a következő időkben nagy felelősséget ró a fejlett államokra, azok határőrizeti és menekültügyi szervezeteire. 3. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG MIGRÁCIÓS POLITIKÁJA, VESZÉLYEZTETETTSÉGE, AZ EURÓPAI UNIÓS JOGELVEKNEK VALÓ MEGFELELÉS (The migration politics of the Republic of Hungary, its endangerment, being equal to the European Union principles of law) A Magyar Köztársaság migrációs politikája az Európai Uniós jogelveknek megfelelően igazodik az Európai Unió migrációs politikájához. Teszi ezt azért, mert az Európai Unió egy gazdasági alapokon nyugvó, és nemzetgazdasági célokat szolgáló nagy gazdasági egység, melynek létrehozási céljai között szerepelt az USA gazdasági ellenfelének, ellensúlyának lenni. Ezen gazdasági célok megvalósítása, és a globalizáció okozta terrorfenyegetettség következtében az Európai Unió megalkotott egy egységes jogelvi alapokon nyugvó migrációs politikát. A migrációs politika célja a gazdasági térség, és állampolgárai számára nyújtott szolgáltatások elsődleges védelme. Ennek érdekében megalkotásra került a Schengeni Egyezmény, melynek hazánk is tagjává vált az EU-s belső határainak megnyitásával. A Schengeni egyezmény alkalmazásával hazánk határszakaszainak nagy része a Schengen térség belső határává, míg déli, és keleti határaink a Schengen övezet külső határává váltak. Ezen tagságunkból következőleg a Schengen külső határokon kell elfogni, illetve kiszűrni azokat az illegális migránsokat, akik a külső határ átlépésével kívánnak meg jogellenesen az Európai Unióba bejutni, és ott illegálisan tartózkodni. Éppen ezért a Schengeni külső határok őrizetének meglehetősen szigorúnak és hatékonynak kell lennie, hiszen ezen 139

10 határok védelmével az egész európai térséget kell megvédenünk az illegális migránsoktól, a bűnözéstől és a terror terjedésétől. 1.számú ábra: A schengeni övezetbe tartozó tagállamok 2009-ben 4 Az ábra a Schengen övezet jelenlegi tagállami struktúráját szemlélteti, láthatóvá téve a Schengen térség ún. külső határait, melyek az ábrán is jól láthatóan, rendkívül hosszúak, ezáltal megnehezítve az övezet illegális migráció elleni védelmét az ún. harmadik országokból érkező migránsokkal szemben A Schengeni Egyezmény: Az egyezmény lényege, hogy lehetővé teszi az EU belső területén a szolgáltatások, személyek szabad áramlását, ezáltal egységes lehetőséget biztosítva a 4 1.számú ábra: A schengeni övezetbe tartozó tagállamok 2009-ben, Forrás: Transindex: a napos oldal Letöltés ideje: , Letöltés helye: 140

11 tagállamok állampolgárai részére a szabad élethez, a térségen belüli szabad mozgáshoz. Ezzel ellentétben azonban szigorú szabályok vonatkoznak a gazdasági térségen kívülről érkező külföldi, ún. harmadik országok állampolgáraira. Az ún. harmadik országok állampolgárai nehezen válhatnak a gazdasági térség valamely államának állampolgárává, ott nehezen vállalhatnak bármiféle munkát a szabályozásból következően. Mivel a migrációs politika megalkotásakor a jogalkotók el akarták kerülni az Európai Unión belüli nemzeti és állampolgári érdekek sérelmét, ezért egységes bevándorlási politikát kezdtek el alkalmazni a harmadik országok állampolgáraival szemben. A migrációs politika, és annak gyengeségei, az Európai Unió legfelsőbb törvényhozói szintjein folyamatosan terítéken szerepel. Ketyegő bombák -Nő az ellenszenv az EU-ban a vendégmunkásokkal és a bevándorlókkal szemben, ami kikezdheti a személyek és a munkaerő szabad áramlásának elvét. Az idegengyűlölet számos országban politikai programmá vált. 5 2.számú ábra Előítéletesség és jóléti sovinizmus a régióban 6 A fenti ábra egy felmérés keretében készült, melynek lényege elsősorban az idegenekkel szembeni félelem, és előítéletesség felmérése volt Európa néhány országában. Mint látható, hazánknak ilyen tekintetben még van hová fejlődnie, és van még mit tanulnia. 5 HVG 2010.október.9 /46.szám/ 28.oldal: Ketyegő Bombák /Keresztes Imre írása/, folyóiratcikk 6 2. számú ábra: Előítéletesség és jóléti sovinizmus a régióban, Forrás: ma.hu, Letöltés ideje: , Letöltés helye: 141

12 A régióban a bevándorlás-ellenesség nem a migránsokkal való együttélésen, hanem elsősorban az ismeretlentől való félelmen alapul. A bevándorlók társadalmi megítélését feltehetően erősen befolyásolják azok a hírek is, amelyek a nagy nyugateurópai befogadó országokba érkező bevándorlók integrációs problémáiról és az ennek kapcsán kialakuló etnikai, kulturális ellentétekről szólnak. A migrációs folyamatok változásából fakadó politikai kockázatot emeli, hogy a kormányok eddig nem ismerték fel: a bevándorlás mértéke nem kizárólag migrációs szabályok szigorításától függ. A jelek szerint azonban a térségi kormányok egyelőre nem foglalkoznak a bevándorlásellenesség kezelésével, hanem inkább megfelelni próbálnak annak. 7 Most isszuk meg a levét a fél évszázados laza bevándorlási politikának 8 - -jelentette ki júliusban Nicolas Sarkozy francia elnök a franciaországi romatelepek vitatott felszámolása kapcsán. 3.számú fotó: Illegális romatelep felszámolása a Lille-hez közeli Mons en Baroeul-ben, Készítette: Pascal Rossignol (Reuters) 9 7 HVG 2010.október.9 /46.szám/ 28.oldal: Ketyegő Bombák /Keresztes Imre írása/, folyóiratcikk 8 HVG 2010.október.9 /46.szám/ 28.oldal: Ketyegő Bombák /Keresztes Imre írása/- Az idézetet tartalmazó eredeti cikk a HVG 2010.szeptember.18-i számában szerepelt 9 3.számú fotó: Illegális romatelep felszámolása a Lille-hez közeli Mons en Baroeul-ben, Készítette:Pascal Rossignol (Reuters), Forrás:Népszabadság Online Letöltés ideje: , Letöltés helye: 142

13 A fotó a 2010.évben a Franciaországban illegálisan tartózkodó, és ott illegálisan letelepedő romák által létrehozott, többnyire a városok szélén létesített romatelepek felszámolásaikor készült. Ezen romatelepeket a francia kormány a bűnözés terjedésének fő forrásaiként aposztrofálta, így nyitva lehetőséget azok erőszakkal történő felszámolásának, és az ott lakók hazájukba való visszatoloncolásának. 4. A MIGRÁCIÓ VESZÉLYEI, EZEK KEZELÉSE (The dangers of migration, its treatment) 4.1. A migráció veszélyei Modern világunkban az embereknek, egyes államoknak, egyes földrészeknek újabb, és újabb problémákkal, veszélyekkel kell szembenézniük. Hazánk és Európa szempontjából a jelenlegi viszonyokat figyelembe véve a migráció növekedése és egyre kontrollálhatatlanabb volta rendkívüli veszélyeket rejteget. A biztonságpolitikai kérdések közül napjainkban fokozottan előtérbe került a nemzetközi migráció. Az emberek növekvő mértékű áramlása országok, sőt kontinensek között önmagában is konfliktusokat generál, de ha arra gondolunk, hogy az illegális migránsokhoz hányféle biztonsági kockázat tapad a fekete munkától, a drogkereskedelmen keresztül, egészen a nemzetközi terrorizmusig, akkor belátjuk, hogy kikerülhetetlen téma. 10 Egyes Európai országokban a migráció, annak is elsősorban az illegális formája olyan problémákat idézett elő, melyek kezelése az adott nemzet, vagy az Európai Unió segítségét is megkövetelte. A migráció okozta problémák körén belül, a teljesség igénye nélkül említhetjük a 2010.évi franciaországi roma, és illegális migránsok által alkotott telepek felszámolását, illetve a 2011.évben az Olaszországot ért (Lampedusa szigeti) rendkívüli mértékű migrációs nyomást. A bevándorlás egyes bevándorló csoportok részben sikeres beilleszkedése ellenére számos konfliktus és biztonsági kockázat forrása. A 21. századi bűnözés, különösen a széles körben bűnözési félelmeket gerjesztő közönséges kriminalitás oroszlánrésze a leszakadó rétegek, köztük a bevándorlók kriminalitásából adódik. A szociálpolitika nem 10 Szabó A. Ferenc: Nemzetközi migráció és biztonság (2004), Hadtudomány: A Magyar Hadtudományi Társaság folyóirata (1991-) XIV.évfolyam 1.szám ( ), 1.oldal 143

14 képes hatékonyan kiegyenlíteni a bevándorlók és utódaik integrációs hátrányait, az igazságszolgáltatás eredménytelenül bünteti a szükségszerűen visszaeső bűnelkövetővé váló hátrányos kisebbségi helyzetben lévőket, a politika pedig a többségi társadalom legfenyegetettebb alsó rétegeitől követel toleranciát: a megkárosított szegényektől a náluk még szegényebbekkel szemben. 11 A migrációs nyomás növekedése, és az egyre növekvő illegális migránsok száma rengeteg járulékos problémát és veszélyt rejteget. Már-már elcsépelt és közhely, ha a ei New York-i, vagy a ei Londoni terrortámadást emlegetve a terrorizmus és a migráció között párhuzamot vonva együtt emlegetjük a két dolgot. Azonban azt is világosan kell látnunk, hogy a migráció illegális formájának Európába való begyűrűzése valóban hordozza a terrorizmus veszélyének begyűrűzését is. Jó példa erre a ei Londoni terrortámadás, melynek során az elkövetők is migránsok voltak, akik az iszlám nevében hajtották végre merényleteiket. Az európai emberekben éppen ezen példákból kiindulva bizonyos mértékű ellenszenv van a migránsokkal szemben, mivel a más vallású emberek tömegei más értékeket képviselve, sokszor másképp értékelik a különféle bűncselekményeket, így sok esetben elfogadhatónak is tartva azokat. A migrációval szembeni félelem tehát valós, és egyre mélyül Európában. Világossá vált, hogy a multikulturális társadalom koncepciója újragondolásra, az Európai Unióba irányuló bevándorlás pedig a korábbiaknál átgondoltabb tervezésre és szabályozásra szorul A migráció és veszélyeinek kezelése A migráció okozta veszélyhelyzetek, veszélyek kezelése során egységes elveken alapuló megoldásrendszereket kell találni. Ezen rendszerek keretén belül meg kell oldani magának az illegális migrációnak a problémáját, valamint annak kezelésére vonatkozóan egységes gyakorlatot kellene kialakítani. A Schengeni megállapodás következtében ugyan elvi síkon az ún. harmadik országok állampolgáraival szembeni eljárás egységes, azonban a tagországok eljárásmódjai különbözhetnek egymástól. 11 Korinek László (2006): Nomádok és letelepedettek gondolatok a közösségi bűnmegelőzésről. Jogtudományi Közlöny Póczik Szilveszter (2006): Nemzetközi migráció, kisebbségek, társadalmi kockázatok és megoldások. Polgári Szemle. XII

15 A fenyegető folyamatok ellenére ma az Európai Unió és tagországai nem rendelkeznek megfelelő bevándorlási koncepciókkal, a bevándorlási politika megteremtésének szükségességét érintő felismerés csak az ezredfordulóra született meg. Ennek három fő feladatot kell megoldania: 1.) az őshonos népesség fogyásának visszafordítását, 2.) a népességcsökkenés szabályozott bevándorlási folyamatokra támaszkodó további ellensúlyozását, valamint 3.) a bevándorló népesség integrációjának tervezését és szabályozását. 13 Az Európai Unió jelenlegi migrációs politikájáról elmondható, hogy elsősorban azokat a munkavállalókat preferálja, akik csupán meghatározott időre érkeznek dolgozni az Európai Unióba. Ez ugyan kedvez a munkát ajánló államok gazdaságainak, azonban korrekt, és hosszú távú migrációs politikát a rövidtávú foglalkoztatási lehetőségekre nem lehet hatékonyan kiépíteni. Talán ennek is köszönhető az a már-már kissé kaotikus helyzet, amely egyes Európai Uniós tagországokban kialakult (pl. Franciaország, Németország, Spanyolország stb.). Véleményem szerint a hatékony migrációs politikának a migránsok számára is hosszú távú lehetőséget biztosítónak kellene lennie, így kiküszöbölhetővé válna az a nagyarányú bűnelkövetési hajlam, ami jelenleg jellemzi az elsősorban illegálisan tartózkodók csoportjait. Ezt a megállapításomat arra alapozom, hogy véleményem szerint a hosszú távú letelepedés, és munkavállalás feltételezné az adott társadalom normáinak elfogadását és az azokhoz való igazodást. Míg jelen esetben viszont a letelepedés lehetőségének szűk rétegek számára való lehetővé tétele, ezen problémák hosszú távú megőrzését biztosítja, és a helyzetet nem oldja meg. De hogy hogyan is folyik a migráció kezelése napjainkban néhány Európai Uniós tagországban, és nálunk, azt a következő fejezetből talán kissé érzékelhetőbbé válik. 13 Póczik Szilveszter: Nemzetközi migráció: nemzetközi kockázatok, Magyar Tudomány: a Magyar Tudományos Akadémia folyóirata (1956-), 169.évfolyam 2008/9.szám ( ) 1.oldal 145

16 5. MIGRÁCIÓS VESZÉLYHELYZET KEZELÉS NAPJAINKBAN EURÓPÁBAN (The treatment of Migration danger situation in nowdays Europe) Ebben a fejezetben a hazai és az Európai Unió más országai által alkalmazott migrációs veszélyhelyzet kezelést vizsgálom. A vizsgálat fő szempontja a migráció kezelés hatékonysága, és a hosszabb távú problémák kezelésére vonatkozóan megtett lépések fókuszpontba helyezése Mai migrációs veszélyhelyzetek Ma, a modern világ szinte minden médiuma az Európát sújtó hatalmas migrációs nyomásról tudósít. Migráció Európában mindig is volt, hiszen a nyugat-európai országokban nagy hagyománya van pl. a török vendégmunkások beáramlásának, azonban ez, a szinte már-már megszokott helyzet, az elmúlt néhány évben gyökeresen megváltozott. Gondoljunk csak a Koszovó és Szerbia különválása körüli nagy menekülthullámokra, valamint a napjainkban hatalmas problémákat okozó olaszországi, elsősorban Ázsiából és Afrikából érkező hatalmas menekülthullámra. Ezen menekültügyi veszélyhelyzetek kialakulásánál egységesen megállapítható, hogy a politikai változások idézték elő, mely változások emberek tíz, vagy százezreit késztették menekülésre, elsősorban Nyugat-Európa irányába. Ma ezen embertömegek a Schengeni külső határokat ostromolják mindaddig, amíg céljukat el nem érve, be nem jutnak az övezeten belülre. A veszélyhelyzetet éppen ez idézi elő, hiszen a Schengen külső határok őrizete a tagállamok kormányai részéről rendkívül nagy anyagi ráfordításokat igényel, és mindemellett a probléma gyökerét mégsem szűnteti meg. Továbbá a gyakorlatban alkalmazott jogkövetkezmények (pl. tiltott határátlépés miatt) túl enyhék ahhoz, hogy a határőrizeti szervek a problémákat hatékonyan tudják kezelni, és kontroll alatt tartani. Hazánkban is éppen ez a helyzet állt elő, mivel az illegálisan érkezőkkel szemben a jogkövetkezmények már-már betervezettek arra az időszakra, amíg céljukig el nem jutnak. És többnyire ez a helyzet az Európai Unió többi, nagyobb migrációs nyomásnak kitett országában, így pl. Olaszországban is. Ugyan korábban Franciaország indítványozta a szigorúbb migrációs politika alapkövének letételét, azonban az Európai Unió Tanácsa ezt nem tartotta kellően meglapozottnak, így pl. a Schengeni övezeten belülre eső államok, a nemzeti érdekeikre hivatkozva továbbra sem állíthatják vissza a 146

17 belső határon a határellenőrzést abból a célból, hogy beljebb egy újabb szűrőpontként esetleg gátat szabjanak az illegális migránsok tömegeinek. Ezek alapján a mai helyzet eléggé kritikussá kezd fajulni, hiszen az észak-afrikai régiókból, a politikai átalakulások következtében rendkívül sok migráns érkezik az európai térség határaihoz, amely tömegek érkezése ugyan már prognosztizálható, azonban az ekkora méretű migráció kezelése még abszolút nem megoldott, éppen ezért sok EU-s országban nő az elégedetlenség a térség határainál tapasztalható migráció kezelése miatt, és hatékony lépések megtételét várják el az EU-tól. Azonban ezek a lépések a jelenlegi folyamatokat figyelve inkább csak tűzoltó jellegűek, semmint hatékonyak. Ilyen intézkedés pl. az EU határőr ügynökségének, a Frontex ügynökségnek a felduzzasztása, és a Schengeni külső határövezetekbe való vezénylése. Ezek a mobil egységek, ún. Rabbit csoportokra oszlanak, melyek feladata az egyes országhatárok határőrizetének megerősítése, továbbá tapasztalatok gyűjtése a hatékonyabb és egységes határőrizeti rendszer kialakításához. 4.számú fotó: Fontex Rabbit csoport a görög-török határ közelében, Készítette: Ismeretlen fotós 14 A képen egy, a Frontex Ügynökség által a görög-török határ közelébe küldött Rabbit csoport tagjait látjuk. Mint az a fotóról is jól látszik a csoport tagjai különböző 14 4.számú fotó: Frontex Rabbit csoport a görög-török határ közelében,forrás:atlantic Council, Letöltés ideje: , Letöltés helye:

18 nemzetek küldötteiből állnak, így megosztva a tapasztalataikat egymással és a görög kollégáikkal Az Európai Unió tagországait érintő veszélyhelyzetek és azok kezelése Napjaink migrációs veszélyhelyzeteinek kezelése egy elég komplex rendszerben kerül megvalósításra. Az egyes országok a migrációs veszélyhelyzetek kezelésében nem maradnak magukra. Mivel a Schengen külső határok hatékony őrizete közösségi kérdés, így a veszélyhelyzet kezelésnek is közösségi együttműködésen kell alapulnia. Az elmúlt néhány évben a migráció és az általa keletkeztetett veszélyhelyzetek gyökeres változáson mentek keresztül. A migráció és az általa keletkeztetett egyéb problémák, elsősorban Spanyolországban, Franciaországban, Németországban, Ausztriában, Magyarországon, Görögországban és Olaszországban idéztek elő nagyobb problémákat. Az illegális bevándorlás az utóbbi tíz évben különösen Olaszországban és Spanyolországban vet fel komoly problémákat. A határellenőrzés erősítése, a visszatérési hajlandóság támogatása, és a legális, szabályozott migrációs csatornák szélesítése mellett egyre fontosabbak a regularizációs, vagyis az illegális bevándorlók státuszának legalizálására irányuló programok. 15 Olaszország esete kiváltképp aggasztó az európai migráció-kezelést vizsgálva, hiszen ezen ország államhatárát rendkívül nagy számban lépik át az Észak-Afrikából menekülő migránsok tömegei. A migrációkezelés is veszélyhelyzetbe került, hiszen az olasz állam már-már nem képes egyedül ekkora méretű veszélyhelyzet kezelését ellátni. Ezen veszélyhelyzetet felismerve az Európai Unió a lehető legtöbb támogatást megadja az olasz állam számára a hatékony veszélyhelyzet kezeléshez, azonban a probléma megoldódása még úgy látszik, ennek ellenére is várat magára. Az olaszországi Lampedusa szigetére érkező menekültek száma annyira kritikusan magas, hogy a migráció-kezelés is sokkalta nehezebb, mint egy más ország esetében. 15 Farrant, Macha Grieve, C. Sriskandarajah, D. (2006): Irregular Migration in the UK. IPPR, April Letöltés ideje: , Letöltés helye:http://www.ippr.org/members/download.asp?f=/ecomm/files/irregular_migration.pdf&a=skip 148

19 5.számú fotó: Lampedusa szigetén már több a menekült, mint a helyi lakos Készítette:AFP hírügynökség 16 A helyzet megoldására jelenleg nem áll készen forgatókönyv, így szinte rögtönzötten történik a helyzet kezelése, ami a nyugatabbra fekvő államokban is érezhető. A gyenge hatósági felügyelet, és a veszélyhelyzet elharapózása miatt, már néhány hónapja más államok határainál, így hazánk államhatárain is megjelentek azok az észak-afrikai migránsok akik az olasz partoknál léptek Európa területére. Így ezen probléma terjedése egyre nagyobb problémát okoz, míg valós megoldás nem létezik. Már-már patthelyzet alakult ki, hiszen azon észak- afrikai migránsok is, akiket visszaküldenének hazájukba, azok sem hajlandóak visszamenni, emellett migránsok tízezreit látják el ideiglenes tartózkodásra vonatkozó vízummal az olasz hatóságok, amellyel a migránsok már beléphetnek a Schengen zónán belülre és ott szabadon mozoghatnak. Ami azt vetíti előre, hogy ezek az emberek a nyugati országokat megszállva, a vízumuk lejárta után már fellelhetetlenül fogják gyarapítani a feketemunka, a bűnözés, és esetlegesen a terrorizmus bázisait. És ez idézi majd elő a tényleges veszélyhelyzetet számú fotó: Lampedusa szigetén már több a menekült, mint a helyi lakos, Készítette:AFP hírügynökség, Forrás: Elhallgatott hírek, Letöltés ideje: , Letöltés helye: 149

20 6. KÖVETKEZTETÉSEK Ahhoz, hogy saját biztonságunkat megőrizzük, meg kell vizsgálnunk a körülöttünk lévő veszélyeket, fel kell térképeznünk a biztonságot veszélyeztető tényezőket mondják a védelmi szakemberek. A migráció, mint a XXI. század egy valós veszélyforrása rendkívül bonyolult, és nehezen kezelhető probléma, mely a jövőben egyre inkább a figyelem középpontjába fog kerülni. Teszi ezt majd azon okból, hogy a Föld népessége radikális méretekben megnőtt, így a sűrűbben lakott országok lakói megpróbálnak majd a jobb és könnyebb életben bízva a ritkábban lakott, de fejlettebb államok felé orientálódni. Az elemzett téma talán láttatja, hogy a migráció és annak veszélyei egy rendkívül komplex kezelési módot kívánnak anélkül, hogy a társadalmak és a bevándorlók érdekei is sérülnének. Ennek érdekében, úgy gondolom, hogy a migrációs politika még nagy változások előtt áll, mely változásoknak ezen tényezőket figyelembevéve kell megszületniük és megvalósulniuk. Azonban azt ne feledjük! A migrációra, minden negatív oldala ellenére Európának igenis szüksége van. FELHASZNÁLT IRODALOM 1. Farrant, Macha Grieve, C. Sriskandarajah, D. (2006): Irregular Migration in the UK. IPPR, April Letöltés ideje: , Letöltés helye:http://www.ippr.org/members/download.asp?f=/ecomm/files/irregular_migration.pdf&a=s kip 2. Hornyacsek Júlia - Veres Viktória: Katasztrófák, sebezhetőség, biztonság, Hadtudomány XVII. évfolyam 2007/3. sz. Budapest: p ISSN: Keresztes Imre: Ketyegő Bombák, HVG 2010.október.9, /46.szám/ 28.oldal, folyóiratcikk 4. Keresztes Imre: Ketyegő Bombák-előzmény cikk, HVG 2010.szeptember Korinek László (2006): Nomádok és letelepedettek gondolatok a közösségi bűnmegelőzésről. Jogtudományi Közlöny Póczik Szilveszter: Nemzetközi migráció: nemzetközi kockázatok, Magyar Tudomány: a Magyar Tudományos Akadémia folyóirata 2008/9.szám, 169.évfolyam ( ) 1.oldal 7. Póczik Szilveszter (2006): Nemzetközi migráció, kisebbségek, társadalmi kockázatok és megoldások. Polgári Szemle. XII Hornyacsek Júlia - Veres Viktória: Katasztrófák, sebezhetőség, biztonság, Hadtudomány XVII. évfolyam 2007/3. sz. Budapest: p ISSN:

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége?

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Glied Viktor egyetemi oktató / kutató Pécsi Tudományegyetem IDResearch Szolnok, 2012. december 4. A migráció 220-230 millió migráns (40-50 millió illegális

Részletesebben

Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban

Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban 21/63 Összeállította: Központi Statisztikai hivatal www.ksh.hu IV. évfolyam 63. szám 21. május 26. Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban A tartalomból 1 Bevezetõ 1 Az Európai Unió országaiban

Részletesebben

A nemzetközi vándorlás fõbb folyamatai Magyarországon

A nemzetközi vándorlás fõbb folyamatai Magyarországon II. évfolyam 177. szám 28. december 2. 28/177. Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal A nemzetközi vándorlás fõbb folyamatai Magyarországon Bevezetõ Az 199-es évek elején a nemzetközi vándorlással

Részletesebben

Itthon, Magyarországon

Itthon, Magyarországon Itthon, Magyarországon Dóra Bálint Nemzetközi Migrációs Szervezet IOM Budapest 2012 Bepillantás az IOM-be Az IOM küldetése IOM Magyarországon Otthon, Magyarországon alapok Otthon, Magyarországon célok

Részletesebben

Migrációs és menekültügyi kérdés-felelt

Migrációs és menekültügyi kérdés-felelt Migrációs és menekültügyi kérdés-felelt Van-e Magyarországra irányuló megélhetési bevándorlás? o Magyarország nem célpontja a bevándorlásnak. A Magyarországon élő külföldiek száma lényegében évek óta változatlan:

Részletesebben

Klímaváltozás és migráció

Klímaváltozás és migráció Klímaváltozás és migráció Erdő Mariann PhD hallgató ELTE ÁJK Nemzetközi jogi tanszék mariannnerdo@yahoo.fr Európai Migrációs Hálózat Magyarország X. Nemzeti Ülés és Képzés a Migráció és a Menekültügy Uniós

Részletesebben

Az EU gazdasági és politikai unió

Az EU gazdasági és politikai unió Brüsszel 1 Az EU gazdasági és politikai unió Egységes piacot hozott létre egy egységesített jogrendszer révén, így biztosítva a személyek, áruk, szolgáltatások és a tőke szabad áramlását. Közös politikát

Részletesebben

Globális migráció és magyar hatása

Globális migráció és magyar hatása Globális migráció és magyar hatása Dr. Tóth Géza Kincses Áron Magyar Statisztikai Társaság Mercure Hotel, 2010. Január 29. Bevezetés Dolgozatunk célja egyrészt az volt, hogy a világban tapasztalható globális

Részletesebben

Civil Tanácskozás a bevándorlók integrációjáról

Civil Tanácskozás a bevándorlók integrációjáról Civil Tanácskozás a bevándorlók integrációjáról Budapesti Corvinus Egyetem Lengyel György Tóth Lilla Göncz Borbála Európai Migrációs Hálózat nemzeti ülése Budapest, 2011. december 8. A kutatásról Az Európai

Részletesebben

Migrációs trendek és tervek Magyarországon

Migrációs trendek és tervek Magyarországon Migrációs trendek és tervek Magyarországon Gödri Irén HELYZETKÉP: 5 éves a KSH Népességtudományi Kutatóintézet 214. január 2., Budapest Előzmények: - 1956 1957: nagyfokú elvándorlás (194 ezer fő) - 1958

Részletesebben

Migráció a mai Magyarországon kérdésfelvetés-váltással

Migráció a mai Magyarországon kérdésfelvetés-váltással Migráció a mai Magyarországon kérdésfelvetés-váltással Mennek 200?? - 2013 Jönnek 1987-200??? Jönnek (1987-200????) A magyar menekültügy születése Diaszpóra A Kárpát-medence magyar migránsai Idegenellenesség

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y - s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

Belső Biztonság AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA

Belső Biztonság AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Belső Biztonság AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Mindenkinek szüksége van arra, hogy biztonságban érezze magát akkor, amikor napi ügyeit intézi. Az európai állampolgárok majdnem hatvan

Részletesebben

TERRORIZMUS ELLENI KÜZDELEM AZ EU HATÁRIGAZGATÁSI RENDSZERÉBEN, A HAZAI GYAKORLATBAN

TERRORIZMUS ELLENI KÜZDELEM AZ EU HATÁRIGAZGATÁSI RENDSZERÉBEN, A HAZAI GYAKORLATBAN Németh József hőr. alezredes TERRORIZMUS ELLENI KÜZDELEM AZ EU HATÁRIGAZGATÁSI RENDSZERÉBEN, A HAZAI GYAKORLATBAN Az Amszterdami Szerződéssel szorosabb együttműködés kezdődött az Unió bel- és igazságügy

Részletesebben

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA MEGKÖZELÍTÉSÜNK Az Európai Unió eddigi történetének legsúlyosabb válságát éli. A 2008-ban kirobbant pénzügyi krízist követően mélyreható válság

Részletesebben

EGÉSZSÉG ÉS MIGRÁCIÓ AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON

EGÉSZSÉG ÉS MIGRÁCIÓ AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON IV. Évfolyam 2. szám - 2009. június Révai Róbert Országos Rendőr-főkapitányság Görbe Attiláné Zán Krisztina Országos Rendőr-főkapitányság EGÉSZSÉG ÉS MIGRÁCIÓ AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON Absztrakt

Részletesebben

Történeti áttekintés

Történeti áttekintés Nemzetközi menekültjog Nemzetközi jog 2012 tavasz dr. Lattmann Tamás Történeti áttekintés 1918-ig: menekültek a migráció részeként két világháború között: szerződések egyes konkrét üldözött csoportok tekintetében

Részletesebben

HORTOBÁGYI DÁNIEL FRONTEX MŰVELET A SZLOVÉN-HORVÁT SCHENGENI KÜLSŐ HATÁRON. Bevezetés

HORTOBÁGYI DÁNIEL FRONTEX MŰVELET A SZLOVÉN-HORVÁT SCHENGENI KÜLSŐ HATÁRON. Bevezetés HORTOBÁGYI DÁNIEL FRONTEX MŰVELET A SZLOVÉN-HORVÁT SCHENGENI KÜLSŐ HATÁRON Bevezetés Az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség (továbbiakban:

Részletesebben

ÁLLAM ÉS POLGÁR II. NEMZETISÉGEK ÉS EGYÉB JOGI STÁTUSZOK. Alkotmányjog 1. előadás 2015. április 9.

ÁLLAM ÉS POLGÁR II. NEMZETISÉGEK ÉS EGYÉB JOGI STÁTUSZOK. Alkotmányjog 1. előadás 2015. április 9. ÁLLAM ÉS POLGÁR II. NEMZETISÉGEK ÉS EGYÉB JOGI STÁTUSZOK Alkotmányjog 1. előadás 2015. április 9. ÁLLAMI SZUVERENITÁS ÉS ANNAK ALANYI KÖREI 1. A magyar állami szuverenitás személyi hatálya A magyar állampolgárok

Részletesebben

8.3. 94/1998. (XII. 29.) OGY határozat a Magyar Köztársaság biztonság- és védelempolitikájának alapelveirõl

8.3. 94/1998. (XII. 29.) OGY határozat a Magyar Köztársaság biztonság- és védelempolitikájának alapelveirõl 8.3 94/1998. (XII. 29.) OGY határozat a Magyar Köztársaság biztonság- és védelempolitikájának alapelveirõl Az Országgyûlés 1. elfogadja a Magyar Köztársaság biztonság- és védelempolitikájának alapelveit;

Részletesebben

Bevándorlás és társadalmi integráció

Bevándorlás és társadalmi integráció Bevándorlás és társadalmi integráció A társadalmi beilleszkedés vizsgálatának fogalmi kerete Asszimiláció (lineáris vs. szegmentált) Akkulturáció Integráció/Szegregáció Multikulturalitás, multikulturalizmus

Részletesebben

Nemzetközi vándorlás folyamatai a statisztika tükrében. Sárosi Annamária Központi Statisztikai Hivatal Népességstatisztikai főosztály 2008

Nemzetközi vándorlás folyamatai a statisztika tükrében. Sárosi Annamária Központi Statisztikai Hivatal Népességstatisztikai főosztály 2008 Nemzetközi vándorlás folyamatai a statisztika tükrében Sárosi Annamária Központi Statisztikai Hivatal Népességstatisztikai főosztály 2008 NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS Az előadás tartalma A nemzetközi vándorlás

Részletesebben

GLOBALIZÁCIÓ NINCSENEK HATÁROK.

GLOBALIZÁCIÓ NINCSENEK HATÁROK. GLOBALIZÁCIÓ NINCSENEK HATÁROK. Repülőgép segítségével néhány óra alatt a Föld bármely pontjára eljuthatunk. A nemzetközi pénzügyi tranzakciók a számítógépek segítségével egy-két másodpercet vesznek igénybe.

Részletesebben

A projektmegvalósítás A támogatás forrásának megjelölése. időtartama (alap,előirányzat, nemzetközi. Megvalósít. együttműködő ó szervezet

A projektmegvalósítás A támogatás forrásának megjelölése. időtartama (alap,előirányzat, nemzetközi. Megvalósít. együttműködő ó szervezet 2. melléklet 3.3. VI. Közzétételi egység: az EU támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása Adatszolgáltató: ORFK GF ETO Sors zám A projekt megnevezése A finanszírozás forrása A projektmegvalósítás

Részletesebben

Extern migráció és az Európai Unió

Extern migráció és az Európai Unió Kovács Judit Nóra PhD hallgató, VIII. évfolyam Vol. VIII Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 2014/1. szám No. 1/2014 Agrárjogi és Környezetvédelmi Jogi Tanszék Tanulmány Article www.dieip.hu

Részletesebben

Az Európai Unió és a migráció Belső szabadság, külső elzárkózás 1

Az Európai Unió és a migráció Belső szabadság, külső elzárkózás 1 Krizsán Brigitta II. éves hallgató, Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi tanulmányok szak Az Európai Unió és a migráció Belső szabadság, külső elzárkózás 1 1. Európa és a migráció

Részletesebben

Az igazgatóság diszlokációja

Az igazgatóság diszlokációja Az igazgatóság határszakasza hossza (méter) Vízi Szárazföldi Összesen Nógrád megye 112914 63003 175917 Pest megye 45312 11514 56826 Összesen 158315 74517 232743 2 Az igazgatóság diszlokációja K K 9 V 1

Részletesebben

Miről lesz szó? A fejlesztési források növelése. Trendek, elképzelések és várható fejlemények a nemzetközi fejlesztési együttműködésben

Miről lesz szó? A fejlesztési források növelése. Trendek, elképzelések és várható fejlemények a nemzetközi fejlesztési együttműködésben Trendek, elképzelések és várható fejlemények a nemzetközi fejlesztési együttműködésben Szent-Iványi Balázs Miről lesz szó? A fejlesztési források növelése Migráció szerepe a fejlődésben Kereskedelmi nyitás

Részletesebben

Szociális gazdaság. Nyílt munkaerőpiac

Szociális gazdaság. Nyílt munkaerőpiac A szociális gazdaság fejlesztése és a foglalkoztatás növelése szociális szövetkezeteken keresztűk Ruszkai Zsolt Magyar Munka Terv Közfoglalkoztatás Szociális gazdaság Nyílt munkaerőpiac 2 Szociális gazdaság

Részletesebben

Konferencia a NATO új stratégiájáról

Konferencia a NATO új stratégiájáról Konferencia a NATO új stratégiájáról 2010.03.26. A NATO formálódó új stratégiai koncepciója és Magyarország címmel rendeztek konferenciát a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen csütörtökön. A rendezvényen

Részletesebben

A MENEKÜLTÜGYI POLITIKA

A MENEKÜLTÜGYI POLITIKA A MENEKÜLTÜGYI POLITIKA A menekültügyi politika célja a tagállamok menekültügyi eljárásainak harmonizálása egy közös európai menekültügyi rendszer kialakításával. A Lisszaboni Szerződés jelentős módosításokat

Részletesebben

A munkavállalók EU-n belüli területi mobilitását jellemző aktuális trendek

A munkavállalók EU-n belüli területi mobilitását jellemző aktuális trendek Szakirodalom 173 A geometriai átlagolású formulák közül a Lowe és a Young állítható elő a legkönnyebben. A Young-féle ugyanúgy torzít, mint a Lowe-index, csak ellenkező irányban, és értelmezése sem egyszerű.

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai

Részletesebben

Az angol nyelvtudás helyzete és hasznosulása az Európai Unióban

Az angol nyelvtudás helyzete és hasznosulása az Európai Unióban Az angol nyelvtudás helyzete és hasznosulása az Európai Unióban 1. Legalább egy idegen nyelven társalgási szinten beszélõk aránya 2. Legalább két idegen nyelven társalgási szinten beszélõk aránya 3. Angol

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

Az Európai Unióra nehezedőkülső migrációs nyomás (tendenciák, kockázatok, stratégiák) magyar szemszögből is

Az Európai Unióra nehezedőkülső migrációs nyomás (tendenciák, kockázatok, stratégiák) magyar szemszögből is Az Európai Unióra nehezedőkülső migrációs nyomás (tendenciák, kockázatok, stratégiák) magyar szemszögből is Dr. Molnár r Tamás Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Tanulmányok Intézet e. adjunktus nemzetközi

Részletesebben

Társadalmi egyenlőtlenségek a térben

Társadalmi egyenlőtlenségek a térben Prof. Dr. Szirmai Viktória Társadalmi egyenlőtlenségek a térben Kodolányi János Főiskola, Európai Város és Regionális Tanszék, tanszékvezető, egyetemi tanár viktoria.szirmai@chello.hu Regionális tudomány

Részletesebben

A Balkán, mint régió szerepe a magyar külgazdasági stratégiában. Budapest, 2009. november 12.

A Balkán, mint régió szerepe a magyar külgazdasági stratégiában. Budapest, 2009. november 12. A Balkán, mint régió szerepe a magyar külgazdasági stratégiában Budapest, 2009. november 12. A külgazdasági stratégia főbb meghatározó kérdései, feladatai Az áru-és szolgáltatás export növelése. A kereskedelempolitika

Részletesebben

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze.

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. A gyermek jogai Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. Az egyezmény szó egy olyan országok között létrejött megállapodást jelöl, ami biztosítja, hogy

Részletesebben

Jogszerűen, szakszerűen, következetesen, emberségesen!

Jogszerűen, szakszerűen, következetesen, emberségesen! Jogszerűen, szakszerűen, következetesen, emberségesen! Szolnok 2012. december 04. Harhai Zsolt igazgató Előzmények Hazánk 1989-ben területi korlátozással csatlakozik a a menekültek helyzetéről szóló 1951.

Részletesebben

Az elnök irodája. Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny 2015. Jogi példaeset. A terrorizmus elleni harc és a kínzások

Az elnök irodája. Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny 2015. Jogi példaeset. A terrorizmus elleni harc és a kínzások Az elnök irodája A terrorizmus elleni harc és a kínzások Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny 2015. Jogi példaeset Copyright 2015 Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny Az esetet Németh

Részletesebben

A statisztikai rendszer korszerűsítése

A statisztikai rendszer korszerűsítése Migráció és integráció Magyarországon A statisztikai rendszer korszerűsítése Gárdos Éva Szakmai főtanácsadó 2010. május 17. Transznacionalizmus és integráció Migráció Magyarországon a második évezred első

Részletesebben

BÉCSI MEMORANDUM, 2015 FELHÍVÁS A VILÁGSZERTE FELLÉPŐ MENEDÉKJOGI ÉS BEVÁNDORLÁSI PROBLÉMA SÜRGŐS MEGOLDÁSÁRA

BÉCSI MEMORANDUM, 2015 FELHÍVÁS A VILÁGSZERTE FELLÉPŐ MENEDÉKJOGI ÉS BEVÁNDORLÁSI PROBLÉMA SÜRGŐS MEGOLDÁSÁRA BÉCSI MEMORANDUM, 2015 FELHÍVÁS A VILÁGSZERTE FELLÉPŐ MENEDÉKJOGI ÉS BEVÁNDORLÁSI PROBLÉMA SÜRGŐS MEGOLDÁSÁRA Európa a II. világháború óta egyik legnagyobb kihívása előtt áll. Ukrajna válsága, Görögország

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. azzal a céllal, hogy elősegítsék és továbbfejlesszék a rendőri együttműködést a szomszédos országok között;

MEGÁLLAPODÁS. azzal a céllal, hogy elősegítsék és továbbfejlesszék a rendőri együttműködést a szomszédos országok között; BGBl. III - Ausgegeben am 18. April 2008 - Nr. 42 1 von 5 MEGÁLLAPODÁS az Osztrák Köztársaság Kormánya, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között Dolga Vason Rendészeti Együttműködési

Részletesebben

Európai Uniós ismeretek tanítása a hátrányos helyzetű álláskeresők számára. gondolatok egy képzés margójára

Európai Uniós ismeretek tanítása a hátrányos helyzetű álláskeresők számára. gondolatok egy képzés margójára Európai Uniós ismeretek tanítása a hátrányos helyzetű álláskeresők számára gondolatok egy képzés margójára SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓ A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉRT - AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK JEGYÉBEN 2010.

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal

Központi Statisztikai Hivatal Központi Statisztikai Hivatal Korunk pestise az Európai Unióban Míg az újonnan diagnosztizált AIDS-megbetegedések száma folyamatosan csökken az Európai Unióban, addig az EuroHIV 1 adatai szerint a nyilvántartott

Részletesebben

Egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség ELTE ÁJK

Egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség ELTE ÁJK Egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség ELTE ÁJK Az előítélet Előítéletesség ma, Magyarországon Krémer Ferenc: az előítéletről szóló minden elmélet csak adott korban és társadalomban igaz multikulturalizmus?

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 I. negyedéves teljesítményéről Összefoglaló - 2013 I. negyedévében nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt az elmúlt évhez hasonlóan Közel

Részletesebben

Gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek. Jólét és szegénység. 2013. február 27., március 6. és március 13.

Gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek. Jólét és szegénység. 2013. február 27., március 6. és március 13. Gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek. Jólét és szegénység. 2013. február 27., március 6. és március 13. Jared Diamond: Háborúk, járványok, technikák Miért az európai civilizáció hódította meg a világot,

Részletesebben

KOCKÁZATÉRTÉKELÉSBŐL ADÓDÓ KATASZTRÓFAVÉDELMI FELADATOK A MENEKÜLTÜGYBEN

KOCKÁZATÉRTÉKELÉSBŐL ADÓDÓ KATASZTRÓFAVÉDELMI FELADATOK A MENEKÜLTÜGYBEN VIII. Évfolyam 4. szám - 2013. december Csepregi Péter peter.csepregi@katved.gov.hu KOCKÁZATÉRTÉKELÉSBŐL ADÓDÓ KATASZTRÓFAVÉDELMI FELADATOK A MENEKÜLTÜGYBEN Absztrakt Magyarországot érintő migráció nemzetbiztonságot

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ TÖRTÉNET ÉS RÉSZBEN TÖRTÉNELEM

EURÓPAI UNIÓ TÖRTÉNET ÉS RÉSZBEN TÖRTÉNELEM EURÓPAI UNIÓ TÖRTÉNET ÉS RÉSZBEN TÖRTÉNELEM (Csíkszereda 2006. május 7.) INTEGRÁCIÓ ELMÉLETBEN PREFERENCIÁLIS VÁMÖVEZET: a résztvevők vám- és egyéb kereskedelempolitikai kedvezményeket nyújtanak. Lehet

Részletesebben

A turizmus rendszere 6. p-marketing

A turizmus rendszere 6. p-marketing A turizmus rendszere 6. A turizmus hatásai Dr. Piskóti István Marketing Intézet 1 p-marketing 2. 1. 3. 4. 5. Tata Szeged Sopron Debrecen Gyula 6. 7. 8. 9. 10. Esztergom Hollókő Székesfehérvár Visegrád

Részletesebben

MEGFELELÉSI TÁBLÁZATOK ( 1 )

MEGFELELÉSI TÁBLÁZATOK ( 1 ) 2008.5.9. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 115/361 MEGFELELÉSI TÁBLÁZATOK ( 1 ) Az Európai Unióról szóló szerződés Korábbi számozás az Európai Unióról szóló Új számozás az Európai Unióról szóló I.

Részletesebben

Az Európai Unió migrációs politikája napjainkban

Az Európai Unió migrációs politikája napjainkban Az Európai Unió migrációs politikája napjainkban Erdei Nikolett Tuka Ágnes Európa és a migráció A világ népességének körülbelül 3%-a, mintegy 220 millió ember él szülőhazáján kívül, közülük ma már sokan

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

Áttekintés. Nemzetközi migrációs trendek: SOPEMI 2003. évi kiadás

Áttekintés. Nemzetközi migrációs trendek: SOPEMI 2003. évi kiadás Áttekintés Nemzetközi migrációs trendek: SOPEMI 2003. évi kiadás Overview Trends in International Migration: SOPEMI 2003 Edition Hungarian translation Az Áttekintések az OECD kiadványok kivonatos fordításai.

Részletesebben

A migránsok munkaerô-piaci helyzete címû 2008. évi uniós ad hoc modul

A migránsok munkaerô-piaci helyzete címû 2008. évi uniós ad hoc modul Mûhely Lakatos Judit, a KSH főosztályvezetője E-mail: judit.lakatos@ksh.hu A migránsok munkaerô-piaci helyzete címû 2008. évi uniós ad hoc modul A harmonizált közösségi munkaerő-felmérés (Community Labour

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

A turizmus szerepe a Mátravidéken

A turizmus szerepe a Mátravidéken gazdálkodás 53. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 460 A turizmus szerepe a vidéken DÁVID LÓRÁNT TÓTH GÉZA Kulcsszavak: turizmus,, idegenforgalmi statisztika. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A településeinek

Részletesebben

Riói Nyilatkozat a Környezetről és a Fejlődésről

Riói Nyilatkozat a Környezetről és a Fejlődésről Riói Nyilatkozat a Környezetről és a Fejlődésről Bevezetés Az Egyesült Nemzetek Környezet és Fejlődés Konferenciája, Bezárva találkozóját, amelyet 1992. június 3-14. között Rio de Janeiróban tartott, Megerősítve

Részletesebben

109. plenáris ülés 2014. december 3 4. VÉLEMÉNYTERVEZET

109. plenáris ülés 2014. december 3 4. VÉLEMÉNYTERVEZET 109. plenáris ülés 2014. december 3 4. CIVEX-V-054 VÉLEMÉNYTERVEZET Erőfeszítések a tényleges szolidaritás előmozdítására egy valódi európai migrációs politikában Főelőadó: François DECOSTER (FR/ALDE)

Részletesebben

Az európai kontinens a migráció célpontja

Az európai kontinens a migráció célpontja Az európai kontinens a migráció célpontja A szabad mozgás és a tartózkodás szabadsága emberi jogok. A migránsok a múltban is alakították a kultúrákat és társadalmakat, és továbbra is ezt fogják tenni.

Részletesebben

MAGYAR ÉS EURÓPAI MUNKA- ÉS KÖZSZOLGÁLATI JOG

MAGYAR ÉS EURÓPAI MUNKA- ÉS KÖZSZOLGÁLATI JOG Prugberger Tamás MAGYAR ÉS EURÓPAI MUNKA- ÉS KÖZSZOLGÁLATI JOG (A magyar és a közép-kelet-európai munka- és közszolgálati jog reformja a nyugat-európai államok jogi szabályozásának tükrében, az amerikai

Részletesebben

Növekedés és fenntarthatóság. NFFT műhelykonferencia 2014. június 4. Bessenyei István

Növekedés és fenntarthatóság. NFFT műhelykonferencia 2014. június 4. Bessenyei István Növekedés és fenntarthatóság NFFT műhelykonferencia 2014. június 4. Bessenyei István Egy példa Rókák a Nyulak Szigetén Hová vezet ez: Falánk rókák és kevéssé szapora nyulak esetén mindkét populáció kihal.

Részletesebben

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint Szegénység Fogalma: Az alacsony jövedelem és az ebből fakadó hátrányok HIÁNY (tárgyi, információs, pszichés, szociális következmények) Mérés módja szerint: Abszolút szegénység létminimum (35-45 e Ft) Relatív

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában

Új Szöveges dokumentum A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában Az Európa Tanács keretében elfogadott Európai Szociális Karta (1961), illetve a jelen évezred szociális és gazdasági jogait egyedülálló részletességgel felmutató,

Részletesebben

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia megvalósításának állása

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia megvalósításának állása A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia megvalósításának állása Zentai Sára Répceszemere, 2015. június 16. Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia - A nemzet második ilyen stratégiája 2007

Részletesebben

Népesség növekedés (millió fő) Népességszám a szakasz végén (millió fő) időszakasz dátuma. hossza (év) Kr.e. 10000- Kr.e. 7000 Kr.e. 7000-Kr.e.

Népesség növekedés (millió fő) Népességszám a szakasz végén (millió fő) időszakasz dátuma. hossza (év) Kr.e. 10000- Kr.e. 7000 Kr.e. 7000-Kr.e. A világnépesség növekedése A népességszám változása időszakasz dátuma Kr.e. 10000- Kr.e. 7000 Kr.e. 7000-Kr.e. 4500 Kr.e. 4500-Kr.e. 2500 Kr.e. 2500-Kr.e. 1000 Kr.e. 1000- Kr. születése időszakasz hossza

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2014 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről JANUÁR 1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 5 1. HAZAI SZÁLLODAI

Részletesebben

GLOBÁLIS MENEKÜLTÜGYI VÁLSÁG: A PROBLÉMA TUDATOS SZŐNYEG ALÁ SÖPRÉSE

GLOBÁLIS MENEKÜLTÜGYI VÁLSÁG: A PROBLÉMA TUDATOS SZŐNYEG ALÁ SÖPRÉSE GLOBÁLIS MENEKÜLTÜGYI VÁLSÁG: A PROBLÉMA TUDATOS SZŐNYEG ALÁ SÖPRÉSE ÖSSZEFOGLALÓ Az elmúlt két évben a világnak egyre súlyosbodó menekültügyi válsággal kellett szembenéznie. 2013-ban a második világháború

Részletesebben

PHD ÉRTEKEZÉS WINDT SZANDRA

PHD ÉRTEKEZÉS WINDT SZANDRA PHD ÉRTEKEZÉS WINDT SZANDRA Miskolc, 2008. MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DEÁK FERENC ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA WINDT SZANDRA AZ ILLEGÁLIS MIGRÁCIÓ KRIMINOLÓGIAI JELLEMZŐI (PHD

Részletesebben

Transznacionális családok növekvő kivándorlás idején

Transznacionális családok növekvő kivándorlás idején Transznacionális családok növekvő kivándorlás idején Fókuszban a Család konferencia Pécs, 2015. május 14 15. Blaskó Zsuzsa, PhD tudományos főmunkatárs blasko@demografia.hu A transznacionális család fogalma

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

1. Bevezető. 2. Zenta Község népessége 2002-ben

1. Bevezető. 2. Zenta Község népessége 2002-ben 1. Bevezető Zenta népességének demográfiai folyamatai nem érthetőek meg Vajdaság demográfiai folyamatai nélkül. Egy községben vagy településen végbemenő demográfiai folyamatokat meghatározó tényezőket

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal A felsőoktatási expanzió a magyarországi régiókban és az Európai Unióban

Központi Statisztikai Hivatal A felsőoktatási expanzió a magyarországi régiókban és az Európai Unióban Központi Statisztikai Hivatal A felsőoktatási expanzió a magyarországi régiókban és az Európai Unióban Az Európai Uniós csatlakozással Magyarországon fokozottan előtérbe került a tudásalapú gazdaság fejlesztése.

Részletesebben

A bencés nôvérek nemzetközi közösségének S t a t ú t u m a i

A bencés nôvérek nemzetközi közösségének S t a t ú t u m a i A bencés nôvérek nemzetközi közösségének S t a t ú t u m a i P R E A M B U L U M Az a jellegzetes karizma, amely másfél évezrede jellemzi azokat, akik Szent Benedek regulája szerint élnek, mára már elterjedt

Részletesebben

Gyermekek szegénységéről iskola kezdés előtt. Készítette: Korózs Lajos

Gyermekek szegénységéről iskola kezdés előtt. Készítette: Korózs Lajos Gyermekek szegénységéről iskola kezdés előtt Készítette: Korózs Lajos ELTE-kutatás eredménye Soha nem volt annyi szegény gyermek hazánkban mint most! A leghátrányosabb helyzetű térségekben a gyerekek 84

Részletesebben

Offshore cégeknek nem jár állami támogatás nem elég becsületesnek lenni, annak is kell látszani

Offshore cégeknek nem jár állami támogatás nem elég becsületesnek lenni, annak is kell látszani SAJTÓKÖZLEMÉNY Offshore cégeknek nem jár állami támogatás nem elég becsületesnek lenni, annak is kell látszani Budapest, 2013. április 17. Egy hétfői bejelentés értelmében a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

Az új határőrizeti rendszer, a FRONTEX és ami utána jön

Az új határőrizeti rendszer, a FRONTEX és ami utána jön Az új határőrizeti rendszer, a FRONTEX és ami utána jön Zámbó Péter Bevezetés Rendszerek jönnek-mennek, de a viszonylag állandó elemek is folyamatosan változnak, hiszen a működést meghatározó belső és

Részletesebben

A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI

A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI MRTT Generációk diskurzusa a regionális tudományról Győr, 2012. november 23. 1 Duna-stratégia 2011. júniusi Európai Tanács 4 cselekvési, 11 prioritási

Részletesebben

Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök

Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök 2013.12.20. dr. Lukács Andrea, 1 A közbeszerzési irányelvek lehetőséget adnak a szociális

Részletesebben

JÖVİKERESİ. www.nfft.hu. - In Search For The Future. Nemzeti Fenntartható Fejlıdési Tanács. jelentése a magyar társadalomnak.

JÖVİKERESİ. www.nfft.hu. - In Search For The Future. Nemzeti Fenntartható Fejlıdési Tanács. jelentése a magyar társadalomnak. JÖVİKERESİ - In Search For The Future A Nemzeti Fenntartható Fejlıdési Tanács jelentése a magyar társadalomnak (Report of the National Council for the Sustainable Development to the Hungarian Society)

Részletesebben

Társadalmi-gazdasági szempontok Az ipari termelési folyamatok kedvezőbbé tétele és az ipari együttműködési láncok sűrűsége pozitív társadalmi és gazdasági eredmények létrejöttéhez is hozzájárul. A társadalmi

Részletesebben

Hazai jelen és jövő az uniós szerzői jogi fejlemények tükrében Dr. LÁBODY Péter, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Hazai jelen és jövő az uniós szerzői jogi fejlemények tükrében Dr. LÁBODY Péter, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Hazai jelen és jövő az uniós szerzői jogi fejlemények tükrében Dr. LÁBODY Péter, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala MIE Konferencia Debrecen 2014. november 20-21. Az uniós szerzői jog fejleményei Jogalkotási

Részletesebben

Dr. Horesnyi Julianna BÉMKH Munkaügyi Központja Szegedi Kirendeltség és Szolgáltató Központ

Dr. Horesnyi Julianna BÉMKH Munkaügyi Központja Szegedi Kirendeltség és Szolgáltató Központ Külföldi és ezen belül román - állampolgárok a magyar munkaerőpiacon Uniós munkavállalók szabad mozgása magyar és román tapasztalatok Szeminárium Szeged, 2011.04.27-04.28. 04.28. Dr. Horesnyi Julianna

Részletesebben

KÖZPONTI PORSZÍVÓK. egészség és kényelem

KÖZPONTI PORSZÍVÓK. egészség és kényelem KÖZPONTI PORSZÍVÓK egészség és kényelem higiénia ès komfort az egyszerűség jegyében 1 A fenti kép csupán tájékoztató jellegű Központi porszívó 2 Süllyesztett csőrendszer zer 3 Hag Hagtompító 4 Falic Falicsatlakozó

Részletesebben

Készülj fel életed egyik legnagyobb kalandjára! 2013 nyarán indul az Immigropoly Nyári Egyetem!

Készülj fel életed egyik legnagyobb kalandjára! 2013 nyarán indul az Immigropoly Nyári Egyetem! Készülj fel életed egyik legnagyobb kalandjára! 2013 nyarán indul az Immigropoly Nyári Egyetem! Alakítsatok 3 fős csapatokat és jelentkezzetek egy kalandos vetélkedőre, melynek során különböző izgalmas,

Részletesebben

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár A közlekedésbiztonság aktuális

Részletesebben

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 január - februári teljesítményéről

Trend riport. A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 január - februári teljesítményéről Trend riport A nemzetközi és hazai szállodaipar 2013 január - februári teljesítményéről Összefoglaló - 2013 februárjában nemzetközi viszonylatban a legjobb teljesítményt az elmúlt évhez hasonlóan Közel

Részletesebben

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás Gazdasági élet Igazgatása Környezet Védelme Közrend, Közbiztonság védelme, rendészet Humán igazgatás Rendészeti igazgatás Jogi szabályozás Alaptörvény (46. cikk) Rtv 1994:XXXIV. tv. Hszt 1996: XLIII. tv.

Részletesebben

az idegenellenesség, az EU-szkepticizmus, az elitellenesség, az antikapitalizmus, muszlimellenesség, a rasszizmus és rendszerellenesség mind-mind

az idegenellenesség, az EU-szkepticizmus, az elitellenesség, az antikapitalizmus, muszlimellenesség, a rasszizmus és rendszerellenesség mind-mind az idegenellenesség, az EU-szkepticizmus, az elitellenesség, az antikapitalizmus, muszlimellenesség, a rasszizmus és rendszerellenesség mind-mind csak felszíni tünet. Lényegében egy olyan alapértéket ért

Részletesebben

H I R L E V É L. Vészes arányok

H I R L E V É L. Vészes arányok 2012. szeptember 17. Tudta Ön, hogy 2050-re feleannyi munkaképes korú ember jut majd az időskorúakra, mint ma? Bár a megfigyelések azt mutatják, a születésszám, a népesség néhány emberöltő alatt stabilizálódik,

Részletesebben

AZ NKE HHK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA

AZ NKE HHK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA A KATASZTRÓFAVÉDELEM VÁLASZAI KORUNK ÚJ KIHÍVÁSÁRA (TERRORFENYEGETETTSÉG) A terror legyőz, de az ember legyőzi a félelmet Gabriel Garcia Marquez A lehető legrosszabb eshetőség szerint a legfenyegetőbb

Részletesebben

Az adományszervezés Etikai Alapelveinek Nyilatkozata

Az adományszervezés Etikai Alapelveinek Nyilatkozata Az adományszervezés Etikai Alapelveinek Nyilatkozata ELŐSZÓ Az adományszervezők számos területen, különböző országokban, és különböző körülmények között dolgoznak, de van néhány alapvető, közös értékük

Részletesebben

Alba Radar. 9. hullám

Alba Radar. 9. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 9. hullám Lakossági vélemények a 9/11 terrortámadás évfordulója kapcsán 2011. szeptember 9. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu

Részletesebben

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014

Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 2014.??.??. Kosztyán Zsolt Tibor Diplomás pályakövetés intézményi on- line kutatás a Pannon Egyetemen, 2014 A projekt célkitűzései Hallgatói érdeklődés felkeltése a tudományos pálya iránt, főleg az MTMI

Részletesebben

Menekültügy: tovább bővíthető a magyar szabályozás

Menekültügy: tovább bővíthető a magyar szabályozás Menekültügy: tovább bővíthető a magyar szabályozás Az Alapjogokért Központ megvizsgálta a hazai, illetve az európai uniós menekültjog egyes részletszabályait. Az elemzés során a Központ arra a megállapításra

Részletesebben

Gábor Edina. Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett. 2010. december 2.

Gábor Edina. Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett. 2010. december 2. Gábor Edina Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett 2010. december 2. The New Economics Foundation think-and-do tank szervezet (http://www.neweconomics.org/) Cél: az életminőség javítása olyan innovatív

Részletesebben

főszerkesztő Hulladéksors/Zöld Ipar Magazin

főszerkesztő Hulladéksors/Zöld Ipar Magazin Németh I. Gergely főszerkesztő Hulladéksors/Zöld Ipar Magazin A világ leghíresebb bblomisa: Wll Walle Lomisok midig lesznek reméljük nem ez a jövő, de a g j j, kérdéssel foglalkozni kell! Kérdés: milyen

Részletesebben