Hallgatók a Tudomány Szolgálatában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hallgatók a Tudomány Szolgálatában"

Átírás

1 MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY a MHTT Műszaki Szakosztály és a ZMNE folyóirata XXI. évfolyam, különszám, 2011.december ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM VÉDELMI IGAZGATÁS SZAK A Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében a Hallgatók a Tudomány Szolgálatában Védelmi igazgatás szakos hallgatók I. országos tudományos konferenciája Andok László r.fhdgy. Migrációs veszélyhelyzet-kezelés Európában (The treatment of migration danger situation in Europe) Budapest, november

2 Migrációs veszélyhelyzet-kezelés Európában ABSTRACT A tanulmány a migrációról és annak hazai, valamint Európai kezeléséről készült, azon célból, hogy azok számára is érthetővé tegye a migráció jelenségét, és feltárja veszélyeit, akik a mindennapjaik során nem kerülnek, kerülhetnek közelebb ehhez a témához, de késztetést éreznek arra, hogy látókörüket tágítsák, és megismerjék ezen téma alapjait, a jelenlegi migrációs helyzet Európai eseményeinek bemutatásával. Ennek érdekében a tanulmány első részét a migráció értelmezésének szántam, melyben bemutattam a migrációt magát, mint jelenséget, a pozitív és negatív oldalainak vizsgálatával, valamint rávilágítottam az általa okozott veszélyekre, melyek a nyugati társadalmakat érinthetik, érintik. A migráció, mint társadalmi jelenség bemutatásán keresztül a biztonságpolitikát befolyásoló tényezőket vizsgálva jutottam el a jelenlegi Európai migráció-kezelés gyakorlatainak elemzéséhez, mely elemzést csupán érintőlegesen tárgyaltam annak rendkívüli bonyolultsága és összetettsége miatt. Az elkészült tanulmány, reményeim szerint sokak érdeklődését felkelti majd a téma iránt, és továbbkutatva azt, szélesebb rálátást biztosít majd ezen, a jövő szempontjából fontos veszélyfaktorra. The treatment of migration danger situation in Europe ABSTRACT This study was made about migration and its treatment in Hungary and Europe, its main task is to show the phenomenon and danger of migration with the presentation of events in Europe at the current migration situation for those people, who couldn t get involved in this issue, but they might feel for a reason,that to strechting their view and get to know the basic of this subject.. For this reason, the first part of my study was created to identify of migration, inwich presented migration itself, as a phenomenon, with an examination of positiv and negativ side, and highlighted its dangers and threats, which could be affect the western society. Through presentation of migration, as a social phenomenon, I was examining its factor, wich contact to security policy, arrived at the practices of current European migration-treatment. I analysed these praciteces, which analysis is just easily discussed because of its difficulty and complexity. According to my hope, this finished study will be rising many people s interest about the subject and futher development of this, be ensure a wider view of this important danger factor regarding to future. 132

3 Kulcsszavak: Migráció (Migration) Migrációt kiváltó okok, körülmények (Root cause of migration, circumstances) A Magyar Köztársaság migrációs politikája, veszélyeztetettsége, az Európai Uniós jogelveknek való megfelelés (The migration politics of the Republic of Hungary, its endangerment, being equal to the European Union principles of law) A migráció veszélyei, ezek kezelése (The dangers of migration, its treatment) Migrációs veszélyhelyzet kezelés napjainkban Európában (The treatment of Migration danger situation in nowdays Europe) Következtetések (Conclusions) 133

4 BEVEZETŐ A tanulmány fő kérdésfeltevése: a migráció, mint potenciális veszélyforrás, milyen hatással van életünkre, milyen veszélyeket rejteget, és mire kell számítanunk a jövőben. Ezek azok a kérdések melyeket a dolgozat keretein belül vizsgálat alá kívánok helyezni, és elemzés, szemléltetés módszerével be kívánok mutatni. Világos képet szeretnék festeni a jelen korunkat érintő migrációról, a háttérben rejlő okok boncolgatásával, valamint a mindennapok során lejátszódó eseményeinek elemző bemutatásával. Az Európát érintő migrációs nyomás kezelésének elemzésén keresztül be kívánom mutatni a migráció okozta veszélyeket, melyek potenciálisan érintik hazánkat és egész Európát. Továbbá, mint a migráció okozta problémákkal foglalkozó rendőrtiszt, kötelességemnek érzem, hogy környezetem számára világosabb képet adjak a jelenlegi helyzetről, annak hazai és Európai kezeléséről, és megpróbáljak általános, az emberek többségében felmerülő alapvető kérdésekre választ keresni a témával kapcsolatban, hiszen a téma mai közmédiumok általi bemutatása véleményem szerint a helyzetet nem a valóságnak megfelelően ábrázolja, így az átlagember számára az érthetetlen, és mellékes lehet. A téma aktualitása mindennapos, hiszen nap mint nap lehet híreket hallani az Európa felé irányuló migráns tömegek érkezéséről, és az ezen tömegeket kísérő problémák halmazairól. A tanulmány elkészítésével tehát szeretném a figyelmet a témára irányítani, mivel az sokkalta jobban érint mindannyiunkat, mint azt gondolnánk. 1.MIGRÁCIÓ (Migration) A migráción belül alapvetően két féle formát különböztethetünk meg: a legális, és az illegális migrációét. Ha ezt a csoportosítási szempontot vesszük alapul akkor meg kell határozzuk ezen két forma fő jellemzőit, melyből a későbbiek során a veszélyekre tudunk következtetni A migráció legális formája: A migráció legális formája egy szabályokhoz kötött folyamat, mely szabályozottság biztosítja a nyilvántarthatóságot, ezáltal is képet adva az aktuális 134

5 helyzetek pontos értékelésére az egyes államok, nemzetközösségek, Európa, és az Európai Unió tagállamai számára. Alapvetően a legális migráció az államok, Európa mindennapjait nem zavarják meg, hiszen a legalitás teszi lehetővé azt, hogy az államok számoljanak a migráció ezen formáját választók mozgásával, letelepedésével, munkavállalási terveivel. 1.számú fotó: Határátlépés Röszkén, Készítette:MTI 1 Mint az a fenti fotón is látszik, a migráció legális formája az ellenőrzött határátléptetéssel valósul meg, melynek keretén belül, a nemzetek, nemzetközösségek, Schengeni térség szabályait betartva történik a bevándorlási politika megvalósulása. Az alapvető problémákat a migráció szabályozatlan formája, az illegális migráció okozza!! 1.2.A migráció illegális formája: A migráció illegális formája, azért jelent nagyobb veszélyt a nyugati államokra nézve, mert az ezen formát választó emberek sok esetben szabályozatlan keretek között, 1 1.számú fotó: Határátlépés Röszkén, Készítette: MTI, Letöltés ideje: , Letöltés helye: 135

6 általában iratok, nyelvtudás, és mindenféle regisztrációt mellőzve érkeznek Európába, elsősorban a fejlettebb, az Európai Unió nyugati régiói irányába. Ezen embertömegek mindenféle irat nélkül, jellemzően a Schengeni Határellenőrzési rendszer gyengeségeire alapozva kívánnak meg bejutni az Európai Unióba, és ott munkát vállalni. Ezáltal a regisztráció hiányára való tekintettel, mintegy szellemként létezve élnek az EU valamely tagállamában, növelve a bűnözés, a feketemunka, és esetlegesen a terrorizmus bázisát. 2.számú fotó: Illegális bevándorlók egy Magyarországra tartó kamionban, Készítette:MTI/EPA 2 A fenti fotón jól látható az illegális migráció egyik tipikus megvalósulási formája, a megbújásos módszerrel elkövetett tiltott határátlépés. Az illegális határátlépés ezen a módszeren kívül még rengeteg más módon is megvalósulhat, mely módozatok egyre kifinomultabbak, és egyre nehezebben fedhetőek fel, ezzel is nehezítve az illegális migráció kiszűrését és növelve a csempészek bevételeit. 2 2.számú fotó: Illegális bevándorlók egy Magyarországra tartó kamionban, Készítette:MTI/EPA, Letöltés ideje: , Letöltés helye: 136

7 2. MIGRÁCIÓT KIVÁLTÓ OKOK, KÖRÜLMÉNYEK (Root cause of migration, circumstances) Ma súlyos demográfiai és migrációs kihívásokkal kénytelen szembenézni a fejlett világ egésze, amelyet belülről a generatív népességcsökkenés, kívülről a kevésbé fejlett és alulfejlett világ túlnépesedése, vagyis a világszintű egyenlőtlenség demográfiai kísérőjelensége fenyeget. A fejlett világ népessége csupán ötöde a világnépességnek. Ezzel az 1,2 milliárd fővel, amely a Föld gazdasági és fogyasztási javainak döntő hányada felett rendelkezik, a fejlődő világban ötmilliárd fős embertömeg áll szemben. Míg a fejlett világ népessége száz év alatt a bevándorlással együtt éppen megduplázódott, addig a kevésbé fejlettek össznépessége önerőből megnégyszereződött. 3 A világ szegényebb régióiban a népességrobbanás következtében kialakult abszolút és relatív szegénység mindenképpen fő oka korunk migrációs kihívásainak. Az alacsony nemzeti jövedelem, az egyenlőtlen személyi jövedelmi és vagyoni viszonyok, a népesség növekedésének régiónként kiugró üteme, a nem arányos gazdasági növekedés, a növekvő munkanélküli tömegek és a bűnözés mind az illegális migrációt előidéző okok. Más régiók szívóhatása is bátoríthatja a migrációt, vagy legalábbis befolyásolhatja a mozgás irányát, akárcsak a gazdasági jólét, a kulturális affinitás, az ott élő, korábbi honfitársak segítségébe vetett remény, valamint a célország migrációs politikája. Az aránylag jobban álló, fejlődő országokban a ki nem elégíthető elvárások demonstrációs hatása okozhat feszültséget és járhat migrációs hatással A migráció csoportosítása A migrációt több módon lehet csoportosítani, melyek a következők: belső (országon belüli helyváltoztatás), nemzetközi migráció (egy vagy több ország államhatárának átlépése). 3 Póczik Szilveszter: Nemzetközi migráció: nemzetközi kockázatok, Magyar Tudomány: a Magyar Tudományos Akadémia folyóirata (1956-), 169.évfolyam 2008/9.szám ( ) 1.oldal 137

8 A nemzetközi migrációban megkülönböztetünk bevándorlást és kivándorlást az iránytól függően. Az elemzendő téma szempontjából az államhatárokon átívelő nemzetközi migráció a fontosabb. Az illegális migráns ezt a tevékenységet a jogi szabályozás megkerülésével, annak betartása nélkül, jogellenes tartózkodással valósítja meg. Ha pedig a migráció okait vizsgáljuk, az alábbi csoportosítást alkalmazhatjuk az okok visszavezetésére. Az ok, amiért el akarja hagyni a származási országát a személy: ez lehet például szegénység, etnikai, faji vallási üldöztetés, polgárháború stb. Az ok, ami miatt a célországba akar menni: ez főleg a jó gazdasági helyzet, esetleg a jobb munkahely lehetősége, és ezáltal a jobb élet reménye. Magyarország esetében a migrációval foglalkozó szakemberek megállapították, hogy egyfajta szívó és toló hatás is egyidejűleg megfigyelhető. a) A szívó hatás azt jelenti, hogy hazánk kiemelt célpont az illegális migránsok számára, tranzit-ország jellegénél fogva. b) Továbbá, a toló hatás azt jelenti, hogy hazánk, mivel a migránsok csak egy ugródeszkának tekintik a nyugati államok felé, így az illegális migránsok nyugati határokon való, kifelé irányuló csempészete figyelhető meg egyre nagyobb arányban, és ez okozza a toló hatást. Magyarország, főleg földrajzi elhelyezkedésének köszönhetően, mindig is kelet és nyugat összekötője volt, így az illegális nyugatra irányuló migrációs útvonalak is keresztülhaladnak rajta. A statisztikák is kimutatják, hogy főleg afrikai és ázsiai országokból származik a migránsok többsége (lásd 5.fejezet) Megoldások a probléma kezelésére: A megoldások közt legcélravezetőbb lehet magának a migráció igényének nagymértékű csökkentése. A nemzetközi támogatások fejlesztenék a gazdaságot, munkahelyeket és jobb életkörülményeket teremtenének, ami által csökkentenék az emberek kivándorlási szándékát. Alapigazság azonban, hogy nem a szegények legszegényebbjei vándorolnak el, hanem inkább azok, akiknek van forrásuk előteremteni a szükséges feltételeket, és van személyes motiváltságuk. A tények 138

9 cáfolják azt a feltételezést is, hogy a szélsőséges szegénység szélsőséges migrációt indít el, sőt általában a legszegényebb népek migránsai nem vonulnak át határokon. Ahol mégis megteszik, ez tömeges és tartós jelenség, továbbá gyakran politikai üldöztetés a háttere. Politikai és társadalmi események is elindíthatnak olyan migrációs mozgást, sőt menekülést, amelyek érintettjei nem tartoznak az 1951-es Genfi Konvenció hatálya alá. Összegezve a migráció, különösen az illegális formája, veszélyes a fejlett világra. A veszély csökkentése és megállítása, a következő időkben nagy felelősséget ró a fejlett államokra, azok határőrizeti és menekültügyi szervezeteire. 3. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG MIGRÁCIÓS POLITIKÁJA, VESZÉLYEZTETETTSÉGE, AZ EURÓPAI UNIÓS JOGELVEKNEK VALÓ MEGFELELÉS (The migration politics of the Republic of Hungary, its endangerment, being equal to the European Union principles of law) A Magyar Köztársaság migrációs politikája az Európai Uniós jogelveknek megfelelően igazodik az Európai Unió migrációs politikájához. Teszi ezt azért, mert az Európai Unió egy gazdasági alapokon nyugvó, és nemzetgazdasági célokat szolgáló nagy gazdasági egység, melynek létrehozási céljai között szerepelt az USA gazdasági ellenfelének, ellensúlyának lenni. Ezen gazdasági célok megvalósítása, és a globalizáció okozta terrorfenyegetettség következtében az Európai Unió megalkotott egy egységes jogelvi alapokon nyugvó migrációs politikát. A migrációs politika célja a gazdasági térség, és állampolgárai számára nyújtott szolgáltatások elsődleges védelme. Ennek érdekében megalkotásra került a Schengeni Egyezmény, melynek hazánk is tagjává vált az EU-s belső határainak megnyitásával. A Schengeni egyezmény alkalmazásával hazánk határszakaszainak nagy része a Schengen térség belső határává, míg déli, és keleti határaink a Schengen övezet külső határává váltak. Ezen tagságunkból következőleg a Schengen külső határokon kell elfogni, illetve kiszűrni azokat az illegális migránsokat, akik a külső határ átlépésével kívánnak meg jogellenesen az Európai Unióba bejutni, és ott illegálisan tartózkodni. Éppen ezért a Schengeni külső határok őrizetének meglehetősen szigorúnak és hatékonynak kell lennie, hiszen ezen 139

10 határok védelmével az egész európai térséget kell megvédenünk az illegális migránsoktól, a bűnözéstől és a terror terjedésétől. 1.számú ábra: A schengeni övezetbe tartozó tagállamok 2009-ben 4 Az ábra a Schengen övezet jelenlegi tagállami struktúráját szemlélteti, láthatóvá téve a Schengen térség ún. külső határait, melyek az ábrán is jól láthatóan, rendkívül hosszúak, ezáltal megnehezítve az övezet illegális migráció elleni védelmét az ún. harmadik országokból érkező migránsokkal szemben A Schengeni Egyezmény: Az egyezmény lényege, hogy lehetővé teszi az EU belső területén a szolgáltatások, személyek szabad áramlását, ezáltal egységes lehetőséget biztosítva a 4 1.számú ábra: A schengeni övezetbe tartozó tagállamok 2009-ben, Forrás: Transindex: a napos oldal Letöltés ideje: , Letöltés helye: 140

11 tagállamok állampolgárai részére a szabad élethez, a térségen belüli szabad mozgáshoz. Ezzel ellentétben azonban szigorú szabályok vonatkoznak a gazdasági térségen kívülről érkező külföldi, ún. harmadik országok állampolgáraira. Az ún. harmadik országok állampolgárai nehezen válhatnak a gazdasági térség valamely államának állampolgárává, ott nehezen vállalhatnak bármiféle munkát a szabályozásból következően. Mivel a migrációs politika megalkotásakor a jogalkotók el akarták kerülni az Európai Unión belüli nemzeti és állampolgári érdekek sérelmét, ezért egységes bevándorlási politikát kezdtek el alkalmazni a harmadik országok állampolgáraival szemben. A migrációs politika, és annak gyengeségei, az Európai Unió legfelsőbb törvényhozói szintjein folyamatosan terítéken szerepel. Ketyegő bombák -Nő az ellenszenv az EU-ban a vendégmunkásokkal és a bevándorlókkal szemben, ami kikezdheti a személyek és a munkaerő szabad áramlásának elvét. Az idegengyűlölet számos országban politikai programmá vált. 5 2.számú ábra Előítéletesség és jóléti sovinizmus a régióban 6 A fenti ábra egy felmérés keretében készült, melynek lényege elsősorban az idegenekkel szembeni félelem, és előítéletesség felmérése volt Európa néhány országában. Mint látható, hazánknak ilyen tekintetben még van hová fejlődnie, és van még mit tanulnia. 5 HVG 2010.október.9 /46.szám/ 28.oldal: Ketyegő Bombák /Keresztes Imre írása/, folyóiratcikk 6 2. számú ábra: Előítéletesség és jóléti sovinizmus a régióban, Forrás: ma.hu, Letöltés ideje: , Letöltés helye: 141

12 A régióban a bevándorlás-ellenesség nem a migránsokkal való együttélésen, hanem elsősorban az ismeretlentől való félelmen alapul. A bevándorlók társadalmi megítélését feltehetően erősen befolyásolják azok a hírek is, amelyek a nagy nyugateurópai befogadó országokba érkező bevándorlók integrációs problémáiról és az ennek kapcsán kialakuló etnikai, kulturális ellentétekről szólnak. A migrációs folyamatok változásából fakadó politikai kockázatot emeli, hogy a kormányok eddig nem ismerték fel: a bevándorlás mértéke nem kizárólag migrációs szabályok szigorításától függ. A jelek szerint azonban a térségi kormányok egyelőre nem foglalkoznak a bevándorlásellenesség kezelésével, hanem inkább megfelelni próbálnak annak. 7 Most isszuk meg a levét a fél évszázados laza bevándorlási politikának 8 - -jelentette ki júliusban Nicolas Sarkozy francia elnök a franciaországi romatelepek vitatott felszámolása kapcsán. 3.számú fotó: Illegális romatelep felszámolása a Lille-hez közeli Mons en Baroeul-ben, Készítette: Pascal Rossignol (Reuters) 9 7 HVG 2010.október.9 /46.szám/ 28.oldal: Ketyegő Bombák /Keresztes Imre írása/, folyóiratcikk 8 HVG 2010.október.9 /46.szám/ 28.oldal: Ketyegő Bombák /Keresztes Imre írása/- Az idézetet tartalmazó eredeti cikk a HVG 2010.szeptember.18-i számában szerepelt 9 3.számú fotó: Illegális romatelep felszámolása a Lille-hez közeli Mons en Baroeul-ben, Készítette:Pascal Rossignol (Reuters), Forrás:Népszabadság Online Letöltés ideje: , Letöltés helye: 142

13 A fotó a 2010.évben a Franciaországban illegálisan tartózkodó, és ott illegálisan letelepedő romák által létrehozott, többnyire a városok szélén létesített romatelepek felszámolásaikor készült. Ezen romatelepeket a francia kormány a bűnözés terjedésének fő forrásaiként aposztrofálta, így nyitva lehetőséget azok erőszakkal történő felszámolásának, és az ott lakók hazájukba való visszatoloncolásának. 4. A MIGRÁCIÓ VESZÉLYEI, EZEK KEZELÉSE (The dangers of migration, its treatment) 4.1. A migráció veszélyei Modern világunkban az embereknek, egyes államoknak, egyes földrészeknek újabb, és újabb problémákkal, veszélyekkel kell szembenézniük. Hazánk és Európa szempontjából a jelenlegi viszonyokat figyelembe véve a migráció növekedése és egyre kontrollálhatatlanabb volta rendkívüli veszélyeket rejteget. A biztonságpolitikai kérdések közül napjainkban fokozottan előtérbe került a nemzetközi migráció. Az emberek növekvő mértékű áramlása országok, sőt kontinensek között önmagában is konfliktusokat generál, de ha arra gondolunk, hogy az illegális migránsokhoz hányféle biztonsági kockázat tapad a fekete munkától, a drogkereskedelmen keresztül, egészen a nemzetközi terrorizmusig, akkor belátjuk, hogy kikerülhetetlen téma. 10 Egyes Európai országokban a migráció, annak is elsősorban az illegális formája olyan problémákat idézett elő, melyek kezelése az adott nemzet, vagy az Európai Unió segítségét is megkövetelte. A migráció okozta problémák körén belül, a teljesség igénye nélkül említhetjük a 2010.évi franciaországi roma, és illegális migránsok által alkotott telepek felszámolását, illetve a 2011.évben az Olaszországot ért (Lampedusa szigeti) rendkívüli mértékű migrációs nyomást. A bevándorlás egyes bevándorló csoportok részben sikeres beilleszkedése ellenére számos konfliktus és biztonsági kockázat forrása. A 21. századi bűnözés, különösen a széles körben bűnözési félelmeket gerjesztő közönséges kriminalitás oroszlánrésze a leszakadó rétegek, köztük a bevándorlók kriminalitásából adódik. A szociálpolitika nem 10 Szabó A. Ferenc: Nemzetközi migráció és biztonság (2004), Hadtudomány: A Magyar Hadtudományi Társaság folyóirata (1991-) XIV.évfolyam 1.szám ( ), 1.oldal 143

14 képes hatékonyan kiegyenlíteni a bevándorlók és utódaik integrációs hátrányait, az igazságszolgáltatás eredménytelenül bünteti a szükségszerűen visszaeső bűnelkövetővé váló hátrányos kisebbségi helyzetben lévőket, a politika pedig a többségi társadalom legfenyegetettebb alsó rétegeitől követel toleranciát: a megkárosított szegényektől a náluk még szegényebbekkel szemben. 11 A migrációs nyomás növekedése, és az egyre növekvő illegális migránsok száma rengeteg járulékos problémát és veszélyt rejteget. Már-már elcsépelt és közhely, ha a ei New York-i, vagy a ei Londoni terrortámadást emlegetve a terrorizmus és a migráció között párhuzamot vonva együtt emlegetjük a két dolgot. Azonban azt is világosan kell látnunk, hogy a migráció illegális formájának Európába való begyűrűzése valóban hordozza a terrorizmus veszélyének begyűrűzését is. Jó példa erre a ei Londoni terrortámadás, melynek során az elkövetők is migránsok voltak, akik az iszlám nevében hajtották végre merényleteiket. Az európai emberekben éppen ezen példákból kiindulva bizonyos mértékű ellenszenv van a migránsokkal szemben, mivel a más vallású emberek tömegei más értékeket képviselve, sokszor másképp értékelik a különféle bűncselekményeket, így sok esetben elfogadhatónak is tartva azokat. A migrációval szembeni félelem tehát valós, és egyre mélyül Európában. Világossá vált, hogy a multikulturális társadalom koncepciója újragondolásra, az Európai Unióba irányuló bevándorlás pedig a korábbiaknál átgondoltabb tervezésre és szabályozásra szorul A migráció és veszélyeinek kezelése A migráció okozta veszélyhelyzetek, veszélyek kezelése során egységes elveken alapuló megoldásrendszereket kell találni. Ezen rendszerek keretén belül meg kell oldani magának az illegális migrációnak a problémáját, valamint annak kezelésére vonatkozóan egységes gyakorlatot kellene kialakítani. A Schengeni megállapodás következtében ugyan elvi síkon az ún. harmadik országok állampolgáraival szembeni eljárás egységes, azonban a tagországok eljárásmódjai különbözhetnek egymástól. 11 Korinek László (2006): Nomádok és letelepedettek gondolatok a közösségi bűnmegelőzésről. Jogtudományi Közlöny Póczik Szilveszter (2006): Nemzetközi migráció, kisebbségek, társadalmi kockázatok és megoldások. Polgári Szemle. XII

15 A fenyegető folyamatok ellenére ma az Európai Unió és tagországai nem rendelkeznek megfelelő bevándorlási koncepciókkal, a bevándorlási politika megteremtésének szükségességét érintő felismerés csak az ezredfordulóra született meg. Ennek három fő feladatot kell megoldania: 1.) az őshonos népesség fogyásának visszafordítását, 2.) a népességcsökkenés szabályozott bevándorlási folyamatokra támaszkodó további ellensúlyozását, valamint 3.) a bevándorló népesség integrációjának tervezését és szabályozását. 13 Az Európai Unió jelenlegi migrációs politikájáról elmondható, hogy elsősorban azokat a munkavállalókat preferálja, akik csupán meghatározott időre érkeznek dolgozni az Európai Unióba. Ez ugyan kedvez a munkát ajánló államok gazdaságainak, azonban korrekt, és hosszú távú migrációs politikát a rövidtávú foglalkoztatási lehetőségekre nem lehet hatékonyan kiépíteni. Talán ennek is köszönhető az a már-már kissé kaotikus helyzet, amely egyes Európai Uniós tagországokban kialakult (pl. Franciaország, Németország, Spanyolország stb.). Véleményem szerint a hatékony migrációs politikának a migránsok számára is hosszú távú lehetőséget biztosítónak kellene lennie, így kiküszöbölhetővé válna az a nagyarányú bűnelkövetési hajlam, ami jelenleg jellemzi az elsősorban illegálisan tartózkodók csoportjait. Ezt a megállapításomat arra alapozom, hogy véleményem szerint a hosszú távú letelepedés, és munkavállalás feltételezné az adott társadalom normáinak elfogadását és az azokhoz való igazodást. Míg jelen esetben viszont a letelepedés lehetőségének szűk rétegek számára való lehetővé tétele, ezen problémák hosszú távú megőrzését biztosítja, és a helyzetet nem oldja meg. De hogy hogyan is folyik a migráció kezelése napjainkban néhány Európai Uniós tagországban, és nálunk, azt a következő fejezetből talán kissé érzékelhetőbbé válik. 13 Póczik Szilveszter: Nemzetközi migráció: nemzetközi kockázatok, Magyar Tudomány: a Magyar Tudományos Akadémia folyóirata (1956-), 169.évfolyam 2008/9.szám ( ) 1.oldal 145

16 5. MIGRÁCIÓS VESZÉLYHELYZET KEZELÉS NAPJAINKBAN EURÓPÁBAN (The treatment of Migration danger situation in nowdays Europe) Ebben a fejezetben a hazai és az Európai Unió más országai által alkalmazott migrációs veszélyhelyzet kezelést vizsgálom. A vizsgálat fő szempontja a migráció kezelés hatékonysága, és a hosszabb távú problémák kezelésére vonatkozóan megtett lépések fókuszpontba helyezése Mai migrációs veszélyhelyzetek Ma, a modern világ szinte minden médiuma az Európát sújtó hatalmas migrációs nyomásról tudósít. Migráció Európában mindig is volt, hiszen a nyugat-európai országokban nagy hagyománya van pl. a török vendégmunkások beáramlásának, azonban ez, a szinte már-már megszokott helyzet, az elmúlt néhány évben gyökeresen megváltozott. Gondoljunk csak a Koszovó és Szerbia különválása körüli nagy menekülthullámokra, valamint a napjainkban hatalmas problémákat okozó olaszországi, elsősorban Ázsiából és Afrikából érkező hatalmas menekülthullámra. Ezen menekültügyi veszélyhelyzetek kialakulásánál egységesen megállapítható, hogy a politikai változások idézték elő, mely változások emberek tíz, vagy százezreit késztették menekülésre, elsősorban Nyugat-Európa irányába. Ma ezen embertömegek a Schengeni külső határokat ostromolják mindaddig, amíg céljukat el nem érve, be nem jutnak az övezeten belülre. A veszélyhelyzetet éppen ez idézi elő, hiszen a Schengen külső határok őrizete a tagállamok kormányai részéről rendkívül nagy anyagi ráfordításokat igényel, és mindemellett a probléma gyökerét mégsem szűnteti meg. Továbbá a gyakorlatban alkalmazott jogkövetkezmények (pl. tiltott határátlépés miatt) túl enyhék ahhoz, hogy a határőrizeti szervek a problémákat hatékonyan tudják kezelni, és kontroll alatt tartani. Hazánkban is éppen ez a helyzet állt elő, mivel az illegálisan érkezőkkel szemben a jogkövetkezmények már-már betervezettek arra az időszakra, amíg céljukig el nem jutnak. És többnyire ez a helyzet az Európai Unió többi, nagyobb migrációs nyomásnak kitett országában, így pl. Olaszországban is. Ugyan korábban Franciaország indítványozta a szigorúbb migrációs politika alapkövének letételét, azonban az Európai Unió Tanácsa ezt nem tartotta kellően meglapozottnak, így pl. a Schengeni övezeten belülre eső államok, a nemzeti érdekeikre hivatkozva továbbra sem állíthatják vissza a 146

17 belső határon a határellenőrzést abból a célból, hogy beljebb egy újabb szűrőpontként esetleg gátat szabjanak az illegális migránsok tömegeinek. Ezek alapján a mai helyzet eléggé kritikussá kezd fajulni, hiszen az észak-afrikai régiókból, a politikai átalakulások következtében rendkívül sok migráns érkezik az európai térség határaihoz, amely tömegek érkezése ugyan már prognosztizálható, azonban az ekkora méretű migráció kezelése még abszolút nem megoldott, éppen ezért sok EU-s országban nő az elégedetlenség a térség határainál tapasztalható migráció kezelése miatt, és hatékony lépések megtételét várják el az EU-tól. Azonban ezek a lépések a jelenlegi folyamatokat figyelve inkább csak tűzoltó jellegűek, semmint hatékonyak. Ilyen intézkedés pl. az EU határőr ügynökségének, a Frontex ügynökségnek a felduzzasztása, és a Schengeni külső határövezetekbe való vezénylése. Ezek a mobil egységek, ún. Rabbit csoportokra oszlanak, melyek feladata az egyes országhatárok határőrizetének megerősítése, továbbá tapasztalatok gyűjtése a hatékonyabb és egységes határőrizeti rendszer kialakításához. 4.számú fotó: Fontex Rabbit csoport a görög-török határ közelében, Készítette: Ismeretlen fotós 14 A képen egy, a Frontex Ügynökség által a görög-török határ közelébe küldött Rabbit csoport tagjait látjuk. Mint az a fotóról is jól látszik a csoport tagjai különböző 14 4.számú fotó: Frontex Rabbit csoport a görög-török határ közelében,forrás:atlantic Council, Letöltés ideje: , Letöltés helye:

18 nemzetek küldötteiből állnak, így megosztva a tapasztalataikat egymással és a görög kollégáikkal Az Európai Unió tagországait érintő veszélyhelyzetek és azok kezelése Napjaink migrációs veszélyhelyzeteinek kezelése egy elég komplex rendszerben kerül megvalósításra. Az egyes országok a migrációs veszélyhelyzetek kezelésében nem maradnak magukra. Mivel a Schengen külső határok hatékony őrizete közösségi kérdés, így a veszélyhelyzet kezelésnek is közösségi együttműködésen kell alapulnia. Az elmúlt néhány évben a migráció és az általa keletkeztetett veszélyhelyzetek gyökeres változáson mentek keresztül. A migráció és az általa keletkeztetett egyéb problémák, elsősorban Spanyolországban, Franciaországban, Németországban, Ausztriában, Magyarországon, Görögországban és Olaszországban idéztek elő nagyobb problémákat. Az illegális bevándorlás az utóbbi tíz évben különösen Olaszországban és Spanyolországban vet fel komoly problémákat. A határellenőrzés erősítése, a visszatérési hajlandóság támogatása, és a legális, szabályozott migrációs csatornák szélesítése mellett egyre fontosabbak a regularizációs, vagyis az illegális bevándorlók státuszának legalizálására irányuló programok. 15 Olaszország esete kiváltképp aggasztó az európai migráció-kezelést vizsgálva, hiszen ezen ország államhatárát rendkívül nagy számban lépik át az Észak-Afrikából menekülő migránsok tömegei. A migrációkezelés is veszélyhelyzetbe került, hiszen az olasz állam már-már nem képes egyedül ekkora méretű veszélyhelyzet kezelését ellátni. Ezen veszélyhelyzetet felismerve az Európai Unió a lehető legtöbb támogatást megadja az olasz állam számára a hatékony veszélyhelyzet kezeléshez, azonban a probléma megoldódása még úgy látszik, ennek ellenére is várat magára. Az olaszországi Lampedusa szigetére érkező menekültek száma annyira kritikusan magas, hogy a migráció-kezelés is sokkalta nehezebb, mint egy más ország esetében. 15 Farrant, Macha Grieve, C. Sriskandarajah, D. (2006): Irregular Migration in the UK. IPPR, April Letöltés ideje: , Letöltés helye:http://www.ippr.org/members/download.asp?f=/ecomm/files/irregular_migration.pdf&a=skip 148

H A T Á R R E N D É S Z E T I T A N U L M Á N Y O K

H A T Á R R E N D É S Z E T I T A N U L M Á N Y O K IV. évfolyam 3. szám H A T Á R R E N D É S Z E T I T A N U L M Á N Y O K 2007/3. SZÁM B U D A P E S T - 2007-1 A HATÁRŐRSÉG TUDOMÁNYOS TANÁCSA TUDOMÁNYOS, SZAKMAI KIADVÁNYA Felelős kiadó: SAMU ISTVÁN határőr

Részletesebben

Globális felelősség. Magyarország részvétele a nemzetközi államépítési tevékenységben. Szerkesztette Friedmann Viktor

Globális felelősség. Magyarország részvétele a nemzetközi államépítési tevékenységben. Szerkesztette Friedmann Viktor Globális felelősség Magyarország részvétele a nemzetközi államépítési tevékenységben Szerkesztette Friedmann Viktor Globális felelősség Magyarország részvétele a nemzetközi államépítési tevékenységben

Részletesebben

Migráció és feketemunka Európában - Migration and Irregular Work in Europe (MIGIWE) Zárótanulmány

Migráció és feketemunka Európában - Migration and Irregular Work in Europe (MIGIWE) Zárótanulmány Migráció és feketemunka Európában - Migration and Irregular Work in Europe (MIGIWE) Zárótanulmány A kutatási programot az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával készítette: MTA Földrajztudományi

Részletesebben

Globalizáció és migráció az emberi jogok szemszögéből

Globalizáció és migráció az emberi jogok szemszögéből Globalizáció és migráció az emberi jogok szemszögéből Szabó Gábor Absztrakt A tanulmány négy kérdéskör bemutatására törekszik. Az első, a globális népességmozgások általános trendjeinek vizsgálata, elsősorban

Részletesebben

ÖNKÉNTES ALAPON ÖNKÉNTESSÉG, MINT MENEKÜLTÜGYI INTEGRÁCIÓS ESZKÖZ

ÖNKÉNTES ALAPON ÖNKÉNTESSÉG, MINT MENEKÜLTÜGYI INTEGRÁCIÓS ESZKÖZ ,, INTEGRACIO ÖNKÉNTES ALAPON ÖNKÉNTESSÉG, MINT MENEKÜLTÜGYI INTEGRÁCIÓS ESZKÖZ A projekt címe: EQUAL ESÉLY Munkaerõ-piaci orientáció menedékkérõknek Az Equal programot az Európai Szociális Alap és a Magyar

Részletesebben

KOVÁTS ANDRÁS NEMZETKÖZI MIGRÁCIÓRÓL EGY DOKUMENTUMFILM-GYŰJTEMÉNY KAPCSÁN

KOVÁTS ANDRÁS NEMZETKÖZI MIGRÁCIÓRÓL EGY DOKUMENTUMFILM-GYŰJTEMÉNY KAPCSÁN NEMZETKÖZI MIGRÁCIÓRÓL EGY DOKUMENTUMFILM-GYŰJTEMÉNY KAPCSÁN A migrációt napjainkban gyakran emlegetik olyan modern jelenségként, ami korunk társadalmainak egyik legnagyobb kihívása. A migránsok helyzete

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BUDAPEST TÁJOK PÉTER: TÉMAVEZETŐ DR. SÁNDOR VILMOS EGYETEMI TANÁR. Budapest 2007.

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BUDAPEST TÁJOK PÉTER: TÉMAVEZETŐ DR. SÁNDOR VILMOS EGYETEMI TANÁR. Budapest 2007. ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BUDAPEST Dokttorrii ((PhD)) Érrttekezés TÁJOK PÉTER: A HATÁRELLENŐRZÉST VÉGREHAJTÓ SZERVEZETEK FELADATAI AZ ÁLLAMHATÁRHOZ KAPCSOLÓDÓ, SZABÁLYSÉRTÉSEKNEK MINŐSÜLŐ JOGELLENES

Részletesebben

Az európai migráció története a második világháborút követően

Az európai migráció története a második világháborút követően Az európai migráció története a második világháborút követően Koller Inez Zsófia Bevezető E tanulmány fókuszában a második világháborút követő időszak Európába, de legfőképpen Nyugat-Európába irányuló

Részletesebben

A munkaerő-piaci integráció kihívásai Magyarországon

A munkaerő-piaci integráció kihívásai Magyarországon A munkaerő-piaci integráció kihívásai Magyarországon A harmadik országbeli munkavállalók beilleszkedésének esélyei és korlátai Kutatási zárótanulmány Kutatásvezető Juhász Judit A tanulmányt készítették:

Részletesebben

A MIGRÁCIÓ INTEGRÁLT TÁRSADALMI MEGKÖZELÍTÉSEI SZERKESZTETTE FÓNAI MIHÁLY PÉNZES MARIANN

A MIGRÁCIÓ INTEGRÁLT TÁRSADALMI MEGKÖZELÍTÉSEI SZERKESZTETTE FÓNAI MIHÁLY PÉNZES MARIANN A MIGRÁCIÓ INTEGRÁLT TÁRSADALMI MEGKÖZELÍTÉSEI SZERKESZTETTE FÓNAI MIHÁLY PÉNZES MARIANN ÉSZAK-KELET MAGYARORSZÁGI SZENVEDÉLYBETEGSÉGEKET MEGELŐZŐ EGYESÜLET HUMAN-NET ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, 2009. A PROJEKT

Részletesebben

A magyarországi migráció helyzete, kezelésének feltételei és lehetıségei

A magyarországi migráció helyzete, kezelésének feltételei és lehetıségei Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola Görbe Attiláné Zán Krisztina rendır alezredes A magyarországi migráció helyzete, kezelésének feltételei és

Részletesebben

Külföldiek Magyarországon. Segédlet újságíróknak a migráció és a menekültügy témájának bemutatásához 2011. Gyulai Gábor

Külföldiek Magyarországon. Segédlet újságíróknak a migráció és a menekültügy témájának bemutatásához 2011. Gyulai Gábor Külföldiek Magyarországon Segédlet újságíróknak a migráció és a menekültügy témájának bemutatásához 2011 Gyulai Gábor Készült az Európai Unió Európai Integrációs Alapjának támogatásával. Tartalom 3 I.

Részletesebben

A gazdasági válság hatása a migrációs trendekre Európában *

A gazdasági válság hatása a migrációs trendekre Európában * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 KOVÁCS ÉVA MARGIT A gazdasági válság hatása a migrációs trendekre Európában * A 2008. harmadik negyedévében

Részletesebben

Idegenek a kertemben Bevándorlás és integráció Európában

Idegenek a kertemben Bevándorlás és integráció Európában Idegenek a kertemben Bevándorlás és integráció Európában Módszertani kézikönyv a fi lmgyûjtemény használatához A kötetben közölt tartalmak, azok szerzőinek nézetei, és az abban foglaltak semmiképpen sem

Részletesebben

Képzők könyve. t e i s m á s v a g y te sem vagy más

Képzők könyve. t e i s m á s v a g y te sem vagy más t e i s m á s v a g y te sem vagy más Képzők könyve Ötletek, segédletek, módszerek és gyakorlatok fiatalok és felnőttek informális, iskolán kívüli interkulturális neveléséhez Második, átdolgozott kiadás

Részletesebben

A NEMZETBIZTONSÁGOT, AZON BELÜL AZ ÉLELMISZERLÁNCOT MINT KRITIKUS INFRASTRUKTÚRÁT FENYEGETŐ VESZÉLYEK ÉS AZ ELLENÜK VALÓ FELLÉPÉS ELEMEI

A NEMZETBIZTONSÁGOT, AZON BELÜL AZ ÉLELMISZERLÁNCOT MINT KRITIKUS INFRASTRUKTÚRÁT FENYEGETŐ VESZÉLYEK ÉS AZ ELLENÜK VALÓ FELLÉPÉS ELEMEI A NEMZETBIZTONSÁGOT, AZON BELÜL AZ ÉLELMISZERLÁNCOT MINT KRITIKUS INFRASTRUKTÚRÁT FENYEGETŐ VESZÉLYEK ÉS AZ ELLENÜK VALÓ FELLÉPÉS ELEMEI 1 Tartalom I. A terrorizmus és a szervezett bűnözés globális, regionális

Részletesebben

Az 1698/2013. (X. 4.) Korm. határozattal elfogadott

Az 1698/2013. (X. 4.) Korm. határozattal elfogadott Az 1698/2013. (X. 4.) Korm. határozattal elfogadott Migrációs Stratégia és az azon alapuló, az Európai Unió által a 2014-2020. ciklusban létrehozásra kerülő Menekültügyi és Migrációs Alaphoz kapcsolódó

Részletesebben

A migráns tanulók oktatási problémái, a multikulturális oktatás magyarországi gyakorlatának feltárása 1

A migráns tanulók oktatási problémái, a multikulturális oktatás magyarországi gyakorlatának feltárása 1 144 Jakab György A migráns tanulók oktatási problémái, a multikulturális oktatás magyarországi gyakorlatának feltárása 1 A cikk a TÁMOP 3.1.1 6.2.3 elemi projekt fenti című kutatási eredményeiből közöl

Részletesebben

AZ EMBERKERESKEDELEM ÁLDOZATAINAK BEILLESZKEDÉSÉT CÉLZÓ INTÉZKEDÉSEK HATÉKONYSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE

AZ EMBERKERESKEDELEM ÁLDOZATAINAK BEILLESZKEDÉSÉT CÉLZÓ INTÉZKEDÉSEK HATÉKONYSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE AZ EMBERKERESKEDELEM ÁLDOZATAINAK BEILLESZKEDÉSÉT CÉLZÓ INTÉZKEDÉSEK HATÉKONYSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE A jelen kutatási jelentés létrejöttét az Európai Bizottság támogatta a FIIT projekt keretében, amelynek finanszírozásában

Részletesebben

Új népvándorlás. Migráció a 21. században Afrika és Európa között

Új népvándorlás. Migráció a 21. században Afrika és Európa között Új népvándorlás Migráció a 21. században Afrika és Európa között Új népvándorlás Migráció a 21. században Afrika és Európa között Szerkesztette: Tarrósy István Glied Viktor Keserű Dávid Pécs, 2011 Új

Részletesebben

A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK TÜKRÉBEN. Készítette: Erhardt Andrea. Budapest, 2003.

A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK TÜKRÉBEN. Készítette: Erhardt Andrea. Budapest, 2003. Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb diplomás levelező tagozat Európai üzleti tanulmányok szakirány A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL. V. évfolyam 4. szám 2006. december FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL. V. évfolyam 4. szám 2006. december FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL V. évfolyam 4. szám 2006. december FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST A Magyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatal kiadványa Felelős kiadó Morber Ferenc főigazgató

Részletesebben

A környezeti migráció, mint komplex kihívás

A környezeti migráció, mint komplex kihívás REND- és KATASZTRÓFAVÉDELEM Bende Zsófia Muhoray Árpád A környezeti migráció, mint komplex kihívás A politikai és gazdasági okokból menekülõk motivációiról, körülményeirõl széleskörû tapasztalatokkal rendelkezik

Részletesebben

Határokon átnyúló együttműködés

Határokon átnyúló együttműködés Gazdasági szakemberek képzése országhatáron átnyúló távoktatási hálózatban projekt (CROSSEDU) HUSK/1101/1.6.1/0300 Szerző: Ing. Miroslav Lukčo, Kassai Műszaki Egyetem Fordította: Czintula Attila Határokon

Részletesebben

A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok

A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Üveges László pv. ezredes A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok Doktori (PhD) értekezés Témavezető: Dr. Szternák György ezredes

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Telkes Zsófia 2005. - 1 -

SZAKDOLGOZAT. Telkes Zsófia 2005. - 1 - SZAKDOLGOZAT Telkes Zsófia 2005. - 1 - Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment szak Nappali tagozat EU kapcsolatok szakirány AZ EURÓPAI BIZTONSÁG-

Részletesebben

MAGYARORSZÁG BIZTONSÁG ASPEKTUSAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KATASZTRÓFA VESZÉLYEZTETETTSÉGRE

MAGYARORSZÁG BIZTONSÁG ASPEKTUSAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KATASZTRÓFA VESZÉLYEZTETETTSÉGRE Dr. Szilágyi Tivadar MAGYARORSZÁG BIZTONSÁG ASPEKTUSAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KATASZTRÓFA VESZÉLYEZTETETTSÉGRE Elméleti háttér tanulmány GÖDÖLLŐ, 2015 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. A BIZTONSÁG ÉRTELMEZÉSE...

Részletesebben

Gál Zsolt: Bevándorlás az Amerikai Egyesült Államokban és az Európai Unióban. Enyhíti vagy elmélyíti az öregedés okozta problémákat?

Gál Zsolt: Bevándorlás az Amerikai Egyesült Államokban és az Európai Unióban. Enyhíti vagy elmélyíti az öregedés okozta problémákat? Gál Zsolt: Bevándorlás az Amerikai Egyesült Államokban és az Európai Unióban Enyhíti vagy elmélyíti az öregedés okozta problémákat? Világgazdasági Tanszék Témavezető: Dr. Palánkai Tibor, akadémikus egyetemi

Részletesebben

BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA

BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA BIZTONSÁGOS EURÓPA EGY JOBB VILÁGBAN EURÓPAI BIZTONSÁGI STRATÉGIA Bevezetés Európa sosem élt ekkora jólétben, biztonságban és szabadságban. A XX. század első felében dúló erőszakot az európai történelemben

Részletesebben

A SÚLYOS IPARI BALESETEK MEGELŐZÉSÉT ÉS KÖVETKEZMÉNYEINEK CSÖKKENTÉSÉT SZOLGÁLÓ MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGI ESZKÖZÖK ÉS ELJÁRÁSOK KUTATÁSA-FEJLESZTÉSE

A SÚLYOS IPARI BALESETEK MEGELŐZÉSÉT ÉS KÖVETKEZMÉNYEINEK CSÖKKENTÉSÉT SZOLGÁLÓ MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGI ESZKÖZÖK ÉS ELJÁRÁSOK KUTATÁSA-FEJLESZTÉSE Alapítva: 2002 évben. Grafjódi István A SÚLYOS IPARI BALESETEK MEGELŐZÉSÉT ÉS KÖVETKEZMÉNYEINEK CSÖKKENTÉSÉT SZOLGÁLÓ MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGI ESZKÖZÖK ÉS ELJÁRÁSOK KUTATÁSA-FEJLESZTÉSE Doktori (PhD) értekezés

Részletesebben