HALOTTAK NAPJA. 'csinit*- EGYHÁZI HÍREK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HALOTTAK NAPJA. 'csinit*- EGYHÁZI HÍREK"

Átírás

1 'csinit*- ^cstgszé*" község havi lapja. évfolyam 0. szám HALOTTAK NAPJA Halottak napjára ismét megszépült a temető. A gazt le kaszálták az Önkormányzat munkásai. Lünk György, Liebmann Károly és Volf Nándor kijelölték az új utat a sí roknál. (Ez előírás, hogy közlekedni lehessen a sírok kö zött.) A kijelölt út mellett díszfákat fognak ültetni, amit a móri AFL cég ingyen biztosít. Külön öröm, hogy elkészült a temetőt az erdő felől vé dő kerítés is. Korábban már beszámoltunk arról, hogy több ácsteszéri lakos is adott oszlopokat a kerítéshez, va lamint a helyszínen kivágott fákat használták fel. A drótot az Önkormányzat vette. A felszerelést Szőke Attila és bri gádja végezte. Köszönjük nekik és mindazoknak, akik segítették a ke rítés elkészültét. W 3. Ára: 00 Ft A pályázatot a legújabb verzió szerint 2008 januárjában kell beadni. Egyelőre a vízjogi engedélyek a gravitációs rendszerre vannak meg, de kb. 3 millió Ft-os költséggel kérhető a nyomott rendszernek a megterveztetése is. Szin tén kérdéses még az, hogy a szennyvíztisztító hol legyen. Ácsteszéren két alternatíva van, de jelentkezett Súr is, hogy vigyük oda a szennyvizet. Október végén megrendelte az Önkormányzat a falu di gitális térképét, amelyen rajta vannak 5 cm-es pontosság gal a közművek is. Ezt a térképet bárki bármikor megnéz heti, és nem kell egyből a földhivatalhoz menni informá cióért. (Ez a térkép nem fogja helyettesíteni az ingatlan ér tékesítéskor a tulajdoni lapot.) Október 20-án országos szemétgyűjtési akció volt, melyen falunk is képviseltette magát. Részletesen az skolai hírek c. rovatban számolunk be a szemétgyűjtésről. Mint azt az előbbi cikkben is írtam, az AFL cég díszfákat biztosított a falunknak: 20-at az óvodának, 50-et a falunak. Ez utóbbiból kerül a temetőbe és a falu központjába is. Gurdon András EGYHÁZ HÍREK Gurdon András ÖNKORMÁNYZAT HÍREK Októberben nem volt Önkormányzati ülés. A történésekről Lünk György polgármester számolt be. Október első napjaiban az iskola és az óvoda kapcsán volt több egyeztetés a három fenntartó Önkormányzat részéről. A tanulók folyamatos szállítása megoldódott, most azok is haza tudnak jutni, akik korábban (a fél 2-es busszal) szeretnének. Légi fotók készültek Ácsteszérről (ld.: temetői fotó). Somogyi-Tóth Dániel készítette. A fotók és a CD a Polgármesteri Hivatalban megtekinthetők. Állandó téma a csatornakérdés. Ebben a hónapban fel gyorsultak az események. A képviselők többsége ismét megtekintett egy nyomott rendszerű csatornát Rábaszentmihályon. November - Szent András hava November. - Mindenszentek ünnepe Amikor a szenteket tiszteljük, bennünk sten kegyelmét magasztaljuk. Ezen a napon Németh József plébános egy szép megem lékezést tartott este öt órakor a gyertyafényes temetőben kb ember előtt. November 2. - Halottak napja November 4. - Évközi 3. vasárnap November 5. - Szent mre herceg ünnepe Szent stván és Boldog Gizella gyermeke volt. Vadászat közben egy vadkan halálra sebezte. 03. szeptember 2án sebeibe belehalt. A magyar ifjúság példaképe. November 9. - A Laterászi Bazilika felszentelése November 0. - Nagy Szent Leó pápa ünnepe Mély hivatástudat hatotta át egész személyiségét. November. - Évközi 32. vasárnap Tours-i Szent Márton ünnepe. Templomunk védőszentje. A legenda szerint Márton még katonatiszt volt, amikor egy vacogó koldust pillantott meg. Akkor fogta köpenyét, és kardjával kettéhasította azt, egyik felét a koldusra terítette. (Folytatás a következő oldalon)

2 2. oldal Acsteszér község havi lapja Mártonnak különös álma volt. Álmában Jézust látta, vál lán a koldusnak adott köpenydarabbal. A Katechumesz Márton öltöztetett föl engem ezzel a ruhával!" - mondta Jézus az angyalokhoz fordulván. Szent Márton a koldusnak adja a fél köpenyét November 2. - Szent Jozafát ünnepe November 8. - Évközi 33. vasárnap November 9. - Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe Édesapja. András magyar király, édesanyja merániai Gertrúd volt. Fiatalon, Türingia grófjának, Lajosnak lett a felesége. November 2. - Szűz Mária bemutatása November Szent Cecília ünnepe November Krisztus Király vasárnapja Az egyházi év utolsó vasárnapja. Ez az ünnep fejezi ki hitünket, hogy Jézus az idő és a történelem ura. November Szent András apostol ünnepe Egyike volt annak a két tanítványnak, akik elsőként követték Jézust. VolfNándorné ACSTESZÉR TÖRTÉNETÉBŐL Az Ácsteszéri Római Katolikus skola Története Az elpusztított régi Teszéren nem tudhatjuk, működötte iskola, vagy valamilyen formája az oktatásnak. Erre vo natkozólag nem maradtak fenn dokumentumok. Az 773-ban telepített új faluban 785-től már folyt oktatás. A falu kezdetben a súri, majd később a bakonyszombathelyi plébániához tartozott, mint fiókegyház - egyház megye tekintetében pedig a Veszprémi Püspökséghez február 3-án Bajzáth József veszprémi püspök ki nevezte Frantsits Paschalt plébánosnak Ácsteszérre. Ezért az ácsteszéri anyakönyvek 785. február 3-ával kezdődnek. Paschal atya azonban testi gyengesége miatt még ugyanebben az évben, április 29-én visszavonult a zárdába, és átadta a helyét Kovatsits Alphons atyának. A vallásos nép házsor szerint élelmezte zselléreskedő lelkipásztorát, mivel ekkor még templom- és plébánia ház sem létezett, az isteni szolgálat a későbbi faluház egy szobájában folyt. Ekkor már valamilyen formában okta tás is létezett, bár erre vonatkozólag csak rövid utalást ta láltam: A serdülő ifjúság nevelését pedig Kungl János, a mostani bikaistállóban kezdte." Kungl Jánosról és az általa folytatott nevelésről" nem maradtak fenn adatok. skolaház, azaz iskolaépület ekkor még nem létezett. Kezdetben a község pénzért bérelt egy erre alkalmas házat, amely iskolául és mesterlakásul is szolgált, természetesen ez az épület ma már nem létezik, de a helye meghatározható. Táncsics Mihály, aki 799. április 2-én született, majd itt kezdte tanulmányait Ácsteszéren, így írt erről: Acsteszér helység két egymást középen keresztülvágó szabályos, hosszú utcából áll. Középen van a szentegy ház, egyik utcasarkon a kocsma, másikon a paplak, har madikon pálinkafőzőház, negyediken a kisiskola..." A templom történeti leírásában pedig ezt olvashatjuk: Az Ács-Teszéri plébániatemplom a helységnek, mely ke resztformára épített, közepén áll, a keleti kereszt utczában, a homlokzattal téli és nyári nyugat közt egyenes és száraz helyen fekszik, egy árok mellett a plébánia és az urasági pálinkaház között." Ezen épületek közül ma már csak a templom áll, az ak kori iskolaház helyén most az óvoda épülete található. A tanterem valójában csak egy földes padlójú szoba volt né hány paddal. A gyerekek közt osztály szerinti elosztás nem volt, a na gyobb lányok az első padokban, a fiúk a hátsókban ültek, a legkisebbek - akiknek már nem jutott ülőhely - a földre kuporodtak le. A tanulók számáról ebből az időszakból pontos adatok nincsenek, de a kis szobát zsúfolásig meg töltötték. A tanítás Márton napjától - ez volt az egyház felszentelésének az ünnepe- kezdődött, és március végén vagy április elején fejeződött be, amikor a kislibák kikel tek. Ez jelezte ugyanis a dologidő kezdetét. Vizsga ekkor még nem volt: Próbatét? Nem volt nálunk szokásban, mert hiszen a Mester és a pap úgy is tudták mit tanulunk, a szülők pedig nem sokat törődtek velünk, tehát mire va ló volt volna a próbatét?" (Táncsics Mihály: Életpályám) A tanítás korán reggel kezdődött: Alig világosodott, már útra cihelődtünk föl, kistarisznyába ábécéskönyvet, katekizmust betettük, szelet kenyeret, s néha még mást is mellé, ha éppen estéről maradt, de legtöbbnyire kisfalat szalonnát, s még sötéttel, mentünk iskolába." (Táncsics Mihály önvallomása) Minden gyereknek reggelente egy darab fát is vinni kel lett, habár egy héten csak kétszer fűtötték az iskolát: szer dán és szombaton, amikor a tisztelendő úr tartotta a ke resztény oktatást. Egyébként a túltömött kisiskolát kipárolgásukkal maguk a gyerekek fűtötték, s néha annyira, hogy csak úgy csurgott róluk az izzadság." (Táncsics Mi hály: Életpályám) (Folytatás a következő oldalon)

3 Ácsteszér község havi lapja A plébános ekkor a hitbuzgó és ifjú pap Elszaszer Fer dinánd. (805. november 20-tól 83. április 5-ig) A ke resztény oktatás szerdán és szombaton délelőtt folyt: Leginkább csak abból állott, hogy a katekizmusban fog lalt kérdéseket a nagyobb gyerekektől kikérdezte, kik a könyvben lévő feleleteket szépen elmondották, efölött aztán a tisztelendő úr a maga módja és tudása szerint ma gyarázgatott, ily napokon délután mindig szünidő volt." (Táncsics Mihály: Életpályám) A oktatás leginkább né met nyelven folytatta, csak néha szentelt rövid időt a ma gyar gyermekekre. Ez abból is adódott, hogy a betelepí tett német gazdák száma jóval több volt, mint a magyaro ké, habár a földesúri majorságban élők minden magyarok voltak, és az ő gyermekeikkel együtt a magyar és a német tanulók száma közel azonos volt. Táncsics Mihály visszaemlékezéseiben írja, hogy a túl gyakori német nyelvű hitoktatásért neheztelt is a plébá nosra. 3. oldal SKOLA-ÓVODA HÍREK Óvodai hírek Fújtak, fújtak őszi szelek, lehullottak a levelek... " (Osvát Erzsébet) Az elmúlt hónapban azzal zártam az oviról szóló soro kat, hogy reméljük az október sok jó időt tartogat még számunkra. Nem lehet panaszunk, mert így is lett. Szinte minden nap kimehettünk az udvarra, hogy a gyerekek él vezhessék a mozgás, az önfeledt játék örömét. Az udva ron álló almafa gyümölcsét kínálta a gyerekeknek, ami bio alma a javából, mert permetszert talán még soha nem látott. A gyerekek útja minden nap ehhez a fához vezetett egészen addig, amíg az utolsó szem el nem fogyott. A szülők igénye alapján fényképészt fogadtunk, aki fel vételt készített a gyerekekről. Nagyon jól sikerült képek lettek, bátrak és szépek voltak a gyerekek, ügyes a fotós. Bérletes bábelőadásainkból október -én láthattuk az el sőt. Kedves, szép őszi meséket dolgozott fel bábra az elő adó. Nagyon élvezetes délelőtt volt. Elszaszer Ferdinánd sokat tett a faluért és az iskoláért. 807-ben kegyurat szerzett a plébániának gróf Eszterházi László rozsnyói püspök személyében, majd smert buz galma és pásztori eszélyessége által a népnevelés érdeké ben az iskola számára is jómódjával fundust nyert gróf Eszterházy mre őrnagy - a potsdami hős mre tábornok fiától." (Magyar Sión, 863) Ezen kívül megemlíthető még az a 200 vfrt-os alapítvá nya is, amelyet 827-ben szegény iskolások megsegítésére hozott létre. Kovács Csaba Folytatjuk... KULTÚRA Az újságot írók kis csapata új, fiatal taggal bővült. Ettől a számtól Kastély Máté verseit, írásait fogjuk közreadni. Őszi hajnalok Üres az asztal. Üres a fej. Se kint, se bent, senki sem felel. S már nem is kérdez. A székhez is csak egy, két odavetett ruhadarab Tapad. S beletöri a hajnali homályba Halovány alakomat. Oly vézna, megtört, csonka vagyok így. S a nyitott ablaknál a szép pofozza remegő bordáim. Négy óra már. Nem fékszem le. Maradok. Veled virrasztok. Kemény, kopott, ősz hajnalok 2007 Kastély Máté A gyerekek elmélyülten nézik az előadást Szeptemberben elmaradt nagycsoportos óvodásaink bakonyszombathelyi ovilátogatása a rossz idő miatt, ezt ebben a hónapban pótolták, Erzsi óvó néni és Marika néni kíséretében október 2-én mentek át vendégségbe. Azt me sélték, hogy nagyon szívélyesen fogadták őket a bakonyszombathelyiek. Kaptak szörpöt, sutit, ismerkedtek egy mással, versenyjátékot játszottak, verseket mondtak, éne keltek. Szóval volt minden, ami ahhoz kell, hogy a gyere kek jókedvűek legyenek, élményekkel gazdagodhassanak. Óvodai közösségünk arra törekszik, hogy gyermekeink esztétikus külső és belső környezetben élhessék minden napjaikat. Ezért óvodánk udvarát igyekszünk mindig hangulatosabbá tenni. Több ízben kértünk már örökzöl deket óvodánk udvarára a Móri AFL-ből, kaptunk is min den alkalommal. dén ismét megkerestük őket, hogy őszi faakciójuk kapcsán támogassanak bennünket különböző növényekkel. smét elfogadták a kérésünket, szivarfákat, törpefenyőket, tujákat kaptunk, amit az önkormányzat munkásai el is ültettek nekünk. Tisztelettel megköszönjük az önkormányzat segítségét, és a Móri AFL adományát, nemes cél érdekében segítettek. ReifJánosné óvodavezető

4 4. oldal Ácsteszér község havi lapja skolai hírek Egy kis statisztika: 23 tanulónk 898,5 kg papírt gyűjtött összesen. Ez átlagosan 82,5 kg-ot jelent tanulónként. s métjói dolgoztak a gyerekek! Azt már nagyon jól megtanultuk, mivel árthatunk olyan so kat a környezetünknek, és ezzel majd az utánunk jövőknek is. De talán érdemesebb lenne körülnézni, mielőtt eldobjuk a hulladékot... Talán nem is kellene olyan sok lépést ten nünk, ha a megelőzés útját választanánk, és így az erdő benjárva, túrázva a természet titkait figyelhetik meg gyer mekeink, és nem az emberi gondatlanságot. Borbély lona Nem csak láttunk, kóstoltunk is... Vízcsöpp iramlik egy kövér bogyóról, és elgurul, akár a brilliáns. A pompa ez, részvéttelen, derült, magába-forduló tökéletesség." (Kosztolányi Dezső) A megkezdődött tanulás miatt többet tartózkodunk a gyerekekkel bent, de az októberi kellemes napsütés kicsa logatott bennünket a természetbe. Október 4-én gyalogtúrát tettünk Ácsteszérről a csatkai Szentkúthoz. Utunk nem a szokásos útvonalon vezetett, hanem az erdőben kanyargott, egy ideig a csodálatos Vörös-éri-árok mentén haladtunk. Amellett, hogy megc sodáltuk az őszi fák gyönyörű színeit, rátaláltunk a cserjék termésére is: kökényre, csipkebogyóra, galagonyára és szederre... Utunk során sajnos láthattunk az út mellé, az erdőbe nem való hulladékokat is. Sok lépést megtettünk, míg kitűzött célunkhoz elértünk, de milyen és hány lépést kell még tennünk környezetünk védelméért? Úgy határoztunk, októberben megteszünk még néhány lépést - ezúttal környezetünkért. Ezért vett részt a Táncsics Mihály Általános skola min den tanulója október 20-án az országos szemétgyűjtési akcióban. Ennek során a gyerekek a faluból Sorra illetve a Fekete vízre vezető közút mentén gyűjtötték össze az eldobott hulladékot: papírszemet, nejlonokat, műanyag flakonokat és sörös- illetve üdítősdobozokat. Az iskolások harmadik csoportja a Kacsa-tó felé vezető földes utat tisztította meg sok szeméttől. Az országos szemétgyűjtési akcióban részt vevők mel lényt, védőkesztyűt és zsákokat kaptak. Szomorú és el gondolkodtató, hogy az így kapott zsákokat a gyerekek hamar teleszedték hulladékkal, sőt azok száma még ke vésnek is bizonyult. Még egy lépést tettünk környezetünkért. Megtelve a gya logtúra élményeivel, csodálatos fáival, az újságot ezúttal olyan szemmel vettük a kezünkbe, hogy az egyúttal mi lyen kiváló újrahasznosítható papír. Október hónapban ugyanis folyamatosan gyűjtöttek tanulóink mindenféle papírt, amit október 7-éig lehetett leadni az általános iskolában. Nemcsak a nemes cél ösz tönözte a gyerekeket a munkára, hanem az is, hogy osz tálypénzt gyűjtsenek. Gyalogtúra Október 4-én ácsteszéri és csatkai osztályosok osztályfőnökünk kíséretében túrázni mentünk. A cél a csatkai Szentkút volt. Az iskolától indultunk tanítás után. Már az elején jó volt a hangulat. Rövid ideig gyalogoltunk a csatkai úton, utá na bementünk az erdőbe, ahol a Vörös-éri-árok mentén haladtunk uticélunk felé. A túra közben sok szép virágra és gombára csodálkoztunk rá. Sokan úgy futottak fel a dombokra, de voltak, akik a tú ra során inkább lefelé, a patakhoz mentek szívesen. Nagyon sokat mentünk, de nem volt unalmas, mert az őszi táj szép volt. Néhányan lemaradtak, mivel a meglepő en sok nyíló virágból egy hatalmas csokrot szedtek. Később tanár úr elkiáltotta magát: Ott a szentkúti er dő!" Azaz a cél. Mi akkor már nagyon örültünk. Amikor odaértünk, valamennyien jót pihentünk. Később boldogan és elszántan kerestük a geoládát. De sajnos az idő rövid sége miatt sem találhattuk meg. A kellemes pihenő után bementünk a faluba, és kaptunk jégkrémet. Csatkáról busszal utaztak haza az ácsteszériek. Kissé fá radtan, de boldogan értünk haza. A túra nagyon jó volt és élménnyel teli. Tanultunk is, főleg, hogy az erdőben nem szabad hangoskodni. Hanke Vanessa Kolett és Stamler Luca Anna 7. osztályos tanulók

5 Acsteszér község havi lapja Országos szemétgyűjtési akció Október 20-án, szombaton a Táncsics Mihály Altalános skola diákjai részt vettünk az országos szemétgyűjtési akcióban. Három csapatban dolgoztunk, miután megkaptuk a mellé nyeket, kesztyűket és a zsákokat: az első csapat a Súrra vezető út mentén, a második a Feketevízre vezető út mellett tevé-kenykedett, a harmadik pedig a Kacsa-tó felé vette az irányt. 5. oldal FŐZÉS TANÁCSOK Francia kenyér Hozzávalók: lkg liszt, teáskanál méz, 3 teáskanál só, 4 dkg élesztő, teáskanál cukor, 0 dkg vaj Elkészítés: 40 dkg lisztből teáskanál mézzel, teáskanál sóval és 4 dl langyos vízzel kovászt készítünk, és ezt egy éjszaka meleg helyen kelesztjük. Másnap ehhez a kovászhoz hozzáadunk 60 dkg lisztet. Az élesztőt az teáskanál cukorral,5 dl langyos vízben felfuttatjuk. A vajat a liszthez morzsoljuk, megszórjuk 2 teáskanál sóval. Kemény, rugalmas tésztává gyúrjuk. Letakarva órát pihentetjük. Ezután lisztezett deszkán a tésztát jól átgyúrjuk, és két hosszú tekercset formálunk belőle. Bevagdossuk a tetejét, és még 30 percig pihentetjük. Egész tojással megkenjük a tetejét. Előmelegített sütőben kb. 30 percig sütjük. Ezt a kenyeret meg lehet gázsütőben is sütni, nem kell hozzá kenyérsütő gép. Bata Lászlóné HÁZUNK TÁJA Egész sok furcsa dolgot találtunk. Én például felfedeztem egy rózsaszín babakádat is. A csapatok jó munkáját a hamarosan megtelő zsákok száma, és természetesen a helyszín tisztasága mutatja. Nagyon hasznosnak tartom ezt az akciót, és örülök, hogy mi is tehettünk valamit környezetünk érdekében. Elgondolkodtató, hogy hogyan is került az a sok szemét oda, az utak mellé... Kovács Blanka Csenge 7. osztályos tanuló November első napjaiban megjelenő fagyokig hagy hatjuk a naspolya gyümölcseit a fán.az alma, a körte és a birsfajták gyümölcseit október végéig hagyjuk a fán, különleges zamatú, fűszeres illatú almát, körtét birset ehetünk. A hosszú ideig fán tartott gyümölcs azonban kevésbé tárolható, ezért a tárolásra szánt almát, körtét birset féléretten kell leszedni. lyenkor az utóérés sokáig tart. A tároló hely tiszta, elegendő páratartalmú, fagypont közeli helyiség legyen. Ha különböző gyümölcsöket együtt tároljuk, számíthatunk az ízek átalakulására, Különösen igaz ez a birssel együtt tárolás esetén. tt az ideje a gyümölcsfák ültetésének is. Első teendőnk számba venni, hogy milyen fajtát akarunk ültetni, és ha az nincs, mivel helyettesíthetjük. Tudnunk kell azt is, hogy a kiválasztott fa milyen alanyra van oltva, ugyanis az alanytól is függ későbbiekben a fa növekedése, végleges magassága. A faiskolákban az alanyt minden egyes fán jelzik is, de jó rákérdezni, vagy a mellékelt fajtais mertetőn tájékozódni efelől. Almánál például az M-4-es alanyon magasra növő, az M-9-esen pedig törpe, kettő kettő és fél méteres fa lesz. Alanytól függő növekedési különbséget a körténél is tapasztalhatunk: pl. birs alanyon kisebbre nőnek a fák, mint a vadkörtén. Kajszi baracknál vadkajszi és myrabolán alanyokat találunk. Kötött talajon jobban fejlődik a vadkajszi, a myrabolán pedig vízzel jól ellátott (Folytatás a következő oldalon)

6 Arany 6. oldal Ácsteszér K talajon nő jobban. Őszibaracknál az alany a keserű man dula, vagy a vadőszibarack lehet. A keserű mandula alanyon nevelt fák agyagos földbe valók, míg a vadősz ibarackon neveltek homokos talajon díszlenek jobban. Szőlőnél a gyökértetű (filoxéra) miatt agyagos talajra kizárólag oltvány vesszővel telepítsünk. Homokos tala jon, ahol a filoxéra nem él meg európai gyökeres vesszőv el is telepíthetünk. A csemeték kiválasztásánál a gyökérzetre is figyeljünk, mert a csemeték felszedésével sok gyökér a földben marad. Hiába szép a korona, ah nincs rajta elég fejlett gyökér, eredése és későbbi növekedése gyengébb lesz. Gyümölcsfáknál a gyökér ceruza vastag, cm hosszú legyen és legalább 3-4 elágazásból álljon. Szőlőnél legalább 5 mm vastag, 8-0 cm hosszú 4-5 gyökér legyen az alanyon. A gyökerek akkor életképesek, a visszavágott metszésfelület fehér. A megvásárolt csemetéket gyökereket védve cso magoljuk, úgy hogy azok a szállításnál ne száradjanak ki. Ültetésig otthon is tartsuk nedves talajban. Ültetés előtt legalább két órát még tartsuk vízben, hogy jól megszívja magát pótolva a száradás egy részét. Az ültetés gödrébe szórhatunk egy kevés műtrágyát, és istállótrágyát úgy, hogy az a gyökerekkel ne érintkezzen. Ültetés előtt fehér metszlap eléréséig vágjuk vissza a gyökereket, ezután az oltványt helyezzük a gödörbe úgy, hogy szemzés helye néhány centiméterrel a föld alá kerüljön, majd szórjuk rá először a kiásott gödör felső rétegének a talaját, ezt tapossuk a gyökerekhez, majd vízzel iszapoljuk be. Ezután rakjuk rá a többi földet, de ezt már ne döngöljük, majd a maradék földdel töltsük fel a gödröt és húzzuk a fák tövéhez a talajt. Ha a gyümölc söskertünk nincs bekerítve, papírral, vagy hálóval kötöz zük be a fákat a vadrágás megelőzése érdekében. A jól kiválogatott és gondosan elültetett gyümölcsfáink néhány év múlva kiváló ízletes terméssel hálálják meg fáradozásunkat. Liebmann Károly OLVASÓNKTÓL Eb a vadász kutya nélkül... Mint minden közmondás, ez is rövid, tömör, de ugyan akkor évszázados életbölcsességeket tartalmazó megfo galmazás. Ez esetben az évszázados meghatározás nem is helyénvaló. Hiszen az ember és a kutya viszonya a messzi múltra tehető, és ennek megfelelő súllyal kezelendő. A közös múltunk, gyökereink valóban nem új keletűek, hiszen az ős" ember és az ős" kutya valaha ugyana zokat a vadászösvényeket járta a fennmaradás, az életben maradás ősi törvényét követve. Eleinte párhuzamosan, majd valahol, valamikor megérezve az egymásra utaltság előnyeit, közös tábortűz mellett pihenték ki a zsák mányszerzés ínszaggató fáradalmait. ég havi lapja Elszaladtak az évezredek, évszázadok. Az ember civili zálódott, de régi szövetségesét, kipróbált vadásztársát, a hű barátot többé már el nem eresztette. Az életforma meg változott, a zsákmányszerzésnek más motivációi lettek. A hű társ is ennek megfelelően idomult, szelídült. Ám a ha mu alatt izzik a parázs. Ha a helyzet úgy hozza, nem szá mítanak az évszázadok, a szunnyadó ösztön fellángol, az inak megfeszülnek, és újra eggyé forrnak, ember és kutya. A civilizálódás a vadászembert modern segédeszközök használatára kárhoztatta, míg a négylábú társ kvalitásai csorbítatlanul megmaradtak. Ugyanúgy képes kifinomult szaglását, éberségét, hallását, strapabírását, felsorakoztat ni, de immár alárendelve a falkavezérnek, az embernek. Mégsem alárendelt szerep az övék. Sokkal inkább az ősi trend érvényesül: az egymás segítése, kiegészítése, a kö zös zsákmányszerzés öröme. A számtalan csodálatos képességű vadászkutyával volt sze rencsém dolgozni", most mégis egy érzékeny lelkületű, si ma szőrű, szépséges magyar vizsla esetét, idézem fel, akinek sem gazdája, sem vadászcimborája nem voltam, és aki kör nyezetétől az önérzetes jelzőt érdemelte ki, miután a közös zsákmányszerzés örömét bizonyos feltételekhez" kötötte. Pontosan negyven évvel ezelőtt a bársonyosi Tanácshá zán morzsolgattam a napjaim, pénzügyi előadóként. Mikina Vendel, tanácselnök a kor divatjának megfelelően a helyi apróvadas társaságban vadászott. Neki volt vadász cimborája a szóban forgó, Heki névre hallgató vizsla. A gazdája büszke volt rá, és sokszor dicsekedett vele, hogy: Ez a mocskos dög csak éppen beszélni nem tud". Persze ez sem volt teljesen így igaz, hiszen beszélt ő a maga mód ján a szemével, a testével, a reakcióival, csak érteni kellett. ntelligens kutya lévén nagyon jól tudta, milyen státus ban van. Házőrzői feladatok ellátása szóba sem jöhetett, mint ahogy aludni is csak a lakásban volt hajlandó. Álta lában flegma közönnyel szemlélte a jövésmenést, felizgat ni nem nagyon lehetett semmivel. Ha azonban a gazdája elővette a puskatokot, elszabadult a pokol. A gazdi mellé re támasztotta a két lábát, és mielőtt bármit tehetett volna, már körbe is nyalta egyik fülétől a másikig. Majd a kert ben örömköröket futott, bukfencezett. Egyszerűen megkergült. Egy szeptemberi szép délután beszólt a nyitott szoba aj taján a főnököm, hogy Gyere, pénzügyminiszter, elme gyünk, lövünk egy- két kakast!" A pénzügyminiszter jel zőt az akkori Járási Tanács Pénzügyi Osztályvezetője ra gasztotta rám, amikor első találkozásunk alkalmával a fő nököm dicsérő szavak kíséretében bemutatott: Dicséretes az igyekezete, csak így tovább! Lehet magából még pénz ügyminiszter is" - mondta széles vigyor kíséretében. Az eminenciás úr ki sem húzta a lábát az épületből, a munka társaim már cukkolni kezdtek a pénzügyminiszterséggel. Mindezek ellenére nem lettem fináncminiszter. Kőrös elv társ is csak jópofizni akart, nem gondolta ezt O sem komo lyan. (Folytatás a következő oldalon)

7 . Ácsteszér község havi lapja Volt a főnökömnek egy lemezvillás Csepel motorkerék párja. Erre kapaszkodtunk fel hárman, oly módon, hogy Heki a tankon, én a hátsó csomagtartón, a vezető pedig természetesen a helyén. Aki utazott már lengéscsillapító nélküli, lemezvillás cso magtartón gödrös, kavicsos földúton, annak nincs mit mondani. De azoknak sem, akik ezt még nem élték át, mert ezt elképzelni nem lehet, csak megszenvedni. Hekinek most is kivételezett helye volt. A tankra ült ugyan, de lassan belecsúszott a gazdi ölébe, és ott igazán jól elvolt. Füleit zászlóként lobogtatta a szél. Az orrával rendületlenül szimatolt. A Bakonyérparton végre megálltunk. Hekinek mindene remegett, mintha áram rázná. Futott egy kisebb kört, gondolom bemelegítésképpen, - majd leült elénk. Okos sárga szemével kérdőn a vadásztársára nézett. Ez idő tájt már gyakorlott hajtó voltam, így sokat nem kel lett magyarázni a teendőt illetően. - Gyere mellettem, úgy 20 m-re! Heki meg előttünk kaj tat majd" - igazított el az elnök röviden. Már pontosan nem emlékszem, milyen növényzetet tapos tunk. De arra igen, hogy Heki nem látszott ki belőle. Előttünk léniázva kajtatott. dőközönként felugrott gyer tyába, hogy a helyzetünket bemérje. Nehogy lőtávolon kí vül keltse fel a madarakat. A kis okos tojásnak ezt senki nem tanította, mégis ponto san azt tette, és úgy csinálta, ahogy azt kell. Persze, ha profi vadász az illető, akkor ez így természetes. Az első négy madarat Heki vadásztársa mintaszerűen le szedte, ő pedig aportírozta (szájába véve a lelőtt madarat a gazdájához hozta) Látszott, hogy összeszokott párosról van szó. Olajozottan ment minden. A következő kakast si került elhibázni, majd rögtön egy másikat is. - Ha még egyet hibázok, mehetünk, haza -szólt oda boszszúsan az elnök. Kár volt az ördögöt a falra festeni, mert bizony a követke ző kakas is bár a lövéstől egy kicsit megbillent, vígan tur bózott tovább. -Na, akkor ennyi volt! - mondta lehangoltan a főnököm. A puskát a vállára kanyarítva elindult a motor felé. - Hekit nem hívod?- kérdeztem. -Ott lesz az már, mire odaérünk- mondta bosszúsan. Valamiről lemaradtam, az biztos, mert nem nagyon értet tem mi történik. A motorhoz érve valóban ott találtuk a kolléga urat". A fenekén ült, és az első két lábára támasz kodva, semmitmondóan nézett a távolba, rólunk tudomást sem véve. -Ezzel meg mi a búbánat van? - kérdeztem, csakhogy old jam a feszültséget. Mert hogy valami nincs rendben, az érezhető volt. 7. oldal -Ezzel kérlek az van, hogy akkora az önérzete, mint ott szemben a falu templomtornya. -Na jó, és akkor ez mit jelent? - forszíroztam tovább a dolgot. -Hát ez már csak azt jelenti, hogy ha ő maximálisan tel jesít, azaz felkajtatja a kakasokat, akkor tőlem is elvárja, hogy a magam területén én is így teljesítsek. Ha én mondjuk egymást követően a harmadik felröppentett madarat sem tudom eltalálni, akkor megsértődik, és úgy ott hagy, mint Szent Pál az oláhokat. Valami olyasmi foroghat a mimóza lelkébe, hogy " Na, kis komám, nem vagyok ám én a te csicskád. Ha ilyen ügyetlen vagy, vadássz egyedül, én nem strapálom magam tovább!" Ha nem látom, nem hiszen. De mivel szemtanú voltam és mindent láttam, így tanúsíthatom, hogy szó ami szó, ez a remek négylábú vadász nem alaptalanul kapta az őt valóban megillető önérzetes jelzőt. Pintér Gábor H EMaBMBJBMBJBlBiaBlBiaBlBlBBlBBJBBBBiBJBlBlBJBlBMBlBJBJBBJBJBBll l *-*. m - m m Gyertyák a síron" Minden év november elején megemlékezünk halottainkról. Gyertyákat gyújtunk a lelki üdvösségükért, a lelki békéjükért. lyenkor a legszebb a temető. Sok száz gyertyafény pislákol a késő őszi esti szürkületben. Ez olyan érzést kelt bennem, mintha sok lélek fény pontja ezen a napon - a földiekkel együtt- idelenn ünnepelne. Gondoljunk e napon szeretteinkre - és letörölve arcunkról könnyeinket - szívünkbe béke, nyugalom i költözik. Mert tudjuk mi már, bizton tudjuk - rájuk i Jézus vigyáz!! Állíts gyertyát a síron néha arra jársz. AzHa úton hazafelé - ugye megállsz?! % % i i i Gyertyák a síron, S egy könnyes arcú lány Megáll - s visszanéz - Ég-e a láng? (Délhúsa Gjon: Gyertyák a síron!) % Csóré stván aibigjbelbmbemb^jbjblbjblblbmblblblbíb/blblbjblb^lbjbbmbmbjblbjblb( l

8 8. oldal Ácsteszér Község havi lapja KÖZÉRDEKŰ NFORMÁCÓK BOLTOK, VENDÉGLŐ, FODRÁSZ... Nyitva tartás: Ruff-bolt: hétfő: kedd-péntek: szombat: Fagyizó: hétfő-vasárnap: Erzsébet vendéglő: Fodrászat: Ruff lona hétfő-szombat: vasárnap: hétfő: kedd: szerda csütörtök: péntek: Benzinkút: hétfő-szombat: vasárnap: Orvosi rendelés: Rendel: Dr. Alföldi Ferenc hétfő: 2 órától csütörtök: 8 órától A többi napon Súron van rendelés. & nudvaw Kérjük a lakosságot, hogy 2007-ben is támogassák adójuk %-áva az Acsteszérért" Közalapítványt! Ácsteszérért" Közalapítvány 2887 Ácsteszér, Kossuth L. u. 45. Adószám: ^f J ~M zárva HMhoKZíllicajial kis a aagyttttlbm forgal maiunk. naposcsibe -= tihií. > - - p.ü >d fíhíi í,^-4 nagy testsúlyú vágótyúk rántanivaló csirke pecsenyekacsa tojóhibrid (8 hetes) Vffl Ácsteszér község havi lapja Kiadásért felel: Önkormányzat, Ácsteszér Szerkesztők: Borbély lona, Gurdon András Nyomda: Multi Grafí Kft Nagyigmánd Készült: 00 példányban í p. ^ í! ci i <i :; «.: a rr.

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika)

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika) FORGATÓKÖNYV Esemény: Madarak és fák napja Időpont: 2014. május 12. (hétfő) A program szervezői: Földi Erika, Török Éva, Vinnai Krisztina, Helyszín: PARK, Művelődési ház előtti terület, Iskolai ebédlő

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

SZKB104_14. Körön kívül, körön belül II.

SZKB104_14. Körön kívül, körön belül II. SZKB104_14 Körön kívül, körön belül II. TANULÓI KÖRÖN KÍVÜL, KÖRÖN BELÜL II. 4. ÉVFOLYAM D1 Három szituáció képen 137 138 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TANULÓI D2 Fekete István: A két

Részletesebben

A fordított út módszere és a gráfok

A fordított út módszere és a gráfok A fordított út módszere és a gráfok 1. feladat: Ilonka az els nap elköltötte pénzének felét, a második nap a meglév pénzének egyharmadát, a harmadik nap a meglév pénz felét, negyedik nap a meglév pénz

Részletesebben

Balatonkenese: 2014 május 1

Balatonkenese: 2014 május 1 2014 Figyelem! Iskolánkban az idei nyáron is szeretettel várjuk azokat a kutyás gazdikat, aki a Balaton parton töltik a nyarat kedvencükkel! A hétvégi szabadidejüket szeretnék együtt eltölteni, kutyaiskolai

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

Írd le, a megoldások gondolatmenetét, indoklását is!

Írd le, a megoldások gondolatmenetét, indoklását is! 0 Budapest VIII., Bródy Sándor u.. Postacím: Budapest, Pf. 7 Telefon: 7-900 Fax: 7-90. ORSZÁGOS TIT KALMÁR LÁSZLÓ MATEMATIKAVERSENY MEGYEI FORDULÓ 0. április. HARMADIK OSZTÁLY JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ Írd le,

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó,

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó, Manó úr Hát, ha éppen tudni akarod, arról a magas hegyről származom mondta, mielőtt bármit is kérdezhettem volna. Hogy miért jöttem le erre az alacsonyabb hegyre? folytatta, még mindig kérdés nélkül nos,

Részletesebben

Merena Mónika. Kedvenc sütemény receptjeim

Merena Mónika. Kedvenc sütemény receptjeim Merena Mónika Kedvenc sütemény receptjeim Gyors meggyes joghurtos sütemény 4 tojás, 1 pohár gyümölcsjoghurt, 1 joghurtos pohár olaj, 2 joghurtos pohár kristálycukor, 3 joghurtos pohár finomliszt, 1 csomag

Részletesebben

Kacsó András: Érdemes igent mondani.

Kacsó András: Érdemes igent mondani. Kacsó András: Érdemes igent mondani. Az úgynevezett tanúságtételek több veszéllyel és félreértéssel járnak. A tanúságtevő minden igyekezete ellenére gyakran úgy tűnik, mintha egyéni hőstettről lenne szó,

Részletesebben

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám:

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: Jelentkezési lap.. NÉV Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: 1.Feladat TOTÓ (Húzd alá a helyes választ!) 1. Mibe lépett bele Kópé, amikor vérzett a lába? egy hegyes szögbe egy süni

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra.

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A vendégek érkezését megelőző készülődés része, hogy

Részletesebben

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 146 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Mu rá nyi Lász ló 1 A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 Cselekvési változatok Az ál ta lá nos fo gyasz tá si

Részletesebben

Majd a híres Rákóczi lépcsőn át jutottunk el a Rákóczi várba, ami bár még zárva volt, mégis beengedtek bennünket. Késő délután indultunk tovább

Majd a híres Rákóczi lépcsőn át jutottunk el a Rákóczi várba, ami bár még zárva volt, mégis beengedtek bennünket. Késő délután indultunk tovább HATÁRTALANUL! HATÁRTALANUL! pályázat keretében a 7. évfolyamosok - 18 fő 2 kísérő pedagógussal - május 15.-május 18. között Erdélyben tanulmányi kiránduláson vettek részt. 1. nap 6 órakor indultunk Kállósemjénből.

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

Nyitva tartás. Könyvtári TOP lista - január. Új klubjaink. Nyitva tartás. X-box Klub. DerekSzínpad - színjátszó kör. Akvarisztikai Klub. 2012.

Nyitva tartás. Könyvtári TOP lista - január. Új klubjaink. Nyitva tartás. X-box Klub. DerekSzínpad - színjátszó kör. Akvarisztikai Klub. 2012. 2012 Január Nyitva tartás Nyitva tartás Dr Brusznyai Árpád Művelődési Ház és Könyvtár Integrált Közösségi Szolgáltató Tér Érvényes: 2012 február 1-től visszavonásig Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat

Részletesebben

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése.

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése. Három nap veled A jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola a Három nap veled elnevezésű pályázatot immár második éve nyeri meg. A 2007-2008-as tanévben az Egri Gyakorló Általános Iskola diákjaival tölthettünk

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 14., szombat 18. szám TARTALOMJEGYZÉK 4/2009. (II. 14.) MNB ren de let Új biz ton sá gi elem mel el lá tott 500 fo rin tos cím le tû bank

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

Sasvári Sándor. otthonában

Sasvári Sándor. otthonában Sasvári Sándor otthonában A természettõl körülölelve A legfoglalkoztatottabb musical énekes, kivételes hangadottsággal megáldott, népszerű zenész, boldog családapa, természetszerető állatbarát és még folytathatnánk

Részletesebben

Feladatgyűjtemény matematikából

Feladatgyűjtemény matematikából Feladatgyűjtemény matematikából 1. Pótold a számok között a hiányzó jelet: 123: 6 a 45:9.10 2. Melyik az a kifejezés, amelyik 2c-7 tel nagyobb, mint a 3c+7 kifejezés? 3. Határozd meg azt a legnagyobb természetes

Részletesebben

Lily Tiffin: A bűnjel

Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin A bűnjel (Részlet) Regény (Részlet) Lomart Kiadó A digitális kiadás a 2008-ban meg jelent ISBN 978-963-9632-15-8 számú kiadás változtatás nélküli másolata. A digitális

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON Ta nul má nyok SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁ GON TA NUL MÁ NYOK Szerkesztette RAINER M.

Részletesebben

Csivitelő (2. osztály)

Csivitelő (2. osztály) Olvasórally 2-3. oldalhoz Csivitelő (2. osztály) 2-3. oldalhoz 1. Olvasd el az újság 2. és 3. oldalán található szövegeket, verseket! Keresd meg, mely dátumhoz mi tartozik, kösd össze! Kisboldogasszony

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 3

MagyarOK 1.: munkalapok 3 1. Mi a tárgy neve? kártyák telefon lámpa számítógép / laptop kulcs pénz igazolvány toll nyomtató asztal szék szemüveg könyv kávéfőző bögre buszjegy papír zsebkendő mobiltelefon ceruza Szita Szilvia és

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

AZ ÉNEKELT ZSOLOZSMA DALLAMAI

AZ ÉNEKELT ZSOLOZSMA DALLAMAI AZ ÉNEKELT ZSOLOZSMA DALLAMAI ", -.-., ',, - I. Bevezetés 1949 --- Pap: Istenem, jöjj segítsé gem -re! Hívek: Uram, segíts meg en -gem! 181 Együtt: Dicsoség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek -nek, ITÚképpen

Részletesebben

MATEMATIKA VERSENY --------------------

MATEMATIKA VERSENY -------------------- Eötvös Károly Közös Fenntartású Általános Iskola 2013. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 831 Vonyarcvashegy, Fő u. 8/1. 2. osztály MATEMATIKA VERSENY -------------------- név Olvasd el figyelmesen,

Részletesebben

Öten érkeztünk Szlovákiából Jászberénybe a XXXIII. Nemzetközi edzőtáborba. Ötünkből három danvizsgára készült. Persze a felkészülésünk már jóval a

Öten érkeztünk Szlovákiából Jászberénybe a XXXIII. Nemzetközi edzőtáborba. Ötünkből három danvizsgára készült. Persze a felkészülésünk már jóval a Öten érkeztünk Szlovákiából Jászberénybe a XXXIII. Nemzetközi edzőtáborba. Ötünkből három danvizsgára készült. Persze a felkészülésünk már jóval a tábor előtt megkezdődött, viszont itt még módunkban állt

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Bocskor Bill Turner. Jól éreztem magam a kellemes társaságnak köszönhetően hamar elment az idő. Sok szép dolgot láttam az út során.

Bocskor Bill Turner. Jól éreztem magam a kellemes társaságnak köszönhetően hamar elment az idő. Sok szép dolgot láttam az út során. Bocskor Bill Turner nov. 7 Péntek Utazás: Jól éreztem magam a kellemes társaságnak köszönhetően hamar elment az idő. Sok szép dolgot láttam az út során. Szállás: Komfortos,tiszta,kényelmes és nagyon bejövös

Részletesebben

MS 33-E Babaápolási baba (F)

MS 33-E Babaápolási baba (F) MS 33-E Babaápolási baba (F) SOMSO-műanyagból. A fej, a kezek, a lábak, könnyen mozgathatóak a gömbcsuklós szerkezet miatt. Nyitott végbélnyílás. Tökéletes oktatómodell fürdetéshez, öltöztetéshez, és gondozási

Részletesebben

Kérdôív. Önértékelés. A vállalat elvárásainak kielégítése Általában Néha Ritkán

Kérdôív. Önértékelés. A vállalat elvárásainak kielégítése Általában Néha Ritkán Önértékelés 15 Kérdôív Válaszoljon az alábbi kérdésekre oly módon, hogy az általában, néha, ritkán oszlopok közül azt jelöli be, ame lyik leginkább igaz az Ön viselkedésére! A vállalat elvárásainak kielégítése

Részletesebben

Miért érdemes a Manó Vendégházat választani:

Miért érdemes a Manó Vendégházat választani: M a nai V e n d é g h á z P á z m á n d P á z m á n d F e j é r m e g y e ka z e p é n, a V e l e-nh ce eg iy s é g k e l e t i n yaz l v á n y a i a l a t t, a z M 7 ( a u tai p á l y a ) ka z e f e k

Részletesebben

Curry Grillkolbász 210 g (tekert):

Curry Grillkolbász 210 g (tekert): Curry Grillkolbász 210 g (tekert): India csodás íz világát rejti a termék. A curry, mint fűszerkeverék alap-íz Indiában. Összetevői: gyömbér, római kömény, koriander, sáfrány, fahéj. Tájegységenként az

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 3-án kezdődik a korcsolya. Középső csoportos kortól (aki 2014. augusztus 31- ig betölti az 5 évet) lehet korcsolyázni. Az első turnus nyolc alkalom, ez január közepéig

Részletesebben

TÁMOP-3.14.-12/2-2012-0821. Gyermekláncfű egészségmegőrző és környezetvédő tábor

TÁMOP-3.14.-12/2-2012-0821. Gyermekláncfű egészségmegőrző és környezetvédő tábor TÁMOP-3.14.-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra Gyermekláncfű egészségmegőrző és környezetvédő tábor TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821

Részletesebben

Segítséget kér a Futrinka Egyesület vizslamentő csapata!

Segítséget kér a Futrinka Egyesület vizslamentő csapata! Segítséget kér a Futrinka Egyesület vizslamentő csapata! Erdő 5 év körüli magyar vizsla kan. Tavasszal találták Bakonycsernyén, de gazdija nem jelentkezett érte. Sajnos Erdőnek nagyon rossz állapotú, eldeformálódott

Részletesebben

Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás

Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás Egészséges környezet alatt azt az élõ és élettelen természeti környezetet összhangban a tevékenységi kör - kell érte nünk, amely ben a mikro és makro világ össz

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 2-től korcsolyázunk : december 2. kedd, 4. csütörtök, 9. kedd,11. csütörtök 16. kedd 18. csütörtök ez a turnus januárban folytatódik Idén is a Jégpalota fedett jégcsarnokába

Részletesebben

Ha nem hiszed, járj utána!

Ha nem hiszed, járj utána! Gárdonyi-emlékév, 2013 Ha nem hiszed, járj utána! rejtvényfüzet 2. osztály 1. forduló Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából hívunk, hogy játssz velünk! Néhány mese és az író életrajza

Részletesebben

Hétfő,Szerda,Péntek: 9.00-15.00-ig Kedd,Csütörtök: 12.00-18.00-ig

Hétfő,Szerda,Péntek: 9.00-15.00-ig Kedd,Csütörtök: 12.00-18.00-ig FOGLALKOZTATÁSI INFORMÁCIÓS PONTOK (FIP) KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT FEJÉR MEGYE sorszám Címe E-mail cím FIP ügyfélfogadási rendje FIP főbb szolgáltatásainak megnevezése 1 Civil Szervezetek

Részletesebben

Vitány-vár. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter. Felkészítő tanár: Fürjes János. Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014.

Vitány-vár. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter. Felkészítő tanár: Fürjes János. Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter Felkészítő tanár: Fürjes János Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014. A vár leírása A Vértes hegység északi lejtőjén egy északnyugat felé kinyúló keskeny

Részletesebben

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Karácsony elõtt kilenc napon át, kilenc család viszi egymáshoz a Szent Család képét vagy szobrát. A szobrot vagy képet a földíszített házioltárra tesszük.

Részletesebben

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Tantárgy: Évfolyam: Téma: Tanóra időtartama: Nevelési cél: Oktatási cél: Felkészülés, előzetes munka: Rajz és vizuális kultúra 5. évfolyam Művészi alkotások

Részletesebben

JAVÍTÓKULCS 6. osztályosok számára B-2 feladatlap

JAVÍTÓKULCS 6. osztályosok számára B-2 feladatlap JAVÍTÓKULCS 6. osztályosok számára B-2 feladatlap 2001. február 7. 1. A jéghegyeknek csak 1/9 része van a vízfelszín felett. Hány tonnás az a jéghegy, amelynek víz alatti része 96 tonna tömegű? A válasz:

Részletesebben

Ő is móriczos diák volt

Ő is móriczos diák volt Ő is móriczos diák volt 107 Az idén évkönyvünk vendége Gryllus Dorka színésznő, aki 1987 és 1991 között volt iskolánk diákja. Vöröslő arccal, zihálva rohantam be egy magyar népmese címére hallgató pesti

Részletesebben

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa 1. 2. Elérhető pontszám: 9x2+2= 20 pont Húzzátok össze, lehetőleg más-más színnel, a párokat! asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve

Részletesebben

DrávaTour Novigrad Podravskitól Podravske Sesvetéig

DrávaTour Novigrad Podravskitól Podravske Sesvetéig DrávaTour Novigrad Podravskitól Podravske Sesvetéig 2014.06.13., péntek a DrávaTour második napja. Délelőtt 10 órakor rajtolt el a 120 fős mezőny Koprivnica (Kapronca) városából. A túra-verseny második

Részletesebben

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Egyéb nagyböjti énekek (hajnali istentisztelet) A Magyar Ortodox Egyházmegye tulajdona Tropárion a harmadik imaórán 6. hang U-ram, a - ki a Szent Lel-ke-det a

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

186. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 5625, Ft. Oldal

186. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 5625, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap 186. TARTALOMJEGYZÉK 2008: CII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2009. évi költ ség ve té sé rõl... 24366 Oldal Ára: 5625, Ft 24366

Részletesebben

EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.)

EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.) EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.) Egy csodálatos helyen, fantasztikus környezetben, nagyszerű emberek között, négy hétig. Először is ott kezdeném, hogy Velence leírhatatlanul szép.

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

Százalék, ötvözet, keverék számolás

Százalék, ötvözet, keverék számolás Százalék, ötvözet, keverék számolás 1) Egy pár cipő ára 270 Lei. Mivel nagyon fogyott, megemelték az árát 20%-kal. De így már nem fogyott annyira és úgy döntöttek, hogy leszállítják az árát 20%-kal. Mennyi

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a Az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnáziumban ezen a pénteki napon került megrendezésre a Gyerek-Faktor. Az előző években elkezdett Csillag Születik vetélkedőt folytattam, csak a nevét

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek. 94. szám. Ára: 1540, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek. 94. szám. Ára: 1540, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek 94. szám Ára: 1540, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek 94. szám Ára: 1540, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM 2011. június T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 41/2011. (VI. 9.) AB ha tá ro zat Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 385/2009. (IX. 15.) OVB ha tá ro za tá - nak hely ben ha gyá

Részletesebben

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta Kötelező versek 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN Varázskréta Ismerek egy öregasszonyt, - igazat mondok, nem tréfát - aki egyszer a tavasztól elkérte a varázskrétát. És azóta, mint a tavasz, hegyre dombra és mezőre,

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

BUDAI KÖZÉPISKOLA BUDAI KÖZÉPISKOLA

BUDAI KÖZÉPISKOLA BUDAI KÖZÉPISKOLA BUDAI KÖZÉPISKOLA BUDAI KÖZÉPISKOLA ELŐDISKOLÁINK FÉNYES TÁNCSICS SZIGETI KOSSUTH A Budai Középiskola születése 2004 Táncsics Mihály Angol Kéttannyelvű Gimnázium Kossuth Lajos Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

Ismétlés nélküli permutáció

Ismétlés nélküli permutáció Ismétlés nélküli permutáció Hányféleképpen lehet sorba rendezni n különböz elemet úgy, hogy a sorrend számít? (Ezt n elem ismétlés nélküli permutációjának nevezzük.) Például hány féleképpen lehet sorba

Részletesebben

Nyilvántartás a működési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén

Nyilvántartás a működési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén Nyilvántartásba vétel száma: 1/2010/ M Neve: Lakshmi Áldás Kft Nyilvántartás a működési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén Címe és Székhelye: 2471 Baracska Arany János utca 3. Kereskedő

Részletesebben

2012 év madara - az egerészölyv

2012 év madara - az egerészölyv 2012 év madara - az egerészölyv Az egerészölyv a leggyakoribb ragadozó madarunk, sík- és hegyvidéken egyaránt előfordul, így a laikusok által úton-útfélen látott sasok általában ennek a fajnak a képviselői.

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője!

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője! Csajági Református Általános Iskola Hited és tudásod hazád jövője! A falu és az iskola elhelyezkedése, története: - Csajág Veszprém megye délkeleti csücskében, a Séd, a Sió és a Balaton által közrefogott

Részletesebben

Konzervált útipor. Az elsõ szakasz az elágazásig tart, ahol a Dire Davába és az Asszabba menõ út elválik.

Konzervált útipor. Az elsõ szakasz az elágazásig tart, ahol a Dire Davába és az Asszabba menõ út elválik. Etiópia Eljött a január és fõnököm megszervezte asszabi utazásunkat, amelyen családom is részt vett. Jármûvünk egy hosszabbított fülkés Datsun kisteherautó volt. Az út két napot vett igénybe oda, ugyanannyit

Részletesebben

A sas és az ember. Írta: Aranyosi Ervin Bodnár Katalin Horváth Márton

A sas és az ember. Írta: Aranyosi Ervin Bodnár Katalin Horváth Márton A sas és az ember Írta: Aranyosi Ervin Bodnár Katalin Horváth Márton Az ember a természettel együtt él és dolgozik. Évezredek óta műveli a földet, alakítja, formálja a környezetét. Magyarországon szinte

Részletesebben

NYELVI TÁBOR AUSZTRIÁBAN

NYELVI TÁBOR AUSZTRIÁBAN 1 NYELVI TÁBOR AUSZTRIÁBAN IN BURGENLAND IN MADONNENSCHLÖSSEL Iskolánk 2013. szeptember 30-tól október 4-ig Ausztriába, Burgenlandba ismét német nyelvi tábort szervez immár 13.éve. Célunk, a német nyelv

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

Testvérmúzsák. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló

Testvérmúzsák. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló Testvérmúzsák vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló MEGOLDÁSOK 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló 1. Az alábbi - Nagykanizsával kapcsolatos - állításokról állapítsd

Részletesebben

Délutánonként a témánkhoz kapcsolódó programokon vettünk részt.

Délutánonként a témánkhoz kapcsolódó programokon vettünk részt. A diákcsere program keretében iskolánk egy svédországi, szintén Raoul Wallenberg nevét viselő iskolával vette fel a kapcsolatot. A program célja, hogy a két iskola diákjaiként és tanáraiként ápoljuk névadónk

Részletesebben

Max Lucado: Értékes vagy

Max Lucado: Értékes vagy Max Lucado: Értékes vagy A foltmanók kicsi, fából készült emberkék voltak. Mindannyian Éli fafaragómester keze alól kerültek ki. A mester műhelye messze fent a hegyen állt, ahonnan szép kilátás nyílt a

Részletesebben

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra Január 02. 15. 19. kedd 22. 23. 30. 01. hétfő 06. 16:30 12. Újévi koncert R: Jánossomorjai Fúvós Egyesület tel.: 20/435-8431 www.jfe.hu Megemlékezés a doni áttörés 67. évfordulója alkalmából H: Kalafszky

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl Kökény község Önkormányzat... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi rõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (I.29.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdése alapján kötelezõ. A nyilvántartás

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl BÁNRÉVE KÖZSÉGI... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi rõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdése alapján kötelezõ. A nyilvántartás vezetésére

Részletesebben

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály IV. osztály 1. feladat. Ha leejtünk egy labdát, akkor az feleakkora magasságra pattan fel, mint ahonnan leejtettük. Milyen magasról ejtettük le a labdát, ha ötödször 10 cm magasra pattant fel? 2. feladat.

Részletesebben

Időpont: 2009. április 3-4. Helyszín: Lovas Faluház

Időpont: 2009. április 3-4. Helyszín: Lovas Faluház Időpont: 2009. április 3-4. Helyszín: Lovas Faluház Szervezi: Lovas Község Önkormányzata és Civil Szervezetei Támogatók: ÁNTSZ- Balatonfüred, Balatonalmádi Kommunális Szolgáltató Kft., Balaton- felvidéki

Részletesebben

Szerző: Horváth-Lukács Judit

Szerző: Horváth-Lukács Judit Örömteli családi ünnepségre készülünk! Bendegúz, legidősebb unokám, 6. születésnapja lesz a vasárnap. A szülinapi torta kapcsán jutottak eszembe a következő gondolatok. Kedves Olvasóm! Hadd meséljek el

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

Kapcsolt vállalkozások

Kapcsolt vállalkozások Kapcsolt vállalkozások (az adózásban) Kerényi Máté Fülöp 2011. március 29. Te melyikre gondolsz? Akikkel most nem foglalkozunk Kapcsolt vállalkozás 2000. évi C. tv. 3. (2) 7. Kapcsolt fél 2000. évi C.

Részletesebben

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hit, remény, szeretet a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hús vé ti üze net Mert úgy sze ret te Is ten e vi lá got, hogy egy szü lött FI át ad ta, hogy aki hisz Ben ne el ne vesszen,

Részletesebben

Grafomotoros fejlesztés

Grafomotoros fejlesztés Grafomotoros fejlesztés Nagyon sok szülőnek feltűnik az iskola megkezdése előtt, hogy gyermeke nem jól fogja a ceruzát, nem úgy rajzol, mint a többiek. Sőt, esetleg le sem lehet ültetni papír-ceruza feladatok

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

A MI ESKÜVŐNK. ilyen lesz

A MI ESKÜVŐNK. ilyen lesz szeretlekszeretlekszeretlekszeretlekszeretlekszeretlekszeretleks zeretlekszeretlekszeretlekszeretlekszeretlekszeretlekszeretleksz eretlekszeretlekszeretlekszeretlekszeretlekszeretlekszeretleksze retlekszeretlekszeretlekszeretlekszeretlekszeretlekszeretlekszer

Részletesebben