HALOTTAK NAPJA. 'csinit*- EGYHÁZI HÍREK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HALOTTAK NAPJA. 'csinit*- EGYHÁZI HÍREK"

Átírás

1 'csinit*- ^cstgszé*" község havi lapja. évfolyam 0. szám HALOTTAK NAPJA Halottak napjára ismét megszépült a temető. A gazt le kaszálták az Önkormányzat munkásai. Lünk György, Liebmann Károly és Volf Nándor kijelölték az új utat a sí roknál. (Ez előírás, hogy közlekedni lehessen a sírok kö zött.) A kijelölt út mellett díszfákat fognak ültetni, amit a móri AFL cég ingyen biztosít. Külön öröm, hogy elkészült a temetőt az erdő felől vé dő kerítés is. Korábban már beszámoltunk arról, hogy több ácsteszéri lakos is adott oszlopokat a kerítéshez, va lamint a helyszínen kivágott fákat használták fel. A drótot az Önkormányzat vette. A felszerelést Szőke Attila és bri gádja végezte. Köszönjük nekik és mindazoknak, akik segítették a ke rítés elkészültét. W 3. Ára: 00 Ft A pályázatot a legújabb verzió szerint 2008 januárjában kell beadni. Egyelőre a vízjogi engedélyek a gravitációs rendszerre vannak meg, de kb. 3 millió Ft-os költséggel kérhető a nyomott rendszernek a megterveztetése is. Szin tén kérdéses még az, hogy a szennyvíztisztító hol legyen. Ácsteszéren két alternatíva van, de jelentkezett Súr is, hogy vigyük oda a szennyvizet. Október végén megrendelte az Önkormányzat a falu di gitális térképét, amelyen rajta vannak 5 cm-es pontosság gal a közművek is. Ezt a térképet bárki bármikor megnéz heti, és nem kell egyből a földhivatalhoz menni informá cióért. (Ez a térkép nem fogja helyettesíteni az ingatlan ér tékesítéskor a tulajdoni lapot.) Október 20-án országos szemétgyűjtési akció volt, melyen falunk is képviseltette magát. Részletesen az skolai hírek c. rovatban számolunk be a szemétgyűjtésről. Mint azt az előbbi cikkben is írtam, az AFL cég díszfákat biztosított a falunknak: 20-at az óvodának, 50-et a falunak. Ez utóbbiból kerül a temetőbe és a falu központjába is. Gurdon András EGYHÁZ HÍREK Gurdon András ÖNKORMÁNYZAT HÍREK Októberben nem volt Önkormányzati ülés. A történésekről Lünk György polgármester számolt be. Október első napjaiban az iskola és az óvoda kapcsán volt több egyeztetés a három fenntartó Önkormányzat részéről. A tanulók folyamatos szállítása megoldódott, most azok is haza tudnak jutni, akik korábban (a fél 2-es busszal) szeretnének. Légi fotók készültek Ácsteszérről (ld.: temetői fotó). Somogyi-Tóth Dániel készítette. A fotók és a CD a Polgármesteri Hivatalban megtekinthetők. Állandó téma a csatornakérdés. Ebben a hónapban fel gyorsultak az események. A képviselők többsége ismét megtekintett egy nyomott rendszerű csatornát Rábaszentmihályon. November - Szent András hava November. - Mindenszentek ünnepe Amikor a szenteket tiszteljük, bennünk sten kegyelmét magasztaljuk. Ezen a napon Németh József plébános egy szép megem lékezést tartott este öt órakor a gyertyafényes temetőben kb ember előtt. November 2. - Halottak napja November 4. - Évközi 3. vasárnap November 5. - Szent mre herceg ünnepe Szent stván és Boldog Gizella gyermeke volt. Vadászat közben egy vadkan halálra sebezte. 03. szeptember 2án sebeibe belehalt. A magyar ifjúság példaképe. November 9. - A Laterászi Bazilika felszentelése November 0. - Nagy Szent Leó pápa ünnepe Mély hivatástudat hatotta át egész személyiségét. November. - Évközi 32. vasárnap Tours-i Szent Márton ünnepe. Templomunk védőszentje. A legenda szerint Márton még katonatiszt volt, amikor egy vacogó koldust pillantott meg. Akkor fogta köpenyét, és kardjával kettéhasította azt, egyik felét a koldusra terítette. (Folytatás a következő oldalon)

2 2. oldal Acsteszér község havi lapja Mártonnak különös álma volt. Álmában Jézust látta, vál lán a koldusnak adott köpenydarabbal. A Katechumesz Márton öltöztetett föl engem ezzel a ruhával!" - mondta Jézus az angyalokhoz fordulván. Szent Márton a koldusnak adja a fél köpenyét November 2. - Szent Jozafát ünnepe November 8. - Évközi 33. vasárnap November 9. - Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe Édesapja. András magyar király, édesanyja merániai Gertrúd volt. Fiatalon, Türingia grófjának, Lajosnak lett a felesége. November 2. - Szűz Mária bemutatása November Szent Cecília ünnepe November Krisztus Király vasárnapja Az egyházi év utolsó vasárnapja. Ez az ünnep fejezi ki hitünket, hogy Jézus az idő és a történelem ura. November Szent András apostol ünnepe Egyike volt annak a két tanítványnak, akik elsőként követték Jézust. VolfNándorné ACSTESZÉR TÖRTÉNETÉBŐL Az Ácsteszéri Római Katolikus skola Története Az elpusztított régi Teszéren nem tudhatjuk, működötte iskola, vagy valamilyen formája az oktatásnak. Erre vo natkozólag nem maradtak fenn dokumentumok. Az 773-ban telepített új faluban 785-től már folyt oktatás. A falu kezdetben a súri, majd később a bakonyszombathelyi plébániához tartozott, mint fiókegyház - egyház megye tekintetében pedig a Veszprémi Püspökséghez február 3-án Bajzáth József veszprémi püspök ki nevezte Frantsits Paschalt plébánosnak Ácsteszérre. Ezért az ácsteszéri anyakönyvek 785. február 3-ával kezdődnek. Paschal atya azonban testi gyengesége miatt még ugyanebben az évben, április 29-én visszavonult a zárdába, és átadta a helyét Kovatsits Alphons atyának. A vallásos nép házsor szerint élelmezte zselléreskedő lelkipásztorát, mivel ekkor még templom- és plébánia ház sem létezett, az isteni szolgálat a későbbi faluház egy szobájában folyt. Ekkor már valamilyen formában okta tás is létezett, bár erre vonatkozólag csak rövid utalást ta láltam: A serdülő ifjúság nevelését pedig Kungl János, a mostani bikaistállóban kezdte." Kungl Jánosról és az általa folytatott nevelésről" nem maradtak fenn adatok. skolaház, azaz iskolaépület ekkor még nem létezett. Kezdetben a község pénzért bérelt egy erre alkalmas házat, amely iskolául és mesterlakásul is szolgált, természetesen ez az épület ma már nem létezik, de a helye meghatározható. Táncsics Mihály, aki 799. április 2-én született, majd itt kezdte tanulmányait Ácsteszéren, így írt erről: Acsteszér helység két egymást középen keresztülvágó szabályos, hosszú utcából áll. Középen van a szentegy ház, egyik utcasarkon a kocsma, másikon a paplak, har madikon pálinkafőzőház, negyediken a kisiskola..." A templom történeti leírásában pedig ezt olvashatjuk: Az Ács-Teszéri plébániatemplom a helységnek, mely ke resztformára épített, közepén áll, a keleti kereszt utczában, a homlokzattal téli és nyári nyugat közt egyenes és száraz helyen fekszik, egy árok mellett a plébánia és az urasági pálinkaház között." Ezen épületek közül ma már csak a templom áll, az ak kori iskolaház helyén most az óvoda épülete található. A tanterem valójában csak egy földes padlójú szoba volt né hány paddal. A gyerekek közt osztály szerinti elosztás nem volt, a na gyobb lányok az első padokban, a fiúk a hátsókban ültek, a legkisebbek - akiknek már nem jutott ülőhely - a földre kuporodtak le. A tanulók számáról ebből az időszakból pontos adatok nincsenek, de a kis szobát zsúfolásig meg töltötték. A tanítás Márton napjától - ez volt az egyház felszentelésének az ünnepe- kezdődött, és március végén vagy április elején fejeződött be, amikor a kislibák kikel tek. Ez jelezte ugyanis a dologidő kezdetét. Vizsga ekkor még nem volt: Próbatét? Nem volt nálunk szokásban, mert hiszen a Mester és a pap úgy is tudták mit tanulunk, a szülők pedig nem sokat törődtek velünk, tehát mire va ló volt volna a próbatét?" (Táncsics Mihály: Életpályám) A tanítás korán reggel kezdődött: Alig világosodott, már útra cihelődtünk föl, kistarisznyába ábécéskönyvet, katekizmust betettük, szelet kenyeret, s néha még mást is mellé, ha éppen estéről maradt, de legtöbbnyire kisfalat szalonnát, s még sötéttel, mentünk iskolába." (Táncsics Mihály önvallomása) Minden gyereknek reggelente egy darab fát is vinni kel lett, habár egy héten csak kétszer fűtötték az iskolát: szer dán és szombaton, amikor a tisztelendő úr tartotta a ke resztény oktatást. Egyébként a túltömött kisiskolát kipárolgásukkal maguk a gyerekek fűtötték, s néha annyira, hogy csak úgy csurgott róluk az izzadság." (Táncsics Mi hály: Életpályám) (Folytatás a következő oldalon)

3 Ácsteszér község havi lapja A plébános ekkor a hitbuzgó és ifjú pap Elszaszer Fer dinánd. (805. november 20-tól 83. április 5-ig) A ke resztény oktatás szerdán és szombaton délelőtt folyt: Leginkább csak abból állott, hogy a katekizmusban fog lalt kérdéseket a nagyobb gyerekektől kikérdezte, kik a könyvben lévő feleleteket szépen elmondották, efölött aztán a tisztelendő úr a maga módja és tudása szerint ma gyarázgatott, ily napokon délután mindig szünidő volt." (Táncsics Mihály: Életpályám) A oktatás leginkább né met nyelven folytatta, csak néha szentelt rövid időt a ma gyar gyermekekre. Ez abból is adódott, hogy a betelepí tett német gazdák száma jóval több volt, mint a magyaro ké, habár a földesúri majorságban élők minden magyarok voltak, és az ő gyermekeikkel együtt a magyar és a német tanulók száma közel azonos volt. Táncsics Mihály visszaemlékezéseiben írja, hogy a túl gyakori német nyelvű hitoktatásért neheztelt is a plébá nosra. 3. oldal SKOLA-ÓVODA HÍREK Óvodai hírek Fújtak, fújtak őszi szelek, lehullottak a levelek... " (Osvát Erzsébet) Az elmúlt hónapban azzal zártam az oviról szóló soro kat, hogy reméljük az október sok jó időt tartogat még számunkra. Nem lehet panaszunk, mert így is lett. Szinte minden nap kimehettünk az udvarra, hogy a gyerekek él vezhessék a mozgás, az önfeledt játék örömét. Az udva ron álló almafa gyümölcsét kínálta a gyerekeknek, ami bio alma a javából, mert permetszert talán még soha nem látott. A gyerekek útja minden nap ehhez a fához vezetett egészen addig, amíg az utolsó szem el nem fogyott. A szülők igénye alapján fényképészt fogadtunk, aki fel vételt készített a gyerekekről. Nagyon jól sikerült képek lettek, bátrak és szépek voltak a gyerekek, ügyes a fotós. Bérletes bábelőadásainkból október -én láthattuk az el sőt. Kedves, szép őszi meséket dolgozott fel bábra az elő adó. Nagyon élvezetes délelőtt volt. Elszaszer Ferdinánd sokat tett a faluért és az iskoláért. 807-ben kegyurat szerzett a plébániának gróf Eszterházi László rozsnyói püspök személyében, majd smert buz galma és pásztori eszélyessége által a népnevelés érdeké ben az iskola számára is jómódjával fundust nyert gróf Eszterházy mre őrnagy - a potsdami hős mre tábornok fiától." (Magyar Sión, 863) Ezen kívül megemlíthető még az a 200 vfrt-os alapítvá nya is, amelyet 827-ben szegény iskolások megsegítésére hozott létre. Kovács Csaba Folytatjuk... KULTÚRA Az újságot írók kis csapata új, fiatal taggal bővült. Ettől a számtól Kastély Máté verseit, írásait fogjuk közreadni. Őszi hajnalok Üres az asztal. Üres a fej. Se kint, se bent, senki sem felel. S már nem is kérdez. A székhez is csak egy, két odavetett ruhadarab Tapad. S beletöri a hajnali homályba Halovány alakomat. Oly vézna, megtört, csonka vagyok így. S a nyitott ablaknál a szép pofozza remegő bordáim. Négy óra már. Nem fékszem le. Maradok. Veled virrasztok. Kemény, kopott, ősz hajnalok 2007 Kastély Máté A gyerekek elmélyülten nézik az előadást Szeptemberben elmaradt nagycsoportos óvodásaink bakonyszombathelyi ovilátogatása a rossz idő miatt, ezt ebben a hónapban pótolták, Erzsi óvó néni és Marika néni kíséretében október 2-én mentek át vendégségbe. Azt me sélték, hogy nagyon szívélyesen fogadták őket a bakonyszombathelyiek. Kaptak szörpöt, sutit, ismerkedtek egy mással, versenyjátékot játszottak, verseket mondtak, éne keltek. Szóval volt minden, ami ahhoz kell, hogy a gyere kek jókedvűek legyenek, élményekkel gazdagodhassanak. Óvodai közösségünk arra törekszik, hogy gyermekeink esztétikus külső és belső környezetben élhessék minden napjaikat. Ezért óvodánk udvarát igyekszünk mindig hangulatosabbá tenni. Több ízben kértünk már örökzöl deket óvodánk udvarára a Móri AFL-ből, kaptunk is min den alkalommal. dén ismét megkerestük őket, hogy őszi faakciójuk kapcsán támogassanak bennünket különböző növényekkel. smét elfogadták a kérésünket, szivarfákat, törpefenyőket, tujákat kaptunk, amit az önkormányzat munkásai el is ültettek nekünk. Tisztelettel megköszönjük az önkormányzat segítségét, és a Móri AFL adományát, nemes cél érdekében segítettek. ReifJánosné óvodavezető

4 4. oldal Ácsteszér község havi lapja skolai hírek Egy kis statisztika: 23 tanulónk 898,5 kg papírt gyűjtött összesen. Ez átlagosan 82,5 kg-ot jelent tanulónként. s métjói dolgoztak a gyerekek! Azt már nagyon jól megtanultuk, mivel árthatunk olyan so kat a környezetünknek, és ezzel majd az utánunk jövőknek is. De talán érdemesebb lenne körülnézni, mielőtt eldobjuk a hulladékot... Talán nem is kellene olyan sok lépést ten nünk, ha a megelőzés útját választanánk, és így az erdő benjárva, túrázva a természet titkait figyelhetik meg gyer mekeink, és nem az emberi gondatlanságot. Borbély lona Nem csak láttunk, kóstoltunk is... Vízcsöpp iramlik egy kövér bogyóról, és elgurul, akár a brilliáns. A pompa ez, részvéttelen, derült, magába-forduló tökéletesség." (Kosztolányi Dezső) A megkezdődött tanulás miatt többet tartózkodunk a gyerekekkel bent, de az októberi kellemes napsütés kicsa logatott bennünket a természetbe. Október 4-én gyalogtúrát tettünk Ácsteszérről a csatkai Szentkúthoz. Utunk nem a szokásos útvonalon vezetett, hanem az erdőben kanyargott, egy ideig a csodálatos Vörös-éri-árok mentén haladtunk. Amellett, hogy megc sodáltuk az őszi fák gyönyörű színeit, rátaláltunk a cserjék termésére is: kökényre, csipkebogyóra, galagonyára és szederre... Utunk során sajnos láthattunk az út mellé, az erdőbe nem való hulladékokat is. Sok lépést megtettünk, míg kitűzött célunkhoz elértünk, de milyen és hány lépést kell még tennünk környezetünk védelméért? Úgy határoztunk, októberben megteszünk még néhány lépést - ezúttal környezetünkért. Ezért vett részt a Táncsics Mihály Általános skola min den tanulója október 20-án az országos szemétgyűjtési akcióban. Ennek során a gyerekek a faluból Sorra illetve a Fekete vízre vezető közút mentén gyűjtötték össze az eldobott hulladékot: papírszemet, nejlonokat, műanyag flakonokat és sörös- illetve üdítősdobozokat. Az iskolások harmadik csoportja a Kacsa-tó felé vezető földes utat tisztította meg sok szeméttől. Az országos szemétgyűjtési akcióban részt vevők mel lényt, védőkesztyűt és zsákokat kaptak. Szomorú és el gondolkodtató, hogy az így kapott zsákokat a gyerekek hamar teleszedték hulladékkal, sőt azok száma még ke vésnek is bizonyult. Még egy lépést tettünk környezetünkért. Megtelve a gya logtúra élményeivel, csodálatos fáival, az újságot ezúttal olyan szemmel vettük a kezünkbe, hogy az egyúttal mi lyen kiváló újrahasznosítható papír. Október hónapban ugyanis folyamatosan gyűjtöttek tanulóink mindenféle papírt, amit október 7-éig lehetett leadni az általános iskolában. Nemcsak a nemes cél ösz tönözte a gyerekeket a munkára, hanem az is, hogy osz tálypénzt gyűjtsenek. Gyalogtúra Október 4-én ácsteszéri és csatkai osztályosok osztályfőnökünk kíséretében túrázni mentünk. A cél a csatkai Szentkút volt. Az iskolától indultunk tanítás után. Már az elején jó volt a hangulat. Rövid ideig gyalogoltunk a csatkai úton, utá na bementünk az erdőbe, ahol a Vörös-éri-árok mentén haladtunk uticélunk felé. A túra közben sok szép virágra és gombára csodálkoztunk rá. Sokan úgy futottak fel a dombokra, de voltak, akik a tú ra során inkább lefelé, a patakhoz mentek szívesen. Nagyon sokat mentünk, de nem volt unalmas, mert az őszi táj szép volt. Néhányan lemaradtak, mivel a meglepő en sok nyíló virágból egy hatalmas csokrot szedtek. Később tanár úr elkiáltotta magát: Ott a szentkúti er dő!" Azaz a cél. Mi akkor már nagyon örültünk. Amikor odaértünk, valamennyien jót pihentünk. Később boldogan és elszántan kerestük a geoládát. De sajnos az idő rövid sége miatt sem találhattuk meg. A kellemes pihenő után bementünk a faluba, és kaptunk jégkrémet. Csatkáról busszal utaztak haza az ácsteszériek. Kissé fá radtan, de boldogan értünk haza. A túra nagyon jó volt és élménnyel teli. Tanultunk is, főleg, hogy az erdőben nem szabad hangoskodni. Hanke Vanessa Kolett és Stamler Luca Anna 7. osztályos tanulók

5 Acsteszér község havi lapja Országos szemétgyűjtési akció Október 20-án, szombaton a Táncsics Mihály Altalános skola diákjai részt vettünk az országos szemétgyűjtési akcióban. Három csapatban dolgoztunk, miután megkaptuk a mellé nyeket, kesztyűket és a zsákokat: az első csapat a Súrra vezető út mentén, a második a Feketevízre vezető út mellett tevé-kenykedett, a harmadik pedig a Kacsa-tó felé vette az irányt. 5. oldal FŐZÉS TANÁCSOK Francia kenyér Hozzávalók: lkg liszt, teáskanál méz, 3 teáskanál só, 4 dkg élesztő, teáskanál cukor, 0 dkg vaj Elkészítés: 40 dkg lisztből teáskanál mézzel, teáskanál sóval és 4 dl langyos vízzel kovászt készítünk, és ezt egy éjszaka meleg helyen kelesztjük. Másnap ehhez a kovászhoz hozzáadunk 60 dkg lisztet. Az élesztőt az teáskanál cukorral,5 dl langyos vízben felfuttatjuk. A vajat a liszthez morzsoljuk, megszórjuk 2 teáskanál sóval. Kemény, rugalmas tésztává gyúrjuk. Letakarva órát pihentetjük. Ezután lisztezett deszkán a tésztát jól átgyúrjuk, és két hosszú tekercset formálunk belőle. Bevagdossuk a tetejét, és még 30 percig pihentetjük. Egész tojással megkenjük a tetejét. Előmelegített sütőben kb. 30 percig sütjük. Ezt a kenyeret meg lehet gázsütőben is sütni, nem kell hozzá kenyérsütő gép. Bata Lászlóné HÁZUNK TÁJA Egész sok furcsa dolgot találtunk. Én például felfedeztem egy rózsaszín babakádat is. A csapatok jó munkáját a hamarosan megtelő zsákok száma, és természetesen a helyszín tisztasága mutatja. Nagyon hasznosnak tartom ezt az akciót, és örülök, hogy mi is tehettünk valamit környezetünk érdekében. Elgondolkodtató, hogy hogyan is került az a sok szemét oda, az utak mellé... Kovács Blanka Csenge 7. osztályos tanuló November első napjaiban megjelenő fagyokig hagy hatjuk a naspolya gyümölcseit a fán.az alma, a körte és a birsfajták gyümölcseit október végéig hagyjuk a fán, különleges zamatú, fűszeres illatú almát, körtét birset ehetünk. A hosszú ideig fán tartott gyümölcs azonban kevésbé tárolható, ezért a tárolásra szánt almát, körtét birset féléretten kell leszedni. lyenkor az utóérés sokáig tart. A tároló hely tiszta, elegendő páratartalmú, fagypont közeli helyiség legyen. Ha különböző gyümölcsöket együtt tároljuk, számíthatunk az ízek átalakulására, Különösen igaz ez a birssel együtt tárolás esetén. tt az ideje a gyümölcsfák ültetésének is. Első teendőnk számba venni, hogy milyen fajtát akarunk ültetni, és ha az nincs, mivel helyettesíthetjük. Tudnunk kell azt is, hogy a kiválasztott fa milyen alanyra van oltva, ugyanis az alanytól is függ későbbiekben a fa növekedése, végleges magassága. A faiskolákban az alanyt minden egyes fán jelzik is, de jó rákérdezni, vagy a mellékelt fajtais mertetőn tájékozódni efelől. Almánál például az M-4-es alanyon magasra növő, az M-9-esen pedig törpe, kettő kettő és fél méteres fa lesz. Alanytól függő növekedési különbséget a körténél is tapasztalhatunk: pl. birs alanyon kisebbre nőnek a fák, mint a vadkörtén. Kajszi baracknál vadkajszi és myrabolán alanyokat találunk. Kötött talajon jobban fejlődik a vadkajszi, a myrabolán pedig vízzel jól ellátott (Folytatás a következő oldalon)

6 Arany 6. oldal Ácsteszér K talajon nő jobban. Őszibaracknál az alany a keserű man dula, vagy a vadőszibarack lehet. A keserű mandula alanyon nevelt fák agyagos földbe valók, míg a vadősz ibarackon neveltek homokos talajon díszlenek jobban. Szőlőnél a gyökértetű (filoxéra) miatt agyagos talajra kizárólag oltvány vesszővel telepítsünk. Homokos tala jon, ahol a filoxéra nem él meg európai gyökeres vesszőv el is telepíthetünk. A csemeték kiválasztásánál a gyökérzetre is figyeljünk, mert a csemeték felszedésével sok gyökér a földben marad. Hiába szép a korona, ah nincs rajta elég fejlett gyökér, eredése és későbbi növekedése gyengébb lesz. Gyümölcsfáknál a gyökér ceruza vastag, cm hosszú legyen és legalább 3-4 elágazásból álljon. Szőlőnél legalább 5 mm vastag, 8-0 cm hosszú 4-5 gyökér legyen az alanyon. A gyökerek akkor életképesek, a visszavágott metszésfelület fehér. A megvásárolt csemetéket gyökereket védve cso magoljuk, úgy hogy azok a szállításnál ne száradjanak ki. Ültetésig otthon is tartsuk nedves talajban. Ültetés előtt legalább két órát még tartsuk vízben, hogy jól megszívja magát pótolva a száradás egy részét. Az ültetés gödrébe szórhatunk egy kevés műtrágyát, és istállótrágyát úgy, hogy az a gyökerekkel ne érintkezzen. Ültetés előtt fehér metszlap eléréséig vágjuk vissza a gyökereket, ezután az oltványt helyezzük a gödörbe úgy, hogy szemzés helye néhány centiméterrel a föld alá kerüljön, majd szórjuk rá először a kiásott gödör felső rétegének a talaját, ezt tapossuk a gyökerekhez, majd vízzel iszapoljuk be. Ezután rakjuk rá a többi földet, de ezt már ne döngöljük, majd a maradék földdel töltsük fel a gödröt és húzzuk a fák tövéhez a talajt. Ha a gyümölc söskertünk nincs bekerítve, papírral, vagy hálóval kötöz zük be a fákat a vadrágás megelőzése érdekében. A jól kiválogatott és gondosan elültetett gyümölcsfáink néhány év múlva kiváló ízletes terméssel hálálják meg fáradozásunkat. Liebmann Károly OLVASÓNKTÓL Eb a vadász kutya nélkül... Mint minden közmondás, ez is rövid, tömör, de ugyan akkor évszázados életbölcsességeket tartalmazó megfo galmazás. Ez esetben az évszázados meghatározás nem is helyénvaló. Hiszen az ember és a kutya viszonya a messzi múltra tehető, és ennek megfelelő súllyal kezelendő. A közös múltunk, gyökereink valóban nem új keletűek, hiszen az ős" ember és az ős" kutya valaha ugyana zokat a vadászösvényeket járta a fennmaradás, az életben maradás ősi törvényét követve. Eleinte párhuzamosan, majd valahol, valamikor megérezve az egymásra utaltság előnyeit, közös tábortűz mellett pihenték ki a zsák mányszerzés ínszaggató fáradalmait. ég havi lapja Elszaladtak az évezredek, évszázadok. Az ember civili zálódott, de régi szövetségesét, kipróbált vadásztársát, a hű barátot többé már el nem eresztette. Az életforma meg változott, a zsákmányszerzésnek más motivációi lettek. A hű társ is ennek megfelelően idomult, szelídült. Ám a ha mu alatt izzik a parázs. Ha a helyzet úgy hozza, nem szá mítanak az évszázadok, a szunnyadó ösztön fellángol, az inak megfeszülnek, és újra eggyé forrnak, ember és kutya. A civilizálódás a vadászembert modern segédeszközök használatára kárhoztatta, míg a négylábú társ kvalitásai csorbítatlanul megmaradtak. Ugyanúgy képes kifinomult szaglását, éberségét, hallását, strapabírását, felsorakoztat ni, de immár alárendelve a falkavezérnek, az embernek. Mégsem alárendelt szerep az övék. Sokkal inkább az ősi trend érvényesül: az egymás segítése, kiegészítése, a kö zös zsákmányszerzés öröme. A számtalan csodálatos képességű vadászkutyával volt sze rencsém dolgozni", most mégis egy érzékeny lelkületű, si ma szőrű, szépséges magyar vizsla esetét, idézem fel, akinek sem gazdája, sem vadászcimborája nem voltam, és aki kör nyezetétől az önérzetes jelzőt érdemelte ki, miután a közös zsákmányszerzés örömét bizonyos feltételekhez" kötötte. Pontosan negyven évvel ezelőtt a bársonyosi Tanácshá zán morzsolgattam a napjaim, pénzügyi előadóként. Mikina Vendel, tanácselnök a kor divatjának megfelelően a helyi apróvadas társaságban vadászott. Neki volt vadász cimborája a szóban forgó, Heki névre hallgató vizsla. A gazdája büszke volt rá, és sokszor dicsekedett vele, hogy: Ez a mocskos dög csak éppen beszélni nem tud". Persze ez sem volt teljesen így igaz, hiszen beszélt ő a maga mód ján a szemével, a testével, a reakcióival, csak érteni kellett. ntelligens kutya lévén nagyon jól tudta, milyen státus ban van. Házőrzői feladatok ellátása szóba sem jöhetett, mint ahogy aludni is csak a lakásban volt hajlandó. Álta lában flegma közönnyel szemlélte a jövésmenést, felizgat ni nem nagyon lehetett semmivel. Ha azonban a gazdája elővette a puskatokot, elszabadult a pokol. A gazdi mellé re támasztotta a két lábát, és mielőtt bármit tehetett volna, már körbe is nyalta egyik fülétől a másikig. Majd a kert ben örömköröket futott, bukfencezett. Egyszerűen megkergült. Egy szeptemberi szép délután beszólt a nyitott szoba aj taján a főnököm, hogy Gyere, pénzügyminiszter, elme gyünk, lövünk egy- két kakast!" A pénzügyminiszter jel zőt az akkori Járási Tanács Pénzügyi Osztályvezetője ra gasztotta rám, amikor első találkozásunk alkalmával a fő nököm dicsérő szavak kíséretében bemutatott: Dicséretes az igyekezete, csak így tovább! Lehet magából még pénz ügyminiszter is" - mondta széles vigyor kíséretében. Az eminenciás úr ki sem húzta a lábát az épületből, a munka társaim már cukkolni kezdtek a pénzügyminiszterséggel. Mindezek ellenére nem lettem fináncminiszter. Kőrös elv társ is csak jópofizni akart, nem gondolta ezt O sem komo lyan. (Folytatás a következő oldalon)

7 . Ácsteszér község havi lapja Volt a főnökömnek egy lemezvillás Csepel motorkerék párja. Erre kapaszkodtunk fel hárman, oly módon, hogy Heki a tankon, én a hátsó csomagtartón, a vezető pedig természetesen a helyén. Aki utazott már lengéscsillapító nélküli, lemezvillás cso magtartón gödrös, kavicsos földúton, annak nincs mit mondani. De azoknak sem, akik ezt még nem élték át, mert ezt elképzelni nem lehet, csak megszenvedni. Hekinek most is kivételezett helye volt. A tankra ült ugyan, de lassan belecsúszott a gazdi ölébe, és ott igazán jól elvolt. Füleit zászlóként lobogtatta a szél. Az orrával rendületlenül szimatolt. A Bakonyérparton végre megálltunk. Hekinek mindene remegett, mintha áram rázná. Futott egy kisebb kört, gondolom bemelegítésképpen, - majd leült elénk. Okos sárga szemével kérdőn a vadásztársára nézett. Ez idő tájt már gyakorlott hajtó voltam, így sokat nem kel lett magyarázni a teendőt illetően. - Gyere mellettem, úgy 20 m-re! Heki meg előttünk kaj tat majd" - igazított el az elnök röviden. Már pontosan nem emlékszem, milyen növényzetet tapos tunk. De arra igen, hogy Heki nem látszott ki belőle. Előttünk léniázva kajtatott. dőközönként felugrott gyer tyába, hogy a helyzetünket bemérje. Nehogy lőtávolon kí vül keltse fel a madarakat. A kis okos tojásnak ezt senki nem tanította, mégis ponto san azt tette, és úgy csinálta, ahogy azt kell. Persze, ha profi vadász az illető, akkor ez így természetes. Az első négy madarat Heki vadásztársa mintaszerűen le szedte, ő pedig aportírozta (szájába véve a lelőtt madarat a gazdájához hozta) Látszott, hogy összeszokott párosról van szó. Olajozottan ment minden. A következő kakast si került elhibázni, majd rögtön egy másikat is. - Ha még egyet hibázok, mehetünk, haza -szólt oda boszszúsan az elnök. Kár volt az ördögöt a falra festeni, mert bizony a követke ző kakas is bár a lövéstől egy kicsit megbillent, vígan tur bózott tovább. -Na, akkor ennyi volt! - mondta lehangoltan a főnököm. A puskát a vállára kanyarítva elindult a motor felé. - Hekit nem hívod?- kérdeztem. -Ott lesz az már, mire odaérünk- mondta bosszúsan. Valamiről lemaradtam, az biztos, mert nem nagyon értet tem mi történik. A motorhoz érve valóban ott találtuk a kolléga urat". A fenekén ült, és az első két lábára támasz kodva, semmitmondóan nézett a távolba, rólunk tudomást sem véve. -Ezzel meg mi a búbánat van? - kérdeztem, csakhogy old jam a feszültséget. Mert hogy valami nincs rendben, az érezhető volt. 7. oldal -Ezzel kérlek az van, hogy akkora az önérzete, mint ott szemben a falu templomtornya. -Na jó, és akkor ez mit jelent? - forszíroztam tovább a dolgot. -Hát ez már csak azt jelenti, hogy ha ő maximálisan tel jesít, azaz felkajtatja a kakasokat, akkor tőlem is elvárja, hogy a magam területén én is így teljesítsek. Ha én mondjuk egymást követően a harmadik felröppentett madarat sem tudom eltalálni, akkor megsértődik, és úgy ott hagy, mint Szent Pál az oláhokat. Valami olyasmi foroghat a mimóza lelkébe, hogy " Na, kis komám, nem vagyok ám én a te csicskád. Ha ilyen ügyetlen vagy, vadássz egyedül, én nem strapálom magam tovább!" Ha nem látom, nem hiszen. De mivel szemtanú voltam és mindent láttam, így tanúsíthatom, hogy szó ami szó, ez a remek négylábú vadász nem alaptalanul kapta az őt valóban megillető önérzetes jelzőt. Pintér Gábor H EMaBMBJBMBJBlBiaBlBiaBlBlBBlBBJBBBBiBJBlBlBJBlBMBlBJBJBBJBJBBll l *-*. m - m m Gyertyák a síron" Minden év november elején megemlékezünk halottainkról. Gyertyákat gyújtunk a lelki üdvösségükért, a lelki békéjükért. lyenkor a legszebb a temető. Sok száz gyertyafény pislákol a késő őszi esti szürkületben. Ez olyan érzést kelt bennem, mintha sok lélek fény pontja ezen a napon - a földiekkel együtt- idelenn ünnepelne. Gondoljunk e napon szeretteinkre - és letörölve arcunkról könnyeinket - szívünkbe béke, nyugalom i költözik. Mert tudjuk mi már, bizton tudjuk - rájuk i Jézus vigyáz!! Állíts gyertyát a síron néha arra jársz. AzHa úton hazafelé - ugye megállsz?! % % i i i Gyertyák a síron, S egy könnyes arcú lány Megáll - s visszanéz - Ég-e a láng? (Délhúsa Gjon: Gyertyák a síron!) % Csóré stván aibigjbelbmbemb^jbjblbjblblbmblblblbíb/blblbjblb^lbjbbmbmbjblbjblb( l

8 8. oldal Ácsteszér Község havi lapja KÖZÉRDEKŰ NFORMÁCÓK BOLTOK, VENDÉGLŐ, FODRÁSZ... Nyitva tartás: Ruff-bolt: hétfő: kedd-péntek: szombat: Fagyizó: hétfő-vasárnap: Erzsébet vendéglő: Fodrászat: Ruff lona hétfő-szombat: vasárnap: hétfő: kedd: szerda csütörtök: péntek: Benzinkút: hétfő-szombat: vasárnap: Orvosi rendelés: Rendel: Dr. Alföldi Ferenc hétfő: 2 órától csütörtök: 8 órától A többi napon Súron van rendelés. & nudvaw Kérjük a lakosságot, hogy 2007-ben is támogassák adójuk %-áva az Acsteszérért" Közalapítványt! Ácsteszérért" Közalapítvány 2887 Ácsteszér, Kossuth L. u. 45. Adószám: ^f J ~M zárva HMhoKZíllicajial kis a aagyttttlbm forgal maiunk. naposcsibe -= tihií. > - - p.ü >d fíhíi í,^-4 nagy testsúlyú vágótyúk rántanivaló csirke pecsenyekacsa tojóhibrid (8 hetes) Vffl Ácsteszér község havi lapja Kiadásért felel: Önkormányzat, Ácsteszér Szerkesztők: Borbély lona, Gurdon András Nyomda: Multi Grafí Kft Nagyigmánd Készült: 00 példányban í p. ^ í! ci i <i :; «.: a rr.

III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló

III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló 1. Mennyi az eredmény 15+17 15+17 15+17=? A) 28 B) 35 C) 36 D)96 2. Melyik szám van a piramis csúcsán? 42 82 38 A) 168 B) 138

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

örög ondolatok A háláról A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8

örög ondolatok A háláról A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8 örög ondolatok A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8 A háláról emberek a jótettek emlékét a porba írják? Az evangéliumi tíz emberbõl kilenc valóban ezt tette. Nekik a gyógyulás volt a

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

"Soha nem érzem, hogy itt a plafon" - Interjú Bánsági Ildikóval

Soha nem érzem, hogy itt a plafon - Interjú Bánsági Ildikóval "Soha nem érzem, hogy itt a plafon" - Interjú Bánsági Ildikóval 2014. augusztus 26. kedd, 07:00 "Mindig büszke voltam, ha valami újra hívtak. Soha nem érzem, hogy itt a plafon, hanem inkább azt, hogy szeretnék

Részletesebben

3 6. 3 4. o.: 1 50. feladat 5 6. o.: 26 75. feladat. Mérünk és számolunk 2011. Egységnyi térfogatú anyag tömege

3 6. 3 4. o.: 1 50. feladat 5 6. o.: 26 75. feladat. Mérünk és számolunk 2011. Egységnyi térfogatú anyag tömege Jármezei Tamás Egységnyi térfogatú anyag tömege Mérünk és számolunk 211 FELADATGYŰJTEMÉNY AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 3 6. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA Jedlik-verseny I. forduló 3 4. o.: 1 5. feladat 5 6. o.: 26 75. feladat

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

A három narancs spanyol népmese

A három narancs spanyol népmese BOLDOG KARÁCSONYT! Veronika meséi A három narancs spanyol népmese Sok-sok évvel ezel tt élt egy faluban egy öregasszony, akinek három feln tt fia volt. Éppen házasulandó korban, de sajnos nem találtak

Részletesebben

ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK. 2013. márciusi kiadás

ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK. 2013. márciusi kiadás ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK 2013. márciusi kiadás MéTa kiadó 2013 Minden jog fenntartva! Fotók: Qaradah Szimonetta Nyomtatás: Nemzeti Védelmi Szolgálat Tartalomjegyzék: Szerintük mit jelent. Szerinted mit

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI:

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI: www.sithonia-sarti.hu www.sartimania.hu Sarti Sarti ófalu Sarti Beach Sarti a Halkidiki-félsziget kö zép sõ, Sithónia-nyúlványának ke le ti partján fek szik. Ne vét már az ókor ban is lé te zõ te le pü

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

Név: Szép Veronika. Dátum: 2005. december 4. Munkanapló sorszáma: XV. Építésziroda neve: Mlacomba. Fogadó város: Palma de Mallorca

Név: Szép Veronika. Dátum: 2005. december 4. Munkanapló sorszáma: XV. Építésziroda neve: Mlacomba. Fogadó város: Palma de Mallorca Név: Szép Veronika [ HATÁRTLANÉPÍTÉSZET] Dátum: 2005. december 4. Munkanapló sorszáma: XV. Építésziroda neve: Mlacomba Fogadó város: Palma de Mallorca Szakmai beszámoló: Ez a hét gyorsan eltelt és csupán

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA IX. évf. 1. szám (100) 2011. December A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA Tartalomból: Miseszándékok 2. old. Részlet: Rainer Maria Rilke: Történetek a Jóistenrıl 3. old. E gy ház kö

Részletesebben

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet)

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet) Angyalka élményei B. Kis János, Orosz T. Csaba, Gwendoline Welsh, Poczai Péter, George Varga, J. Simon Aranka 2013 Publio kiadó Minden jog fenntartva Szerkesztette: Publio Kiadó Kft. George Varga: Az öregember

Részletesebben

Adventi időszak az óvodában

Adventi időszak az óvodában 4 2012. január Adventi időszak az óvodában Az advent a karácsonyi előkészületek időszaka. Ez a négy hét az óvodában is számos tevékenységre ad lehetőséget. Először is minden csoport elkészíti a maga adventi

Részletesebben

szöveges feladatok (2. osztály) 1. Marika vett 8 kacsát, 7 lovat, 9 tyúkot és 3 szamarat a vásárban. Hány állatott vett összesen?

szöveges feladatok (2. osztály) 1. Marika vett 8 kacsát, 7 lovat, 9 tyúkot és 3 szamarat a vásárban. Hány állatott vett összesen? 1. Marika vett 8 kacsát, 7 lovat, 9 tyúkot és 3 szamarat a vásárban. Hány állatott vett összesen? 2. Péter vett 3 dm gatyagumit, de nem volt elég, ezért vissza ment a boltba és vett még 21 cm-t. Hány cm-t

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

Magyar karácsonyi népszokások 3.rész

Magyar karácsonyi népszokások 3.rész 2014 december 26. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Régen a karácsony elképzelhetetlen lett volna az ünnephez kapcsolódó

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Az emeletes buszunk, mellyel utaztunk Így mentünk Kárpátaljára Elindultunk: 7 órakor, Budapestről Délkor elértük a határt, kis idő után

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

Egészség-ábécé. Kalendárium. Mese. Tudod-e? Ügyeskedj! Információk. - A helyes napirend. - Farsang. - A sziú indiánok és a feketelábúak

Egészség-ábécé. Kalendárium. Mese. Tudod-e? Ügyeskedj! Információk. - A helyes napirend. - Farsang. - A sziú indiánok és a feketelábúak 2009. február A Magyar Máltai Szeretetszolgálat játszótereinek lapja IX. évf. 2. szám Kalendárium - Farsang Mese - A sziú indiánok és a feketelábúak Ügyeskedj! - Rejtvények, fejtörők Egészség-ábécé - A

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

Gyülekezetünk minden tagjának áldott és békés húsvéti ünnepet kívánunk!

Gyülekezetünk minden tagjának áldott és békés húsvéti ünnepet kívánunk! 2016. Húsvét Gyülekezetünk minden tagjának áldott és békés húsvéti ünnepet kívánunk! A TARTALOMBÓL Bemutatkozik az új számvevő - széki elnök Egyházmegyei hittanverseny A hitoktatásról általában Konfirmáció

Részletesebben

10 2010. December BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYT!

10 2010. December BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYT! 10 2010. December 34. Tunéziai es japán autójelzések. 35. Saját kezűleg.37. Tinédzserek tévéműsora. 38. Kennel része!40.ittrium,kén. 41. Zavart Ede. 43. Írógéppel kimásol. 45. Paul (1879-1940) svájci festőművész.

Részletesebben

JAJ DE JÓ A VAKÁCIÓ!!!

JAJ DE JÓ A VAKÁCIÓ!!! A VAJDA PÉTER ÉNEK- ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA LAPJA 18. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2012. JÚNIUS Botos Auróra 3.s JAJ DE JÓ A VAKÁCIÓ!!! tartalom JÚNIUS 3 Kiváló Vajdások 4 Pedagógusnapra 5 Németországban Comeniussal

Részletesebben

Advent 3. vasárnapja 2015. december 13. VÁRAKOZÁS

Advent 3. vasárnapja 2015. december 13. VÁRAKOZÁS Advent 3. vasárnapja 2015. december 13. VÁRAKOZÁS Simeon várakozása (LK 2,21-40) 21Amikor elérkezett a nyolcadik nap, hogy körülmetéljék a gyermeket, a Jézus nevet adták neki, úgy, amint az angyal nevezte,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

Tábori napló- Dömötör tábor Patca, 2009. július 12-18. (a csalán, a pajta és az űrállomás jegyében )

Tábori napló- Dömötör tábor Patca, 2009. július 12-18. (a csalán, a pajta és az űrállomás jegyében ) Tábori napló- Dömötör tábor Patca, 2009. július 12-18. (a csalán, a pajta és az űrállomás jegyében ) 1. nap - 2009. július 12. Vasárnap UTAZÁS Reggel 8 körül szedett össze a busz minket Paks különböző

Részletesebben

Tanítási órák / Évfolyamok

Tanítási órák / Évfolyamok Mikor? Hol? 27. péntek 28. szombat 29. vasárnap 30. hétfő Tanítási órák / Évfolyamok 1. b 5. c 6. c 8. c Óra Téma Óra Téma Óra Téma Óra Téma Adventi Adventi koszorú Adventi koszorú szítése Adventi koszorú

Részletesebben

A piros kiskocsi. Levelező Klub. Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke

A piros kiskocsi. Levelező Klub. Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke Levelező Klub Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke A piros kiskocsi Tomi és Évi a domb tetejére húzták a piros kiskocsit. Beültek a -ba, és elindultak lefelé a lejtőn. Sebesen gurultak ám! Aztán reccs, bumm!

Részletesebben

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL Március 14-e és 17-e között iskolánk 7.-es csapata különleges irodalmi és történelmi emlékeket fedezett fel Észak-Erdélyben. A szállásunk és a bázisuk Koltón

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

A legszebb magyar állatmesék

A legszebb magyar állatmesék A legszebb magyar állatmesék Roland Tartalomjegyzék A lompos medve...4 A mezei nyúl és a sündisznó...8 A kakas és a pipe... 12 Sündisznócska lovagol... 14 A kolbász, a béka és az egér... 18 A tréfás farkas...

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret Örvendjetek, mert Isten úgy szeret il 4,4; Jn 3,16; Mt 24,42 Sz: r. Pálhegyi erenc : Pálhegyi ávid m é- két a- kar, Ör- vend- je- tek, m mert Is- ten úgy sze- ret. m m nem zord í- vend- té- le- tet! m

Részletesebben

Barossosok az Európai Parlamentben (és egyéb helyeken)

Barossosok az Európai Parlamentben (és egyéb helyeken) Barossosok az Európai Parlamentben (és egyéb helyeken) A tények: Időpont: 2012. október 10 13. Helyszínek, látnivalók, programok: Dachau: koncentrációs tábor megtekintése Strasbourg: angolosok: részvétel

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak 2013-2014-es tanév munkájáról Összeállította: Kovácsné Jószai Irén, tagozatvezető Ebben a tanévben 28 tanulóval két csoportban indult meg a tanszakon a munka. A kezdő

Részletesebben

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám

REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám REGINA Fórum Hírlevél 2011. 6 szám Kedves Olvasó! A nyár derekán közelegve az őszhöz már most szervezzük új tevékenységeinket. Már ebben a hírlevélben is meghirdetünk néhány őszi programot, és természetesen

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt,

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt, II. fejezet [...] Legyél az esernyőm, Óvj a széltől, és ha mégis elázom, Te legyél az égen a Nap, Te melegíts át, ha néha fázom! Én meg olyan leszek hozzád, mint a gazdájához a véreb Amikor először láttam

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

Szilánkok TÚL A VALÓSÁGON. Téboly

Szilánkok TÚL A VALÓSÁGON. Téboly Szilánkok TÚL A VALÓSÁGON Téboly Annának nem volt sok dolga, hiszen rajtam kívül egy teremtett lélek sem volt a presszóban, amin nem is lehet csodálkozni, hiszen kinek jutna eszébe éppen vasárnap éjjel

Részletesebben

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta.

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Bódi Zsolt Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! A BARÁT Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Szüleimnek, testvéreimnek,

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december Előszó KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának kiadványa Tisztelt Bakonypéterdi Lakosok! Szeretném megköszönni azt az összefogást, amit az elmúlt időszakban tanúsítottak azért, hogy megszépüljön

Részletesebben

Verseink könyve EGYEBFOG/verskony.doc

Verseink könyve EGYEBFOG/verskony.doc Verseink könyve EGYEBFOG/verskony.doc Montázs szövegek montázs metszetekkel. Széchenyi krt.-i Általános Iskola, Szolnok, 1995 (Vissza a tartalomjegyzékhez:..\tartalomjegyzék.doc - Verseink könyve ) (Vissza

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program

CSOPORTNAPLÓJA. Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel alternatív program CSOPORTNAPLÓJA Tisztellek téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek, és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre 1 Az óvoda bélyegzője

Részletesebben

A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal magyarországi szakasza gyalogosok számára

A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal magyarországi szakasza gyalogosok számára A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal magyarországi szakasza gyalogosok számára 1 A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal összekapcsolja azokat a településeket, ahol Szent Márton járt és ahol az

Részletesebben

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló Séta a szülőfalumban Egy szép napon elmentünk a barátnőmmel sétálni a szülőfalumban. Az Erzsébet parkban megmutattam az emlékművet, a református templomot meg a nyári színpadot. _ Te, nagyon szereted a

Részletesebben

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Iskolánk, a tornyosi Tömörkény István Általános Iskola (Tehetségpont) 2010. júniusában megnyerte az Oktatási Közalapítvány

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

FARKAS KATALIN. Félvér Tigris. Derna krónikák 1.

FARKAS KATALIN. Félvér Tigris. Derna krónikák 1. FARKAS KATALIN Félvér Tigris Derna krónikák 1. 1. Meglepetés A mai napom is ugyanúgy kezdődött, mint minden hétköznapom. Kicsit morcosan keltem fel, unottan ettem meg a reggelit, lassan öltöztem fel és

Részletesebben

Pan non hal ma, 2011.

Pan non hal ma, 2011. Meditációk a Szûzanya életérõl Szentóra-iMádSág Szûz Mária tiszteletére ös sze ál lí tot ta: Bán he gyi Mik sa OSB Pan non hal ma, 2011. 1. Szûz Má ria, is ten any ja Ének: Má ri át di csér ni... (SzVU

Részletesebben

A) 1 óra 25 perc B) 1 óra 15 perc C) 1 óra 5 perc A) 145 B) 135 C) 140

A) 1 óra 25 perc B) 1 óra 15 perc C) 1 óra 5 perc A) 145 B) 135 C) 140 1.) Melyik igaz az alábbi állítások közül? 1 A) 250-150>65+42 B) 98+24

Részletesebben

Az élet napos oldala

Az élet napos oldala Az élet napos oldala írta Mercz Tamás E-mail: mercz_tomi@hotmail.com Első rész Minden kicsiben kezdődik el A fűnyíró idegesítő berregő motorhangja teljesen betölti szobám zegzugait. Zúg a rikítóan kék

Részletesebben

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel A te bizonyságaid én gyönyörűségem, és én tanácsadóim. Lelkem a porhoz tapad; eleveníts meg engem a te ígéreted szerint. Útaimat elbeszéltem előtted és te meghallgattál engem; taníts meg a te rendeléseidre!

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY NAPJAI CSÍKRÁKOSON

SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY NAPJAI CSÍKRÁKOSON SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY NAPJAI CSÍKRÁKOSON Időpontja: 2009. Június 25-28. (4 nap) A rendezvény eszmeisége: Sok évszázados, vagy akár évezredes székely hagyomány megjelenítése történik meg, tehát minden program

Részletesebben

XIV évfolyam - 12 szám 2013 December Meghívó Programajánló Az Örökzöld Nyugdíjas Klub meghívja klubtagjait 2013 december 18-án 16 órai kezdettel Karácsony és Névnapok ünneplésére a Dr Brusznyai Árpád Művelődési

Részletesebben

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt.

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt. Kata Az egyik budapesti aluljáró, metróbejárat előtt találkozunk, azt mondta, itt szokta napjainak nagy részét tölteni. Mocsok van, bűz és minden tele hajléktalanokkal. Alszanak dobozokon, koszos rongyokon,

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

2016. február INTERJÚ

2016. február INTERJÚ INTERJÚ Az Élet szép Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Kánitz Éva Főorvos Asszony, milyen családi indíttatással került az orvosi pályára? Mindig azt gondoltam, hogy az a legszebb dolog a világon, ha az

Részletesebben

SZKB104_14. Körön kívül, körön belül II.

SZKB104_14. Körön kívül, körön belül II. SZKB104_14 Körön kívül, körön belül II. TANULÓI KÖRÖN KÍVÜL, KÖRÖN BELÜL II. 4. ÉVFOLYAM D1 Három szituáció képen 137 138 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TANULÓI D2 Fekete István: A két

Részletesebben

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás 2x '10 '11 Schiedel Kéménygyár Kft. 8200 Veszprém, Kistó u. 12. Tel.: 88 576 700 Fax: 88 576 704 E-mail: info@schiedel.hu www.schiedel.hu Part of the MONIER GROUP Általános

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

Egy hónap Hollandiában. Nagy Nikolett Fogászati asszisztens

Egy hónap Hollandiában. Nagy Nikolett Fogászati asszisztens Egy hónap Hollandiában Nagy Nikolett Fogászati asszisztens A kezdetek Úgy érzem, duplán is szerencsésnek mondhatom magam, hogy sikerült kijutnom Hollandiába.Egyrészt, mert hatalmas élményt jelentett számomra

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

Jeremej Ajpin. Kihunyó tűzhely mellett. A Földet hallgatom

Jeremej Ajpin. Kihunyó tűzhely mellett. A Földet hallgatom Jeremej Ajpin Kihunyó tűzhely mellett A Földet hallgatom Este, amidőn a Nap ott függött a fenyőfák csúcsán, Anyám lehalkított hangon szólt rám: Ne zajongj. Miért nem szabad zajongani? Mindjárt elül a Nap.

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

2012. július 29. Vasárnap.

2012. július 29. Vasárnap. Még Sorvagurban voltunk amikor arról tanakodtunk, hogy melyik lenne a legalkalmasabb kiindulási pont, ha Izlandra szeretnénk áthajózni, de hamarosan rájöttünk, hogy a nagy távolság miatt ez édes mindegy.

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. 1. témakör A növények és az állatok élete, életműködései. környezeti tényezők;

TANMENETJAVASLAT. 1. témakör A növények és az állatok élete, életműködései. környezeti tényezők; Éves óraszám: 55,5 óra Heti óraszám: 1,5 óra TANMENETJAVASLAT A harmadik osztályos természetismeret témakörei az új leckék óraszámával: 1. témakör: A növények és az állatok élete, életműködése 9 óra 2.

Részletesebben

KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT

KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XI. évfolyam 8. szám 2011. szeptember KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT Amikor e sorok megjelennek már épp befejeződött a Hétkápolnai zarándoklat, és amire a következő

Részletesebben

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok 2005/6 Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

Nekem ez az életem. Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével

Nekem ez az életem. Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével Nekem ez az életem Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével A patika igényesen felújított, orvosi rendelôknek is helyet adó épületben található a kisváros egyik terének sarkán. A

Részletesebben

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában 2016. június elején került sor a Nagymágocsi Hunyadi János és a Vásárosnaményi Petőfi Sándor Általános Iskola tanulmányi kirándulására a Határtalanul program

Részletesebben

Görögországi beszámoló. 1. nap

Görögországi beszámoló. 1. nap 1. nap Az első napunk utazással telt. Délután 5 órakor találkoztunk a Liszt Ferenc Repülőtéren, a gépünk pedig 18:45- kor indult Thessaloniki felé. Este 22:30-kor (görög időszámítás szerint) szálltunk

Részletesebben