HALOTTAK NAPJA. 'csinit*- EGYHÁZI HÍREK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HALOTTAK NAPJA. 'csinit*- EGYHÁZI HÍREK"

Átírás

1 'csinit*- ^cstgszé*" község havi lapja. évfolyam 0. szám HALOTTAK NAPJA Halottak napjára ismét megszépült a temető. A gazt le kaszálták az Önkormányzat munkásai. Lünk György, Liebmann Károly és Volf Nándor kijelölték az új utat a sí roknál. (Ez előírás, hogy közlekedni lehessen a sírok kö zött.) A kijelölt út mellett díszfákat fognak ültetni, amit a móri AFL cég ingyen biztosít. Külön öröm, hogy elkészült a temetőt az erdő felől vé dő kerítés is. Korábban már beszámoltunk arról, hogy több ácsteszéri lakos is adott oszlopokat a kerítéshez, va lamint a helyszínen kivágott fákat használták fel. A drótot az Önkormányzat vette. A felszerelést Szőke Attila és bri gádja végezte. Köszönjük nekik és mindazoknak, akik segítették a ke rítés elkészültét. W 3. Ára: 00 Ft A pályázatot a legújabb verzió szerint 2008 januárjában kell beadni. Egyelőre a vízjogi engedélyek a gravitációs rendszerre vannak meg, de kb. 3 millió Ft-os költséggel kérhető a nyomott rendszernek a megterveztetése is. Szin tén kérdéses még az, hogy a szennyvíztisztító hol legyen. Ácsteszéren két alternatíva van, de jelentkezett Súr is, hogy vigyük oda a szennyvizet. Október végén megrendelte az Önkormányzat a falu di gitális térképét, amelyen rajta vannak 5 cm-es pontosság gal a közművek is. Ezt a térképet bárki bármikor megnéz heti, és nem kell egyből a földhivatalhoz menni informá cióért. (Ez a térkép nem fogja helyettesíteni az ingatlan ér tékesítéskor a tulajdoni lapot.) Október 20-án országos szemétgyűjtési akció volt, melyen falunk is képviseltette magát. Részletesen az skolai hírek c. rovatban számolunk be a szemétgyűjtésről. Mint azt az előbbi cikkben is írtam, az AFL cég díszfákat biztosított a falunknak: 20-at az óvodának, 50-et a falunak. Ez utóbbiból kerül a temetőbe és a falu központjába is. Gurdon András EGYHÁZ HÍREK Gurdon András ÖNKORMÁNYZAT HÍREK Októberben nem volt Önkormányzati ülés. A történésekről Lünk György polgármester számolt be. Október első napjaiban az iskola és az óvoda kapcsán volt több egyeztetés a három fenntartó Önkormányzat részéről. A tanulók folyamatos szállítása megoldódott, most azok is haza tudnak jutni, akik korábban (a fél 2-es busszal) szeretnének. Légi fotók készültek Ácsteszérről (ld.: temetői fotó). Somogyi-Tóth Dániel készítette. A fotók és a CD a Polgármesteri Hivatalban megtekinthetők. Állandó téma a csatornakérdés. Ebben a hónapban fel gyorsultak az események. A képviselők többsége ismét megtekintett egy nyomott rendszerű csatornát Rábaszentmihályon. November - Szent András hava November. - Mindenszentek ünnepe Amikor a szenteket tiszteljük, bennünk sten kegyelmét magasztaljuk. Ezen a napon Németh József plébános egy szép megem lékezést tartott este öt órakor a gyertyafényes temetőben kb ember előtt. November 2. - Halottak napja November 4. - Évközi 3. vasárnap November 5. - Szent mre herceg ünnepe Szent stván és Boldog Gizella gyermeke volt. Vadászat közben egy vadkan halálra sebezte. 03. szeptember 2án sebeibe belehalt. A magyar ifjúság példaképe. November 9. - A Laterászi Bazilika felszentelése November 0. - Nagy Szent Leó pápa ünnepe Mély hivatástudat hatotta át egész személyiségét. November. - Évközi 32. vasárnap Tours-i Szent Márton ünnepe. Templomunk védőszentje. A legenda szerint Márton még katonatiszt volt, amikor egy vacogó koldust pillantott meg. Akkor fogta köpenyét, és kardjával kettéhasította azt, egyik felét a koldusra terítette. (Folytatás a következő oldalon)

2 2. oldal Acsteszér község havi lapja Mártonnak különös álma volt. Álmában Jézust látta, vál lán a koldusnak adott köpenydarabbal. A Katechumesz Márton öltöztetett föl engem ezzel a ruhával!" - mondta Jézus az angyalokhoz fordulván. Szent Márton a koldusnak adja a fél köpenyét November 2. - Szent Jozafát ünnepe November 8. - Évközi 33. vasárnap November 9. - Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe Édesapja. András magyar király, édesanyja merániai Gertrúd volt. Fiatalon, Türingia grófjának, Lajosnak lett a felesége. November 2. - Szűz Mária bemutatása November Szent Cecília ünnepe November Krisztus Király vasárnapja Az egyházi év utolsó vasárnapja. Ez az ünnep fejezi ki hitünket, hogy Jézus az idő és a történelem ura. November Szent András apostol ünnepe Egyike volt annak a két tanítványnak, akik elsőként követték Jézust. VolfNándorné ACSTESZÉR TÖRTÉNETÉBŐL Az Ácsteszéri Római Katolikus skola Története Az elpusztított régi Teszéren nem tudhatjuk, működötte iskola, vagy valamilyen formája az oktatásnak. Erre vo natkozólag nem maradtak fenn dokumentumok. Az 773-ban telepített új faluban 785-től már folyt oktatás. A falu kezdetben a súri, majd később a bakonyszombathelyi plébániához tartozott, mint fiókegyház - egyház megye tekintetében pedig a Veszprémi Püspökséghez február 3-án Bajzáth József veszprémi püspök ki nevezte Frantsits Paschalt plébánosnak Ácsteszérre. Ezért az ácsteszéri anyakönyvek 785. február 3-ával kezdődnek. Paschal atya azonban testi gyengesége miatt még ugyanebben az évben, április 29-én visszavonult a zárdába, és átadta a helyét Kovatsits Alphons atyának. A vallásos nép házsor szerint élelmezte zselléreskedő lelkipásztorát, mivel ekkor még templom- és plébánia ház sem létezett, az isteni szolgálat a későbbi faluház egy szobájában folyt. Ekkor már valamilyen formában okta tás is létezett, bár erre vonatkozólag csak rövid utalást ta láltam: A serdülő ifjúság nevelését pedig Kungl János, a mostani bikaistállóban kezdte." Kungl Jánosról és az általa folytatott nevelésről" nem maradtak fenn adatok. skolaház, azaz iskolaépület ekkor még nem létezett. Kezdetben a község pénzért bérelt egy erre alkalmas házat, amely iskolául és mesterlakásul is szolgált, természetesen ez az épület ma már nem létezik, de a helye meghatározható. Táncsics Mihály, aki 799. április 2-én született, majd itt kezdte tanulmányait Ácsteszéren, így írt erről: Acsteszér helység két egymást középen keresztülvágó szabályos, hosszú utcából áll. Középen van a szentegy ház, egyik utcasarkon a kocsma, másikon a paplak, har madikon pálinkafőzőház, negyediken a kisiskola..." A templom történeti leírásában pedig ezt olvashatjuk: Az Ács-Teszéri plébániatemplom a helységnek, mely ke resztformára épített, közepén áll, a keleti kereszt utczában, a homlokzattal téli és nyári nyugat közt egyenes és száraz helyen fekszik, egy árok mellett a plébánia és az urasági pálinkaház között." Ezen épületek közül ma már csak a templom áll, az ak kori iskolaház helyén most az óvoda épülete található. A tanterem valójában csak egy földes padlójú szoba volt né hány paddal. A gyerekek közt osztály szerinti elosztás nem volt, a na gyobb lányok az első padokban, a fiúk a hátsókban ültek, a legkisebbek - akiknek már nem jutott ülőhely - a földre kuporodtak le. A tanulók számáról ebből az időszakból pontos adatok nincsenek, de a kis szobát zsúfolásig meg töltötték. A tanítás Márton napjától - ez volt az egyház felszentelésének az ünnepe- kezdődött, és március végén vagy április elején fejeződött be, amikor a kislibák kikel tek. Ez jelezte ugyanis a dologidő kezdetét. Vizsga ekkor még nem volt: Próbatét? Nem volt nálunk szokásban, mert hiszen a Mester és a pap úgy is tudták mit tanulunk, a szülők pedig nem sokat törődtek velünk, tehát mire va ló volt volna a próbatét?" (Táncsics Mihály: Életpályám) A tanítás korán reggel kezdődött: Alig világosodott, már útra cihelődtünk föl, kistarisznyába ábécéskönyvet, katekizmust betettük, szelet kenyeret, s néha még mást is mellé, ha éppen estéről maradt, de legtöbbnyire kisfalat szalonnát, s még sötéttel, mentünk iskolába." (Táncsics Mihály önvallomása) Minden gyereknek reggelente egy darab fát is vinni kel lett, habár egy héten csak kétszer fűtötték az iskolát: szer dán és szombaton, amikor a tisztelendő úr tartotta a ke resztény oktatást. Egyébként a túltömött kisiskolát kipárolgásukkal maguk a gyerekek fűtötték, s néha annyira, hogy csak úgy csurgott róluk az izzadság." (Táncsics Mi hály: Életpályám) (Folytatás a következő oldalon)

3 Ácsteszér község havi lapja A plébános ekkor a hitbuzgó és ifjú pap Elszaszer Fer dinánd. (805. november 20-tól 83. április 5-ig) A ke resztény oktatás szerdán és szombaton délelőtt folyt: Leginkább csak abból állott, hogy a katekizmusban fog lalt kérdéseket a nagyobb gyerekektől kikérdezte, kik a könyvben lévő feleleteket szépen elmondották, efölött aztán a tisztelendő úr a maga módja és tudása szerint ma gyarázgatott, ily napokon délután mindig szünidő volt." (Táncsics Mihály: Életpályám) A oktatás leginkább né met nyelven folytatta, csak néha szentelt rövid időt a ma gyar gyermekekre. Ez abból is adódott, hogy a betelepí tett német gazdák száma jóval több volt, mint a magyaro ké, habár a földesúri majorságban élők minden magyarok voltak, és az ő gyermekeikkel együtt a magyar és a német tanulók száma közel azonos volt. Táncsics Mihály visszaemlékezéseiben írja, hogy a túl gyakori német nyelvű hitoktatásért neheztelt is a plébá nosra. 3. oldal SKOLA-ÓVODA HÍREK Óvodai hírek Fújtak, fújtak őszi szelek, lehullottak a levelek... " (Osvát Erzsébet) Az elmúlt hónapban azzal zártam az oviról szóló soro kat, hogy reméljük az október sok jó időt tartogat még számunkra. Nem lehet panaszunk, mert így is lett. Szinte minden nap kimehettünk az udvarra, hogy a gyerekek él vezhessék a mozgás, az önfeledt játék örömét. Az udva ron álló almafa gyümölcsét kínálta a gyerekeknek, ami bio alma a javából, mert permetszert talán még soha nem látott. A gyerekek útja minden nap ehhez a fához vezetett egészen addig, amíg az utolsó szem el nem fogyott. A szülők igénye alapján fényképészt fogadtunk, aki fel vételt készített a gyerekekről. Nagyon jól sikerült képek lettek, bátrak és szépek voltak a gyerekek, ügyes a fotós. Bérletes bábelőadásainkból október -én láthattuk az el sőt. Kedves, szép őszi meséket dolgozott fel bábra az elő adó. Nagyon élvezetes délelőtt volt. Elszaszer Ferdinánd sokat tett a faluért és az iskoláért. 807-ben kegyurat szerzett a plébániának gróf Eszterházi László rozsnyói püspök személyében, majd smert buz galma és pásztori eszélyessége által a népnevelés érdeké ben az iskola számára is jómódjával fundust nyert gróf Eszterházy mre őrnagy - a potsdami hős mre tábornok fiától." (Magyar Sión, 863) Ezen kívül megemlíthető még az a 200 vfrt-os alapítvá nya is, amelyet 827-ben szegény iskolások megsegítésére hozott létre. Kovács Csaba Folytatjuk... KULTÚRA Az újságot írók kis csapata új, fiatal taggal bővült. Ettől a számtól Kastély Máté verseit, írásait fogjuk közreadni. Őszi hajnalok Üres az asztal. Üres a fej. Se kint, se bent, senki sem felel. S már nem is kérdez. A székhez is csak egy, két odavetett ruhadarab Tapad. S beletöri a hajnali homályba Halovány alakomat. Oly vézna, megtört, csonka vagyok így. S a nyitott ablaknál a szép pofozza remegő bordáim. Négy óra már. Nem fékszem le. Maradok. Veled virrasztok. Kemény, kopott, ősz hajnalok 2007 Kastély Máté A gyerekek elmélyülten nézik az előadást Szeptemberben elmaradt nagycsoportos óvodásaink bakonyszombathelyi ovilátogatása a rossz idő miatt, ezt ebben a hónapban pótolták, Erzsi óvó néni és Marika néni kíséretében október 2-én mentek át vendégségbe. Azt me sélték, hogy nagyon szívélyesen fogadták őket a bakonyszombathelyiek. Kaptak szörpöt, sutit, ismerkedtek egy mással, versenyjátékot játszottak, verseket mondtak, éne keltek. Szóval volt minden, ami ahhoz kell, hogy a gyere kek jókedvűek legyenek, élményekkel gazdagodhassanak. Óvodai közösségünk arra törekszik, hogy gyermekeink esztétikus külső és belső környezetben élhessék minden napjaikat. Ezért óvodánk udvarát igyekszünk mindig hangulatosabbá tenni. Több ízben kértünk már örökzöl deket óvodánk udvarára a Móri AFL-ből, kaptunk is min den alkalommal. dén ismét megkerestük őket, hogy őszi faakciójuk kapcsán támogassanak bennünket különböző növényekkel. smét elfogadták a kérésünket, szivarfákat, törpefenyőket, tujákat kaptunk, amit az önkormányzat munkásai el is ültettek nekünk. Tisztelettel megköszönjük az önkormányzat segítségét, és a Móri AFL adományát, nemes cél érdekében segítettek. ReifJánosné óvodavezető

4 4. oldal Ácsteszér község havi lapja skolai hírek Egy kis statisztika: 23 tanulónk 898,5 kg papírt gyűjtött összesen. Ez átlagosan 82,5 kg-ot jelent tanulónként. s métjói dolgoztak a gyerekek! Azt már nagyon jól megtanultuk, mivel árthatunk olyan so kat a környezetünknek, és ezzel majd az utánunk jövőknek is. De talán érdemesebb lenne körülnézni, mielőtt eldobjuk a hulladékot... Talán nem is kellene olyan sok lépést ten nünk, ha a megelőzés útját választanánk, és így az erdő benjárva, túrázva a természet titkait figyelhetik meg gyer mekeink, és nem az emberi gondatlanságot. Borbély lona Nem csak láttunk, kóstoltunk is... Vízcsöpp iramlik egy kövér bogyóról, és elgurul, akár a brilliáns. A pompa ez, részvéttelen, derült, magába-forduló tökéletesség." (Kosztolányi Dezső) A megkezdődött tanulás miatt többet tartózkodunk a gyerekekkel bent, de az októberi kellemes napsütés kicsa logatott bennünket a természetbe. Október 4-én gyalogtúrát tettünk Ácsteszérről a csatkai Szentkúthoz. Utunk nem a szokásos útvonalon vezetett, hanem az erdőben kanyargott, egy ideig a csodálatos Vörös-éri-árok mentén haladtunk. Amellett, hogy megc sodáltuk az őszi fák gyönyörű színeit, rátaláltunk a cserjék termésére is: kökényre, csipkebogyóra, galagonyára és szederre... Utunk során sajnos láthattunk az út mellé, az erdőbe nem való hulladékokat is. Sok lépést megtettünk, míg kitűzött célunkhoz elértünk, de milyen és hány lépést kell még tennünk környezetünk védelméért? Úgy határoztunk, októberben megteszünk még néhány lépést - ezúttal környezetünkért. Ezért vett részt a Táncsics Mihály Általános skola min den tanulója október 20-án az országos szemétgyűjtési akcióban. Ennek során a gyerekek a faluból Sorra illetve a Fekete vízre vezető közút mentén gyűjtötték össze az eldobott hulladékot: papírszemet, nejlonokat, műanyag flakonokat és sörös- illetve üdítősdobozokat. Az iskolások harmadik csoportja a Kacsa-tó felé vezető földes utat tisztította meg sok szeméttől. Az országos szemétgyűjtési akcióban részt vevők mel lényt, védőkesztyűt és zsákokat kaptak. Szomorú és el gondolkodtató, hogy az így kapott zsákokat a gyerekek hamar teleszedték hulladékkal, sőt azok száma még ke vésnek is bizonyult. Még egy lépést tettünk környezetünkért. Megtelve a gya logtúra élményeivel, csodálatos fáival, az újságot ezúttal olyan szemmel vettük a kezünkbe, hogy az egyúttal mi lyen kiváló újrahasznosítható papír. Október hónapban ugyanis folyamatosan gyűjtöttek tanulóink mindenféle papírt, amit október 7-éig lehetett leadni az általános iskolában. Nemcsak a nemes cél ösz tönözte a gyerekeket a munkára, hanem az is, hogy osz tálypénzt gyűjtsenek. Gyalogtúra Október 4-én ácsteszéri és csatkai osztályosok osztályfőnökünk kíséretében túrázni mentünk. A cél a csatkai Szentkút volt. Az iskolától indultunk tanítás után. Már az elején jó volt a hangulat. Rövid ideig gyalogoltunk a csatkai úton, utá na bementünk az erdőbe, ahol a Vörös-éri-árok mentén haladtunk uticélunk felé. A túra közben sok szép virágra és gombára csodálkoztunk rá. Sokan úgy futottak fel a dombokra, de voltak, akik a tú ra során inkább lefelé, a patakhoz mentek szívesen. Nagyon sokat mentünk, de nem volt unalmas, mert az őszi táj szép volt. Néhányan lemaradtak, mivel a meglepő en sok nyíló virágból egy hatalmas csokrot szedtek. Később tanár úr elkiáltotta magát: Ott a szentkúti er dő!" Azaz a cél. Mi akkor már nagyon örültünk. Amikor odaértünk, valamennyien jót pihentünk. Később boldogan és elszántan kerestük a geoládát. De sajnos az idő rövid sége miatt sem találhattuk meg. A kellemes pihenő után bementünk a faluba, és kaptunk jégkrémet. Csatkáról busszal utaztak haza az ácsteszériek. Kissé fá radtan, de boldogan értünk haza. A túra nagyon jó volt és élménnyel teli. Tanultunk is, főleg, hogy az erdőben nem szabad hangoskodni. Hanke Vanessa Kolett és Stamler Luca Anna 7. osztályos tanulók

5 Acsteszér község havi lapja Országos szemétgyűjtési akció Október 20-án, szombaton a Táncsics Mihály Altalános skola diákjai részt vettünk az országos szemétgyűjtési akcióban. Három csapatban dolgoztunk, miután megkaptuk a mellé nyeket, kesztyűket és a zsákokat: az első csapat a Súrra vezető út mentén, a második a Feketevízre vezető út mellett tevé-kenykedett, a harmadik pedig a Kacsa-tó felé vette az irányt. 5. oldal FŐZÉS TANÁCSOK Francia kenyér Hozzávalók: lkg liszt, teáskanál méz, 3 teáskanál só, 4 dkg élesztő, teáskanál cukor, 0 dkg vaj Elkészítés: 40 dkg lisztből teáskanál mézzel, teáskanál sóval és 4 dl langyos vízzel kovászt készítünk, és ezt egy éjszaka meleg helyen kelesztjük. Másnap ehhez a kovászhoz hozzáadunk 60 dkg lisztet. Az élesztőt az teáskanál cukorral,5 dl langyos vízben felfuttatjuk. A vajat a liszthez morzsoljuk, megszórjuk 2 teáskanál sóval. Kemény, rugalmas tésztává gyúrjuk. Letakarva órát pihentetjük. Ezután lisztezett deszkán a tésztát jól átgyúrjuk, és két hosszú tekercset formálunk belőle. Bevagdossuk a tetejét, és még 30 percig pihentetjük. Egész tojással megkenjük a tetejét. Előmelegített sütőben kb. 30 percig sütjük. Ezt a kenyeret meg lehet gázsütőben is sütni, nem kell hozzá kenyérsütő gép. Bata Lászlóné HÁZUNK TÁJA Egész sok furcsa dolgot találtunk. Én például felfedeztem egy rózsaszín babakádat is. A csapatok jó munkáját a hamarosan megtelő zsákok száma, és természetesen a helyszín tisztasága mutatja. Nagyon hasznosnak tartom ezt az akciót, és örülök, hogy mi is tehettünk valamit környezetünk érdekében. Elgondolkodtató, hogy hogyan is került az a sok szemét oda, az utak mellé... Kovács Blanka Csenge 7. osztályos tanuló November első napjaiban megjelenő fagyokig hagy hatjuk a naspolya gyümölcseit a fán.az alma, a körte és a birsfajták gyümölcseit október végéig hagyjuk a fán, különleges zamatú, fűszeres illatú almát, körtét birset ehetünk. A hosszú ideig fán tartott gyümölcs azonban kevésbé tárolható, ezért a tárolásra szánt almát, körtét birset féléretten kell leszedni. lyenkor az utóérés sokáig tart. A tároló hely tiszta, elegendő páratartalmú, fagypont közeli helyiség legyen. Ha különböző gyümölcsöket együtt tároljuk, számíthatunk az ízek átalakulására, Különösen igaz ez a birssel együtt tárolás esetén. tt az ideje a gyümölcsfák ültetésének is. Első teendőnk számba venni, hogy milyen fajtát akarunk ültetni, és ha az nincs, mivel helyettesíthetjük. Tudnunk kell azt is, hogy a kiválasztott fa milyen alanyra van oltva, ugyanis az alanytól is függ későbbiekben a fa növekedése, végleges magassága. A faiskolákban az alanyt minden egyes fán jelzik is, de jó rákérdezni, vagy a mellékelt fajtais mertetőn tájékozódni efelől. Almánál például az M-4-es alanyon magasra növő, az M-9-esen pedig törpe, kettő kettő és fél méteres fa lesz. Alanytól függő növekedési különbséget a körténél is tapasztalhatunk: pl. birs alanyon kisebbre nőnek a fák, mint a vadkörtén. Kajszi baracknál vadkajszi és myrabolán alanyokat találunk. Kötött talajon jobban fejlődik a vadkajszi, a myrabolán pedig vízzel jól ellátott (Folytatás a következő oldalon)

6 Arany 6. oldal Ácsteszér K talajon nő jobban. Őszibaracknál az alany a keserű man dula, vagy a vadőszibarack lehet. A keserű mandula alanyon nevelt fák agyagos földbe valók, míg a vadősz ibarackon neveltek homokos talajon díszlenek jobban. Szőlőnél a gyökértetű (filoxéra) miatt agyagos talajra kizárólag oltvány vesszővel telepítsünk. Homokos tala jon, ahol a filoxéra nem él meg európai gyökeres vesszőv el is telepíthetünk. A csemeték kiválasztásánál a gyökérzetre is figyeljünk, mert a csemeték felszedésével sok gyökér a földben marad. Hiába szép a korona, ah nincs rajta elég fejlett gyökér, eredése és későbbi növekedése gyengébb lesz. Gyümölcsfáknál a gyökér ceruza vastag, cm hosszú legyen és legalább 3-4 elágazásból álljon. Szőlőnél legalább 5 mm vastag, 8-0 cm hosszú 4-5 gyökér legyen az alanyon. A gyökerek akkor életképesek, a visszavágott metszésfelület fehér. A megvásárolt csemetéket gyökereket védve cso magoljuk, úgy hogy azok a szállításnál ne száradjanak ki. Ültetésig otthon is tartsuk nedves talajban. Ültetés előtt legalább két órát még tartsuk vízben, hogy jól megszívja magát pótolva a száradás egy részét. Az ültetés gödrébe szórhatunk egy kevés műtrágyát, és istállótrágyát úgy, hogy az a gyökerekkel ne érintkezzen. Ültetés előtt fehér metszlap eléréséig vágjuk vissza a gyökereket, ezután az oltványt helyezzük a gödörbe úgy, hogy szemzés helye néhány centiméterrel a föld alá kerüljön, majd szórjuk rá először a kiásott gödör felső rétegének a talaját, ezt tapossuk a gyökerekhez, majd vízzel iszapoljuk be. Ezután rakjuk rá a többi földet, de ezt már ne döngöljük, majd a maradék földdel töltsük fel a gödröt és húzzuk a fák tövéhez a talajt. Ha a gyümölc söskertünk nincs bekerítve, papírral, vagy hálóval kötöz zük be a fákat a vadrágás megelőzése érdekében. A jól kiválogatott és gondosan elültetett gyümölcsfáink néhány év múlva kiváló ízletes terméssel hálálják meg fáradozásunkat. Liebmann Károly OLVASÓNKTÓL Eb a vadász kutya nélkül... Mint minden közmondás, ez is rövid, tömör, de ugyan akkor évszázados életbölcsességeket tartalmazó megfo galmazás. Ez esetben az évszázados meghatározás nem is helyénvaló. Hiszen az ember és a kutya viszonya a messzi múltra tehető, és ennek megfelelő súllyal kezelendő. A közös múltunk, gyökereink valóban nem új keletűek, hiszen az ős" ember és az ős" kutya valaha ugyana zokat a vadászösvényeket járta a fennmaradás, az életben maradás ősi törvényét követve. Eleinte párhuzamosan, majd valahol, valamikor megérezve az egymásra utaltság előnyeit, közös tábortűz mellett pihenték ki a zsák mányszerzés ínszaggató fáradalmait. ég havi lapja Elszaladtak az évezredek, évszázadok. Az ember civili zálódott, de régi szövetségesét, kipróbált vadásztársát, a hű barátot többé már el nem eresztette. Az életforma meg változott, a zsákmányszerzésnek más motivációi lettek. A hű társ is ennek megfelelően idomult, szelídült. Ám a ha mu alatt izzik a parázs. Ha a helyzet úgy hozza, nem szá mítanak az évszázadok, a szunnyadó ösztön fellángol, az inak megfeszülnek, és újra eggyé forrnak, ember és kutya. A civilizálódás a vadászembert modern segédeszközök használatára kárhoztatta, míg a négylábú társ kvalitásai csorbítatlanul megmaradtak. Ugyanúgy képes kifinomult szaglását, éberségét, hallását, strapabírását, felsorakoztat ni, de immár alárendelve a falkavezérnek, az embernek. Mégsem alárendelt szerep az övék. Sokkal inkább az ősi trend érvényesül: az egymás segítése, kiegészítése, a kö zös zsákmányszerzés öröme. A számtalan csodálatos képességű vadászkutyával volt sze rencsém dolgozni", most mégis egy érzékeny lelkületű, si ma szőrű, szépséges magyar vizsla esetét, idézem fel, akinek sem gazdája, sem vadászcimborája nem voltam, és aki kör nyezetétől az önérzetes jelzőt érdemelte ki, miután a közös zsákmányszerzés örömét bizonyos feltételekhez" kötötte. Pontosan negyven évvel ezelőtt a bársonyosi Tanácshá zán morzsolgattam a napjaim, pénzügyi előadóként. Mikina Vendel, tanácselnök a kor divatjának megfelelően a helyi apróvadas társaságban vadászott. Neki volt vadász cimborája a szóban forgó, Heki névre hallgató vizsla. A gazdája büszke volt rá, és sokszor dicsekedett vele, hogy: Ez a mocskos dög csak éppen beszélni nem tud". Persze ez sem volt teljesen így igaz, hiszen beszélt ő a maga mód ján a szemével, a testével, a reakcióival, csak érteni kellett. ntelligens kutya lévén nagyon jól tudta, milyen státus ban van. Házőrzői feladatok ellátása szóba sem jöhetett, mint ahogy aludni is csak a lakásban volt hajlandó. Álta lában flegma közönnyel szemlélte a jövésmenést, felizgat ni nem nagyon lehetett semmivel. Ha azonban a gazdája elővette a puskatokot, elszabadult a pokol. A gazdi mellé re támasztotta a két lábát, és mielőtt bármit tehetett volna, már körbe is nyalta egyik fülétől a másikig. Majd a kert ben örömköröket futott, bukfencezett. Egyszerűen megkergült. Egy szeptemberi szép délután beszólt a nyitott szoba aj taján a főnököm, hogy Gyere, pénzügyminiszter, elme gyünk, lövünk egy- két kakast!" A pénzügyminiszter jel zőt az akkori Járási Tanács Pénzügyi Osztályvezetője ra gasztotta rám, amikor első találkozásunk alkalmával a fő nököm dicsérő szavak kíséretében bemutatott: Dicséretes az igyekezete, csak így tovább! Lehet magából még pénz ügyminiszter is" - mondta széles vigyor kíséretében. Az eminenciás úr ki sem húzta a lábát az épületből, a munka társaim már cukkolni kezdtek a pénzügyminiszterséggel. Mindezek ellenére nem lettem fináncminiszter. Kőrös elv társ is csak jópofizni akart, nem gondolta ezt O sem komo lyan. (Folytatás a következő oldalon)

7 . Ácsteszér község havi lapja Volt a főnökömnek egy lemezvillás Csepel motorkerék párja. Erre kapaszkodtunk fel hárman, oly módon, hogy Heki a tankon, én a hátsó csomagtartón, a vezető pedig természetesen a helyén. Aki utazott már lengéscsillapító nélküli, lemezvillás cso magtartón gödrös, kavicsos földúton, annak nincs mit mondani. De azoknak sem, akik ezt még nem élték át, mert ezt elképzelni nem lehet, csak megszenvedni. Hekinek most is kivételezett helye volt. A tankra ült ugyan, de lassan belecsúszott a gazdi ölébe, és ott igazán jól elvolt. Füleit zászlóként lobogtatta a szél. Az orrával rendületlenül szimatolt. A Bakonyérparton végre megálltunk. Hekinek mindene remegett, mintha áram rázná. Futott egy kisebb kört, gondolom bemelegítésképpen, - majd leült elénk. Okos sárga szemével kérdőn a vadásztársára nézett. Ez idő tájt már gyakorlott hajtó voltam, így sokat nem kel lett magyarázni a teendőt illetően. - Gyere mellettem, úgy 20 m-re! Heki meg előttünk kaj tat majd" - igazított el az elnök röviden. Már pontosan nem emlékszem, milyen növényzetet tapos tunk. De arra igen, hogy Heki nem látszott ki belőle. Előttünk léniázva kajtatott. dőközönként felugrott gyer tyába, hogy a helyzetünket bemérje. Nehogy lőtávolon kí vül keltse fel a madarakat. A kis okos tojásnak ezt senki nem tanította, mégis ponto san azt tette, és úgy csinálta, ahogy azt kell. Persze, ha profi vadász az illető, akkor ez így természetes. Az első négy madarat Heki vadásztársa mintaszerűen le szedte, ő pedig aportírozta (szájába véve a lelőtt madarat a gazdájához hozta) Látszott, hogy összeszokott párosról van szó. Olajozottan ment minden. A következő kakast si került elhibázni, majd rögtön egy másikat is. - Ha még egyet hibázok, mehetünk, haza -szólt oda boszszúsan az elnök. Kár volt az ördögöt a falra festeni, mert bizony a követke ző kakas is bár a lövéstől egy kicsit megbillent, vígan tur bózott tovább. -Na, akkor ennyi volt! - mondta lehangoltan a főnököm. A puskát a vállára kanyarítva elindult a motor felé. - Hekit nem hívod?- kérdeztem. -Ott lesz az már, mire odaérünk- mondta bosszúsan. Valamiről lemaradtam, az biztos, mert nem nagyon értet tem mi történik. A motorhoz érve valóban ott találtuk a kolléga urat". A fenekén ült, és az első két lábára támasz kodva, semmitmondóan nézett a távolba, rólunk tudomást sem véve. -Ezzel meg mi a búbánat van? - kérdeztem, csakhogy old jam a feszültséget. Mert hogy valami nincs rendben, az érezhető volt. 7. oldal -Ezzel kérlek az van, hogy akkora az önérzete, mint ott szemben a falu templomtornya. -Na jó, és akkor ez mit jelent? - forszíroztam tovább a dolgot. -Hát ez már csak azt jelenti, hogy ha ő maximálisan tel jesít, azaz felkajtatja a kakasokat, akkor tőlem is elvárja, hogy a magam területén én is így teljesítsek. Ha én mondjuk egymást követően a harmadik felröppentett madarat sem tudom eltalálni, akkor megsértődik, és úgy ott hagy, mint Szent Pál az oláhokat. Valami olyasmi foroghat a mimóza lelkébe, hogy " Na, kis komám, nem vagyok ám én a te csicskád. Ha ilyen ügyetlen vagy, vadássz egyedül, én nem strapálom magam tovább!" Ha nem látom, nem hiszen. De mivel szemtanú voltam és mindent láttam, így tanúsíthatom, hogy szó ami szó, ez a remek négylábú vadász nem alaptalanul kapta az őt valóban megillető önérzetes jelzőt. Pintér Gábor H EMaBMBJBMBJBlBiaBlBiaBlBlBBlBBJBBBBiBJBlBlBJBlBMBlBJBJBBJBJBBll l *-*. m - m m Gyertyák a síron" Minden év november elején megemlékezünk halottainkról. Gyertyákat gyújtunk a lelki üdvösségükért, a lelki békéjükért. lyenkor a legszebb a temető. Sok száz gyertyafény pislákol a késő őszi esti szürkületben. Ez olyan érzést kelt bennem, mintha sok lélek fény pontja ezen a napon - a földiekkel együtt- idelenn ünnepelne. Gondoljunk e napon szeretteinkre - és letörölve arcunkról könnyeinket - szívünkbe béke, nyugalom i költözik. Mert tudjuk mi már, bizton tudjuk - rájuk i Jézus vigyáz!! Állíts gyertyát a síron néha arra jársz. AzHa úton hazafelé - ugye megállsz?! % % i i i Gyertyák a síron, S egy könnyes arcú lány Megáll - s visszanéz - Ég-e a láng? (Délhúsa Gjon: Gyertyák a síron!) % Csóré stván aibigjbelbmbemb^jbjblbjblblbmblblblbíb/blblbjblb^lbjbbmbmbjblbjblb( l

8 8. oldal Ácsteszér Község havi lapja KÖZÉRDEKŰ NFORMÁCÓK BOLTOK, VENDÉGLŐ, FODRÁSZ... Nyitva tartás: Ruff-bolt: hétfő: kedd-péntek: szombat: Fagyizó: hétfő-vasárnap: Erzsébet vendéglő: Fodrászat: Ruff lona hétfő-szombat: vasárnap: hétfő: kedd: szerda csütörtök: péntek: Benzinkút: hétfő-szombat: vasárnap: Orvosi rendelés: Rendel: Dr. Alföldi Ferenc hétfő: 2 órától csütörtök: 8 órától A többi napon Súron van rendelés. & nudvaw Kérjük a lakosságot, hogy 2007-ben is támogassák adójuk %-áva az Acsteszérért" Közalapítványt! Ácsteszérért" Közalapítvány 2887 Ácsteszér, Kossuth L. u. 45. Adószám: ^f J ~M zárva HMhoKZíllicajial kis a aagyttttlbm forgal maiunk. naposcsibe -= tihií. > - - p.ü >d fíhíi í,^-4 nagy testsúlyú vágótyúk rántanivaló csirke pecsenyekacsa tojóhibrid (8 hetes) Vffl Ácsteszér község havi lapja Kiadásért felel: Önkormányzat, Ácsteszér Szerkesztők: Borbély lona, Gurdon András Nyomda: Multi Grafí Kft Nagyigmánd Készült: 00 példányban í p. ^ í! ci i <i :; «.: a rr.

III. évfolyam 2. szám

III. évfolyam 2. szám III. évfolyam 2. szám i r e b m e Nov ÜNNEP Szent Márton Olvasom Szent Márton püspök életében, kit Laurentius Surius ír tizenegyedik könyvében, hogy midôn egykor azon dicsôséges szent, útjában lévén, egy

Részletesebben

ÚJSÁG I. évfolyam 8. szám

ÚJSÁG I. évfolyam 8. szám Áprilisi I. évfolyam 8. szám Pünkösd Negyven nappal húsvét után a feltámadt Krisztus fölvitetett a mennyekbe, és ahogy az Apostolok cselekedeteiben is olvasható (1:2-12) amikor a tanítványok keresték,

Részletesebben

162,9. KözBiztonsági Központ létesül Bagon. millió forintot nyert Bag energetikai pályázaton!

162,9. KözBiztonsági Központ létesül Bagon. millió forintot nyert Bag energetikai pályázaton! 20 éves a 1394 2014 XXI. évf. 4. szám l 2014. április l Ára: 100 Ft Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja a tartalomból az égetés szabályai A felügyelet nélkül hagyott tűz továbbterjedhet és

Részletesebben

Bálint-napi ünnepre. Partnerek: 27. (LVII.) évfolyam 1446. szám 2015. január 30. 12+8 oldal Ára 2 lej

Bálint-napi ünnepre. Partnerek: 27. (LVII.) évfolyam 1446. szám 2015. január 30. 12+8 oldal Ára 2 lej 27. (LVII.) évfolyam 1446. szám 2015. január 30. 12+8 oldal Ára 2 lej A nagybányai állat or - vos, akinek szellemes fotóira a külföldi blogok is felfigyeltek Hajdu Tamás ugyan állatorvosként dol go zik,

Részletesebben

1848. március idusára emlékeztünk. í'ianobr^

1848. március idusára emlékeztünk. í'ianobr^ í'ianobr^ Acsteszér 0 0 község havi IV évfolyam 4. szám 1848. március idusára emlékeztünk lapja 1. Ára: 100 Ft helyen megfordult Simon M. Veronikáról. A képkiállítá son adták át Acsteszér községnek a festőművésznő

Részletesebben

LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXIII. évfolyam11. szám Szent András hava, Õszutó, Enyészet hava 2011. november 27. Ára: 120 Ft ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN A szeretet fényében LAKITELEKI ÜNNEPI HÉT Ezúton is nagy szeretettel

Részletesebben

Ferences Világi Rend. Kpoverello 2012. 11. 11.

Ferences Világi Rend. Kpoverello 2012. 11. 11. 1 (http://berakash.blogspot.ro/2012/02/tau-franciscano-origemsimbolos-e.html) Ferences Világi Rend 2 Kedves Testvérkék! Úgy gondoltam, érdemes lenne ezeken a borongós őszi napokon kicsit a Ferences Világi

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES XXII. évfolyam, Közéleti információs lap 19. péntek 11.00 Nemzetközi Idősek Világnapja bemutatkozik: Berényi Népdalkör és Bagi István citera Társastánc bemutató 16.00 Mezőberényi

Részletesebben

Hõsök napja és veterántalálkozó

Hõsök napja és veterántalálkozó Dunakiliti Krónika 2010. június 27. IV. évfolyam 2. szám Hõsök napja és veterántalálkozó A hõsök napját minden évben május utolsó vasárnapján tartják hazánkban. Az emléknap eredete az 1917-ben megszületett

Részletesebben

Átkelés a Határcsárdánál - fotó: Kis herceg

Átkelés a Határcsárdánál - fotó: Kis herceg 2013. január XIX. 1. Lerombolt híd Molnár Zsolt polgármester írása Elvágta az Országos Környezetvédelmi Főfelügyelőség a szálat a Megyeri-híd és a kishidunk között. Ez volt a reményt éltető köldökzsinór

Részletesebben

2010. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI

2010. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI ingyenes közéleti havilap 2010 április 2010. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS TÓTH GÁBOR, a FIDESZ KDNP képviselőjelöltje már az 1. fordulóban mandátumot szerzett Pest megye 5. számú választókörzetében

Részletesebben

Kél a magasból tiszta fény

Kél a magasból tiszta fény Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja VII. évfolyam IV. szám 2013. december Ajánló a Sávolyi Hírmondó tartalmából: -4. oldalon: Sávolyi arcok- Sávolyi sorsok -5. oldalon: Írás a Szent Család

Részletesebben

DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL

DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL 2011., VII. évfolyam, 2. szám DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL HITELES MÁSOLATA Mennyei Atyánk! Te, aki Fiadat, Jézus Krisztust üdvözítő szenvedésében megdicsőítetted, és ő a halálból való feltámadása által

Részletesebben

Pázmándi. hírvivô. Új folyam II/4. szám Újság rólunk nekünk 2014. április. Lehetséges? Arra voksoltunk, amire az ország

Pázmándi. hírvivô. Új folyam II/4. szám Újság rólunk nekünk 2014. április. Lehetséges? Arra voksoltunk, amire az ország Pázmándi hírvivô Új folyam II/4. szám Újság rólunk nekünk 2014. április Legyen sportcsarnokunk! 2. oldal Köllô papa, a sibakirály 10. oldal Mesél a Tájház 12. oldal Lehetséges? Arra voksoltunk, amire az

Részletesebben

HÍRMONDÓ Ráckeresztúr Község Önkormányzatának lapja

HÍRMONDÓ Ráckeresztúr Község Önkormányzatának lapja RÁCKERESZTÚRI HÍRMONDÓ Ráckeresztúr Község Önkormányzatának lapja Parainesis Kölcsey Kálmánhoz (részlet) ismerni a jót könnyebb, mint követni; sőt még az sem nehéz, hogy némelykor jó vagy éppen nemes tettet

Részletesebben

Faluújság. Tápiógyörgye

Faluújság. Tápiógyörgye Faluújság Tápiógyörgye XXII. évfolyam 5. szám A község közéleti lapja 2013. december Kellemes karácsonyi ünnepeket és békés, boldog, sikerekben gazdag új esztendőt kívánunk! Tápiógyörgye Községi Önkormányzat

Részletesebben

NAPLÓ. Jánossomorjai. TARTALOM- JEGYZÉK A Város szépítése 3. oldal Gondolatok egy aktuális témára Búcsú 5-6. oldal Jogász válaszol 11.

NAPLÓ. Jánossomorjai. TARTALOM- JEGYZÉK A Város szépítése 3. oldal Gondolatok egy aktuális témára Búcsú 5-6. oldal Jogász válaszol 11. Jánossomorjai NAPLÓ VII. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM 2008. JÚLIUS KÖZÉLETI LAP 200 Ft Fotó: Hossala Tamás TARTALOM- JEGYZÉK A Város szépítése 3. oldal Gondolatok egy aktuális témára Búcsú 5-6. oldal Jogász válaszol

Részletesebben

- Kéthavonta megjelenő helyi információs és kulturális lap -

- Kéthavonta megjelenő helyi információs és kulturális lap - Ládi örkép - éthavonta megjelenő helyi információs és kulturális lap - XI. évfolyam szám 201 december Sajólád legidősebb polgárai Siri Feri bácsi 91 éves Balogh Ilonka néni 92 éves arácsonyi fohász Megtérő

Részletesebben

Ha elfáradtál, jöjj velem, lábunk alatt a fű szelíd, kék pára leng a zöld hegyen és nézd, a fenyves egyre hív.

Ha elfáradtál, jöjj velem, lábunk alatt a fű szelíd, kék pára leng a zöld hegyen és nézd, a fenyves egyre hív. Ha elfáradtál, jöjj velem, lábunk alatt a fű szelíd, kék pára leng a zöld hegyen és nézd, a fenyves egyre hív. Figyeld ott fönn a réti sast, átíveli a kék eget, a gyenge füvet is kutasd, hol fáradt lábad

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Az első osztályosok. Jászboldogháza Község időszakos lapja. 2014. SZEPTEMBER 15. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 250 Ft

A TARTALOMBÓL. Az első osztályosok. Jászboldogháza Község időszakos lapja. 2014. SZEPTEMBER 15. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 250 Ft Jászboldogháza Község időszakos lapja POLGÁRMESTERI H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2014. SZEPTEMBER 15. ÉVFOLYAM

Részletesebben

Nagy rendezvény. Elsôáldozók. Elismerés 50 éves szolgálatért. Csak fekszik, és gyógyul!!!

Nagy rendezvény. Elsôáldozók. Elismerés 50 éves szolgálatért. Csak fekszik, és gyógyul!!! Elismerés 50 éves szolgálatért Frajna András esperes urat 1963-ban avatták pappá. Az 50 éves szolgálatból 12 évet töltött Kerepesen, mely szolgálat elismeréseként a kerepesi hívôk kereszttel-, az önkormányzat

Részletesebben

201 2.december 3. VI. évfolyam 9. szám

201 2.december 3. VI. évfolyam 9. szám 201 2.december 3. VI. évfolyam 9. szám Önkormányzati hírek Balatonmáriafürdővel és Balatonkeresztúrral alakít közös önkormányzati hivatalt Balatonberény Az új önkormányzati törvény értelmében a 2000 főnél

Részletesebben

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele , 2013. december de colores az esztergom-budapesti cursillo hírlevele Sehol nem ártanak, és nem pusztítanak mert a föld tele lesz az Úr ismeretével (Iz 11,9 ) Sötétben járunk, hajnalra várunk! szól a Szent

Részletesebben

Ünnepi beszédet mondott dr. Szűcs Lajos, a Pest Megyei Közgyűlés elnöke

Ünnepi beszédet mondott dr. Szűcs Lajos, a Pest Megyei Közgyűlés elnöke XX. é vfo lya m XI. szá m 2 0 1 1. n o v e m b e r S z e n t An d rá s t h a v a KISKUNLACHÁZA ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÁNAK KÖZÉLETI, KULTURÁLIS, HAGYOMÁNYŐRZŐ ÉS SZÓRAKOZTATÓ LAPJA Október 23. Képes beszámoló

Részletesebben

Kiliti. Dunakilitiért Díjas: Erdôs Imre 3. 2014. szeptember. Szeptember: itt az új tanév! Húszéves a nyugdíjas klub Ötvenéves osztálytalálkozó OLDAL

Kiliti. Dunakilitiért Díjas: Erdôs Imre 3. 2014. szeptember. Szeptember: itt az új tanév! Húszéves a nyugdíjas klub Ötvenéves osztálytalálkozó OLDAL 1 oldal Krónika Kiliti 2014. szeptember Dunakilitiért Díjas: Erdôs Imre 3. OLDAL Szeptember: itt az új tanév! Húszéves a nyugdíjas klub Ötvenéves osztálytalálkozó 5. oldal 7. oldal 11. oldal 2 Cyan Magenta

Részletesebben

2011. Magyarok Nagyasszonya III. évfolyam, 9. szám

2011. Magyarok Nagyasszonya III. évfolyam, 9. szám BOLDOGASSZONY 2011. Magyarok Nagyasszonya III. évfolyam, 9. szám SZAKRÁLIS KISEMLÉK Szentháromság kápolna Tornaújfaluban - 6. old PAPOKAT EVELT Egy indiai édesanya élete - 7. old. KATOLIKUS ISKOLA Bepillantás

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ Közéleti információs lap XXI. évfolyam, 2011. július A Magyar Köztársaság Diákolimpia bajnokai a kosárlabdázó lányok Miskolc város volt a helyszíne a III. korcsoportos (1998 és azután

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám

REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám Lekonfirmáltunk! Vártuk az ősembert...! Az egyháztag fogadalma 101 éves lettem

Részletesebben

DIÓSD VÁROS INGYENES KÖZÉLETI HAVILAPJA. XXV. évfolyam 3. szám 2015. március. 1848 hőseire emlékeztünk

DIÓSD VÁROS INGYENES KÖZÉLETI HAVILAPJA. XXV. évfolyam 3. szám 2015. március. 1848 hőseire emlékeztünk DIÓSD VÁROS INGYENES KÖZÉLETI HAVILAPJA XXV. évfolyam 3. szám 2015. március 1848 hőseire emlékeztünk AUTÓCENTRUM SZABÓ KFT. 2030 ÉRD, KIS-DUNA U. 9., TEL.: 06 (23) 521 310, WEB.: WWW.RENAULTSZABO.HU www.renault.hu

Részletesebben

is biztos vagyok, hogy sokan nem tudják azt sem, hogy a karcagi kórház már nem városi,

is biztos vagyok, hogy sokan nem tudják azt sem, hogy a karcagi kórház már nem városi, XXVI. évf. 43-44. szám 2013. december 20. INGYENES ÖNKORMÁNYZATI HETILAP Egyszerűbb és átláthatóbb lett a költségvetésünk Interjú Dobos László polgármesterrel Önkormányzati szinten az idei év jelentős

Részletesebben