TARTALOM II. III. IV. VI. VII. VIII. IX.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOM II. III. IV. VI. VII. VIII. IX."

Átírás

1

2 TARTALOM I. Bevezető II. Településszerkezeti terv és leírás 1. A területfelhasználás 2. A tájrendezési és természetvédelem 3. A zöldfelületi rendszer 4. Az örökségvédelem 5. A közlekedés 6. A közműellátás 7. A környezetvédelem 8. A védőterület és védősávok 9. A korlátozások III. Változások (beavatkozások és ütemezések) IV. A település területi mérlege V. A területrendezési tervvel való összhang igazolása VI. A biológiai aktivitásérték számítási eredménye VII. Településszerkezeti terv alátámasztó munkarészei: a) Környezeti értékelés b) Mérnökgeológiai szakvélemény VIII. Helyi építési szabályzat módosító rendelete IX. Terviratok, függelékek 1. Településfejlesztési döntés 2. Tájékoztatás a környezeti értékelés szükségességéről 3. Önk-i határozat környezeti értékelés szükségességéről 4. Partnerségi egyeztetésről döntés 5. Szakhatósági levelek, vélemények 6. Önkormányzati állásfoglalás

3 DECS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 3. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA /KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT IDEGENFORGALMI TERÜLET KIALAKÍTÁSA CÉLJÁBÓL/ I. BEVEZETÉS 1. Településfejlesztési döntés Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 23/2013. (I. 30.) Kt számú határozatában (Településfejlesztési döntés) úgy döntött, hogy Településrendezési tervét módosítja a szőlőhegyen található kertes mezőgazdasági terület különleges beépítésre nem szánt idegenforgalmi területbe történő átsorolása érdekében. 2. Előzmények Településfejlesztési koncepció elfogadva 48/2007. (III. 29.) Öh határozattal Településszerkezeti terv - elfogadva 137/2008. (VIII. 26.) Kt határozattal Helyi Építési Szabályzat jóváhagyva 19/2008. (X. 01.) Kt rendelettel Településszerkezeti terv 1. számú módosítása (Decsi Szőlőhegy Mk-Bk övezet kialakítása) elfogadva a 4/2011. ( ) sz. Kt. Határozattal Helyi Építési Szabályzat 1. számú módosítása - jóváhagyva 1/2011. (I. 27.) számú Kt rendelettel Településszerkezeti terv 2. számú módosítása (Decsi Szőlőhegy Kk-id övezet kialakítása) elfogadva a 86/2012. (IV.25.) sz. Kt. Határozattal Helyi Építési Szabályzat 2. számú módosítása - jóváhagyva 12/2012. (V.03.) számú Kt rendelettel Környezeti értékelés szükségességéről szóló tájékoztatás és döntés elfogadva 218/2013. (IX. 25.) számú határozattal. A Településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerség rendjéről - 59/2013. (III. 27.) 3. A módosítás általános célja, rövid leírása: Különleges beépítésre nem szánt idegenforgalmi terület kialakítása Kk-id A szőlőhegyi 1628/9, 1628/10, 1630 hrsz-ú ingatlanokon a tulajdonosok részéről igényként merült fel az általuk termelt mezőgazdasági termékek és élelmiszerek előállítására és bemutatására szolgáló gazdasági épület építésére, mely falusi vendégasztal szolgáltatásra alkalmas helyiséget is tartalmazna. Ez a szolgáltatás maximum napi 15 fő vendégül látását jelenti a helyben előállított terményekből és élelmiszerekből. A jelenlegi Mk-z, azaz a volt zártkerti szőlőhegyi kertes mezőgazdasági terület övezete idegenforgalomhoz kapcsolódó funkciók létesítését nem teszi lehetővé. A környék borászati kultúrája miatt egyre nagyobb szerepet kap a borturizmus fejlesztése. A kertes mezőgazdasági területeken jelenleg nem létesíthető előbbit támogató funkció. A különleges beépítésre nem szánt különleges idegenforgalmi terület kialakításával az idegenforgalomhoz - elsősorban a falusi turizmushoz, a szőlészet-borászathoz kapcsolódó bemutatóhely, falusi vendégház és az ezen funkciókkal összhangban lévő rekreációs, szolgáltató funkciók létesülhetnének a jelenlegi rendeltetések megtartása mellett. A jelenlegi szőlőhegy látványa a területfelhasználás változásával nem módosulna jelentős mértékben, tekintettel arra, hogy a tervezett övezetben is hasonló tömegű, kialakítású épületek, építmények létesülhetnek. Helyi Építési Szabályzat módosításra kerül a különleges beépítésre nem szánt idegenforgalmi terület övezetére vonatkozó beépítési értéket tekintve. (3%-ról 5 %-ra történő emeléssel). A tervezett módosítással a terület jövőbeni beépítettsége a környezetében lévő területek - volt zártkerti szőlőhegyi kertes mezőgazdasági övezet - beépítési paramétereit kismértékben haladja meg.

4 II. DECS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSÁNAK III. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA (DECSI SZŐLŐHEGYEN KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT IDEGENFORGALMI TERÜLETBE SOROLÁS) Jóváhagyva a..sz. Kt. határozattal (A mellékelt településszerkezeti tervlappal együtt értelmezendő) 1. A területfelhasználás A tervezési terület Decs közigazgatási területének nyugati részén, a szőlőhegy északi részén, különleges külterületen (volt zártkerti részen) található. A módosítás az 1628/9.; 1628/10.; 1630.; és a hrsz-ú ingatlanokat érinti. A tömb az alábbi területekkel határolt: Északi irányból: 1627 hrsz-ú út Keleti irányból: 56. számú főút (0102/8. hrsz) és hrsz-ú út Nyugati irányból: zártkert határa Déli irányból: hrsz-ú út A módosítással érintett ingatlanok Mk-z, azaz volt zártkerti szőlőhegyi kertes mezőgazdasági területből Kk-id, különleges beépítésre nem szánt idegenforgalmi területbe kerül átsorolásra. A különleges területbe azok a területek tartoznak, amelyek a rajtuk elhelyezendő építmények különlegessége miatt az OTÉK által meghatározott egyéb területektől eltérő területek. A területen a szőlészet-borászathoz kapcsolódó bemutatóhely, falusi vendégház és az ezen funkciókkal összhangban lévő rekreációs, szolgáltató épületek helyezhetők el. A főépületben lakófunkció is létesíthető. 2. A tájrendezési és természetvédelem A módosítással érintett terület a szőlőhegy teljes területével együtt a Megyei Területrendezési Terv alapján is tájképvédelmi terület övezetébe esik. A területen helyi, vagy országos védettség alatt álló, vagy arra érdemes/javasolt természeti érték nem található. A szőlőhegyen a kertes mezőgazdasági területeken kívül kertes mezőgazdasági birtokközpont kialakítására alkalmas területek, valamint különleges beépítésre nem szánt idegenforgalmi területek is találhatóak, amelyeken a borászathoz, vendéglátáshoz, szálláshely szolgáltatáshoz kapcsolódó szolgáltató funkciók is elhelyezhetőek. A módosítást érintő területen a kertes mezőgazdasági területekhez hasonló kialakítású, tömegű épületek létesíthetőek, amelyek illeszkednek a meglévő adottságokhoz. A tájképvédelmi területre vonatkozó előírások alapján az övezetben közművezetékeket és járulékos közműépítményeket tájba illesztett módon, a tájképvédelmi célok megvalósulását nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával - beleértve a felszín alatti vonalvezetést is - kell elhelyezni. 3. A zöldfelületi rendszer A tervezési terület a Szekszárdi-dombság része. A területen és környezetében lévő mezőgazdasági ingatlanok túlnyomó részt szőlő és kert művelési ágba tartoznak. A szőlőhegyi dombságra jellemzően ezen a területen is számos kisebb gazdasági épület (tanya) és lakóépület található. A terület zöldfelületi aránya jellemzően nagy, mely a módosítást követően is megmarad. 4. Az örökségvédelem A tervezési területen belül az övezeti átsorolással érintett ingatlanokon országos védelem alatt álló vagy arra javasolt építmény nem található. A vizsgált tömböt a település rendezési terve helyi területi védelem alá helyezi, amelynek környezetében számos helyi védett épület is található. A területen a helyi építési szabályzat helyi területi védelemre vonatkozó előírásai betartandók.

5 Régészeti vagy régészeti érdekű terület a tervezési helyszínen nem ismeretes. Az építés során előkerülő régészeti leletek felbukkanása esetén a hatályos vonatkozó jogszabályok betartandóak. 5. A közlekedés A módosítással érintett terület közelében, attól keleti irányban halad az 56. számú főút, amelyre csatlakozó dülőutak tárják fel a területet. A módosítással érintett ingatlanok mindegyike közútról, vagy saját használatú útról megközelíthető. 6. A közműellátás A módosítással érintett terület beépítésre nem szánt területbe sorolt. A közművesítettség mértéke a területen létesítendő technológiák, funkciók ismeretében alakítandók ki. A tervezési területen a szennyvízcsatorna-hálózat nincs kiépítve, ezért az ott épülő új létesítmények, épületek szennyvizének gyűjtését és kezelését jogszabályi előírásoknak megfelelően - egyedi megoldásokkal, a technológia, illetve tevékenység függvényében kell kialakítani (pl. házi szennyvíztisztító berendezés). A terület vezetékes ivóvízzel ellátott. Új létesítmények építése esetén a hálózatra való csatlakozással oldható meg a vízellátás. A terület oltóvíz ellátása érdekében tüzi víz tárózó medence építése javasolt a területen. A tervezési területen a csapadékvíz elvezetését úgy kell megoldani, hogy az alacsonyabban fekvő épületeket ne veszélyeztesse. A településen a vezetékes földgázhálózatot kiépítették. A hálózat tervezett bővítése a területhez közel halad. Ennek megvalósítását követően esetleges igény felmerülése esetén újabb hálózatbővítéssel ez a terület is ellátható lesz. A terület elektromos energiával ellátott. Telefon, internet szolgáltatás a területen elhelyezendő funkciók ismeretében építendő ki. 7. A környezetvédelem Az övezeti átsorolás az alábbi környezetvédelmi kérdéseket veti fel: Földvédelem: A vizsgált terület környezeti állapota jónak mondható. Egykori zártkerti területen fekszik, ahol a kisméretű, 1500 m 2 és 3000 m 2 közötti nagyságú telkeken elsősorban szőlőművelés, gyümölcsös és kiskertes művelés folyik. A tulajdonos több ilyen telket vásárolt meg és rendezett 1 helyrajzi szám alá. A szomszédos telkek jelentős részén 60 m 2 80 m 2 nagyságú gazdaság épület is található. A területet keleti irányból az 56. számú főút határolja, nyugati irányból pedig a Szekszárdi-dombság déli nyúlványa. Felszín alatti vizek védelme: A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 2. számú melléklete tartalmazza a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területek besorolásának a feltételrendszerét, a besorolásokat pedig a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet tartalmazza, mely szerint Decs település közigazgatási területe a fokozottan érzékeny területek körébe sorolható, és beletartozik a kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területek közé is. A tervezési terület a környezetvédelemért felelős miniszter által jóváhagyott, 1: méretarányú országos érzékenységi térképe alapján érzékeny területnek ( 2a 20 mm-nél nagyobb utánpótlódású területek ) minősül és nem érint kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területet. Továbbá a tervezési terület morfológiailag kiemelt helyzetéből és földtani felépítéséből eredően azonban kevésbé érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területnek tekinthető és 500 m-es környezetében nem ismert ivóvíz kivétel sem. A tervezési terület azonban nem érinti sem a decsi vízműkutak, sem egyéb távlati, vagy meglévő vízbázis meglévő, vagy kijelölés alatt álló vízbázis védelmi területét. A tervezési terület decsi vízműkutak védőterületétől több mint 3 km-re található. Zaj- rezgésterhelés, levegőszennyezés: A módosítással érintett területen és annak környezetében légszennyezettség szempontjából ökológiailag sérülékeny területek nincsenek. A környezeti levegőben található légszennyező anyagokra vonatkozó határértékeket a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet szabályozza. A módosítással érintett területen tervezett tevékenységekkel kapcsolatban nincs tudomásunk olyan tevékenységről, mely jelentős levegőszennyezéssel járna. Amennyiben a tervezési területen mégis olyan

6 tevékenység kialakítását tervezik, amelyet a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. -a tartalmaz, akkor védelmi övezetet kell majd kijelölni a kormányrendeletben foglaltak szerint. A tervezési területen a tevékenység úgy végezhető, illetve a fejlesztést úgy kell tervezni, hogy a környezeti zajkibocsátási határértékek betarthatók legyenek. A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. (2) bekezdésben fel nem sorolt esetekben a környezeti zajforrás vélelmezett hatásterülete a környezeti zajforrást magába foglaló telekingatlan és annak határától számított 100 méteres távolságon belüli terület. A zajtól védendő területek és objektumok felsorolását szintén a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet tartalmazza, mely szerint a tervezési területen, ill. annak környezetében nincsenek sem védendő területek sem védendő objektumok. A zajterhelési határértékek teljesüléséről az üzemeltetőnek minden üzemelési körülmény esetén gondoskodnia kell. A Kk-id övezet azonban, a rajta elhelyezhető funkciók jellegéből fakadóan számottevő zajterheléssel nem járnak. 8. A védőterület és védősávok A területen a 2. pontban már ismertetett tájképvédelmi területen, és a 4. pontban ismertetett helyi területi védelmen kívül védőterület vagy egyéb védősáv nincs. 9. A korlátozások Mérnökgeológia Az OTrT kiemelt térségi és megyei területrendezési terv szinten a települést érintően földtani veszélyforrás területének övezetét állapítja meg. A település nyugati oldalán, valamint a módosítással érintett területen a jelenleg hatályban lévő megyei területrendezési terv csúszásveszélyes területet jelöl. A településrendezési terv I. számú módosítása során (decsi szőlőhegy Mk-bk jelű kertes mezőgazdasági övezet kialakítása) a Helyi Építési Szabályzat előírásai kiegészültek a csúszásveszélyes területekre vonatkozó beépítési feltételekkel. III. VÁLTOZÁSOK (BEAVATKOZÁSOK ÉS ÜTEMEZÉSEK) Az övezeti átsorolás jelentős változást nem eredményez, ugyanis beépítésre nem szánt övezetből egy másik beépítésre nem szánt övezetbe kerül átsorolásra a terület. Változást a területen elhelyezhető funkciók jelentik. IV. A TELEPÜLÉS TERÜLETI MÉRLEGE módosítással érintett terület nagysága: Decs zártkerti területének nagysága: Tolna megye összes zártkerti területének nagysága: terület az eltérés mértéke %-ban Tolna megyéhez viszonyítva 2 ha 0,075 % 1,3 % 153,2* ha 5,7 % 100 % 2665,1* ha 100 % az eltérés mértéke %-ban Decs területéhez viszonyítva * Tolna megye teljes területéhez viszonyítva az övezeti átsorolással érintett terület mérete nem jelentős.

7 V. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA A területrendezési tervekkel való összhang megteremtése A településrendezési terveknek a magasabb rendű országos és megyei területrendezési tervvel összhangban kell állniuk. Az Országos Területrendezési Tervről (továbbiakban: OTrT) szóló évi XXVI. törvény évi módosítása szerint Decs közigazgatási területének keleti része erdőgazdálkodási térségbe, nyugati része vegyes területfelhasználású térségbe, további területeinek nagy része mezőgazdasági térségbe tartozik. A települést nyugati oldalról érinti az M6 jelű autópálya, valamint az egyéb országos törzshálózati vasútvonal egy-egy szakasza. Az országos övezetek közül Decs területét, illetve azon belül a módosítás területét az alábbi övezetek érintik: - Országos ökológiai hálózat: a település területét érinti, a módosítással érintett területet nem. - Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület: a település közigazgatási területét érinti, a módosítással érintett területet nem. - Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület: a település közigazgatási területét érinti, a módosítással érintett területet nem. - Országos jelentőségű tájképvédelmi terület: a település közigazgatási területét, valamint a módosítással érintett területet érinti. - Kulturális örökség szempontjából kiemelten kezelendő terület: a település területét érinti. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Dél-dunántúli Iroda 440/3082/002/2010. számú, én kelt levele alapján a település területén nem található világörökség, illetve világörökség várományos terület. - Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület: a település területét érinti, a módosítással érintett területet nem. - Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területe: a település területét érinti, a módosítással érintett területet érinti. - Együtt tervezhető térségek: a település területét érinti. 01. Országos ökológiai hálózat övezete 02. Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete 03. Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 05. Országos jelentőségű tájképvédelmi terület 06. Kulturális örökség szempontjából kiemelten kezelendő terület 07. Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőségvédelmi terület 08. felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő terület 10. Együtt tervezhető térségek területe

8 Tolna Megye Területrendezési Tervének /jóváhagyva 1/2005. (II. 21.) önkormányzati rendelet, módosítva 4/2012. (II. 17.) számú önkormányzati rendelettel/ Térségi Szerkezeti Terve szerint a község területét az alábbi térségi területfelhasználási kategóriák érintik: a keleti, Duna menti területek (Gemenci erdő) erdőgazdálkodási térségbe, a középső legnagyobb területek (Sárköz síkvidéki része) a mezőgazdasági térségbe, 56. főúttól nyugatra, (Szekszárdi-dombság területe) a vegyes területfelhasználási térségbe tartoznak. A község külterületét az alábbi közlekedési elemek érintik: M6 jelű gyorsforgalmi út, 56. számú főút, mellékutak, egyéb országos törzshálózati vasútvonal, keskeny nyomtávú vasútvonal, térségi kerékpárút hálózat eleme. Az MRT övezetei közül Decs területét az alábbiak érintik: - Magterület, ökológiai folyosó, pufferterület: a település területét érinti, a módosítással érintett területet nem. - Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület: a település területét érinti, a módosítással érintett területet nem. - Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület, erdőtelepítésre alkalmas terület: a település területét érinti, a módosítással érintett területet nem. - Országos jelentőségű tájképvédelmi terület, térségi jelentőségű tájképvédelmi terület: az Országos jelentőségű tájképvédelmi terület érinti a módosítással érintett területet. - Világörökség és világörökség várományos terület: a község területét a történeti települési terület érinti. - Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület: a település területét érinti, a módosítással érintett területet nem. - Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területe: a település teljes területét érinti. - Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület: a település területét nem érinti. - Együtt tervezhető térség: Sióagárd, Tolna, Szekszárd, Őcsény, Decs településeket szekszárdi fejlesztési alközponttal együtt tervezhető település-együttesként jelöli. - Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület, honvédelmi terület: a település területét nem érinti. - Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület: a település területét nem érinti. - Nagyvízi meder: a község területét érinti, a módosítással érintett területet nem. - Földtani veszélyforrás területe: a település teljes területét érinti. - Vízeróziónak kitett terület: a település teljes területét érinti. - Széleróziónak kitett terület: a település teljes területét érinti. - Rendszeresen belvízjárta terület: a község területét érinti, a módosítással érintett területet nem. VI. A BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁSI EREDMÉNYE A településrendezési terv módosítása során nem kerül sor beépítésre szánt terület kialakítására, a biológiai aktivitás érték nem csökken. Decs, február 26. Deák Varga Dénes vezető tervező TT Biczó Ernő polgármester Tóth Dóra Kata okl. településmérnök

9

10 VII. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEI: a) TÁJÉKOZTATÁS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS SZÜKSÉGESSÉGÉRŐL ELŐZMÉNYEK Decs nagyközség érvényes Településrendezési tervvel rendelkezik. A Képviselőtestület a Településszerkezeti tervet és leíró részét az 137/2008. (VIII. 26.) Kt számú határozattal, a Szabályozási tervet és a Helyi Építési Szabályzatot a 19/2008. (X. 01.) Kt számú rendelettel hagyta jóvá. A terv 2011-ben módosításra került, amelyet a 14/2011. ( ) sz. Kt. Határozattal és az 1/2011. (I. 27.) számú Kt rendelettel hagytak jóvá. A tervet 2012-ben is módosították, amelyet 86/2012. (IV. 25.) sz. Kt. határozattal és 12/2012. (V. 03.) számú rendelettel hagytak jóvá. A terv jóváhagyása óta felmerült magáncélú fejlesztési elképzelések szükségessé tették a Településrendezési terv módosítását, ezen belül a Településszerkezeti terv, a Szabályozási terv és a Helyi Építési Szabályzat kerül módosításra. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló, többször módosított évi LXXVIII. Törvény szabályozza a településrendezési tervek készítésének és jóváhagyásának rendjét. A törvényben foglaltaknak megfelelően a módosítás első lépéseként az Önkormányzat Képviselőtestülete 23/2013. (I. 30.) Kt számú határozatban kinyilvánította szándékát a Településrendezési Terv módosításáról, illetve meghatározta annak lényegi tartalmát (Településfejlesztési döntés). Az Önkormányzat, illetve a településszerkezeti terv és szabályozási terv elkészítésével megbízott tervezőiroda megállapította, hogy a rendezési terv módosítása az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: KR.) 1. (3) bekezdésének hatálya alá tartozik. A várható környezeti hatás jelentőségének eldöntése céljából a KR. 4. (3) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk. 1. A TERVEZÉSI FELADAT A tervezési megbízás alapján a törvény előírásai szerint a már elkészült, településfejlesztési koncepción alapuló, szakágankénti alátámasztó munkarészeket tartalmazó településszerkezeti terv és szabályozási terv, valamint helyi építési szabályzat módosítása szükséges. A terv módosítása a községhez tartozó egykori zártkerti rész, a Szőlőhegy területén található, az 56. számú főúttól nyugati irányban. 2. A TERV, ILLETVE PROGRAM CÉLJA Decs nagyközség önkormányzata az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény valamint az országos településrendezési és építési követelményekről szóló módosított 253/1997.(XII.20.) korm. rendeletnek, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormány rendeletnek megfelelően kívánja megalkotni a tárgyi településrészre vonatkozó építési előírásait. 3. A MÓDOSÍTÁS LÉNYEGE ÉS AZ EREDETI TERVHEZ, ILLETVE PROGRAMHOZ MÉRT JELENTŐSÉGE - A Mk-z jelű, volt zártkerti szőlőhegyi kertes mezőgazdaság terület övezet egy részének Kk-id jelű, különleges beépítésre nem szánt idegenforgalmi területbe való átsorolása. A szőlőhegyi 1628/9, 1628/10, 1630 hrsz-ú ingatlanokon a tulajdonosok részéről igényként merült fel különleges beépítésre nem szánt idegenforgalmi terület kialakítása. A évi településrendezési terv módosítás már jelölt ki ilyen területfelhasználást a szőlőhegyen. A jelenlegi Mk-z, azaz a volt zártkerti szőlőhegyi kertes mezőgazdasági terület övezete idegenforgalomhoz kapcsolódó funkciók létesítését nem teszi lehetővé. A környék borászati kultúrája miatt egyre nagyobb szerepet kap a borturizmus fejlesztése. A kertes mezőgazdasági területeken jelenleg nem létesíthető előbbit támogató funkció. A különleges beépítésre nem szánt különleges idegenforgalmi terület kialakításával az idegenforgalomhoz - elsősorban a falusi turizmushoz, borturizmushoz kapcsolódó funkciók létesülhetnének a jelenlegi rendeltetések megtartása mellett. A jelenlegi szőlőhegy

11 látványa a területfelhasználás változásával nem módosulna jelentős mértékben, tekintettel arra, hogy a tervezett övezetben is hasonló tömegű, kialakítású épületek, építmények létesülhetnek. A terület beépítésre nem szánt területből (Mk-z) különleges beépítésre nem szánt idegenforgalmi területbe kerül átsorolásra, ezért a 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet 3 b. alapján biológiai aktivitásérték számítás nem szükséges. A tervezett falusi vendégház létesítése új munkahely lehetőséggel járhat, ami a népesség helyben tartásának egyik fő eszköze. A földhivatali nyilvántartás alapján fent felsorolt földrészletek szőlő, szántó, gyümölcsös, kertes és kivett udvar művelési ágba tartoznak. A területen a beépítési intenzitás jelentősen nem változna, mert a jelenlegi Mk-z övezetben 3 %, amely a Kk-id jelű övezetben legfeljebb 5 %-ban kerül meghatározásra. A beépítésre nem szánt övezetek közművesítésére vonatkozóan a hatályos HÉSz az alábbi előírást tartalmazza: HÉSZ 34. (1) e pontja A beépítésre nem szánt területén elhelyezhető építményben keletkező szennyvizeket ha : - a napi keletkező szennyvíz mennyisége nem haladja meg az 5 m 3 -t és a közcsatorna hálózat még nem került kiépítésre, a település közcsatornázásának kiépítését követően pedig nem közelíti meg a területet 100 m távolságon belül, akkor a közcsatorna hálózat kiépítéséig, a szennyvizeket vízzárósági próbával igazoltan vízzáróan kivitelezett, zárt medencébe kell összegyűjteni és szippantó kocsival a kijelölt lerakóhelyre szállítani. Ha a közcsatorna hálózat kiépítése a területet 100 m távolságon belül megközelíti, akkor az érintett ingatlanokat egy éven belül kötelezni kell a közcsatornára való rákötésre. - a napi keletkező szennyvíz mennyisége meghaladja a 5 m 3 -t, a majd kiépítendő közcsatorna hálózathoz csatlakozni 200 m távolságon belül nem lehet, megfelelő befogadó rendelkezésre áll továbbá egyéb előírások, korlátok nem tiltják, valamint illetékes szakhatóságok (ÁNTSZ és a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség) hozzájárulnak, akkor a keletkező szennyvizek tisztítására engedélyezhető helyben létesítendő szennyvíztisztító kisberendezés alkalmazása. A kisberendezés védőterület igénye nem nyúlhat túl a tárgyi telken. A tisztítóberendezéssel azt a tisztítási hatásfokot kell teljesíteni, amit a befogadóhoz igazítva az illetékes szakhatóság (Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség) meghatároz. Amennyiben a keletkező szennyvíz mennyisége meghaladja a napi 5 m 3 -t, de bármelyik illetékes szakhatóság nem ad hozzájárulást, akkor helyi szennyvíztisztító kisberendezés létesítése nem engedélyezhető, ki kell várni a közcsatorna csatlakozás lehetőségét, különben addig új építési engedély nem adható. 4. HELYZETISMERTETÉS ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI INFORMÁCIÓK A vizsgált terület környezeti állapota jónak mondható. Egykori zártkerti területen fekszik, ahol a kisméretű, 1500 m 2 és 3000 m 2 közötti méretű telkeken elsősorban szőlőművelés, gyümölcsös és kiskertes művelés folyik. Tulajdonos több ilyen telket vásárolt meg és rendezett 1 helyrajzi szám alá. A szomszédos telkek jelentős részén 60 m 2 80 m 2 nagyságú gazdaság épület is található. A területet keleti irányból az 56. számú főút határolja, nyugati irányból pedig a Szekszárdi-dombság déli nyúlványa. A terület részben vezetékes ivóvízzel ellátott. Új létesítmények építése esetén a hálózat bővítésére lehetőség van. A területen vezetékes szennyvízhálózat nincs, kiépítését a belterülettől való távolság és a terület funkciója, a beépítés alacsony intenzitása nem teszi indokolttá. A tervezési területen a csapadékvíz-elvezetése a terület morfológiai adottságai miatt biztonságosan megoldható a befogadóba. A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 2. számú melléklete tartalmazza a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területek besorolásának a feltételrendszerét, a besorolásokat pedig a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet tartalmazza, mely szerint Decs település közigazgatási területe a fokozottan érzékeny területek körébe sorolható, és beletartozik a kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területek közé is. A tervezési terület a környezetvédelemért felelős miniszter által jóváhagyott, 1: méretarányú országos érzékenységi térképe alapján érzékeny területnek ( 2a 20 mm-nél nagyobb utánpótlódású területek ) minősül és nem érint kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területet. Továbbá a tervezési terület morfológiailag kiemelt helyzetéből és földtani felépítéséből eredően azonban kevésbé érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területnek tekinthető és 500 m-es környezetében nem ismert ivóvíz kivétel sem. A 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, amely a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vizilétesítmények védelméről szól, meghatározza a felszín alatti vízbázisok esetében a belső, külső, valamint a hidrogeológiai védőidom és védőterületek meghatározásának, kijelölésének, kialakításának, és fenntartásának módját. Decs közigazgatási területét érinti a decsi vízműkutak, mint sérülékeny helyzetű védendő vízbázisok előzetesen lehatárolt védőterülete.

12 A tervezési terület azonban nem érinti sem a decsi vízműkutak, sem egyéb távlati, vagy meglévő vízbázis meglévő, vagy kijelölés alatt álló vízbázis védelmi területét. A tervezési terület decsi vízműkutak védőterületétől több, mint 3 km-re található. A településen a vezetékes földgázhálózatot kiépítették. A hálózat tervezett bővítése a területhez közel halad. Ennek megvalósítását követően esetleges igény felmerülése esetén újabb hálózatbővítéssel ez a terület is ellátható lesz. A tervezett létesítmények energiaszükségletét elektromos hálózatra való rácsatlakozással lehet biztosítani. A módosítással érintett területen és annak környezetében légszennyezettség szempontjából ökológiailag sérülékeny területek nincsenek. A környezeti levegőben található légszennyező anyagokra vonatkozó határértékeket a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet szabályozza. A módosítással érintett területen tervezett tevékenységekkel kapcsolatban nincs tudomásunk olyan tevékenységről, mely jelentős levegőszennyezéssel járna. Amennyiben a tervezési területen mégis olyan tevékenység kialakítását tervezik, amelyet a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. -a tartalmaz, akkor védelmi övezetet kell majd kijelölni a kormányrendeletben foglaltak szerint. A tervezési területen a tevékenység úgy végezhető, illetve a fejlesztést úgy kell tervezni, hogy a környezeti zajkibocsátási határértékek betarthatók legyenek. A környezeti zaj- és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. (2) bek. szerint a tervezett tevékenységek környezeti zajt előidéző, üzemi zajforrásaira vonatkozóan a tevékenység megkezdése előtt a környezeti zaj- és rezgésforrás üzemeltetője köteles a zajforrások hatásterületét méréssel vagy számítással meghatározni és szükség esetén a környezetvédelmi hatóságtól környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, továbbá köteles a határérték betartásának feltételeit megteremteni. A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. (2) bekezdésben fel nem sorolt esetekben a környezeti zajforrás vélelmezett hatásterülete a környezeti zajforrást magába foglaló telekingatlan és annak határától számított 100 méteres távolságon belüli terület. A zajtól védendő területek és objektumok felsorolását szintén a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet tartalmazza, mely szerint a tervezési területen, ill. annak környezetében nincsenek sem védendő területek sem védendő objektumok. A zajterhelési határértékek teljesüléséről az üzemeltetőnek minden üzemelési körülmény esetén gondoskodnia kell. A Kk-id övezet azonban, a rajta elhelyezhető funkciók jellegéből fakadóan számottevő zajterheléssel nem járnak. ÖSSZEFOGLALÁS A településrendezési terv módosítása az alábbi területeket érinti: Decs község 1628/9, 1628/10, 1630, 1631, hrsz-ú ingatlanai. A területek környezeti állapota jó. A volt zártkertet érintő módosítás során a feltárt gondok és hiányosságok megoldásával, a tervezett fejlesztések végrehajtásával tovább javítható a terület környezeti állapota és a település adottságaiból adódó lehetőségek jobban kihasználhatók lesznek. A tervezett módosítás várható környezeti hatásainak előzetes értékelését a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet (KR.) 2. számú mellékletében foglalt szempontrendszer szerint elvégeztük, és az alábbiakat állapítottuk meg. 1. A településrendezési-terv tervezett módosítása a nem megújuló erőforrás felhasználással nem jár; b) nem befolyásol más tervet; c) elősegíti a fenntartható fejlődést; d) nem vonatkozik olyan területre vagy kérdéskörre, ahol jelentős környezeti problémák lennének; e) környezettel kapcsolatos közösségi jogszabályokat nem érint. 2. A településrendezési-terv módosítás várható környezeti hatásai a) várhatóan nem jelentősek, visszafordíthatatlan folyamatokat nem indítanak el; b) negatív környezeti hatásokat nem indukál, azokat várhatóan nem erősíti; c) az országhatáron nem terjednek át; d) kedvező környezeti változásokat idézhetnek elő, az emberi egészségre, a környezetre kockázatot nem jelentenek;

13 e) csak az érintett területre korlátozódnak, az érintett lakosság száma nem növekszik; f) olyan területet nem érintenek, amelyek hazai (országos vagy helyi), közösségi vagy más nemzetközi szintű védettséget élveznek; g) a KR. 4. számú melléklet és pontjaiban felsorolt következményeket feltételezhetően nem idézik elő. 3. A tervmódosítással érintett a) terület az Országos Területrendezési Terv szerint országos jelentőségű tájképvédelmi terület egyéb szempontból nem különleges; b) területen a környezetvédelmi határértékeket [Kvt. 4. s), t), u) pontjai] elérő vagy azt meghaladó igénybevétel, kibocsátás, illetve szennyezettség nem ismert; c) terület hasznosítása, használata nem intenzív. A tervezési feladattal kapcsolatosan előzetesen leírt tények és szempontok, valamint a KR. 2. számú melléklete szerint elvégzett értékelés alapján szakmai álláspontunk az, hogy a jelen tervezési feladat és tervmódosítás környezeti vizsgálat nélkül is megvalósítható. Székesfehérvár, szeptember 30. Szente Zoltán Tóth Dóra Kata Szente Eszter okleveles geofizikus-mérnök környezetvédelmi szakértő településmérnök okleveles vegyész környezetvédelmi szakmérnök

14 1. Általános jellemzők Decs dombsági részletére b) Mérnökgeológiai szakvélemény Decs település igazgatási területe több magyarországi nagytáj érintkezési sávjában található. Ennek eredményeként adódik, hogy a település kiemeltebb és nyugati helyzetű részlete a Dél-dunántúli dombsághoz, míg a keleti részletben közel kiegyenlített síkságként mutatkozó jóval alacsonyabb egysége az Alföld nagytájhoz tartozó. Az említett nagytájak jelenlétének eredményeként jelentős tagoltság jellemzi a települést. Így a tájkataszter a Szekszárdi-dombvidék kistájhoz tartozó részleteként pontosítja a Decshez igazgatási területéhez tartozó dombsági részletet. Az 56. sz. közlekedési úttól nyugatra fokozatosan emelkedő a tendenciájú a kistájhoz tartozó részlet. Ezen sávban a szintkülönbség helyenként meghaladja a 60 m-t is, hiszen a dombsági területhez tartozó völgyhátak közötti felszíni vízválasztó vonalak környezetében alakult ki a település igazgatási területének határvonala. A viszonylag szűk sávban megvalósuló szintkülönbség következménye, hogy tartósan lakott egység nem is alakulhatott ki a keletre irányuló lejtőn. Az adott morfológiai viszonyokhoz történő alkalmazkodásként adódik tehát, hogy a település zártkerti részlete fejlődött ki a dombsági egység peremén az elmúlt évszázadokban. Építésföldtani szempontok alapján a laza üledékek általános előfordulása a jellemző. Ennek megfelelő helyi sajátosság, hogy azok feküjét alkotó szilárd kőzetek jelentős mélységük és számottevő fedettségük alapján érdektelennek minősülnek a településrendezési terv szempontjai alapján. A laza üledékek geológiai koruk alapján a takarósávhoz tartozóak, hiszen elsősorban pleisztocén korú löszök és helyi agyagok valamint iszapok váltakoznak egymással, továbbá foltszerűen azok feküjét alkotó felső-pannónai rétegek is megtalálghatók a terülten. A feküképződmények alapvetően agyagmárgával, kőzetlisztes agyaggal tagolt finomszemű homok és aleurit sávok egymással történő váltakozása és együttes vastagságuk meghaladja a 100 m-t. Mérnökgeológiai sajátosságok alapján igazolható, annak ellenére, hogy napjainkban már nem érzékelhető, hogy valójában a nem távoli Duna egykori magasparti sávjához tartozik a decsi külterület nyugati részlete. Az egykori magasparti területsávhoz való tartozást az is jól jellemzi, hogy a Decs igazgatási területéhez tartozó dombsági részletben több esetben jelentkeztek magasparti területekre jellemző felszínmozgások. Ennek ismeretében a megyei területrendezési terv földtani veszélyforrások érvényesülési területének előfordulását és területi lehatárolásának igényét is jelzi a településre vonatkozóan. A napjainkig megtörtént események a fő mozgástípusok alapján elsősorban csúszások voltak, továbbá azok közül a Görögszó nevezetű területrészen megmutatkozottak szerepelnek az Országos Felszínmozgásos Kataszterben is. Az archív adatok szerint az 1950-es és 1970-es években jelentkeztek azon csúszások, amelyek szerint a decsi igazgatási terület nyugati részlete a földtani veszélyforrások érvényesülési helyszíne. A kataszterben rögzített mozgások a pleisztocén korú képződmények lejtőirányú elmozdulásával alakultak ki. A mozgások kialakulására nagyon jellemző, hogy azok az agyagos és átázásra érzékeny réteghatások mentén megvalósuló gravitációs anyagáthelyeződésekkel történtek. A mozgások általános jellemzője volt, hogy szinte mindenkor a klimatikus hatások kilengései után (pl. szárazságot felváltó intenzív csapadékosság, tartós fagy utáni hirtelen felmelegedés) jelentkeztek. Területigényük nagymértékben függött a mozgás kiindulási helyétől, a mesterséges bevágások szintkülönbségeitől. Emiatt a mozgási pályák és az intenzitás egymáshoz viszonyítva eltért. Napjainkban a lassú ütemben fejlődő szeletes földcsúszások mellett fordulnak elő a gyors ütemű szőnyegcsúszások és az átázott kőzettömegek hirtelenül megmutatkozó mozgását eredményező sárfolyások. A mozgástípusok együttes értékelése alapján utólagosan megállapítható, hogy elsősorban a felszínhez közeli kőzettér sávja jut mozgásba és a nagy mélységben kifejlődő jóval nagyobb kőzettömegeket is mozgató suvadások (szeletes földcsúszások) kialakulása után azok átalakulásaként történik a nagyobb sebességű mozgástípusok jelentkezése. A mozgások kialakulásához jelentős mértékben hozzájárul az emberi jelenlét is, hiszen a napjainkban aktív helyszínek a szőlőültetvények területén azonosíthatók. A legutóbbi nagy kiterjedésű mozgásként az 1994-ben jelentkező és több hektárnyi területet érintő görögszói (Kútvölgyi) csúszás volt, amelynek utómozgásai még napjainkban is észlelhetők. A közelmúltban megvalósult terepfelvételezések szerint már 3 ha-t is meghaladja az aktivitást mutató helyszín nagysága. 2. A tervezett változtatással érintett területrész értékelése A vizsgált helyszín az 56. sz. közlekedési úttól nyugatra található azon lejtőn helyezkedik el, ahol nagy kiterjedésű és tervezett terepalakítással létesített ültetvények mellett kisebb zártkerti egységek, valamint erdőrészletek váltakoznak egymással. Építésföldtani szempontok alapján a terepszinten az eredeti állapotú rétegek mellett jelentős részleteken vannak olyan töltések, amelyek a helyi anyagok felhasználásával, azok

15 áttelepítésével kerültek jelenlegi helyükre az itteni tartós emberi jelenlét és megismétlődően végzett tevékenységek eredményeként. A hatásviselő természetes állapotú és helyzetű kőzettér valamint annak felhasználásával kiképzett töltések (teraszok) általános jellemzője, hogy a felszíni vizek átázására valamint eróziójára nagyon érzékenyek. Ezen nem megváltoztatható természeti adottság nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a lejtő meredekebb részletei, valamint a bevágásos és töltéses helyszíneken a jövőben kialakulhatnak az előre nem jelezhető klimatikus hatások következményeként a gravitációs tömegmozgások. A változtatásra kijelölt területrész (az előbbiekben jelzett rétegtani, mérnökgeológiai és morfológiai jellemzők alapján) földtani veszélyforrások övezetéhez tartozik. (A külön mellékelt térképkivágat a földtani veszélyforrások övezetének területi lehatárolását tartalmazza a változtatásra kijelölt egység környezetében.) A lejtőmozgások kialakulásának törvényszerűségei alapján fontos helyi adottság, hogy mindenütt az állapotváltozásra alkalmas kőzettér mutatkozik. Olyan aktív mozgásra, vagy annak fejlődésére utaló terepi jelenség viszont nincs a területen, amely meggátolná vagy számottevően korlátozná a tervezett terület felhasználást, de a kialakuló és a már meglévő épített környezet védelme érdekében azonban eleget kell tenni a jogszabályokban előírt általános feltételeknek és alkalmazkodni kell a helyi sajátosságokhoz. 3. Javaslatok Általános szabályként a földtani veszélyforrások kialakulásának törvényszerűségei ismeretében fontos, hogy: a) az új építmények hossztengelye ne legyen azonos a lejtőiránnyal, b) földmunkákkal ne legyen kialakítva függőleges kőzetfal (az 1:1 rézsűhajlások ajánlottak), c) töltések vagy teraszok (területi vagy vastagsági) kialakítása ne legyen feltételek nélküli, d) a csapadékvíz gyűjtése és elvezetése az építmények közvetlen környezetében ugyanúgy legyen megoldott teljes körűen, mint a földrészletek más részletein, A Helyi Építési Szabályzat tartalmára vonatkozóan az alábbiakat indokolt megadni: 1. Decs igazgatási területén a földtani veszélyforrások övezetében tartozó földrészleteken az építési engedélyezési dokumentációk tartalmát az általános érvényű előírásoknak való megfelelőséget érdekében kell egészíteni azon talajvizsgálati jelentéssel, amelynek tartalmát részletezi építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 8. sz. melléklet 6. pontja. 2. Az engedélyezési eljárás során az építésügyi hatóságnak vizsgálnia kell, hogy történik-e a jövőben a megvalósításra tervezett épített környezet építési engedélyben rögzített vagy annak várható hatásaként a természetes talajállapotokat károsan befolyásolva: - szikkasztás, koncentrált víznyeletés, - öntözéses területhasznosítás, 3. Az építési engedélyezési dokumentációban igazolni kell (nyomvonalak alaprajzon történő feltüntetésével), hogy a felszíni vizek elvezetése oly módon megoldott, hogy: - nem lehet, nem kerülhet veszélyeztetett helyzetben a meglévő és tervezett épített környezet, - a befogadóig biztosított az erózió nélküli elvezetés, 4. A 3 m-es vastagságot meghaladó és 100 m 2 -nél nagyobb területen tervezett bevágáshoz, feltöltéshez vagy teraszosításhoz olyan engedélyezési tervet kell készíteni, amelyhez mellékelni kell azon talajvizsgálati jelentést, amely igazolja, hogy a tervezett tevékenység nem kezdeményez káros hatásokat környezetében és tisztázza a megvalósítás technológiai követelményeit (pl.: felhasználható vagy beépíthető anyagok, munkavégzéskor a talajfizikai jellemzők, a munkaterület kialakítása, részletes technológiai utasítás stb.). 5. Felszínmozgás (csúszás, omlás, sárfolyás) jelentkezése esetén az építésügyi hatóság hivatalból elrendelheti a terület tulajdonosának vagy kezelőjének kötelezettségét a mozgásos események kezeléséhez, vagy a kialakult veszélyeztetés mértékének csökkentéséhez, ha igazolt, hogy a mozgás kialakulását a tulajdonos és kezelő tevékenysége okozta. Készítette: Kraft János

16 VIII. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÓ RENDELETE Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének.. számú önkormányzati rendelete Decs Nagyközség helyi építési szabályozásáról szóló 19/2008. (X. 01.) Kt. számú rendeletének (továbbiakban R.) módosításáról Decs nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX törvény 13. (1) bekezdés, valamint az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 6. (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazása alapján, az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 6/A. aa) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) kormányrendelet 9. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró (Baranya Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága, Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Szekszárd Polgármesteri Hivatal Építési Osztálya, Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága, Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Szekszárdi Szakaszmérnöksége,Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Megyei Főépítész, Baja Város Polgármestere, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Tolna Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége, Tolna Megyei Kormányhivatal Növény és Talajvédelmi Igazgatósága, Nemzeti Környezetügyi Intézet Közép-dunántúli Kirendeltség, Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ, Tolna Megyei Földhivatal, Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága, Baranya Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Állami Főépítész Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Pécsi Bányakapitánysága, Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, Szekszárdi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala) véleményének kikérésével a következőket rendeli el: I. A rendelet hatálya 1. Jelen rendelet csak a mellékletét képező Decs-Szőlőhegy egyes részét módosító Sz-3 jelű szabályozási tervlappal együtt érvényes, azzal együtt értelmezendő és alkalmazandó. II. Általános rendelkezések 2. A R. 1/A. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: /1/ Jelen rendelet csak a rendelet mellékletét képező SZT-1 jelű szabályozási tervlappal, SZT-2 jelű külterületi szabályozási tervlappal, valamint Decs-Szőlőhegy egyes részeit módosító Sz-1, Sz-2 és Sz-3 jelű szabályozási tervlapokkal együtt érvényes, azokkal együtt értelmezendő és alkalmazandó. 3. A R. 1/A. (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: /2/ A HÉSZ mellékletei: Szabályozási Terv (rajzi munkarészek) a) Teljes közigazgatási terület M = 1 : b) Belterület és környéke M = 1 : 4000 c) Decs-Szőlőhegy egyes részeit módosító tervlapok M = 1 : A R. 1/B (1) bekezdése az alábbi ponttal egészül ki: j) Építménymagasság: ( H ): az építmény valamennyi, a telek beépítettsége meghatározásánál figyelembe veendő építmény kontúrvonalára állított függőleges felületre vetített homlokzati vetületi-felület összegének (F) valamennyi, e vetületi-felület vízszintesen mért hosszának összegével (1) való osztásából (F/L) eredő érték.

17 Az építménymagasság megállapítása során: 1) az egyes homlokzati vetületi-felületeket az adott felületi síknak és a legfelső teljes építményszint záró szerkezetének felső síkjának metszésvonala vagy érintővonala és a síknak a rendezett tereppel való metszésvonala közötti magassággal kell megállapítani, legfeljebb 6,0 m magasságú két oromfal kivételével, amelyek nem az építmény hosszoldalán állnak, 2) az egyes homlokzatfelületekhez hozzá kell számítani - a kémény, a tetőszerelvények, a 0,5 m2-t meg nem haladó felületű padlásvilágító ablak és az 1,0 m2-t meg nem haladó felületű reklámhordozók kivételével - mindazoknak az építményrészeknek (attikafal, torony, kupola, tető, tetőrész vagy egyéb építményrész) a felületét, amelyek az a) pont szerinti metszésvonalra vagy érintővonalra az építmény irányában emelkedő 45 alatt vont sík fölé emelkednek, ezen építményrészeknek az illető homlokzat felületi síkjára ugyancsak 45 alatt vont - az előzővel párhuzamos - síkkal történő vetítéssel meghatározott magasságával, 3) a négy oldalról körülhatárolt légakna, légudvar, belső udvar homlokzatfelületeit, valamint a loggiák belső oldalfelületeit és azok vízszintesen mért hosszait figyelmen kívül kell hagyni, 4) az egy telken álló több épület magasságát külön-külön kell figyelembe venni. Az épület egy homlokzatának magasságát a hozzá tartozó F/L érték alapján kell megállapítani. 5. A Rendelet az alábbi 7/A. -sal és az azt megelőző címmel egészül ki: Földtani veszélyforrás övezetére vonatkozó általános építési előírások 7/A. /1/ A község közigazgatási területén lévő földtani veszélyforrás övezetében a vonatkozó jogszabályi előírás alapján az építészeti-műszaki dokumentációhoz építési, fennmaradási engedélyezéskor geotechnikai jelentést kell készíteni. /2/ Építési tevékenység és egyéb területhasználat esetén a természetes talajállapotokat károsan befolyásoló szikkasztás, koncentrált víznyeletés, öntözéses területhasznosítás végzése kerülendő. /3/ Az övezetben földmunkákkal ne legyen kialakítva függőleges kőzetfal (az 1:1 rézsűhajlások ajánlottak). 6. A R. 51/A. (2) bekezdésének táblázata e rendelet 2. számú mellékletében szereplő adatokkal kerül újraszabályozva. 7. (1) A R. 52. (2) bekezdésben szereplő Kulturális Örökségvédelmi Hivatal helyébe illetékes hatóság szöveg kerül. (2) A R. 52. (3) bekezdésben szereplő Kulturális Örökségvédelmi Hivatal helyébe illetékes hatóság szöveg kerül. (3) A R. 52. (3) bekezdésben szereplő Kulturális Örökségvédelmi Hivatal helyébe illetékes hatóság szöveg kerül. 8. A Rendelet 55. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A szabályozási tervlapokon jelölt nyilvántartott régészeti ek érvényüket vesztik és helyette jelen rendelet 1. számú mellékletében szereplő régészeti ek az érvényesek. 9. A Rendelet 56. (6) bekezdése az alábbi ponttal egészül ki: d) a Szőlőhegy építészeti karakterének megőrzése érdekében az övezetben új épület építése, meglévő épület külső homlokzatát érintő átalakítása esetén építési tevékenység kizárólag a települési, annak hiányában a megyei főépítész szakmai véleményének figyelembe vétele mellett végezhető.

18 III. Záró rendelkezések 10. (4) Jelen rendelet a kihirdetés után 30 nappal lép hatályba. (5) E rendeletet a képviselő-testület napi ülésén alkotta meg. (6) Kihirdetéséről az SZMSZ előírásai szerint a jegyző gondoskodik. Decs, Biczó Ernő polgármester jegyző Kihirdetés napja: Jegyző

19 MELLÉKLET 1. számú melléklet A B C D E Település Szám Régészeti Név Hrsz-k védelem 1 Decs 1 Egyedileg védett régészeti Ete 0266/17, 0266/18, 0266/19, 0266/22, 0267, 076, Decs 2 Régészeti 3 Decs 3 Régészeti 4 Decs 4 Régészeti 5 Decs 5 Régészeti 6 Decs 6 Régészeti 7 Decs 7 Régészeti 8 Decs A Régészeti 9 Decs B Régészeti 10 Decs C Régészeti 11 Decs D Régészeti 12 Decs E Régészeti 13 Decs F Régészeti 14 Szekszárd 27 Régészeti 15 Várdomb 6 Régészeti Dögkút 0281/19, 0281/2, 0281/20, 0281/22, 0281/21, 0281/25, 0281/31, 0284/4, 0284/5 Szomfovai erdészház 01083/1, 01083/2, 01084, Pilisi E. u Pulavár 0703/23, 0703/24, 0703/45 Fő u , 471/2 Ref. templom 1, 2, 29, 3 Általános iskola 1189 Korcsod dombja 029/54, 029/52 Széked-dűlő 069/4, 069/9, 069/10, 069/12, 069/19, 076, 0266/21, 0267, 069/22, 075 Sándor-dűlő I. 085, 087, 093, 096/2 Sárköz /7, 0273/8, 0273/9 Római kori út és sánc 062/27, 062/26, 062/5, 062/15, 062/24, 062/19, 062/20, 062/8, 062/9, 062/12, 062/21, 062/22, 062/23, 062/10, 062/29, 062/28, 069/7, 069/8, 069/9, 069/10, 069/ /5, 080/6, 080/8, 080/9, 080/2, 080/10, 080/3, 082/7, /1, 096/2 Szálkai elágazástól DK-re M6-M56 8. lh /14, 062/15, 062/16, 062/17, 069/19

20 16 Várdomb 16 Régészeti 17 Várdomb 17 Régészeti 18 Várdomb 18 Régészeti Sándor-dűlő II. 096/2 Újberekpuszta 087, 088, 090 Újberekpuszta, szárító épületek 087, 090

TÁJÉKOZTATÁS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

TÁJÉKOZTATÁS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS TÁJÉKOZTATÁS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS SZÜKSÉGESSÉGÉRŐL DECS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 3. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁHOZ Készítette: Szente Zoltán okleveles geofizikus-mérnök környezetvédelmi szakértő Tóth Dóra

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel /2014.( ) határozat Településszerkezeti terv módosítása

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN Megbízó Pilisvörösvár város Önkormányzata Gromon István polgármester 2085 Pilisvörösvár,

Részletesebben

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ VIZSGÁLATA Őcsény

Részletesebben

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (továbbiakban OTrT) országos ket, területfelhasználási

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE

TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE A település tervezése során a 2008. évi L. törvénnyel módosított 2003. évi XXVI. törvénnyel jóváhagyott Országos Területrendezési Terv és a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról HATÁROZAT-TERVEZET Felsőlajos Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása /2015.( ) önkormányzati

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A BUDAPEST-ESZTERGOM VASÚTVONAL REKONSTRUKCIÓJA NEMZETGAZDÁSÁGI SZEMPONTBÓL KIEMELT JELENTŐSÉGŰ BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓAN TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS

Részletesebben

JAKABSZÁLLÁS Településrendezési eszközeinek szennyvíz-elvezetési és tisztítási beruházásokkal kapcsolatos módosítása

JAKABSZÁLLÁS Településrendezési eszközeinek szennyvíz-elvezetési és tisztítási beruházásokkal kapcsolatos módosítása É P Í T É S Z M Ű H E L Y K F T 6000. Kecskemét, Wesselényi u. 1. Felelős tervező: Szilberhorn Erzsébet TT 1/É-03-0105 Telefon, fax: 76/ 482 916 E-mail: szil@epiteszmuhely.hu Levélcím: 6001 Kecskemét Pf

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/ Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 3/2015. JÁSZÁGÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI

Részletesebben

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása)

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása) ÉPÍTÉSZMŰHELY Kft. Kecskemét, 6000 Wesselényi utca 1. Tervező: Szilberhorn Erzsébet TT1/É 03 0105 Tel.,fax.:76/482-916 06/30-349-68-74 SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 E-mail: provinciaterv@gmail.com

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Az 58/2015. (IV. 28.) Kt. határozat 2. sz. e BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSÁT MÓDOSÍTÓ DOKUMENTUM 1. A hatályos településszerkezeti leírás 5. fejezet (5) bekezdés e) pontja

Részletesebben

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 5. melléklet az 57/2016.(XI.4.) kt. számú határozathoz A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel /2015.(...) KT Soltvadkert településszerkezeti tervének módosítása HATÁROZAT-TERVEZET Soltvadkert

Részletesebben

Hatályos OTrT (Jelen tervezés terv alapja) Ország szerkezeti terv (hatályos településrendezési terv alapja)

Hatályos OTrT (Jelen tervezés terv alapja) Ország szerkezeti terv (hatályos településrendezési terv alapja) I I. 1. 5. A területrendezési tervvel való összhang igazolása Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-től hatályos Bács-Kiskun

Részletesebben

KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN

KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN V É L E M É N Y E Z É S I D O K U M E N T Á C I Ó KÖKÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÍTETTE: KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

Településrendezési Tervének módosítása

Településrendezési Tervének módosítása Sajóbábony város Településrendezési Tervének módosítása Térségi tervekkel való összhang igazolása Országos Területrendezési Terv (2003. évi XXVI. törvény) Az Ország Szerkezeti Terve a rendezés alá vont

Részletesebben

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata NYÍRBOGÁT NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata a 2003. évi XXVI. törvény 2013. évi CCXXIX. törvénnyel megállapított rendelkezései alapján

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/ Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 7/2016. TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

ÁDÁND KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

ÁDÁND KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA ÁDÁND KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA M2/2013-OTÉK VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2016. szeptember hó 1 Munkarész: Név, Aláírás: tervezési jogosultság száma:

Részletesebben

CompArt Stúdió Tervező és Beruházó Kft. tel.: NEMESVÁMOS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

CompArt Stúdió Tervező és Beruházó Kft. tel.: NEMESVÁMOS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA NEMESVÁMOS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési

Részletesebben

314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 43. (2) bekezdés szerinti példány az egyeztetés résztvevőinek.

314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 43. (2) bekezdés szerinti példány az egyeztetés résztvevőinek. É P Í T É S Z M Ű H E L Y K F T 6000. Kecskemét, Wesselényi u. 1. Felelős tervező: Szilberhorn Erzsébet TT 1/É-03-0105 Telefon, fax: 76/ 482 916 E-mail: szil@epiteszmuhely.hu Levélcím: 6001 Kecskemét Pf

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/ Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 7/2016. TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2015.(X.29.) sz. önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 23/2010. (VIII.26.) sz. rendelettel módosított 11/2005. (IV.14.) számú

Részletesebben

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 Győrsövényház HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 2 Győrsövényház HÉSZ módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza...

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. A Helyi Építési Szabályzat módosításáról és a Szabályozási Tervek elfogadásáról

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. A Helyi Építési Szabályzat módosításáról és a Szabályozási Tervek elfogadásáról Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 5/05.(III.05.)

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016. (IV.15.) önkormányzati RENDELETE a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról r Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel /2015.( ) határozat Településszerkezeti terv módosítása

Részletesebben

NYÍRMADA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE

NYÍRMADA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE 2014. URBAN Linea Tervező és Szolgáltató Kft. NYÍRMADA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE KÜLZETLAP Nyírmada Város Településrendezési Tervének - készítéséhez - Településrendező tervező: ügyvezető.

Részletesebben

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA Mezőlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének a az 57/2009 (VIII. 27.) önkormányzati határozattal elfogadott áról 2015. október 2 MEGRENDELŐ:

Részletesebben

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

SZABÁLYOZÁSI TERVE A 053/38,42,63,64 HRSZ. ÉS 2748/1-2 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 202/2013. (IX. 23.) KT.

SZABÁLYOZÁSI TERVE A 053/38,42,63,64 HRSZ. ÉS 2748/1-2 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 202/2013. (IX. 23.) KT. G Y Ö M R Ő TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE A 053/38,42,63,64 HRSZ. ÉS 2748/1-2 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 202/2013. (IX. 23.) KT. HATÁROZATA

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE a helyi építési szabályzat módosításáról Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

T P. Msz: Németh Gyula TT Lakiné Oláh Renáta. Miklósi Attila K1d-1/ Felelős vezetőtervező: Segédtervező: Közlekedés:

T P. Msz: Németh Gyula TT Lakiné Oláh Renáta. Miklósi Attila K1d-1/ Felelős vezetőtervező: Segédtervező: Közlekedés: T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96/418 373; Fa: 96/418 699; E mail: talent_plan@arrabonet.hu Enese Rendezési Terv módosítás Msz: 16081

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. Sz.: 11/ 2016. RENDELETTEL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 1. MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ SZT-1 SZABÁLYOZÁSI TERV HIBAJAVÍTÓ MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS ANYAGA

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 1. MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ SZT-1 SZABÁLYOZÁSI TERV HIBAJAVÍTÓ MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS ANYAGA PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 1. MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ SZT-1 SZABÁLYOZÁSI TERV HIBAJAVÍTÓ MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS ANYAGA 2016. június KÉSZÍTTETTE: PILISVÖRÖSVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2016.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ MUNKARÉSZ A településrendezési tervek készítése során figyelembe kell venni a magasabb szintű területrendezési tervek szabályozásait.

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. Környezetalakítás 3.4. Közlekedés 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2014.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2014.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ egyszerűsített egyeztetési eljáráshoz

KIEGÉSZÍTŐ VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ egyszerűsített egyeztetési eljáráshoz TÁJOLÓ-TERV Területrendezési, Környezetvédelmi és Közigazgatásfejlesztési Kft. BALATONAKARATTYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (Balatonakarattya 143/2016. (IX.14.) önk. határozat 1. mellékletét

Részletesebben

C E G L É D V Á R O S

C E G L É D V Á R O S C E G L É D V Á R O S TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A 03/24, 03/43 ÉS 0334/6 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN JÓVÁHAGYOTT

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 7/2013.(II.12.), 12/2013.(III.12.) ÉS A 16/2015.(II.11.) SZ.ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK ALAPJÁN 314 / 2012.

Részletesebben

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 BAKONYSZENTLÁSZLÓ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 2 Bakonyszentlászló településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 7/2016. (III.

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 7/2016. (III. . A helyi építési szabályzat módosítása (tervezet) BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 7/2016. (III. 17.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 2/2016. (I.29.)

Részletesebben

3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA 3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-től hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

2. A HÉSZ 17. (1) bekezdés az alábbi táblázattal egészül ki: Gksz-7 jelű építési övezet

2. A HÉSZ 17. (1) bekezdés az alábbi táblázattal egészül ki: Gksz-7 jelű építési övezet Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015.(X.27.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 4/2002.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kápolnásnyék Község

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata VAJA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata 1 1.) A Megyei Területrendezési Terv Vaja várost érintő elhatározásai

Részletesebben

Bölcske elkerülő út - Áttekintő nézet a módosításról

Bölcske elkerülő út - Áttekintő nézet a módosításról Módosítással érintett terület 1. sz. melléklet Bölcske elkerülő út - Áttekintő nézet a módosításról 1 2. sz. melléklet A módosítás alá vont terület hatályos szerkezeti és szabályozási terv kivonata Településszerkezeti

Részletesebben

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 56/2012. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Tervezõk névsora Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról Lajosmizse Városának Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Repülőtéri út és Fonoda utca melletti területeket érintő Miskolci Építési Szabályzat módosítása. Tsz.

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Repülőtéri út és Fonoda utca melletti területeket érintő Miskolci Építési Szabályzat módosítása. Tsz. Tsz.: 88-300048/2013 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Repülőtéri út és Fonoda utca melletti területeket érintő Miskolci Építési Szabályzat módosítása VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Repülőtéri

Részletesebben

KISLŐD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA A 088 ÉS 093 HRSZ-Ú INGATLANOK VONATKOZÁSÁBAN

KISLŐD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA A 088 ÉS 093 HRSZ-Ú INGATLANOK VONATKOZÁSÁBAN KISLŐD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA A 088 ÉS 093 HRSZ-Ú INGATLANOK VONATKOZÁSÁBAN Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének a az 17/2004. (II. 28.) önkormányzati határozattal

Részletesebben

ZÁMOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - HÉSZ JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ MEGRENDELŐ: TERVEZŐ:

ZÁMOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - HÉSZ JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ MEGRENDELŐ: TERVEZŐ: ZÁMOLY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA 1 ZÁMOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - HÉSZ JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ MEGRENDELŐ: Zámoly Község Önkormányzata 8081 Zámoly,

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ)

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet

Részletesebben

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS BABILON ÉPÍTÉSZ IRODA BT. 5300 Karcag, Kiss Antal u. 4. T.sz.:10/2016 ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS Elfogadva: Zagyvarékas Község Önkormányzata.../2016

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A KözOP-3.2/C-08-11 pályázattal épülő VESZPRÉM-MÁRKÓ-BÁND HIVATÁSFORGALMI ÉS KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI KERÉKPÁRÚT ENGEDÉLYEZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES

Részletesebben

Településrendezési Tervének módosításához

Településrendezési Tervének módosításához Nagyecsed Város Településrendezési Tervének módosításához Országos, kiemelt t érségi és megyei övezet ek t erület i lehatárolása G a z d a s á g i t e r ü l e t e k - 2016 T ervező: Art Vital T ervező,

Részletesebben

MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS 1 MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS Megbízó Máriahalom község Önkormányzata Murczin Kálmán Polgármester 2527 Máriahalom, Széchenyi

Részletesebben

Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet

Részletesebben

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló a hatályos 21/2008.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról ARNÓT

Részletesebben

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata VAJA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata a 2003. évi XXVI. törvény 2013. évi CCXXIX. törvénnyel megállapított rendelkezései alapján Nyíregyháza

Részletesebben

Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 59/2014. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása Budapest, 2015. november hó Szabályozási Terv (bel-

Részletesebben

2016/2 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ELJÁRÁSI DOKUMENTUMAI VÉLEMÉNYEZÉS

2016/2 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ELJÁRÁSI DOKUMENTUMAI VÉLEMÉNYEZÉS 2016/2 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ELJÁRÁSI DOKUMENTUMAI VÉLEMÉNYEZÉS ELJÁRÁSI DOKUMENTUMOK ÖSSZEFOGLALÓ A VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁSRÓL A BEÉRKEZETT ÉSZREVÉTELKERE ADOTT VÁLASZOKRÓL ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK

Részletesebben

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Ipari területek övezeti előírásainak módosítása Térségi övezetek lehatárolása dokumentáció Tervező: ART VITAL Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft.

Részletesebben

51/2016. (XII.12.) 46/2009. (XII.21.)

51/2016. (XII.12.) 46/2009. (XII.21.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 51/2016. (XII.12.) önkormányzati rendelete Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 46/2009. (XII.21.) önkormányzati

Részletesebben

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA SZERKEZETI TERV LEÍRÁS a 251 sz. főút és a 2502 j. ök. út építési területére megnevezésű Szerkezeti tervlaphoz 1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 1. 1. A területfelhasználás Beépítésre nem szánt területek KÖu

Részletesebben

LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG)

LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG) LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG) TERVEZŐ LUGOSI ÁGNES TT1-02-0141 PÉCS, 2013. JÚNIUS 30.

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Munkaszám: HszM-1/2012. Ikt. sz.: 43/2012. HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (2012. ÉVI III. MÓDOSÍTÁS) 2012. ÉVI III. MÓDOSÍTÁS KÜLTERÜLETEN A NÁDUDVARI ÉS HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI

Részletesebben

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 100/2013.(IX.17.) SZ. ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS ALAPJÁN 314 / 2012. (XI.8.) KORM. RENDELET 41. SZERINTI EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5.

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. Sz.: 1/ 2017. BESENYSZÖG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1/2008. (II. 04.) számú

Részletesebben

TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Szikra Zoltán Egyéni Vállalkozó 5300 Karcag, Jókai utca 22. T.sz.:2/2017 TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Elfogadva: Tiszatenyő Község Önkormányzata.../2017 (...)

Részletesebben

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 7/2005. (V. 27.) önkormányzati

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. Közlekedés 3.4. Környezetalakítás 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

Részletesebben

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 FEKETEERDŐ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 2 Feketeerdő településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSÁHOZ

MŰSZAKI LEÍRÁS ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSÁHOZ MŰSZAKI LEÍRÁS ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSÁHOZ Előzmények, tervmódosítás rövid ismertetése: Őcsény község Önkormányzatának képviselő testülete 100/2015. (VI. 24.) Kt.

Részletesebben

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 DARNÓZSELI Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 2 Darnózseli Településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín a településszerkezeti terv belterületi részletén jelölve lakóterület helyett gazdasági terület 3.1. TELEPÜLÉSTERVEZÉS, TÁJRENDEZÉS Lakóterület helyett kereskedelmi

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2016. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Módosítások 2016. I. KÜLZETLAP Újfehértó Város Településrendezési Tervének - módosításához

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére. Tárgy: Településrendezési eszközök (településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat)

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

TATA, szőnyeggyári sziget - Berta malom SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

TATA, szőnyeggyári sziget - Berta malom SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK LT-PLAN BT. Tatabánya, Tátra u. 1/A Munkaszám: 6/2016. TATA, szőnyeggyári sziget - Berta malom SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA - 2016 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK Tervező: László Tibor okl. építészmérnök

Részletesebben

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Ipari területek övezeti előírásainak módosítása Környezeti vizsgálat lefolytatásához egyeztetési dokumentáció Tervező: ART VITAL Tervező, Építő

Részletesebben

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ TÉRKÉPEK ÉS LEÍRÁSOK

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ TÉRKÉPEK ÉS LEÍRÁSOK A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ TÉRKÉPEK ÉS LEÍRÁSOK A tervhierarchia legmagasabb szintjén az Országos Területrendezési Terv áll, melyet az Országgyűlés a 2003.:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csátalja község Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosításáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csátalja község Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosításáról Csátalja Község Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Csátalja község Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Csátalja Község Önkormányzat

Részletesebben

SOMOGYBABOD TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓJA

SOMOGYBABOD TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓJA SOMOGYBABOD Településrendezési tervének M4/2016-OTÉK jelű módosítása TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓJA TERVEZŐ: dr Fazekas Sándorné KAMARAI REG: TT 14 0282 7400 KAPOSVÁR, NÉMETH ISTVÁN FASOR. 31 telefon/fax:

Részletesebben

K I V O N A T. A településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról

K I V O N A T. A településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-án tartott ülése jegyzőkönyvéből. TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 65/2014.(VI. 26.) számú határozata

Részletesebben

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZMÓDOSÍTÁS JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA - 14/2008 (III. 21.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT (46/2003.

Részletesebben

N Y Í R E G Y H Á Z A M E G Y E I J O G Ú V Á R O S T e l e p ü l é s r e n d e z é s i e s z k ö z e i n e k m ó d o s í t á s a

N Y Í R E G Y H Á Z A M E G Y E I J O G Ú V Á R O S T e l e p ü l é s r e n d e z é s i e s z k ö z e i n e k m ó d o s í t á s a 1 N Y Í R E G Y H Á Z A M E G Y E I J O G Ú V Á R O S T e l e p ü l é s r e n d e z é s i e s z k ö z e i n e k m ó d o s í t á s a - 2016 - A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 41. -a szerinti egyszerűsített

Részletesebben

PÁZMÁNDFALU. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció március TH

PÁZMÁNDFALU. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció március TH PÁZMÁNDFALU Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2016. március TH-16-02-03 2 Pázmándfalu Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat?

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Dr. Tompai Géza főosztályvezető Belügyminisztérium, Területrendezési és Településügyi Főosztály 2011. 1 Helyi és térségi érdekek A településrendezés helyi közügy

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 28-i ülésére Tárgy: Helyi építési szabályzat és a mellékletét képező szabályozási terv módosításának folyamatában a véleményezési

Részletesebben

SZABÁLYOZÁSI TERVE november

SZABÁLYOZÁSI TERVE november G Y Ö M R Ő KOSSUTH-TÖMB TERÜLETÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVE GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 32/2013. (XII. 27.) KT. RENDELETE A 14/2011. (V. 20.) KT. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 2013. november

Részletesebben

KAZINCBARCIKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK K-12 JELŰ MÓDOSÍTÁSA TELJES ELJÁRÁSBAN ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI TERVDOKUMENTÁCIÓ

KAZINCBARCIKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK K-12 JELŰ MÓDOSÍTÁSA TELJES ELJÁRÁSBAN ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI TERVDOKUMENTÁCIÓ KAZINCBARCIKA VÁROS FŐÉPÍTÉSZE " 3701 Kazincbarcika, Fő tér 4.! 48/514-731; Fax: 48/514-733 mobil:06-20-584-3554 email: lautner.emoke@kazincbarcika.hu. KAZINCBARCIKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK K-12

Részletesebben

T A L E N T P L A N Győrújbarát Településrendezési eszközök módosítása Véleményezési dokumentáció Msz: október

T A L E N T P L A N Győrújbarát Településrendezési eszközök módosítása Véleményezési dokumentáció Msz: október T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11.; Tel: 96/418 373; Fa: 96/418 699; E mail:talent_plan@arrabonet.hu Győrújbarát Településrendezési eszközök

Részletesebben