A pszichológia a lelki jelenségek, folyamatok és a viselkedés tudománya

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A pszichológia a lelki jelenségek, folyamatok és a viselkedés tudománya"

Átírás

1 Psziché- lélek Logosz- tan Lélektan!!! A pszichológia a lelki jelenségek, folyamatok és a viselkedés tudománya

2 Rövid történeti áttekintés Spekulatív pszichológia korszaka - Ókor: filozófia (Platón, Arisztotelész, Thalesz, Démokrítosz) - Felvilágosodás: lélek helyett tudat, önmegfigyelés koponyatan XIX. sz közepe: pszichofizikalegjobban megragadható tudati jelenségek: érzékelés (látás, hallás, bőr)

3 Tudományos pszichológia XIX. sz irányzatok -Wundt 1879: pszichológia atyja -Lipcsei labor -Önmegfigyelés és rendszeres kísérletezés -Tudatlélektan -Darwin: evolúciós pszichológia -Galton: humángenetika

4 XX. századi irányzatok 1. Viselkedéslélektan (behaviorizmus) - S-R pszichológia (inger-válasz) - Fekete doboz - S-R-O organizmikus belső állapot - Tanulás jelensége - Pavlov: reflexológia, klasszikus kondícionálás - Thorndike, Skinner: macskák, patkányok, operáns kondícionálás

5 2. Alaklélektan (Gestalt) -Az egész több, mint részek összessége -Nem pusztán az ingerek fizikai sajátosságaitól, hanem az ingerek közti viszonytól, a mintázattól függ - főleg észlelés és gondolkodás

6 3. Kognitív pszichológia - Az emberi megismerés vizsgálata - Gondolkodás, érzékelés, észlelés, emlékezés, döntéshozás, problémamegoldás - Kognitív térkép: az ember nem a való világhoz, hanem a megalkotott belső képhez igazodik, amikor a viselkedését irányítja.

7 4. Pszichoanalízis

8

9 Felettesén (superego) erkölcsi, szociális normákat tartalmazza perfekcionista célok 2 alrendszer: a/lelkiismeret b/ Én-ideál

10 Én (Ego) Id-ből nő ki, de attól függetlenül működik realitáselv" vezérli, a személyiség végrehajtó része Érvényesíteni akarja az Id vágyait, összhangban a Superegoval és a Külső realitással

11 Ösztönén (Id) a születéskor jelenlévő jellemzőket tartalmazza (ösztönök) irracionálisán működik: közvetlen kielégülésre törekszik Örömelv" vezérli Libidó gyűjtőhelye Feszültségcsökkentés belső képzettel

12 Fontosabb énvédő mechanizmusok Racionalizáció: A szorongás valódi oka a tudat szintjén elfogadható, ésszerű, de hamis okkal helyettesítődik. Projekció: A nem tudatosuló nem kívánatos késztetés, érzelem vagy indulat másik személyre irányítása, úgy hogy azokat a tudat szintjén a másiktól eredőként érzékeli. Áttolás: A konfliktus feszültsége az eredeti helyett egy másik objektre (személyre) irányul.

13 Fontosabb énvédő mechanizmusok Regresszió A fejlődés már túlhaladott szintjére,viselkedésformájára, funkcionálására történő visszalépés. Intellektualizácio A konfliktus okozta szorongás intellektuális absztrakciók, magyarázat, megoldás keresésében enyhül (vallástanulmányok, pszichologizálás).

14 Fontosabb énvédő mechanizmusok Tagadás: Az id-ből eredő szorongásnak történő aktív ellentmondás a tudat szintjén (pl. életet fenyegető betegség tagadása). (Túl)kompenzáció: Egy területen elszenvedett hátrány vagy frusztráció önértéknövelő ellensúlyozása egy másik terület túlhangsúlyozásával. Identifikáció: Tudattalan azonosulás személlyel, attitűddel, értékkel, viselkedéssel. Szublimáció: A konfliktus feszültségét társadalmilag értékes és egyénileg is elfogadható produktumokban dolgozza ki (pályaválasztás, alkotás).

15 Hozzávetőlege s életkor Első év Második év Harmadik év Hetedik évtől a pubertásig Serdülőkor Freud (pszichoszexuális) Orális szakasz: A száj a szopás és a harapás által létrehozott élvezetes érzékletek központja. Anális szakasz: A végbélnyílás az élvezetes érzékletek központja az ürítés kontrolljának elsajátítása folyamán. Fallikus szakasz: A gyerekekben a szexuális kíváncsiság alakul ki, és kielégülést érnek el maszturbálással. Szexuális fantáziáikban az ellenkező nemű szülő szerepel, és emiatt bűntudatot éreznek. Latencia: A szexuális késztetések elnyomódnak. A gyerekek a felnőttek által becsült készségek elsajátítására összpontosítanak. Genitális szakasz: A serdülőknek felnőtt nemi vágyaik vannak, és igyekeznek azokat kielégíteni

16 A pszichoszexuális fejlődés első három szakaszán fixálódott személyiség tulajdonságai A fixáció szakasza Orális Személyiségminőségek Függő, hiszékeny, féltékeny, szarkasztikus és verbálisan agresszív Anális Fallikus Kiürítő: piszkos, kegyetlen, destruktív Visszatartó: rendszerető, fösvény, önfejű Férfiaknál: macsó agresszív szexualitás, túlzott karrierizmus vagy szexuális és szakmai impotencia Nőknél: flörtölő, csábító szexuális viselkedés, amely nem vezet szexuális aktushoz

17 5. Fenomenológia -Carl Rogers: humanisztikus pszichológia - Beleérzés, elfogadás, hitelesség

18 A pszichológia nézőpontjai Biológiai nézőpont Behaviorista Kognitív Pszichoanalitikus Fenomenológiai

19 A pszichológia területei és alkalmazásai 1. Tárgya szerint (mit vizsgál) A, Emberrel foglalkozó lélektan - egyénlélektan - kutatás a normális lelki működésre irányul - kutatás a kóros lelki működésre irányul (patopszichológia) - társas lélektan, azaz a szociálpszichológia, ami a társas viselkedésformák lélektana B, Állatlélektan: magasabb rendű fajok működése

20 2. Célja szerint A, Általános lélektan: felnőtt, normális, ép ember pszichikus jelenségeinek, személyiségének, tevékenységének általános, közös jellemző jegyeit, törvényszerűségeit tárja fel

21 B, Összehasonlító lélektan: egyének közötti pszichikus eltérések -Ember és állat közti eltérések: összehasonlító állatlélektan (emberi pszichikum evolúciója) -Egyének közti eltérések: -Differenciálpszichológia: egyéni sajátosságok kutatása -Pszichometria: egyéni különbségek mérése -Személyiséglélektan: személyiségösszetevők szerveződése -Fejlődéslélektan: lelki fejlődés menete (gyermeklélektan) -Szexuálpszichológia: nemek közti pszichés működésbeli eltérése -Etnopszichológia: népek, népcsoportok közötti pszichés eltérések

22 3. Alkalmazási terület szerint: a pszichológiai módszereket, ismereteket valamely más tudomány vagy a gyakorlat területén használják fel A, pedagógiai pszichológia: nevelési-oktatási folyamat pszichológiai sajátosságai, törvényszerűségei B, gyógypedagógiai pszichológia: speciális pszichológiai ismeretek, sérüléssel, fogyatékkal vagy akadályozottsággal élő gyerekek esetén

23 C, orvosi pszichológia: gyógyítómunkában szerepet játszó pszichés jelenségek, egészségmegőrzés, személyiségalakulás betegség hatására, stb. - pszichofarmakológia: szervezetbe jutott és belül termelt kémiai anyagok pszichés folyamatokra gyakorolt hatása - klinikai pszichológia: rendellenes lelki jelenségek, személyiség- és viselkedészavarok - pszichoterápia: mentális zavarok gyógyítása pszichológiai eszközökkel, önismereti fejlesztés

24 D, munkapszichológia: szakmai képzés, munkavégzést befolyásoló tárgyi- és személyi döntések, munkahely, mint emberi környezet szerepe, munkakörelemzés, teljesítményértékelés, kiválasztás - pályaválasztási pszichológia -alkalmasság (kiválasztás-) pszichológia -szervezet- és vezetéspszichológia E, művészetpszichológia: az esztétika és a pszichológia határán létrejött alkalmazott tudomány, a művészi élmény létrehozásának és befogadásának pszichológiai mechanizmusainak feltárása (tánc, mozgás, zene, képzőművészeti terápia)

25 F, kriminálpszichológia: bűnözés folyamatának pszichológiai okai, bűnüldözés és a büntetés- végrehajtás pszichikus hatásai G, sportpszichológia: sportoló személyiségének, tárgyi és személyi környezetének pszichológiai problémái, sportteljesítmény fokozása, a sport szerepe az egészséges személyiség működésében, alakulásában

26 A pszichológia módszerei -Tapasztalatra épül, ezért empirikus tudomány (empirikus módszerekkel kell dolgoznia) - Alkalmazásuk célja alapján két nagy csoportba sorolhatóak: Kutatási módszerek: új tudományos eredmények feltárása Vizsgálati módszerek: a már rendszerezett kutatási eredmények alkalmazása, konkrét megállapítások -gyakorlatban nincs ilyen éles határ a módszerek alkalmazásában

27 A megfigyelés: tervszerű, céltudatos, rendszeres Önmegfigyelés (introspekció): közvetlen tapasztalat, megfigyelő saját élménye Mások megfigyelése (extrospekció): objektív, kontrollálható megismerés Visszatekintve elemzés (retrospekció): mások élményeit utólag, visszatekintve elemezzük, esettanulmányok

28 A kísérlet -Kísérlet végzése: elméleti hipotézis (feltevés) és kísérleti terv készítése -Mindent a kísérletező teremt meg, fontos a megismételhetőség, kontrollálhatóság -Állandó körülmények vannak, egy tényezőt változtatunk 3. - Kontrollcsoportos kísérlet: semleges mintacsoport megléte - Laboratóriumi kísérlet: mesterségesen létrehozott körülmények - Természetes kísérlet: saját, természetes körülmények között

29 Korrelációs módszer: változók közötti összefüggés, együttjárás Feltáró (explorációs) módszerek: - beszélgetés - irányított beszélgetés: előre megtervezett kérdések vagy témakörök - szabad asszociációs módszer: nem irányított beszélgetés, a beszélgetés során a gondolatok szabadon áramolnak - klinikai beszélgetés: előre megtervezett kérdés után a többi kérdés a kapott válaszhoz igazodik

30 Írásos módszerek: -kérdőívek: -Nyitott végű kérdőív: szabadon megfogalmazott válasz -Zárt végű kérdőív: megadott válaszlehetőségek közül -skálák: kijelentések és állítások, rá leginkább jellemző kiválasztása -szociometria: közösségi kapcsolatok feltárásának módszere

31 Vizsgálati módszerek 1. A tesztmódszer Teszt: olyan feladat vagy feladatsorozat, amelynek teljesítése feltárja bizonyos pszichikus jelenségek pl. ismeretek, érzelmek meglétét. Jellemzői: Könnyen kezelhetőek Rövid ideig tart Megfelelő normák és egységes értékelés Matematikailag jól értékelhetőek Viszonylag objektívek

32 1. Teljesítménytesztek - Elsajátított készségek-képességek felmérése, összetett feladatteljesítése során - Leggyakrabban használt alkalmazása: intelligenciatesztek 2. Képesség- (alkalmasság-) vizsgáló tesztek - valamilyen feladatra való alkalmasság feltárása, figyelemkoncentráció képesség 3. Projekciós tesztek: személyiség mélyebb rétegeinek feltárása, a projekció, azaz a belső tartalmak kivetítésén alapszik, a vizsgált személyek saját élményvilágukat rávetítik a használt eszközökre (képek, rajzok ) - Rorschach-teszt - Szondi-teszt - TAT és CAT

33 Rorschach teszt A projekciós tesztek Szondi teszt

34 TAT teszt

35 A tudatlan tudat???

36 Tudat: személyes élményfelfogás és feldolgozás a világról és önmagunkról való szubjektív tudás, amely szabályozza a környezethez való alkalmazkodásunkat, cselekedeteinket. Funkciói: folyamatos figyelés: környezetünk és önmagunk állandó figyelemmel kísérése, felfogása és tudatosítása annak, ami velünk történik (szelektív folyamat) folyamatos szabályozás: kontroll, önkontroll: cselekvéseink és mentális tevékenységeink állandó irányítása, annak érdekében, hogy azokat összhangba hozzuk saját belső állapotunkkal és a környezet eseményeivel; a fizikai vagy mentális cselekvés eltervezése, elindítása és vezérlése.

37 Elme- másfél kiló, százmilliárd idegsejt Máj százmillió sejt, mégsem él gazdag lelki életet Különálló egységek, neuronok Története: Wundt- James összehasonlítás Behaviorizmus: érintetlen téma Kognitív pszich.: mentális működések Később (háborúk hatására): tudat és nem tudatos jelenségek vizsgálata Képzelet-és élménykutatások Alváskutatások Tudati határállapotok

38 Krízis Fejlődési Veszély Akcidentális Esély

39

40 Gránát-sokk Harctéri idegsokk- Harctéri- neurózis- PTSD: -Emlékbetörések -Érzelmi közömbösség -Alvásproblémák -Koncentrációs nehézségek Holocaust-szindróma Minden ember lelke összetörhető!

41 A tudat szintjei: Tudat: jéghegy csúcsa Tudatküszöb Tudatelőttes: aktuálisan nincsenek jelen a tudatban: személyes élmények. Elsajátított ismeretek, tanult készségek Tudattalan: szorongáskeltőek, elfojtás, kerülő úton jut felszínre

42 Megosztott tudat: jól begyakorolt cselekvés: készség leválnak a tudatról bizonyos funkciók: disszociált emlékek: hozzáférhető a tudat számára, a tudatelőttesbe kerül többszörös személyiség: több tudat létezését jelenti, amnéziás időszakok gyerekkori trauma: fájdalmat disszociálja, egyik alapja az önhipnózis, mint megoldási mód (Az ötödik Sally, Szép álmokat Billy, Identitás)

43 -természetes és mesterséges Módosult tudatállapotok: Megváltozik a reflektivitás, a szemléletesség irányába A figyelem beszűkül Az élmények szóban nem, vagy csak nehezen kifejezhetőek Realitásvizsgálat csökken Megváltozik az énkép Tér-és időérzék torzul Változások a viselkedésszabályozásban - tudatmódosító szerek: kávé, tea, dohány, alkohol, drogok -Eljárások figyelem megváltoztatása: a tudat kiüresítése a figyelem fokozása a mindennapi eseményekre (órás feladat)

44 Az alvás Az alvás és álom látszólag az ébrenlét ellentéte, mégis sok közös vonás: mozgás, érzékelés, emlékképek, érzelmek átélése, műszerrel mérhető agyi aktivitás alvásközpont: agytörzs: kétféle működést irányítja (biológiai óra siethet és késhet: pacsirta és bagoly), illetve életkoronként változik tartós alvásmegvonás: zavart tudatállapot (már 3 nap után): hallucináció, enyhe téveszmék

45 Az elektroenkefalogram (EEG) Az agy elektromos tevékenységének globális, időbeli követésére alkalmas módszer Több komponensből álló periodikus görbe Sok ezek neuron összesített elektromos aktivitását tükrözi EEG frekvencia-spektrumai Delta (mély alvás) Théta (alvás és ébrenlét között) Alfa (az agy alapritmusa ) Béta (szenzoros behatások) Gamma (ingerek összekapcsolása)

46 0. szakasz, ébrenlét, alfa-hullámok 1. szakasz: thétahullámok. 4-5% 2. szakasz: alvási orsók és k-komplexek, 45-55% 3-4. szakasz: lassú, delta-hullámok, 4-6 %/12-15% 5. szakasz: REM alvás, 20-25% (théta és béta hullámok) Az alvás szakaszai

47 A REM és nem-rem szakaszok REM szakasz Elalvás után kb. 70 perccel jelentkezik először Nagyon aktív EEG hullámok Gyors szemmozgások (Rapid Eye Movement) Gyors szívverés és légzés Gyors anyagcsere Bénult izmok Paradox alvásnak is hívják Emléknyomok megszilárdulása hangulatjavítás Aránya újszülötteknél 50%, gyerekkorban és felnőtteknél 25%, időskorban 18% NREM szakaszok nincs szemmozgás, lassú légzés és szívritmus, laza izmok, lelassult anyagcsere

48 Álom Emlékezet és képzelet nem válik el élesen a valóságtól A REM szakaszokban álmodunk Álmodunk, csak nem emlékszünk rá Mennyi ideig tart egy álom? Mi a határozza meg az álmok tartalmát?

49 Az álom lehetséges funkciói 1960 előtt Freud álomelmélete és a pszichoanalízis uralja Vágyteljesítés Elfojtás Álommunka 1960 után az álmot elsősorban élettani jelenségként kezelik A paradox alvás segít az emlékek bevésődésében. Élmények feldolgozása, információk rendszerezése. Idegi hálózatok karbantartása, az álmok ennek a karbantartásnak a melléktermékei csak, felesleges emlék- és információ foszlányok

50 Álomtartalom Domináns: vizuális, utána hangok (65%), majd egyensúlyérzékelés (8%), hőérzékelés (4%), ízlelés, szaglás, tapintás, de fájdalom NEM Vakok álmai (vizuális elemek akkor, ha 7 éves kor után) Kétnyelvűek álmai

51 Gyerekek álmai 3-5 év: érzetek (pl. éhség), állatok szerepe 5-7 év: állóképek sorozata 7-9 év: valódi történet, megjelennek a gyerekek 9-13 év: alkotó képzetek, érzelmek, különbség fiú-lány álom között: azonos neműről év: absztrakt jelenetek, idealizált valóság, szinte a felnőtt álmok

52 Alvászavarok Insomnia vagy hyposomnia: nehezített elalvás, megszakítások Hypersomnia: fokozott alvásigény, nappali aluszékonyság Parasomnia: elalvás vagy felébredés folyamata sérül, pl. alvajárás Narkolepszia

53 Szenvedélybetegségek Ismétlődő viselkedésformák, amelyeket valaki kényszeresen újra és újra végrehajt, amelyek a személyre és többnyire a környezetére is káros következményekkel járnak kémiai szerek: kémiai addikció, pszichoaktívszerdependencia viselkedési addikció: játékszenvedély, impulzuskontroll zavarok(képtelen ellenállni valamilyen késztetésnek: kleptománia, pirománia, kóros hajtépegetés,), szexuális viselkedés zavarai, táplálkozási viselkedés zavarai, társfüggőség, vásárlási kényszer, internet, stb egészséges formában is jelen lehet sőt jelen is kell legyen, akkor kóros ha uralkodni kezd a személy viselkedésén és károsítja életvitelét és lelki egészségét, valami környezetét

54 Jellemzői folyamatos vágy tolerancia kialakulása megvonási tünetek megjelenése leszokási kísérletek sorozatos kudarca testi vagy lelki problémák megjelenése sok időt fordít szenvedélybetegségére, vagy a megszabadulásra belső értékrend megváltozása

55 Kémiai addikciók: Zinberg: drog, set, setting az anyag maga a személy jellemzői a használat fizikai és szociális kontextusa

56 Depresszánsok: nyugtató, szorongásoldó (minor trankvilláns) altató, barbiturát. alkohol alkoholizmus: önkontroll hiánya, pszichikai függőség, ördögi kör fizikai függőség: alkoholtolerancia, elvonási tünetek delirium tremens: tudatzavar, hallucináció, görcsök magzati alkoholszindróma: értelmi fogyetékossággal jár

57 Az alkohol és hatásai (véralkoholszint és viselkedés) 0,03-0,05: könnyűség, nyugalom, gátlásoldás, szociábilis, beszédes, nő az önbizalom, mozgásos reakció viszont lassul 0,10: szenzoros és motoros funkciók észrevehetően károsodnak, hadaró beszéd, karés lábmozgások nehéz koordinációja 0.20: súlyos tehetetlenség 0,40: akár halálos Alkoholmérgezés: ált 0,10 Mo.: 0,08

58 Stimulánsok: amfetamin és származékai, kokain Gyors amfetamintolerancia Súlyos testi lelki leépülés Kokain: erősen addiktív, éberség, energia, szellemi teljesítőképesség Pszichotikus tünetek, vizuális hallucináció, bőrérzékleti hallucinációk (kokainbogarak) KIR serkentő szerek

59 Az endogén élményközpont stimulálása (dopamin); helyi érzéstelenítő Eufória, energia- és libidó fokozódás Impulzivitás, önbizalomfokozódás, nagyzolás Túladagolás: görcs, légzési, keringési zavar Elvonás: aluszékonyság, anhedonia, depresszió Kezelés: antidepresszívum, pszichoedukáció

60 Opiátok Fájdalomcsillapítók: narkotikumok: ópium, morfium, kodein, heroin, gyors addiktivitás, hangulatjavító, szorongásoldó hatás fokozott elvonási tünetek: magas a halálos túladagolás veszélye

61 Hallucinogének: észlelési élmény megváltozása Csökken az én és a környezet megkülönböztetési képessége növényi eredetű: meszkalin szintetikus: marihuána: nincs tolerancia, alacsony elvonási tünetek, de kis adagban hangulatjavító, nagy adagban hallucinogén, rendszeres: károsítja a mentális képességeket, pszichikai függés alakul ki

62 SZERVES OLDÓSZEREK Iparban, háztartásban használt folyékony vegyszerek (hígító, ragasztó, benzin, benzol, aceton), szegények drogja Belélegzésükkel alkoholszerű hatás Légzésdepressziót, szív-, máj-, csontvelőés vesekárosodást, delíriumot, demenciát okozhatnak Szipuzás okozta fulladásos halál

63 Kóros játékszenvedély. Kontroll nélküli szerencsejáték, mely endorfin és adrenalin termelődésével jár. Hatalmában tartja áldozatát, teljes vagyonvesztést idézhet elő. Kényszervásárlás. A feszültség levezetésének és az örömszerzésnek egyetlen módja a vásárlás. Munkaalkoholizmus, workoholic syndrom. A boldogság és siker egyedüli forrása a munka. Az ilyen ember csak a munkában érzi fontosnak magát. A magánéleti, kapcsolati, intimitási hiányait pótolja. A munkamániás nem azért dolgozik, hogy éljen, hanem azért él, hogy dolgozzon! Számítógép-internet függőség. Menekülés a valós élettől, személyes kapcsolatoktól, felelősségtől egy olyan illuzórikus virtuális világba, ahol az álmok valóra válhatnak, ahol bármi megtörténhet, bárkivé válhatunk, bármit megtehetünk csekély befektetés mellett. Szex és szerelem függőség. A szex olyan kényszeres cselekedetté válik, mely uralja az egész életét, az önkontroll elvész, a szexualitás elveszíti intimitását, meghittségét, az azonnali kielégülés vágya rabszolgájává teszi a függő személyt. Társ és kapcsolati függőség (kodependecia). Kodependens az a személy, aki saját igényeinek háttérbe szorítása árán vállal felelősséget általában egy aktív szenvedélybetegért. Jellemzői: szorongás, depresszió, önértékelési zavar, tagadás, érzései elfojtása, kényszeres viselkedés. Evési zavarok: Bulímia, Anorexia nervosa.

64 Hipnózis A viselkedéstervezés megszűnése A figyelem a szokásosnál szelektívebbé válik Könnyen kiváltható gazdag fantáziatevékenység A realitásvizsgálat csökkenése Fokozott szuggesztibilitás Gyakori a poszthipnotikus amnézia

65 Hipnábilitás egyéni különbségei 5-10 % nem hipnotizálható Magas hipnábilitás: erős bevonódás a képzeleti tevékenységekbe, koncentrációs készség, gondolati rugalmasság Agyféltekei dominancia

66 Szuggesztiók a hipnózisban

67 Ideomotoros szuggesztiók: A személy elképzel egy hatást, ami egy bizonyos választ váltana ki, és mutatja is ezt a választ. Kéz süllyedés Most nyújtsa ki a kezét vállmagasságban, úgy, hogy a tenyere felfele nézzen. Koncentráljon figyelmesen a kezére.( )Most a keze nehéznek tűnik, minta valamiféle súly nyomná lefele. És ahogy egyre nehezebbnek és nehezebbnek tűnik, szép lassan elkezd lefele mozogni mintha valami arra késztetné, hogy mozogjon Süllyed Süllyed Egyre jobban süllyed A kéz egyre fáradtabb és elcsigázottabb Egyre nehezebb és nehezebb A ránehezedő súly annyira nagy, és a kéz olyan nehéz Lassan, de biztosan süllyed A kéz legalább 15 cm-t süllyed egy 10 mp-s időtartam alatt.

68 Válaszgátlás: A személy képtelen valamilyen választ végrehajtani Kéz merevség Kérem nyújtsa ki a jobb kezét. Gondoljon arra, hogy a keze egyre merevebbé és merevebbé válik. Merev nagyon merev Ahogy arra gondol, hogy merev a keze, tényleg egyre merevebb lesz.egyre merevebb és rugalmatlanabb, mintha a kéz egy sínben lenne, ami miatt a könyökét nem tudná mozgatni A kéz egyre merevebb Próbálja ki, mennyire merev Próbálja meg behajlítani A kéz meghajlása nem haladja meg az 5 cm-t 10 mp alatt

69 Kognitív szuggesztiók: Észlelés, gondolkodás, emlékezés megváltozására irányulnak Szúnyog hallucináció Eddig nagyon figyelt rám, ezért talán nem tűnt fel önnek a szobában lévő szúnyog zümmögő hangja Figyeljen rá most Hallgassa a zümmögő hangot, amint a szúnyog a jobb karja körül köröz Most leszáll a karjára Kicsit talán csiklandós érzést érez és most megint felszállt. Bármilyen grimasz, mozdulat vagy egyébtevékenység, ami a hallucináció meglétére utal.

70

71 Az egyén személyes stílusát meghatározó és a környezettel való interakcióit befolyásoló egyedülálló és jellegzetes gondolkodási, érzelmi és viselkedési mintázata.

72 Típustan Vonáselmélet Vagy ilyen, vagy olyan Az ember egy skála mentén jellemezhető A különbség mennyiségi, így minőségi is Alapjuk az együtt járás, az emberi tulajdonságok sokféleségét igyekeznek visszavezetni néhány lényeges sajátosságra. Ha az egyének főbb jellegzetességeit rögzítjük, ezek segítségével típusba sorolhatjuk őket

73 Kolerikus: ingerlékeny, aktív, impulzív, agresszív, optimista,változékony Melankolikus: csendes, pesszimista, megfontolt,szorongó, tartózkodó Szangvinikus:vidám, élénk, gondtalan, könnyed, bőbeszédű, készséges Hippokratész sz-galéneosz Flegmatikus: egykedvű, nyugodt, közönyös, passzív, kiegyensúlyozott

74 - Emberi fizikum és vérmérséklet- szomtatotípus. Viszcerotóniás (zsigeri)- Endomorf: jellemzői az oldottság, kényelemszeretet, elégedettség; ha bajba jut emberek közé vágyik Szomatotóniás (izomzati):- Mezomorf: magabiztos, keresi a fizikai erőpróbákat, energikus, bátor, dominanciára törekszik; ha bajba jut cselekedni akar Cerebrotóniás (agyi):- Ektomorf: visszafogott testtartás és mozgás jellemzi, gyorsak a reakciói, túlzottan feszült, szorong, zárkózott; ha bajba jut, magányra vágyik

75 Kretschmer Aszténiás (leptoszom) alkat. Jellemzői: sovány, nyúlánk test, a bordák előredomborodnak, a mellkas lapos, hosszú. A kezek keskenyek, finomak, a bőr vékony, fakó, a koponya hosszúkás, keskeny vagy rövid és alacsony. A haj általában sűrű, a szemöldök dús. Piknikus alkat. Széles irányú testfejlődés jellemzi. Közepes, zömök test, széles arc, rövid nyak és végtagok. Gyakori a hízásra, kopaszodásra való hajlam. Atlétikus alkat. Jellemzői: erős izomzat és csontváz. Vastag bőr, fejlett orr, áll, kezek.

76 Nem minden vonás azonosan széles körű: Kardinális vonás szinte minden cselekvésben megnyilvánul, el sem rejthető (pl. megszállottság Jeanne D Arc, önzetlenség, segítőkészség Teréz anya) Centrális vonás kevésbé széles körben hat, mégis igen jelentős. A személyiség építőköve Az emberek saját legfontosabb tulajdonságaik közt 3-10 közti jellemzőt sorolnak fel. Másodlagos vonás kevésbé átfogó és kevésbé releváns pl., ételek kedvelése, speciális attitűdök, adott egyedi helyzetben megfigyelhető speciális viselkedés. A személyt alaposan kell ismerni, hogy ezeket is átlássuk.

77 Extrovertáltak: szociábilisak, szeretik a társas összejöveteleket, sok barátjuk van és szükségük van az izgalomra; szenzációkeresők és kockázatvállalók, lendületes, aktív emberek.

78 Introvertáltak (befelé forduló): csendesek, jobban szeretnek olvasni, mint emberek közé járni; kevés, de közeli barátaik vannak, és általában kerülik az izgalmas dolgokat., viselkedésük

79 Az instabil személyek: kiegyensúlyozatlanok, érzelmeik múlóak, változékonyak, gyakran szorongással küszködnek. A stabil személyek: kiegyensúlyozottak, optimisták, érzelmeik tartósak. Nyugodt személyek, fegyelmezettek, munkájukat gondosan végzik.

80

81 Kialakuló egyetértés: 5 magasabb rendű faktor létezése a személyiség szerkezetében Vita arról, hogy mi legyen az öt faktor elnevezése A szavak többszörös jelentése

82 VONÁSFAKTOR Neurocitás Extroverzió Nyitottság Együttm ttműködés Lelkiismeretesség JELLEMZŐ SKÁLÁK Nyugodt Szívós sérülékeny Magabiztos - bizonytalan Visszahúzódó Szótlan bőbeszédű Gátlásos spontán Konvencionális Bátortalan merész Konzervatív liberális lis Ingerlékeny jó természet szetű Könyörtelen lágy szívű Önz Gondtalan nző önzetlen Megbízhatatlan megbízhat zható Hanyag - lelkiismeretes

83 Archetípusok: Persona (maszk) szerepszemélyiség társas érintkezés során használjuk; kompromisszum a társadalmi elvárások és a valódi identitásunk között Én az, amit magunkról tudunk, szemben a Personával, amit magunkról színlelünk Selbst teljes önmagunk Árnyék a personával ellentétes tartalmak gyűjtőhelye Anima a férfiban élő nő (az ellentétes nemű szülő képe formálja Animus

84

85 Kisebbrendűségi érzés (testi / lelki szinten) Legyőzésére tett erőfeszítés: fölényre törekvés Életstílus: a kettő együttes megjelenése Legfőbb irányító: hatalom és ambíció

86 Elsőszülött: trauma a kiváltságos helyzet megszűnésekor Másodszülött: versenyfutó, aki állandóan felül akarja múlni az elsőszülöttet Középső: az elhanyagolt, se kicsi, se nagy Legkisebb: lelki kicsiség érzése Egyke: elrontott (kényeztetés)

87 Organizmus: a egyén, mely önmegvalósításra törekszik. Énkép: az önmagára vonatkoztatott elképzelések, észleletek, érzelmek, értékeke és attitűdök. Énideál: az a személy, akivé válni szeretne.

88 Az énkép nem a valóságot tükrözi. - szorongás Nagy eltérés: irreális célkitűzések. Kis eltérés:nincs motiváció a fejlődésre

89 A társas jelenségek hatását helyezi a fókuszba. Freudtól eltérően nem pusztán az első néhány év számít E. szerint, hanem a fejlődés az egész életen át tart. Központi témája az énidentitás a társas valósággal való kölcsönhatásban kialakuló tudatos én-élmény. A másik lényege tényező a kompetenciatörekvés, amely a sikeresen teljesített szakaszok után sikerélménnyel tölti el az embert. Erikson szerint minden szakaszban egy-egy problémát kell megoldani, ami pszichoszociális krízist vagy konfliktust okoz boldoggá vagy sérülékennyé teheti az embert.

90 Eriksoni szakaszok Csecsemőkor Krízis Bizalombizalmatlanság Autonómia szégyen (szobatisztaság) Kezdeményezés bűntudat (akarat érvényesítése) Teljesítmény - kisebbrendűség Identitás - szerepkonfúzió Legfontosabb kapcsolat Anya Szülők (dicséret vs. megszégyenítés) Család (jutalmazó és büntető szerep) Iskola (tesszük, mert értékesnek ítélik) Kortársak, szerep modellek Erény Remény, hit Akarat Szándék bátorság, célelérés Kompetencia (szerepek tanulása) Hűség őszinteség, önmagunk vállalása kölcsönösség Intimitás - izoláció Partnerek, barátok Szeretet év Kisgyermekkor (2-3 év) Óvodáskor (3-5 év) Iskoláskor (6-11 év) Serdülőkor (12-20 év) Fiatal felnőttkor (20-as évek) Felnőttkor 30-as évektől, 60- as évekig) Időskor 60-as évek után Generativitásstagnálás Énintegritásstagnálás Házastársak, munkatársak My kind Gondoskodás Bölcsesség

91 A korszak konfliktusa az alapvető bizalom vs. bizalmatlanság A csecsemő ekkor kiszolgáltatott, szükségleteinek kielégítését mástól várja el, ha ezt megkapja, akkor kialakul a bizalom A következetlen bánásmód bizalmatlansághoz vezet. Ebből alakul ki a remény (mint erény), az élettel kapcsolatos optimizmus.

92 Erőfeszítés arra, hogy kontrollt gyakoroljon a cselekedetei felett: autonómia és szégyen Az ürítési késztetések fölötti kontroll autonómia és kompetencia érzést ad. A periódus erénye az akarat képesség arra, hogy autonóm módon uralkodjon impulzusain

93 Felmerül az igény arra, hogy hatást fejtsünk ki a környezetünkre megjelenik benne az uralom iránti vágy. A szakasz konfliktusa a kezdeményezés és bűntudat Puhatolózik, sokat kérdez, kezdeményez ha túl sok visszautasítás éri a szülők részéről, akkor ez a motivációja lecsökken. Megerősítés mellett kialakul a szándék, ami által elérjük azt a bátorságot, ami segít nekünk elérni nagyra becsült céljainkat.

94 A szakasz konfliktusa a teljesítmény vs. kisebbrendűségi érzés. A gyermek igyekszik hatást gyakorolni a társas környezetére, nem elég a kezdeményezés és a hatalom gyakorlása. Olyan dolgokat kell tennie, amit mások jónak és értékesnek tartanak. A korszak erénye a kompetencia képesek vagyunk olyat tenni, amit mások értékelnek.

95 Mindenféle módon felmerül a kérdés, hogy Ki is vagyok én? Rá kell jönni arra, hogy mely szerepek felelnek meg nekünk, ehhez azonban meg kell tudni, hogy kik is vagyunk igazából. A krízis az identitás és a szerepkonfúzió között feszül. AErikson szerint az identitás a személyes és társas énfogalom ötvözete.

96 Az identitás megtalálása 3 területre vonatkozik: a foglalkozásra (vállalt munkaszerep), a világnézetre (vállalt értékek), a szexuális életre (vállalt nemi szerep). 4 szintet különböztet meg: Az identitás elérése annál jelenik meg, aki átment a krízisen és döntött kritikusak a szülőkkel szemben A moratórium annál van, aki épp benne van a krízisben ambivalensek a szülőkkel szemben A korai zárás annál következik be, aki nem élt át krízist, de már döntött szülőknek engedelmeskednek Identitás diffúzió: nincs se krízis, sem elköteleződés szociálisan elszigeteltek

97 Az intimitás iránti igény és az izoláció a szakasz konfliktusa. Intimitás: nyitott és szeretetteljes módon alakítsuk kapcsolatainkat, meg tudjuk osztani a legszemélyesebb dolgainkat A másik pólus az izoláció: akkor is elszigetelődés van, ha a körülmények megengednék az intimitást. Az intimitással összefüggő énminőség a szeretet.

98 A leghosszabb szakasz, a krízis arról szól, hogy tudunk-e valamit alkotni vagy felnevelni valakit. Az alkotóképesség egyrészt azt jelöli, hogy felneveljük a következő generációt, másrészt azt, hogy eszméket vagy fizikai tárgyakat teremtünk. A másik végpont a stagnálás: képtelen vagy nem hajlandó a jövőnek szentelni önmagát magukkal vannak elfoglalva énféltőek és énközpontúak Az erény a gondoskodás: kiterjed mindenre, amit életünk során létrehoztunk gyermekeink, munkánk, stb.

99 A visszatekintés, a számadás ideje sorra vesszük a döntéseinket, sikereinket, kudarcainkat, stb. A krízis az énintegritás és a kétségbeesés között feszül Ha a mérleg azt mutatja, hogy életünk értelmes volt, akkor elégedettséget érzünk, ellenkező esetben kétségbeesést Az erény itt a bölcsesség: jelentőségtulajdonítást és jóindulatot jelent.

100

101 1. Nem vagyok oké Nem vagy oké 2. Nem vagyok oké Oké vagy 3. Oké vagyok Nem vagy oké 4. Oké vagyok Oké vagy

102 Érzelmek

103 Az érzelem összetevői Az érzelem szubjektív élménye Belső testi válaszok (elsősorban a vegetatív idegrendszer reakciója) Az érzelmekről és a helyzetről alkotott gondolatok Arckifejezés Érzelmi reakciók A viselkedés

104 Érzelmek és s motívumok kapcsolata Érzelmek és motívumok szorosan összetartoznak, de meg kell őket különböztetni Érzelem: kívülről irányított, mindig aktiválja a vegetatív idegrendszert Motívum: belülről aktivizálódik, a környezet tárgyára irányul Mi tehát t az érzelem? Szervezetünket, pszichikumunkat, énünket nket érő környezeti hatásokat értékelő,, minősítő lelki jelenségek, amelyek szubjektív v viszonyunkat tükrt krözik az általunk megismert valósághoz

105 Érzelem kontra hangulat hangulat nehezen körülhatárolható, diffúzabb, az érzelmeknél hosszabb ideig tartó mentális állapot. A hangulatot befolyásoló tényezők között sok van, amik nem tudatosan befolyásolják az állapotunkat. Belülről érkező jelzések (pl. hormonális változások) Kívülről érkező jelzések (pl. időjárási frontok) érzelmeknél masszívabban ellenáll a változásoknak és befolyásolja a környezettel való kapcsolatunkat

106 Érzelemkifejezés csatornái Fiziológia Arc Testmozgás, testtartás Gesztikuláció Beszéd

107 Érzelmek fajtái Elsődleges érzelmek amelyekkel a gyermek már csecsemőkorban rendelkezik, az öröm, a szeretet, a szomorúság, az undor, a düh, a meglepetés, vagy a félelem Másodlagos érzelmek hónapos korban az új énkép kialakulásának köszönhetően megjelenő érzelmek, én másokhoz való viszonyának kifinomultabb fogalmát igénylik, ezért ezeket énre vonatkozónak is nevezik. - zavar, bűntudat, irigység, büszkeség

108 Idegrendszer + érzelmek Vegetatív idegrendszer szimpatikus ágát aktiválja fiziológiai változásokat okoz nő a vérnyomás és gyorsul a szívritmus; a légzésszám felgyorsul; a pupillák kitágulnak; az izzadás fokozódik, miközben a nyálelválasztás és a nyálkahártya váladék elválasztása csökken; a vércukorszint emelkedik, hogy több energiát biztosítson a szervezet számára gyorsabb véralvadás következik be sérüléseknél; a vér a gyomorból és a belekből az agyba, valamint a vázizmokba áramlik; a szőrzet feláll (libabőrösödés) Paraszimpatikus idegrendszer aktivizálódik, ha az érzelem lecsillapodik

109 Érzelemelméletek 1. James Lange Érzelmek perifériás észlelése Általában így gondoljuk: Az érzelemelmélet ezt a sorrendet fordította meg, azt állítja, hogy a stimulus először a választ váltja ki és a válasz tudatossága alapján jön létre az érzelem. Tehát nem azért mosolygunk, mert boldogok vagyunk, hanem boldogok vagyunk, mivel mosolygunk.

110 Érzelemelméletek Schachter Singer Érzelem kéttényezős elmélete Érzelem mértéke függ annak minőségétől (kognitív faktor pénznyeremény mértéke v a párunk miért késik a randiról meló/elfelejtette) és a mennyiségétől (fiziológiai faktor - pulzus emelkedése )

111 Érzelemelméletek Schachter Singer 2. A kísérlet

112 Érzelemkifejezés Darwin Érzelem = evolúciós történettel rendelkező, veleszületett válaszok Érzelemkifejezések többsége öröklött mintázatú, és eredetileg valamilyen túlélési értékük volt

113 Érzelemkifejezés Ekman Érzelmek osztályozása Az érzelmek univerzálisak: új guineai ugyanazt detektálja, mint az amerikai 6 alapérzelem: öröm, bánat, harag, félelem, meglepetés, és undor Egy-egy arcizom összehúzásával különböző érzelmeket váltattak ki színészekkel. Harag, félelem, bánat szívritmus gyorsabb, mint a meglepődés, undor, öröm esetében. Bőrhőmérséklet harag esetében magasabb, mint félelem és bánat esetén. (egyetemesség) Vak csecsemőknél ugyanolyan érzelem kimutatás

114 Faciális-feedback-hipotézis

115 Érzelmi intelligencia Társas helyzetekben a saját és mások érzelmi állapotának pontos megítélése Érzelmek szabályozása a különböző szituációkban Összetevői 1. Saját érzelmeink pontos és tudatos észlelése. 2. Saját érzelmeink szabályozási képessége. 3. Mások érzelmeinek pontos észlelése és lereagálása. 4. A társas viszonyok kezelése. 5. Az érzelmek fókuszálása a kitőzött célra.

116 Agresszió Olyan viselkedés, melynek célja a kár vagy szenvedés előidézése. Az agresszió szándékos. Két fajtáját különíti el: - öncélú agresszió - a cél elérésének eszközéül szolgáló agresszió (instrumentális) Az agresszor lehet: direkt-aktív: fizikai (verés), illetve verbális (szidás) indirekt-aktív: rosszindulat, csapda állítása direkt-passzív: akadály felállítása, valaminek az elhallgatása indirekt-passzív: fontos feladat megtagadása, egyetértés megtagadása Agressziót hajlamosító tényezők: Zaj Tömeg Hőmérséklet Fájdalom

117 Agresszió elméletek Freud Agresszió egy destruktív energia halálösztönhöz kapcsolódik Destruktív energia elterelése révén csökken a feszültség szintje: katarzis. Tehát ennek az ösztönnek az elsődleges feladata a szükségletek keltette feszültség redukciója. Az agresszió levezethető: fizikai tevékenységben: futás, papírzacskó kidurrantása (ez nem igaz, a versengés még növeli az A tendenciákat) fantáziabeli: írás, elképzelni az adott cselekedetett közvetlen: káromkodás, bajba keverés (ezzel az a gond, aki egyszer már elkövette, nagy a valószínűsége annak, hogy máskor is megteszi; tehát a lényeg az, hogy nincs bizonyíték a katarziselméletre.)

118 Frusztráció hipotézis Agresszió elméletek Dollard Frusztráció: az az állapot, amely a cél elérésének akadályozása vált ki; agresszió az a cselekedett, amelynek célja a másik szervezetben való károkozás. A frusztráció mindig az agresszió valamilyen formájához vezet; az agresszió mindig frusztráció következménye: Az agresszió nem mindig a frusztráció oka ellen irányul, célpontja helyettesíthető: agresszió áthelyezés

119 Agresszió elméletek Kulcsinger hipotézis (Berkowitz): az agressziónak megfelelő környezeti feltételek. agresszív cselekedetnek két külön forrása van a személyben feléled a düh és a helyzetben meglévő jelzések (kiváltó inger elmélet) Fegyver-effektus: Bizonyos tárgyak tapasztalat révén asszociálódnak, ezeknek a tárgyaknak az agresszív jelzőmozzanat értéke igen nagy.

120 Agresszióelméletek Bandura Minden agresszió külső tényezőktől függ Szociális tanulás Utánzásos eredetű agresszió Hitchcock: A televízió nagy érdeme, hogy visszaviszi a gyilkosságot oda ahova való: a családi otthonba - A nagy gond a tv-ben látott agresszióval, hogy a gyerekek: nem tudják feldolgozni nem értik látják, hogy a szülők élvezik, amit a gyerek pozitívan értékel megtanulják, hogy a helyzeteket A-an kell megoldani nő a feszültségszintje érzéketlenné válik az A-ra (deszenzitizáció) csökken az A cselekedetei feletti önkontrollja: látja, hogy a tvben büntetlenül ölnek

121 Szeretet, szerelem Közelség: A kutatások azt mutatják, hogy arra vonatkozóan, hogy két ember barát-e, a legnagyobb bejósló értékkel az rendelkezik, hogy mennyire messze élnek egymástól. Ismerősség: pusztán az, hogy már láttuk az illető személyt vagy dolgot - önmagában is növeli a vonzalmat. Hasonlóság: férjek és a feleségek nemcsak szociológiai jellegzetességeik (életkor, faj, vallás, iskolázottság és társadalmi osztály) tekintetében hasonlítanak szignifikánsan egymásra, hanem pszichológiai és fizikai jellegzetességeik vonatkozásában is, mint amilyen az intelligencia, illetve a magasság és a szemszín

122 Szerelem - szeretet A szeretetskála egy háromkomponensű szeretet elméleten alapul. A három összetevő a következő: affiliatív és függőségi szükséglet /pl. ``Ha soha nem lehetnék vele, akkor szerencsétlennek érezném magam.'/; segítőkészség /pl. ``Ha rossz hangulatban lenne, akkor legfőbb kötelességemnek érezném, hogy felvidítsam.'/; kizárólagosság és feloldódás /pl. ``Nagyon szeretném birtokolni őt.'/.

123 Szerelem Lee hat fő szerelemfajtát különböztetett meg: 1. erosz: egy olyan személy keresése, akinek a fizikai megjelenése megtestesíti a szerető személy előzetes elképzeléseit; 2. ludusz: könnyed, játékos szerelem; 3. storge : lassan kialakuló érzelmi és baráti kapcsolat; 4. mánia: birtoklási vágy, féltékenység, nagy emocionális intenzitás; 5. agape: altruisztikus szerelem, amelyben a szerető személy kötelességének tekinti, hogy szeressen, anélkül hogy viszonzásra várna; 6. pragma : praktikus stílus, pl. a szeretett személy demográfiai jellemzőinek tudatos figyelembevétele.

124 Szenvedély - szeretet Sternberg háromszögelmélete: Az intimitás az érzelmi összetevő, amely a közelséget és az érzések kölcsönösségét jelenti. A szenvedély a motivációs komponens, amely a szexuális vonzalmat és a ``szerelmesség' romantikus érzését ragadja meg. Az elkötelezettség kognitív összetevő, amely a személy szándékát tükrözi, hogy megmaradjon a kapcsolatban. Ez alapján 8 fajta szerelem: nincs szerelem, szeretet, fellobbanó szerelem, romantikus szerelem, üres szerelem, társszerelem, vak szerelem és beteljesült szerelem

125 Intelligencia és kreativitás Kognitív képességek

126 Az intelligencia fogalma Intelligencia, az amit az intelligenciatesztek mérnek Thorndike: az a tulajdonság, amelyben az olyan zsenik, mint Newton, Einstein, Leonardo vagy Shakespeare csoportja leginkább eltér a fogyatékos otthon lakóitól Piaget: az, amit akkor használunk, amikor nem tudjuk mit tegyünk Binet: általános megértési és értelmi képesség Wechsler: az egyén összegzett, globális képessége arra, hogy célszerűen cselekedjék, racionálisan gondolkodjon, és a környezetében hatékonyan működjön

127 Általános vagy speciális képesség Spearman: Általános intelligencia: g Speciális intelligencia: számolási képesség, téri tájékozódás Thurstone: hét elsődleges mentális képesség: verbális megértés, beszédfolyékonyság, számolás, téri képességek, emlékezet, észlelési sebesség és következtetés

128 Gardner (1980): intelligenciák széles skálája Verbális és matematikai-logikai Térérzéklet Kinesztetikus intelligencia Interperszonális intelligencia Intrapszichés intelligencia

129 Az intelligencia mérése Első gyerekintelligenciateszt: Binet és Simon, 1905 Mentális kor és tényleges életkor kapcsolata Magyarországon: Budapest-Binet Terman: intelligenciahányados: MK/ÉK*100

130 Wechsler: felnőtt intelligenciateszt, 1939: HAWI Nyerspontok-értékpontok Öt feladat szavakkal és hat gyakorlati cselekvéssel Magyarországon: MAWI

131 Néhány példa Melyik név nem illik a többi közé:rembrandt, Shakespeare, Tintoretto, Raphael, Monet Mi a hiányzó szám?: 2,5,9,19,37, Melyik betű következik? C,4,K,2,O,3,

132 Az intelligencia szintjei Normál eloszlású görbe 25 alatt: nagyon súlyos értelmi fogyatékos 40-25:súlyos értelmi fogyatékos 55-40: középsúlyos értelmi fogyatékos 70-55: enyhe értelmi fogyatékos 70 alatt: értelmi fogyatékos 80-70: igen alacsony 90-80: alacsony

133 90-110: átlagos : magas : nagyon magas : kiemelkedő 140 felett: zseni

134 Öröklött vagy szerzett 50%-ban örökletes, 50%-ban szerzett Hebb: A és B intelligencia A intelligencia: intelligenciára örökletesen adott lehetőség B intelligencia: megnyilvánuló szint A kettő kölcsönhatásban van egymással Környezet nagyon fontos szerepe!

135 A kreativitás fogalma Kutatása intenzíven az 1950-es évektől Összetett kognitív képesség, amely ötletességben, új megoldások keresésében, alkotó gondolkodásban nyilvánul meg Guilford: az ismeretek alkotó alkalmazásának képessége Zárt és nyitott problémák

136 A gondolkodás eltérő iránya: Konvergens gondolkodás: az egyetlen lehetséges megoldás, az intelligencia fő jellemzője, intelligenciatesztek, iskolai tesztfeladatok Divergens gondolkodás: egyszerre több irányba történik a megoldás keresése, több szempont, a kreativitás fő jellemzője, kreativitástesztek

137 A kreativitás tényezői Problématudat: probléma iránti érzékenység, probléma felismerése, kíváncsiság, kérdezés Újszerű kérdések felvetése: hagyományos kérdések átfogalmazása, redefiníció Lényeglátás Elemző és összegző képesség, analízisszintézis Ötletgazdagság, fluencia Gondolkodás rugalmassága, flexibilitás Eredetiség, originalitás

138 A kreativitás mérése Guilford és Torrance: kreativitástesztek Példák Guilford 59 tesztfeladatos tesztjéből

139 Torrance-féle teszt Originalitás: mennyire eredeti és újszerű (statisztikai előfordulás) Flexibilitás: szemléletváltás Fluencia: mennyiségi jellemző

140 A kreatív személyiség Merev sémák alól kivonódás, a szabályok nem szentek Nonkonformizmus Nagyvonalú, hajlamos a szétszórtságra, nem bajlódik a részletekkel, de képes elmélyedni és kínos precizitással dolgozni valamin Impulzív Gyorsan alkalmazkodik a változó körülményekhez Jó stressztűrő képesség, nem annyira szorong Könnyen teremt kapcsolatokat, meggyőző, természetesen viselkedik Általában jól kommunikál

141 Az alkotás folyamata 1. Előkészítés: hipotézis felállítása, adatgyűjtés Darwin: magam is elcsodálkoztam saját szorgalmam felett 2. Lappangás (inkubáció): gyötrődés, tudattalan munka

142 3. Megoldás (intuíció): véletlenszerű megvilágosodás, Arkhimédész, Flemming, 4. Kidolgozás: Alátámasztás, kivitelezés, levezetés

143 Intelligencia és kreativitás Getzels és Jackson: magas intelligenciaszintig IQ és kreativitás együtt jár, felette nincs kapcsolat

144 Getzels és Jackson vizsgálatai szerint a tanárok jobban kedvelik a magas IQ - jú gyerekeket, mint a kreatívakat. A kreativitás és az intelligencia viszonyát vizsgálva azt találták, hogy: A magas kreativitású és ugyanakkor magas IQ jú gyerekek iskolai és társas teljesítménye egyaránt jó volt. A magas kreativitás alacsony IQ- val okozta a legtöbb nehézséget az iskolában. Az alacsony kreativitású és magas IQ jú gyerekekre a teljesítmény hajszolása és a visszafogott kapcsolatok voltak jellemzők. Az alacsony kreativitású és alacsony IQ jú tanulók gyakran alkalmaztak defenzív technikákat, passzívak voltak, gyakran produkáltak pszichoszomatikus tüneteket.

145 Brainstorming A kreatív gondolkodás két fázist tartalmaz: - a gondolatok létrehozását és azok értékelését A brainstorming olyan módszer, amely segíti a kreatív gondolatok létrejöttét. Alapvető szabályai: A kritika és értékelés tilos Minél vadabb egy gondolat, annál jobb Minél több gondolat jut eszünkbe, annál jobb Ajánlatos a gondolatokat kombinálni

146 Stressz, szorongás, megküzdés

147 Félelem - Szorongás Körülhatárolható tárgya van károsító ingerre tanulódik meg előre jelezhetővé válik félelem túlélési értékű Tárgy nélkül lebeg (az eredeti céltárgytól eltávolodik) jelzőinger nélküli félelem Diffúz válasz: elkerülő válasz (személyiség, tapasztalatok)

148 Mi a stressz Stressz: olyan eseményekre utal, amelyek megítéléseink szerint veszélyeztetik a fizikai, vagy pszichikai jólétünket A stressz a szervezet túlterhelt, túlerőltetett állapota, a test aspecifikus (általános) reakciója mindenfajta igénybevétellel szemben

149 Stresszor - stressz Stresszor kihívásként, fenyegetésként megélt szituációk, események, hatások ok Stressz (stresszreakció) válaszreakció okozat

150 Stressz típusai Distressz stresszreakciók, melyeket negatívan értékelt stresszor vált ki a stresszor hosszú távon alig kontrollálható Eustressz sikeresen megoldott kihívások, az egyén megküzdési lehetőségeit nem haladják meg, de fiziológiai aktiváltságot okoznak.

151 Stressz típusai Distressz fiziológiai aktiváltságot provokál hosszú távon szabályozási zavart okoz, betegségeket indít el Eustressz Időben behatároltak, nem okoznak betegséget egyén pozitívan értékeli

152 Általános Alkalmazkodási Szindróma (ÁASz) fázisai 1. Riasztási reakció ( üss vagy fuss -reakció) 2. Ellenállási fázis (nő a szervezet ellenállóképessége) 3. Kimerülési fázis( a szervezet többé már nem képes alkalmazkodni, az ellenálló-képesség csökken)

153 Riasztási (alarm) reakció 1. A szívverés felgyorsul, a szívösszehúzódások ereje nő, így az agy valamint izomzat számára több vér áll rendelkezésre 2. Az izmokban az erek kitágulnak 3. A belekben az erek összeszűkülnek 4. A testnek a pillanatnyi helyzet szempontjából nem lényeges funkciói és jelzései, pl. a táplálékfelvételt ösztönző éhség és a belek jelzései átmenetileg szünetelnek

154 Riasztási (alarm) reakció 5. Légzés gyorsul 6. A lép összehúzódik, így több vér kerül a keringésbe, javítva az oxigénellátottságot 7. A pupillák kitágulnak, így a szemek a fényre érzékenyebbé válnak 8. A vércukorszint emelkedik

155 A Selye-féle általános adaptációs szindróma (AÁSz) három fázisa Ellenállóképesség mértéke Alarm-reakció Aktív ellenállás Kimerülés Ellenálló-képesség normális szintje Stresszor megjelenésének ideje Idő

156 A stressz legtipikusabb tünetei Feszültség, idegesség Magas vérnyomás Alvásproblémák Krónikus aggódás Túlzott alkohol-, drogfogyasztás, dohányzás

157 A stressz legtipikusabb tünetei Emésztési zavarok Pihenés-képtelenség Megküzdés-képtelenség, ellenségeskedés Nem együttműködő attitűdök Érzelmi labilitás

158 Állapot- és, vonásszorongás Szorongás olyan bizonytalan állapot, melyben főleg lelki téren mutatkoznak kóros tünetek, mint például a rettegés,nyugtalanság,feszültség. Állapotszorongás (state): pillanatnyi szorongás Vonásszorongás (trait): hajlam, személyiségvonás

159 Szorongás típusai 2. Debilizáló: teljesítményt csökkentő hatás Facilitáló: teljesítményt növelő hatás Yerkes Dodson törvény

SPORTPSZICHOLÓGIAI FOGALOMTÁR

SPORTPSZICHOLÓGIAI FOGALOMTÁR SPORTPSZICHOLÓGIAI FOGALOMTÁR Ψ Szerkesztette: BARANYA ISTVÁN pszichológus 2011. 1 A Aberráció: rendellenesség, beteges eltérés a normálistól. Erkölcsi, nemi eltévelyedés. Absztinencia: a szenvedélytől

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS PSZICHOLÓGIÁJA. Dávid Tamás

AZ EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS PSZICHOLÓGIÁJA. Dávid Tamás Dávid, T.(2012): Az egészségmegőrzés pszichológiája. In: Darvay, S. (szerk.): Tanulmányok a gyermekkori egészségfejlesztés témaköréből. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest. 106-124.p. ISBN:978963284268

Részletesebben

Stressz, megküzdés, versengés, konfliktusok

Stressz, megküzdés, versengés, konfliktusok Stressz, megküzdés, versengés, konfliktusok GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program, valamint a Tehetséghidak Program

Részletesebben

FEJLŐDÉS ÉS SZOCIALIZÁCIÓ

FEJLŐDÉS ÉS SZOCIALIZÁCIÓ FEJLŐDÉS ÉS SZOCIALIZÁCIÓ Fejlődés - olyan folyamat, amely minőségi változásokkal és egyre differenciáltabb szerveződéssel jár - a fogantatástól a halálig tart - a bekövetkezőváltozások egyaránt tükrözik

Részletesebben

Soósné Dr. Faragó Magdolna: pedagógushallgatóknak és gyakorló pedagógusoknak

Soósné Dr. Faragó Magdolna: pedagógushallgatóknak és gyakorló pedagógusoknak Soósné Dr. Faragó Magdolna: MENTÁLHIGIÉNÉS PEDAGÓGIAI SZOCIÁLPSZICHOLÓGIAI FOGALOMTÁR pedagógushallgatóknak és gyakorló pedagógusoknak Lektorálta: Dr. Vizelyi Ágnes A borító a szerző és Zséli Annamária

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. BEVEZETŐ...7 1. Mire is jó a stresszkezelő program?...7 2. Mi az a stressz?...9

TARTALOMJEGYZÉK. BEVEZETŐ...7 1. Mire is jó a stresszkezelő program?...7 2. Mi az a stressz?...9 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...7 1. Mire is jó a stresszkezelő program?...7 2. Mi az a stressz?...9 1. A STRESSZ BIOLÓGIÁJA...11 1.1. A rugalmasan reagáló szervezet...11 1.2. A veszély...12 1.3. A karmester...13

Részletesebben

FŐNIX- FÜRED TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ BT HOGYAN BÁNJUNK NEHÉZ EMBEREKKEL?- EMBERISMERET A SZOCIÁLIS MUNKÁBAN SEGÉDANYAG

FŐNIX- FÜRED TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ BT HOGYAN BÁNJUNK NEHÉZ EMBEREKKEL?- EMBERISMERET A SZOCIÁLIS MUNKÁBAN SEGÉDANYAG FŐNIX- FÜRED TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ BT Cégjegyzékszám: 19-06-508245 Cím: 8230. Balatonfüred Déry Tibor u 14 Tel/Fax: 87/ 482 533 Mobil: 06 20/ 32 72 177, e-mail: fonixfüred@gmail.com, web: www.fonixfured.com

Részletesebben

KATASZTRÓFA ÉS KRÍZISKOMMUNIKÁCIÓ LÉLEKTANI ALAPJAI

KATASZTRÓFA ÉS KRÍZISKOMMUNIKÁCIÓ LÉLEKTANI ALAPJAI Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar KATASZTRÓFA ÉS KRÍZISKOMMUNIKÁCIÓ LÉLEKTANI ALAPJAI ELEKTRONIKUS JEGYZET A VÉDELMI IGAZGATÁS SZEREPLŐI SZÁMÁRA PROF. DR. BOLGÁR JUDIT

Részletesebben

Oláh Attila: Mi a pozitívuma a pozitív pszichológiának?

Oláh Attila: Mi a pozitívuma a pozitív pszichológiának? Oláh Attila: Mi a pozitívuma a pozitív pszichológiának? Kitűnő írásában (Iskolakultúra, 2004. 5.) Pléh Csaba bemutatta a mai pozitív pszichológiai áramlatoknak a huszadik századi európai pszichológiában

Részletesebben

Psziché- lélek. Logosz- tan. Lélektan!!! A pszichológiai a lelki jelenségek, folyamatok és a viselkedés tudománya. Rövid történeti áttekintés

Psziché- lélek. Logosz- tan. Lélektan!!! A pszichológiai a lelki jelenségek, folyamatok és a viselkedés tudománya. Rövid történeti áttekintés Psziché- lélek Logosz- tan Lélektan!!! A pszichológiai a lelki jelenségek, folyamatok és a viselkedés tudománya. Rövid történeti áttekintés 1. Spekulatív pszichológia korszaka - Ókor: filozófia (Platón,

Részletesebben

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR. hallgató NAGYKŐRÖS

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR. hallgató NAGYKŐRÖS KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁT US EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR DIAKÓNIAI INTÉZET FALAK NÉLKÜLI LABIRINTUS SZORONGÁS - SZENVEDÉLYBETEGSÉG - KOGNITÍV VISELKEDÉSTERÁPIA Témavezető: VÁRINÉ FERÓ MÁRIA Főiskolai

Részletesebben

MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG SZAKMAI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZET

MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG SZAKMAI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZET MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG SZAKMAI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZET UEFA B EDZŐK KÖTELEZŐ MEGYEI TOVÁBBKÉPZÉSE (licenc meghosszabbítás) A korosztályos képzés pszichológiája Előadó: Baranya István Szakmai és Felnőttképzési

Részletesebben

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV

MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV Nemeskéri Zsolt - Pankász Balázs MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV Pszichés zavarok felismerése és kezelése a munkahelyen Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar 2015 Készült az IPA

Részletesebben

MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM

MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM MUNKAHELYI LELKI EGÉSZSÉGVÉDELEM Képzési és tanácsadási kézikönyv Szerzők: Barcsi Tamás Juhász Éva Karamánné Pakai Annamária Szabó József Szerkesztette: Szabó József Technikai szerkesztő: Jónáné Bajsz

Részletesebben

Képzési segédanyag. "Segítőkéz" Lelkisegély Telefonszolgálat, Debrecen. Lezárva: 2011. március www.debreceni-lstsz.hu

Képzési segédanyag. Segítőkéz Lelkisegély Telefonszolgálat, Debrecen. Lezárva: 2011. március www.debreceni-lstsz.hu Tartalomjegyzék 1. Szociálpszichológia vázlata 2. 2. Segítőkapcsolatok pszichológiája 15. 3. Fejezetek az életkorok lélektanából 30. 4. Egyéb témák (önismeret, szupervízió, szexualitás, drog, hajléktalanság

Részletesebben

1852-06/4. Tegyen javaslatot az esetben szereplő idős ember komplex gondozásának megszervezésére!

1852-06/4. Tegyen javaslatot az esetben szereplő idős ember komplex gondozásának megszervezésére! 1852-06/4. Tegyen javaslatot az esetben szereplő idős ember komplex gondozásának megszervezésére! P. Imréné, Éva 68 éves. Férje két évvel ezelőtti halála óta egyedül él egy 1200 fős kisfaluban. Egy lánya

Részletesebben

A DROGPREVENCIÓ LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON

A DROGPREVENCIÓ LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Public Relations szakirány A DROGPREVENCIÓ LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON Készítette: Fonyódi Ákos Budapest,

Részletesebben

Drogosok. Demetrovics Zsolt Balázs Hedvig. Bevezetés

Drogosok. Demetrovics Zsolt Balázs Hedvig. Bevezetés Drogosok Demetrovics Zsolt Balázs Hedvig Bevezetés A drogfogyasztásra általában mint betegségre, egészségügyi, családi és társadalmi problémára hivatkozunk. Ez valóban így is van, hiszen a különböző legális

Részletesebben

K.A.M.A.SZ. Káosz Agresszió Másság Autonómia SZabadság

K.A.M.A.SZ. Káosz Agresszió Másság Autonómia SZabadság 1037 Budapest, Laborc u 2. /b OM: 201037 Tel: 436 0118, Fax: 436 0119 Email: laborc.suli@gmail.com Web: www.laborciskola.t-online.hu K.A.M.A.SZ. Káosz Agresszió Másság Autonómia SZabadság Készítette: Rózsás

Részletesebben

A LELKI EGÉSZSÉG JELENSÉGKÖRE, MEGÓVÁSÁNAK JELENTŐSÉGE ÉS LEHETŐSÉGEI A VÉDELMI SZFÉRÁBAN

A LELKI EGÉSZSÉG JELENSÉGKÖRE, MEGÓVÁSÁNAK JELENTŐSÉGE ÉS LEHETŐSÉGEI A VÉDELMI SZFÉRÁBAN Schild Marianna andragógus, pszichológus schild.marianna@gmail.com A LELKI EGÉSZSÉG JELENSÉGKÖRE, MEGÓVÁSÁNAK JELENTŐSÉGE ÉS LEHETŐSÉGEI A VÉDELMI SZFÉRÁBAN Az egészség alapvető feltétele a kiegyensúlyozott

Részletesebben

A tanácsadás és konfliktuskezelés elmélete és gyakorlata Dávid Mária

A tanácsadás és konfliktuskezelés elmélete és gyakorlata Dávid Mária A tanácsadás és konfliktuskezelés elmélete és gyakorlata Dávid Mária A tanácsadás és konfliktuskezelés elmélete és gyakorlata Dávid Mária Publication date ESZTERGOM, 2012 Tartalom BEVEZETÉS... 1 A TANÁCSADÁS

Részletesebben

KÉZIKÖNYV. Németh Margit. ESZTER Alapítvány Nyilvántartási szám: 00827-2011 TÁMOP 5.6.1.C-11/1-2011/0003

KÉZIKÖNYV. Németh Margit. ESZTER Alapítvány Nyilvántartási szám: 00827-2011 TÁMOP 5.6.1.C-11/1-2011/0003 ESZTER Alapítvány Nyilvántartási szám: 00827-2011 TÁMOP 5.6.1.C-11/1-2011/0003 KÉZIKÖNYV az ESZTER Közhasznú Alapítvány Személyes gondoskodást végzők kompetenciafejlesztése az erőszakcselekmények következtében

Részletesebben

MUNKAHELYI STRESSZ, MUNKAHELYI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS

MUNKAHELYI STRESSZ, MUNKAHELYI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS JUHÁSZ ÁGNES MUNKAHELYI STRESSZ, MUNKAHELYI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS Oktatási segédanyag Munka- és Szervezetpszichológiai Szakképzés BUDAPEST, 2002 BEVEZETÉS Szinte mindannyian hallottunk már az ismeretségi

Részletesebben

ANYA-TÜKÖR A NAGYBOLDOGASSZONY ÚTJA A TÁRSADALMI TRAUMATIZÁCIÓK TÜKRÉBEN. Mentor: Dr. Bilkei Pál

ANYA-TÜKÖR A NAGYBOLDOGASSZONY ÚTJA A TÁRSADALMI TRAUMATIZÁCIÓK TÜKRÉBEN. Mentor: Dr. Bilkei Pál ANYA-TÜKÖR A NAGYBOLDOGASSZONY ÚTJA A TÁRSADALMI TRAUMATIZÁCIÓK TÜKRÉBEN Opponens: Dr. Földy Ferenc Készítette: Zaja Roland Mentor: Dr. Bilkei Pál 2008 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 I. HIPOTÉZIS...

Részletesebben

A személyiség fogalma. A személyiség struktúrája, különböző aspektusai.

A személyiség fogalma. A személyiség struktúrája, különböző aspektusai. A személyiség fogalma. A személyiség struktúrája, különböző aspektusai. A személyiség eredete: persona latin eredetű szóból származik, ami maszkot jelent. Mai értelmében Goethe használta először. A személyiség

Részletesebben

Gyermekek. mentálisan. sérülékeny. családokban GYERMEKEK MENTÁLISAN SÉRÜLÉKENY CSALÁDOKBAN

Gyermekek. mentálisan. sérülékeny. családokban GYERMEKEK MENTÁLISAN SÉRÜLÉKENY CSALÁDOKBAN GYERMEKEK MENTÁLISAN SÉRÜLÉKENY CSALÁDOKBAN F. LASSÚ ZSUZSA GLAUBER ANNA HAJDU KRISZTINA KOLOSAI NEDDA RÓZSÁNÉ CZIGÁNY ENIKO Gyermekek mentálisan sérülékeny családokban KÉZIKÖNYV PEDAGÓGUSOKNAK ELTE EÖTVÖS

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAKIRÁNY ÉP TESTBEN ÉP LÉLEK A XXI. SZÁZAD NÉPBETEGSÉGE:

Részletesebben

A burnout jelenség megnyilvánulása globalizált világunkban

A burnout jelenség megnyilvánulása globalizált világunkban A burnout jelenség megnyilvánulása globalizált világunkban NAGY Edit, NAGY Ferenc Nyíregyházi Főiskola Társadalom-és Kultúratudományi Intézete nagyed@nyf.hu Tanulmányunkban arról szeretnénk képet kapni,

Részletesebben

Ami az egyénben a legigazibb, ami őt leginkább önmagává teszi, az nem egyéb, mint saját lehetősége (Paul Valéry)

Ami az egyénben a legigazibb, ami őt leginkább önmagává teszi, az nem egyéb, mint saját lehetősége (Paul Valéry) Marosfői Levente: Állatorvosként mentálhigiénés segítő (In: Grezsa Ferenc Takács Péter (szerk.): Még ép a roncs ág Válogatás erdélyi mentálhigiénés szakemberek dolgozataiból. Országos Addiktológiai Intézet.

Részletesebben