A pszichológia a lelki jelenségek, folyamatok és a viselkedés tudománya

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A pszichológia a lelki jelenségek, folyamatok és a viselkedés tudománya"

Átírás

1 Psziché- lélek Logosz- tan Lélektan!!! A pszichológia a lelki jelenségek, folyamatok és a viselkedés tudománya

2 Rövid történeti áttekintés Spekulatív pszichológia korszaka - Ókor: filozófia (Platón, Arisztotelész, Thalesz, Démokrítosz) - Felvilágosodás: lélek helyett tudat, önmegfigyelés koponyatan XIX. sz közepe: pszichofizikalegjobban megragadható tudati jelenségek: érzékelés (látás, hallás, bőr)

3 Tudományos pszichológia XIX. sz irányzatok -Wundt 1879: pszichológia atyja -Lipcsei labor -Önmegfigyelés és rendszeres kísérletezés -Tudatlélektan -Darwin: evolúciós pszichológia -Galton: humángenetika

4 XX. századi irányzatok 1. Viselkedéslélektan (behaviorizmus) - S-R pszichológia (inger-válasz) - Fekete doboz - S-R-O organizmikus belső állapot - Tanulás jelensége - Pavlov: reflexológia, klasszikus kondícionálás - Thorndike, Skinner: macskák, patkányok, operáns kondícionálás

5 2. Alaklélektan (Gestalt) -Az egész több, mint részek összessége -Nem pusztán az ingerek fizikai sajátosságaitól, hanem az ingerek közti viszonytól, a mintázattól függ - főleg észlelés és gondolkodás

6 3. Kognitív pszichológia - Az emberi megismerés vizsgálata - Gondolkodás, érzékelés, észlelés, emlékezés, döntéshozás, problémamegoldás - Kognitív térkép: az ember nem a való világhoz, hanem a megalkotott belső képhez igazodik, amikor a viselkedését irányítja.

7 4. Pszichoanalízis

8

9 Felettesén (superego) erkölcsi, szociális normákat tartalmazza perfekcionista célok 2 alrendszer: a/lelkiismeret b/ Én-ideál

10 Én (Ego) Id-ből nő ki, de attól függetlenül működik realitáselv" vezérli, a személyiség végrehajtó része Érvényesíteni akarja az Id vágyait, összhangban a Superegoval és a Külső realitással

11 Ösztönén (Id) a születéskor jelenlévő jellemzőket tartalmazza (ösztönök) irracionálisán működik: közvetlen kielégülésre törekszik Örömelv" vezérli Libidó gyűjtőhelye Feszültségcsökkentés belső képzettel

12 Fontosabb énvédő mechanizmusok Racionalizáció: A szorongás valódi oka a tudat szintjén elfogadható, ésszerű, de hamis okkal helyettesítődik. Projekció: A nem tudatosuló nem kívánatos késztetés, érzelem vagy indulat másik személyre irányítása, úgy hogy azokat a tudat szintjén a másiktól eredőként érzékeli. Áttolás: A konfliktus feszültsége az eredeti helyett egy másik objektre (személyre) irányul.

13 Fontosabb énvédő mechanizmusok Regresszió A fejlődés már túlhaladott szintjére,viselkedésformájára, funkcionálására történő visszalépés. Intellektualizácio A konfliktus okozta szorongás intellektuális absztrakciók, magyarázat, megoldás keresésében enyhül (vallástanulmányok, pszichologizálás).

14 Fontosabb énvédő mechanizmusok Tagadás: Az id-ből eredő szorongásnak történő aktív ellentmondás a tudat szintjén (pl. életet fenyegető betegség tagadása). (Túl)kompenzáció: Egy területen elszenvedett hátrány vagy frusztráció önértéknövelő ellensúlyozása egy másik terület túlhangsúlyozásával. Identifikáció: Tudattalan azonosulás személlyel, attitűddel, értékkel, viselkedéssel. Szublimáció: A konfliktus feszültségét társadalmilag értékes és egyénileg is elfogadható produktumokban dolgozza ki (pályaválasztás, alkotás).

15 Hozzávetőlege s életkor Első év Második év Harmadik év Hetedik évtől a pubertásig Serdülőkor Freud (pszichoszexuális) Orális szakasz: A száj a szopás és a harapás által létrehozott élvezetes érzékletek központja. Anális szakasz: A végbélnyílás az élvezetes érzékletek központja az ürítés kontrolljának elsajátítása folyamán. Fallikus szakasz: A gyerekekben a szexuális kíváncsiság alakul ki, és kielégülést érnek el maszturbálással. Szexuális fantáziáikban az ellenkező nemű szülő szerepel, és emiatt bűntudatot éreznek. Latencia: A szexuális késztetések elnyomódnak. A gyerekek a felnőttek által becsült készségek elsajátítására összpontosítanak. Genitális szakasz: A serdülőknek felnőtt nemi vágyaik vannak, és igyekeznek azokat kielégíteni

16 A pszichoszexuális fejlődés első három szakaszán fixálódott személyiség tulajdonságai A fixáció szakasza Orális Személyiségminőségek Függő, hiszékeny, féltékeny, szarkasztikus és verbálisan agresszív Anális Fallikus Kiürítő: piszkos, kegyetlen, destruktív Visszatartó: rendszerető, fösvény, önfejű Férfiaknál: macsó agresszív szexualitás, túlzott karrierizmus vagy szexuális és szakmai impotencia Nőknél: flörtölő, csábító szexuális viselkedés, amely nem vezet szexuális aktushoz

17 5. Fenomenológia -Carl Rogers: humanisztikus pszichológia - Beleérzés, elfogadás, hitelesség

18 A pszichológia nézőpontjai Biológiai nézőpont Behaviorista Kognitív Pszichoanalitikus Fenomenológiai

19 A pszichológia területei és alkalmazásai 1. Tárgya szerint (mit vizsgál) A, Emberrel foglalkozó lélektan - egyénlélektan - kutatás a normális lelki működésre irányul - kutatás a kóros lelki működésre irányul (patopszichológia) - társas lélektan, azaz a szociálpszichológia, ami a társas viselkedésformák lélektana B, Állatlélektan: magasabb rendű fajok működése

20 2. Célja szerint A, Általános lélektan: felnőtt, normális, ép ember pszichikus jelenségeinek, személyiségének, tevékenységének általános, közös jellemző jegyeit, törvényszerűségeit tárja fel

21 B, Összehasonlító lélektan: egyének közötti pszichikus eltérések -Ember és állat közti eltérések: összehasonlító állatlélektan (emberi pszichikum evolúciója) -Egyének közti eltérések: -Differenciálpszichológia: egyéni sajátosságok kutatása -Pszichometria: egyéni különbségek mérése -Személyiséglélektan: személyiségösszetevők szerveződése -Fejlődéslélektan: lelki fejlődés menete (gyermeklélektan) -Szexuálpszichológia: nemek közti pszichés működésbeli eltérése -Etnopszichológia: népek, népcsoportok közötti pszichés eltérések

22 3. Alkalmazási terület szerint: a pszichológiai módszereket, ismereteket valamely más tudomány vagy a gyakorlat területén használják fel A, pedagógiai pszichológia: nevelési-oktatási folyamat pszichológiai sajátosságai, törvényszerűségei B, gyógypedagógiai pszichológia: speciális pszichológiai ismeretek, sérüléssel, fogyatékkal vagy akadályozottsággal élő gyerekek esetén

23 C, orvosi pszichológia: gyógyítómunkában szerepet játszó pszichés jelenségek, egészségmegőrzés, személyiségalakulás betegség hatására, stb. - pszichofarmakológia: szervezetbe jutott és belül termelt kémiai anyagok pszichés folyamatokra gyakorolt hatása - klinikai pszichológia: rendellenes lelki jelenségek, személyiség- és viselkedészavarok - pszichoterápia: mentális zavarok gyógyítása pszichológiai eszközökkel, önismereti fejlesztés

24 D, munkapszichológia: szakmai képzés, munkavégzést befolyásoló tárgyi- és személyi döntések, munkahely, mint emberi környezet szerepe, munkakörelemzés, teljesítményértékelés, kiválasztás - pályaválasztási pszichológia -alkalmasság (kiválasztás-) pszichológia -szervezet- és vezetéspszichológia E, művészetpszichológia: az esztétika és a pszichológia határán létrejött alkalmazott tudomány, a művészi élmény létrehozásának és befogadásának pszichológiai mechanizmusainak feltárása (tánc, mozgás, zene, képzőművészeti terápia)

25 F, kriminálpszichológia: bűnözés folyamatának pszichológiai okai, bűnüldözés és a büntetés- végrehajtás pszichikus hatásai G, sportpszichológia: sportoló személyiségének, tárgyi és személyi környezetének pszichológiai problémái, sportteljesítmény fokozása, a sport szerepe az egészséges személyiség működésében, alakulásában

26 A pszichológia módszerei -Tapasztalatra épül, ezért empirikus tudomány (empirikus módszerekkel kell dolgoznia) - Alkalmazásuk célja alapján két nagy csoportba sorolhatóak: Kutatási módszerek: új tudományos eredmények feltárása Vizsgálati módszerek: a már rendszerezett kutatási eredmények alkalmazása, konkrét megállapítások -gyakorlatban nincs ilyen éles határ a módszerek alkalmazásában

27 A megfigyelés: tervszerű, céltudatos, rendszeres Önmegfigyelés (introspekció): közvetlen tapasztalat, megfigyelő saját élménye Mások megfigyelése (extrospekció): objektív, kontrollálható megismerés Visszatekintve elemzés (retrospekció): mások élményeit utólag, visszatekintve elemezzük, esettanulmányok

28 A kísérlet -Kísérlet végzése: elméleti hipotézis (feltevés) és kísérleti terv készítése -Mindent a kísérletező teremt meg, fontos a megismételhetőség, kontrollálhatóság -Állandó körülmények vannak, egy tényezőt változtatunk 3. - Kontrollcsoportos kísérlet: semleges mintacsoport megléte - Laboratóriumi kísérlet: mesterségesen létrehozott körülmények - Természetes kísérlet: saját, természetes körülmények között

29 Korrelációs módszer: változók közötti összefüggés, együttjárás Feltáró (explorációs) módszerek: - beszélgetés - irányított beszélgetés: előre megtervezett kérdések vagy témakörök - szabad asszociációs módszer: nem irányított beszélgetés, a beszélgetés során a gondolatok szabadon áramolnak - klinikai beszélgetés: előre megtervezett kérdés után a többi kérdés a kapott válaszhoz igazodik

30 Írásos módszerek: -kérdőívek: -Nyitott végű kérdőív: szabadon megfogalmazott válasz -Zárt végű kérdőív: megadott válaszlehetőségek közül -skálák: kijelentések és állítások, rá leginkább jellemző kiválasztása -szociometria: közösségi kapcsolatok feltárásának módszere

31 Vizsgálati módszerek 1. A tesztmódszer Teszt: olyan feladat vagy feladatsorozat, amelynek teljesítése feltárja bizonyos pszichikus jelenségek pl. ismeretek, érzelmek meglétét. Jellemzői: Könnyen kezelhetőek Rövid ideig tart Megfelelő normák és egységes értékelés Matematikailag jól értékelhetőek Viszonylag objektívek

32 1. Teljesítménytesztek - Elsajátított készségek-képességek felmérése, összetett feladatteljesítése során - Leggyakrabban használt alkalmazása: intelligenciatesztek 2. Képesség- (alkalmasság-) vizsgáló tesztek - valamilyen feladatra való alkalmasság feltárása, figyelemkoncentráció képesség 3. Projekciós tesztek: személyiség mélyebb rétegeinek feltárása, a projekció, azaz a belső tartalmak kivetítésén alapszik, a vizsgált személyek saját élményvilágukat rávetítik a használt eszközökre (képek, rajzok ) - Rorschach-teszt - Szondi-teszt - TAT és CAT

33 Rorschach teszt A projekciós tesztek Szondi teszt

34 TAT teszt

35 A tudatlan tudat???

36 Tudat: személyes élményfelfogás és feldolgozás a világról és önmagunkról való szubjektív tudás, amely szabályozza a környezethez való alkalmazkodásunkat, cselekedeteinket. Funkciói: folyamatos figyelés: környezetünk és önmagunk állandó figyelemmel kísérése, felfogása és tudatosítása annak, ami velünk történik (szelektív folyamat) folyamatos szabályozás: kontroll, önkontroll: cselekvéseink és mentális tevékenységeink állandó irányítása, annak érdekében, hogy azokat összhangba hozzuk saját belső állapotunkkal és a környezet eseményeivel; a fizikai vagy mentális cselekvés eltervezése, elindítása és vezérlése.

37 Elme- másfél kiló, százmilliárd idegsejt Máj százmillió sejt, mégsem él gazdag lelki életet Különálló egységek, neuronok Története: Wundt- James összehasonlítás Behaviorizmus: érintetlen téma Kognitív pszich.: mentális működések Később (háborúk hatására): tudat és nem tudatos jelenségek vizsgálata Képzelet-és élménykutatások Alváskutatások Tudati határállapotok

38 Krízis Fejlődési Veszély Akcidentális Esély

39

40 Gránát-sokk Harctéri idegsokk- Harctéri- neurózis- PTSD: -Emlékbetörések -Érzelmi közömbösség -Alvásproblémák -Koncentrációs nehézségek Holocaust-szindróma Minden ember lelke összetörhető!

41 A tudat szintjei: Tudat: jéghegy csúcsa Tudatküszöb Tudatelőttes: aktuálisan nincsenek jelen a tudatban: személyes élmények. Elsajátított ismeretek, tanult készségek Tudattalan: szorongáskeltőek, elfojtás, kerülő úton jut felszínre

42 Megosztott tudat: jól begyakorolt cselekvés: készség leválnak a tudatról bizonyos funkciók: disszociált emlékek: hozzáférhető a tudat számára, a tudatelőttesbe kerül többszörös személyiség: több tudat létezését jelenti, amnéziás időszakok gyerekkori trauma: fájdalmat disszociálja, egyik alapja az önhipnózis, mint megoldási mód (Az ötödik Sally, Szép álmokat Billy, Identitás)

43 -természetes és mesterséges Módosult tudatállapotok: Megváltozik a reflektivitás, a szemléletesség irányába A figyelem beszűkül Az élmények szóban nem, vagy csak nehezen kifejezhetőek Realitásvizsgálat csökken Megváltozik az énkép Tér-és időérzék torzul Változások a viselkedésszabályozásban - tudatmódosító szerek: kávé, tea, dohány, alkohol, drogok -Eljárások figyelem megváltoztatása: a tudat kiüresítése a figyelem fokozása a mindennapi eseményekre (órás feladat)

44 Az alvás Az alvás és álom látszólag az ébrenlét ellentéte, mégis sok közös vonás: mozgás, érzékelés, emlékképek, érzelmek átélése, műszerrel mérhető agyi aktivitás alvásközpont: agytörzs: kétféle működést irányítja (biológiai óra siethet és késhet: pacsirta és bagoly), illetve életkoronként változik tartós alvásmegvonás: zavart tudatállapot (már 3 nap után): hallucináció, enyhe téveszmék

45 Az elektroenkefalogram (EEG) Az agy elektromos tevékenységének globális, időbeli követésére alkalmas módszer Több komponensből álló periodikus görbe Sok ezek neuron összesített elektromos aktivitását tükrözi EEG frekvencia-spektrumai Delta (mély alvás) Théta (alvás és ébrenlét között) Alfa (az agy alapritmusa ) Béta (szenzoros behatások) Gamma (ingerek összekapcsolása)

46 0. szakasz, ébrenlét, alfa-hullámok 1. szakasz: thétahullámok. 4-5% 2. szakasz: alvási orsók és k-komplexek, 45-55% 3-4. szakasz: lassú, delta-hullámok, 4-6 %/12-15% 5. szakasz: REM alvás, 20-25% (théta és béta hullámok) Az alvás szakaszai

47 A REM és nem-rem szakaszok REM szakasz Elalvás után kb. 70 perccel jelentkezik először Nagyon aktív EEG hullámok Gyors szemmozgások (Rapid Eye Movement) Gyors szívverés és légzés Gyors anyagcsere Bénult izmok Paradox alvásnak is hívják Emléknyomok megszilárdulása hangulatjavítás Aránya újszülötteknél 50%, gyerekkorban és felnőtteknél 25%, időskorban 18% NREM szakaszok nincs szemmozgás, lassú légzés és szívritmus, laza izmok, lelassult anyagcsere

48 Álom Emlékezet és képzelet nem válik el élesen a valóságtól A REM szakaszokban álmodunk Álmodunk, csak nem emlékszünk rá Mennyi ideig tart egy álom? Mi a határozza meg az álmok tartalmát?

49 Az álom lehetséges funkciói 1960 előtt Freud álomelmélete és a pszichoanalízis uralja Vágyteljesítés Elfojtás Álommunka 1960 után az álmot elsősorban élettani jelenségként kezelik A paradox alvás segít az emlékek bevésődésében. Élmények feldolgozása, információk rendszerezése. Idegi hálózatok karbantartása, az álmok ennek a karbantartásnak a melléktermékei csak, felesleges emlék- és információ foszlányok

50 Álomtartalom Domináns: vizuális, utána hangok (65%), majd egyensúlyérzékelés (8%), hőérzékelés (4%), ízlelés, szaglás, tapintás, de fájdalom NEM Vakok álmai (vizuális elemek akkor, ha 7 éves kor után) Kétnyelvűek álmai

51 Gyerekek álmai 3-5 év: érzetek (pl. éhség), állatok szerepe 5-7 év: állóképek sorozata 7-9 év: valódi történet, megjelennek a gyerekek 9-13 év: alkotó képzetek, érzelmek, különbség fiú-lány álom között: azonos neműről év: absztrakt jelenetek, idealizált valóság, szinte a felnőtt álmok

52 Alvászavarok Insomnia vagy hyposomnia: nehezített elalvás, megszakítások Hypersomnia: fokozott alvásigény, nappali aluszékonyság Parasomnia: elalvás vagy felébredés folyamata sérül, pl. alvajárás Narkolepszia

53 Szenvedélybetegségek Ismétlődő viselkedésformák, amelyeket valaki kényszeresen újra és újra végrehajt, amelyek a személyre és többnyire a környezetére is káros következményekkel járnak kémiai szerek: kémiai addikció, pszichoaktívszerdependencia viselkedési addikció: játékszenvedély, impulzuskontroll zavarok(képtelen ellenállni valamilyen késztetésnek: kleptománia, pirománia, kóros hajtépegetés,), szexuális viselkedés zavarai, táplálkozási viselkedés zavarai, társfüggőség, vásárlási kényszer, internet, stb egészséges formában is jelen lehet sőt jelen is kell legyen, akkor kóros ha uralkodni kezd a személy viselkedésén és károsítja életvitelét és lelki egészségét, valami környezetét

54 Jellemzői folyamatos vágy tolerancia kialakulása megvonási tünetek megjelenése leszokási kísérletek sorozatos kudarca testi vagy lelki problémák megjelenése sok időt fordít szenvedélybetegségére, vagy a megszabadulásra belső értékrend megváltozása

55 Kémiai addikciók: Zinberg: drog, set, setting az anyag maga a személy jellemzői a használat fizikai és szociális kontextusa

56 Depresszánsok: nyugtató, szorongásoldó (minor trankvilláns) altató, barbiturát. alkohol alkoholizmus: önkontroll hiánya, pszichikai függőség, ördögi kör fizikai függőség: alkoholtolerancia, elvonási tünetek delirium tremens: tudatzavar, hallucináció, görcsök magzati alkoholszindróma: értelmi fogyetékossággal jár

57 Az alkohol és hatásai (véralkoholszint és viselkedés) 0,03-0,05: könnyűség, nyugalom, gátlásoldás, szociábilis, beszédes, nő az önbizalom, mozgásos reakció viszont lassul 0,10: szenzoros és motoros funkciók észrevehetően károsodnak, hadaró beszéd, karés lábmozgások nehéz koordinációja 0.20: súlyos tehetetlenség 0,40: akár halálos Alkoholmérgezés: ált 0,10 Mo.: 0,08

58 Stimulánsok: amfetamin és származékai, kokain Gyors amfetamintolerancia Súlyos testi lelki leépülés Kokain: erősen addiktív, éberség, energia, szellemi teljesítőképesség Pszichotikus tünetek, vizuális hallucináció, bőrérzékleti hallucinációk (kokainbogarak) KIR serkentő szerek

59 Az endogén élményközpont stimulálása (dopamin); helyi érzéstelenítő Eufória, energia- és libidó fokozódás Impulzivitás, önbizalomfokozódás, nagyzolás Túladagolás: görcs, légzési, keringési zavar Elvonás: aluszékonyság, anhedonia, depresszió Kezelés: antidepresszívum, pszichoedukáció

60 Opiátok Fájdalomcsillapítók: narkotikumok: ópium, morfium, kodein, heroin, gyors addiktivitás, hangulatjavító, szorongásoldó hatás fokozott elvonási tünetek: magas a halálos túladagolás veszélye

61 Hallucinogének: észlelési élmény megváltozása Csökken az én és a környezet megkülönböztetési képessége növényi eredetű: meszkalin szintetikus: marihuána: nincs tolerancia, alacsony elvonási tünetek, de kis adagban hangulatjavító, nagy adagban hallucinogén, rendszeres: károsítja a mentális képességeket, pszichikai függés alakul ki

62 SZERVES OLDÓSZEREK Iparban, háztartásban használt folyékony vegyszerek (hígító, ragasztó, benzin, benzol, aceton), szegények drogja Belélegzésükkel alkoholszerű hatás Légzésdepressziót, szív-, máj-, csontvelőés vesekárosodást, delíriumot, demenciát okozhatnak Szipuzás okozta fulladásos halál

63 Kóros játékszenvedély. Kontroll nélküli szerencsejáték, mely endorfin és adrenalin termelődésével jár. Hatalmában tartja áldozatát, teljes vagyonvesztést idézhet elő. Kényszervásárlás. A feszültség levezetésének és az örömszerzésnek egyetlen módja a vásárlás. Munkaalkoholizmus, workoholic syndrom. A boldogság és siker egyedüli forrása a munka. Az ilyen ember csak a munkában érzi fontosnak magát. A magánéleti, kapcsolati, intimitási hiányait pótolja. A munkamániás nem azért dolgozik, hogy éljen, hanem azért él, hogy dolgozzon! Számítógép-internet függőség. Menekülés a valós élettől, személyes kapcsolatoktól, felelősségtől egy olyan illuzórikus virtuális világba, ahol az álmok valóra válhatnak, ahol bármi megtörténhet, bárkivé válhatunk, bármit megtehetünk csekély befektetés mellett. Szex és szerelem függőség. A szex olyan kényszeres cselekedetté válik, mely uralja az egész életét, az önkontroll elvész, a szexualitás elveszíti intimitását, meghittségét, az azonnali kielégülés vágya rabszolgájává teszi a függő személyt. Társ és kapcsolati függőség (kodependecia). Kodependens az a személy, aki saját igényeinek háttérbe szorítása árán vállal felelősséget általában egy aktív szenvedélybetegért. Jellemzői: szorongás, depresszió, önértékelési zavar, tagadás, érzései elfojtása, kényszeres viselkedés. Evési zavarok: Bulímia, Anorexia nervosa.

64 Hipnózis A viselkedéstervezés megszűnése A figyelem a szokásosnál szelektívebbé válik Könnyen kiváltható gazdag fantáziatevékenység A realitásvizsgálat csökkenése Fokozott szuggesztibilitás Gyakori a poszthipnotikus amnézia

65 Hipnábilitás egyéni különbségei 5-10 % nem hipnotizálható Magas hipnábilitás: erős bevonódás a képzeleti tevékenységekbe, koncentrációs készség, gondolati rugalmasság Agyféltekei dominancia

66 Szuggesztiók a hipnózisban

67 Ideomotoros szuggesztiók: A személy elképzel egy hatást, ami egy bizonyos választ váltana ki, és mutatja is ezt a választ. Kéz süllyedés Most nyújtsa ki a kezét vállmagasságban, úgy, hogy a tenyere felfele nézzen. Koncentráljon figyelmesen a kezére.( )Most a keze nehéznek tűnik, minta valamiféle súly nyomná lefele. És ahogy egyre nehezebbnek és nehezebbnek tűnik, szép lassan elkezd lefele mozogni mintha valami arra késztetné, hogy mozogjon Süllyed Süllyed Egyre jobban süllyed A kéz egyre fáradtabb és elcsigázottabb Egyre nehezebb és nehezebb A ránehezedő súly annyira nagy, és a kéz olyan nehéz Lassan, de biztosan süllyed A kéz legalább 15 cm-t süllyed egy 10 mp-s időtartam alatt.

68 Válaszgátlás: A személy képtelen valamilyen választ végrehajtani Kéz merevség Kérem nyújtsa ki a jobb kezét. Gondoljon arra, hogy a keze egyre merevebbé és merevebbé válik. Merev nagyon merev Ahogy arra gondol, hogy merev a keze, tényleg egyre merevebb lesz.egyre merevebb és rugalmatlanabb, mintha a kéz egy sínben lenne, ami miatt a könyökét nem tudná mozgatni A kéz egyre merevebb Próbálja ki, mennyire merev Próbálja meg behajlítani A kéz meghajlása nem haladja meg az 5 cm-t 10 mp alatt

69 Kognitív szuggesztiók: Észlelés, gondolkodás, emlékezés megváltozására irányulnak Szúnyog hallucináció Eddig nagyon figyelt rám, ezért talán nem tűnt fel önnek a szobában lévő szúnyog zümmögő hangja Figyeljen rá most Hallgassa a zümmögő hangot, amint a szúnyog a jobb karja körül köröz Most leszáll a karjára Kicsit talán csiklandós érzést érez és most megint felszállt. Bármilyen grimasz, mozdulat vagy egyébtevékenység, ami a hallucináció meglétére utal.

70

71 Az egyén személyes stílusát meghatározó és a környezettel való interakcióit befolyásoló egyedülálló és jellegzetes gondolkodási, érzelmi és viselkedési mintázata.

72 Típustan Vonáselmélet Vagy ilyen, vagy olyan Az ember egy skála mentén jellemezhető A különbség mennyiségi, így minőségi is Alapjuk az együtt járás, az emberi tulajdonságok sokféleségét igyekeznek visszavezetni néhány lényeges sajátosságra. Ha az egyének főbb jellegzetességeit rögzítjük, ezek segítségével típusba sorolhatjuk őket

73 Kolerikus: ingerlékeny, aktív, impulzív, agresszív, optimista,változékony Melankolikus: csendes, pesszimista, megfontolt,szorongó, tartózkodó Szangvinikus:vidám, élénk, gondtalan, könnyed, bőbeszédű, készséges Hippokratész sz-galéneosz Flegmatikus: egykedvű, nyugodt, közönyös, passzív, kiegyensúlyozott

74 - Emberi fizikum és vérmérséklet- szomtatotípus. Viszcerotóniás (zsigeri)- Endomorf: jellemzői az oldottság, kényelemszeretet, elégedettség; ha bajba jut emberek közé vágyik Szomatotóniás (izomzati):- Mezomorf: magabiztos, keresi a fizikai erőpróbákat, energikus, bátor, dominanciára törekszik; ha bajba jut cselekedni akar Cerebrotóniás (agyi):- Ektomorf: visszafogott testtartás és mozgás jellemzi, gyorsak a reakciói, túlzottan feszült, szorong, zárkózott; ha bajba jut, magányra vágyik

75 Kretschmer Aszténiás (leptoszom) alkat. Jellemzői: sovány, nyúlánk test, a bordák előredomborodnak, a mellkas lapos, hosszú. A kezek keskenyek, finomak, a bőr vékony, fakó, a koponya hosszúkás, keskeny vagy rövid és alacsony. A haj általában sűrű, a szemöldök dús. Piknikus alkat. Széles irányú testfejlődés jellemzi. Közepes, zömök test, széles arc, rövid nyak és végtagok. Gyakori a hízásra, kopaszodásra való hajlam. Atlétikus alkat. Jellemzői: erős izomzat és csontváz. Vastag bőr, fejlett orr, áll, kezek.

76 Nem minden vonás azonosan széles körű: Kardinális vonás szinte minden cselekvésben megnyilvánul, el sem rejthető (pl. megszállottság Jeanne D Arc, önzetlenség, segítőkészség Teréz anya) Centrális vonás kevésbé széles körben hat, mégis igen jelentős. A személyiség építőköve Az emberek saját legfontosabb tulajdonságaik közt 3-10 közti jellemzőt sorolnak fel. Másodlagos vonás kevésbé átfogó és kevésbé releváns pl., ételek kedvelése, speciális attitűdök, adott egyedi helyzetben megfigyelhető speciális viselkedés. A személyt alaposan kell ismerni, hogy ezeket is átlássuk.

77 Extrovertáltak: szociábilisak, szeretik a társas összejöveteleket, sok barátjuk van és szükségük van az izgalomra; szenzációkeresők és kockázatvállalók, lendületes, aktív emberek.

78 Introvertáltak (befelé forduló): csendesek, jobban szeretnek olvasni, mint emberek közé járni; kevés, de közeli barátaik vannak, és általában kerülik az izgalmas dolgokat., viselkedésük

79 Az instabil személyek: kiegyensúlyozatlanok, érzelmeik múlóak, változékonyak, gyakran szorongással küszködnek. A stabil személyek: kiegyensúlyozottak, optimisták, érzelmeik tartósak. Nyugodt személyek, fegyelmezettek, munkájukat gondosan végzik.

80

81 Kialakuló egyetértés: 5 magasabb rendű faktor létezése a személyiség szerkezetében Vita arról, hogy mi legyen az öt faktor elnevezése A szavak többszörös jelentése

82 VONÁSFAKTOR Neurocitás Extroverzió Nyitottság Együttm ttműködés Lelkiismeretesség JELLEMZŐ SKÁLÁK Nyugodt Szívós sérülékeny Magabiztos - bizonytalan Visszahúzódó Szótlan bőbeszédű Gátlásos spontán Konvencionális Bátortalan merész Konzervatív liberális lis Ingerlékeny jó természet szetű Könyörtelen lágy szívű Önz Gondtalan nző önzetlen Megbízhatatlan megbízhat zható Hanyag - lelkiismeretes

83 Archetípusok: Persona (maszk) szerepszemélyiség társas érintkezés során használjuk; kompromisszum a társadalmi elvárások és a valódi identitásunk között Én az, amit magunkról tudunk, szemben a Personával, amit magunkról színlelünk Selbst teljes önmagunk Árnyék a personával ellentétes tartalmak gyűjtőhelye Anima a férfiban élő nő (az ellentétes nemű szülő képe formálja Animus

84

85 Kisebbrendűségi érzés (testi / lelki szinten) Legyőzésére tett erőfeszítés: fölényre törekvés Életstílus: a kettő együttes megjelenése Legfőbb irányító: hatalom és ambíció

86 Elsőszülött: trauma a kiváltságos helyzet megszűnésekor Másodszülött: versenyfutó, aki állandóan felül akarja múlni az elsőszülöttet Középső: az elhanyagolt, se kicsi, se nagy Legkisebb: lelki kicsiség érzése Egyke: elrontott (kényeztetés)

87 Organizmus: a egyén, mely önmegvalósításra törekszik. Énkép: az önmagára vonatkoztatott elképzelések, észleletek, érzelmek, értékeke és attitűdök. Énideál: az a személy, akivé válni szeretne.

88 Az énkép nem a valóságot tükrözi. - szorongás Nagy eltérés: irreális célkitűzések. Kis eltérés:nincs motiváció a fejlődésre

89 A társas jelenségek hatását helyezi a fókuszba. Freudtól eltérően nem pusztán az első néhány év számít E. szerint, hanem a fejlődés az egész életen át tart. Központi témája az énidentitás a társas valósággal való kölcsönhatásban kialakuló tudatos én-élmény. A másik lényege tényező a kompetenciatörekvés, amely a sikeresen teljesített szakaszok után sikerélménnyel tölti el az embert. Erikson szerint minden szakaszban egy-egy problémát kell megoldani, ami pszichoszociális krízist vagy konfliktust okoz boldoggá vagy sérülékennyé teheti az embert.

90 Eriksoni szakaszok Csecsemőkor Krízis Bizalombizalmatlanság Autonómia szégyen (szobatisztaság) Kezdeményezés bűntudat (akarat érvényesítése) Teljesítmény - kisebbrendűség Identitás - szerepkonfúzió Legfontosabb kapcsolat Anya Szülők (dicséret vs. megszégyenítés) Család (jutalmazó és büntető szerep) Iskola (tesszük, mert értékesnek ítélik) Kortársak, szerep modellek Erény Remény, hit Akarat Szándék bátorság, célelérés Kompetencia (szerepek tanulása) Hűség őszinteség, önmagunk vállalása kölcsönösség Intimitás - izoláció Partnerek, barátok Szeretet év Kisgyermekkor (2-3 év) Óvodáskor (3-5 év) Iskoláskor (6-11 év) Serdülőkor (12-20 év) Fiatal felnőttkor (20-as évek) Felnőttkor 30-as évektől, 60- as évekig) Időskor 60-as évek után Generativitásstagnálás Énintegritásstagnálás Házastársak, munkatársak My kind Gondoskodás Bölcsesség

91 A korszak konfliktusa az alapvető bizalom vs. bizalmatlanság A csecsemő ekkor kiszolgáltatott, szükségleteinek kielégítését mástól várja el, ha ezt megkapja, akkor kialakul a bizalom A következetlen bánásmód bizalmatlansághoz vezet. Ebből alakul ki a remény (mint erény), az élettel kapcsolatos optimizmus.

92 Erőfeszítés arra, hogy kontrollt gyakoroljon a cselekedetei felett: autonómia és szégyen Az ürítési késztetések fölötti kontroll autonómia és kompetencia érzést ad. A periódus erénye az akarat képesség arra, hogy autonóm módon uralkodjon impulzusain

93 Felmerül az igény arra, hogy hatást fejtsünk ki a környezetünkre megjelenik benne az uralom iránti vágy. A szakasz konfliktusa a kezdeményezés és bűntudat Puhatolózik, sokat kérdez, kezdeményez ha túl sok visszautasítás éri a szülők részéről, akkor ez a motivációja lecsökken. Megerősítés mellett kialakul a szándék, ami által elérjük azt a bátorságot, ami segít nekünk elérni nagyra becsült céljainkat.

94 A szakasz konfliktusa a teljesítmény vs. kisebbrendűségi érzés. A gyermek igyekszik hatást gyakorolni a társas környezetére, nem elég a kezdeményezés és a hatalom gyakorlása. Olyan dolgokat kell tennie, amit mások jónak és értékesnek tartanak. A korszak erénye a kompetencia képesek vagyunk olyat tenni, amit mások értékelnek.

95 Mindenféle módon felmerül a kérdés, hogy Ki is vagyok én? Rá kell jönni arra, hogy mely szerepek felelnek meg nekünk, ehhez azonban meg kell tudni, hogy kik is vagyunk igazából. A krízis az identitás és a szerepkonfúzió között feszül. AErikson szerint az identitás a személyes és társas énfogalom ötvözete.

96 Az identitás megtalálása 3 területre vonatkozik: a foglalkozásra (vállalt munkaszerep), a világnézetre (vállalt értékek), a szexuális életre (vállalt nemi szerep). 4 szintet különböztet meg: Az identitás elérése annál jelenik meg, aki átment a krízisen és döntött kritikusak a szülőkkel szemben A moratórium annál van, aki épp benne van a krízisben ambivalensek a szülőkkel szemben A korai zárás annál következik be, aki nem élt át krízist, de már döntött szülőknek engedelmeskednek Identitás diffúzió: nincs se krízis, sem elköteleződés szociálisan elszigeteltek

97 Az intimitás iránti igény és az izoláció a szakasz konfliktusa. Intimitás: nyitott és szeretetteljes módon alakítsuk kapcsolatainkat, meg tudjuk osztani a legszemélyesebb dolgainkat A másik pólus az izoláció: akkor is elszigetelődés van, ha a körülmények megengednék az intimitást. Az intimitással összefüggő énminőség a szeretet.

98 A leghosszabb szakasz, a krízis arról szól, hogy tudunk-e valamit alkotni vagy felnevelni valakit. Az alkotóképesség egyrészt azt jelöli, hogy felneveljük a következő generációt, másrészt azt, hogy eszméket vagy fizikai tárgyakat teremtünk. A másik végpont a stagnálás: képtelen vagy nem hajlandó a jövőnek szentelni önmagát magukkal vannak elfoglalva énféltőek és énközpontúak Az erény a gondoskodás: kiterjed mindenre, amit életünk során létrehoztunk gyermekeink, munkánk, stb.

99 A visszatekintés, a számadás ideje sorra vesszük a döntéseinket, sikereinket, kudarcainkat, stb. A krízis az énintegritás és a kétségbeesés között feszül Ha a mérleg azt mutatja, hogy életünk értelmes volt, akkor elégedettséget érzünk, ellenkező esetben kétségbeesést Az erény itt a bölcsesség: jelentőségtulajdonítást és jóindulatot jelent.

100

101 1. Nem vagyok oké Nem vagy oké 2. Nem vagyok oké Oké vagy 3. Oké vagyok Nem vagy oké 4. Oké vagyok Oké vagy

102 Érzelmek

103 Az érzelem összetevői Az érzelem szubjektív élménye Belső testi válaszok (elsősorban a vegetatív idegrendszer reakciója) Az érzelmekről és a helyzetről alkotott gondolatok Arckifejezés Érzelmi reakciók A viselkedés

104 Érzelmek és s motívumok kapcsolata Érzelmek és motívumok szorosan összetartoznak, de meg kell őket különböztetni Érzelem: kívülről irányított, mindig aktiválja a vegetatív idegrendszert Motívum: belülről aktivizálódik, a környezet tárgyára irányul Mi tehát t az érzelem? Szervezetünket, pszichikumunkat, énünket nket érő környezeti hatásokat értékelő,, minősítő lelki jelenségek, amelyek szubjektív v viszonyunkat tükrt krözik az általunk megismert valósághoz

105 Érzelem kontra hangulat hangulat nehezen körülhatárolható, diffúzabb, az érzelmeknél hosszabb ideig tartó mentális állapot. A hangulatot befolyásoló tényezők között sok van, amik nem tudatosan befolyásolják az állapotunkat. Belülről érkező jelzések (pl. hormonális változások) Kívülről érkező jelzések (pl. időjárási frontok) érzelmeknél masszívabban ellenáll a változásoknak és befolyásolja a környezettel való kapcsolatunkat

106 Érzelemkifejezés csatornái Fiziológia Arc Testmozgás, testtartás Gesztikuláció Beszéd

107 Érzelmek fajtái Elsődleges érzelmek amelyekkel a gyermek már csecsemőkorban rendelkezik, az öröm, a szeretet, a szomorúság, az undor, a düh, a meglepetés, vagy a félelem Másodlagos érzelmek hónapos korban az új énkép kialakulásának köszönhetően megjelenő érzelmek, én másokhoz való viszonyának kifinomultabb fogalmát igénylik, ezért ezeket énre vonatkozónak is nevezik. - zavar, bűntudat, irigység, büszkeség

108 Idegrendszer + érzelmek Vegetatív idegrendszer szimpatikus ágát aktiválja fiziológiai változásokat okoz nő a vérnyomás és gyorsul a szívritmus; a légzésszám felgyorsul; a pupillák kitágulnak; az izzadás fokozódik, miközben a nyálelválasztás és a nyálkahártya váladék elválasztása csökken; a vércukorszint emelkedik, hogy több energiát biztosítson a szervezet számára gyorsabb véralvadás következik be sérüléseknél; a vér a gyomorból és a belekből az agyba, valamint a vázizmokba áramlik; a szőrzet feláll (libabőrösödés) Paraszimpatikus idegrendszer aktivizálódik, ha az érzelem lecsillapodik

109 Érzelemelméletek 1. James Lange Érzelmek perifériás észlelése Általában így gondoljuk: Az érzelemelmélet ezt a sorrendet fordította meg, azt állítja, hogy a stimulus először a választ váltja ki és a válasz tudatossága alapján jön létre az érzelem. Tehát nem azért mosolygunk, mert boldogok vagyunk, hanem boldogok vagyunk, mivel mosolygunk.

110 Érzelemelméletek Schachter Singer Érzelem kéttényezős elmélete Érzelem mértéke függ annak minőségétől (kognitív faktor pénznyeremény mértéke v a párunk miért késik a randiról meló/elfelejtette) és a mennyiségétől (fiziológiai faktor - pulzus emelkedése )

111 Érzelemelméletek Schachter Singer 2. A kísérlet

112 Érzelemkifejezés Darwin Érzelem = evolúciós történettel rendelkező, veleszületett válaszok Érzelemkifejezések többsége öröklött mintázatú, és eredetileg valamilyen túlélési értékük volt

113 Érzelemkifejezés Ekman Érzelmek osztályozása Az érzelmek univerzálisak: új guineai ugyanazt detektálja, mint az amerikai 6 alapérzelem: öröm, bánat, harag, félelem, meglepetés, és undor Egy-egy arcizom összehúzásával különböző érzelmeket váltattak ki színészekkel. Harag, félelem, bánat szívritmus gyorsabb, mint a meglepődés, undor, öröm esetében. Bőrhőmérséklet harag esetében magasabb, mint félelem és bánat esetén. (egyetemesség) Vak csecsemőknél ugyanolyan érzelem kimutatás

114 Faciális-feedback-hipotézis

115 Érzelmi intelligencia Társas helyzetekben a saját és mások érzelmi állapotának pontos megítélése Érzelmek szabályozása a különböző szituációkban Összetevői 1. Saját érzelmeink pontos és tudatos észlelése. 2. Saját érzelmeink szabályozási képessége. 3. Mások érzelmeinek pontos észlelése és lereagálása. 4. A társas viszonyok kezelése. 5. Az érzelmek fókuszálása a kitőzött célra.

116 Agresszió Olyan viselkedés, melynek célja a kár vagy szenvedés előidézése. Az agresszió szándékos. Két fajtáját különíti el: - öncélú agresszió - a cél elérésének eszközéül szolgáló agresszió (instrumentális) Az agresszor lehet: direkt-aktív: fizikai (verés), illetve verbális (szidás) indirekt-aktív: rosszindulat, csapda állítása direkt-passzív: akadály felállítása, valaminek az elhallgatása indirekt-passzív: fontos feladat megtagadása, egyetértés megtagadása Agressziót hajlamosító tényezők: Zaj Tömeg Hőmérséklet Fájdalom

117 Agresszió elméletek Freud Agresszió egy destruktív energia halálösztönhöz kapcsolódik Destruktív energia elterelése révén csökken a feszültség szintje: katarzis. Tehát ennek az ösztönnek az elsődleges feladata a szükségletek keltette feszültség redukciója. Az agresszió levezethető: fizikai tevékenységben: futás, papírzacskó kidurrantása (ez nem igaz, a versengés még növeli az A tendenciákat) fantáziabeli: írás, elképzelni az adott cselekedetett közvetlen: káromkodás, bajba keverés (ezzel az a gond, aki egyszer már elkövette, nagy a valószínűsége annak, hogy máskor is megteszi; tehát a lényeg az, hogy nincs bizonyíték a katarziselméletre.)

118 Frusztráció hipotézis Agresszió elméletek Dollard Frusztráció: az az állapot, amely a cél elérésének akadályozása vált ki; agresszió az a cselekedett, amelynek célja a másik szervezetben való károkozás. A frusztráció mindig az agresszió valamilyen formájához vezet; az agresszió mindig frusztráció következménye: Az agresszió nem mindig a frusztráció oka ellen irányul, célpontja helyettesíthető: agresszió áthelyezés

119 Agresszió elméletek Kulcsinger hipotézis (Berkowitz): az agressziónak megfelelő környezeti feltételek. agresszív cselekedetnek két külön forrása van a személyben feléled a düh és a helyzetben meglévő jelzések (kiváltó inger elmélet) Fegyver-effektus: Bizonyos tárgyak tapasztalat révén asszociálódnak, ezeknek a tárgyaknak az agresszív jelzőmozzanat értéke igen nagy.

120 Agresszióelméletek Bandura Minden agresszió külső tényezőktől függ Szociális tanulás Utánzásos eredetű agresszió Hitchcock: A televízió nagy érdeme, hogy visszaviszi a gyilkosságot oda ahova való: a családi otthonba - A nagy gond a tv-ben látott agresszióval, hogy a gyerekek: nem tudják feldolgozni nem értik látják, hogy a szülők élvezik, amit a gyerek pozitívan értékel megtanulják, hogy a helyzeteket A-an kell megoldani nő a feszültségszintje érzéketlenné válik az A-ra (deszenzitizáció) csökken az A cselekedetei feletti önkontrollja: látja, hogy a tvben büntetlenül ölnek

121 Szeretet, szerelem Közelség: A kutatások azt mutatják, hogy arra vonatkozóan, hogy két ember barát-e, a legnagyobb bejósló értékkel az rendelkezik, hogy mennyire messze élnek egymástól. Ismerősség: pusztán az, hogy már láttuk az illető személyt vagy dolgot - önmagában is növeli a vonzalmat. Hasonlóság: férjek és a feleségek nemcsak szociológiai jellegzetességeik (életkor, faj, vallás, iskolázottság és társadalmi osztály) tekintetében hasonlítanak szignifikánsan egymásra, hanem pszichológiai és fizikai jellegzetességeik vonatkozásában is, mint amilyen az intelligencia, illetve a magasság és a szemszín

122 Szerelem - szeretet A szeretetskála egy háromkomponensű szeretet elméleten alapul. A három összetevő a következő: affiliatív és függőségi szükséglet /pl. ``Ha soha nem lehetnék vele, akkor szerencsétlennek érezném magam.'/; segítőkészség /pl. ``Ha rossz hangulatban lenne, akkor legfőbb kötelességemnek érezném, hogy felvidítsam.'/; kizárólagosság és feloldódás /pl. ``Nagyon szeretném birtokolni őt.'/.

123 Szerelem Lee hat fő szerelemfajtát különböztetett meg: 1. erosz: egy olyan személy keresése, akinek a fizikai megjelenése megtestesíti a szerető személy előzetes elképzeléseit; 2. ludusz: könnyed, játékos szerelem; 3. storge : lassan kialakuló érzelmi és baráti kapcsolat; 4. mánia: birtoklási vágy, féltékenység, nagy emocionális intenzitás; 5. agape: altruisztikus szerelem, amelyben a szerető személy kötelességének tekinti, hogy szeressen, anélkül hogy viszonzásra várna; 6. pragma : praktikus stílus, pl. a szeretett személy demográfiai jellemzőinek tudatos figyelembevétele.

124 Szenvedély - szeretet Sternberg háromszögelmélete: Az intimitás az érzelmi összetevő, amely a közelséget és az érzések kölcsönösségét jelenti. A szenvedély a motivációs komponens, amely a szexuális vonzalmat és a ``szerelmesség' romantikus érzését ragadja meg. Az elkötelezettség kognitív összetevő, amely a személy szándékát tükrözi, hogy megmaradjon a kapcsolatban. Ez alapján 8 fajta szerelem: nincs szerelem, szeretet, fellobbanó szerelem, romantikus szerelem, üres szerelem, társszerelem, vak szerelem és beteljesült szerelem

125 Intelligencia és kreativitás Kognitív képességek

126 Az intelligencia fogalma Intelligencia, az amit az intelligenciatesztek mérnek Thorndike: az a tulajdonság, amelyben az olyan zsenik, mint Newton, Einstein, Leonardo vagy Shakespeare csoportja leginkább eltér a fogyatékos otthon lakóitól Piaget: az, amit akkor használunk, amikor nem tudjuk mit tegyünk Binet: általános megértési és értelmi képesség Wechsler: az egyén összegzett, globális képessége arra, hogy célszerűen cselekedjék, racionálisan gondolkodjon, és a környezetében hatékonyan működjön

127 Általános vagy speciális képesség Spearman: Általános intelligencia: g Speciális intelligencia: számolási képesség, téri tájékozódás Thurstone: hét elsődleges mentális képesség: verbális megértés, beszédfolyékonyság, számolás, téri képességek, emlékezet, észlelési sebesség és következtetés

128 Gardner (1980): intelligenciák széles skálája Verbális és matematikai-logikai Térérzéklet Kinesztetikus intelligencia Interperszonális intelligencia Intrapszichés intelligencia

129 Az intelligencia mérése Első gyerekintelligenciateszt: Binet és Simon, 1905 Mentális kor és tényleges életkor kapcsolata Magyarországon: Budapest-Binet Terman: intelligenciahányados: MK/ÉK*100

130 Wechsler: felnőtt intelligenciateszt, 1939: HAWI Nyerspontok-értékpontok Öt feladat szavakkal és hat gyakorlati cselekvéssel Magyarországon: MAWI

131 Néhány példa Melyik név nem illik a többi közé:rembrandt, Shakespeare, Tintoretto, Raphael, Monet Mi a hiányzó szám?: 2,5,9,19,37, Melyik betű következik? C,4,K,2,O,3,

132 Az intelligencia szintjei Normál eloszlású görbe 25 alatt: nagyon súlyos értelmi fogyatékos 40-25:súlyos értelmi fogyatékos 55-40: középsúlyos értelmi fogyatékos 70-55: enyhe értelmi fogyatékos 70 alatt: értelmi fogyatékos 80-70: igen alacsony 90-80: alacsony

133 90-110: átlagos : magas : nagyon magas : kiemelkedő 140 felett: zseni

134 Öröklött vagy szerzett 50%-ban örökletes, 50%-ban szerzett Hebb: A és B intelligencia A intelligencia: intelligenciára örökletesen adott lehetőség B intelligencia: megnyilvánuló szint A kettő kölcsönhatásban van egymással Környezet nagyon fontos szerepe!

135 A kreativitás fogalma Kutatása intenzíven az 1950-es évektől Összetett kognitív képesség, amely ötletességben, új megoldások keresésében, alkotó gondolkodásban nyilvánul meg Guilford: az ismeretek alkotó alkalmazásának képessége Zárt és nyitott problémák

136 A gondolkodás eltérő iránya: Konvergens gondolkodás: az egyetlen lehetséges megoldás, az intelligencia fő jellemzője, intelligenciatesztek, iskolai tesztfeladatok Divergens gondolkodás: egyszerre több irányba történik a megoldás keresése, több szempont, a kreativitás fő jellemzője, kreativitástesztek

137 A kreativitás tényezői Problématudat: probléma iránti érzékenység, probléma felismerése, kíváncsiság, kérdezés Újszerű kérdések felvetése: hagyományos kérdések átfogalmazása, redefiníció Lényeglátás Elemző és összegző képesség, analízisszintézis Ötletgazdagság, fluencia Gondolkodás rugalmassága, flexibilitás Eredetiség, originalitás

138 A kreativitás mérése Guilford és Torrance: kreativitástesztek Példák Guilford 59 tesztfeladatos tesztjéből

139 Torrance-féle teszt Originalitás: mennyire eredeti és újszerű (statisztikai előfordulás) Flexibilitás: szemléletváltás Fluencia: mennyiségi jellemző

140 A kreatív személyiség Merev sémák alól kivonódás, a szabályok nem szentek Nonkonformizmus Nagyvonalú, hajlamos a szétszórtságra, nem bajlódik a részletekkel, de képes elmélyedni és kínos precizitással dolgozni valamin Impulzív Gyorsan alkalmazkodik a változó körülményekhez Jó stressztűrő képesség, nem annyira szorong Könnyen teremt kapcsolatokat, meggyőző, természetesen viselkedik Általában jól kommunikál

141 Az alkotás folyamata 1. Előkészítés: hipotézis felállítása, adatgyűjtés Darwin: magam is elcsodálkoztam saját szorgalmam felett 2. Lappangás (inkubáció): gyötrődés, tudattalan munka

142 3. Megoldás (intuíció): véletlenszerű megvilágosodás, Arkhimédész, Flemming, 4. Kidolgozás: Alátámasztás, kivitelezés, levezetés

143 Intelligencia és kreativitás Getzels és Jackson: magas intelligenciaszintig IQ és kreativitás együtt jár, felette nincs kapcsolat

144 Getzels és Jackson vizsgálatai szerint a tanárok jobban kedvelik a magas IQ - jú gyerekeket, mint a kreatívakat. A kreativitás és az intelligencia viszonyát vizsgálva azt találták, hogy: A magas kreativitású és ugyanakkor magas IQ jú gyerekek iskolai és társas teljesítménye egyaránt jó volt. A magas kreativitás alacsony IQ- val okozta a legtöbb nehézséget az iskolában. Az alacsony kreativitású és magas IQ jú gyerekekre a teljesítmény hajszolása és a visszafogott kapcsolatok voltak jellemzők. Az alacsony kreativitású és alacsony IQ jú tanulók gyakran alkalmaztak defenzív technikákat, passzívak voltak, gyakran produkáltak pszichoszomatikus tüneteket.

145 Brainstorming A kreatív gondolkodás két fázist tartalmaz: - a gondolatok létrehozását és azok értékelését A brainstorming olyan módszer, amely segíti a kreatív gondolatok létrejöttét. Alapvető szabályai: A kritika és értékelés tilos Minél vadabb egy gondolat, annál jobb Minél több gondolat jut eszünkbe, annál jobb Ajánlatos a gondolatokat kombinálni

146 Stressz, szorongás, megküzdés

147 Félelem - Szorongás Körülhatárolható tárgya van károsító ingerre tanulódik meg előre jelezhetővé válik félelem túlélési értékű Tárgy nélkül lebeg (az eredeti céltárgytól eltávolodik) jelzőinger nélküli félelem Diffúz válasz: elkerülő válasz (személyiség, tapasztalatok)

148 Mi a stressz Stressz: olyan eseményekre utal, amelyek megítéléseink szerint veszélyeztetik a fizikai, vagy pszichikai jólétünket A stressz a szervezet túlterhelt, túlerőltetett állapota, a test aspecifikus (általános) reakciója mindenfajta igénybevétellel szemben

149 Stresszor - stressz Stresszor kihívásként, fenyegetésként megélt szituációk, események, hatások ok Stressz (stresszreakció) válaszreakció okozat

150 Stressz típusai Distressz stresszreakciók, melyeket negatívan értékelt stresszor vált ki a stresszor hosszú távon alig kontrollálható Eustressz sikeresen megoldott kihívások, az egyén megküzdési lehetőségeit nem haladják meg, de fiziológiai aktiváltságot okoznak.

151 Stressz típusai Distressz fiziológiai aktiváltságot provokál hosszú távon szabályozási zavart okoz, betegségeket indít el Eustressz Időben behatároltak, nem okoznak betegséget egyén pozitívan értékeli

152 Általános Alkalmazkodási Szindróma (ÁASz) fázisai 1. Riasztási reakció ( üss vagy fuss -reakció) 2. Ellenállási fázis (nő a szervezet ellenállóképessége) 3. Kimerülési fázis( a szervezet többé már nem képes alkalmazkodni, az ellenálló-képesség csökken)

153 Riasztási (alarm) reakció 1. A szívverés felgyorsul, a szívösszehúzódások ereje nő, így az agy valamint izomzat számára több vér áll rendelkezésre 2. Az izmokban az erek kitágulnak 3. A belekben az erek összeszűkülnek 4. A testnek a pillanatnyi helyzet szempontjából nem lényeges funkciói és jelzései, pl. a táplálékfelvételt ösztönző éhség és a belek jelzései átmenetileg szünetelnek

154 Riasztási (alarm) reakció 5. Légzés gyorsul 6. A lép összehúzódik, így több vér kerül a keringésbe, javítva az oxigénellátottságot 7. A pupillák kitágulnak, így a szemek a fényre érzékenyebbé válnak 8. A vércukorszint emelkedik

155 A Selye-féle általános adaptációs szindróma (AÁSz) három fázisa Ellenállóképesség mértéke Alarm-reakció Aktív ellenállás Kimerülés Ellenálló-képesség normális szintje Stresszor megjelenésének ideje Idő

156 A stressz legtipikusabb tünetei Feszültség, idegesség Magas vérnyomás Alvásproblémák Krónikus aggódás Túlzott alkohol-, drogfogyasztás, dohányzás

157 A stressz legtipikusabb tünetei Emésztési zavarok Pihenés-képtelenség Megküzdés-képtelenség, ellenségeskedés Nem együttműködő attitűdök Érzelmi labilitás

158 Állapot- és, vonásszorongás Szorongás olyan bizonytalan állapot, melyben főleg lelki téren mutatkoznak kóros tünetek, mint például a rettegés,nyugtalanság,feszültség. Állapotszorongás (state): pillanatnyi szorongás Vonásszorongás (trait): hajlam, személyiségvonás

159 Szorongás típusai 2. Debilizáló: teljesítményt csökkentő hatás Facilitáló: teljesítményt növelő hatás Yerkes Dodson törvény

III. Pszichoanalitikus perspektíva. Pszichoanalitikus perspektíva 2.: Szorongás, elhárítás, énvédelem

III. Pszichoanalitikus perspektíva. Pszichoanalitikus perspektíva 2.: Szorongás, elhárítás, énvédelem III. Pszichoanalitikus perspektíva Pszichoanalitikus perspektíva 2.: Szorongás, elhárítás, énvédelem Szorongás Freud: a szorongás = vészjelzés, mely figyelmezteti az ént, hogy valami kellemetlen fog bekövetkezni.

Részletesebben

Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben

Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben Melyik okozhat stresszt? Bevezető A stressz olyan mint a borivás: kis mennyiségben jótékony hatása van, motivál és élénkebbé tesz. A túlzott és folyamatos

Részletesebben

III. Pszichoanalitikus perspektíva. Pszichoanalitikus perspektíva 1. A személyiség szerkezete és működése

III. Pszichoanalitikus perspektíva. Pszichoanalitikus perspektíva 1. A személyiség szerkezete és működése III. Pszichoanalitikus perspektíva Pszichoanalitikus perspektíva 1. A személyiség szerkezete és működése Pszichoanalitikus perspektíva Pszichoanalízis megteremtője: Sigmund Freud (1856-1939) A pszichoanalízis

Részletesebben

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar - Tanárképző Intézet Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tantárgy megnevezése Beveztés a pszichológiába

Részletesebben

Szükségletek és személyiség

Szükségletek és személyiség Szükségletek és személyiség (Pszichológia előadás) Az előadás tematikája: 1. A pszichológia fogalma, vizsgáló módszerei 2. Szükségletek, önmegvalósítás, önmegvalósító személy 3. A személyiség fogalma,

Részletesebben

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében Készítette: Uicz Orsolya Lilla 2011. Erőszakos, támadó!

Részletesebben

Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 9. évfolyamos tanulók számára

Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 9. évfolyamos tanulók számára Fontos tudnivalók a Pszichológia pótvizsgához 9. évfolyamos tanulók számára A pótvizsgán írásban kell számot adni a tudásodról. A feladatlap kitöltésére 45 perced lesz. Az írásbeli feladatlapon a következő

Részletesebben

Az emberi motivációk és az érzelmek

Az emberi motivációk és az érzelmek Általános és személyis lyiséglélektanlektan Az emberi motivációk és az érzelmek A Yerkes-Dodson törvény (1908) Sikerorientáció Hi Sikerkereső Túligyekvő Lo Kudarcfélelem Hi Kudarc elfogadó Kudarckerülő

Részletesebben

Az illegális és legális szerek okozta kockázat felismerését,viselkedési függőségek megelőzését célzó programok

Az illegális és legális szerek okozta kockázat felismerését,viselkedési függőségek megelőzését célzó programok Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Az illegális és legális szerek okozta kockázat felismerését,viselkedési

Részletesebben

Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába

Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába (Készítette: Osváth Katalin tanácsadó szakpszichológus) Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. ÁPRILIS. 01. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001

Részletesebben

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Konferencia a női egészségről az emlő egészségéről 2011. szeptember 21. Novotel Budapest Centrum A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Bánfi Ildikó

Részletesebben

Dr. Somoskövi Csilla 2014. Február 19.

Dr. Somoskövi Csilla 2014. Február 19. Háziorvosi konferencia Dr. Somoskövi Csilla 2014. Február 19. Alkohol okozta mentalis zavarok Magyarországon 2013-ban 720-725 ezer fő érintett az alkoholproblémával. Népesség 4,6 %-a nagyivó 15% mértékletes

Részletesebben

A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban

A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban Fejes Enikő Sport szakpszichológus Munka-és szervezet szakpszichológus Pszichológiai tudományok felosztása ALAPTUDOMÁNYOK Általános lélektan

Részletesebben

Szemléletváltás a női szexuális zavarok megítélésében és terápiájában. dr. Lukács Eszter magánpraxis

Szemléletváltás a női szexuális zavarok megítélésében és terápiájában. dr. Lukács Eszter magánpraxis Szemléletváltás a női szexuális zavarok megítélésében és terápiájában dr. Lukács Eszter magánpraxis Problémák a szexuális válaszciklus hagyományos, lineáris modelljével (avagy a férfi szexualitás Prokrusztész

Részletesebben

A tehetség elméleti alapjai

A tehetség elméleti alapjai EMELJÜK A SZINTET A tehetség elméleti alapjai Révész László Tehetség meghatározások Általános tehetségmodellek A tehetség összetevői A kreativitás szerepe Eltérő vélemények a (sport)tehetségről. Sportáganként

Részletesebben

REKLÁM PSZICHOLÓGIA 2. MÓDSZERTAN

REKLÁM PSZICHOLÓGIA 2. MÓDSZERTAN REKLÁM PSZICHOLÓGIA 2. MÓDSZERTAN Reklámpszichológia Módszertan, Történet, Feladatkörök A befogadás kapui Érzékelés, észlelés, figyelem A feldolgozás lélektana (kognitív szakasz) A hatás lélektana Emlékezés,

Részletesebben

SZAKKÖZÉPISKOLAI VERSENYEK SZAKMAI ALAPISMERETEK TÉTEL

SZAKKÖZÉPISKOLAI VERSENYEK SZAKMAI ALAPISMERETEK TÉTEL FŐVÁROSI SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENY SZAKKÖZÉPISKOLAI VERSENYEK EGÉSZSÉGÜGYI SZAKMACSOPORT SZAKMAI ALAPISMERETEK TÉTEL Rendelkezésre álló idő: 120 perc Elérhető pontszám: 100 pont 2007-2008. FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI

Részletesebben

Autonóm idegrendszer

Autonóm idegrendszer Autonóm idegrendszer Az emberi idegrendszer működésének alapjai Október 26. 2012 őszi félév Vakli Pál vaklip86@gmail.com Web: http://www.cogsci.bme.hu/oraheti.php Szomatikus és autonóm idegrendszer Szomatikus:

Részletesebben

A neveléslélektan tárgya

A neveléslélektan tárgya Szentes Erzsébet Sapientia EMTE, Tanárképző Intézet 2014 A neveléslélektan tárgya a felnevelkedés, a szocializáció, a nevelés, a képzés ezek szereplői és intézményei elsősorban a szociális (társas) környezet

Részletesebben

Az orvosi pszichológia alapjai III. Tanulás és emlékezés

Az orvosi pszichológia alapjai III. Tanulás és emlékezés Az orvosi pszichológia alapjai III. Tanulás és emlékezés A MAGATARTÁSTUDOMÁNYOK ALAPJAI Tisljár Roland, Ph.D. tisljar.roland@sph.unideb.hu Tanulás Viszonylag állandó, a tapasztalatok következtében kialakuló

Részletesebben

Segítő munka traumatizált ügyféllel

Segítő munka traumatizált ügyféllel Segítő munka traumatizált ügyféllel Hoffmann Krisztina (NaNE Egyesület) 1 Mi a trauma? Görög szó; jelentése sérülés, baj, ártalom Amerikai Pszichiátriai Társaság 1980: Kívül esik a mindennapi emberi tapasztalatok

Részletesebben

Alkohollal kapcsolatos zavarok. Az alkoholbetegség. Általános jellegzetességek

Alkohollal kapcsolatos zavarok. Az alkoholbetegség. Általános jellegzetességek Alkohollal kapcsolatos zavarok Az alkoholbetegség Az alkoholisták mértéktelen ivók, alkoholfüggőségük olyan szintet ér el, hogy észrevehető mentális zavarokat okoz, károsítja test-lelki egészségüket, interperszonális

Részletesebben

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28.

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28. LÁNG, PARÁZS, HAMU A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben 2013. május 28. A kiégési tünetegyüttes (burnout szindróma) jelensége Technológiából átvett fogalom: az energiaforrás

Részletesebben

A terhelés igénybevétel koncepció

A terhelés igénybevétel koncepció A terhelés igénybevétel koncepció Dinamikus és statikus izommunka. Erőkifejtés. A fizikai munka és a szellemi munka fiziológiai és pszichológiai hatásai: megterhelés, igénybevétel, stressz. Az emberi munkatevékenység

Részletesebben

A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő

A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő A lelki egészség a WHO szerint Mentális egészség: A jóllét állapota, amelyben az egyén meg tudja valósítani képességeit, meg tud birkózni

Részletesebben

Fejlődéspszichológia DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY

Fejlődéspszichológia DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY Fejlődéspszichológia DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY 1 A fejlődésről alkotott nézőpontok, főbb elméletek Szentes Erzsébet - EMTE - 2013 2 1 Sigmund Freud (1856-1939) jelentős az emberről alkotott felfogás alakulásában

Részletesebben

Diagnosztika és terápiás eljárások a rehabilitációban. Lukács Péter DEOEC ORFMT

Diagnosztika és terápiás eljárások a rehabilitációban. Lukács Péter DEOEC ORFMT Diagnosztika és terápiás eljárások a rehabilitációban Lukács Péter DEOEC ORFMT A pszichológiában a pszichodiagnosztika alatt a különféle lelki folyamatok egyéni, ill. típusos jellegzetességeinek feltérképezése

Részletesebben

Biológiai perspektíva 2: Biológiai folyamatok és személyiség

Biológiai perspektíva 2: Biológiai folyamatok és személyiség Biológiai perspektíva 2: Biológiai folyamatok és személyiség Alapkérdés: milyen mechanizmusok révén gyakorolnak hatást a genetikai tényezők a személyiségre? Kiindulópont: A személyiséget biológiai működések

Részletesebben

AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN. Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged.

AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN. Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged. AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged.hu Szociális kompetencia társas viselkedés Nagy József (2000): A szociális

Részletesebben

Tanulói stressz kérdıív. Drogteszt

Tanulói stressz kérdıív. Drogteszt Tanulói stressz kérdıív Drogteszt Az Atkinson és munkatársai: Pszichológia könyv megfelelı fejezetének felhasználásával készítette - Szitó Imre, 1995. A serdülıkorú fiatal a kitöltést névtelenül végzi

Részletesebben

Gyakorló ápoló képzés 2012.03.13.

Gyakorló ápoló képzés 2012.03.13. PSZICHOLÓGIA I. rész Miskolczi Mária 2012. 03. 08. A pszichológia tárgya -A pszichológia elnevezés görög eredetű szó, jelentése lélektan, a lélek tudománya. -A pszichológia az emberi viselkedést vizsgálja

Részletesebben

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 INGER TUDATTALAN KÉSZTETÉS EMÓCIÓ PSZICHOANALITIKUS MODELL Beck, 1974. INGER EMÓCIÓ TANULÁSELMÉLETI

Részletesebben

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése A diszpozíciókat úgy is elképzelhetjük,

Részletesebben

Fenomenológiai perspektíva

Fenomenológiai perspektíva Fenomenológiai perspektíva Fenomenológiai perspektíva Jellemzői, kiindulópontjai: A világból felvett összes információt némiképpen megszemélyesítve értelmezzük A hangsúly az egyén szubjektív tapasztalatán,

Részletesebben

A szenvedélybetegség kialakulásának rizikófaktorai Összeállította: Petró Viktória 2007. ADELANTE ALAPÍTVÁNY Vázlat BIO-PSZICHO-SZOCIÁLIS SZOCIÁLIS HÁTTÉR Cirkuláris okság( kauzalitás helyett) 1. Biológiai

Részletesebben

Személyiség és pszichológiai zavarok. Kuritárné Dr. Szabó Ildikó DE Magatartástudományi Intézet 2014.10.29.

Személyiség és pszichológiai zavarok. Kuritárné Dr. Szabó Ildikó DE Magatartástudományi Intézet 2014.10.29. Személyiség és pszichológiai zavarok Kuritárné Dr. Szabó Ildikó DE Magatartástudományi Intézet 2014.10.29. Személyiségmodellek Pszichoanalitikus személyiségmodellek Szociális tanuláselméleti modell Fenomenológiai

Részletesebben

Létkérdések a háziorvosi rendelőben

Létkérdések a háziorvosi rendelőben Létkérdések a háziorvosi rendelőben Az egzisztenciális pszichoterápiáról Dr. Kiss-Szőke Anna NOÉ Továbbképző Nap Szeged, 2014. szeptember 6. Egzisztenciális pszichológia 4 végső aggodalom: Halál Szabadság

Részletesebben

Felnőttkori személyiségzavarok felosztása, diagnosztikája

Felnőttkori személyiségzavarok felosztása, diagnosztikája Felnőttkori személyiségzavarok felosztása, diagnosztikája Dr. Budavári Ágota ECP 1 Életvitel, veszélyeztetettség Válási gyakoriság Balesetező hajlam Munkanélküliség, hajléktalanság Kriminális cselekmény

Részletesebben

II. Biológiai perspektíva

II. Biológiai perspektíva II. Biológiai perspektíva Személyiség: idegrendszeri és hormonális rendszerek működésének következménye. 2 témakör: A személyiség örökletes meghatározottsága (öröklődés, evolúció, személyiség kapcsolata)

Részletesebben

A kutya kiképzése. Az alkalmazott etológia kérdései. I. rész

A kutya kiképzése. Az alkalmazott etológia kérdései. I. rész A kutya kiképzése Az alkalmazott etológia kérdései I. rész Tény: Az ember kb. i. e. 12000 évvel ezelőtt háziasította a kutyákat, az állatok közül vélhetőleg elsőként. - Mi hát az etológia? A tudomány szempontjából

Részletesebben

V. Tanuláselméleti perspektíva. Behaviorizmus

V. Tanuláselméleti perspektíva. Behaviorizmus V. Tanuláselméleti perspektíva Behaviorizmus Tanuláselméleti perspektíva Kiindulópont: az élettapasztalat nyomán változunk, törvényszerű, és előre jelezhető módon Személyiség: korábbi tapasztalatok nyomán

Részletesebben

Autonómia, Compliance. A beteg együttműködésének fontossága és minőségi mutatói. A család jelentősége. Dr. Nagy Beáta egyetemi docens

Autonómia, Compliance. A beteg együttműködésének fontossága és minőségi mutatói. A család jelentősége. Dr. Nagy Beáta egyetemi docens Autonómia, Compliance. A beteg együttműködésének fontossága és minőségi mutatói. A család jelentősége. Dr. Nagy Beáta egyetemi docens SÉRÜLÉS FORMÁI A REHABILITÁCIÓ SZEMPONTJÁBÓL SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉSI SAJÁTOSSÁGOK:

Részletesebben

Csoportok, pszichológiai iskolák, alapvető elméletek

Csoportok, pszichológiai iskolák, alapvető elméletek Csoportok, pszichológiai iskolák, alapvető elméletek Dr. Kollár János Egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Népegészségügyi Kar Magatartástudományi Intézet Mi a csoport?

Részletesebben

Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07.

Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07. Az agresszió fogalma, formái és fejlődése Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07. Az agresszió fogalma Másokat sértő viselkedés + ártó szándék Verbális és/vagy cselekvéses Elkülönítendő az impulzivitástól

Részletesebben

Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia alapjai

Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia alapjai Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia alapjai ORVOSI PSZICHOLÓGIA II. Tisljár Roland Ph.D. tisljar.roland@sph.unideb.hu Vázlat Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia történeti háttere

Részletesebben

Burnout, Segítő Szindróma

Burnout, Segítő Szindróma TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Burnout, Segítő Szindróma Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő. Segítő attitűd és a jogvédő Az attitűd étékelő

Részletesebben

Ergonómia I.-Termék-ergonómia

Ergonómia I.-Termék-ergonómia A felhasználói kör fogalma, tervezői megközelítések Termék-ergonómia modellje Termékhasználat körülményei környezeti hatások társas, szociális környezet pillanatnyi állapot fizikai kialakítás testméretek,

Részletesebben

Időskori bántalmazás az abúzus változó formái

Időskori bántalmazás az abúzus változó formái Időskori bántalmazás az abúzus változó formái Nincs egyetlen ok, ami megmagyarázná, hogy az egyik ember miért válik erőszakossá, bántalmazóvá, míg egy másik személy nem. Az erőszaknak összetett okai vannak,

Részletesebben

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet Szász Endre Általános Iskola és AMI Schmidt Márta gyógypedagógus martaschmidt67@gmail.com 2015. május 7. - Ha van négy barackod, és adok még egyet, hány barackod

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

Dr. Antalfai Márta. XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva

Dr. Antalfai Márta. XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva Dr. Antalfai Márta XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva A katasztrófa legtöbbször végzetes következményekkel járó, nem várt fordulat,

Részletesebben

Az alkalmazott sportpszichológia módszerei. Baky Dániel Sport szakpszichológus Tanácsadó szakpszichológus

Az alkalmazott sportpszichológia módszerei. Baky Dániel Sport szakpszichológus Tanácsadó szakpszichológus Az alkalmazott sportpszichológia módszerei Baky Dániel Sport szakpszichológus Tanácsadó szakpszichológus Sportpszichológiai tanácsadás - Professzionális segítő beszélgetés - Központjában a sportoló, vagy

Részletesebben

Szorongás, szorongásos zavarok, szomatoform zavarok. Hidasi Zoltán

Szorongás, szorongásos zavarok, szomatoform zavarok. Hidasi Zoltán Szorongás, szorongásos zavarok, szomatoform zavarok Hidasi Zoltán Szorongás Meghatározás Fiziológiás szorongás Tünetek Szorongásos zavarok Terápia Fogászati vonatkozások Félelem v. szorongás Szorongás:

Részletesebben

Hiperaktivitás. Hiperaktivitás. okai: 1906-óta gyanítjuk, hogy. anoxiás agyi állapot, vagy. agyvelőgyulladás /posztencefalitiszes / utáni állapot

Hiperaktivitás. Hiperaktivitás. okai: 1906-óta gyanítjuk, hogy. anoxiás agyi állapot, vagy. agyvelőgyulladás /posztencefalitiszes / utáni állapot A problémás diák Hiperaktivitás Hiperaktivitás okai: 1906-óta gyanítjuk, hogy anoxiás agyi állapot, vagy agyvelőgyulladás /posztencefalitiszes / utáni állapot Hiperaktivitás Jellemzői: nagyfokú motoros

Részletesebben

Dr. Péczely László Zoltán. A Grastyán örökség: A játék neurobiológiája

Dr. Péczely László Zoltán. A Grastyán örökség: A játék neurobiológiája Dr. Péczely László Zoltán A Grastyán örökség: A játék neurobiológiája A motiváció A motiváció az idegrendszer aspeficikus aktiváltsági állapota, melyet a külső szenzoros információk, és a szervezet belső

Részletesebben

Pszichoszomatikus orvoslás. PTE ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinka

Pszichoszomatikus orvoslás. PTE ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinka PTE ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinka Definíció, történet Nem diagnosztikai kategoria, hanem szemléletmód. Az ősi, holisztikus orvoslásban gyökerező alapelvek: India: tudatosság Kína: kiegyenlítés,

Részletesebben

A pszichológus szerepe az áldozatsegítésben. Hegedűs Ibolya Klinikai szakpszichológus

A pszichológus szerepe az áldozatsegítésben. Hegedűs Ibolya Klinikai szakpszichológus A pszichológus szerepe az áldozatsegítésben Hegedűs Ibolya Klinikai szakpszichológus Bemutatkozás Klinikai szakpszichológus, családterapeuta 2007-2011: Fővárosi Áldozatsegítő Szolgálat, pszichológiai

Részletesebben

Asperger syndrome related suicidal behavior: two case studies Neuropsychiatric Disease and Treatement 2013 (9), 1815-1819

Asperger syndrome related suicidal behavior: two case studies Neuropsychiatric Disease and Treatement 2013 (9), 1815-1819 Asperger syndrome related suicidal behavior: two case studies Neuropsychiatric Disease and Treatement 2013 (9), 1815-1819 Csupor Éva 2014. október 27. Bevezetés (általában az Asperger-szindrómáról) diagnosztizálás

Részletesebben

Pszichológiatörténet Dr. Szondy Máté

Pszichológiatörténet Dr. Szondy Máté Pszichológiatörténet Dr. Szondy Máté Ókor XVI XVII. szd. XIX. század XX. szd. eleje Hippokratész - Galénosz Racionalista empirista vita Struktruralizmus - funkcionalizmus Pszichoanalízis Behaviorizmus

Részletesebben

Az érzelmek logikája 1.

Az érzelmek logikája 1. Mérő László egyetemi tanár ELTE Gazdaságpszichológiai Szakcsoport Az érzelmek logikája 1. BME VIK, 2012 tavasz mero.laszlo@ppk.elte.hu Utam a pszichológiához (23) (35) Matematika Mesterséges intelligencia

Részletesebben

Extrák az öntérképedhez

Extrák az öntérképedhez Extrák az öntérképedhez Nektár a Nagyoktól Nem érdemes figyelmen kívül hagyni a pszichológia alapjait sem, Tudományos alapokkal bíró felosztásról van itt szó, ha még nem ismernéd, feltétlen találkozz Vele,

Részletesebben

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Orvosi pszichológia előadás 2. hét Merza Katalin merza.katalin@sph.unideb.hu Egészségmagatartás fogalma Minden olyan

Részletesebben

Tételsorok a különbözeti és osztályozó vizsgákhoz 2010/2011 egészségügyi szakmacsoport

Tételsorok a különbözeti és osztályozó vizsgákhoz 2010/2011 egészségügyi szakmacsoport Tételsorok a különbözeti és osztályozó vizsgákhoz 2010/2011 egészségügyi szakmacsoport 11. évfolyam ÁLLAPOTMEGFIGYELÉS -- ELMÉLET Bokor: Általános ápolástan és gondozástan Dr. Orbán Lászlóné: Váladékok

Részletesebben

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció. BEMUTATÁS Képességeinek legnagyobb részét az ember sohasem realizálja, s ezek mindaddig ki sem bontakozhatnak, amíg jobban meg nem értjük természetüket.

Részletesebben

Az orvosi pszichológia alapjai I. Az emberi fejlődés

Az orvosi pszichológia alapjai I. Az emberi fejlődés Az orvosi pszichológia alapjai I. Az emberi fejlődés A MAGATARTÁSTUDOMÁNYOK ALAPJAI Tisljár Roland, Ph.D. tisljar.roland@sph.unideb.hu Irodalom Atkinson & Hilgard: Pszichológia. Budapest: Osiris Kiadó,

Részletesebben

OKTATÁSI ALAPISMERETEK

OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 14. OKTATÁSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 14. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12.

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Az agresszió Ranschburg Jenő: Szándékos cselekedet, melynek indítéka, hogy valakinek, vagy valaminek kárt, sérelmet,

Részletesebben

OKTATÁSI ALAPISMERETEK

OKTATÁSI ALAPISMERETEK 0611 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. máj us 18. OKTATÁSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Módszertani útmutató a vizsgázók írásbeli teljesítményének

Részletesebben

ÖNINGERLÉS PRANCZ ÁDÁM

ÖNINGERLÉS PRANCZ ÁDÁM ÖNINGERLÉS PRANCZ ÁDÁM Az agyi jutalmazási ( revard ) rendszere: Egyes fiziológiai tevékenységek, mint az evés, ivás, nemi kontaktus 2jutalmazottak, örömmel, gyönyörrel, kellemes érzéssel vagy kielégüléssel

Részletesebben

EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 624 EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 7. ÉVFOLYAM

EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 624 EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 7. ÉVFOLYAM EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 624 EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 7. ÉVFOLYAM EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 625 CÉLOK ÉS FELADATOK A társadalomismeret ahhoz segít hozzá, hogy tájékozódni tudjunk

Részletesebben

{ Budapest, 2015. április 16 16--17. A SZOLGÁLTATÓK (SEGÍTŐK) JÓ KÖZÉRZETE avagy: ki segít a segítőknek? Kineziológiával a jó közérzetért Mindenki azzal foglalkozik, hogy mit tud kínálni a kliensnek/ügyfélnek/vendégnek.

Részletesebben

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI 5-7 éves korban ÁLTALÁNOS ÉSZREVÉTELEK: A gyermekek fejlődésük során különböző szinteken mennek át. Különböző szükségletek, attitűdök és növekedési periódusok.

Részletesebben

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Szuhai Nóra ügyvezető, coach, tréner mentor Legjobb vagyok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a

Részletesebben

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs Alulteljesítő tehetségek Kozma Szabolcs. MOTTÓ Az eredetiség nem azt jelenti, hogy olyat mondunk, amit még senki nem mondott, hanem, hogy pontosan azt mondjuk, amit mi magunk gondolunk. James Stephens

Részletesebben

A személyiségtanuláselméleti megközelítései

A személyiségtanuláselméleti megközelítései Boross Viktor A személyiségtanuláselméleti megközelítései tanulás: viselkedésváltozás a tapasztalatok függvényében (pszichoterápia: viselkedésváltozása pszichoterápiás tapasztalatok függvényében) tanulás

Részletesebben

Tehetségek akcióban P S Z I C H O L Ó G U S, P S Z I C H O L Ó G I A - S Z A KO S TA N Á R, V Í Z I T Ú R A - V E Z E T Ő, FA L M Á S Z Á S O K TAT Ó

Tehetségek akcióban P S Z I C H O L Ó G U S, P S Z I C H O L Ó G I A - S Z A KO S TA N Á R, V Í Z I T Ú R A - V E Z E T Ő, FA L M Á S Z Á S O K TAT Ó Tehetségek akcióban A FEJÉR MEGYEI PEDAG Ó G I A I S ZAKSZO LG Á LAT M Ó R I TAG I N T ÉZMÉNYE VÁ R N A I - POLÁNYI VIKTÓ R I A P S Z I C H O L Ó G U S, P S Z I C H O L Ó G I A - S Z A KO S TA N Á R, V

Részletesebben

SIMONTON TERÁPIA hitek és tévhitek a gondolat teremtő erejéről

SIMONTON TERÁPIA hitek és tévhitek a gondolat teremtő erejéről SIMONTON TERÁPIA hitek és tévhitek a gondolat teremtő erejéről rák: az új évszázad kihívása 1930 1:14 1990 1:5 2007 1:3 2020 1:2 Évente 33 000 regisztrált új daganatos megbetegedés Második halálok: férfiak

Részletesebben

November - A függőség elleni küzdelem hónapja. Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra

November - A függőség elleni küzdelem hónapja. Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra November - A függőség elleni küzdelem hónapja Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra Hétköznapi szóhasználatban a függőség szót a ragaszkodás, hozzászokás, szükséglet értelemben használjuk. A függőség 40-60

Részletesebben

NORMA. Dr- Perczel Forintos Dóra. Mi a klinikai pszichológia? 1 DEFINICIÓ MODELLEK NORMALITÁS ÉS ABNORMALITÁS KÉRDÉSE A PSZICHOPATOLÓGIÁBAN

NORMA. Dr- Perczel Forintos Dóra. Mi a klinikai pszichológia? 1 DEFINICIÓ MODELLEK NORMALITÁS ÉS ABNORMALITÁS KÉRDÉSE A PSZICHOPATOLÓGIÁBAN NORMALITÁS ÉS ABNORMALITÁS KÉRDÉSE A PSZICHOPATOLÓGIÁBAN Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem, ÁOK Klinikai Pszichológia Tanszék NORMA 1. TÁRSADALMI KONVENCIÓ 2. KULTURÁLISA NORMA 3. STATISZTIKAI v.

Részletesebben

REKLÁMPSZICHOLÓGIA 7. A MOTIVÁCIÓ

REKLÁMPSZICHOLÓGIA 7. A MOTIVÁCIÓ REKLÁMPSZICHOLÓGIA 7. A MOTIVÁCIÓ Vance Packard: The Hidden Persuaders (1970) Az üzletember a reklámot hajszolva furcsa vadonba tévedt; a lélek tudatalatti rétegébe Motiváció-kutatás Ernest Dichter: 1962

Részletesebben

A pedagógiai kutatás módszertana. Babeş-Bolyai Tudományegyetem Tanító- és óvóképző szak

A pedagógiai kutatás módszertana. Babeş-Bolyai Tudományegyetem Tanító- és óvóképző szak A pedagógiai kutatás módszertana Babeş-Bolyai Tudományegyetem Tanító- és óvóképző szak A kutatómunka fázisai A tervezősablon egy kutatásban A jutalmazás hatását vizsgáljuk óvodások viselkedésére a terv

Részletesebben

MIÉRT ÉPPEN VELEM TÖRTÉNIK? A poszttraumatikus stressz betegség felismerése, jellemzői és kezelése

MIÉRT ÉPPEN VELEM TÖRTÉNIK? A poszttraumatikus stressz betegség felismerése, jellemzői és kezelése MIÉRT ÉPPEN VELEM TÖRTÉNIK? A poszttraumatikus stressz betegség felismerése, jellemzői és kezelése Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem ÁOK Klinikai Pszichológia Tanszék 1 A PTSD aktualitása Háborús

Részletesebben

Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Bevezető Iskolapszichológiától az iskolában végzett nevelési tanácsadásig A szakszolgálati intézmények működését szabályozó

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

Pedagógiai pszichológia

Pedagógiai pszichológia ."! Kelemen László Pedagógiai pszichológia Negyedik kiadás M\ «, t U. ^ i 1 t Tankönyvkiadó, Budapest, 1988 Tartalomjegyzék I. RÉSZ. A pedagógiai pszichológia általános kérdései 1. FEJEZET. A pedagógiai

Részletesebben

DEMENCIA. Viselkedési zavarok és pszichiátriai tünetek (BPSD) Dr Egervári Ágnes

DEMENCIA. Viselkedési zavarok és pszichiátriai tünetek (BPSD) Dr Egervári Ágnes DEMENCIA Viselkedési zavarok és pszichiátriai tünetek (BPSD) Dr Egervári Ágnes a demencia mindig tünetegyüttes, melynek hátterében sokféle betegség állhat Demencia tünetei Alaptünetek: memóriazavar ( rövid

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS SZEMINÁRIUM

KOMMUNIKÁCIÓS SZEMINÁRIUM KOMMUNIKÁCIÓS SZEMINÁRIUM OFTEX által akkreditált: A kommunikáció szerepe a szív- és érrendszeri, illetve onkológiai szűréseken való lakossági részvétel befolyásolásában és az egészséges életmódszemlélet

Részletesebben

OKTATÁSI ALAPISMERETEK

OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 20. OKTATÁSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 20. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

VESZÉLYES EBEK A RENDELŐBEN. Tényleg veszélyesebbek-e az ebek a rendelőben?!

VESZÉLYES EBEK A RENDELŐBEN. Tényleg veszélyesebbek-e az ebek a rendelőben?! VESZÉLYES EBEK A RENDELŐBEN Tényleg veszélyesebbek-e az ebek a rendelőben?! VESZÉLYES EBEK Néhány gondolat a statisztikák kapcsán KUTYAHARAPÁSI STATISZTIKÁK - MAGYARORSZÁG Kevés pontos adat, W54 BNO kód

Részletesebben

Milyen előfeltevésekkel vághatunk neki a személyiség megismerésének? 9 alternatív feltevés-pár (részben összefüggnek):

Milyen előfeltevésekkel vághatunk neki a személyiség megismerésének? 9 alternatív feltevés-pár (részben összefüggnek): Személyiséglélektan BPST 102, Pszichológia II. (D félév) előadó: Martos Tamás, martos.tamas@btk.ppke.hu 1. Személyiségpszichológia: a terület feltérképezése; történeti áttekintés; a személyiség meghatározása;

Részletesebben

Hippocampus Intezet. ÖT-ELEMTAN képzés Budapesten

Hippocampus Intezet. ÖT-ELEMTAN képzés Budapesten Hippocampus Intezet ÖT-ELEMTAN képzés Budapesten Idõpont: 2008. április 11-12-13. Részvételi díj: 15. 000 Ft/ nap; az elsõ nap ingyenes /konzultáció/ A tanfolyam célja A bioenergetikai folyamatok szisztematikus

Részletesebben

Pszichoszomatikus kórképek. Dr. Gallai Mária SE I.sz. Gyermekklinika

Pszichoszomatikus kórképek. Dr. Gallai Mária SE I.sz. Gyermekklinika Pszichoszomatikus kórképek Dr. Gallai Mária SE I.sz. Gyermekklinika Testi tünetek A testi tünetek nagyon gyakoriak a gyermekek között elmúlt 2 hétben a gyermekek 24%-nak volt valamilyen testi panasza (Saps

Részletesebben

Beilleszkedési zavar Tanulási és teljesítmény zavara Viselkedészavar Magatartászavar Deviáns viselkedés

Beilleszkedési zavar Tanulási és teljesítmény zavara Viselkedészavar Magatartászavar Deviáns viselkedés A problémás s diák A problémás s diák Beilleszkedési zavar Tanulási és teljesítmény zavara Viselkedészavar Magatartászavar Deviáns viselkedés iperaktivitás Hiperaktivitás kai: 1906-óta gyanítjuk, hogy

Részletesebben

Érzelmeink fogságában Dr. József István okl. szakpszichológus egyetemi docens Érzelmi intelligencia Emotional Intelligence Az érzelmi intelligencia az érzelmekkel való bánás képessége, az a képesség, amivel

Részletesebben

WISC-IV Intelligencia teszt bemutatása esetismertetéssel

WISC-IV Intelligencia teszt bemutatása esetismertetéssel 26. Oroszi Zsuzsanna: WISC-IV Intelligencia teszt bemutatása esetismertetéssel A Weschler intelligenciatesztek a gyermek és felnőtt-korúak kognitív képességeinek átfogó és megbízható feltárását szolgálják.

Részletesebben

Az elhízás, a bulimia, az anorexia. Az elhízás

Az elhízás, a bulimia, az anorexia. Az elhízás Az elhízás, a bulimia, az anorexia Az elhízás Elhízás vagy túlsúlyosság elhízás a testsúly a kívánatosnál 20%-kal nagyobb túlsúlyosság a magasabb testsúly megoszlik az izmok, csontok, zsír és víz tömege

Részletesebben

A DEPRESSZIÓ KOGNITÍV VISELKEDÉSTERÁPIÁJA

A DEPRESSZIÓ KOGNITÍV VISELKEDÉSTERÁPIÁJA A DEPRESSZIÓ KOGNITÍV VISELKEDÉSTERÁPIÁJA Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Budapest ÁOK, Klinikai Pszichológia Tanszék DEPRESSZIÓ előfordulás: 15-25% deprimere (lat.): lenyomni a hangulati élet

Részletesebben

dr. Grezsa Ferenc: Drogproblémák ea. vázlat

dr. Grezsa Ferenc: Drogproblémák ea. vázlat dr. Grezsa Ferenc: Drogproblémák ea. vázlat DROGPROBLÉMÁK Fogyasztási típusok Absztinens Kísérletező Szociális, rekreációs Helyzetfüggő Intenzifikált Kényszeres DROGPROBLÉMÁK A drogok felosztása Pszichoaktív

Részletesebben

Előszó 11. Mi az életpszichológia?

Előszó 11. Mi az életpszichológia? Előszó 11 Mi az életpszichológia? Látszat és valóság 15 Az ember és világa 16 A történelem vége? 18 A liberális demokrácia 19 Az új világrend 20 Az emberi lényeg 23 A gének és a szociális viselkedés 24

Részletesebben