Tájékoztató a fogyasztóinknak nyújtott hitellel kapcsolatos. fogyasztói jogokról és az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztató a fogyasztóinknak nyújtott hitellel kapcsolatos. fogyasztói jogokról és az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének"

Átírás

1 Tájékoztató a fogyasztóinknak nyújtott hitellel kapcsolatos fogyasztói jogokról és az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének kötelezettségeiről Hatályos: december 1. Kiadás: 2.0 Készítette: RELEVANCIA TANÁCSADÓ IRODA KFT Budapest, Bokréta u. 28. Tel/Fax: (1)

2 Tájékoztató a fogyasztóinknak nyújtott hitellel kapcsolatos fogyasztói jogokról és az AXA Bank kötelezettségeiről Preambulum A fogyasztói jogok érvényesítése érdekében elő kívánjuk segíteni a tisztesség, a jóhiszeműség, mások tisztelete, a nyitottság és a partnerség elveinek érvényesülését. Fontosnak tartjuk, hogy a fogyasztók bizalmának biztosítása érdekében Ügyfeleinknek megfelelő szintű védelmet nyújtsunk. Ennek érdekében valamennyi Ügyfelünk fogyasztói érdekeit magas szinten és egyenlő módon kívánjuk érvényesíteni a fogyasztóknak nyújtott hitelezési gyakorlatunk során. Megteszünk ezért minden intézkedést, hogy a fogyasztók felé a hitel-megállapodás megkötését megelőző időszaktól a hitelmegállapodás megszűnéséig tartó időpontig az AXA Bank mindvégig felelősségteljes magatartást tanúsítson. 1. A Tájékoztató célja A tájékoztató célja a Preambulumban foglalt elvek érvényre juttatása érdekében, hogy Ügyfeleink a fogyasztóknak nyújtott hitellel kapcsolatos jogaikat és az AXA Bank ezzel kapcsolatos kötelezettségeit egyértelmű és áttekinthető információk alapján megismerhessék. 2. A fogyasztóknak szóló tájékoztatás követelményei 2.1 A reklámokra vonatkozó általános követelmények A fogyasztóknak nyújtott hitelre vonatkozó reklám nem lehet félrevezető. A fogyasztóknak nyújtott hitelre vonatkozó reklámjaink termékeinkről szolgáltatásainkról egyértelmű információt tartalmaznak. A fogyasztóknak nyújtott hitelre vonatkozó reklámban egyértelműen, tömören és feltűnően, reprezentatív példával mutatjuk be a hitel főbb jellemzőit. A fogyasztóknak nyújtott hitellel kapcsolatos reklámozáskor fokozott gondossággal járunk el, különösen a fogyasztó közvetlen megkeresése esetén, illetve, ha a reklám a 18. életévét be nem töltött fogyasztóknak szól. Ha a hitel nyújtásához olyan járulékos szolgáltatásra, különösen biztosításra vonatkozó szerződés megkötésére van szükség, amelynek költségei előre nem határozhatók meg, e szerződés megkötésének kötelezettségét a reklámban egyértelműen, tömören és feltűnően, a teljes hiteldíj mutatóval együtt jelezzük. 2.2 A hitelszerződést megelőző fogyasztói tájékoztatás követelményei A szerződéskötést megelőzően széles körű tájékoztatást biztosítunk, amely magában foglalja a fogyasztók oktatását is, ide értve a nemfizetéshez és a túlzott eladósodáshoz kapcsolódó veszélyekre való figyelemfelhívást. A hitelszerződésre vonatkozó általános tájékoztatás követelményeit a Tájékoztató Mellékletének I. pontja tartalmazza. A jelzáloghitel szerződés tervezetének (mintaszerződés) egy példányát költségmentesen a fogyasztó rendelkezésére bocsátjuk.

3 A fogyasztó által meghatározott hitelcélhoz igazodva a hitelbírálat elvégzését megelőzően személyre szóló tájékoztatást (konkrét hitelösszegre és futamidőre) adunk annak érdekében, hogy a fogyasztó biztonsággal felmérhesse, hogy a hitel igényeinek és pénzügyi teljesítőképességének megfelel-e a kínált hitelkonstrukció. A hitelszerződésre vonatkozó személyre szóló tájékoztatás követelményeit a Tájékoztató Mellékletének II. pontja tartalmazza. A személyre szóló tájékoztatás kiterjed a hitel fő jellemzőire, a fogyasztó pénzügyi helyzetére gyakorolt hatására és a fizetés elmulasztásának következményeire, ideértve a késedelmi kamatra, a hitel adott esetben díjmentes felmondására és a biztosítékok érvényesítésére vonatkozó felvilágosítást is. A hitelszerződést megelőző általános és személyre szóló tájékoztatás során a fogyasztó kérésére - a nehezen érthető, kizárólag a jogszabályhelyek megjelölésére szorítkozó tájékoztatás elkerülésével - szóbeli magyarázatot adunk, és egyértelműen meghatározzuk a hitelszerződésben használt gazdasági és jogi fogalmakat A szerződéskötést megelőzően biztosított tájékoztatás mellett szükség szerint kiegészítő segítséget nyújtunk a fogyasztó részére, amelynek alapján a fogyasztó képessé válik annak eldöntésére, hogy a kínált hitelezési lehetőségek közül melyik az, amelyik a személyes igényeinek és pénzügyi helyzetének leginkább megfelelő. A fogyasztó megalapozott döntéshozatalának elősegítése érdekében lehetővé tesszük a saját eltérő feltételű termékeink közötti összehasonlítást, és felhívjuk a fogyasztó figyelmét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete honlapján szereplő termék-összehasonlításokra. 2.3 A hitelszerződésre vonatkozó fogyasztói tájékoztatás követelményei A fogyasztót rendszeresen tájékoztatjuk a kamatok, a költségek, a feltételek és a kikötések változásairól. A hiteldíjnak (a hitelkamat és azon kívüli minden egyéb ellenszolgáltatás - ideértve a díjat, a jutalékot és a költséget) a fogyasztó számára kedvező módosításáról minden esetben értesítést teszünk közzé a Hirdetményünkben és a honlapunkon. A hiteldíjnak a fogyasztó számára kedvezőtlen módosítása esetén a módosítás hatályba lépését 60 nappal megelőzően a fogyasztót tájékoztatjuk a módosítás tényéről, a hiteldíj új mértékéről, a módosítást követően fizetendő törlesztő részletek várható összegéről, és ha ennek kapcsán a törlesztő részletek száma vagy a törlesztés gyakorisága változik, ennek tényéről. Ha a fogyasztóval megkötött hitelszerződés úgy rendelkezik, referenciakamatlábhoz kötött hitelkamat esetén a referencia-kamatláb változásáról szóló tájékoztatást a honlapunkon közzétesszük és ügyfélszolgálatainkon kifüggesztjük. A fogyasztónak jogában áll a hitelszerződést a módosítás hatályba lépését megelőzően személyesen vagy postai úton felmondani, ha a fogyasztó a kedvezőtlen módosítást nem fogadja el. 3. A fogyasztó hitelképességének elbírálására vonatkozó elvárások A kölcsön nyújtását megelőzően felelősségteljes és alapos hitelbírálatot végzünk. A fogyasztó hitelképességét a rendelkezésre álló információk alapján a lehetséges legrövidebb időn belül értékeljük, az értékelés a fogyasztó által nyújtott tájékoztatáson és a hitelreferencia szolgáltatás igénybevételén alapul.

4 A fogyasztó hitelképességét a hitelszerződés módosítását megelőzően díj-, költség- és egyéb fizetési kötelezettségmentesen ismételten értékeljük, ha a fogyasztóval a hitel teljes összegének a hitelszerződés megkötését követően történő növelésében állapodunk meg. A fogyasztó életkorát nem tekintjük a hitelkérelem automatikus elutasítási indokának, de az életkor az elbírálás egyik fontos szempontja, ami egyéb kedvezőtlen körülmények esetén az elutasítás egyik oka lehet. 4. A hitelszerződés formai és tartalmi követelményei A hitelszerződés egy példányát a fogyasztónak átadjuk. A hitelszerződés egyértelműen és tömören tartalmazza az összes szükséges információt, amely a Tájékoztató Mellékletének III. pontjában található. A hitelszerződés fennállása alatt a fogyasztót tartozásáról évente egyszer, illetve a kamatperiódus fordulónapján költségmentesen tájékoztatjuk. A tájékoztatást törlesztési táblázatban adjuk meg, amelyben elkülönítetten feltüntetjük a törlesztő részletek összegét, a törlesztés gyakoriságát és feltételeit, valamint az egyes törlesztések tőke- és hitelkamat, továbbá minden egyéb ellenszolgáltatás elemét (díjat, jutalékot, költséget). A fogyasztó a hitelszerződés fennállása alatt jogosult bármikor díj-, költség- és egyéb fizetésikötelezettség-mentesen kérni a hitelszámla kivonatának törlesztési táblázat formájában való kiállítását. 5. Az előtörlesztés, futamidő módosításának lehetőségei A fogyasztó minden esetben jogosult a hitel részleges vagy teljes előtörlesztésére. Előtörlesztés esetén a hitel teljes díja csökken a szerződés fennmaradó időtartamára esedékes hitelkamattal és egyéb ellenszolgáltatással. Előtörlesztéskor ha az olyan időszakra esik, amikor a hitelkamat rögzített a fogyasztótól csak az előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, méltányos és ténylegesen indokolt esetleges költségeinek megtérítése kérhető (ellentételezés). Az ellentételezés kiszámítását a szerződéskötést megelőző fázisban és a hitelszerződés teljesítése során egyaránt átlátható és érthető módon végezzük el. A fogyasztó jogosult a kölcsön futamidejének módosítását kezdeményezni. A futamidő rövidítése előtörlesztésnek minősül. 6. Az elállási (felmondási) jog gyakorlása A fogyasztó jogosult a hitelszerződéstől a szerződéskötés napjától távértékesítés esetén a szerződéskötésre vonatkozó tájékoztatás kézhezvételének napjától - számított tizennégy napon belül indokolás nélkül bármilyen igazolható módon megküldött nyilatkozatban elállni, ha a hitel folyósítására még nem került sor. A fogyasztó jogosult a szerződéskötés napjától távértékesítés esetén a szerződéskötésre vonatkozó tájékoztatás kézhezvételének napjától - számított tizennégy napon belül bármilyen igazolható módon megküldött nyilatkozatban a hitelszerződést díjmentesen felmondani, ha a hitelt már folyósították. A fogyasztó szerződéstől való elállása esetén a hitelező az elállás közlésének időpontjáig felvett hitelösszegen, a hitel lehívásának időpontjától a visszafizetés időpontjáig felszámítható, a szerződés szerint megállapított hitelkamaton, valamint - ha annak visszatérítésére nincs mód - az államnak vagy

5 önkormányzatnak a hitellel kapcsolatosan megfizetett összegen kívül más díj-, költség- és egyéb fizetési kötelezettség teljesítését a fogyasztótól nem kérhet. A fogyasztó elállási jogának gyakorlása a hitelhez kapcsolódó járulékos szolgáltatásra vonatkozó szerződést is felbontja. 7. Belső panaszkezelési mechanizmus A fogyasztói panaszok intézését díjmentesen végezzük. A fogyasztói panaszokat és a panaszosokat megkülönböztetés nélkül, egyenlő bánásmód alapján kezeljük. A panaszügyintézést végző munkatárs mindenkor elfogulatlanul, az érvényben lévő ügymenetek, szabályok, és előírások alapján jár el. A fogyasztói panasz benyújtására több, a panaszos által választható módot (levélben, telefaxon, telefonon, elektronikus úton, személyesen írásban vagy szóban) biztosítunk. A fogyasztónak joga van ahhoz, hogy a panaszügyintézést végző munkatársak segítséget nyújtsanak a panasz megfogalmazásában és benyújtásában. A panaszostól azonosítás céljából bekért adatokra vonatkozó adatvédelmi előírások betartására különös figyelmet fordítunk, biztosítva azt is, hogy a panaszos adatai ne szolgáljanak más adatgyűjtési célt. A panaszügyben hozott érdemi döntést pontos, közérthető és egyértelmű indokolással látjuk el, amelyben a fogyasztó részére tájékoztatást adunk a jogorvoslati lehetőségekről (AXA Mediátor, Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, békéltető testület, bíróság). 8. Az AXA Mediátor eljárása A fogyasztónak joga van az AXA Mediátorhoz fordulni fogyasztói jogai gyors, hatékony és egyszerű érvényesítésének biztosítása érdekében. Az AXA Mediátor feladata a fogyasztó és az AXA Bank közötti vitás ügy egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő rendezése. E célból az AXA Mediátor megkísérli a felek közötti egyezség létrehozását, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntési javaslatot készít. Az AXA Mediátor eljárásának szabályait nyilvánosságra hozzuk. A végrehajtás követelményei A Tájékoztatóban foglaltak betartása érdekében együttműködünk a jelentősebb hazai fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetekkel és folyamatosan biztosítjuk, hogy a fogyasztóknak nyújtott hitelezéssel foglalkozó munkatársaink felkészültek legyenek a Tájékoztatóban rögzített fogyasztói jogok és szolgáltatói kötelezettségvállalások gyakorlatban történő érvényesítésére, illetve teljesítésére.

6 Mellékletek I. Általános tájékoztatás a jelzáloghitelről: a hitelező neve (cégneve) és címe (székhelye), amennyiben van, a hitelközvetítő neve (cégneve) és címe (székhelye). felhasználási célok, amelyre a hitel fordítható, a jelzáloghitel biztosítékai, a kínált jelzáloghitelek típusai, a rögzített és a változó kamatozású hitelek közötti különbségek rövid ismertetésével beleértve a fogyasztót érintő hatásokat, a kamatozás típusai: rögzített, változó és ezek kombinációi, egy tipikus jelzáloghitel fogyasztót terhelő költsége, a jelzáloghitelhez kapcsolódó költségek listája, például: adminisztratív, biztosítási, jogi és közvetítői költségek, a hitelező által kínált törlesztési lehetőségek, beleértve a törlesztő részletek számát, összegét és a törlesztés gyakoriságát, az előtörlesztés lehetősége és annak feltételei, szükséges-e a fedezetül szolgáló ingatlan értékelése, ha igen, ki végzi el, a lakáshitelek törlesztéséhez kapcsolódó adókedvezményre és egyéb állami támogatásra vonatkozó általános tájékoztatás, illetve tájékoztatás arról, hogy hol lehet további felvilágosítást kapni, adott esetben a hitelbírálat időtartama II. Személyes tájékoztatás a jelzáloghitelről: A termék leírása Kamat (feltüntetve a kamat típusát és a rögzített kamatperiódus időtartamát) Teljes hiteldíj mutató A hitel összege és devizaneme A futamidő A törlesztések száma és gyakorisága Állandó (annuitásos) törlesztés esetén az egyes törlesztő részletek összege A kizárólag kamattörlesztéses, befektetéssel kombinált hiteleknél türelmi idő biztosítása esetén az egyes kamatfizetések, valamint a tőketörlesztéshez igénybe vett befektetésbe történő fizetések összege és gyakorisága. Egyéb egyszeri költségek (pl.: ügyintézési költségek, jogi díjak, közjegyzői díj, értékbecslés díja), amelyeket a fogyasztónak meg kell fizetnie a jelzáloghitel felvételéhez. Egyéb rendszeres költségek (pl.: hitelfedezeti biztosítás, tűzkár elleni biztosítás díja, ingatlan és ingóság biztosításának díja)

7 Előtörlesztés lehetősége, feltételei és díja Belső panaszkezelés (a kapcsolattartó neve, címe és telefonszáma) Törlesztési táblázat (az első évre vonatkozó havi vagy negyedéves, továbbá az éves törlesztő részletek, a visszafizetett tőke összege, a kamat összege, a fennmaradó tőke összege, az egyes törlesztő részletek összege, a tőke és a kamatok összege) Fizetési számla (kötelező-e a fogyasztónak a hitelezőnél számlát vezetnie, illetőleg a jövedelmét a hitelezőnél vezetett számlára utaltatnia)

8 III. A hitelszerződés tartalmazza: a hitel típusát, a szerződő felek nevét (cégnevét) és levelezési címét (székhelyét), amennyiben van, a hitelközvetítő nevét (cégnevét) és levelezési címét (székhelyét), a hitel futamidejét, a hitel teljes összegét és lehívásának feltételeit, termék értékesítésére vagy szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó halasztott fizetés formájában nyújtott hitel esetén a termék vagy szolgáltatás megnevezését és készpénzárát, a hitelkamatot és a hitelkamat feltételeit, esetlegesen a vonatkozó referenciakamatlábat, valamint a hitelkamat módosításának gyakoriságát, feltételeit és eljárási szabályait, a teljes hiteldíj mutatót a hitelszerződés megkötésének időpontjára vonatkoztatva, annak kiszámításánál figyelembe vett valamennyi feltételével, a fogyasztó által fizetendő törlesztő részletek összegét, számát, és a törlesztés gyakoriságát, esetlegesen a törlesztő részleteknek a különböző hitelkamatú tartozásra történő elszámolásának sorrendjét, ha a fogyasztó a tőke törlesztésétől elkülönítetten köteles megfizetni a hitelkamatot és a hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatást ideértve díjat, költséget, jutalékot, ennek gyakoriságát, feltételeit és összegét, a fizetési számlához vagy a készpénz-helyettesítő fizetési eszközhöz kapcsolódó valamennyi jutalékot, díjat, költséget vagy egyéb fizetési kötelezettséget, kivéve, ha a fizetési számla fenntartása nem kötelező, a hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatást ideértve díjat, jutalékot és költséget és módosításuk feltételeit, a késedelmi kamatot, vagy az egyéb olyan fizetési kötelezettséget, amely a szerződésben vállalt kötelezettség nem teljesítéséből származik, a fizetés elmulasztásának következményeit, adott esetben a közjegyzői díjra vonatkozó fizetési kötelezettséget, adott esetben a biztosítékok és a biztosítás meghatározását, az előtörlesztéshez való jogot, gyakorlásának módját, az előtörlesztés esetleges költségeinek fennállását és azok számítási módját, a hitelszerződésre vonatkozó felmondási jogot és annak következményeit, rendelkezésre áll-e a fogyasztó számára a szerződésből eredő jogviták peren kívüli rendezésére olyan lehetőség, amelynek a hitelező aláveti magát, valamint a felügyeleti hatóság nevét és székhelyét, a fogyasztó által fizetendő teljes összeget, kapcsolt hitelszerződéssel összefüggésben a fogyasztót megillető jogosultság fennállását és gyakorlásának feltételeit

9 Felhasznált dokumentumok listája: Az Európai Parlament és a Tanács 2008/48/EK irányelve (2008. április 23.) a fogyasztói hitelmegállapodásokról és a 87/102/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről Az Európai Parlament és a Tanács 2005/29/EK irányelve (2005. május 11.) a belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól Az Amerikai Egyesült Államok fogyasztói hitelezés védelméről szóló évi szövetségi törvénye The Truth in Lending ( TILA ), Regulation Z (15 U.S.C et seq.) A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló évi CLXII. törvény Egyes pénzügyi tárgyú törvényeknek a nehéz helyzetbe került lakáscélú hitelt felvevő fogyasztók megsegítése érdekében szükséges módosításáról szóló évi XCVI. törvény A körültekintő lakossági hitelezés feltételeiről és a hitelképesség vizsgálatáról szóló 361/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló T/1480. számú törvényjavaslat Az Európai Bizottság 2001/193/EC Ajánlása a lakáskölcsönt nyújtó szolgáltatók szerződéskötést megelőző fogyasztói tájékoztatásáról Az Európai Parlament Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságának jelentése a fogyasztók védelméről: a fogyasztók képzésének javítása és tudatosságuk növelése a hitelekkel kapcsolatban, október 14. A6-0393/2008 Good Practices for Consumer Protection and Financial Literacy in Europe and Central Asia: A Diagnostic Tool The World Bank, Private and Financial Sector Development Department Europe and Central Asia Region, Washington DC, September Voluntary Code of Conduct on pre-contractual information for home loans Irish Banking Federation, Irish Mortgage Council The Banking Code British Banking Association Lakossági Hitelezési Üzletszabályzat, szeptember 10. AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ A FÓKUSZ Takarékszövetkezet (székhelye: 6133 Jászszentlászló, Alkotmány u. 2/a., S.W.I.F.T. kódja: TAKBHUHB, cégjegyzékszáma: 03-02-000232,

Részletesebben

Takarék Személyi Kölcsön

Takarék Személyi Kölcsön 1. sz. függeléke Takarék Személyi Kölcsön ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja: 2015.08.01. A jelen ÁSZF magában

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS. A Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet által nyújtott szabad felhasználású és lakáscélú jelzáloghitelekről

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS. A Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet által nyújtott szabad felhasználású és lakáscélú jelzáloghitelekről ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS A Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet által nyújtott szabad felhasználású és lakáscélú jelzáloghitelekről készült a Fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény

Részletesebben

HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA

HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA SM.3.sz. melléklet HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA A Hitelezés Üzletszabályzata /továbbiakban: Üzletszabályzat / a Bácska Takarékszövetkezet, - 6430 Bácsalmás Gr Teleki u. 2.; Cégjegyzék szám: 03 02 000174;

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 1. ALAPFOGALMAK, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK, MAGATARTÁSI KÓDEX... 5 2. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA, A HITELINTÉZET ÉS AZ

Részletesebben

közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat.

közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat. közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes

Részletesebben

FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS KINIZSI BANK Zrt. FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS Szerződésszám:.. FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rövidített

Részletesebben

Hirdetmény. Fogyasztók részére nyújtott hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről

Hirdetmény. Fogyasztók részére nyújtott hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Hirdetmény Fogyasztók részére nyújtott hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Érvényes: 2015.február 1-től Kiadva: Otthonteremtési támogtásra vonatkozó

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Fogyasztási Kölcsön, Szabad Felhasználású Jelzáloghitel, és Folyószámlahitel) Hatálybalépés napja:

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében. Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében. Hatálybalépés napja: 2015. február 1. Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hatálybalépés napja: 2015. február 1. A fenti hiteliktatószámú

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (TakarékPont Személyi Kölcsön, Takarék Classic Szabad Felhasználású Jelzáloghitel, és a Takarék

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (TakarékPont Személyi Kölcsön, Takarék Classic Szabad Felhasználású Jelzáloghitel, és a Takarék

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében) Hatálybalépés napja: 2015. február

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez. Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez. Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja: 2015. február 1. A jelen ÁSZSZ magában foglalja a Hitelintézet és az Ügyfél

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Fogyasztási kölcsön, Szabad Felhasználású Jelzáloghitel és a Hitelkeret) Hatálybalépés napja:

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében . számú szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Fogyasztási Kölcsön, Jelzáloghitel, és a Fizetési Számlahitel) Hatálybalépés napja: 2015. február

Részletesebben

BPH Lakossági Hitelezési Üzletszabályzat

BPH Lakossági Hitelezési Üzletszabályzat A Banco Popolare Hungary Bank Zrt., mint Átruházó és a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt., mint Átvevő között 2013. július 31. napján létrejött Átruházási Keretszerződés (továbbiakban: Átruházási Keretszerződés)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2015. február 1-jétől A 2015. február 1-jétől

Részletesebben

A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI II. Fogyasztóknak forintban nyújtott fizetési számlához kapcsolódó

Részletesebben

FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz

FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz Általános üzletszabályzat mellékletek II. rész FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz 16. sz. melléklet amely létrejött egyrészről a Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet cím:

Részletesebben

Éven túli Személyi kölcsönszerződés

Éven túli Személyi kölcsönszerződés Éven túli Személyi kölcsönszerződés amely létrejött egyrészről a BRB BUDA Regionális Bank Zrt. Székhely: Cégjegyzékszáma: 13-10-041397 Adószáma: 24808833-2-44 Statisztikai számjele 24808833-6419-114-13

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő hitel vagy kölcsönszerződéshez Hatálybalépés napja: 2015.03.21. A jelen Általános Szerződési Feltétel (továbbiakban:

Részletesebben

7. számú melléklet. Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

7. számú melléklet. Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében 7. számú melléklet Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hitel-iktatószámú hitelügyletre

Részletesebben

HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2015. február 1. Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Fogalmak... 3 3. Általános tudnivalók... 5 4. A kölcsönszerződés létrejötte, a felek kötelezettségei...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Bakonyvidéke Takarékszövetkezet Kisbér ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT A Takarékszövetkezet Igazgatósága a szabályzatot a 2015. június 24-i ülésén az 5-23/2015. számú határozatával megtárgyalta és elfogadta.

Részletesebben

I. A kölcsön és a hitel közötti különbség II. A fogyasztói hitel felvételekor megfontolandó szempontok III. Miről kell a fogyasztót tájékoztatni a

I. A kölcsön és a hitel közötti különbség II. A fogyasztói hitel felvételekor megfontolandó szempontok III. Miről kell a fogyasztót tájékoztatni a I. A kölcsön és a hitel közötti különbség II. A fogyasztói hitel felvételekor megfontolandó szempontok III. Miről kell a fogyasztót tájékoztatni a hitel felvétele előtt? IV. Az indokolás nélküli elállási/felmondási

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja: 2013. január 22.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja: 2013. január 22. .sz. kölcsönszerződés 1. sz. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja: 2013. január 22. A jelen ÁSZF magában

Részletesebben

Hatályos: 2015. 02. 01.-től

Hatályos: 2015. 02. 01.-től Hatályos: 2015. 02. 01.-től Iktatószám:.. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint hitel/kölcsön szerződéshez A fenti hitel iktatószámú hitelügyletre

Részletesebben

Magatartási kódex a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek Ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról PREAMBULUM

Magatartási kódex a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek Ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról PREAMBULUM Magatartási kódex a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek Ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról PREAMBULUM Jelen Magatartási Kódex célja, hogy megerősítse a lakossági hitelfelvevők

Részletesebben