2004-es februári napló

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2004-es februári napló"

Átírás

1 2004-es februári napló Értekezleten. Deja-vu élmény Vendég vagyok egy tanári értekezleten. Az igazgató vezeti, ráérısen. A kollégák figyelnek is, meg nem is, ahogy lenni szokott. Felkapják a fejüket, ha ıket érintı témáról van szó. Olyankor meg is szólalnak. Egyébként egymás közt, ha sutyorognak. Az igazgató fortyan egyet, kikéri, hogy nem ráfigyelnek, méltatlankodik, de már emeltebb hangon, s aztán váratlanul kifut a leves, s felemlegeti, hogy vannak egyesek, akik nagy elegánsan leadják az órájukat, még a kondenzcsík sem látszik utánuk, pedig negyven óra bent tartózkodás kötelezı, olvasható a szabályzatban, ha valaki is olvasna, s ı tudja, kik azok, akik külön véleményt formálnak maguknak a dolgokról, de nagyon kéri az illetıket, hogy és azt is közli, hogy ezután ellenırzés lesz, és kijelöli a felelısöket, akiknek az lesz a feladatuk, hogy., s folytatta még sokáig, mígnem lecsendesedett. Vártam, majd csak megszólal valaki, s kérni fogja az igazgatót, hogy ne beszéljen rébuszokban, egyébként sem taknyos kölykök ık, de senki egy árva szót sem szólt. Minden folytatódott, mint elıtte. Talán több kávé fogyott, s több pogácsa. Ezek az általános alanyú nyilvános leszúrások milyen ismerısek! A pártkorszakból? S a burkolt fenyegetések! S hogy majd figyeljük az elvtársakat, meg egyébként is tudunk mindenkirıl mindent! A beidegzıdések mőködnek szinte automatikusan? Vagy olyan világot kezdünk élni, melyekben magától értetıdıek a diktatúra gesztusai? Mi lett volna, ha a direktor négyszemközti beszélgetések során közli a kifogásait s az elvárásait? Ültek az értekezleten pszichológusok is. Hallgattak. Mint ha hivatalban volnék Az OTP ügyfele vagyok idıtlen idık óta. A pártállami korszaktól, amikor más bank nevével az állampolgár még nem is találkozhatott, amikor az eszi, nem eszi, nem kap mást elv és gyakorlat uralkodott. A kilencvenes években megjelentek új pénzintézetek, én azonban, automatikusan szinte, a vállalkozói bankszámlámat itt nyitottam meg. A közös költséget is itt fizetjük be. Nem sorolom, a lényeg, amit mondandó vagyok, sőrőn megfordulok az Alagút utcai OTP-ben, és mindig leizzadva jövök el onnét. Mért mindig ott van melegem, tettem fel a kérdést magamnak néhány napja? De mért néhány napja tettem fel csak a kérdést, mért nem öt éve, mért nem tíz éve? Tényleg. Lehet, hogy akkor fogalmazódnak a kérdések, midın már a válasz is körvonalazódik? Betértünk a CIB bankba. Tájékozódás végett. Kamatok meg ilyesmi, ez érdekelte a feleségemet. Mielıtt az ajtót kinyitottuk volna, közöltem, tárgyaljon, ha akar, én meghúzódok hátul addig. Tessék elképzelni, leültettek engem is.

2 Beszélgettünk, s aztán üzletet kötöttünk. S végig mosolyogtunk. Mondanom sem kell, semmi vízkicsapódás! Az OTP-ben magas pult választja el a tisztelt ügyfelet azoktól, akiket azért fizetnek - jól, hogy intézzék a barikád másik oldalán lévık pénzügyeit. Az OTP-ben a kisasszonyok ülnek, a páciensek állnak. Állnak, mint a polgármesteri hivatalban, az adóhivatalban, a vámhivatalban, s minden olyan helyen, ahol a hatalom jelen van. No, de a pénzintézet nem tartozik a végrehajtó apparátushoz! Akkor mért aláznak meg, hogy állnom kell, míg ık ülnek? Mért nem érezhetem magamat partnernek? Döntöttem. Búcsút mondok az OTP-nek. El sem köszönök. Verejtékezzek én csak Tiszakürtön, ásás és kapálás közben. S odamegyek, ahol hellyel kínálnak. A hatalom mechanikája A lejárt autóvezetıi engedélyét kellett megújítania Kósa Vilmának. Elsétált a polgármesteri hivatalba, vitte a papírokat, melyeket más alkalommal is vinni szokott. Szóba ugyan nem álltak vele, ám kapott számot és idıpontot, mikor jöjjön újra. Egy papírlapot is a kezébe nyomtak, melyen pontokba szedetten olvashatta a gép hibájából, hosszú ékezetek nélkül -, hogy mi mindent kell magával vinnie, ha azt akarja, hogy gyorsan és sikeresen intézıdjék az ügye. Kézírással s számtalan helyesírási hibával az is rajta volt, hogy házasággi bizzonyitványt is vigyen magával. Szorgalmas kotorászással meg is találta az ötvenhárom éve keltezett okmányt, s a kijelölt idıpontban odaállt a magas kihallgatói pult elé. Állt-álldogált jó ideje már, amikor azt mondották néki, hogy mégis csak jobb, ha hazamegy, mert lefagyott a rendszer, s ki tudja, mikorra jön rendbe. Kapott viszont újabb idıpontot és újabb számot. Harmadszor is elment a kerületi hatalom képviselıihez, hogy hozzájusson az oly igen áhított autóvezetıi engedélyhez. Átadta az okmányokat, az orvosi alkalmasságit, meg amiket kértek még, s a személyit, amikor is azt mondja néki a pult mögötti hölgy, noha a rendszer mőködik, az igazolványt ki mégsem adhatja, mivel az anyja neve az általa hozott dokumentumokon, a személyin és a házassági levélen nem azonos azzal, ami az ı nyilvántartásukban szerepel, ezért tehát szíveskedjék hozni egy születési anyakönyvi kivonatot is - s már adta volna az újabb számot és az újabb idıpontot -, hogy minden kétséget kizáróan tisztázzák, miszerint az ı anyukáját Bodó Juliannának hívták, ahogy Kósa Vilma és az iratok állítják, vagy Bodo Juliannának, ahogy az ı rendszerükben dokumentáltatott. Kósa Vilmának ekkor már lángolt a feje, tőzben égett a szeme, forró vizet a kopaszra elszántságú lett a hangja, éppen csak a szamosszegi papot nem idézte, aki azt mondotta volna, hát a f m nem kéne? ám ı csak azt üvöltözte, nem gondolják, hogy a polgármesteri hivatal számítógépében van a hiba, amely nem tud hosszú ékezeteket produkálni, s mért nem nézik meg a telefonkönyvet, s ha abban találnak egy Bodot is, akkor kívánságukra itt harapja le a nyelvét, s hogy

3 a szomszédságukban lévı levéltár vezetıje is Bodó, meg a neves festımővész is Bodó, de ha továbbra is kételkednek, mért nem veszik fel a telefont, s mért nem -eznek a szamosszegi polgármesteri hivatalnak, mért nem ellenırzik a név helyességét náluk, mért ı írdogáljon azért, mert ık hülyék. Mondották erre, a néni csak üljön le, aztán kiderült az igazság, mégis csak a lánya tudja helyesen, hogy hívják az anyját, aztán megkapta az autóvezetıi engedélyét demokratikus államrendünk 15. esztendejében. Egy elfeledett író Herczeg Ferenc emlékezéseit olvasom, A Várhegy címő 1933-ban megjelent könyvét, remekül szórakozom, igazán pompás írás. Közben eszembe jut, hogy kamasz koromban minden Herczeg mővet olvastam, mivel apukámat megdumálta egy könyvügynök, vegye meg a sorozatot részletre, s milyen jól mutat a kötése is, illik a vitrinbe. Az Új idık címő konzervatív irodalmi és közéleti folyóirat amúgy is járt nekünk, anyukám és én rendszeresen olvastuk, ezt pedig Herczeg Ferenc szerkesztette, tehát a neve ismerısen csengett apánk elıtt is, a lényeg, jöttek a kötetek, a Gyurkovics fiúktól a Pogányokig, Az élet kapujától A hét svábig. Sokat tanultam belılük. Most akár elmélkedhetnék a hírnév múlékonyságáról is, hogy errıl a Herczeg Ferencrıl, akin egy ország középosztálya nevelıdött, akinek egyik-másik könyve szerepelt a kötelezı olvasmányok listáján is, ugyan ki mennyit tud napjainkra /1954-ig köztünk élt/. Másként írt, mint Krúdy, másként mint Tersánszky Józsi Jenı, másként mint Kosztolányi, de rangosan, de elegánsan, de tehetségesen. Nem írt a néprıl, ezért negligálta a kommunista hatalom, rokonszenvvel, noha illúziótlanul írt a háború elıtti uralkodó osztályról, ezért hallgat róla a mostani irodalmi elit. Konzervatív volt. Fel lehetne fedezni. Újra. A világ nem változik, az ember nem változik, a választások manipulálhatósága sem. Herczeg Ferencnek patikus volt az édesapja Versecen s több éven át keménykező polgármester. Deák párti. Találtam egy családi vonatkozású epizódot a könyvben, képviselı választással kapcsolatosat, s elnevettem magam, annyira találónak találtam. Mára vonatkoztathatóan. Édesapám elég sőrőn utazott fel Budapestre, és olyankor mindig meglátogatta városligeti szállásán a haza bölcsét. Néha magával vitte anyámat is, olyankor ott tartotta ıket Deák ebédre. Elhihetı, hogy szívesen látott vendégek voltak, mert apám a verseci választókerületet biztosan a kezében tartotta, és három cikluson át a Deák Ferenc jelöltjének juttatta a mandátumot. Deák kívánságára egy ízben Szeniczey Ödönt választották meg Versecen, a következı választáson megint Szeniczey lett volna a jelölt, de a választást megelızı éjszakán távirat érkezett Budapestrıl, hogy jelöltünk a választások elsı napján másutt jutott mandátumhoz, Versecnek tehát tessék Nedetzky Istvánt megválasztania. Reggelig még volt annyi idı, hogy új plakátokat nyomassanak, és másnap nagy többséggel meglett Nedetzky, akirıl még egyebet se tudtak

4 Versecen, mint hogy Deák Ferenc rokona. A polgármestert, ki ilyen bravúrokhoz értett, persze hogy becsülte az Öreg Úr is, Deák Ferenc Választás egykoron Tőnıdöm, miként is történt ez a választás Versecen? Egy nappal korában érkezik a távirat, új képviselıjelöltet ajánlanak, válasszák meg Nedetzky Istvánt. Herczog polgármester úr egyet tud biztosan, hogy a bánsági svábok soha még államférfit úgy meg nem értettek, mint Deákot, aki az ı szájuk íze szerint való okos ember. Mit tesz a korteshadjárat irányítója: kiszivárogtatja, hogy a képviselıjelölt Deák Ferenc rokona. S ez elég. A párt vezetıje megnyeri a választást Nedetzky számára. Hol vannak ma ilyen karizmatikus pártvezetık? Még pontosabban fogalmazva: hol vannak ma besározhatatlan karizmatikus pártvezetık? Tovább menve, lehete ma be nem sározni mégoly feddhetetlen, karizmatikus pártvezetıt? Hogy a választó manipulálható, ígéretekkel megvesztegethetı, ezt megírta már Mikszáth is, és tudják a mai politikusok, azok is, akik nem is olvastak, meg nem olvasnak Mikszáthot. S tudják a mai választás-csinálók is. De hogy ilyen olcsó trükkökkel, mint amilyenekkel ezek a mai pártok élnek! S ami szomorú, a trükk beválik. Magunkról állítunk ki bizonyítványt: minden trükk beválik. Egy amúgy okos borász barátom azt mondotta, ı azért szavazott a szocialistákra, mert azok a bor-lobbiban érdekeltek, míg a Fidesz a sörben. A bánáti svábok, akárhogy is nézzük, elvi alapon döntöttek. Vezesse csak az országot a haza bölcse, s ha ez a képviselı az ı híve, netán rokona, ıt kell támogatni. Ennyi! Az irodalomtanítás nehézségeirıl Egy pedagógus kolléga cikkét olvastam nemrégiben. Arról ír megrázóan, hogy hovatovább irodalmat sem lehet tanítani, a gimnázium negyedik osztályában sem. A közelmúlt társadalmi körülményei között játszódó novellát történetesen, - ı Mándy Iván Nyaralás címő remeklését említi -, s azért nem, mivel a gyerekeknek semmi ismeretük nincs a korszakról, s ebbıl következıen a szereplık közötti feszültség forrásáról. Elmegy az egész óra, s még nem történt más, mint széljegyzet-készítés a novelláról. Hogy érkezhetnék meg az üzenet, ha homály borítja a közlı szándékát? A fogalom-magyarázatoknak tehát el kell hangozniuk, ez nélkülözhetetlen, ám ennek az elemzéshez még semmi köze sincs. A magam tapasztalata sem jobb. A mővekben rejlı mitológiai asszociációk, vagy vendégszövegek, melyek felbukkannak a századvégi alkotásokban, tökéletesen idegenek tanítóképzıs fıiskolásaimnak. Nem irodalmat tanítok szerencsére, csak dolgozom irodalommal, de már kerülöm az úgynevezett nehéz helyzeteket, - melyek nekünk egykoron problémát sem jelentettek -, nehogy zavarba hozzam ıket.

5 Egy kedves kislány, elsıs tanítvány mondja csacsogva, hogy találkozott tanárával, Leszkovszky Albinnal, otthon volt a hét végén Sárbogárdon nálánál jobb magyartanárt nem ismerek - s azt mondotta néki Leszkovszky tanár úr, hogy nem óhajt tovább tanítani gimnáziumban, mivel ezek a mai diákok már kérdezni sem kérdeznek, semmire nem kíváncsiak. Akkor meg miért? Két évvel ezelıtt arra gondoltam, hogy önálló estet készítek Kovács András Ferenc verseibıl. Nagyon nagy költı, szerepverseket is ír, jól mondhatóakat, humora is van, reveláció lehetne, hozzánk szól. Aztán elálltam a szándékomtól. Túl mővelt ez a Marosvásárhelyen élı költı a mai fiatal értelmiségieknek. Nem értenék. Vagy készítettem volna jegyzeteket az est elé, netán mellé? Mire jó az Irodalmi Múzeum Évtizedek óta nem jártunk az Irodalmi Múzeumban. Mondható ez szégyennek is. Kiss József volt látható, meg Jókai Mór, meg Petıfi, meg Rejtı Jenı. Képek, magyarázó szövegek, kéziratok. Megnéztük. Mit mondjak? Közelebb a mővekhez nem jut az ember, legfeljebb több, az olvasóra nem tartozó intim részletet ismer meg, hogy az öreg Jókai elviszi ifjú feleségét Velencébe az egész deklasszált kispolgári pereputtyal, hogy Kiss József reformátusnak lódítja magát zsidó létére, csakhogy felvegyék kedvezményesen a debreceni kollégiumba, s ehhez hasonlóakat. Érettségizı diákoknak talán hasznára lehet a múzeum, életrajzi vonatkozású dokumentumokat láthatnak bıven, felvértezhetik magukat adatokkal, biztonságosabban állhatnak a bizottság elé, számot adni arról, mirıl? Hát nem arról, miként hatnak rájuk a mővek, nem, legfeljebb az írói életrajzról. Csak azt mondaná meg egyszer valaki, mért kell a diáknak ismerni az író személyes sorsát, életét, intim szféráját? Kutakodjon az irodalomtörténész, ı él belıle! De csak ı. Figyelmetlenségek egy kiállításon Meghívót kaptam Bodó Sándor reprezentatív életmő kiállítására, a Hadtörténeti Múzeumba. Ötszáznál is többen lehettünk, volt nyitó-koncert és népdal és kamera, az Egyesült Államok nagykövete beszédet mondott, de mondtak mások is, a múzeum igazgatója például, aki angolul szólt hozzánk a jelenséget nem kommentálom, méltatták az amerikai-magyar barátságot, s hogy Sándornak, az ötvenhatos emigránsnak második hazája lett a fantasztikus Amerika, dicsérték a mővészt, felemlegették életútját, s mindezen közben az alkotó, akinek a mőveivel volt telerakva ez a hatalmas márványterem, ott állt egyedül, elhagyottan, a nagykövet és a többi szónok háta mögött, mígnem hosszú idı után valaki észrevette, hogy maguk közé illene állítani azt, akinek ürügyén ünneplik magukat. A méltató beszédeket aláfestette a terem egy hangsúlyos traktusán a pincérek ügybuzgó ténykedése, bort nyitottak, poharakat rakosgattak, csurgatták a rostos

6 gyümölcsleveket, hogy amikor az utolsó szó is elhangzik, tálcákról kínálhassák a repi italokat. Mit gondolhatott magában vajon a nyolcvanhárom éves mővész? Az út végén Márai Sándorra gondoltam, az Amerikában élı öreg Máraira, mit tehet, miután meghal a felesége, a testvére, s már senkije sincs. Haza, Magyarországra nem jöhet, maga állította fel a tilalomfát magának, az agya kilencvenegynéhány éves korában is hibátlanul mőködik, a kórházi kiszolgáltatottságtól viszont retteg, a betegségtıl, amely tehetetlenségre ítéli. Mit tehet? Pisztolyt vásárol, lıgyakorlatra jár, hogy megismerje a fegyver természetét, ne hibázzon, ha eljön az idı és használnia kell. Közben ír, naplóbejegyzés formájában rögzíti gondolatait, végrendeletet készít, érzékeli szobájában felesége szellemi auráját, a halált nem sietteti, de nem is féli, s amikor úgy véli, bekövetkezett a testi nyomorúságnak az a végsı állapota, amikor a kórházi kiszolgáltatottság, az elfekvı állapot körülötte családtagok már nincsenek elodázhatatlan, meghúzza a ravaszt. Unoka a kórházi ágyon Zsófika az unokám - tizennyolc éves és érettségizik -, térdében ínszalagszakadással fekszik a kórházban, két és félórás mőtét után egy négyes kórteremben. Fekszik a kórházi ágyon begipszelt lábbal, sápadt, sírdogál, fájdalom kínozza, a nagyanyja folyamatosan mellette, én is ott, s figyelem, miként viseli a szenvedést, s miként a mozdulatlanságból következı kiszolgáltatottságot, hogy a többiek elıtt kell ágytálazni, hogy nagydolgát is az ágyon végezheti, hogy folyamatosan segítségre szorul. Gátlásai vannak, megszőnik a vizelési ingere is, lassan szokik a megszokhatatlanhoz. Figyelem, mondom, s megnyugszom, mivel nem jelenetezik, nem agresszív, s nem válik depresszióssá sem. A szégyenérzést legyızi. Édesapám a kórházi halásos ágyáról lekászálódott, kiment a vécébe, nem bírta elviselni, hogy mások, fiatal hölgyek biliztessék. Visszament még, aztán meghalt. / Zsófikám kórházalása idején kellett volna Bogácson karneváloznom./ A hecc és következményei A Televízió Filmmúzeumában láttam egy filmet, Gárdos Péter rendezte, s az volt a címe: A hecc. Jó film, talányos film, elgondolkoztató film. Adva van egy jó svádájú, sikeres férfi, aki pénzt is tud keresni, meg nıt is szerezni, amúgy rendes ember. Egy zongoraszállító triumvirátus tagjai - nincs konkrét okuk - elhatározzák, hogy megheccelik hısünket. Elıször csak felcsengetnek hozzá éjszaka, aztán vég nélkül lifteztetik, majd furgonnal falnak szorítják, más alkalommal kilógatják az ablakon, legközelebb megverik, végül, mint egy múmiát, megkötözik, és úgy furikáztatják. S ı keresi, ki lehet az akciók mögött,

7 melyik ellenfele, melyik felszarvazott férj, melyik átvert üzleti partner? /A nézı tudja, hogy ez csupán hecc./ Lelkiismeret-furdalása azonban üldözési mániába csap át, már nem is dolgozik, bőnlajstroma összeállításával tölti idejét, s menekül. Aztán ebben a lelkiállapotban gyilkol. Megöl egy ártatlan bolondot. Mi minden eszébe nem jut az embernek? Mit követhettem el, hogy így ver az Isten? A rettegés birodalma, az ötvenes évek, itt-e a fekete autó? A kedves szomszéd heccei, aki éjszakánként telefonáltatott. Karinthy Ferenc ordináré ugratásai. A Bőn és bőnhıdés. Kányádi versei a Cheucescu korszakról. Kornis Mihály cikkei, esszéi. Az író, aki Jézus hitő zsidónak mondja magát, soha nem kereste olyan elszántan az antiszemitizmust Magyarországon, mint megtérése óta. Mintha lelkifurdalás gyötörné. A visszajelzés hiányáról A rádió riportere egyik vasárnap délelıtti adásban megszólaltatott egy elsı kötetes költınıt, Falcsik Máriát, ha jól értettem, aki példátlan magabiztossággal azt mondotta, hogy ı ismeri a saját közönségét, nagyságrendben is képes meghatározni, mennyien lehetnek, nekik költ, s kap is annyi visszajelzést, hogy tudja, érdemes továbbra is költenie. Irigyeltem. A határozottságáért, az optimizmusáért. Én is tudom, hogy hány embernek írok, megmondhatom, nem titok. Száznak a Naplót meg a Leveleket. Nem sok, tényleg nem, de nekem elég volna, ha ez a száz megbízható, jó olvasó volna. Parti Nagy Lajos nyilatkozta valahol, hogy neki ugyan kevés olvasója van, de azok aztán igaziak. Hát én mit mondjak? Olvasóim tíz százaléka, ha jelez énnekem. A többi vagy kézbe sem veszi a szövegeket, vagy kézbe veszi, tetszik is neki, de nincs ideje szólni, vagy mire szólna, már elfelejtette, tetszett-e neki vagy sem. Persze az is lehet, hogy udvariasságból nem jelez, nem akar megsérteni. Mindegy persze, azért én csak leülök a gép mellé. Kényszeresen. Feleségem olykor megdicsér: Megy ez, mondja, egészen belejössz. Majd hozzáteszi: nem óhajtanád a szınyeget kitisztítani, ennek is volna annyi haszna, mint az írásnak? Végül is igaza van. Amit irigyelek Eperjes Károlyban Ha összesodor a sors olyan valakivel, akit becsülök, vagy aki hat rám, vagy akit irigyelhetek, akkor hála tölti el ahogy mondani szokták a szívemet. Eperjes Károlyt mindig is nagy színésznek tartottam, tehát becsültem, hogy hatott volna rám, errıl nem tudok beszámolni, nem volt mód, alkalom, hogy közel kerüljünk egymáshoz, de hogy van miért irigyelnem, ezt bízvást állíthatom, kuckós együttlétünk alapján és után mondom. Eperjes Károly szert tett egy zsinórmértékre, ezt kihúzta maga elıtt, s következetesen ennek mentén halad. Zsinórmértéke az Újszövetség, az ennek nyomán kialakított erkölcsi törvény. Szuggesztív, karizmatikus személyiség ez a színész, páratlanul jó elıadó, színes mesélı, de ami a lényeg, szóljon bármirıl,

8 egy jó történet kedvéért akár feledkezzen is meg eredeti mondandójáról, a zsinórmértéktıl el nem szakad. Szóljon saját válságairól, elemezzen szerepeket, szerephelyzeteket vagy darabokat, keresztény erkölcsiségen méri azokat is. Eperjes Károly láthatóan boldog ember, tisztában van önmagával, tabula rázát csinált a lelkében, útja egyenesnek látszik a lénia mentén. S nemcsak a halálig. İ tudja, mert hiszi, amiben én gyarló, kételkedem. Hát ezért irigylem. Az anyai érzés is irigylésre méltó A tanítványaimnak mondottam a minap, vajon tudatában vannak-e annak, hogy milyen páratlan az élmény, amit az anyaságtól kapnak. Nem csak azért, mert megélhetik a folyamatot: életet hoznak létre, hanem azért az érzelmi gazdagságért, ami magával az anyaság állapotával szinte automatikusan az övék, amelyben együtt van a szeretet, az önfeláldozás, a gondoskodás, a megbocsátás, a rajongás, szóval mindaz, ami pozitív emberi tulajdonságként deklaráltatik erkölcsi kátéinkban, s ami érzés nem hasonlítható semmihez a világon, legfeljebb a szerelemhez. Ám ez az utóbbi rövid ideig tart, mint tudjuk, míg az anyai érzés végig kíséri az életet. Mért nincsenek csavargó nık az utcán? Mert a legtöbbnek dolga van. Szeretniük kell, gondoskodniuk kell, megbocsátaniuk kell! Jó, hogy ilyen mővész is van Alig találkoztam még olyan alázatos szívő mővésszel, mint Kobzos Kiss Tamás. Ahogy jelen volt, szólt és zenélt, valójában nem ıt láttuk, hanem az édesapját, a költı Kiss Tamást, aztán Balassi Bálintot aztán a régi énekmondókat és iskolamestereket, akik felfedezésre várnak, nem az ı problémáit ismertük meg, hanem a népzeneiskolákét, a Kodály-módszerét. S ahogy pengette a kobozt és a lantot, s ahogy énekelt, a mondandó volt jelen, a zenében megfogalmazott érzelem, s rejtekezve csak a mővész, az interpretáló. Milyen másként vagyunk mi teremtve emberek. Két héttel korábban, mikor Eperjes Károlyt köszönthettük a kuckóban, akkor is ıt láttuk és hallottuk, a színészt, akkor is, amikor verset mondott, drámát elemzett, vagy a kereszténységrıl beszélt. Néztem Tamást, a markáns jelenséget, szép, keleti fejét, s milyen furcsa, már testi mivoltában sem ıt láttam egy idı után, hanem az édesanyját benne, a fiatal Lillát, kedves, szelíd, halk szavú kolleganımet, ifjúságom idejébıl. Siratom a kidılt olajfát Nagykovácsiban, ahol a lányomék laknak, a kertben, ahol hajdanában ültetgettünk, - Istenem harmincöt éve már -, kidılt egy olajfa. Vastag jég képzıdött az ágakon, olyan súllyal, hogy a gyökerek nem bírhatták. Betegség egyébként nem rongálta, csak a váratlan teher, ami rászakadt. Ez fektette a földre. Szép fa volt, enyhet adó, jó illatú, madarak csemegézték a bogyóit.

9 Élt harmincöt évet. Majdnem ennyi évesek voltunk, amikor ültettük. Megmaradhat e oszlop gyanánt, emlékeztetınek?

Hajókázna-e ma Vedres István a Tiszán? dr. Rigó Mihály okl. erdımérnök okl. építımérnök

Hajókázna-e ma Vedres István a Tiszán? dr. Rigó Mihály okl. erdımérnök okl. építımérnök Hajókázna-e ma Vedres István a Tiszán? dr. Rigó Mihály okl. erdımérnök okl. építımérnök A cím magyarázata Vedres István (1765-1830.) kinek az idén ünnepeljük születése 250., halála 185. évfordulóját, aki

Részletesebben

A szlovákok elszakadása a Magyar Királyságtól és Csehszlovákia megalakulása

A szlovákok elszakadása a Magyar Királyságtól és Csehszlovákia megalakulása A szlovákok elszakadása a Magyar Királyságtól és Csehszlovákia megalakulása A szlovák politikusok figyelemmel követték a hadi és a politikai történéseket, ugyanis tisztában voltak vele, hogy ez a háború

Részletesebben

Passió 2011. Bevonulás: Júdás árulása: ÉNEK:

Passió 2011. Bevonulás: Júdás árulása: ÉNEK: Passió 2011. Éppen a hálónkat mostuk a parton, amikor ezt mondta: Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket. Mi pedig azonnal otthagytuk hálóinkat és követtük ıt. Azóta sok minden történt

Részletesebben

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta.

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Bódi Zsolt Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! A BARÁT Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Szüleimnek, testvéreimnek,

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzat. ülésérıl 2010. december 14. Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Lajosmizse Város Önkormányzat. ülésérıl 2010. december 14. Város Önkormányzata Képviselı-testületének Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottsága I/3/42/2010. Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottsága ülésérıl 2010. december 14. Az ülésen

Részletesebben

MagyarOK A2+ munkalapok 1

MagyarOK A2+ munkalapok 1 1. Ismerkedünk munkalap / Kérdés Válasz 1. Jól hallom, hogy nem vagy magyar? Jól hallom, hogy nem magyar? 2. Hol dolgozol? Hol dolgozik? 3. Hol élsz? Hol él? 4. Mivel foglalkozol / foglalkozik? Milyen

Részletesebben

Akárki volt, Te voltál!

Akárki volt, Te voltál! Mindenkinek annyi baja van, az annyi bajnak annyi baja van, hogy annyi baj legyen. A. E. Bizottság: Vaníliaálomkeksz Előszövegelés De sok gyerekfilmet meg kellett néznem a gyerekeimmel! Micsoda időpocsékolás

Részletesebben

Ha a gyógyítás nem mőködik

Ha a gyógyítás nem mőködik Ha a gyógyítás nem mőködik 2009 Rue Anne Hass, M.A., Intuitive Mentoring és I-Mentoring, www.intuitivementoring.com. Látogasd meg Rue honlapját, ahol további cikkeket találsz Az EFT-rıl és az érzékeny

Részletesebben

2008 AUGUSZTUSI NAPLÓ

2008 AUGUSZTUSI NAPLÓ 2008 AUGUSZTUSI NAPLÓ Megvan a cím Végül is úgy döntöttem, hogy a Visszanéztem folytatásaként írott memoárom címe ez lesz: Különbéke Debrecenben. Szabó Lırinc nyomán. A könyv, mely a címet viseli, az 1956-os

Részletesebben

A barátom azt mondta, hogy azért nem bolond Iglbauer, csak idegbeteg volt. De ha három évig kezelték, gondoltam, akkor mégiscsak bolond lesz.

A barátom azt mondta, hogy azért nem bolond Iglbauer, csak idegbeteg volt. De ha három évig kezelték, gondoltam, akkor mégiscsak bolond lesz. A barátom azt mondta, hogy azért nem bolond Iglbauer, csak idegbeteg volt. De ha három évig kezelték, gondoltam, akkor mégiscsak bolond lesz. Mindenesetre írtam neki egy lapot, s egy szép napon megjelent

Részletesebben

IRA világkongresszus Budapesten 2006. augusztus 7-10. Gyermekkönyvtár, gyermekolvasó ma

IRA világkongresszus Budapesten 2006. augusztus 7-10. Gyermekkönyvtár, gyermekolvasó ma IRA világkongresszus Budapesten 2006. augusztus 7-10. Gyermekkönyvtár, gyermekolvasó ma Engedjék meg, hogy elıször egy pár mondatot mondjak magamról. Pályaelhagyó pedagógusból váltam könyvtárossá. Nem

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 3

MagyarOK 1.: munkalapok 3 1. Mi a tárgy neve? kártyák telefon lámpa számítógép / laptop kulcs pénz igazolvány toll nyomtató asztal szék szemüveg könyv kávéfőző bögre buszjegy papír zsebkendő mobiltelefon ceruza Szita Szilvia és

Részletesebben

Húsz év mellékvágány után újra lendületben

Húsz év mellékvágány után újra lendületben 2007-06-22 Húsz év mellékvágány után újra lendületben Bodrogi Gyula a mesterekről, a zsákutcákról és a nagy visszatérésről Bodrogi Gyula, a Nemzeti Színház művésze, valósággal kivirult, mióta nem a Vidám

Részletesebben

OLVASÁSI VERSENY II. FORDULÓ

OLVASÁSI VERSENY II. FORDULÓ a csapat/ osztály neve: OLVASÁSI VERSENY II. FORDULÓ LÁZÁR ERVIN: HÉT SZERETİM I. A BŐVÉSZ 1. Magyarázd meg az alábbi kifejezések jelentését! - fekete kalapos lámpák: - optimális : - kommentár: - az amik

Részletesebben

A gyűrűn látszott, hogy soká hordhatták és sokat dolgozott az, aki viselte, mert kopott volt, de gyűrű volt. Az anyós nagylelkűségére

A gyűrűn látszott, hogy soká hordhatták és sokat dolgozott az, aki viselte, mert kopott volt, de gyűrű volt. Az anyós nagylelkűségére A gyűrű kora A jobb keze gyűrűsujján lévő karikagyűrűt nézegette. A házassági évfordulójuk közeledett. Hányadik is? Ki kell számolnia. Ha 52-ben házasodtak és most 2011-et írunk, akkor ez az 59. Nem kerek

Részletesebben

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Elmondom, hadd tudja meg végre a világ kicsi Anna igaz történetét. A falu neve, ahol mindez történt, Mezőbölkény, és a falu szélén van egy ócska, düledező gabonás,

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata 1Korinthus 14:27-29 Ha valaki nyelveken szól, kettı vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza

Részletesebben

A boldogság benned van

A boldogság benned van Halász Emese A boldogság benned van 50 lépés a boldogság felé Előszó Kedves Olvasó! Levelem hozzád, azzal kezdeném, hogy el kell mondanom pár dolgot Neked! Nagyszerű híreim vannak ugyanis. Képzeld, a boldogság

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA Student's name : E-mail: Test štampajte i skeniranog ga vratite na e-mail office@centarzaedukaciju.com U slučaju da nemate tehničke mogućnosti, prihvata se i da na datu e-mail adresu pošaljete odgovore

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl 562-4/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Az ülésen jelen vannak: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl

Részletesebben

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva Olcsó krumpli Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva ment ajtót nyitni. Nagy örömére, az édesanyja állt az ajtó előtt. Anyukám, de jó, hogy jössz. Alig állok a lábamon, olyan álmos vagyok. Kislányom! Csak

Részletesebben

T. Ágoston László A főnyeremény

T. Ágoston László A főnyeremény T. Ágoston László A főnyeremény Gondosan bezárta az ajtót, zsebre vágta a kulcsot és egy széllel bélelt, kopott nyári nadrágban, hasonlóképp elnyűtt pólóban, és mezítlábas papucsban lecsoszogott a földszintre

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV 2009. MÁRCIUS 15-ÉN MEGTARTOTT ÜNNEPI ÜLÉSÉRİL

JEGYZİKÖNYV 2009. MÁRCIUS 15-ÉN MEGTARTOTT ÜNNEPI ÜLÉSÉRİL Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. 6771-2/2009. JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2009. MÁRCIUS 15-ÉN MEGTARTOTT ÜNNEPI ÜLÉSÉRİL

Részletesebben

Gyerekneveléssel és háztartással kapcsolatos munkamegosztás egy átlag magyar családban

Gyerekneveléssel és háztartással kapcsolatos munkamegosztás egy átlag magyar családban Gyerekneveléssel és háztartással kapcsolatos munkamegosztás egy átlag magyar családban A gyerekek meglátása szerint még mindig anya végzi a legtöbb feladatot otthon, de az apák is egyre aktívabbak. Minden

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 10. A segítı szolgálata 2.

ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 10. A segítı szolgálata 2. ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 10. A segítı szolgálata 2. Apostolok Cselekedetei 6:1-7 Azokban a napokban pedig, mikor a tanítványok sokasodának, a görög zsidók közt panaszkodás támada a héberek ellen,

Részletesebben

Akár tótágast is állhatsz!

Akár tótágast is állhatsz! Akár tótágast is állhatsz! Elızı cikkemben már érintettem a vállalkozás lélektani oldalát, és még a mostaniban is ezt a fonalat fogom folytatni. Én sajnos azt tapasztalom, hogy egy-két igazán fantasztikus

Részletesebben

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó,

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó, Manó úr Hát, ha éppen tudni akarod, arról a magas hegyről származom mondta, mielőtt bármit is kérdezhettem volna. Hogy miért jöttem le erre az alacsonyabb hegyre? folytatta, még mindig kérdés nélkül nos,

Részletesebben

Szilánkok TÚL A VALÓSÁGON. Téboly

Szilánkok TÚL A VALÓSÁGON. Téboly Szilánkok TÚL A VALÓSÁGON Téboly Annának nem volt sok dolga, hiszen rajtam kívül egy teremtett lélek sem volt a presszóban, amin nem is lehet csodálkozni, hiszen kinek jutna eszébe éppen vasárnap éjjel

Részletesebben

Balatonkeresztúr, 2013. december 27. Olti Miklós.

Balatonkeresztúr, 2013. december 27. Olti Miklós. <reklám> Mottó A harcsahorgász egy olyan különleges élőlény, amely viselkedésének megértésére a normális embereknek még kísérletet sem érdemes tenniük. Az olyan lehetetlen lenne, mint a televízió működési elvét

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-10/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. október 16-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. április 27-én, 16,00 órakor tartott nyílt ülésén. Rendelet száma Tárgya 5/2010. (IV. 28.) Az önkormányzat 2009.

Részletesebben

Barabás Erzsébet. Titkos igazság

Barabás Erzsébet. Titkos igazság Barabás Erzsébet Titkos igazság Tudattalanság Élet és halál! Megszületni majd meghalni. Kérdés, hogy hogyan, miként és mikor vagy esetleg miért! Még meg sem születünk, már előtte kiválasztjuk az állítólagos

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2011. január 19-én, 17 óra 15 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

Mátészalka Kossuth tér, 2011.03.13. Böjt Azért vannak a jó barátok. Becseiné Kató Anikó

Mátészalka Kossuth tér, 2011.03.13. Böjt Azért vannak a jó barátok. Becseiné Kató Anikó Mátészalka Kossuth tér, 2011.03.13. Böjt Azért vannak a jó barátok Becseiné Kató Anikó Jézus mondja: "Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa." Imádkozzunk: Az Úr az én pásztorom, nem szőkölködöm.

Részletesebben

A tárgyeset. hal könyvek hörcsög hó

A tárgyeset. hal könyvek hörcsög hó A tárgyeset 1 ) Kezdjük egy gyakorlattal! Ha ismeri a novellát, válaszoljon a kérdésekre! Mit szeret Bariton János? Mit szeret Gizella? Mit szeretnek az ikrek? kávé macska kutya fagylalt hal könyvek hörcsög

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

2004-es novemberi Napló

2004-es novemberi Napló 2004-es novemberi Napló Egy Levél, tizenhat évvel ezelıttrıl A lomtárból elıkerült egy A/4-es formátumú négyoldalas újság, amolyan hírmondóféle, tájékoztató az amatır színjátszás dolgairól. Címe: Levél.

Részletesebben

Tegezés, magázás. Tegeződés: a beszélgetőpartnerünknek azt mondjuk, hogy te. Tegezünk: barátokat családtagokat gyerekeket és (legtöbbször) kollégákat

Tegezés, magázás. Tegeződés: a beszélgetőpartnerünknek azt mondjuk, hogy te. Tegezünk: barátokat családtagokat gyerekeket és (legtöbbször) kollégákat Tegezés, magázás 1 ) Alapszabályok Tegeződés: a beszélgetőpartnerünknek azt mondjuk, hogy te. Tegezünk: barátokat családtagokat gyerekeket és (legtöbbször) kollégákat Magázódás: a beszélgetőpartnerünknek

Részletesebben

Mozgássérült Passió 2010

Mozgássérült Passió 2010 Mozgássérült Passió 2010 1. Bevezetı zene 2. Barabás Gyorsan jön a színre az oltár környékérıl Barabás Laci: Szabadon engedtek, engem, a lázadót!? İt, pedig keresztre feszítették! İt, aki semmi rosszat

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS ÁTLÁTHATÓSÁGÁRÓL 2008. június 4. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Emlékeztetı

AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS ÁTLÁTHATÓSÁGÁRÓL 2008. június 4. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Emlékeztetı KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS ÁTLÁTHATÓSÁGÁRÓL 2008. június 4., Emlékeztetı Az emlékeztetı a megbeszélésen elhangzott szakmai vita összefoglalója. A kerekasztal beszélgetés teljes hanganyaga

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

VII. Megjegyzések, kommentárok

VII. Megjegyzések, kommentárok VI Megjegyzések, kommentárok VI Megjegyzések, kommentárok Beszédpanelek és mintadialógusok Véleménykérés - Na, mit szólsz hozzá? - És, milyen? / Na, milyen? - Szerinted milyen? - Láttad már Éva új barátját?

Részletesebben

"Örömmel ugrok fejest a szakmába" - Interjú Őze Áronnal

Örömmel ugrok fejest a szakmába - Interjú Őze Áronnal "Örömmel ugrok fejest a szakmába" - Interjú Őze Áronnal 2014. október 29. szerda, 08:00 Az idei Vidor fesztiválon Őze Áron és Kedvek Richárd nyerte a legjobb főszereplő párosnak járó Pantalone-díjat az

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

Avagy: Sikeres bárki lehet

Avagy: Sikeres bárki lehet A siker 42 titka, nemcsak nıknek Avagy: Sikeres bárki lehet Kiadja: Írta: Elızménynek: vagyok, a HısNık.hu fıszerkesztıje, a Minerva Capitoliuma címő magazin fıszerkesztıje és felelıs kiadója, két könyv

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLAT BESZÁMOLÓ LUKÁCS ZSÓFIA 2015/2016 MÁLTA

SZAKMAI GYAKORLAT BESZÁMOLÓ LUKÁCS ZSÓFIA 2015/2016 MÁLTA SZAKMAI GYAKORLAT BESZÁMOLÓ LUKÁCS ZSÓFIA 2015/2016 MÁLTA Szakmai gyakorlatomat Máltán, a Vera Sant Fournier Interior Design Studionál végeztem. Ez a csupán három főből álló cég elsősorban magánlakások

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. szeptember 13.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. szeptember 13. Ügyszám: 9-132/2012. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2012. szeptember 13. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Nyirád-Szıc Községek Körjegyzısége Nyirád, Szabadság u. 3.

Részletesebben

LEGÁNYI NORBERT FİAPÁT ÉS AZ OBLÁTUSSÁG

LEGÁNYI NORBERT FİAPÁT ÉS AZ OBLÁTUSSÁG Várszegi Asztrik OSB LEGÁNYI NORBERT FİAPÁT ÉS AZ OBLÁTUSSÁG Az oblátusintézmény végigkíséri a szerzetesség történetét, korszakonként más és más hagyományt alakítva ki magának. Az obláció Istennek adott

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

Lázár Éva AJÁNDÉK. regény

Lázár Éva AJÁNDÉK. regény Lázár Éva AJÁNDÉK regény Az élet furcsa játéka, a beletörődés és a küzdelem. A belső és külső lélek harca. A féltés, a halál, a megértés, a szeretet és az elfogadás játéka. Egy lány lelki tusája, a család

Részletesebben

Nyilvános jelentés a FIDESZ KDNP által javasolt öt alkotmánybíró-jelöltrıl

Nyilvános jelentés a FIDESZ KDNP által javasolt öt alkotmánybíró-jelöltrıl Nyilvános jelentés a FIDESZ KDNP által javasolt öt alkotmánybíró-jelöltrıl A Jelentést készítették ez Eötvös Károly Közpolitikai Intézet és a Társaság a Szabadságjogokért munkatársai: Hegyi Szabolcs Hüttl

Részletesebben

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett 16 Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett mást is felfedezni vélt. Dühöt, talán. Kétségbeesést.

Részletesebben

Annus szobalányként dolgozott,

Annus szobalányként dolgozott, Annus döntése Annus szobalányként dolgozott, akkor már majdnem 10 éve, amikor az asszonya váratlan ajánlattal állt elő. Kedves Annuskám, tudja mennyire szeretjük magát, a férjem és én is. Családtagnak

Részletesebben

K S É Z S Í Z TE T T E TE T : E : NG N U G Y U E Y NN N É N CS. E R E I R K I A

K S É Z S Í Z TE T T E TE T : E : NG N U G Y U E Y NN N É N CS. E R E I R K I A 2015. október 16. OLVASÁS ÉJSZAKÁJA KÉSZÍTETTE: NGUYENNÉ CS. ERIKA Olvasás éjszakája Ideje: 2015. október 16. éjszaka (20.00 órától másnap reggel 8.00 óráig) Célja: Az olvasás népszerűsítése, az olvasni

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Tantárgyi koncentráció: Rajz, magyar, matematika, környezetismeret

Tantárgyi koncentráció: Rajz, magyar, matematika, környezetismeret 1. Térbeli ábrázolás Témakör: Paint Tananyag: Térbeli viszonyok ábrázolása Állandó melléktéma: Képek szerzıi joga, vágólapmőveletek, transzformációs mőveletek Az óra típusa: Gyakorló óra Tantárgyi koncentráció:

Részletesebben

Galambos Gábor, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar főigazgatója (2001 March 01, Thursday) - Munkatársunktól

Galambos Gábor, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar főigazgatója (2001 March 01, Thursday) - Munkatársunktól Galambos Gábor, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar főigazgatója (2001 March 01, Thursday) - Munkatársunktól Amióta én vagyok a fõigazgató, kell, hogy látsszon az, hogy nagyobb rend van. Ez szép lassan

Részletesebben

András és Krisztina: A nagy út

András és Krisztina: A nagy út András és Krisztina: A nagy út Külföldi Magyar Cserkészszövetség András és Krisztina: A nagy út Írta: Madzsarné Osvay Erzsébet Rajzolta: Pándiné Uray Erzsébet A Zöld Pajzsos Kiscserkészek részére Külföldi

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

A HECSEDLI MEG A POSTÁS

A HECSEDLI MEG A POSTÁS SZEMLE 13 T. Ágoston László A HECSEDLI MEG A POSTÁS Hecsedli. Várjuk a postást mondta Bányai, az író, és letette a kagylót. Régi, jól bevált, mondhatni egyezményes szövegük volt ez Zsengellérrel, a költővel

Részletesebben

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori színész- és énekesnő. A Krétakör Színháznak, majd 2008-tól Alföldi menesztéséig a Nemzeti Színház társulatának

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

Túléltem az első hetet! Megtanultam a környéket, ahol lakom! És azt is, hogy Japán szigetország! De gond nélkül hazataláltam! A színéről ismertem meg

Túléltem az első hetet! Megtanultam a környéket, ahol lakom! És azt is, hogy Japán szigetország! De gond nélkül hazataláltam! A színéről ismertem meg Túléltem az első hetet! Megtanultam a környéket, ahol lakom! És azt is, hogy Japán szigetország! De gond nélkül hazataláltam! A színéről ismertem meg a házat, mert utcanevek nincsenek Japánban! Megismerkedtem

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2009. július 2.

JEGYZİKÖNYV. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2009. július 2. Ügyszám: 26-14/2009. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2009. július 2. Nyirád 2009. 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzata

Részletesebben

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak 2013-2014-es tanév munkájáról Összeállította: Kovácsné Jószai Irén, tagozatvezető Ebben a tanévben 28 tanulóval két csoportban indult meg a tanszakon a munka. A kezdő

Részletesebben

A kötőszók. Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható:

A kötőszók. Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható: A kötőszók Előhang (prelúdium): DE Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható: Vera csak 2 éves, de már 100-ig tud számolni. Ez az étterem kitűnő,

Részletesebben

H úzd meg a határt. 172 II. rész Kortársnyomás

H úzd meg a határt. 172 II. rész Kortársnyomás 172 II. rész Kortársnyomás H úzd meg a határt Minden kategórián belül húzd alá azt az állítást, ami legjobban kifejezi a saját meggyőződésedet. Amelyikről úgy gondolod, hogy legjobban összefoglalja azt,

Részletesebben

*P141A1031203* 3/12. Üres oldal LAPOZZON!

*P141A1031203* 3/12. Üres oldal LAPOZZON! *P141A10312* 2/12 *P141A1031202* *P141A1031203* 3/12 Üres oldal LAPOZZON! 4/12 *P141A1031204* 1. Irányított irodalmi fogalmazás Móricz Zsigmond Égi madár című novellájának részlete alapján A dárdás vasrácskerítésen

Részletesebben

A szabadság törvénye. 2. fejezet. A szabadság ígérete

A szabadság törvénye. 2. fejezet. A szabadság ígérete A szabadság ígérete 2. fejezet A szabadság törvénye S oha nem felejtem el Istennek azt a közvetlen válaszát, amit 1990 tavaszának elején kaptam tıle. Munkámból kifolyólag akkoriban sokat utaztam az országban,

Részletesebben

Hogy kezdtem el írni?

Hogy kezdtem el írni? Hogy kezdtem el írni? Caracas, Venezuela, 1970. május 30. A beszéd a caracasi Ateneóban hangzott el. Később a bogotái El Espectadorban is megjelent. Juan Carlos Zapata így írt róla: Gabo Caracasban született,

Részletesebben

EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.)

EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.) EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.) Egy csodálatos helyen, fantasztikus környezetben, nagyszerű emberek között, négy hétig. Először is ott kezdeném, hogy Velence leírhatatlanul szép.

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

BÁRKA HÍRMONDÓ. Tartalom. Tavaszköszöntı. 2008 Tavasz, I. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Mevisz 1085 Üllıi út 24., www.mevisz.hu BEKÖSZÖNTİ

BÁRKA HÍRMONDÓ. Tartalom. Tavaszköszöntı. 2008 Tavasz, I. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Mevisz 1085 Üllıi út 24., www.mevisz.hu BEKÖSZÖNTİ 2008 Tavasz, I. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Mevisz 1085 Üllıi út 24., www.mevisz.hu BEKÖSZÖNTİ Itt a várva várt tavasz! Újjáéled a természet, virágba borul minden. Húsvét új erejével elkezd lüktetni az élet, amely

Részletesebben

BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY. 2010/2011. tanév. Országos szóbeli döntı. I. kategória. Írásbeli feladatlap versenyzı példánya

BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY. 2010/2011. tanév. Országos szóbeli döntı. I. kategória. Írásbeli feladatlap versenyzı példánya BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY 2010/2011. tanév Országos szóbeli döntı I. kategória Írásbeli feladatlap versenyzı példánya Kedves Versenyzı! Gratulálunk, hogy bejutottál a verseny döntıjébe!

Részletesebben

Csábítás Akadémia Online Tanfolyam 5. rész

Csábítás Akadémia Online Tanfolyam 5. rész Csábítás Akadémia Online Tanfolyam 5. rész Copyright: Csábítás Akadémia 2009-2010 Alapító, vezetı: Nicholas Victor Megnyitás és rutinátmenetek avagy: hogyan kerüld el a lefagyást? Jocky cikke Ez elég szar

Részletesebben

Emlékeztetı a Pest Megyei Orvosi Kamara 2005. február

Emlékeztetı a Pest Megyei Orvosi Kamara 2005. február Emlékeztetı a Pest Megyei Orvosi Kamara 2005. február 16-i elnökségi ülésérıl Idıpont: 2005. február 16., szerda 15.00 Helyszín: PMOK tárgyaló, 1055 Budapest, Balassi B. u. 15. Jelen vannak: a mellékelt

Részletesebben

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST 2012. május 8., 18 óra, Bécs Tisztelt (az eseményen jelenlévők függvénye). Különleges és talán minden másnál alkalmasabb két egymáshoz ezernyi szállal kötődő nemzet kapcsolatainak

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

Böröcz Zsófi vagyok, a Bogyiszlói Hagyományırzı Egyesület tagja.

Böröcz Zsófi vagyok, a Bogyiszlói Hagyományırzı Egyesület tagja. Böröcz Zsófi vagyok, a Bogyiszlói Hagyományırzı Egyesület tagja. A családunkban több, a falu által is elismert táncos volt. Az elsı az üknagymamám testvére, Szente Béniné Bárdos Zsófi nénasszony, aki szerepel

Részletesebben

Hitman TANDORI DEZSÕ. 14 tiszatáj

Hitman TANDORI DEZSÕ. 14 tiszatáj 14 tiszatáj TANDORI DEZSÕ Hitman Hitman nincs a szótárban, a szótárban nincs. De hát ember nem ad lónak olyan nevet, hogy Úgy Jól Ötvenen Túl. Nem ad, öreg, lónak ember olyan nevet, hogy... mondom. Mondja

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Thimár Attila SÚLY, AMI FELEMEL

Thimár Attila SÚLY, AMI FELEMEL RÓZSÁSSY BARBARA 59 gondolok, kell, méghozzá az írás, a vers létjogosultsága mellett. Miként valamiképp a szerzõ is ezt teszi könyvében mindvégig. Hogy a társadalomnak mára nemhogy perifériájára került,

Részletesebben

Érintsd meg a Holdat!

Érintsd meg a Holdat! Gárdonyi-emlékév, 2013 Érintsd meg a Holdat! rejtvényfüzet 1. forduló Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából hívunk, hogy játsszatok velünk! Az első fordulóban Gárdonyi Géza életével, a

Részletesebben

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat!

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat! nyelv: A nyelv arra való, hogy el tudjuk mondani másoknak, amit gondolunk, és mások gondolatait meg tudjuk érteni. Nagyon régen alakult ki, és folyamatosan változik. A nyelv részei: a hangok, a szavak,

Részletesebben

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád.

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád. Pista bácsi unokája A pesti kislány. A faluban csak így emlegették. Két éves lehetett, amikor az édesanyja hazavitte a faluba és a szülei segítségét kérte. Sírva panaszolta, hogy tovább már nem bírja a

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: K.83-23/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Kislıd Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. december 8-án 17 órakor kezdıdı rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Mővelıdési Ház, Kislıd

Részletesebben

Egy jó nyaralás csodákra képes Mire emlékezünk, és miért? (Katarina Loefflerova története alapján)

Egy jó nyaralás csodákra képes Mire emlékezünk, és miért? (Katarina Loefflerova története alapján) Egy jó nyaralás csodákra képes Mire emlékezünk, és miért? (Katarina Loefflerova története alapján) http://centropastudent.org/?typ=sprache&flang=hu&movid=6&nid=43&q=m Óravázlat Korcsoport: 11-12. évfolyam

Részletesebben

Balatoni József. Jocó bácsi világa

Balatoni József. Jocó bácsi világa Balatoni József Jocó bácsi világa ELŐSZÓ Egy nagy vágyam teljesült azzal, hogy most ezeket a sorokat olvasod kedves Olvasó. Ennek két oka is van: egyrészt mert megjelent az első könyvem, másrészt mert

Részletesebben

Caramel: Tûrnöm kell 2015. June 24.

Caramel: Tûrnöm kell 2015. June 24. Caramel: Tûrnöm kell 2015. June 24. Nem lenne tanár, és azt is elmondja, miért nem. - Kipróbálná magát külföldön, de imád magyarul énekelni. - Interjú Molnár Ferenc Caramellel cigányságról, kirekesztésrõl,

Részletesebben

Spanyolországi beszámoló

Spanyolországi beszámoló Spanyolországi beszámoló Rettentően vártam már hogy végre eljöjjön a nap, hogy Spanyolországba utazzunk, mivel ez lett volna az első utam, amit repülővel tettem volna meg, ami már magában elég ok a nagy

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2013. augusztus 8.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2013. augusztus 8. Ügyszám: 192-77/2013. JEGYZİKÖNYV nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2013. augusztus 8. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli ülésérıl Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Újpest a régi - exkluzív interjú Derce Tamás polgármesterrel A legfontosabbat, az illúziókat is elvették

Újpest a régi - exkluzív interjú Derce Tamás polgármesterrel A legfontosabbat, az illúziókat is elvették Újpest a régi - exkluzív interjú Derce Tamás polgármesterrel A legfontosabbat, az illúziókat is elvették 2007.11.12. Hírextra Constantinovits Milán Újpesten zajlik az élet. Épül az M0-s körgyőrő, és megindult

Részletesebben