2004-es februári napló

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2004-es februári napló"

Átírás

1 2004-es februári napló Értekezleten. Deja-vu élmény Vendég vagyok egy tanári értekezleten. Az igazgató vezeti, ráérısen. A kollégák figyelnek is, meg nem is, ahogy lenni szokott. Felkapják a fejüket, ha ıket érintı témáról van szó. Olyankor meg is szólalnak. Egyébként egymás közt, ha sutyorognak. Az igazgató fortyan egyet, kikéri, hogy nem ráfigyelnek, méltatlankodik, de már emeltebb hangon, s aztán váratlanul kifut a leves, s felemlegeti, hogy vannak egyesek, akik nagy elegánsan leadják az órájukat, még a kondenzcsík sem látszik utánuk, pedig negyven óra bent tartózkodás kötelezı, olvasható a szabályzatban, ha valaki is olvasna, s ı tudja, kik azok, akik külön véleményt formálnak maguknak a dolgokról, de nagyon kéri az illetıket, hogy és azt is közli, hogy ezután ellenırzés lesz, és kijelöli a felelısöket, akiknek az lesz a feladatuk, hogy., s folytatta még sokáig, mígnem lecsendesedett. Vártam, majd csak megszólal valaki, s kérni fogja az igazgatót, hogy ne beszéljen rébuszokban, egyébként sem taknyos kölykök ık, de senki egy árva szót sem szólt. Minden folytatódott, mint elıtte. Talán több kávé fogyott, s több pogácsa. Ezek az általános alanyú nyilvános leszúrások milyen ismerısek! A pártkorszakból? S a burkolt fenyegetések! S hogy majd figyeljük az elvtársakat, meg egyébként is tudunk mindenkirıl mindent! A beidegzıdések mőködnek szinte automatikusan? Vagy olyan világot kezdünk élni, melyekben magától értetıdıek a diktatúra gesztusai? Mi lett volna, ha a direktor négyszemközti beszélgetések során közli a kifogásait s az elvárásait? Ültek az értekezleten pszichológusok is. Hallgattak. Mint ha hivatalban volnék Az OTP ügyfele vagyok idıtlen idık óta. A pártállami korszaktól, amikor más bank nevével az állampolgár még nem is találkozhatott, amikor az eszi, nem eszi, nem kap mást elv és gyakorlat uralkodott. A kilencvenes években megjelentek új pénzintézetek, én azonban, automatikusan szinte, a vállalkozói bankszámlámat itt nyitottam meg. A közös költséget is itt fizetjük be. Nem sorolom, a lényeg, amit mondandó vagyok, sőrőn megfordulok az Alagút utcai OTP-ben, és mindig leizzadva jövök el onnét. Mért mindig ott van melegem, tettem fel a kérdést magamnak néhány napja? De mért néhány napja tettem fel csak a kérdést, mért nem öt éve, mért nem tíz éve? Tényleg. Lehet, hogy akkor fogalmazódnak a kérdések, midın már a válasz is körvonalazódik? Betértünk a CIB bankba. Tájékozódás végett. Kamatok meg ilyesmi, ez érdekelte a feleségemet. Mielıtt az ajtót kinyitottuk volna, közöltem, tárgyaljon, ha akar, én meghúzódok hátul addig. Tessék elképzelni, leültettek engem is.

2 Beszélgettünk, s aztán üzletet kötöttünk. S végig mosolyogtunk. Mondanom sem kell, semmi vízkicsapódás! Az OTP-ben magas pult választja el a tisztelt ügyfelet azoktól, akiket azért fizetnek - jól, hogy intézzék a barikád másik oldalán lévık pénzügyeit. Az OTP-ben a kisasszonyok ülnek, a páciensek állnak. Állnak, mint a polgármesteri hivatalban, az adóhivatalban, a vámhivatalban, s minden olyan helyen, ahol a hatalom jelen van. No, de a pénzintézet nem tartozik a végrehajtó apparátushoz! Akkor mért aláznak meg, hogy állnom kell, míg ık ülnek? Mért nem érezhetem magamat partnernek? Döntöttem. Búcsút mondok az OTP-nek. El sem köszönök. Verejtékezzek én csak Tiszakürtön, ásás és kapálás közben. S odamegyek, ahol hellyel kínálnak. A hatalom mechanikája A lejárt autóvezetıi engedélyét kellett megújítania Kósa Vilmának. Elsétált a polgármesteri hivatalba, vitte a papírokat, melyeket más alkalommal is vinni szokott. Szóba ugyan nem álltak vele, ám kapott számot és idıpontot, mikor jöjjön újra. Egy papírlapot is a kezébe nyomtak, melyen pontokba szedetten olvashatta a gép hibájából, hosszú ékezetek nélkül -, hogy mi mindent kell magával vinnie, ha azt akarja, hogy gyorsan és sikeresen intézıdjék az ügye. Kézírással s számtalan helyesírási hibával az is rajta volt, hogy házasággi bizzonyitványt is vigyen magával. Szorgalmas kotorászással meg is találta az ötvenhárom éve keltezett okmányt, s a kijelölt idıpontban odaállt a magas kihallgatói pult elé. Állt-álldogált jó ideje már, amikor azt mondották néki, hogy mégis csak jobb, ha hazamegy, mert lefagyott a rendszer, s ki tudja, mikorra jön rendbe. Kapott viszont újabb idıpontot és újabb számot. Harmadszor is elment a kerületi hatalom képviselıihez, hogy hozzájusson az oly igen áhított autóvezetıi engedélyhez. Átadta az okmányokat, az orvosi alkalmasságit, meg amiket kértek még, s a személyit, amikor is azt mondja néki a pult mögötti hölgy, noha a rendszer mőködik, az igazolványt ki mégsem adhatja, mivel az anyja neve az általa hozott dokumentumokon, a személyin és a házassági levélen nem azonos azzal, ami az ı nyilvántartásukban szerepel, ezért tehát szíveskedjék hozni egy születési anyakönyvi kivonatot is - s már adta volna az újabb számot és az újabb idıpontot -, hogy minden kétséget kizáróan tisztázzák, miszerint az ı anyukáját Bodó Juliannának hívták, ahogy Kósa Vilma és az iratok állítják, vagy Bodo Juliannának, ahogy az ı rendszerükben dokumentáltatott. Kósa Vilmának ekkor már lángolt a feje, tőzben égett a szeme, forró vizet a kopaszra elszántságú lett a hangja, éppen csak a szamosszegi papot nem idézte, aki azt mondotta volna, hát a f m nem kéne? ám ı csak azt üvöltözte, nem gondolják, hogy a polgármesteri hivatal számítógépében van a hiba, amely nem tud hosszú ékezeteket produkálni, s mért nem nézik meg a telefonkönyvet, s ha abban találnak egy Bodot is, akkor kívánságukra itt harapja le a nyelvét, s hogy

3 a szomszédságukban lévı levéltár vezetıje is Bodó, meg a neves festımővész is Bodó, de ha továbbra is kételkednek, mért nem veszik fel a telefont, s mért nem -eznek a szamosszegi polgármesteri hivatalnak, mért nem ellenırzik a név helyességét náluk, mért ı írdogáljon azért, mert ık hülyék. Mondották erre, a néni csak üljön le, aztán kiderült az igazság, mégis csak a lánya tudja helyesen, hogy hívják az anyját, aztán megkapta az autóvezetıi engedélyét demokratikus államrendünk 15. esztendejében. Egy elfeledett író Herczeg Ferenc emlékezéseit olvasom, A Várhegy címő 1933-ban megjelent könyvét, remekül szórakozom, igazán pompás írás. Közben eszembe jut, hogy kamasz koromban minden Herczeg mővet olvastam, mivel apukámat megdumálta egy könyvügynök, vegye meg a sorozatot részletre, s milyen jól mutat a kötése is, illik a vitrinbe. Az Új idık címő konzervatív irodalmi és közéleti folyóirat amúgy is járt nekünk, anyukám és én rendszeresen olvastuk, ezt pedig Herczeg Ferenc szerkesztette, tehát a neve ismerısen csengett apánk elıtt is, a lényeg, jöttek a kötetek, a Gyurkovics fiúktól a Pogányokig, Az élet kapujától A hét svábig. Sokat tanultam belılük. Most akár elmélkedhetnék a hírnév múlékonyságáról is, hogy errıl a Herczeg Ferencrıl, akin egy ország középosztálya nevelıdött, akinek egyik-másik könyve szerepelt a kötelezı olvasmányok listáján is, ugyan ki mennyit tud napjainkra /1954-ig köztünk élt/. Másként írt, mint Krúdy, másként mint Tersánszky Józsi Jenı, másként mint Kosztolányi, de rangosan, de elegánsan, de tehetségesen. Nem írt a néprıl, ezért negligálta a kommunista hatalom, rokonszenvvel, noha illúziótlanul írt a háború elıtti uralkodó osztályról, ezért hallgat róla a mostani irodalmi elit. Konzervatív volt. Fel lehetne fedezni. Újra. A világ nem változik, az ember nem változik, a választások manipulálhatósága sem. Herczeg Ferencnek patikus volt az édesapja Versecen s több éven át keménykező polgármester. Deák párti. Találtam egy családi vonatkozású epizódot a könyvben, képviselı választással kapcsolatosat, s elnevettem magam, annyira találónak találtam. Mára vonatkoztathatóan. Édesapám elég sőrőn utazott fel Budapestre, és olyankor mindig meglátogatta városligeti szállásán a haza bölcsét. Néha magával vitte anyámat is, olyankor ott tartotta ıket Deák ebédre. Elhihetı, hogy szívesen látott vendégek voltak, mert apám a verseci választókerületet biztosan a kezében tartotta, és három cikluson át a Deák Ferenc jelöltjének juttatta a mandátumot. Deák kívánságára egy ízben Szeniczey Ödönt választották meg Versecen, a következı választáson megint Szeniczey lett volna a jelölt, de a választást megelızı éjszakán távirat érkezett Budapestrıl, hogy jelöltünk a választások elsı napján másutt jutott mandátumhoz, Versecnek tehát tessék Nedetzky Istvánt megválasztania. Reggelig még volt annyi idı, hogy új plakátokat nyomassanak, és másnap nagy többséggel meglett Nedetzky, akirıl még egyebet se tudtak

4 Versecen, mint hogy Deák Ferenc rokona. A polgármestert, ki ilyen bravúrokhoz értett, persze hogy becsülte az Öreg Úr is, Deák Ferenc Választás egykoron Tőnıdöm, miként is történt ez a választás Versecen? Egy nappal korában érkezik a távirat, új képviselıjelöltet ajánlanak, válasszák meg Nedetzky Istvánt. Herczog polgármester úr egyet tud biztosan, hogy a bánsági svábok soha még államférfit úgy meg nem értettek, mint Deákot, aki az ı szájuk íze szerint való okos ember. Mit tesz a korteshadjárat irányítója: kiszivárogtatja, hogy a képviselıjelölt Deák Ferenc rokona. S ez elég. A párt vezetıje megnyeri a választást Nedetzky számára. Hol vannak ma ilyen karizmatikus pártvezetık? Még pontosabban fogalmazva: hol vannak ma besározhatatlan karizmatikus pártvezetık? Tovább menve, lehete ma be nem sározni mégoly feddhetetlen, karizmatikus pártvezetıt? Hogy a választó manipulálható, ígéretekkel megvesztegethetı, ezt megírta már Mikszáth is, és tudják a mai politikusok, azok is, akik nem is olvastak, meg nem olvasnak Mikszáthot. S tudják a mai választás-csinálók is. De hogy ilyen olcsó trükkökkel, mint amilyenekkel ezek a mai pártok élnek! S ami szomorú, a trükk beválik. Magunkról állítunk ki bizonyítványt: minden trükk beválik. Egy amúgy okos borász barátom azt mondotta, ı azért szavazott a szocialistákra, mert azok a bor-lobbiban érdekeltek, míg a Fidesz a sörben. A bánáti svábok, akárhogy is nézzük, elvi alapon döntöttek. Vezesse csak az országot a haza bölcse, s ha ez a képviselı az ı híve, netán rokona, ıt kell támogatni. Ennyi! Az irodalomtanítás nehézségeirıl Egy pedagógus kolléga cikkét olvastam nemrégiben. Arról ír megrázóan, hogy hovatovább irodalmat sem lehet tanítani, a gimnázium negyedik osztályában sem. A közelmúlt társadalmi körülményei között játszódó novellát történetesen, - ı Mándy Iván Nyaralás címő remeklését említi -, s azért nem, mivel a gyerekeknek semmi ismeretük nincs a korszakról, s ebbıl következıen a szereplık közötti feszültség forrásáról. Elmegy az egész óra, s még nem történt más, mint széljegyzet-készítés a novelláról. Hogy érkezhetnék meg az üzenet, ha homály borítja a közlı szándékát? A fogalom-magyarázatoknak tehát el kell hangozniuk, ez nélkülözhetetlen, ám ennek az elemzéshez még semmi köze sincs. A magam tapasztalata sem jobb. A mővekben rejlı mitológiai asszociációk, vagy vendégszövegek, melyek felbukkannak a századvégi alkotásokban, tökéletesen idegenek tanítóképzıs fıiskolásaimnak. Nem irodalmat tanítok szerencsére, csak dolgozom irodalommal, de már kerülöm az úgynevezett nehéz helyzeteket, - melyek nekünk egykoron problémát sem jelentettek -, nehogy zavarba hozzam ıket.

5 Egy kedves kislány, elsıs tanítvány mondja csacsogva, hogy találkozott tanárával, Leszkovszky Albinnal, otthon volt a hét végén Sárbogárdon nálánál jobb magyartanárt nem ismerek - s azt mondotta néki Leszkovszky tanár úr, hogy nem óhajt tovább tanítani gimnáziumban, mivel ezek a mai diákok már kérdezni sem kérdeznek, semmire nem kíváncsiak. Akkor meg miért? Két évvel ezelıtt arra gondoltam, hogy önálló estet készítek Kovács András Ferenc verseibıl. Nagyon nagy költı, szerepverseket is ír, jól mondhatóakat, humora is van, reveláció lehetne, hozzánk szól. Aztán elálltam a szándékomtól. Túl mővelt ez a Marosvásárhelyen élı költı a mai fiatal értelmiségieknek. Nem értenék. Vagy készítettem volna jegyzeteket az est elé, netán mellé? Mire jó az Irodalmi Múzeum Évtizedek óta nem jártunk az Irodalmi Múzeumban. Mondható ez szégyennek is. Kiss József volt látható, meg Jókai Mór, meg Petıfi, meg Rejtı Jenı. Képek, magyarázó szövegek, kéziratok. Megnéztük. Mit mondjak? Közelebb a mővekhez nem jut az ember, legfeljebb több, az olvasóra nem tartozó intim részletet ismer meg, hogy az öreg Jókai elviszi ifjú feleségét Velencébe az egész deklasszált kispolgári pereputtyal, hogy Kiss József reformátusnak lódítja magát zsidó létére, csakhogy felvegyék kedvezményesen a debreceni kollégiumba, s ehhez hasonlóakat. Érettségizı diákoknak talán hasznára lehet a múzeum, életrajzi vonatkozású dokumentumokat láthatnak bıven, felvértezhetik magukat adatokkal, biztonságosabban állhatnak a bizottság elé, számot adni arról, mirıl? Hát nem arról, miként hatnak rájuk a mővek, nem, legfeljebb az írói életrajzról. Csak azt mondaná meg egyszer valaki, mért kell a diáknak ismerni az író személyes sorsát, életét, intim szféráját? Kutakodjon az irodalomtörténész, ı él belıle! De csak ı. Figyelmetlenségek egy kiállításon Meghívót kaptam Bodó Sándor reprezentatív életmő kiállítására, a Hadtörténeti Múzeumba. Ötszáznál is többen lehettünk, volt nyitó-koncert és népdal és kamera, az Egyesült Államok nagykövete beszédet mondott, de mondtak mások is, a múzeum igazgatója például, aki angolul szólt hozzánk a jelenséget nem kommentálom, méltatták az amerikai-magyar barátságot, s hogy Sándornak, az ötvenhatos emigránsnak második hazája lett a fantasztikus Amerika, dicsérték a mővészt, felemlegették életútját, s mindezen közben az alkotó, akinek a mőveivel volt telerakva ez a hatalmas márványterem, ott állt egyedül, elhagyottan, a nagykövet és a többi szónok háta mögött, mígnem hosszú idı után valaki észrevette, hogy maguk közé illene állítani azt, akinek ürügyén ünneplik magukat. A méltató beszédeket aláfestette a terem egy hangsúlyos traktusán a pincérek ügybuzgó ténykedése, bort nyitottak, poharakat rakosgattak, csurgatták a rostos

6 gyümölcsleveket, hogy amikor az utolsó szó is elhangzik, tálcákról kínálhassák a repi italokat. Mit gondolhatott magában vajon a nyolcvanhárom éves mővész? Az út végén Márai Sándorra gondoltam, az Amerikában élı öreg Máraira, mit tehet, miután meghal a felesége, a testvére, s már senkije sincs. Haza, Magyarországra nem jöhet, maga állította fel a tilalomfát magának, az agya kilencvenegynéhány éves korában is hibátlanul mőködik, a kórházi kiszolgáltatottságtól viszont retteg, a betegségtıl, amely tehetetlenségre ítéli. Mit tehet? Pisztolyt vásárol, lıgyakorlatra jár, hogy megismerje a fegyver természetét, ne hibázzon, ha eljön az idı és használnia kell. Közben ír, naplóbejegyzés formájában rögzíti gondolatait, végrendeletet készít, érzékeli szobájában felesége szellemi auráját, a halált nem sietteti, de nem is féli, s amikor úgy véli, bekövetkezett a testi nyomorúságnak az a végsı állapota, amikor a kórházi kiszolgáltatottság, az elfekvı állapot körülötte családtagok már nincsenek elodázhatatlan, meghúzza a ravaszt. Unoka a kórházi ágyon Zsófika az unokám - tizennyolc éves és érettségizik -, térdében ínszalagszakadással fekszik a kórházban, két és félórás mőtét után egy négyes kórteremben. Fekszik a kórházi ágyon begipszelt lábbal, sápadt, sírdogál, fájdalom kínozza, a nagyanyja folyamatosan mellette, én is ott, s figyelem, miként viseli a szenvedést, s miként a mozdulatlanságból következı kiszolgáltatottságot, hogy a többiek elıtt kell ágytálazni, hogy nagydolgát is az ágyon végezheti, hogy folyamatosan segítségre szorul. Gátlásai vannak, megszőnik a vizelési ingere is, lassan szokik a megszokhatatlanhoz. Figyelem, mondom, s megnyugszom, mivel nem jelenetezik, nem agresszív, s nem válik depresszióssá sem. A szégyenérzést legyızi. Édesapám a kórházi halásos ágyáról lekászálódott, kiment a vécébe, nem bírta elviselni, hogy mások, fiatal hölgyek biliztessék. Visszament még, aztán meghalt. / Zsófikám kórházalása idején kellett volna Bogácson karneváloznom./ A hecc és következményei A Televízió Filmmúzeumában láttam egy filmet, Gárdos Péter rendezte, s az volt a címe: A hecc. Jó film, talányos film, elgondolkoztató film. Adva van egy jó svádájú, sikeres férfi, aki pénzt is tud keresni, meg nıt is szerezni, amúgy rendes ember. Egy zongoraszállító triumvirátus tagjai - nincs konkrét okuk - elhatározzák, hogy megheccelik hısünket. Elıször csak felcsengetnek hozzá éjszaka, aztán vég nélkül lifteztetik, majd furgonnal falnak szorítják, más alkalommal kilógatják az ablakon, legközelebb megverik, végül, mint egy múmiát, megkötözik, és úgy furikáztatják. S ı keresi, ki lehet az akciók mögött,

7 melyik ellenfele, melyik felszarvazott férj, melyik átvert üzleti partner? /A nézı tudja, hogy ez csupán hecc./ Lelkiismeret-furdalása azonban üldözési mániába csap át, már nem is dolgozik, bőnlajstroma összeállításával tölti idejét, s menekül. Aztán ebben a lelkiállapotban gyilkol. Megöl egy ártatlan bolondot. Mi minden eszébe nem jut az embernek? Mit követhettem el, hogy így ver az Isten? A rettegés birodalma, az ötvenes évek, itt-e a fekete autó? A kedves szomszéd heccei, aki éjszakánként telefonáltatott. Karinthy Ferenc ordináré ugratásai. A Bőn és bőnhıdés. Kányádi versei a Cheucescu korszakról. Kornis Mihály cikkei, esszéi. Az író, aki Jézus hitő zsidónak mondja magát, soha nem kereste olyan elszántan az antiszemitizmust Magyarországon, mint megtérése óta. Mintha lelkifurdalás gyötörné. A visszajelzés hiányáról A rádió riportere egyik vasárnap délelıtti adásban megszólaltatott egy elsı kötetes költınıt, Falcsik Máriát, ha jól értettem, aki példátlan magabiztossággal azt mondotta, hogy ı ismeri a saját közönségét, nagyságrendben is képes meghatározni, mennyien lehetnek, nekik költ, s kap is annyi visszajelzést, hogy tudja, érdemes továbbra is költenie. Irigyeltem. A határozottságáért, az optimizmusáért. Én is tudom, hogy hány embernek írok, megmondhatom, nem titok. Száznak a Naplót meg a Leveleket. Nem sok, tényleg nem, de nekem elég volna, ha ez a száz megbízható, jó olvasó volna. Parti Nagy Lajos nyilatkozta valahol, hogy neki ugyan kevés olvasója van, de azok aztán igaziak. Hát én mit mondjak? Olvasóim tíz százaléka, ha jelez énnekem. A többi vagy kézbe sem veszi a szövegeket, vagy kézbe veszi, tetszik is neki, de nincs ideje szólni, vagy mire szólna, már elfelejtette, tetszett-e neki vagy sem. Persze az is lehet, hogy udvariasságból nem jelez, nem akar megsérteni. Mindegy persze, azért én csak leülök a gép mellé. Kényszeresen. Feleségem olykor megdicsér: Megy ez, mondja, egészen belejössz. Majd hozzáteszi: nem óhajtanád a szınyeget kitisztítani, ennek is volna annyi haszna, mint az írásnak? Végül is igaza van. Amit irigyelek Eperjes Károlyban Ha összesodor a sors olyan valakivel, akit becsülök, vagy aki hat rám, vagy akit irigyelhetek, akkor hála tölti el ahogy mondani szokták a szívemet. Eperjes Károlyt mindig is nagy színésznek tartottam, tehát becsültem, hogy hatott volna rám, errıl nem tudok beszámolni, nem volt mód, alkalom, hogy közel kerüljünk egymáshoz, de hogy van miért irigyelnem, ezt bízvást állíthatom, kuckós együttlétünk alapján és után mondom. Eperjes Károly szert tett egy zsinórmértékre, ezt kihúzta maga elıtt, s következetesen ennek mentén halad. Zsinórmértéke az Újszövetség, az ennek nyomán kialakított erkölcsi törvény. Szuggesztív, karizmatikus személyiség ez a színész, páratlanul jó elıadó, színes mesélı, de ami a lényeg, szóljon bármirıl,

8 egy jó történet kedvéért akár feledkezzen is meg eredeti mondandójáról, a zsinórmértéktıl el nem szakad. Szóljon saját válságairól, elemezzen szerepeket, szerephelyzeteket vagy darabokat, keresztény erkölcsiségen méri azokat is. Eperjes Károly láthatóan boldog ember, tisztában van önmagával, tabula rázát csinált a lelkében, útja egyenesnek látszik a lénia mentén. S nemcsak a halálig. İ tudja, mert hiszi, amiben én gyarló, kételkedem. Hát ezért irigylem. Az anyai érzés is irigylésre méltó A tanítványaimnak mondottam a minap, vajon tudatában vannak-e annak, hogy milyen páratlan az élmény, amit az anyaságtól kapnak. Nem csak azért, mert megélhetik a folyamatot: életet hoznak létre, hanem azért az érzelmi gazdagságért, ami magával az anyaság állapotával szinte automatikusan az övék, amelyben együtt van a szeretet, az önfeláldozás, a gondoskodás, a megbocsátás, a rajongás, szóval mindaz, ami pozitív emberi tulajdonságként deklaráltatik erkölcsi kátéinkban, s ami érzés nem hasonlítható semmihez a világon, legfeljebb a szerelemhez. Ám ez az utóbbi rövid ideig tart, mint tudjuk, míg az anyai érzés végig kíséri az életet. Mért nincsenek csavargó nık az utcán? Mert a legtöbbnek dolga van. Szeretniük kell, gondoskodniuk kell, megbocsátaniuk kell! Jó, hogy ilyen mővész is van Alig találkoztam még olyan alázatos szívő mővésszel, mint Kobzos Kiss Tamás. Ahogy jelen volt, szólt és zenélt, valójában nem ıt láttuk, hanem az édesapját, a költı Kiss Tamást, aztán Balassi Bálintot aztán a régi énekmondókat és iskolamestereket, akik felfedezésre várnak, nem az ı problémáit ismertük meg, hanem a népzeneiskolákét, a Kodály-módszerét. S ahogy pengette a kobozt és a lantot, s ahogy énekelt, a mondandó volt jelen, a zenében megfogalmazott érzelem, s rejtekezve csak a mővész, az interpretáló. Milyen másként vagyunk mi teremtve emberek. Két héttel korábban, mikor Eperjes Károlyt köszönthettük a kuckóban, akkor is ıt láttuk és hallottuk, a színészt, akkor is, amikor verset mondott, drámát elemzett, vagy a kereszténységrıl beszélt. Néztem Tamást, a markáns jelenséget, szép, keleti fejét, s milyen furcsa, már testi mivoltában sem ıt láttam egy idı után, hanem az édesanyját benne, a fiatal Lillát, kedves, szelíd, halk szavú kolleganımet, ifjúságom idejébıl. Siratom a kidılt olajfát Nagykovácsiban, ahol a lányomék laknak, a kertben, ahol hajdanában ültetgettünk, - Istenem harmincöt éve már -, kidılt egy olajfa. Vastag jég képzıdött az ágakon, olyan súllyal, hogy a gyökerek nem bírhatták. Betegség egyébként nem rongálta, csak a váratlan teher, ami rászakadt. Ez fektette a földre. Szép fa volt, enyhet adó, jó illatú, madarak csemegézték a bogyóit.

9 Élt harmincöt évet. Majdnem ennyi évesek voltunk, amikor ültettük. Megmaradhat e oszlop gyanánt, emlékeztetınek?

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó,

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó, Manó úr Hát, ha éppen tudni akarod, arról a magas hegyről származom mondta, mielőtt bármit is kérdezhettem volna. Hogy miért jöttem le erre az alacsonyabb hegyre? folytatta, még mindig kérdés nélkül nos,

Részletesebben

A barátom azt mondta, hogy azért nem bolond Iglbauer, csak idegbeteg volt. De ha három évig kezelték, gondoltam, akkor mégiscsak bolond lesz.

A barátom azt mondta, hogy azért nem bolond Iglbauer, csak idegbeteg volt. De ha három évig kezelték, gondoltam, akkor mégiscsak bolond lesz. A barátom azt mondta, hogy azért nem bolond Iglbauer, csak idegbeteg volt. De ha három évig kezelték, gondoltam, akkor mégiscsak bolond lesz. Mindenesetre írtam neki egy lapot, s egy szép napon megjelent

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád.

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád. Pista bácsi unokája A pesti kislány. A faluban csak így emlegették. Két éves lehetett, amikor az édesanyja hazavitte a faluba és a szülei segítségét kérte. Sírva panaszolta, hogy tovább már nem bírja a

Részletesebben

Túléltem az első hetet! Megtanultam a környéket, ahol lakom! És azt is, hogy Japán szigetország! De gond nélkül hazataláltam! A színéről ismertem meg

Túléltem az első hetet! Megtanultam a környéket, ahol lakom! És azt is, hogy Japán szigetország! De gond nélkül hazataláltam! A színéről ismertem meg Túléltem az első hetet! Megtanultam a környéket, ahol lakom! És azt is, hogy Japán szigetország! De gond nélkül hazataláltam! A színéről ismertem meg a házat, mert utcanevek nincsenek Japánban! Megismerkedtem

Részletesebben

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA Student's name : E-mail: Test štampajte i skeniranog ga vratite na e-mail office@centarzaedukaciju.com U slučaju da nemate tehničke mogućnosti, prihvata se i da na datu e-mail adresu pošaljete odgovore

Részletesebben

Akárki volt, Te voltál!

Akárki volt, Te voltál! Mindenkinek annyi baja van, az annyi bajnak annyi baja van, hogy annyi baj legyen. A. E. Bizottság: Vaníliaálomkeksz Előszövegelés De sok gyerekfilmet meg kellett néznem a gyerekeimmel! Micsoda időpocsékolás

Részletesebben

SPW-1002 BESZÉLİ ZSEBÓRA HASZNÁLATI UTASÍTÁS

SPW-1002 BESZÉLİ ZSEBÓRA HASZNÁLATI UTASÍTÁS SPW-1002 BESZÉLİ ZSEBÓRA HASZNÁLATI UTASÍTÁS ID:7004 CE A zsebóra tulajdonságai Egygombos mőködtetés és programozás, magyarul beszélı menü segítségével. A készüléket nem kell sem bekapcsolni, sem kikapcsolni,

Részletesebben

EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.)

EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.) EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.) Egy csodálatos helyen, fantasztikus környezetben, nagyszerű emberek között, négy hétig. Először is ott kezdeném, hogy Velence leírhatatlanul szép.

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Akár tótágast is állhatsz!

Akár tótágast is állhatsz! Akár tótágast is állhatsz! Elızı cikkemben már érintettem a vállalkozás lélektani oldalát, és még a mostaniban is ezt a fonalat fogom folytatni. Én sajnos azt tapasztalom, hogy egy-két igazán fantasztikus

Részletesebben

A kamara elsı választásának szabályai

A kamara elsı választásának szabályai 24/1998. (VI. 9.) BM rendelet a vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamaráról

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 3

MagyarOK 1.: munkalapok 3 1. Mi a tárgy neve? kártyák telefon lámpa számítógép / laptop kulcs pénz igazolvány toll nyomtató asztal szék szemüveg könyv kávéfőző bögre buszjegy papír zsebkendő mobiltelefon ceruza Szita Szilvia és

Részletesebben

A tárgyeset. hal könyvek hörcsög hó

A tárgyeset. hal könyvek hörcsög hó A tárgyeset 1 ) Kezdjük egy gyakorlattal! Ha ismeri a novellát, válaszoljon a kérdésekre! Mit szeret Bariton János? Mit szeret Gizella? Mit szeretnek az ikrek? kávé macska kutya fagylalt hal könyvek hörcsög

Részletesebben

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon.

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon. A helység atmoszférája azt a célt szolgálja, hogy a fiatalok elkezdjenek gondolkodni arról, hogy mi a baj ezzel a világgal. Képek használata: rakj ki olyan képeket a falra, melyeken különbözõ karitatív

Részletesebben

Gárdonyi Géza. A zeneszerzı és a zenész. Keller Péter

Gárdonyi Géza. A zeneszerzı és a zenész. Keller Péter Gárdonyi Géza A zeneszerzı és a zenész Tanárai Édesapja citerázott, fuvolázott, gitározott Egerben Zsasskovszky Ferenc és Endre tanítják Hegedútanára: Ferenc karnagy, a Prágai Egyházi Zeneegylet, a Zsófia

Részletesebben

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák Lengyel Diana - kezdtek bele a lányok mosolyogva a beszélgetésbe. Nagyon kevesen tudnak rólunk, ha megmondjuk, honnan és kik vagyunk, nagy szemeket meresztenek

Részletesebben

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése Készítették: Galli Tamás Nater Ulrike Dátum: 2011. 04. 01. 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETİ 3 PÁRATLANKLUB KÉRDİÍV 4 Elıadás

Részletesebben

VI. VI. ik lecke atoatodik lecke

VI. VI. ik lecke atoatodik lecke Hatodik lecke A nagy találkozás Szia, Lilla! Szia, Gergely! Hát te honnan jössz? Az egyetemről. Ma csak egy előadás van, reggel. Úgyhogy most fölmegyek a Várba. Mit csinálsz a Várban? Bemegyek a Ludwig

Részletesebben

Iskolánk rövid története

Iskolánk rövid története 1887 1979 2003 1 Iskolánk rövid története Korszakok, elnevezések: Iskolánk 1887-ben Református Felekezeti Elemi Népiskola néven kezdte meg működését egy 1927/28-as iskolai statisztikai jelentés szerint.

Részletesebben

BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY. 2010/2011. tanév. Országos szóbeli döntı. I. kategória. Írásbeli feladatlap versenyzı példánya

BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY. 2010/2011. tanév. Országos szóbeli döntı. I. kategória. Írásbeli feladatlap versenyzı példánya BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY 2010/2011. tanév Országos szóbeli döntı I. kategória Írásbeli feladatlap versenyzı példánya Kedves Versenyzı! Gratulálunk, hogy bejutottál a verseny döntıjébe!

Részletesebben

Ő is móriczos diák volt

Ő is móriczos diák volt Ő is móriczos diák volt 107 Az idén évkönyvünk vendége Gryllus Dorka színésznő, aki 1987 és 1991 között volt iskolánk diákja. Vöröslő arccal, zihálva rohantam be egy magyar népmese címére hallgató pesti

Részletesebben

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! 2

Részletesebben

MÉGIS CSELEKEDETEK ALAPJÁN VAN AZ ÜDVÖSSÉG?

MÉGIS CSELEKEDETEK ALAPJÁN VAN AZ ÜDVÖSSÉG? MÉGIS CSELEKEDETEK ALAPJÁN VAN AZ ÜDVÖSSÉG? SZABADOS ÁDÁM Mi, protestánsok a hitünk egyik sarkalatos igazságának tartjuk, hogy nem cselekedetek alapján van az üdvösség, hanem egyedül hit által, Jézus érdeméért.

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 6. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 6. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 6. sz. JEGYZİKÖNYV Bér Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. február 15.én megtartott zárt ülésérıl. Az

Részletesebben

Dr. Hídvégi Márta: Sajátos pedagógiai, pszichológiai ismeretek vizsgadolgozat

Dr. Hídvégi Márta: Sajátos pedagógiai, pszichológiai ismeretek vizsgadolgozat Dr. Hídvégi Márta: Sajátos pedagógiai, pszichológiai ismeretek vizsgadolgozat Strukturált interjú készítése egy SNI-s 7. vagy 8. osztályos tanulóval, vagy szakiskolás tanulóval Lipusz Péter (HBGMNC) hallgató,

Részletesebben

Hatodik lecke. fölmegyek a Várba. bemegyek a múzeumba. lemegyünk a Városmajorba kimegyünk Hűvösvölgybe. fölmegyünk a hegyre.

Hatodik lecke. fölmegyek a Várba. bemegyek a múzeumba. lemegyünk a Városmajorba kimegyünk Hűvösvölgybe. fölmegyünk a hegyre. Hatodik lecke A nagy találkozás Szia, Lilla! Szia, Gergely! Hát te honnan jössz? Az egyetemről. Ma csak egy előadás van, reggel. Úgyhogy most fölmegyek a Várba. Mit csinálsz a Várban? Bemegyek a Ludwig

Részletesebben

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30.

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Pályázat száma: HAT-14-01-0643 A pályázat címe: Kastélydombi gyerekek a Felvidéken A pályázaton nyert összeg: 1 022 700Ft Az felvidéki utazáson harminckét

Részletesebben

Feri rágja a térdét. Rónási Márton

Feri rágja a térdét. Rónási Márton Feri rágja a térdét Rónási Márton Tavasz volt, amikor beköltöztünk abba a házba, ahol kamaszkoromat éltem meg, abba a házba, ahol a legjobb barátom lett Láncos, a hatalmas fekete kutya, akit tíz éve temettem

Részletesebben

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7)

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Az ökumenikus imahét estéin az élő víz forrásához kaptuk a hívó szót. Jézus találkozása és beszélgetése a samáriai

Részletesebben

A Surf Safe csoportvezetői értékelő felmérés elemzése. Rövid összefoglaló

A Surf Safe csoportvezetői értékelő felmérés elemzése. Rövid összefoglaló A Surf Safe csoportvezetői értékelő felmérés elemzése Rövid összefoglaló - Összességében elmondható, hogy a fiatalok elégedettek voltak a csoportvezetők teljesítményével, hisz átlagos érékelésük sehol

Részletesebben

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. (3) és (3a) bekezdése, illetve 5.

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. (3) és (3a) bekezdése, illetve 5. A köztársasági elnöknek Budapest 1 fénykép helye fénykép helye HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. (3) és (3a) bekezdése, illetve 5. -a alapján

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat!

nyelv: 2) Kérdezz meg 3 embert a környezetedben arról, milyen nyelven tud beszélni, írni, olvasni. Írd le a válaszaikat! nyelv: A nyelv arra való, hogy el tudjuk mondani másoknak, amit gondolunk, és mások gondolatait meg tudjuk érteni. Nagyon régen alakult ki, és folyamatosan változik. A nyelv részei: a hangok, a szavak,

Részletesebben

Kacsó András: Érdemes igent mondani.

Kacsó András: Érdemes igent mondani. Kacsó András: Érdemes igent mondani. Az úgynevezett tanúságtételek több veszéllyel és félreértéssel járnak. A tanúságtevő minden igyekezete ellenére gyakran úgy tűnik, mintha egyéni hőstettről lenne szó,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2011. október 24-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2011. október 24-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 13/2011. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2011. október 24-én megtartott ülésérıl Határozat száma: 43-46. TARTALOMJEGYZÉK 43/2011.(X.24.) PBH.

Részletesebben

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám:

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: Jelentkezési lap.. NÉV Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: 1.Feladat TOTÓ (Húzd alá a helyes választ!) 1. Mibe lépett bele Kópé, amikor vérzett a lába? egy hegyes szögbe egy süni

Részletesebben

Szövegértés _1. Olvasd el az alábbi történetet, és válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre!

Szövegértés _1. Olvasd el az alábbi történetet, és válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre! Szövegértés _1. Olvasd el az alábbi történetet, és válaszolj a hozzá kapcsolódó kérdésekre! DUKE Ahogy az utcán mentem, könnyeim folyton-folyvást végigcsorogtak az arcomon. A többi ember persze furcsálkodva

Részletesebben

Internetes Elıjegyzés Elıjegyzési Központon keresztül

Internetes Elıjegyzés Elıjegyzési Központon keresztül Internetes Elıjegyzés Elıjegyzési Központon keresztül EKPortal (IxWebEk) felhasználói súgó (infomix Kft) Bizalmas 1. oldal 2008.03.28. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1 Portál elérhetısége... 3 1.1

Részletesebben

SAJTOSKÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE

SAJTOSKÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE SAJTOSKÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 7 / 2001. / VI.26./ számú RENDELETE a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésrıl A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS ÉRTÉKELÉSE

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS ÉRTÉKELÉSE DEROGÁCIÓS VIZI KÖZMŐ PROJEKTEK ELİKÉSZÍTÉSE CÍMŐ KONTSRUKCIÓHOZ KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS ÉRTÉKELÉSE ELİSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG SZENNYVÍZELVEZETÉSE ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA A projekt azonosító száma: KEOP-../-- A

Részletesebben

Bejegyzett élettársi kapcsolat

Bejegyzett élettársi kapcsolat Bejegyzett élettársi kapcsolat Az ügyintézéshez szükséges: Magyar állampolgárok esetén mindkét fél részéről az alábbiak szükségesek: - az élettársak érvényes személyazonosító igazolványa (vagy más személyazonosításra

Részletesebben

Mitıl függ vállalkozásod piacképessége?

Mitıl függ vállalkozásod piacképessége? Mitıl függ vállalkozásod piacképessége? Nemrég elkaptam egy beszélgetést az egyik közösségi portálon, de ez a beszélgetés egyáltalán nem volt egyedi, úgy érzékelem, sok helyen, - és nem csak az interneten,

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Istennel töltött idő Isten & én Ötletek a személyes áhítathoz Mi a személyes áhítat? Erről már mindent tudok Olvasom a Bibliát és imádkozom! Ennyi? Olvastad ma a Bibliát? Mit olvastál? Hogyan hatott rád?

Részletesebben

Bevezetés a nyelvtudományba. 5. Szintaxis

Bevezetés a nyelvtudományba. 5. Szintaxis Bevezetés a nyelvtudományba 5. Szintaxis Gerstner Károly Magyar Nyelvészeti Tanszék Szintaxis Mondattan Hangok véges elemei a nyelvnek Szavak sok, de nyilván véges szám Mondatok végtelen sok Mi a mondat?

Részletesebben

Jegyzıkönyv Készült: Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: a Polgármesteri Hivatal részérıl: Meghívott: Megjegyzés

Jegyzıkönyv Készült: Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: a Polgármesteri Hivatal részérıl: Meghívott: Megjegyzés Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2011. november 14-én a rendkívüli ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Halász

Részletesebben

NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA. Harry Potter felnőtteknek

NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA. Harry Potter felnőtteknek NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA Harry Potter felnőtteknek ELŐSZÓ Sokszor tesszük fel, ha nem is hangosan, csak úgy önmagunkban a kérdést, miért tetszett egy könyv? Miért olvastuk el olyan hamar, vagy

Részletesebben

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget.

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. 5 PERCES MENEDZSMENT TANFOLYAM 1. lecke Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. A feleség gyorsan maga köré csavar egy törölközőt, és

Részletesebben

KÉRI FERENC. Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL

KÉRI FERENC. Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL KÉRI FERENC Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL Csonka-torony Alapítvány Soltszentimre, 2008 KÉRI FERENC: LILIOM Szereplık: Zsuzsanna, Imre felesége Gizella királyné Imre herceg István király

Részletesebben

Feladatok a múzeumi kiállításban

Feladatok a múzeumi kiállításban 1., Kiss Bálint református lelkész fia, ifj. Kiss Bálint, festımővész lett. Egyik, 1836-ban alkotott képét megtalálod a kiállítás elsı, történeti részében, azt a személyt ábrázolja, akit késıbb a város

Részletesebben

Mindennapi EFT, hogy csodálatos életet teremts: az Érzelmi Öröm Technikája

Mindennapi EFT, hogy csodálatos életet teremts: az Érzelmi Öröm Technikája Mindennapi EFT, hogy csodálatos életet teremts: az Érzelmi Öröm Technikája Carol Tuttle gyakorlott EFT terapeuta, szerzı, elıadó, és rendszeres TV és rádió szereplı. Ebben a cikkben felfedi sokrétő képességeit

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

Hétfı - Kedd. 9 leckébıl áll a tananyag, a végén %-os eredményt kap a tanuló. A multimédiás tananyagot minden 9. évfolyamos tanuló megoldotta.

Hétfı - Kedd. 9 leckébıl áll a tananyag, a végén %-os eredményt kap a tanuló. A multimédiás tananyagot minden 9. évfolyamos tanuló megoldotta. Hétfı - Kedd Multimédiás tananyag feldolgozása, egészséges tápanyagok címmel (elsı forduló) 9 leckébıl áll a tananyag, a végén %-os eredményt kap a tanuló. A multimédiás tananyagot minden 9. évfolyamos

Részletesebben

Állampolgárság igazolása iránti KÉRELEM

Állampolgárság igazolása iránti KÉRELEM A Magyar Köztársaság Belügyminiszterének Budapest Állampolgárság igazolása iránti KÉRELEM Kérem a magyar állampolgárságom fennállásának, megszűnésének, illetve annak megállapítását, hogy nem voltam magyar

Részletesebben

Bocskor Bill Turner. Jól éreztem magam a kellemes társaságnak köszönhetően hamar elment az idő. Sok szép dolgot láttam az út során.

Bocskor Bill Turner. Jól éreztem magam a kellemes társaságnak köszönhetően hamar elment az idő. Sok szép dolgot láttam az út során. Bocskor Bill Turner nov. 7 Péntek Utazás: Jól éreztem magam a kellemes társaságnak köszönhetően hamar elment az idő. Sok szép dolgot láttam az út során. Szállás: Komfortos,tiszta,kényelmes és nagyon bejövös

Részletesebben

LİRINTÉRİL HATHALOM KÉPESLAP 1905- BİL

LİRINTÉRİL HATHALOM KÉPESLAP 1905- BİL LİRINTÉRİL HATHALOM KÉPESLAP 1905- BİL Jókay Etelka húsvéti üdvözlılapja Lırintérıl - Hathalom képeslapon - Hegedős Lóránt családjának 1905-ben. Lırinte IV. 21. 1905. Kedves Margitkám! Kedves Lóránt! Mindnyájunk

Részletesebben

A Miniszterelnökség a Civil Alap 2014 keretében a Magyar Holokauszt Emlékév 2014 programjaira 2013 őszén pályázatot írt ki. Egyesületünk A lapátosok

A Miniszterelnökség a Civil Alap 2014 keretében a Magyar Holokauszt Emlékév 2014 programjaira 2013 őszén pályázatot írt ki. Egyesületünk A lapátosok A Miniszterelnökség a Civil Alap 2014 keretében a Magyar Holokauszt Emlékév 2014 programjaira 2013 őszén pályázatot írt ki. Egyesületünk A lapátosok serege és az emlékezet címmel beadott pályázatára elnyert

Részletesebben

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése.

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése. Három nap veled A jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola a Három nap veled elnevezésű pályázatot immár második éve nyeri meg. A 2007-2008-as tanévben az Egri Gyakorló Általános Iskola diákjaival tölthettünk

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

A zsebrádiótól Turán tételéig

A zsebrádiótól Turán tételéig Jegyzetek egy matekóráról Lejegyezte és kiegészítésekkel ellátta: Meszéna Balázs A katedrán: Pataki János A gráfokat rengeteg életszagú példa megoldásában tudjuk segítségül hívni. Erre nézzünk egy példát:

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY. 2011/2012. tanév. Országos szóbeli döntı. II. korcsoport. Írásbeli feladatlap versenyzı példánya

BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY. 2011/2012. tanév. Országos szóbeli döntı. II. korcsoport. Írásbeli feladatlap versenyzı példánya BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY 2011/2012. tanév Országos szóbeli döntı II. korcsoport Írásbeli feladatlap versenyzı példánya Kedves Versenyzı! Gratulálunk, hogy bejutottál a verseny döntıjébe!

Részletesebben

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM az 1993. évi LV. törvény 4. (3) bekezdése, illetve 5. -a alapján

HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM az 1993. évi LV. törvény 4. (3) bekezdése, illetve 5. -a alapján Fénykép Fénykép A Magyar Köztársaság Elnökének Budapest HONOSÍTÁSI - VISSZAHONOSÍTÁSI KÉRELEM az 1993. évi LV. törvény 4. (3) bekezdése, illetve 5. -a alapján Alulírott Minta Péter és házastársam, Mintaová

Részletesebben

Hotelben. 1. A négycsillagos Bio-Sport Hotel Lövér. Egészítse ki a -val/-vel megfelelő alakját!

Hotelben. 1. A négycsillagos Bio-Sport Hotel Lövér. Egészítse ki a -val/-vel megfelelő alakját! Hotelben 1. A négycsillagos Bio-Sport Hotel Lövér. Egészítse ki a -val/-vel megfelelő alakját! foglalunk egy szobát / kiveszünk egy szobát egy hotelben szállunk meg = egy hotelben töltjük az éjszakát a

Részletesebben

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 1. fejezet: A gyülekezetnövekedés és az égő vágy........... 7 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK 2. fejezet: Hogyan lehet nagy dolgokat elvégezni

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 8

MagyarOK 1.: munkalapok 8 1. Kire igaz az állítás? Jelölje be, kire igaz az állítás! Megoldásait hasonlítsa össze a partnerével! 1. Harmincnégy éves. az apa a nagymama a nagynéni az anya a nagypapa a nagybácsi a fiú a kutya 2.

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

EGY FÖLÖSLEGES ÖÖ EMBER ÉLETE

EGY FÖLÖSLEGES ÖÖ EMBER ÉLETE Hadas Miklós-Zeke Gyula EGY FÖLÖSLEGES ÖÖ EMBER ÉLETE BESZÉLGETÉSEK VAZSONYI VILMOSSAL BALASSI KIADÓ BUDAPEST TARTALOM KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 5 AZ OLVASÓHOZ 7 REZEDA KAZMER ES OBLOMOV Ötvenhat őszén : 15

Részletesebben

Hallottalak sírni téged

Hallottalak sírni téged Haza melyik út vezet A szívem égtıl elzárt madár De érzem egyszer hazatalál Karodon vittél évekig És most is énrám vársz Már érzem haza melyik út vezet Nélküled minden nagyvárosban Az utcán kígyók közt

Részletesebben

A CTIF ÜGYRENDJE. Függelék: 1. CTIF rendezvények, feladatok listája 2. Pénzügyek

A CTIF ÜGYRENDJE. Függelék: 1. CTIF rendezvények, feladatok listája 2. Pénzügyek A ÜGYRENDJE 1 Jóváhagyta a Végrehajtó Bizottság 2002. szeptember 18-án illetve a Küldöttértekezlet 2002. szeptember 19-én Bécsben, Ausztriában. Ezen Ügyrend felváltja az elızı, az Állandó Tanács 1982.

Részletesebben

ADATMENTÉSSEL KAPCSOLATOS 7 LEGNAGYOBB HIBA

ADATMENTÉSSEL KAPCSOLATOS 7 LEGNAGYOBB HIBA ADATMENTÉSSEL KAPCSOLATOS 7 LEGNAGYOBB HIBA Készítette: Hunet Kft, 2013 Ez az alkotás a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Így add tovább! 2.5 Magyarország licenc alá tartozik. A licenc megtekintéséhez

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

Elemzés. A gyalogosátkelıhelyek elé felfestett Nézz körül járdagrafikák észlelése és hatása. Készítette: Gold Communications Kft. 2009.

Elemzés. A gyalogosátkelıhelyek elé felfestett Nézz körül járdagrafikák észlelése és hatása. Készítette: Gold Communications Kft. 2009. Elemzés A gyalogosátkelıhelyek elé felfestett Nézz körül járdagrafikák észlelése és hatása Készítette: Gold Communications Kft. 2009. február Felmérés a GRSP Magyarország Egyesület által felfestett járdagrafikák

Részletesebben

A KOR GYERMEKE A beszélgetésünk rendhagyó, mint ahogy Sas István személye és pályája is. Az interjú során önmagát, mint individuumot folyamatosan háttérbe szorítja. Nem önmagáról, hanem a reklámról akar

Részletesebben

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. február 08.

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. február 08. Lajosmizse Város Önkormányzata Iktsz: I/394/4/2013. Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. február 08. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 21/2013. (II. 08.) ÖH. Nyilatkozat A

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselı-testületének 201. június 25 - i nyilvános testületi ülésére a 2. sz. napirendi ponthoz Tárgy: Elıadó: Elızetes beszámoló a

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

1139 Budapest, Váci út 73. tájékoztatót kitöltés elıtt szíveskedjék Postacím: Budapest 1820 e-mail: nyufig@onyf.hu

1139 Budapest, Váci út 73. tájékoztatót kitöltés elıtt szíveskedjék Postacím: Budapest 1820 e-mail: nyufig@onyf.hu NYUGDÍJFOLYÓSÍTÓ IGAZGATÓSÁG Az igénybejelentı laphoz kapcsolódó 1139 Budapest, Váci út 73. tájékoztatót kitöltés elıtt szíveskedjék Postacím: Budapest 1820 e-mail: nyufig@onyf.hu figyelmesen elolvasni!

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

Családfa. nagyapa Marmorstein. Lorber Sámuel? 1933. Interjúalany. Bognár Pálné (szül. Mermelstein / Marmorstein/ Éva) 1929.

Családfa. nagyapa Marmorstein. Lorber Sámuel? 1933. Interjúalany. Bognár Pálné (szül. Mermelstein / Marmorstein/ Éva) 1929. Családfa Apai nagyapa Marmorstein Herman?? Apai nagyanya Marmorstein Hermanné (szül. Gottesman Ilona)?? Anyai nagyapa Lorber Sámuel? 1933 Anyai nagyanya Lorber Sámulné (szül. Goldiner Ida)?? Apa Marmorstein

Részletesebben

Rajzold ide magad! Ez a mesekönyv...tulajdona.

Rajzold ide magad! Ez a mesekönyv...tulajdona. Rajzold ide magad! Ez a mesekönyv...tulajdona. Copyright Hermann Marika, 2014 Illusztráció: Gönczi Anikó Szerkesztés: Szűcs Szilvia Hungarian edition Angry Cat Kiadó 2014. 1. kiadás Minden jog fenntartva!

Részletesebben

TÁRSAS JÁTÉK 2. ÉVAD 1. EPIZÓD A BALESET. Írta: Vészits Andrea. Vezeto író: Vészits Andrea. Dalit Kahan karakterei alapján. 8.

TÁRSAS JÁTÉK 2. ÉVAD 1. EPIZÓD A BALESET. Írta: Vészits Andrea. Vezeto író: Vészits Andrea. Dalit Kahan karakterei alapján. 8. TÁRSAS JÁTÉK 2. ÉVAD 1. EPIZÓD A BALESET Írta: Vészits Andrea Vezeto író: Vészits Andrea Dalit Kahan karakterei alapján 8. változat 2013. április 18. Pre-clearance Shooting Draft HBO Holding Zrt. H: 1026

Részletesebben

Válság és kommunikáció!

Válság és kommunikáció! Válság és kommunikáció! A potenciális vevıink irányába történı kommunikáció válság idején kiemelten fontos. Sajnos nagyon sokan elkövetik azt a hibát, hogy egy nehéz helyzetben (pl. válság idején) behúzzák

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium KI KAPHAT. iskolánkban TANKÖNYVTÁMOGATÁST? A KÖVETKEZŐ OLDALAKRÓL MEGTUDHATOD

Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium KI KAPHAT. iskolánkban TANKÖNYVTÁMOGATÁST? A KÖVETKEZŐ OLDALAKRÓL MEGTUDHATOD Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium KI KAPHAT iskolánkban TANKÖNYVTÁMOGATÁST? Ha pár percet rász szánsz, A KÖVETKEZŐ OLDALAKRÓL MEGTUDHATOD Készítette Simonyi Zsolt Dénes könyvtárostanár

Részletesebben

Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma

Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma Magyar népmese Illusztrációk: Szabó Enikő Egy királynak volt három leánya, akik már nagyra felnőttek, és mégsem eresztette őket atyjuk a napvilágra. Egyszer a legöregebbik

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

BŐNMEGELİZÉS IDİSEK RÉSZÉRE

BŐNMEGELİZÉS IDİSEK RÉSZÉRE BŐNMEGELİZÉS IDİSEK RÉSZÉRE 1. AZ ÉN HÁZAM AZ ÉN VÁRAM DE A VÁRAT MEG IS KELL VÉDENI!!! ELSİDLEGES VÉDELM A KERÍTÉS ÉS A KAPÚ A kerítés kapuját tartsa zárva még nappal is de a kulcsot ne hagyják benne.

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege A Biblia gyermekeknek bemutatja A Nílus hercege Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Leült a fia mellé a földre. Ült, amíg ki nem aludtak az íves fények a szemében. Akkor megszólalt:

Leült a fia mellé a földre. Ült, amíg ki nem aludtak az íves fények a szemében. Akkor megszólalt: BALLADA Az öreg és a fiú együtt laktak a faházban. Az öregről mindenki úgy tudta, hogy egyedül él, és a fiúról senki sem tudta, hogy a fia. A patak egy negyedórányi járásra volt, a legközelebbi faház egy

Részletesebben

Tisztelt Képviselı Testület!

Tisztelt Képviselı Testület! Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey út 30. Ü.szám: /2009. Aszód Város Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tisztelt Képviselı Testület! Az Aszódi Csengey Gusztáv Általános

Részletesebben

Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban. Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar

Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban. Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Futó viszonyok, tartós kapcsolatok - a fiatalok párkapcsolatai napjainkban Tóth Olga MTA Szociológiai Intézet PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Megváltozott házasságkötési szokások Magyarországon (Ezer hajadonra

Részletesebben