Holonikus gyártás, fraktális vállalat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Holonikus gyártás, fraktális vállalat"

Átírás

1 TEP Termelési és üzleti folyamatok munkacsoport Holonikus gyártás, fraktális vállalat Kádár Botond, Monostori László MTA SZTAKI

2 Bevezetés A holonikus valamint a fraktál gyártás koncepciója igen hasonló egymáshoz, mindkét esetben intelligens, elosztott, autonóm, rugalmas, egymással együttműködő egységek rendszeréről van szó. Mindkét elképzelés abból indul ki, hogy a mai környezeti körülmények rendkívül változékonyak ezért új, az eddigieknél jóval rugalmasabb, gyors reagálási képességekkel rendelkező vállalatokra van szükség a versenyképesség fenntartásához. A két elgondolásban szereplő elemek és azok tulajdonságai, holott különböző névvel rendelkeznek, rendkívül hasonlítanak egymáshoz. A holonikus gyártás koncepcióját a japánok vezették be (a név azonban A. Koestlertől származik) és ők voltak a kezdeményezői annak a világméretű, 1992-ben indult együttműködésnek, amely az Intelligens Gyártórendszerek (Intelligent Manufacturing System, IMS) nevet viseli. A projekt célja az ezen a területen dolgozó szakemberek munkájának összehangolása és a XXI. század gyártórendszereinek körvonalazása. A fraktál gyártás ezzel szemben európai, pontosabban német elképzelés (H.J. Warnecke, 1992) [8]. A koncepció a termeléssel foglalkozó vállalatok szervezeti felépítésére és annak működésére koncentrál. Holonikus gyártás Napjaink gyártási környezete egyre összetettebb, a gyártórendszereket érő hatások miatt a bizonytalansági faktor megnőtt. Ennek okai a következők: - új feladatok gyors egymásutánisága, - a közvetlen környezetben bekövetkező események hatása, - a gyártási rendszerekben működő és a hozzájuk kapcsolódó kommunikációs csatornák számának növekedése, - fogyasztói igények sokrétűsége, - az egyedi gyártás előtérbe kerülésese, - az információs technológia gyors fejlődése, A fent említett jelenségek már napjainkban is érzékelhető hatással vannak a gyártórendszerek struktúrájára, illetve működésére. A következő évtizedekben forradalmi változások várhatóak a gyártórendszerek fejlődésében, melynek során előtérbe kerülnek a kisebb méretű, de jóval nagyobb rugalmasságú, autonóm, egymással együttműködő gyártóegységek. A jelenlegi, 2

3 erősen hierarchikus felépítésű rendszerek helyébe innovatívabb, rugalmasabb működést biztosító elosztott struktúrájú szervezetek kerülnek. Mindeddig a Számítógéppel Integrált Gyártás (CIM) koncepciója révén várták a megoldást a dinamikusan változó környezet kihívásaira. A hagyományos CIM rendszerek felépítése általában erősen hierarchikus szerkezetű. Napjainkra kiderült, hogy az ilyen struktúra nem minden esetben alkalmas a felsorolt problémák kezelésére [1]. A CIM-et telepítő cégek nagy befektetés mellett, hosszú kifutási idejű és az erős centralizáció miatt általában rendkívül merev gyártási struktúra mellett kötelezik el magukat. A magas szintű automatizáltság mellett a rendszereket jellemző merevség lehetetlenné teszi számukra az alkalmazkodást a folyamatosan változó környezethez, ami gátat szab az eredményes működésnek és fejlődésnek. A probléma megoldásának érdekében intenzív kutatások folynak új gyártási struktúrák kialakítására. Az egyik ilyen új kutatási koncepció a holonikus gyártórendszerek, amelyek autonóm, intelligens, rugalmas, elosztott, egymással kooperáló egységekből, ún. holonokból állnak. [2],[3],[4]. Az IMS projekten belül hat különböző Test Case-t fogadtak el, ezek közül az 5.-nek (TC5) a címe Holonikus Gyártórendszerek, amelyben jelenleg 31 partner működik közre, ebből 11 európai. Holonikus rendszerek A holonikus koncepció központi fogalma az ún. holon szó, amelyet Arthur Koestler, magyar származású író használt először The Ghost in the machine,(1967) című könyvében. Jelentése egyidejűleg egész, - amely részeket tartalmaz - és rész, amely alkotóeleme egy másik egységnek. A szó a görög eredetű holosz (egész) és az on toldalék (rész, mint neutron, proton, stb.) összetételéből alakult ki. Két megfigyelés ösztönözte Koestlert, az új fogalom bevezetésére. Az első Herbert Simon, Nobel díjas közgazdásztól származik, amelyben két svájci órakészítő esetét hasonlítja össze: az egyik, Tempus minden esetben alapelemekből állította össze óráit míg a másik, Horus egybetartozó részegységeket alakított ki, majd ebből rakott össze egy-egy órát. Holott mindkét mester megbízható, jó minőségű órákat készített, Horus, aki részegységekkel dolgozott többre vitte mint társa, mert jóval több órát tudott összeállítani, hisz egy-egy véletlen rontás után csak az adott részegységet kellett újra összeszerelni. Az említett összehasonlításból Simon arra a következtetésre jutott, hogy a stabil közbenső részrendszerekből gyorsabban és könnyebben 3

4 alakulhatnak ki nagy, komplex struktúrák, mint az alap építőelemekből. Az így felépített összetett, bonyolult szerkezetek a részelemek egymásba ágyazott architektúrája. A másik megfigyelésre az élő és társadalmi szervezetek hierarchiájának, illetve építőelemeinek vizsgálatakor került sor. Az ilyen típusú rendszerekben a rész és az egész fogalma viszonylag jól elhatárolható egymástól, de mindig igaz, hogy abszolút értelemben sehol sem létezik a rész és az egész: ami egész, az egy nagyobb egység része, és fordítva. Holon(egész/rész) Holon Holon(egész/rész) 1 ábra Holonikus rendszer felépítése A holonikus rendszerek felépítését mutatja be a 1 ábra. Mint az az ábrán is látható egy holon tartalmazhat más holont vagy holonokat, de önmagában egy zárt egészként is értelmezhető. Az egymásba ágyazott holonok különböző tulajdonságokkal rendelkeznek, de ezek közül is ki kell emelnünk kettőt, amelyik rendkívül fontos és alapjaiban határozza meg a viselkedési mechanizmusukat. Az egyik az önállóságra törekvés, a másik az együttműködés útján történő feladatmegoldás. Az önállóságra törekvés az előzőekben említett egész, míg az együttes feladatmegoldásra való törekvés a rész dinamikus megjelenése. Ez a két merőben ellentétes magatartásforma határozza meg holonok két alapvető sajátosságát az autonómiát, illetve a kooperációt. A holonokat az általuk végzett funkciók, feladatok alapján különítjük el. Autonómiájuknál fogva a holonok az önálló feladatmegoldásra törekednek, de ha nem képesek a feladatot önállóan megoldani, akkor kapcsolatba lépnek más egységekkel és közös csoportba tömörülve oldják meg a problémát. Az ilyen csoportokban, ha feladat megoldása megkívánja, akár időleges hierarchikus szerveződés is lehet. Példa lehet erre, ha adott holon egy bizonyos feladatra csoportot szervez maga köré és a feladat teljesítéséig maga irányítja a csoportot. A kialakult szervezet nem statikus, különböző feladatokra más-más csoportosulások jönnek létre, a feladat teljesítése után a csoport felbomlik. A holonikus rendszerek struktúrájának 4

5 lényeges tulajdonsága, hogy egy adott holon akár több csoport részeleme is lehet. A rendszerben található holonok viselkedését kötött szabályok és rugalmas stratégiák vezérlik. A kötött szabályok a rendszer konfigurációjára, az elemek közötti kapcsolatteremtésre, kommunikációra vonatkoznak, míg a különböző stratégiák az autonóm holonok működésének lehetséges változatait határozzák meg. Ezen stratégiák figyelembevételével dönthetnek az egyes elemek arról, hogy részt vesznek-e bizonyos feladatok elvégzésében, bekapcsolódnak-e valamely csoport munkájába vagy sem. A fent bemutatott működési mechanizmus fontos követelménye a fejlett kommunikációs rendszer. A holonokon belüli elemek között a kapcsolat sokkal intenzívebb mint a holon határain kívül, illetve belül elhelyezkedő részek között (2. ábra). A holonikus rendszerek felépítése a részegységek egymásba ágyazott hierarchiája. Ez a szerkezet nem jelent alá- vagy fölérendeltségi viszonyt, csupán strukturális hierarchiáról van szó. A közös feladatmegoldás során elképzelhető olyan szituáció, amikor kialakulnak alá és fölérendeltségi viszonyok, de ez csak időleges lehet. Ezt a hierarchiát Koestler holarchiának nevezte el. A holarchiában az egyes összetevők autonóm, egész részei az alsóbb szinteknek, ugyanakkor szerves alkotóelemei egy közös feladatot ellátó csoportosulásnak, egy fölsőbb szinten elhelyezkedő egésznek. A különböző részegységek az azonos szinteken kooperálnak egy-egy komplex feladat elvégzésének az érdekében. Ez látható a 2 ábrán. Holarchia Holon Holon Holon Holarchia Együtműködés Autonóm holon Együtműködés Autonóm holon 2 ábra Holarchia és kooperáció Holonikus gyártórendszerek Koestler munkája hasznos háttérnek bizonyult a gyártórendszerek területén. A holonikus rendszerekről felépített koncepcióját az IMS (Intelligent Manufacturing System Program) keretén belül a HMS (Holonic Manufacturing System) konzorcium átvette és holonikus 5

6 gyártórendszerek (HMSs, Holonic Manufacturing Systems) kifejlesztését tűzte ki célul. Az alkalmazhatóság érdekében azonban precízebb és határozottabb terminológiai definíciókat vezettek be a holon, holarchia, holonikus rendszer, stb. kifejezésekre. Néhány fontosabb definíció az alábbiakban [5]: Holon: Autonóm és kooperatív egység a gyártórendszerben, amely átalakít, szállít, raktároz fizikai objektumokat és/vagy információt dolgoz fel. A holonok általában egy információ feldolgozó és egy fizikai feldolgozó egységgel rendelkeznek. Adott holon másiknak a része lehet. Autonómia: Adott egységnek azon tulajdonsága, amelynek a segítségével önmaga által létrehozott terveket és stratégiákat alkalmaz, illetve végrehajt. Együttműködés: Az a folyamat, amelynek során a holonok egy halmaza kölcsönösen elfogadható tervet dolgoz ki, és végrehajtja azt. Autonómia: Önütemezés Önszabályozás Önjavítás Önbeállítás Kooperáció: Tárgyalás Kommunikáció HOLON Belső Algoritmusok 3 ábra A holonok két legfontosabb tulajdonsága Holarchia: Együttműködésre képes holonok rendszere, amely adott cél elérésének érdekében működik. A holarchia meghatározza a kooperáció (együttműködés) alapvető szabályait, így korlátozza a résztvevő holonok autonómiáját. Holonikus gyártórendszer: Olyan holarchia, amely összefogja a termelési folyamat minden fázisát a megrendeléstől, a tervezésen, a konkrét gyártáson, az összeszerelésen keresztül a marketingig. Holonikus tulajdonságok: Azon tulajdonságok együttese, amely egy egységet holonná tesz. Minimális követelmény az autonómia és az együttműködési képesség 3 ábra. 6

7 Holarchia Ember Vezérlés Belépő Objektum Feldolgozó egység Feldolgozott Objektum 4 ábra Embertől függő holon A holonikus gyártórendszerekbe könnyen beilleszthető az ember, hisz autonóm és együttműködésre képes, egyszerűen integrálható a gépi és az emberi döntéshozás. A holonoknak, más holonok mellett gyakran része lehet az ember is, pl. szállító holon vagy előkészítő holon. Az ilyen típusú egységekben az ember is önálló holon, szerves összetevője egy komplex feladatot ellátó csoportosulásnak. Ezeket az egységeket embertől függő holonoknak nevezzük. Ilyen struktúrát ábrázol a 4 ábra. Holonikus gyártási környezet vázlata látható a 5 ábrán. Az ilyen holonikus gyártórendszerekben elkülöníthető egy információfolyam, valamint egy anyagfolyam. A rendszer működésének kiindulópontja a fogyasztó C objektum szükséglete. Ezt dolgozza fel az információs holon, majd kapcsolatba lép egy gyártó holonnal, amely képes az adott termék alkatrészeinek legyártására. Az alkatrészek mozgatását szállító holonok segítségével végzik és több összetevő esetén az összeszereléssel külön részegység foglalkozik. Az ábrán vázolt rendszerben a végső kiszállítást is, a gyártóegységhez tartozó, erre a feladatra alkalmas holon végzi. Az információs és a szállító holonok segítségével a fogyasztó szerves részévé válik a holonikus gyáregységnek, ami rendkívül rugalmassá teszi annak működését. Feltétlenül meg kell említeni, hogy a holonikus gyártással foglakozó vizsgálatok jelenleg még kezdeti stádiumban vannak, de az elosztott struktúrájú gyártórendszerek kutatásának területén egyik legígéretesebb próbálkozásnak számítanak. A holonikus struktúra megválaszolásra váró kérdések sokaságát veti fel. Figyelembe véve, hogy a holonoknak valós körülmények között kell működniük, ahol a szenzorjelek feldolgozása, a bizonytalanság kezelése és a tanulás elengedhetetlen feltételek, a neurális hálókon, a fuzzy technikákon és a hibrid mesterséges 7

8 intelligencia megközelítéseken alapuló módszerek várhatóan nagy szerepet játszhatnak a felmerülő problémák megoldásában. Központi probléma, hogy miként biztosítható az autonóm egységek csoportba tömörülése és a csoporton belül olyan feladatok elvégzése, amelyhez több résztvevő szükségeltetik. Hogyan vehetők rá a holonok a kooperációra? Vannak-e garanciák arra, hogy a holonok elvégzik ezeket a feladatokat? Kiszámítható-e egy ilyen rendszer működése? A kérdések megválaszolására a világ több pontján indultak kutatások. Egy lehetséges megoldásnak ígérkezik a feladatok elvégzéséhez bevezetett büntetés/jutalom rendszer, ahol a résztvevők minél több jutalom Anyag folyam Információfolyam Holonikus alrendszer B Objektum Információs holon Gyártó holon Szállító holon Összeszerelő holon C Objektum szükséglet! A Objektum A Objektum C Objektum Fogyasztó Szállító holon 5 ábra Holonikus gyártórendszer struktúrája megszerzésére törekednek [6]. Megoldás lehet a piaci törvényszerűségek alkalmazása a holonikus rendszerekben [7]. Megvalósított, komplett holonikus gyártóegységekről még nem tudunk, de részrendszerek működéséről már jelentek meg publikációk [3],[4]. 8

9 A fraktális vállalat A fraktál gyártás kapcsán sokszor előfordul a fraktális vállalat elnevezés. A fraktális vállalat fogalmát H.J. Warnecke vezette be a Revolution der Unternehmenskultur-Das Fraktale Unternehmen című könyvében 1992-ben, amelyet a nagy érdeklődésre való tekintettel ban angol nyelven is kiadtak ( The Fractal Company, a revolution in corporate culture ) [8]. A magyar kifejezés a német cím fordítása. Ha a fraktál gyártás címszóval találkozik az olvasó azonnal gyártórendszerekre gondol. A fraktális vállalat fordítás jobban tükrözi a német szerző elképzeléseit, mert koncepciójának központi eleme a vállalati szervezet, annak felépítése és működése. A vállalat szó jelen esetben sokkal inkább az iparban tevékenykedő, termeléssel foglalkozó vállalatot jelenti, de a rá vonatkozó megállapítások értelmezhetők bármely szervezetre. A koncepció bevezetésének célja, egy olyan szervezeti struktúra bemutatása, amely alkalmas a nyugat-európai nagyvállalatok szerkezetének átalakítására, annak érdekében, hogy működésük sikeres legyen a rendkívül változékony környezetben. A fraktális vállalat kisebb részegységekből, az ún. fraktálokból áll. Az elnevezés a fraktál geometriából származik és a szerző azért választotta ezt a nevet, mert a fraktálok éppen olyan tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyek alkalmassá tehetnek egy mai ipari vállalatot a sikeres jövőbeni működésre. Ezek a tulajdonságok a következők: hasonlóság, önszerveződés és dinamizmus. A fraktális vállalat elemeinek és azok tulajdonságainak definíciói: Fraktál: önállóan cselekvő szervezeti egység, amelynek céljai és teljesítménye pontosan meghatározható. Hasonlóság: a fraktálok egymáshoz hasonlóak, mindegyik valamilyen szolgáltatást végez. Önszerveződés: A fraktálok önszerveződőek; az önszerveződés két szintű: - operatív szint: konkrét feladatok esetében a fraktálok önmaguk határozzák meg belső struktúrájukat és működésüket; - stratégiai, taktikai szint: a fraktálok hosszútávú céljaikat egy iteratív, kooperációs folyamat során határozzák meg, melynek során folyamatosan egyeztetnek az őket tartalmazó egységekkel. Dönthetnek belső, illetve külső kapcsolatok teremtéséről. Saját 9

10 maguk határozzák meg a szükséges információk jellegét és terjedelmét. A fraktálok képesek önmagukat újrastrukturálni, regenerálni, valamint feloszlatni. Célrendszer: a célrendszer, amely a komponens fraktálok egyéni céljaiból alakul ki nem lehet ellentmondásos. A fenti tulajdonságokkal rendelkező fraktálok hatékony információs rendszer támogatásával rendkívül rugalmas, dinamikusan változó rendszert alkotnak. A fraktális vállalat alapelemei a fent meghatározott tulajdonságokkal rendelkező fraktálok. A fraktálok újabb fraktálokat tartalmazhatnak, tehát az egymásba ágyazott felépítés, akárcsak a holonikus rendszereknél itt is létezik. A fraktálok tulajdonságai a szervezet belső működését jellemzik, éppen ezért külső szemlélő számára nehéz beazonosítani egy fraktális vállalat elvei alapján működő rendszert. Ha a vállalat keretein belül működik egy karbantartó műhely, amely önálló döntési jogkörrel rendelkezik, szolgáltatást nyújt és rendelkezik a felsorolt tulajdonságokkal (célorientált, önszerveződő, stb.), akkor nyugodtan tekinthető fraktálnak. Ha ilyen egységeket különítünk el szervezetünkön belül, egymáshoz hasonló elemekre (fraktálokra) bontottuk rendszerünket. Az elkülönített elemek egymáshoz hasonlóak, de belső felépítésük nem szükségszerűen azonos, 6 ábra. A fraktális vállalatot alkotó egységek lényeges tulajdonsága a célorientáció. Az egyes célok a fraktálok részvételével egy iteratív, dinamikus folyamat során alakulnak ki. Ha valamilyen ellentmondás van bizonyos egységek között, akkor azt kompromisszumos megoldással meg kell szüntetni. A globális célrendszer hierarchikus felépítésű, a vállalat célrendszere tartalmazza a benne tevékenykedő fraktálok célrendszerét, azok az őket tartalmazókét és így tovább. Ezen a hierarchián lefelé haladva a célok egyre specifikusabbak. A célkialakítási folyamatban a fraktál a fölötte elhelyezkedő szinttel folyamatosan egyeztet és ha ellentmondás van, akkor azt kompromisszummal feloldják. Ahhoz, hogy az említett folyamatok együttműködés révén lejátszódhassanak (végbemehessenek) rendkívül fejlett információs technológiára van szükség. A saját szabályozó rendszerrel és fejlett információs képességekkel rendelkező, önszerveződésre képes fraktálok ezért rendkívül rugalmasak és maximálisan alkalmazkodnak a folyamatos változásokhoz. 10

11 A fraktál A fraktál B fraktál B fraktál Hasonló elemek Belső, struktúrális különbségek 6 ábra Hasonlóság és különbség a fraktálok között Hasonlóság A szervezeten belül elkülönített fraktálok között a hasonlóság nem csak működésükre (szolgáltatás) vonatkozik. Minden fraktál célokkal rendelkezik és a célkialakítási folyamataik is hasonlóak. Lényeges követelmény a fraktálokkal szemben, hogy vállalkozó szemmel gondolkozzanak. A fraktális vállalatot alkotó egységek kisvállalkozásokként működnek a szervezeten belül. (Jó példa erre a javítóműhely, amely szolgáltatásával támogatja a gyártóegységeket.) Mint azt már korábban említettük a szervezetet alkotó fraktálok egymásba ágyazottak, de a hasonlósági kritériumnak továbbra is fenn kell maradni. A gyáron belüli kis gyárak is szolgáltatnak és céljaik vannak. A fraktálok egymáshoz való hasonlósága, akárcsak a geometriában, nem jelent azonosságot. Mivel az egyes problémák megoldására (szolgáltatás) több módszer kínálkozik, a fraktálok hasonló célok, illetve bemenő és kimenő változók mellett különböző belső felépítésűek lehetnek 7 ábra. 11

12 Belső felépítés Bemenet Kimenet Bemenet Kimenet 7 ábra Hasonló feladatot ellátó fraktálok belső felépítése különbözik A fraktális vállalat szerkezete dinamikusan változik. Új feladatok kapcsán új fraktálok alakulhatnak, a régiek feloszlathatják önmagukat, nagyobb csoportba tömörülhetnek, de minden esetben lényeges követelmény a hasonlóság fennmaradása. Az újrastrukturálódás során egy-egy fraktál nem szükségszerűen marad a vállalat része, abból kiválhat és teljesen önállóan működhet. Szolgáltatásait ezután a vállalaton kívül más külső szervezet is igénybe veheti. Ily módon önállóan működő, kisebb fraktális vállalatok hálózatba kötött rendszere alakul ki. Hasonló folyamat figyelhető meg a mai, nagy és nem megfelelő hatékonyságú, sokszor veszteséges konglomerátumok kisebb önálló egységekre bomlásakor. Minden vállalatnál léteznek stratégiai fontosságú egységek. A fraktális vállalat formájában működő szervezeteknél az ezeket az egységeket érintő folyamatos változások nem minden esetben szolgálják a vállalat hosszútávú céljait, ezért bizonyos funkciók központi irányítás alatt maradhatnak. Jó példa erre egy, a gyáron belüli tervezéssel foglalkozó osztály. Ez olyan szervezeti egység, ahol nagy mennyiségű tudás koncentrálódik. A gyár szervezeti felépítésének dinamikus változása tudáselszívó hatással lehet erre egységre (kulcsfontosságú szakemberek távozhatnak), ami nem szolgálja a vállalat globális céljait. Stratégiai fontosságú szervezeti egységek ezért maradnak központi irányítás alatt, de hasonlóan működnek mint a decentralizált fraktálok. Ezek az egységek nem monopolizálhatják az információt a vállalaton belül és nem törekedhetnek központi funkciók kisajátítására. Az információ egyetlen részleg kiváltsága sem lehet és elérése minden fraktál számára azonos feltételekhez kötött. A feladatok elvégzésekor a fraktálok minden esetben a teljességre törekednek. Ha a feladatot nem képesek önállóan elvégezni más fraktálok által nyújtott vagy központi szolgáltatást is igénybe vehetnek. Ha élnek ezzel a lehetőséggel, akkor a szolgáltatást csak korlátozott ideig 12

13 használják. A korábban már példaként említett javítóműhely is ilyen szolgáltatást végez, hisz egy, a gyártással foglalkozó fraktál bizonyos termék elkészítésekor korlátozott időre a javítóműhely szolgáltatásait is igénybe veszi. Önszerveződés A fraktális vállalaton belül az önszerveződés két szintjét különíthetjük el: operatív, és taktikai-stratégiai. Az első a rövidtávra vonatkozik, míg a taktikai és stratégiai a közép és hosszútávra. Az operatív önszerveződés azt jelenti, hogy a fraktál, adott szituációban saját keretein belül dönt belső struktúrájáról és működéséről. Ez nagymértékű decentralizációt jelent, hisz senki sem szólhat a fraktál saját belső struktúrájának kialakításába. A javítóműhely példájában ez azt jelenti, hogy a csoporton belül önmaguk döntenek arról, ki mikor és milyen feladatot lát el. Ezen felül a csoportot tagjai is sok esetben dönthetnek önállóan bizonyos feladatokat illetően. Ennek az önszerveződésnek egy sikeres példája a 3M termékfejlesztő csoportjában bevezetett eljárás. Az osztályon belül a fejlesztők munkaidejük 15%-át saját ötleteik megvalósítására fordíthatják. Munkájukba senki sem szól bele, sőt ha bizonyos kísérletek miatt esetleg pénzre van szükségük, akkor erre a célra egy központilag elkülönített pénzösszeg, éves szinten 1millió dollár, áll rendelkezésre. (A pénz elosztásáról egy bizottság dönt.) A 3M-nek évi 300millió dollárt hozó öntapadó post it üzenő-cédula éppen egy ilyen fejlesztésnek az eredménye. Az önszerveződés következő szintje, amely közép és hosszú távon értelmezhető a taktikai, illetve a stratégiai önszerveződés. A szerkezeti felépítés kialakítása vagy átalakítása a gyártórendszerekben és a szervezetekben egyaránt valamilyen külső hatás eredménye. Ezek a hatások általában olyan esetekben kerülnek felszínre, amikor valami oknál fogva a rendszer nem megfelelően látja el feladatát. Ez azt jelenti, hogy a szerkezet átalakítása reakció ezekre a visszajelzésekre. A fraktális vállalat esetében viszont folyamatos tanulás segítségével éppen ezen folyamatok kialakulását kell megakadályozni. Ez azt jelenti, hogy a rendszer pro-aktív módon, állandó tanulással, folyamatos és dinamikus önszerveződéssel előre reagál és elkerüli ezeket a helyzeteket. Hosszútávú céljaikat, szerkezetüket a fraktálok a visszajelzések figyelembevételével határozzák meg. Ezt dinamikus strukturálódásnak nevezzük. A szervezeti felépítés kialakításakor, megváltoztatásakor fontos az egységekben, illetve azok között végbemenő folyamatok figyelembe vétele, nem elégséges a részelemek statikus vizsgálata. 13

14 Csak ilyen szemléletmód mellett lehet biztosítani azt, hogy a vállalat a környezetében bekövetkező változásokra időben és megfelelő módon reagáljon. A folyamatok figyelése, a hibás döntések későbbi figyelembe vétele, a folyamatos helyzet-meghatározás a szervezeten belül, stb. igen nehéz feladatnak számítanak. A fraktálok hosszútávú célmeghatározásnak, a dinamikus újrastrukturálódásnak nincsenek kifejlesztett módszerei, a fraktális vállalat alapján működő szervezet esetén ez az egyik legnehezebben megoldható feladat. Ezeknél a folyamatoknál nagymértékű a bizonytalanság, szóba kerül az előző folyamatok tapasztalatainak felhasználhatósága, a tanulás kérdése, ami a mesterséges intelligencia eszközök használatának lehetőségét biztosítja. Dinamizmus és vitalitás A fraktális vállalat nem az első olyan szervezet-felépítési elképzelés, amely kis önálló egységek összefüggő rendszere. A gyártás területén már korábbról ismert a szegmentáció fogalma, aminek azonban hátránya a statikus szerkezet. A fraktálokkal szemben jóval nagyobb az elvárás. Minden fraktálnak rendelkeznie kell egy nagyon fontos tulajdonsággal a vitalitással. A vitalitás szó a biológia területéről származik és életerőt, életben maradást jelent. Általában élő szervezetekre jellemző tulajdonság, de használható a hasonló képességekkel rendelkező intelligens rendszerek leírására is. Az utóbbi időben a dinamikus környezeti változásokhoz alkalmazkodni képes egységek jellemzésére használják egyre gyakrabban. A fraktális vállalatok esetében a vitalitás, az a képesség, amelynek segítségével a fraktálok a változó környezeti hatások ellenére is képesek feladataik elvégzésére. A vitalitás nem más, mint a sikertényezők állandó figyelése és kutatása. Mik lehetnek ezek a tényezők: K+F, hatékonyság, logisztika, munkaerő, termékskála, termelési folyamatok, piaci helyzet, versenytársak pozíciója, pénzügyi lehetőségek, stb. A fraktálok ilyen szempontból való megfigyelése szakít az egydimenziós lineáris vizsgálattal és az egységeket komplex, többdimenziós térben tevékenykedő struktúraként kezeli. A fraktálok vitalitásának meghatározásakor két tényezőt szokás figyelembe venni. Az egyik a fraktál erőssége (képesség, szakértelem), ami belső tulajdonság, a másik az éppen aktuális környezeti követelmények összesége, mint külső jellemző. E két jellemző segítségével állítható össze a vitalitás portfolió térképe 8 ábra. 14

15 lehetőségek környezet vonzó ereje korlátozott vitalitás belső fejlesztés szükséges jó vitalitás kedvező felépítés a komponens gyengesége a komponens erőssége kedvezőtlen nincs továbbfejlődési lehetőség korlátozott vitalitás külső fejlesztés szükséges veszély környezet taszító ereje 8 ábra Vitalitás portfolió A fraktáloknak másik lényeges jellemzője, amely nem vizsgálható külön a vitalitástól, a dinamizmus. A dinamizmus leglényegesebb tényezője a fraktálok belső, illetve egymás közötti kapcsolatrendszere. A fraktális vállalat részleteinek meghatározásakor a fraktálokat úgy kell kialakítani, hogy a kapcsolatok (pl. anyagáram, információ, munkaerő) erőssége egy-egy fraktálon belül jóval intenzívebb, mint kifelé. (Ez a tulajdonság a holonikus rendszerekre is jellemző.) Ha a kapcsolatrendszerben változás történik, például egy új feladat elvégzésekor, A kapcsolatrendszer megváltozása következmény gyártást támogató fraktál (pl. karbantartás) gyártó fraktál 9 ábra Gyártási környezet dinamikus újrastrukturálása 15

16 akkor a szervezeti egységek felépítését át kell alakítani. Ilyen átalakítást ábrázol a 9 ábra. Az ábrán kezdetben két gyártóegység és három, ezt a tevékenységet támogató modul alkot egy-egy fraktált. Az új szituációban, ami lehet egy új feladat, a gyártó és a támogató fraktálok között megváltozik a kapcsolatrendszer. Ebben a helyzetben szerencsésebb ha új fraktálok jönnek létre a régiek helyett. Példa lehet erre az előzőekben már említett javítással foglalkozó egység, mint gyártást támogató fraktál és egy konkrét alkatrész gyártásával foglalkozó részleg. Kapcsolatrendszerük az újonnan beérkezett megrendelések nagy száma miatt megváltozik, mert a gyártással foglalkozó fraktál jóval többször igényli a javítóműhely szolgáltatásait. Célszerű tehát erre az időszakra a javítóműhelyt és az adott gyártó egységet egy fraktálként kezelni. Önálló döntési jogkörrel rendelkező egységek létrehozása a vállalaton belül, jó reakció lehet a gyorsan változó piaci körülményekre. Nagy, centralizált, hierarchikusan strukturált vállalatok kerültek ilyen helyzetbe, és nem térhettek ki a változtatás elől. Ez a folyamat azonban rendkívüli körültekintést igényel és mint azt már említettük a végeredmény nem lehet egy elemeire bontott statikus rendszer. Fraktális vállalatok kialakításánál az elsődleges feladat a menedzsmenté. A vállalatvezetésnek kell elkülöníteni a különböző részegységeket, azok nem önmaguktól alakulnak ki. Különböző módszerek ismertek a részrendszerek kialakítására. Fontosabbak ezek közül a következők: termék, gyártási eljárások, kommunikációs és információs követelmények, anyagfolyam, munkaerő középpontba helyezése. Utasításos rendszerben az említett módszerek valamelyikének alkalmazása során az eredmény nem lehet más, mint passzív szegmentumok létrejötte a vállalaton belül. Ezzel szemben, ha fraktálokból álló vállalat kialakítása a célunk, Múlt Jövő management management utasítás célok korlátok passzív egységek létrehozása és felbontása aktív fraktálok létrehozása és felbontása 10 ábra Statikus szegmensek és fraktálok kialakítása közötti különbség 16

17 akkor a felbontás nem lehet egyszerű tárgyias feldarabolás. Figyelembe kell venni a vállalatokon belüli folyamatokat, a különböző részegységek közötti kapcsolatrendszert, az elsődleges felosztási szempontként nem minden esetben a terméket kell figyelembe venni. A szegmensek és a fraktálok közötti alapvető különbségeket tartalmazza a 1 táblázat, kialakításuk közötti különbség látható a 10 ábrán. szegmensek vállalaton belül - gyártás - egyszeri szerkezet kialakítás, külső hatás következtében - stabil környezetben alkalmazható - előre meghatározott célok irányába fraktálok - szolgáltatás (tágabb értelmezésben) - folyamatos újrastrukturálás - változó környezetben alkalmazható - iteratív folyamat útján kialakított célok - megszervezik és irányítják önmagukat 1 Táblázat Célkialakítási folyamat A célkialakítási folyamat a teljes vállalat működésének alapvető mozgatórugója. Az egyes fraktálok céljai nem felülről érkező kényszerítés hatására, hanem egy állandóan működő koordinációs folyamat során alakulnak ki, amelyben minden fraktál részt vesz. A globális célrendszer, az egyes fraktálok céljainak összessége, hierarchikus felépítésű. A teljes célrendszer ellentmondás mentességét ez a hierarchikus felépítés biztosítja. A fraktális vállalat különböző fraktálok egymásba ágyazott rendszere. Az egymásba ágyazottság nem csak a fraktálok szerkezetére vonatkozik, hanem célrendszerükre is. Ha a teljes célrendszert lebontjuk, akkor a különböző szinteken elhelyezkedő fraktálok célrendszere tartalmazza az őket alkotó fraktálok céljait. Ezen a hierarchián lefele haladva egészen a gyártási folyamatig a célok egyre specifikusabbak. A célok meghatározása az egy szinttel feljebb elhelyezkedő fraktállal történő folyamatos egyeztetés útján valósul meg egy, olyan cél-keretrendszerben, amelyet a magasabb szinten elhelyezkedő fraktál biztosít a benne találhatók számára. A koordinációs folyamat állandó ezért az ellentmondások azonnal feloldhatók. A szervezés és vezetés területéről ismert a Megegyezéses Eredménycélokkal való Vezetés, MEV (Management by Objectives). Ez a módszer fontos mérföldkő a szervezet fejlesztés 17

18 területén, mert az egyén számára megadatik az önálló célok megfogalmazásának lehetősége és az azokhoz vezető út kijelölése. A módszer jól alkalmazható fraktális vállalat területén is. A célkialakítási folyamat nyomon követéséhez vegyük példának egy kutatóintézet működését. A kutatóintézetben általában a munkatársak nagyon specifikus területeken dolgoznak. Ezeken a területeken az adott kutatók nagyobb szakértelemmel rendelkeznek, ezért logikusnak tűnik a szakterülethez kapcsolódó döntések és az ezzel járó felelősség delegálása. Új kutatási területekre való belépés, bizonyos kísérletek felfüggesztése az adott területen dolgozó csoport döntésének következménye. Új kutatási problémákon dolgozó csoportok kialakítása, közelálló szakterületeken dolgozó team-ek összeolvadása, halálra ítélt kutatások megszüntetése a kutatóintézet szervezeti felépítését állandóan változtatják. Ezt a változást az intézet kutatómunkájába rövidebb ideig résztvevő fiatalok fluktuációja is befolyásolja. Nézzük meg közelebbről az ilyen fiatal kutatók céljait. Az intézetbe érkező fiatalok célja további tudás, és az ezzel járó tudományos fokozat megszerzése. Ez egyéni cél. A cél elérésének érdekében megfelelő környezetre van szükség, biztonságos anyagi háttér, közvetlen kapcsolatrendszer a kutatóhelyen, szakterülettel kapcsolatos információk könnyű elérhetősége, stb. Az intézet anyagi hátterének viszonylag nagy része ipari projektekből származik, ezért célja az ilyen projektekben való részvétel és ezen keresztül technológiai transzfer az iparba. A kutatóknak viszont érdekük a projektekben való részvétel, hisz a már említett célok mellett fő szempontjuk lehet az is, hogy megszerzett tudásuk piacképes legyen. Ennek érdekében a fiatal kutató elmélyed egy adott szakterületen és doktori dolgozatának elkészítéséig eredményeit publikálja, hírnevet szerez magának amely akár későbbi projektekben való részvételt is lehetővé tesz. Munkája folyamán a kutató saját céljaival befolyásolja csoport tevékenységi körének irányát. A munka során a kutatók folyamatosan konzultálnak a csoport vezetőjével, akinek a feladata a tanácsadás, támogatás biztosítása egyszerűen csak a dolgok gördülékenységének biztosítása. Az intézmény vezetésének feladata az intézet működtetése, szervezetének kialakítása vagy átalakítása. A tapasztalatok azt mutatják, hogy ezek a átalakítások nem fent eldöntött kérdések, hanem alsó szinten végbement folyamatok következményei. Ha az intézet általános célját (iparban tevékenykedő vállalatok számára végzett kutatások) lebontjuk a laboratóriumok szintjére, majd az itt tevékenykedő kutatók céljainak szintjére, akkor egy hierarchikus felépítésű célrendszert kapunk, melyben lefelé haladva a célok egyre specifikusabbak. Operatív szinten minden a csoporton belül dől el, hosszútávon a csoport 18

19 tagjainak céljai, amelyek a csoportvezetővel történt folyamatos egyeztetés útján alakultak ki, befolyásolják az intézet célrendszerét. Mint azt már korábban említettük szükség lehet olyan szolgáltatásokra, amelyek csak központi irányítás alatt működhetnek. A kutatóintézet esetében ilyen a könyvtár vagy a számítógépes hálózat. Ezek szolgáltatásait bármely kutató ugyanolyan feltételekkel veheti igénybe. Összegezve megállapítható, hogy a fraktális vállalat jellemzői jól megfigyelhetők a kutatóintézetek szervezeti felépítésében és azok működésében. A célrendszer kialakításának ezt a módját igen kevés szervezet alkalmazza. Csoportok, divíziók által kialakított célokat a vezetéssel való egyeztetés és megfelelő módosítás után még Szervezeti célok célrendszer meghatározása visszacsastolás segítségével célok keretrendszere A fraktál céljai B fraktál céljai 11 ábra A célrendszer kialakítása (Warnecke 1993) kevés helyen valósítottak meg, de ott ahol ezek a módszerek alkalmazásra kerültek pozitív eredményeket értek el. A 11 ábrán a már bemutatott célkialakítási folyamat látható. Az operatív célok közötti ellentmondást egy keretrendszerben, a felsőbb szinten található fraktállal egyeztetve kell feloldani. Mint az a kutatóintézet példájában is felszínre került, az alsó szinten elhelyezkedő egységek egyéni céljai hosszú távon befolyásolják a szervezet struktúráját, működését és a globális célrendszert. A fraktális vállalat működéséhez a szervezeten belül összhangra van szükség. Azok a szervezetek, amelyek képesek az összhang megteremtésére és annak fenntartására tevékenységükön kívül ebből a belső összetartó erőből is profitálnak. 19

20 A fraktálok és holonok közötti különbség A holonikus gyártás és a fraktális vállalat koncepciója elosztott, autonóm elemekből álló, adaptív rendszereket mutat be és mindkét elképzelés a kevésbé merev, dinamikus újrakonfigurálható, a mai követelményeknek megfelelő gyártóüzemek szükségességét hangsúlyozza. Míg a korábban bemutatott holonikus gyártórendszerek elgondolás, mint az névből is kitűnik, a gyártórendszerekre koncentrál, addig a fraktális vállalat koncepciója a teljes szervezetet helyezi a középpontba. A holonikus gyártórendszerek kapcsán bemutatott részletek jobban definiáltak. A ma alkalmazható módszerek közül néhány (pl. objektum orientált programozás) kisebb-nagyobb korlátozással viszonylag jól használhatóak a holonikus rendszerek kialakításánál, működtetésénél. A fraktális vállalat esetében a definíciók kevésbé pontosak, ezért ez a megközelítés jóval tágabb és ezzel együtt kevésbé precíz technikákat ajánl az ilyen típusú szervezetek létrehozására. Mindkét esetben megfigyelhető az egymásba ágyazott felépítés, de míg a holonok elkülönítésére viszonylag jó támpontok adottak (funkciók szerinti kialakítás), addig a fraktáloknál a szolgáltatás szerinti felosztás jóval átfogóbb azért nehezebben dönthető el hol is húzható meg egy-egy fraktál határvonala. Természetesen a holonikus rendszerek kialakításánál is vannak kérdőjelek. Mint azt már korábban említettük fő kérdés, hogy miként bírhatók rá az egyes holonok a közös feladatmegoldásra. A holonikus rendszereknél máig vitatott és precízen nem definiált, hogy milyen mértékű alá-, illetve fölérendeltségi viszony szükséges az egyes elemek között a zökkenőmentes működés érdekében. Elképzelhető hogy magasabb szinten elhelyezkedő holonok tág, elnagyolt irányterveket küldenek az alsó szintekre és itt az érintettek egymással intenzíven kommunikálva alakítanak ki részleteket. A fraktálok együttműködésének kulcsa a globális célrendszer és azon belüli célkialakítási folyamat. Ezek a fogalmak szintén tág mozgási teret tesznek lehetővé fraktális vállalatok kialakításánál. Nem tisztázott a fraktális gyártóüzemekben, hogy a dinamikus újrastrukturálás folyamata mennyire automatizált. Fraktálokat alkotó gépek képesek önmaguktól más csoporthoz csatlakozni? Igen lényeges szempont mindkét rendszer esetében az ember integrálhatósága. Fraktális vállalat esetén az ember szükségszerű. Amikor célkialakítási folyamatról beszélünk ez szinte automatikusan maga után vonja az ember jelenlétét. A szervezet középpontba helyezése szintén ezt az állítást erősíti. Holonikus gyártórendszereknél ez nem annyira egyértelmű. Azt láttuk, hogy az emberi döntéshozás könnyedén alkalmazható ezekben a rendszerekben is, de a 20

Geoinformatika menedzsment

Geoinformatika menedzsment Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Földmérő- és Térinformatikai mérnök mesterszak Geoinformatika menedzsment BMEEOAFMFT4 Oktatási segédlet Tantárgyfelelős: Dr. Rózsa Szabolcs

Részletesebben

Az ERP rendszerek metamorfózisa Doktori értekezés

Az ERP rendszerek metamorfózisa Doktori értekezés Az ERP rendszerek metamorfózisa Doktori értekezés Készítette: dr. Ternai Katalin Budapest, 2008. 1 Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástani Ph.D. program Információrendszerek Tanszék Az ERP rendszerek

Részletesebben

Integrált vállalatirányítási rendszerek Dr. Kovács, Imre

Integrált vállalatirányítási rendszerek Dr. Kovács, Imre Integrált vállalatirányítási rendszerek Dr. Kovács, Imre Integrált vállalatirányítási rendszerek Dr. Kovács, Imre Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Szent István Egyetem Copyright 2011, Szent István

Részletesebben

A szervezeti kultúra mint összetartó, integráló erő egy virtuális szervezet mindennapjaiban

A szervezeti kultúra mint összetartó, integráló erő egy virtuális szervezet mindennapjaiban Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Vezetéstudományi Intézet A szervezeti kultúra mint összetartó, integráló erő egy virtuális szervezet mindennapjaiban A Magyar Elektronikus Könyvtár Készítette:

Részletesebben

Bevezető STRATÉGIAI ISMERET EMBERI ISMERET

Bevezető STRATÉGIAI ISMERET EMBERI ISMERET 3 Bevezető A menedzsmentet általában, mint az emberi közösségekben, a közös célra irányuló munka megszervezésével, a problémák megoldásával és az együttműködés biztosításával kapcsolatos tevékenységeket

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. INFORMÁCIÓS RENDSZEREK

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. INFORMÁCIÓS RENDSZEREK A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. INFORMÁCIÓS RENDSZEREK DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez a kiadvány a Gyakorlatorientált képzési

Részletesebben

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL Szent István Egyetem Gödöllő Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE KONTROLLINGGAL Doktori (Ph. D) értekezés Készítette: Hágen István

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés

Doktori (PhD) értekezés Szeptember 3.Szeptember 3.Szeptember 3. Szent István Egyetem Gödöllő Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés VÁLLALATI KAPCSOLATI RENDSZEREK A HAZAI KISKERESKEDELMI GYAKORLATBAN

Részletesebben

1. A DOLGOZAT ELŐZMÉNYEI, TÁRGYA...

1. A DOLGOZAT ELŐZMÉNYEI, TÁRGYA... TARTALOMJEGYZÉK 1. A DOLGOZAT ELŐZMÉNYEI, TÁRGYA... 3 1.1. A DOLGOZAT ELŐZMÉNYEI ÉS TÉMÁJA... 3 1.2. A TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA ÉS A DISSZERTÁCIÓ CÉLJA... 3 2. A DISSZERTÁCIÓ MÓDSZERTANA ÉS FORRÁSAI...

Részletesebben

Szervezetfejlesztési terv

Szervezetfejlesztési terv Szervezetfejlesztési terv A Chemium Kft. külpiaci terjeszkedéssel kapcsolatos szervezeti átalakulásának lehetőségei Készítette: Metodus kft. Budapest, Csenger u. 11. D. ép. fszt. 1 2013. december6. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szent István Egyetem. DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS

Szent István Egyetem. DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS Szent István Egyetem DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS A MAGYAR KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK INFORMÁCIÓGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS MAGATARTÁS-VIZSGÁLATA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FELSŐVEZETŐK INFORMÁCIÓGAZDÁLKODÁSI SZOKÁSAIRA

Részletesebben

Vállalat Gazdaságtan. Szerkesztette: Kelemen Tamás. BME Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék 2012.

Vállalat Gazdaságtan. Szerkesztette: Kelemen Tamás. BME Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék 2012. Vállalat Gazdaságtan Szerkesztette: Kelemen Tamás BME Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék 2012. 1 Bevezetés... 4 Vállalkozások kialakulása... 4 A Vállalkozás célja... 5 Vállalatok jogi szervezeti

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) Emberi erőforrás menedzsment HRM bemutatása, funkciói (munkakörelemzés, -értékelés, szervezeti kultúra, emberi erőforrás stratégia és tervezés,

Részletesebben

Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés

Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés tanulmány Budapest, 2009. november 1 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Tartalomjegyzék 2 2 Stratégiai menedzsment 6 2.1 A stratégiai vezetés fejlődési fázisai

Részletesebben

VÁLLALKOZÁS MENEDZSMENT

VÁLLALKOZÁS MENEDZSMENT SZENT ISTVÁN EGYETEM Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Üzemtani Tanszék VÁLLALKOZÁS MENEDZSMENT EGYETEMI JEGYZET Készítette: Dr. Kovács Árpád Endre Gödöllő, 2001 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 7 2.

Részletesebben

A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei

A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei Készítette: Tóth Tamás Témavezető: Dr. Káposzta József tanszékvezető,

Részletesebben

IT kontrolling. Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem. Gazdaság és Társadalomtudományi Kar

IT kontrolling. Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem. Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar IT kontrolling Csuhai Bernadett KGKIEG I. évfolyam Levelező tagozat Tartalom Tartalom...2 1. Bevezetés...3 2. Az információk

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Vállalatgazdasági és Szervezési Intézet

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Vállalatgazdasági és Szervezési Intézet Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Vállalatgazdasági és Szervezési Intézet Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. stratégiájának elemzése Belső konzulens neve és beosztása:

Részletesebben

Elérendő célok...128 5.2.2. A VIR bevezetése és életciklusa...128 5.2.3. Kontrolling támogatása...129 5.2.4. Üzleti intelligencia és szakértői

Elérendő célok...128 5.2.2. A VIR bevezetése és életciklusa...128 5.2.3. Kontrolling támogatása...129 5.2.4. Üzleti intelligencia és szakértői Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...1 Ábrák jegyzéke...6 Táblázatok jegyzéke...7 Előszó...8 1. Bevezető...10 1.1. A korszerű vállalatirányítás eszközei...10 1.2. A könyv felépítése...11 1.3. Az információs

Részletesebben

DR. SZEGHEGYI ÁGNES EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TÁVOKTATÁS C TANTERV

DR. SZEGHEGYI ÁGNES EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TÁVOKTATÁS C TANTERV DR. SZEGHEGYI ÁGNES EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT TÁVOKTATÁS C TANTERV Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 8 1 EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT, MINT STRATÉGIAI TÉNYEZŐ... 10 1.1 MENEDZSMENT DEFINÍCIÓJA, FELADATA, FUNKCIÓI...

Részletesebben

AZ ÉRTÉKINNOVÁCIÓ KITERJESZTÉSE

AZ ÉRTÉKINNOVÁCIÓ KITERJESZTÉSE MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSELMÉLET ÉS GYAKORLAT DOKTORI ISKOLÁJA ASWAD DINA AZ ÉRTÉKINNOVÁCIÓ KITERJESZTÉSE A BELSŐ ÉS KÜLSŐ ÜGYFÉLELÉGEDETTSÉGEN ALAPULÓ LOJALITÁSRA A doktori iskola

Részletesebben

Fülöp Gyula KISVÁLLALATI GAZDÁLKODÁS

Fülöp Gyula KISVÁLLALATI GAZDÁLKODÁS Fülöp Gyula KISVÁLLALATI GAZDÁLKODÁS Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Aula Kiadó - 2004 1 Írta: Fülöp Gyula A szerkesztésben közreműködött: Hernádi László, Horváth Ágnes Lektorálta:

Részletesebben

Szervezet- és vezetéselmélet (2008)

Szervezet- és vezetéselmélet (2008) Dobák Miklós: Szervezet- és vezetéselmélet (2008) Készítette: Láda Judit 1 / 51. oldal 1. A vez.szerv és a szervezetelméletek fejlődésének legfontosabb állomásai 1.1. Az ipari fejlődés korai szakaszai

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI FINNA HENRIETTA - TÓTH ZSUZSANNA ESZTER A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI Oktatási anyag a magyarországi kis- és középvállalkozások számára 1 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 4 1. Az európai

Részletesebben

12 ADATTÁR ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER. 1. tanulmány

12 ADATTÁR ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER. 1. tanulmány 12 ADATTÁR ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER 1. tanulmány 1. tanulmány: A stratégiai gondolkodás kialakulása a felsőoktatásban 13 Filep Bálint 4 Nagy Éva 5 : A stratégiai gondolkodás kialakulása a felsőoktatásban

Részletesebben

VÁLTOZÁS, VÁLTOZTATÁS, ÚJJÁALAKÍTÁS A MAI MAGYAR VÁLLALATI GYAKORLATBAN

VÁLTOZÁS, VÁLTOZTATÁS, ÚJJÁALAKÍTÁS A MAI MAGYAR VÁLLALATI GYAKORLATBAN VÁLTOZÁS, VÁLTOZTATÁS, ÚJJÁALAKÍTÁS A MAI MAGYAR VÁLLALATI GYAKORLATBAN DEÁK CSABA Vezetéstudományi Intézet Miskolci Egyetem A KUTATÁS CÉLJA, ELŐZMÉNYEI A mögöttünk álló évszázad jelentős változásokat

Részletesebben

A problémamegoldás elmélete

A problémamegoldás elmélete 1. oldal Fogalmak: - szintaktika: jelek egymás közötti kapcsolata - szigmatika: jelek és az objektum viszonya - szemantika: jelek és a tudati képmás viszonya - pragmatika: jelek és az ember viszonya(érzelmi

Részletesebben

Az Európai Képesítési Keretrendszer megvalósításának néhány fontos kérdése Az EKKR várható hatásai a nemzeti képesítési keretrendszerek fejlesztésére

Az Európai Képesítési Keretrendszer megvalósításának néhány fontos kérdése Az EKKR várható hatásai a nemzeti képesítési keretrendszerek fejlesztésére TÁMOP-4.1.3-08/1-2008-0004 A felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése Az Európai Képesítési Keretrendszer megvalósításának néhány fontos kérdése Az EKKR várható hatásai a nemzeti képesítési

Részletesebben

Stratégiai tervezés a szociális munkában

Stratégiai tervezés a szociális munkában Stratégiai tervezés a szociális munkában 1 2 Kőnig Éva (szerk.) Stratégiai tervezés a szociális munkában Debrecen, 2011 3 A kiadvány a Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszéke, valamint

Részletesebben

1. Bevezetés. 2. Az ERP rendszerek kialakulása

1. Bevezetés. 2. Az ERP rendszerek kialakulása 1. Bevezetés Az intézmények, hivatalok hatékony működtetésében, a cégek, vállalatok világában és a köztük folyó piaci versenyben egyre fontosabbá válik az általuk felhasznált informatikai rendszerek minél

Részletesebben