TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK LEÍRÁSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK LEÍRÁSA"

Átírás

1

2 TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK LEÍRÁSA Településszerkezet meghatározó elemei Belterületi határ Területfelhasználás Beépítésre szánt területek Lakóterületek Vegyes területek Gazdasági területek Különleges területek Be építésre nem szánt területek Közlekedési és közmterületek Zöldterületek Erdterületek Mezgazdasági területek Vízgazdasági területek Védett és védterületek Funkció - változtatások Infrastrukturális elemek TELEPÜLÉSSZERKEZET MEGHATÁROZÓ ELEMEI Igazgatási terület A község településszerkezetét az országos közútak és a dlutak hálózata, a csapadékvízgyjt csatorna (Félegyházi vízfolyás) határozza meg Az igazgatási területet szabályos ény-dk. irányú dlút hálózat jellemzi. Feltáró útja a 5302 j Kiskunfélegyháza-Izsák ill. a 5401 j E75 fúti bekötút, ezekre fzdik fel a belterület. A község területfelhasználását a homogenitás jellemzi. A mezgazdasági területeket (Szántók, kertek, gyümölcsösök, gyepek) szabdalja a lefolyástalan, belvizes területek. Táji megjelenést a természeti területek és beépítések együttesen határozzák meg. Az észak-déli irányú Félegyházi vízfolyás belvízgyjt mentén találhatók rét-, leveg területek és vízállások. A ha-os közigazgatási terület súlypontjában helyezkedik el a tervszer mveletben kijelölt szabályos osztású belterület. Az igazgatási terület tanyás beépítés, melyek az összeköt- és dlutak mentén találhatók. A mélyebb fekvés gyep mvelési ágú terület természetközeli területként számba vett. Ezeket védett mezgazdasági területként tartalmazza a terv, ahová új építés nem kerülhet. Belterület Kunszállás szabályos derékszög úthálózatú. Az 5401 j útra szervezdik a belterület, a község központját meghatározó intézmények is az út mentén helyezkednek el. A község tervezett közösségi épülete is a meglév központ-kiegészítéseképpen ide javasolt. Bvítéseket a racionális négyzetes településformát szem eltt tartva keleti és nyugati oldalon tervezünk.

3 A belterület szerkezete a hagyományos dlúthálózat figyelembevételével alakult. A belterületi telkek a falusias féss beépítések, telkek többségének nagyságok kb. 1500m2. A tervezett területi fejlesztések a meglév beépítések szerves folytatásai. BELTERÜLETI HATÁR A belterület a fejlesztéssel összefüggésben alakul, így a belterületi határ kiterjesztésre kerül a község keleti és nyugati oldalán a 5401 j út mentén. A belterület délkeleti oldalán a dlút menti lakóterületi fejlesztésnek nem feltétele a belterületi bevonás. A gazdasági és a különleges területek belterületi bevonását nem írja el a terv. TERÜLETFELHASZNÁLÁS Az igazgatási terület használati ill. beépítési szempontból az OTÉK szerinti területfelhasználási kategóriákba sorolt. B e é p í t é s r e s z á n t t e r ü l e t e k Beépítésre szánt területek építési használatuk szerint a következk: Lakóterület Településközpont vegyes terület Gazdasági terület Különleges terület Valamennyi beépítésre szánt terület az Országos településrendezési és építési követelmények (OTÉK) által elírt módon építési övezetekbe sorolt. Az építési övezetek jellemzését a telekméret, beépítési mód, beépítettség mértéke, építménymagasság, közmvesítettség mértéke, zöldfelületi mérték, környezetterhelési határérték, terepszint alatti építmények és a telek szélességi és mélységi mérete valamint a nyomvonal jelleg építményekre vonatkozó elírások adják. Lakóterületek A beépítésre szánt területen belül a legnagyobb kiterjedés területfelhasználási kategória. A stagnáló népességszám ellenére az épületállomány fokozatos cseréje, korszersítése, telkenkénti átépítése során a komfort nélküli ill. kislakások megsznésébl és a lakásmutató (lakásonkénti lakosszám) javuló értékébl adódnak a területi fejlesztési igények. Az új beépítésre lehetséget ad a belterület keleti és nyugati részén az országos út menti területeken új telek kiosztások. Új telkek száma: db. A lakóterületek övezeti tagolásában a használati,- telekalakítási különbségek érvényesíthetk: A jellemzen falusias jelleg lakóterületek övezeti tagolásának alapját a hagyományos utcafrontos féss és az elkertes féss beépítés adja. A településközpont vegyes terület a meglév intézmények körül és a település súlypontjában kerül kijelölésre. Településközpont vegyes terület a község ellátását biztosító intézmények elhelyezésére szolgál. A területen igazgatási-, kereskedelmi-, szolgáltató-, vendéglátó-, szálláshely-, egyházi-, oktatási-,

4 egészségügyi-, szociális-, sport építmények és az azokhoz kapcsolódó szolgálati lakások kaphatnak helyet. A felsoroltak lakóterületen belül is elhelyezhetk, a településközponti besorolás a jelentségüket emeli ki, a meghatározó intézmények telkein lakás lehetséges, de önálló lakótelek nem alakítható. Gazdasági területbe a gazdasági célú építmények elhelyezésére szolgáló területek és azok feltáró bels úthálózata sorolt. A meglév külterületi és belterületi gazdasági területeket a terv megtartja és bvíti. Kereskedelmi, szolgáltató terület a gazdasági tevékenységi célú építmények elhelyezésére szolgál a lakóterülettel határosan. Belterületen ilyen jelleg területi bvítés nem tervezett, a jelenleg meglévk kerülnek besorolásra. Ipari területbe megengedbb környezeti határértékek vonatkoznak, ezért a lakóterülettl távolabbi külterületi beépítésre szánt területek soroltak ide. A tojótelep kibvítésével kerül kijelölésre a külterületen ipar terület. Különleges területek Kunszállás különleges területei: a temet, a sportterület, vásártér és a bezárt, rekultiválandó hulladéklerakó. A szilárd hulladéklerakó felülvizsgálatát illetve rekultiválását követen a területen bármilyen hulladék lerakása (pl. építési törmelék) az elzetesen megkért szakhatósági hozzájárulással lehetséges. B e é p í t é s r e n e m s z á n t t e r ü l e t e k Beépítésre nem szánt területek az alábbiak Közlekedési és közmelhelyezési terület Zöldterület Erdterület Mezgazdasági terület Vízgazdálkodási terület Közlekedési -, és közmterületek Az OTÉK 26. szerinti közlekedési területek az alábbiak : Meglév és tervezett országos közutak -E75.számú Autópálya jel Kiskunfélegyháza-Jakabszállás összekötút jel E 75 összekötút Zöldterületek A meglév közparkok megtartását tartalmazza a terv. Erdterületek Szerkezeti terv a meglév erdket (nyilvántartás szerint) tartalmazza.

5 Mezgazdasági terület Mezgazdasági terület a község külterületének meghatározó része; beépítésre nem szánt terület jellemzen ide tartozik. Építési lehetségek a tanyás területen a belterület cca 1 km-es körzetében megvannak. Az igazgatási terület északi és déli részén a mezgazdasági területen OTÉK szerint építhetk sem helyezhetk el a képvisel-terület 15/2004(02.09.) Kt. sz. határozata alapján. A terület szélerm park céljáras tartalékolt. Vízgazdálkodási terület Kunszállás OTÉK szerinti vízgazdálkodási rendeltetés területe: Félegyházi vízfolyás és partja. VÉDETT ÉS VÉDTERÜLETEK A javasolt természetvédelmi területek a természetvédelmi adatszolgáltatás alapján kerültek jelölésre. A Félegyházi vízfolyás mentén jelölt természeti területek védelme javasolt. A településképi és építészeti értékvédelem az alábbiak javasoltak: Épületek: Templom 6 Hrsz Lakóház 372 Hrsz Lakóház 383 Hrsz Dózsa Gy. u. 25. Polgármesteri Hivatal 1 Hrsz Helyi néprajzi gyjtemény 379 Hrsz Szobrok: kereszt 4 Hrsz István király 5 Hrsz Milleneumi emlékm 375 Hrsz A település szisztematikus régészeti terep bejárása még nem készült el. Az autópálya építésének köszönheten több régészeti lelhely található. Régészeti lelhelyek:m5 úttal összefügg lelhelyek: 0301/4-14, 0299/ , 0285/6, 0285/41, 0285/39-22, 0287/16-17, 0297/45, 0296/25, 0285/17, 0288/12a, 0288/14d-16, 0295/33, 0288/9-10, 0285/17, 0288/4, Azonosított régészeti lelhely: 104 sz. tanya 0255/ A vonalas létesítmények, az utak, közmnyomvonalakat kísér védterületeinek nagysága a szabványok ill. az egyes üzemeltetk igénye szerint került meghatározásra. A megszüntetett hulladéklerakó környezetvédelmi felülvizsgálat eredménye szerint rekultiválandó.

6 FUNKCIÓ VÁLTOZTATÁSOK A településszerkezeti terv az adottságokból és a regionális lehetségekbl kiindulva az önkormányzat fejlesztési szándékának területi megfogalmazását adja. A tervezett funkcióváltozások is ebbl vezethetk le. A beépített részeken jelents funkcióváltást nem céloz meg a terv. Új beépítés lakóterületi funkcióval a belterületi határ kiterjesztésével a község keleti és nyugati részén tervezett, a településfejlesztési koncepcióval és annak jóváhagyását követ képviseltestületi döntések szerint. INFRASTRUKTÚRÁLIS VÁLTOZTATÁSOK A település igazgatási területén tervezett jelents fejlesztés nem tervezett. Amennyiben a Budapest-Szeged autópályának lehajtója épül, akkor az olyan forgalmi terhelést ró a falura, mely szükségessé teszi a községet elkerül út megépülését. A tervezett útvonal tehermentesíti a községközpontot az átmen forgalomtól. A tervezett beépítések közmves ellátása a belterületi hálózat továbbfejlesztésével valósítható meg.

7 Kunszállás Községi Önkormányzat K i v o n a t a kunszállási Önkormányzat Képviseltestületének én megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzkönyvébl. 58/2011.( )ÖH Kunszállás Község Településszerkezeti Tervének módosítása H a t á r o z a t Kunszállás Község Képvisel-testülete az épített környezet alakításáról és védelmérl szóló 1997.évi LXXVIII. törvény 6. (3)a) alapján biztosított jogkörében településszerkezeti tervét az alábbiak szerint módosítja: 1.) Úthálózatot kiegészíti, amely során: a.) Városföld irányában a meglév dlút nyomvonalán településközi összekötutat jelöl ki. b.) Fülöpjakab - Jakabszállás és Bugac irányokba kerékpárutakat jelöl ki. c.) Cines és Somogyi Lovas Központ összeköttetésének javítása érdekében az István király utcát nyugati irányban meghosszabbítja. 2.) Mezgazdasági terület helyett különleges beépítésre nem szánt szabadids területeket jelöl a) volt ltér helyén a meglév terepalakulatok megtartása mellett b) Cines térségében. 3.) Zöldterületet jelöl ki, illetve a meglév zöldterület határvonalát módosítja a következ helyszíneken: a) Sportterület egy részén b) Templomkertnél 4.) Általános mezgazdasági területbl 119 ha-t kertes mezgazdasági területbe sorol a Hátasés a Malom dlben. 5.) A településfejlesztési koncepció lakásfejlesztési javaslata alapján a) általános mezgazdasági terület helyén kertvárosias lakóterületeket kijelöl ki a Somogyi Lovas Központ és belterület között b) a fülöpjakabi út északi oldalán mezgazdasági területet lakóterületi beépítésre tartalékol

8 6.) Általános mezgazdasági területet különleges beépítésre szánt mezgazdasági üzemi területre módosítja a 0261/41 hrsz-ú telken, egyidejleg a Hunyadi utca folytatásában kijelölt ugyanekkora ipari területet mezgazdasági területben hagy. 7.) Páka dlben a Júlia Malomtól északra 20 ha-os általános mezgazdasági területet kereskedelmi szolgáltató gazdasági területbe sorol. 8.) Az országos területrendezési terv alapján a nagysebesség vasút nyomvonalat ábrázolja. 9.) Az 1.-8.) pontban foglaltak átvezetését tartalmazó 1. melléklet szerinti igazgatási terület (T-1) jel szerkezeti tervét és a 2. melléklet szerinti belterület (T-2) jel szerkezeti tervét jóváhagyja. Felels: Képvisel-testület Határid: augusztus 15. K. m. f. /: Kovács Imre :/ sk. /: dr. Bóna Csaba :/ sk. polgármester jegyz A kiadmány hiteléül: Seres Katalin jegyzkönyvvezet

9 Kunszállás Községi Önkormányzat K i v o n a t a kunszállási Önkormányzat Képvisel-testületének én megtartott nyílt ülésének jegyzkönyvébl. 80/2014.(IX.29.) ÖH Kunszállás község településszerkezeti tervének módosítása H a t á r o z a t Kunszállás Község Önkormányzatának Képvisel-testülete a településszerkezeti tervét az alábbiakban módosítja: 1.)Az 1. melléklet szerint: a) mezgazdasági terület helyén 1,8 ha különleges beépítésre szánt borászati területet jelöl ki. b) településközpont vegyes területet a Kossuth utca ÉK-i oldalán 0,5 ha-ral kiterjeszti. 2.) A régészeti lelhelyeket az állami adatok átvételével kiegészíti a 2. melléklet szerint a belterülettl DNY-ra. 3.) A biológiai aktivitásérték változatlansága érdekében mezgazdasági terület helyén 5 ha erdterületet jelöl ki a 3. melléklet szerint. 4.) Irányadó elemként az ökológiai hálózat folytonos folyosó övezeti határvonallal a 4. melléklet szerint kiegészíti. 5.) A településszerkezeti tervi leírás az egyedi tájértékek 5. melléklet szerinti táblázatos jegyzékével kiegészül. Felels: Képvisel-testület, polgármester Határid: K. m. f. /: Kovács Imre :/ sk. /: dr. Bóna Csaba :/ sk. polgármester jegyz A kiadmány hiteléül: Szabó Renáta jegyzkönyvvezet

KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL

KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Kerepes nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Véleményezésre elkészített terv 2015. április Készítette: Ertl Antal TT 07-0075 településtervező TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ 2/2005.(I.11.) KORM. RENDELET SZERINT 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési dokumentáció alátámasztására

Részletesebben

D E M E C S E R V Á R O S T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V É N E K 2 0 1 5. É V I M Ó D O S Í T Á S A D E M E C S E R, H U N Y A D I U

D E M E C S E R V Á R O S T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V É N E K 2 0 1 5. É V I M Ó D O S Í T Á S A D E M E C S E R, H U N Y A D I U NYÍRSÉGTERV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyháza, Mackó u. 6. sz. Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fax: (42) 421-303 Mobil: (06-30) 307-7371 E-mail: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu Web:

Részletesebben

önkormányzati határozat-tervezet

önkormányzati határozat-tervezet Csákvár Önkormányzatának /2012. (.) sz. önkormányzati határozata Csákvár Község Településszerkezeti tervéről 1. Csákvár Önkormányzata elfogadja Csákvár Község Településszerkezeti tervét. 2. Jelen határozat

Részletesebben

BÁTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK..SZÁMÚ. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL

BÁTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK..SZÁMÚ. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL 1. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HATÁROZAT BÁTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK..SZÁMÚ. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Bátya község Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához Környezeti vizsgálat (2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerint) FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához (jóváhagyott, végleges dokumentáció alátámasztó munkarésze)

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 14. SZÁMÚ FŐÚT HOLT-MOSONI-DUNA MOSONI-DUNA RÁBA 1

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 14. SZÁMÚ FŐÚT HOLT-MOSONI-DUNA MOSONI-DUNA RÁBA 1 GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 14. SZÁMÚ FŐÚT HOLT-MOSONI-DUNA MOSONI-DUNA RÁBA 1. SZÁMÚ FŐÚT KÖZIGAZGATÁSI HATÁR ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA I. KÖTET 2013. AUGUSZTUS MEGBÍZÓ:

Részletesebben

VÁL KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERV - HÉSZ

VÁL KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERV - HÉSZ VÁL SZABÁLYOZÁSI TERV, HÉSZ 1 VÁL KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERV - HÉSZ Megrendelı: Vál Község Önkormányzata 2473. Vál, Vajda János út 2. Tervezık: Generáltervezı: TTI-eurovia kft. 1116 Budapest, Vegyész utca

Részletesebben

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI ANYAG

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI ANYAG CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA Megbízó Csopak község Önkormányzata Ambrus Tibor polgármester 8229 Csopak, Petőfi

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KFT. H-1085 BUDAPEST, JÓZSEF KRT. 29. WWW.VATIKFT.HU TELEFON: (36 1) 413 0959 FAX: (36 1) 413 0958 TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

Részletesebben

MISKOLC. Megyei Jogú Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE. 2008. július

MISKOLC. Megyei Jogú Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE. 2008. július 2008. július MISKOLC Megyei Jogú Város HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE Mûépítész Építészeti Tervezõiroda Kft. * VÁTI Városépítési Tanácsadó és Tervezõ Iroda Kft. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

ÁLL.IG. EGYEZTETÉS TERVDOK. - VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ - 314/2012. KORM.R. 38. 2 0 1 4. M Á J U S H Ó

ÁLL.IG. EGYEZTETÉS TERVDOK. - VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ - 314/2012. KORM.R. 38. 2 0 1 4. M Á J U S H Ó NÓGRÁD 0104/50 HRSZ, 0208/1, 2 HRSZ ÉS 097/17 HRSZ TERÜLETEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA (TSZT/M1 ÉS TSZT/M2 ÉS SZT/M1 ÉS SZT/M2) 2 0 1 4. M Á J U S H Ó Z. É. M Ű H E L Y V

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVE 2011. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVE 2011. ÉVI FELÜLVIZSGÁLAT yeztetések után véglegesített, jóváhagyásra előkészített dokumentáció 0. 0. KISÚJSZÁLLÁS VÁROS SZABÁLYOZÁSI ERVE 0. ÉVI FELÜLVIZSGÁLA A SZABÁLYOZÁSI ERV BEN BEKÖVEKEZE VÁLOZÁSOK BEMUAÁSA SZ- SZ- SZ- Külterület

Részletesebben

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről 1. oldal 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730, Fax: 290-9191, E-mail: titkarsag@kasib.hu

SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730, Fax: 290-9191, E-mail: titkarsag@kasib.hu Megrendelő: KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2. Tervező: KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. KASIB DIN EN ISO 9001:2000 szerint, TÜV NORD CERT GmbH által tanúsítva M é r n ö k i M

Részletesebben

GÖDÖLLŐ, SZENT ISTVÁN EGYETEM 15, 16, 17, 18 SZ. TERÜLETEI SZT, HÉSZ MÓDOSÍTÁSA

GÖDÖLLŐ, SZENT ISTVÁN EGYETEM 15, 16, 17, 18 SZ. TERÜLETEI SZT, HÉSZ MÓDOSÍTÁSA MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT 1065. Bp., VI. Bajcsy Zsilinszky út. 31. I. POB: 1368 BP 5. PF 215, TEL: (36-1) 312 4570, 312-4573, FAX: (36-1) 312 2598 E MAIL: muhelyrt@muhelyrt.hu GÖDÖLLŐ, SZENT ISTVÁN

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS Hajdúnánás Város Településrendezési terv 2006-2011. évi módosításához

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS Hajdúnánás Város Településrendezési terv 2006-2011. évi módosításához KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS Hajdúnánás Város Településrendezési terv 2006-2011. évi módosításához I. BEVEZETÉS Hajdúnánás város jelenlegi hatályos Településrendezési Terve 2004-ben került elfogadásra. A Képviselı

Részletesebben

Révi Zsolt városi főépítész előterjesztése

Révi Zsolt városi főépítész előterjesztése 2 Révi Zsolt városi főépítész előterjesztése Javaslat Győr Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének, valamint a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006.

Részletesebben

ÉRD MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

ÉRD MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉRD MJV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Az új HÉSZ a korábbi szerkezetet jelentős részben megtartja, azonban a 2007 októberi HÉSZ felülvizsgálatának megfelelő módosítások, a már egyeztetett Településszerkezeti

Részletesebben

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről OptiJUS Opten Kft. I 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről 2014.3.15. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: a 11/2004. (VI.23.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: VO-8 /2014 Ügyiratszám: TERV- 1453 /2014.

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: VO-8 /2014 Ügyiratszám: TERV- 1453 /2014. DEBECEN MEGYEI JOGÚ VÁOS POLGÁMESTEI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IODA 0 Debrecen, Piac utca 0. sz. () -, () -00, fax.: - e-mail: foepitesziroda@ph.debrecen.hu Debrecen. számú vrk. Gázvezeték utca tervezett kiszolgáló

Részletesebben

A rendelet hatálya, alkalmazása

A rendelet hatálya, alkalmazása Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testületének többször módosított 32/2006. (2007. III. 6.) önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (egységes szerkezetben a 17/2011. (VII. 28.), a

Részletesebben

.HV]WKHO\9iURV.pSYLVHOWHVW OHWH.HV]WKHO\6HPPHOZHLVXWFiWyONHOHWUHHVWHU OHW Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2004. (III. 1.

.HV]WKHO\9iURV.pSYLVHOWHVW OHWH.HV]WKHO\6HPPHOZHLVXWFiWyONHOHWUHHVWHU OHW Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2004. (III. 1. .HV]WKHO\9iURV.pSYLVHOWHVW OHWH.HV]WKHO\6HPPHOZHLVXWFiWyONHOHWUHHVWHU OHW Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2004. (III. 1.) számú rendelete.hv]wkho\9iurv.psylvhowhvw OHWHD]pStWHWWN UQ\H]HWDODNtWiViUyOpVYpGHOPpUOV]yOypYL

Részletesebben

LAJOSMIZSE VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

LAJOSMIZSE VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA LAJOSMIZSE VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Jóváhagyva a 11/2008. (I. 22.) ÖH. határozattal 2008. február LAJOSMIZSE VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Jóváhagyva a 11/2008. (I. 22.) ÖH. határozattal

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Törökbálint Nagyközség Önkormányzatának 18/2001.(IX.18.) ÖK. rendelete Törökbálint Nagyközség Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetbe foglalva 2013. április 22-én + ) Törökbálint

Részletesebben

VÁC VÁROS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK M Ű L E Í R Á S O K. Tartalom

VÁC VÁROS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK M Ű L E Í R Á S O K. Tartalom ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK M Ű L E Í R Á S O K Tartalom TERVEZÉSI ELŐZMÉNYEK, A TERVKÉSZÍTÉS FOLYAMATA SZAKÁGI TERVJAVASLATOK: A.) VÁROSRENDEZÉS 1. Vác regionális kapcsolatai (röviden) 2. A Településszerkezeti

Részletesebben

BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ 1 BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A BUGYI IV. BÁNYA ÉS A PA-SA TANYA BŐVÍTÉSÉT ÉRINTŐEN JÓVÁHAGYOTT

Részletesebben

SZENTENDRE, Kálvária úti lakóterület fejlesztés KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS. 2008. November

SZENTENDRE, Kálvária úti lakóterület fejlesztés KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS. 2008. November SZENTENDRE, Kálvária úti lakóterület fejlesztés KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 2008. November Szentendre Kálvária úti lakóterület szabályozási terve KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS Készítették: Dr. Balogh Ákos (TT-1 11-0008/04,

Részletesebben