Az új kultúrtörténet -ről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az új kultúrtörténet -ről"

Átírás

1 MAJTÉNYI GYÖRGY Az új kultúrtörténet -ről Nyelvi fordulat kritikai fordulat kulturális fordulat Az egyes korszakok uralkodó diskurzusai döntik el, mikor mi számít egy adott közegben igaznak (tudományosnak); s a történésznek mindig a hegemóniára törekvő beszédmódok közegében kell saját e diskurzusoktól korántsem független álláspontját megjelenítenie. 1 A historiográfiai iskolák születése és hanyatlása kapcsán mindenkor érdemes kitérni arra a kontextusra, amelyben az egyes irányzatokhoz kötődő jelentések megszülettek, hogy ti. miért éppen az adott kijelentés fogalmazódott meg a vizsgált közegben. 2 Az új kultúrtörténet megteremtése így szemléltethető azon a folyamaton keresztül, melynek során az amerikai történészek az intellectual historynak tulajdonított korábbi tartalmakat kérdőjelezték meg. Az intellectual history kifejezést magyarra a szellemi élet történeteként, gondolkodástörténetként vagy intellektualista történetírásként fordítják. 3 E magyarításokból is következik, hogy a honi tudományos nyelvben nem létezik az amerikai irányzatnak pontosan megfeleltethető fogalom. A következőkben az irányzat angolszász gyökereit érzékeltetendő én az intellektualista történetírás fogalmat alkalmazom (az iskola francia elnevezése, histoire intellectuelle ugyancsak az angol eredetit követi). Az intellectual history elsősorban szellemi irányzatok történetével, társadalmi környezetükkel foglalkozik, különbözik így az eszmetörténettől (history of ideas), mely elsősorban a különböző iskolák teljesítményét, az egyes szerzők alkotásait vizsgálja, továbbá nem azonosítható a hagyományos értelemben vett művelődéstörténettel, kultúrtörténettel sem (cultural history). 4 1 Foucault, Michel: A diskurzus rendje. In: A fantasztikus könyvtár. Budapest, Magyarországon ezzel szemben jellegzetes az a történetírói attitűd, melyet az általam ismert vagy nekem tetsző történeti irodalom olvasata címkével illethetnénk (a Reading Foucault, Reading Ricour, Reading Hayden White típusú munkák nyomán), amikor is a historikus mindentudó narrátorként válogat a historiográfia általa adaptálhatónak vélt megállapításai között, és koherens történetfilozófiák állításaira alapozva, itt Foucault-nak igaza van, igazat adhatunk Hayden White -nak típusú mondatokkal stb. építi fel saját érvelését, és győzködi olvasóját saját igazáról. A narratívum szerkezetét tekintve ez hasonló eljárás, mint amikor a történész a múlt tényeit a tudományos rekonstrukció objektivitásában bízva cselekményesíti, s szövi egységes, valójában újabb történetté. 3 Chartier, Roger: A szellemi élet története vagy a szocio-kulturális történet. A francia irányzatok. (Ford. Kiss László) Történelmi Szemle, 27. évf. (1984) 3. sz ; LaCapra, Dominick: A gondolkodástörténet újraértelmezése és a szövegolvasás. In: Kisantal Tamás (szerk.): Tudomány és művészet között. (Ford. Hites Sándor) Budapest, ; Noiriel, Gerard: A történetírás válsága. Elméletek, irányzatok és viták a történelemről tudománnyá válásától napjainkig. 4. fejezet. (ford.: Balázs Eszter) Budapest, Szívós Erika: Politikai tudattalan és porba hullt királyi fő, avagy az új kultúrtörténet csapdái. Sic itur ad astra, XI. évf. (1999) 1. sz. ( ) 144. AETAS 20. évf szám 162

2 Az új kultúrtörténet -ről Elmélet és módszer Az intellektualista történetírás hagyományosan az amerikai szellemi mozgalmak története, az american thought jellegzetességeit elemezte. (Az amerikai társadalomtörténet 20. század eleji vállalkozásai az európai előtörténettel való szakítás jegyében ugyancsak az amerikai fejlődés sajátságait vizsgálták.) Az 1960-as évektől jelentkező új társadalomtörténet (new social history) a korábban elhanyagolt társadalmi csoportok történetének feltárására törekedett a marxi elmélet, az angol és a francia történetírás nyomán. Egy találó megjegyzés szerint a konzervatív társadalomtörténészek ekkoriban éppoly számosan voltak, mint a republikánus népénekesek. 5 Az új társadalomtörténészek a történelem alulnézetből megközelítés jegyében (from the bottom up) szemlélték és szemléltették a történelmet. 6 Számos tanulmány született a munkások, a rabszolgák, a cselédek, a nők vagy a feketék történelméről. 7 Az új típusú társadalomtörténet térhódítása hatással volt az intellektualista történetírás irányzatára; többen e területen is a társadalomtudományos elméletek adaptációját szorgalmazták, 8 és ez alkalmat kínált az intellektualista történetírásnak tulajdonított korábbi tartalmak újragondolására ban Cornwellben rendeztek konferenciát az európai intellektualista történetírásról; a rendezvényt az amerikai iskola megújításának, a tárgy és a módszertan újragondolásának szentelték, a konferenciakötetet 9 pedig az új intellektualista történetírás kézikönyvének szánták. Gérard Noiriel megállapítása szerint az irányzat formálódásának közvetlen oka az volt, hogy az itt megjelenő történészek többsége európai történelemmel foglalkozott, és közös fellépésükkel azokat a módszereket is védték, amelyek, úgy tűnt, az amerikai történetírásból a társadalomtudományos elméletek hatására kiveszőben voltak. 10 Közvetett céljuk pedig az lehetett, hogy ezáltal ők maguk és az általuk képviselt szemlélet is teret nyerjen az amerikai historiográfiában. Dominick LaCapra programadónak szánt esszéjében 11 az intellektualista történetírást szövegek történeteként értelmezte, s a narratívumok társadalmi környezetének vizsgálata helyett kontextuális értelmezésük mellett érvelt. E konferenciakötet szellemisége, konkrétan pedig az itt közölt egyik tanulmány kérdésfelvetése nyomán született az a megállapítás, hogy valójában nyelvi fordulat (linguistic turn) kezdődött az amerikai historiográfiában. 12 A fordulat megtörténtéről tudósító első szemléző cikk 1987-ben az amerikai történészcéh hivatalos folyóiratában, az American Historical Review-ban jelent meg. 13 A kifejezés használata gyorsan túlnőtt az intellektualista 5 Novick, Peter: That Noble Dream. The Objectivity Question and the American Historical Profession. Cambridge, 2. kiadás (első: 1988.) Brandt, Juliane: Társadalomtörténet az Egyesült Államokban. In: Bódy Zsombor Ö. Kovács József (szerk.): Bevezetés a társadalomtörténetbe. Hagyományok, irányzatok, módszerek. Budapest, ; Appleby, Joyce Hunt, Lynn Jacob, Margareth: Telling the Truth about History. New York London, ; Noiriel: A történetírás válsága, LaCapra, Dominick Kaplan, Steven L. (ed.): Modern European Intellectual History. Reappraisals and new perspectives. Ithaca London, Noiriel nyilvánvalóan a társadalomtörténet perspektívájából tekintett e történetírók próbálkozásaira. 11 LaCapra: A gondolkodástörténet újraértelmezése, Az első a nyelvi fordulatról még kérdőjellel tudósító írás: Jay, Martin: Should Intellectual History Take a Linguistic Turn? Reflections on the Habermas Gadamer Debate. In: Modern European Intellectual History Toews, John E.: Intellectual History after the Linguistic Turn: The Autonomy of Meaning and the Irreductibility of Experience. American Historical Review, 92. évf. (1987) 4. vol

3 Elmélet és módszer Majtényi György történetírás keretein, s az 1980-as évek végén már Európában is általánosan ismert volt. 14 A nyelvi fordulat kapcsán a legtöbbet hivatkozott könyv amit ennek nyomán a változás egyik elindítójának tartanak Hayden White Metahistory-ja (1973); 15 ebben White voltaképpen az intellektualista történetírás hagyományaiból következően a 19. századi történetírók és történetfilozófusok munkáit s az azokban megnyilvánuló elbeszélő formákat elemezte. A történészek műveire mint irodalmi alkotásokra tekintett, és az egyes munkákat a műfajok elméletén s a szövegek retorikai, tropikus és ideológiai felépítettségén keresztül jellemezte. 16 A Hayden White köpönyegéből előbújó történészekben ennek nyomán tudatosult, hogy a történeti művek is poétikai cselekedet eredményeképpen születnek, valamint a történetírók munkáit is jellemzi az elbeszélés eredendő szubjektivitása; és e felismerés kétségkívül irányította további útkereséseiket. A nyelv jelentésalkotó szerepének fölismerése az elméleti nyelvészet hatásának tudható be, s a historikusok irodalomelméleti munkák nyomán kezdték elemezni a történeti művek, források narratív szerkezetét. Az 1980-as évektől kezdődően jelentős hatással volt az amerikai történetírásra a francia mentalitástörténet (histoire des mentalités), s a historikusok Foucault hatására a diskurzusok így a történetírói szövegek szerepét hangsúlyozták a valóság formálásában. 17 Az amerikai historiográfiában a változás kiváltó okaként emellett a nyugat-európai társadalomtörténetet s az ún. kritikai elméleteket nevezik meg. Miként Gérard Noiriel szellemesen megállapítja: míg a nyelvi fordulat alapvetően amerikai találmány, addig a kritikai fordulat made in France termék. 18 Az Annales szerkesztői ugyanis 1988-ban, majd 1989-ben szerkesztőségi jegyzetben fordultak a történészvilághoz, melyben a társadalomtudományok körében tapasztalható elbizonytalanodás hatására új módszerek alkalmazását, egy interdiszciplináris módszertan megteremtését szorgalmazták. Az első felhívás címe nyomán szokás kritikai fordulatról beszélni. 19 A kritikai elmélet adaptációja további lehetőséget kínált az amerikai történészek számára a historiográfia megújításához, mivel hivatkozási alapot biztosított a legkülönbözőbb elméletek meghonosításához. Az állandó mozgást, a megújulást jelző szókapcsolatok (az új jelző, a másképp határozószó, vagy az újragondolás és a fordulat főnevek gyakori alkalmazása) is mutatják, hogy az es években a historiográfiában markánsan fogalmazódott meg a változás, a változtatás igénye. A törésvonalak és az időhatárok kijelölése azonban meglehetősen önkényes; van, aki például az amerikai történetírás 1960-as évektől történő alakulását egyetlen folyamatnak te- 14 Noiriel: A történetírás válsága, White, Hayden: Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth Century Europe. Baltimore, LaCapra Rethinking Intellectual History című könyvében számos más elmélet adaptációjára is vállalkozott: A poetics of Historiography: Hayden White s Tropics of Discourse.; Who rules metaphor? Paul Ricour s Theory of Discourse.; Habermas and the Grounding of Critical Theory.; Marxism and Intellectual History. In: LaCapra, Dominick: Rethinking Intellectual History. Tests, Contexts, Language. Ithaca-London, ; ; ; Hunt, Lynn: Introduction: History, Cultur, and Text. In: Hunt, Lynn (ed.): The New Cultural History. Berkeley Los Angeles London, Noiriel: A történetírás válsága, Histoire et sciences sociales. Un tournant critique? Annales E.S.C., 43. évf. (1988) 2. vol ; Histoire et sciences sociales: tentons l expérience. Annales E.S.C. 44. évf. (1989) 6. vol old. Lásd Czoch Gábor Sonkoly Gábor: Bevezető. In: Társadalomtörténet másképp. A francia társadalomtörténet új útjai a kilencvenes években. Debrecen,

4 Az új kultúrtörténet -ről Elmélet és módszer kinti, s a divatos fordulat kifejezéssel élve hosszan tartó társadalmi-nyelvi fordulatról beszél (sociolinguistic turn). 20 Az új kultúrtörténetről A régi történetírói iskolák megújítása rendszerint valamely reprezentatív eseményhez kapcsolódik (egy konferenciához vagy egy reprezentatív kötethez); s az új irányzatok megteremtésének emellett fontos momentuma még az új elnevezés megalkotása, létrehozásuk verbális gesztusa. A historikusok ilyenkor rendszerint visszapillantanak a korábbi irányzatok történetére, evolúciójára így határozva meg a régi és az új különbségét. (E demonstratív esemény jellemző mozzanata lehet egy emblematikus személyiség felvonultatása. Hayden White például személyes megjelenésével vagy konferenciakötetbe adott tanulmányával számos irányzat megszületését szentesítette már.) 1987-ben a California Egyetemen a Francia Tanulmányok Központja szervezett konferenciát annak tiszteletére, hogy Roger Chartier a Berkeley-n tett egy hónapos látogatást, és ennek a rendezvénynek lett az eredménye az új irányzat (new cultural history) létrejöttét demonstráló kötet. 21 (Az új kultúrtörténetnek tulajdonított tartalmak szoros kapcsolatot mutatnak Chartier-nek a Cornwell-i konferencián elmondott előadásával, melyben a társadalmi élet jelenségeire reflektáló kultúrtörténet mellett tört lándzsát. 22 ) A megalkotott elnevezés (új kultúrtörténet) egyfelől utalt az amerikai történetírás hagyományaitól való eltávolodásra, a gyökerekkel, az intellektualista történetírás iskolájával való szakításra, másfelől a régi kultúrtörténettől (művelődéstörténettől) való különbözőségre. Lynn Hunt a könyv bevezetőjében elsősorban az Annales körének hatását hangsúlyozta, s a franciaországi történetírásról adott áttekintést követően fogalmazta meg az új kultúrtörténet programját. 23 Nyilvánvaló, hogy az irányzat historiográfiai jelenlétét az előzmények bemutatásával, a viszonyítási és kapcsolódási pontok kijelölése révén lehetett tudatosítani. (Mégis, ha elfogadjuk az új történészek ama alapvetését, mely szerint a történetírói narratívum nem egyszerűen a valóság reprezentációja, a különböző irányzatok önreprezentációinak sem feltétlenül kell hitelt adnunk, mivel azok az egyes szerzők elméleti irányultságára adnak utólagos történeti magyarázatot.) A programadó kötet összegzi a történetírást ért, tudományágon kívüli hatásokat, így többek között az elméleti nyelvészet, az irodalomelmélet vagy az antropológia befolyását. Lényegi különbség az új kultúrtörténet és az új intellektualista történetírás között elsősorban a kutatás tárgyának megválasztásában tételezhető. Clifford Geertz értelmező antropológiája nyomán a történészek a kultúra fogalmát kiterjesztették a populáris kultúra megnyilvánulásaira is. A kultúra e felfogás szerint öröklött jelképrendszer, jelentés-összefüggések sűrű hálózata, mely az egyénnek segít eligazodni a környező világban. A sűrű leírás módszere e jelek megfejtését, szövegszerű olvasását jelenti. 24 További eligazítást nyújt 20 Jacob, Margaret C.: Science Studies after Social Construction: The Turn toward the Comparative and the Global. In: Bonell, Victoria E. Hunt, Lynn (eds.): Beyond the Cultural Turn. New Directions in the Study of Society and Culture. Berkeley Los Angeles London, , Hunt: The New Cultural History. Berkeley Los Angeles London, Chartier: A szellemi élet története, i. m. (Eredeti megjelenés: Chartier, Roger: Intellectual History or Sociocultural History? The French Trajectories. In: Modern European Intellectual History, i. m. 23 Hunt: Introduction, i. m. 24 Darnton, Robert: Intellectual and Cultural History. In: Kammen, Michael (ed.): The Past Before Us. Ithaca London, ; Hunt: The New Cultural History, Az új kultúrtörté- 165

5 Elmélet és módszer Majtényi György az irányzat lényegét illetően az a kötet, amely egy újabb konferencia után ugyanebben a sorozatban, Lynn Hunt társszerkesztésében jelent meg, mely már a címében is fordulatot emleget: A kulturális fordulaton túl (Beyond the Cultural Turn). A könyv az amerikai társadalomtudományt ért új hatásokat térképezi fel, illetőleg ezeknek az elméleteknek a korábbinál tudatosabb adaptációját célozza. A kulturális fordulat a nyelvi fordulat továbbvitelét jelenti, a szövegelemzés módszereinek kiterjesztését a kultúra legkülönbözőbb jelenségeinek elemzésére. 25 Az új kultúrtörténet irányzata mára az antropológiai szemlélet erőteljes térnyerése nyomán szinte megkülönböztethetetlenné vált az angolszász gyökerekkel rendelkező történeti antropológiától, noha egyes elméletek (irodalomelmélet, elméleti nyelvészet stb.) hatásai itt sokkal erőteljesebbnek mutatkoznak, és historiográfiai jelenlétének tudatosítását követően miként az Annales iskolája az Egyesült Államokban erőteljesen hatott a különböző nemzeti historiográfiák útkereséseire: viszonyítási ponttá vált a történetírásban. Ha fentebb kitértem a társadalomtörténet marxista elkötelezettségére, akkor ugyancsak meg kell emlékezni az új kultúrtörténet baloldali liberális szemléletéről, történetírói programjáról. A deklarált cél ezúttal is egy demokratikus, pluralista, a különböző társadalmi csoportok igazságainak hangot adó historiográfia megteremtése (volt). A historikusok így azt hangsúlyozták, hogy korábban a nemzeti történelem értelmezése során az egyes szerzők az objektivitás eszményének a jegyében bizonyos szempontokat a többi fölé emeltek. A többség szempontjait az állami ideológia jegyében általános érvényűnek tekintették, és ezáltal bizonyos hangokat (egyes csoportok történeteit) kizártak a történetírás kánonjából. Ezzel szemben a történetírás objektivitását az jelentheti, ha a historiográfia többféleképpen is képes reflektálni a múltra, mivel minden csoportnak saját történelme, másokéval szembeállítható történeti igazsága van. A történetírónak pedig vállalnia kell elfogultságait, és meg kell vallania szándékait az olvasó előtt. 26 Többen épp azt vetik az új történészek szemére, hogy nem egyszerűen szubjektív, hanem erősen részrehajló képeket festenek a történelemről. A munkáikat jellemző általános relativizmus nemcsak a konzervatív, de a marxista történészek ellenérzését is kiváltotta.) Az a felismerés, hogy a történeti források szövegként is elemezhetők, átformálta a történetírói szerepről vallott hagyományos elképzeléseket. 27 Az új történészek szerint, amikor a történettudósok azt hirdették, hogy mentesek az ideológiai kötöttségektől, és képesek arra, hogy a társadalmi valóságról érdek nélkül, objektíven írjanak, nem néztek szembe az elbeszélés alapvető relativizmusával. 28 A forrás megformálásának módja olyan jelentéseket hordoz, amelyeken keresztül nemcsak egy adott kultúra, hanem az alkotó maga is megnyilatkozik. E jelentések és az ezeknek megfelelő/megfeleltethető értelmezési lehetőségek neti elemzések kultúra fogalmának alapvető forrása a következő tanulmánygyűjtemény: Geertz, Clifford: The Interpretation of Cultures. New York, 1973., lásd különösen: 5 12., ben History and Sociology after the Linguistic Turn címmel, majd 1996-ban Studying Culture at the Linguistic Turn: History and Sociology címmel szerveztek tudományos ülést, s ez utóbbi előadásait tartalmazza a Beyond the Cultural Turn. Első tematikus egysége a kultúra fogalmával foglalkozik; bevezetőjében a szerkesztők egymás mellett említi Hayden White-ot és Clifford Geertz-öt. (White utószava zárja kötetet.) 5 6., Appleby Hunt Jacob: Telling the Truth about History, White, Hayden: Introduction: The Poetics of History. In: Metahistory White művének hatásához lásd Appleby Hunt Jacob: Telling the Truth about History, Biernacki, Richard: Method and Metaphor after the New Cultural History. In: Bonnel Hunt (ed.): Beyond the Cultural Turn, 73., 83. Halttunen, Karen: Cultural History and the Challenge of Narrativity. In: Bonnell Hunt: Beyond the Cultural Turn,

6 Az új kultúrtörténet -ről Elmélet és módszer számtalan, többek között kortól és befogadótól is függő, változó értelmű olvasatot tesznek lehetővé. A történész nem törekedhet egységes és egyedül érvényes strukturalista elmélet, csak hipotetikus elemzési modell megalkotására. A történetírói stílusnak ezzel a felismeréssel kapcsolatos átalakulását jelzi, hogy a többes szám első személyű elbeszélési mód helyébe az egyes szám első személyű narráció, a korábban gyakorta egyes számban használt főnevek, valóság, igazság stb. helyébe ezek többes számú változata lépett. Az interpretáció során a történész a politika- és a társadalomtudományok fogalmai helyett olyan kategóriákat kénytelen kölcsönözni elsősorban az irodalomelmélettől és a nyelvészettől, amelyek a történetinek tekintett narratíva poétikai értelmezését is lehetővé teszik. Így nyelvi jelekről beszél, s többek között a metafora és a szimbólum trópusainak leírására törekszik. Hayden White szerint a historikus alapvetően négyféle formában mondhatja el tárgyát a magyarázó stratégiának megfelelően: a románc, a komédia, a tragédia vagy a szatíra műfajában. 29 A történész elsődleges feladata a forrás jelentésszerkezetének megbontása, elemzése. A dekonstrukció során az írónak nemcsak a szöveg szemantikailag értelmezhető síkjával kell állandó kapcsolatot tartania, hanem a szöveggel mint nyelvi valósággal is. Az a felismerés, hogy minden narráció már önmagában is szubjektív értelmezés, segítheti a történetírót egy forráskritikus és önreflexív írásmód megtalálásában. 30 És éppen ez az új kultúrtörténészek deklarált célja: újraolvasni és újraolvastatni a régi módszerekkel már elcsépelt forrásokat, hogy öntudatos formálóivá váljanak egy többszereplős és többszempontú, az egyes narratívumokat magában foglaló metanarratívumnak. Ez a hatás a történetírásban természetszerűleg a személyes jellegűnek tekintett források (művészeti alkotások, interjúk, naplók, levelek) divatját eredményezte. 31 Tényszerűség és fikcionalitás Magyarországon is sokat olvashatunk az unalomig magyarázott történetfilozófusok elméleteiről, viszont szinte semmit az e teóriákat alkalmazó historikusok műveiről. Az alábbiakban empirikus kutatásokról számot adó munkákat ismertetek, melyek érzékeltetik, hogy a történetírás hagyományos feladatának s korábbi szerepének megkérdőjelezése nemcsak a stílus megváltozását, de egyes esetekben a műfaji korlátok szétfeszítését is eredményezte. Ennek sokat hivatkozott, klasszikus példája Simon Schama az Egyesült Államokban élő brit történész, művészettörténész Dead Certenties című könyve, mely két századi eseményről és az ezeket körbelengő mítoszokról szól. Schama szándékosan megszegi a történetírás konvencióit, hagyományos bizonyítási eljárásait (filológiai ellenőrizhetőség, tudományos stílus stb.), jóllehet könyvét nem tudományos munkaként határozza meg: törté- 29 Nemcsak a magyarázó stratégia lehet szerinte négyféle, hanem az érvelést, illetőleg az ideológiai vonatkoztatás módja is. Ezek a formalista, az organicista, a mechanisztikus és a kontextualista, illetőleg: az anarchista, a radikális, a konzervatív és a liberális. White: Metahistory, Történetipoétikai elemzésre alkalmasnak tartja az elméleti nyelvészet által meghatározott négy alapvető trópust is: a metaforát, a metonímiát, a szinekdochét és az iróniát. 30 Halttunen: Cultural History and the Challenge of Narrativity, Annak ellenére is, hogy a posztmodern narrativitáselmélet a történettudományban amint azt több szerző is hangsúlyozza nagyobb hatással volt arra, ahogyan írunk arról, amit tanulmányozunk, mint arra, hogy mit tanulmányozunk. Halttunen: Cultural History and the Challenge of Narrativity,

7 Elmélet és módszer Majtényi György neteit történeti elbeszéléseknek (historical novellas) nevezi. 32 Többen azonban műfaji korlátozások nélkül terjesztik ki a korábban tudományosnak deklarált történetírás határait a fikció, a fikcionalitás irányába ezzel is jelezve a műfajhatárok elmosódását. A többszólamúságra való törekvésnek, az egymással versengő értelmezések, diskurzusok bemutatásának mértékadó példája James Goodman Stories Of Scottsboro című munkája. 33 A szerző könyvében egy bírósági ügyet dolgoz fel ben Alabamában kilenc fekete fiatalt vádoltak meg két fehér nő megerőszakolásával. A kilenc teenager a legfiatalabb tizenhárom, a legidősebb tizenkilenc éves volt egy vonaton verekedésbe keveredett fehér fiatalokkal. Később az utasok közül két fehér lány azt vallotta, hogy a feketék megerőszakolták őket. A fehérekből álló bíróság első fokon halálra ítélte a vádlottakat. Az ítélet utóbb politikai üggyé, a nyilvánosság előtt az amerikai demokrácia megítélésének kérdésévé vált. A szerző ismerteti a bírósági ügy narratívumait s az azt követő évtizedes vita történetét, és ennek során különböző nézőpontokból beszéli el a történetet. Megismerhetjük az esetet a vádlottak, az áldozatok, valamint különböző társadalmi, etnikai és politikai csoportokhoz tartozók szempontjából. A mi történt? kérdésre Goodman több történettel válaszol, különböző emberek gondolatait ismerteti arról, hogy mi történhetett valójában, s ennek alapján az olvasó maga is szubjektív képet alkothat az eseményről, az okokról és a következményekről. Emellett Goodman érzékelteti (elismeri) saját szerepét is a történet megszerkesztésében, az események és a különböző történetek utólagos rekonstrukciójában. 34 Ismeretes Hayden White álláspontja a tragikus, modern történelmi események (mint például a holokauszt) korlátozott cselekményesítési lehetőségéről, 35 felvethető ugyanakkor az a kérdés, hogy etikai megfontolások nem korlátozzák-e szükségszerűen a hétköznapi emberek történeteit közvetítő történész elbeszélői szabadságát. Goodman e Scottsboro-i történet plurális elbeszélése során nyilván nem hangsúlyozhatta túl a könyvében színre lépő fehér déliek szempontjait, előítéleteit. Megkérdőjelezhető ennek kapcsán az is, hogy a történetírásnak valóban a többszólamúságra kell-e törekednie, s hogy egyáltalán képes lehet-e rá.) 32 Két, véletlenszerűen kapcsolódó történetet (mesét) fűz egymásba: James Wolfe tábornok hősi halálát a quebeci csatában 1759-ben és Dr. George Parkmannak a Harvard Medical College-ban 1849-ben történt meggyilkolását. A szerző könyvében regényírói eszközöket alkalmaz, több szálon futtatja a cselekményt, és narrátorként különböző elbeszélők hangján szólal meg. Wolfe halálának történetét egy hétköznapi brit katona, szemtanú beszámolóján, családi levelezések töredékein, a festő, Benjamin West alkotásán (Wolfe tábornok halála, 1770), és a hősével szinte rögeszmésen azonosuló történész, Francis Parkman munkáján keresztül ábrázolja. Keveredik munkájában az események képzelt, illetőleg a hagyományos történeti dokumentáción alapuló tudományos rekonstrukciója, s elbeszélésének hitelessége felől el is bizonytalanítja olvasóit. A már említett katonának a quebeci csatáról tudósító beszámolójáról például az utószóban árulja el, hogy azt valójában ő találta ki. Schama, Simon: Dead Certainties. (Unwarranted Speculations.) New York, Goodman, James: Stories of Scottsboro. New York, Amellett, hogy végigköveti az esetről tudósító történetek születését, alakulását, s hogy azok miképp kapcsolódtak különböző csoportokhoz, diskurzusokhoz, a szerző hangsúlyozza, hogy e történeteket ő maga szerkesztette a könyv megírása során egyetlen egésszé, egy újabb történetté. (Stories of Scottsboro. XIII.) Jellemző, hogy a könyv az eset novellaszerű elbeszélésével indul, annak leírásával, ahogyan Goodman utólag elképzeli az eseményeket, majd ama történeteknek a filológiailag ellenőrizhető (lábjegyzetelt) ismertetésével folytatódik, amelyek alapján képet alkothatunk, s amelyek alapján a szerző maga is képet alkotott az eseményekről. 35 White Hayden: A történelmi cselekményesítés és az igazság problémája. In: Uő.: A történelem terhe. Budapest,

8 Az új kultúrtörténet -ről Elmélet és módszer Más szempontból, de ugyancsak a történetírás hagyományos eljárásainak szándékos megsértését jelenti Lynn Huntnak a francia forradalom történetéről írott családregénye. 36 A könyvben a szerző populáris műveket, ponyvákat és művészeti alkotásokat is elemez. A rendelkezésére álló adatokat, történeteket egy népszerű elmélet, Sigmund Freud fiúk és apák konfliktusáról szóló teóriájának felhasználásával szervezi újabb történetbe. Munkája így nem igazán illeszkedik ahhoz a történetírói hagyományhoz, mely a különböző társadalmi csoportok érdekellentétből fakadó harcaként ábrázolta a forradalmat. Huntnak a Totem és a tabu nyomdokain haladó értelmezése szerint a francia forradalomban a testvérek (a nép) harcolt az apa (a király) ellen, Marie Antoinette pedig a rossz anya volt, aki magatartásával nagyban hozzájárult a fivérek haragjához, lázadásához. Hunt eljárása vélhetőleg azon a belátáson alapul, hogy a múltat a maga teljességében, a történetírói szándékoktól mentesen képtelenség rekonstruálni (egyformán önkényes így például a francia forradalom történetének marxi vagy freudi alapon történő rekonstrukciója 37 ). A felismerés hatására, hogy a múlt különböző szempontú rekonstrukciói között nincs lényegi különbség, Hunt nagyobb elbeszélői szabadságot engedélyez magának, mint a történetírók hagyományosan: könyvében nemcsak az adatok és a történetek, de a tudományos beszédmódok között is szabadon válogat. E történeti munka és freudi családregény szerzője, Lynn Hunt tevékeny szerepet vállalt az új kultúrtörténet megalkotásában, jelenlétének tudatosításában; történészi munkássága emellett a historiográfia elméleti problémáival szembesülő (szembenéző) történészek útkereséseit is példázza. Az alábbiakban közölt tanulmánya a francia forradalom történetének ugyancsak újszerű, a korábbi történetírói sémáktól mentes értelmezése. Elemzésében azt bizonyítja, hogy a pornográfiának sajátos funkciója, politikai szerepe volt a francia forradalom időszakában: a társadalmi indulatok kifejezőjévé vált. A pornográfia ilyetén ábrázolása azáltal, hogy a szerző tárgyát tágabb kontextusba, a politikai események szövegkörnyezetébe helyezi metaforikus jelentést tulajdonít a látszólag legkevésbé sem metaforikus műveknek. A tanulmány szórakoztató olvasmány nyújt, és ezáltal azt is érzékelteti, hogy új távlatok nyílnak a történész előtt, ha kilép saját szűkebben értelmezett diszciplínájának keretei közül: több képzelőerővel és sokkal szabadabban szőheti történetét. 36 Hunt, Lynn: The Family Romance of the French Revolution. London, A kötet címe Freud: Familienroman der Neurotiker című esszéjére utal, amit Otto Rank adott közre 1909-ben. (XIII.) A könyv elemző ismertetése: Szívós Erika: Politikai tudattalan, i. m. 37 Egy korábbi tanulmányában Hunt a marxista értelmezések önkényességét bírálta: Hunt, Lynn: Review essay: Penser la révolution française. History and Theory, 20. (1981) nr

Dr. Halász László az MTA doktora, tudományos tanácsadó

Dr. Halász László az MTA doktora, tudományos tanácsadó Dr. Halász László az MTA doktora, tudományos tanácsadó Szociálpszichológiai Osztály Tel.: közvetlen: 279 6091 mellék: 6091 VH.1. emelet 119. szoba E-mail cím: mailto:halasz[kukac]mtapi[pont]hu PUBLIKÁCIÓK

Részletesebben

1. A szak tantervét táblázatban összefoglaló, krediteket is megadó, óra és vizsgaterv és a szakirányok bemutatása, kredit-tartalommal is.

1. A szak tantervét táblázatban összefoglaló, krediteket is megadó, óra és vizsgaterv és a szakirányok bemutatása, kredit-tartalommal is. III. Az SZTE ANGLISZTIKA mesterképzési szak tanterve és a tantárgyi programok leírása. A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés bemutatása 1. A szak tantervét táblázatban öefoglaló, eket

Részletesebben

A politika diszkurzív értelmezése: irányzatok és iskolák

A politika diszkurzív értelmezése: irányzatok és iskolák ii-2 A politika diszkurzív értelmezése: irányzatok és iskolák ELTE ÁJK Politikatudományi Intézet, Doktori Iskola 2004 2005 és 2006 2007 tanév ELTE Állam-és Jogtudományi Kar Politológiai Tanszék, PhD képzés,

Részletesebben

Közéleti és civil életpályák Húsz éve szabadon Közép-Európában

Közéleti és civil életpályák Húsz éve szabadon Közép-Európában Közéleti és civil életpályák Húsz éve szabadon Közép-Európában Óbuda Kulturális Központ, 2010. november 26. Kósa András László Közéletre Nevelésért Alapítvány Előzmények, avagy a romániai magyar civil

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

Időpont: csütörtök 12:00-13:30 Helyszín: Kazy 314-es terem

Időpont: csütörtök 12:00-13:30 Helyszín: Kazy 314-es terem Kultúraelmélet - bevezetés a művelődésfilozófiába 2. ANDB-705, ANDB-111 2014/15 II. félév Kurzusleírás B. A. Alapképzés 2/2 kredit- 2 félév második félév - heti 2 óra előadás kollokvium Striker Sándor,

Részletesebben

Munka munkanélküliség munkavállalás

Munka munkanélküliség munkavállalás Szerzők figyelmébe! Munka munkanélküliség munkavállalás A Néprajzi Látóhatár egy negyedévente megjelenő néprajzi, antropológiai, társadalomtudományi folyóirat, amelynek 2014-ben megjelenő 3. számához szerzőket

Részletesebben

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358 A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború között megjelent) műveinek feldolgozása és kiadása,

Részletesebben

A kötet szerkesztői. Ábel István

A kötet szerkesztői. Ábel István A kötet szerkesztői Ábel István A Marx Károly Közgazdasági Egyetem gazdaságmatematika szakán végzet 1978- ban. A közgazdaság-tudomány kandidátusa (CSc) címet 1989-ben a vállalati viselkedés, a nyereségérdekeltség

Részletesebben

Marx és az Internet. Ropolyi László. Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék ELTE 1518 Budapest, Pf. 32. ropolyi@caesar.elte.

Marx és az Internet. Ropolyi László. Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék ELTE 1518 Budapest, Pf. 32. ropolyi@caesar.elte. Marx és az Internet Ropolyi László Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék ELTE 1518 Budapest, Pf. 32. ropolyi@caesar.elte.hu A gondolatmenet Az Internet megjelenése és széles körű használata a huszadik

Részletesebben

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia mint tudomány Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia tárgya, jellegzetes vonásai A neveléstudomány tárgya az ember céltudatos, tervszerű alakítása. A neveléstudomány jellegét tekintve társadalomtudomány.

Részletesebben

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Gyűjtőköri szabályzat 2.sz. melléklet 1./ A gyűjtés mélysége A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolai könyvtára gyűjti az egyetemes tudományokra vonatkozó átfogó tudományos műveket, az ismeretterjesztő-irodalmat,

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KULTÚRÁK KÖZÖTT: AMERIKAI INDIÁNOK A MULTIKULTURÁLIS AMERIKAI TÁRSADALOMBAN SZATHMÁRI JUDIT DEBRECEN

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KULTÚRÁK KÖZÖTT: AMERIKAI INDIÁNOK A MULTIKULTURÁLIS AMERIKAI TÁRSADALOMBAN SZATHMÁRI JUDIT DEBRECEN DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KULTÚRÁK KÖZÖTT: AMERIKAI INDIÁNOK A MULTIKULTURÁLIS AMERIKAI TÁRSADALOMBAN SZATHMÁRI JUDIT DEBRECEN 2006 2 I. Az értekezés célkitűzései Értekezésem a jelenkori városi

Részletesebben

ELTE ÁJK Politikatudományi Intézet Politikatudományi Doktori Iskola 2008-2009 tanév, I. és II. évfolyam

ELTE ÁJK Politikatudományi Intézet Politikatudományi Doktori Iskola 2008-2009 tanév, I. és II. évfolyam ELTE ÁJK Politikatudományi Intézet Politikatudományi Doktori Iskola 2008-2009 tanév, I. és II. évfolyam Irányzatok a politika diszkurzív értelmezésében tematika és program w w w.pd k.hu ELSŐ FÉLÉV 1) 2008

Részletesebben

Barcelonai Folyamat 10.

Barcelonai Folyamat 10. Az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra 40. Kultúrák közötti párbeszéd vagy a gazdasági érdekek újabb fajta megnyilvánulása? - az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra A mediterrán régió nagy és kiegészítő

Részletesebben

Falak és választóvonalak a történelemben. Terminus Könyvek ⒈

Falak és választóvonalak a történelemben. Terminus Könyvek ⒈ Falak és választóvonalak a történelemben Terminus Könyvek ⒈ (A Nyíregyházi Főiskola Történettudományi és Filozófia Intézete Kiadványai) Sorozatszerkesztő: Kiss Lajos András falak és választóvonalak a

Részletesebben

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl

Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl Beszámoló a Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány (2801. Tatabánya, Fı tér 4. Pf. 1244.) 2007. évi tartalmi tevékenységérıl A Kernstok Károly Mővészeti Alapítvány és kuratóriuma elsısorban pályázati támogatások

Részletesebben

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II.

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I.

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

A politikai háttér 106

A politikai háttér 106 Tartalom EL SZÓ 13 1. CSALÁD, IFJÚSÁG / 1928 1944 Apám 21 A család 24 A Német Birodalmi Iskola 27 Szellemi útkeresés 29 1944: apám sorsa 31 1944: megmenekülésem 33 2. HOGYAN LETTEM KOMMUNISTA? / 1945 1947

Részletesebben

TANANYAGKÉSZÍTŐ ALKALMAZÁSOK A DIFFERENCIÁLÁS SZOLGÁLATÁBAN

TANANYAGKÉSZÍTŐ ALKALMAZÁSOK A DIFFERENCIÁLÁS SZOLGÁLATÁBAN TANANYAGKÉSZÍTŐ ALKALMAZÁSOK A DIFFERENCIÁLÁS SZOLGÁLATÁBAN Tóth-Mózer Szilvia Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Digitális Pedagógiai Osztály MAGYAR NYELVŰ TARTALMAK ÉS TANANYAGOK A NETEN

Részletesebben

Sic Itur ad Astra, Fiatal Történészek Folyóirata

Sic Itur ad Astra, Fiatal Történészek Folyóirata Bemutató Sic Itur ad Astra, Fiatal Történészek Folyóirata 1987-ben néhány történelem szakos hallgató létrehozta a Sic Itur ad Astra, Fiatal Történészek Folyóiratát azzal a céllal, hogy a periodika publikálási

Részletesebben

HISTORIOGRÁFIA ÉS ESZMETÖRTÉNET

HISTORIOGRÁFIA ÉS ESZMETÖRTÉNET HISTORIOGRÁFIA ÉS ESZMETÖRTÉNET A történelem szingularizációja Sigurdur Gylfi Magnússon, a Reykjavíki Akadémián működő Mikrotörténelmi Kutatóintézet 1 vezetője két nagyívű tanulmányában foglalta össze

Részletesebben

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ Az opcionális/választható tantárgy neve: Napsugár-böngésző Műveltségi terület: Nyelv és

Részletesebben

Docimológia a bioetika oktatásban

Docimológia a bioetika oktatásban Docimológia a bioetika oktatásban Kapocsi Erzsébet BOMM 2013. 05.04. Debrecen Szubjektív bevezető Pedagógiai és etikai dilemmák a vizsgáztatás során - mit értékeljünk? -- az aktuális teljesítményt -- a

Részletesebben

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások 66.-68. Az ember tragédiája (Budapest, 1958, Magyar Helikon) (2) +188 l + 20 t + 34 l, 28 cm, Révai József tanulmányával.

Részletesebben

Francia és magyar egyetemisták versengésről alkotott szociális reprezentációja. Orosz Gábor cikkének ismertetése. Várkonyi Erika

Francia és magyar egyetemisták versengésről alkotott szociális reprezentációja. Orosz Gábor cikkének ismertetése. Várkonyi Erika Francia és magyar egyetemisták versengésről alkotott szociális reprezentációja Orosz Gábor cikkének ismertetése Várkonyi Erika 2010 A vizsgálat kutatásra alapuló átfogó elemzést nyújt magyar és francia

Részletesebben

Kvalitatív eszközök a városi terek kutatásában II. Berki Márton PhD-hallgató

Kvalitatív eszközök a városi terek kutatásában II. Berki Márton PhD-hallgató Kvalitatív eszközök a városi terek kutatásában II. Berki Márton PhD-hallgató A kvalitatív módszerek a városi terek kutatásában mentális térképezés ( mental mapping, cognitive mapping ) kognitív bejárás

Részletesebben

PATAKI KAROLV igazságügyi szakért6. 1087 Budapest, Hungária krt. 32. Tell fax: 334-4610, mobil: 06-30-9509-385, e-mail: karpataki@gmail.

PATAKI KAROLV igazságügyi szakért6. 1087 Budapest, Hungária krt. 32. Tell fax: 334-4610, mobil: 06-30-9509-385, e-mail: karpataki@gmail. L~. PATAKI KAROLV igazságügyi szakért6 1087 Budapest, Hungária krt. 32. Tell fax: 334-4610, mobil: 06-30-9509-385, e-mail: karpataki@gmail.hu OPPONENSIVÉLEMÉNY a Fürged-Felsonyék-Magyarkeszi külterület,

Részletesebben

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy elzése Terepfeldolgozó 2. Tantárgy oktatójának Almásy Judit nappali tagozaton 4 tanóra/ hét óraadó tanár, szupervízor A megbeszélések kiscsoportos formában, egy szemeszter keretében zajlanak.

Részletesebben

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki Semmi új a nap alatt: kisebbségi jogok, kettős állampolgárság, autonómia A mostani kormányzati ciklus nemzetpolitikai alapvetéseként is értelmezhető Orbán Viktor beiktatásakor elhangzott kijelentése: A

Részletesebben

35. ábra (folyt.) 36. ábra

35. ábra (folyt.) 36. ábra 41. Madách Imre munkái: Az ember tragédiája és Madách Imre költeményei Madách Imre képével (Budapest, 1904, Franklin-Társulat megyar irodalmi intézet és könyvnyomda) (2) + 292 l + 1 t, 20 cm, a Magyar

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom Kommunikációs gyakorlatok írásban A tantárgy típusa DF DD

Részletesebben

2. Mi az EMVFE? Hol kezdjük? - CSR iránytű 2014. 02. 08. 3. Mi a CSR Mátrix? 4. Mítoszok a csr-ról? 6. Mi a CSR? 2014.02.10. Mi van a név mögött?

2. Mi az EMVFE? Hol kezdjük? - CSR iránytű 2014. 02. 08. 3. Mi a CSR Mátrix? 4. Mítoszok a csr-ról? 6. Mi a CSR? 2014.02.10. Mi van a név mögött? 2. Mi az EMVFE? Hol kezdjük? - CSR iránytű 2014. 02. 08. Mi van a név mögött? Miértek Célok és eszközök Mi tettünk eddig? Miért érdemes hozzánk csatlakozni? www.hungariancsr.org 3. Mi a CSR Mátrix? Kik

Részletesebben

Fernand Braudel long duree fogalma és fogadtatása

Fernand Braudel long duree fogalma és fogadtatása Fernand Braudel long duree fogalma és fogadtatása Készítette: Rémai Dániel A nagy történelemtől való félelem ölte meg a nagy történelmet. írta Edmond Faral 1942-ben. Bárcsak feléledne a történelem. Fernand

Részletesebben

Terestyéni Tamás Kommunikációelmélet

Terestyéni Tamás Kommunikációelmélet Terestyéni Tamás Kommunikációelmélet A tárgykör kövektező kötete: Horányi Özséb (szerk.): A kommunikáció mint participáció Terestyéni Tamás Kommunikációelmélet A testbeszédtől az internetig AKTI TYPOTEX

Részletesebben

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK Név FENYŐ IMRE Munkahelyi telefon 52-512900/2233 Fax 52-512922 E-mail fenyoimre@freemail.hu KÉPZETTSÉG 1994-1999. 1996-2000. 1997. 1999-2002.. Filozófia (Kossuth Lajos Tudományegyetem)

Részletesebben

A szociális munka kihívásai avagy: Kihívások a szociális munka előtt

A szociális munka kihívásai avagy: Kihívások a szociális munka előtt A szociális munka kihívásai avagy: Kihívások a szociális munka előtt A szociális munka új definíciója A professzionális szociális munka elősegíti a társadalmi változást, az emberi kapcsolatokban a problémák

Részletesebben

Konferencia a NATO új stratégiájáról

Konferencia a NATO új stratégiájáról Konferencia a NATO új stratégiájáról 2010.03.26. A NATO formálódó új stratégiai koncepciója és Magyarország címmel rendeztek konferenciát a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen csütörtökön. A rendezvényen

Részletesebben

TANM PED 108/a, illetve PEDM 130/1 Kutatásmódszertan és PEDM 135/c1 Kutatásmódszertan, TANM PED 108/a1 Oktatásstatisztikai elemzések

TANM PED 108/a, illetve PEDM 130/1 Kutatásmódszertan és PEDM 135/c1 Kutatásmódszertan, TANM PED 108/a1 Oktatásstatisztikai elemzések Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézet 1075 Budapest, Kazinczy u. 2 27. Tel.: 461 4552, fax.: 461 452 E mail: nevelestudomany@ppk.elte.hu A kurzus címe:

Részletesebben

egy tömegmészárlásról mi értelmes dolgot lehetne elmondani?

egy tömegmészárlásról mi értelmes dolgot lehetne elmondani? JYVÄSKYLÄ STUDIES IN HUMANITIES 55 Tamás Kisantal egy tömegmészárlásról mi értelmes dolgot lehetne elmondani? Az ábrázolásmód mint történelemkoncepció a holokauszt-irodalomban JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Copyright,

Részletesebben

A FOGLALKOZÁSI RÉTEGSÉMA JELLEMZŐI

A FOGLALKOZÁSI RÉTEGSÉMA JELLEMZŐI A FOGLALKOZÁSI RÉTEGSÉMA JELLEMZŐI Mit mér a rétegmodell? A rétegmodell célja az egyének/háztartások társadalmi struktúrában való helyének a meghatározása. A korábbi hazai és nemzetközi vizsgálatok is

Részletesebben

Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv

Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv Az írásbeli szóbeli vizsga 50-50 %-os arányban számítanak be a vizsga eredményébe. Tanév végi osztályozó vizsgán az éves munka és a vizsgaeredmény 75-25 %-ban

Részletesebben

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Szervezőbizottság: Dobos István (elnök) Bene Sándor Tuomo Lahdelma Monok

Részletesebben

Film és idő. (és tér)

Film és idő. (és tér) Film és idő (és tér) A film szobrászkodás az idővel A. Tarkovszkij Minden elbeszélő film tér és időbeli nyelv is egyben. A tér és idő jelölése során a film alkotója a fiktív teret és időt kódokkal ábrázolja,

Részletesebben

PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK TOLNA MEGYÉBEN 1939 ÉS 2006 KÖZÖTT

PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK TOLNA MEGYÉBEN 1939 ÉS 2006 KÖZÖTT A történelem nyomai az új térszerkezetben ELTE-MTA Konferencia, 2007. november 17. PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK TOLNA MEGYÉBEN 1939 ÉS 2006 KÖZÖTT Készítette: Tallián Imre - Amennyiben napjainkból visszanézve

Részletesebben

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához avagy amiről a módszertanok nem írnak dr. Prónay Gábor 6. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2003. április 10. AZ ELŐADÁS CÉLJA

Részletesebben

Angol nyelv. 1.osztály

Angol nyelv. 1.osztály Angol nyelv 1.osztály Hallott szöveg értése ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, rövid kérést, utasítást megért, arra cselekvéssel válaszol; ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott egymondatos kérdést

Részletesebben

Rajz és vizuális kultúra. Négy évfolyamos gimnázium

Rajz és vizuális kultúra. Négy évfolyamos gimnázium Rajz és vizuális kultúra Négy évfolyamos gimnázium 9. évfolyam Tárgyak, vizuálisan érzékelhető jelenségek ábrázolása, valamint elképzelt dolgok, elvont gondolatok, érzések kifejezése különböző vizuális

Részletesebben

EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM

EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM Sa p ie n t ia Iuris 1 A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Egyházjog Tanszékének sorozata Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

dr. Grezsa Ferenc: Devianciák ea. vázlat

dr. Grezsa Ferenc: Devianciák ea. vázlat dr. Grezsa Ferenc: Devianciák ea. vázlat A devianciák értelmezése Társadalomtudományok 1 Tud.ág Kezdete Kutatója Tárgya Módszer Demográfia XVII. sz. közepe John Graunt népesedés statisztika Politikatudomány

Részletesebben

Rápli Györgyi Szabó Katalin Énekeskönyv 5 6 7. Az ének-zenei nevelés megújulásának lehetősége

Rápli Györgyi Szabó Katalin Énekeskönyv 5 6 7. Az ének-zenei nevelés megújulásának lehetősége Rápli Györgyi Szabó Katalin Énekeskönyv 5 6 7 Az ének-zenei nevelés megújulásának lehetősége Hitvallás "Mit kellene tenni? Az iskolában úgy tanítani az éneket és zenét, hogy ne gyötrelem, hanem gyönyörűség

Részletesebben

A szociális környezet és az oktatás

A szociális környezet és az oktatás A szociális környezet és az oktatás A szociális környezet a társadalmi keretfeltételekből tevődik össze: ide tartoznak a gazdasági és politikai struktúrák, a gondolkodás és viselkedésformák, valamint a

Részletesebben

Az urbanizáció Nyugaton. 1. BE A VÁROSBA mezőgazdasági forradalom ipari forradalom szállítási forradalom népességrobbanás

Az urbanizáció Nyugaton. 1. BE A VÁROSBA mezőgazdasági forradalom ipari forradalom szállítási forradalom népességrobbanás A város. Az urbanizáció Nyugaton 1. BE A VÁROSBA mezőgazdasági forradalom ipari forradalom szállítási forradalom népességrobbanás Az urbanizáció Nyugaton 2. KI A VÁROSBÓL szállítási forradalom ipari munkahelyek

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

Az Év társadalmilag felelős bankja

Az Év társadalmilag felelős bankja Az Év társadalmilag felelős bankja Mottó: A marxisták szerint profitot csinálni bűn. Szerintem viszont veszteséget csinálni bűn! Sir Winston Churchill CSR konferencia, 2010. május 19. Mit jelent a bank

Részletesebben

Típusok és a demokrácia problémája. TÓTH CSABA, PhD

Típusok és a demokrácia problémája. TÓTH CSABA, PhD Típusok és a demokrácia problémája TÓTH CSABA, PhD Kiindulópontok: science fiction és politika kapcsolatának tanulmányozása Irányok: Mint irodalmi alkotások a jelenről, a korszellemről szólnak Science

Részletesebben

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Tisztelt Lektor Úr/Asszony! Egy tudományos dolgozat bírálatára szóló felkérés a lektor tudományos munkásságának elismerése. Egy folyóirat szakmai reputációja jelentős

Részletesebben

Kisebbségi közösségek az interneten Adatbankok és dokumentációs programok. MTA Kisebbségkutató Intézet, bardinandor[*kukac*]gmail.

Kisebbségi közösségek az interneten Adatbankok és dokumentációs programok. MTA Kisebbségkutató Intézet, bardinandor[*kukac*]gmail. Kisebbségi közösségek az interneten Adatbankok és dokumentációs programok MTA Kisebbségkutató Intézet, bardinandor[*kukac*]gmail.com 1. Előzmények és háttér 1.1. Dokumentáció 1.2. Internetes viszonyítási

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR BA képzés (általános tételek, minden szakiránynak kötelező)

ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR BA képzés (általános tételek, minden szakiránynak kötelező) ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR BA képzés (általános tételek, minden szakiránynak kötelező) 1. A kommunikációs elméletek hét tradíciója. Az empirikus és az értelmező elméletek különbségei. (Griffin: Bevezetés a kommunikációelméletbe.

Részletesebben

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA Hargitai Imre Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára c. DLA értekezés tézisei 1 Antal István egyik utolsó növendékeként vállalkoztam arra, hogy

Részletesebben

kor /ridor 2014. 3. szám kritika

kor /ridor 2014. 3. szám kritika Miroslav Michela László Vörös a kol. Rozpad Uhorska a trianonská mierová zmluva. K politikám pamäti na Slovensku a v Maďarsku [Magyarország felbomlása és a trianoni békeszerződés. Emlékezetpolitikák Szlovákiában

Részletesebben

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése

Alba Radar. 18. hullám. Az iskolai közösségi szolgálat megítélése Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 18. hullám Az iskolai közösségi szolgálat megítélése - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013. június 17. Készítette:

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS (PHD) TÉZISEI

DOKTORI ÉRTEKEZÉS (PHD) TÉZISEI DOKTORI ÉRTEKEZÉS (PHD) TÉZISEI Fábián László: Az Édes Anna legendárium Kosztolányi Dezső regényének elő- és utóélete Témavezető: Dr. Thimár Attila PhD, Csc, egyetemi docens Pázmány Péter Katolikus Egyetem,

Részletesebben

Alba Radar. 12. hullám

Alba Radar. 12. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 12. hullám Fehérvári lakosok tájékozottsága az autizmussal kapcsolatban 2012. április 2. Készítette: Ruff Tamás, Domokos Tamás truff@echomail.hu

Részletesebben

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák Történelem Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Óraszám A tanítás anyaga Fejlesztési cél, kompetenciák Tanulói tevékenységek /Munkaformák Felhasznált eszközök

Részletesebben

A KRITIKAI ELMÉLETEK MŰVÉSZETTÖRTÉNETI RECEPCIÓJA

A KRITIKAI ELMÉLETEK MŰVÉSZETTÖRTÉNETI RECEPCIÓJA P o p o v i c s V i k t ó r i a Beszámoló Kállai Ernő művészettörténészi-műkritikusi ösztöndíj, 2013 A KRITIKAI ELMÉLETEK MŰVÉSZETTÖRTÉNETI RECEPCIÓJA I. Az ösztöndíjas tevékenység összefoglalása A Kállai

Részletesebben

Projekt menedzser teszt

Projekt menedzser teszt Question 1 A módszertanok szerint (3 helyes válasz) Projekt menedzser teszt a. A projektek hossza előre nem meghatározható. b. Meghatározott és egyedi termékek jönnek létre a projektek során. c. A projektek

Részletesebben

Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben. Kaposi József 2014

Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben. Kaposi József 2014 Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben Kaposi József 2014 A közoktatás keretei között folyó színházi nevelés Általános és középiskola Dráma és tánc 1-6. évfolyam Dráma és tánc 7-12. évfolyam Dráma érettségi

Részletesebben

A történelmi tapasztalat védelmében

A történelmi tapasztalat védelmében tengelyi lászló A történelmi tapasztalat védelmében Paul Ricœur vitája Hayden White-tal Hayden White 1973-ban közzétett, Metahistory című műve szakítást jelent a történelem analitikus filozófiájával, amely

Részletesebben

02. Tétel - Mi az etika szó jelentése, honnan származik és hol a helye a tudományok rendszerében?

02. Tétel - Mi az etika szó jelentése, honnan származik és hol a helye a tudományok rendszerében? VIZSGATÉTELEK 01. Tétel - Melyek az üzleti etika alapvető komponensei? 1. 02. Tétel - Mi az etika szó jelentése, honnan származik és hol a helye a tudományok rendszerében? 04-05. Mennyiben van döntési

Részletesebben

TÁMOP-3.2.1.B -11/1-2012-0001 pályázati projekt

TÁMOP-3.2.1.B -11/1-2012-0001 pályázati projekt Hiánypótló program a pénzügyi, gazdasági és gazdálkodási edukációban 2012-ben megkezdte működését a Középiskolások Országos Pénzügyi és Gazdasági Oktatóközpontja (O.K. Központ) TÁMOP-3.2.1.B -11/1-2012-0001

Részletesebben

ATELIER EURÓPAI HISTORIOGRÁFIA ÉS TÁRSADALOMTÖRTÉNET

ATELIER EURÓPAI HISTORIOGRÁFIA ÉS TÁRSADALOMTÖRTÉNET ISMERTETŐ AZ ATELIER EURÓPAI HISTORIOGRÁFIA ÉS TÁRSADALOMTÖRTÉNET DOKTORI PROGRAMJÁRÓL Budapest 2012/2013 Tartalomjegyzék 1. Mit kínál az Atelier doktori programja? 2 2. Az Atelier tanárai és munkatársai

Részletesebben

Pszichológiatörténet. Aczél Balázs 2011

Pszichológiatörténet. Aczél Balázs 2011 Pszichológiatörténet Aczél Balázs 2011 Mi értelme van pszichológiatörténetről tanulni? Útkeresések története: Mi a téma? Mi a módszer? Mivel foglalkozik a pszichológia? Klasszikus hagyomány: önmegfigyeléssel

Részletesebben

BEVEZETÉS AZ IRODALOMTUDOMÁNYBA 2014/2015. I.

BEVEZETÉS AZ IRODALOMTUDOMÁNYBA 2014/2015. I. BEVEZETÉS AZ IRODALOMTUDOMÁNYBA 2014/2015. I. 1. szept. 16. 2. szept. 23. 3. szept. 30. 4. okt. 7. 5. okt. 14. 6. okt. 21. 7. nov. 4. 8. nov. 11. 9. nov. 18. 10. nov. 25. 11. dec. 2. 12. dec. 9. 13. dec.

Részletesebben

Éhség 2013, olaj/vászon, 100x100

Éhség 2013, olaj/vászon, 100x100 Éhség 2013, olaj/vászon, 100x100 Izzócsere 2013, olaj/vászon, 2x 120x50 Délutáni cocktail 2013 olaj/vászon, 140x90 Tábortűz 2013 olaj/vászon, 50x60 Épület 2014, olaj, vászon, 30c24 Hátsókert 2014, olaj,

Részletesebben

Alba Vélemény Radar 1. - GYORSJELENTÉS -

Alba Vélemény Radar 1. - GYORSJELENTÉS - Alba Vélemény Radar 1. Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron - GYORSJELENTÉS - Lakossági vélemények a népesedési problémákról 2010. június 21. Készítette: Ruff Tamás truff@echomail.hu

Részletesebben

Tanmenet Heti 1 óra, évi 37 óra

Tanmenet Heti 1 óra, évi 37 óra AJÁNLOTT SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉ- KELÉSÉHEZ Mind a szövegtani anyagot, mind a stilisztikát ajánlatos diagnosztizáló értékeléssel kezdeni, feltárni a tanulók előzetes tudását. A szövegtani

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

Mi a szociológia? A szociológia tudomány rövid története. 2013. február 26.

Mi a szociológia? A szociológia tudomány rövid története. 2013. február 26. Mi a szociológia? A szociológia tudomány rövid története 2013. február 26. Mielőtt belekezdenénk Előadásmód: Robert Capa Módszertani tapasztalatok Nem emlékezett a számára: 1 fő Kérdések és válaszok Nyitott

Részletesebben

OKTATÁSI ALAPISMERETEK

OKTATÁSI ALAPISMERETEK 0611 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. máj us 18. OKTATÁSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Módszertani útmutató a vizsgázók írásbeli teljesítményének

Részletesebben

TOLERANCIA AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN

TOLERANCIA AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN TOLERANCIA AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN ÉS MAGYARORSZÁGON A REPUBLIKON INTÉZET ELEMZÉSE REZÜMÉ A svéd és dán társadalom a leginkább, míg többek közt a cseh, a szlovák és a magyar a legkevésbé toleráns közösség

Részletesebben

2009. évi szakmai program

2009. évi szakmai program 2009. évi szakmai program Áttekintés A Szociális Intézmények Országos Szövetségének (SZIOSZ) életében a 2008-as évben jelentkező szakmai és szervezeti kihívásokat, feladatokat áttekintve született meg

Részletesebben

Agrárinformatikai kutatások helyzetének áttekintése

Agrárinformatikai kutatások helyzetének áttekintése Agrárinformatikai kutatások helyzetének áttekintése Pitlik László (MAGISZ, SZIE) I. Agrárinformatikai Nyári Egyetem 2004. 08. 25-27. Gödöllő Szervezők: MAGISZ, HUNAGI, SZIE Áttekintés Definíciókísérletek

Részletesebben

MÜK fellépés a védői jogok biztosítása érdekében Bánáti János levele Polt Péterhez

MÜK fellépés a védői jogok biztosítása érdekében Bánáti János levele Polt Péterhez MÜK fellépés a védői jogok biztosítása érdekében Bánáti János levele Polt Péterhez 2015.08.27 Szerkesztőség Kiemelt, Hírek Az ügyvédi munka egyik fontos területe a védői tevékenység. A védői hivatás az

Részletesebben

Munkahely: Cím: Collegium Budapest (Szentháromság u.2., Budapest, Hungary, 1014) Tel: 36-1-224-8312 Fax: 36-1-224-8328 e-mail: kornai@colbud.

Munkahely: Cím: Collegium Budapest (Szentháromság u.2., Budapest, Hungary, 1014) Tel: 36-1-224-8312 Fax: 36-1-224-8328 e-mail: kornai@colbud. Kornai János akadémikus. Munkahely: Cím: Collegium Budapest (Szentháromság u.2., Budapest, Hungary, 1014) Tel: 36-1-224-8312 Fax: 36-1-224-8328 e-mail: kornai@colbud.hu Kutatási témák Kornai János a szocialista

Részletesebben

Szakértelem a jövő záloga

Szakértelem a jövő záloga 1211 Budapest, Posztógyár út. LEKTORI VÉLEMÉNY Moduláris tananyagfejlesztés Modul száma, megnevezése: Szerző neve: Lektor neve: Imagine Logo programozás Babos Gábor Újváry Angelika, Szabó Imre Sorszám

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Társadalmi konfliktusok Társadalmi jól-lét és biztonság Versenyképesség és társadalmi fejlődés

MEGHÍVÓ. Társadalmi konfliktusok Társadalmi jól-lét és biztonság Versenyképesség és társadalmi fejlődés MEGHÍVÓ A Kodolányi János Főiskola és a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottsága Gazdaság-, Jog- és Társadalomtudományi Szakbizottsága záró konferenciát szervez a Társadalmi konfliktusok

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus SZAKMAI ÉLETRAJZ Dr. Szuchy Róbert PhD egyetemi adjunktus Tudományos minősítés PhD 2010 Állam- és jogtudományok Summa cum laude A disszertáció címe: Az összefonódás-ellenőrzés európai uniós szabályai a

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

A kreativitás szerepe a kutatói pályán

A kreativitás szerepe a kutatói pályán A kreativitás szerepe a kutatói pályán Kovács Mihály ELTE Biokémiai Tanszék www.mk-lab.org Kreativitás formái Alkalmazott kutatás Operatív (műveleti) szemléletű Innováció (kreativitás) hajtóereje: hasznosság

Részletesebben

Globális pénzügyi válság, avagy egy új világgazdasági korszak határán

Globális pénzügyi válság, avagy egy új világgazdasági korszak határán Globális pénzügyi válság, avagy egy új világgazdasági korszak határán 2009. október 16. Dr. Bernek Ágnes főiskolai tanár Zsigmond Király Főiskola "A jelenlegi globális világgazdaságban mindössze csak két

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási Babeş Bolyai Tudományegyetem intézmény 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar Irodalomtudományi Intézet 1.4 Szakterület

Részletesebben

Reported Speech Függő beszéd

Reported Speech Függő beszéd ~ T u d á s N y e l v i s k o l a ~ 4027 Debrecen, Lóverseny u. 22047/8. Fszt./2. Tel: +36 20 266 1989 www.tudasnyelviskola.hu tudas@tudasnyelviskola.hu Felnőttképzési nyilvántartási szám: 09-0018-06 Reported

Részletesebben

Kiegészítés Tata város kommunikációs stratégiájához az önkormányzati bizottságok ajánlásai alapján

Kiegészítés Tata város kommunikációs stratégiájához az önkormányzati bizottságok ajánlásai alapján Kiegészítés Tata város kommunikációs stratégiájához az önkormányzati bizottságok ajánlásai alapján 1. Kistérségi információk hatékony koordinációja Amennyiben Tata a jelenlegi bázisán valóban erősíteni

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Zsámba Renáta

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Zsámba Renáta SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Zsámba Renáta Személyi adatok Név: Munkahely címe: Zsámba Renáta Eszterházy Károly Főiskola Amerikanisztika Tanszék 3300 Eger, Egészségház u. 4. Telefon: munkahely: 36/ 520 400/3131

Részletesebben

Alba Radar. 17. hullám

Alba Radar. 17. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 17. hullám A személyi jövedelemadó 1 százalékának felajánlási hajlandósága - ÁROP 1.1.14-2012-2012-0009 projekt keretén belül - 2013.

Részletesebben

Ellenőrző mechanizmus. Az Európa Tanács Emberkereskedelem. Elleni Fellépéséről szóló Egyezménye

Ellenőrző mechanizmus. Az Európa Tanács Emberkereskedelem. Elleni Fellépéséről szóló Egyezménye Ellenőrző mechanizmus Az Európa Tanács Emberkereskedelem Elleni Fellépéséről szóló Egyezménye Mik az Egyezmény céljai? Az Európa Tanács Egyezménye az Emberkereskedelem Elleni Fellépésről 2008. február

Részletesebben

A KÉPZÉS SZEREPE AZ INTEGRITÁS FEJLESZTÉSBEN

A KÉPZÉS SZEREPE AZ INTEGRITÁS FEJLESZTÉSBEN A KÉPZÉS SZEREPE AZ INTEGRITÁS FEJLESZTÉSBEN DR PALLAI KATALIN egyetemi docens, az Integritás Tanácsadó képzés szakmai vezetője 2014.09.21. 1 INTEGRITÁS Pallai, 2015: Párbeszéd, normák és az argumentatív

Részletesebben