Az új kultúrtörténet -ről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az új kultúrtörténet -ről"

Átírás

1 MAJTÉNYI GYÖRGY Az új kultúrtörténet -ről Nyelvi fordulat kritikai fordulat kulturális fordulat Az egyes korszakok uralkodó diskurzusai döntik el, mikor mi számít egy adott közegben igaznak (tudományosnak); s a történésznek mindig a hegemóniára törekvő beszédmódok közegében kell saját e diskurzusoktól korántsem független álláspontját megjelenítenie. 1 A historiográfiai iskolák születése és hanyatlása kapcsán mindenkor érdemes kitérni arra a kontextusra, amelyben az egyes irányzatokhoz kötődő jelentések megszülettek, hogy ti. miért éppen az adott kijelentés fogalmazódott meg a vizsgált közegben. 2 Az új kultúrtörténet megteremtése így szemléltethető azon a folyamaton keresztül, melynek során az amerikai történészek az intellectual historynak tulajdonított korábbi tartalmakat kérdőjelezték meg. Az intellectual history kifejezést magyarra a szellemi élet történeteként, gondolkodástörténetként vagy intellektualista történetírásként fordítják. 3 E magyarításokból is következik, hogy a honi tudományos nyelvben nem létezik az amerikai irányzatnak pontosan megfeleltethető fogalom. A következőkben az irányzat angolszász gyökereit érzékeltetendő én az intellektualista történetírás fogalmat alkalmazom (az iskola francia elnevezése, histoire intellectuelle ugyancsak az angol eredetit követi). Az intellectual history elsősorban szellemi irányzatok történetével, társadalmi környezetükkel foglalkozik, különbözik így az eszmetörténettől (history of ideas), mely elsősorban a különböző iskolák teljesítményét, az egyes szerzők alkotásait vizsgálja, továbbá nem azonosítható a hagyományos értelemben vett művelődéstörténettel, kultúrtörténettel sem (cultural history). 4 1 Foucault, Michel: A diskurzus rendje. In: A fantasztikus könyvtár. Budapest, Magyarországon ezzel szemben jellegzetes az a történetírói attitűd, melyet az általam ismert vagy nekem tetsző történeti irodalom olvasata címkével illethetnénk (a Reading Foucault, Reading Ricour, Reading Hayden White típusú munkák nyomán), amikor is a historikus mindentudó narrátorként válogat a historiográfia általa adaptálhatónak vélt megállapításai között, és koherens történetfilozófiák állításaira alapozva, itt Foucault-nak igaza van, igazat adhatunk Hayden White -nak típusú mondatokkal stb. építi fel saját érvelését, és győzködi olvasóját saját igazáról. A narratívum szerkezetét tekintve ez hasonló eljárás, mint amikor a történész a múlt tényeit a tudományos rekonstrukció objektivitásában bízva cselekményesíti, s szövi egységes, valójában újabb történetté. 3 Chartier, Roger: A szellemi élet története vagy a szocio-kulturális történet. A francia irányzatok. (Ford. Kiss László) Történelmi Szemle, 27. évf. (1984) 3. sz ; LaCapra, Dominick: A gondolkodástörténet újraértelmezése és a szövegolvasás. In: Kisantal Tamás (szerk.): Tudomány és művészet között. (Ford. Hites Sándor) Budapest, ; Noiriel, Gerard: A történetírás válsága. Elméletek, irányzatok és viták a történelemről tudománnyá válásától napjainkig. 4. fejezet. (ford.: Balázs Eszter) Budapest, Szívós Erika: Politikai tudattalan és porba hullt királyi fő, avagy az új kultúrtörténet csapdái. Sic itur ad astra, XI. évf. (1999) 1. sz. ( ) 144. AETAS 20. évf szám 162

2 Az új kultúrtörténet -ről Elmélet és módszer Az intellektualista történetírás hagyományosan az amerikai szellemi mozgalmak története, az american thought jellegzetességeit elemezte. (Az amerikai társadalomtörténet 20. század eleji vállalkozásai az európai előtörténettel való szakítás jegyében ugyancsak az amerikai fejlődés sajátságait vizsgálták.) Az 1960-as évektől jelentkező új társadalomtörténet (new social history) a korábban elhanyagolt társadalmi csoportok történetének feltárására törekedett a marxi elmélet, az angol és a francia történetírás nyomán. Egy találó megjegyzés szerint a konzervatív társadalomtörténészek ekkoriban éppoly számosan voltak, mint a republikánus népénekesek. 5 Az új társadalomtörténészek a történelem alulnézetből megközelítés jegyében (from the bottom up) szemlélték és szemléltették a történelmet. 6 Számos tanulmány született a munkások, a rabszolgák, a cselédek, a nők vagy a feketék történelméről. 7 Az új típusú társadalomtörténet térhódítása hatással volt az intellektualista történetírás irányzatára; többen e területen is a társadalomtudományos elméletek adaptációját szorgalmazták, 8 és ez alkalmat kínált az intellektualista történetírásnak tulajdonított korábbi tartalmak újragondolására ban Cornwellben rendeztek konferenciát az európai intellektualista történetírásról; a rendezvényt az amerikai iskola megújításának, a tárgy és a módszertan újragondolásának szentelték, a konferenciakötetet 9 pedig az új intellektualista történetírás kézikönyvének szánták. Gérard Noiriel megállapítása szerint az irányzat formálódásának közvetlen oka az volt, hogy az itt megjelenő történészek többsége európai történelemmel foglalkozott, és közös fellépésükkel azokat a módszereket is védték, amelyek, úgy tűnt, az amerikai történetírásból a társadalomtudományos elméletek hatására kiveszőben voltak. 10 Közvetett céljuk pedig az lehetett, hogy ezáltal ők maguk és az általuk képviselt szemlélet is teret nyerjen az amerikai historiográfiában. Dominick LaCapra programadónak szánt esszéjében 11 az intellektualista történetírást szövegek történeteként értelmezte, s a narratívumok társadalmi környezetének vizsgálata helyett kontextuális értelmezésük mellett érvelt. E konferenciakötet szellemisége, konkrétan pedig az itt közölt egyik tanulmány kérdésfelvetése nyomán született az a megállapítás, hogy valójában nyelvi fordulat (linguistic turn) kezdődött az amerikai historiográfiában. 12 A fordulat megtörténtéről tudósító első szemléző cikk 1987-ben az amerikai történészcéh hivatalos folyóiratában, az American Historical Review-ban jelent meg. 13 A kifejezés használata gyorsan túlnőtt az intellektualista 5 Novick, Peter: That Noble Dream. The Objectivity Question and the American Historical Profession. Cambridge, 2. kiadás (első: 1988.) Brandt, Juliane: Társadalomtörténet az Egyesült Államokban. In: Bódy Zsombor Ö. Kovács József (szerk.): Bevezetés a társadalomtörténetbe. Hagyományok, irányzatok, módszerek. Budapest, ; Appleby, Joyce Hunt, Lynn Jacob, Margareth: Telling the Truth about History. New York London, ; Noiriel: A történetírás válsága, LaCapra, Dominick Kaplan, Steven L. (ed.): Modern European Intellectual History. Reappraisals and new perspectives. Ithaca London, Noiriel nyilvánvalóan a társadalomtörténet perspektívájából tekintett e történetírók próbálkozásaira. 11 LaCapra: A gondolkodástörténet újraértelmezése, Az első a nyelvi fordulatról még kérdőjellel tudósító írás: Jay, Martin: Should Intellectual History Take a Linguistic Turn? Reflections on the Habermas Gadamer Debate. In: Modern European Intellectual History Toews, John E.: Intellectual History after the Linguistic Turn: The Autonomy of Meaning and the Irreductibility of Experience. American Historical Review, 92. évf. (1987) 4. vol

3 Elmélet és módszer Majtényi György történetírás keretein, s az 1980-as évek végén már Európában is általánosan ismert volt. 14 A nyelvi fordulat kapcsán a legtöbbet hivatkozott könyv amit ennek nyomán a változás egyik elindítójának tartanak Hayden White Metahistory-ja (1973); 15 ebben White voltaképpen az intellektualista történetírás hagyományaiból következően a 19. századi történetírók és történetfilozófusok munkáit s az azokban megnyilvánuló elbeszélő formákat elemezte. A történészek műveire mint irodalmi alkotásokra tekintett, és az egyes munkákat a műfajok elméletén s a szövegek retorikai, tropikus és ideológiai felépítettségén keresztül jellemezte. 16 A Hayden White köpönyegéből előbújó történészekben ennek nyomán tudatosult, hogy a történeti művek is poétikai cselekedet eredményeképpen születnek, valamint a történetírók munkáit is jellemzi az elbeszélés eredendő szubjektivitása; és e felismerés kétségkívül irányította további útkereséseiket. A nyelv jelentésalkotó szerepének fölismerése az elméleti nyelvészet hatásának tudható be, s a historikusok irodalomelméleti munkák nyomán kezdték elemezni a történeti művek, források narratív szerkezetét. Az 1980-as évektől kezdődően jelentős hatással volt az amerikai történetírásra a francia mentalitástörténet (histoire des mentalités), s a historikusok Foucault hatására a diskurzusok így a történetírói szövegek szerepét hangsúlyozták a valóság formálásában. 17 Az amerikai historiográfiában a változás kiváltó okaként emellett a nyugat-európai társadalomtörténetet s az ún. kritikai elméleteket nevezik meg. Miként Gérard Noiriel szellemesen megállapítja: míg a nyelvi fordulat alapvetően amerikai találmány, addig a kritikai fordulat made in France termék. 18 Az Annales szerkesztői ugyanis 1988-ban, majd 1989-ben szerkesztőségi jegyzetben fordultak a történészvilághoz, melyben a társadalomtudományok körében tapasztalható elbizonytalanodás hatására új módszerek alkalmazását, egy interdiszciplináris módszertan megteremtését szorgalmazták. Az első felhívás címe nyomán szokás kritikai fordulatról beszélni. 19 A kritikai elmélet adaptációja további lehetőséget kínált az amerikai történészek számára a historiográfia megújításához, mivel hivatkozási alapot biztosított a legkülönbözőbb elméletek meghonosításához. Az állandó mozgást, a megújulást jelző szókapcsolatok (az új jelző, a másképp határozószó, vagy az újragondolás és a fordulat főnevek gyakori alkalmazása) is mutatják, hogy az es években a historiográfiában markánsan fogalmazódott meg a változás, a változtatás igénye. A törésvonalak és az időhatárok kijelölése azonban meglehetősen önkényes; van, aki például az amerikai történetírás 1960-as évektől történő alakulását egyetlen folyamatnak te- 14 Noiriel: A történetírás válsága, White, Hayden: Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth Century Europe. Baltimore, LaCapra Rethinking Intellectual History című könyvében számos más elmélet adaptációjára is vállalkozott: A poetics of Historiography: Hayden White s Tropics of Discourse.; Who rules metaphor? Paul Ricour s Theory of Discourse.; Habermas and the Grounding of Critical Theory.; Marxism and Intellectual History. In: LaCapra, Dominick: Rethinking Intellectual History. Tests, Contexts, Language. Ithaca-London, ; ; ; Hunt, Lynn: Introduction: History, Cultur, and Text. In: Hunt, Lynn (ed.): The New Cultural History. Berkeley Los Angeles London, Noiriel: A történetírás válsága, Histoire et sciences sociales. Un tournant critique? Annales E.S.C., 43. évf. (1988) 2. vol ; Histoire et sciences sociales: tentons l expérience. Annales E.S.C. 44. évf. (1989) 6. vol old. Lásd Czoch Gábor Sonkoly Gábor: Bevezető. In: Társadalomtörténet másképp. A francia társadalomtörténet új útjai a kilencvenes években. Debrecen,

4 Az új kultúrtörténet -ről Elmélet és módszer kinti, s a divatos fordulat kifejezéssel élve hosszan tartó társadalmi-nyelvi fordulatról beszél (sociolinguistic turn). 20 Az új kultúrtörténetről A régi történetírói iskolák megújítása rendszerint valamely reprezentatív eseményhez kapcsolódik (egy konferenciához vagy egy reprezentatív kötethez); s az új irányzatok megteremtésének emellett fontos momentuma még az új elnevezés megalkotása, létrehozásuk verbális gesztusa. A historikusok ilyenkor rendszerint visszapillantanak a korábbi irányzatok történetére, evolúciójára így határozva meg a régi és az új különbségét. (E demonstratív esemény jellemző mozzanata lehet egy emblematikus személyiség felvonultatása. Hayden White például személyes megjelenésével vagy konferenciakötetbe adott tanulmányával számos irányzat megszületését szentesítette már.) 1987-ben a California Egyetemen a Francia Tanulmányok Központja szervezett konferenciát annak tiszteletére, hogy Roger Chartier a Berkeley-n tett egy hónapos látogatást, és ennek a rendezvénynek lett az eredménye az új irányzat (new cultural history) létrejöttét demonstráló kötet. 21 (Az új kultúrtörténetnek tulajdonított tartalmak szoros kapcsolatot mutatnak Chartier-nek a Cornwell-i konferencián elmondott előadásával, melyben a társadalmi élet jelenségeire reflektáló kultúrtörténet mellett tört lándzsát. 22 ) A megalkotott elnevezés (új kultúrtörténet) egyfelől utalt az amerikai történetírás hagyományaitól való eltávolodásra, a gyökerekkel, az intellektualista történetírás iskolájával való szakításra, másfelől a régi kultúrtörténettől (művelődéstörténettől) való különbözőségre. Lynn Hunt a könyv bevezetőjében elsősorban az Annales körének hatását hangsúlyozta, s a franciaországi történetírásról adott áttekintést követően fogalmazta meg az új kultúrtörténet programját. 23 Nyilvánvaló, hogy az irányzat historiográfiai jelenlétét az előzmények bemutatásával, a viszonyítási és kapcsolódási pontok kijelölése révén lehetett tudatosítani. (Mégis, ha elfogadjuk az új történészek ama alapvetését, mely szerint a történetírói narratívum nem egyszerűen a valóság reprezentációja, a különböző irányzatok önreprezentációinak sem feltétlenül kell hitelt adnunk, mivel azok az egyes szerzők elméleti irányultságára adnak utólagos történeti magyarázatot.) A programadó kötet összegzi a történetírást ért, tudományágon kívüli hatásokat, így többek között az elméleti nyelvészet, az irodalomelmélet vagy az antropológia befolyását. Lényegi különbség az új kultúrtörténet és az új intellektualista történetírás között elsősorban a kutatás tárgyának megválasztásában tételezhető. Clifford Geertz értelmező antropológiája nyomán a történészek a kultúra fogalmát kiterjesztették a populáris kultúra megnyilvánulásaira is. A kultúra e felfogás szerint öröklött jelképrendszer, jelentés-összefüggések sűrű hálózata, mely az egyénnek segít eligazodni a környező világban. A sűrű leírás módszere e jelek megfejtését, szövegszerű olvasását jelenti. 24 További eligazítást nyújt 20 Jacob, Margaret C.: Science Studies after Social Construction: The Turn toward the Comparative and the Global. In: Bonell, Victoria E. Hunt, Lynn (eds.): Beyond the Cultural Turn. New Directions in the Study of Society and Culture. Berkeley Los Angeles London, , Hunt: The New Cultural History. Berkeley Los Angeles London, Chartier: A szellemi élet története, i. m. (Eredeti megjelenés: Chartier, Roger: Intellectual History or Sociocultural History? The French Trajectories. In: Modern European Intellectual History, i. m. 23 Hunt: Introduction, i. m. 24 Darnton, Robert: Intellectual and Cultural History. In: Kammen, Michael (ed.): The Past Before Us. Ithaca London, ; Hunt: The New Cultural History, Az új kultúrtörté- 165

5 Elmélet és módszer Majtényi György az irányzat lényegét illetően az a kötet, amely egy újabb konferencia után ugyanebben a sorozatban, Lynn Hunt társszerkesztésében jelent meg, mely már a címében is fordulatot emleget: A kulturális fordulaton túl (Beyond the Cultural Turn). A könyv az amerikai társadalomtudományt ért új hatásokat térképezi fel, illetőleg ezeknek az elméleteknek a korábbinál tudatosabb adaptációját célozza. A kulturális fordulat a nyelvi fordulat továbbvitelét jelenti, a szövegelemzés módszereinek kiterjesztését a kultúra legkülönbözőbb jelenségeinek elemzésére. 25 Az új kultúrtörténet irányzata mára az antropológiai szemlélet erőteljes térnyerése nyomán szinte megkülönböztethetetlenné vált az angolszász gyökerekkel rendelkező történeti antropológiától, noha egyes elméletek (irodalomelmélet, elméleti nyelvészet stb.) hatásai itt sokkal erőteljesebbnek mutatkoznak, és historiográfiai jelenlétének tudatosítását követően miként az Annales iskolája az Egyesült Államokban erőteljesen hatott a különböző nemzeti historiográfiák útkereséseire: viszonyítási ponttá vált a történetírásban. Ha fentebb kitértem a társadalomtörténet marxista elkötelezettségére, akkor ugyancsak meg kell emlékezni az új kultúrtörténet baloldali liberális szemléletéről, történetírói programjáról. A deklarált cél ezúttal is egy demokratikus, pluralista, a különböző társadalmi csoportok igazságainak hangot adó historiográfia megteremtése (volt). A historikusok így azt hangsúlyozták, hogy korábban a nemzeti történelem értelmezése során az egyes szerzők az objektivitás eszményének a jegyében bizonyos szempontokat a többi fölé emeltek. A többség szempontjait az állami ideológia jegyében általános érvényűnek tekintették, és ezáltal bizonyos hangokat (egyes csoportok történeteit) kizártak a történetírás kánonjából. Ezzel szemben a történetírás objektivitását az jelentheti, ha a historiográfia többféleképpen is képes reflektálni a múltra, mivel minden csoportnak saját történelme, másokéval szembeállítható történeti igazsága van. A történetírónak pedig vállalnia kell elfogultságait, és meg kell vallania szándékait az olvasó előtt. 26 Többen épp azt vetik az új történészek szemére, hogy nem egyszerűen szubjektív, hanem erősen részrehajló képeket festenek a történelemről. A munkáikat jellemző általános relativizmus nemcsak a konzervatív, de a marxista történészek ellenérzését is kiváltotta.) Az a felismerés, hogy a történeti források szövegként is elemezhetők, átformálta a történetírói szerepről vallott hagyományos elképzeléseket. 27 Az új történészek szerint, amikor a történettudósok azt hirdették, hogy mentesek az ideológiai kötöttségektől, és képesek arra, hogy a társadalmi valóságról érdek nélkül, objektíven írjanak, nem néztek szembe az elbeszélés alapvető relativizmusával. 28 A forrás megformálásának módja olyan jelentéseket hordoz, amelyeken keresztül nemcsak egy adott kultúra, hanem az alkotó maga is megnyilatkozik. E jelentések és az ezeknek megfelelő/megfeleltethető értelmezési lehetőségek neti elemzések kultúra fogalmának alapvető forrása a következő tanulmánygyűjtemény: Geertz, Clifford: The Interpretation of Cultures. New York, 1973., lásd különösen: 5 12., ben History and Sociology after the Linguistic Turn címmel, majd 1996-ban Studying Culture at the Linguistic Turn: History and Sociology címmel szerveztek tudományos ülést, s ez utóbbi előadásait tartalmazza a Beyond the Cultural Turn. Első tematikus egysége a kultúra fogalmával foglalkozik; bevezetőjében a szerkesztők egymás mellett említi Hayden White-ot és Clifford Geertz-öt. (White utószava zárja kötetet.) 5 6., Appleby Hunt Jacob: Telling the Truth about History, White, Hayden: Introduction: The Poetics of History. In: Metahistory White művének hatásához lásd Appleby Hunt Jacob: Telling the Truth about History, Biernacki, Richard: Method and Metaphor after the New Cultural History. In: Bonnel Hunt (ed.): Beyond the Cultural Turn, 73., 83. Halttunen, Karen: Cultural History and the Challenge of Narrativity. In: Bonnell Hunt: Beyond the Cultural Turn,

6 Az új kultúrtörténet -ről Elmélet és módszer számtalan, többek között kortól és befogadótól is függő, változó értelmű olvasatot tesznek lehetővé. A történész nem törekedhet egységes és egyedül érvényes strukturalista elmélet, csak hipotetikus elemzési modell megalkotására. A történetírói stílusnak ezzel a felismeréssel kapcsolatos átalakulását jelzi, hogy a többes szám első személyű elbeszélési mód helyébe az egyes szám első személyű narráció, a korábban gyakorta egyes számban használt főnevek, valóság, igazság stb. helyébe ezek többes számú változata lépett. Az interpretáció során a történész a politika- és a társadalomtudományok fogalmai helyett olyan kategóriákat kénytelen kölcsönözni elsősorban az irodalomelmélettől és a nyelvészettől, amelyek a történetinek tekintett narratíva poétikai értelmezését is lehetővé teszik. Így nyelvi jelekről beszél, s többek között a metafora és a szimbólum trópusainak leírására törekszik. Hayden White szerint a historikus alapvetően négyféle formában mondhatja el tárgyát a magyarázó stratégiának megfelelően: a románc, a komédia, a tragédia vagy a szatíra műfajában. 29 A történész elsődleges feladata a forrás jelentésszerkezetének megbontása, elemzése. A dekonstrukció során az írónak nemcsak a szöveg szemantikailag értelmezhető síkjával kell állandó kapcsolatot tartania, hanem a szöveggel mint nyelvi valósággal is. Az a felismerés, hogy minden narráció már önmagában is szubjektív értelmezés, segítheti a történetírót egy forráskritikus és önreflexív írásmód megtalálásában. 30 És éppen ez az új kultúrtörténészek deklarált célja: újraolvasni és újraolvastatni a régi módszerekkel már elcsépelt forrásokat, hogy öntudatos formálóivá váljanak egy többszereplős és többszempontú, az egyes narratívumokat magában foglaló metanarratívumnak. Ez a hatás a történetírásban természetszerűleg a személyes jellegűnek tekintett források (művészeti alkotások, interjúk, naplók, levelek) divatját eredményezte. 31 Tényszerűség és fikcionalitás Magyarországon is sokat olvashatunk az unalomig magyarázott történetfilozófusok elméleteiről, viszont szinte semmit az e teóriákat alkalmazó historikusok műveiről. Az alábbiakban empirikus kutatásokról számot adó munkákat ismertetek, melyek érzékeltetik, hogy a történetírás hagyományos feladatának s korábbi szerepének megkérdőjelezése nemcsak a stílus megváltozását, de egyes esetekben a műfaji korlátok szétfeszítését is eredményezte. Ennek sokat hivatkozott, klasszikus példája Simon Schama az Egyesült Államokban élő brit történész, művészettörténész Dead Certenties című könyve, mely két századi eseményről és az ezeket körbelengő mítoszokról szól. Schama szándékosan megszegi a történetírás konvencióit, hagyományos bizonyítási eljárásait (filológiai ellenőrizhetőség, tudományos stílus stb.), jóllehet könyvét nem tudományos munkaként határozza meg: törté- 29 Nemcsak a magyarázó stratégia lehet szerinte négyféle, hanem az érvelést, illetőleg az ideológiai vonatkoztatás módja is. Ezek a formalista, az organicista, a mechanisztikus és a kontextualista, illetőleg: az anarchista, a radikális, a konzervatív és a liberális. White: Metahistory, Történetipoétikai elemzésre alkalmasnak tartja az elméleti nyelvészet által meghatározott négy alapvető trópust is: a metaforát, a metonímiát, a szinekdochét és az iróniát. 30 Halttunen: Cultural History and the Challenge of Narrativity, Annak ellenére is, hogy a posztmodern narrativitáselmélet a történettudományban amint azt több szerző is hangsúlyozza nagyobb hatással volt arra, ahogyan írunk arról, amit tanulmányozunk, mint arra, hogy mit tanulmányozunk. Halttunen: Cultural History and the Challenge of Narrativity,

7 Elmélet és módszer Majtényi György neteit történeti elbeszéléseknek (historical novellas) nevezi. 32 Többen azonban műfaji korlátozások nélkül terjesztik ki a korábban tudományosnak deklarált történetírás határait a fikció, a fikcionalitás irányába ezzel is jelezve a műfajhatárok elmosódását. A többszólamúságra való törekvésnek, az egymással versengő értelmezések, diskurzusok bemutatásának mértékadó példája James Goodman Stories Of Scottsboro című munkája. 33 A szerző könyvében egy bírósági ügyet dolgoz fel ben Alabamában kilenc fekete fiatalt vádoltak meg két fehér nő megerőszakolásával. A kilenc teenager a legfiatalabb tizenhárom, a legidősebb tizenkilenc éves volt egy vonaton verekedésbe keveredett fehér fiatalokkal. Később az utasok közül két fehér lány azt vallotta, hogy a feketék megerőszakolták őket. A fehérekből álló bíróság első fokon halálra ítélte a vádlottakat. Az ítélet utóbb politikai üggyé, a nyilvánosság előtt az amerikai demokrácia megítélésének kérdésévé vált. A szerző ismerteti a bírósági ügy narratívumait s az azt követő évtizedes vita történetét, és ennek során különböző nézőpontokból beszéli el a történetet. Megismerhetjük az esetet a vádlottak, az áldozatok, valamint különböző társadalmi, etnikai és politikai csoportokhoz tartozók szempontjából. A mi történt? kérdésre Goodman több történettel válaszol, különböző emberek gondolatait ismerteti arról, hogy mi történhetett valójában, s ennek alapján az olvasó maga is szubjektív képet alkothat az eseményről, az okokról és a következményekről. Emellett Goodman érzékelteti (elismeri) saját szerepét is a történet megszerkesztésében, az események és a különböző történetek utólagos rekonstrukciójában. 34 Ismeretes Hayden White álláspontja a tragikus, modern történelmi események (mint például a holokauszt) korlátozott cselekményesítési lehetőségéről, 35 felvethető ugyanakkor az a kérdés, hogy etikai megfontolások nem korlátozzák-e szükségszerűen a hétköznapi emberek történeteit közvetítő történész elbeszélői szabadságát. Goodman e Scottsboro-i történet plurális elbeszélése során nyilván nem hangsúlyozhatta túl a könyvében színre lépő fehér déliek szempontjait, előítéleteit. Megkérdőjelezhető ennek kapcsán az is, hogy a történetírásnak valóban a többszólamúságra kell-e törekednie, s hogy egyáltalán képes lehet-e rá.) 32 Két, véletlenszerűen kapcsolódó történetet (mesét) fűz egymásba: James Wolfe tábornok hősi halálát a quebeci csatában 1759-ben és Dr. George Parkmannak a Harvard Medical College-ban 1849-ben történt meggyilkolását. A szerző könyvében regényírói eszközöket alkalmaz, több szálon futtatja a cselekményt, és narrátorként különböző elbeszélők hangján szólal meg. Wolfe halálának történetét egy hétköznapi brit katona, szemtanú beszámolóján, családi levelezések töredékein, a festő, Benjamin West alkotásán (Wolfe tábornok halála, 1770), és a hősével szinte rögeszmésen azonosuló történész, Francis Parkman munkáján keresztül ábrázolja. Keveredik munkájában az események képzelt, illetőleg a hagyományos történeti dokumentáción alapuló tudományos rekonstrukciója, s elbeszélésének hitelessége felől el is bizonytalanítja olvasóit. A már említett katonának a quebeci csatáról tudósító beszámolójáról például az utószóban árulja el, hogy azt valójában ő találta ki. Schama, Simon: Dead Certainties. (Unwarranted Speculations.) New York, Goodman, James: Stories of Scottsboro. New York, Amellett, hogy végigköveti az esetről tudósító történetek születését, alakulását, s hogy azok miképp kapcsolódtak különböző csoportokhoz, diskurzusokhoz, a szerző hangsúlyozza, hogy e történeteket ő maga szerkesztette a könyv megírása során egyetlen egésszé, egy újabb történetté. (Stories of Scottsboro. XIII.) Jellemző, hogy a könyv az eset novellaszerű elbeszélésével indul, annak leírásával, ahogyan Goodman utólag elképzeli az eseményeket, majd ama történeteknek a filológiailag ellenőrizhető (lábjegyzetelt) ismertetésével folytatódik, amelyek alapján képet alkothatunk, s amelyek alapján a szerző maga is képet alkotott az eseményekről. 35 White Hayden: A történelmi cselekményesítés és az igazság problémája. In: Uő.: A történelem terhe. Budapest,

8 Az új kultúrtörténet -ről Elmélet és módszer Más szempontból, de ugyancsak a történetírás hagyományos eljárásainak szándékos megsértését jelenti Lynn Huntnak a francia forradalom történetéről írott családregénye. 36 A könyvben a szerző populáris műveket, ponyvákat és művészeti alkotásokat is elemez. A rendelkezésére álló adatokat, történeteket egy népszerű elmélet, Sigmund Freud fiúk és apák konfliktusáról szóló teóriájának felhasználásával szervezi újabb történetbe. Munkája így nem igazán illeszkedik ahhoz a történetírói hagyományhoz, mely a különböző társadalmi csoportok érdekellentétből fakadó harcaként ábrázolta a forradalmat. Huntnak a Totem és a tabu nyomdokain haladó értelmezése szerint a francia forradalomban a testvérek (a nép) harcolt az apa (a király) ellen, Marie Antoinette pedig a rossz anya volt, aki magatartásával nagyban hozzájárult a fivérek haragjához, lázadásához. Hunt eljárása vélhetőleg azon a belátáson alapul, hogy a múltat a maga teljességében, a történetírói szándékoktól mentesen képtelenség rekonstruálni (egyformán önkényes így például a francia forradalom történetének marxi vagy freudi alapon történő rekonstrukciója 37 ). A felismerés hatására, hogy a múlt különböző szempontú rekonstrukciói között nincs lényegi különbség, Hunt nagyobb elbeszélői szabadságot engedélyez magának, mint a történetírók hagyományosan: könyvében nemcsak az adatok és a történetek, de a tudományos beszédmódok között is szabadon válogat. E történeti munka és freudi családregény szerzője, Lynn Hunt tevékeny szerepet vállalt az új kultúrtörténet megalkotásában, jelenlétének tudatosításában; történészi munkássága emellett a historiográfia elméleti problémáival szembesülő (szembenéző) történészek útkereséseit is példázza. Az alábbiakban közölt tanulmánya a francia forradalom történetének ugyancsak újszerű, a korábbi történetírói sémáktól mentes értelmezése. Elemzésében azt bizonyítja, hogy a pornográfiának sajátos funkciója, politikai szerepe volt a francia forradalom időszakában: a társadalmi indulatok kifejezőjévé vált. A pornográfia ilyetén ábrázolása azáltal, hogy a szerző tárgyát tágabb kontextusba, a politikai események szövegkörnyezetébe helyezi metaforikus jelentést tulajdonít a látszólag legkevésbé sem metaforikus műveknek. A tanulmány szórakoztató olvasmány nyújt, és ezáltal azt is érzékelteti, hogy új távlatok nyílnak a történész előtt, ha kilép saját szűkebben értelmezett diszciplínájának keretei közül: több képzelőerővel és sokkal szabadabban szőheti történetét. 36 Hunt, Lynn: The Family Romance of the French Revolution. London, A kötet címe Freud: Familienroman der Neurotiker című esszéjére utal, amit Otto Rank adott közre 1909-ben. (XIII.) A könyv elemző ismertetése: Szívós Erika: Politikai tudattalan, i. m. 37 Egy korábbi tanulmányában Hunt a marxista értelmezések önkényességét bírálta: Hunt, Lynn: Review essay: Penser la révolution française. History and Theory, 20. (1981) nr

egy tömegmészárlásról mi értelmes dolgot lehetne elmondani?

egy tömegmészárlásról mi értelmes dolgot lehetne elmondani? JYVÄSKYLÄ STUDIES IN HUMANITIES 55 Tamás Kisantal egy tömegmészárlásról mi értelmes dolgot lehetne elmondani? Az ábrázolásmód mint történelemkoncepció a holokauszt-irodalomban JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Copyright,

Részletesebben

Zombory Máté Tér-idő történelem. Holokauszt-emlékezet és transznacionális politika

Zombory Máté Tér-idő történelem. Holokauszt-emlékezet és transznacionális politika Zombory Máté Tér-idő történelem. Holokauszt-emlékezet és transznacionális politika Az emlékezetkutatás a társadalom- és humántudományok viszonylag fiatal áramlatának tekinthető, amelynek kialakulása és

Részletesebben

A 20. század mint emlékezeti esemény

A 20. század mint emlékezeti esemény Gyáni Gábor A 20. század mint emlékezeti esemény Mikor kezdődik és meddig tart a század? Van-e értelme századonként korszakolni a történelmet? Látszólag igen. Nemrégiben is akadt hazai könyvkiadó, amely

Részletesebben

Takács Zsuzsanna Mária. Falusi néptanítók élete a 20. század első felében emlékirataik és naplóik tükrében

Takács Zsuzsanna Mária. Falusi néptanítók élete a 20. század első felében emlékirataik és naplóik tükrében Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Takács Zsuzsanna Mária Falusi néptanítók élete a 20. század első felében emlékirataik és naplóik tükrében Doktori (PhD) értekezés

Részletesebben

Miért a kérdés, hogy mi lett volna, ha?

Miért a kérdés, hogy mi lett volna, ha? GAVRIEL ROSENFELD Miért a kérdés, hogy mi lett volna, ha? Elmélkedések az alternatív történetírás szerepéről * Az alternatív történelem A történeti tényeknek ellenszegülő, kontrafaktuális (conterfactual)

Részletesebben

Tolcsvai Nagy Gábor. A nyelvi megalkotottság eszméje a Nyugat első korszakában

Tolcsvai Nagy Gábor. A nyelvi megalkotottság eszméje a Nyugat első korszakában Tolcsvai Nagy Gábor A nyelvi megalkotottság eszméje a Nyugat első korszakában 1. Előadásomban a Nyugat kezdeti időszakának nyelvhez való viszonyát vázolom. Ez a viszony nyilvánvalóan nem változatlan és

Részletesebben

MTA Politikai Tudományok Intézete

MTA Politikai Tudományok Intézete MTA Politikai Tudományok Intézete A diszkrimináció öt (nemi, faji vagy etnikai származás, vallás vagy meggyőződés, fogyatékosság, életkor) területén eddig párhuzamosan folyó kutatások eredményeinek feltárása,

Részletesebben

Gulyás Emese. Az etikus fogyasztás, mint a közügyekben való részvétel

Gulyás Emese. Az etikus fogyasztás, mint a közügyekben való részvétel Gulyás Emese Az etikus fogyasztás, mint a közügyekben való részvétel Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszék Témavezető: Dr. Wessely Anna tanszékvezető egyetemi docens Eötvös

Részletesebben

Karácsonyi Zsolt A TÉR JÁTÉKAI. A virtuális tér és a történelmi idő viszonyának módosulásai Páskándi Géza és Marin Sorescu drámáiban.

Karácsonyi Zsolt A TÉR JÁTÉKAI. A virtuális tér és a történelmi idő viszonyának módosulásai Páskándi Géza és Marin Sorescu drámáiban. Karácsonyi Zsolt A TÉR JÁTÉKAI A virtuális tér és a történelmi idő viszonyának módosulásai Páskándi Géza és Marin Sorescu drámáiban PHD-értekezés Témavezető: Dr. Fried István Prof. Emeritus Kolozsvár Szeged

Részletesebben

Fel-feldobott kő, avagy a nacionalizmus, a nemzetállam és a globalizáció összefüggéseinek recepciója

Fel-feldobott kő, avagy a nacionalizmus, a nemzetállam és a globalizáció összefüggéseinek recepciója Pongrácz Alex Fel-feldobott kő, avagy a nacionalizmus, a nemzetállam és a globalizáció összefüggéseinek recepciója Tanulmányom középpontjában a nacionalizmus, illetve a nemzetállam közötti összefüggések,

Részletesebben

Modernitás, modernizmus és identitásválság: a fin de siècle Budapest

Modernitás, modernizmus és identitásválság: a fin de siècle Budapest GYÁNI GÁBOR Modernitás, modernizmus és identitásválság: a fin de siècle Budapest Carl Schorske egy elsőként negyven éve megjelent tanulmányában a városnak az európai gondolkodás újkori történetében elfoglalt,

Részletesebben

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban. Szerkesztette Rada Péter

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban. Szerkesztette Rada Péter Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban Szerkesztette Rada Péter A kötet szerzői: Dr. Csicsmann László, egyetemi adjunktus, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Tanulmányok Intézet Dr. Horváth

Részletesebben

Csepeli György Murányi István Prazsák Gergő: Új tekintélyelvűség Magyarországon

Csepeli György Murányi István Prazsák Gergő: Új tekintélyelvűség Magyarországon szemle 43 Csepeli György Murányi István Prazsák Gergő: Új tekintélyelvűség Magyarországon Társadalmi csoportok hierarchiájának látásviszonyai Apeiron Kiadó, Bp., 2011. 348 old., 2990 Ft A tekintélyelvű

Részletesebben

Magyar irodalmi fogalomtár

Magyar irodalmi fogalomtár Magyar irodalmi fogalomtár az érettségihez Tartalomjegyzék Irodalmi alapfogalmak...3 Az irodalom médiumai...8 Esztétikai minőségek, hangnem, modalitás...11 Poétikai alapfogalmak...13 Az epika műneme...13

Részletesebben

FREDRlK BARTH Régi és új problémák az etnicitás elemzésében

FREDRlK BARTH Régi és új problémák az etnicitás elemzésében FREDRlK BARTH Régi és új problémák az etnicitás elemzésében Nagy öröm számomra, hogy huszonöt évvel az Ethnic groups and boundaries (Etnikai csoportok és határok) megjelenése után ilyen népes szakmai körben

Részletesebben

Szubkultúrák vagy neo-törzsek? A fiatalok, a stílus és a zenei ízlés közötti kapcsolat újragondolása

Szubkultúrák vagy neo-törzsek? A fiatalok, a stílus és a zenei ízlés közötti kapcsolat újragondolása Andy Bennett Szubkultúrák vagy neo-törzsek? A fiatalok, a stílus és a zenei ízlés közötti kapcsolat újragondolása Az 1970-es és a korai 1980-as években a fiatalok, a stílus és a zenei ízlés közötti kapcsolat

Részletesebben

Kirakunk táblákat, hogy csúnyán beszélni tilos

Kirakunk táblákat, hogy csúnyán beszélni tilos Szabó Tamás Péter Kirakunk táblákat, hogy csúnyán beszélni tilos A javítás mint gyakorlat és mint téma diákok és tanáraik metanyelvében Dunaszerdahely, 2012 SZABÓ TAMÁS PÉTER KIRAKUNK TÁBLÁKAT, HOGY CSÚNYÁN

Részletesebben

ÉRZELMEK ÉS JOGTUDOMÁNY: EGY LEHETSÉGES ÉRTELMEZÉS A law and emotions scholarship vázlata *

ÉRZELMEK ÉS JOGTUDOMÁNY: EGY LEHETSÉGES ÉRTELMEZÉS A law and emotions scholarship vázlata * Iustum Aequum Salutare IX. 2013. 3. 89 104. ÉRZELMEK ÉS JOGTUDOMÁNY: EGY LEHETSÉGES ÉRTELMEZÉS A law and emotions scholarship vázlata * egyetemi adjunktus (PPKE JÁK) tudományos munkatárs (MTA TK JTI) 1.

Részletesebben

Egy pragmatikus idealista: John Braithwaite

Egy pragmatikus idealista: John Braithwaite Egy pragmatikus idealista: John Braithwaite Preventing crime is an impoverished way of conceiving criminologist s mission. Crime is an opportunity to prevent greater evils, to confront crime with a grace

Részletesebben

HORÁNYI ÖZSÉB (SZERK.) A kommunikáció mint participáció

HORÁNYI ÖZSÉB (SZERK.) A kommunikáció mint participáció HORÁNYI ÖZSÉB (SZERK.) A kommunikáció mint participáció 1 TÁRSADALMI KOMMUNIKÁCIÓ SOROZATSZERKESZTŐK BÁTORI ZSOLT HAMP GÁBOR HORÁNYI ÖZSÉB A SOROZAT KÖVETKEZŐ KÖTETE Korpics Márta P. Szilczl Dóra (szerk.)

Részletesebben

SZÜLETIK-E A MÛVÉSZ, VAGY AZZÁ LESZ?

SZÜLETIK-E A MÛVÉSZ, VAGY AZZÁ LESZ? 1 VERA L. ZOLBERG SZÜLETIK-E A MÛVÉSZ, VAGY AZZÁ LESZ? Sajnos, az analízisnek le kell tennie a fegyvert a költõ problémája elõtt. SIGMUND FREUD: DOSZTOJEVSZKIJ ÉS AZ APAGYILKOSSÁG Nem hiszek a szabályokban

Részletesebben

A szerző jelentősége és művével való kapcsolata. Hova tovább szerzői jog? 1

A szerző jelentősége és művével való kapcsolata. Hova tovább szerzői jog? 1 Iustum Aequum Salutare X. 2014. 1. 149 162. A szerző jelentősége és művével való kapcsolata Hova tovább szerzői jog? 1 egyetemi adjunktus (PPKE JÁK) [ ] a szerző jogának törvényes védelme abból a megfontolásból

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 2. SZÁM n 2008. FEBRUÁR

EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 2. SZÁM n 2008. FEBRUÁR E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 2. SZÁM n 2008. FEBRUÁR A TARTALOMBÓL n Európaiság és magyarság Beszélgetés Poszler György akadémikussal a százéves Nyugatról

Részletesebben

Császi Lajos. Tévéerőszak és morális pánik

Császi Lajos. Tévéerőszak és morális pánik Császi Lajos Tévéerőszak és morális pánik 1 A rítusok azt a tilalmat játsszák mimetikusan újra, amelyet megelőzni kívánnak. A racionális gondolkodás számára egy ilyen kapcsolat felfoghatatlan. Minden nehézség

Részletesebben

VALEUR. Európa minden nyelve kincs. Európa minden nyelve kincs. A projekt koordinátorai: Joanna McPake és Teresa Tinsley A B C D

VALEUR. Európa minden nyelve kincs. Európa minden nyelve kincs. A projekt koordinátorai: Joanna McPake és Teresa Tinsley A B C D A B C D Európa minden nyelve kincs A projekt koordinátorai: Joanna McPake és Teresa Tinsley Munkatársak: Peter Broeder, Laura Mijares, Sirkku Latomaa és Waldemar Martyniuk VALEUR Európa minden nyelve kincs

Részletesebben

A FEJLŐDÉS ÚJ PARADIGMÁJA: ELMÉLET ÉS GYAKORLAT

A FEJLŐDÉS ÚJ PARADIGMÁJA: ELMÉLET ÉS GYAKORLAT DEBRECENI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA A FEJLŐDÉS ÚJ PARADIGMÁJA: ELMÉLET ÉS GYAKORLAT DOKTORI ÉRTEKEZÉS RICZ JUDIT TÉMAVEZETŐ: DR. CSABA LÁSZLÓ DEBRECEN 2008. TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ:

Részletesebben

TÉR ÉS HELY AZ ALKOTÓFOLYAMAT ÉS A MŰALKOTÁS KONTEXTUSÁBAN

TÉR ÉS HELY AZ ALKOTÓFOLYAMAT ÉS A MŰALKOTÁS KONTEXTUSÁBAN Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Képzőművészeti Mesteriskola Rezsonya Katalin TÉR ÉS HELY AZ ALKOTÓFOLYAMAT ÉS A MŰALKOTÁS KONTEXTUSÁBAN DLA értekezés Témavezető: Bencsik István szobrászművész, Professor

Részletesebben

Felébredt ez a nép... 1

Felébredt ez a nép... 1 Binder Mátyás: Felébredt ez a nép... 1 A magyarországi romák/cigányok etnikai nemzeti önszerveződési folyamatairól I. Bevezetés Az európai politikatörténet legutóbbi kétszáz éve a nemzetállamok és nemzetek

Részletesebben

Társadalmi rendszerek és funkciók

Társadalmi rendszerek és funkciók Terestyéni Tamás Társadalmi rendszerek és funkciók Budapest, 2009. június, 40. szám ISSN 1788-134X ISBN 978-963-88287-3-6 Kiadja az Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézet Budapest, 1021 Hűvösvölgyi

Részletesebben

1. MI A KORPUSZNYELVÉSZET?

1. MI A KORPUSZNYELVÉSZET? 1. MI A KORPUSZNYELVÉSZET? 1.1. Bevezetés Nem túlzás, ha azt állítjuk, hogy az utóbbi néhány évtizedben a korpuszok és a korpuszok tanulmányozása forradalmasította a nyelv és a nyelv alkalmazásának tanulmányozását.

Részletesebben