Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Általános Szerződési Feltételek. próbaüzemi időszakra

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Általános Szerződési Feltételek. próbaüzemi időszakra"

Átírás

1 Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételek próbaüzemi időszakra

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés Az ászf általános rendelkezései A szolgáltatások nyújtásához és igénybevételéhez kapcsolódó alapvető jogok és kötelezettségek A választható szolgáltatások és azok igénybevételének általános feltételei A földgáz minősége és nyomása A szolgáltatás igénybevételének operatív rendje A szerződő felek együttműködése korlátozás és üzemzavar esetén A földgáz mérése és minőségvizsgálata A földgáz allokálása és elszámolása az Információáramlás elvei Számlázás és fizetési feltételek A szerződésszegés következményei Egyéb rendelkezések

3 1. BEVEZETÉS Az Általános Szerződési Feltételek értelmezése Jelen próbaüzemi időszakra érvényes Általános Szerződéses Feltételekben (továbbiakban: ÁSZF) használt fogalmakat, és azok jelentését a földgázellátásról szóló évi XL. törvény, és e törvény végrehajtásáról szóló 19/2009. (I.30.) Kormányrendelet, valamint az együttműködő földgázrendszer Üzemi és Kereskedelmi Szabályzata tartalmazza. A Magyar Gáz Tranzit ZRt. (továbbiakban: Társaság vagy MGT ZRt.) rendszerén átadás-átvételi (betáplálási-kiadási) pont (továbbiakban: Átadás-átvételi pont) a Szlovák Köztársaság és Magyarország államhatárán, Szlovák Magyar szállítási irány esetén, az eustream a.s. (továbbiakban: Eustream) Szlovák Szállítási Rendszerüzemeltető által üzemeltetett Vel'ke Zlievce felől a Balassagyarmat SK>HU betáplálási pont, Magyar-Szlovák szállítási irány esetén, Balassagyarmat felől, Vel'ke Zlievce irányában a Balassagyarmat HU>SK kiadási pont. Az Átadás-átvételi pont megfelel a 984/2013/EU Rendelet (a továbbiakban: CAM NC) 3. cikk 10. pontjában meghatározott "rendszer-összekötési pontnak". Az MGT és az FGSZ Földgázszállító Zrt. (továbbiakban: FGSZ ZRt.) rendszereinek összekapcsolási pontja a Vecsés összekapcsolási pont. (a továbbiakban: Összekapcsolási pont) Az ÁSZF alkalmazásában az Átadás-átvételi pont műszaki szempontból a Balassagyarmat mérőállomást, az Összekapcsolási pont pedig a Vecsési FGSZ ZRt. MGT ZRt. szállítórendszerek összekapcsolási pontját jelenti. 2. AZ ÁSZF ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI 2.1 Szerződéses struktúra, jogszabályi alapok Az ÁSZF a Társaság és a Rendszerhasználók között létrejövő (a) Havi Kapacitáslekötési és Földgázszállítási Szerződés (b) Napi Kapacitáslekötési és Földgázszállítási Szerződés, (c) Jogcím átvezetési szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Szerződés (d) Informatikai Platform (IP) Felhasználói Megállapodás részét képezi, mely szerződések keretében a Társaság földgázszállító vezetéki kapacitást biztosít, továbbá földgázszállítási, és ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokat nyújt a Rendszerhasználóknak. A A (a)-(e) pontokban megjelölt rendszerhasználati és kapcsolódó szerződések a továbbiakban együtt vagy egyedileg nevesítés nélkül: Szerződések vagy Szerződés megnevezéssel szerepelnek az ÁSZF-ben. 3

4 2.1.2 Az ÁSZF jogszabályi alapját különösen az alábbi jogszabályok, és szabályzatok képezik: (a) a földgázellátásról szóló évi XL. törvény (továbbiakban: GET), (b) a GET egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I.30) Kormányrendelet (továbbiakban: Vhr.), (c) a földgáz rendszerhasználati díjakról, a Rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének a rendszerhasználati díjakon keresztül történő ösztönzésének szabályairól, a nyújtott szolgáltatás minőségétől függően alkalmazható rendszerhasználati díjakról, valamint a rendszerhasználati díjak alkalmazásának feltételeiről szóló 1/2013 MEKH (VII.11.) rendelet (továbbiakban: Tarifarendelet), (d) 265/2009. (XII. 1.) Kormányrendelet a földgázvételezés korlátozásáról, a földgáz biztonsági készlet felhasználásáról, valamint a földgázellátási válsághelyzet esetén szükséges egyéb intézkedésekről, (e) 48/2010. (II. 26.) Kormányrendelet a földgázkereskedő működésének lehetetlenülése esetén, a felhasználók földgázellátását veszélyeztető helyzet fennállása következtében alkalmazandó eljárásról, (f) a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (továbbiakban: PTK), (g) az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény (továbbiakban: ÁFA törvény), (h) a számvitelről szóló évi C. törvény (továbbiakban: Számviteli törvény), (i) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény, (j) a magyar együttműködő földgázrendszer Üzemi és Kereskedelmi Szabályzata (továbbiakban: ÜKSZ), (k) Az Európai Uniónak az ÁSZF-ben szabályozott ügyletek vonatkozásában kötelező jogszabályai. 2.2 Az ÁSZF célja, hatálya, jogi természete Jelen ÁSZF célja, hogy meghatározza a Társasággal szerződéses kapcsolatba kerülő piaci szereplők számára a Társaság által az együttműködő földgázrendszeren, a próbaüzem időtartama alatt nyújtott szolgáltatásokra és azok igénybevételére vonatkozó általános biztonsági, műszaki, kereskedelmi, mennyiség és minőség elszámolási, valamint a fizetési szerződéses feltételeket, a szerződő felek jogait és kötelezettségeit. 4

5 2.2.2 A Társaság, mint a Szerződésekben szabályozott jogviszonyok ajánlattevője, a szerződéskötésre irányuló ajánlatok elfogadásának lehetőségét kizárólag az ajánlatban szereplő feltételekre korlátozza, az ajánlattól eltérő, vagy azt kiegészítő nyilatkozatok nem válnak a Szerződések részévé Az ÁSZF időbeli hatálya a HU-SK nemzetközi határkeresztező földgázszállító vezeték próbaüzemének kezdő napjától, annak befejezésig tart. Az ÁSZF időbeli hatályának lejárta nem érinti a próbaüzem alatt keletkezett igényeket és az igények jogorvoslati úton történő kikényszeríthetőségét, ilyen esetekben az ÁSZF hatálya a jogvita jogerős lezárásig fennmarad A Társaság által biztosított szolgáltatásokat kizárólag érvényes, és hatályos Szerződés(ek) alapján lehet igénybe venni, amely az egyes Rendszerhasználók, Rendszerüzemeltetők és a Társaság jogviszonyának különös rendelkezéseit tartalmazza. Jelen ÁSZF és a Szerződések hatálya alatt jognyilatkozat kizárólag írásban tehető, a szóban, ráutaló magatartással, vagy hallgatással tett jognyilatkozat érvénytelen. Minden jognyilatkozat a címzettnek történő kézbesítéssel válik hatályossá A Rendszerhasználó a Társaság szolgáltatásaiért a Tarifarendelet alapján a Szerződés(ek)ben meghatározott díjat a Szerződés(ek) rendelkezései szerint köteles megfizetni. Az ÁSZF a Szerződések elválaszthatatlan része, azok melléklete, a Társaság által nyújtott szolgáltatásokat, és azok igénybevételét az ÁSZF és a Szerződések egységben szabályozzák. Amennyiben a Szerződés(ek) és a jelen ÁSZF rendelkezései között ellentmondás állna fenn, a Szerződés(ek) rendelkezései minden esetben megelőzi(k) a ÁSZF rendelkezéseit A Társaság a jelen ÁSZF, valamint a Szerződések vonatkozásában a vele szerződéses viszonyba lépő Rendszerhasználók, Rendszerüzemeltetők, illetve más piaci szereplők általános szerződéses feltételeinek alkalmazását kizárja. 2.3 A Társaság által a próbaüzem alatt nyújtott földgázszállítási szolgáltatások A Társaság által a Rendszerhasználó számára biztosított földgázszállítási szolgáltatások a következők: (a) a földgázszállító rendszer Átadás-átvételi és Összekapcsolási pontjain a technikailag rendelkezésre álló szabad kapacitások meghatározása, folyamatos felül vizsgálata, és közzététele; (b) Az Átadás-átvételi pontra áramlási irányú és a fizikai áramlással ellentétes irányú szállításokra a Havi és/vagy Napi Kapacitáslekötési és Földgázszállítási Szerződés megkötése, a havi és/vagy napi megszakítható kapacitásként történő értékesítése; (c) előírt pontosságú mérések biztosítása; 5

6 (d) földgázszállító rendszeren történő kapacitás lekötés lebonyolítása a GET, a Vhr. és az ÜKSZ előírásainak és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően: (i) a földgázszállító rendszer kapacitásának folyamatos vizsgálata és meghatározása az Átadás-átvételi és Összekapcsolási pontokon, majd az Átadás-átvételi ponton annak megszakítható kapacitásként történő közzététele; (ii) az Átadás-átvételi ponton a kapacitás lekötési igénybejelentések fogadása és feldolgozása; (iii) az Átadás-átvételi pontra leadott havi és/vagy napi megszakítható kapacitás lekötések kezelése; (iv) másodlagos kapacitások átadás-átvételének lebonyolítása a Társaság Informatikai Platform felületén (a továbbiakban: IP); (e) a földgázszállító rendszer Átadás átvételi, Összekapcsolási, valamint virtuális betáplálási és kiadási pontjaira (MGP, MGT-VTP) vonatkozó nominálások fogadása, feldolgozása, egyeztetése, visszaigazolása; (f) földgázszállítási feladatok végrehajtása a Rendszerhasználók általi nominálásoknak és a Rendszerhasználati szerződéseknek megfelelően, az alábbiak szerint: (i) az Átadás-átvételi és az Összekapcsolási pontokon a földgáz átvétele és annak mennyiségi és minőségi (a mennyiség pontos meghatározásához szükséges mértékű) bizonylatolása; (ii) az Átadás-átvételi és Összekapcsolási pontokon a földgáz átadása és annak (a mennyiség pontos meghatározásához szükséges mértékű) bizonylatolása; (iii) a Rendszerhasználók által átadott földgáz átvétele, szállítása és felelős megőrzése az Átadás-átvételi és Összekapcsolási pontok között; (iv) a leadott nominálások egyezésének ellenőrzése, nem egyezés esetére a vonatkozó eljárásrend alkalmazása a csatlakozó Rendszerüzemeltetőkkel; (g) az Átadás-átvételi és Összekapcsolási pontokon átadott-átvett földgáz mennyiségek Rendszerhasználók részére történő meghatározása és felosztása (allokálás); (h) előzetes, majd végleges mennyiségi, földgázminőségi, és pénzügyi elszámolás készítése, és azok megküldése a Rendszerhasználó részére; (i) napi előzetesen allokált gázmennyiségek rögzítése és jegyzőkönyvezése; (j) a földgáz szállítási rendszerüzemeltetéssel kapcsolatos rendkívüli események kommunikálása a Társaság honlapján; 6

7 (k) a földgázszállító rendszer folyamataira vonatkozó IP fejlesztése és üzemeltetése: (i) a vonatkozó jogszabályokban és az ÜKSZ-ben meghatározott alap adatszolgáltatás biztosítása; (ii) a jogszabályokban és az ÜKSZ-ben meghatározott adatszolgáltatás biztosítása a szerződéses partner részére; (l) jogcím átvezetési szolgáltatás nyújtása külön szerződés alapján arra az esetre, ha a Rendszerhasználó egy meghatározott földgázmennyiség feletti rendelkezési jogot kíván átadni egy másik Rendszerhasználónak a földgázszállító rendszer fizikai vagy virtuális pontján A szerződő partner Rendszerhasználóval szemben támasztott követelmények (a) Földgázkereskedelmi engedélyes Rendszerhasználó (i) köteles átadni a Társaságnak a cégnevét, székhelyét, tevékenységét, jegyzett tőkéjét, adószámát és a cégjegyzésre jogosultak listáját tartalmazó cégkivonat másolatát, vagy a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat honlapjáról letöltött kivonatát, valamint a cégjegyzésre jogosultak aláírási címpéldányainak eredeti vagy hiteles másolatát; (ii) köteles átadni a Társaságnak az utolsó lezárt évre vonatkozó auditált mérleg és eredmény kimutatását; (iii) rendelkeznie kell az ÁSZF-ben, és/vagy a Szerződésekben meghatározott pénzügyi biztosítékkal; (iv) köteles átadni a Társaságnak 30 napnál nem régebbi nyilatkozatát arról, hogy csődeljárás, végrehajtási, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt nem áll; (v) nyilatkoznia az ÜKSZ rá vonatkozó rendelkezéseinek megtartásáról,; (vi) rendelkeznie kell a Hivatal által kiadott korlátozott vagy teljes hatályú érvényes földgázkereskedelmi működési engedéllyel. (b) Nem engedélyes Rendszerhasználó (i) köteles átadni a Társaságnak cégnevét, székhelyét, tevékenységét, jegyzett tőkéjét, adószámát és a cégjegyzésre jogosultak listáját tartalmazó 30 napnál nem régebbi cégkivonat másolatát, vagy a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat honlapjáról 30 napnál nem régebben letöltött kivonatát, valamint a cégjegyzésre jogosultak aláírási címpéldányainak eredeti vagy hiteles másolatát; 7

8 (ii) köteles átadni a Társaságnak az utolsó lezárt évre vonatkozó auditált mérleg és eredmény kimutatását; (iii) rendelkeznie kell az ÁSZF-ben és/vagy a Szerződésekben meghatározott pénzügyi biztosítékkal; (iv) köteles átadni a Társaságnak 30 napnál nem régebbi nyilatkozatát arról, hogy csődeljárás, végrehajtási, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt nem áll; (v) köteles nyilatkozni az ÜKSZ rá vonatkozó rendelkezéseinek megtartásáról,; (vi) a külföldi Rendszerhasználó az ÜKSZ-ben meghatározott módon valamint a kapcsolódó Rendszerüzemeltetők nyilatkozatával igazolja a szállíttatásra vonatkozó jogosultságát. 2.4 Szerződéskötés, kapacitáslekötés A szerződő felek a pont szerinti Szerződéseket kizárólag közös megegyezéssel írásban, a cégjegyzésre jogosultak aláírásával ellátott iratban, vagy az elektronikus szerződéskötésre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló évi CVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelő elektronikus szerződés formájában köthetnek, a jelen ÁSZF mellékleteit képező típus Szerződések formájában A jelen ÁSZF-ben és a megkötött Szerződésekben meghatározott a szabályozott ügyletekre vonatkozó rendelkezések teljes egészében lefedik a szabályozott jogviszony tartalmát, felek a szerződéskötést megelőzően folytatott egyeztetéseik anyagát, a szerződéskötést megelőzően keletkezett dokumentumok alkalmazását kizárják A Rendszerhasználó a Társasággal megkötött Havi és/vagy Napi Kapacitáslekötési és Földgázszállítási Szerződésben, a Társaság által a próbaüzem időtartamára a Társaság honlapján lekötésre meghirdetett kapacitásra köthet le megszakítható kapacitást a pontban felsorolt jogszabályokban és szabályzatokban rögzítetteknek megfelelően. 2.5 A Szerződések módosítása A szerződő felek a Szerződés(eke)t kizárólag közös megegyezéssel írásban, a cégjegyzésre jogosultak aláírásával ellátott iratban módosíthatják, az ÁSZF kivételével, amely a Szerződések aláírásával külön elfogadás vagy aláírás nélkül azok elválaszthatatlan részévé válik. Az ÁSZF minden, a próbaüzemi szállításokban résztvevő Rendszerhasználó számára azonos rendelkezéseket tartalmaz. Az ÁSZF-et a Társaság csak abban az esetben módosítja, ha az jogszabályváltozás miatt szükséges, vagy ha a módosítást a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) határozata írja elő. 8

9 2.6 A Szerződések megszűnése Megszűnik a Szerződés abban az esetben, ha (a) valamelyik Fél jogutód nélkül megszűnik, (b) felmondással, (c) a Szerződés időbeli hatálya lejár, (d) a felek közös megegyezéssel megszüntetik. 3. A SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁHOZ ÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ALAPVETŐ JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK 3.1 Általános rendelkezések A Társaság köteles a Rendszerhasználó által a Havi és/vagy Napi Kapacitáslekötési és Földgázszállítási Szerződésben az Átadás-átvételi pontra lekötött a Havi és/vagy Napi Kapacitáslekötési és Földgázszállítási Szerződésben részletezett havi és/vagy Napi megszakítható kapacitást a Rendszerhasználó részére biztosítani. Az Átadás-átvételi ponton lekötött kapacitást az Összekapcsolási ponton a Társaság biztosítja a Rendszerhasználó részére, melyet a kapcsolódó Rendszerüzemeltetővel kötött Próbaüzemi Együttműködési Megállapodás alapján a Társaság megküld a kapcsolódó Rendszerüzemeltető részére. Az átszállításra csak abban az esetben áll rendelkezésre az Összekapcsolási ponton a kapacitás, amennyiben az Összekapcsolási pontra való átvezetés az aktuális Gáznap(D) előtti munkanap déli 12:00-ig megtörténik, illetve az ÜKSZ szerinti nominálási párok a Társaságnak és a kapcsolódó Rendszerüzemeltetőnek határidőre megküldésre került. A Rendszerhasználónak vagy szállíttató párjának érvényes Rendszerhasználati szerződéssel kell rendelkeznie, melyet a Rendszerüzemeltetők a nominálás egyezetési (matching) folyamat során ellenőríznek. A Rendszerhasználónak az FGSZ ZRt. kapcsolódó Rendszerüzemeltetőnél érvényes KFSZRI szerződéssel rendelkeznie, valamint minden olyan szerződéssel és megállapodással, mely az adott ügylethez szükséges Az Átadás-átvételi ponton és az Összekapcsolási ponton a Társaság által visszaigazolt nominált mennyiségnek megfelelő földgázmennyiség, az MSZ 1648:2000 szerint SK> HU szállítási irány esetén, valamint HU>SK szállítási irány esetén a kapcsolódó rendszerüzemeltető által meghatározott minőségben és nyomásértéken történő betáplálása, a Rendszerhasználó kötelessége A Társaság köteles a Rendszerhasználónak a nominálási és egyezőségi folyamat során visszaigazolt nominált mennyiségnek megfelelő és a Társaság által bizonylatolt MSZ 1628:2000 szabványnak megfelelő minőségű földgázt a szerződött nyomásértéken az Átadási- 9

10 átvételi, vagy az Összekapcsolási ponton a kapcsolódó Rendszerüzemeltetőnek átadni vagy tőle átvenni A Társaság a Rendszerhasználó(k) kezdeményezése alapján biztosítja a kapcsolódó Rendszerüzemeltető(k) számára az Átadás-átvételi pont és az Összekapcsolási pont közötti vezetékszakaszt érintő helyszíni és dokumentációs ellenőrzést A földgáz átadása, illetve átvétele és a Rendszerhasználati szerződésben foglalt kötelezettségek, így a kockázatviselés kezdete az alábbiak szerint értelmezhető, figyelembe véve a Társaságnak, a földgáz mennyiségének és minőségének a méréséről szóló Műsz-76. számú műszaki utasításában foglaltakat. (a) Szlovákiából Magyarországra (SK>HU szállítási irány) történő szállítás esetén: (i) A szállított földgáz átvettnek tekintendő, amikor a gázmennyiség áthaladt az Átadás-átvételi ponton lévő mérőállomás gázmennyiség és gázminőség mérő berendezésén, azaz a mérőállomás kilépő oldalán. A gázmennyiségre és gázminőségre vonatkozó mérési adatokat az Átadás-átvételi, vagy tartalék mérésként az Összekapcsolási ponton mért mérési adatokkal kell figyelembe venni. Az Átadás-átvételi ponton az átadási nyomás érték nem lehet kevesebb mint 53 barg. (ii) A szerződött gázmennyiség a Társaság részéről a kapcsolódó Rendszerüzemeltető részére átadottnak minősül, amikor az áthaladt az Összekapcsolási ponton lévő görényfogadó, mint csővezeték végpont és a beépített mérőállomást összekötő csővezeték Rendszerüzemeltetők közötti tulajdoni határán, azaz a mérőállomás belépési pontján. Az Összekapcsolási ponton az átadási nyomás nem lehet kevesebb mint 45 barg, (b) Magyarországról Szlovákiába (HU>SK szállítási irány) történő szállítás esetén: (i) A szerződött gázmennyiség a Társaság részéről átvettnek minősül, amikor az áthaladt az Összekapcsolási ponton lévő görényfogadó, mint csővezeték végpont és a beépített mérőállomást összekötő csővezeték Rendszerüzemeltetők közötti tulajdoni határán, azaz a mérőállomás kilépési pontján. A gázmennyiségre és gázminőségre vonatkozó mérési adatokat az Átadás-átvételi ponton mért mérési adatokkal kell figyelembe venni. Az Összekapcsolási ponton átadási nyomás nem lehet t kevesebb mint 45 barg. (ii) A szerződött gázmennyiség a Társaság részéről a kapcsolódó Rendszerüzemeltető részére átadottnak minősül, amikor az áthaladt az Átadásátvételi ponton lévő mérőállomás gázmennyiség és gázminőség mérő berendezésén, azaz a mérőállomás kilépő oldalán. A gázmennyiségre és gázminőségre vonatkozó mérési adatokat az Átadás-átvételi ponton mért mérési 10

11 adatokkal kell figyelembe venni. Az Átadás-átvételi ponton az átadási nyomás nem lehet alacsonyabb mint 53 barg A Rendszerhasználó köteles az Átadás-átvételi és az Összekapcsolási ponton Társaság által átadott földgázmennyiséget átvenni és továbbszállításáról gondoskodni. Amennyiben az Átadás-átvételi ponton, Társaság a kapacitást, valamint az Összekapcsolási ponton a szerződött kiadási nyomást biztosította, de a Rendszerhasználó vagy annak kereskedelmi partnere megbízása alapján eljáró kapcsolódó Rendszerüzemeltető a földgázt nem veszi át, nem szállítja tovább, az ebből eredő következményekért a felelősség és az ebből adódó költségviselési, illetve kártérítési kötelezettség a Rendszerhasználót terheli. 3.2 Eljárás kapacitásátadás esetén Másodlagos kapacitás kereskedelem esetén mind a kapacitást átadó Rendszerhasználónak, mind pedig a kapacitást átvevő Rendszerhasználónak érvényes Havi és/vagy Napi Kapacitáslekötési és Földgázszállítási Szerződéssel, valamint másodlagos kapacitás kereskedelmi szerződéssel kell rendelkeznie az átadás-átvétellel érintett teljes időtartamra A kapacitást átadó és az azt átvevő Rendszerhasználónak a kapacitásátadás-átvételi igényét a Gáznapot megelőző nap (D-1) 23:00 óráig a Társaság IP-n be kell jelentenie A kapacitás átadására és átvételére vonatkozó igénybejelentéseket az érintett Rendszerhasználók kötelesek egyeztetni és annak eredményét az IP-n visszaigazolni. A kapacitás átadással és átvétellel értékesített kapacitások csak akkor kerülnek érvényesítésre, ha azok az IP-n visszaigazolásra kerültek A kapacitást átvevő Rendszerhasználónak a kapcsolódó Rendszerüzemeltetőnél megfelelő Rendszerhasználati szerződéssel kell rendelkeznie (FGSZ ZRt. esetén KFSZRI).,Az Átadásátvételi ponton szerzett másodlagos kapacitást a Társaság a kapcsolódó Rendszerüzemeltetőnél jelentkező időkorlát miatt csak munkanapokon a szállítási nap előtti déli 12:00-ig tudja az Összekapcsolási pontra átvezetni. 4. A VÁLASZTHATÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÉS AZOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI A Társaság a próbaüzem időtartama alatt a 2.3 pontban meghatározott szolgáltatásokon kívül más, külön díj ellenében választható szolgáltatásokat nem nyújt. 5. A FÖLDGÁZ MINŐSÉGE ÉS NYOMÁSA 5.1 A földgáz minőségével és nyomásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek normál üzemmenet esetén Az Átadás-átvételi ponton a földgáz minőségének tanúsítása a Társaság kötelezettsége, míg az Összekapcsolási ponton a tanúsítást a kapcsolódó Rendszerüzemeltető végzi el. A Társaság az Átadás-átvételi ponton rendelkezésre álló betáplálási nyomástartományt, gázminőséget és a rendelkezésre álló technikai kapacitásokat a honlapján közzéteszi A kapcsolódó 11

12 Rendszerüzemeltetőtől kapott adatok alapján a Társaság közzéteszi az Összekapcsolási pont minőségi adatait is, azonban ez csak tájékoztató jellegű adatközlés, nem képezi az allokáció alapját A Rendszerhasználó kizárólag a Vhr.-ben meghatározott minőségi előírásoknak, valamint az MSZ 1648:2000 szabványnak megfelelő, a Havi és/vagy Napi Kapacitáslekötési és Földgázszállítási Szerződésben meghatározott nyomású földgázt jogosult az MGT ZRt. rendszerébe betáplálni. A Rendszerhasználó által betáplált földgáz alsó hőértéke, fűtőértéke ±5%-nál nagyobb mértékben nem térhet el a Társaság által a Műsz-76 számú utasításban publikált alsó hőérték, fűtőérték átlagától. Ettől érvényesen eltérni csak egyedi esetben, a Havi és/vagy Napi Kapacitáslekötési és Földgázszállítási Szerződésben lehetséges, amennyiben az eltérést a hatályos jogszabályok és az ÜKSZ megengedi Rendszerhasználó tudomásul vesz, hogy az Átadás-átvételi és az Összekapcsolási pontokon szagosítatlan földgáz kerül átvételre a csatlakozó Rendszerüzemeltetőktől, és az szintén szagosítás nélkül kerül átadásra a csatlakozó Rendszerüzemeltetőknek A nem megfelelő minőségű földgáz betáplálásából származó felelősség teljes egészében a Rendszerhasználót terheli. A Rendszerhasználó tudomásul veszi, hogy a Társaság a nem megfelelő minőségű földgáz átvételét megtagadhatja, amennyiben az veszélyezteti a földgázszállító rendszer üzembiztonságát, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy megkárosítaná mások vagyonát vagy a kapcsolódó Rendszerüzemeltető bármely ok miatt megtagadja annak átvételét. Nem megfelelő minőségű földgáz betáplálása esetén a Társaság a Rendszerhasználót újranominálásra szólíthatja fel. Amennyiben a Rendszerhasználó az újranominálási felhívásnak nem tesz eleget, úgy a Társaságnak jogában áll a szállítást korlátozni, a Rendszerhasználó nevében új nominálást leadni a kapcsolódó Rendszerüzemeltetők felé, illetve az átvételt megtagadni és az ÜKSZ szerinti pótdíjakat kiszámlázni. Ebben az esetben a Társaság az új visszaigazolt nominálást megküldi a Rendszerhasználónak, mely az allokálás alapja A Rendszerhasználónak a földgázkereskedelmi szerződésében biztosítania kell, hogy az Átadás-átvételi és az Összekapcsolási pontokon az átadás-átvételi nyomásértékek megfeleljenek az ÁSZF pontban nevesített, a kapcsolódó Rendszerüzemeltetők közötti együttműködési megállapodásokban meghatározott értékeknek Normál üzemmenet esetén a Társaság az Átadás-átvételi és az Összekapcsolási pontokon legalább 0 C hőmérsékletű földgázt köteles átadni. 5.2 Eljárás a normál üzemmenettől eltérő üzemelés esetén A Társaság gondos üzemeltetőként eljárva köteles a normál üzemmenettől eltérő üzemelést a lehetőségek szerinti legrövidebb idő alatt megszüntetni és a normál üzemmenetet visszaállítani. Amennyiben erre Társaságnak nincs módja, arról a Rendszerhasználót haladéktalanul tájékoztatja. 12

13 6. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK OPERATÍV RENDJE 6.1 IP hozzáférés A Havi és/vagy Napi Kapacitáslekötési és Földgázszállítási Szerződésben meghatározott Átadás-átvételi ponton és az Összekapcsolási ponton, az előrejelzéseket, a nominálásokat és azok fogadását a Társaság felé az MGT IP-n az ÜKSZ vonatkozó pontjai szerint kell teljesíteni. Az IP bármely okból fennálló működésképtelensége esetén a nominálás telefaxon történik A földgázpiaci szereplők számára a Társaság az IP-n keresztül külön díjazás nélkül biztosítja a napi információk átadását, illetve a teendők (kapacitás felajánlás elfogadás, kapacitás átvezetés, nominálás, allokálás, stb.) elvégzésére szolgáló felületeket. Az IP-n történő hozzáférést a felhasználónak kell kezdeményeznie legkésőbb az IP-hez való tényleges hozzáférést megelőző 10. munkanapon Az IP hozzáférés feltételei (a) Az IP hozzáférés feltétele a tevékenységhez kötött, a Hivatal által kiadott engedély bemutatása, a Rendszerhasználói státusz Társaság részére történő igazolása, valamint az Informatikai Platform Felhasználói Megállapodás Társasággal történő aláírása. Külföldi Rendszerhasználó esetén az átszállítási jogosultságot az ÜKSZ-ben meghatározott módon kell igazolni (b) Az IP-t igénybevevő Rendszerhasználónak rendelkeznie kell saját digitális tanúsítvánnyal. A digitális tanúsítványt nyilvántartott és minősített szolgáltatónak kell kiadnia. A tanúsítványnak az Informatikai Platform Felhasználói Megállapodásban részletezett feltételeknek kell megfelelnie, többek között tartalmaznia kell a tulajdonos nevét, címét és a társaság nevét. A tanúsítvány beállításához szükséges információkat az Informatikai Platform Felhasználói Megállapodás mellékleteként kell a Társasághoz eljuttatni legkésőbb az IP-hez való tényleges hozzáférést megelőző 5. munkanapon. (c) Amennyiben a Rendszerhasználó nem rendelkezik digitális tanúsítvánnyal és azt akadályoztatása miatt az elvárt időn belül beszerezni nem áll módjában abban az esetben a Társaság kérelemre, átmeneti használatra, saját tanúsítványt ad ki a részére. Az átmeneti használat időtartama nem haladhatja meg a 60 naptári napot. Az átmeneti használat időtartama alatt a Rendszerhasználó köteles beszerezni a külső minősített szolgáltatótól származó digitális tanúsítványt és azt az a Társasághoz eljuttatni. Az átmeneti időszak leteltével az IP használati jog megvonásra kerül, amennyiben a minősített szolgáltatótól származó digitális tanúsítvány a Társasághoz nem érkezett meg. (d) Az IP-t igénybevevő Rendszerhasználónak el kell fogadnia az IP felhasználási feltételeit, amelyeket az Informatikai Platform Felhasználói Megállapodás tartalmaz. 13

14 6.2 A nominálás szabályai Az aláírt Informatikai Platform Felhasználói Megállapodást legkésőbb az IP-hez való tényleges hozzáférést megelőző 5. munkanapon a Társasághoz kell eljuttatni. (e) A Társaság az IP-hez való hozzáférés feltételeinek teljesülése után legkésőbb 3 munkanapon belül biztosítja az IP-hez való tényleges hozzáférést a Rendszerhasználó számára A Társaság szállítórendszerét földgázszállításra igénybe venni kívánó Rendszerhasználó az Átadás-átvételi pontra és az Összekapcsolási pontra a ban meghatározottak szerinti egyensúlyt tartva köteles nominálni. A nominálás szabályait a Vhr. az ÜKSZ, a jelen ÁSZF, a Havi és/vagy Napi Kapacitáslekötési és Földgázszállítási Szerződés, valamint az Informatikai Platform Felhasználói Megállapodás tartalmazza Összekapcsolási ponton a hatályos jogszabályok értelmében csak "NOM" típusú nominálást lehet leadni Az Átadás-átvételi ponton és/vagy Virtuális ponton TRADE típusú nominálást csak az a Rendszerhasználó jogosult leadni, aki a Társasággal érvényes Jogcím átvezetési szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Szerződéssel rendelkezik A másodlagos kapacitás kereskedelemben megszerzett kapacitásokra az azt megszerző Rendszerhasználó jogosult nominálni, az ÜKSZ nominálási szabályai szerint, az IP-n megadott részletezettséggel. A Társaság a Rendszerhasználó nominálásait a kapcsolódó Rendszerüzemeltetőkkel egyezteti (matching) A Társaság minden esetben csak egyensúlyi nominálást tud befogani, amely a betáplálási és kiadási nominálások előjeles egyezőségét jelenti. Amennyiben a Rendszerhasználó a leadott és visszaigazolt nominálástól eltér, vagy a Rendszerhasználónak a Társaság rendszerére leadott nominálásai nem egyeznek a kapcsolódó Rendszerüzemeltetők rendszerére leadott szállíttató pár nominálásaival, a Társaság nem garantálja a nominálásban, vagy a korábban visszaigazolt nominálásban foglaltak teljesítését. Amennyiben a kapcsolódó Rendszerüzemeltetőhöz beérkezett szállíttató pár miatt szállítási hiány keletkezik mely napi vagy napon belüli újranominálást jelent a kapcsolódó rendszerüzemeltetőnél Társaság az egyensúlytalanságról a legrövidebb időn belül, de legkésőbb a következő egész órában értesíti a Rendszerhasználót valamint a kapcsolódó Rendszerüzemeltetőket. A Társaság egyidejűleg ellenőrzi a Társasághoz és a kapcsolódó Rendszerüzemeltetőkhöz időközben beérkezett nominálásokat és a Társaság a "LESSER RULE" alapján a legkisebb értéket igazolja vissza a Rendszerhasználónak, valamint a kapcsolódó Rendszerüzemeltetőknek mint új szállítási feladatot, és ez az új érték lesz az allokálás alapja. Amennyiben a Társaság a Rendszerhasználót újranominálásra szólítja fel, és a Rendszerhasználó a megfelelő mennyiségben újranomniál, úgy a kapcsolódó Rendszerüzemeltetők egyeztetése során kialakult egyeztetett nominálás lesz az új visszaigazolt nominálás a Rendszerhasználó felé. Ezen nominálás lesz a szállítási feladat a Társaság részére 14

15 és egyben az allokálás alapja. Abban az esetben, ha a Rendszerhasználó a felhívás ellenére nem nominál újra, úgy a Társaság a kapcsolódó rendszerüzemeletetővel egyeztetett műszakilag teljesíthető szállításhoz tartozó nominálás értéket ("LESSER RULE") igazolja vissza a Rendszerhasználónak, valamint a kapcsolódó Rendszerüzemeltetőknek. Az így visszaigazolt nominálás lesz új szállítási feladat a Társaság és a kapcsolódó Rendszerüzemeltető számára és ez lesz egyben a Rendszerhasználó felé az allokálás alapja. Mind a Társaság, mind a kapcsolódó Rendszerüzemeltetők rendszerén kialakult a Rendszerhasználónak felróható egyensúlytalanságból eredő kockázat és felelősség a Rendszerhasználót terheli. 6.3 GCV(n) alkalmazása a napi nominálási egyezőségi folyamat során Annak érdekében, hogy biztosítani lehessen az Átadás-átvételi pontra a két Rendszerüzemeltető felé leadott nominálások egyezőségét mivel az FGSZ ZRt. földgázszállítási rendszerén MJban (15 C/15 C-on) kifejezett fűtőérték (NCV) alapú energiában történik a nominálás, a Balassagyarmati átadás-átvételi ponti nominálás egyezőségi vizsgálatot pedig kwh-ban (25 C/0 C-on) kifejezett, égéshő (GCV) alapú energiában kell elvégezni ezért a nominálás egyezőség megállapítása során a következő konverziós eljárást kell alkalmazni: (a) a 15 C / 15 C alsó hőértékkel számított MJ-ban kifejezett energiát osztani kell a MJ/ m3 -ben kifejezett NCV értékkel 15 C /15 C-on; (b) ezt követően a kapott értéket el kell osztani 1, el, valamint meg kell szorozni a kwh/ m3 -ben kifejezett GCV értékkel 25 C /0 C-on, melynek eredményeként megkapjuk a kwh-ban 25 C /0 C on kifejezett GCV alapú energiát Annak érdekében, hogy a Rendszerhasználók be tudják nyújtani nominálásaikat a Társaság és/vagy kapcsolódó Rendszerüzemeltetők, az FGSZ ZRt. és/vagy az Eustream rendszerére, a következő szabályokat kell alkalmazni: (a) az aktuális GCV(n)/NCV értéknek a 3 nappal korábbi Gáznap (D-3) során mért súlyozott átlagértékét kell alkalmazni a nominálás egyezőségi vizsgálat folyamán; (b) a Gáznap (D) során mért 25/0 C -os GCV értéket két tizedesjegy pontossággal kwh/ m3 -ben és két tizedesjegy pontossággal az alsó hőértéket (fűtőértéket) (NCV) MJ/ m3 -ben (15 C /15 C -on) a következő Gáznap (D+1) CET 11:00-ig a Társaság a honlapján közzéteszi Amennyiben a Társaság földgázszállító rendszerének hidraulikai egyensúlya megköveteli vagy az Átadás-átvételi pontra, vagy az Összekpacsolási pontra leadott nominálások teljesítését befolyásoló műszaki probléma vagy üzemzavar lép fel, a Társaság újranominálásra hívhatja fel a Rendszerhasználót a Gáznapon (D) belül, és ez esetben a Rendszerhasználó köteles újranominálni a próbaüzemi rendszeregyensúly fenntartása érdekében A Társaság a Gáznap előtt (D-1) 15:00 órától 24:00-ig lehetőséget biztosít az Átadás-átvételi valamint az Összekapcsolási ponton újranominálásra. A Társaság újranominálás esetén is csak 15

16 egyensúlyi és a kapcsolódó Rendszerüzemeltetők felé egyező nominálást tud befogadni a saját rendszerére Alapesetben a Társaság a szállítási feladat 24 órás egyenlő ütemezésével számol, kivéve 23/25 órás ütemezés esetét az időszakos óraátállások időpontjában A Gáznapon (D) belül a kapcsolódó Rendszerüzemeltetőnél jelentkező csökkentett értékű újranominálást a Társaság 2 órás időintervallummal tudja befogadni, és a beérkezést követő egész óra utáni második órától tudja érvényesíteni, melyet a Társaság a kapcsolódó Rendszerüzemeltetőkkel lefolytatott nominálás egyezőségi vizsgálat eredménye függvényében a Rendszerhasználó felé visszaigazol. A Társaság csak a Rendszerhasználó lekötött kapacitásaink megfelelő mértékig Gáznapon (D) belüli csökkentő nominálás esetén a pontban szereplő ütemezésből eredő, már leszállított földgáz mértékéig tudja befogadni az újranominálásokat. Az újranominálásokat a Társaság a Gáznap (D) végéig teljesítendő szállítási feladatnak tekinti. Az újranominálás további szabályait az ÜKSZ tartalmazza. 6.4 Megszakítás A Társaság az Átadás-átvételi ponton az ÜKSZ-ben rögzített szabályoknak megfelelően, a rendszer műszaki teljesítő képességéhez igazodva ajánl fel és értékesít megszakítható kapacitást. A megszakíthatóság azt jelenti, hogy a Társaság jogosult csökkenteni a kapacitáshasználatot az elrendelt megszakítás mértékéig. A megszakítás végrehajtása az ÜKSZben előírtak szerint történik A megszakítás elrendelésére sor kerülhet a Gáznapot megelőzően (D-1) és a Gáznap (D) közben is. Gáznapon (D) belüli megszakítás esetén a Társaság újranominálásra szólítja fel az érintett Rendszerhasználókat. A megszakítás igényéről egyeztet a kapcsolódó Rendszerüzemeltetőkkel meghatározva annak időpontját, időtartamát, az igénybe vehető maximális kapacitást A megszakítás végrehajtását, annak írásbeli elrendelését követően 2 órán belül be kell fejezni. A megszakítás befejezését a Társaság írásban rendeli el és egyben újranominálásra szólítja fel a Rendszerhasználót az érintett Gáznap (D) tekintetében. A Társaság értesítésében meghatározott időponttól a megszakítható kapacitás a Rendszerhasználó számára ismételten rendelkezésre áll A megszakítási felszólításban megjelölt kapacitás igénybevétel csökkentésének be nem tartása megszakítási hibának minősül, ezért a megszakítási rendelkezéseket be nem tartó Rendszerhasználó a Társaság részére a Tarifarendelet szerinti megszakítási pótdíjat köteles megfizetni. Amennyiben a Rendszerhasználó a megszakítási és újranominálási felszólításnak nem tesz eleget, a Társaság a pontokban meghatározottak szerint jár el. A nominálási hibából, illetve a megszakítási rendelkezések be nem tartásából eredő egyensúlytalanságért a felelősség a Rendszerhasználót terheli, mind a Társaság mind a kapcsolódó Rendszerüzemeltetők felé Megszakítás vagy kapacitáshasználat csökkentése esetén a Társaság újranominálásra szólítja fel a Rendszerhasználót, amennyiben a Rendszerhasználó nem nominál újra, vagy a kapcsolódó 16

17 Rendszerüzemeltető rendszerén a Rendszerhasználó pár vagy párok nem nominálnak újra, és a nominálás egyeztetés során (matching) egyensúlytalanság jelentkezik a Társaságnak jogában áll a mennyiségeket csökkenteni, és az ebből eredő károkat a Rendszerhasználóval szemben érvényesíteni. A földgázszállító rendszer karbantartása A Társaság a földgázszállító rendszer üzemeltetése érdekében folyamatosan gondoskodik a szállítóvezeték üzembiztonságáról és karbantartásáról. Ennek érdekében a Vhr. 94. (1) alapján jogosult a szállítóvezeték rendszeren objektumonként évente egy alkalommal legfeljebb 48 óra időtartamú, gázszünettel járó karbantartást végezni Jogosult továbbá a Társaság azon technológiai műveletek elvégezésére, amelyek a rendszer működtetése szempontjából szükségesek, akkor is ha ezek a földgázszállító vezeték kapacitását ideiglenesen csökkentik. Ezekben az esetekben a Társaság köteles a tervezett leállásokat vagy a csökkentett kapacitások rendelkezésre állását internetes honlapján a munka megkezdése előtt legalább 15 nappal tervszerű megelőző karbantartás esetén legalább 3 hónappal korábban közzétenni, megadva annak időtartamát és időpontját. 7. A SZERZŐDŐ FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE KORLÁTOZÁS ÉS ÜZEMZAVAR ESETÉN 7.1 Korlátozás A korlátozás a GET, a Vhr., a 265/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet és az ÜKSZ vonatkozó előírásai szerint kerül elrendelésre és végrehajtásra Mivel a Társaság szállítórendszeréhez felhasználó, fogyasztó közvetlenül nem csatlakozik a próbaüzemi időszak alatt, ezért a korlátozás során a Társaság feladata a betáplálásra, illetve a továbbszállításra vonatkozóan a szállítási rendszerirányítási feladatokat ellátó Szállítási Rendszerüzemeltető utasításának megfelelő utasítások Rendszerhasználók felé történő továbbadása, valamint a korlátozási intézkedések végrehajtása. A korlátozási megbízott nevét és elérhetőségét a Rendszerhasználó a Társaság kérésére köteles haladéktalanul írásban közölni A Társaság válsághelyzet esetén a GET 98. és a 265/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet szabályai szerint jár el. 7.2 Üzemzavar Üzemzavar esetén a Társaság minden olyan intézkedést haladéktalanul megtesz, ami az üzemzavar elhárításához szükséges. Gáznapon (D) belül felmerülő üzemzavar esetén, amint a leállás szükségessége ismertté válik, a Társaság haladéktalanul értesíti a kapcsolódó Rendszerüzemeltető(ke)t és törekszik a szolgáltatás folytonosságát legkevésbé érintő ésszerű megoldásra. 17

18 7.2.2 A Rendszerhasználó bármely, a hatáskörében bekövetkezett üzemzavar esetén ha az kihatással lehet a földgázszállításra az esemény tudomására jutását követően haladéktalanul tájékoztatja a Társaságot A Társaság a rendszerén bekövetkezett üzemzavarokról, az üzemzavar észlelését követően haladéktalanul értesíti a Rendszerhasználót. Több napig tartó, a Rendszerhasználókat érintő üzemzavarral kapcsolatban a Társaság a honlapján keresztül folyamatosan tájékoztatatást tesz közé az üzemzavarral kapcsolatos eseményekről Az üzemzavarral érintett napokon az üzemzavarral érintett hálózati pontok tekintetében a Társaság nem mutat ki nominálási hibát. 8. A FÖLDGÁZ MÉRÉSE ÉS MINŐSÉGVIZSGÁLATA A földgáz mennyisége és minősége az Átadás-átvételi ponton, illetve az Összekapcsolási ponton kerül meghatározásra. 8.1 Mérés az átadás/átvételi ponton A földgáz mennyisége az Átadás-átvételi ponton 0 C-on, gáztechnikai normál állapotra vonatkoztatott térfogatként m 3 -ben kerül megmérésre és 15/15 C-on MJ-ban és/vagy 25/0 C-on kwh-ban meghatározásra. A meghatározott mennyiség ezt követően 15 C-os hőmérsékletre átszámításra kerül. A földgáz összetételének és alsó hőértékének (fűtőérték) meghatározása, valamint a földgáz mennyiségének mérése a Műsz-76. sz. műszaki utasítás alapján történik A földgáz energiatartalma, az alsó hőértékre vonatkoztatott energiamennyisége MJ-ban 15/15 C-on, míg az égéshő 0/25 C-on kwh-ban kerül meghatározásra. Az egy napra vonatkozó energiamennyiség az adott napon megmért földgáztérfogat (m 3 ) és az ugyanerre a napra vonatkozó napi 24 órás alsó hőérték (MJ/m 3 ) és 24 órás felső hőérték (kwh/ m 3 ) számtani átlagának szorzataként kerül meghatározásra. Bármely elszámolási időszakra képzett hőmennyiség az adott időszak napi hőmennyiségeinek összegzésével áll elő A Társaság kötelezően biztosítja mérőrendszerének és elemeinek vizsgálati bizonylatait, illetve azok Rendszerhasználó általi ellenőrizhetőségét. A kapcsolódó Rendszerüzemeltető vagy a Rendszerhasználó bármikor kérheti a Társaság mérőrendszereinek és elemeinek ellenőrzését, amit a Társaság az ÜKSZ-ben előírt határidőn belül köteles megkezdeni. Amennyiben az ellenőrzés a mérőrendszerek hibátlan működését állapítja meg, a vizsgálat igazolt költségeit a kezdeményező fél (kapcsolódó Rendszerüzemeltető vagy Rendszerhasználó) köteles a Társaságnak megfizetni. 9. A FÖLDGÁZ ALLOKÁLÁSA ÉS ELSZÁMOLÁSA A földgázszállító rendszer használatának elszámolása a Rendszerhasználó számára visszaigazolt nominálás alapján történik az Átadás-átvételi ponton és az Összekapcsolási ponton. Az elszámolás részleteit a Havi és/vagy Napi Kapacitáslekötés és Földgázszállítási Szerződés tartalmazza. 18

19 10. AZ INFORMÁCIÓÁRAMLÁS ELVEI 10.1 A szerződő felek közötti kapcsolattartás és információcsere szabályai a következők: A beszéd/adat célú kapcsolattartáshoz felek munkaidőben és munkaidőn túl is fenntartanak levél, telefax, , IP, telefon elérhetőséget a kétoldalú információcsere biztosítására, valamint az ÜKSZ-ben meghatározott feladatok ellátása céljából. Felek a működésükben bekövetkező kapcsolattartásra vonatkozó személyi, elérhetőségi változásokat legkésőbb a változást 2 munkanappal megelőzően egymás tudomására hozzák. Felek a kapcsolattartás során használt adatokat a Szerződésekben határozzák meg, ezek változtatása nem minősül szerződésmódosításnak. Az IP használatának rendjét az Informatikai Platform Felhasználói Megállapodás tartalmazza A technológiai adatáramlás az Informatikai Platform Felhasználói Megállapodásban meghatározott módon, tartalommal és formában történik. Az IP hibája esetén az adatáramlást a Társaság vagy telefax útján biztosítja A jelen ÁSZF-ben foglaltakkal kapcsolatos minden a felek bármelyike által lényegesnek tartott értesítés írásban történik magyar vagy angol nyelven, amit tértivevényes ajánlott küldeményben, személyes kézbesítő útján vagy telefaxon kell eljuttatni a másik félnek a Szerződésekben meghatározott címére, vagy bármilyen más címre, amelyet a felek egymással ebből a célból előzetesen írásban közöltek A felek által küldött levél, futárral történő kézbesítéskor, ha munkanapon történik, akkor a kézbesítés napján, ha nem munkanapon történik, akkor a kézbesítést követő első munkanapon tekintendő kézbesítettnek. Tértivevénnyel küldött levél esetében a kézbesítés napja a tértivevényen szereplő visszaigazolás dátuma. Ajánlottan küldött levél esetén a küldemény a postára adástól számított 5. napon tekintendő kézbesítettnek A jelen ÁSZF szerint írásban megküldött valamennyi értesítést egyidejűleg elektronikus levélben is meg kell küldeni a címzettnek az általa megadott címre, anélkül hogy az e- mail üzenethez joghatás fűződne A telefax útján történő értesítés a küldő gép sikeres kézbesítést tanúsító visszaigazolása időpontjában tekintendő kézbesítettnek feltéve, hogy az munkanapon 17:00 óráig megküldésre kerül, ellenkező esetben a kézbesítés időpontja a következő munkanap óra. Telefonon tett bejelentéseket a következő munkanapon -ben vagy telefaxon meg kell ismételni Egyedi adatigénylés csak a szerződő felek külön megállapodásában vállalt módon, tartalommal, határidővel és térítési díj ellenében történhet. 19

20 11. SZÁMLÁZÁS ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK 11.1 Általános szabályok A Társaság a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szolgáltatásokra vonatkozó számláit a mindenkor érvényes Tarifarendelet alapján a Havi és/vagy Napi Kapacitáslekötési és Földgázszállítási Szerződésben meghatározott díjszabás szerint állítja ki A Tarifarendeletben meghatározott díjtételek az ÁFÁ-t nem tartalmazzák, a számla a mindenkor hatályos ÁFA törvény előírásainak, a számviteli bizonylatok a mindenkor hatályos Számviteli szóló törvény előírásainak megfelelően kerülnek kiállításra A fizetés módja számlán/számviteli bizonylaton feltüntetett bankszámlaszámra történő HUF-ban történő elektronikus átutalás. A Rendszerhasználó köteles a számla/számviteli bizonylat összegét a Társaság bankszámlájára maradéktalanul átutalni úgy, hogy az a fizetési határidő lejáratáig a Társaság bankszámláján jóváírásra kerüljön. Amennyiben a fizetési határidő napja munkaszüneti napra vagy ünnepnapra esik, abban az esetben a fizetési határidő az ünnepnapot, illetve munkaszüneti napot megelőző első banki nap. A fizetési kötelezettség teljesítésével kapcsolatos banki költségek, teljes egészében a Rendszerhasználót terhelik Szerződő felek a bankszámlák közötti elszámolás útján teljesített elszámolást akkor tekintik teljesítettnek, amikor a számla/számviteli bizonylat szerinti teljes összeg a Társaság bankszámláján jóváírásra került és a számlán egyértelműen feltüntetésre került a kifizetés jogcíme. Amennyiben a kifizetés jogcíme nem kerül feltüntetésre abban az esetben a Társaság mindig a legkorábban lejárt számlának kiegyenlítésére allokálja az összeget Szerződő felek határozott időre szóló elszámolásban állapodnak meg, az elszámolás időszaka 1 Gázhónap. Ennek értelmében az ÁFA törvény 58. (1) bekezdése alapján, a számlán feltüntetendő teljesítési időpont az ellenérték megtérítésének esedékessége A kapacitás díjelem elszámolása A szállítási kapacitásdíjakat a Rendszerhasználónak havonta előre kell megfizetnie a Tarifarendelet rendelkezéseinek megfelelően A Társaság a Balassagyarmat betáplálási és kiadási pontra számított kapacitásdíjakra vonatkozóan külön számlákat állít ki a Gázhónapot megelőző hónap 15-ig A Rendszerhasználó köteles a kapacitásdíj(ak) összegét a Társaság bankszámlájára átutalni úgy, hogy az a számlán feltüntetett fizetési határidő lejártáig (egyben a földgázszállítás megkezdésének napjáig) jóváírásra kerüljön a Társaság bankszámláján. A Társaság a kapacitásdíj számláit fő szabályként, de nem kizárólagosan a számla kiállításától számított 15 naptári napos fizetési határidővel állítja ki. Amennyiben a kapacitásdíj(ak) összege az esedékesség napjáig, de legkésőbb az esedékes Gázhónap első napjáig nem 20

FÖLDGÁZ ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS. mint vevő (a továbbiakban: Vevő ) [ ] *nyertes ajánlattevő neve. mint eladó (a továbbiakban: Eladó ),

FÖLDGÁZ ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS. mint vevő (a továbbiakban: Vevő ) [ ] *nyertes ajánlattevő neve. mint eladó (a továbbiakban: Eladó ), SZERZŐDÉS TERVEZET FÖLDGÁZ ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS A mint vevő (a továbbiakban: Vevő ) és a [ ] *nyertes ajánlattevő neve mint eladó (a továbbiakban: Eladó ), együttesen: a Felek a következő földgáz értékesítési

Részletesebben

Földgáz adás-vételi szerződés

Földgáz adás-vételi szerződés Földgáz adás-vételi szerződés amely létrejött egyrészről a XX eladó (a továbbiakban: Eladó), másrészről XX vevő (a továbbiakban: Vevő), (a továbbiakban együttesen Felek) között a 2014-2015. gázévre vonatkozóan

Részletesebben

(a továbbiakban együttesen Felek) között a Vevő, mint ajánlatkérő által lebonyolított közbeszerzési eljárás alapján.

(a továbbiakban együttesen Felek) között a Vevő, mint ajánlatkérő által lebonyolított közbeszerzési eljárás alapján. Földgáz adás-vételi szerződés (2. ajánlati rész) amely létrejött egyrészről a XX eladó (a továbbiakban: Eladó), másrészről XX vevő (a továbbiakban: Vevő), (a továbbiakban együttesen Felek) között a Vevő,

Részletesebben

JAS Budapest Zártkörűen Működő Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2015. május2. május

JAS Budapest Zártkörűen Működő Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2015. május2. május JAS Budapest Zártkörűen Működő Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2015. május2. május TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...5 1. Az hatálya közzététele, fogalom meghatározások, az engedélyesre

Részletesebben

E-OS ZRT Üzletszabályzat 2015 TERVEZET 2015.01.26..26. E-OS ZRT FÖLDGÁZKERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT. 2015. január 26. 1/28

E-OS ZRT Üzletszabályzat 2015 TERVEZET 2015.01.26..26. E-OS ZRT FÖLDGÁZKERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT. 2015. január 26. 1/28 E-OS ZRT FÖLDGÁZKERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT 2015. január 26. 1/28 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rész... 3 2. A Szabályzat hatálya és érvényességi köre... 4 3. Az E-OS Zrt. által végzett tevékenységek és

Részletesebben

AZ ALPIQ CSEPELI ERŐMŰ KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

AZ ALPIQ CSEPELI ERŐMŰ KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA AZ ALPIQ CSEPELI ERŐMŰ KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2012. november 1 / 128 Tartalomjegyzék 1. Az üzletszabályzat hatálya és érvényességi köre, fogalom meghatározások, az engedélyesre

Részletesebben

MVM PARTNER Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MVM Partner ZRt.) ÜZLETSZABÁLYZAT

MVM PARTNER Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MVM Partner ZRt.) ÜZLETSZABÁLYZAT MVM PARTNER Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MVM Partner ZRt.) ÜZLETSZABÁLYZAT A VILLAMOSENERGIA-KERESKEDŐI engedélyesi tevékenység ellátására Budapest, 2013. január 1. Módosítás

Részletesebben

Bérelt Vonali Szolgáltatás Igénybevételére

Bérelt Vonali Szolgáltatás Igénybevételére Magyar Telekom Nyrt. Általános Szerződési Feltételei Bérelt Vonali Szolgáltatás Igénybevételére A hatálybalépés időpontja 2012.szeptember 1. Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai... 3 1.1. A szolgáltató

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Általános Szerződési Feltételek mindenkor hozzáférhető a www.i4u.hu webcímen. Összevont ÁSZF: helyhez kötött Internet-és telefon szolgáltatás, egyéb hangátviteli szolgáltatás

Részletesebben

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérelt vonali előfizetői szolgáltatás Helyhez kötött internet hozzáférési szolgáltatás Helyhez kötött adatátviteli

Részletesebben

Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2012.

Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2012. Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2012. április Tartalomjegyzék: 1. Az Üzletszabályzat tárgya, hatálya és közzététele

Részletesebben

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére Készült: 2011. december Hatályba lép: 2011. december Módosítva:

Részletesebben

Energetikai Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELEMRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA

Energetikai Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELEMRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA Energetikai Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELEMRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2011. december 1 Tartalomjegyzék: 1. Az Üzletszabályzat Tárgya, Hatálya és Közzététele...

Részletesebben

Internet Dunaújváros Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei

Internet Dunaújváros Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2005 február 2. Utolsó módosítás időpontja: 2011 július 11. Hatályos: 2011 augusztus 18. Internet Dunaújváros Korlátolt Felelősségű Társaság Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására

Részletesebben

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. A szolgáltató

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VPN SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VPN SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VPN SZOLGÁLTATÁSRA Tartalom 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME... 5 1.1. A szolgáltató megnevezése,... 5 1.2. A szolgáltató központi ügyfélszolgálatának elérhetőségei... 5 1.3.

Részletesebben

Zami-Net Kft. 8621 Zamárdi, Honvéd u. 8. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az internet szolgáltatásra 1 Tartalomjegyzék 1. 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME... 4 2. AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE... 4 3. A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

SpyderNet A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

SpyderNet A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÉSZÍTÉS DÁTUMA: 2009. SZEPTEMBER 1. HATÁLYOS: 2009. OKTÓBER

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA InterEuro Computer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT cím: 1145 Budapest, Törökőr u 62. nyitvatartási idő: munkanapokon 09 00-12 30,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA NETregator Korlátolt Felelősségű Társaság 2161 Csomád, Petőfi Sándor utca 5. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT cím: 1145 Budapest, Törökőr u 62. nyitvatartási idő:

Részletesebben

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Rent-a-server Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. június 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához. Utolsó módosítás: 2014.06.01. Hatályos: 2014.07.01-től

Általános Szerződési Feltételek. Internet elérési szolgáltatás nyújtásához. Utolsó módosítás: 2014.06.01. Hatályos: 2014.07.01-től Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Utolsó módosítás: 2014.06.01. Hatályos: 2014.07.01-től Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség...5 1.1. A szolgáltató

Részletesebben

Datron Távközlési Zrt.

Datron Távközlési Zrt. Datron Távközlési Zrt. (székhely: 1152 Budapest, Szentmihályi út 137. sz.) Általános Szerződési Feltételek mobil adatátviteli szolgáltatás igénybevételére online pénztárgép üzemeltetők részére Érvényes:

Részletesebben

UPC DTH S.À R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

UPC DTH S.À R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI UPC DTH S.À R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÉSZÍTÉS IDŐPONTJA: 2014. AUGUSZTUS 15. HATÁLYOS: 2015. JÚLIUS 6. UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS IDŐPONTJA:

Részletesebben

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2015. Január 5. Hatályos: 2015.

Részletesebben

ZALAVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

ZALAVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA ZALAVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályba lépés: 2008. február 01. 1/25 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK...3 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA...3 2. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

AZ INTEREURO COMPUTER KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (RÖVID NEVE: INTERNET ÁSZF)

AZ INTEREURO COMPUTER KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (RÖVID NEVE: INTERNET ÁSZF) IEC Internet ÁSZF 2012. január 01. AZ INTEREURO COMPUTER KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (RÖVID NEVE: INTERNET ÁSZF) Hatályos: 2012. január

Részletesebben

ActivCom Távközlési Kft 1172 Budapest, Jásztelek u. 11.

ActivCom Távközlési Kft 1172 Budapest, Jásztelek u. 11. ActivCom Távközlési Kft 1172 Budapest, Jásztelek u. 11. Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatás nyújtásához Készült: 2008. szeptember 1. Utolsó módosítás: 2014.01.15. Hatályos: 2014.02.15.-től

Részletesebben

A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság. gépjárművek bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság. gépjárművek bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei Az A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság gépjárművek bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2013. május 24. napjától 1 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE TÖRZSSZÖVEG ÉS MELLÉKLETEI AZ ÁSZF KÉSZÍTÉSÉNEK IDŐPONTJA: 2012.10.26. AZ ÁSZF UTOLSÓ

Részletesebben