Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Általános Szerződési Feltételek. próbaüzemi időszakra

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Általános Szerződési Feltételek. próbaüzemi időszakra"

Átírás

1 Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételek próbaüzemi időszakra

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés Az ászf általános rendelkezései A szolgáltatások nyújtásához és igénybevételéhez kapcsolódó alapvető jogok és kötelezettségek A választható szolgáltatások és azok igénybevételének általános feltételei A földgáz minősége és nyomása A szolgáltatás igénybevételének operatív rendje A szerződő felek együttműködése korlátozás és üzemzavar esetén A földgáz mérése és minőségvizsgálata A földgáz allokálása és elszámolása az Információáramlás elvei Számlázás és fizetési feltételek A szerződésszegés következményei Egyéb rendelkezések

3 1. BEVEZETÉS Az Általános Szerződési Feltételek értelmezése Jelen próbaüzemi időszakra érvényes Általános Szerződéses Feltételekben (továbbiakban: ÁSZF) használt fogalmakat, és azok jelentését a földgázellátásról szóló évi XL. törvény, és e törvény végrehajtásáról szóló 19/2009. (I.30.) Kormányrendelet, valamint az együttműködő földgázrendszer Üzemi és Kereskedelmi Szabályzata tartalmazza. A Magyar Gáz Tranzit ZRt. (továbbiakban: Társaság vagy MGT ZRt.) rendszerén átadás-átvételi (betáplálási-kiadási) pont (továbbiakban: Átadás-átvételi pont) a Szlovák Köztársaság és Magyarország államhatárán, Szlovák Magyar szállítási irány esetén, az eustream a.s. (továbbiakban: Eustream) Szlovák Szállítási Rendszerüzemeltető által üzemeltetett Vel'ke Zlievce felől a Balassagyarmat SK>HU betáplálási pont, Magyar-Szlovák szállítási irány esetén, Balassagyarmat felől, Vel'ke Zlievce irányában a Balassagyarmat HU>SK kiadási pont. Az Átadás-átvételi pont megfelel a 984/2013/EU Rendelet (a továbbiakban: CAM NC) 3. cikk 10. pontjában meghatározott "rendszer-összekötési pontnak". Az MGT és az FGSZ Földgázszállító Zrt. (továbbiakban: FGSZ ZRt.) rendszereinek összekapcsolási pontja a Vecsés összekapcsolási pont. (a továbbiakban: Összekapcsolási pont) Az ÁSZF alkalmazásában az Átadás-átvételi pont műszaki szempontból a Balassagyarmat mérőállomást, az Összekapcsolási pont pedig a Vecsési FGSZ ZRt. MGT ZRt. szállítórendszerek összekapcsolási pontját jelenti. 2. AZ ÁSZF ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI 2.1 Szerződéses struktúra, jogszabályi alapok Az ÁSZF a Társaság és a Rendszerhasználók között létrejövő (a) Havi Kapacitáslekötési és Földgázszállítási Szerződés (b) Napi Kapacitáslekötési és Földgázszállítási Szerződés, (c) Jogcím átvezetési szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Szerződés (d) Informatikai Platform (IP) Felhasználói Megállapodás részét képezi, mely szerződések keretében a Társaság földgázszállító vezetéki kapacitást biztosít, továbbá földgázszállítási, és ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokat nyújt a Rendszerhasználóknak. A A (a)-(e) pontokban megjelölt rendszerhasználati és kapcsolódó szerződések a továbbiakban együtt vagy egyedileg nevesítés nélkül: Szerződések vagy Szerződés megnevezéssel szerepelnek az ÁSZF-ben. 3

4 2.1.2 Az ÁSZF jogszabályi alapját különösen az alábbi jogszabályok, és szabályzatok képezik: (a) a földgázellátásról szóló évi XL. törvény (továbbiakban: GET), (b) a GET egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I.30) Kormányrendelet (továbbiakban: Vhr.), (c) a földgáz rendszerhasználati díjakról, a Rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének a rendszerhasználati díjakon keresztül történő ösztönzésének szabályairól, a nyújtott szolgáltatás minőségétől függően alkalmazható rendszerhasználati díjakról, valamint a rendszerhasználati díjak alkalmazásának feltételeiről szóló 1/2013 MEKH (VII.11.) rendelet (továbbiakban: Tarifarendelet), (d) 265/2009. (XII. 1.) Kormányrendelet a földgázvételezés korlátozásáról, a földgáz biztonsági készlet felhasználásáról, valamint a földgázellátási válsághelyzet esetén szükséges egyéb intézkedésekről, (e) 48/2010. (II. 26.) Kormányrendelet a földgázkereskedő működésének lehetetlenülése esetén, a felhasználók földgázellátását veszélyeztető helyzet fennállása következtében alkalmazandó eljárásról, (f) a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (továbbiakban: PTK), (g) az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény (továbbiakban: ÁFA törvény), (h) a számvitelről szóló évi C. törvény (továbbiakban: Számviteli törvény), (i) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény, (j) a magyar együttműködő földgázrendszer Üzemi és Kereskedelmi Szabályzata (továbbiakban: ÜKSZ), (k) Az Európai Uniónak az ÁSZF-ben szabályozott ügyletek vonatkozásában kötelező jogszabályai. 2.2 Az ÁSZF célja, hatálya, jogi természete Jelen ÁSZF célja, hogy meghatározza a Társasággal szerződéses kapcsolatba kerülő piaci szereplők számára a Társaság által az együttműködő földgázrendszeren, a próbaüzem időtartama alatt nyújtott szolgáltatásokra és azok igénybevételére vonatkozó általános biztonsági, műszaki, kereskedelmi, mennyiség és minőség elszámolási, valamint a fizetési szerződéses feltételeket, a szerződő felek jogait és kötelezettségeit. 4

5 2.2.2 A Társaság, mint a Szerződésekben szabályozott jogviszonyok ajánlattevője, a szerződéskötésre irányuló ajánlatok elfogadásának lehetőségét kizárólag az ajánlatban szereplő feltételekre korlátozza, az ajánlattól eltérő, vagy azt kiegészítő nyilatkozatok nem válnak a Szerződések részévé Az ÁSZF időbeli hatálya a HU-SK nemzetközi határkeresztező földgázszállító vezeték próbaüzemének kezdő napjától, annak befejezésig tart. Az ÁSZF időbeli hatályának lejárta nem érinti a próbaüzem alatt keletkezett igényeket és az igények jogorvoslati úton történő kikényszeríthetőségét, ilyen esetekben az ÁSZF hatálya a jogvita jogerős lezárásig fennmarad A Társaság által biztosított szolgáltatásokat kizárólag érvényes, és hatályos Szerződés(ek) alapján lehet igénybe venni, amely az egyes Rendszerhasználók, Rendszerüzemeltetők és a Társaság jogviszonyának különös rendelkezéseit tartalmazza. Jelen ÁSZF és a Szerződések hatálya alatt jognyilatkozat kizárólag írásban tehető, a szóban, ráutaló magatartással, vagy hallgatással tett jognyilatkozat érvénytelen. Minden jognyilatkozat a címzettnek történő kézbesítéssel válik hatályossá A Rendszerhasználó a Társaság szolgáltatásaiért a Tarifarendelet alapján a Szerződés(ek)ben meghatározott díjat a Szerződés(ek) rendelkezései szerint köteles megfizetni. Az ÁSZF a Szerződések elválaszthatatlan része, azok melléklete, a Társaság által nyújtott szolgáltatásokat, és azok igénybevételét az ÁSZF és a Szerződések egységben szabályozzák. Amennyiben a Szerződés(ek) és a jelen ÁSZF rendelkezései között ellentmondás állna fenn, a Szerződés(ek) rendelkezései minden esetben megelőzi(k) a ÁSZF rendelkezéseit A Társaság a jelen ÁSZF, valamint a Szerződések vonatkozásában a vele szerződéses viszonyba lépő Rendszerhasználók, Rendszerüzemeltetők, illetve más piaci szereplők általános szerződéses feltételeinek alkalmazását kizárja. 2.3 A Társaság által a próbaüzem alatt nyújtott földgázszállítási szolgáltatások A Társaság által a Rendszerhasználó számára biztosított földgázszállítási szolgáltatások a következők: (a) a földgázszállító rendszer Átadás-átvételi és Összekapcsolási pontjain a technikailag rendelkezésre álló szabad kapacitások meghatározása, folyamatos felül vizsgálata, és közzététele; (b) Az Átadás-átvételi pontra áramlási irányú és a fizikai áramlással ellentétes irányú szállításokra a Havi és/vagy Napi Kapacitáslekötési és Földgázszállítási Szerződés megkötése, a havi és/vagy napi megszakítható kapacitásként történő értékesítése; (c) előírt pontosságú mérések biztosítása; 5

6 (d) földgázszállító rendszeren történő kapacitás lekötés lebonyolítása a GET, a Vhr. és az ÜKSZ előírásainak és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően: (i) a földgázszállító rendszer kapacitásának folyamatos vizsgálata és meghatározása az Átadás-átvételi és Összekapcsolási pontokon, majd az Átadás-átvételi ponton annak megszakítható kapacitásként történő közzététele; (ii) az Átadás-átvételi ponton a kapacitás lekötési igénybejelentések fogadása és feldolgozása; (iii) az Átadás-átvételi pontra leadott havi és/vagy napi megszakítható kapacitás lekötések kezelése; (iv) másodlagos kapacitások átadás-átvételének lebonyolítása a Társaság Informatikai Platform felületén (a továbbiakban: IP); (e) a földgázszállító rendszer Átadás átvételi, Összekapcsolási, valamint virtuális betáplálási és kiadási pontjaira (MGP, MGT-VTP) vonatkozó nominálások fogadása, feldolgozása, egyeztetése, visszaigazolása; (f) földgázszállítási feladatok végrehajtása a Rendszerhasználók általi nominálásoknak és a Rendszerhasználati szerződéseknek megfelelően, az alábbiak szerint: (i) az Átadás-átvételi és az Összekapcsolási pontokon a földgáz átvétele és annak mennyiségi és minőségi (a mennyiség pontos meghatározásához szükséges mértékű) bizonylatolása; (ii) az Átadás-átvételi és Összekapcsolási pontokon a földgáz átadása és annak (a mennyiség pontos meghatározásához szükséges mértékű) bizonylatolása; (iii) a Rendszerhasználók által átadott földgáz átvétele, szállítása és felelős megőrzése az Átadás-átvételi és Összekapcsolási pontok között; (iv) a leadott nominálások egyezésének ellenőrzése, nem egyezés esetére a vonatkozó eljárásrend alkalmazása a csatlakozó Rendszerüzemeltetőkkel; (g) az Átadás-átvételi és Összekapcsolási pontokon átadott-átvett földgáz mennyiségek Rendszerhasználók részére történő meghatározása és felosztása (allokálás); (h) előzetes, majd végleges mennyiségi, földgázminőségi, és pénzügyi elszámolás készítése, és azok megküldése a Rendszerhasználó részére; (i) napi előzetesen allokált gázmennyiségek rögzítése és jegyzőkönyvezése; (j) a földgáz szállítási rendszerüzemeltetéssel kapcsolatos rendkívüli események kommunikálása a Társaság honlapján; 6

7 (k) a földgázszállító rendszer folyamataira vonatkozó IP fejlesztése és üzemeltetése: (i) a vonatkozó jogszabályokban és az ÜKSZ-ben meghatározott alap adatszolgáltatás biztosítása; (ii) a jogszabályokban és az ÜKSZ-ben meghatározott adatszolgáltatás biztosítása a szerződéses partner részére; (l) jogcím átvezetési szolgáltatás nyújtása külön szerződés alapján arra az esetre, ha a Rendszerhasználó egy meghatározott földgázmennyiség feletti rendelkezési jogot kíván átadni egy másik Rendszerhasználónak a földgázszállító rendszer fizikai vagy virtuális pontján A szerződő partner Rendszerhasználóval szemben támasztott követelmények (a) Földgázkereskedelmi engedélyes Rendszerhasználó (i) köteles átadni a Társaságnak a cégnevét, székhelyét, tevékenységét, jegyzett tőkéjét, adószámát és a cégjegyzésre jogosultak listáját tartalmazó cégkivonat másolatát, vagy a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat honlapjáról letöltött kivonatát, valamint a cégjegyzésre jogosultak aláírási címpéldányainak eredeti vagy hiteles másolatát; (ii) köteles átadni a Társaságnak az utolsó lezárt évre vonatkozó auditált mérleg és eredmény kimutatását; (iii) rendelkeznie kell az ÁSZF-ben, és/vagy a Szerződésekben meghatározott pénzügyi biztosítékkal; (iv) köteles átadni a Társaságnak 30 napnál nem régebbi nyilatkozatát arról, hogy csődeljárás, végrehajtási, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt nem áll; (v) nyilatkoznia az ÜKSZ rá vonatkozó rendelkezéseinek megtartásáról,; (vi) rendelkeznie kell a Hivatal által kiadott korlátozott vagy teljes hatályú érvényes földgázkereskedelmi működési engedéllyel. (b) Nem engedélyes Rendszerhasználó (i) köteles átadni a Társaságnak cégnevét, székhelyét, tevékenységét, jegyzett tőkéjét, adószámát és a cégjegyzésre jogosultak listáját tartalmazó 30 napnál nem régebbi cégkivonat másolatát, vagy a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat honlapjáról 30 napnál nem régebben letöltött kivonatát, valamint a cégjegyzésre jogosultak aláírási címpéldányainak eredeti vagy hiteles másolatát; 7

8 (ii) köteles átadni a Társaságnak az utolsó lezárt évre vonatkozó auditált mérleg és eredmény kimutatását; (iii) rendelkeznie kell az ÁSZF-ben és/vagy a Szerződésekben meghatározott pénzügyi biztosítékkal; (iv) köteles átadni a Társaságnak 30 napnál nem régebbi nyilatkozatát arról, hogy csődeljárás, végrehajtási, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt nem áll; (v) köteles nyilatkozni az ÜKSZ rá vonatkozó rendelkezéseinek megtartásáról,; (vi) a külföldi Rendszerhasználó az ÜKSZ-ben meghatározott módon valamint a kapcsolódó Rendszerüzemeltetők nyilatkozatával igazolja a szállíttatásra vonatkozó jogosultságát. 2.4 Szerződéskötés, kapacitáslekötés A szerződő felek a pont szerinti Szerződéseket kizárólag közös megegyezéssel írásban, a cégjegyzésre jogosultak aláírásával ellátott iratban, vagy az elektronikus szerződéskötésre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló évi CVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelő elektronikus szerződés formájában köthetnek, a jelen ÁSZF mellékleteit képező típus Szerződések formájában A jelen ÁSZF-ben és a megkötött Szerződésekben meghatározott a szabályozott ügyletekre vonatkozó rendelkezések teljes egészében lefedik a szabályozott jogviszony tartalmát, felek a szerződéskötést megelőzően folytatott egyeztetéseik anyagát, a szerződéskötést megelőzően keletkezett dokumentumok alkalmazását kizárják A Rendszerhasználó a Társasággal megkötött Havi és/vagy Napi Kapacitáslekötési és Földgázszállítási Szerződésben, a Társaság által a próbaüzem időtartamára a Társaság honlapján lekötésre meghirdetett kapacitásra köthet le megszakítható kapacitást a pontban felsorolt jogszabályokban és szabályzatokban rögzítetteknek megfelelően. 2.5 A Szerződések módosítása A szerződő felek a Szerződés(eke)t kizárólag közös megegyezéssel írásban, a cégjegyzésre jogosultak aláírásával ellátott iratban módosíthatják, az ÁSZF kivételével, amely a Szerződések aláírásával külön elfogadás vagy aláírás nélkül azok elválaszthatatlan részévé válik. Az ÁSZF minden, a próbaüzemi szállításokban résztvevő Rendszerhasználó számára azonos rendelkezéseket tartalmaz. Az ÁSZF-et a Társaság csak abban az esetben módosítja, ha az jogszabályváltozás miatt szükséges, vagy ha a módosítást a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) határozata írja elő. 8

9 2.6 A Szerződések megszűnése Megszűnik a Szerződés abban az esetben, ha (a) valamelyik Fél jogutód nélkül megszűnik, (b) felmondással, (c) a Szerződés időbeli hatálya lejár, (d) a felek közös megegyezéssel megszüntetik. 3. A SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁHOZ ÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ALAPVETŐ JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK 3.1 Általános rendelkezések A Társaság köteles a Rendszerhasználó által a Havi és/vagy Napi Kapacitáslekötési és Földgázszállítási Szerződésben az Átadás-átvételi pontra lekötött a Havi és/vagy Napi Kapacitáslekötési és Földgázszállítási Szerződésben részletezett havi és/vagy Napi megszakítható kapacitást a Rendszerhasználó részére biztosítani. Az Átadás-átvételi ponton lekötött kapacitást az Összekapcsolási ponton a Társaság biztosítja a Rendszerhasználó részére, melyet a kapcsolódó Rendszerüzemeltetővel kötött Próbaüzemi Együttműködési Megállapodás alapján a Társaság megküld a kapcsolódó Rendszerüzemeltető részére. Az átszállításra csak abban az esetben áll rendelkezésre az Összekapcsolási ponton a kapacitás, amennyiben az Összekapcsolási pontra való átvezetés az aktuális Gáznap(D) előtti munkanap déli 12:00-ig megtörténik, illetve az ÜKSZ szerinti nominálási párok a Társaságnak és a kapcsolódó Rendszerüzemeltetőnek határidőre megküldésre került. A Rendszerhasználónak vagy szállíttató párjának érvényes Rendszerhasználati szerződéssel kell rendelkeznie, melyet a Rendszerüzemeltetők a nominálás egyezetési (matching) folyamat során ellenőríznek. A Rendszerhasználónak az FGSZ ZRt. kapcsolódó Rendszerüzemeltetőnél érvényes KFSZRI szerződéssel rendelkeznie, valamint minden olyan szerződéssel és megállapodással, mely az adott ügylethez szükséges Az Átadás-átvételi ponton és az Összekapcsolási ponton a Társaság által visszaigazolt nominált mennyiségnek megfelelő földgázmennyiség, az MSZ 1648:2000 szerint SK> HU szállítási irány esetén, valamint HU>SK szállítási irány esetén a kapcsolódó rendszerüzemeltető által meghatározott minőségben és nyomásértéken történő betáplálása, a Rendszerhasználó kötelessége A Társaság köteles a Rendszerhasználónak a nominálási és egyezőségi folyamat során visszaigazolt nominált mennyiségnek megfelelő és a Társaság által bizonylatolt MSZ 1628:2000 szabványnak megfelelő minőségű földgázt a szerződött nyomásértéken az Átadási- 9

10 átvételi, vagy az Összekapcsolási ponton a kapcsolódó Rendszerüzemeltetőnek átadni vagy tőle átvenni A Társaság a Rendszerhasználó(k) kezdeményezése alapján biztosítja a kapcsolódó Rendszerüzemeltető(k) számára az Átadás-átvételi pont és az Összekapcsolási pont közötti vezetékszakaszt érintő helyszíni és dokumentációs ellenőrzést A földgáz átadása, illetve átvétele és a Rendszerhasználati szerződésben foglalt kötelezettségek, így a kockázatviselés kezdete az alábbiak szerint értelmezhető, figyelembe véve a Társaságnak, a földgáz mennyiségének és minőségének a méréséről szóló Műsz-76. számú műszaki utasításában foglaltakat. (a) Szlovákiából Magyarországra (SK>HU szállítási irány) történő szállítás esetén: (i) A szállított földgáz átvettnek tekintendő, amikor a gázmennyiség áthaladt az Átadás-átvételi ponton lévő mérőállomás gázmennyiség és gázminőség mérő berendezésén, azaz a mérőállomás kilépő oldalán. A gázmennyiségre és gázminőségre vonatkozó mérési adatokat az Átadás-átvételi, vagy tartalék mérésként az Összekapcsolási ponton mért mérési adatokkal kell figyelembe venni. Az Átadás-átvételi ponton az átadási nyomás érték nem lehet kevesebb mint 53 barg. (ii) A szerződött gázmennyiség a Társaság részéről a kapcsolódó Rendszerüzemeltető részére átadottnak minősül, amikor az áthaladt az Összekapcsolási ponton lévő görényfogadó, mint csővezeték végpont és a beépített mérőállomást összekötő csővezeték Rendszerüzemeltetők közötti tulajdoni határán, azaz a mérőállomás belépési pontján. Az Összekapcsolási ponton az átadási nyomás nem lehet kevesebb mint 45 barg, (b) Magyarországról Szlovákiába (HU>SK szállítási irány) történő szállítás esetén: (i) A szerződött gázmennyiség a Társaság részéről átvettnek minősül, amikor az áthaladt az Összekapcsolási ponton lévő görényfogadó, mint csővezeték végpont és a beépített mérőállomást összekötő csővezeték Rendszerüzemeltetők közötti tulajdoni határán, azaz a mérőállomás kilépési pontján. A gázmennyiségre és gázminőségre vonatkozó mérési adatokat az Átadás-átvételi ponton mért mérési adatokkal kell figyelembe venni. Az Összekapcsolási ponton átadási nyomás nem lehet t kevesebb mint 45 barg. (ii) A szerződött gázmennyiség a Társaság részéről a kapcsolódó Rendszerüzemeltető részére átadottnak minősül, amikor az áthaladt az Átadásátvételi ponton lévő mérőállomás gázmennyiség és gázminőség mérő berendezésén, azaz a mérőállomás kilépő oldalán. A gázmennyiségre és gázminőségre vonatkozó mérési adatokat az Átadás-átvételi ponton mért mérési 10

11 adatokkal kell figyelembe venni. Az Átadás-átvételi ponton az átadási nyomás nem lehet alacsonyabb mint 53 barg A Rendszerhasználó köteles az Átadás-átvételi és az Összekapcsolási ponton Társaság által átadott földgázmennyiséget átvenni és továbbszállításáról gondoskodni. Amennyiben az Átadás-átvételi ponton, Társaság a kapacitást, valamint az Összekapcsolási ponton a szerződött kiadási nyomást biztosította, de a Rendszerhasználó vagy annak kereskedelmi partnere megbízása alapján eljáró kapcsolódó Rendszerüzemeltető a földgázt nem veszi át, nem szállítja tovább, az ebből eredő következményekért a felelősség és az ebből adódó költségviselési, illetve kártérítési kötelezettség a Rendszerhasználót terheli. 3.2 Eljárás kapacitásátadás esetén Másodlagos kapacitás kereskedelem esetén mind a kapacitást átadó Rendszerhasználónak, mind pedig a kapacitást átvevő Rendszerhasználónak érvényes Havi és/vagy Napi Kapacitáslekötési és Földgázszállítási Szerződéssel, valamint másodlagos kapacitás kereskedelmi szerződéssel kell rendelkeznie az átadás-átvétellel érintett teljes időtartamra A kapacitást átadó és az azt átvevő Rendszerhasználónak a kapacitásátadás-átvételi igényét a Gáznapot megelőző nap (D-1) 23:00 óráig a Társaság IP-n be kell jelentenie A kapacitás átadására és átvételére vonatkozó igénybejelentéseket az érintett Rendszerhasználók kötelesek egyeztetni és annak eredményét az IP-n visszaigazolni. A kapacitás átadással és átvétellel értékesített kapacitások csak akkor kerülnek érvényesítésre, ha azok az IP-n visszaigazolásra kerültek A kapacitást átvevő Rendszerhasználónak a kapcsolódó Rendszerüzemeltetőnél megfelelő Rendszerhasználati szerződéssel kell rendelkeznie (FGSZ ZRt. esetén KFSZRI).,Az Átadásátvételi ponton szerzett másodlagos kapacitást a Társaság a kapcsolódó Rendszerüzemeltetőnél jelentkező időkorlát miatt csak munkanapokon a szállítási nap előtti déli 12:00-ig tudja az Összekapcsolási pontra átvezetni. 4. A VÁLASZTHATÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÉS AZOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI A Társaság a próbaüzem időtartama alatt a 2.3 pontban meghatározott szolgáltatásokon kívül más, külön díj ellenében választható szolgáltatásokat nem nyújt. 5. A FÖLDGÁZ MINŐSÉGE ÉS NYOMÁSA 5.1 A földgáz minőségével és nyomásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek normál üzemmenet esetén Az Átadás-átvételi ponton a földgáz minőségének tanúsítása a Társaság kötelezettsége, míg az Összekapcsolási ponton a tanúsítást a kapcsolódó Rendszerüzemeltető végzi el. A Társaság az Átadás-átvételi ponton rendelkezésre álló betáplálási nyomástartományt, gázminőséget és a rendelkezésre álló technikai kapacitásokat a honlapján közzéteszi A kapcsolódó 11

12 Rendszerüzemeltetőtől kapott adatok alapján a Társaság közzéteszi az Összekapcsolási pont minőségi adatait is, azonban ez csak tájékoztató jellegű adatközlés, nem képezi az allokáció alapját A Rendszerhasználó kizárólag a Vhr.-ben meghatározott minőségi előírásoknak, valamint az MSZ 1648:2000 szabványnak megfelelő, a Havi és/vagy Napi Kapacitáslekötési és Földgázszállítási Szerződésben meghatározott nyomású földgázt jogosult az MGT ZRt. rendszerébe betáplálni. A Rendszerhasználó által betáplált földgáz alsó hőértéke, fűtőértéke ±5%-nál nagyobb mértékben nem térhet el a Társaság által a Műsz-76 számú utasításban publikált alsó hőérték, fűtőérték átlagától. Ettől érvényesen eltérni csak egyedi esetben, a Havi és/vagy Napi Kapacitáslekötési és Földgázszállítási Szerződésben lehetséges, amennyiben az eltérést a hatályos jogszabályok és az ÜKSZ megengedi Rendszerhasználó tudomásul vesz, hogy az Átadás-átvételi és az Összekapcsolási pontokon szagosítatlan földgáz kerül átvételre a csatlakozó Rendszerüzemeltetőktől, és az szintén szagosítás nélkül kerül átadásra a csatlakozó Rendszerüzemeltetőknek A nem megfelelő minőségű földgáz betáplálásából származó felelősség teljes egészében a Rendszerhasználót terheli. A Rendszerhasználó tudomásul veszi, hogy a Társaság a nem megfelelő minőségű földgáz átvételét megtagadhatja, amennyiben az veszélyezteti a földgázszállító rendszer üzembiztonságát, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy megkárosítaná mások vagyonát vagy a kapcsolódó Rendszerüzemeltető bármely ok miatt megtagadja annak átvételét. Nem megfelelő minőségű földgáz betáplálása esetén a Társaság a Rendszerhasználót újranominálásra szólíthatja fel. Amennyiben a Rendszerhasználó az újranominálási felhívásnak nem tesz eleget, úgy a Társaságnak jogában áll a szállítást korlátozni, a Rendszerhasználó nevében új nominálást leadni a kapcsolódó Rendszerüzemeltetők felé, illetve az átvételt megtagadni és az ÜKSZ szerinti pótdíjakat kiszámlázni. Ebben az esetben a Társaság az új visszaigazolt nominálást megküldi a Rendszerhasználónak, mely az allokálás alapja A Rendszerhasználónak a földgázkereskedelmi szerződésében biztosítania kell, hogy az Átadás-átvételi és az Összekapcsolási pontokon az átadás-átvételi nyomásértékek megfeleljenek az ÁSZF pontban nevesített, a kapcsolódó Rendszerüzemeltetők közötti együttműködési megállapodásokban meghatározott értékeknek Normál üzemmenet esetén a Társaság az Átadás-átvételi és az Összekapcsolási pontokon legalább 0 C hőmérsékletű földgázt köteles átadni. 5.2 Eljárás a normál üzemmenettől eltérő üzemelés esetén A Társaság gondos üzemeltetőként eljárva köteles a normál üzemmenettől eltérő üzemelést a lehetőségek szerinti legrövidebb idő alatt megszüntetni és a normál üzemmenetet visszaállítani. Amennyiben erre Társaságnak nincs módja, arról a Rendszerhasználót haladéktalanul tájékoztatja. 12

13 6. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK OPERATÍV RENDJE 6.1 IP hozzáférés A Havi és/vagy Napi Kapacitáslekötési és Földgázszállítási Szerződésben meghatározott Átadás-átvételi ponton és az Összekapcsolási ponton, az előrejelzéseket, a nominálásokat és azok fogadását a Társaság felé az MGT IP-n az ÜKSZ vonatkozó pontjai szerint kell teljesíteni. Az IP bármely okból fennálló működésképtelensége esetén a nominálás telefaxon történik A földgázpiaci szereplők számára a Társaság az IP-n keresztül külön díjazás nélkül biztosítja a napi információk átadását, illetve a teendők (kapacitás felajánlás elfogadás, kapacitás átvezetés, nominálás, allokálás, stb.) elvégzésére szolgáló felületeket. Az IP-n történő hozzáférést a felhasználónak kell kezdeményeznie legkésőbb az IP-hez való tényleges hozzáférést megelőző 10. munkanapon Az IP hozzáférés feltételei (a) Az IP hozzáférés feltétele a tevékenységhez kötött, a Hivatal által kiadott engedély bemutatása, a Rendszerhasználói státusz Társaság részére történő igazolása, valamint az Informatikai Platform Felhasználói Megállapodás Társasággal történő aláírása. Külföldi Rendszerhasználó esetén az átszállítási jogosultságot az ÜKSZ-ben meghatározott módon kell igazolni (b) Az IP-t igénybevevő Rendszerhasználónak rendelkeznie kell saját digitális tanúsítvánnyal. A digitális tanúsítványt nyilvántartott és minősített szolgáltatónak kell kiadnia. A tanúsítványnak az Informatikai Platform Felhasználói Megállapodásban részletezett feltételeknek kell megfelelnie, többek között tartalmaznia kell a tulajdonos nevét, címét és a társaság nevét. A tanúsítvány beállításához szükséges információkat az Informatikai Platform Felhasználói Megállapodás mellékleteként kell a Társasághoz eljuttatni legkésőbb az IP-hez való tényleges hozzáférést megelőző 5. munkanapon. (c) Amennyiben a Rendszerhasználó nem rendelkezik digitális tanúsítvánnyal és azt akadályoztatása miatt az elvárt időn belül beszerezni nem áll módjában abban az esetben a Társaság kérelemre, átmeneti használatra, saját tanúsítványt ad ki a részére. Az átmeneti használat időtartama nem haladhatja meg a 60 naptári napot. Az átmeneti használat időtartama alatt a Rendszerhasználó köteles beszerezni a külső minősített szolgáltatótól származó digitális tanúsítványt és azt az a Társasághoz eljuttatni. Az átmeneti időszak leteltével az IP használati jog megvonásra kerül, amennyiben a minősített szolgáltatótól származó digitális tanúsítvány a Társasághoz nem érkezett meg. (d) Az IP-t igénybevevő Rendszerhasználónak el kell fogadnia az IP felhasználási feltételeit, amelyeket az Informatikai Platform Felhasználói Megállapodás tartalmaz. 13

14 6.2 A nominálás szabályai Az aláírt Informatikai Platform Felhasználói Megállapodást legkésőbb az IP-hez való tényleges hozzáférést megelőző 5. munkanapon a Társasághoz kell eljuttatni. (e) A Társaság az IP-hez való hozzáférés feltételeinek teljesülése után legkésőbb 3 munkanapon belül biztosítja az IP-hez való tényleges hozzáférést a Rendszerhasználó számára A Társaság szállítórendszerét földgázszállításra igénybe venni kívánó Rendszerhasználó az Átadás-átvételi pontra és az Összekapcsolási pontra a ban meghatározottak szerinti egyensúlyt tartva köteles nominálni. A nominálás szabályait a Vhr. az ÜKSZ, a jelen ÁSZF, a Havi és/vagy Napi Kapacitáslekötési és Földgázszállítási Szerződés, valamint az Informatikai Platform Felhasználói Megállapodás tartalmazza Összekapcsolási ponton a hatályos jogszabályok értelmében csak "NOM" típusú nominálást lehet leadni Az Átadás-átvételi ponton és/vagy Virtuális ponton TRADE típusú nominálást csak az a Rendszerhasználó jogosult leadni, aki a Társasággal érvényes Jogcím átvezetési szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Szerződéssel rendelkezik A másodlagos kapacitás kereskedelemben megszerzett kapacitásokra az azt megszerző Rendszerhasználó jogosult nominálni, az ÜKSZ nominálási szabályai szerint, az IP-n megadott részletezettséggel. A Társaság a Rendszerhasználó nominálásait a kapcsolódó Rendszerüzemeltetőkkel egyezteti (matching) A Társaság minden esetben csak egyensúlyi nominálást tud befogani, amely a betáplálási és kiadási nominálások előjeles egyezőségét jelenti. Amennyiben a Rendszerhasználó a leadott és visszaigazolt nominálástól eltér, vagy a Rendszerhasználónak a Társaság rendszerére leadott nominálásai nem egyeznek a kapcsolódó Rendszerüzemeltetők rendszerére leadott szállíttató pár nominálásaival, a Társaság nem garantálja a nominálásban, vagy a korábban visszaigazolt nominálásban foglaltak teljesítését. Amennyiben a kapcsolódó Rendszerüzemeltetőhöz beérkezett szállíttató pár miatt szállítási hiány keletkezik mely napi vagy napon belüli újranominálást jelent a kapcsolódó rendszerüzemeltetőnél Társaság az egyensúlytalanságról a legrövidebb időn belül, de legkésőbb a következő egész órában értesíti a Rendszerhasználót valamint a kapcsolódó Rendszerüzemeltetőket. A Társaság egyidejűleg ellenőrzi a Társasághoz és a kapcsolódó Rendszerüzemeltetőkhöz időközben beérkezett nominálásokat és a Társaság a "LESSER RULE" alapján a legkisebb értéket igazolja vissza a Rendszerhasználónak, valamint a kapcsolódó Rendszerüzemeltetőknek mint új szállítási feladatot, és ez az új érték lesz az allokálás alapja. Amennyiben a Társaság a Rendszerhasználót újranominálásra szólítja fel, és a Rendszerhasználó a megfelelő mennyiségben újranomniál, úgy a kapcsolódó Rendszerüzemeltetők egyeztetése során kialakult egyeztetett nominálás lesz az új visszaigazolt nominálás a Rendszerhasználó felé. Ezen nominálás lesz a szállítási feladat a Társaság részére 14

15 és egyben az allokálás alapja. Abban az esetben, ha a Rendszerhasználó a felhívás ellenére nem nominál újra, úgy a Társaság a kapcsolódó rendszerüzemeletetővel egyeztetett műszakilag teljesíthető szállításhoz tartozó nominálás értéket ("LESSER RULE") igazolja vissza a Rendszerhasználónak, valamint a kapcsolódó Rendszerüzemeltetőknek. Az így visszaigazolt nominálás lesz új szállítási feladat a Társaság és a kapcsolódó Rendszerüzemeltető számára és ez lesz egyben a Rendszerhasználó felé az allokálás alapja. Mind a Társaság, mind a kapcsolódó Rendszerüzemeltetők rendszerén kialakult a Rendszerhasználónak felróható egyensúlytalanságból eredő kockázat és felelősség a Rendszerhasználót terheli. 6.3 GCV(n) alkalmazása a napi nominálási egyezőségi folyamat során Annak érdekében, hogy biztosítani lehessen az Átadás-átvételi pontra a két Rendszerüzemeltető felé leadott nominálások egyezőségét mivel az FGSZ ZRt. földgázszállítási rendszerén MJban (15 C/15 C-on) kifejezett fűtőérték (NCV) alapú energiában történik a nominálás, a Balassagyarmati átadás-átvételi ponti nominálás egyezőségi vizsgálatot pedig kwh-ban (25 C/0 C-on) kifejezett, égéshő (GCV) alapú energiában kell elvégezni ezért a nominálás egyezőség megállapítása során a következő konverziós eljárást kell alkalmazni: (a) a 15 C / 15 C alsó hőértékkel számított MJ-ban kifejezett energiát osztani kell a MJ/ m3 -ben kifejezett NCV értékkel 15 C /15 C-on; (b) ezt követően a kapott értéket el kell osztani 1, el, valamint meg kell szorozni a kwh/ m3 -ben kifejezett GCV értékkel 25 C /0 C-on, melynek eredményeként megkapjuk a kwh-ban 25 C /0 C on kifejezett GCV alapú energiát Annak érdekében, hogy a Rendszerhasználók be tudják nyújtani nominálásaikat a Társaság és/vagy kapcsolódó Rendszerüzemeltetők, az FGSZ ZRt. és/vagy az Eustream rendszerére, a következő szabályokat kell alkalmazni: (a) az aktuális GCV(n)/NCV értéknek a 3 nappal korábbi Gáznap (D-3) során mért súlyozott átlagértékét kell alkalmazni a nominálás egyezőségi vizsgálat folyamán; (b) a Gáznap (D) során mért 25/0 C -os GCV értéket két tizedesjegy pontossággal kwh/ m3 -ben és két tizedesjegy pontossággal az alsó hőértéket (fűtőértéket) (NCV) MJ/ m3 -ben (15 C /15 C -on) a következő Gáznap (D+1) CET 11:00-ig a Társaság a honlapján közzéteszi Amennyiben a Társaság földgázszállító rendszerének hidraulikai egyensúlya megköveteli vagy az Átadás-átvételi pontra, vagy az Összekpacsolási pontra leadott nominálások teljesítését befolyásoló műszaki probléma vagy üzemzavar lép fel, a Társaság újranominálásra hívhatja fel a Rendszerhasználót a Gáznapon (D) belül, és ez esetben a Rendszerhasználó köteles újranominálni a próbaüzemi rendszeregyensúly fenntartása érdekében A Társaság a Gáznap előtt (D-1) 15:00 órától 24:00-ig lehetőséget biztosít az Átadás-átvételi valamint az Összekapcsolási ponton újranominálásra. A Társaság újranominálás esetén is csak 15

16 egyensúlyi és a kapcsolódó Rendszerüzemeltetők felé egyező nominálást tud befogadni a saját rendszerére Alapesetben a Társaság a szállítási feladat 24 órás egyenlő ütemezésével számol, kivéve 23/25 órás ütemezés esetét az időszakos óraátállások időpontjában A Gáznapon (D) belül a kapcsolódó Rendszerüzemeltetőnél jelentkező csökkentett értékű újranominálást a Társaság 2 órás időintervallummal tudja befogadni, és a beérkezést követő egész óra utáni második órától tudja érvényesíteni, melyet a Társaság a kapcsolódó Rendszerüzemeltetőkkel lefolytatott nominálás egyezőségi vizsgálat eredménye függvényében a Rendszerhasználó felé visszaigazol. A Társaság csak a Rendszerhasználó lekötött kapacitásaink megfelelő mértékig Gáznapon (D) belüli csökkentő nominálás esetén a pontban szereplő ütemezésből eredő, már leszállított földgáz mértékéig tudja befogadni az újranominálásokat. Az újranominálásokat a Társaság a Gáznap (D) végéig teljesítendő szállítási feladatnak tekinti. Az újranominálás további szabályait az ÜKSZ tartalmazza. 6.4 Megszakítás A Társaság az Átadás-átvételi ponton az ÜKSZ-ben rögzített szabályoknak megfelelően, a rendszer műszaki teljesítő képességéhez igazodva ajánl fel és értékesít megszakítható kapacitást. A megszakíthatóság azt jelenti, hogy a Társaság jogosult csökkenteni a kapacitáshasználatot az elrendelt megszakítás mértékéig. A megszakítás végrehajtása az ÜKSZben előírtak szerint történik A megszakítás elrendelésére sor kerülhet a Gáznapot megelőzően (D-1) és a Gáznap (D) közben is. Gáznapon (D) belüli megszakítás esetén a Társaság újranominálásra szólítja fel az érintett Rendszerhasználókat. A megszakítás igényéről egyeztet a kapcsolódó Rendszerüzemeltetőkkel meghatározva annak időpontját, időtartamát, az igénybe vehető maximális kapacitást A megszakítás végrehajtását, annak írásbeli elrendelését követően 2 órán belül be kell fejezni. A megszakítás befejezését a Társaság írásban rendeli el és egyben újranominálásra szólítja fel a Rendszerhasználót az érintett Gáznap (D) tekintetében. A Társaság értesítésében meghatározott időponttól a megszakítható kapacitás a Rendszerhasználó számára ismételten rendelkezésre áll A megszakítási felszólításban megjelölt kapacitás igénybevétel csökkentésének be nem tartása megszakítási hibának minősül, ezért a megszakítási rendelkezéseket be nem tartó Rendszerhasználó a Társaság részére a Tarifarendelet szerinti megszakítási pótdíjat köteles megfizetni. Amennyiben a Rendszerhasználó a megszakítási és újranominálási felszólításnak nem tesz eleget, a Társaság a pontokban meghatározottak szerint jár el. A nominálási hibából, illetve a megszakítási rendelkezések be nem tartásából eredő egyensúlytalanságért a felelősség a Rendszerhasználót terheli, mind a Társaság mind a kapcsolódó Rendszerüzemeltetők felé Megszakítás vagy kapacitáshasználat csökkentése esetén a Társaság újranominálásra szólítja fel a Rendszerhasználót, amennyiben a Rendszerhasználó nem nominál újra, vagy a kapcsolódó 16

17 Rendszerüzemeltető rendszerén a Rendszerhasználó pár vagy párok nem nominálnak újra, és a nominálás egyeztetés során (matching) egyensúlytalanság jelentkezik a Társaságnak jogában áll a mennyiségeket csökkenteni, és az ebből eredő károkat a Rendszerhasználóval szemben érvényesíteni. A földgázszállító rendszer karbantartása A Társaság a földgázszállító rendszer üzemeltetése érdekében folyamatosan gondoskodik a szállítóvezeték üzembiztonságáról és karbantartásáról. Ennek érdekében a Vhr. 94. (1) alapján jogosult a szállítóvezeték rendszeren objektumonként évente egy alkalommal legfeljebb 48 óra időtartamú, gázszünettel járó karbantartást végezni Jogosult továbbá a Társaság azon technológiai műveletek elvégezésére, amelyek a rendszer működtetése szempontjából szükségesek, akkor is ha ezek a földgázszállító vezeték kapacitását ideiglenesen csökkentik. Ezekben az esetekben a Társaság köteles a tervezett leállásokat vagy a csökkentett kapacitások rendelkezésre állását internetes honlapján a munka megkezdése előtt legalább 15 nappal tervszerű megelőző karbantartás esetén legalább 3 hónappal korábban közzétenni, megadva annak időtartamát és időpontját. 7. A SZERZŐDŐ FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE KORLÁTOZÁS ÉS ÜZEMZAVAR ESETÉN 7.1 Korlátozás A korlátozás a GET, a Vhr., a 265/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet és az ÜKSZ vonatkozó előírásai szerint kerül elrendelésre és végrehajtásra Mivel a Társaság szállítórendszeréhez felhasználó, fogyasztó közvetlenül nem csatlakozik a próbaüzemi időszak alatt, ezért a korlátozás során a Társaság feladata a betáplálásra, illetve a továbbszállításra vonatkozóan a szállítási rendszerirányítási feladatokat ellátó Szállítási Rendszerüzemeltető utasításának megfelelő utasítások Rendszerhasználók felé történő továbbadása, valamint a korlátozási intézkedések végrehajtása. A korlátozási megbízott nevét és elérhetőségét a Rendszerhasználó a Társaság kérésére köteles haladéktalanul írásban közölni A Társaság válsághelyzet esetén a GET 98. és a 265/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet szabályai szerint jár el. 7.2 Üzemzavar Üzemzavar esetén a Társaság minden olyan intézkedést haladéktalanul megtesz, ami az üzemzavar elhárításához szükséges. Gáznapon (D) belül felmerülő üzemzavar esetén, amint a leállás szükségessége ismertté válik, a Társaság haladéktalanul értesíti a kapcsolódó Rendszerüzemeltető(ke)t és törekszik a szolgáltatás folytonosságát legkevésbé érintő ésszerű megoldásra. 17

18 7.2.2 A Rendszerhasználó bármely, a hatáskörében bekövetkezett üzemzavar esetén ha az kihatással lehet a földgázszállításra az esemény tudomására jutását követően haladéktalanul tájékoztatja a Társaságot A Társaság a rendszerén bekövetkezett üzemzavarokról, az üzemzavar észlelését követően haladéktalanul értesíti a Rendszerhasználót. Több napig tartó, a Rendszerhasználókat érintő üzemzavarral kapcsolatban a Társaság a honlapján keresztül folyamatosan tájékoztatatást tesz közé az üzemzavarral kapcsolatos eseményekről Az üzemzavarral érintett napokon az üzemzavarral érintett hálózati pontok tekintetében a Társaság nem mutat ki nominálási hibát. 8. A FÖLDGÁZ MÉRÉSE ÉS MINŐSÉGVIZSGÁLATA A földgáz mennyisége és minősége az Átadás-átvételi ponton, illetve az Összekapcsolási ponton kerül meghatározásra. 8.1 Mérés az átadás/átvételi ponton A földgáz mennyisége az Átadás-átvételi ponton 0 C-on, gáztechnikai normál állapotra vonatkoztatott térfogatként m 3 -ben kerül megmérésre és 15/15 C-on MJ-ban és/vagy 25/0 C-on kwh-ban meghatározásra. A meghatározott mennyiség ezt követően 15 C-os hőmérsékletre átszámításra kerül. A földgáz összetételének és alsó hőértékének (fűtőérték) meghatározása, valamint a földgáz mennyiségének mérése a Műsz-76. sz. műszaki utasítás alapján történik A földgáz energiatartalma, az alsó hőértékre vonatkoztatott energiamennyisége MJ-ban 15/15 C-on, míg az égéshő 0/25 C-on kwh-ban kerül meghatározásra. Az egy napra vonatkozó energiamennyiség az adott napon megmért földgáztérfogat (m 3 ) és az ugyanerre a napra vonatkozó napi 24 órás alsó hőérték (MJ/m 3 ) és 24 órás felső hőérték (kwh/ m 3 ) számtani átlagának szorzataként kerül meghatározásra. Bármely elszámolási időszakra képzett hőmennyiség az adott időszak napi hőmennyiségeinek összegzésével áll elő A Társaság kötelezően biztosítja mérőrendszerének és elemeinek vizsgálati bizonylatait, illetve azok Rendszerhasználó általi ellenőrizhetőségét. A kapcsolódó Rendszerüzemeltető vagy a Rendszerhasználó bármikor kérheti a Társaság mérőrendszereinek és elemeinek ellenőrzését, amit a Társaság az ÜKSZ-ben előírt határidőn belül köteles megkezdeni. Amennyiben az ellenőrzés a mérőrendszerek hibátlan működését állapítja meg, a vizsgálat igazolt költségeit a kezdeményező fél (kapcsolódó Rendszerüzemeltető vagy Rendszerhasználó) köteles a Társaságnak megfizetni. 9. A FÖLDGÁZ ALLOKÁLÁSA ÉS ELSZÁMOLÁSA A földgázszállító rendszer használatának elszámolása a Rendszerhasználó számára visszaigazolt nominálás alapján történik az Átadás-átvételi ponton és az Összekapcsolási ponton. Az elszámolás részleteit a Havi és/vagy Napi Kapacitáslekötés és Földgázszállítási Szerződés tartalmazza. 18

19 10. AZ INFORMÁCIÓÁRAMLÁS ELVEI 10.1 A szerződő felek közötti kapcsolattartás és információcsere szabályai a következők: A beszéd/adat célú kapcsolattartáshoz felek munkaidőben és munkaidőn túl is fenntartanak levél, telefax, , IP, telefon elérhetőséget a kétoldalú információcsere biztosítására, valamint az ÜKSZ-ben meghatározott feladatok ellátása céljából. Felek a működésükben bekövetkező kapcsolattartásra vonatkozó személyi, elérhetőségi változásokat legkésőbb a változást 2 munkanappal megelőzően egymás tudomására hozzák. Felek a kapcsolattartás során használt adatokat a Szerződésekben határozzák meg, ezek változtatása nem minősül szerződésmódosításnak. Az IP használatának rendjét az Informatikai Platform Felhasználói Megállapodás tartalmazza A technológiai adatáramlás az Informatikai Platform Felhasználói Megállapodásban meghatározott módon, tartalommal és formában történik. Az IP hibája esetén az adatáramlást a Társaság vagy telefax útján biztosítja A jelen ÁSZF-ben foglaltakkal kapcsolatos minden a felek bármelyike által lényegesnek tartott értesítés írásban történik magyar vagy angol nyelven, amit tértivevényes ajánlott küldeményben, személyes kézbesítő útján vagy telefaxon kell eljuttatni a másik félnek a Szerződésekben meghatározott címére, vagy bármilyen más címre, amelyet a felek egymással ebből a célból előzetesen írásban közöltek A felek által küldött levél, futárral történő kézbesítéskor, ha munkanapon történik, akkor a kézbesítés napján, ha nem munkanapon történik, akkor a kézbesítést követő első munkanapon tekintendő kézbesítettnek. Tértivevénnyel küldött levél esetében a kézbesítés napja a tértivevényen szereplő visszaigazolás dátuma. Ajánlottan küldött levél esetén a küldemény a postára adástól számított 5. napon tekintendő kézbesítettnek A jelen ÁSZF szerint írásban megküldött valamennyi értesítést egyidejűleg elektronikus levélben is meg kell küldeni a címzettnek az általa megadott címre, anélkül hogy az e- mail üzenethez joghatás fűződne A telefax útján történő értesítés a küldő gép sikeres kézbesítést tanúsító visszaigazolása időpontjában tekintendő kézbesítettnek feltéve, hogy az munkanapon 17:00 óráig megküldésre kerül, ellenkező esetben a kézbesítés időpontja a következő munkanap óra. Telefonon tett bejelentéseket a következő munkanapon -ben vagy telefaxon meg kell ismételni Egyedi adatigénylés csak a szerződő felek külön megállapodásában vállalt módon, tartalommal, határidővel és térítési díj ellenében történhet. 19

20 11. SZÁMLÁZÁS ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK 11.1 Általános szabályok A Társaság a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szolgáltatásokra vonatkozó számláit a mindenkor érvényes Tarifarendelet alapján a Havi és/vagy Napi Kapacitáslekötési és Földgázszállítási Szerződésben meghatározott díjszabás szerint állítja ki A Tarifarendeletben meghatározott díjtételek az ÁFÁ-t nem tartalmazzák, a számla a mindenkor hatályos ÁFA törvény előírásainak, a számviteli bizonylatok a mindenkor hatályos Számviteli szóló törvény előírásainak megfelelően kerülnek kiállításra A fizetés módja számlán/számviteli bizonylaton feltüntetett bankszámlaszámra történő HUF-ban történő elektronikus átutalás. A Rendszerhasználó köteles a számla/számviteli bizonylat összegét a Társaság bankszámlájára maradéktalanul átutalni úgy, hogy az a fizetési határidő lejáratáig a Társaság bankszámláján jóváírásra kerüljön. Amennyiben a fizetési határidő napja munkaszüneti napra vagy ünnepnapra esik, abban az esetben a fizetési határidő az ünnepnapot, illetve munkaszüneti napot megelőző első banki nap. A fizetési kötelezettség teljesítésével kapcsolatos banki költségek, teljes egészében a Rendszerhasználót terhelik Szerződő felek a bankszámlák közötti elszámolás útján teljesített elszámolást akkor tekintik teljesítettnek, amikor a számla/számviteli bizonylat szerinti teljes összeg a Társaság bankszámláján jóváírásra került és a számlán egyértelműen feltüntetésre került a kifizetés jogcíme. Amennyiben a kifizetés jogcíme nem kerül feltüntetésre abban az esetben a Társaság mindig a legkorábban lejárt számlának kiegyenlítésére allokálja az összeget Szerződő felek határozott időre szóló elszámolásban állapodnak meg, az elszámolás időszaka 1 Gázhónap. Ennek értelmében az ÁFA törvény 58. (1) bekezdése alapján, a számlán feltüntetendő teljesítési időpont az ellenérték megtérítésének esedékessége A kapacitás díjelem elszámolása A szállítási kapacitásdíjakat a Rendszerhasználónak havonta előre kell megfizetnie a Tarifarendelet rendelkezéseinek megfelelően A Társaság a Balassagyarmat betáplálási és kiadási pontra számított kapacitásdíjakra vonatkozóan külön számlákat állít ki a Gázhónapot megelőző hónap 15-ig A Rendszerhasználó köteles a kapacitásdíj(ak) összegét a Társaság bankszámlájára átutalni úgy, hogy az a számlán feltüntetett fizetési határidő lejártáig (egyben a földgázszállítás megkezdésének napjáig) jóváírásra kerüljön a Társaság bankszámláján. A Társaság a kapacitásdíj számláit fő szabályként, de nem kizárólagosan a számla kiállításától számított 15 naptári napos fizetési határidővel állítja ki. Amennyiben a kapacitásdíj(ak) összege az esedékesség napjáig, de legkésőbb az esedékes Gázhónap első napjáig nem 20

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE a továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház

Részletesebben

MAGYAR GÁZ TRANZIT ZRT. a [...] között létrejött NAPI KAPACITÁSLEKÖTÉSI ÉS FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS

MAGYAR GÁZ TRANZIT ZRT. a [...] között létrejött NAPI KAPACITÁSLEKÖTÉSI ÉS FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS A MAGYAR GÁZ TRANZIT ZRT és a [...] között létrejött NAPI KAPACITÁSLEKÖTÉSI ÉS FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS 2015. [...] Jelen Napi Kapacitáslekötés és Földgázszállítási Keretszerződés, a hozzácsatolt

Részletesebben

FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK A RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓAN TARTALOMJEGYZÉK 1. Fogalom meghatározások... 5 2. Szerződéses Feltételekre

Részletesebben

FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA KAPACITÁSLEKÖTÉSI, FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI, SZAGOSÍTÁSI ÉS RENDSZERIRÁNYÍTÁSI SZERZŐDÉS 2015. JÚLIUS 1-JÉTŐL - 2015. SZEPTEMBER 30-IG TERJEDŐ HASZNÁLATI IDŐSZAKRA továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről

Részletesebben

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely egyrészről a székhelye: levelezési címe: számlavezető pénzintézete: számlaszáma: számlázási cím:

Részletesebben

FÖLDGÁZTÁROLÁSI KAPCSOLT (CSOMAG) SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ HOSSZÚ TÁVÚ SZERZŐDÉS

FÖLDGÁZTÁROLÁSI KAPCSOLT (CSOMAG) SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ HOSSZÚ TÁVÚ SZERZŐDÉS FÖLDGÁZTÁROLÁSI KAPCSOLT (CSOMAG) SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ HOSSZÚ TÁVÚ SZERZŐDÉS amely egyrészről a székhelye: levelezési címe: számlavezető pénzintézete: számlaszáma: számlázási

Részletesebben

A Kereskedőváltás részletes szabályai

A Kereskedőváltás részletes szabályai A Kereskedőváltás részletes szabályai A Társaság csak egyetemes szolgáltatásra nem jogosult Felhasználók részére nyújt szolgáltatásokat, így a kereskedőváltás szabályaira vonatkozó alábbi ismertetés nem

Részletesebben

Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 7/8. levelezési címe: 1399 Budapest, Pf. 645.

Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 7/8. levelezési címe: 1399 Budapest, Pf. 645. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSULT FELHASZNÁLÓK ELLÁTÁSHOZ SZÜKSÉGES, A KITÁROLÁSI IDŐSZAK VÉGÉN A TÁROLÓBAN MARADT FÖLDGÁZKÉSZLET RÖVID TÁVÚ KITÁROLÁSÁRA VONATKOZÓ EGYEDI SZERZŐDÉS ( VBF+ SZERZŐDÉS) amely

Részletesebben

RENDSZERHASZNÁLATI KERETSZERZŐDÉS

RENDSZERHASZNÁLATI KERETSZERZŐDÉS RENDSZERHASZNÁLATI KERETSZERZŐDÉS továbbiakban Keretszerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház u. 5. Levelezési címe:

Részletesebben

M7. számú melléklet MENETREND ALAPÚ VILLAMOSENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS minta

M7. számú melléklet MENETREND ALAPÚ VILLAMOSENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS minta GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt. Villamosenergia-kereskedelmi Üzletszabályzat M7 Melléklet M7. számú melléklet MENETREND ALAPÚ VILLAMOSENERGIA KERESKEDELMI SZERZŐDÉS minta amely létrejött egyrészről

Részletesebben

Kereskedőváltás esetén alkalmazandó általános szabályok az egyetemes szolgáltatás és a lakossági fogyasztói szempontok kiemelésével

Kereskedőváltás esetén alkalmazandó általános szabályok az egyetemes szolgáltatás és a lakossági fogyasztói szempontok kiemelésével Kereskedőváltás esetén alkalmazandó általános szabályok az egyetemes szolgáltatás és a lakossági fogyasztói szempontok kiemelésével 1. Tájékoztató információk a kereskedőváltáshoz és az egyetemes szolgáltatásba

Részletesebben

EFS plusz tárolási termék leírása (többlet tárolói rugalmasságot biztosító szolgáltatás)

EFS plusz tárolási termék leírása (többlet tárolói rugalmasságot biztosító szolgáltatás) EFS plusz termék leírása (többlet tárolói rugalmasságot biztosító szolgáltatás) A termék azért kerül bevezetésre, hogy elősegítse a rendszerhasználók kereskedelmi tevékenységét, a gázév bármely időszakában

Részletesebben

FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA VÁLASZTHATÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÉS DÍJAIK

FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA VÁLASZTHATÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÉS DÍJAIK A Társaság által a Vhr. 78. (2) bek. alapján nyújtott választható szolgáltatások díjait a Hivatal a Vhr. 150. alapján hagyta jóvá, melyek a fizetési feltételekkel együtt a szolgáltatások típusai szerint

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés

Egyedi Előfizetői Szerződés Microsystem-Kecskemét Kft. Kecskemét, Nagykőrösi u. 12. Szerződés szám: VOIP /2009 Ügyfélkód: Értékesítő / Viszonteladó neve: Értékesítő / Viszonteladó kódja: Telefonszáma: TÁVBESZÉLŐ-SZOLGÁLTATÁSRA amely

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozás részére FÓRUM csomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint ankétok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Társasági Tanácsadó Igazgatóság

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

3. A jelen ÁSzF hatálya a 2015. január 27. napját követően kötött Megállapodásokra terjed ki.

3. A jelen ÁSzF hatálya a 2015. január 27. napját követően kötött Megállapodásokra terjed ki. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az Igazságügyi Minisztérium, mint Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat online céginformáció-szolgáltatásra vonatkozó disztribútori megállapodásaihoz

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozás részére KOMPLEX csomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint ankétok és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Társasági

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (székhely: 1116 Budapest, Tomaj u. 4., aláírásra jogosult képviselője: Lehel László elnök-igazgató), továbbiakban mint

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzata 25/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete a helyben központosított közbeszerzésekről. A rendelet célja 1..

Kazincbarcika Város Önkormányzata 25/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete a helyben központosított közbeszerzésekről. A rendelet célja 1.. Kazincbarcika Város Önkormányzata 25/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete a helyben központosított közbeszerzésekről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ NYÍLT PÁLYÁZAT Ajánlatkérő: Budapest Főváros XV. kerületi

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/5349. számú törvényjavaslat a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról Előadó: Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter Budapest, 2015. június 1 2015.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett:

MEGÁLLAPODÁS. között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett: MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Székhely: Képviseli: mint önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat), és másrészről a Castrum Network Kft. Székhely: 1053 Budapest, Magyar u. 3. 1. em. 2. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Támogatási szerződés

Támogatási szerződés /2007. (..) Kgy. sz. határozat melléklete Támogatási szerződés Amely létrejött egyrészről a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: Szeged, Széchenyi tér 10-11.) képviselő: Dr. Botka László polgármester

Részletesebben

Magyar Telekom. Minősített Időbélyegzés-szolgáltatás. Általános Szerződési Feltételek

Magyar Telekom. Minősített Időbélyegzés-szolgáltatás. Általános Szerződési Feltételek Magyar Telekom Minősített Időbélyegzés-szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Egyedi objektum-azonosító (OID):... 1.3.6.1.4.1.17835.7.1.2.11.3.11.1.6 Verziószám:...1.6 Hatályba lépés dátuma:..2010.06.20.

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés Iktatószám: AK-06-150/23009. amely létrejött egyrészről az Állami Számvevőszék Székhelye: 1052 Budapest, Apáczai Csere J. u. 10. Törzskönyvi szám: 324766 Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére

Egyedi előfizetői szerződés az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére 2. sz. függelék 2. sz. melléklet az Internet IP előfizetői szolgáltatás igénybevételére 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató neve, címe Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDÉS TÁRGYA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDÉS TÁRGYA MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött a Veszprémi Főegyházmegye Székhelye: 8200 Veszprém, Vár u. 18. Bír. Bejegyz. Sz. Pk. 60.140/1995/10 Adószáma: 19897253-1-19 Képviseli: Dr.Márfi Gyula, érsek, mint Megbízót,

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

MAGYAR ZÁLOGHITEL FAKTORÁLÓ ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

MAGYAR ZÁLOGHITEL FAKTORÁLÓ ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA MAGYAR ZÁLOGHITEL FAKTORÁLÓ ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. május 11. napjától visszavonásig Hatályba léptette: 2015. május 11. napján

Részletesebben

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ ADÓSSAL 2004.05.01-2014.03.14. NAPJA KÖZÖTT KÖTÖTT, MEG NEM SZŰNT FORINT ALAPÚ GÉPJÁRMŰ- FINANSZÍROZÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEK ÁLTALÁNOS

Részletesebben

M.3. számú melléklet. 1/6. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. elszámolás során alkalmazott részletes számítási eljárás, paraméterek

M.3. számú melléklet. 1/6. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. elszámolás során alkalmazott részletes számítási eljárás, paraméterek M.3. számú melléklet GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. elszámolás során alkalmazott részletes számítási eljárás, paraméterek 1/6. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. I. Az egyttműködő földgázrendszer

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2014. (VI. 26.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

EON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

EON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS EON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS A LE-KO ÖNKORMÁNYZATI KÖZSZOLGÁLTATÓ ÉS ÉPÍTŐIPARI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FOGYASZTÁSI HELYEINEK TELJES

Részletesebben

FÖLDGÁZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS [MINTA]

FÖLDGÁZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS [MINTA] A Földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény alapján létrehozott földgáz biztonsági készlet 265/2009.(XII.1.) Korm. rendelet szerinti felhasználása tárgyában kötött FÖLDGÁZ ADÁSVÉTELI

Részletesebben

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelete A helyben központosított közbeszerzésekről

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelete A helyben központosított közbeszerzésekről Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelete A helyben központosított közbeszerzésekről Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. augusztus 1. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszerének Felhasználási Szabályzata

Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszerének Felhasználási Szabályzata Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszerének Felhasználási Szabályzata 1. A Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszere felhasználási szabályzatának jogszabályi alapja, közzététele

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:...

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:... VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a... (Megrendelő neve/megnevezése) székhely/lakhely:... cégjegyzéket vezető bíróság:... cégjegyzékszám:... adószám:... bankszámlaszám:... képviseli:...,

Részletesebben

EON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LENTI HULLADÉKKEZELŐ KFT. FOGYASZTÁSI HELYEINEK

EON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LENTI HULLADÉKKEZELŐ KFT. FOGYASZTÁSI HELYEINEK EON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KFT. TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS A LENTI HULLADÉKKEZELŐ KFT. FOGYASZTÁSI HELYEINEK TELJES ELLÁTÁSÁRÓL SZERZŐDÉS SZÁMA: 144-VE-0042-S-12 KELT: 2012-09-28.

Részletesebben

NEMZETKÖZI REKLÁMKIADVÁNY SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

NEMZETKÖZI REKLÁMKIADVÁNY SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI NEMZETKÖZI REKLÁMKIADVÁNY SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos 2012. január 1-jétől 1. Általános rész 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Magyar Posta által

Részletesebben

III/8. FÜGGELÉK GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK ELJÁRÁSRENDJE. I. GSZ Előzetes tájékoztatás, kapacitás-igénybejelentésre adandó ajánlat

III/8. FÜGGELÉK GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK ELJÁRÁSRENDJE. I. GSZ Előzetes tájékoztatás, kapacitás-igénybejelentésre adandó ajánlat III/8. FÜGGELÉK GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK ELJÁRÁSRENDJE I. GSZ Előzetes tájékoztatás, kapacitás-igénybejelentésre adandó ajánlat Előzetes tájékoztatás kérése, igénybejelentés: a felhasználó vagy megbízottja,

Részletesebben

TIGÁZ ZRT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA II/4. MELLÉKLET. II/4. Szerződésminták, Általános szerződési feltételek

TIGÁZ ZRT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA II/4. MELLÉKLET. II/4. Szerződésminták, Általános szerződési feltételek II/4. Szerződésminták, Általános szerződési feltételek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 20 m3/h fogyasztást nem meghaladó fogyasztók részére I. A szerződés tárgya: A szerződés tárgya a felhasználó földgázzal

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei: Név: Ferrum Royal Kft (Képviselője: Katona Balázs, ügyvezető) Levelezési cím: 2800 Tatabánya, Mártírok útja 110. Adószám: 24161769-2-11

Részletesebben

ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS. Amely létrejött egyrészről a FlexCom Kommunikációs Kft.

ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS. Amely létrejött egyrészről a FlexCom Kommunikációs Kft. ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a FlexCom Kommunikációs Kft. székhely: H-1148 Budapest, Vezér utca 149/B. II./311. cégjegyzékszám: 01-09-952886 adószám: 23098976-2-42 bankszámlaszám: 11714006-20448255-00000000

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (röviden: SZSZBMK)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (röviden: SZSZBMK) PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az SZSZBMK Pólus Tömbkórház C épületében lévő büfé üzemeltetési jogának megszerzése A Kiíró neve, címe: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (röviden: SZSZBMK)

Részletesebben

2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás

2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás 2. számú melléklet: Ajánlattevő végleges ajánlata- Tanuló baleset-biztosítás I. ÁLTALÁNOS ADATOK 1. A Szerződés alanyai A Biztosítási Szerződés Szerződője a Volánbusz Közlekedési Zrt. (1091 Budapest, Üllői

Részletesebben

A Magyar Posta Zrt. Általános szerződési feltételei a nemzetközi reklámkiadvány szolgáltatás igénybevételére

A Magyar Posta Zrt. Általános szerződési feltételei a nemzetközi reklámkiadvány szolgáltatás igénybevételére A Magyar Posta Zrt. Általános szerződési feltételei a nemzetközi reklámkiadvány szolgáltatás igénybevételére Hatályos 2012.01.01-től 1. Általános rész 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS

FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS Szerződés száma:.. Felhasználási hely száma:. Bekötés szám:.... I. Szerződést kötő felek: FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 20 m 3 /h alatti gázmérő névleges összteljesítménnyel rendelkező alapdíjas, nem

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Hatályos: 2014. május 15-től 1. A Szolgáltató 1.1. A Szolgáltató adatai Név: Datacast Rendszerház Kft Székhely és számlázási

Részletesebben

HÁLÓZATI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

HÁLÓZATI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI HÁLÓZATI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI A hálózati csatlakozási szerződés tartalmi elemeinek minden fogyasztóra általánosan irányadó részét a jelen általános szerződési feltételek tartalmazzák,

Részletesebben

Általános szerződési feltételek. Egyedi előfizetői szerződés a MultiFlex szolgáltatás igénybevételére

Általános szerződési feltételek. Egyedi előfizetői szerződés a MultiFlex szolgáltatás igénybevételére 13. sz. függelék 3. sz. melléklet a MultiFlex szolgáltatás igénybevételére A szerződés azonosítója 1. A szolgáltató adatai 1.1. A szolgáltató neve, címe Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL

SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL Iktatószám: VI-B-001/2777-1/2012. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL Hatályos: 2012. január 01. teljesítési rendjéről szóló

Részletesebben

Mit jelent az elállási jog?

Mit jelent az elállási jog? Megszüntethetjük-e egyoldalúan a már megkötött, általunk aláírt üdülőhasználatra, hosszú távra szóló üdülési termékre vagy üdülési jog cseréjére vonatkozó szerződésünket? Igen, a hatályos jogszabályok

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 2012.03.17. Szeged Tartalomjegyzék 1.Személyes adatok:... 3 1.1.Az előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye vagy székhelye, levelezési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától -

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - A T&G Health Kft. (azonosító adatok: székhely: 1015 Budapest, Ostrom u 16. fszt. 1., cégjegyzékszám: 01-09-879970, adószám: 13280484-2-41,

Részletesebben

FÖLDGÁZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS (PROFIL ALAPÚ TERMÉK)

FÖLDGÁZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS (PROFIL ALAPÚ TERMÉK) Allokációs Szabályzat 5. sz. melléklete FÖLDGÁZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS (PROFIL ALAPÚ TERMÉK) amely létrejött egyfelől az MVM Partner Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1031

Részletesebben

VIZSGÁLATI TERV Bérelt vonali és Internet előfizetői szolgáltatás

VIZSGÁLATI TERV Bérelt vonali és Internet előfizetői szolgáltatás VIZSGÁLATI TERV Bérelt vonali és Internet előfizetői szolgáltatás A Szolgáltató neve, címe: Antenna Hungária Zrt. 1119 Budapest, Petzvál József u. 31-33. Cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-042190 Telefonszám:

Részletesebben

Tájékoztató a földgáz tárolásra vonatkozó működési engedély kérelemhez

Tájékoztató a földgáz tárolásra vonatkozó működési engedély kérelemhez 1 26. Tájékoztató a földgáz tárolásra vonatkozó működési engedély kérelemhez A földgáz-tárolási tevékenység a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (GET) alapján (1) Az engedélyesnek a földgáztárolói

Részletesebben

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Budapest, 2013.

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Budapest, 2013. Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2013. Az Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár Panaszkezelési Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) az irányadó hatályos jogszabályok

Részletesebben

MKB-Euroleasing Autópark Zrt. jognyilatkozata és szabályzata

MKB-Euroleasing Autópark Zrt. jognyilatkozata és szabályzata MKB-Euroleasing Autópark Zrt. jognyilatkozata és szabályzata 1. Bevezetés 1.1. Az MKB-Euroleasing Autópark Zrt. (továbbiakban: Autópark) a www.autoparkaukcio.hu internetes honlapon az Autópark ügyfelei

Részletesebben

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA III/4. sz. melléklet III/4. MELLÉKLET

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA III/4. sz. melléklet III/4. MELLÉKLET III/4. MELLÉKLET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSULT FELHASZNÁLÓK RÉSZÉRE I. A szerződés tárgya: A szerződés tárgya a felhasználó földgázzal való ellátása az egyetemes szolgáltatói

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött a egyrészről KISKUN Takarékszövetkezet székhelye: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4. cégbírósági nyilvántartás: Kecskeméti

Részletesebben

Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek

Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek 1. A Szolgáltató adatai: Név: Web Art Design Stúdió Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Rövid név: Web Art Design Stúdió BT Székhely:

Részletesebben

JAS Budapest Zártkörűen Működő Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2015. május2. május

JAS Budapest Zártkörűen Működő Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2015. május2. május JAS Budapest Zártkörűen Működő Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2015. május2. május TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...5 1. Az hatálya közzététele, fogalom meghatározások, az engedélyesre

Részletesebben

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből K i v o n a t Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Fiók/Kirendeltség: Iktatószám: Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött egyrészről a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. cégbírósági nyilvántartás:

Részletesebben

SZERZŐDÉS. Bevezetés. 1. A szerződés tárgya

SZERZŐDÉS. Bevezetés. 1. A szerződés tárgya SZERZŐDÉS Amelyet egyik részről a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (székhelye: Budapest V. Garibaldi u. 2., adószám: 15311746-2-41), mint Vevő, másik részről a Le Cheque Déjeuner Kft. (székhelye: 1074

Részletesebben

M I N T A P É L D Á N Y!

M I N T A P É L D Á N Y! MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amelyet egyrészről a Nemzeti Eszközkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1024 Budapest, Margit körút 85-87.; statisztikai számjel: 23501904-6820-114-01; adószám: 23501904-2-

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1/6 EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 A SZERZŐDŐ FELEK 1.1 Jelen Egyedi Előfizetői Szerződés egyrészről az Opennetworks Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Tajti Péter. MGE Rendszerüzemeltetői Bizottság elnök ÜKSZ Szabályzati Bizottság földgázelosztói képviselő. Visegrád, 2011. április 13.

Tajti Péter. MGE Rendszerüzemeltetői Bizottság elnök ÜKSZ Szabályzati Bizottság földgázelosztói képviselő. Visegrád, 2011. április 13. Üzemi Kereskedelmi Szabályzat MGE Rendszerüzemeltetői Bizottság elnök ÜKSZ Szabályzati Bizottság földgázelosztói képviselő Visegrád, 2011. április 13. 2010 ÉVI TÖRTÉNÉSEKÉSEK MEH 338/2010 és 455/2010 határozatai

Részletesebben

Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet)

Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet) Mikrohullámú Internet szolgáltatási szerződés (NETKUCKÓ Internet) mely létrejött a Szolgáltató és Előfizető kötött az alábbi adatok alapján Internet hozzáférési ellátási szolgáltatásra. 1. Szolgáltató

Részletesebben

Fair számlacsomag kampány Hirdetmény

Fair számlacsomag kampány Hirdetmény Fair számlacsomag kampány Hirdetmény A Sberbank Magyarország Zrt. (székhely: 1088, Budapest, Rákóczi út 7., Cg. szám: 01-10-041720, Nyilvántartásba vevő hatóság a Fővárosi Törvényszék, a továbbiakban Bank

Részletesebben

Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR)

Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR) 5. sz. melléklet Kérjük az alábbi Tájékoztatást figyelmesen olvassa el! Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR) I. A KHR-be történő adattovábbítás célja: A központi hitelinformációs

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbérének mértékéről (módosításokkal egységes

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei

Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei I. A Szerződés hatálya Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya kiterjed az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. (továbbiakban SKF Zrt.) által

Részletesebben

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA

A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA A MAGYAR FÖLDGÁZRENDSZER ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATA Készítette: Szabályzati Bizottság 2008. december TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 7 1.1. SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS TÁRGYA...7 1.2. SZABÁLYOZÁSI KÖRNYEZET...7

Részletesebben

P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T 1. Alapelvek 1.1. A Takarék Faktorház Pénzügyi Szolgáltató Zrt. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

CYEB Energiakereskedő Kft. H-2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5. tel: +36 (26) 300 994 fax: +36 (26) 303 755 info@cyeb.hu www.cyeb.hu TESZ SZERZŐDÉS TELJES ELLÁTÁSRÓL SZÓLÓ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink 2012.

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra mely létrejött egyrészről az alább megjelölt Szolgáltató: Elnevezése: Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Székhelye: 1068

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

PannonSec Bűnmegelőzési Zrt. hatályos. Távfelügyeleti szolgáltatások. Általános Szerződési Feltételei

PannonSec Bűnmegelőzési Zrt. hatályos. Távfelügyeleti szolgáltatások. Általános Szerződési Feltételei PANNONSEC BŰNMEGELŐZÉSI ZRT. 1097 Budapest, Gubacsi út 6. Fszt/8. Ügyfélszolgálat: 06-46/357-380 hatályos Távfelügyeleti szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1.

Részletesebben

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 05/ 20141001/ SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE amely létrejött egyrészről a Központi

Részletesebben

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Verzió: Készítette: Hatályba lépés napja: v1 Sajti László szervezeti igazgató 2014. január 02. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.1. A Szabályzat célja Jelen

Részletesebben

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

Hatály kezdete: 2011. június 1. oldal 1

Hatály kezdete: 2011. június 1. oldal 1 1. Fogalom meghatározások Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF), illetve az ennek feltételei szerint létrejött egyedi megrendelések tekintetében: Az ÁSZF tárgyi hatálya az 1.3.pontban

Részletesebben

Szállítási szerződés a. Fővárosi Vízművek Zrt. és a. Getronics Magyarország Kft., 99999 Informatika Kft., M&S Informatikai Zrt.,

Szállítási szerződés a. Fővárosi Vízművek Zrt. és a. Getronics Magyarország Kft., 99999 Informatika Kft., M&S Informatikai Zrt., Szállítási szerződ a a Getronics Magyarország Kft., 99999 Informatika Kft., M&S Informatikai Zrt., NET 54 Üzleti Kommunikáció Kft. között A KEF által megkötött KM0101NETH11 számú keretmegállapodás alapján

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1. A szerződés tárgya, szolgáltatások Az által kötött egyetemes szolgáltatási szerződés alapján az egyetemes szolgáltatás keretébe tartoznak az Üzletszabályzat I. fejezet 4.1 pont szerinti szolgáltatások.

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ és ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT www.egeszsegmagazin.hu Az adatkezelő a jelen Adatkezelési Tájékoztató és Adatvédelemi Szabályzat (Szabályzat) útján egyértelműen és részletesen tájékoztatja

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS Előfizető azonosító:... Szerződés szám:... EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS 1. SZOLGÁLTATÓ NEVE: BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZÉKHELYE 7754 BÓLY, RÁKÓCZI UTCA 3. TÖRZSKÖNYVI

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben