2.3.3 Oktatás. Gyermekek, tanulók, hallgatók számának változása az oktatási intézményekben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2.3.3 Oktatás. Gyermekek, tanulók, hallgatók számának változása az oktatási intézményekben 1998-2003"

Átírás

1 2.3.3 Oktatás A demográfiai folyamatoknak megfelelően az oktatás alsóbb szintjei a folyamatosan csökkenő gyermeklétszám következtében változnak az iskolarendszer mennyiségi mutató, a magasabb szinteken, különösen a felsőoktatásban ugyanakkor tovább folytatódik a hallgatók számának növekedése. A költségvetés oktatási kiadásaira 2002-ben a GDP 5,5%-át fordították, ami 1995 óta a legmagasabb arány. Az oktatási kiadások üteme 1996 óta folyamatosan közelíti, de elmarad a GDP növekedésétől. Az egyes szintek közti arányokat tekintve a felsőoktatás részaránya kis mértékben növekedett. Az egy főre gyermekre jutó kiadások az óvodák esetében nőttek a legnagyobb a felsőoktatás esetében a legkisebb mértékben. A beruházási kiadások aránya az óvodai szinten 2, az alapfokú és közoktatásban 6% körül mozgott a vizsgált négy évben (ezen belül ig csökkent utána ismét növekedett). A felsőoktatásba folyamatos növekedés után, 2002-ben már 14,6 % volt a beruházások aránya. A beruházások elmaradása az épületállomány állapota ismeretében jelent különös gondot, az oktatási épületek 40%-a 1945 előtt épült, 13%-uk száz évnél is idősebb. Gyermekek, tanulók, hallgatók számának változása az oktatási intézményekben =100 % 120 felsőoktatás gimnázium szakközép isk. általános isk. szakiskola óvoda / / / / / /03 Kutatások bizonyítják, hogy az óvodai nevelésben való részvétel alapvetően meghatározza a később iskolában nyújtott teljesítményt. Az oktatás legalsó szintjén az óvodai nevelésben résztvevők száma a 4 év során 12%-kal csökkent, a kedvezőtlen demográfiai folyamatoknak megfelelően. Növekedett ugyanakkor az óvodások aránya, és kis mértékben csökkent az egy pedagógusra jutó gyermekek száma is. A száz 3-5 éves korúra jutó óvodások száma leginkább a Közép- és Nyugat-Dunántúlon nőtt, és a fővárossal együtt ebben a három régióban a legmagasabb. A régiók és megyék között nincsenek jelentős különbségek, az ellátottság többségében az átlag körül alakul, egyedül a főváros kiemelkedően kedvező helyzete illetve Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár- Bereg megyék átlagosnál jóval rosszabb ellátottsága érdemel említést, bár utóbbiban volt a megyék közül a leglátványosabb a javulás.

2 Száz 3-5 évesre jutó óvodások száma A térségi különbségeknél nagyobbak a településkategóriák közti különbségek. Az ezer főnél kisebb településeken az átlagnál jóval kisebb mértékben nőtt az óvodai nevelésben részesülők aránya, az 500 főnél kisebb településeken 2002-ben száz 3-5 évesre jutó óvodások száma az országos átlag felét sem érte el, az aprófalvas térségekben tehát változatlanul nem megfelelő az ellátás. Az általános iskolai oktatásban résztvevők száma 34 ezer fővel (3,5%-kal) csökkent a vizsgált négy évben. Az általános iskolák száma gyakorlatilag nem változott, kis mértékben még emelkedett is, ugyanakkor az elmúlt években egyre több helyen van napirenden iskolák bezárása, összevonása a gyermekszám folyamatos csökkenésével párhuzamosan. Ennek folytatódását vetíti elő, hogy az összes tanuló számánál nagyobb ütemben csökkent (5 év alatt 12%-kal) a beiratkozott elsősök száma óta egyre kevesebb gyermek jut egy iskolára, osztályteremre, illetve pedagógusra, a fajlagos mutatók tehát javultak. Az iskolák átlagos tanulólétszáma az Alföldön, különösen Békés és Hajdú-Bihar kistérségeiben csökkent a legszámottevőbben, valamint a fővárosban, ugyanakkor a megyék közül egyedüliként a gyarapodó népességű Pest megyében nőtt az iskolák átlagos mérete. Utóbbiban 2002-ben már országosan is a legmagasabb volt az érték, de továbbra is nagy létszámú iskolák működnek a fővárosban illetve Hajdú-Biharban is. A településszerkezeti adottságoknak megfelelően továbbra is a Dunántúl és Észak- Magyarország aprófalvas térségeiben működnek a kisiskolák. Bár a tanulólétszám csökkenése a népesebb településeken látványosabb volt, az fős falvakban az országos átlag kevesebb, mint harmada az egy iskolára jutó tanulólétszám, az 500 főnél kisebb települések iskoláiban pedig átlagosan 35-en tanulnak. Az elmúlt években folytatódott a fenntartók szerinti átrétegződés is, tovább nőtt, az egyházi illetve alapítványi kezelésben lévő iskolák aránya, de az önkormányzati iskolákban tanul a tanulók 86%-a, tehát fenntartóként továbbra is dominálnak.

3 Általános iskolák átlagos tanulólétszáma 2002 t anuló Az oktatás színvonalában meglévő területi különbségek, már az általános iskolában is kimutathatók. A 2001/2002-es tanévben során és 9. osztályosok körében végzett kompetenciafelmérés eredményei szerint az olvasás-szövegértés, matematika területén meglévő különbségek a települési típusok között az első évfolyamon még messze nem olyan nagyok, mint később, különösen a 9. évfolyam esetében. A kezdeti eltérések tehát nem csökkennek, hanem nőnek, a legnagyobb eltérés a fővárosi és községi tanulók között a kilencedik évfolyamon a matematikai készségek területén tapasztalható. Különösen hátrányos helyzetben vannak a 3000 lakosnál kisebb lélekszámú településeken lakó, illetve tanuló gyermekek, az ő teljesítményeik és a Budapesten tanulók között nagyobb a különbség, mint az OECD országainak átlagában. Az egyenlőtlenségek okai között mindenekelőtt az említhető, hogy a térségi-települési szegregáció miatt nagyok a különbségek a szülők foglalkozása és főleg iskolai végzettsége vonatkozásában, ami meghatározó jelentőséggel bír a továbbtanulás szempontjából. A területi különbségek mellett ugyanakkor a magyar közoktatás egészének a teljesítménye nemzetközi összehasonlításban is kívánni valót hagy maga után és elmarad az OECD országok átlagától, s mi több az oktatási rendszer teljesítményének szintje nemzetközi összehasonlításban inkább stagnál, ill. gyengén romlik is. Az alapfokú oktatással ellentétben, a középfokú oktatásban részt vevők száma tovább növekedett (a négy év során mintegy 10%-kal). A gimnáziumi tanulók számának növekedése folyamatos, a szakközépiskolásoké megállt, és 2000 óta kicsit csökken, míg a szakiskolai tanulók számának csökkenése enyhe növekedésbe fordult át. A középfokú oktatásban így tovább nőtt a gimnáziumokban tanulók aránya (és 2002-ben elérte az egyharmadot). A gimnáziumi tanulók aránya. Utóbbi a fővárosban és Pest megyében nőtt leginkább, a Közép- Magyarországi Régióban minden 10 középiskolásból 4 tanul gimnáziumban. A többi régióban a gimnáziumok aránya az országos átlag alatt marad egyedül Baranya megyében az átlagnál meghatározóbb a gimnáziumok szerepe a középfokú oktatásban. Az elmúlt években, az északalföldi megyékben nőtt legkevésbé a gimnáziumok súlya a középfokú oktatásban. A gimnáziumok szerepe Budapesten kívül az 5-10 ezres városokban a legmeghatározóbb, míg az 1000 főnél kisebb településeken hiányzik ez az oktatási forma.

4 A középfokú iskolatípusok közül továbbra is a szakközépiskola maradt a legnépszerűbb, a tanulók 43%-a választja ezt az iskolatípust. A szakközépiskolások aránya azokban az elsősorban dunántúli megyékben a legmagasabb, ahol, a gimnáziumok szerepe kisebb (pl. Zala, Vas, Fejér). A szakközépiskolák az 500 főnél nagyobb településeken vannak jelen, az itt tanulók aránya az ezres városokban és a fővárosban a legmagasabb. Az általános iskolából kikerülők kevesebb, mint negyede (23%) tanul tovább szakiskolában (szakmunkásképzőben). Ez arány Közép-Magyarországon kirívóan alacsony (16%), de a többi megyében közel azonos arányban vesznek részt az ilyen típusú oktatásban a középiskolai tanulók, akik közül Komárom-Esztergom, Veszprém, Somogy megyékben közel 30%-a tanul tovább ebben az iskolatípusban. A szakiskolások aránya a kisebb lélekszámú településeken magasabb, ahol a gimnáziumi, szakközépiskolai képzés kevésbé játszik fontos szerepet. Ugyanakkor ez az iskolatípus hiányzik a legtöbb helyen, az ország 25 kistérségében nem működik szakiskola. A bejáró középiskolások aránya az aprófalvas dunántúli, észak-magyarországi térségekben a legmagasabb és az elmúlt évek adatai alapján növekvő, megközelíti az 50%-ot, míg az alföldi megyékben illetve a fővárosban a legalacsonyabb. A közoktatás mennyiségi mutatói mellett a minőségi ismérvek is legalább annyira fontosak, meghatározzák az onnan kikerülők elhelyezkedési, továbbtanulási esélyeit, a későbbiekben pedig a munkaerő versenyképességét. A lehetőségek részben a választott iskolatípussal függnek össze, de az oktatás minőségi mutatói térségi különbségeket is mutatnak. A nyelvtanulást tekintve a középiskolákban (gimnázium és szakközépiskola) a tanulók átlagosan 1,37 nyelvet tanulnak, ez aránya az utóbbi években változatlan, jelentősen bővültek viszont a nyelvtanulási lehetőségek a szakiskolákban. (Amíg 1998-ban 3-ból 1, 2002-ben már 3-ból 2 tanuló tanult valamilyen idegen nyelvet). A középiskolákban (csakúgy, mint az alapfokú oktatásban) tovább nőtt az angol nyelv szerepe, a tanulók fele tanulja a nyelvet, a német aránya 40%-os, a szakiskolákban ugyanakkor a német őrzi vezető szerepét (60%,). Uniós összehasonlításban az angol és francia szerepe kisebb a németé (más közép-európai országokhoz hasonlóan) nagyobb az oktatásban. A felsőoktatásba felvételizők közül 2001-ben a gimnáziumok tanulói rendelkeznek a legnagyobb arányban nyelvvizsgával (40%), ugyanakkor a szakközépiskolások között ez az arány mindössze 8 illetve 1,4%-os volt. A régiók közül a nyelvvizsgával rendelkezők felvételizők aránya a Közép-magyarországon, illetve a Nyugat-Dunántúlon a legmagasabb, a három Kelet-Magyarországi Régióban pedig a legalacsonyabb. A két tanítási nyelven folyó képzésben megszűnt a gimnáziumok dominanciája, és csökkent a programok Budapest-centrikussága is. A nyelvtanulás területi különbségeit illetően az általános iskolákban nyelvet tanulók aránya érzékelhető különbség van az ország keleti és nyugati régió közt. A középiskolai oktatásban regionális arányokban alig van különbség (nyugaton a gimnáziumokban, keleten a szakközépiskolákban nagyobb a nyelvtanulók aránya az országos átlagnál). A években vizsgálva az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen helyezést elérő tanulók aránya a 12. évfolyamos középiskolások körében Budapesten, Baranyában, Békésben és Győr-Moson-Sopron megyében volt a legmagasabb, Szabolcs- Szatmár-Bereg és Nógrád megyében pedig a legalacsonyabb. A közoktatási intézmények számítógépes ellátottságát illetően a legrosszabb helyzetben az ország északkeleti térsége, Pest megye nagy része. Az internethez kapcsolódó iskolák aránya Közép-magyarországon a legmagasabb, míg az északkeleti határ mentén majd összefüggő területet alkotnak, azok a kistérségek, ahol a csatlakozási arány kevesebb, mint 50%-os.

5 Internettel ellátott feladatellátási helyek aránya a közoktatásban 2002 százalék Az iskolatípusok végzősei közül gimnáziumokból az utóbbi évek adatai alapján 60, a szakközépiskolákból 17-18%-os arányban kerültek be a tanulók a felsőoktatásba. Összességében a végzősök harmada került felvételre felsőoktatási intézménybe, ez a kisebb településeken alacsonyabb, ami nem csak az oktatás minőségével van összefüggésben, hanem azzal is, hogy ezeken a településeken az általános, továbbtanuláshoz szükséges képzést nyújtó gimnáziumok lényegesen kisebb szerepet játszanak a középfokú oktatásban. Az írásbeli felvételi dolgozatok átlagát vizsgálva megállapítható, hogy az ún. elitiskolák továbbra is Budapesten, illetve néhány nagyvárosban koncentrálódnak. Az évek átlaga alapján az 50 legeredményesebb iskolából 19 működött a fővárosban ( es időszakban csak 17 volt ez a szám). A kilencvenes évek elejéhez hasonlóan nagyobb, felsőoktatással is rendelkező városokban található egynél több a legjobbak közé tartozó iskolákból (Pécs, Debrecen, Szeged, Győr, Kecskemét, Szombathely). A megyei átlagok alapján kimutatható térségi különbségek sem változtak. Pécsnek és Debrecennek köszönhetően Baranya és Hajdú-Bihar kiemelkedik a megyék közül. Egységesen kedvezőek a továbbtanulási mutatók a Nyugat-Dunántúl három megyéjében. Ezzel szemben a megyei átlagok alapján felállított lista végén az Észak-Magyarországi Régió megyéi állnak, a régió iskolái közül összesen egy tartozik az 50 legeredményesebb közé országosan. Azonban a felvételi arányok és az iskolákban tanulók társadalmi háttere között szoros összefüggés van. Reprezentatív felmérések azt mutatják, hogy az iskoláknak körülbelül 6-10%-ára jellemző az, hogy eredményességi mutatóik jelentősen jobbak vagy rosszabbak annál, mint ami a társadalmi jellemzők alapján várható. Az ez alapján számított hozzáadott érték adatsora azt mutatja, hogy a társadalmi adottságok kompenzálásában Győr-Moson- Sopron, Zala, Vas, Tolna és Bács-Kiskun megyék iskolái a legeredményesebbek, míg Nógrád és Somogy megye intézményei a legkevésbé azok.

6 Középiskolák eredményességi mutatói ( évek átlaga) 50 legeredményesebb iskola írásbeli felvétel ik átlagpontszáma A felsőoktatásban az elmúlt évtizedben a kitűzött céloknak megfelelően folyamatos volt az expanzió, megháromszorozódott a hallgatók száma, 2002-ben 382 ezren folytattak tanulmányokat a 66 intézményben (30 állami, 26 egyházi, 10 alapítványi) Bár az évtized során az egyházak, alapítványok intézményfenntartó szerepe erősödött a tanulók 86 %-a állami intézményben tanul. A nappali tagozatos felső oktatási programokra jelentkezők száma 1995-ig gyorsan növekedett, a kilencvenes évek közepétől viszont inkább stagnál, 80 ezer fő körül alakul. Ugyanakkor a felvettek száma évről évre növekszik, így míg 1990-ben a jelentkezettek 36%-át, addig 2002-ben már 60%-át felvették a felső oktatási intézményekbe. A nappali tagozatos képzésben résztvevők számát is meghaladóan nő az évtized közepétől ugyanakkor a levelező képzésben tanulók száma, arányuk eléri a 38%-ot (a nappalin tanulóké 63-ról 56-ra csökkent). Főiskolai képzésben vett részt a hallgatók 57, egyetemi szintűben 33%-a, a szakirányú képzésben 7, PhD DLA programokban 2%. A hallgatók létszámának bővülését csak kismértékben követte az oktatók számának növekedése, így 1990 és 2002 között az egy oktatóra jutó hallgatók létszáma megkétszereződött, 4-ről 8 főre (a növekedés meghatározó része az évtized elején játszódott le). A kollégiumi férőhelyek száma sem tudta követni ezt a növekedést, ennek következtében az 1998 óta tovább csökkenés után, 2002-ben már csak egynegyede lakott diákotthonban. A nappali tagozatosok száma a Közép-, és Dél-Dunántúlon és Közép-Magyarországon nőtt az átlagot meghaladóan, míg az esti, levelező tagozatokon és távoktatás keretében folyó képzés Közép-Magyarország mellett az Észak-Alföldön bővült legnagyobb mértékben. A felsőoktatásban résztvevők 43%-a tanult a Közép-Magyarországi Régió intézményeiben, 2002-ben, ami kis mértékű növekedést jelent a négy évvel korábbihoz képest. (A növekedés elsősorban a nem nappali tagozaton tanulók számának emelkedésének köszönhető). A legkevesebben változatlanul Közép- és Nyugat-Dunántúl felsőoktatási intézményeiben tanulnak, ugyanakkor, ha csak a nappali tagozaton tanulók számát vizsgáljuk, akkor Észak- Magyarországi Régió hallgatói létszáma a legalacsonyabb. A legnagyobb fővárosi egyetemek esetében a jelentkezők fele a Közép-Magyarországi Régióból felvételizett (2003), a vidéki régiók közül Borsod-Abaúj-Zemplén és Fejér

7 megyékből jelentkeztek még nagy számban. A vidéki centrumok közül Miskolc vonzáskörzete a legkisebb, itt a legnagyobb (egyharmados) a városból illetve kistérségéből felvételizők aránya. Debrecenbe 40% a megyéből felvételizett, de jelentős a vonzása Borsod- Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékre is. A Szegedre felvételizők 2/3-a a régióban végzett középiskolás, Pécs vonzereje viszont más régiókra mindenekelőtt a Nyugat- Dunántúlra is kiterjed. A képzési hely és a hallgatóknak a szülők lakóhelyén keresztül kifejezett származási helye közti kapcsolatot vizsgálva a megyék három nagy csoportba oszthatók a szerint, hogy Budapesten, a megyén belül vagy más megyében tanulnak a hallgatók. A nagyobb felsőoktatási potenciállal rendelkező megyékben a megyén belül továbbtanulók aránya a legnagyobb. Ez különösen a sokoldalú képzést nyújtó Csongrád, Baranya és Hajdú- Bihar megyékre igaz, ahol az egyetemisták fele a megyén belül tanul. (Győr-Moson-Sopron, Szabolcs-Szatmár-Bereg, és Borsod-Abaúj-Zemplén is ebbe a csoportba tartozik). A megyék másik harmadát azok alkotják, ahonnan a legtöbben Budapestre járnak tanulni, a saját megye csak második helyen szerepel, ide döntően fővárossal szomszédos megyék tartoznak, de még Somogy és Veszprém is. A megyék harmadik csoportjából szintén Budapesten tanulnak a legtöbben, de a második helyen nem a saját megye, hanem egy másik szomszédos megye szerepel. Így Bács-Kiskun és Békés esetében Csongrád, Tolna és Zala esetében pedig Baranya megye a hallgatók meghatározó képzési helye a főváros után. Vas megyéből Győr-Moson- Sopronban, Nógrádból pedig Hevesben tanulnak nagyobb arányban, mint a saját megyében. Felsőoktatási intézmények hallgatói, tudományterületenként, 2002/03-as tanév tudományterület bölcsészet-, természettud. egyet. jogi államigazgatás agrár, kertészet, élelmiszeripar főiskolai pedagógiai orvosi, egészségügyi gazdaság, pénzügy műszaki, informati kai hi ttudományi katonai, rendvédelmi művészeti A tudományterületek közti arányok alapján a legsokszínűbb képzés Budapesten folyik, ezen belül a gazdasági, műszaki jellegű szakokon tanulnak a legtöbben. Hasonlóan kiegyenlített a kínálat a Dél-Dunántúlon, és a két alföldi régióban. Észak-Magyarországon a gazdasági képzés súlya nagy (elsősorban a nem-nappali tagozaton), Közép-Dunántúlon műszaki és a gazdasági képzés hangsúlyos, Nyugat-Dunántúlon a tanárképzés. Napjainkra a felnőttképzés, a felnőttek részvétele a formális oktatási rendszerben, a felsőoktatást leszámítva, arányaiban visszaszorult, amelynek egyik legfőbb oka, hogy immár a

8 középfokú iskolai végzettséget is az egyes fiatal korosztályok nagy többsége a megfelelő életkorban, nappali tagozaton szerzi meg. Ugyanakkor az élethosszig tartó tanulás fontosságának felismerésével nő szakképzettség megszerzésével járó vagy azt nem adó tanfolyami részvétel. Az iskolarendszeren kívüli felnőttképzésbe beiratkozottak megoszlása korcsoportok szerint évesnél fiatalabb 13,5 9,8 8,0 6, év 27,3 25,2 23,0 20, év 17,3 18,7 19,6 20, év 12,6 14,8 15,8 16, év 10,8 11,3 11,6 12, év 9,2 10,0 9,6 9, év 6,1 6,7 7,8 8, év 2,6 2,9 3,6 4,6 55 éves és idősebb 0,6 0,6 1,0 1,7 Az ifjúsági szakképzéssel szemben a felnőttképzésben résztvevők motiváltsága és kereslete erősebben érvényesül a szakmaválasztásban. A műszaki, ipari, mezőgazdasági képesítések megszerzésére kevésbé motiváltak a felnőttek is. Ezen tanulmányi területek részaránya között 20% körül ingadozott. A kereskedelmi és szolgáltatási, gazdasági és igazgatási, valamint a számítástechnikai képzések aránya együttesen jóval 50% fölött volt az időszakban. a gimnáziumi végzettségűek részaránya stagnált, a szakközépiskolásoké enyhén nőtt, az iskolarendszeren kívüli szakképzésben a leglátványosabb növekedés a diplomával részt vevők körében volt tapasztalható. Az Európai Unió egyik célkitűzése, hogy a tagországokban 2010-re a felnőttek 15%-a (de legalább 10) vegyen részt valamilyen képzésben. Magyarországon felmérések szerint a évesek 6%-a tanul valamilyen formában, ezen belül nyolcszor nagyobb arányban vesznek részt valamilyen képzésben a diplomások, mint az alacsony végzettségűek. A felsőfokú végzettségűek fele tanul vagy tervezi, hogy tovább tanul, míg a legfeljebb 8 általánost végzettek felnőttek hatoda tanul, vagy tervez tanulást. Tehát a közoktatásban meglévő egyenlőtlenségek a felnőttképzésben tovább élnek.

MAGYARORSZÁG TÁRSADALMI ATLASZA

MAGYARORSZÁG TÁRSADALMI ATLASZA MAGYARORSZÁG TÁRSADALMI ATLASZA Központi Statisztikai Hivatal Magyarország társadalmi atlasza Budapest, 2012 Központi Statisztikai Hivatal, 2012 ISBN: 978-963-235-391-3 Készült: a Tájékoztatási főosztályon

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. Tájékoztatási főosztály Területi tájékoztatási osztály BUDAPESTI MOZAIK. 1. szám. Oktatás Kultúra Kutatás-fejlesztés

Központi Statisztikai Hivatal. Tájékoztatási főosztály Területi tájékoztatási osztály BUDAPESTI MOZAIK. 1. szám. Oktatás Kultúra Kutatás-fejlesztés Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási főosztály Területi tájékoztatási osztály BUDAPESTI MOZAIK 1. szám Oktatás Kultúra Kutatás-fejlesztés Budapest, 2006. március Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási

Részletesebben

A kutatás-fejlesztés regionális különbségei

A kutatás-fejlesztés regionális különbségei A kutatás-fejlesztés regionális különbségei Központi Statisztikai Hivatal 2013. március Tartalom Bevezetés... 2 A kutatás-fejlesztés főbb mutatói... 3 A kutató-fejlesztő helyek számának alakulása... 6

Részletesebben

A középfokú oktatás aktuális kérdései Győrben

A középfokú oktatás aktuális kérdései Győrben A középfokú oktatás aktuális kérdései Győrben REISINGER Adrienn Széchenyi István Egyetem, Győr radrienn@sze.hu Az oktatás befektetés a humán erőforrásba. Ezen ténymegállapítás miatt úgy gondolom, hogy

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. március Felnőttoktatás, felnőttképzés STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 Tartalom VI. évfolyam 42. szám Bevezetés... 2 A felnőttoktatás, felnőttképzés területén használt fogalmak... 5 Oktatás és képzés a

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszak foglalkoztatáspolitikai célú fejlesztéseinek megalapozása

A 2014-2020 közötti időszak foglalkoztatáspolitikai célú fejlesztéseinek megalapozása Melléklet az NGM/21664 /2013. kormány-előterjesztéshez A 2014-2020 közötti időszak foglalkoztatáspolitikai célú fejlesztéseinek megalapozása - szakpolitikai stratégia - 2013. szeptember 1 Tartalom Vezetői

Részletesebben

A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A munkaerő-felmérés alap-, illetve a 2010. IV. negyedévi kiegészítő felvétele alapján

A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A munkaerő-felmérés alap-, illetve a 2010. IV. negyedévi kiegészítő felvétele alapján A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A munkaerő-felmérés alap-, illetve a 2010. IV. negyedévi kiegészítő felvétele alapján Központi Statisztikai Hivatal 2011. október Tartalom BEVEZETŐ...2 1. A FIATALOK

Részletesebben

Megyei jogú városok. Tartalom

Megyei jogú városok. Tartalom Központi Statisztikai Hivatal Megyei jogú városok 2012. július Tartalom Bevezetés... 2 Európai kitekintés... 3 Népesség, népmozgalom... 4 Foglalkoztatás, keresetek, jövedelmek... 7 Lakásállomány, lakásépítés,

Részletesebben

Fejlődő és leszakadó járások Magyarország társadalmi-gazdasági profilja 2014/6

Fejlődő és leszakadó járások Magyarország társadalmi-gazdasági profilja 2014/6 Fejlődő és leszakadó járások Magyarország társadalmi-gazdasági profilja 2014/6 Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan non-profit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági kutatásokat

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Public Relations szakirány AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ ÉS A FÜZESABONYI KISTÉRSÉG A 2007-2013-AS

Részletesebben

A felsőoktatási szakképzés első éve

A felsőoktatási szakképzés első éve A felsőoktatási szakképzés első éve Fehérvári Anikó A felsőoktatás tömegesedésének egyik jele a képzési szerkezet diverzifi kálttá válása, a szakképzés behatolása a felsőoktatásba. Ez egyben azt is jelenti,

Részletesebben

1.1.1 Közlekedési hálózat: úthálózat, vasúthálózat, vízi, légi közlekedés 5

1.1.1 Közlekedési hálózat: úthálózat, vasúthálózat, vízi, légi közlekedés 5 1 A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ HELYZETÉNEK ÁTTEKINTŐ ELEMZÉSE 1 A Közép-magyarországi régió Budapestet és Pest megyét foglalja magába, területe 6.919 km 2, ezzel az ország területének 7,4%-át teszi ki.

Részletesebben

Cigány gyerekek az általános iskolákban

Cigány gyerekek az általános iskolákban OKTATÁSKUTATÓ INTÉZET KUTATÁS KÖZBEN Havas Gábor Kemény István Liskó Ilona Cigány gyerekek az általános iskolákban No. 231 RESEARCH PAPERS HUNGARIAN INSTITUTE FOR EDUCATIONAL RESEARCH Havas Gábor Kemény

Részletesebben

Nyilvántartási szám: J/7503. Központi Statisztikai Hivatal MAGYARORSZÁG, 2011

Nyilvántartási szám: J/7503. Központi Statisztikai Hivatal MAGYARORSZÁG, 2011 MAGYARORSZÁG, 2011 Nyilvántartási szám: J/7503 Központi Statisztikai Hivatal MAGYARORSZÁG, 2011 Budapest, 2012 ISSN: 1416-2768 A kézirat lezárásának időpontja: 2012. május 5. Készült a Tájékoztatási főosztályon,

Részletesebben

CIVIL SZERVEZETEK REGIONÁLIS ÖSSZEFÜGGÉSEI

CIVIL SZERVEZETEK REGIONÁLIS ÖSSZEFÜGGÉSEI CIVIL SZERVEZETEK REGIONÁLIS ÖSSZEFÜGGÉSEI Kákai László I. Előzmények A társadalmi életben kimagasló jelentősége van a civil társadalom szerveződéseinek, azok száma, gyarapodásának és terjedésének a településhálózat

Részletesebben

Kik tanulnak tovább? A 2008-BAN EGYETEMRE, FŐISKOLÁRA JELENTKEZŐK NÉHÁNY STATISZTIKAI MUTATÓJA

Kik tanulnak tovább? A 2008-BAN EGYETEMRE, FŐISKOLÁRA JELENTKEZŐK NÉHÁNY STATISZTIKAI MUTATÓJA FÁBRI ISTVÁN FELSŐOKTATÁSI MŰHELY Kik tanulnak tovább? A 2008-BAN EGYETEMRE, FŐISKOLÁRA JELENTKEZŐK NÉHÁNY STATISZTIKAI MUTATÓJA A kilencvenes évek elejéig jellemzően igen zárt volt a hazai felsőoktatás:

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI NÉPESSÉG ISKOLÁZOTTSÁGÁNAK TERÜLETI VISZONYAI BECSEI JÓZSEF 9

A MAGYARORSZÁGI NÉPESSÉG ISKOLÁZOTTSÁGÁNAK TERÜLETI VISZONYAI BECSEI JÓZSEF 9 A MAGYARORSZÁGI NÉPESSÉG ISKOLÁZOTTSÁGÁNAK TERÜLETI VISZONYAI BECSEI JÓZSEF 9 REGIONAL DIFFERENCES IN THE EDUCATIONAL LEVEL OF THE HUNGARIAN POPULATION Abstract: Nowadays there are large regional differences

Részletesebben

A vállalkozások regionális különbségei Magyarországon

A vállalkozások regionális különbségei Magyarországon A vállalkozások regionális különbségei Magyarországon Központi Statisztikai Hivatal A vállalkozások regionális különbségei Magyarországon Gyõr 2008. szeptember Központi Statisztikai Hivatal Központi Statisztikai

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM 2007HU161PO003 2007-2013 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 1. HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 1.1 A régió általános jellemzői...

Részletesebben

MAGYARORSZÁG RÉGIÓINAK TÁRSADALMI-GAZDASÁGI PROFILJA 2013/5

MAGYARORSZÁG RÉGIÓINAK TÁRSADALMI-GAZDASÁGI PROFILJA 2013/5 MAGYARORSZÁG RÉGIÓINAK TÁRSADALMI-GAZDASÁGI PROFILJA 2013/5 MAGYARORSZÁG RÉGIÓINAK TÁRSADALMI-GAZDASÁGI PROFILJA Budapest, 2013. október 2 Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan non-profit

Részletesebben

A kistérségek egyes foglalkoztatási és képzési jellemzőinek térinformatikai megjelenítése

A kistérségek egyes foglalkoztatási és képzési jellemzőinek térinformatikai megjelenítése Szentiványi Tamás, Szentiványi Zoltán, Nagy János, Entz Domokos A kistérségek egyes foglalkoztatási és képzési jellemzőinek térinformatikai megjelenítése Kutatási zárótanulmány Budapest, 2006 Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

Országos területi helyzetkép

Országos területi helyzetkép Területi versenyképesség alakulása A területi versenyképesség a vállalkozások gazdasági versenyképességén túl magában foglalja az adott terület fizikai, környezeti és humán adottságait. Ennek megfelelően

Részletesebben

Gyermekvállalás és gyermeknevelés

Gyermekvállalás és gyermeknevelés Központi Statisztikai Hivatal Gyermekvállalás és gyermeknevelés 211. április Tartalom 1. Változó gyermekvállalási szokások... 2 A késői gyermekvállalás kockázatai... 3 A családi állapot változásának hatása...

Részletesebben

A változások tükrében KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

A változások tükrében KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁGARORSZÁG RSZÁG 1989 2009 A változások tükrében KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Magyarország 1989 2009 A változások tükrében Budapest, 2010 Központi Statisztikai Hivatal Magyarország 1989 2009

Részletesebben

Miskolc Kistérség Többcélú Társulása. Esélyegyenlőségi terv. Helyzetelemzés 2007.

Miskolc Kistérség Többcélú Társulása. Esélyegyenlőségi terv. Helyzetelemzés 2007. Esélyegyenlőségi terv Helyzetelemzés 2007. Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 4 1.1 A közoktatás esélyegyenlősége... 5 1.2 "Ne legyen több iskolai kudarc! - Tíz lépés az oktatási esélyegyenlőség felé"... 7

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Dianné Kissimon Erzsébet 2008.

SZAKDOLGOZAT. Dianné Kissimon Erzsébet 2008. SZAKDOLGOZAT Dianné Kissimon Erzsébet 2008. BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Külgazdasági szak Levelező tagozat Export-import menedzsment szakirány A FOGLALKOZTATÁSRA ÉS A MUNKANÉLKÜLISÉGRE

Részletesebben

NEMZETI JELENTÉS - MAGYARORSZÁG

NEMZETI JELENTÉS - MAGYARORSZÁG NEMZETI JELENTÉS - MAGYARORSZÁG VÁLTOZÓ TERÜLETI STRUKTÚRÁK A JELENLEGI KIHÍVÁSOK TÜKRÉBEN Készült az Európa Tanács területfejlesztésért felelős miniszteriális konferenciája (CEMAT) számára a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TERVEZET

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TERVEZET 96- JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TERVEZET Szolnok 2005. szeptember 2 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció Készíttette: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Faluvégi Albert - Fazekas Károly - Nemes-Nagy József - Németh Nándor A HELY ÉS A FEJ - MUNKAPIAC ÉS REGIONALITÁS MAGYARORSZÁGON

Faluvégi Albert - Fazekas Károly - Nemes-Nagy József - Németh Nándor A HELY ÉS A FEJ - MUNKAPIAC ÉS REGIONALITÁS MAGYARORSZÁGON Faluvégi Albert - Fazekas Károly - Nemes-Nagy József - Németh Nándor A HELY ÉS A FEJ - MUNKAPIAC ÉS REGIONALITÁS MAGYARORSZÁGON KT I IE KTI Könyvek 6. Sorozatszerkesztő Fazekas Károly Faluvégi Albert -

Részletesebben

DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM

DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM 2007HU161PO004 2007-2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...1 BEVEZETÉS...4 A ROP ELKÉSZÍTÉSÉNEK HÁTTERE...4 HELYZETELEMZÉS...5 A RÉGIÓ

Részletesebben