A német nemzetiséginyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A német nemzetiséginyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve"

Átírás

1 Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium A német nemzetiséginyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Készült a 2/2008 (II. 08.) OM rendelettel módosított 17/2004. (V. 20.) OMrendelettel kiadott kerettanterv alapján A kerettanterv javasolt óraszámai 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam heti éves heti éves heti éves heti éves összesen Készítette az idegen nyelvi munkaközösség A tantárgy helyi tantervének óraszámai 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam heti éves heti éves heti éves heti éves összesen A kerettanterv által javasolt óraszámokon felüli idő csak gyakorlásra, a tananyag elmélyítésére fordítható

2 9. évfolyam Tematikai egység címe órakeret Az iskola A lakás A család A fiatalok problémái A bevásárlás Az étkezés Az egészség Természet és környezet Az iskola A lakás A család A fiatalok problémái évfolyam Tematikai egység címe órakeret Az iskola A lakás A család A fiatalok problémái A bevásárlás Az étkezés Az egészség Természet és környezet Az iskola A lakás A család A fiatalok problémái 8

3 11. évfolyam Tematikai egység címe órakeret Az iskola 3 A lakás 3 A család 3 A fiatalok problémái 3 A bevásárlás 3 Az étkezés 3 Az egészség 3 Természet és környezet 3 Az iskola 3 A lakás 3 A család 3 A fiatalok problémái évfolyam Tematikai egység címe órakeret Az iskola 3 A lakás 4 A család 2 A fiatalok problémái 3 A bevásárlás 2 Az étkezés 3 Az egészség 3 Természet és környezet 2 Az iskola 2 A lakás 2 A család 3 A fiatalok problémái 3

4 A kisebbségi nyelv és irodalom (Hagyományos nyelvoktató forma) A fejlesztési feladatok szerkezete A fejlesztési feladatok minden nyelvelsajátítási szinten a következő egységekből állnak: - beszédértés, - beszédkészség, - olvasásértés, - írás. Fejlesztési feladatok A kisebbségi nyelv tanításának és tanulásának alapvető célja a kommunikatív nyelvi kompetenciák kialakítása. A kommunikatív nyelvi kompetencia fogalma azonos a használható nyelvtudással. Az adott szituációnak megfelelő nyelvhasználati képességet jelentik, amelyek mérése és értékelése a négy nyelvi alapkészségen (hallás, beszéd, olvasás és írás) keresztül lehetséges. A kommunikatív nyelvi kompetenciák fejlesztése a következőket jelenti: (1) a kötelező oktatás végére a tanulók legyenek képesek a kisebbségi nyelvet másodnyelvként személyes, oktatási, közéleti és szakmai kontextusban megfelelően használni; (2) a nyelvtanulás során a tanulókban alakuljon ki és maradjon ébren a kedvező attitűd és motiváció a nyelvtanulás, a kisebbségi nyelv, az azon a nyelven beszélő emberek és kultúrájuk megismerésére, az identitástudat fejlesztésére; (3) a tanulók legyenek képesek nyelvtudásukat egész életükön át önállóan fenntartani, fejleszteni. A nyelvtanulás folyamata a NAT bevezetőben megfogalmazott kulcskompetenciákra épül, melyek magukba foglalják az alaptanterv műveltségi területeinek tartalmait, ismereteit és a fejlesztendő készségeket, képességeket. A kommunikatív nyelvi kompetencia integrálja a tanulási képességet és az anyanyelvi kompetenciát. Az alaptanterv a közoktatás kétéves szakaszaira (., 8., 10. és 12. évfolyamok végére) minden diák számára a minimális szintet határozza meg, melyet a négy alapkészség területén kell teljesíteni. A helyi tantervekben a lehetőségeknek megfelelően ennél magasabb szint is előírható egy vagy több alapkészség területén. A kisebbségi nyelv követelményeit szintén a helyi tantervekben kell meghatározni. A témaköröket és a tanterv egyéb tartalmait az alaptantervre épülő programoknak kell meghatározniuk. A szintek összhangban vannak az európai hatfokú skálán meghatározott szintekkel. A hagyományos kisebbségi nyelvoktatás esetén a tankötelezettség végére a tanulónak magasabb szintű, önálló nyelvhasználóvá kell válnia (B2). A bővített kisebbségi nyelvoktatás esetén az európai hatfokú skálán a mesterfokú nyelvhasználói szintek elérése (C1, C2) a közoktatásban alapfeladat. Az alaptantervi követelmények az általános iskola végére minden diák számára legalább a B1 vagy B2 szint elérését tűzik ki célul. A évfolyamra az európai középszint (B2) vagy a mesterfokú nyelvhasználói szint (C1 vagy C2) elérése a cél. Kisebbségi nyelv Hagyományos nyelvoktató forma Bővített nyelvoktató forma 12. évfolyam B2 C1, C2 Az európai minimumszint fele: A1 Ezen a szinten a diák megérti és használja a gyakoribb mindennapi kifejezéseket és a nagyon alapvető fordulatokat, amelyeknek célja a mindennapi szükségletek konkrét

5 kielégítése. Be tud mutatkozni, és be tud mutatni másokat. Képes egyszerű interakcióra, amennyiben a másik személy lassan, világosan beszél és segítőkész. Beszédértés Megérti a tanár egyszerű utasításait, az ismerős szavakat, fordulatokat, melyek személyére, családjára, közvetlen környezetére, a kisebbségre vonatkoznak. Legyen képes megoldani a hallás utáni értési feladatokat. Beszédkészség Képes legyen megszólalni a kisebbség nyelvén, fokozatosan növekedjen beszédbátorsága és önbizalma. Képes legyen egyszerű beszélgetésben részt venni, amennyiben a partner lassan, jól artikulálva beszél. Képes feltenni és megválaszolni egyszerű kérdéseket ismerős témára és helyzetre vonatkozóan. Lakóhelyét, ismerőseit képes egyszerű fordulatokkal leírni, információt adni és kérni valós beszédhelyzetekben. Megértési problémák esetén tudjon segítséget kérni. Mondjon el emlékezetből néhány dalt, mondókát, verset az adott nyelven. Olvasásértés Megérti az ismerős szavakat, egyszerű mondatokat feliratokon, reklámokban, katalógusokban. Ébredjen fel érdeklődése népcsoportja kultúrája iránt. A megértést cselekvéssel, szóban vagy írásban jelezze vissza. Legyen gyakorlata egyszerű, ismert nyelvi elemekből álló szöveg néma olvasással történő megértésére. Tudjon egy adott szövegből egyszerű információkat kiemelni. Írás Képes a kisebbségi nyelven egyszerű szöveg lemásolására és tollbamondás után helyes leírására. Tudjon egyszerű, tényszerű információkat írni az adott nyelven. Képes minta alapján több mondatból álló, összefüggő szöveget írni (párbeszéd, üzenet, üdvözlő képeslap, bemutatkozás). Képes egyszerű nyomtatványt kitölteni. Az európai alapszint: A2 Ezen a szinten a diák megért olyan mondatokat és gyakrabban használt kifejezéseket, amelyek az őt közvetlenül érintő területekhez kapcsolódnak: nagyon alapvető személyes és családdal kapcsolatos információk, a kisebbségre vonatkozó információk, vásárlás, helyismeret, állás, foglalkozás. Az egyszerű és begyakorolt nyelvi helyzetekben tud kommunikálni úgy, hogy egyszerű és direkt módon információt cserél családi, kisebbségi vagy mindennapi dolgokról. Tud egyszerű nyelvi eszközöket használva beszélni saját hátteréről, szűkebb környezetéről, a kisebbségi közösségről és a közvetlen szükségleteivel kapcsolatos dolgokról. Beszédértés Megérti a leggyakoribb fordulatokat és szókincset, ha számára ismert, közvetlen dologról és a kisebbségi közösségről van szó. Megérti a rövid, világos és egyszerű üzenetek, bejelentések, egyéb gyakori szövegek lényegét. Beszédkészség Részt tud venni egyszerű, begyakorolt, hétköznapi témáról szóló beszélgetésben, mely közvetlen információcserét igényel ismert tevékenységgel kapcsolatban. Képes magát megértetni társasági beszélgetésben. Röviden le tudja írni például családját, lakóhelyét, a kisebbségi közösséget, tanulmányait. Olvasásértés

6 Megérti rövid, egyszerű szövegek, köztük történetek lényegét. A kért információt ki tudja keresni. Képes a kisebbség nyelvén való kifejező olvasásra (megfelelő hangsúlyokkal, a szöveg lényegének visszaadásával). Írás Rövid feljegyzéseket, üzeneteket, magánlevelet tud írni. Az európai küszöbszint: B1 (önálló nyelvhasználó) Ezen a szinten a diák megérti a fontosabb információkat a világos, standard szövegekben, amelyek ismert témáról szólnak és gyakori helyzetekhez kapcsolódnak a munka, az iskola, a szabadidő, a kisebbség helyzete terén. Elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, amely a nyelvterületre történő utazás során adódik. Egyszerű, összefüggő szöveget tud alkotni ismert vagy az érdeklődési körébe tartozó témában. Le tudja írni az élményeit, a különböző eseményeket, álmokat, a reményeit és ambícióit, továbbá röviden meg tudja indokolni a különböző álláspontokat és terveket. Beszédértés A köznyelvi beszédet főbb vonalaiban megérti, ha az rendszeresen előforduló, számára ismert témáról szól. Megérti a legfontosabb információkat olyan rádió- és tévéműsorokban, melyek aktuális eseményekről, illetve az érdeklődési köréhez vagy tanulmányaihoz kapcsolódó témákról, a kisebbségről szólnak, és melyekben viszonylag lassan és világosan beszélnek. Beszédkészség Részt tud venni a nyelvterületen utazás közben felmerülő helyzetekben, valamint ismerős, mindennapi témákról adódó beszélgetésekben felkészülés nélkül. Egyszerű, összefüggő fordulatokkal el tudja mondani élményeit, céljait. Röviden meg tudja indokolni és magyarázni a véleményét, el tud mondani egy történetet, és véleményét meg tudja fogalmazni. Olvasásértés Megérti olyan nyelvileg összetettebb szövegek lényegét, illetve a bennük lévő információt, melyek hétköznapi témákkal kapcsolatosak, gyakori témákkal foglalkoznak. Képes a szövegeket feldolgozni (tanórán tanári segítséggel, illetve házi olvasmányként). Megérti az eseményekről, érzelmekről, véleményekről szóló írásokat. Képes néhány irodalmi alkotás (vers, novella, elbeszélés, regény) értelmezésére az adott népcsoport kultúrájából. A kisebbségi népcsoport nyelvén olvassa a hazai és az anyanemzet irodalmát, annak fontosabb témáit be tudja mutatni. Írás Meg tud fogalmazni egyszerű, rövid, összefüggő szöveget ismert, hétköznapi témákban. Képes az adott nyelv alapvető nyelvi és nyelvhelyességi törvényszerűségeinek alkalmazására. Össze tudja hasonlítani a magyar nyelvet és a kisebbségi nyelvet. Be tud számolni élményeiről, véleményéről. Az adott nép kultúrájáról szóló alkotásokon keresztül be tudja mutatni az adott nép szellemiségét. Tudásszintjének megfelelően képes egyszerűbb szövegek fordítására. Az európai középszint: B2 (önálló nyelvhasználó) Ezen a szinten a diák megérti az összetett konkrét vagy elvont témájú szövegek gondolatmenetét, beleértve a szakterületének megfelelő szakmai beszélgetéseket, a kisebbségpolitikai aktuális témákat is.

7 Folyamatos és természetes interakciót tud kezdeményezni és fenntartani anyanyelvű és kisebbségi autentikus beszélővel, mely egyik félnek sem megterhelő. Képes világos és részletes szöveget alkotni széles témakörben, véleményét képes aktuális témákról kifejteni a lehetséges előnyök és hátrányok részletezésével. Beszédértés Megérti a hosszabb előadást, képes követni az összetett érvelést. Megérti a rádió és tévé aktuális eseményekről szóló hírműsorait, valamint a köznyelvet használó játékfilmek többségét. Követni tudja az autentikus kisebbségi vagy anyanemzetből származó beszélő gondolatmenetét. Beszédkészség Folyékonyan és természetesen tud beszélgetést folytatni kisebbségi és anyanemzetből származó beszélőkkel mindennapi témákról felkészülés nélkül. Részletesen ki tudja fejteni, meg tudja indokolni, magyarázni és védeni a véleményét, el tud mondani egy történetet, be tud számolni aktuális kisebbségpolitikai eseményekről. Olvasásértés Megérti a jelenkor problémáival kapcsolatos szövegek (cikkek, beszámolók, narratívák) lényegét, illetve a bennük lévő információt, érvelést. Megérti az eseményekről, érzelmekről, véleményekről szóló irodalmi prózai szövegeket. Írás Képes világosan fogalmazni részletes, összefüggő szöveget a jelenkor problémáival és érdeklődésével kapcsolatos témákban. Vissza tudja adni írásban is egy-egy a kisebbség nyelvén írt irodalmi alkotás lényegét. Be tud számolni élményeiről, képes kifejteni véleményét, érvelni egy álláspont mellett és ellen. Fordítási feladatok megoldásokra képes mindennapi és aktuális témákban. A mesterfokú nyelvhasználói szintek (C1-C2) Elérésük a bővített kisebbségi nyelvoktatás célja a kötelező iskoláztatás végére. A követelményeket a helyi tantervekben kell meghatározni úgy, hogy a kompetenciák legalább negyven százalékát az adott kisebbség nyelvével, irodalmával, kultúrájával kapcsolatos témakörök követelményei szerint lehessen mérni.

8 A fejlesztési feladatok szerkezete 1. Ismeretszerzés, tanulás 2. Kritikai gondolkodás 3. Kommunikáció 4. Tájékozódás térben-időben 5. A tartalom kulcselemei. Reflexiót irányító kérdések Fejlesztési feladatok 1. Ismeretszerzés, tanulás A kisebbségi népismeret (Minden oktatási forma számára) évfolyam Ismeretszerzés irányított beszélgetésekből, tárgyak, épületek, képek közvetlen megfigyeléséből, hallott és olvasott elbeszélő szövegekből, filmekből, a tömegkommunikációs eszközökből. Információk gyűjtése adott témához, projekthez könyvtárban, médiatárban, múzeumban, az interneten. A gyűjtött információk önálló rendszerezése, értelmezése és bemutatása. Tudja magyarázni a kisebbség szimbólumait, bemutatni jelentősebb ünnepeit, szokásait. A történelmi múlt rekonstruálása különböző jellegű források alapján. A tanultak felhasználása új feladathelyzetekben. 2. Kritikai gondolkodás évfolyam Társadalmi-történelmi problémák felismerése és megfogalmazása, a tanult ismeretek problémaközpontú elrendezése. Önálló állásfoglalás és érvelés, különböző, a kisebbség sorsát meghatározó nézetekről, cselekedetekről. Szépirodalmi, publicisztikai, kisebbségpolitikai munkák összevetése, kritikai feldolgozása. Szövegek, filmek stb. vizsgálata a történelmi hitelesség szempontjából. Kisebbségi társadalmi csoportok, intézmények viselkedésének elemzése. A hazai kisebbségi és emberi jogi rendszer értékelése a saját értékrendnek megfelelő szempontok alapján. Az adott kisebbség nemzetközi kapcsolatainak kritikai bemutatása múltban és jelenben. Naprakész tájékozottság aktuális kisebbségpolitikai és emberi jogi jelenségekről. Azok összehasonlítása strukturális és funkcionális szempontok alapján. A jövő trendjeinek felvázolása. Az adott kisebbség anyaországon kívüli jelenlétének ismerete, bemutatása, a megismert jelenségek rendezése okok és okozatok, hasonlóságok és különbségek, szándékok és következmények szerint.

9 3. Kommunikáció évfolyam Beszélgetés és vita egy-egy kisebbségpolitikai, emberi jogi témáról. A vita során a véleménykülönbségek tisztázása, a saját álláspont gazdagítása, továbbfejlesztése mások véleményének figyelembevételével, a tolerancia gyakorlása. Beszámoló, kiselőadás tartása a kisebbségi irodalomból, a kisebbségi publicisztikából, a sajtó, a rádió- és a tévéműsorok alapján. Önállóan gyűjtött képekből összeállítás, tabló és magyarázat készítése. 4. Tájékozódás térben - időben évfolyam A történelmi korszakok nevének használata. Az idő ábrázolása téri- vizuális eszközökkel. Néhány kiemelt esemény időpontjának ismerete. A tanultak elhelyezése az időben a kiemelt időponthoz képest. Események, jelenségek, személyek időrendbe állítása. Különböző időszakok történelmi térképeinek összehasonlítása, a változások hátterének feltárása. A történelmi tér változásainak leolvasása (pl. nemzetiségek megoszlását ábrázoló) térképekről. Egyszerű térképvázlatok rajzolása szöveges információforrások alapján. Különböző időszakok történelmi térképeinek összehasonlítása, a változások hátterének feltárása. 5. A tartalom kulcselemei Legyen alkalmuk a tanulóknak ismereteket szerezni a nemzetiségi helyi hagyományokról, kulturális emlékhelyekről, a lakóhely múltjáról, országos rendezvényekről. Ismerjék a művelődéstörténetet, a kisebbség történetének fontosabb fordulópontjait. Ismerjék meg a 20. század néhány jelentős történelmi, irodalmi személyiség átfogó pályaképét. Folytassanak kommunikációt olyan témakörökről, mint érdekérvényesítés, az érdekképviselet lehetőségei, az önazonosság vállalása és a kettős kötődés kérdése, a hagyományok ápolásának és átadásának nehézségei (pl. vegyes házasságban, szórványban). Ismerjék meg a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvényt, továbbá az állami, társadalmi intézmények a kisebbségi jogokkal kapcsolatos hatáskörét és a kulturális autonómia fogalmát.. A reflexiót irányító kérdések Legyen alkalmuk a tanulóknak arra, hogy választ keressenek olyan kérdésekre, mint a következők: - Hogyan élhetnek együtt különböző kultúrák, vallások, népek? Milyen lehetőségei és akadályai vannak a kultúrák közötti kommunikációnak? - Hányféle közösségi identitása lehet egy embernek? - Melyek az érdekképviselet lehetőségei - Milyen lehetőségek vannak az anyanemzettel való kapcsolattartásra? - Hogyan lehet a hagyományokat továbbadni? Lehet-e helye a régi tárgyaknak a modern lakásban? - Milyen útjai vannak az önmegvalósításnak?

10 Fejlesztési feladatok 1. Beszédértés 1.2. Német nyelv és irodalom Hagyományos nyelvoktató forma évfolyam Rádió- és tv-műsorok közléseinek megértése. Ismeretterjesztő és játékfilmek tartalmának megértése. Német irodalmi és nyelvjárási szövegek tartalmának megértése. Irodalmi alkotások dramatizált előadásainak követése. Német anyanyelvi előadóművészek produkcióinak (hangjáték, színházi előadás, irodalmi est) követése. Viták pro és kontra álláspontjának megértése. A fontos és mellékes információk megkülönböztetése. A beszédstílusból következtetés a beszédpartnerek közti viszonyra. 2. Beszédkészség évfolyam Beszélgetés, vitázás hétköznapi témákról kortársakkal és anyanyelvi partnerrel. Kapcsolatteremtés, véleményformálás, élménybeszámoló, történet elmesélése a megfelelő szókincs alkalmazásával. Képek és ábrák segítségével egy témakörről beszélni. Beszámoló német nemzetiségi eseményekről, kulturális programokról, a rádió és a tv nemzetiségi adásairól. Hétköznapi szövegek tolmácsolása. 5- vers memorizálása. 3. Olvasásértés évfolyam Olvasott szakszövegek és rövid irodalmi művek tartalmának összefoglalása, véleményformálás, érvelés mellette vagy ellene. Ifjúsági folyóiratok cikkeinek megértése. Rövid szépirodalmi művek önálló elolvasása utáni értelmezése, értékeik felismerése. 4. Írás évfolyam Szövegszerkesztési módszerek továbbfejlesztése (hivatalos levél, önéletrajz, külső és belső jellemzés). Élménybeszámoló írása egy-egy magyarországi német irodalmi alkotás tartalmáról, mondanivalójáról, értékeiről. Nyelvtani, nyelvhelyességi, stilisztikai és helyesírási alapos ismeretek használata. Fordítás németről magyarra és magyarról németre szótár segítségével.

11 Fejlesztési feladatok 1. Információszerzés és feldolgozás 2. Német népismeret (Valamennyi oktatási forma) évfolyam A német és a magyar történelem kronologikus tanórai feldolgozása során a párhuzamok és eltérések, valamint a kölcsönhatások tudatosítása. A magyarországi németség történelmi szerepének áttekintése, a betelepítéstől a jelenkorig. Ok és okozati összefüggés feltárása emberi sorsok bemutatásán keresztül. A német kisebbség kultúrájának bemutatása, saját, ill. gyűjtött élmények és tapasztalatok beépítésével. A nyelv és az identitás összefüggésének felismerése, irodalmi, zenei és képzőművészeti alkotások, valamint a média és más elektronikus információhordozóinak segítségével. Kutatómunka a hazai és európai kisebbségpolitika aktuális kérdéseinek értelmezéséről és megjelenési formáiról. Kutatómunka az érettségi témakörei kapcsán bármely témában: egyéni és csoportos projektek kivitelezése. Szakirodalom feldolgozása, a jegyzetelés, lényegkiemelés elsajátítása. A szakirodalmi hivatkozások jelölésének alkalmazása. 2. Kritikai gondolkodás évfolyam Állásfoglalás és érvelés a németség sorsfordulóinak értékeléséről folytatott vitában. Források, történelmi és publicisztikai írások elemzése során az ok-okozati viszonyok feltárása, A történelmi hitelesség vizsgálata szépirodalmi művek és filmek üzenetében. Önálló vélemény kialakítása a német kisebbség múltjáról és jelenéről, az életmód, a kultúra és a politika témaköreinek vitás kérdéseiben. Megalapozott, hiteles kisebbségkép kialakítása. A hazai és nemzetközi kisebbségpolitika kritikai bemutatása, az interkulturális tanulás lehetőségeinek kiaknázásával. Az 1993-as kisebbségi törvény és módosításainak ismerete, az abban megfogalmazott jogok és kötelezettségek értelmezése, naprakész alkalmazása. A magyarországi németség és az anyanemzet kapcsolatrendszerének a fiatalokat érintő lehetőségeinek ismerete és a velük való élni tudásra késztetés kialakítása. A magyarországi németség szülőföldjén maradására, nyelvének és kultúrájának megtartására irányuló tudatos nevelés és felkészítés folyamatának lépései, a kritikai gondolkodás és felelősségérzés kialakítása a család, a közoktatás, valamint a német önkormányzatok, az egyesületek és a média alapvető, közösen megoldandó feladata. A hazai kisebbségi és emberi jogi rendszer értékelése a saját értékrendnek megfelelő szempontok alapján. Az adott kisebbség nemzetközi kapcsolatainak kritikai bemutatása múltban és jelenben. Naprakész tájékozottság aktuális kisebbségpolitikai és emberi jogi jelenségekről. Azok összehasonlítása strukturális és funkcionális szempontok alapján. A jövő trendjeinek felvázolása. Az adott kisebbség anyaországon kívüli jelenlétének ismerete, bemutatása.

12 3. Kommunikáció évfolyam Kisebbségi témákról folyó vitákban való aktív részvétel, érvelés a saját álláspont mellett. Tudósítás a németség kulturális és politikai eseményeiről. Interjúkészítés művészekkel és politikusokkal aktuális kérdésekről. Kisebbségtörténeti és néprajzi kutatómunka eredményének előadása szóban és írásban. Beszámoló a német rádió és tévéműsorok, valamint a német nyelvű sajtó témaválasztásairól és az objektív tájékoztatásáról. Vélemény formálása. Önálló gyűjtőmunka feldolgozása projektbemutatóra vagy tematikus kiállításra. Önálló gyűjtőmunka bemutatása, az eredmények megvédése. Szokások dramatizált előadása iskolai rendezvényeken. 4. Tájékozódás térben és időben évfolyam Pontos tájékozódás térben és időben: történelmi események helye és ideje. A hazai németség területi elhelyezkedése a betelepítéstől napjainkig. A népcsoport helyzetének elemzése a történelem során és a mai helyzet kapcsán különböző adatok és ismerethordozók tükrében (népszámlálási adatok, sajtó, internet). A népcsoport intézményei honlapjairól információk gyűjtése. 5. A tartalom kulcselemei évfolyam A történelmi sorsfordulók a németség történetében. A népcsoport helye és szerepe az anyaországgal és Európával való kapcsolatban. Művészeti alkotások (irodalmi, képzőművészeti). A népszokások és azok eredetének mélyebb szintű ismerete. Jártasság a nyelv és identitás témaköreiben. Kisebbségek Magyarországon: iskolarendszer, a népcsoportok helyzete, kisebbségpolitika. Azonosságtudat kifejezése.. A reflexiót irányító kérdések: énkép, önismeret, azonosságtudat évfolyam Formája: a tanulók vállalják hovatartozásukat és tudják azt kifejezésre juttatni. Legyenek nyitottak más nyelvek és kultúrák iránt. Ismerjék saját gyökereiket és legyen pozitív jövőképük. Ismerjék a nyelvtudás és a népcsoporthoz való tartozás lehetőségeit, ezzel kapcsolatos kötelességeiket. Legyen jellemző a tolerancia, alakuljon ki a konfliktuskezelés, problémamegoldás képessége. Deutsche Sprache und Literatur (für den traditionellen Minderheitenunterricht) Entwicklung sprachlicher Fertigkeiten Traditioneller Sprachunterricht

13 1. Hörverstehen Jahrgänge 9-12 Verstehen der Mitteilungen von Radio- und Fernsehsendungen. Verstehen der Inhalte von populärwissenschaftlichen und Spielfilmen. Verstehen der Inhalte von Texten der deutschen Literatur und der Mundarten. Verfolgen dramatisierter Aufführungen literarischer Werke. Produktionen muttersprachlicher Künstler (Hörspiel, Theateraufführung, literarischer Abend) folgen können. In Diskussionen Pro- und Kontraargumente verstehen., zwischen wichtigen und unwichtigen Informationen unterscheiden können. Aus dem Sprachstil auf die Beziehung der Gesprächspartner schließen. 2. Sprechfertigkeit Jahrgänge 9-12 Gespräche und Diskussionen mit einem Muttersprachler über verschiedene Alltagsthemen führen. Mit Anwendung eines adäquaten Wortschatzes Kontakte knüpfen, Meinungen formulieren, über Erlebnisse berichten, Geschichten erzählen. Mit Hilfe von Bildern und Zeichnungen über ein Themenkreis sprechen. Berichten über Ereignisse, Kulturprogramme, Radio- und Fernsehsendungen der Ungarndeutschen. Dolmetschen von Alltagstexten. 5- Gedichte rezitieren. 3. Leseverstehen Jahrgänge 9-12 Den Inhalt von gelesenen Fachtexten und kurzen literarischen Werken mit Hilfe eines Wörterbuches zusammenfassen, Meinungen formulieren, pro oder kontra argumentieren. Verstehen von Artikeln aus Jugendzeitschriften. Kurze belletristische Werke nach dem selbstständigen Lesen interpretieren, ihre Werte erkennen. 4. Schreiben Jahrgänge 9-12 Weiterentwicklung der Methoden des Verfassens von Texten (offizieller Brief, Lebenslauf, innere und äußere Charakterisierung). Verfassen eines Erlebnisberichts über den Inhalt, die Aussage und die Werte je 1 literarischen Werks ungarndeutscher Autoren. Die Grammatik, sprachliche Korrektheit, Stilistik, und Orthographie gründlich kennen und anwenden. Übersetzen aus dem Deutschen ins Ungarische und aus dem Ungarischen ins Deutsche mit Wörterbuch.

14 Deutsche Sprache und Literatur für den erweiterten traditionellen Sprachunterricht Entwicklung sprachlicher Fertigkeiten 1. Hörverstehen Jahrgänge 9-12 Verstehen von Texten verschiedener Themenkreise, z.b. Probleme der Jugendlichen, Natur- und Umweltschutz, Dienstleistungen, Reisen, Feste, Freizeit, Freundschaft, Liebe, Toleranz, Religionen, Künste, deutschsprachige Länder, Europäische Union, Zukunft der Ungarndeutschen, literarische Werke des 20. Jahrhunderts. Nach Verstehen des Textes die eigene Meinung, den eigenen Standpunkt formulieren. Verstehen von deutschen Filmen, Theateraufführungen, Autorenlesungen, von fachlichen Vorträgen (über Geschichte, Musik und Kunst), ihre Mitteilungen und Aussagen zusammenfassen. 2. Sprachfertigkeit Jahrgänge 9-12 Äußerung des Standpunktes, der Meinung über die oben aufgeführten Themen mit Anwendung adäquater sprachlicher Formen und Germanismen. Ein Referat zusammenstellen und sprachlich anspruchsvoll formuliert vortragen. Das Wesentliche aus populärwissenschaftlichen und belletristischen Texten erfassen und wiedergeben. Dialoge über ein oben aufgeführtes Thema mit einem Muttersprachler führen. Über prominente Persönlichkeiten (Politiker, Dichter, Schriftsteller, bildende Künstler, Geistliche) der Ungarndeutschen berichten, mit ihnen Interviews führen. Dolmetschen in Alltagssituationen. 3. Leseverstehen Jahrgänge 9-12 Literarische Werke deutscher und ungarndeutscher Autoren lesen, folgende Inhalte und Gattungen kennen: in verschiedenen Epochen geschriebene Gedichte - über Liebe, Natur, Heimat - kurze Lektüren, Kurzgeschichten, Balladen, Fabeln, Lesen von ein-zwei Romanen der Jugendliteratur oder Dramen von den im 20. Jahrhundert geschriebenen Werken deutscher Autoren. Werke ungarndeutscher Autoren, die sich mit der Sprache und Identität, mit der Naturlyrik, mit den Schicksalswegen und Schicksalsschlägen beschäftigen, deren Aussagen und Werte in die Gestaltung des Identitätsprozesses einzubauen sind, kennen lernen. Erkennen der Mundarten. Erweiterung landeskundlicher Kenntnisse durch das Lesen der deutschsprachigen Presse. 4. Schreiben Jahrgänge 9-12 Verschiedene Schreibtechniken (Zusammenfassen, Systematisieren, Komprimieren, Anfertigung von Notizen) kennen und anwenden. Gelesene literarische, allgemeine und Fachtexte nach vorgegebenen Gesichtspunkten zusammenfassen. Referate schreiben mit Einbeziehung der Fachliteratur. Fremde Texte mit Wörterbuch übersetzen. Texte über ein beliebiges Thema verfassen, dabei die Kenntnisse der Grammatik, sprachlichen Korrektheit, Stilistik, Wörterbuchbenutzung und Orthographie sicher anwenden.

15 Minderheitenkunde (für alle Unterrichtsformen) Entwicklung sprachlicher Fertigkeiten 1. Erwerben von Kenntnissen, Lernen Jahrgänge 9-12 Chronologisches Behandeln der deutschen und ungarischen Geschichte im Unterricht, auf Gemeinsamkeiten und Abweichungen, sowie Wechselwirkungen hinweisen. Verfolgen der historischen Rolle der Ungarndeutschen von der Ansiedlung bis zur Gegenwart. Aufdeckung kausaler Zusammenhänge durch menschliche Schicksale. Vorstellung der Kultur der deutschen Minderheit mit Einbeziehung eigener Erlebnisse und Erfahrungen. Erkennen des Zusammenhanges von Sprache und Identität mit Hilfe von Werken der Literatur, der Musik und der bildenden Künste, sowie von neuen Informationsträgern der Medien. Forschungsarbeit als Grundlage für Projekte im Bereich der aktuellen Fragen der ungarischen und europäischen Minderheitenpolitik. Forschungsarbeit in den Themenbereichen des Abiturs: Durchführung gemeinsamer und selbstständiger Projekte. Bearbeitung der Fachliteratur, Notieren, Hervorheben wichtiger Informationen. Quellennachweis in wissenschaftlichen Arbeiten. 2. Kritisches Denken Jahrgänge 9-12 Stellung nehmen und argumentieren in Diskussionen über die Bewertung der Schicksalswege der Deutschen. Durch Interpretation von Quellen, historischen und publizistischen Schriften Ursachen bestimmter Ereignisse erschließen. Untersuchung der historischen Authentizität von Aussagen belletristischer Werke und Filme. Eine eigene Meinung über umstrittene Fragen der Vergangenheit und Gegenwart, der Lebensweise, Kultur und Politik der deutschen Minderheit bilden. Ein begründetes, authentisches Minderheitenbild entwickeln. Kritische Darstellung der einheimischen und internationalen Minderheitenpolitik mit Ausschöpfung der Möglichkeiten des interkulturellen Lernens. Kennen des Minderheitengesetzes vom Jahre 1993 und dessen Modifizierungen, der darin festgehaltenen Rechte und Pflichten. Verbindungselemente zwischen den Ungarndeutschen und der Mutternation kennen, die die Jugendlichen betreffenden Möglichkeiten kennen und nutzen können.. Die Schritte des Prozesses der bewussten Erziehung und Vorbereitung der ungarndeutschen Jugend, in der Heimat zu bleiben, die Sprache und Kultur zu behalten, sowie die Entwicklung des kritischen Denkens und des Verantwortungsgefühls stellen eine gemeinsam zu lösende Aufgabe der Familie, der Schule, der deutschen Selbstverwaltungen, der Vereine und der Medien dar. Bewertung des Systems der Minderheiten- und der Menschenrechte nach Gesichtspunkten des eigenen Wertesystems. Kritische Vorstellung der internationalen Beziehungen der gegebenen Minderheit in der Vergangenheit und heute. Informationen über aktuelle Erscheinungen der Minderheitenpolitik und der Menschenrechte kennen, Das Dasein der gegebenen Minderheit außerhalb des Mutterlandes kennen, vorstellen.

16 3. Kommunikation Jahrgänge 9-12 Aktive Teilnahme an Diskussionen über Minderheitenthemen, Argumentieren für den eigenen Standpunkt. Bericht über die kulturellen und politischen Ereignisse der Deutschen. Mit Schauspielern und Politikern Interviews über aktuelle Fragen führen. Schriftliche und mündliche Präsentation der Forschungsarbeit über die Minderheitengeschichte und die Volkskunde. Über die Themenwahl und die objektive Informierung in den deutschen Radio- und Fernsehsendungen sowie der Presse berichten. Bearbeitung der eigenen Sammelarbeit für Projektpräsentation oder thematische Ausstellung. Präsentation der selbstständigen Forschungsarbeit, Verteidigung der Ergebnisse. Dramatisierte Aufführung von Bräuchen auf Schulveranstaltungen. 4. Orientierung in Raum und Zeit Jahrgänge 9-12 Präzise Orientierung in Raum und Zeit: Ort und Zeit historischer Ereignisse. Territoriale Gliederung der Ungarndeutschen von der Ansiedlung bis heute. Analyse der Situation der Volksgruppe im Lauf der Geschichte und anhand der heutigen Situation im Spiegel verschiedener Datenträger (Volkszählungsdaten, Medien, Internet). Informationen holen von den Web-Seiten der Institutionen der deutschen Volksgruppe. 5. Schlüsselelemente des Inhalts Jahrgänge 9-12 Historische Wendepunkte im Leben des Ungarndeutschtums. Rolle der Volksgruppe in Europa und im Mutterland. Künstlerische Leistungen (Literatur, bildende Kunst). Tiefgehende Kenntnisse der Bräuche und ihres Ursprungs. Bewandertheit im Bereich der Fragen der Identität und Sprache. Minderheiten in Ungarn: Schulsystem, Minderheitenpolitik, Lage der Volksgruppen. Ausdruck der Identität.. Reflexion: Selbstbild, Selbstkenntnis, Identität Jahrgänge 9-12 Ausgeprägte Form der Identität: die Schüler bekennen sich zu ihrer Volksgruppe und bringen das auch zum Ausdruck. Offenheit anderen Kulturen und Sprachen gegenüber. Kenntnis der eigenen Wurzeln. Ein positives Zukunftsbild besitzen. Kenntnis der Möglichkeiten der Zugehörigkeit zu einer Volksgruppe bzw. Sprache und die damit verbundenen Pflichten. Die Fähigkeit der Toleranz, Konfliktlösung und Problemlösung soll die Schüler charakterisieren. 1. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM osztály Célok és feladatok A hagyományos és emelt szintű nemzetiségi nyelvoktató kisebbségi iskolákban nagy súlyt kell helyezni arra, hogy a német nyelvet nemzetiségi nyelvként oktassák és egyértelmű legyen a tartalmi különbség a normál nyelvoktatáshoz képest.

17 A magyarországi német származású tanulóknak így lehetőségük van nyelvi és kulturális hagyományaik ápolására és ezáltal kisebbségi tudatuk fejlesztésére. Az oktatás fő feladata a tanulók kommunikatív készségének fejlesztése. A német nyelv oktatása sajátos jellegével az oktatási és nevelési rendszer szerves részeként hozzájárul a tanulók személyiségének fejlesztéséhez és segít abban, hogy a nyelvi környezetükön kívül eső valóságot feltárják, és ezáltal könnyebben megtalálják helyüket a társadalomban. Betekintést nyernek magyarországi német őseik kultúrájába, hasonlóságokat és különbségeket állapítanak meg és megtanulják, hogy hogyan lehet a másságot kezelni, és az előítéleteket megszüntetni. A német nyelv a kétnyelvű nemzetiségi iskolákban nem csak a tanítás célját képezi, hanem az oktatás és az általános kommunikáció eszközét is jelenti. Segít abban, hogy a tanulók megismerjék a magyarországi németek történelmét és kultúráját, valamint a kisebbségeket érintő aktuális kérdéseket Magyarországon és Európában. Az oktatás fő feladata abban áll, hogy a tanulók kommunikatív képességét, önállóságát és kreatív gondolkodását fejlesszük, és képessé tegyük őket arra, hogy német nyelven, a szituációs helyzetnek megfelelően szóban és írásban kifejezzék magukat. A kisebbségi nyelv oktatásának két fő területe a nyelv és irodalom, amelyeket országismereti és nemzetiségismereti tartalmakkal kell kiegészíteni. A tartalmi részeket a lexikális témakörök, nyelvismeret, nyelvtan és az irodalom és szövegismeret kategóriákban csoportosítottuk, ezek a területek kölcsönhatásban állnak egymással. Gyakorolják az autentikus szövegek önálló feldolgozását, feltárják azok problematikáját különböző kérdések alapján és tapasztalati, valamint érdeklődési körüknek megfelelő témákat vitatnak meg. Német nyelvű újságcikkeket olvasnak, TV- és rádióműsorokról számolnak be különböző szempontok alapján. Megfelelő tartalmi, formai és stilisztikai jegyek alapján a magán- és közélet területén használatos szövegeket írnak, és megismerik a főbb stílusárnyalatok közötti különbségeket. Az irodalmi szövegek feldolgozása során elsősorban nem a művek alapos elemzése áll a középpontban, hanem az, hogy a tanulók képesek legyenek az általuk olvasott művet megérteni, kritikusan megítélni, illetve megtalálni a kapcsolatot a mű, saját tapasztalataik és a valóság között. A tanulók betekintést nyernek a magyarországi németek irodalmába azáltal, hogy legismertebb képviselőik verseivel illetve elbeszélő műveivel foglalkoznak. Intenzíven foglalkoznak a német nyelvű országokkal és az aktuális magyarországi német, illetve európai kisebbség specifikus kérdésekkel. Elsajátítják a különböző fordítási technikákat, és gyakorolják a fordítást németről magyarra, illetve magyarról német nyelvre különböző szövegek alapján, mely során felfigyelnek a német és magyar nyelvben rejlő interferencia hibákra és gyakorolják az egy- és kétnyelvű szótárak alkalmazását. Egyre növekvő biztonsággal alkalmazzák a német helyesírás szabályait. Fejlesztési követelmények Írásbeli és szóbeli nyelvhasználat Állásfoglalás aktuális témával ill. problémával kapcsolatosan Vélemény, álláspont hatásos kifejtése Kulturált, a partner véleményét figyelembe vevő vita lefolytatása Tárgyszerű, a helyzetnek megfelelő formában történő tájékoztatás adása (tudósítás, felvilágosítás stb.) Beszámoló különböző szempontból szövegekkel és filmekkel kapcsolatban

18 Szabatos leírás és jellemzés készítése emberekről Kiselőadás (referátum) előkészítése és szabatos előadása Szépirodalmi és ismeretterjesztő szövegek lényegének megragadása és írásban szabatos formában való megfogalmazása Aktuális problémákkal ill. olvasott művekkel, szövegekkel kapcsolatban érvek és ellenérvek összegyűjtése, ütköztetése Egyszerű szövege értelmezése, ezekkel kapcsolatban állásfoglalása Megadott szempontok alapján szövegek megváltoztatása (befejezetlen szöveg folytatása) A magán- és a közéletben használatos különböző szövegfajták szerkesztése (életrajz, pályázat, hirdetés, olvasói levél stb.) Különböző szövegek érthető felolvasása és előadása Helyes idézés írásban és szóban Különböző, elsősorban nem szépirodalmi szövegek magyarról németre és németről magyarra történő fordítása Irodalom, szövegismeret A tömegkommunikáció fajtái közötti eligazodás ill. ezek közül egyszerűbbek létrehozása Állásfoglalás képessége a televízió különböző műfajaival kapcsolatban Egyszerűbb ismeretterjesztő szövegek önálló, nehezebbek szótár segítségével történő megértése Versek helyes értelmezése Hasonló témájú versek összehasonlítása Egy ifjúsági regény elolvasása, erről szóban és írásban beszámoló készítése Hosszabb művek önálló feldolgozása, ezek tartalmával és mondanivalójával kapcsolatban állásfoglalás A német ill. németnyelvű irodalom és művészet jelentős képviselőinek és fontosabb műveiknek ismerete A német nemzetiségi helyi tantervek a német nemzetiségi írásbeli és szóbeli nyelvhasználat követelményeit, az irodalom és és szövegismeret követelményeit tartalmazzák. 9. évfolyam Belépő tevékenységi formák (ismeretek, képességek) Írásbeli és szóbeli nyelvhasználat A tanuló tudjon/tudja saját környezetét és életét érintő témákkal, problémákkal kapcsolatban állást foglalni, véleményét szóban és írásban megfogalmazni, álláspontot megindokolni, beszélgetésben ill. szerepjátékban kezdeményezni és a beszélgetőpartner váratlan megnyilatkozásaira is reagálni, hétköznapi szituációkban információkat szerezni ill. továbbadni (felvilágosítás, tudósítás), szövegekről és filmekről, ill. saját élményeiről (elsősorban szóban) beszámolni, személyeket leírni, embereket jellemezni, személyes tartalmú levelet írni, egy szöveg tartalmát írásban összefoglalni, egy történet tartalmát elmesélni, különböző véleményeket összegyűjteni és megfogalmazni, hétköznapi ill. ismert témájú szövegeket érthetően és folyékonyan felolvasni.

19 Irodalom és szövegismeret biztos tájékozódás a tömegkommunikációs műfajokban, ezeknek a műfajoknak a vizsgálata a magyarországi német médiákban, egyszerű tudósítások, interjúk, riportok készítése, egyszerű versek egymással történő összehasonlítása, helyes értelmezése, mondanivalójuk megvitatása, a konkrét költészethez hasonló versek írása, különböző stíluseszközök felismerése szövegekben, rövidebb epikai művek mondanivalójának interpretálása, azáltal, hogy a szövegeket szabadon megváltoztatják, befejezik és a konfliktusok feloldására új megoldásokat találnak, betekintés a modern magyarországi német lírába. Témakörök Társalgási témák Az iskola A lakás A család A fiatalok problémái A bevásárlás Az étkezés Az egészség Természet és környezet Nyelvtan Az ige A főnév és a névmás A melléknév Tartalmak Az iskola épülete. Tantárgyak, órarend. Az iskola régen és ma ill. 100 év múlva. Tanárok és diákok az ideális tanár és diák. Az iskola Magyarországon, Németországban ill. Ausztriában. A házirend. A napirend. Lakáskörülmények városban és falun, családi házban és lakótelepen. A lakóközösség. Lakáskeresés (lakáshirdetés, telefonbeszélgetés). A lakás berendezése. Rokoni kapcsolatok, családfa. Generációk együttélése. Családom története. Családi ünnepek. A felnőttkor előnyei és hátrányai. Szerelem, barátság, partnerkapcsolat. Belső és külső tulajdonságok. Az ideális barát ill. partner. Bevásárlás egy szupermarketben és egy kis boltban. Ruházat vásárlása. A divat. A reklám. Egészséges táplálkozás. Különböző népek étkezési szokásai. Ételek elkészítése receptek. Vendéglátás otthon és étteremben. Az emberi test testrészek, szerveink. Betegségek, a gyakoribb betegségek tünetei. Orvosnál. Egészséges és egészségtelen életmód. Szenvedélyek rabságában. Az állatkert állatvédelem vagy állatkínzás. Környezetszennyezés: szemét, lég. és vízszennyezés, az ózonlyuk. Mit tehet az állam és az egyén a környezetvédelemért? Az igeidők használata (Präsens, Präteritum, Perfekt, Futur I.). A jelen idejű igeragozás kivételes esetei (a/ä, e/i(e) ). Felszólító mód. Módbeli segédigék használata. Visszaható igék. Egyszerű vonzatos igék. Felszólító mód würde-vel A főnevek neme, a névelő, a főnevek erős és gyenge ragozása. Személyes, birtokos, mutató névmások és ragozásuk A melléknevek ragozása és fokozása. A wie ill. als használata hasonlító mondatokban. Egyszerűbb melléknévi vonzatok.

20 Témakörök Szóképzés, a szavak jelentése Mondattan Összetett és képzett szavak. Tartalmak Mondatrészek (alany, állítmány, tárgy Objekt). Az Objektek sorrendje. Idő- és helyhatározó kifejezése elöljárós szerkezetekkel (hová, hol, mikor, milyen gyakran, mennyi ideig). Összetett mondatok (idő- és okhatározói, feltételes és vonatkozó). A semsem, minél-annál, mind-mind páros kötőszavak használata. Helyesírás Nagy és kis kezdőbetűk. Hosszú és rövid magánhangzók. Az s- sch megkülönböztetése. Gyakran előforduló idegen szavak írása Irodalom és szövegismeret Tömegkommunikáció Hasonló témájú versek Konkrét költészet Hír, tudósítás, interjú, riport, hirdetés Magyarországi német médiák Szabadon választott versek Témák, motívumok: évszakok, szerelem, természet stb. Vizuális és akusztikus szempontok alapján nyelvi elemekből szerkesztett versek. Saját versek írása. A magyarországi Különböző szerzők hasonló témájú és motívumú versei. németek irodalma Továbbhaladási feltételek A tanuló tudjon/tudja saját környezetét és életét érintő témákkal, problémákkal kapcsolatban állást foglalni, véleményét szóban és írásban megfogalmazni, beszélgetésben ill. szerepjátékban a beszélgetőpartner megnyilatkozásaira válaszolni, hétköznapi szituációkban információkat szerezni ill. továbbadni (felvilágosítás), szövegekről és filmekről, ill. saját élményeiről (elsősorban szóban) beszámolni, személyeket leírni, személyes tartalmú levelet írni, egy történet tartalmát elmesélni, hétköznapi ill. ismert témájú szövegeket érthetően és folyékonyan felolvasni, szavakat képezni, a német helyesírás alapvető szabályait tollbamondásban és maga által készített szövegekben helyesen használni, biztosan tájékozódni a tömegkommunikációs műfajokban, egyszerű tudósításokat, interjúkat készíteni, egyszerű verseket egymással összehasonlítani, helyesen értelmezni, mondanivalójukat megvitatni, rövidebb elbeszélő művek mondanivalóját értelmezni, Nyerjenek betekintést a modern magyarországi német lírába. 10. évfolyam Belépő tevékenységi formák (ismeretek, képességek) Írásbeli és szóbeli nyelvhasználat A tanuló tudjon/tudja állást foglalni bármely időszerű, esetleg a médiából ismert témával ill. problémával kapcsolatban,

NYELVISKOLA. francia középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás)

NYELVISKOLA. francia középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás) NYELVISKOLA francia középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam (54 órás) Cél: A kurzus a középfokú (B2) nyelvvizsgára, illetve az annak megfelelő emelt szintű érettségire készít fel. A tanfolyam végén

Részletesebben

Témakörök és tételek német nyelvből a középszintű érettségi vizsgán (A szóbeli vizsga feladatlapjai ezen megadott tételek alapján készülnek) 2013

Témakörök és tételek német nyelvből a középszintű érettségi vizsgán (A szóbeli vizsga feladatlapjai ezen megadott tételek alapján készülnek) 2013 Témakörök és tételek német nyelvből a középszintű érettségi vizsgán (A szóbeli vizsga feladatlapjai ezen megadott tételek alapján készülnek) 2013 I. SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK, CSALÁD 1. A vizsgázó személye,

Részletesebben

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL Ahhoz, hogy a tanuló elégséges osztályzatot szerezzen, az alábbi tudásanyag 60 százalékát el kell sajátítania. Vitás esetben vagy osztályozó vizsgánál az alábbi anyagot

Részletesebben

Követelményrendszer olasz nyelvből az osztályozó vizsgán

Követelményrendszer olasz nyelvből az osztályozó vizsgán Követelményrendszer olasz nyelvből az osztályozó vizsgán 9. évfolyam Témakörök 1. Bemutatkozás rövid bemutatkozás, név, nemzetiség, kor, foglalkozás 2. Ismerkedés köszönés, elköszönés, rákérdezés új információkra

Részletesebben

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok:

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok: 5-6. évfolyam Az 5-6. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók célnyelvi kommunikatív kompetenciájának további fejlesztése. Ez továbbra is szoros kölcsönhatásban történik az adott

Részletesebben

Szóbeli követelmények idegen nyelvből

Szóbeli követelmények idegen nyelvből Szóbeli követelmények idegen nyelvből A szóbeli vizsga követelményei angol és német nyelvből A felvételi vizsga maximum 20 perc időtartamú. Az alapfokú nyelvvizsgához hasonlóan a felvételiző egy rövid

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola emelt szint, heti 3 óra angol nyelv Évfolyam: 2. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés,

Részletesebben

Képzési Program. Angol Nyelvi Képzési Program

Képzési Program. Angol Nyelvi Képzési Program A képzési program ismertetése Képzési Program Február 15 Bt. 6769 Pusztaszer Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00086-2012 Az angol nyelvi képzési program célja, hogy ismertesse a Február 15 Bt. nyelvi

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály Osztályozó vizsga követelmények Angol nyelv 2. idegen nyelv 9. osztály Témakörök: Személyes vonatkozások, család A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. Személyes tervek. Családi élet,

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből Személyes vonatkozások 9. évfolyam A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai Családi élet, családi kapcsolatok Emberek

Részletesebben

Helyi tanterv. Kommunikáció német nyelven. Szakiskola 9-10-11. évfolyam

Helyi tanterv. Kommunikáció német nyelven. Szakiskola 9-10-11. évfolyam Helyi tanterv Kommunikáció német nyelven Szakiskola 9-10-11. évfolyam Fejlesztési követelmények A szakiskola 9-11. évfolyama számára készült idegen nyelv kerettanterv a tanulók sajtosságaihoz, nyelvi szintjének

Részletesebben

Angol nyelv. Személyes vonatkozások, család (Személyes bemutatkozás. Család bemutatása rajzok, képek segítségével.)

Angol nyelv. Személyes vonatkozások, család (Személyes bemutatkozás. Család bemutatása rajzok, képek segítségével.) Angol nyelv 1-2. évfolyam I. Hallott szöveg értése: Legyen képes követni a nagyon lassú és tiszta kiejtésű beszédet, amikor a jelentés megértéséhez hosszú szünetek állnak rendelkezésére; ismerje fel és

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL A szóbeli felvételi : 2014. február 22. (szombat) 9 óra Megjelenés: 8 óra 45 perckor az iskola aulájában A részletes beosztást ott lehet megtekinteni Az ideiglenes felvételi

Részletesebben

Berlitz 1. szint KER szint A 1

Berlitz 1. szint KER szint A 1 Társalgási Berlitz 1. szint KER szint A 1 A tanuló képes általános kifejezéseket és egész egyszerű mondatokat használni és megérteni. Képes személyes adatokra vonatkozó kérdések megfogalmazására illetve

Részletesebben

Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret

Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret 2014. december Célnyelvi mérés 10. évfolyamon Tartalmi keret Jogi szabályozás A 2014/2015. tanév rendjét szabályozó 35./2014. (IV.30.) EMMI rendelet

Részletesebben

IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11. ÉVFOLYAM 2014-2015

IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11. ÉVFOLYAM 2014-2015 1084 Budapest, Rákóczi tér 4 Tel: 313-0030, Tel/fax: 313-3182, Honlap: wwwjelkyhu Ez a vizsga előmérés az érettségi vizsga előtt IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11 ÉVFOLYAM 2014-2015 Célja: A tanuló képes-e

Részletesebben

A SZALÉZI SZENT FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 1. SZ. MELLÉKLETE HELYI TANTERVEK

A SZALÉZI SZENT FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 1. SZ. MELLÉKLETE HELYI TANTERVEK Magyar irodalom a hat- és négy osztályos gimnáziumban Készítette: Harasztosi Viola munkaközösség-vezető, tanár, tanácsos Heti óraszámok: 7. évf. 8. évf. 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Hat évfolyamos

Részletesebben

KONZULTÁCIÓS TEMATIKA IDEGEN NYELV TANTÁRGYAKBÓL (német nyelv, angol nyelv, lovári nyelv)

KONZULTÁCIÓS TEMATIKA IDEGEN NYELV TANTÁRGYAKBÓL (német nyelv, angol nyelv, lovári nyelv) KONZULTÁCIÓS TEMATIKA IDEGEN NYELV TANTÁRGYAKBÓL (német nyelv, angol nyelv, lovári nyelv) Általánosan érvényes, hogy az alább felsorolt konzultációkon a kijelölt teljes tananyag feldolgozásra kerül (szókincs,

Részletesebben

Magyar-kút ÁMK Német Nemzetiségi Általános Iskolája. Helyi tanterv. Német Nemzetiségi Nyelv

Magyar-kút ÁMK Német Nemzetiségi Általános Iskolája. Helyi tanterv. Német Nemzetiségi Nyelv Magyar-kút ÁMK Német Nemzetiségi Általános Iskolája Helyi tanterv Német Nemzetiségi Nyelv Helyi Pedagógiai Program Német Nemzetiségi Nyelv A magyar állam és a magyar nép megmaradása az elmúlt évszázadokban

Részletesebben

Az akkreditált nyelvvizsga szintek követelményei. ECL nyelvvizsga

Az akkreditált nyelvvizsga szintek követelményei. ECL nyelvvizsga Az akkreditált nyelvvizsga szintek követelményei ECL nyelvvizsga A2 Szint 2. számú melléklet a 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelethez 57 1. Belépőfokú (A2 szintű) nyelvtudást mérő vizsga 1.1. Az A2 szintű

Részletesebben

9. évfolyam. Tematikai egység/fejlesztési cél Órakeret. Személyes vonatkozások, család

9. évfolyam. Tematikai egység/fejlesztési cél Órakeret. Személyes vonatkozások, család 9. évfolyam A 9. évfolyamon kezdődő második idegennyelv-tanítás elsődleges ja a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása az új nyelven. Az élő idegen nyelvek tanításába a tantárgy

Részletesebben

Három éves szakiskolai kerettanterv. Idegen nyelv Angol

Három éves szakiskolai kerettanterv. Idegen nyelv Angol Idegen nyelv Angol Készítette: Bugyinszki Adrienn Király Endre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Forrás: Szakiskolai közismereti program Oktatáskutató és Fejlesztő Központ http://szaki.ofi.hu/tajekoztatok-a-3-eves-szakiskolai-kerettantervrol/

Részletesebben

Tantárgy megnevezése: szakmai idegen nyelv. 1/13-2/14 autószerelő és autóelektronikai osztályok számára. Célok és feladatok:

Tantárgy megnevezése: szakmai idegen nyelv. 1/13-2/14 autószerelő és autóelektronikai osztályok számára. Célok és feladatok: Tantárgy megnevezése: szakmai idegen nyelv 1/13-2/14 autószerelő és autóelektronikai osztályok számára Célok és feladatok: Ezt a tantervet olyan tanulók számára készítettük, akik az adott idegen nyelvből

Részletesebben

EUROPASS PORTFOLIÓ. Mobilitás az Európai Unióban. Kerekes Gábor Nemzeti Europass Központ igazgató

EUROPASS PORTFOLIÓ. Mobilitás az Európai Unióban. Kerekes Gábor Nemzeti Europass Központ igazgató EUROPASS PORTFOLIÓ Mobilitás az Európai Unióban Kerekes Gábor Nemzeti Europass Központ igazgató Munkavállalói mobilitás Cél: 2010-re az EU a világ legversenyképesebb régiója Eszköz: növelni kell a tanulmányi

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelmények német nyelv

Osztályozó vizsga követelmények német nyelv Osztályozó vizsga követelmények német nyelv 9. évfolyam: 1. nyelv Tankönyv: Szitnyainé Gottlieb Éva- Maros Judit: KON- TAKT 1 1.-8. lecke KON-TAKT2 1-4. lecke - Bemutatkozás, köszönés - számok - Németország

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV Tantárgy

HELYI TANTERV NÉMET NYELV Tantárgy Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282 HELYI TANTERV NÉMET NYELV Tantárgy 0-0 - 2-2 a gimnáziumi második idegen nyelvre vonatkozó kerettanterv

Részletesebben

Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv

Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv Az írásbeli szóbeli vizsga 50-50 %-os arányban számítanak be a vizsga eredményébe. Tanév végi osztályozó vizsgán az éves munka és a vizsgaeredmény 75-25 %-ban

Részletesebben

Angol nyelv. 1.osztály

Angol nyelv. 1.osztály Angol nyelv 1.osztály Hallott szöveg értése ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, rövid kérést, utasítást megért, arra cselekvéssel válaszol; ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott egymondatos kérdést

Részletesebben

Tanmenet. Osztály Heti óraszám Összes óraszám Tananyag. 9. 3 102+9 = 111 direkt 1. 10. 3 99 + 12 = 111 direkt 2 11-17. lecke

Tanmenet. Osztály Heti óraszám Összes óraszám Tananyag. 9. 3 102+9 = 111 direkt 1. 10. 3 99 + 12 = 111 direkt 2 11-17. lecke Tanmenet A direkt című tankönyv köteteihez készült tanmenet elsősorban a németet kezdő szinten tanuló középiskolások számára ajánljuk. Ezekben a csoportokban az első kötet tananyaga körülbelül egy tanév

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

FRANCIA NYELV I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KÉSZSÉGEK ÉS SZÖVEGFAJTÁK. 1. Olvasott szöveg értése

FRANCIA NYELV I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KÉSZSÉGEK ÉS SZÖVEGFAJTÁK. 1. Olvasott szöveg értése FRANCIA NYELV Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja a kommunikatív nyelvtudás mérése, azaz annak megállapítása, hogy a vizsgázó képes-e kommunikációs céljait megvalósítani. A vizsga mindkét szinten írásbeli

Részletesebben

CSALÁD. Magyar nyelv: helyesírás Szókincs: köszönési formák, családtagok megnevezése (Hallo! Tschüss! der Vater)

CSALÁD. Magyar nyelv: helyesírás Szókincs: köszönési formák, családtagok megnevezése (Hallo! Tschüss! der Vater) 3. évfolyam A 3. évfolyam megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek idegen nyelvi tapasztalatokkal így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. az idegen nyelv tanulása iránti

Részletesebben

OROSZ NYELV. Mielőtt végleges döntésüket meghoznák, figyelmükbe ajánljuk ezt az összefoglalót az orosz nyelvi érettségi vizsgáról.

OROSZ NYELV. Mielőtt végleges döntésüket meghoznák, figyelmükbe ajánljuk ezt az összefoglalót az orosz nyelvi érettségi vizsgáról. OROSZ NYELV Kedves Érettségizők! Mielőtt végleges döntésüket meghoznák, figyelmükbe ajánljuk ezt az összefoglalót az orosz nyelvi érettségi vizsgáról. Megismerhetik a vizsga témaköreit, amelyek érvényesek

Részletesebben

ANGLISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA

ANGLISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA ANGLISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA Az anglisztika szak létesítési dokumentuma szerint: a záróvizsgára bocsátás feltétele egy sikeres szakdolgozat, a kritérium jellegű záróvizsga két részből áll: egy

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

2013/2014-es tanévben felmenő rendszerben bevezetésre kerülő helyi tanterv

2013/2014-es tanévben felmenő rendszerben bevezetésre kerülő helyi tanterv 2013/2014-es tanévben felmenő rendszerben bevezetésre kerülő helyi tanterv 1. Bevezetés Német nyelv 1.1. Kerettantervi bevezető Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai

Részletesebben

CAMBRIDGE VIZSGÁK. 2014. október 7. György Mariann, British Council

CAMBRIDGE VIZSGÁK. 2014. október 7. György Mariann, British Council 2014. október 7. CAMBRIDGE VIZSGÁK Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola, Dob utca György Mariann, British Council Mi az a KER? Közös Európai Referenciakeret A2 alapozó

Részletesebben

Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Francia nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam

Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Francia nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Francia nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam A vizsga két részből áll: írásbeli és szóbeli részből. Az értékelés során mindkét vizsgarészt figyelembe vesszük: az

Részletesebben

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK ANGOL NYELVBŐL Tantárgy neve: Angol nyelv 1. Tantárgy kódja: MEIOK01ANBT Tárgyfelelős tanszék/intézet: Idegennyelvi

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK TÁJÉKOZTATÓ A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK SZAKNYELVI VIZSGÁJÁRÓL A NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK SZAKNYELVI VIZSGARENDSZER a Budapesti Corvinus Egyetem nyelvvizsgaközpontja által kifejlesztett

Részletesebben

2014. őszi program francia nyelvi képzés

2014. őszi program francia nyelvi képzés Tisztelt Hölgyem, Uram! 2014. őszi program francia nyelvi képzés Ezúton szeretném tájékoztatni, hogy a kormány- és köztisztviselők francia nyelvi képzése 2014. szeptembertől folytatódik. A kedvezményes

Részletesebben

Helyi tanterv Német 1-4. évfolyam

Helyi tanterv Német 1-4. évfolyam Helyi tanterv Német 1-4. évfolyam A kerettanterv az anyanyelven megismert témakörökre, beszédszándékokra, fogalomkörökre és tévékénységekre épül. A legfontosabb feladatok a következők: Az idegen nyelv

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pénzügyi-számviteli szaknyelv, Gazdasági szaknyelv (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pénzügyi-számviteli szaknyelv, Gazdasági szaknyelv (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév III. évfolyam PSZ-GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Pénzügyi-számviteli szaknyelv, Gazdasági szaknyelv (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Pénzügyi-számviteli

Részletesebben

Tematikai Környezetünk Órakeret 6 óra

Tematikai Környezetünk Órakeret 6 óra 11. évfolyam Az első idegen nyelvből a gimnázium 11. évfolyamának végére a tanulóknak el kell jutniuk az európai hatfokú skála (KER) harmadik szintjére, azaz a B1 szintre. A 11. évfolyamon lehetőséget

Részletesebben

/2012. (...) EMMI rendelet. a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról

/2012. (...) EMMI rendelet. a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról A nemzetiségek jogairól, valamint a nemzeti köznevelésről szóló törvény elfogadását követően, az új Nemzeti alaptanterv (Nat) elkészítésével és kiadásával párhuzamosan szükségessé vált a nemzetiségi óvodai

Részletesebben

AZ OFI KÍNÁLATA NÉMET NYELVBŐL

AZ OFI KÍNÁLATA NÉMET NYELVBŐL Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ OFI KÍNÁLATA NÉMET NYELVBŐL 1-12. ÉVFOLYAM TANKÖNYVSOROZATOK ÉRETTSÉGI FELADATGYŰJTÉMENYEK EGYÉB GYAKORLÓKÖNYVEK Sorozataink évfolyamonként Deutsch

Részletesebben

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák Történelem Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Óraszám A tanítás anyaga Fejlesztési cél, kompetenciák Tanulói tevékenységek /Munkaformák Felhasznált eszközök

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4.

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4. Óra 1. émakör, tananyag Ismerkedés az új taneszközökkel Ismétlés Hangtani ismeretek MAGYAR NYELV ömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és nyelvhelyesség

Részletesebben

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM Én és a családom: bemutatkozás, a család bemutatása Családi viszonyok, kapcsolatok megnevezése Családtagok bemutatása, megnevezése Testrészek Ruhadarabok

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV EMELT SZINT 5-8. évfolyam

HELYI TANTERV NÉMET NYELV EMELT SZINT 5-8. évfolyam 2013 HELYI TANTERV NÉMET NYELV EMELT SZINT 5-8. évfolyam KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 NÉMET NYELV EMELT SZINT HELYI TANTERVE 5-8. osztály TANKÖNYVEK: Klett

Részletesebben

Az anyanyelvi beszédkultúra tantárgy tanterve. 9. évfolyam, évi 36 óra. Készítette a budapesti Toldy Ferenc Gimnázium magyar munkaközössége 2004.

Az anyanyelvi beszédkultúra tantárgy tanterve. 9. évfolyam, évi 36 óra. Készítette a budapesti Toldy Ferenc Gimnázium magyar munkaközössége 2004. Az anyanyelvi beszédkultúra tantárgy tanterve 9. évfolyam, évi 36 óra Készítette a budapesti Toldy Ferenc Gimnázium magyar munkaközössége 2004. Anyanyelvi beszédkultúra 9. évfolyam, évi 36 óra Bevezetés

Részletesebben

A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai programja

A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai programja ANGOL NYELV - ESTI MUNKAREND Bevezető Az idegen nyelv tanításának és tanulásának céljait a tanulók szükségletei határozzák meg. Ahhoz, hogy a diákok hazánk és a nagyvilág mobilis, többnyelvű polgárai legyenek,

Részletesebben

KÉRDŐÍV KÜLFÖLDI DIÁKOK TAPASZTALATAI A VENDÉGLÁTÓ ORSZÁGBAN. 5. Beszél-e más nyelveket? Kérem adja meg a nyelvtudás fokát is: jó nyelvtudással bír

KÉRDŐÍV KÜLFÖLDI DIÁKOK TAPASZTALATAI A VENDÉGLÁTÓ ORSZÁGBAN. 5. Beszél-e más nyelveket? Kérem adja meg a nyelvtudás fokát is: jó nyelvtudással bír KÉRDŐÍV KÜLFÖLDI DIÁKOK TAPASZTALATAI A VENDÉGLÁTÓ ORSZÁGBAN A. Háttérinformáció 1. Neme 2. Kora Nő Férfi 3. Származási helye (országa) 4. Anyanyelve(i) 5. Beszél-e más nyelveket? Kérem adja meg a nyelvtudás

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

Idegen nyelv- Német nyelv 5-8. évfolyam

Idegen nyelv- Német nyelv 5-8. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Idegen nyelv- Német nyelv 5-8. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: a német nyelv tantárgy oktatása Sarkadi

Részletesebben

BGF idegenforgalmi, pénzügyi, üzleti nyelvvizsga

BGF idegenforgalmi, pénzügyi, üzleti nyelvvizsga BGF idegenforgalmi, pénzügyi, üzleti nyelvvizsga Vizsgaleírás ALAPFOK Írásbeli 1. írott szöveg értése: 20 pont 40 perc Egy-két, összesen 1500-1800 n terjedelmű idegen nyelvű szöveg alapján a vizsgázó a

Részletesebben

NT 56365/NAT SAG ZA SAGOM 1 Tanmenetjavaslat

NT 56365/NAT SAG ZA SAGOM 1 Tanmenetjavaslat NT 56365/NAT SAG ZA SAGOM 1 Tanmenetjavaslat LECKE, 1. lecke 1-7. óra 2. lecke 8-14. óra 3. lecke 15-21. óra Az orosz nyelv helye a nyelvek közt, az ábécé Kiejtési szabályok Nemzetközi szavak Hétköznapi

Részletesebben

ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK. Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport. Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna

ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK. Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport. Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna Intézmény: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium,

Részletesebben

4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam KERszintben

4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam KERszintben IDEGEN NYELVEK Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

A idegen nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve

A idegen nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium A idegen nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Készült a 2/2008 (II. 08.) OM rendelettel módosított 17/2004. (V. 20.) OMrendelettel kiadott

Részletesebben

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM OECONOM GAZDASÁGI SZAKNYELVI VIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM OECONOM GAZDASÁGI SZAKNYELVI VIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM OECONOM GAZDASÁGI SZAKNYELVI VIZSGÁJÁRÓL Az OECONOM GAZDASÁGI SZAKNYELVI VIZSGARENDSZER a Budapesti Corvinus Egyetem nyelvvizsgaközpontja által kifejlesztett és

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály Óra Témakör, tananyag 1. Bevezető óra: ismerkedés az új taneszközökkel 2. Ismétlés: hangtan 3. 4. Ismétlés: a szófajok Ismétlés: szóalaktan 5. Ism.: Az igenevek Tollbamondás 6. Az év eleji tollbamondásértékelése

Részletesebben

EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 624 EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 7. ÉVFOLYAM

EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 624 EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 7. ÉVFOLYAM EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 624 EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 7. ÉVFOLYAM EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 625 CÉLOK ÉS FELADATOK A társadalomismeret ahhoz segít hozzá, hogy tájékozódni tudjunk

Részletesebben

Idegen nyelv- Angol nyelv 5-8. évfolyam

Idegen nyelv- Angol nyelv 5-8. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Idegen nyelv- Angol nyelv 5-8. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: az angol nyelv tantárgy oktatása

Részletesebben

Ma egy 100% életszerű német élethelyzetbe viszlek el! Gyere velem!

Ma egy 100% életszerű német élethelyzetbe viszlek el! Gyere velem! Ma egy 100% életszerű német élethelyzetbe viszlek el! Gyere velem! Ha úgy hozza az élet, hogy irány Németország, Ausztria vagy Svájc, mert ott könnyebbnek látod az életet, akkor állásinterjúra akkor is

Részletesebben

EMBERISMERET ÉS ETIKA

EMBERISMERET ÉS ETIKA Emberismeret és etika emelt szint 0911 É RETTSÉGI VIZSGA 010. október 7. EMBERISMERET ÉS ETIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 1. Esszé

Részletesebben

A német nemzetiségi nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve

A német nemzetiségi nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium A német nemzetiségi nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Készült a 2/201 (III. 29.) EMMI rendelettel módosított 1/2012. (XII. 21.) EMMI rendelettel

Részletesebben

KERÉK ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ GIMNÁZIUM (külsős jelentkezők számára)

KERÉK ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ GIMNÁZIUM (külsős jelentkezők számára) KERÉK ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ GIMNÁZIUM (külsős jelentkezők számára) 2012 2013 Tisztelt Szülők, Kedves Diákok! Örömmel tölt el a gondolat, hogy most, amikor középfokú iskolát

Részletesebben

" JÓ SZOMSZÉDOK A KÖZÖS JÖVŐÉRT " Tartalom

 JÓ SZOMSZÉDOK A KÖZÖS JÖVŐÉRT  Tartalom 1 Tartalom I. A TELJES (MAGYAR ÉS SZERB) MINTA ÖSSZETÉTELE... 3 1. Nemzetiség szerint... 3 2. Az adatfelvétel helyszíne szerint... 4 3. Nemek szerint... 5 II. MAGYAR MINTA ÖSSZETÉTELE... 6 1. Az adatfelvétel

Részletesebben

A nyelvi kompetenciák fejlesztése az egyik alapvető feladata a tanodának.

A nyelvi kompetenciák fejlesztése az egyik alapvető feladata a tanodának. Magyar nyelv és irodalom A nyelvi kompetenciák fejlesztése az egyik alapvető feladata a tanodának. A magyar nyelv sokoldalú, - árnyalt és reflexív ismerete a társadalmi kommunikáció alapja. A nyelv kultúrát

Részletesebben

RENDÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

RENDÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei RENDÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

Angol Tanmenet 2013-14. Bloggers 1. 9. évfolyam

Angol Tanmenet 2013-14. Bloggers 1. 9. évfolyam Angol Tanmenet 2013-14 Bloggers 1. 9. évfolyam BLOGGERS 1. TANMENET (heti óraszám: 5) LECKE, ÓRA SORSZÁMA 1. lecke 1-5. óra Hi, there! 6-10. óra 11-15. óra 2. lecke 16-20. óra Typical days 21-25. óra 26-30.

Részletesebben

AZ ANGOL NYELV 4 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE

AZ ANGOL NYELV 4 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE Célok és feladatok Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A

Részletesebben

NÉMET NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM

NÉMET NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM NÉMET NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM Célok és feladatok A német nyelv oktatása sajátos jellegével az oktatási és nevelési rendszer szerves részeként hozzájárul a tanulók személyiségének fejlesztéséhez és

Részletesebben

Helyi tanterv 1. idegen nyelv NÉMET (8 éves képzés) 2013 előtt. Heti óraszámok:

Helyi tanterv 1. idegen nyelv NÉMET (8 éves képzés) 2013 előtt. Heti óraszámok: Helyi tanterv 1. idegen nyelv NÉMET (8 éves képzés) 2013 előtt Heti óraszámok: 5. osztály: heti 7 óra 6. osztály: heti 7 óra 7. osztély: heti 5 óra 8. osztály: heti 5 óra 9. osztály, heti 3 óra 10. osztály,

Részletesebben

NÉMET NYELV ÉS IRODALOM

NÉMET NYELV ÉS IRODALOM NÉMET NYELV ÉS IRODALOM Az alábbi kerettanterv a négy évfolyamos gimnáziumok és szakközépiskolák számára készült. A német nemzetiségi nevelés alapvető feladata a nyelv, mint változó rendszer megismerése,

Részletesebben

HELYI TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ (NY) ÉVFOLYAM SZÁMÁRA

HELYI TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ (NY) ÉVFOLYAM SZÁMÁRA HELYI TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ (NY) ÉVFOLYAM SZÁMÁRA I. Célok és feladatok Alapelvek, célok A nyelv az emberi kommunikáció, a gondolkodás előfeltétele és legfőbb eszköze,

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható

Részletesebben

1. Az angol nyelv tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret

1. Az angol nyelv tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 1. Az angol nyelv tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 5. évfolyam: Tematikai egység rövid címe Kerettantervi óraszám Helyi többlet- óraszám (±) Témakör összidőkerete

Részletesebben

Az oktatási módszerek csoportosítása

Az oktatási módszerek csoportosítása 1 Az oktatási módszerek csoportosítása 1. A didaktikai feladatok szerint: Új ismeretek tanításának/tanulásának módszere A képességek tanításának/tanulásának módszere Az alkalmazás tanításának/tanulásának

Részletesebben

TÖRTÉNELEM II. A VIZSGA LEÍRÁSA

TÖRTÉNELEM II. A VIZSGA LEÍRÁSA TÖRTÉNELEM II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 90 pont 60 pont 90 pont 60 pont A

Részletesebben

Tanmenet. Kínai, mint második idegen nyelv

Tanmenet. Kínai, mint második idegen nyelv Tanmenet Kínai, mint második idegen nyelv Az óra címe: Kínai, mint második idegen nyelv Évfolyam: 11. évfolyam Óraszám: heti 3 tanóra 43 héten keresztül: 129 tanóra/év Óraadó: Az óra rövid leírása: Az

Részletesebben

DaF-tervezet Alsó tagozat

DaF-tervezet Alsó tagozat Deutsche Schule Budapest DaF-tervezet Alsó tagozat A német mint idegen nyelv (DaF Deutsch als Fremdsprache) oktatása az 1.-4. osztályokban Tartalom 1. Kommunikációs részkompetenciák... 2 1.1. Hallás utáni

Részletesebben

Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola

Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Postai cím: 8201 Veszprém, Pf: 415. Intézményi azonosító: FI 34533 Adószám: 18916948-2-19 OTP Bank 11748007-20102269 Tel.: +36-88-542-700

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági szaknyelv (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. Tanév (2014/2015) I. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági szaknyelv (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. Tanév (2014/2015) I. félév évfolyam III. PSZ-GM szak szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági szaknyelv (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Gazdasági szaknyelv(angol)

Részletesebben

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ Az opcionális/választható tantárgy neve: Napsugár-böngésző Műveltségi terület: Nyelv és

Részletesebben

JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK Az emberi erőforrások miniszterének 39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelete a felsőoktatási szakképzések képzési és kimeneti követelményeiről 1.

Részletesebben

Angol Tanmenet 2013-14. 11. évfolyam

Angol Tanmenet 2013-14. 11. évfolyam Angol Tanmenet 2013-14 11. évfolyam Készítette: Angoltanár Jóváhagyta: Igazgató Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012. (XII. 21.) EMMI

Részletesebben

IDEGEN ANGOL NYELV 0. ÉVFOLYAM 5-8. ÉVFOLYAM 172

IDEGEN ANGOL NYELV 0. ÉVFOLYAM 5-8. ÉVFOLYAM 172 IDEGEN ANGOL NYELV 0. ÉVFOLYAM 5-8. ÉVFOLYAM 172 IDEGEN ANGOL NYELV 0. évfolyam5-8. évfolyam Célok és feladatok Az ötödik évfolyam megkezdésekor már minden diák (legalább) egy éve tanulja az idegen nyelvet.

Részletesebben

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások Környezetünk védelmében: A környezetbarát az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három oktatási intézményében PIARISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

NÉMET NYELV II. A VIZSGA LEÍRÁSA

NÉMET NYELV II. A VIZSGA LEÍRÁSA NÉMET NYELV II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 117 pont 33 pont 120 pont 30 pont

Részletesebben

2010. Demokrácia moduláris program. Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Zeneművészeti és Táncművészeti Intézmény, Gyömrő

2010. Demokrácia moduláris program. Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Zeneművészeti és Táncművészeti Intézmény, Gyömrő 2010. Demokrácia moduláris program Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Zeneművészeti és Táncművészeti Intézmény, Gyömrő A témaválasztás indoklása: Demokrácia moduláris program 2009/2010-es tanév

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK 1 Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: FRANCIA NYELVI REFERENS

Részletesebben

Europa entdecken. A moduláris program neve: Felfedezni Európát Idegennyelvi modul Országismeret

Europa entdecken. A moduláris program neve: Felfedezni Európát Idegennyelvi modul Országismeret Europa entdecken A moduláris program neve: Felfedezni Európát Idegennyelvi modul Országismeret A modul megvalósításának helye: Jókai Mór Általános Iskola Budapest A modul megvalósításának időpontja: 2010.

Részletesebben