A német nemzetiséginyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A német nemzetiséginyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve"

Átírás

1 Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium A német nemzetiséginyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Készült a 2/2008 (II. 08.) OM rendelettel módosított 17/2004. (V. 20.) OMrendelettel kiadott kerettanterv alapján A kerettanterv javasolt óraszámai 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam heti éves heti éves heti éves heti éves összesen Készítette az idegen nyelvi munkaközösség A tantárgy helyi tantervének óraszámai 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam heti éves heti éves heti éves heti éves összesen A kerettanterv által javasolt óraszámokon felüli idő csak gyakorlásra, a tananyag elmélyítésére fordítható

2 9. évfolyam Tematikai egység címe órakeret Az iskola A lakás A család A fiatalok problémái A bevásárlás Az étkezés Az egészség Természet és környezet Az iskola A lakás A család A fiatalok problémái évfolyam Tematikai egység címe órakeret Az iskola A lakás A család A fiatalok problémái A bevásárlás Az étkezés Az egészség Természet és környezet Az iskola A lakás A család A fiatalok problémái 8

3 11. évfolyam Tematikai egység címe órakeret Az iskola 3 A lakás 3 A család 3 A fiatalok problémái 3 A bevásárlás 3 Az étkezés 3 Az egészség 3 Természet és környezet 3 Az iskola 3 A lakás 3 A család 3 A fiatalok problémái évfolyam Tematikai egység címe órakeret Az iskola 3 A lakás 4 A család 2 A fiatalok problémái 3 A bevásárlás 2 Az étkezés 3 Az egészség 3 Természet és környezet 2 Az iskola 2 A lakás 2 A család 3 A fiatalok problémái 3

4 A kisebbségi nyelv és irodalom (Hagyományos nyelvoktató forma) A fejlesztési feladatok szerkezete A fejlesztési feladatok minden nyelvelsajátítási szinten a következő egységekből állnak: - beszédértés, - beszédkészség, - olvasásértés, - írás. Fejlesztési feladatok A kisebbségi nyelv tanításának és tanulásának alapvető célja a kommunikatív nyelvi kompetenciák kialakítása. A kommunikatív nyelvi kompetencia fogalma azonos a használható nyelvtudással. Az adott szituációnak megfelelő nyelvhasználati képességet jelentik, amelyek mérése és értékelése a négy nyelvi alapkészségen (hallás, beszéd, olvasás és írás) keresztül lehetséges. A kommunikatív nyelvi kompetenciák fejlesztése a következőket jelenti: (1) a kötelező oktatás végére a tanulók legyenek képesek a kisebbségi nyelvet másodnyelvként személyes, oktatási, közéleti és szakmai kontextusban megfelelően használni; (2) a nyelvtanulás során a tanulókban alakuljon ki és maradjon ébren a kedvező attitűd és motiváció a nyelvtanulás, a kisebbségi nyelv, az azon a nyelven beszélő emberek és kultúrájuk megismerésére, az identitástudat fejlesztésére; (3) a tanulók legyenek képesek nyelvtudásukat egész életükön át önállóan fenntartani, fejleszteni. A nyelvtanulás folyamata a NAT bevezetőben megfogalmazott kulcskompetenciákra épül, melyek magukba foglalják az alaptanterv műveltségi területeinek tartalmait, ismereteit és a fejlesztendő készségeket, képességeket. A kommunikatív nyelvi kompetencia integrálja a tanulási képességet és az anyanyelvi kompetenciát. Az alaptanterv a közoktatás kétéves szakaszaira (., 8., 10. és 12. évfolyamok végére) minden diák számára a minimális szintet határozza meg, melyet a négy alapkészség területén kell teljesíteni. A helyi tantervekben a lehetőségeknek megfelelően ennél magasabb szint is előírható egy vagy több alapkészség területén. A kisebbségi nyelv követelményeit szintén a helyi tantervekben kell meghatározni. A témaköröket és a tanterv egyéb tartalmait az alaptantervre épülő programoknak kell meghatározniuk. A szintek összhangban vannak az európai hatfokú skálán meghatározott szintekkel. A hagyományos kisebbségi nyelvoktatás esetén a tankötelezettség végére a tanulónak magasabb szintű, önálló nyelvhasználóvá kell válnia (B2). A bővített kisebbségi nyelvoktatás esetén az európai hatfokú skálán a mesterfokú nyelvhasználói szintek elérése (C1, C2) a közoktatásban alapfeladat. Az alaptantervi követelmények az általános iskola végére minden diák számára legalább a B1 vagy B2 szint elérését tűzik ki célul. A évfolyamra az európai középszint (B2) vagy a mesterfokú nyelvhasználói szint (C1 vagy C2) elérése a cél. Kisebbségi nyelv Hagyományos nyelvoktató forma Bővített nyelvoktató forma 12. évfolyam B2 C1, C2 Az európai minimumszint fele: A1 Ezen a szinten a diák megérti és használja a gyakoribb mindennapi kifejezéseket és a nagyon alapvető fordulatokat, amelyeknek célja a mindennapi szükségletek konkrét

5 kielégítése. Be tud mutatkozni, és be tud mutatni másokat. Képes egyszerű interakcióra, amennyiben a másik személy lassan, világosan beszél és segítőkész. Beszédértés Megérti a tanár egyszerű utasításait, az ismerős szavakat, fordulatokat, melyek személyére, családjára, közvetlen környezetére, a kisebbségre vonatkoznak. Legyen képes megoldani a hallás utáni értési feladatokat. Beszédkészség Képes legyen megszólalni a kisebbség nyelvén, fokozatosan növekedjen beszédbátorsága és önbizalma. Képes legyen egyszerű beszélgetésben részt venni, amennyiben a partner lassan, jól artikulálva beszél. Képes feltenni és megválaszolni egyszerű kérdéseket ismerős témára és helyzetre vonatkozóan. Lakóhelyét, ismerőseit képes egyszerű fordulatokkal leírni, információt adni és kérni valós beszédhelyzetekben. Megértési problémák esetén tudjon segítséget kérni. Mondjon el emlékezetből néhány dalt, mondókát, verset az adott nyelven. Olvasásértés Megérti az ismerős szavakat, egyszerű mondatokat feliratokon, reklámokban, katalógusokban. Ébredjen fel érdeklődése népcsoportja kultúrája iránt. A megértést cselekvéssel, szóban vagy írásban jelezze vissza. Legyen gyakorlata egyszerű, ismert nyelvi elemekből álló szöveg néma olvasással történő megértésére. Tudjon egy adott szövegből egyszerű információkat kiemelni. Írás Képes a kisebbségi nyelven egyszerű szöveg lemásolására és tollbamondás után helyes leírására. Tudjon egyszerű, tényszerű információkat írni az adott nyelven. Képes minta alapján több mondatból álló, összefüggő szöveget írni (párbeszéd, üzenet, üdvözlő képeslap, bemutatkozás). Képes egyszerű nyomtatványt kitölteni. Az európai alapszint: A2 Ezen a szinten a diák megért olyan mondatokat és gyakrabban használt kifejezéseket, amelyek az őt közvetlenül érintő területekhez kapcsolódnak: nagyon alapvető személyes és családdal kapcsolatos információk, a kisebbségre vonatkozó információk, vásárlás, helyismeret, állás, foglalkozás. Az egyszerű és begyakorolt nyelvi helyzetekben tud kommunikálni úgy, hogy egyszerű és direkt módon információt cserél családi, kisebbségi vagy mindennapi dolgokról. Tud egyszerű nyelvi eszközöket használva beszélni saját hátteréről, szűkebb környezetéről, a kisebbségi közösségről és a közvetlen szükségleteivel kapcsolatos dolgokról. Beszédértés Megérti a leggyakoribb fordulatokat és szókincset, ha számára ismert, közvetlen dologról és a kisebbségi közösségről van szó. Megérti a rövid, világos és egyszerű üzenetek, bejelentések, egyéb gyakori szövegek lényegét. Beszédkészség Részt tud venni egyszerű, begyakorolt, hétköznapi témáról szóló beszélgetésben, mely közvetlen információcserét igényel ismert tevékenységgel kapcsolatban. Képes magát megértetni társasági beszélgetésben. Röviden le tudja írni például családját, lakóhelyét, a kisebbségi közösséget, tanulmányait. Olvasásértés

6 Megérti rövid, egyszerű szövegek, köztük történetek lényegét. A kért információt ki tudja keresni. Képes a kisebbség nyelvén való kifejező olvasásra (megfelelő hangsúlyokkal, a szöveg lényegének visszaadásával). Írás Rövid feljegyzéseket, üzeneteket, magánlevelet tud írni. Az európai küszöbszint: B1 (önálló nyelvhasználó) Ezen a szinten a diák megérti a fontosabb információkat a világos, standard szövegekben, amelyek ismert témáról szólnak és gyakori helyzetekhez kapcsolódnak a munka, az iskola, a szabadidő, a kisebbség helyzete terén. Elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, amely a nyelvterületre történő utazás során adódik. Egyszerű, összefüggő szöveget tud alkotni ismert vagy az érdeklődési körébe tartozó témában. Le tudja írni az élményeit, a különböző eseményeket, álmokat, a reményeit és ambícióit, továbbá röviden meg tudja indokolni a különböző álláspontokat és terveket. Beszédértés A köznyelvi beszédet főbb vonalaiban megérti, ha az rendszeresen előforduló, számára ismert témáról szól. Megérti a legfontosabb információkat olyan rádió- és tévéműsorokban, melyek aktuális eseményekről, illetve az érdeklődési köréhez vagy tanulmányaihoz kapcsolódó témákról, a kisebbségről szólnak, és melyekben viszonylag lassan és világosan beszélnek. Beszédkészség Részt tud venni a nyelvterületen utazás közben felmerülő helyzetekben, valamint ismerős, mindennapi témákról adódó beszélgetésekben felkészülés nélkül. Egyszerű, összefüggő fordulatokkal el tudja mondani élményeit, céljait. Röviden meg tudja indokolni és magyarázni a véleményét, el tud mondani egy történetet, és véleményét meg tudja fogalmazni. Olvasásértés Megérti olyan nyelvileg összetettebb szövegek lényegét, illetve a bennük lévő információt, melyek hétköznapi témákkal kapcsolatosak, gyakori témákkal foglalkoznak. Képes a szövegeket feldolgozni (tanórán tanári segítséggel, illetve házi olvasmányként). Megérti az eseményekről, érzelmekről, véleményekről szóló írásokat. Képes néhány irodalmi alkotás (vers, novella, elbeszélés, regény) értelmezésére az adott népcsoport kultúrájából. A kisebbségi népcsoport nyelvén olvassa a hazai és az anyanemzet irodalmát, annak fontosabb témáit be tudja mutatni. Írás Meg tud fogalmazni egyszerű, rövid, összefüggő szöveget ismert, hétköznapi témákban. Képes az adott nyelv alapvető nyelvi és nyelvhelyességi törvényszerűségeinek alkalmazására. Össze tudja hasonlítani a magyar nyelvet és a kisebbségi nyelvet. Be tud számolni élményeiről, véleményéről. Az adott nép kultúrájáról szóló alkotásokon keresztül be tudja mutatni az adott nép szellemiségét. Tudásszintjének megfelelően képes egyszerűbb szövegek fordítására. Az európai középszint: B2 (önálló nyelvhasználó) Ezen a szinten a diák megérti az összetett konkrét vagy elvont témájú szövegek gondolatmenetét, beleértve a szakterületének megfelelő szakmai beszélgetéseket, a kisebbségpolitikai aktuális témákat is.

7 Folyamatos és természetes interakciót tud kezdeményezni és fenntartani anyanyelvű és kisebbségi autentikus beszélővel, mely egyik félnek sem megterhelő. Képes világos és részletes szöveget alkotni széles témakörben, véleményét képes aktuális témákról kifejteni a lehetséges előnyök és hátrányok részletezésével. Beszédértés Megérti a hosszabb előadást, képes követni az összetett érvelést. Megérti a rádió és tévé aktuális eseményekről szóló hírműsorait, valamint a köznyelvet használó játékfilmek többségét. Követni tudja az autentikus kisebbségi vagy anyanemzetből származó beszélő gondolatmenetét. Beszédkészség Folyékonyan és természetesen tud beszélgetést folytatni kisebbségi és anyanemzetből származó beszélőkkel mindennapi témákról felkészülés nélkül. Részletesen ki tudja fejteni, meg tudja indokolni, magyarázni és védeni a véleményét, el tud mondani egy történetet, be tud számolni aktuális kisebbségpolitikai eseményekről. Olvasásértés Megérti a jelenkor problémáival kapcsolatos szövegek (cikkek, beszámolók, narratívák) lényegét, illetve a bennük lévő információt, érvelést. Megérti az eseményekről, érzelmekről, véleményekről szóló irodalmi prózai szövegeket. Írás Képes világosan fogalmazni részletes, összefüggő szöveget a jelenkor problémáival és érdeklődésével kapcsolatos témákban. Vissza tudja adni írásban is egy-egy a kisebbség nyelvén írt irodalmi alkotás lényegét. Be tud számolni élményeiről, képes kifejteni véleményét, érvelni egy álláspont mellett és ellen. Fordítási feladatok megoldásokra képes mindennapi és aktuális témákban. A mesterfokú nyelvhasználói szintek (C1-C2) Elérésük a bővített kisebbségi nyelvoktatás célja a kötelező iskoláztatás végére. A követelményeket a helyi tantervekben kell meghatározni úgy, hogy a kompetenciák legalább negyven százalékát az adott kisebbség nyelvével, irodalmával, kultúrájával kapcsolatos témakörök követelményei szerint lehessen mérni.

8 A fejlesztési feladatok szerkezete 1. Ismeretszerzés, tanulás 2. Kritikai gondolkodás 3. Kommunikáció 4. Tájékozódás térben-időben 5. A tartalom kulcselemei. Reflexiót irányító kérdések Fejlesztési feladatok 1. Ismeretszerzés, tanulás A kisebbségi népismeret (Minden oktatási forma számára) évfolyam Ismeretszerzés irányított beszélgetésekből, tárgyak, épületek, képek közvetlen megfigyeléséből, hallott és olvasott elbeszélő szövegekből, filmekből, a tömegkommunikációs eszközökből. Információk gyűjtése adott témához, projekthez könyvtárban, médiatárban, múzeumban, az interneten. A gyűjtött információk önálló rendszerezése, értelmezése és bemutatása. Tudja magyarázni a kisebbség szimbólumait, bemutatni jelentősebb ünnepeit, szokásait. A történelmi múlt rekonstruálása különböző jellegű források alapján. A tanultak felhasználása új feladathelyzetekben. 2. Kritikai gondolkodás évfolyam Társadalmi-történelmi problémák felismerése és megfogalmazása, a tanult ismeretek problémaközpontú elrendezése. Önálló állásfoglalás és érvelés, különböző, a kisebbség sorsát meghatározó nézetekről, cselekedetekről. Szépirodalmi, publicisztikai, kisebbségpolitikai munkák összevetése, kritikai feldolgozása. Szövegek, filmek stb. vizsgálata a történelmi hitelesség szempontjából. Kisebbségi társadalmi csoportok, intézmények viselkedésének elemzése. A hazai kisebbségi és emberi jogi rendszer értékelése a saját értékrendnek megfelelő szempontok alapján. Az adott kisebbség nemzetközi kapcsolatainak kritikai bemutatása múltban és jelenben. Naprakész tájékozottság aktuális kisebbségpolitikai és emberi jogi jelenségekről. Azok összehasonlítása strukturális és funkcionális szempontok alapján. A jövő trendjeinek felvázolása. Az adott kisebbség anyaországon kívüli jelenlétének ismerete, bemutatása, a megismert jelenségek rendezése okok és okozatok, hasonlóságok és különbségek, szándékok és következmények szerint.

9 3. Kommunikáció évfolyam Beszélgetés és vita egy-egy kisebbségpolitikai, emberi jogi témáról. A vita során a véleménykülönbségek tisztázása, a saját álláspont gazdagítása, továbbfejlesztése mások véleményének figyelembevételével, a tolerancia gyakorlása. Beszámoló, kiselőadás tartása a kisebbségi irodalomból, a kisebbségi publicisztikából, a sajtó, a rádió- és a tévéműsorok alapján. Önállóan gyűjtött képekből összeállítás, tabló és magyarázat készítése. 4. Tájékozódás térben - időben évfolyam A történelmi korszakok nevének használata. Az idő ábrázolása téri- vizuális eszközökkel. Néhány kiemelt esemény időpontjának ismerete. A tanultak elhelyezése az időben a kiemelt időponthoz képest. Események, jelenségek, személyek időrendbe állítása. Különböző időszakok történelmi térképeinek összehasonlítása, a változások hátterének feltárása. A történelmi tér változásainak leolvasása (pl. nemzetiségek megoszlását ábrázoló) térképekről. Egyszerű térképvázlatok rajzolása szöveges információforrások alapján. Különböző időszakok történelmi térképeinek összehasonlítása, a változások hátterének feltárása. 5. A tartalom kulcselemei Legyen alkalmuk a tanulóknak ismereteket szerezni a nemzetiségi helyi hagyományokról, kulturális emlékhelyekről, a lakóhely múltjáról, országos rendezvényekről. Ismerjék a művelődéstörténetet, a kisebbség történetének fontosabb fordulópontjait. Ismerjék meg a 20. század néhány jelentős történelmi, irodalmi személyiség átfogó pályaképét. Folytassanak kommunikációt olyan témakörökről, mint érdekérvényesítés, az érdekképviselet lehetőségei, az önazonosság vállalása és a kettős kötődés kérdése, a hagyományok ápolásának és átadásának nehézségei (pl. vegyes házasságban, szórványban). Ismerjék meg a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvényt, továbbá az állami, társadalmi intézmények a kisebbségi jogokkal kapcsolatos hatáskörét és a kulturális autonómia fogalmát.. A reflexiót irányító kérdések Legyen alkalmuk a tanulóknak arra, hogy választ keressenek olyan kérdésekre, mint a következők: - Hogyan élhetnek együtt különböző kultúrák, vallások, népek? Milyen lehetőségei és akadályai vannak a kultúrák közötti kommunikációnak? - Hányféle közösségi identitása lehet egy embernek? - Melyek az érdekképviselet lehetőségei - Milyen lehetőségek vannak az anyanemzettel való kapcsolattartásra? - Hogyan lehet a hagyományokat továbbadni? Lehet-e helye a régi tárgyaknak a modern lakásban? - Milyen útjai vannak az önmegvalósításnak?

10 Fejlesztési feladatok 1. Beszédértés 1.2. Német nyelv és irodalom Hagyományos nyelvoktató forma évfolyam Rádió- és tv-műsorok közléseinek megértése. Ismeretterjesztő és játékfilmek tartalmának megértése. Német irodalmi és nyelvjárási szövegek tartalmának megértése. Irodalmi alkotások dramatizált előadásainak követése. Német anyanyelvi előadóművészek produkcióinak (hangjáték, színházi előadás, irodalmi est) követése. Viták pro és kontra álláspontjának megértése. A fontos és mellékes információk megkülönböztetése. A beszédstílusból következtetés a beszédpartnerek közti viszonyra. 2. Beszédkészség évfolyam Beszélgetés, vitázás hétköznapi témákról kortársakkal és anyanyelvi partnerrel. Kapcsolatteremtés, véleményformálás, élménybeszámoló, történet elmesélése a megfelelő szókincs alkalmazásával. Képek és ábrák segítségével egy témakörről beszélni. Beszámoló német nemzetiségi eseményekről, kulturális programokról, a rádió és a tv nemzetiségi adásairól. Hétköznapi szövegek tolmácsolása. 5- vers memorizálása. 3. Olvasásértés évfolyam Olvasott szakszövegek és rövid irodalmi művek tartalmának összefoglalása, véleményformálás, érvelés mellette vagy ellene. Ifjúsági folyóiratok cikkeinek megértése. Rövid szépirodalmi művek önálló elolvasása utáni értelmezése, értékeik felismerése. 4. Írás évfolyam Szövegszerkesztési módszerek továbbfejlesztése (hivatalos levél, önéletrajz, külső és belső jellemzés). Élménybeszámoló írása egy-egy magyarországi német irodalmi alkotás tartalmáról, mondanivalójáról, értékeiről. Nyelvtani, nyelvhelyességi, stilisztikai és helyesírási alapos ismeretek használata. Fordítás németről magyarra és magyarról németre szótár segítségével.

11 Fejlesztési feladatok 1. Információszerzés és feldolgozás 2. Német népismeret (Valamennyi oktatási forma) évfolyam A német és a magyar történelem kronologikus tanórai feldolgozása során a párhuzamok és eltérések, valamint a kölcsönhatások tudatosítása. A magyarországi németség történelmi szerepének áttekintése, a betelepítéstől a jelenkorig. Ok és okozati összefüggés feltárása emberi sorsok bemutatásán keresztül. A német kisebbség kultúrájának bemutatása, saját, ill. gyűjtött élmények és tapasztalatok beépítésével. A nyelv és az identitás összefüggésének felismerése, irodalmi, zenei és képzőművészeti alkotások, valamint a média és más elektronikus információhordozóinak segítségével. Kutatómunka a hazai és európai kisebbségpolitika aktuális kérdéseinek értelmezéséről és megjelenési formáiról. Kutatómunka az érettségi témakörei kapcsán bármely témában: egyéni és csoportos projektek kivitelezése. Szakirodalom feldolgozása, a jegyzetelés, lényegkiemelés elsajátítása. A szakirodalmi hivatkozások jelölésének alkalmazása. 2. Kritikai gondolkodás évfolyam Állásfoglalás és érvelés a németség sorsfordulóinak értékeléséről folytatott vitában. Források, történelmi és publicisztikai írások elemzése során az ok-okozati viszonyok feltárása, A történelmi hitelesség vizsgálata szépirodalmi művek és filmek üzenetében. Önálló vélemény kialakítása a német kisebbség múltjáról és jelenéről, az életmód, a kultúra és a politika témaköreinek vitás kérdéseiben. Megalapozott, hiteles kisebbségkép kialakítása. A hazai és nemzetközi kisebbségpolitika kritikai bemutatása, az interkulturális tanulás lehetőségeinek kiaknázásával. Az 1993-as kisebbségi törvény és módosításainak ismerete, az abban megfogalmazott jogok és kötelezettségek értelmezése, naprakész alkalmazása. A magyarországi németség és az anyanemzet kapcsolatrendszerének a fiatalokat érintő lehetőségeinek ismerete és a velük való élni tudásra késztetés kialakítása. A magyarországi németség szülőföldjén maradására, nyelvének és kultúrájának megtartására irányuló tudatos nevelés és felkészítés folyamatának lépései, a kritikai gondolkodás és felelősségérzés kialakítása a család, a közoktatás, valamint a német önkormányzatok, az egyesületek és a média alapvető, közösen megoldandó feladata. A hazai kisebbségi és emberi jogi rendszer értékelése a saját értékrendnek megfelelő szempontok alapján. Az adott kisebbség nemzetközi kapcsolatainak kritikai bemutatása múltban és jelenben. Naprakész tájékozottság aktuális kisebbségpolitikai és emberi jogi jelenségekről. Azok összehasonlítása strukturális és funkcionális szempontok alapján. A jövő trendjeinek felvázolása. Az adott kisebbség anyaországon kívüli jelenlétének ismerete, bemutatása.

12 3. Kommunikáció évfolyam Kisebbségi témákról folyó vitákban való aktív részvétel, érvelés a saját álláspont mellett. Tudósítás a németség kulturális és politikai eseményeiről. Interjúkészítés művészekkel és politikusokkal aktuális kérdésekről. Kisebbségtörténeti és néprajzi kutatómunka eredményének előadása szóban és írásban. Beszámoló a német rádió és tévéműsorok, valamint a német nyelvű sajtó témaválasztásairól és az objektív tájékoztatásáról. Vélemény formálása. Önálló gyűjtőmunka feldolgozása projektbemutatóra vagy tematikus kiállításra. Önálló gyűjtőmunka bemutatása, az eredmények megvédése. Szokások dramatizált előadása iskolai rendezvényeken. 4. Tájékozódás térben és időben évfolyam Pontos tájékozódás térben és időben: történelmi események helye és ideje. A hazai németség területi elhelyezkedése a betelepítéstől napjainkig. A népcsoport helyzetének elemzése a történelem során és a mai helyzet kapcsán különböző adatok és ismerethordozók tükrében (népszámlálási adatok, sajtó, internet). A népcsoport intézményei honlapjairól információk gyűjtése. 5. A tartalom kulcselemei évfolyam A történelmi sorsfordulók a németség történetében. A népcsoport helye és szerepe az anyaországgal és Európával való kapcsolatban. Művészeti alkotások (irodalmi, képzőművészeti). A népszokások és azok eredetének mélyebb szintű ismerete. Jártasság a nyelv és identitás témaköreiben. Kisebbségek Magyarországon: iskolarendszer, a népcsoportok helyzete, kisebbségpolitika. Azonosságtudat kifejezése.. A reflexiót irányító kérdések: énkép, önismeret, azonosságtudat évfolyam Formája: a tanulók vállalják hovatartozásukat és tudják azt kifejezésre juttatni. Legyenek nyitottak más nyelvek és kultúrák iránt. Ismerjék saját gyökereiket és legyen pozitív jövőképük. Ismerjék a nyelvtudás és a népcsoporthoz való tartozás lehetőségeit, ezzel kapcsolatos kötelességeiket. Legyen jellemző a tolerancia, alakuljon ki a konfliktuskezelés, problémamegoldás képessége. Deutsche Sprache und Literatur (für den traditionellen Minderheitenunterricht) Entwicklung sprachlicher Fertigkeiten Traditioneller Sprachunterricht

13 1. Hörverstehen Jahrgänge 9-12 Verstehen der Mitteilungen von Radio- und Fernsehsendungen. Verstehen der Inhalte von populärwissenschaftlichen und Spielfilmen. Verstehen der Inhalte von Texten der deutschen Literatur und der Mundarten. Verfolgen dramatisierter Aufführungen literarischer Werke. Produktionen muttersprachlicher Künstler (Hörspiel, Theateraufführung, literarischer Abend) folgen können. In Diskussionen Pro- und Kontraargumente verstehen., zwischen wichtigen und unwichtigen Informationen unterscheiden können. Aus dem Sprachstil auf die Beziehung der Gesprächspartner schließen. 2. Sprechfertigkeit Jahrgänge 9-12 Gespräche und Diskussionen mit einem Muttersprachler über verschiedene Alltagsthemen führen. Mit Anwendung eines adäquaten Wortschatzes Kontakte knüpfen, Meinungen formulieren, über Erlebnisse berichten, Geschichten erzählen. Mit Hilfe von Bildern und Zeichnungen über ein Themenkreis sprechen. Berichten über Ereignisse, Kulturprogramme, Radio- und Fernsehsendungen der Ungarndeutschen. Dolmetschen von Alltagstexten. 5- Gedichte rezitieren. 3. Leseverstehen Jahrgänge 9-12 Den Inhalt von gelesenen Fachtexten und kurzen literarischen Werken mit Hilfe eines Wörterbuches zusammenfassen, Meinungen formulieren, pro oder kontra argumentieren. Verstehen von Artikeln aus Jugendzeitschriften. Kurze belletristische Werke nach dem selbstständigen Lesen interpretieren, ihre Werte erkennen. 4. Schreiben Jahrgänge 9-12 Weiterentwicklung der Methoden des Verfassens von Texten (offizieller Brief, Lebenslauf, innere und äußere Charakterisierung). Verfassen eines Erlebnisberichts über den Inhalt, die Aussage und die Werte je 1 literarischen Werks ungarndeutscher Autoren. Die Grammatik, sprachliche Korrektheit, Stilistik, und Orthographie gründlich kennen und anwenden. Übersetzen aus dem Deutschen ins Ungarische und aus dem Ungarischen ins Deutsche mit Wörterbuch.

14 Deutsche Sprache und Literatur für den erweiterten traditionellen Sprachunterricht Entwicklung sprachlicher Fertigkeiten 1. Hörverstehen Jahrgänge 9-12 Verstehen von Texten verschiedener Themenkreise, z.b. Probleme der Jugendlichen, Natur- und Umweltschutz, Dienstleistungen, Reisen, Feste, Freizeit, Freundschaft, Liebe, Toleranz, Religionen, Künste, deutschsprachige Länder, Europäische Union, Zukunft der Ungarndeutschen, literarische Werke des 20. Jahrhunderts. Nach Verstehen des Textes die eigene Meinung, den eigenen Standpunkt formulieren. Verstehen von deutschen Filmen, Theateraufführungen, Autorenlesungen, von fachlichen Vorträgen (über Geschichte, Musik und Kunst), ihre Mitteilungen und Aussagen zusammenfassen. 2. Sprachfertigkeit Jahrgänge 9-12 Äußerung des Standpunktes, der Meinung über die oben aufgeführten Themen mit Anwendung adäquater sprachlicher Formen und Germanismen. Ein Referat zusammenstellen und sprachlich anspruchsvoll formuliert vortragen. Das Wesentliche aus populärwissenschaftlichen und belletristischen Texten erfassen und wiedergeben. Dialoge über ein oben aufgeführtes Thema mit einem Muttersprachler führen. Über prominente Persönlichkeiten (Politiker, Dichter, Schriftsteller, bildende Künstler, Geistliche) der Ungarndeutschen berichten, mit ihnen Interviews führen. Dolmetschen in Alltagssituationen. 3. Leseverstehen Jahrgänge 9-12 Literarische Werke deutscher und ungarndeutscher Autoren lesen, folgende Inhalte und Gattungen kennen: in verschiedenen Epochen geschriebene Gedichte - über Liebe, Natur, Heimat - kurze Lektüren, Kurzgeschichten, Balladen, Fabeln, Lesen von ein-zwei Romanen der Jugendliteratur oder Dramen von den im 20. Jahrhundert geschriebenen Werken deutscher Autoren. Werke ungarndeutscher Autoren, die sich mit der Sprache und Identität, mit der Naturlyrik, mit den Schicksalswegen und Schicksalsschlägen beschäftigen, deren Aussagen und Werte in die Gestaltung des Identitätsprozesses einzubauen sind, kennen lernen. Erkennen der Mundarten. Erweiterung landeskundlicher Kenntnisse durch das Lesen der deutschsprachigen Presse. 4. Schreiben Jahrgänge 9-12 Verschiedene Schreibtechniken (Zusammenfassen, Systematisieren, Komprimieren, Anfertigung von Notizen) kennen und anwenden. Gelesene literarische, allgemeine und Fachtexte nach vorgegebenen Gesichtspunkten zusammenfassen. Referate schreiben mit Einbeziehung der Fachliteratur. Fremde Texte mit Wörterbuch übersetzen. Texte über ein beliebiges Thema verfassen, dabei die Kenntnisse der Grammatik, sprachlichen Korrektheit, Stilistik, Wörterbuchbenutzung und Orthographie sicher anwenden.

15 Minderheitenkunde (für alle Unterrichtsformen) Entwicklung sprachlicher Fertigkeiten 1. Erwerben von Kenntnissen, Lernen Jahrgänge 9-12 Chronologisches Behandeln der deutschen und ungarischen Geschichte im Unterricht, auf Gemeinsamkeiten und Abweichungen, sowie Wechselwirkungen hinweisen. Verfolgen der historischen Rolle der Ungarndeutschen von der Ansiedlung bis zur Gegenwart. Aufdeckung kausaler Zusammenhänge durch menschliche Schicksale. Vorstellung der Kultur der deutschen Minderheit mit Einbeziehung eigener Erlebnisse und Erfahrungen. Erkennen des Zusammenhanges von Sprache und Identität mit Hilfe von Werken der Literatur, der Musik und der bildenden Künste, sowie von neuen Informationsträgern der Medien. Forschungsarbeit als Grundlage für Projekte im Bereich der aktuellen Fragen der ungarischen und europäischen Minderheitenpolitik. Forschungsarbeit in den Themenbereichen des Abiturs: Durchführung gemeinsamer und selbstständiger Projekte. Bearbeitung der Fachliteratur, Notieren, Hervorheben wichtiger Informationen. Quellennachweis in wissenschaftlichen Arbeiten. 2. Kritisches Denken Jahrgänge 9-12 Stellung nehmen und argumentieren in Diskussionen über die Bewertung der Schicksalswege der Deutschen. Durch Interpretation von Quellen, historischen und publizistischen Schriften Ursachen bestimmter Ereignisse erschließen. Untersuchung der historischen Authentizität von Aussagen belletristischer Werke und Filme. Eine eigene Meinung über umstrittene Fragen der Vergangenheit und Gegenwart, der Lebensweise, Kultur und Politik der deutschen Minderheit bilden. Ein begründetes, authentisches Minderheitenbild entwickeln. Kritische Darstellung der einheimischen und internationalen Minderheitenpolitik mit Ausschöpfung der Möglichkeiten des interkulturellen Lernens. Kennen des Minderheitengesetzes vom Jahre 1993 und dessen Modifizierungen, der darin festgehaltenen Rechte und Pflichten. Verbindungselemente zwischen den Ungarndeutschen und der Mutternation kennen, die die Jugendlichen betreffenden Möglichkeiten kennen und nutzen können.. Die Schritte des Prozesses der bewussten Erziehung und Vorbereitung der ungarndeutschen Jugend, in der Heimat zu bleiben, die Sprache und Kultur zu behalten, sowie die Entwicklung des kritischen Denkens und des Verantwortungsgefühls stellen eine gemeinsam zu lösende Aufgabe der Familie, der Schule, der deutschen Selbstverwaltungen, der Vereine und der Medien dar. Bewertung des Systems der Minderheiten- und der Menschenrechte nach Gesichtspunkten des eigenen Wertesystems. Kritische Vorstellung der internationalen Beziehungen der gegebenen Minderheit in der Vergangenheit und heute. Informationen über aktuelle Erscheinungen der Minderheitenpolitik und der Menschenrechte kennen, Das Dasein der gegebenen Minderheit außerhalb des Mutterlandes kennen, vorstellen.

16 3. Kommunikation Jahrgänge 9-12 Aktive Teilnahme an Diskussionen über Minderheitenthemen, Argumentieren für den eigenen Standpunkt. Bericht über die kulturellen und politischen Ereignisse der Deutschen. Mit Schauspielern und Politikern Interviews über aktuelle Fragen führen. Schriftliche und mündliche Präsentation der Forschungsarbeit über die Minderheitengeschichte und die Volkskunde. Über die Themenwahl und die objektive Informierung in den deutschen Radio- und Fernsehsendungen sowie der Presse berichten. Bearbeitung der eigenen Sammelarbeit für Projektpräsentation oder thematische Ausstellung. Präsentation der selbstständigen Forschungsarbeit, Verteidigung der Ergebnisse. Dramatisierte Aufführung von Bräuchen auf Schulveranstaltungen. 4. Orientierung in Raum und Zeit Jahrgänge 9-12 Präzise Orientierung in Raum und Zeit: Ort und Zeit historischer Ereignisse. Territoriale Gliederung der Ungarndeutschen von der Ansiedlung bis heute. Analyse der Situation der Volksgruppe im Lauf der Geschichte und anhand der heutigen Situation im Spiegel verschiedener Datenträger (Volkszählungsdaten, Medien, Internet). Informationen holen von den Web-Seiten der Institutionen der deutschen Volksgruppe. 5. Schlüsselelemente des Inhalts Jahrgänge 9-12 Historische Wendepunkte im Leben des Ungarndeutschtums. Rolle der Volksgruppe in Europa und im Mutterland. Künstlerische Leistungen (Literatur, bildende Kunst). Tiefgehende Kenntnisse der Bräuche und ihres Ursprungs. Bewandertheit im Bereich der Fragen der Identität und Sprache. Minderheiten in Ungarn: Schulsystem, Minderheitenpolitik, Lage der Volksgruppen. Ausdruck der Identität.. Reflexion: Selbstbild, Selbstkenntnis, Identität Jahrgänge 9-12 Ausgeprägte Form der Identität: die Schüler bekennen sich zu ihrer Volksgruppe und bringen das auch zum Ausdruck. Offenheit anderen Kulturen und Sprachen gegenüber. Kenntnis der eigenen Wurzeln. Ein positives Zukunftsbild besitzen. Kenntnis der Möglichkeiten der Zugehörigkeit zu einer Volksgruppe bzw. Sprache und die damit verbundenen Pflichten. Die Fähigkeit der Toleranz, Konfliktlösung und Problemlösung soll die Schüler charakterisieren. 1. NÉMET NYELV ÉS IRODALOM osztály Célok és feladatok A hagyományos és emelt szintű nemzetiségi nyelvoktató kisebbségi iskolákban nagy súlyt kell helyezni arra, hogy a német nyelvet nemzetiségi nyelvként oktassák és egyértelmű legyen a tartalmi különbség a normál nyelvoktatáshoz képest.

17 A magyarországi német származású tanulóknak így lehetőségük van nyelvi és kulturális hagyományaik ápolására és ezáltal kisebbségi tudatuk fejlesztésére. Az oktatás fő feladata a tanulók kommunikatív készségének fejlesztése. A német nyelv oktatása sajátos jellegével az oktatási és nevelési rendszer szerves részeként hozzájárul a tanulók személyiségének fejlesztéséhez és segít abban, hogy a nyelvi környezetükön kívül eső valóságot feltárják, és ezáltal könnyebben megtalálják helyüket a társadalomban. Betekintést nyernek magyarországi német őseik kultúrájába, hasonlóságokat és különbségeket állapítanak meg és megtanulják, hogy hogyan lehet a másságot kezelni, és az előítéleteket megszüntetni. A német nyelv a kétnyelvű nemzetiségi iskolákban nem csak a tanítás célját képezi, hanem az oktatás és az általános kommunikáció eszközét is jelenti. Segít abban, hogy a tanulók megismerjék a magyarországi németek történelmét és kultúráját, valamint a kisebbségeket érintő aktuális kérdéseket Magyarországon és Európában. Az oktatás fő feladata abban áll, hogy a tanulók kommunikatív képességét, önállóságát és kreatív gondolkodását fejlesszük, és képessé tegyük őket arra, hogy német nyelven, a szituációs helyzetnek megfelelően szóban és írásban kifejezzék magukat. A kisebbségi nyelv oktatásának két fő területe a nyelv és irodalom, amelyeket országismereti és nemzetiségismereti tartalmakkal kell kiegészíteni. A tartalmi részeket a lexikális témakörök, nyelvismeret, nyelvtan és az irodalom és szövegismeret kategóriákban csoportosítottuk, ezek a területek kölcsönhatásban állnak egymással. Gyakorolják az autentikus szövegek önálló feldolgozását, feltárják azok problematikáját különböző kérdések alapján és tapasztalati, valamint érdeklődési körüknek megfelelő témákat vitatnak meg. Német nyelvű újságcikkeket olvasnak, TV- és rádióműsorokról számolnak be különböző szempontok alapján. Megfelelő tartalmi, formai és stilisztikai jegyek alapján a magán- és közélet területén használatos szövegeket írnak, és megismerik a főbb stílusárnyalatok közötti különbségeket. Az irodalmi szövegek feldolgozása során elsősorban nem a művek alapos elemzése áll a középpontban, hanem az, hogy a tanulók képesek legyenek az általuk olvasott művet megérteni, kritikusan megítélni, illetve megtalálni a kapcsolatot a mű, saját tapasztalataik és a valóság között. A tanulók betekintést nyernek a magyarországi németek irodalmába azáltal, hogy legismertebb képviselőik verseivel illetve elbeszélő műveivel foglalkoznak. Intenzíven foglalkoznak a német nyelvű országokkal és az aktuális magyarországi német, illetve európai kisebbség specifikus kérdésekkel. Elsajátítják a különböző fordítási technikákat, és gyakorolják a fordítást németről magyarra, illetve magyarról német nyelvre különböző szövegek alapján, mely során felfigyelnek a német és magyar nyelvben rejlő interferencia hibákra és gyakorolják az egy- és kétnyelvű szótárak alkalmazását. Egyre növekvő biztonsággal alkalmazzák a német helyesírás szabályait. Fejlesztési követelmények Írásbeli és szóbeli nyelvhasználat Állásfoglalás aktuális témával ill. problémával kapcsolatosan Vélemény, álláspont hatásos kifejtése Kulturált, a partner véleményét figyelembe vevő vita lefolytatása Tárgyszerű, a helyzetnek megfelelő formában történő tájékoztatás adása (tudósítás, felvilágosítás stb.) Beszámoló különböző szempontból szövegekkel és filmekkel kapcsolatban

18 Szabatos leírás és jellemzés készítése emberekről Kiselőadás (referátum) előkészítése és szabatos előadása Szépirodalmi és ismeretterjesztő szövegek lényegének megragadása és írásban szabatos formában való megfogalmazása Aktuális problémákkal ill. olvasott művekkel, szövegekkel kapcsolatban érvek és ellenérvek összegyűjtése, ütköztetése Egyszerű szövege értelmezése, ezekkel kapcsolatban állásfoglalása Megadott szempontok alapján szövegek megváltoztatása (befejezetlen szöveg folytatása) A magán- és a közéletben használatos különböző szövegfajták szerkesztése (életrajz, pályázat, hirdetés, olvasói levél stb.) Különböző szövegek érthető felolvasása és előadása Helyes idézés írásban és szóban Különböző, elsősorban nem szépirodalmi szövegek magyarról németre és németről magyarra történő fordítása Irodalom, szövegismeret A tömegkommunikáció fajtái közötti eligazodás ill. ezek közül egyszerűbbek létrehozása Állásfoglalás képessége a televízió különböző műfajaival kapcsolatban Egyszerűbb ismeretterjesztő szövegek önálló, nehezebbek szótár segítségével történő megértése Versek helyes értelmezése Hasonló témájú versek összehasonlítása Egy ifjúsági regény elolvasása, erről szóban és írásban beszámoló készítése Hosszabb művek önálló feldolgozása, ezek tartalmával és mondanivalójával kapcsolatban állásfoglalás A német ill. németnyelvű irodalom és művészet jelentős képviselőinek és fontosabb műveiknek ismerete A német nemzetiségi helyi tantervek a német nemzetiségi írásbeli és szóbeli nyelvhasználat követelményeit, az irodalom és és szövegismeret követelményeit tartalmazzák. 9. évfolyam Belépő tevékenységi formák (ismeretek, képességek) Írásbeli és szóbeli nyelvhasználat A tanuló tudjon/tudja saját környezetét és életét érintő témákkal, problémákkal kapcsolatban állást foglalni, véleményét szóban és írásban megfogalmazni, álláspontot megindokolni, beszélgetésben ill. szerepjátékban kezdeményezni és a beszélgetőpartner váratlan megnyilatkozásaira is reagálni, hétköznapi szituációkban információkat szerezni ill. továbbadni (felvilágosítás, tudósítás), szövegekről és filmekről, ill. saját élményeiről (elsősorban szóban) beszámolni, személyeket leírni, embereket jellemezni, személyes tartalmú levelet írni, egy szöveg tartalmát írásban összefoglalni, egy történet tartalmát elmesélni, különböző véleményeket összegyűjteni és megfogalmazni, hétköznapi ill. ismert témájú szövegeket érthetően és folyékonyan felolvasni.

19 Irodalom és szövegismeret biztos tájékozódás a tömegkommunikációs műfajokban, ezeknek a műfajoknak a vizsgálata a magyarországi német médiákban, egyszerű tudósítások, interjúk, riportok készítése, egyszerű versek egymással történő összehasonlítása, helyes értelmezése, mondanivalójuk megvitatása, a konkrét költészethez hasonló versek írása, különböző stíluseszközök felismerése szövegekben, rövidebb epikai művek mondanivalójának interpretálása, azáltal, hogy a szövegeket szabadon megváltoztatják, befejezik és a konfliktusok feloldására új megoldásokat találnak, betekintés a modern magyarországi német lírába. Témakörök Társalgási témák Az iskola A lakás A család A fiatalok problémái A bevásárlás Az étkezés Az egészség Természet és környezet Nyelvtan Az ige A főnév és a névmás A melléknév Tartalmak Az iskola épülete. Tantárgyak, órarend. Az iskola régen és ma ill. 100 év múlva. Tanárok és diákok az ideális tanár és diák. Az iskola Magyarországon, Németországban ill. Ausztriában. A házirend. A napirend. Lakáskörülmények városban és falun, családi házban és lakótelepen. A lakóközösség. Lakáskeresés (lakáshirdetés, telefonbeszélgetés). A lakás berendezése. Rokoni kapcsolatok, családfa. Generációk együttélése. Családom története. Családi ünnepek. A felnőttkor előnyei és hátrányai. Szerelem, barátság, partnerkapcsolat. Belső és külső tulajdonságok. Az ideális barát ill. partner. Bevásárlás egy szupermarketben és egy kis boltban. Ruházat vásárlása. A divat. A reklám. Egészséges táplálkozás. Különböző népek étkezési szokásai. Ételek elkészítése receptek. Vendéglátás otthon és étteremben. Az emberi test testrészek, szerveink. Betegségek, a gyakoribb betegségek tünetei. Orvosnál. Egészséges és egészségtelen életmód. Szenvedélyek rabságában. Az állatkert állatvédelem vagy állatkínzás. Környezetszennyezés: szemét, lég. és vízszennyezés, az ózonlyuk. Mit tehet az állam és az egyén a környezetvédelemért? Az igeidők használata (Präsens, Präteritum, Perfekt, Futur I.). A jelen idejű igeragozás kivételes esetei (a/ä, e/i(e) ). Felszólító mód. Módbeli segédigék használata. Visszaható igék. Egyszerű vonzatos igék. Felszólító mód würde-vel A főnevek neme, a névelő, a főnevek erős és gyenge ragozása. Személyes, birtokos, mutató névmások és ragozásuk A melléknevek ragozása és fokozása. A wie ill. als használata hasonlító mondatokban. Egyszerűbb melléknévi vonzatok.

20 Témakörök Szóképzés, a szavak jelentése Mondattan Összetett és képzett szavak. Tartalmak Mondatrészek (alany, állítmány, tárgy Objekt). Az Objektek sorrendje. Idő- és helyhatározó kifejezése elöljárós szerkezetekkel (hová, hol, mikor, milyen gyakran, mennyi ideig). Összetett mondatok (idő- és okhatározói, feltételes és vonatkozó). A semsem, minél-annál, mind-mind páros kötőszavak használata. Helyesírás Nagy és kis kezdőbetűk. Hosszú és rövid magánhangzók. Az s- sch megkülönböztetése. Gyakran előforduló idegen szavak írása Irodalom és szövegismeret Tömegkommunikáció Hasonló témájú versek Konkrét költészet Hír, tudósítás, interjú, riport, hirdetés Magyarországi német médiák Szabadon választott versek Témák, motívumok: évszakok, szerelem, természet stb. Vizuális és akusztikus szempontok alapján nyelvi elemekből szerkesztett versek. Saját versek írása. A magyarországi Különböző szerzők hasonló témájú és motívumú versei. németek irodalma Továbbhaladási feltételek A tanuló tudjon/tudja saját környezetét és életét érintő témákkal, problémákkal kapcsolatban állást foglalni, véleményét szóban és írásban megfogalmazni, beszélgetésben ill. szerepjátékban a beszélgetőpartner megnyilatkozásaira válaszolni, hétköznapi szituációkban információkat szerezni ill. továbbadni (felvilágosítás), szövegekről és filmekről, ill. saját élményeiről (elsősorban szóban) beszámolni, személyeket leírni, személyes tartalmú levelet írni, egy történet tartalmát elmesélni, hétköznapi ill. ismert témájú szövegeket érthetően és folyékonyan felolvasni, szavakat képezni, a német helyesírás alapvető szabályait tollbamondásban és maga által készített szövegekben helyesen használni, biztosan tájékozódni a tömegkommunikációs műfajokban, egyszerű tudósításokat, interjúkat készíteni, egyszerű verseket egymással összehasonlítani, helyesen értelmezni, mondanivalójukat megvitatni, rövidebb elbeszélő művek mondanivalóját értelmezni, Nyerjenek betekintést a modern magyarországi német lírába. 10. évfolyam Belépő tevékenységi formák (ismeretek, képességek) Írásbeli és szóbeli nyelvhasználat A tanuló tudjon/tudja állást foglalni bármely időszerű, esetleg a médiából ismert témával ill. problémával kapcsolatban,

NÉMET NYELV 9 12. évfolyam (Levelező tagozat)

NÉMET NYELV 9 12. évfolyam (Levelező tagozat) NÉMET NYELV 9 12. évfolyam (Levelező tagozat) Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető ja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása

Részletesebben

Melléklet- angol nyelv tantervek

Melléklet- angol nyelv tantervek Melléklet- angol nyelv tantervek 1. Tantárgyankénti tantervek Angol mint első idegen nyelv tantárgy helyi tanterve Óraszám: heti 4 óra A NAT 2012 szerinti kerettantervi javaslata alapján Az alkalmazott

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: német nyelv 11-12. évfolyam

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: német nyelv 11-12. évfolyam 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: német nyelv 11-12. évfolyam 2 ALAPELVEK, CÉLOK Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljait korunk emberének kommunikációs

Részletesebben

A KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE ESTI TAGOZAT

A KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE ESTI TAGOZAT A KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE ESTI TAGOZAT 2014 ANGOL NYELV... 3 BIOLÓGIA... 26 FIZIKA... 49 FÖLDRAJZ... 74 TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 80 KÉMIA... 143 MAGYAR

Részletesebben

OLASZ - 2. idegen nyelv, 9-12. évfolyam heti 4 óra

OLASZ - 2. idegen nyelv, 9-12. évfolyam heti 4 óra OLASZ - 2. idegen nyelv, 9-12. évfolyam heti 4 óra Az olasz nyelv helye a tantárgyi rendszerben "Mindenki annyi ember, ahány nyelvet beszél" - hangzik a közismert szállóige, ami egyben a nyelvtudás - így

Részletesebben

MÁSODIK IDEGEN NYELV

MÁSODIK IDEGEN NYELV MÁSODIK IDEGEN NYELV Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja a Közös európai referenciakerettel (KER) összhangban a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése.

Részletesebben

ILYENEK VAGYUNK. 4. kötet. A Közgazdasági Politechnikum. Gimnázium és Szakközépiskola. alternatív kerettanterve. Közgazdasági POLITECHNIKUM

ILYENEK VAGYUNK. 4. kötet. A Közgazdasági Politechnikum. Gimnázium és Szakközépiskola. alternatív kerettanterve. Közgazdasági POLITECHNIKUM ILYENEK VAGYUNK A Közgazdasági Politechnikum Gimnázium és Szakközépiskola alternatív kerettanterve 2013 Közgazdasági POLITECHNIKUM Gimnázium és Szakközépiskola 1096 Budapest, Vendel u. 3. Tel.: 215-4900

Részletesebben

Az Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Szakiskolai helyi tanterve

Az Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Szakiskolai helyi tanterve Az Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szakiskolai helyi tanterve Az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 8. mellékletében szereplő szakiskolák számára kiadott kerettanterv alapján. Érvényes

Részletesebben

Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola

Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendeletre épülő helyi tantárgyi programok Fejlesztési területek nevelési

Részletesebben

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten:

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli és szóbeli. Emelt szinten: írásbeli és szóbeli.

Részletesebben

Társadalomismeret tantárgyi program

Társadalomismeret tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógia Program Társadalomismeret tantárgyi program 2010. TÁRSADALOMISMERET 9 13. évfolyam Célok és feladatok Az önálló tematikával megjelenő, de más

Részletesebben

Szakközépiskolánk szerkezeti felépítése:

Szakközépiskolánk szerkezeti felépítése: Kelta Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola 1039 Budapest, Zipernowsky utca 4. SZAKKÖZÉPISKOLA A Kelta Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola fenntartója 2004. szeptember 1-e óta a Kelta Oktatási

Részletesebben

A FRANCIA NYELV. 4 és 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE

A FRANCIA NYELV. 4 és 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE Célok és feladatok A második idegen nyelv tanulásának megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek nyelvtanulási tapasztalattal, és az újonnan kezdett nyelv egyes elemeit könnyebben megérthetik az első idegen

Részletesebben

I. István Szakképző Iskola 2013 SZAKKÉPZÉS. Szakiskolai szakmai program

I. István Szakképző Iskola 2013 SZAKKÉPZÉS. Szakiskolai szakmai program Szakiskolai szakmai program 2013 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 KÖZISMERETI KÉPZÉS --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Kerettanterv a szakiskolák számára

Kerettanterv a szakiskolák számára 1. melléklet [8. melléklet az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelethez] Kerettanterv a szakiskolák számára Tartalom: Bevezetés Kerettantervek Kerettanterv Középfokú nevelés-oktatás szakasza, szakiskola, 9

Részletesebben

Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium. Helyi tanterv Szakiskola közismereti tantárgyak. (2013. szeptember 1-től.

Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium. Helyi tanterv Szakiskola közismereti tantárgyak. (2013. szeptember 1-től. Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Helyi tanterv Szakiskola közismereti tantárgyak (2013. szeptember 1-től.) 1 Tartalomjegyzék Helyi tanterv, Középfokú nevelés-oktatás szakasza, szakiskola,

Részletesebben

SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA

SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERVE Sajátos nevelési igényű tanulók tagozata EGYHÁZASGERGE 2008. TARTALOMJEGYZÉK 1. TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK TAGOZATÁN OKTATOTT TANTÁRGYAK

Részletesebben

ÉLŐ IDEGEN NYELV. Érettségi vizsga. Emelt szint Középszint

ÉLŐ IDEGEN NYELV. Érettségi vizsga. Emelt szint Középszint ÉLŐ IDEGEN NYELV Az alábbi dokumentum az angol, francia, német olasz, orosz és spanyol nyelven kívül minden más élő idegen nyelv érettségi vizsgájának részletes vizsgakövetelményeit és vizsgaleírását tartalmazza.

Részletesebben

Helyi tanterv Német nyelv - szakközépiskola

Helyi tanterv Német nyelv - szakközépiskola Helyi tanterv Német nyelv - szakközépiskola Az idegen nyelv oktatásának alapvetı célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása

Részletesebben

Vendéglátóipar ágazat Vendéglátás, turisztika szakmacsoport 34 811 05 Vendéglátó eladó Szakiskola 9-11.évfolyam

Vendéglátóipar ágazat Vendéglátás, turisztika szakmacsoport 34 811 05 Vendéglátó eladó Szakiskola 9-11.évfolyam Vendéglátóipar ágazat Vendéglátás, turisztika szakmacsoport 34 811 05 Vendéglátó eladó Szakiskola 9-11.évfolyam 2014 Tartalomjegyzék Óraszámok Szakiskola 34 811 05 Vendéglátó eladó... 3 Kommunikáció magyar

Részletesebben

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program VI. A 2013/2014-es tanév 1. és 5. évfolyamától a SÁIK Székhelyintézményben felmenő rendszerben bevezetésre kerülő helyi tanterv Emelt óraszámú

Részletesebben

HELYI TANTERV / GIMNÁZIUM / ANGOL NYELV 9 12. MINT ELSŐ IDEGEN NYELV

HELYI TANTERV / GIMNÁZIUM / ANGOL NYELV 9 12. MINT ELSŐ IDEGEN NYELV ANGOL NYELV A GIMNÁZIUM 9 12. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA ÉVI ÓRASZÁMOK 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Heti óraszám 4 4 4 4 Évfolyamok óraszáma 148 148 148 128 Cél és feladat Az angol nyelv oktatásának célja,

Részletesebben

SZAKISKOLA DUÁLIS KÉPZÉS 2013/2014-ES TANÉVTŐL

SZAKISKOLA DUÁLIS KÉPZÉS 2013/2014-ES TANÉVTŐL SZAKISKOLA DUÁLIS KÉPZÉS 2013/2014-ES TANÉVTŐL KOMMUNIKÁCIÓ MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM (KOMA) Az olvasási, a szövegértési és a kommunikációs készségek, képességek fejlesztése döntő szerepet játszik a társadalmi

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A változat

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A változat 4. melléklet a /2014. ( ) EMMI rendelethez 1. A kerettantervi rendelet 2. melléklet Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára cím Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára alcím Kötelező

Részletesebben

K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A

K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Kossuth Lajos Általános Iskola 1171 Budapest Erzsébet krt. 56. 5-8. évfolyam MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A változat

Részletesebben

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program V. TANTÁRGYI TANTERVEK az iskolarendszerű felnőttoktatás számára 1-8. évfolyam (2013. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben) A kerettantervek

Részletesebben

Imádott hazám feldicsőülésére intézem minden erőmet. (Táncsics Mihály)

Imádott hazám feldicsőülésére intézem minden erőmet. (Táncsics Mihály) 659 Imádott hazám feldicsőülésére intézem minden erőmet. (Táncsics Mihály) TARTALOM 2. Szakképző (9 11. évfolyam) 661 a) Óraterv 661 b) Kommunikáció - magyar nyelv és irodalom 666 c) Társadalomismeret

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 20. évi 6. szám 609 V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erõforrások minisztere 4/20. (I..) EMMI rendelete a két tanítási nyelvû iskolai oktatás irányelvének kiadásáról

Részletesebben

A kulcskompetenciák fejlesztési lehetőségei

A kulcskompetenciák fejlesztési lehetőségei A kulcskompetenciák fejlesztési lehetőségei Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Miklósfa 4 1.1. A kulcskompetencia - területek meghatározása és az egyes területekhez tartozó

Részletesebben

Szakmai program I. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ SZAKKÉPZÉS ÁLTALÁNOS CÉLJA

Szakmai program I. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ SZAKKÉPZÉS ÁLTALÁNOS CÉLJA Szakmai program I. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ SZAKKÉPZÉS ÁLTALÁNOS CÉLJA A szakmai képzés célja olyan általánosan művelt, korszerű szakmai, elméleti és gyakorlati felkészültségű szakemberek képzése, akik képesek

Részletesebben