Élhetőbb Ellendért programozás műhelymunka sorozat. Helyi program II. Ellend község élhetőségének javítása érdekében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Élhetőbb Ellendért programozás 2013. műhelymunka sorozat. Helyi program II. Ellend község élhetőségének javítása érdekében"

Átírás

1 Élhetőbb Ellendért programozás 2013 műhelymunka sorozat Helyi program II. Ellend község élhetőségének javítása érdekében Alpha Tender Kft

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés Tervezés a településeken A település stratégiai dokumentumai Projekt célja, eszközei, módszertana Projekt célja A projekt eszközei, módszertana A műhelymunka-sorozat rendezvényei A SWOT analízis felülvizsgálata Helyzetelemzés felülvizsgálata A felülvizsgálat jelentősége Demográfia Községi tulajdon Hitélet Infrastruktúra Foglalkoztatás Látnivalók Rendezvények Önkormányzat által nyújtott szolgáltatások Partnerség SWOT analízis felülvizsgálata Ellend község jövőjének felülvizsgálata A település fejlesztésének lehetőségei a SWOT analízis tükrében Ipar Infrastruktúra Munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése A településfejlesztési politika célkitűzései Az egyes közszolgáltatások biztosítása

3 Az épített és természeti környezet védelme A vízrendezés és csapadékvíz elvezetés Csatornázás A helyi közutak és közterületek fenntartása A köztisztaság és településtisztaság fenntartása A közbiztonság helyi feladatainak ellátása Gondoskodás az óvodai nevelésről, étkeztetésről Gondoskodás az egészségügyi ellátásról Gondoskodás a szociális ellátásról Gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás Közösségi tér biztosítása és a sport támogatása Egészséges életmód feltételeinek elősegítése Az önkormányzat helyiség-gazdálkodása Idegenforgalom A program anyagi forrásainak megteremtése Ellend község fejlesztési programjának felülvizsgálata Ellend jövőképe Összefoglalás Irodalomjegyzék, forrásjegyzék Mellékletek

4 1. Bevezetés Ellend községi Önkormányzat "Élhetőbb Ellendért - programozás 2013" című projektjének célja a 2011-ben megkezdett program folytatása volt. A két projekt közös célkitűzése Ellend község élhetőbbé tétele, a fejlődési lehetőségek bemutatása, helyi program, valamint stratégiák kidolgozása. Célunk a település jövőképének kidolgozása, stratégiai szintű meghatározása. Jelen projektben is építettünk a helyi kezdeményezésekre, véleményekre. A programsorozat a teljes lakosság bevonásával valósult meg, figyelembe vettük a helyi sajátosságokat, hagyományokat. A projekt megvalósítása során ismételten megvalósult a köz- és civil szféra partnersége, hiszen munkánkat segítette az Ellendért Egyesület. A projekt keretében lebonyolított műhelymunka sorozat rendezvényeinek témaköreit úgy állítottuk össze, hogy segítsék a programozást, megalapozzák az elkészítendő stratégiai terveket. A projekt keretében elkészülő programozás épít a település meglévő fejlesztési dokumentumaira, a helyi esélyegyenlőségi programra, a településfejlesztési koncepcióra, a 2011-es projekt keretében elkészített SWOT analízisre és tanulmányra is. 2. Tervezés a településeken Minden településen, így Ellenden is szükség van a stratégiai tervezésre, hiszen ez által határozhatunk meg egy olyan komplex programot mely által fejlődésünk garantálható. A településtervezés feltétele a külső és belső körülmények ismerete, azok egymással való kapcsolatának feltérképezése, annak feltárása, hogy ezek a település életét hogyan befolyásolják. Mind a mai napig megfigyelhető, hogy az önkormányzatok fejlesztési tervezése ad hoc jellegű, a pályázati kiírásokhoz alkalmazkodik. Ellenden próbálunk szakítani ezzel a rossz hagyománnyal. Célunk az egyes részterületekre vonatkozó stratégiai tervek megalkotása, ezek rendszeres felülvizsgálata és nem utolsó sorban megvalósítása. 4

5 2.1. A település stratégiai dokumentumai Programsorozatunk lebonyolítását és a helyi program kidolgozásának folyamatát a település stratégiai dokumentumainak feltérképezésével elindítottuk el. Ellend község rendelkezik a jogszabályok által előírt tervekkel, programokkal. Áttekintettük a község ciklusprogramját abból a szempontból, hogy mik azok a tervek, melyek megvalósultak és melyek nem. Áttekintettük újból a településendezési tervet és a hozzá kapcsolódó szabályozási tervlapot, a településfejlesztési koncepcióval együtt. Szorosan kapcsolódik ehhez Ellend község örökségvédelmi hatástanulmánya, mely alapján rendeletet alkotott az önkormányzat a helyi védelem szabályairól és támogatásáról. Megvizsgáltuk, hogy a rendeletben meghatározott célok teljesültek-e. Külön figyelmet fordítottunk a település környezetvédelmi programjára is. Ellend környezetvédelmi programja a Pécsváradi Többcélú Kistérségi Társulás Környezetvédelmi programjának része, melynek felülvizsgálatára belátható időn belül sort kell keríteni. Ellend község Hulladékgazdálkodási programja összhangban áll a Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Programmal. Áttekintettük a nyertes és beadott, de még el nem bírált pályázatokat is. Ellend község csatornázására beadott pályázat tartaléklistára került, mivel a kormány 2012-ben kivonta a forrást a pályázati rendszer ezen eleméből. A napelemes rendszer kiépítése, üzembe helyezése megtörtént. Áttekintettük újból a Mecsekvidék Helyi Közösségi Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiáját is, hiszen Ellend ezen egyesületnek is tagja. Fejlődése, fejlesztési törekvései szorosan kapcsolódnak ezen egyesület munkájához, céljaihoz. Megállapításra került, hogy Ellend község esélyegyenlőségi helyzetelemzése és stratégiai terve a jogszabályi előírásoknak megfelelően 2013-ban elkészült. Végül, de nem utolsó sorban áttekintettük a 2012-ben elkészült Élhetőbb Ellendért programsorozat keretében elkészült fejlesztési koncepciót is. Jelen programozás célja, e koncepcióban felszínre került, 2014-ben felülvizsgált problémák megoldására stratégiai tervek elkészítése. A tervezés keretében a település egészségfejlesztési stratégiai tervét, valamint közösségfejlesztési tervét készítettük el. Az egyéb felmerült problémák tekintetében meghatároztuk az elérendő célt, annak eszközeit, felelőseit és határidejét. 5

6 3. Projekt célja, eszközei, módszertana 3.1. Projekt célja Pályázatunk célja a 2012-ben kidolgozott helyi program felülvizsgálata, aktualizálása, az egyes részterületek esetében programozás és stratégiai terv készítése a település élhetőbbé tétele érdekében. A projekt lebonyolítása során támaszkodunk a lakosságra, a helyi erőforrásokra, lehetőségekre. Célunk a település jövőjét, helyi sajátosságokat figyelembe vevő, részletes helyzetfeltáráson alapuló egészségfejlesztési és közösségfejlesztési stratégia kidolgozása, a többi érintett területen a helyi program aktualizálása. A cél elérése érdekében, immár hagyományosan többféle módszert, eszközt alkalmaztunk A projekt eszközei, módszertana A stratégiaalkotás megalapozásaként, és program lebonyolítása során végig alkalmaztuk a közösségi tervezés módszerét. A lakosság véleményét megismerve könnyebben körvonalazódik, hogy a mindennapi gyakorlatban milyen pozitívumok és negatívumok, lehetőségek és hiányosságok jellemzik az adott település működését. A helyi vélemények, tapasztalatok megismerése egyszerre alátámaszthatja a szakmai koncepciót, valamint új gondolatokat is ébreszthet. A közös gondolkodás a stratégia alapja. Egy terv akkor lesz végrehajtható, ha annak megalapozásában, megalkotásában részt vesznek azok, akikre vonatkozik, akiknek az életét befolyásolja, életminőségét közösségi szempontból meghatározza. Célunk a lakosság teljes körű bevonása volt, ezért újból éltünk a közösségi tervezés eszközeivel. A települési szintű közösségi tervezésben lehetőség van akár valamennyi érintett bevonására. A tervezés eszközeit és kommunikációját úgy választottuk meg, hogy alkalmas legyen a szakmai nyelvezetben nem jártas lakosság megszólítására, bevonására. Célunk az volt, hogy minél több helyi lakos bevonásával, változatos eszközökkel tárjuk fel a helyi tudást. Minél több információt szerezzünk a lakosság érdekeiről, értékeiről, igényeiről, problémáiról, terveiről. Az alapprogramunk kidolgozása során alkalmazott interjú és kérdőív módszerét nem alkalmaztuk, hiszen a település lakossága már felkészült 6

7 volt a projekt célját illetően. Kialakultak azok a személyes kapcsolatok, bizalmi viszonyok, melyek építő jellegű interaktív foglalkozások lebonyolítását lehetővé tették. A csoportos tervezés, stratégia alkotás megvalósítása érdekében a projekt során 7 db interaktív rendezvényt bonyolítottunk le, melyek célja a helyzetfeltárás, elemzés, stratégia megalapozása, a fejlesztés irányának kijelölése volt. A kéthetente megtartott rendezvények több részből tevődtek össze. Minden rendezvényünk egy-egy adott témakör köré szerveződött. Az adott témáról a résztvevők (átlagosan fő) egy rövid előadást hallgattak meg, mely kijelölte az adott nap témáját. Az előadást követően megbeszéltük az elhangzottakat, azt, hogy a település életében az adott téma, probléma jelen van-e, milyen szerepet tölt be. Az előadásokat követően az adott témát feldolgozó tesztlapot tölthettek ki a résztvevők. A rendezvényekre kis csoportok alakultak ki, melyek a spontán csoportalkotás módszerével jöttek létre. Lebonyolított rendezvényeink, előadásaink, alkalmazott módszereink kellő alapot adtak a stratégiák kidolgozásához, a programozáshoz. Az egyes eszközök által feltárt problémákat, kijelölt célokat tanulmányunk további részében mutatjuk be. Az egészségfejlesztési és a közösségfejlesztési stratégia a tanulmány mellékletét képezik A műhelymunka-sorozat rendezvényei A közösségi tervezés eszközei alkalmazásának oka jelen projektünk keretében is az volt, hogy a stratégia a közös gondolkodás során egyetértéssel jön létre, s így gyakorlatilag azt ismertetni, elfogadtatni, társadalmasítani sem kell, hiszen mindenki, aki erre bármiféle késztetést érzett, maga is részt vett annak megalkotásában. "A közösségi tervezés tehát nem egy még szélesebb körben, még alaposabban végzett társadalmi egyeztetés, hanem egy alapvetően más, eleve a helyi közösség képviselőinek bevonására építő tervezési módszer. 1 Már az első rendezvénysorozatunk alkalmával a lakosság különböző elképzelései, tapasztalatai, élethelyzete, tudása, érdekei felszínre kerültek, ezáltal a tervezési folyamat, 1 Területfejlesztési füzetek 1. Segédlet a közösségi tervezéshez Budapest 7

8 helyzetfeltárás alaposabb, sokszínűbb, teljesebb és eredményesebb lett. SWOT analízist készítettünk, meghatároztuk a fejlesztés fő irányvonalait, az elérendő célokat. A 2014-ben lebonyolított 6 kisrendezvényünk során az egészség, család, közösség, élhetőbb település, energiahatékonyság, környezetvédelem köré szerveztük előadásainkat. A rendezvénynek helyszínt biztosító Ellendi Művelődési Ház nagytermében elhelyezett 6 nagy asztal köré, érkezési sorrendben ültek le a résztvevők. Már nem próbálták meg a termet átrendezni, tudták, hogy a spontán csoportalkotással mi a szervezők célja. Résztvevőink 70%-a a 2012-ben lebonyolított programsorozaton is részt vett, ezért nem idegenkedtek a modern módszerektől, technikai megoldásoktól, a kialakult csapatok váza megmaradt. Minden rendezvényen jelenléti ívet írtak alá a résztvevők. Az első rendezvény alkalmával mindenki kapott egy igazoló kártyát, melyen a rendezvény címe, időpontjai, a résztvevő neve, és a programvezető igazolásának helye volt található, ezen a kártyán került igazolásra a rendezvényen való megjelenés folytatva a hagyományokat. A műhelymunka-sorozat minden rendezvényét alapvetően két blokkra osztottuk. A rendezvények első részében tematikus előadásokat hallgattak meg a résztvevők. Az előadásokat két részre bontottuk. Első részben az adott téma általános feldolgozására került sor, mely során a témával kapcsolatos alapvető ismereteket dolgoztuk fel. Ezt követte egy tesztlap kitöltése, mely tartalmilag az adott témához kapcsolódott. Ezt követően a téma részletesebb feldolgozására került sor, kapcsolódva Ellend községhez, a helyi problémákhoz, sikerekhez, lehetőségekhez. Az előadások ezen része, interaktív beszélgetés formájában került lebonyolításra. A témavezető egy-egy kérdést, problémát felvetett, melyet közösen megbeszéltünk. Nem egy alkalommal parázs vita alakult ki a résztvevők között. Köszönhető volt ez annak, hogy eltérő korú, nemű, érdeklődési körű, szakképzettségű, munkájú személyekből tevődött össze a közösség. Minden egyes előadás végén összefoglaltuk az elhangzottakat és megbeszéltük, hogy Ellend vonatkozásában mi az, ami hasznosítható, a jövőben elérhető, vagy legalább célként meghatározható. A rendezvényeinek az alábbi témakörök köré szerveződtek: 1. Helyi értékek, hagyományok, ünnepek 2. Környezetvédelem, megújuló energiák 3. Energia megtakarítási lehetőségek 4. Egészséges életmód, szűrések jelentősége, elsősegélynyújtás, 5. Helyi gazdasági lehetőségeink, háztáji gazdálkodás, komposztálás 6. Biogazdálkodás, fenntartható fejlődés, önfenntartás 7. Összefoglalás, záró rendezvény 8

9 Előadásainkon beszéltünk a hagyományokról, a hagyományok szerepéről, a hagyományápolásról. Feldolgoztuk az egyes hónapokhoz tartozó jeles ünnepeket, azt, hogy Ellenden mely ünnepek kerültek megtartásra a múltban, és melyek élnek a jelenben is. Beszéltünk a helyi vidéki térségek jellemzőiről, a demográfiai helyzet alakulásáról, a gazdaságmegtartó képességről, arról, hogy milyen veszélyek leselkednek az aprófalvas térségekre. A környezetvédelem témakörében tartott előadás során foglalkoztunk a hulladékokkal, hulladékkezeléssel, a hulladékok környezeti hatásaival. Megbeszéltük a háztartási hulladékok összetételét, a folyékony hulladék kezelésének módját, lehetőségeit. Beszéltünk a szelektív hulladékgyűjtésről, az újrahasznosítási lehetőségekről, azok fontosságáról. Téma volt a környezettudatos vásárlás, a reklámok kritikus értelmezése. A környezetvédelem témakörében foglalkoztunk a megújuló energiák formáival, előállításuk módjaival, jelentőségükkel. Az alternatív vagy megújuló erőforrások biztosítják a Föld folyamatainak energiáját. Megismerkedtünk ezek fajtáival, mint a napenergia, a geotermikus energia, vízi energia, biomasszából nyert energia és a szélenergia. A komposztálás környezetvédelem és újrahasznosítás terén betöltött szerepéről is szó esett. Az egészséges életmód témakörében tartott rendezvényünk középpontjában az egyén és az egészséges települési környezet állt. Definiáltuk az egyént, mint embert, mint a család és a közösségét részét. Feltártuk az egyes szerepeket. Élethelyzeteket elemeztünk. Foglalkoztunk az egészséges életmód feltételeivel, mint a sport, táplálkozás, lelki egyensúly stb. Kiemelt figyelmet fordítottunk a családok összetételére, az elmúlt időszakban bekövetkezett családmodell-változásokra, az ebből eredő előnyökre, hátrányokra, felmerült szociális problémákra. Külön blokkban tárgyaltuk a szűrővizsgálatok jelentőségét, elérhetőségét. Kiemelten foglalkoztunk a megelőzéssel és az elsősegélynyújtás témakörével. A záró rendezvényen összefoglaltuk az előzőekben feldolgozott témaköröket, egységes egészként értelmeztük a település fejlődése szempontjából felmerült témákat. Rávilágítottunk az egyes témák közötti összefüggésekre, a település életében és jövőjében betöltött lehetőségekre. A 6 kisrendezvényen általában ugyan azok a lakosok vettek részt, az átlagos jelenlét 36 fő volt. Az összes rendezvényre jellemző volt a résztvevők aktív hozzáállása. Ellend község 9

10 lakói közül 91 személy vett részt legalább egy rendezvényen, 17 lakos az összes kisrendezvényen megjelent. A kisrendezvényeken összesen 245 fő vett részt. Az átlagos jelenlét 37 fő volt. A 6 alkalmat tekintve átlagosan a település 16 %-a részt vett a rendezvényeken. A május 17-én megtartott záró rendezvényünkön 85 fő vett részt. Összesítve a megtartott 7 rendezvényt megállapítható, hogy összesen 330 fő tisztelte meg rendezvényeinket jelenlétével. Igazi csoportmunka folyt minden rendezvényünkön. A lakosság tevékenyen részt vett a problémák feltárásában és a stratégiák megalapozásában. A 2012-ben elkészült tanulmányban feltárt problémákat együtt elemeztük ki, megbeszéltük, hogy mik azok az elemek melyek már megvalósultak, melyek azok, ahol át kell gondolni a terveket, és természetesen új megoldandó feladatok is felmerültek. 10

11 3.4. A SWOT analízis felülvizsgálata Rendezvényeink során érintett témákon keresztül került sor a 2012-ben közösen elkészített SWOT analízis felülvizsgálatára, aktualizálására, amely a tanulmány későbbi részében részletesen kifejtésre, rendszerbe foglalásra kerül. Erősség Gyengeség Kihasználatlan munkaerő Napkollektor Sok földterület Működő közmunkaprogram Civilszféra és önkormányzat együttműködése Lakosság aktivitása Fiatalok helyben maradnak, sok gyermek Jó egészségügyi ellátás Könyvtár Hagyományőrző programok Játszótér Pécs közelsége Pályázatok kihasználtsága Jó közösség Kulturális programok Virágos település Közművek megléte Tiszta Udvar program Környezetvédelem Lakossági összetartás Jó levegő Jó utak Jó helyi szociális ellátás Mozgólabor Mobil posta Mozgókönyvtár Lehetőség közmunkaprogram bővítése munkahelyteremtés polgárőrség újraszervezése falusi turizmus színházbérlet falubusz beszerzése építési telkek kialakításának lehetősége szolgáltatások (fodrász, cipész..) pályázni, pályázni biogazdálkodás meghonosítása civil szervezetekben rejlő lehetőségek kihasználása családi napközi játszóház földterületek szociálisjellegű használata Patak Party Park-ban rejlő lehetőségek Energia megtakarítás, megújuló energiák Munkanélküliség Romló közbiztonság (tulajdon elleni bűncselekmények) Nehéz gépkocsik forgalma, út süllyedése Szennyvízcsatorna hiánya Illegális szemétlerakók Összetartás hiánya Kihasználatlan földterületek Hétvégi tömegközlekedés Helyi munkahelyek hiánya Falusi Turizmus hiánya Elöregedés Kevés vállalkozás Helyi közintézmények hiánya (bolt, posta) Kevés beköltöző Mellékutcák téli tisztítása Járdák rossz minősége és hiánya Kossuth L. utcában közkút és tűzcsap hiánya Polgárőrség hiánya Alulról jövő kezdeményezések hiánya Kevés fiatal Természeti adottságok kihasználatlansága Önellátás támogatásának hiánya Nincs falubusz Civil szervezetek működése nem érzékelhető Veszély Település elöregedése Ingatlanok elértéktelenedése Sok üres ingatlan Munkanélküliség nő Szociális problémák szaporodnak Romlik a közbiztonság Elvándorlás Buszjáratok száma csökken Kevés fiatal Csökken a lakosságszám A település elszegényedik Balesetveszély a rossz utak és járdák miatt, ill. a téli síkosság miatt Szennyvízcsatorna hiánya, illegális lerakók környezetszennyezés A meglévő közintézmények megszűnése A földterületek idegenek kezébe kerülnek A meglévő közösségi élet megszűnik 11

12 4. Helyzetelemzés felülvizsgálata 4.1. A felülvizsgálat jelentősége Ellend község település helyzetelemzése felülvizsgálatának kiinduló dokumentuma a ben, Helyi program Ellend község élhetőségének javítása érdekében címmel elkészült dokumentum volt. A felülvizsgálat során számba vettük az egyes részterületeket érintő változásokat, jelentősebb eseményeket Demográfia A települést 1554-ben 14 adózó család lakta, 1732-ben azonban már csak 12 család élt a településen ben a községnek 613 lakosa volt. 66 iskolás gyermek élt a faluban. Hasonló lélekszámot láthatunk még az 1950-es években is, azóta azonban a népesség drasztikusan csökkent. Ma a község lakosságszáma 240 fő. 41 fő 18 év alatti lakosa van a településnek. Az aktív korú lakosság száma 158 fő. A 62 év alattiak száma 41 fő. A település lakosságszáma a rendszerváltozás óta stagnál, összetételében azonban pozitív változás érzékelhető. Nőtt a gyermekek és a fiatalkorúak száma és aránya a teljes lakossághoz viszonyítva. 1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén Fő Változás % % % % % % Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 12

13 Ma a község lakosságszáma 232 fő. 48 fő 18 év alatti lakosa van a településnek. Az aktív korú lakosság száma 125 fő. A 65 év felettiek száma 41 fő, mely jelentős változást mutat az előző évi 25 főhöz képest. A település lakosságszáma a rendszerváltozás óta stagnál, összetételében azonban az elmúlt évek pozitív változását követően ismét negatív változás állt be. Nőtt a gyermekek és a fiatalkorúak, valamint a 65 év felettiek száma, ezzel párhuzamosan azonban jelentős csökkent az aktív korú lakosság aránya. 2. számú táblázat - Állandó népesség (2013) fő % nők férfiak összesen nők Férfiak Nő % 48% 0-2 évesek éves % 42% éves % 60% éves % 58% éves % 53% 65 év feletti % 30% Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 3. számú táblázat - Öregedési index 65 év feletti állandó lakosok száma (fő) 0-14 éves korú állandó lakosok száma (fő) Öregedési index (%) ,1% ,9% ,3% ,9% ,7% ,5% Forrás: TeIR, KSH-TSTAR Az öregedési index azt jelzi, hogy 100 fő 14 év alattira mennyi 65 éven felüli fő jut. 13

14 Megállapítható, hogy Ellend esetében a vizsgált időszakon belül 2001-ben volt a legmagasabb, 157,1% az öregedési index. Amennyiben áttekintjük a következő évek változásait megállapítható, hogy 2001 és között 39%-kal csökkent az öregedési index, tehát pozitív változás állt be a település korösszetételében. Ez azzal magyarázható, hogy ebben az időszakban több kisgyermekes család költözött a településre, a halálozások száma viszont nem növekedett től azonban ismét az öregedési index növekedése figyelhető meg es adatokat vizsgálva látható, hogy a 65 év feletti és 14 éve alatti népesség száma közötti különbség csökkent, mindössze 7 fő, mely miatt az öregedési index közelít a vizsgált időszak legkedvezőbb indexéhez, mely 2008-ban 118,9% volt. 5. számú táblázat - Természetes szaporodás élve születések száma halálozások száma természetes szaporodás (fő) Forrás: TeIR, KSH-TSTAR A természetes szaporodás az élve születések és halálozások egyenlegét mutatja. A statisztikai adatokból jól látható, hogy Ellend vonatkozásában 2008-ban beszélhetünk természetes szaporodásról, hiszen ebben az évben haladta meg 4 fővel a halálozások számát. Kiemelkedő volt a 2010-es év, amikor a népességszám 6 fővel csökkent a természetes szaporodást tekintve. Reményeink szerint az utóbbi évek javuló tendenciája tartós marad, és a lakosság korösszetételének változása következtében nem pusztán a természetes szaporodás egyenlege, hanem a lakosság száma is pozitív irányú javulást mutat. Ellend községi Önkormányzat célja, a népesség elöregedését, csökkenését megállítsa, a 14

15 fiatalok közül minél többen helyben telepedjenek le. Községünk értékeit, szépségeit is be kívánjuk mutatni, hogy kisgyermekes családok, fiatalok felfedezzék maguknak településünket Községi tulajdon A település tulajdonában álló ingatlanok vonatkozásában a vizsgált időszak óta változás nem állt be. A meglévő ingatlanok karbantartása, felújítása megtörtént. Új ingatlan beszerzésére nem került sor Hitélet A lakosság többsége római katolikus vallású. A lakosság összetételét vizsgálva megállapításra került, hogy egyre több az idős ember, ezzel párhuzamosan lassan, de mégis nő a templomot látogatók száma. Az önkormányzat évi Leader pályázati forrásból a településen lévő épített örökség részét képező ingatlanok közül az Ellenden lévő kereszteket és hősi emlékművet újította fel, mindegy 2 M Ft összköltségből Infrastruktúra Az infrastruktúra vonatkozásában pozitív változást jelent a Házasság kötő terem előtetőjére épített napelemes rendszer telepítése. A KEOP pályázati támogatásból és önkormányzati saját forrásból megvalósuló beruházás eredményeképpen új előtető készült az ingatlanhoz, valamint villamos energiatermelésre kerül sor, mely a település számára jelentős megtakarítást eredményez. A megtakarítás összege jelentősebb lehetne, ha a megtermelt elektromos áramot a közvilágításra is fel lehetne használni ben a közfoglalkoztatás keretében sor kerül a temető bekerítésére, kapuval történő ellátására. Az előzőekben már említett keresztek és emlékmű felújítására is sor került ez évben, ezáltal a település újabb látnivalóval gazdagodik. Az adósságkonszolidációban nem részesült települések támogatásának köszönhetően még ez évben sor kerül a művelődési ház nyílászáróinak cseréjére, valamint a polgármesteri hivatal tetőszerkezetének cseréjére is. 15

16 A község szennyvízcsatornázására benyújtott pályázat ügyében előrelépés nem történt, a pályázat továbbra is tartaléklistás. A lakosság elő takarékossági szerződései már több éve lejártak, a szükséges önrész rendelkezésre áll, azonban pályázati támogatás hiányában a beruházást nem tudjuk megvalósítani Foglalkoztatás A közötti időszakban a foglalkoztatás terén jelentős változás nem történt. Településünk a foglalkoztatottságra, munkanélküliségre vonatkozó statisztikai adatok elemzése alapján igen rossz helyzetben van. A nyilvántartott álláskeresők aránya 16,8%, mely meghaladja mind a régiós (14%) és az országos (10,9%) átlagot. Az álláskeresők száma az utói 5 évben folyamatosan növekvő tendenciát mutat. Törekszünk arra, hogy a munkanélküliek vegyék igénybe a Munkaügyi Központ és az önkormányzat által biztosított szolgáltatásokat, ellátásokat, lehetőség szerint a családok ne maradjanak ellátás nélkül. Ennek érdekében folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot a jogszabályi változásokról, támogatási lehetőségekről, valamint a közfoglalkoztatás lehetőségéről, az abban való részvétel feltételeiről Helyi esélyegyenlőségi program

17 számú táblázat - Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, évesek száma év közötti lakónépesség (fő) nyilvántartott álláskeresők száma (fő) év nő fő férfi összesen nő férfi fő fő fő % fő ,2% ,9% ,5% ,4% ,1% 15 Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

18 Álláskeresők aránya 18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% nők férfiak összesen Az álláskeresőkk nemenkénti összetételének alakulását áttekintve megállapítható, hogy még között az álláskeresők álláskeres k nemenkénti megoszlása kiegyenlített volt. Ez azt jelenti, hogy már a férfiakat is egyre nagyobb arányban érinti a munkanélküliség. A tartósan munkanélküliek nemenkénti összetételének alakulása jelentős jelen ős változást mutat 2008-hoz 2008 képest. Még 2008-ban ban a tartósan munkanélküliek 60%-a 60% a férfi volt, 2012-re 2012 a két nem közötti arány kiegyenlítődött. ődött. Ellend községi Önkormányzat Képviselő-testülete Képvisel testülete gazdasági programjában a évekre, az alábbi feladatokat feladatokat és célokat határozta meg a munkahelyteremtés feltételeinek javítása érdekében: A munkahelyteremtés feltételeinek javítása a településen fontos feladat. A munkanélküliség ellen küzdeni kíván az Önkormányzat, mivel a munkanélküli családokban romlanak az életkörülmények életkörülmények és az emberek életminősége, életminő másrészt az Önkormányzat szociális kiadásai emelkednek a támogatások, segélyezések miatt. A munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése el segítése érdekében az Önkormányzat: - a közszolgáltatások megtartása, illetve bővítése b révén munkahelyet teremt, közfoglalkoztatottak folyamatos foglalkoztatásával. - aktívan részt vesz a munkaadók és munkavállalók igényeinek közvetítésében, ehhez a honlapján hirdetési lehetőséget lehet biztosít, 18

19 - rendszeresen együttműködik a munkaügyi hivatalokkal. A közmunka program előnyt biztosít az állás nélküli személynek azáltal, hogy a közmunka ideje munkavégzésnek minősül, másrészt előnyt jelent a foglalkoztatónak, mivel kedvező anyagi feltételekkel (részben a munkaügyi központ pályázati finanszírozásával) tud elláttatni közcélú feladatokat. A közmunkások foglalkoztatásával kapcsolatban az Önkormányzat - megvizsgálja a közmunkások foglalkoztatásának lehetőségeit, - kihasználja a közmunkával való foglalkoztatás finanszírozási előnyeit. Önkormányzatunk az előzőekben megfogalmazott elvek szerint évek óta él a közfoglalkoztatás adta lehetőségekkel óta folyamatosan emelkedik a közfoglalkoztatásba bevont munkanélküliek száma. Még 2010-ben 4 főt foglalkoztatott közmunkásként az önkormányzat, 2012-ben már 12 főt, de ez a szám 2013-ra elérte a 15 főt. Tapasztalataink szerint a közfoglalkoztatottak szívesen vállalják a munkát a településen és munkájukat a település lakossága is értékeli, megbecsüli. A közfoglalkoztatás eredménye, a dolgozók munkája meglátszik a falu képén. Rendezettek a közterületek, tisztát a parkok, virágos a település. Munkájukkal hozzájárulnak egy élhetőbb település kialakításához Látnivalók Az idei évben sor került az Ellendi Patak Party Park kialakítására és átadására. A közösségi parkot Leader támogatás segítségével alakította ki az önkormányzat. A parkban sütő és főző helyeket, kemencét, pavilonokat alakítottunk ki a lakosság számára, annak érdekében, hogy szabadidejüket megfelelő körülmények között, természetes környezetben, közösségben tudják eltölteni. Sétautakat alakítottunk ki megfelelő ülőhelyekkel, szemetesekkel, virágládákkal. Lehetőséget teremtettünk a sportolásra is, ping-pong asztal kihelyezésére is sor 19

20 került, melyet egyre többen igénybe is vesznek. A településen lévő keresztek és emlékmű is felújításra kerültek. Tovább szépülnek a község helyi védelem alatt álló ingatlanai, köszönhetően a kialakított helyi pályázati rendszernek. A pályázat keretében minden évben 3 ingatlan helyi védelem alatt lévő elemei újulhatnak, szépülhetnek meg Rendezvények A település immár hagyománnyá vált rendezvényei továbbra is megtartásra kerülnek. Ezek a pünkösddel összekötött gyermeknap, május végén, június elején, melynek keretében a gyermekek számára szerveznek különféle programokat, vetélkedőket, ügyességi játékokat. Szeptember közepén kerül megrendezésre a szüreti falunap, melyet főzőversennyel kötünk össze ban csatlakozott a település a Szent-Mihály napi országos tűzgyújtási akcióhoz és rendezvénysorozathoz is. Decemberben a gyermekek részére mikulásünnepséget rendeznek, karácsonykor pedig a község nyugdíjasai részére kedveskednek programokkal. Fellépnek a helyi gyermekek, a Berkesdi Fekete István Általános Iskola tanulói, valamint egyéb az ünnephez kapcsolódó előadásokra is sor kerül Önkormányzat által nyújtott szolgáltatások A községben a helyi szolgáltatások terén az elmúlt két évben változás nem történt. Továbbra is a szolgáltatások széles köre áll a lakosság rendelkezésére. A 2013-ban lezajló közigazgatási átalakulásnak köszönhetően a község igazgatási teendőit a Romonyai Közös Önkormányzati Hivatal Berkesdi Kirendeltsége látja el ban a település sikeresen pályázott az MVH-hoz a falugondnoki szolgáltatás feltételeinek megteremtése érdekében falubusz beszerzésére. A 9 személyes busz beszerzésére kiírt közbeszerzési eljárása lezajlott, a szállítóval a szerződés megkötésre került. A jármű leszállítására várhatóan november elején sor kerül. A busz beszerzését követően, január 1-től a falugondnoki szolgáltatás bevezetésére kerül sor a településen. Ezáltal bővül a helyi foglalkoztatottak köre, hiszen cél, hogy a falugondnok helyi lakos legyen. A falugondnoki szolgáltatás bevezetése érdekében a működési engedélyezési eljárás elindításra került. Ellend Berkesddel és Szilággyal közösen pályázatott nyújtott be az egészségügyi alapellátás fejlesztésére. A pályázat keretében a 4 települést ellátó Berkesdi Háziorvosi szolgáltatás rendelői és eszközei újulnak meg. A szintén 4 települést ellátó védőnői 20

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Szijártóháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően

Részletesebben

Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Külsősárd Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

Határidő: folyamatos Felelős: Lóránt Beáta polgármester

Határidő: folyamatos Felelős: Lóránt Beáta polgármester Baglad Község Önkormányzata képviselő-testületének 20/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Baglad Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

2014-2019. Hegyesd község Önkormányzata

2014-2019. Hegyesd község Önkormányzata 2014-2019 Hegyesd község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

Határidő: folyamatos Felelős: Balogh Ferenc polgármester

Határidő: folyamatos Felelős: Balogh Ferenc polgármester Gosztola Község Önkormányzata képviselő-testületének 19/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Gosztola Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA H - 8291 Nagyvázsony, Kinizsi Pál u. 96. Telefon/fax: 88/264-011; E-mail: info@nagyvazsony.hu Szám:... / 2015. ELŐTERJESZTÉS Nagyvázsony község Önkormányzat képviselő -

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV CSOBÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ

LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV CSOBÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV CSOBÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ 1. Ön csobánkai lakos? igen nem Ha igen, mióta él a településen? éve 2. Ön csobánkai üdülő tulajdonos? igen nem 3. Tervezi-e, hogy

Részletesebben

Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító: 1 018 505

Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító: 1 018 505 A Szigetköz Mosoni-sík Leader Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Természeti és kulturális örökségünk fenntartható hasznosításának támogatása Célterület azonosító:

Részletesebben

Települési jövőkép. Sárosd

Települési jövőkép. Sárosd Települési jövőkép Sárosd Problémák Szociális struktúra Kisebbség (10%) Bölcsőde hiánya Gyógyszertár szolgáltatása Hagyományőrzés, nem óvjuk történelmi értékeinket. Képzetlen munkaerő Helyi járatos busz

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS POLGÁRMESTER VÁROS ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰ KÖDÉSÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI EURÓPAI ÉS HAZAI TAPASZTALATOK TÜKRÉBEN KONFERENCIA

Részletesebben

Vilonya Község Polgármestere 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel./Fax: 88/ 490-162; e-mail: vilonya@invitel.hu

Vilonya Község Polgármestere 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel./Fax: 88/ 490-162; e-mail: vilonya@invitel.hu Vilonya Község Polgármestere 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel./Fax: 88/ 490-162; e-mail: vilonya@invitel.hu Beszámoló A közfoglalkoztatás tapasztalatairól Tisztelt Képviselő-testület! A közfoglalkoztatás

Részletesebben

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006.

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006. KD-TEÚT-133-2006 Sikeres pályázatok 2006 2010. években a.) Berhida Városi Önkormányzat 4. számú melléklet Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása 35.959.000,- Települési hulladék közszolgáltatásfejlesztési

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Elfogadta: 198/2008. (III. 26.) Kt. hat. A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA A Nemzeti Környezetvédelmi Program a települési környezet védelmén belül egy kisebb környezet-, és stresszhatást

Részletesebben

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Köztisztasági fürdök és mosodák létrehozása, működtetése Célterület azonosító: 1 019 100 1. A projekt

Részletesebben

Települési jövőkép. Csősz

Települési jövőkép. Csősz Települési jövőkép Csősz Problémák Szociális struktúra Alacsony képzettségi szint Szociális, kulturális élet hiánya Fizikai struktúra Infrastuktúra hiánya Elhanyagolt környezet Gazdasági struktúra Helyi

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. augusztus

Pályázati figyelő 2010. augusztus Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 ot (célok) Támogatási keret Támogatás összege Nemzeti Kulturális Alapprogram Múzeumi Szakmai Kollégium Érvényes működési

Részletesebben

UND község. Önkormányzata. Képviselőtestületének. Gazdasági programja

UND község. Önkormányzata. Képviselőtestületének. Gazdasági programja UND község Önkormányzata Képviselőtestületének Gazdasági programja 2010-2014. évre 1 Bevezetés A gazdasági program elkészítésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. -ában megfogalmazott

Részletesebben

Téma Altéma Konkrét megnevezés Egyszeri

Téma Altéma Konkrét megnevezés Egyszeri 5.1. Kiad A gazdasági program egyes pénzkiadás nélkül, míg más célok jelentős költségek árán valósíthatóak meg. A következőkben azok a mérhető költségvetési kiadással járó fejlesztések, célok kerülnek

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében Önkormányzatok számára kiírt aktuális pályázati lehetőségek Témakör Nevelési intézmények fejlesztése Dél Alföld,

Részletesebben

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22. napján a Demecser Város Önkormányzata (4516. Demecser, Gábor Áron út 4.) Ebédlőjében megtartott rendkívüli

Részletesebben

Statisztikai adatok a teleházakról

Statisztikai adatok a teleházakról Statisztikai adatok a teleházakról A teleházak megoszlása működtetői kör szerint Működtető db Valós % 1,00 civil szervezet 78 55,7 2,00 önkormányzat vagy önkormányzati intézmény 55 39,3 3,00 vállalkozás

Részletesebben

Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat?

Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat? Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat? Esztergom, 2015. november 26-27. Feladat megosztás - stratégiai

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

Fizikai környezet KOHÉZIÓ

Fizikai környezet KOHÉZIÓ Települési jövőkép Sárszentágota Milyen lesz az élet Sárszentágotán 2010-ben? Vízió/Misszió Sárszentágota újra vonzó, lakosai számára otthont és megélhetést biztosító falu lesz, amely környezetével összhangban,

Részletesebben

A vidékfejlesztés területi és közigazgatási aspektusai a magyar és a svájci tapasztalatok tükrében

A vidékfejlesztés területi és közigazgatási aspektusai a magyar és a svájci tapasztalatok tükrében A vidékfejlesztés területi és közigazgatási aspektusai a magyar és a svájci tapasztalatok tükrében Finta István Ph.D. MTA KRTK Vidékfejlesztési sajátosságok, adaptálható megoldások a svájci vidékfejlesztési

Részletesebben

Csurgói járás fejlesztési programjának bemutatása

Csurgói járás fejlesztési programjának bemutatása ÁROP-1.2.11-2013 Megyei Tervezés Koordinációja Somogy Megyei Területfejlesztési Konferencia Csurgói járás fejlesztési programjának bemutatása Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúhadházi

Részletesebben

Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre

Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre 6. (1) A helyi önkormányzatokról szóló törvény alapján az önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: a településfejlesztés,

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzati feladatokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2013. (VI.28.) önkormányzati

Részletesebben

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24.

Veszprém Megyei TOP. 2015. április 24. Veszprém Megyei TOP Veszprém Megyei Önkormányzat aktuális területfejlesztési tervezési feladatai, különös tekintettel Veszprém megye Integrált Területi Programjára 2015. április 24. NGM által megadott

Részletesebben

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT

MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 9. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT SZABÁLYZAT A PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG RENDJÉRŐL 1.) Az egységes pályázati rendszer kiterjed: a) a Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi szervezeti egységének tevékenységi körébe tartozó, b) a szervezeti

Részletesebben

Kistarcsa Város Önkormányzatának. Gazdasági programja

Kistarcsa Város Önkormányzatának. Gazdasági programja Kistarcsa Város Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019. évre Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata: Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata: Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Enying Város Szolgáltató Intézménye 186/2003.

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

Rédics Község Önkormányzata képviselő-testületének 37/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Rédics Község Önkormányzata képviselő-testületének 37/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Rédics Község Önkormányzata képviselő-testületének 37/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Rédics Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015-2019. évekre szóló gazdasági

Részletesebben

Sikeres pályázatok, várható fejlesztések Szihalomban. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Sikeres pályázatok, várható fejlesztések Szihalomban. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Sikeres pályázatok, várható fejlesztések Szihalomban Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 KEOP-1.2.0/B/ 2013. július 29.-2014. január 29-ig próbaüzem. Jelenleg a helyreállítási

Részletesebben

Kérdőív. 1.) Véleménye szerint mi a legnagyobb érték településén? 2.) Mi a három legfontosabb észrevétele a településével kapcsolatosan? a.) b.) c.

Kérdőív. 1.) Véleménye szerint mi a legnagyobb érték településén? 2.) Mi a három legfontosabb észrevétele a településével kapcsolatosan? a.) b.) c. Kérdőív 1.) Véleménye szerint mi a legnagyobb érték településén? 2.) Mi a három legfontosabb észrevétele a településével kapcsolatosan? a.) b.) c.) 3.) Kérem, mondja meg, mi a három LEGNAGYOBB PROBLÉMA,

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP-ÉS HOSSZÚTÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 1. BEVEZETÉS A folyamatosan változó társadalmi-gazdasági környezet, az átalakulások korszakát élő közszolgáltatások, a közigazgatási

Részletesebben

Társadalmi folyamatok Újpesten

Társadalmi folyamatok Újpesten 2015. március 10 Társadalmi folyamatok Újpesten Lakónépesség 2004 óta növekszik, 2011-ben megelőzte az állandó lakónépességet Állandó népesség 2013-ban újra nőtt A népesség növekedés hátterében az átlagtól

Részletesebben

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről Beszámoló Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának 2013. évi tevékenységéről A tanyagondnoki szolgáltatás célja a hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos egyéb belterületi lakott hely,

Részletesebben

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület LEADER kritériumrendszere A Nyírség Helyi Akciócsoport

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ADALÉKOK A VÁROSFEJLESZTÉS XXI. SZÁZADI GYAKORLATÁHOZ Dr.

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYT MINDENKINEK SZAKMAI PROGRAM MARCALI, 2015.05.08.

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

20 éves Szombathely város térinformatikai rendszere

20 éves Szombathely város térinformatikai rendszere 20 éves Szombathely város térinformatikai rendszere Keringer Zsolt Irodavezető E-mail: keringer@szombathely.hu Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Első lépések Döntés a Digitális Földmérési alaptérkép

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

Jászivány Községi Önkormányzat 5135 Jászivány, Fő út 4. Jászivány Község Önkormányzat falugondnoki szolgálatának szakmai programja 1. számú melléklet a Képviselő-testület által elfogadott 59/2012.(VI.27.)

Részletesebben

TENGELIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA

TENGELIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA Tervezet TENGELIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019 1 TENGELIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

Decs Nagyközség fejlesztési koncepciója /2010-2014/

Decs Nagyközség fejlesztési koncepciója /2010-2014/ Decs Nagyközség fejlesztési koncepciója /2010-2014/ /polgármesteri program/ Decs, 2011, március A ciklusprogram stratégiai jellegű célokat tűz ki, amelyek megszabják az önkormányzati döntések irányát.

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat. Közfoglalkoztatási tervének módosítása 2010.

Pannonhalma Város Önkormányzat. Közfoglalkoztatási tervének módosítása 2010. Pannonhalma Város Önkormányzat Közfoglalkoztatási tervének módosítása 010. Pannonhalma, 010. június 1. Bagó Ferenc dr. Török Péter polgármester jegyző I. A közfoglalkoztatási terv módosítása Pannonhalma

Részletesebben

FALUGYŰLÉS VARSÁNY. 2015. június 17. Közösségi Ház

FALUGYŰLÉS VARSÁNY. 2015. június 17. Közösségi Ház FALUGYŰLÉS VARSÁNY 2015. június 17. Közösségi Ház témák 2014. évi beszámoló Közös Önkormányzati Hivatal működése Az önkormányzat gazdálkodása Szociális helyzet Intézmények működése Adózási kérdések Start

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA

FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2010-2014 2 1. FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ELHELYEZKEDÉSE A község közigazgatási területe: 7.734 hektár 6.334 m2 Közigazgatási határai: - Északon Szilvásvárad,

Részletesebben

Települési ÉRtékközpont

Települési ÉRtékközpont TÉR Települési ÉRtékközpont Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési program kidolgozása KÉPZÉS Stratégiák szerepe 2009. A közpolitika fogalma Közpolitika: az aktuálpolitika

Részletesebben

Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének. 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E. a helyi közművelődésről

Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének. 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E. a helyi közművelődésről Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E a helyi közművelődésről 1 2 Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testülete a kulturális

Részletesebben

J a v a s l a t önkormányzati hozzájárulás megadására a Startmunka programban való - 2013. 03. 01. és 2014. 02. 28. közötti - részvételhez

J a v a s l a t önkormányzati hozzájárulás megadására a Startmunka programban való - 2013. 03. 01. és 2014. 02. 28. közötti - részvételhez J a v a s l a t önkormányzati hozzájárulás megadására a Startmunka programban való - 2013. 03. 01. és 2014. 02. 28. közötti - részvételhez Előterjesztő: Egészségügyi és Szociális Bizottság Elnöke Előkészítő:

Részletesebben

Javaslat a Belügyminisztérium STARTMUNKA Programjában való 2011-2012 évi részvételhez önkormányzati hozzájárulás megadására

Javaslat a Belügyminisztérium STARTMUNKA Programjában való 2011-2012 évi részvételhez önkormányzati hozzájárulás megadására Javaslat a Belügyminisztérium STARTMUNKA Programjában való 2011-2012 évi részvételhez önkormányzati hozzájárulás megadására Ózd, 2011. szeptember 1. Előterjesztő: Fazekas Zoltán alpolgármester Előkészítő:

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg:

A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg: A Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. a következő állásokat hirdeti meg: Marketing menedzser Projekt munkatárs Műszaki munkatárs Pozíciókat érintő háttérinformációk 1 oldal 2 oldal 3 oldal 4-5 oldal Marketing

Részletesebben

GAZDASÁGI PROGRAM KUNBARACS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

GAZDASÁGI PROGRAM KUNBARACS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRAM KUNBARACS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014-2019 2019. ÉVeKRe ELFOGADVA: 2015. MÁJUS 26-ÁN A 25/2015 (V.26.) HATÁROZATTAL 2 Bevezetés A gazdasági program elkészítésére a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Energia alternatívák a kisvárosokban.

Energia alternatívák a kisvárosokban. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG XII. VÁNDORGYŰLÉSE Helyi fejlesztés Veszprém, 2014. november 27 28. Energia alternatívák a kisvárosokban. A Dél-dunántúli régió megújuló energiaforrásainak hasznosítása

Részletesebben

SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2433 SÁROSD, FŐ ÚT 2. TEL: +36-25-509-330 FAX: +36-25-509-350 E-MAIL: HIVATAL@SAROSD.HU WEB: WWW.SAROSD.

SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2433 SÁROSD, FŐ ÚT 2. TEL: +36-25-509-330 FAX: +36-25-509-350 E-MAIL: HIVATAL@SAROSD.HU WEB: WWW.SAROSD. KÉRDŐÍV Sárosd Nagyközség Településfejlesztési Koncepciójának, Integrált Településfejlesztési Stratégiájának és a Településrendezési eszközök 2014-es felülvizsgálatához 1. Szervezet neve, székhelye, telephelye:

Részletesebben

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI FELÜLVIZSGÁLAT (HVS) 2013! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatósága 16/2013. (III.6.) közlemény értelmében elrendelte

Részletesebben

Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT

Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOT ELŐÍRÓ ELLÁTANDÓ FELADAT FELADAT JOGSZABÁLY EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS Háziorvosi ellátás, házi gyermekorvosi ellátás

Részletesebben

Bábolna, 2013.December 10.

Bábolna, 2013.December 10. Bábolna, 2013.December 10. Bemutatkozás 2007 Kalandra hív a régi vármegye helyi közösség 2008 Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület: dorogi és esztergomi kistérségek önkormányzatai, civil szervezeti,

Részletesebben

1.4 Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája 57 1.5 Különféle dologi kiadások: 57. 1.6 Kiadások összesen: 267

1.4 Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája 57 1.5 Különféle dologi kiadások: 57. 1.6 Kiadások összesen: 267 3. melléklet a 4/2013. (V. 21.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 2/2012. (II.27.) önkormányzati rendelethez A) KIADÁSOK a) eft 1. 381103 Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása

Részletesebben

Ercsi Nagyközség képviselőtestületének. 25/2000.(IV.25.) Kt. számú. r e n d e l e t e

Ercsi Nagyközség képviselőtestületének. 25/2000.(IV.25.) Kt. számú. r e n d e l e t e Ercsi Nagyközség képviselőtestületének 25/2000.(IV.25.) Kt. számú r e n d e l e t e a többször módosított 13/1999.(V.26.) Kt. számú, a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Óbudai Zöld Szabadegyetem Szabó Magdolna 2011. december 1. főtanácsadó Törvényi háttér Európa Tanácsi alapelvek, Környezeti akcióprogramok 1990. évi LXV. trv.

Részletesebben

Fertőhomok Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Fertőhomok Község Önkormányzatának Gazdasági programja melléklet a 13/2015.(II. 3.) képviselő-testületi határozathoz Fertőhomok Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019. 2 A településfejlesztési politika célkitűzései Az Önkormányzat célja az esztétikus,

Részletesebben

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A megyei

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 16/2003. (V.15.) rendelete a 20/2004. (IV.19.) rendelettel és a 15/2008. (III.19.) rendelettel és a 21/2009. (VI. 02.) rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése 1. Helyzetelemzés Tét Város Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület, amely az önkormányzat működésével,

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzata

Nemti Község Önkormányzata Nemti Község Önkormányzata 3145 Nemti, Kossuth út 28. Telefon, Fax: 06/32 364-002 e-mail: hivatal @nemti.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előterjesztés Az Egyek Nagyközség Önkormányzata 2014. harmadik negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az egyes törvényeknek

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

E lő t e r j e s z t é s. Pereszteg Község Önkormányzatának vagyongazdálkodási tervéről

E lő t e r j e s z t é s. Pereszteg Község Önkormányzatának vagyongazdálkodási tervéről E lő t e r j e s z t é s Pereszteg Község Önkormányzatának vagyongazdálkodási tervéről Tisztelt Képviselő-testület! A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 1. (1) bekezdése

Részletesebben

Önkormányzati pályázati elképzelések, eredmények 2008-2009. években Berhidán

Önkormányzati pályázati elképzelések, eredmények 2008-2009. években Berhidán i pályázati elképzelések, eredmények 2008-2009. években Berhidán Sorszám Pályázati cél pályázó Projekt helyzete Támogatási igény- összeg Megjegyzés 1 TIOP-1.1.1/07/1 Informatikai infrastruktúra fejlesztése

Részletesebben

NAGYSZENTJÁNOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET ALAKULÓ ÜLÉSE 2014. OKTÓBER 20.

NAGYSZENTJÁNOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET ALAKULÓ ÜLÉSE 2014. OKTÓBER 20. NAGYSZENTJÁNOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET ALAKULÓ ÜLÉSE 2014. OKTÓBER 20. Nagyszentjános, 2014 október 10. 2014-2019 CIKLUSPROGRAM JÖVŐKÉPÜNK Nagyszentjános község közigazgatási területén

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 1 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (VII.6.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Részletesebben

PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008.

PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. OKTÓBER Van-e a településnek hatályos környezetvédelmi programja? van nincs

Részletesebben

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK FENNTARTHATÓSÁGI TERVE

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK FENNTARTHATÓSÁGI TERVE CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK FENNTARTHATÓSÁGI TERVE A cigándi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése 1 2010 2 I. ELŐZMÉNYEK Cigánd Város Önkormányzata 8.280.200 Ft forintot nyert az ÁROP-1.A2/A pályázati

Részletesebben

NONPROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK LEHETŐSÉGTÁRA

NONPROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK LEHETŐSÉGTÁRA NONPROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Nonprofit gazdasági társaságoknak szóló

Részletesebben

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Államreform Operatív Program ÁROP-1.1.19 Amiről szó lesz. Az ÁROP-1.1.19 pályázati

Részletesebben