Általános Szerződési Feltételek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános Szerződési Feltételek"

Átírás

1 Általános Szerződési Feltételek Webáruház készítéséhez Készült: július 14. Hatályos: augusztus 1-től

2 Tartalomjegyzék 1. Értelmező rendelkezések Általános rendelkezések... A szerződés tárgya. A szerződés megkötése.... A szerződés hatálya.... A szerződés módosítása, megszüntetése.. 3. A szerződő felek jogai és kötelezettségei Díjfizetés és számlázás Felszólítás Az egyes tevékenységekre vonatkozó rendelkezések... Webáruház.. Egyedi szolgáltatások Adatkezelés, adatvédelem Záró rendelkezések...

3 1. Értelmező rendelkezések: a) Vállalkozó: Onesoft Hungary Kft Budapest Vágóhíd utca 4. Székhelye: 1201 Budapest, Vágóhíd utca 4. Adószáma: Cégjegyzékszáma: Bankszámlaszáma: Kereskedelmi és Hitelbank Rt. b) Megrendelő: az a természetes személy (egyéni vállalkozó), jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, továbbá egyéb szervezet, aki a saját érdekeinek megvalósítása érdekében a webáruházat megrendeli a vállalkozótól. c) Webáruház: A 1Shop, egy olyan új - a piacon egyedülálló megoldás az internetes kereskedelem piacán, mely akár egy órán belül aktiválható. Az általunk kínált szolgáltatás megrendelését követő 1 órán belül már nyitva lehet internetes áruháza, sőt akár egy órán belül vásárlójánál lehet az értékesített termék. d) Megbízási díj: az a díj, amelyre a vállalkozó jogosult az általa nyújtott szolgáltatás ellenértékeként. Az egyes szolgáltatások nyújtásáért járó vállalkozói díj mértékét a jelen ÁSZF mellékleteként közétett hivatalos árjegyzék tartalmazza, melytől szerződő felek kölcsönös megállapodással eltérhetnek, ilyen megállapodás hiányában azonban a mindenkori árjegyzék a megfelelően irányadó. k) Késedelmi kamat: a Ptk. 301., illetve 301/A. rendelkezései szerinti, MNB honlapján hivatalosan közzétett mértékű kamat. l) Alvállalkozó: az a természetes személy (egyéni vállalkozó), jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, akit a vállalkozó szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséhez külön szerződés alapján igénybe vesz, és akinek teljesítéséért úgy felel, mintha az adott szolgáltatást maga végezte volna el. 2. Általános rendelkezések: A szerződés tárgya a) A Onesoft Hungary Kft. (a továbbiakban: Vállalkozó) jelen szerződéssel Webáruház kialakítását, és az üzemeléssel szükséges technikai support ellátását biztosítjuk Megrendelőink részére, továbbá rendelkezésére bocsátja a webáruházhoz szükséges hozzáférést, jelszavakat, adminisztrációs felületet. b) A Megrendelő kijelenti, hogy a Szolgáltató által en és személyes egyeztetések útján megismertetett specifikációk, illetve dokumentációk (továbbiakban: Dokumentáció) alapján meggyőződött arról, hogy a Vállalkozó a Megrendelő által megrendelt szolgáltatást az elvárásainak, igényeinek megfelelő módon képes működtetni, valamint a használathoz szükséges Rendszerkövetelményeket megismerte és tudomásul vette. A szerződés megkötése a) A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó indokolás nélkül jogosult újabb Megbízási Szerződés megkötését megtagadni, így különösen abban az esetben, ha a Megrendelőnek a Vállalkozó felé bármely jogviszony alapján fennálló esedékes díjtartozása van. A Megbízási Szerződés a következő esetekben jön létre:

4 a) Írásban az ajánlat elfogadását követően, amennyiben a Vállalkozó Bankszámláján jóváírásra kerül a szolgáltatás díja. b) A Megrendelő a Megbízási Szerződés megkötésével egyidejűleg köteles nyilatkozni, hogy a Szolgáltatást egyéni Előfizetőként, vagy üzleti/intézményi Előfizetőként kívánja igénybe venni. Előfizető e nyilatkozatát az Megrendelés erre vonatkozó pontjának kitöltésével teheti meg. c) Megrendelő és amennyiben a megrendelő és a Költségviselő személye nem azonos az alábbi adatokat köteles megadni (a továbbiakban: Szerződéses adatok) a Vállalkozónak a Megbízási Szerződés megkötésekor: Egyéni Megrendelő esetén: Megrendelő nevét, születési nevét, anyja nevét Megrendelő születési helyét és idejét Állandó lakóhelyének címét, postázási címét, Megrendelő személyi igazolvány, vagy útlevél számát Megrendelő bankszámlaszámát Üzleti/intézményi Megrendelő esetén: Megrendelő cégszerű megnevezését, cégjegyzékszámát vagy más nyilvántartási számát, a nyilvántartásba vevő szerv pontos nevét Megrendelő székhelyét és postázási címét, Megrendelő bankszámlaszámát, Megrendelő adószámát Aláírási címpéldányt, 30 napnál nem régebbi cégkivonatot A Vállalkozó által meghatározott iratokat és adatokat Mindkét előfizetői kategória esetén tartalmaznia kell: Kapcsolattartó nevét, címét, (beosztását) telefonszámát, címét A Megrendelő által igényelt szolgáltatások megjelölését Jelen ÁSZF-től való eltéréseket d) A Megbízási Szerződés megkötésére való jogosultság igazolásának érdekében a fentiekben felsoroltakon felül a Vállalkozó jogosult bármely egyéb dokumentum, okirat vagy igazolásfelmutatását kérni a Megrendelőtől, és ezekről a dokumentumokról másolatot készíteni. e) A cégbejegyzés alatt álló gazdasági társaság köteles a Vállalkozónak a cégbejegyzési kérelem benyújtását tanúsító okiratot bemutatni. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a cégbejegyzési kérelem elutasítása esetén a gazdasági társaság tagjai és vezető tisztségviselői a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény 16. -a szerint felelnek a gazdasági társaság, mint előtársaság kötelezettségeiért. f) A gazdasági társaság bejegyzéséről vagy elutasításáról a Megrendelő köteles a Vállalkozót tájékoztatni, amennyiben a Vállalkozó kéri, a szükséges iratok és dokumentumok bemutatásával. A szerződés hatálya a) A Vállalkozó a jelen ÁSZF-ben szabályozott szolgáltatásokat a Megbízási Szerződésben meghatározott ideig és megfizetett díj ellenében nyújtja a Megrendelő számára.

5 b) Amennyiben valamelyik fél a szerződés lejárta előtt legalább 30 nappal, a szerződésbontási szándékát nem jelzi, a szerződés automatikusan határozatlan időtartamú szerződéssé alakul át. c) Amennyiben a Megrendelő a határozott idejű szerződést felmondja, köteles a szerződés érvényességéig esedékes díjat a Vállalkozónak a Szerződés felmondásakor egy összegben megfizetni. A felmondás kizárólag írásban történhet, postai vagy elektronikus levél útján. A szerződést visszamenőleges hatállyal felmondani nem lehet. d) Mindkét fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél a jelen szerződést megszegi. e) A szerződés rendes felmondása esetén a felek kötelesek a szerződés szerinti teljesítésre. így a felek a felmondás napjáig nem mentesülnek, keletkezett kötelezettségek pl. fizetési kötelezettség, hibajavítás, stb. alól. f) A felmondás nem mentesíti a Megrendelőt a fizetési kötelezettségek teljesítése alól. A felmondás, az előre fizetett szolgáltatásokat is beleértve, pénzügyi teljesítéssel nem jár a Vállalkozó részéről, de a Vállalkozó csak rendkívüli felmondással élhet. (azaz törvénybe vagy jelen ÁSZF-be ütköző tevékenysége esetén). A Vállalkozó az előre kifizetett szolgáltatásokat csak úgy mondhatja fel, amennyiben visszafizeti arányosan a hátralévő, kifizetett szolgáltatások ellenértékét. A szerződés módosítása, megszüntetése a) A Vállalkozó a jogszabályváltozás, a szolgáltatás körülményeiben bekövetkezett lényeges változás, a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges feltételek, valamint új szolgáltatás bevezetése esetén jogosult a Szerződés illetve a Rendszerkövetelmények egyoldalú módosítására. b) A Vállalkozó tájékoztatja a Megrendelőt a Megbízási Szerződést érintő lényeges változásáról. Az esetleges módosításokról a Vállalkozó azok hatálybalépése előtt 30 (harminc) nappal elektronikus úton értesíti a Megrendelőt. c) Amennyiben a Megrendelő a módosításokat nem fogadja el, jogosult a szerződést 15 (tizenöt) napra felmondani. d) A Szerződés megszűnik 1. bármely Fél rendkívüli felmondásával; 2. bármely Fél rendes felmondásával; 3. bármely Fél jogutód nélküli megszűnésével; 4. a Felek közös megegyezésével; e) Bármely Fél jogosult a Szerződést rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal felmondani, ha a másik Fél jelen szerződésből eredő kötelességét súlyosan megszegi. f) A Szerződés teljesítésében akadályozott Félnek indokolatlan késedelem nélkül írásban tájékoztatnia kell a másik Felet az akadályozó körülmények bekövetkeztéséről. g) A szerződés megszűnése esetén a Vállalkozó köteles elszámolni a Megrendelő Ügyfél Egyenlegével. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a részére visszajáró összeg 15%-a adminisztrációs költség címén a Vállalkozót illeti, így az elszámolás során levonásra kerül az Egyenlegéből kivéve a Vállalkozó rendes felmondása esetén.

6 3. A szerződő felek jogai és kötelezettségei a) A Vállalkozó az adatvédelmi jogszabályok, elvek, alapján működik, így a Megrendelő személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogszabályi előírásokat a Vállalkozó a tevékenységének minden területén maradéktalanul köteles betartani. b) A Vállalkozó az en történő hibabejelentés alapján a lehető legrövidebb időn belül legkésőbb (48) órán belül köteles elvégezni a hiba javítását. c) A Vállalkozó köteles a megrendelt szolgáltatásokat a megrendeléstől számított 8 munkanapon belül biztosítani. Kivételt képeznek azok a kiegészítő, harmadik fél által nyújtott szolgáltatások, melyeket a Vállalkozó közvetít a Megrendelés felé. Ezen szolgáltatások nyújtásának kezdete a harmadik fél hatáskörébe tartozik. d) A Vállalkozó jogosult az érvényes árlistában megadott díjakat a Megrendelő felé kiszámlázni. A számlázás a tárgyidőszak elején történik, kivételt képeznek a használat mértékéhez kötött díjak, melyek a tárgyidőszak végén kerülnek kiszámlázásra. Az első számlát a Vállalkozó megrendeléskor állítja ki, melyet a Megrendelő a Szerződés megkötésekor köteles teljesíteni. e) A Vállalkozó jogosult a szolgáltatásnyújtás letiltására, felfüggesztésére amennyiben a megállapított összeg, az 5. pontban részletezett felszólítások kézbesítését követő 3 munkanapon belül nem érkezik be a Vállalkozó bankszámlájára. f) A Megrendelő jogosult az általa megrendelt szolgáltatások igénybevételére a szerződésben foglalt időtartam alatt. g) A Megrendelő köteles a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges információkat, adatokat, és részletes megrendelést a Vállalkozó részére bocsátani. h) A Megrendelő köteles az igénybevett szolgáltatásokért az árlistában megadott díjat megfizetni. Az Megrendelő elfogadja, hogy fizetési késedelem esetén a Vállalkozó jogosult a szolgáltatások korlátozására, törvényileg szabályozott mértékű késedelmi kamat felszámítására és a Megrendelő adatainak átadására a (Szolgáltatóval kapcsolatban álló) a Vállalkozó igényének érvényesítése és a tartozás behajtása végett. i) A webáruházhoz szükséges szerver és szoftver üzemeltetését a Vállalkozó vállalja, a Megrendelő kizárólagos használati joggal rendelkezik. 4. Díjfizetés és számlázás a) A szolgáltatás díja: A felek által előzetesen történő ajánlat kérés, illetve ajánlatadáskor kerül meghatározásra. b) A Megrendelő az első alkalommal a teljes havi Szolgáltatási díj 50%-át köteles előre kiegyenlíteni a Vállalkozó számlájára. Erről a Vállalkozó díjbekérőt állít ki. c) A Megrendelő, a Vállalkozó által kiállított számla ellenében, a megjelölt fizetési határidőig, amely 8, azaz nyolc nap, és a számlán megjelölt fizetési módon köteles a számlát kiegyenlíteni. Átutalás esetén a Vállalkozó K&H számú bankszámlájára a számlázott díjakat. d) Késedelmes fizetés esetén a Vállalkozó a késedelem idejére a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese szerinti késedelmi kamat arányos részére jogosult. e) A Vállalkozó a szolgáltatást folyamatos szolgáltatásként nyújtja, a szerződésben foglalt ideig. Határozatlan időre szóló szerződés esetén, a szerződés felmondásának hatályba lépéséig.

7 5. Felszólítás A Felek által küldött értesítések az alábbiak szerint minősülhetnek kézbesítettnek: a) A tértivevénnyel feladott levél kézbesítettnek minősül a tértivevényen jelzett napon, illetve a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, ha az nem kereste, átvételt megtagadta vagy ha ismeretlen, elköltözött, cég megszűnt (vagy azzal azonos tartalmú más) jelzéssel érkezett vissza. b) A Megrendelő cégnyilvántartás szerinti székhelyére megküldött küldemények minden esetben kézbesítettnek tekintendők a postára adást követő harmadik munkanapon. c) Könyvelt levélpostai küldemény (tértivevény szolgáltatás nélkül feladott ajánlott levél) esetében az átvétel vagy az átvétel megtagadásának napján. d) A Vállalkozó által közvetlenül kézbesített küldeményt kézbesítettnek kell tekinteni az átvétel napján. Az átvétel megtagadása esetén Vállalkozó a küldeményt tértivevénnyel kísérli meg a címzetthez eljuttatni e) Elektronikus levélben való értesítés esetén a levél feladásának napját követő munkanapon minősül kézbesítettnek. f) Az értesítést és a számlákat a Megbízási Szerződésben megadott postázási címre kell küldeni. Ha a Megbízási Szerződésben postázási (levelezési) címet nem tartalmaz, akkor az értesítéseket a számlázási címre (lakcím, székhely) kell küldeni. g) Ha a Szerződés eltérően nem rendelkezik, a Vállalkozó által történő es értesítés alatt a Megrendelő megrendeléskor megadott és ügyfél rendszerben tárolt címét jelenti. 6. Az egyes tevékenységekre vonatkozó rendelkezések 1.) Webáruház: Általa bővítheti értékesítési csatornáit, ahol a nap 24 órájában vásárolhatnak Öntől. Az egyes csomagok pontos leírásait a honlapon tájékozódhat. OneMini csomag (1000 db termék feltöltésére alkalmas): Induló webshop esetén a kisebb csomaggal érdemes kezdeni, és a termékek bővítése során váltani nagyobb csomagra. OneMedium csomag (5000 db termék feltöltésére alkalmas): a OneMini csomagok tartalmán felül, plusz egyéb szolgáltatásokat tartalmaz. OneBusiness csomag (korlátlan mennyiségű termék feltöltésére alkalmas): a OneMedium csomagon felül, további szolgáltatásokat is tartalmaz. A Vállalkozó, a csomagváltást minden esetben díjmentes és 24 órán belül biztosítja a Megrendelő részére. A Vállalkozó az adatvédelmi jogszabályok, elvek, alapján működik, így az ügyfelek személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogszabályi előírásokat a Vállalkozó a tevékenységének minden területén maradéktalanul köteles betartani. A Vállalkozó teljes körű megoldásokat kínál az ügyfélkapcsolati tevékenységek egészére. A normál működés mellett, személyre szabott, egyedi igényeket is figyelembe véve, Megrendelői részére is biztosítja a telefonos ügyfélszolgálati tevékenységet, mely a

8 Vállalkozó által készített árajánlat Megrendelő által történő elfogadását követően valósul meg. Vállalkozó köteles biztosítani a szolgáltatáshoz szükséges valamennyi technikai feltételt. Vállalkozó köteles a szolgáltatás nyújtásához biztosított személyi hátteret és a szakmai felkészültségét biztosítani. 2.) A Vállalkozó a webshophoz szükséges szerver és szoftver üzemeltetésén túl, az alábbi szolgáltatásokat kínálja, mely szolgáltatások díja, egyedi ármegállapodás keretén belül történik: Specifikus egyedi fejlesztések Ön által kialakított egyedi megjelenés keretrendszerünkön belül Többnyelvű (Magyar, Angol, Német, Olasz,) admin felület, melyen keresztül egyszerűen, programozói ismeretek nélkül működtetheti webáruházát dinamikus tartalomkezelés, legmodernebb CMS felületek saját MySQL adatbázis keresőoptimalizált kialakítás, kiemelkedő helyezések elérése a Google kereső találati listáján regisztráció és felhasználói fiókok automatikus létrehozása megrendelés állapotának követése automatikus értékesítési rendszer kis és nagykereskedelmi értékesítési lehetőség különböző szintű felhasználók (pl. törzsvevők, nagykereskedelmi partnerek automatikus felismerése és kezelése) termék értékelési, véleményezési lehetőség intelligens kosár funkció (megjeleníti a kosárba tett termékek nevét, képét, árát és számolja a kosár tartalmának végösszegét) gyors termékkereső Felhasználóbarát menürendszer: termék rendezési lehetőség (név, ár, időpont, cikkszám szerint). Stratégiailag fontos partnerek részére kedvezméy rendszer kailakítása Adójogszabálynak megfelelően eltérő ÁFA kulcs alkalmazása Egyedi fizetési lehetőség On-line bankkártyás - PayPalfizetési lehetőség Szükség esetén futárcégünk áll szíves rendelkezésére Szállítási költség számítása egyedi paraméterek alapján (súly, méret, egyedi ügyfél, távolság, stb. Marketing akciók kezelése (Hírlevél kezelés, eseti akciók, egyedi kedvezmények, ajándék utalvány stb.) RSS hírcsatorna (egyedi hírcsatornák: termékcsoportok, akciók, új termékek, gyártók, stb.) Termékcsoportokon belül egyéb kategóriákban kínált termékek megjelenítése Admin felületről automatikusan feltölthető és aktiválható animációs hírdetés Akciós, új, népszerű, gyártó, kategória szerinti termékekmegjelelenítési menüpontok Deviza, valuta megjelenítési klehetőség Részletek megjelenítésének lehetősége termékenként, kategóriánként Kompatilibitás közösségi portálokhoz (Facebook, Twitter, stb...) Statisztikai adatok egyedi lekérdezése: látogatottság, értékesítési adatok, stb. 7. Adatkezelés, adatvédelem a) A Vállalkozó az általa vagy szervereinek és hálózatának igénybevételével továbbított közlést és adatot kizárólag a Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben ismerheti meg. Ha a Vállalkozónak a Szerződés teljesítése során közlés vagy bármilyen személyes adat jutott tudomására, azok tartalmának megismerését más személy részére - ide nem értve a külön

9 jogszabályban meghatározott feltételek szerint a titkos információgyűjtésre jogosult szervezeteket, valamint a bíróságot - nem teheti lehetővé. b) A Szolgáltatás igénybevétele során a Megrendelő által a Vállalkozó eszközein/hálózatán vagy szerverén átvitt, tárolt adatok tartalmáért a Vállalkozó nem vállal semmilyen felelősséget. Amennyiben harmadik személy a Vállalkozóval szemben eljárást kezdeményez a Megrendelő által a Vállalkozó eszközein tárolt adatok tartalma miatt, az ebből eredő károkat, költségeket a Vállalkozó a Megrendelővel szemben fogja érvényesíteni. c) Vállalkozó az Internet működéséből adódó esetleges információveszteségekért, túlterhelésért, és harmadik fél által okozott üzemzavarért semmilyen felelősséget nem vállal. d) Vállalkozót nem terheli a felelősség abban az esetben sem, ha Vállalkozó, illetőleg Vállalkozó alkalmazottai nem szakszerűen, nem a műszaki és szakmai előírásoknak megfelelően kezelik a Megrendelő által nyújtott vagy használatra átengedett Szolgáltatásokat. A Megrendelő személyes adatainak kezelése e) Vállalkozó az írásbeli Megbízási Szerződést kötő Megrendelőről a Szerződéses adatokon túlmenően a következő adatokat tárolja: kapcsolattartó neve, (beosztása) (amennyiben ilyet a Megrendelő Szolgáltató számára megad) forgalmazási és számlázási adatok egyéb, a szolgáltatások kiépítéséhez vagy nyújtásához feltétlenül szükséges adatok f) Vállalkozó a tárolt személyes adatokat az Megbízási Szerződés megszűnésétől számított minimum 1 évig, díjtartozás vagy a Szolgáltatás megfelelő teljesítésére vonatkozó panasz esetén a számla esedékessé válásától, illetve a vitatott teljesítési időponttól számított minimum egy évig kezeli. Ezen időpontot követően Vállalkozó az Megrendelőre vonatkozó minden személyes adatot törölhet. Vállalkozó minden más, személyes adatnak nem minősülő adatot az Megrendelő eltérő rendelkezése hiányában üzletszerzési célból továbbra is tárolja, azokat azonban harmadik személy részére nem adhatja át. g) Vállalkozó kijelenti, hogy Megrendelő személyes adatait kizárólag a Szolgáltatások nyújtása végett, valamint a Szolgáltatási Díj számlázása céljából kezeli. h) Vállalkozó a Szolgáltatások nyújtása során birtokába kerülő valamennyi személyes adatot, közleményt, információt bizalmasan köteles kezelni, azt csak törvényben biztosított felhatalmazás, illetve Megrendelő erre vonatkozó kifejezett írásbeli hozzájárulása esetén adja át harmadik személyeknek vagy kezeli az eredeti céltól eltérő célra. i) Az adatvédelmi és titoktartási kötelezettség Vállalkozó alkalmazottját, tagját, megbízottját Vállalkozóval azonos módon terheli. A Vállalkozó, ezen személyek tevékenységért felel. Személyes adatok biztonsága j) Vállalkozó köteles a Megrendelő személyes adatait a személyes adatok kezeléséről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvények és kormányrendeletek betartásával kezelni. k) Vállalkozó köteles a Megrendelő személyes adatainak kezelésének műszaki biztonságát biztosítani, és műszaki intézkedésekkel meggátolni azt, hogy a személyes adatokhoz illetéktelen személyek hozzáférhessenek.

10 l) Vállalkozó vállalja, hogy a Megrendelő tartalmazó adatbázisát olyan rendszeren tárolja, amely a felhasználók egyedi azonosítását megköveteli, és biztosítja, hogy az abban foglalt adatokhoz csak az arra jogosult személyek férhetnek hozzá. m) Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó az előző pontokban leírt biztonsági intézkedések elvégzése ellenére sem felelős a személyes adatok harmadik félhez kerüléséért, amennyiben előre nem látható okok, szándékos rongálás, illetéktelen rendszerbehatolás, környezeti katasztrófa stb. állnak be. Ezekben az esetekben Megrendelő kártérítési igénnyel nem élhet, a Vállalkozó mentesül a felelősség alól. Adatok valódisága n) A Megrendelő a megrendeléssel együtt kijelenti, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatban az általa megadott adatok a valóságnak megfelelnek. Abban az esetben, amennyiben az általa megadott adatokban változás következik be, arról a Vállalkozót 15 napon belül írásban tájékoztatja. Kijelenti továbbá, hogy a Vállalkozóval szemben a jelen Megbízási szerződés megkötésének időpontjában lejárt, kiegyenlítetlen tartozása nem áll fenn. Tudomásul veszi, hogy ha a fentebbi kötelezettségeit megszegi, illetve az adatváltozás tényéről, a Vállalkozót nem tájékoztatja, vagy lejárt, kiegyenlítetlen tartozása fenn áll és ezen tényről, vagy tények valamelyikéről a Vállalkozó tudomást szerez, úgy ezen tények tudomásra jutásával a Vállalkozó a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja és ennek megfelelően a szerződés pénzbeli visszatérítés nélkül megszűnik, de a Megrendelővel szemben fennálló pénzügyi követelések továbbra is fent állnak a Vállalkozó részéről. 8. Záró rendelkezések a) A Vállalkozó fenntartja magának a jogot, jelen ÁSZF egyoldalú, előzetes tájékoztatás nélküli módosítására, melyet a honlapján közzétesz. b) A Felek bármifajta jogvitájukban a hatályos magyar jogszabályok illetékességi szabályait alkalmazzák, amennyiben vitájukat elsődlegesen békés úton nem tudják rendezni.

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek Az OneCRM rendszer használatára vonatkozóan Hatályos: Budapest, 2013. március 18. 1 Tartalomjegyzék 1. Szolgáltató adatai...4 1.1. A Szolgáltató neve

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE TÖRZSSZÖVEG ÉS MELLÉKLETEI AZ ÁSZF KÉSZÍTÉSÉNEK IDŐPONTJA: 2012.10.26. AZ ÁSZF UTOLSÓ

Részletesebben

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2015. Január 5. Hatályos: 2015.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek az IKRON Kft. szolgáltatásaira vonatkozóan Hatályos: 2013. november 1. napjától Készítés dátuma: 2013. április 22. Utolsó módosítás: 2013. szeptember 27. Tartalomjegyzék

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VPN SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VPN SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VPN SZOLGÁLTATÁSRA Tartalom 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME... 5 1.1. A szolgáltató megnevezése,... 5 1.2. A szolgáltató központi ügyfélszolgálatának elérhetőségei... 5 1.3.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Általános Szerződési Feltételek mindenkor hozzáférhető a www.i4u.hu webcímen. Összevont ÁSZF: helyhez kötött Internet-és telefon szolgáltatás, egyéb hangátviteli szolgáltatás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA COPY-DATA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 4031 Debrecen, Vincellér u. 6. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Tartalomjegyzék 1 A SZOLGÁLTATÓ NEVE, SZÉKHELYE... 3 2 A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

1/39 S Z E R V E R H O S Z TING S Z O L GÁL TATÁS Á LT ALÁNO S SZER ZŐ DÉ SI F ELT ÉT EL EI HAT ÁLY BA LÉPÉS: 2 012. AUGUSZTUS 01.

1/39 S Z E R V E R H O S Z TING S Z O L GÁL TATÁS Á LT ALÁNO S SZER ZŐ DÉ SI F ELT ÉT EL EI HAT ÁLY BA LÉPÉS: 2 012. AUGUSZTUS 01. S Z E R V E R H O S Z TING S Z O L GÁL TATÁS Á LT ALÁNO S SZER ZŐ DÉ SI F ELT ÉT EL EI HAT ÁLY BA LÉPÉS: 2 012. AUGUSZTUS 01. UTOL SÓ MÓ DOSÍT ÁS : 2 012. JÚNIUS 30. 1/39 1. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK a.)

Részletesebben

Bérelt Vonali Szolgáltatás Igénybevételére

Bérelt Vonali Szolgáltatás Igénybevételére Magyar Telekom Nyrt. Általános Szerződési Feltételei Bérelt Vonali Szolgáltatás Igénybevételére A hatálybalépés időpontja 2012.szeptember 1. Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató adatai... 3 1.1. A szolgáltató

Részletesebben

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére Készült: 2011. december Hatályba lép: 2011. december Módosítva:

Részletesebben

Adatvédelmi Szabályzat. MEDIACENTER HUNGARY Informatikai, Szolgáltató és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság. Hatályos: 2011.

Adatvédelmi Szabályzat. MEDIACENTER HUNGARY Informatikai, Szolgáltató és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság. Hatályos: 2011. Adatvédelmi Szabályzat MEDIACENTER HUNGARY Informatikai, Szolgáltató és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság Hatályos: 2011. augusztus 3-tól 1 1 Fogalom-meghatározások 1.1 személyes adat: bármely

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz. NapTel

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz. NapTel SolarTeam Energia Kft. Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz NapTel Készült: 2009. május 20. Utolsó módosítás: 2014. január 21. Hatályos: 2014. február 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Értelmező

Részletesebben

4. Tárgyidőszak, díjfizetés 4.1. Az Előfizető egy év tartamú tárgyidőszakokra veheti igénybe a Szolgáltató díjcsomagjait. Az Előfizető díjfizetési

4. Tárgyidőszak, díjfizetés 4.1. Az Előfizető egy év tartamú tárgyidőszakokra veheti igénybe a Szolgáltató díjcsomagjait. Az Előfizető díjfizetési Általános szerződési feltételek (ÁSZF) A Margit András Egyéni Vállalkozó Webparadicsom és Tárhely Olcsón üzletága által nyújtott internetes szolgáltatásokhoz 1. A Szolgáltató adatai A szolgáltató neve:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA NETregator Korlátolt Felelősségű Társaság 2161 Csomád, Petőfi Sándor utca 5. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT cím: 1145 Budapest, Törökőr u 62. nyitvatartási idő:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MEDISTANCE mobil egészségügyi adatátviteli SZOLGÁLTATÁSAIRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MEDISTANCE mobil egészségügyi adatátviteli SZOLGÁLTATÁSAIRA PROMECOM Kft. 1037 Budapest, Kunigunda útja 60. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MEDISTANCE mobil egészségügyi adatátviteli SZOLGÁLTATÁSAIRA Hatályos: 2012. május 17-től a következő módosításig. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA InterEuro Computer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT cím: 1145 Budapest, Törökőr u 62. nyitvatartási idő: munkanapokon 09 00-12 30,

Részletesebben

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosítva: 2014. március 16. A FIX HITEL Zrt. Üzletszabályzata A FIX HITEL Pénzügyi

Részletesebben

INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ TELEFON SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ TELEFON SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ TELEFON SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) HELLO Hívókártyák Internet Protocollt alkalmazó beszéd célú adatátvitel (VOIP) 1. SZOLGÁLTATÓ LEÍRÁSA 1.1. A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program. Üzleti Általános Szerződési Feltételek

Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program. Üzleti Általános Szerződési Feltételek Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program Üzleti Általános Szerződési Feltételek Too Good Kft. székhelye: 1145 Budapest, Gyarmat utca 26. cégjegyzékszáma: 01-09-959078 adószáma: 23301326-2-42 bankszámlaszáma:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Műholdas műsorelosztási szolgáltatáshoz. Készült: 2010. 08.26. Hatályos: 30 nap múlva

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Műholdas műsorelosztási szolgáltatáshoz. Készült: 2010. 08.26. Hatályos: 30 nap múlva ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Műholdas műsorelosztási szolgáltatáshoz Készült: 2010. 08.26. Hatályos: 30 nap múlva TARTALOMJEGYZÉK I. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME... 5 II. 2. A SZOLGÁLTATÓ ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK

Részletesebben

Internet Dunaújváros Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei

Internet Dunaújváros Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2005 február 2. Utolsó módosítás időpontja: 2011 július 11. Hatályos: 2011 augusztus 18. Internet Dunaújváros Korlátolt Felelősségű Társaság Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására

Részletesebben

Zami-Net Kft. 8621 Zamárdi, Honvéd u. 8. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az internet szolgáltatásra 1 Tartalomjegyzék 1. 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME... 4 2. AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE... 4 3. A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KIVONATA AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KIVONATA AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ACE Telecom Telekommunikációs és Informatikai Kft. 1031 Budapest, Dósa utca 1/a. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KIVONATA AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Készült: 2004. szeptember 8. Hatályos: 2005. szeptember

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek tárhely és hosting szolgáltatások igénybevételére

Általános Szerződési Feltételek tárhely és hosting szolgáltatások igénybevételére Általános Szerződési Feltételek tárhely és hosting szolgáltatások igénybevételére 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei A Szolgáltató neve, címe: Gauss Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogtechnikai termékek készítéséhez 2015. június 2.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogtechnikai termékek készítéséhez 2015. június 2. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogtechnikai termékek készítéséhez 2015. június 2. 1 VÁLLALKOZÓ CIRKON LABOR Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 2142 Nagytarcsa, Ady Endre u. 36/A. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

AZ INTEREURO COMPUTER KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (RÖVID NEVE: INTERNET ÁSZF)

AZ INTEREURO COMPUTER KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (RÖVID NEVE: INTERNET ÁSZF) IEC Internet ÁSZF 2012. január 01. AZ INTEREURO COMPUTER KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (RÖVID NEVE: INTERNET ÁSZF) Hatályos: 2012. január

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság

NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételek Internet Hozzáférési, Adathálózati Szolgáltatásokra, Valamint ezek Kiegészítő Szolgáltatásaira egységes szerkezetben

Részletesebben

PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosítva: 2014. március 16. A PLATINIUM zrt. Üzletszabályzata A PLATINIUM Pénzügyi

Részletesebben

Informatikai és Szabadidő Szolgáltató

Informatikai és Szabadidő Szolgáltató inet SHIFT Informatikai és Szabadidő Szolgáltató Betéti Társaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET ÉS ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE: 2660 Balassagyarmat, Bajcsy út 10.

Részletesebben

HIPERKOM SYSTEMS Távközlési és Szolgáltató Kft. Internet távközlési szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

HIPERKOM SYSTEMS Távközlési és Szolgáltató Kft. Internet távközlési szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei HIPERKOM SYSTEMS Távközlési és Szolgáltató Kft. Internet távközlési szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Módosítás készült: 2013. 10. 21. Érvényes: 2013. 11. 22. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

Részletesebben