HORVÁTH MIHÁLY történelem tanulmányi verseny február 17. 9:00 12:00. Mátyás reneszánsz udvara

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HORVÁTH MIHÁLY történelem tanulmányi verseny 2007. február 17. 9:00 12:00. Mátyás reneszánsz udvara"

Átírás

1 HORVÁTH MIHÁLY történelem tanulmányi verseny február 17. 9:00 12:00 Mátyás reneszánsz udvara 1. Döntse el az állításokról, igazak vagy hamisak! Választását X szel jelölje! (5 pont) betűjel állítás igaz hamis a) A nép helyzetét álruhában kikémlelő, majd igazságot tevő király legendája Magyarországon először Hunyadi Mátyás személyéhez fűződött. b) Mátyás a megbízhatatlan arisztokratákat kivégeztette, példa erre az 1467 es lázadás utáni megtorlás, amely során Bánfi Miklóst, Váradi Pétert és Dengelei Pongrác Mátyást bestiális módon gyilkoltatta meg. c) Mátyás korában a legfontosabb állami bevételi forrás a Károly Róbert által bevezetett kamarahaszna nevű adó volt, amelynek beszedéséhez nem kellett a rendek jóváhagyását kérni. d) Mátyás kancelláriája élére két személyt állított, akik mindketten viselték a fő és titkos kancellár címet, s egyikük rendszeresen a kalocsai érsek volt. e) Bár Mátyás előszeretettel olvasott hadtudományi munkákat, bátorságával nem tűnt ki a harcokban, források sem tudósítanak személyes részvételéről az általa vívott háborúkban. 2. Állítsa sorrendbe a magyar koronázási szertartás eseményeit! Írja le az események betűjelét a sorrendnek megfelelően; egy történelmi személy nevét kapja megfejtésül! Ki ő és milyen kapcsolat fűzte Hunyadi Mátyáshoz? (5 pont) É Z Á I O T S J N V Megfejtés: A királyt karddal övezik. Az érsek megkérdezi az egybegyűlteket, akarják e a jelöltet királyuknak. A király beül a trónszékbe. Az esztergomi érsek felkeni a királyt szentelt olajjal. A király esküt tesz a magyar törvények betartására. A király magára ölti a palástot. A király kardjával a négy égtáj felé suhint. Az érsek a király fejére helyezi a koronát. A király kilovagol a város szélére. A király leteszi az egyházi esküt. 1

2 Kapcsolata Mátyással: 3. Keresse meg a szövegben a tárgyi tévedéseket! Javítsa is ki ezeket a hibákat! (8 pont) Az ország védelmére a magyar királynak a következő lehetőségei voltak. Az évi rendelet alapján kancelláriai jóváhagyással mozgósíthatta az ún. telekkatonaságot. Eszerint a jobbágyok száma után kellett katonákat kiállítani: általában jobbágy után egy gyalogosról volt szó. Ezeket az egyházi nagybirtokosok saját bandériumaik alatt, a többi birtokos esetében pedig a járás keretében mozgósították, a tizedbirtokos palotások számára pedig később tizedbirtokosonként egy bizonyos számot szabtak meg. Végül a király végveszély esetén mozgósíthatta a nemesi ellenállást, amikor minden nemes köteles volt hadba vonulni. Mátyás zsoldosseregének magját szolgálatába állt valdensek adták, akikhez később lengyel, német és magyar katonák csatlakoztak. hibás szó/szövegrészlet helyes szó/szövegrészlet 4. Állapítsa meg, kitől származnak az alábbi idézetek! (5 pont) a) ( ) szerelmi dalokat ritkán énekelnek, mert leginkább a török elleni hőstettekről zengenek zengő éneket. A magyarok, legyenek nemesek vagy parasztok, majdnem egyazon szólással élnek és egyformán beszélnek, ( ) ebből adódik, hogy a magyar nyelven szerzett énekeket paraszt és polgár, közép és főrendű egyaránt megérti. b) Ágoston így tanít: Nincs senkinek sem hatalma, hacsak felülről nem kapta, ezért minden hatalmat vagy az Isten adott, vagy megtűri, megengedi. ( ) vegyük figyelembe, hogy valaki hogyan gyakorolja a hatalmat. Ha helyesen, akkor ez a gyakorlási mód egyszerűen Istentől való. 2

3 c) Csatlakoznak ehhez mások is, amelyik felségedet nem kevésbé ékesítik, és világosan arról tanúskodnak, hogy Corvinus és római császár (caesar) vagy, gyönyörködsz a jeles épületekben, és főleg azokban, amelyek vetekszenek az ókoriakkal. d) ( ) aki Lorenzo mellett van, az ( ) volt, akit a minden másnál erényesebb Corvin Mátyás magyar király tartott itt. Ez ( ) számára saját kezűleg egy igen nagy sorozat, a leggyönyörűbb figurákkal miniált könyvet készíttetett. ( ) Ez a derék király Lorenzo segítségével kitűnő szobrászokra, építészekre, ácsokra és kőművesekre tett szert. ( ) Ezért ez a király mindig úgy tartotta, hogy Lorenzo erénye az égből szállott le a földre, hogy a földkerekség minden fejedelmét megtanítsa arra, hogyan éljenek. e) Egy olasz menyecske megváltoztatja az hatalmas királyt ( ) Mátyás király az Beatrix királyné asszonynak eljövetele után nemcsak az országi törvéneket megváltoztatá, hanem az egész életnek az ő módját mind más állapatra rendelé. ( ) Olyan vala előszer Mátyás király is, sőt minden jóságokkal meghaladja vala mind az előtte való királyokat. De mikoron az Beatrix királyné asszony hozzája juta, teljességgel megváltozék, és minden cselekedeti más állapatra szállának. 5. Karikázza be a helyes válasz betűjelét! (7 pont) 1. Ki volt Ráskai Lea? a) a begina vallásos közösség magyarországi vezetője a XV. század közepén b) kódexmásoló domonkos apáca a XVI. század elején c) Beatrix kíséretében érkezett az országba, a királyné első udvarhölgye volt 2. Mi a címe a legrégibb magyar szerelmes versnek? a) Soproni virágének b) Egy szép história az vitéz Franciskórúl és az ő feleségéről c) Zöldvári ének 3. Melyik rend alapítása fűződik Luxemburgi Zsigmond király nevéhez? a) Sárkányrend b) Pálos rend c) Kamilliánus rend 4. Ki volt Mátyás király fő tanácsadója az 1470 es években? a) Vitéz János b) Becchensloer János c) Matucsinai Gábor 5. Mi lett a sorsa Boškovic cseh kancellárnak? a) sikkasztás bűne miatt Mátyás elkoboztatta birtokait b) Mátyás száműzette hazájába, ahol Podjebrád György börtönbe vetette c) Mátyás kivégeztette 3

4 6. Ki volt Corvin János édesanyja? a) Podjebrád Katalin b) Barbara Edelpöck c) Candalei Anna 7. Milyen összegű váltságdíjat fizetett Mátyás III. Frigyesnek a koronáért cserébe? a) 800 ezer arany b) 80 ezer arany c) 1 millió arany 8. Mit jelent latinul nótárius? a) megrögzött (pl. hazudozó stb.) b) énekeskönyv c) jegyző 9. Hol nyomtatták ki először Thuróczy krónikáját? a) Augsburgban b) Brünnben (Brno) c) Budán, Hess András nyomdájában 10. Melyik művésznek adományozta Mátyás a Majkovc Körös megyei kastélyt? a) Andrea Mantegna festőnek b) Toledói Cotta Márton ötvösnek c) Giovanni Dalmata szobrásznak 11. Mi a Hypnerotomachia Poliphili? a) az olasz reneszánsz híres szerelmi álomregénye b) egy görög mitológiai lény, melyek a feje oroszláné, a teste kecskéé, a farka pedig kígyóé; egyben a reneszánsz kedvelt ábrázolása c) Hieronymus Bosch Gyönyörök kertje triptichonjának korabeli elnevezése 12. Kinek az epigrammáját vésette Mátyás a budai palota kétszárnyú kapuja fölé? a) Antonio Bonfini b) Galeotto Marzio c) Janus Pannonius 13. Mi a címe Bonfini Beatrixnak ajánlott könyvének? a) A keresztény fejedelem nevelése b) Szimpózium: a szüzességről és a házasélet tisztaságáról c) Királyasszonyoknak az serkentő órája 4

5 13+1. Hol található ez a Mátyás ábrázolás? a) padlótéglán b) falifülkében c) kályhacsempén 6. Állapítsa meg, mely városokról tudósítanak a leírások! Rendelje hozzájuk a megfelelő képet is! Az egyik kép nem tartozik egyik forráshoz sem! (8 pont) a) A ( ) várat, ahol Zsigmond nagyszerű építkezésein kívül semmi megtekintésre méltó nem volt, kezdte kiépíteni, különösen a belső palotát. A Dunára néző részen kápolnát emelt víziorgonával, s márványból és ezüstből készült kettős keresztelő kúttal; mellé tisztes káptalant rendelt. Felette könyvesházat épített, dúsan rakva latin és görög könyvekkel; a könyvek kiállítása is pazar. Előtte, délre néző, félkörbe hajló terem van, ahol az egész égboltozat látható. ( ) Lent tárházak vannak és a kincstár. Az épület keleti szárnyában is különféle ebédlők és hálószobák helyezkednek el. Ide magas lépcsőkön és folyosókon lehet jutni. A tanács és gyűlésterem is itt van. ( ) A nyugati szárny átépítetlen, régi épület. Közepén udvar; a régi oszlopcsarnok veszi körül, mely felett két tornác fut végig; a fentebbin, mely az új épülethez vezet, s amelyeken át a felső ebédlőkbe lehet jutni, csodálattal szemléljük az ég tizenkét csillagképét. ( ) Az udvarban szemben három fegyveres álló szobor tekint le a belépőkre. Középsőn Mátyás, fején sisak, gondolkodva támaszkodik lándzsájára és pajzsára. Jobbról atyja, balra a szomorú tekintetű László. Az udvar közepén márványmedencében érckút áll, tetején sisakos, fegyveres Pallas szoborral. b) Mi terve volt a Boldogságos Szűz ( ) főegyházával, hol a szent királyok sírjai vannak, méltóképpen leírni sem lehet. Nemcsak újra akarta építtetni az egészet, de sokkal pompásabbá is kívánta tenni; s be is fejezte volna, ha korai halála a dicső fejedelmet ebben meg nem akadályozza. Mindenekelőtt egy igen nagy méretű, s az előbbit nagyságban jóval felülmúló oltárt kezdett építeni, hogy itt magának és atyjának síremléket emeltessen. Nem sokkal előbb elhalt kegyes anyjának, Erzsébetnek tetemét is idehozatta, hogy szüleinek, bátyjának és önmagának itt kápolnát szenteljen, melyet faragott kockakövekből igen magas boltozással, nagy művészettel kezdtek el építeni. A kápolna boltozatos apszisával már kezdett kiemelkedni; körül annyi bolthajtás zárta le, hogy a hozzáértő elmét is ámulat fogja el. Minthogy mocsaras helyen fekszik, alapzatát igen mélyre ásták. Oly pazar épületet tervezett tehát, hogy csak ezzel az eggyel is elhomályosította volna valamennyi előbbi király alkotásait. c) A régi királyok magas hegyi várát s az alatta fekvő palotát úgy megnagyobbította, kertekkel, vadaskertekkel, halastavakkal úgy ékesítette, hogy ennek az építkezésnek pompája még a többiét is fölülmúlni látszott. A berendezés fényűző, az ebédlők tágasak, a folyosók 5

6 stukkóval díszítettek és az ablakok pompásak. Függőkertek voltak itt és vörösmárvány medencével, bronz ülőhellyel díszes szökőkutak. d) Ha továbbhaladsz, t találod, melyet ítéletem szerint, egész röviden, valóban minden más vár elé helyezhetünk. A számos egymást érő hegyszakadékról aláfutó víz lenn megáll, s körülbelül hétezer lépés átmérőjű területen állandó tavat alkot. A víz lefolyásánál gabonaőrlő malmok vannak, sorjában kilenc. Ezek a várhoz tartoznak; háborúban sem szakíthatók el tőle. Az erődítés félkör alakú és magas; kettős fal, elővéd és sáncárok védi. Oszlopcsarnok zárja be a kicsiny udvart, mely körül aranyozott ebédlők és pompás hálószobák vannak; rekeszes mennyezetüket gazdag aranyozás és faragványok ékesítik. A tóból többhelyütt elvezetik a vizet, s így könnyedén számtalan halastavat képeznek. Sok a sügér és a ponty. Két bazilikája van. Kétfelől egy egy csinos falu. Kiterjedt erdős hegyek veszik körül minden oldalról, nagyszámú vaddal. A B C D E leírás város neve kép betűjele a) b) c) d) 6

7 7. Készítsen jelmagyarázatot a Buda és környékének kultúrája a XIV XV. században című térképhez! (10 pont) jel magyarázat 8. A felsorolt négy elem közül egy nem illik a többi közé. Húzza alá a felsoroltak közül a kakukktojást! Választását indokolja a következőképpen: mi jellemző a maradék háromra, ami a kiválasztottra nem! (4 pont) a) aritmetika, asztronómia, trigonometria, grammatika indoklás:... b) Johannes Stockem, Pietro Bono, Jacques Barbireau, Taddeo Ugoletti indoklás:... c) sakk, dámajáték, kártya, kocka indoklás:... d) ajtónállómester, lovászmester, pohárnokmester, ceremóniamester indoklás:... 7

8 9. Mutassa be a XV. századi magyar nemesi öltözetet! Térjen ki külön a férfi és a női ruházkodásra, a ruhadarabok elnevezéseire! (12 pont) 8

9 10. Mutassa be a Mátyás korabeli magyarországi igazságszolgáltatás rendszerét! Röviden utaljon az uralkodó e téren megvalósított reformjaira! Részletezze, hogy a különböző társadalmi rétegek ügyeiben mely bíróságok jártak el, ott kik ítélkeztek! (16 pont) 9

10 11. Mutassa be Mátyás király jellemét az idézet és ismeretei alapján! Vázolja azon vonásait, amelyek reneszánsz jellemét tükrözik! Térjen ki arra, miért válhatott a világi nevelési eszmény megtestesítőjévé! (20 pont) 1492 ben jelent meg Itáliában Jacopo da Porzia könyvecskéje a nemesifjak neveléséről. A Velencében kiadott mű szerzője az akkor már két éve halott Mátyás királyt állította eszményképül a felnövekvő fiatalság elé. Mátyás erényei: élvezni és értékelni tudja a művészeti alkotások szépségét; ért a tudományokhoz, nem a praktikus haszon kedvéért, hanem a szellemi gyönyörűségért; pártfogója és ösztönzője tudósoknak, íróknak, költőknek, művészeknek; ismeri a Bibiliát és a legjelentősebb egyházatyák műveit; élvezi a táncot, a párviadalt, a vadászatot, a sportot; edzett katona, jó hadvezér; élvezni tudja a játékot, a baráti együttlétet, a társasági életet, a természet változatos szépségeit. 10

11 11

12 sorszám a feladat címe maximális pontszám 1. Igaz hamis 5 2. Időrend 5 3. Hibajavítás 8 4. Idézetek 5 5. TOTÓ 7 6. Városok 8 7. Térképmagyarázat Kakukktojás 4 9. Öltözködés Bíráskodás Személyiség 20 összesen: 100 elért pontszám javító tanár 12

ZÁGOREC-CSUKA JUDIT A ZRÍNYIEK NYOMÁBAN. tanulmánykötet SZAKLEKTOROK DR. GÖNCZ LÁSZLÓ DR. BENCE LAJOS NYELVI LEKTOR DR.

ZÁGOREC-CSUKA JUDIT A ZRÍNYIEK NYOMÁBAN. tanulmánykötet SZAKLEKTOROK DR. GÖNCZ LÁSZLÓ DR. BENCE LAJOS NYELVI LEKTOR DR. ZÁGOREC-CSUKA JUDIT A ZRÍNYIEK NYOMÁBAN tanulmánykötet SZAKLEKTOROK DR. GÖNCZ LÁSZLÓ DR. BENCE LAJOS NYELVI LEKTOR DR. VARGA JÓZSEF ZÁGOREC-CSUKA JUDIT, 2003 Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület Pilisvörösvár,

Részletesebben

TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR

TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR F ORRÁSKÖZPONTÚ TÖRTÉNELEM KAPOSI JÓZSEF SZÁRAY MIKLÓS TÖRTÉNELEM II. KÉPESSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET ÉRETTSÉGI ADATTÁR NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ 2 ÉVSZÁMOK 1000 1038: I. (Szent) István uralkodása. 1054: az egyházszakadás

Részletesebben

Magyar művelődéstörténet

Magyar művelődéstörténet Babeş-Bolyai Tudományegyetem Távoktatási Központ Pszichológia és Neveléstudományok Kar Tanító és Óvodapedagógus Szak Magyar művelődéstörténet -- Tanulmányi útmutató -- 6. félév Antal Sándor adjunktus 2008.

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 7. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 7. 8:00 I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Történelem emelt

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 7. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 7. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

Magyarok Nagyasszonya

Magyarok Nagyasszonya Kovács L. P. Bánk: Magyarok Nagyasszonya Bízunk az élő Istenben, aki minden embernek üdvözítője, kivált a hívőnek. (1Tim 4,10) Nekünk nincs más közbenjárónk, de mégis csodálatos, hogy a Megváltó Betlehemben

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 5. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. május 5. 8:00 I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Történelem emelt

Részletesebben

Megoldókulcs a. című kötethez

Megoldókulcs a. című kötethez Megoldókulcs a Történelem feladatsorok az írásbeli érettségire II. című kötethez MŰSZAKI KIADÓ, BUDAPEST Szerkesztői megjegyzés A megoldások szerkesztése során azt az alapelvet tartottuk szem előtt, hogy

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. október 19. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. október 19. 8:00 I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Történelem emelt

Részletesebben

Külföldi Magyar CserKészszövetség 2008

Külföldi Magyar CserKészszövetség 2008 Károly Róbert Kora Külföldi Magyar Cserkészszövetség 2008 A Külföldi Magyar Cserkészszövetség Károly Róbert királyról szóló füzetét ifj. Benedek László emlékére ajánlja, aki hosszú éveken keresztül a II.

Részletesebben

Karikázza be a mohácsi vész okai, körülményei közül azt a négyet, amelyek a forrásszövegben is megtalálhatók! (Elemenként 1 pont)

Karikázza be a mohácsi vész okai, körülményei közül azt a négyet, amelyek a forrásszövegben is megtalálhatók! (Elemenként 1 pont) Félévi vizsga Esti gimnázium, 11. osztály Történelem Kora újkor, újkor Név: 1.) A feladat a mohácsi csatával kapcsolatos. (Mintafeladatok) Keresse meg, és javítsa ki a mohácsi csata körülményeit bemutató

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2011. Szent István XII. évf. 2. szám (44) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Emlékezzél meg, Istennek dicsőséges Anyja, magyarok Nagyasszonya, szentséges Szűz

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 22. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. február 22. 8:00 I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Történelem emelt szint

Részletesebben

Bakk István - Bakk Erzsébet A magyar Pálos-rend Nagyboldogasszony védelmében

Bakk István - Bakk Erzsébet A magyar Pálos-rend Nagyboldogasszony védelmében Bakk István - Bakk Erzsébet A magyar Pálos-rend Nagyboldogasszony védelmében Boldog Ágnes, III. Béla király leánya így köszönti Máriát: Szent Szûz, Mindenki védelmezõje és segítõje, aki bizalommal fordul

Részletesebben

Schramkó Péter: KÖ NYVTÁRI ISMERETEK. Jegyzet a papír-és könyvresturátor tanfolyam számára

Schramkó Péter: KÖ NYVTÁRI ISMERETEK. Jegyzet a papír-és könyvresturátor tanfolyam számára Schramkó Péter: KÖ NYVTÁRI ISMERETEK Jegyzet a papír-és könyvresturátor tanfolyam számára I. A könyvt árak t ört énet e 1. Bevezetés 2. Könyvtárak az ókorban 3. A középkor könyvtárai 4. A reneszánsz és

Részletesebben

LOVAGRENDEK ÉS SZEREPÜK A DIPLOMÁCIAI ÉLETBEN MAGYARORSZÁGON

LOVAGRENDEK ÉS SZEREPÜK A DIPLOMÁCIAI ÉLETBEN MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Kommunikáció szak Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány LOVAGRENDEK ÉS SZEREPÜK A DIPLOMÁCIAI ÉLETBEN MAGYARORSZÁGON Készítette:

Részletesebben

MAGYAR KIRÁLYOK KÖNYVE

MAGYAR KIRÁLYOK KÖNYVE MAGYAR KIRÁLYOK KÖNYVE Árpád-házi fejedelmek, Magyarország királyai, Erdély fejedelmei és a kormányzók Összeállította: Buskó András BUDAPEST, 2011 Az Európai Unió Tanácsának magyar és lengyel elnöksége

Részletesebben

AZ EGYHÁZ TÖRTÉNELME MINT ÜDVTÖRTÉNET

AZ EGYHÁZ TÖRTÉNELME MINT ÜDVTÖRTÉNET 1 AZ EGYHÁZ TÖRTÉNELME MINT ÜDVTÖRTÉNET VÁZLAT az egyháztörténelem tanításához 9. ÉVFOLYAMON 2 3 ISTEN NÉPE "Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság ismeretére. " (Tim 2,

Részletesebben

Útikalauz a Séd-völgyében 12 állomással (Kolostorok és kertek)

Útikalauz a Séd-völgyében 12 állomással (Kolostorok és kertek) Útikalauz a Séd-völgyében 12 állomással (Kolostorok és kertek) Bevezető Kevés olyan festői szép sziklavidék van hazánkban, mint a Séd völgye Veszprémben. A patak 60 80 méter mély völgyet vágott a dolomit

Részletesebben

Szent István zarándokút

Szent István zarándokút Szent István zarándokút Összeállította: Orbán Imre 1 Szent István zarándokút A Szent István zarándokút túramozgalommal államalapító királyunknak kívánok emléket állítani. A zarándokút az Esztergomi várból

Részletesebben

XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap

XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap Temerin népe 1853-ban úgy határozott, hogy július 20-át, Illés próféta napját fogadalmi ünnepévé teszi, azt minden évben megtartja. E hagyomány tiszteletét gyermekeire

Részletesebben

2010. Sarlós Boldogasszony XI. évf. 2. szám (40) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

2010. Sarlós Boldogasszony XI. évf. 2. szám (40) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja www.communio.hu/luxchristi 2010. Sarlós Boldogasszony XI. évf. 2. szám (40) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Téged egek áldanak, minden kegyek asszonyát, Mária! Bűnösök kiáltanak

Részletesebben

70.- Ft. 1997. júl. aug. II. évfolyam 4. szám. Tengernek Csillaga. keresztény folyóirat. Budavári Boldogasszony kegyszobor

70.- Ft. 1997. júl. aug. II. évfolyam 4. szám. Tengernek Csillaga. keresztény folyóirat. Budavári Boldogasszony kegyszobor 70.- Ft Tengernek Csillaga keresztény folyóirat 1997. júl. aug. II. évfolyam 4. szám Budavári Boldogasszony kegyszobor Jöjj és vedd el koronád! Örülj, vigadj, tisztaságban kivirágzott anyaság, kit körülvesz

Részletesebben

Bükkösd község helytörténete 1950-ig

Bükkösd község helytörténete 1950-ig Bükkösd község helytörténete 1950-ig Tisztelt Olvasó! Felhívom szíves figyelmét, hogy Bükkösd helytörténetéről szóló dokumentum teljes tartalma szerzői jogi védelem alatt áll. Így annak - akár teljes tartalmának

Részletesebben

I. FOGALMAK. idoneitás:... interdiktum:... domanialis jövedelem:... leviratus:... serviens:... magister:... zsupán:... Váradi Regestrum:...

I. FOGALMAK. idoneitás:... interdiktum:... domanialis jövedelem:... leviratus:... serviens:... magister:... zsupán:... Váradi Regestrum:... I. FOGALMAK Határozzák meg az alábbi fogalmak jelentését! Minden esetben a történelmi korszakra vonatkozó értelmezést várunk. ( Pontozás: elemenként 1 pont, összesen: 10 pont ) idoneitás:........ interdiktum:.........

Részletesebben

SZÉKELY TIBOR (szerk.) Hősök tere Városliget Andrássy út Dunapart Budai vár Gellért-hegy

SZÉKELY TIBOR (szerk.) Hősök tere Városliget Andrássy út Dunapart Budai vár Gellért-hegy HANGOS-KÉPES UTIKALAUZ BUDAPEST A VILÁGÖRÖKSÉG RÉSZE 2006 HANGOS-KÉPES UTIKALAUZ BUDAPEST (1) A VILÁGÖRÖKSÉG RÉSZE SZÉKELY TIBOR (szerk.) HANGOS-KÉPES UTIKALAUZ BUDAPEST Hősök tere Városliget Andrássy

Részletesebben

Születésének helye nem tisztázott Szent Erzsébetnek. A kutatók felvetik Sárospatakot, Pozsonyt, de

Születésének helye nem tisztázott Szent Erzsébetnek. A kutatók felvetik Sárospatakot, Pozsonyt, de Magyar Szentek és Boldogok Árpádházi Szent Erzsébet (1207-1231) Születésének helye nem tisztázott Szent Erzsébetnek. A kutatók felvetik Sárospatakot, Pozsonyt, de Óbudát is. Az időpont (1207) azonban biztosnak

Részletesebben

Az egyháztörténelem nagy alakjai

Az egyháztörténelem nagy alakjai PPEK 639 Bocsa József: Az egyháztörténelem nagy alakjai Bocsa József Az egyháztörténelem nagy alakjai mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 6. I. A katonai büntetőjog helye és szerepe a jogrendszerben 9

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 6. I. A katonai büntetőjog helye és szerepe a jogrendszerben 9 1 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 6 I. A katonai büntetőjog helye és szerepe a jogrendszerben 9 II. A katonai igazságszolgáltatás kezdetei a Mohács előtti Magyarországon 14 II/1. A magyar hadsereg büntetőjoga és

Részletesebben

Mi azonban új eget és új földet várunk

Mi azonban új eget és új földet várunk Várunk Mi azonban új eget és új földet várunk A Budavári Főtemplom közösségének lapja 2004. Magyarok Nagyasszonya az európai keresztények feladata, hogy továbbra is valóságosan mutassák meg a Föltámadottat

Részletesebben