Abigél Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szakképző Iskola, Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Kollégium

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Abigél Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szakképző Iskola, Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Kollégium"

Átírás

1 Abigél Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szakképző Iskola, Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Kollégium OM azonosító: PEDAGÓGIAI PROGRAM 2011.

2 A rész 2

3 I. Bevezető rész 1. BEVEZETÉS Az Abigél Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakképző Iskola, Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Kollégium alap- és középfokon képző, gyermekközpontú, a személyiség- és képességfejlesztés szolgálatában álló intézmény. A többcélú intézmény megalapításakor a legfontosabb cél az volt, hogy az általános műveltségi tudás megalapozása mellett a tanulók személyiség-és képességfejlesztése hangsúlyosan kapjon teret az intézet oktatási területein belül. Intézményünk célja olyan korszerű általános és szakmai műveltség megszerzésének biztosítása, melynek birtokában a tanulók alkalmassá válnak az érettségi és szakmai vizsga letételére. Olyan személyiségeket kívánunk képezni, akik képzettek, esztétikailag érettek, igényük van az önművelésre, a nemzeti, egyetemes kultúrában való jártasságra. Ennek érdekében nemcsak a magyar társadalom hagyományos értékeit kívánjuk közvetíteni a tanulóinknak, hanem a nemzetközileg elfogadott normákat is. Fontosnak tartjuk, hogy a fiatalok saját életük kialakításában aktívan részt vegyenek, legyen igényük saját életük tudatos, felelős döntések meghozatalával történő alakítására, ezért nagy hangsúlyt helyezünk a kreatív gondolkodású személyiségek formálására. Elsődleges célunk, hogy minden tanulónk megtalálja intézményünk falain belül azokat a tevékenységeket, melyek során nyitottak, megértőek lesznek különböző életmódok, kultúrák, vallások iránt. Különösen fontosnak tartjuk, hogy a fejlődésükben akadályozott gyerekeket, hátrányos helyzetű, vagy beilleszkedési zavarral küszködő tanulóinkat integráltan oktassuk, hiszen kiegyensúlyozott felnőtteket szeretnénk nevelni belőlük. Mindez nemcsak a fejlődésben elmaradott tanulók számára kedvező. Azáltal, hogy közvetlen környezetünkben élhetnek és tanulhatnak, pozitív hatást érhetünk el nemcsak az ő személyiségfejlődésükben, hanem a környezetében élő tanulókra is, hiszen felismerik, elfogadják és képessé válnak tolerálni a másságot. Erre lehetőségük van nemcsak a közismereti és szakmai órák, hanem az alapfokú művészetoktatás keretében is. A művészet erejét használva segítünk tanulóinknak lelki nyugalmat adni, megszüntetni a körülöttük fennálló feszültséget, kellemes környezetet biztosítani számukra, hogy ez által a hétköznapok fölé emeljük őket. A művészetek hozzájárulnak a társadalom értékeinek közvetítéséhez, nagyszerűségük eredményeképp értelmi, érzelmi és erkölcsi nevelés megvalósítását segíti elő. A sokoldalú, színes iskolai élet fejleszti a növendékek önismeretét, együttműködési és kollektív készségét, edzi akaratukat, hozzájárul életmódjuk, életvitelük alakításához. Elősegíti az önálló ismeretszerzés képességének elsajátítását, az alkotó teremtőképesség és a tehetség kibontakozását. A művészi nevelés nagyban megkönnyíti a diákok önkifejezését és előmozdítja azt a célunkat is, hogy egészséges személyiségeket neveljünk a jövő társadalmának. 3

4 1.1 Az iskola története Az Abigél Többcélú Intézmény 2000-ben jött létre közös igazgatású közoktatási intézményként. Az első időszakban oktatási tevékenységünk két területet ölelt fel: az alapfokú művészetoktatást, illetve az iskolarendszerű szakképzést. Elsősorban az alapfokú művészetoktatás területén szerzett tapasztalatok alapján bővítette intézményünk tevékenységét a középfokú művészetoktatással, hiszen azok a gyerekek, akik alapfokú művészetoktatásban vettek részt, tehetségüket középfokon kívánták továbbfejleszteni. Ezt az igényt kielégítve indítottuk el a 2002/2003-as tanévben a párhuzamos művészeti szakközépiskolai képzést. A tudományos és technikai változások, valamint a munkaerő-piaci igények gyors változása a korábbinál műveltebb, komplexebb ismeretekkel rendelkező munkaerőt igényelt. Ezért döntöttünk úgy, hogy oktatási-képzési kínálatunkat fokozatosan bővítjük. A 2006/2007-es tanévtől középfokú oktatásunk öt évfolyamos szakközépiskolai és gimnáziumi tagozattal bővült, melyek tanterve nyelvi előkészítő évfolyamra épül. Ugyanebben a tanévben szakiskolai oktatási programunkat is kidolgoztuk azokra a fiatalokra gondolva, akik nem kívántak a felsőoktatásban továbbtanulni. A megújuló képzési kínálat mellett folyamatosan fejlesztettük a már korábban működő szakképzési tevékenységet. A 2008/2009-es tanévtől intézményünk kollégiummal bővült. Mely szerves része az intézményben folyó pedagógiai munkának. Alapfunkcióján túl hozzájárul a diákok harmonikus fejlődéséhez, a sikeres életpályára való felkészítéséhez segítéséhez. Az iskola jól képzett, korszerű szakmai ismeretek birtokában lévő tanulókat kíván útjukra bocsátani, olyan személyiségeket, akik képzettek, esztétikailag érettebbek, a mindennapokban harmóniára, egészséges életmódra törekszenek. A diákok életét tanulmányi osztály segíti. A művelődést, szakmai fejlődést szolgálja a jól felszerelt könyvtár, a többnyelvű oktatást és a nyelvtanulást pedig nyelvi labor segíti. Megfelelő számú és korszerű multimédiás számítógépen tanulhatják növendékeink a számítástechnikai és szakmai ismeretek alkalmazását. Folyamatosan törekszünk iskolánk egyéni arculatának kialakítására, a tanulóink körében az Abigéles identitás elmélyítésére. Diákjaink a képző- és iparművészeti tagozat első növendékei által tervezett - formainget kapnak, és szívesen viselik az Abigéles tréningruhánkat is. Létesítményünk korszerű felszereltségével, kialakításával megfelel a kor helyi, magyarországi, európai követelményeinek. Az intézmény indulásakor meghatározott tervek, célok folyamatosan valósulnak meg. Hagyományteremtő rendezvényeink között a diákok által igen kedvelt az elsőévesek fecsketábora, illetve a fecskeavató. Hagyománnyá vált intézményünkben a minden tanév február hónapjában megrendezésre kerülő Abigél napi rendezvény, valamint a Szabó Magda vers- és prózamondó verseny is. Minden évben megrendezésre kerül a tizenharmadik évfolyam táncgálája, ahol a tanulók az elsajátított tánctudásukat, saját koreográfiájukat bemutatva csillogtatják meg a kreativitásukat. Nemzeti ünnepeinkről (október 23, március 15.) ünnepi műsorok keretében belül emlékezünk meg. Szintén hagyománynak számít iskolánk életében a tanévzáró gála ez nem azonos a tanévzáró ünnepséggel -, amikor tánc- és zenetagozatos növendékeink színvonalas műsor keretén belül prezentálják a tanév során elsajátított új technikákat és ismeretanyagot. A külső műhelygyakorlatokat, az osztálykirándulásokat saját táborainkban: a művészeti témákban gazdag Tivadaron található Tiszaparti Szabadidő Táborban és a ritka természeti értékek közelében elhelyezkedő Ligeti Szabadidő Táborban Bátorligeten - az itt található ősláp a világörökség része -, valamint a festői szép- 4

5 ségű Zempléni-hegységben fekvő Vilyvitányban, a Vilyvitányi Szabadidő Táborban valósítjuk meg. 1.2 A pedagógiai program jogszabályi alapjai Az oktatást érintő alapvető törvények: - a közoktatásról szóló többször módosított évi LXXIX. törvény, - a nevelési-oktatási intézményék működéséről szóló többször módosított 11/1994. (VI. 8.) MKM-rendelet és a 16/1998-as módosítás - az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) MKM-rendelet, - az Országos szakértői, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértői és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről, valamint a szakértői tevékenységről szóló 31/2004. (XI. 13.) OM rendelet - a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 11/1999. (III. 5.) OM-rendelettel módosított 5/1998. (II. 18.) MKMrendelet, - a nevelési-oktatási intézmények névhasználatáról szóló 31/2005. (XII. 22.) OM rendelet - a közoktatásról szóló évi LXXIL. Törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) kormányrendelet, - az évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról (Kjt.) valamint az annak végrehajtásáról szóló intézkedésre 138/1992. (X. 8.), mindezek egybeszerkesztve a Munka Törvénykönyvével, - az 1/1998. (VII. 24.) a nevelési-oktatási intézmények eszközjegyzéke, valamint a pedagógus továbbképzéséről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. Sz. rendeletek. - A szakképzésről szóló évi XVI. És az évi LXXXIV. Törvényekkel módosított évi LXXVI. Törvény. - Az Országos képzési jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet Az Abigél Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakképző Iskola, Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Kollégium többcélú intézmény keretében, közös igazgatású közoktatási intézményként került megalakításra. A két tanítási nyelvű általános iskola célja, hogy a tanulók már néhány hónap elteltével képesek legyenek arra, hogy idegen nyelven is egyszerű mondatokkal kommunikáljanak. A 6-7. éves korosztály életkori sajátossága, hogy gátlás nélkül, játékos tevékenységeken keresztül sajátítja el az idegen nyelv alapjait, és szinte észrevétlenül jut meghatározott ismeretek birtokába. Az alapfokú művészetoktatási képzés a jogszabályban meghatározott kereteken belül zenei, táncművészeti, képző- és iparművészeti, valamint szín- és bábművészeti területen kívánja biztosítani a tanulók számára az alkotó és önkifejező képességeik kibontakoztatását, tehetségük gondozását, készségeik, képességeik fejlesztését. A szakképző iskolában a szakképző osztályok tanulói közismereti évfolyamokat követően szakképzési évfolyamba lépnek és szakmai képesítést szereznek. 5

6 A felnőttoktatás során a mai magyar társadalmi és gazdasági elvárásokhoz igazodva szervezzük meg esti és levelező formában a munka mellet tanulók részére az érettségire felkészítő képzést. Az érettségizett fiatalokat olyan oktatási-képzési kínálathoz kívánjuk juttatni, amely korszerű, az Európához csatlakozás igényének is megfelelő magas szintű szakmai és vállalkozási ismereteket ad, így azok konvertálhatóak és továbbfejleszthetőek. A gimnáziumban az általános műveltséget kiterjesztő és elmélyítő, a magasabb műveltség megszerzését megalapozó nevelő-oktató tevékenység folyik. Alapfeladata az érettségi vizsgára és munkába állásra, illetve a felsőfokú tanulmányok megkezdésére való felkészítés. A nyelvi előkészítő évfolyamon folyó idegennyelv-oktatás általános célja hogy a középiskolát elvégző fiatalok közül minél többen magas szintű, használható nyelvtudással hagyják el a közoktatást, A művészeti szakközépiskola az általános iskolát végzettek részére biztosít lehetőséget képző- és iparművészeti, tánc és zene tagozatokon az érettségi és a művészeti szakmai vizsga megszerzésére. A szakközépiskolában a szakképző osztályok tanulói közismereti évfolyamokat követően szakképzési évfolyamba lépnek és szakmai képesítést szereznek. 6

7 1.3 Helyzetértékelés Intézményünk megalakulása óta igen széles körű oktatási kínálatot dolgozott ki a tanulói igények minél magasabb szintű kielégítése érdekében. Jelenleg az alábbi oktatási formákat kínáljuk: - szakiskolai oktatás-nevelés - szakközépiskolai nevelés-oktatás és évfolyamon - művészeti szakközépiskolai oktatás párhuzamos képzésben - szakközépiskolai szakképzés - gimnáziumi nevelés-oktatás és évfolyamon - két tanítási nyelvű általános iskolai oktatás - alapfokú művészetoktatás Az intézmény székhelye Nyíregyházán található, illetve Debrecenben tagintézmény működik. A székhely és a tagintézmény szoros és jó kapcsolatot ápol egymással. Új kihívást jelent majd számunkra a szakképzésben moduláris képzés bevezetése a módosított Országos Képzési jegyzék alapján. A már jóváhagyott központi tantervvel rendelkező szakmák esetén teljesen új, kompetenciaalapú és moduláris szerkezetű tantervek alapján kell oktatunk. Ez nehéz kihívást jelent majd mind oktatóink, mind tanulóink számára. Az oktatási kínálat bővülésével párhuzamosan az infrastrukturális feltételeket is folyamatosan fejleszti az intézmény. Nyíregyházán elhelyezkedő új oktatási helyszínünk befogadóképessége és felszereltsége korszerű feltételeket teremt céljaink megvalósításához. A diákok és a pedagógusok tevékenységét tanulmányi osztály segíti. Iskolánk európai szintű kollégiummal is rendelkezik. Nevelőink igyekszenek céltudatosan összehangolni a nevelési tényezőket, az iskolai munkát és a tanulók eredményeit. Iskolánkban iskolaorvos, védőnő és ápolónő biztosítja a tanulók és nevelők számára a folyamatos egészségügyi ellátást, így a legapróbb gond esetén is azonnal szakember látja el a segítségre szorulókat. Kiváló az intézmény együttműködése a partnerintézményekkel: rendszeresen kapcsolatot tartunk a gyermekjóléti intézményekkel, a családsegítő szolgálatokkal, a nevelési tanácsadókkal. Kiemelten fontosnak tartjuk az említett szervek megkeresését, hogy együtt segíthessünk a tanulóknak átvészelni egy-egy kritikus periódust, és újra a helyes útra vezessük őket. A rendőrséggel is rendszeres és jó a kapcsolatot ápolunk. Gyakran tartanak prevenciós előadásokat a diákok számára, elősegítve, hogy a nem kívánt szokásoktól és magatartásformáktól távol tartsuk iskolánk tanulóit. Intézményünknek fontos, hogy jó viszonyt létesítsen és gondozzon más művészeti iskolákkal és a tagiskolákkal. Ennek érdekében közös művészeti eseményeket szervezünk, részt veszünk az általunk szervezett programokon, valamint meghívjuk őket az iskolánkban megrendezésre kerülő művészeti programokra. Alapvető célunk: olyan korszerű általános és szakmai műveltség megszerzésének biztosítása, melynek birtokában a tanulók alkalmassá válnak az érettségi és szakmai vizsga letételére. Ezt követően lehetőségük van a középfokú szakmai végzettséggel betölthető munkakörökben való elhelyezkedésre, illetve nagy esélyük van elsősorban a szakirányú, de más felsőoktatási intézményekben is a továbbtanulásra. 7

8 2. AZ ISKOLA JOGI STÁTUSA 2.1. Alapító okirat ALAPÍTÓ OKIRAT (módosítással egybeszerkesztett változat) Az Abigél Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakképző Iskola, Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Kollégium (Székhely: 4405 Nyíregyháza, Tünde u. 10/a) elnevezésű, július 13-án alapított többcélú intézmény, a Matura Alapítvány (4405 Nyíregyháza, Tünde u. 10/a) által fenntartott jogi személyiséggel rendelkező többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény. Az iskola alapítója: Tábori Zsuzsanna (5121 Jászjákóhalma, Fő u. 113.). Az iskola fenntartója: Matura Alapítvány (székhely: 4405 Nyíregyháza, Tünde u. 10/a). A közoktatási intézmény elnevezése: Abigél Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakképző Iskola, Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Kollégium rövidített neve: Abigél Többcélú Intézmény székhelye: 4405 Nyíregyháza, Tünde u. 10/a a székhely tanulóinak létszáma: fő. telephelyei: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei telephelyek: Telephely neve: Telephely címe: Tanulók létszáma: Beregsurány-Márokpapi Közös 4933 Beregsurány, Rákóczi u Általános Iskola Általános Iskola 4732 Cégénydányád, Zrínyi út Általános Iskola 4374 Encsencs, Fő u Árpád Fejedelem Általános Iskola 4232 Geszteréd Petőfi S. u Általános Iskola 4335 Kántorjánosi, Kossuth u Palásti László Általános Iskola 4556 Magy, Tompa M. u Petőfi Sándor Általános Iskola és 4962 Nagyszekeres, Toldi u Óvoda Bornemissza Géza Általános Iskola 4911 Nábrád, Iskola köz és Óvoda Tagiskola 4481 Sóstóhegy, Kemecsei u Váci Mihály Általános Iskola 4400 Nyíregyháza, Rozsrétbokor Tagiskola 4400 Nyíregyháza, Szarvas u Kollégium 4400 Nyíregyháza, Városmajor u Általános Iskola 4311 Nyírgyulaj, Bajcsy Zs. u

9 Jókai Mór Általános Iskola 4541 Nyírjákó, Petőfi S. u Petőfi Sándor Általános Iskola 4537 Nyírkércs, Fő út Színi Károly Általános Iskola 4531 Nyírpazony, Vasvári P. u Szőlőskerti Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti 4432 Nyírszőlős, Kollégium u Otthona Telephely neve: Telephely címe: Tanulók létszáma: Általános Iskola 4267 Penészlek, Vasvári P. u Móricz Zsigmond Körzeti Általános 4941 Penyige, Kossuth u Iskola Eötvös József Általános Iskola 4375 Piricse, Petőfi u Általános Iskola 4563 Rohod, Jókai u Általános Iskola 4824 Szamosszeg, Nagydobosi u ÁMK 4441 Szorgalmatos, Közép út Petőfi Sándor Általános Iskola 4731 Tunyogmatolcs, Árpád u A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei székhely és telephelyek összesített tanulói létszáma: Hajdú-Bihar megyei telephelyek: Telephely neve: Telephely címe: Tanulók létszáma: Kossuth Lajos ÁMK 4116 Berekböszörmény, Köztársaság tér Árpád Vezér Általános Iskola 4032 Debrecen, Böszörményi u Tagiskola 4029 Debrecen, Víztorony u Sinay Miklós Általános Iskola, 4273 Hajdúbagos, Iskola u Óvoda és Könyvtár Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér Általános Iskola 4126 Kismarja, Bocskai u II. Rákóczi Ferenc ÁMK Általános 4133 Konyár, Rákóczi u Iskolája Arany János Általános Iskola 4281 Létavértes, Árpád tér Irinyi János Általános Iskola 4283 Létavértes, Irinyi u Irinyi János Általános Iskola 4283 Létavértes, Kassai u Thuolt István Általános Iskola, 4275 Monostorpályi, Landler tér Óvoda és Könyvtár Általános Iskola 4262 Nyíracsád, Szatmári u Ábrányi Emil Általános Iskola 4264 Nyírábrány, Iskola u ÁMK 4263 Nyírmártonfalva, Iskola tér Lórántffy Zsuzsanna Általános Iskola 4125 Pocsaj, Nagy u és Óvoda Általános Iskola 4288 Újléta, Magyar u Általános Iskola 4287 Vámospércs, Iskola út A Hajdú-Bihar megyei telephelyek összesített tanulói létszáma:

10 Heves megyei telephelyek: Telephely neve: Telephely címe: Tanulók létszáma: Felsővárosi Általános Iskola 3300 Eger, Iskola út ÁMK Gönczy Pál Általános Iskola 3281 Karácsond, Szent I. u A Heves megyei telephelyek összesített tanulói létszáma: 433 Borsod-Abaúj-Zemplén megyei telephelyek: Telephely neve: Telephely címe: Tanulók létszáma: Cuháré Kht Tiszaújváros, Munkácsy u. 20/a Az intézmény jogállása: szakmailag önálló jogi személy, teljes jogkörű költségvetés alapján működő intézmény. 2. A közoktatási intézmény típusa: közös igazgatású többcélú intézmény. 3. A többcélú intézmény feladata: a Kt. 26. alapján általános iskolai, a Kt. 27. (1), (2), (3), (4), (6), (8), (14), (15) bekezdései alapján szakiskolai, a Kt. 28. (1), (4), (5), (6), (7), (8) bekezdései alapján gimnáziumi, a Kt. 29. (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) bekezdései alapján szakközépiskolai nevelés és oktatás, a Kt. 31. alapján alapfokú művészeti nevelés és oktatás, a Kt. 32. alapján kollégiumi nevelés és externátusi ellátás, a Kt. 9. alapján érettségi vizsga, művészeti alap- és záróvizsga, valamint szakmai vizsga megszervezése, lebonyolítása. Iskola-egészségügyi ellátás a 26/1997. (IX.3.) NM rendelet alapján. TEÁOR számok: iskolai előkészítő oktatás, alapfokú oktatás, általános középfokú oktatás, szakmai középfokú oktatás, felső szintű, nem felsőfokú oktatás, sport, szabadidős képzés, kulturális képzés, mns egyéb oktatás, oktatást kiegészítő tevékenység, egyéb humán egészségügyi ellátás. a) Szakiskolai nevelés-oktatás 9. évfolyamon általános műveltséget megalapozó nevelés-oktatás, pályaorientáció, gyakorlati oktatás, 10. évfolyamon a kötelező tanórai foglalkozások legfeljebb 40 %-ban szakmai alapozó elméleti és gyakorlati oktatás és az adott szakképesítés megszerzéséhez szükséges szakképzési évfolyam a 7. pontban felsorolt OKJban szereplő szakmák közül 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3 év alatt az alábbi képzési formákban: - nappali rendszerű iskolai és felnőttoktatás, - nappali, esti, levelező és távoktatásos rendszerű iskolai oktatás és felnőttoktatás, - iskolai rendszeren kívüli szakmai képzés, továbbképzés, - felzárkóztató oktatás. 10

11 b) Szakközépiskolai érettségire felkészítő, általános műveltséget megalapozó nevelés-oktatás és évfolyamon (feltétel: általános iskola), illetve művészeti képzés párhuzamos oktatás keretén belül, az alábbi képzési formákban: - nappali rendszerű iskolai és felnőttoktatás, - esti, levelező és távoktatásos rendszerű iskolai oktatás és felnőttoktatás, - iskolai rendszeren kívüli szakmai képzés, továbbképzés, - érettségi vizsga megszervezése, lebonyolítása. c) Szakközépiskolai szakképzés érettségi vizsgával rendelkezőknek 0,5; 1; 1,5; 2; 3 évfolyamon: - nappali rendszerű iskolai és felnőttoktatás, - esti, levelező és távoktatásos rendszerű iskolai oktatás és felnőttoktatás, - iskolai rendszeren kívüli szakmai képzés, továbbképzés. Felsőfokú szakképzés érettségi vizsgával rendelkezőknek, felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján 2 évfolyamon: - nappali rendszerű iskolai és felnőttoktatás, - esti, levelező és távoktatásos rendszerű iskolai oktatás és felnőttoktatás, - iskolai rendszeren kívüli szakmai képzés, továbbképzés. d) Gimnáziumi érettségire felkészítő, általános műveltséget megalapozó nevelésoktatás és évfolyamon (feltétel: általános iskola), az alábbi képzési formákban: - nappali rendszerű iskolai és felnőttoktatás, - esti, levelező és távoktatásos rendszerű iskolai oktatás és felnőttoktatás, - iskolai rendszeren kívüli szakmai képzés, továbbképzés, - érettségi vizsga megszervezése, lebonyolítása. e) Két tanítási nyelvű általános iskolai oktatás 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatás keretén belül. f) Alapfokú művészeti oktatás keretén belül az alapfokú művészeti ismeretek megszerzésének elősegítése, zene-, tánc-, ipar- és képzőművészeti, báb- és színművészeti műveltség megalapozása, a tanulók felkészítése az amatőr hangszeres zenélésre, táncra, iparés képzőművészeti ismeretekre, báb- és színművészeti ismeretekre, az öntevékeny művészeti együttesekben való működésre, továbbá felkészítés a szakirányú továbbtanulásra. Évfolyamok száma maximum 12 évfolyam, melynek keretein belül az oktatás előképző, alapfokú és továbbképző évfolyamokon történik. g) Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás, melynek feladata a tanuló humánus légkörben folyó nevelése, személyiségének fejlesztése, képességeinek és érdeklődésének megfelelően tehetségének kibontakoztatása, iskolai tanulmányainak segítése, sportolási, művelődési és önképzési lehetőségének biztosítása, öntevékenységének, együttműködési készségének fejlesztése, önállóságának, felelősségtudatának fejlesztése, pályaválasztásához, az önálló életkezdéshez szükséges ismeretek, képességek megszerzésének elősegítése. h) Hátrányos helyzetű tanulók integrált oktatása. i) Sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása. 4. Kiegészítő tevékenység: 11

12 TEÁOR számok: nyomdai előkészítő tevékenység, egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem, hangfelvétel készítése, kiadása, médiareklám, mns egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység, előadó-művészet, mns egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység, mns egyéb közösségi, társadalmi tevékenység. 5. Az intézmény normatíva igénylésének jogcímei: közoktatási alap-hozzájárulások: alapfokú, középfokú, szakmai (szakképzés elméleti képzés, szakiskolai felzárkóztató oktatás) oktatáshoz, kollégiumi, externátusi (nappali rendszerű oktatásban résztvevő tanulók után) neveléshez, ellátáshoz, alapfokú művészetoktatáshoz, kiegészítő hozzájárulások: iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szakközépiskola évfolyamán, nyelvi előkészítő esetén a évfolyamán (nappali oktatás), nem magyar nyelven folyó nevelésoktatás, roma kisebbségi oktatás, kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelésoktatás, nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás, szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon, sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása, egyes pedagógiai programok (párhuzamos képzés évfolyamon), módszerek (minősített alapfokú művészeti oktatás) támogatása, szociális juttatások, egyéb szolgáltatások: kedvezményes iskolai, kollégiumi étkeztetés (intézményben szervezett kedvezményes étkeztetés az 50 %-os kedvezményben részesülő tanulók után), tanulók ingyenes tankönyvellátása, általános hozzájárulás a tanulók tankönyv ellátásához, kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése. Felhasználható központosított előirányzatok: érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása: az érettségi vizsgák megszervezésének támogatása, a szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása; esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások: esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása, egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása, alapfokú művészetoktatás támogatása, közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatása, a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások. 6. Az intézményben tanított művészeti ágak, tanszakok, szakok és létszámok: a szakképzéshez kapcsolódó szakmák azonosító számát és képzési idejét az 1. sz. (Szakiskolai és szakközépiskolai szakképzések), a 2. sz. (Szakközépiskolai szakképzések párhuzamos oktatás keretén belül) és a 3.sz. (Felsőfokú szakképzések) melléklet tartalmazza. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye: Székhely 4405 Nyíregyháza, Tünde u. 10/a, fő összlétszámmal: - Két tanítási nyelvű általános iskolai nevelés-oktatás 1-8. évfolyamon: nappali munkarend szerint. - Alapfokú művészetoktatás: - Báb- és Színművészeti ág: színjáték. - Képző- és Iparművészeti ág: festészet, fotó-videó, grafika, kerámia. - Táncművészeti ág: balett, modern-kortárstánc, néptánc, társastánc. - Zeneművészeti ág: furulya, gitár, népzenei ismeretek, zongora. 12

13 - Szakiskolai nevelés-oktatás évfolyamon: nappali, esti, levelező munkarend szerint. - Új OKJ szerinti szakiskolai nevelés-oktatás, szakképzés: nappali, esti, levelező munkarend szerint ács, állványozó, burkoló, bútorasztalos, cukrász, épületasztalos (famegmunkáló; fűrészipari gépkezelő), épület- és építménybádogos, festő, mázoló és tapétázó, fodrász, gazda, irodai asszisztens, kőműves, panziós, falusi vendéglátó, pék-cukrász, pincér, szabó (csecsemő- és gyermekruha-készítő; férfiszabó; női szabó), szakács, szociális gondozó (fogyatékossággal élők gondozója; szociális gondozó és ápoló), villanyszerelő, virágkötő, - berendező, virágkereskedő (virágbolti eladó; virágdekoratőr; virágkereskedő; virágkötő). - Új OKJ szerinti szakiskolai nevelés-oktatás, szakképzés: nappali, esti, levelező munkarend szerint ács, állványozó (állványozó), burkoló (hidegburkoló; melegburkoló; parkettás), bútorasztalos (asztalosipari szerelő), cukrász, épületasztalos (famegmunkáló; fűrészipari gépkezelő), épület- és építménybádogos, festő, mázoló és tapétázó (mázoló, lakkozó; plakátragasztó; szobafestő; tapétázó; műemléki díszítő, festő), fodrász, gazda (aranykalászos gazda; ezüstkalászos gazda; mezőgazdasági munkás), irodai asszisztens (gépíró; gépíró, szövegszerkesztő; beszédleíró-gyorsíró; jegyzőkönyvvezető), kőműves (betonés vasbetonkészítő; építési kisgépkezelő; építményvakoló kőműves; épületfalazó kőműves; gépi vakoló; műemléki helyreállító), panziós, falusi vendéglátó (mezőgazdasági gazdaasszony; szállodai szobaasszony), pék-cukrász (mézeskalács-készítő), pincér (mixer), szabó (fehérnemű-készítő; lakástextil-készítő; munkaruha- és védőruha-készítő; textiltermék-összeállító; csecsemő- és gyermekruha-készítő; férfiszabó; női szabó), szakács (gyorséttermi- és ételeladó; konyhai kisegítő; diétás szakács), szociális gondozó (fogyatékossággal élők gondozója; szociális gondozó és ápoló), villanyszerelő (érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló; erősáramú berendezések felülvizsgálója; FAM szerelő (a feszültség megjelölésével); kábelszerelő (a feszültségszint megjelölésével); robbanásbiztos berendezés kezelője; szakszolgálati FAM szerelő; villamos gép és készülék üzemeltető; villamos hálózat és alállomás üzemeltető; villamos hálózatszerelő; villámvédelmi felülvizsgáló), virágkötő, - berendező, virágkereskedő (virágbolti eladó; virágdekoratőr; virágkereskedő; virágkötő). - Szakközépiskolai nevelés-oktatás érettségire felkészítő, általános műveltséget megalapozó oktatás: évfolyamon: nappali, esti és levelező munkarend szerint évfolyamon, a 9. évfolyamon nyelvi előkészítővel: nappali munkarend szerint. - Új OKJ szerinti szakközépiskolai nevelés-oktatás, szakképzés: nappali, esti, levelező munkarend szerint alkalmazott fotográfus, családpedagógiai mentor, divat- és stílustervező, dekoratőr, díszlet- és jelmeztervező asszisztens, festő (általános festő; díszítő festő), grafikus (alkalmazott grafikus; képgrafikus), gyermekgondozó-nevelő (gyermekotthoni asszisztens; kisgyermekgondozó, - nevelő), gyógypedagógiai, idegen nyelvi ügyfélkapcsolati szakügyintéző (emberi erőforrás ügyfélkapcsolati szakügyintéző; IT helpdesk ügyfélkapcsolati szakügyintéző; távközlési ügyfélkapcsolati szakügyintéző; üzleti kommunikációs szakügyintéző), idegenvezető, informatikus (gazdasági informatikus; műszaki informatikus), keramikus, klasszikus zenész (hangkultúra szak; klasszikus zenész (a hangszer megjelölésével); magánénekes; zeneelmélet- 13

14 szolfézsszak), logisztikai ügyintéző, marketing- és reklámügyintéző, mozgóképi animációkészítő, pedagógiai asszisztens, protokoll és utazásügyintéző (protokollügyintéző; utazásügyintéző), sportszervező, -menedzser, szobrász (bronzműves és szoboröntő; díszítő szobrász; kőszobrász), szociális segítő (rehabilitációs nevelő, segítő; szociális asszisztens; szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző), táncos (klasszikus balett-táncos; kortárs-, modern táncos; néptáncos; színházi táncos), textilműves (kézinyomó; kéziszövő; kézműves; textilrajzoló és modelltervező asszisztens), ügyviteli titkár (idegen nyelvi titkár; iskolatitkár; ügyintéző titkár), vállalkozási ügyintéző, vendéglős. - Új OKJ szerinti szakközépiskolai nevelés-oktatás, szakképzés: nappali, esti, levelező munkarend szerint alkalmazott fotográfus, családpedagógiai mentor, divat- és stílustervező, dekoratőr (címfestő; számítógépes dekoratőr), díszletés jelmeztervező asszisztens, festő (általános festő; díszítő festő), grafikus (alkalmazott grafikus; képgrafikus), gyermekgondozó-nevelő (gyermek- és ifjúsági felügyelő; házi időszakos gyermekgondozó; gyermekotthoni asszisztens; kisgyermekgondozó, -nevelő), gyógypedagógiai asszisztens (autisták gyógypedagógiai asszisztense; beszédfogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense; értelmileg sérültek gyógypedagógiai asszisztense; hallásfogyatékosak gyógypedagógiai asszisztense; látásfogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense; pszichés fejlődésben akadályozottak gyógypedagógiai asszisztense; súlyosan és halmozottan fogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense; testi fogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense), idegen nyelvi ügyfélkapcsolati szakügyintéző (emberi erőforrás ügyfélkapcsolati szakügyintéző; IT helpdesk ügyfélkapcsolati szakügyintéző; távközlési ügyfélkapcsolati szakügyintéző; üzleti kommunikációs szakügyintéző), idegenvezető, informatikus (gazdasági informatikus; műszaki informatikus), keramikus (kerámiakészítő), klasszikus zenész (hangkultúra szak; klasszikus zenész (a hangszer megjelölésével); magánénekes; zeneelmélet-szolfézsszak), logisztikai ügyintéző (anyagbeszerző; áruterítő; veszélyesáru-ügyintéző; nemzetközi szállítmányozási ügyintéző), marketingés reklámügyintéző (hirdetési ügyintéző), mozgóképi animációkészítő (animációsfilm-rajzoló), pedagógiai asszisztens, protokoll és utazásügyintéző (protokollügyintéző; utazásügyintéző; rendezvény- és konferenciaszervező; utazásszervező menedzser), sportszervező, -menedzser, szobrász (bronzműves és szoboröntő; díszítő szobrász; kőszobrász), szociális segítő (rehabilitációs nevelő, segítő; szociális asszisztens; szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző; foglalkoztatás-szervező; mentálhigiénés asszisztens; szociokulturális animátor), táncos (klasszikus balett-táncos; kortárs-, modern táncos; néptáncos; színházi táncos), textilműves (kézinyomó; kéziszövő; kézműves; textilrajzoló és modelltervező asszisztens), ügyviteli titkár (idegen nyelvi titkár; iskolatitkár; ügyintéző titkár), vállalkozási ügyintéző, vendéglős (étkezdés; vendéglátó eladó; vendéglátásszervező). - Új művészeti szakmai vizsgára való felkészítés párhuzamos oktatás keretében: nappali munkarend szerint alkalmazott fotográfus, díszlet- és jelmeztervező asszisztens, festő (általános festő; díszítő festő), grafikus (alkalmazott grafikus; képgrafikus), keramikus, klasszikus zenész (hangkultúra szak; klasszikus zenész (a hangszer megjelölésével); magánénekes; zeneelmélet-szolfézs szak), mozgóképi animációkészítő, szobrász (bronzműves és szoboröntő; díszítő szobrász; kőszobrász), táncos (klasszikus balett-táncos; kortárs-, modern táncos; néptáncos; színházi táncos), textilműves (kézinyomó; kéziszövő; kézműves; textilrajzoló és modelltervező asszisztens). 14

15 - Új művészeti szakmai vizsgára való felkészítés párhuzamos oktatás keretében: nappali munkarend szerint alkalmazott fotográfus, díszlet- és jelmeztervező asszisztens, festő (általános festő; díszítő festő), grafikus (alkalmazott grafikus; képgrafikus), keramikus (kerámiakészítő), klasszikus zenész (hangkultúra szak; klasszikus zenész (a hangszer megjelölésével); magánénekes; zeneelmélet-szolfézs szak), mozgóképi animációkészítő (animációsfilm-rajzoló), szobrász (bronzműves és szoboröntő; díszítő szobrász; kőszobrász), táncos (klaszszikus balett-táncos; kortárs-, modern táncos; néptáncos; színházi táncos), textilműves (kézinyomó; kéziszövő; kézműves; textilrajzoló és modelltervező aszszisztens). - Gimnáziumi érettségire felkészítő, általános műveltséget megalapozó oktatás évfolyamon, 9. évfolyamon nyelvi előkészítővel: nappali munkarend szerint (emelt szintű dráma/kommunikáció, emelt szintű EU ismeretek/társadalomismeretek, emelt szintű mozgó-képkultúra és média-ismeretek). - Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 100 fő. - Felsőfokú szakképzés felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján: nappali, esti és levelező munkarend szerint kereskedelmi menedzser (nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző, reklámszervező szakmenedzser), kommunikátor (intézményi kommunikátor, sportkommunikátor), vendéglátó és idegenforgalmi szakmenedzser (idegenforgalmi szakmenedzser, vendéglátó szakmenedzser). Beregsurány-Márokpapi Közös Általános Iskola 4933 Beregsurány, Rákóczi u. 1. telephely, 90 fő összlétszámmal: - Alapfokú művészetoktatás: - Báb- és Színművészeti ág: színjáték. - Képző- és Iparművészeti ág: grafika. - Táncművészeti ág: modern-kortárstánc, néptánc, társastánc. - Zeneművészeti ág: furulya, népzenei ismeretek, zongora. Cégénydányád Általános Iskola 4732 Cégénydányád, Zrínyi u. 1. telephely, 170 fő összlétszámmal: - Alapfokú művészetoktatás: - Báb- és Színművészeti ág: színjáték. - Képző- és Iparművészeti ág: fotó-videó, grafika, kerámia. - Táncművészeti ág: néptánc, társastánc. - Zeneművészeti ág: furulya, zongora. Encsencs Általános Iskola 4374 Encsencs, Fő u. 68. telephely, 100 fő összlétszámmal: - Alapfokú művészetoktatás: - Báb- és Színművészeti ág: színjáték. - Képző- és Iparművészeti ág: festészet, fotó-videó, grafika, kerámia. - Táncművészeti ág: néptánc, társastánc. - Zeneművészeti ág: zongora Geszteréd Árpád Fejedelem Általános Iskola 4232 Geszteréd, Petőfi S. u. 10. telephely, 110 fő összlétszámmal: - Alapfokú művészetoktatás: - Báb- és Színművészeti ág: színjáték. 15

16 - Képző- és Iparművészeti ág: grafika. - Táncművészeti ág: modern-kortárstánc, néptánc, társastánc. Kántorjánosi Általános Iskola 4335 Kántorjánosi, Kossuth u. 6. telephely, 190 fő összlétszámmal: - Alapfokú művészetoktatás: - Báb- és Színművészeti ág: színjáték - Képző- és Iparművészeti ág: festészet, fotó-videó, grafika, kerámia. - Táncművészeti ág: balett, modern-kortárstánc, néptánc, társastánc. - Zeneművészeti ág: furulya, gitár, népzenei ismeretek, zongora. Magy Palásti László Általános Iskola 4556 Magy, Tompa M. u. 2. telephely, 100 fő összlétszámmal: - Alapfokú művészetoktatás: - Báb- és Színművészeti ág: színjáték. - Képző- és Iparművészeti ág: fotó-videó, grafika. - Táncművészeti ág: modern-kortárstánc, néptánc, társastánc. - Zeneművészeti ág: furulya, gitár, népzenei ismeretek, zongora. Nagyszekeres Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 4962 Nagyszekeres, Toldi u. 7. telephely, 100 fő összlétszámmal: - Alapfokú művészetoktatás: - Báb- és Színművészeti ág: színjáték. - Képző- és Iparművészeti ág: grafika. - Táncművészeti ág: balett, modern-kortárstánc, néptánc, társastánc. - Zeneművészeti ág: furulya, gitár, népzenei ismeretek, zongora. Nábrád Bornemissza Géza Általános Iskola és Óvoda 4911 Nábrád, Iskola köz 4. telephely, 120 fő összlétszámmal: - Alapfokú művészetoktatás: - Báb- és Színművészeti ág: színjáték. - Képző- és Iparművészeti ág: grafika. - Táncművészeti ág: társastánc. - Zeneművészeti ág: zongora. Nyíregyháza Váci Mihály Általános Iskola 4400 Nyíregyháza, Rozsrétbokor 17. telephely, 350 fő összlétszámmal: - Alapfokú művészetoktatás: - Báb- és Színművészeti ág: színjáték. - Képző- és Iparművészeti ág: festészet, fotó-videó, grafika, kerámia. - Táncművészeti ág: balett, modern-kortárstánc, néptánc, társastánc. - Zeneművészeti ág: citera, fagott, furulya, fuvola, gitár, harsona, hegedű, klarinét, kürt, népzenei ismeretek, szintetizátor, trombita, ütő, zongora. Nyíregyháza, Szarvas u. 95. tagiskola, 358 fő összlétszámmal: - Két tanítási nyelvű általános iskolai nevelés-oktatás 1-8. évfolyamon: nappali munkarend szerint. - Alapfokú művészetoktatás: - Báb- és Színművészeti ág: színjáték. 16

17 - Képző- és Iparművészeti ág: festészet, grafika. - Táncművészeti ág: balett, moderntánc, társastánc. - Zeneművészeti ág: citera, furulya, fuvola, gitár, népzenei ismeretek, szintetizátor, zongora. - Szakiskolai nevelés-oktatás évfolyamon: nappali, esti, levelező munkarend szerint. Felzárkóztató oktatás kizárólag nappali munkarend szerint. - Régi OKJ szerinti szakiskolai nevelés-oktatás, szakképzés: nappali, esti, levelező munkarend szerint pincér ( ; 3 évf.). - Új OKJ szerinti szakiskolai nevelés-oktatás, szakképzés: nappali, esti, levelező munkarend szerint cukrász, fodrász, pék-cukrász, pincér, szakács. - Új OKJ szerinti szakiskolai nevelés-oktatás, szakképzés: nappali, esti, levelező munkarend szerint cukrász, fodrász, pék-cukrász (mézeskalács-készítő), pincér (mixer), szakács (gyorséttermi- és ételeladó; konyhai kisegítő; diétás szakács). - Szakközépiskolai nevelés-oktatás érettségire felkészítő, általános műveltséget megalapozó oktatás: évfolyamon: nappali, esti, levelező munkarend szerint. - Új OKJ szerinti szakközépiskolai nevelés-oktatás, szakképzés: nappali, esti, levelező munkarend szerint alkalmazott fotográfus, díszlet- és jelmeztervező asszisztens, festő (általános festő; díszítő festő), grafikus (alkalmazott grafikus; képgrafikus), idegenvezető, keramikus, klasszikus zenész (hangkultúra szak; klasszikus zenész (a hangszer megjelölésével); magánének; zeneelméletszolfézs szak), mozgóképi animációkészítő, pénzügyi-számviteli ügyintéző, szobrász (bronzműves és szoboröntő; díszítő szobrász; kőszobrász), táncos (klasszikus balett-táncos; kortárs-, modern táncos; néptáncos; színházi táncos), textilműves (kézinyomó; kéziszövő; kézműves; textilrajzoló és modelltervező asszisztens), ügyviteli titkár (idegen nyelvi titkár, iskolatitkár, ügyintéző titkár). - Új OKJ szerinti szakközépiskolai nevelés-oktatás, szakképzés: nappali, esti, levelező munkarend szerint alkalmazott fotográfus, díszlet- és jelmeztervező asszisztens, festő (általános festő; díszítő festő), grafikus (alkalmazott grafikus; képgrafikus), idegenvezető, keramikus (kerámiakészítő), klasszikus zenész (hangkultúra szak; klasszikus zenész (a hangszer megjelölésével); magánének; zeneelmélet-szolfézs szak), mozgóképi animációkészítő (anámiciósfilmrajzoló), pénzügyi-számviteli ügyintéző, szobrász (bronzműves és szoboröntő; díszítő szobrász; kőszobrász), táncos (klasszikus balett-táncos; kortárs-, modern táncos; néptáncos; színházi táncos), textilműves (kézinyomó; kéziszövő; kézműves; textilrajzoló és modelltervező asszisztens), ügyviteli titkár (idegen nyelvi titkár, iskolatitkár, ügyintéző titkár). - Régi művészeti szakmai vizsgára való felkészítés párhuzamos oktatás keretében: porcelánfestő- és tervező asszisztens ( ; 2 évf.), szobrász ( ; 2 évf.), zenész ( ; 3 évf.), festő ( ; 2 évf.), játékés animációs filmkészítő ( ; 1 évf.). - Új művészeti szakmai vizsgára való felkészítés párhuzamos oktatás keretében: nappali munkarend szerint alkalmazott fotográfus, díszlet- és jelmeztervező asszisztens, festő (általános festő; díszítő festő), grafikus (alkalmazott grafikus; képgrafikus), keramikus, klasszikus zenész (hangkultúra szak; klasszikus zenész (a hangszer megjelölésével); magánénekes; zeneelmélet-szolfézsszak), 17

18 mozgóképi animációkészítő, szobrász (bronzműves és szoboröntő; díszítő szobrász; kőszobrász), táncos (klasszikus balett-táncos; kortárs-, modern táncos; néptáncos; színházi táncos), textilműves (kézinyomó; kéziszövő; kézműves; textilrajzoló és modelltervező asszisztens). - Új művészeti szakmai vizsgára való felkészítés párhuzamos oktatás keretében: nappali munkarend szerint alkalmazott fotográfus, díszlet- és jelmeztervező asszisztens, festő (általános festő; díszítő festő), grafikus (alkalmazott grafikus; képgrafikus), keramikus (kerámiakészítő), klasszikus zenész (hangkultúra szak; klasszikus zenész (a hangszer megjelölésével); magánénekes; zeneelmélet-szolfézsszak), mozgóképi animációkészítő (animációsfilm-rajzoló), szobrász (bronzműves és szoboröntő; díszítő szobrász; kőszobrász), táncos (klaszszikus balett-táncos; kortárs-, modern táncos; néptáncos; színházi táncos), textilműves (kézinyomó; kéziszövő; kézműves; textilrajzoló és modelltervező aszszisztens). Kollégium 4400 Nyíregyháza, Városmajor u. 2. telephely, 100 fő összlétszámmal: - Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás. Nyírgyulaj Általános Iskola 4311 Nyírgyulaj, Bajcsy-Zs. u telephely, 290 fő összlétszámmal: - Alapfokú művészetoktatás: - Báb- és Színművészeti ág: színjáték. - Képző- és Iparművészeti ág: festészet, fotó-videó, grafika, kerámia. - Táncművészeti ág: balett, modern-kortárstánc, néptánc, társastánc. - Zeneművészeti ág: citera, furulya, fuvola, gitár, harsona, hegedű, klarinét, szintetizátor, trombita, ütő, zongora. Nyírjákó Jókai Mór Általános Iskola 4541 Nyírjákó, Petőfi S. u. 13. telephely, 80 fő összlétszámmal: - Alapfokú művészetoktatás: - Képző- és Iparművészeti ág: grafika - Táncművészeti ág: modern-kortárstánc, társastánc. - Zeneművészeti ág: furulya, zongora. Nyírkércs Petőfi Sándor Általános Iskola 4537 Nyírkércs, Fő u. 83. telephely, 300 fő összlétszámmal: - Alapfokú művészetoktatás: - Báb- és Színművészeti ág: színjáték. - Képző- és Iparművészeti ág: festészet, fotó-videó, grafika, kerámia. - Táncművészeti ág: balett, modern-kortárstánc, néptánc, társastánc. - Zeneművészeti ág: furulya, gitár, magánének, zongora. - Szakiskolai nevelés-oktatás évfolyamon: nappali, esti és levelező munkarend szerint. - Régi OKJ szerinti szakiskolai nevelés-oktatás, szakképzés: épületburkoló ( ; 3 évf.). - Új OKJ szerinti szakiskolai nevelés-oktatás, szakképzés: nappali, esti, levelező munkarendű ács-állványozó, burkoló, bútorasztalos, épületasztalos, épületés építménybádogos, festő, mázoló és tapétázó, gazda, kőműves, panziós, 18

19 falusi vendéglátó, szabó (csecsemő- és gyermekruha-készítő; férfiszabó; női szabó), tetőfedő, virágkötő, -berendező, virágkereskedő. - Új OKJ szerinti szakiskolai nevelés-oktatás, szakképzés: nappali, esti, levelező munkarendű ács-állványozó (állványozó), burkoló (hidegburkoló; melegburkoló; parkettás), bútorasztalos (asztalosipari szerelő), épületasztalos (famegmunkáló; fűrészipari gépkezelő), épület- és építménybádogos, festő, mázoló és tapétázó (mázoló, lakkozó; plakátragasztó; szobafestő; tapétázó; műemléki díszítő, festő), gazda (aranykalászos gazda; ezüstkalászos gazda; mezőgazdasági munkás), kőműves (beton- és vasbetonkészítő; építési kisgépkezelő; építményvakoló kőműves; építményfalazó kőműves; gépi vakoló; műemléki helyreállító), panziós, falusi vendéglátó (mezőgazdasági gazdaasszony; szállodai szobaasszony), szabó (fehérnemű-készítő; lakástextil-készítő; munkaruha- és védőruha-készítő; textiltermék-összeállító; csecsemő- és gyermekruhakészítő; férfiszabó; női szabó), tetőfedő (nádtetőfedő), virágkötő, -berendező, virágkereskedő (virágbolti eladó; virágdekoratőr; virágkereskedő; virágkötő). - Szakközépiskolai nevelés-oktatás érettségire felkészítő, általános műveltséget megalapozó oktatás évfolyamon: nappali, esti és levelező munkarend szerint. - Új OKJ szerinti szakközépiskolai nevelés-oktatás, szakképzés: nappali, esti, levelező munkarend szerint növénytermesztési, kertészeti és növényvédelmi technikus (kertész és növényvédelmi technikus; növénytermesztő és növényvédelmi technikus), logisztikai ügyintéző, pénzügyi-számviteli ügyintéző. - Új OKJ szerinti szakközépiskolai nevelés-oktatás, szakképzés: nappali, esti, levelező munkarend szerint növénytermesztési, kertészeti és növényvédelmi technikus (növénytermesztő; növényvédő és méregraktár-kezelő; vetőmagtermesztő; kertész és növényvédelmi technikus; növénytermesztő és növényvédelmi technikus), logisztikai ügyintéző (anyagbeszerző; áruterítő; veszélyesáru-ügyintéző; nemzetközi szállítmányozási ügyintéző), pénzügyiszámviteli ügyintéző. Nyírpazony Színi Károly Általános Iskola 4531 Nyírpazony, Vasvári P. u. 32. telephely, 85 fő összlétszámmal: - Alapfokú művészetoktatás: - Báb- és Színművészeti ág: színjáték. - Képző- és Iparművészeti ág: grafika. - Zeneművészeti ág: furulya, gitár, népzenei ismeretek, zongora. Nyírszőlős Szőlőskerti Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona 4432 Nyírszőlős, Kollégium u. 54. telephely, 80 fő összlétszámmal: - Alapfokú művészetoktatás: - Képző- és Iparművészeti ág: festészet, fotó-videó, grafika, kerámia. - Zeneművészeti ág: citera, fagott, furulya, fuvola, gitár, harsona, hegedű, klarinét, magánének, népzenei ismeretek, trombita, ütő, zongora. Penészlek Általános Iskola 4267 Penészlek, Vasvári P. u. 51. telephely, 40 fő összlétszámmal: - Alapfokú művészetoktatás: - Képző- és Iparművészeti ág: festészet, fotó-videó, grafika, kerámia. 19

20 Penyige Móricz Zsigmond Körzeti Általános Iskola 4941 Penyige, Kossuth u telephely, 120 fő összlétszámmal: - Alapfokú művészetoktatás: - Báb- és Színművészeti ág: színjáték. - Képző- és Iparművészeti ág: festészet, grafika. - Táncművészeti ág: modern-kortárstánc, néptánc, társastánc. - Szakiskolai nevelés-oktatás évfolyamon: nappali, esti és levelező munkarend szerint. - Új OKJ szerinti szakiskolai nevelés-oktatás, szakképzés: esti, levelező munkarend szerint fodrász. - Szakközépiskolai nevelés-oktatás érettségire felkészítő, általános műveltséget megalapozó oktatás évfolyamon: esti és levelező munkarend szerint. - Új OKJ szerinti szakközépiskolai nvelés-oktatás, szakképzés: esti, levelező munkarend szerint kozmetikus. Piricse Eötvös József Általános Iskola 4375 Piricse, Petőfi u telephely, 150 fő összlétszámmal: - Alapfokú művészetoktatás: - Képző- és Iparművészeti ág: fotó-videó, grafika. - Táncművészeti ág: néptánc, társastánc. Rohod Általános Iskola 4563 Rohod, Jókai u. 6. telephely, 80 fő összlétszámmal: - Alapfokú művészetoktatás: - Képző- és Iparművészeti ág: festészet, fotó-videó, grafika, kerámia. - Táncművészeti ág: néptánc, társastánc. - Zeneművészeti ág: furulya, népzenei ismeretek, zongora. Sóstóhegy, Kemecsei u. 50. tagiskola, 300 fő összlétszámmal: - Két tanítási nyelvű általános iskolai nevelés-oktatás 1-8. évfolyamon: nappali munkarend szerint. - Alapfokú művészetoktatás: - Báb- és Színművészeti ág: színjáték. - Képző- és Iparművészeti ág: fotó-videó, grafika. - Táncművészeti ág: balett, modern-kortárstánc, néptánc, társastánc. - Zeneművészeti ág: furulya, gitár, zongora. - Szakiskolai nevelés-oktatás évfolyamon: nappali, esti, levelező munkarend szerint. - Új OKJ szerinti szakiskolai nevelés-oktatás, szakképzés: nappali, esti, levelező munkarend szerint burkoló, cukrász, festő, mázoló és tapétázó, fodrász, kőműves, pék-cukrász, pincér, szakács, szociális gondozó (fogyatékossággal élők gondozója; szociális gondozó és ápoló). - Új OKJ szerinti szakiskolai nevelés-oktatás, szakképzés: nappali, esti, levelező munkarend szerint burkoló (hidegburkoló; melegburkoló; parkettás), cukrász, festő, mázoló és tapétázó (mázoló, lakkozó; plakátragasztó; szobafestő; tapétázó; műemléki díszítő, festő), fodrász, kőműves (beton- és vasbetonkészítő; épí- 20

Szervezeti és Működési Szabályzata az alapfokú és középfokú oktatásban OM azonosító: 102 703 2013.

Szervezeti és Működési Szabályzata az alapfokú és középfokú oktatásban OM azonosító: 102 703 2013. ABIGÉL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA, GIMNÁZIUM, MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Szervezeti és Működési Szabályzata az alapfokú és középfokú oktatásban

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Jándi Szakképző Iskola

ALAPÍTÓ OKIRAT. Jándi Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egybeszerkesztett Jándi Szakképző Iskola 1 A Bereg Többcélú Egyesület (székhelye: 4841 Jánd, Rákóczi Ferenc út 46. szám, nyilvántartásba vételi : 3249.), mint fenntartó a

Részletesebben

Alapító okirat /Egységes szerkezetbe foglalva/

Alapító okirat /Egységes szerkezetbe foglalva/ Alapító okirat /Egységes szerkezetbe foglalva/ 1. Az intézmény neve: Dankó Pista Egységes Óvoda Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 2. Alapító neve: Közös Kincs Oktatási

Részletesebben

Az intézmény alapfeladatai: -gimnáziumi nevelés-oktatás -szakközépiskolai nevelés-oktatás -alapfokú művészetoktatás

Az intézmény alapfeladatai: -gimnáziumi nevelés-oktatás -szakközépiskolai nevelés-oktatás -alapfokú művészetoktatás ALAPÍTÓ OKIRAT Az intézmény neve: Alapfokú Művészeti Iskola, a Budapest Kortárstánc Főiskola Gyakorlóiskolája Az intézmény székhelye: 1036 Budapest, Perc utca 2 Az intézmény feladat ellátási helye: 1036

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013.

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény és a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. 3. (bek) alapján a meghatározott feladatok ellátására a Nyíregyházi

Részletesebben

1 / 19 2013.06.28. 12:29

1 / 19 2013.06.28. 12:29 1 / 19 2013.06.28. 12:29 Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Békés megye Tankerület megnevezése: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Békéscsabai Tankerülete OM azonosító: 028390... melléklet

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola. szakmai alapdokumentuma

Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola. szakmai alapdokumentuma Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Békés megye Tankerület megnevezése: KLIK Békéscsabai Tankerülete OM azonosító: 028452 Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola szakmai

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90 -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90 -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90 -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Szász Márton Általános Iskola,

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a Száraznád Nevelési-Oktatási Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola, Pedagógiai

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2012. november 1-től hatályos szöveg)

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2012. november 1-től hatályos szöveg) ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2012. november 1-től hatályos szöveg) 1. Az intézmény neve: Péter András Gimnázium, és Szigeti Endre Szakképző Iskola Pecsétjének lenyomata: 2. Az

Részletesebben

K i v o n a t. Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 31-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 31-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

A V áczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítása

A V áczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítása : 7. sz. melléklet A V áczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítása Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratát

Részletesebben

A költségvetési szerv 1. Neve: Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

A költségvetési szerv 1. Neve: Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény A L A P Í T Ó O K I R A T Egységes szerkezetben a 97/009. (V. 5.) sz. kt. határozattal elfogadott, a 48/009. (VI. 9.), 5/00. (II..), 67/00. (XII. 6.), /0. (I. 0.), /0. (VII. 7.), 86/0. (IX. 6.) sz. kt.

Részletesebben

Szegedi Felnőttoktatási Gimnázium és Szakképző Iskola Csongrád megyei telephelyei:

Szegedi Felnőttoktatási Gimnázium és Szakképző Iskola Csongrád megyei telephelyei: Szegedi Felnőttoktatási Gimnázium és Szakképző Iskola Csongrád megyei telephelyei: Csongrád telephely (Batsányi János Gimnáziumban) 6640 Csongrád, Kossuth tér 1. -mail cím: csongrad@szefi.hu Megszerezhető

Részletesebben

Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola szakmai alapdokumentuma

Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola szakmai alapdokumentuma A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló /013. (VII. 5.) EMMI utasítás módosításáról rendelkező az emberi erőforrások minisztere 37/013. (X. 4.) EMMI utasítása

Részletesebben

IX.3.27. Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola szakmai alapdokumentuma

IX.3.27. Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola szakmai alapdokumentuma IX.3.7. Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Hajdú-Bihar megye Tankerület : KLIK Debreceni Tankerülete OM azonosító: 030 Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola szakmai alapdokumentuma

Részletesebben

Bővebb információért keresse a lakóhelye szerinti illetékes munkaügyi kirendeltséget! A képzés helyszíne

Bővebb információért keresse a lakóhelye szerinti illetékes munkaügyi kirendeltséget! A képzés helyszíne A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának t á j é k o z t a t ó j a a 2013. I. ütemben Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a TÁMOP 1.1.2-11/1 projekt keretében megvalósuló ajánlott

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁN YZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 9/2010.(II.11.)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT COMENIUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PÉCS

ALAPÍTÓ OKIRAT COMENIUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PÉCS ALAPÍTÓ OKIRAT COMENIUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PÉCS 1. Az intézmény neve: - Comenius Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 027440 - alapításkor: Comenius Szakközépiskola és Humánszolgáltató

Részletesebben

Balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium és Szakképző Iskola szakmai alapdokumentuma

Balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium és Szakképző Iskola szakmai alapdokumentuma IX.3.48. Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Hajdú-Bihar megye Tankerület megnevezése: KLIK Debreceni Tankerülete OM azonosító: 031245 Balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium és Szakképző Iskola szakmai

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv PILINSZKY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv PILINSZKY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 13. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Acsády Ignác

Részletesebben

Csillagfény Középiskola és szakiskola H - 4327. Pócspetri, Iskola u 4. Tel: (+36) 70/623-6327; (+36) 70/629-9114 E-mail:iskola.csillagfeny@gmail.

Csillagfény Középiskola és szakiskola H - 4327. Pócspetri, Iskola u 4. Tel: (+36) 70/623-6327; (+36) 70/629-9114 E-mail:iskola.csillagfeny@gmail. Csillagfény Középiskola és szakiskola H - 4327. Pócspetri, Iskola u 4. Tel: (+36) 70/623-6327; (+36) 70/629-94 E-mail:iskola.csillagfeny@gmail.com A Csillagfény Alapítvány által fenntartott Csillagfény

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

Tagintézmény/Telephely megnevezése, székhelye: Közösségi Ház 8162 Küngös, Kossuth Lajos utca 30.

Tagintézmény/Telephely megnevezése, székhelye: Közösségi Ház 8162 Küngös, Kossuth Lajos utca 30. ALAPÍTÓ OKIRAT módosító Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata intézményi alapító okiratok

Részletesebben

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezeíbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03. 1997.09.01.

Részletesebben

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bárczi Gusztáv

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 42581/2010. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Tájékoztató a 2010/2011-es nevelési

Részletesebben

A vizsgaszervező intézmény HORLUX Oktatási és Szolgáltató Kft.

A vizsgaszervező intézmény HORLUX Oktatási és Szolgáltató Kft. A vizsgaszervező intézmény HORLUX Oktatási és Szolgáltató Kft. Székhelyének címe: 4700 Mátészalka, Kölcsey út 10. 4800 Vásárosnamény, Kossuth u. 19. 4700 Mátészalka, Zrínyi u. 19. 4700 Mátészalka, Szalkay

Részletesebben

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Középiskolai beiskolázási és pályaválasztási tájékoztató Nyílt nap: 2013. november 15. 8.00-tól

Részletesebben

21. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 01/108-7/2008.

21. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 01/108-7/2008. 21. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 01/108-7/2008. A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés Alelnökének e l ő t e

Részletesebben

EGY SAJÁTOS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY

EGY SAJÁTOS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY EGY SAJÁTOS SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNY KÖZÉPFOKÚ MŰVÉSZETI SZAKKÉPZÉS PÉCSETT Rajnai Richárd Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola Művészeti nevelés Meggyőződésem, hogy a középiskolában elsősorban művészetekkel

Részletesebben

Solymár Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének. 162/2011. (X. 24.) számú HATÁROZATA

Solymár Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének. 162/2011. (X. 24.) számú HATÁROZATA Solymár Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 162/2011. (X. 24.) számú HATÁROZATA Tárgy: a Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Vári Szabó István Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Vári Szabó István Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Vári Szabó István Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 6400 Kiskunhalas, Kazinczy u. 5. Tel: (77)421-218, 422-218, 422-802, Fax: (77)422-802 E-mail: titkarsag.g@t-online.hu

Részletesebben

1.sz. melléklet A támogatott gyakorlati képzés célja és tartalmának részletes leírása, helyszíne, idıtartama, formája, tárgyi feltételrendszere:

1.sz. melléklet A támogatott gyakorlati képzés célja és tartalmának részletes leírása, helyszíne, idıtartama, formája, tárgyi feltételrendszere: 1.sz. melléklet A támogatott gyakorlati képzés célja és tartalmának részletes leírása, helyszíne, idıtartama, formája, tárgyi feltételrendszere: Szakképesítés OKJ száma Szakmacsoportos oktatás Szakmacsoportos

Részletesebben

SZINAPSZIS SZAKKÉPZŐ ISKOLA (1114 Budapest, Vásárhelyi Pál utca 4-6.) Alapítva: 2010. ALAPÍTÓ OKIRAT 2. MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 2011. MÁRCIUS 30. HATÁLYOS: 2011. MÁRCIUS 30. NAPJÁTÓL F

Részletesebben

A Talentum Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Táncmővészeti és Zenemővészeti Szakképzı Iskola

A Talentum Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Táncmővészeti és Zenemővészeti Szakképzı Iskola A Talentum Nemzeti Kisebbségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Táncmővészeti és Zenemővészeti Szakképzı Iskola Pénzügyi beszámolója 1. Az intézmény neve: Talentum Nemzeti Kisebbségi, Alapfokú Mővészetoktatási

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

Alapító okirat módosítása (határozati javaslat)

Alapító okirat módosítása (határozati javaslat) Alapító okirat módosítása (határozati javaslat) Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a NOKI ÁMK alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 1.) Az alapító okirat 4. számú melléklete szerinti

Részletesebben

5. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, 01/184/2009. A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés Alelnökének

5. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, 01/184/2009. A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés Alelnökének 5. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, 01/184/2009. A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés Alelnökének e l ő t e r j e s z t é s e a Doborjáni Ferenc Egységes

Részletesebben

12. Az iskola évfolyamainak száma: 1 és 2 évfolyamos, iskolai rendszerű képzés keretében

12. Az iskola évfolyamainak száma: 1 és 2 évfolyamos, iskolai rendszerű képzés keretében ALAPÍTÓ OKIRAT /A többször módosított alapító okirat a 2014. május 26-i kuratóriumi döntés alapján született módosításokkal, egységes szerkezetben, melynek hatályba lépése: 2014.09.01. napjától/ 1. Az

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS SZAKKÉPZŐ ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

HUNYADI MÁTYÁS SZAKKÉPZŐ ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT 1.1. Az intézmény neve: HUNYADI MÁTYÁS SZAKKÉPZŐ ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA OM azonosítója: 030744 1.2. Az intézmény székhelye, címe: 9200 Mosonmagyaróvár Dr. Gyárfás J. u. 3. hrsz.: 1608 1.3. Az

Részletesebben

a 25/26-os tanévre 2474 Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium 8400 Ajka, Bródy utca 2. 0 Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium 8400 Ajka, Bródy utca 2. 11 12 13 14 15 16 a(z) német nyelv; felvétel a tanulmányi

Részletesebben

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 1204 Budapest, Pöltenberg utca 10-12. Tel./Fax: 06-1-347-0950 iskola@szivarvanygszki.hu www.szivarvanyszakkepzo.hu OM: 200479 2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Elérhetőségek Adatok Igazgató: Kisely Zsuzsanna

Részletesebben

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 2012/2013 TANÉV. Az iskola megnevezése: Szent Benedek Gimnázium Szakképző Iskola és Kollégium

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 2012/2013 TANÉV. Az iskola megnevezése: Szent Benedek Gimnázium Szakképző Iskola és Kollégium TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 2012/2013 TANÉV Az iskola megnevezése: Szent Benedek Gimnázium Szakképző Iskola és Kollégium Székhelye: 9090 Pannonhalma, Vár 1. Telefonszám:46/530-340 OM azonosító: 201410

Részletesebben

CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET J A V A S L A T. a Nagy Imre Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítására

CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET J A V A S L A T. a Nagy Imre Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T a Nagy Imre Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítására Készítette: Becsei Dénes ágazatvezető Előterjesztő : Tóth

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére 12. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 29-i rendes ülésére Tárgy: Nevelési-oktatási intézmények alapító okiratának módosítása

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Jász-Nagykun-Szolnok megye Tankerület megnevezése: KLIK Szolnoki Tankerülete OM azonosító: 036023

Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Jász-Nagykun-Szolnok megye Tankerület megnevezése: KLIK Szolnoki Tankerülete OM azonosító: 036023 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló /013. (VII. 5.) EMMI utasítás módosításáról rendelkező az emberi erőforrások minisztere 37/013. (X. 4.) EMMI utasítása

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

HISZK_Kalmár_PÁV_adatlap_2011

HISZK_Kalmár_PÁV_adatlap_2011 HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA KALMÁR ZSIGMOND TAGINTÉZMÉNY OM azonosító száma:029678 Cím: 68 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zs. u. 7-9. Telefonszám 62-222-246 Fax

Részletesebben

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Felnőttképzési nyilvántartásba vétel: 01-0874-04 Akkreditációs lajstromszám: AL-2243 2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ OM: 200479 1204 Budapest, Pöltenberg u. 10-12. Tel/Fax: 06-1-347-0950 E-mail: iskola@szivarvanygszki.hu

Részletesebben

a 2015/2016-os tanévre 037557 Térségi Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium 8756 Csapi, Petőfi utca 5-7. 001 Térségi Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium 8756 Csapi, Petőfi utca 5-7. ; 01 02 nyelv,

Részletesebben

1.1 az előterjesztést megtárgyalta és elfogadja.

1.1 az előterjesztést megtárgyalta és elfogadja. NYíREGYHÁZA MEGYE JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 74/0. (X..) számú határozata a 0/0. tanévelőkészítéséről, a feladatellátás racionálisabb megszervezéséről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Kisszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Nagyszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Pálfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete,

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: 1. A Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakképző Iskola Alapító Okiratának módosítása.

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: 1. A Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátói Szakképző Iskola Alapító Okiratának módosítása. M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. június 6-án /szerdán/ 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ rendkívüli ülést tart,

Részletesebben

Dr. Mez Ferenc - Thúry György Gimnázium és Szakképz Iskola szakmai alapdokumentuma

Dr. Mez Ferenc - Thúry György Gimnázium és Szakképz Iskola szakmai alapdokumentuma XX.4.17. Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Zala megye Tankerület megnevezése: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nagykanizsai Tankerülete OM azonosító: 0766 Dr. Mez Ferenc - Thúry György

Részletesebben

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Szám: Tárgy: 40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Halmaj, Kiskinizs községek önkormányzatai a közös fenntartású Gárdonyi

Részletesebben

Alapító okirat. Az intézmény többször módosított Alapító okirata a módosításokkal egységes szerkezetben.

Alapító okirat. Az intézmény többször módosított Alapító okirata a módosításokkal egységes szerkezetben. Alapító okirat Az intézmény többször módosított Alapító okirata a módosításokkal egységes szerkezetben. A Hit Gyülekezete a magyar ifjúság oktatása és nevelése iránti felelősségétől vezetve, a szabad és

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 249/2003. (X. 1.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 249/2003. (X. 1.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 249/2003. (X. 1.) számú h a t á r o z a t a a 2003/2004-es tanév indításával kapcsolatos feladatok módosításáról A Közgyűlés 1./ az előterjesztést megtárgyalta

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján Kaposvár Város Önkormányzata

Részletesebben

Szakközépiskola. képzési. tájékoztató. 2009/2010-es tanév. e sti. tagozat. Pécs 2009

Szakközépiskola. képzési. tájékoztató. 2009/2010-es tanév. e sti. tagozat. Pécs 2009 Szakközépiskola képzési tájékoztató 2009/2010-es tanév e sti tagozat 1223 0255 1478 Pécs 2009 az esti tagozatos képzés általános tudnivalói Az iskola alapítványi fenntartású intézmény. Középfokú és emelt

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15.

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15. KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 0. november 5. Új kép SZAKMACSOPORTOK ISKOLÁNKBAN Szakközépiskolai tagozat Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Alapító Okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Tájékoztató. a 2015/2016-os tanév/nevelési év indításának tapasztalatairól. Ózd, 2015. szeptember 24.

Tájékoztató. a 2015/2016-os tanév/nevelési év indításának tapasztalatairól. Ózd, 2015. szeptember 24. Tájékoztató a 2015/2016-os tanév/nevelési év indításának tapasztalatairól Ózd, 2015. szeptember 24. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke Előkészítő: Humánerőforrás és Képviselő-testületi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt)

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) 5/A.sz. melléklet Az intézmény elnevezése: Az intézmény rövid neve: Az intézmény rövidített neve: Közgazdasági Szakközépiskola Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

KAPRONCZAI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. ALAPÍTÓ OKIRAT (XIV. számú módosítása)

KAPRONCZAI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. ALAPÍTÓ OKIRAT (XIV. számú módosítása) KAPRONCZAI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 7900 Szigetvár, Széchenyi u. 37/1 Tel/Fax.: +36 73 510-407;+36 30 641 3859 E-mail: balazs@kapronczai.hu; www.kapronczai.hu ALAPÍTÓ OKIRAT (XIV. számú módosítása) 1.Az

Részletesebben

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 2012/2013 TANÉV

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 2012/2013 TANÉV TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 2012/2013 TANÉV Az iskola megnevezése: Szent Benedek Gimnázium Szakképző Iskola és Kollégium Székhelye: 9090 Pannonhalma, Vár 1. Telefonszám:46/530-340 OM azonosító: 201410

Részletesebben

Általános tudnivalók. Szakközépiskolai képzések

Általános tudnivalók. Szakközépiskolai képzések Bereczki Máté Kertészeti, Élelmiszeripari és Mezőgazdasági - Gépészeti Szakképző Iskola 6500 Baja, Szent Antal u. 96. OM azonosító: 027975 Honlap: www.bereczki-baja.hu Telefon: (79) 423-744 Igazgató: Horváth

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS 2013.

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS 2013. ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS 2013. PREAMBULUM A Világ Világossága Alapítvány 1990-ben hozta létre első oktatási intézményét, mely szegregált jellegű, elsősorban a látássérültek (vakok és gyengénlátók) alapfokú

Részletesebben

címe: 3525. Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása

címe: 3525. Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása VI-181/3026/2012. sz. határozat melléklete 18. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

INFORMÁCIÓ A 2015-2016. ÉVI MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓHOZ

INFORMÁCIÓ A 2015-2016. ÉVI MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓHOZ INFORMÁCIÓ A 2015-2016. ÉVI MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓHOZ Intézmény neve: Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakközépiskola és Szakiskola Intézmény címe: 3300 Eger, Mátyás király

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

Adatlap. Intézmény neve: Miskolci Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. 1051 Budapest, Nádor u. 32.

Adatlap. Intézmény neve: Miskolci Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. 1051 Budapest, Nádor u. 32. Adatlap Intézmény neve: Miskolci Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Fenntartó neve, címe: Klebelsberg Intézmény Központ 1051 Budapest, Nádor u. 32. 1. Általános felvételi eljárásban

Részletesebben

Alapító okirat. A City College Üzleti Szakközépiskola

Alapító okirat. A City College Üzleti Szakközépiskola Alapító okirat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. (3) bekezdése alapján A City College Üzleti Szakközépiskola ALAPÍTÓ OKIRATA 6/2013 számú, 2013. május 22-én kelt határozatával felülvizsgálta

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki.

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki. HONVÉDELMI MINISZTER Nyt. szám: 154 20/2013. ALAPÍTÓ OKIRAT A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 39. (1)

Részletesebben

Határozat 2012.12.17. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének 246/2012. (XII.17.) önkormányzati számú határozata:

Határozat 2012.12.17. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének 246/2012. (XII.17.) önkormányzati számú határozata: Határozat 2012.12.17. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének 246/2012. (XII.17.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 174/2012. (X.04.) önkormányzati

Részletesebben

Alapító Okirat. 7171 Sióagárd, Kossuth u. 57/a Garay János Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási. Intézmény Sióagárdi Általános és Mővészeti

Alapító Okirat. 7171 Sióagárd, Kossuth u. 57/a Garay János Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási. Intézmény Sióagárdi Általános és Mővészeti Szám: VI. 337-9/2009. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 102/2011. (V. 30.) határozata

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 102/2011. (V. 30.) határozata Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. május 30. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 102/2011. (V. 30.) határozata

Részletesebben

KÉPZÉSEINK 2015-ÖS ÉV. 3.000 Ft regisztrációs díj 100.000 Ft képzési díj

KÉPZÉSEINK 2015-ÖS ÉV. 3.000 Ft regisztrációs díj 100.000 Ft képzési díj TANFOLYAM MEGNEVEZÉSE Boltvezető Csőhálózatszerelő Vendéglátóüzletvezető Gyakorló mentőápoló Ápolási asszisztens Mentőápoló Szociális gondozó és ápoló Gyógypedagógiai segítő munkatárs Óvodai dajka TERVEZETT

Részletesebben

Jelky András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Jelky András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Jelky András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szakmai vizsgák 20. május-június Szakmacsoportok és szakmák Építészet Kőműves Kályhás Ács, állványozó Burkoló Festő, mázoló és tapétázó Faipar Bútorasztalos

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév

Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév Jogszabályi háttér: 229/2012 (VIII.28.) Kormány rendelet Az intézmény neve: Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola Címe: 2400 Dunaújváros, Március 15.tér

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Kollégium

ALAPÍTÓ OKIRAT Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Kollégium 293/2011. ( VIII. 24.) határozat 2. sz. melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT Tiszafüred Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LVI. Törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény,

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Zeneművészeti és Táncművészeti Intézmény A költségvetési

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az alapító okirat száma: 007/2008.(I. 24.) Kth. 223/2008. (VI. 26.) Kth.

Alapító okirat. 1. Az alapító okirat száma: 007/2008.(I. 24.) Kth. 223/2008. (VI. 26.) Kth. Alapító okirat 1. Az alapító okirat száma: 007/2008.(I. 24.) Kth. 223/2008. (VI. 26.) Kth. 2. Az intézmény neve: Bereczki Máté Kertészeti, Élelmiszeripari és Mezőgazdasági Gépészeti Szakképző Iskola Az

Részletesebben

64/2010. (VI. 17.) Kgy. határozat. Kökönyösi Oktatási Központ alapító okiratának jóváhagyása

64/2010. (VI. 17.) Kgy. határozat. Kökönyösi Oktatási Központ alapító okiratának jóváhagyása 64/2010. (VI. 17.) Kgy. határozat Kökönyösi Oktatási Központ alapító okiratának jóváhagyása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Kökönyösi Oktatási Központ Óvodája, Általános Iskolája, Gimnáziuma,

Részletesebben

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet. a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet. a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról A jogszabály mai napon (2015.IV.29.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 10.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-481/2011. ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Tárgy: A József Attila Általános Iskola és AMI Helyi

Részletesebben

ZALAMEGYEI KORMÁNYHIVATAL IGAZGATÓ HATÁROZAT. A Zala Megyei Kormányhivatal által Z0/9/2011. számon nyilvántartásba vett Szociális Missziótársulat

ZALAMEGYEI KORMÁNYHIVATAL IGAZGATÓ HATÁROZAT. A Zala Megyei Kormányhivatal által Z0/9/2011. számon nyilvántartásba vett Szociális Missziótársulat ZALAMEGYEI KORMÁNYHIVATAL IGAZGATÓ Ügyiratszám: ZAB/090/173-5/2014. Tárgy: működési engedély módosítása Ügyintéző: Baloghné Erdei Margit Telefon: (92) 507-788 HATÁROZAT A Zala Megyei Kormányhivatal által

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

1. FEJEZET SZÁMA, MEGNEVEZÉSE: XX. Oktatási Minisztérium

1. FEJEZET SZÁMA, MEGNEVEZÉSE: XX. Oktatási Minisztérium L i s z t F e r e n c Z e n e m ű v é s z e t i E g y e t e m I B u d a p e s t I K Ö L T S É G V E T É S I A L A P O K M Á N Y A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (továbbiakban Egyetem) az államháztartás

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2012/2013-es tanév

Felvételi tájékoztató 2012/2013-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 23.A közoktatás rendszere, a közoktatás igazgatása /Alkotmányos jogok/ Tanszabadság, tanítás szabadsága, tudomány/ tudományos kutatás szabadsága: X. cikk (1) Magyarország biztosítja a tudományos kutatás

Részletesebben

23. (1). b) A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

23. (1). b) A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma A Povolny Ferenc Szakképző Iskola közzétételi listája a Nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet alapján 23. (1). A nevelési-oktatási intézményi közzétételi

Részletesebben