Abigél Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szakképző Iskola, Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Kollégium

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Abigél Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szakképző Iskola, Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Kollégium"

Átírás

1 Abigél Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szakképző Iskola, Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Kollégium OM azonosító: PEDAGÓGIAI PROGRAM 2011.

2 A rész 2

3 I. Bevezető rész 1. BEVEZETÉS Az Abigél Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakképző Iskola, Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Kollégium alap- és középfokon képző, gyermekközpontú, a személyiség- és képességfejlesztés szolgálatában álló intézmény. A többcélú intézmény megalapításakor a legfontosabb cél az volt, hogy az általános műveltségi tudás megalapozása mellett a tanulók személyiség-és képességfejlesztése hangsúlyosan kapjon teret az intézet oktatási területein belül. Intézményünk célja olyan korszerű általános és szakmai műveltség megszerzésének biztosítása, melynek birtokában a tanulók alkalmassá válnak az érettségi és szakmai vizsga letételére. Olyan személyiségeket kívánunk képezni, akik képzettek, esztétikailag érettek, igényük van az önművelésre, a nemzeti, egyetemes kultúrában való jártasságra. Ennek érdekében nemcsak a magyar társadalom hagyományos értékeit kívánjuk közvetíteni a tanulóinknak, hanem a nemzetközileg elfogadott normákat is. Fontosnak tartjuk, hogy a fiatalok saját életük kialakításában aktívan részt vegyenek, legyen igényük saját életük tudatos, felelős döntések meghozatalával történő alakítására, ezért nagy hangsúlyt helyezünk a kreatív gondolkodású személyiségek formálására. Elsődleges célunk, hogy minden tanulónk megtalálja intézményünk falain belül azokat a tevékenységeket, melyek során nyitottak, megértőek lesznek különböző életmódok, kultúrák, vallások iránt. Különösen fontosnak tartjuk, hogy a fejlődésükben akadályozott gyerekeket, hátrányos helyzetű, vagy beilleszkedési zavarral küszködő tanulóinkat integráltan oktassuk, hiszen kiegyensúlyozott felnőtteket szeretnénk nevelni belőlük. Mindez nemcsak a fejlődésben elmaradott tanulók számára kedvező. Azáltal, hogy közvetlen környezetünkben élhetnek és tanulhatnak, pozitív hatást érhetünk el nemcsak az ő személyiségfejlődésükben, hanem a környezetében élő tanulókra is, hiszen felismerik, elfogadják és képessé válnak tolerálni a másságot. Erre lehetőségük van nemcsak a közismereti és szakmai órák, hanem az alapfokú művészetoktatás keretében is. A művészet erejét használva segítünk tanulóinknak lelki nyugalmat adni, megszüntetni a körülöttük fennálló feszültséget, kellemes környezetet biztosítani számukra, hogy ez által a hétköznapok fölé emeljük őket. A művészetek hozzájárulnak a társadalom értékeinek közvetítéséhez, nagyszerűségük eredményeképp értelmi, érzelmi és erkölcsi nevelés megvalósítását segíti elő. A sokoldalú, színes iskolai élet fejleszti a növendékek önismeretét, együttműködési és kollektív készségét, edzi akaratukat, hozzájárul életmódjuk, életvitelük alakításához. Elősegíti az önálló ismeretszerzés képességének elsajátítását, az alkotó teremtőképesség és a tehetség kibontakozását. A művészi nevelés nagyban megkönnyíti a diákok önkifejezését és előmozdítja azt a célunkat is, hogy egészséges személyiségeket neveljünk a jövő társadalmának. 3

4 1.1 Az iskola története Az Abigél Többcélú Intézmény 2000-ben jött létre közös igazgatású közoktatási intézményként. Az első időszakban oktatási tevékenységünk két területet ölelt fel: az alapfokú művészetoktatást, illetve az iskolarendszerű szakképzést. Elsősorban az alapfokú művészetoktatás területén szerzett tapasztalatok alapján bővítette intézményünk tevékenységét a középfokú művészetoktatással, hiszen azok a gyerekek, akik alapfokú művészetoktatásban vettek részt, tehetségüket középfokon kívánták továbbfejleszteni. Ezt az igényt kielégítve indítottuk el a 2002/2003-as tanévben a párhuzamos művészeti szakközépiskolai képzést. A tudományos és technikai változások, valamint a munkaerő-piaci igények gyors változása a korábbinál műveltebb, komplexebb ismeretekkel rendelkező munkaerőt igényelt. Ezért döntöttünk úgy, hogy oktatási-képzési kínálatunkat fokozatosan bővítjük. A 2006/2007-es tanévtől középfokú oktatásunk öt évfolyamos szakközépiskolai és gimnáziumi tagozattal bővült, melyek tanterve nyelvi előkészítő évfolyamra épül. Ugyanebben a tanévben szakiskolai oktatási programunkat is kidolgoztuk azokra a fiatalokra gondolva, akik nem kívántak a felsőoktatásban továbbtanulni. A megújuló képzési kínálat mellett folyamatosan fejlesztettük a már korábban működő szakképzési tevékenységet. A 2008/2009-es tanévtől intézményünk kollégiummal bővült. Mely szerves része az intézményben folyó pedagógiai munkának. Alapfunkcióján túl hozzájárul a diákok harmonikus fejlődéséhez, a sikeres életpályára való felkészítéséhez segítéséhez. Az iskola jól képzett, korszerű szakmai ismeretek birtokában lévő tanulókat kíván útjukra bocsátani, olyan személyiségeket, akik képzettek, esztétikailag érettebbek, a mindennapokban harmóniára, egészséges életmódra törekszenek. A diákok életét tanulmányi osztály segíti. A művelődést, szakmai fejlődést szolgálja a jól felszerelt könyvtár, a többnyelvű oktatást és a nyelvtanulást pedig nyelvi labor segíti. Megfelelő számú és korszerű multimédiás számítógépen tanulhatják növendékeink a számítástechnikai és szakmai ismeretek alkalmazását. Folyamatosan törekszünk iskolánk egyéni arculatának kialakítására, a tanulóink körében az Abigéles identitás elmélyítésére. Diákjaink a képző- és iparművészeti tagozat első növendékei által tervezett - formainget kapnak, és szívesen viselik az Abigéles tréningruhánkat is. Létesítményünk korszerű felszereltségével, kialakításával megfelel a kor helyi, magyarországi, európai követelményeinek. Az intézmény indulásakor meghatározott tervek, célok folyamatosan valósulnak meg. Hagyományteremtő rendezvényeink között a diákok által igen kedvelt az elsőévesek fecsketábora, illetve a fecskeavató. Hagyománnyá vált intézményünkben a minden tanév február hónapjában megrendezésre kerülő Abigél napi rendezvény, valamint a Szabó Magda vers- és prózamondó verseny is. Minden évben megrendezésre kerül a tizenharmadik évfolyam táncgálája, ahol a tanulók az elsajátított tánctudásukat, saját koreográfiájukat bemutatva csillogtatják meg a kreativitásukat. Nemzeti ünnepeinkről (október 23, március 15.) ünnepi műsorok keretében belül emlékezünk meg. Szintén hagyománynak számít iskolánk életében a tanévzáró gála ez nem azonos a tanévzáró ünnepséggel -, amikor tánc- és zenetagozatos növendékeink színvonalas műsor keretén belül prezentálják a tanév során elsajátított új technikákat és ismeretanyagot. A külső műhelygyakorlatokat, az osztálykirándulásokat saját táborainkban: a művészeti témákban gazdag Tivadaron található Tiszaparti Szabadidő Táborban és a ritka természeti értékek közelében elhelyezkedő Ligeti Szabadidő Táborban Bátorligeten - az itt található ősláp a világörökség része -, valamint a festői szép- 4

5 ségű Zempléni-hegységben fekvő Vilyvitányban, a Vilyvitányi Szabadidő Táborban valósítjuk meg. 1.2 A pedagógiai program jogszabályi alapjai Az oktatást érintő alapvető törvények: - a közoktatásról szóló többször módosított évi LXXIX. törvény, - a nevelési-oktatási intézményék működéséről szóló többször módosított 11/1994. (VI. 8.) MKM-rendelet és a 16/1998-as módosítás - az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) MKM-rendelet, - az Országos szakértői, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértői és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről, valamint a szakértői tevékenységről szóló 31/2004. (XI. 13.) OM rendelet - a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 11/1999. (III. 5.) OM-rendelettel módosított 5/1998. (II. 18.) MKMrendelet, - a nevelési-oktatási intézmények névhasználatáról szóló 31/2005. (XII. 22.) OM rendelet - a közoktatásról szóló évi LXXIL. Törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) kormányrendelet, - az évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról (Kjt.) valamint az annak végrehajtásáról szóló intézkedésre 138/1992. (X. 8.), mindezek egybeszerkesztve a Munka Törvénykönyvével, - az 1/1998. (VII. 24.) a nevelési-oktatási intézmények eszközjegyzéke, valamint a pedagógus továbbképzéséről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. Sz. rendeletek. - A szakképzésről szóló évi XVI. És az évi LXXXIV. Törvényekkel módosított évi LXXVI. Törvény. - Az Országos képzési jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet Az Abigél Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakképző Iskola, Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Kollégium többcélú intézmény keretében, közös igazgatású közoktatási intézményként került megalakításra. A két tanítási nyelvű általános iskola célja, hogy a tanulók már néhány hónap elteltével képesek legyenek arra, hogy idegen nyelven is egyszerű mondatokkal kommunikáljanak. A 6-7. éves korosztály életkori sajátossága, hogy gátlás nélkül, játékos tevékenységeken keresztül sajátítja el az idegen nyelv alapjait, és szinte észrevétlenül jut meghatározott ismeretek birtokába. Az alapfokú művészetoktatási képzés a jogszabályban meghatározott kereteken belül zenei, táncművészeti, képző- és iparművészeti, valamint szín- és bábművészeti területen kívánja biztosítani a tanulók számára az alkotó és önkifejező képességeik kibontakoztatását, tehetségük gondozását, készségeik, képességeik fejlesztését. A szakképző iskolában a szakképző osztályok tanulói közismereti évfolyamokat követően szakképzési évfolyamba lépnek és szakmai képesítést szereznek. 5

6 A felnőttoktatás során a mai magyar társadalmi és gazdasági elvárásokhoz igazodva szervezzük meg esti és levelező formában a munka mellet tanulók részére az érettségire felkészítő képzést. Az érettségizett fiatalokat olyan oktatási-képzési kínálathoz kívánjuk juttatni, amely korszerű, az Európához csatlakozás igényének is megfelelő magas szintű szakmai és vállalkozási ismereteket ad, így azok konvertálhatóak és továbbfejleszthetőek. A gimnáziumban az általános műveltséget kiterjesztő és elmélyítő, a magasabb műveltség megszerzését megalapozó nevelő-oktató tevékenység folyik. Alapfeladata az érettségi vizsgára és munkába állásra, illetve a felsőfokú tanulmányok megkezdésére való felkészítés. A nyelvi előkészítő évfolyamon folyó idegennyelv-oktatás általános célja hogy a középiskolát elvégző fiatalok közül minél többen magas szintű, használható nyelvtudással hagyják el a közoktatást, A művészeti szakközépiskola az általános iskolát végzettek részére biztosít lehetőséget képző- és iparművészeti, tánc és zene tagozatokon az érettségi és a művészeti szakmai vizsga megszerzésére. A szakközépiskolában a szakképző osztályok tanulói közismereti évfolyamokat követően szakképzési évfolyamba lépnek és szakmai képesítést szereznek. 6

7 1.3 Helyzetértékelés Intézményünk megalakulása óta igen széles körű oktatási kínálatot dolgozott ki a tanulói igények minél magasabb szintű kielégítése érdekében. Jelenleg az alábbi oktatási formákat kínáljuk: - szakiskolai oktatás-nevelés - szakközépiskolai nevelés-oktatás és évfolyamon - művészeti szakközépiskolai oktatás párhuzamos képzésben - szakközépiskolai szakképzés - gimnáziumi nevelés-oktatás és évfolyamon - két tanítási nyelvű általános iskolai oktatás - alapfokú művészetoktatás Az intézmény székhelye Nyíregyházán található, illetve Debrecenben tagintézmény működik. A székhely és a tagintézmény szoros és jó kapcsolatot ápol egymással. Új kihívást jelent majd számunkra a szakképzésben moduláris képzés bevezetése a módosított Országos Képzési jegyzék alapján. A már jóváhagyott központi tantervvel rendelkező szakmák esetén teljesen új, kompetenciaalapú és moduláris szerkezetű tantervek alapján kell oktatunk. Ez nehéz kihívást jelent majd mind oktatóink, mind tanulóink számára. Az oktatási kínálat bővülésével párhuzamosan az infrastrukturális feltételeket is folyamatosan fejleszti az intézmény. Nyíregyházán elhelyezkedő új oktatási helyszínünk befogadóképessége és felszereltsége korszerű feltételeket teremt céljaink megvalósításához. A diákok és a pedagógusok tevékenységét tanulmányi osztály segíti. Iskolánk európai szintű kollégiummal is rendelkezik. Nevelőink igyekszenek céltudatosan összehangolni a nevelési tényezőket, az iskolai munkát és a tanulók eredményeit. Iskolánkban iskolaorvos, védőnő és ápolónő biztosítja a tanulók és nevelők számára a folyamatos egészségügyi ellátást, így a legapróbb gond esetén is azonnal szakember látja el a segítségre szorulókat. Kiváló az intézmény együttműködése a partnerintézményekkel: rendszeresen kapcsolatot tartunk a gyermekjóléti intézményekkel, a családsegítő szolgálatokkal, a nevelési tanácsadókkal. Kiemelten fontosnak tartjuk az említett szervek megkeresését, hogy együtt segíthessünk a tanulóknak átvészelni egy-egy kritikus periódust, és újra a helyes útra vezessük őket. A rendőrséggel is rendszeres és jó a kapcsolatot ápolunk. Gyakran tartanak prevenciós előadásokat a diákok számára, elősegítve, hogy a nem kívánt szokásoktól és magatartásformáktól távol tartsuk iskolánk tanulóit. Intézményünknek fontos, hogy jó viszonyt létesítsen és gondozzon más művészeti iskolákkal és a tagiskolákkal. Ennek érdekében közös művészeti eseményeket szervezünk, részt veszünk az általunk szervezett programokon, valamint meghívjuk őket az iskolánkban megrendezésre kerülő művészeti programokra. Alapvető célunk: olyan korszerű általános és szakmai műveltség megszerzésének biztosítása, melynek birtokában a tanulók alkalmassá válnak az érettségi és szakmai vizsga letételére. Ezt követően lehetőségük van a középfokú szakmai végzettséggel betölthető munkakörökben való elhelyezkedésre, illetve nagy esélyük van elsősorban a szakirányú, de más felsőoktatási intézményekben is a továbbtanulásra. 7

8 2. AZ ISKOLA JOGI STÁTUSA 2.1. Alapító okirat ALAPÍTÓ OKIRAT (módosítással egybeszerkesztett változat) Az Abigél Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakképző Iskola, Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Kollégium (Székhely: 4405 Nyíregyháza, Tünde u. 10/a) elnevezésű, július 13-án alapított többcélú intézmény, a Matura Alapítvány (4405 Nyíregyháza, Tünde u. 10/a) által fenntartott jogi személyiséggel rendelkező többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény. Az iskola alapítója: Tábori Zsuzsanna (5121 Jászjákóhalma, Fő u. 113.). Az iskola fenntartója: Matura Alapítvány (székhely: 4405 Nyíregyháza, Tünde u. 10/a). A közoktatási intézmény elnevezése: Abigél Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakképző Iskola, Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Kollégium rövidített neve: Abigél Többcélú Intézmény székhelye: 4405 Nyíregyháza, Tünde u. 10/a a székhely tanulóinak létszáma: fő. telephelyei: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei telephelyek: Telephely neve: Telephely címe: Tanulók létszáma: Beregsurány-Márokpapi Közös 4933 Beregsurány, Rákóczi u Általános Iskola Általános Iskola 4732 Cégénydányád, Zrínyi út Általános Iskola 4374 Encsencs, Fő u Árpád Fejedelem Általános Iskola 4232 Geszteréd Petőfi S. u Általános Iskola 4335 Kántorjánosi, Kossuth u Palásti László Általános Iskola 4556 Magy, Tompa M. u Petőfi Sándor Általános Iskola és 4962 Nagyszekeres, Toldi u Óvoda Bornemissza Géza Általános Iskola 4911 Nábrád, Iskola köz és Óvoda Tagiskola 4481 Sóstóhegy, Kemecsei u Váci Mihály Általános Iskola 4400 Nyíregyháza, Rozsrétbokor Tagiskola 4400 Nyíregyháza, Szarvas u Kollégium 4400 Nyíregyháza, Városmajor u Általános Iskola 4311 Nyírgyulaj, Bajcsy Zs. u

9 Jókai Mór Általános Iskola 4541 Nyírjákó, Petőfi S. u Petőfi Sándor Általános Iskola 4537 Nyírkércs, Fő út Színi Károly Általános Iskola 4531 Nyírpazony, Vasvári P. u Szőlőskerti Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti 4432 Nyírszőlős, Kollégium u Otthona Telephely neve: Telephely címe: Tanulók létszáma: Általános Iskola 4267 Penészlek, Vasvári P. u Móricz Zsigmond Körzeti Általános 4941 Penyige, Kossuth u Iskola Eötvös József Általános Iskola 4375 Piricse, Petőfi u Általános Iskola 4563 Rohod, Jókai u Általános Iskola 4824 Szamosszeg, Nagydobosi u ÁMK 4441 Szorgalmatos, Közép út Petőfi Sándor Általános Iskola 4731 Tunyogmatolcs, Árpád u A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei székhely és telephelyek összesített tanulói létszáma: Hajdú-Bihar megyei telephelyek: Telephely neve: Telephely címe: Tanulók létszáma: Kossuth Lajos ÁMK 4116 Berekböszörmény, Köztársaság tér Árpád Vezér Általános Iskola 4032 Debrecen, Böszörményi u Tagiskola 4029 Debrecen, Víztorony u Sinay Miklós Általános Iskola, 4273 Hajdúbagos, Iskola u Óvoda és Könyvtár Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi, Szabadság tér Általános Iskola 4126 Kismarja, Bocskai u II. Rákóczi Ferenc ÁMK Általános 4133 Konyár, Rákóczi u Iskolája Arany János Általános Iskola 4281 Létavértes, Árpád tér Irinyi János Általános Iskola 4283 Létavértes, Irinyi u Irinyi János Általános Iskola 4283 Létavértes, Kassai u Thuolt István Általános Iskola, 4275 Monostorpályi, Landler tér Óvoda és Könyvtár Általános Iskola 4262 Nyíracsád, Szatmári u Ábrányi Emil Általános Iskola 4264 Nyírábrány, Iskola u ÁMK 4263 Nyírmártonfalva, Iskola tér Lórántffy Zsuzsanna Általános Iskola 4125 Pocsaj, Nagy u és Óvoda Általános Iskola 4288 Újléta, Magyar u Általános Iskola 4287 Vámospércs, Iskola út A Hajdú-Bihar megyei telephelyek összesített tanulói létszáma:

10 Heves megyei telephelyek: Telephely neve: Telephely címe: Tanulók létszáma: Felsővárosi Általános Iskola 3300 Eger, Iskola út ÁMK Gönczy Pál Általános Iskola 3281 Karácsond, Szent I. u A Heves megyei telephelyek összesített tanulói létszáma: 433 Borsod-Abaúj-Zemplén megyei telephelyek: Telephely neve: Telephely címe: Tanulók létszáma: Cuháré Kht Tiszaújváros, Munkácsy u. 20/a Az intézmény jogállása: szakmailag önálló jogi személy, teljes jogkörű költségvetés alapján működő intézmény. 2. A közoktatási intézmény típusa: közös igazgatású többcélú intézmény. 3. A többcélú intézmény feladata: a Kt. 26. alapján általános iskolai, a Kt. 27. (1), (2), (3), (4), (6), (8), (14), (15) bekezdései alapján szakiskolai, a Kt. 28. (1), (4), (5), (6), (7), (8) bekezdései alapján gimnáziumi, a Kt. 29. (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) bekezdései alapján szakközépiskolai nevelés és oktatás, a Kt. 31. alapján alapfokú művészeti nevelés és oktatás, a Kt. 32. alapján kollégiumi nevelés és externátusi ellátás, a Kt. 9. alapján érettségi vizsga, művészeti alap- és záróvizsga, valamint szakmai vizsga megszervezése, lebonyolítása. Iskola-egészségügyi ellátás a 26/1997. (IX.3.) NM rendelet alapján. TEÁOR számok: iskolai előkészítő oktatás, alapfokú oktatás, általános középfokú oktatás, szakmai középfokú oktatás, felső szintű, nem felsőfokú oktatás, sport, szabadidős képzés, kulturális képzés, mns egyéb oktatás, oktatást kiegészítő tevékenység, egyéb humán egészségügyi ellátás. a) Szakiskolai nevelés-oktatás 9. évfolyamon általános műveltséget megalapozó nevelés-oktatás, pályaorientáció, gyakorlati oktatás, 10. évfolyamon a kötelező tanórai foglalkozások legfeljebb 40 %-ban szakmai alapozó elméleti és gyakorlati oktatás és az adott szakképesítés megszerzéséhez szükséges szakképzési évfolyam a 7. pontban felsorolt OKJban szereplő szakmák közül 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3 év alatt az alábbi képzési formákban: - nappali rendszerű iskolai és felnőttoktatás, - nappali, esti, levelező és távoktatásos rendszerű iskolai oktatás és felnőttoktatás, - iskolai rendszeren kívüli szakmai képzés, továbbképzés, - felzárkóztató oktatás. 10

11 b) Szakközépiskolai érettségire felkészítő, általános műveltséget megalapozó nevelés-oktatás és évfolyamon (feltétel: általános iskola), illetve művészeti képzés párhuzamos oktatás keretén belül, az alábbi képzési formákban: - nappali rendszerű iskolai és felnőttoktatás, - esti, levelező és távoktatásos rendszerű iskolai oktatás és felnőttoktatás, - iskolai rendszeren kívüli szakmai képzés, továbbképzés, - érettségi vizsga megszervezése, lebonyolítása. c) Szakközépiskolai szakképzés érettségi vizsgával rendelkezőknek 0,5; 1; 1,5; 2; 3 évfolyamon: - nappali rendszerű iskolai és felnőttoktatás, - esti, levelező és távoktatásos rendszerű iskolai oktatás és felnőttoktatás, - iskolai rendszeren kívüli szakmai képzés, továbbképzés. Felsőfokú szakképzés érettségi vizsgával rendelkezőknek, felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján 2 évfolyamon: - nappali rendszerű iskolai és felnőttoktatás, - esti, levelező és távoktatásos rendszerű iskolai oktatás és felnőttoktatás, - iskolai rendszeren kívüli szakmai képzés, továbbképzés. d) Gimnáziumi érettségire felkészítő, általános műveltséget megalapozó nevelésoktatás és évfolyamon (feltétel: általános iskola), az alábbi képzési formákban: - nappali rendszerű iskolai és felnőttoktatás, - esti, levelező és távoktatásos rendszerű iskolai oktatás és felnőttoktatás, - iskolai rendszeren kívüli szakmai képzés, továbbképzés, - érettségi vizsga megszervezése, lebonyolítása. e) Két tanítási nyelvű általános iskolai oktatás 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatás keretén belül. f) Alapfokú művészeti oktatás keretén belül az alapfokú művészeti ismeretek megszerzésének elősegítése, zene-, tánc-, ipar- és képzőművészeti, báb- és színművészeti műveltség megalapozása, a tanulók felkészítése az amatőr hangszeres zenélésre, táncra, iparés képzőművészeti ismeretekre, báb- és színművészeti ismeretekre, az öntevékeny művészeti együttesekben való működésre, továbbá felkészítés a szakirányú továbbtanulásra. Évfolyamok száma maximum 12 évfolyam, melynek keretein belül az oktatás előképző, alapfokú és továbbképző évfolyamokon történik. g) Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás, melynek feladata a tanuló humánus légkörben folyó nevelése, személyiségének fejlesztése, képességeinek és érdeklődésének megfelelően tehetségének kibontakoztatása, iskolai tanulmányainak segítése, sportolási, művelődési és önképzési lehetőségének biztosítása, öntevékenységének, együttműködési készségének fejlesztése, önállóságának, felelősségtudatának fejlesztése, pályaválasztásához, az önálló életkezdéshez szükséges ismeretek, képességek megszerzésének elősegítése. h) Hátrányos helyzetű tanulók integrált oktatása. i) Sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása. 4. Kiegészítő tevékenység: 11

12 TEÁOR számok: nyomdai előkészítő tevékenység, egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem, hangfelvétel készítése, kiadása, médiareklám, mns egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység, előadó-művészet, mns egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység, mns egyéb közösségi, társadalmi tevékenység. 5. Az intézmény normatíva igénylésének jogcímei: közoktatási alap-hozzájárulások: alapfokú, középfokú, szakmai (szakképzés elméleti képzés, szakiskolai felzárkóztató oktatás) oktatáshoz, kollégiumi, externátusi (nappali rendszerű oktatásban résztvevő tanulók után) neveléshez, ellátáshoz, alapfokú művészetoktatáshoz, kiegészítő hozzájárulások: iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szakközépiskola évfolyamán, nyelvi előkészítő esetén a évfolyamán (nappali oktatás), nem magyar nyelven folyó nevelésoktatás, roma kisebbségi oktatás, kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelésoktatás, nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás, szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon, sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása, egyes pedagógiai programok (párhuzamos képzés évfolyamon), módszerek (minősített alapfokú művészeti oktatás) támogatása, szociális juttatások, egyéb szolgáltatások: kedvezményes iskolai, kollégiumi étkeztetés (intézményben szervezett kedvezményes étkeztetés az 50 %-os kedvezményben részesülő tanulók után), tanulók ingyenes tankönyvellátása, általános hozzájárulás a tanulók tankönyv ellátásához, kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése. Felhasználható központosított előirányzatok: érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása: az érettségi vizsgák megszervezésének támogatása, a szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása; esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások: esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása, egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása, alapfokú művészetoktatás támogatása, közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatása, a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások. 6. Az intézményben tanított művészeti ágak, tanszakok, szakok és létszámok: a szakképzéshez kapcsolódó szakmák azonosító számát és képzési idejét az 1. sz. (Szakiskolai és szakközépiskolai szakképzések), a 2. sz. (Szakközépiskolai szakképzések párhuzamos oktatás keretén belül) és a 3.sz. (Felsőfokú szakképzések) melléklet tartalmazza. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye: Székhely 4405 Nyíregyháza, Tünde u. 10/a, fő összlétszámmal: - Két tanítási nyelvű általános iskolai nevelés-oktatás 1-8. évfolyamon: nappali munkarend szerint. - Alapfokú művészetoktatás: - Báb- és Színművészeti ág: színjáték. - Képző- és Iparművészeti ág: festészet, fotó-videó, grafika, kerámia. - Táncművészeti ág: balett, modern-kortárstánc, néptánc, társastánc. - Zeneművészeti ág: furulya, gitár, népzenei ismeretek, zongora. 12

13 - Szakiskolai nevelés-oktatás évfolyamon: nappali, esti, levelező munkarend szerint. - Új OKJ szerinti szakiskolai nevelés-oktatás, szakképzés: nappali, esti, levelező munkarend szerint ács, állványozó, burkoló, bútorasztalos, cukrász, épületasztalos (famegmunkáló; fűrészipari gépkezelő), épület- és építménybádogos, festő, mázoló és tapétázó, fodrász, gazda, irodai asszisztens, kőműves, panziós, falusi vendéglátó, pék-cukrász, pincér, szabó (csecsemő- és gyermekruha-készítő; férfiszabó; női szabó), szakács, szociális gondozó (fogyatékossággal élők gondozója; szociális gondozó és ápoló), villanyszerelő, virágkötő, - berendező, virágkereskedő (virágbolti eladó; virágdekoratőr; virágkereskedő; virágkötő). - Új OKJ szerinti szakiskolai nevelés-oktatás, szakképzés: nappali, esti, levelező munkarend szerint ács, állványozó (állványozó), burkoló (hidegburkoló; melegburkoló; parkettás), bútorasztalos (asztalosipari szerelő), cukrász, épületasztalos (famegmunkáló; fűrészipari gépkezelő), épület- és építménybádogos, festő, mázoló és tapétázó (mázoló, lakkozó; plakátragasztó; szobafestő; tapétázó; műemléki díszítő, festő), fodrász, gazda (aranykalászos gazda; ezüstkalászos gazda; mezőgazdasági munkás), irodai asszisztens (gépíró; gépíró, szövegszerkesztő; beszédleíró-gyorsíró; jegyzőkönyvvezető), kőműves (betonés vasbetonkészítő; építési kisgépkezelő; építményvakoló kőműves; épületfalazó kőműves; gépi vakoló; műemléki helyreállító), panziós, falusi vendéglátó (mezőgazdasági gazdaasszony; szállodai szobaasszony), pék-cukrász (mézeskalács-készítő), pincér (mixer), szabó (fehérnemű-készítő; lakástextil-készítő; munkaruha- és védőruha-készítő; textiltermék-összeállító; csecsemő- és gyermekruha-készítő; férfiszabó; női szabó), szakács (gyorséttermi- és ételeladó; konyhai kisegítő; diétás szakács), szociális gondozó (fogyatékossággal élők gondozója; szociális gondozó és ápoló), villanyszerelő (érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló; erősáramú berendezések felülvizsgálója; FAM szerelő (a feszültség megjelölésével); kábelszerelő (a feszültségszint megjelölésével); robbanásbiztos berendezés kezelője; szakszolgálati FAM szerelő; villamos gép és készülék üzemeltető; villamos hálózat és alállomás üzemeltető; villamos hálózatszerelő; villámvédelmi felülvizsgáló), virágkötő, - berendező, virágkereskedő (virágbolti eladó; virágdekoratőr; virágkereskedő; virágkötő). - Szakközépiskolai nevelés-oktatás érettségire felkészítő, általános műveltséget megalapozó oktatás: évfolyamon: nappali, esti és levelező munkarend szerint évfolyamon, a 9. évfolyamon nyelvi előkészítővel: nappali munkarend szerint. - Új OKJ szerinti szakközépiskolai nevelés-oktatás, szakképzés: nappali, esti, levelező munkarend szerint alkalmazott fotográfus, családpedagógiai mentor, divat- és stílustervező, dekoratőr, díszlet- és jelmeztervező asszisztens, festő (általános festő; díszítő festő), grafikus (alkalmazott grafikus; képgrafikus), gyermekgondozó-nevelő (gyermekotthoni asszisztens; kisgyermekgondozó, - nevelő), gyógypedagógiai, idegen nyelvi ügyfélkapcsolati szakügyintéző (emberi erőforrás ügyfélkapcsolati szakügyintéző; IT helpdesk ügyfélkapcsolati szakügyintéző; távközlési ügyfélkapcsolati szakügyintéző; üzleti kommunikációs szakügyintéző), idegenvezető, informatikus (gazdasági informatikus; műszaki informatikus), keramikus, klasszikus zenész (hangkultúra szak; klasszikus zenész (a hangszer megjelölésével); magánénekes; zeneelmélet- 13

14 szolfézsszak), logisztikai ügyintéző, marketing- és reklámügyintéző, mozgóképi animációkészítő, pedagógiai asszisztens, protokoll és utazásügyintéző (protokollügyintéző; utazásügyintéző), sportszervező, -menedzser, szobrász (bronzműves és szoboröntő; díszítő szobrász; kőszobrász), szociális segítő (rehabilitációs nevelő, segítő; szociális asszisztens; szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző), táncos (klasszikus balett-táncos; kortárs-, modern táncos; néptáncos; színházi táncos), textilműves (kézinyomó; kéziszövő; kézműves; textilrajzoló és modelltervező asszisztens), ügyviteli titkár (idegen nyelvi titkár; iskolatitkár; ügyintéző titkár), vállalkozási ügyintéző, vendéglős. - Új OKJ szerinti szakközépiskolai nevelés-oktatás, szakképzés: nappali, esti, levelező munkarend szerint alkalmazott fotográfus, családpedagógiai mentor, divat- és stílustervező, dekoratőr (címfestő; számítógépes dekoratőr), díszletés jelmeztervező asszisztens, festő (általános festő; díszítő festő), grafikus (alkalmazott grafikus; képgrafikus), gyermekgondozó-nevelő (gyermek- és ifjúsági felügyelő; házi időszakos gyermekgondozó; gyermekotthoni asszisztens; kisgyermekgondozó, -nevelő), gyógypedagógiai asszisztens (autisták gyógypedagógiai asszisztense; beszédfogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense; értelmileg sérültek gyógypedagógiai asszisztense; hallásfogyatékosak gyógypedagógiai asszisztense; látásfogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense; pszichés fejlődésben akadályozottak gyógypedagógiai asszisztense; súlyosan és halmozottan fogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense; testi fogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense), idegen nyelvi ügyfélkapcsolati szakügyintéző (emberi erőforrás ügyfélkapcsolati szakügyintéző; IT helpdesk ügyfélkapcsolati szakügyintéző; távközlési ügyfélkapcsolati szakügyintéző; üzleti kommunikációs szakügyintéző), idegenvezető, informatikus (gazdasági informatikus; műszaki informatikus), keramikus (kerámiakészítő), klasszikus zenész (hangkultúra szak; klasszikus zenész (a hangszer megjelölésével); magánénekes; zeneelmélet-szolfézsszak), logisztikai ügyintéző (anyagbeszerző; áruterítő; veszélyesáru-ügyintéző; nemzetközi szállítmányozási ügyintéző), marketingés reklámügyintéző (hirdetési ügyintéző), mozgóképi animációkészítő (animációsfilm-rajzoló), pedagógiai asszisztens, protokoll és utazásügyintéző (protokollügyintéző; utazásügyintéző; rendezvény- és konferenciaszervező; utazásszervező menedzser), sportszervező, -menedzser, szobrász (bronzműves és szoboröntő; díszítő szobrász; kőszobrász), szociális segítő (rehabilitációs nevelő, segítő; szociális asszisztens; szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző; foglalkoztatás-szervező; mentálhigiénés asszisztens; szociokulturális animátor), táncos (klasszikus balett-táncos; kortárs-, modern táncos; néptáncos; színházi táncos), textilműves (kézinyomó; kéziszövő; kézműves; textilrajzoló és modelltervező asszisztens), ügyviteli titkár (idegen nyelvi titkár; iskolatitkár; ügyintéző titkár), vállalkozási ügyintéző, vendéglős (étkezdés; vendéglátó eladó; vendéglátásszervező). - Új művészeti szakmai vizsgára való felkészítés párhuzamos oktatás keretében: nappali munkarend szerint alkalmazott fotográfus, díszlet- és jelmeztervező asszisztens, festő (általános festő; díszítő festő), grafikus (alkalmazott grafikus; képgrafikus), keramikus, klasszikus zenész (hangkultúra szak; klasszikus zenész (a hangszer megjelölésével); magánénekes; zeneelmélet-szolfézs szak), mozgóképi animációkészítő, szobrász (bronzműves és szoboröntő; díszítő szobrász; kőszobrász), táncos (klasszikus balett-táncos; kortárs-, modern táncos; néptáncos; színházi táncos), textilműves (kézinyomó; kéziszövő; kézműves; textilrajzoló és modelltervező asszisztens). 14

15 - Új művészeti szakmai vizsgára való felkészítés párhuzamos oktatás keretében: nappali munkarend szerint alkalmazott fotográfus, díszlet- és jelmeztervező asszisztens, festő (általános festő; díszítő festő), grafikus (alkalmazott grafikus; képgrafikus), keramikus (kerámiakészítő), klasszikus zenész (hangkultúra szak; klasszikus zenész (a hangszer megjelölésével); magánénekes; zeneelmélet-szolfézs szak), mozgóképi animációkészítő (animációsfilm-rajzoló), szobrász (bronzműves és szoboröntő; díszítő szobrász; kőszobrász), táncos (klaszszikus balett-táncos; kortárs-, modern táncos; néptáncos; színházi táncos), textilműves (kézinyomó; kéziszövő; kézműves; textilrajzoló és modelltervező aszszisztens). - Gimnáziumi érettségire felkészítő, általános műveltséget megalapozó oktatás évfolyamon, 9. évfolyamon nyelvi előkészítővel: nappali munkarend szerint (emelt szintű dráma/kommunikáció, emelt szintű EU ismeretek/társadalomismeretek, emelt szintű mozgó-képkultúra és média-ismeretek). - Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 100 fő. - Felsőfokú szakképzés felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján: nappali, esti és levelező munkarend szerint kereskedelmi menedzser (nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző, reklámszervező szakmenedzser), kommunikátor (intézményi kommunikátor, sportkommunikátor), vendéglátó és idegenforgalmi szakmenedzser (idegenforgalmi szakmenedzser, vendéglátó szakmenedzser). Beregsurány-Márokpapi Közös Általános Iskola 4933 Beregsurány, Rákóczi u. 1. telephely, 90 fő összlétszámmal: - Alapfokú művészetoktatás: - Báb- és Színművészeti ág: színjáték. - Képző- és Iparművészeti ág: grafika. - Táncművészeti ág: modern-kortárstánc, néptánc, társastánc. - Zeneművészeti ág: furulya, népzenei ismeretek, zongora. Cégénydányád Általános Iskola 4732 Cégénydányád, Zrínyi u. 1. telephely, 170 fő összlétszámmal: - Alapfokú művészetoktatás: - Báb- és Színművészeti ág: színjáték. - Képző- és Iparművészeti ág: fotó-videó, grafika, kerámia. - Táncművészeti ág: néptánc, társastánc. - Zeneművészeti ág: furulya, zongora. Encsencs Általános Iskola 4374 Encsencs, Fő u. 68. telephely, 100 fő összlétszámmal: - Alapfokú művészetoktatás: - Báb- és Színművészeti ág: színjáték. - Képző- és Iparművészeti ág: festészet, fotó-videó, grafika, kerámia. - Táncművészeti ág: néptánc, társastánc. - Zeneművészeti ág: zongora Geszteréd Árpád Fejedelem Általános Iskola 4232 Geszteréd, Petőfi S. u. 10. telephely, 110 fő összlétszámmal: - Alapfokú művészetoktatás: - Báb- és Színművészeti ág: színjáték. 15

16 - Képző- és Iparművészeti ág: grafika. - Táncművészeti ág: modern-kortárstánc, néptánc, társastánc. Kántorjánosi Általános Iskola 4335 Kántorjánosi, Kossuth u. 6. telephely, 190 fő összlétszámmal: - Alapfokú művészetoktatás: - Báb- és Színművészeti ág: színjáték - Képző- és Iparművészeti ág: festészet, fotó-videó, grafika, kerámia. - Táncművészeti ág: balett, modern-kortárstánc, néptánc, társastánc. - Zeneművészeti ág: furulya, gitár, népzenei ismeretek, zongora. Magy Palásti László Általános Iskola 4556 Magy, Tompa M. u. 2. telephely, 100 fő összlétszámmal: - Alapfokú művészetoktatás: - Báb- és Színművészeti ág: színjáték. - Képző- és Iparművészeti ág: fotó-videó, grafika. - Táncművészeti ág: modern-kortárstánc, néptánc, társastánc. - Zeneművészeti ág: furulya, gitár, népzenei ismeretek, zongora. Nagyszekeres Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 4962 Nagyszekeres, Toldi u. 7. telephely, 100 fő összlétszámmal: - Alapfokú művészetoktatás: - Báb- és Színművészeti ág: színjáték. - Képző- és Iparművészeti ág: grafika. - Táncművészeti ág: balett, modern-kortárstánc, néptánc, társastánc. - Zeneművészeti ág: furulya, gitár, népzenei ismeretek, zongora. Nábrád Bornemissza Géza Általános Iskola és Óvoda 4911 Nábrád, Iskola köz 4. telephely, 120 fő összlétszámmal: - Alapfokú művészetoktatás: - Báb- és Színművészeti ág: színjáték. - Képző- és Iparművészeti ág: grafika. - Táncművészeti ág: társastánc. - Zeneművészeti ág: zongora. Nyíregyháza Váci Mihály Általános Iskola 4400 Nyíregyháza, Rozsrétbokor 17. telephely, 350 fő összlétszámmal: - Alapfokú művészetoktatás: - Báb- és Színművészeti ág: színjáték. - Képző- és Iparművészeti ág: festészet, fotó-videó, grafika, kerámia. - Táncművészeti ág: balett, modern-kortárstánc, néptánc, társastánc. - Zeneművészeti ág: citera, fagott, furulya, fuvola, gitár, harsona, hegedű, klarinét, kürt, népzenei ismeretek, szintetizátor, trombita, ütő, zongora. Nyíregyháza, Szarvas u. 95. tagiskola, 358 fő összlétszámmal: - Két tanítási nyelvű általános iskolai nevelés-oktatás 1-8. évfolyamon: nappali munkarend szerint. - Alapfokú művészetoktatás: - Báb- és Színművészeti ág: színjáték. 16

17 - Képző- és Iparművészeti ág: festészet, grafika. - Táncművészeti ág: balett, moderntánc, társastánc. - Zeneművészeti ág: citera, furulya, fuvola, gitár, népzenei ismeretek, szintetizátor, zongora. - Szakiskolai nevelés-oktatás évfolyamon: nappali, esti, levelező munkarend szerint. Felzárkóztató oktatás kizárólag nappali munkarend szerint. - Régi OKJ szerinti szakiskolai nevelés-oktatás, szakképzés: nappali, esti, levelező munkarend szerint pincér ( ; 3 évf.). - Új OKJ szerinti szakiskolai nevelés-oktatás, szakképzés: nappali, esti, levelező munkarend szerint cukrász, fodrász, pék-cukrász, pincér, szakács. - Új OKJ szerinti szakiskolai nevelés-oktatás, szakképzés: nappali, esti, levelező munkarend szerint cukrász, fodrász, pék-cukrász (mézeskalács-készítő), pincér (mixer), szakács (gyorséttermi- és ételeladó; konyhai kisegítő; diétás szakács). - Szakközépiskolai nevelés-oktatás érettségire felkészítő, általános műveltséget megalapozó oktatás: évfolyamon: nappali, esti, levelező munkarend szerint. - Új OKJ szerinti szakközépiskolai nevelés-oktatás, szakképzés: nappali, esti, levelező munkarend szerint alkalmazott fotográfus, díszlet- és jelmeztervező asszisztens, festő (általános festő; díszítő festő), grafikus (alkalmazott grafikus; képgrafikus), idegenvezető, keramikus, klasszikus zenész (hangkultúra szak; klasszikus zenész (a hangszer megjelölésével); magánének; zeneelméletszolfézs szak), mozgóképi animációkészítő, pénzügyi-számviteli ügyintéző, szobrász (bronzműves és szoboröntő; díszítő szobrász; kőszobrász), táncos (klasszikus balett-táncos; kortárs-, modern táncos; néptáncos; színházi táncos), textilműves (kézinyomó; kéziszövő; kézműves; textilrajzoló és modelltervező asszisztens), ügyviteli titkár (idegen nyelvi titkár, iskolatitkár, ügyintéző titkár). - Új OKJ szerinti szakközépiskolai nevelés-oktatás, szakképzés: nappali, esti, levelező munkarend szerint alkalmazott fotográfus, díszlet- és jelmeztervező asszisztens, festő (általános festő; díszítő festő), grafikus (alkalmazott grafikus; képgrafikus), idegenvezető, keramikus (kerámiakészítő), klasszikus zenész (hangkultúra szak; klasszikus zenész (a hangszer megjelölésével); magánének; zeneelmélet-szolfézs szak), mozgóképi animációkészítő (anámiciósfilmrajzoló), pénzügyi-számviteli ügyintéző, szobrász (bronzműves és szoboröntő; díszítő szobrász; kőszobrász), táncos (klasszikus balett-táncos; kortárs-, modern táncos; néptáncos; színházi táncos), textilműves (kézinyomó; kéziszövő; kézműves; textilrajzoló és modelltervező asszisztens), ügyviteli titkár (idegen nyelvi titkár, iskolatitkár, ügyintéző titkár). - Régi művészeti szakmai vizsgára való felkészítés párhuzamos oktatás keretében: porcelánfestő- és tervező asszisztens ( ; 2 évf.), szobrász ( ; 2 évf.), zenész ( ; 3 évf.), festő ( ; 2 évf.), játékés animációs filmkészítő ( ; 1 évf.). - Új művészeti szakmai vizsgára való felkészítés párhuzamos oktatás keretében: nappali munkarend szerint alkalmazott fotográfus, díszlet- és jelmeztervező asszisztens, festő (általános festő; díszítő festő), grafikus (alkalmazott grafikus; képgrafikus), keramikus, klasszikus zenész (hangkultúra szak; klasszikus zenész (a hangszer megjelölésével); magánénekes; zeneelmélet-szolfézsszak), 17

18 mozgóképi animációkészítő, szobrász (bronzműves és szoboröntő; díszítő szobrász; kőszobrász), táncos (klasszikus balett-táncos; kortárs-, modern táncos; néptáncos; színházi táncos), textilműves (kézinyomó; kéziszövő; kézműves; textilrajzoló és modelltervező asszisztens). - Új művészeti szakmai vizsgára való felkészítés párhuzamos oktatás keretében: nappali munkarend szerint alkalmazott fotográfus, díszlet- és jelmeztervező asszisztens, festő (általános festő; díszítő festő), grafikus (alkalmazott grafikus; képgrafikus), keramikus (kerámiakészítő), klasszikus zenész (hangkultúra szak; klasszikus zenész (a hangszer megjelölésével); magánénekes; zeneelmélet-szolfézsszak), mozgóképi animációkészítő (animációsfilm-rajzoló), szobrász (bronzműves és szoboröntő; díszítő szobrász; kőszobrász), táncos (klaszszikus balett-táncos; kortárs-, modern táncos; néptáncos; színházi táncos), textilműves (kézinyomó; kéziszövő; kézműves; textilrajzoló és modelltervező aszszisztens). Kollégium 4400 Nyíregyháza, Városmajor u. 2. telephely, 100 fő összlétszámmal: - Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás. Nyírgyulaj Általános Iskola 4311 Nyírgyulaj, Bajcsy-Zs. u telephely, 290 fő összlétszámmal: - Alapfokú művészetoktatás: - Báb- és Színművészeti ág: színjáték. - Képző- és Iparművészeti ág: festészet, fotó-videó, grafika, kerámia. - Táncművészeti ág: balett, modern-kortárstánc, néptánc, társastánc. - Zeneművészeti ág: citera, furulya, fuvola, gitár, harsona, hegedű, klarinét, szintetizátor, trombita, ütő, zongora. Nyírjákó Jókai Mór Általános Iskola 4541 Nyírjákó, Petőfi S. u. 13. telephely, 80 fő összlétszámmal: - Alapfokú művészetoktatás: - Képző- és Iparművészeti ág: grafika - Táncművészeti ág: modern-kortárstánc, társastánc. - Zeneművészeti ág: furulya, zongora. Nyírkércs Petőfi Sándor Általános Iskola 4537 Nyírkércs, Fő u. 83. telephely, 300 fő összlétszámmal: - Alapfokú művészetoktatás: - Báb- és Színművészeti ág: színjáték. - Képző- és Iparművészeti ág: festészet, fotó-videó, grafika, kerámia. - Táncművészeti ág: balett, modern-kortárstánc, néptánc, társastánc. - Zeneművészeti ág: furulya, gitár, magánének, zongora. - Szakiskolai nevelés-oktatás évfolyamon: nappali, esti és levelező munkarend szerint. - Régi OKJ szerinti szakiskolai nevelés-oktatás, szakképzés: épületburkoló ( ; 3 évf.). - Új OKJ szerinti szakiskolai nevelés-oktatás, szakképzés: nappali, esti, levelező munkarendű ács-állványozó, burkoló, bútorasztalos, épületasztalos, épületés építménybádogos, festő, mázoló és tapétázó, gazda, kőműves, panziós, 18

19 falusi vendéglátó, szabó (csecsemő- és gyermekruha-készítő; férfiszabó; női szabó), tetőfedő, virágkötő, -berendező, virágkereskedő. - Új OKJ szerinti szakiskolai nevelés-oktatás, szakképzés: nappali, esti, levelező munkarendű ács-állványozó (állványozó), burkoló (hidegburkoló; melegburkoló; parkettás), bútorasztalos (asztalosipari szerelő), épületasztalos (famegmunkáló; fűrészipari gépkezelő), épület- és építménybádogos, festő, mázoló és tapétázó (mázoló, lakkozó; plakátragasztó; szobafestő; tapétázó; műemléki díszítő, festő), gazda (aranykalászos gazda; ezüstkalászos gazda; mezőgazdasági munkás), kőműves (beton- és vasbetonkészítő; építési kisgépkezelő; építményvakoló kőműves; építményfalazó kőműves; gépi vakoló; műemléki helyreállító), panziós, falusi vendéglátó (mezőgazdasági gazdaasszony; szállodai szobaasszony), szabó (fehérnemű-készítő; lakástextil-készítő; munkaruha- és védőruha-készítő; textiltermék-összeállító; csecsemő- és gyermekruhakészítő; férfiszabó; női szabó), tetőfedő (nádtetőfedő), virágkötő, -berendező, virágkereskedő (virágbolti eladó; virágdekoratőr; virágkereskedő; virágkötő). - Szakközépiskolai nevelés-oktatás érettségire felkészítő, általános műveltséget megalapozó oktatás évfolyamon: nappali, esti és levelező munkarend szerint. - Új OKJ szerinti szakközépiskolai nevelés-oktatás, szakképzés: nappali, esti, levelező munkarend szerint növénytermesztési, kertészeti és növényvédelmi technikus (kertész és növényvédelmi technikus; növénytermesztő és növényvédelmi technikus), logisztikai ügyintéző, pénzügyi-számviteli ügyintéző. - Új OKJ szerinti szakközépiskolai nevelés-oktatás, szakképzés: nappali, esti, levelező munkarend szerint növénytermesztési, kertészeti és növényvédelmi technikus (növénytermesztő; növényvédő és méregraktár-kezelő; vetőmagtermesztő; kertész és növényvédelmi technikus; növénytermesztő és növényvédelmi technikus), logisztikai ügyintéző (anyagbeszerző; áruterítő; veszélyesáru-ügyintéző; nemzetközi szállítmányozási ügyintéző), pénzügyiszámviteli ügyintéző. Nyírpazony Színi Károly Általános Iskola 4531 Nyírpazony, Vasvári P. u. 32. telephely, 85 fő összlétszámmal: - Alapfokú művészetoktatás: - Báb- és Színművészeti ág: színjáték. - Képző- és Iparművészeti ág: grafika. - Zeneművészeti ág: furulya, gitár, népzenei ismeretek, zongora. Nyírszőlős Szőlőskerti Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona 4432 Nyírszőlős, Kollégium u. 54. telephely, 80 fő összlétszámmal: - Alapfokú művészetoktatás: - Képző- és Iparművészeti ág: festészet, fotó-videó, grafika, kerámia. - Zeneművészeti ág: citera, fagott, furulya, fuvola, gitár, harsona, hegedű, klarinét, magánének, népzenei ismeretek, trombita, ütő, zongora. Penészlek Általános Iskola 4267 Penészlek, Vasvári P. u. 51. telephely, 40 fő összlétszámmal: - Alapfokú művészetoktatás: - Képző- és Iparművészeti ág: festészet, fotó-videó, grafika, kerámia. 19

20 Penyige Móricz Zsigmond Körzeti Általános Iskola 4941 Penyige, Kossuth u telephely, 120 fő összlétszámmal: - Alapfokú művészetoktatás: - Báb- és Színművészeti ág: színjáték. - Képző- és Iparművészeti ág: festészet, grafika. - Táncművészeti ág: modern-kortárstánc, néptánc, társastánc. - Szakiskolai nevelés-oktatás évfolyamon: nappali, esti és levelező munkarend szerint. - Új OKJ szerinti szakiskolai nevelés-oktatás, szakképzés: esti, levelező munkarend szerint fodrász. - Szakközépiskolai nevelés-oktatás érettségire felkészítő, általános műveltséget megalapozó oktatás évfolyamon: esti és levelező munkarend szerint. - Új OKJ szerinti szakközépiskolai nvelés-oktatás, szakképzés: esti, levelező munkarend szerint kozmetikus. Piricse Eötvös József Általános Iskola 4375 Piricse, Petőfi u telephely, 150 fő összlétszámmal: - Alapfokú művészetoktatás: - Képző- és Iparművészeti ág: fotó-videó, grafika. - Táncművészeti ág: néptánc, társastánc. Rohod Általános Iskola 4563 Rohod, Jókai u. 6. telephely, 80 fő összlétszámmal: - Alapfokú művészetoktatás: - Képző- és Iparművészeti ág: festészet, fotó-videó, grafika, kerámia. - Táncművészeti ág: néptánc, társastánc. - Zeneművészeti ág: furulya, népzenei ismeretek, zongora. Sóstóhegy, Kemecsei u. 50. tagiskola, 300 fő összlétszámmal: - Két tanítási nyelvű általános iskolai nevelés-oktatás 1-8. évfolyamon: nappali munkarend szerint. - Alapfokú művészetoktatás: - Báb- és Színművészeti ág: színjáték. - Képző- és Iparművészeti ág: fotó-videó, grafika. - Táncművészeti ág: balett, modern-kortárstánc, néptánc, társastánc. - Zeneművészeti ág: furulya, gitár, zongora. - Szakiskolai nevelés-oktatás évfolyamon: nappali, esti, levelező munkarend szerint. - Új OKJ szerinti szakiskolai nevelés-oktatás, szakképzés: nappali, esti, levelező munkarend szerint burkoló, cukrász, festő, mázoló és tapétázó, fodrász, kőműves, pék-cukrász, pincér, szakács, szociális gondozó (fogyatékossággal élők gondozója; szociális gondozó és ápoló). - Új OKJ szerinti szakiskolai nevelés-oktatás, szakképzés: nappali, esti, levelező munkarend szerint burkoló (hidegburkoló; melegburkoló; parkettás), cukrász, festő, mázoló és tapétázó (mázoló, lakkozó; plakátragasztó; szobafestő; tapétázó; műemléki díszítő, festő), fodrász, kőműves (beton- és vasbetonkészítő; épí- 20

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I Balázs Győző Református Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű, Egységes Művészeti Általános-, Szak- és Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény P R O G R A M TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési terve

Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési terve Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési terve 2007-2013 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...5 I. HELYZETKÉP: A KÖZOKTATÁS HELYZETE MISKOLCON...8 1.

Részletesebben

Aktivitás TISZK - Információs füzet

Aktivitás TISZK - Információs füzet Aktivitás TISZK - Információs füzet Tisztelt Érdeklődő! Kedves Leendő Diákunk! Tizenkét szakképző iskola mutatkozik be ebben a füzetben, amelyek 2007-ben azért hozták létre közös szervezetüket, az Aktivitás

Részletesebben

A Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 A nehézség nem az új eszmék kialakításában rejlik, hanem a régiektől való megszabadulásban. (John Maynard Keynes közgazdász) A Szentgotthárd

Részletesebben

SÁROSPATAKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2013.

SÁROSPATAKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2013. A SÁROSPATAKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2013. Készítette: Aros Andrea Sárospatak, 2008. augusztus 5. Felülvizsgálat időpontja: 2010. november 24.

Részletesebben

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programja 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...5 I.1. Küldetésnyilatkozat...5 I.2. Az iskola adatai...6 I.3. Helyzetelemzés...8

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

Nevelési-pedagógiai program

Nevelési-pedagógiai program A META - Don Bosco Szakközépiskola Budapest Nevelési-pedagógiai program (a META-Don Bosco Szakközépiskola nevelőtestülete által 2013. május 10-én elfogadott, illetve az intézmény vezetője és a Szalézi

Részletesebben

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN HEVES I NTÉZET PEDAGÓGI AI MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN A 2014/2015-ÖS TANÉVBEN PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ Általános

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 162. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 29., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 162. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 29., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 29., csütörtök 162. szám Tartalomjegyzék 2011. évi CXC. törvény A nemzeti köznevelésrõl 39622 2011. évi CXCI. törvény A megváltozott munkaképességû

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja Ikt.sz:.Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /5700 Gyula Szent István út 38./ Pedagógiai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nevelőtestület elfogadta: Igazgató jóváhagyta: 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ ISKOLA ÉS KÖRNYEZETE... 2. 1. Iskolánk helye Vác város és a Dunakanyar

Részletesebben

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2007. 07.01.-től 2014. 08. 31-ig /A 2000. 08.22.-én elfogadott,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Bajner Imre Elfogadás dátuma: 2010. december 15. Jóváhagyó: Tapolca Város Önkormányzata Jóváhagyás dátuma: 2010. december 31. Érvényessége:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium 5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 1;. Tel./fax.: 59/321-312; e-mail: kossuth.kisujszallas@baptistaoktatas.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum...

Részletesebben

HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben

HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben HOL TANULHATOK? Továbbtanulási lehetőségek Nógrád megye középfokú oktatási intézményeiben a 2007/2008. tanévben A Nógrád Megyei Munkaügyi Központ és a Nógrád Megyei Pedagógiai-, Közművelődési Szakmai Szolgáltató

Részletesebben

Dátum: Kiegészítés Aláírás

Dátum: Kiegészítés Aláírás Bucsai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. Tel./fax: 66-493-038 E-mail: iskola.bucsa@bucsa.hu OM: 028343 BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SPORTISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SPORTISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SPORTISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Budapest 2010 Köszöntő 1997 májusában a Hit Gyülekezete egyház megalapította iskolánkat,

Részletesebben

P e d a g ó g i a i P r o g r a m

P e d a g ó g i a i P r o g r a m Biharkeresztesi Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 4110 Biharkeresztes, Ady Endre u. 2 Tel/fax: (54) 430-084 e-mail: bocskai@bocskai-bker.sulinet.hu P e d a g ó g i a i

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Pedagógiai Program 2014 1 Tartalomjegyzék KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS

Részletesebben

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS SPORTISKOLÁJA PÉCS

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS SPORTISKOLÁJA PÉCS BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS SPORTISKOLÁJA PÉCS PEDAGÓGIAI PROGRAM Készült: 2014. május 13-án a 2013. március 27-én elfogadott és

Részletesebben

OM: 028407. Békéscsaba, 2014.

OM: 028407. Békéscsaba, 2014. KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BÉKÉSCSABAI TANKERÜLET BÉKÉSCSABAI SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 028407 Békéscsaba, 2014. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről egységes szerkezetbe foglalva az 1993. évi LXXIX. törvény hatályos normaszövegével

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről egységes szerkezetbe foglalva az 1993. évi LXXIX. törvény hatályos normaszövegével 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről egységes szerkezetbe foglalva az 1993. évi LXXIX. törvény hatályos normaszövegével 2012. évi CXX. törvénnyel beiktatott módosításokkal és a 2012. évi CXXIV.

Részletesebben

AZ ÁBRÁNYI EMIL ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÁBRÁNYI EMIL ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 AZ ÁBRÁNYI EMIL ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1. PREAMBULUM...5 1.1. Az iskola tömör /emblémaszerű/ leírása:...5 1.2. Az iskola földrajzi működési területe...7

Részletesebben

Tartalomjegyzék: I. AZ ISKOLA ADATAI 2. oldal II. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 3. oldal III. AZ ISKOLA ÁLTALÁNOS NEVELÉSI-, OKTATÁSI-, ÉS KÉPZÉSI

Tartalomjegyzék: I. AZ ISKOLA ADATAI 2. oldal II. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 3. oldal III. AZ ISKOLA ÁLTALÁNOS NEVELÉSI-, OKTATÁSI-, ÉS KÉPZÉSI Tartalomjegyzék: I. AZ ISKOLA ADATAI 2. oldal II. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 3. oldal III. AZ ISKOLA ÁLTALÁNOS NEVELÉSI-, OKTATÁSI-, ÉS KÉPZÉSI CÉLJA 8. oldal IV. TÖRÖLVE V. BEISKOLÁZÁS 15. oldal VI. ISKOLAI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A csornai Arany János Egységes Gyógypedagógiai, Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 1 Készült: - 1992. évi XXXIII. tv. A közalkalmazottak

Részletesebben

Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Fényeslitke NÉVADÓNK: KOSSUTH LAJOS Kossuth ajkunkon fölzengő szózat, Emléke a Múltból fölfölragyog, Példája ma is Jövőbe mutat, Lelkünkben

Részletesebben

VAJDA PÉTER EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Keressük a legszebbet, merjük a legnagyobbat. Vajda Péter

VAJDA PÉTER EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Keressük a legszebbet, merjük a legnagyobbat. Vajda Péter JA Keressük a legszebbet, merjük a legnagyobbat. Vajda Péter Tartalomjegyzék VAJDA PÉTER EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM 1. BEVEZETÉS...3 1.1. EVANGÉLIKUS ISKOLÁNK NEVELÉSI ALAPELVEI, CÉLJAI...3 1.2. HELYZETELEMZÉS...4

Részletesebben

Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015

Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015 Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015 Tartalomjegyzék Bevezető... 2 I. NEVELÉSI PROGRAM... 7 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Pedagógiai Program 1-1

Pedagógiai Program 1-1 Pedagógiai Program 2013 Lassanként észrevétlenül kedveltessük meg a tudományokat, s neveljünk a kultúrának, az európai civilizációnak egy új, életre való, erőtől és eredetiségtől duzzadó népet hazánk javára

Részletesebben