ÉLHETÔBB ETYEKÉRT EGYESÜLÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉLHETÔBB ETYEKÉRT EGYESÜLÉS"

Átírás

1 8-oldalas :46 Page 1 Azért vagyunk a világban, hogy valahol otthon legyünk benne! ÉLHETÔBB ETYEKÉRT EGYESÜLÉS Az Élhetôbb Etyekért Egyesülés csapatának célja, hogy szebbé, jobbá tegyük lakóhelyünket. Megelégeltük a siránkozást és a bosszankodást, tenni akarunk azért, hogy a falunk szebb, jobb, élhetôbb legyen! Az Élhetôbb Etyekért Egyesülés programjának összeállításánál alapvetô fontosságú szempontunk volt, hogy a lehetô legnagyobb mértékben: konkrét, reális, számon kérhetô, szakmailag pontos, széleskörû, hiteles szakértôi bázis közremûködésével kimunkált, fejezeteiben egymással összhangban lévô dokumentum kerüljön kidolgozásra. Munkánkat a tisztesség, szakszerûség, hatékonyság, felelôsség jegyében kívánjuk végezni! Legyen Etyek mindannyiunk élhetôbb otthona! Szavazzon az Élhetôbb Etyekért Egyesülés polgármester és képviselô-jelöltjeire, hogy a jövôben: A lakosság érdekeit szem elôtt tartó, a közösségi célok által vezérelt, konstruktív, törvényesen mûködô képviselô-testület vezesse Etyeket! A település falusias jellegét, hagyományait, kultúráját megôrzô, természeti és gazdasági adottságait kihasználó, dinamikus fejlôdés útját járó településen élhessen! A helyi közösség minden generációja hozzájusson az igényeinek megfelelô szolgáltatáshoz, oktatáshoz, egészségügyi- és szociális ellátáshoz, valamint a kikapcsolódáshoz, pihenéshez és szórakozáshoz! Saját és gyermekei jövôje mellett vagyontárgyait is biztonságban tudhassa! Az itt élôk összetartozzanak, s ennek kifejezéseképpen támogatják egymást! Hozzájussanak az életüket befolyásoló információkhoz, a döntéseket megelôzôen kifejthessék véleményüket, és azt a képviselôk figyelembe is vegyék!

2 8-oldalas :46 Page 2 Településünk, Etyek község élhetôbbé, fejlôdôvé és gyarapodóvá tétele érdekében, az alábbi programunk végrehajtásához kérjük a választók felhatalmazását, bizalmát: Település-igazgatás A lakosságot bevonjuk a döntés-elôkészítésbe, növeljük a falugyûlések és közmeghallgatások számát. Felülvizsgáljuk az önkormányzati intézményrendszert, szükség szerint átalakítjuk az önkormányzati szerveket (bizottságok száma, hatásköre, feladatköre), új SZMSZ-t alkotunk. A lakosság gyors és korrekt tájékoztatását szolgáló rendszert építünk ki. Bevezetjük a képviselôi fogadóóra intézményét. Szolgáltató polgármesteri hivatalt hozunk létre, biztosítjuk a szakértelmet, megteremtjük az e-(elektronikus) önkormányzat alapjait. Polgármester-jelöltünk kistérségi szerepére alapozva szorgalmazzuk a társulás keretében történô hatékonyabb feladatmegosztást, mely költségtakarékosságot eredményez. Településfejlesztés és üzemeltetés A lakosság elvárásaira alapozva, fejlesztési ciklusprogramot dolgozunk, vállalható fejlesztési irányt meghatározva. Felülvizsgáljuk, és a ciklusprogramhoz igazítjuk a település rendezési tervét. Támogatjuk a falusi turizmus erôsítését. A település lakosságát bevonva újragondoljuk a térségben jelen lévô beruházásokkal való együttmûködést, támogatjuk az elônyös beruházások megvalósítását. Fokozott figyelmet fordítunk az elemi csapások által veszélyeztetett településrészek megóvására. A falu anyagi terheinek, lehetôségeinek figyelembe vételével intézmény- és közterületfejlesztést hajtunk végre: Belterületi utak rendbetétele. Közvilágítással ellátott területek bôvítése. Intézményi bôvítések lehetôségének megteremtése (iskola, óvoda), bölcsôdei ellátás lehetôségeinek feltárása, megvalósítása. A falu közlekedési-, forgalmi rendjének szabályozása. Szôlôhalom lakópark infrastruktúrájának javítása, Botpuszta közlekedési helyzetének megoldása (buszközlekedés, Csicsaki bánya elkerülô út megvalósulásának támogatása). Dávid-major etyeki vérkeringésbe kapcsolása. Csapadékvíz-elvezetés megoldási lehetôségeinek kidolgozása. Ipari- szolgáltató-, kereskedelmi területek infrastruktúrája kiépítésének segítése. Pályázati támogatást elnyert beruházások megvalósítása, illetve megkezdése (Segítô Kéz épülete, könyvtár integrált közösségi szolgáltató térré alakítása, Hôsök tere felújítása). A helyi közösség bevonásával, az önkormányzat anyagi támogatásával a járdák újjáépítése, játszóterek felújítása/kialakítása. Intézkedés többfunkciós sportcsarnok pályázati forrásból történô felépítésére.

3 8-oldalas :46 Page 3 Megfelelôen gondozzuk a közterületeket, fenntartjuk a köztisztaságot lehetôség szerint a közmunkaprogram teljes kihasználásával. Vállalkozások üzemeltetési feladatokba történô bevonása esetén elônyben részesítjük a helyi vállalkozásokat. Vagyongazdálkodás Láthatóvá tesszük a közpénzek útját a falu lakossága számára. Biztosítjuk az önkormányzat kötelezô feladatainak biztonságos ellátását, törekszünk az önként vállalt feladatok megôrzésére. A gazdasági bázist stabilizáljuk, a község befektetési vonzerejének növelésére irányuló intézkedéseket teszünk. Felülvizsgáljuk a helyi adórendszert, következetes, hatékony adópolitikát alkalmazunk, megteremtjük az arányos közteherviselést. Intézkedést teszünk az egyes szolgáltatások árának csökkentésére (víz, hulladékszállítás). Felmérjük a község ingatlan- és ingó vagyonát, megállítjuk annak felélését. A falu javát szolgáló új ingatlanhasznosítási koncepciót dolgozunk ki. Támogatunk minden helyi nem csak jogi személyiségû önszervezôdô közösséget, mindehhez külsô anyagi forrásokat kutatunk fel. Áttekinthetô pályázati rendszert dolgozunk ki, a civil pályázatokhoz szakértôi segítséget nyújtunk. Gyermek- és ifjúságpolitika, oktatás Különös figyelmet fordítunk a gyermek- és ifjúsági korosztály helyzetére, egészségi, szociális érdekeinek védelmére. Igazságos szociális támogatási rendszert dolgozunk ki. Javaslatokat teszünk a Demján-ösztöndíj elosztási rendszerének felülvizsgálatára. Gyermek- és Ifjúságvédelmi ôrjárat hálózat létrehozását kezdeményezzük, kortárs segítôk bevonásával. Megteremtjük a nyári iskolai napközis tábor mûködtetésének feltételeit. Ösztönözzük a Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat létrehozását. Segítjük gyermek- és ifjúsági programok megvalósulását, klubok mûködését. Az oktatási intézmények lehetôségeinek mérlegelésével, a pedagógusok javaslataira és szakértôre támaszkodva határozunk meg irányvonalat a magasabb színvonalú nevelôoktató munka érdekében. A szenvedélybetegségek megelôzésére helyi programok kidolgozását sürgetjük, felhasználva az országos ajánlásokat. Idôsek helyzete, egészségügy, szociális kérdések Önsegélyezô, törôdô programot dolgozunk ki, segítjük az önszervezôdést. Létrehozzuk az Idôsek Tanácsát, kialakítjuk a pótnagyszülô" szolgáltatás kereteit. Megelôzés, szûrés: Együttmûködést tervezünk a bicskei, budaörsi és a biatorbágyi rendelôintézettel. Szûrôprogramokat szorgalmazunk a lakosság részére, a falun kívüli területeket (Dávid major) is bekapcsoljuk az egészségmegôrzô és szociális programokba. A színvonalasabb ellátás érdekében segítjük az egészségház megvalósítását.

4 8-oldalas :46 Page 4 Környezetvédelem Környezetvédelmi koncepció kidolgozásával óvjuk zöldterületeinket. Feltárjuk a megújuló, alternatív energia alkalmazásának lehetôségeit. Hatékonyan lépünk fel az illegális hulladéklerakással, hulladék-kezeléssel szemben. Megszervezzük a parlagfû és gyom hatékony irtását. Javítjuk a szelektív hulladékgyûjtés feltételeit. A csapadékvíz-elvezetô árkok és átereszek karbantartására intézkedünk, azok állapotát folyamatosan ellenôrizzük. A közúti forgalom lassításával, ésszerûsítésével csökkenteni igyekszünk a környezeti terhelést. Biztonság (köz- és vagyonbiztonság, közrend) Szorgalmazzuk a Szomszédok Egymásért Mozgalom (SZEM) megerôsítését. Segítjük a KMB szolgálat folyamatos mûködését, hatékonyságának növelését, törekszünk a KMB helyek megôrzésére (2 fô), lehetôség szerinti bôvítésére. Célunk a meglévô térfigyelô-rendszer bôvítése, a Polgárôrség által tervezett kamerarendszer kiépítése, bevonva a helyi gazdasági társaságokat, vállalkozókat. Erôsítjük, lehetôség szerint fejlesztjük a polgárôrséget. Nagyobb hangsúlyt fektetünk a település közlekedésbiztonságára: A település egyes részein forgalomcsillapító, lassító intézkedéseket teszünk. A község megközelítése szempontjából fontos útvonalak járhatóbbá tétele érdekében lobbizunk az illetékes hatóságoknál. Támogatjuk és sarkalljuk a helyi rendôri erôket, hogy minél nagyobb arányban szerezzenek érvényt a közlekedési szabályoknak (kampányszerû akciókkal szüntessék meg a folyamatos, a közlekedést zavaró, akadályozó, vagy veszélyessé tevô szabálysértéseket). Sport, szabadidô, kultúra Támogatjuk az egészség megôrzéshez kapcsolódó sportolást: Ezen belül elôsegítjük az amatôr, egészségmegóvásra irányuló sportot. Igyekszünk biztosítani, hogy mindenki megtalálhassa a személyiségéhez legközelebb álló mozgásformát. Kezdeményezzük a Sportegyesület bôvítését, új szakosztályok létrehozását. Lehetôség szerint bôvítjük az iskolai tornatermet, mely alapot teremt magasabb színvonalú sporttevékenységre, új sportágak ûzésére. Támogatjuk a sportra irányuló civil kezdeményezéseket, tömegsportot (pl. kerékpározás, terepfutás). A kulturális csoportok együttmûködését erôsítjük, közös programokat szervezünk, melyek kapcsán a civil szervezetek összefogására alapozunk. Élôvé tesszük a pinceklubot, mint kulturális, szórakoztató programoknak helyet adó teret. Kiadja az Élhetôbb Etyekért Egyesülés. Fk.: Szûcs Lajos. Készült 1500 példányban.

5 8-oldalas :46 Page 5 Szûcs Lajos független polgármester-jelölt Elöljáróban engedjék meg, hogy megköszönjem a több száz ajánló cédulát, mellyel megtiszteltek! 37 éves, nôs, tôsgyökeres etyeki vagyok. Immáron másfél éve állok az etyekiek szolgálatában. Mint hivatalban lévô polgármestert sokan ismernek, emellett a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Kulturális és Közoktatási Bizottságának elnökeként tevékenykedem, valamint a Zsámbéki Medence Térségfejlesztô kft. felügyelôbizottsági tagja vagyok. Közel 20 éve állok a köz szolgálatában, korábban az ORFK állományában rendôr fôtisztként dolgoztam. Államigazgatási diplomával is rendelkezem, mely tudás, és a korábban megszerzett közigazgatási tapasztalat nélkülözhetetlen a polgármesteri tisztség felelôsségteljes ellátásához. Az egész embert kívánó közfeladat mellett sajnos kevesebb idô jutott a hobbira, a barátokra, de szabadidômhöz mérten zenészként továbbra is részt veszek a helyi kultúra ápolásában, az Alte Edecker Musikanten tevékenységében. Az elmúlt, embert próbáló idôszakban ígéretemhez híven legjobb tudásommal és minden rendelkezésemre álló eszközzel, kizárólag a falu érdekeit szem elôtt tartva képviseltem Önöket! Próbáltam településünket a tisztesség és biztonság ösvényén vezetni, fejlôdését elôsegíteni, megítélését javítani. Az alaptalan támadások csak megerôsítettek abban, hogy tovább kell haladni a kijelölt úton, Önökért, Önökkel együtt! Támogatásukkal folytatni szeretném a megkezdett munkámat, melynek kiteljesedésére egy új testület felállásával reális esély nyílik. A leendô képviselôkkel együttmûködve kívánok küzdeni azért, hogy: egy közösségi értékek tiszteletére épülô, kitartó, becsületes munkára alapozó önkormányzat mûködjön, mely képes valódi eredmények elérésére, az idôsek bölcsességére és a fiatalok lendületére alapozva minden korosztály számára élhetôbb települést hozzunk létre, valódi politikai és erkölcsi felelôsséget vállalva megteremtsük azt az anyagi biztonságot, mely garantálja a település hosszú távú fejlôdését. Tudom és vallom, hogy mindezek az Önök támogatásával megvalósíthatók és közösen egy Élhetôbb Etyeket teremthetünk!

6 8-oldalas :46 Page 6 Ágoston Erzsébet 40 éves vagyok, születésem óta Etyeken élek. Szüleim és testvéreim szintén itt élnek. Édesapámnak köszönhetôen, a sport révén ismert a nevünk. 14 éves Regina lányomat egyedül nevelem, ô a helyi általános iskolába jár. Húsz éve a bankszakmában dolgozom, jelenleg régiós értékesítés támogatóként. Munkakörömbôl kifolyólag a bank dolgozóit oktatom, munkám része még a tervezés és az értékesítési hatékonyság növelése is. Nagyon szeretek emberekkel foglalkozni, csapatjátékosnak tartom magam. Jó kommunikációs és empatikus készséggel rendelkezem. Munkámból, tapasztalataimból adódóan két lábbal a földön állva, reálisan gondolkodom. Úgy ítélem meg, hogy ideje lenne Etyek község pénzügyeit is a valós keretek között kezelni. Feladataink közül kiemelném szülôhelyem fejlesztését és szépítését, a hagyományok megôrzése mellett. Édesanyaként szívügyemnek tartom az ifjúság felkarolását. Célom, hogy ne legyenek kallódó fiatalok, hanem szervezett formában tudjanak kikapcsolódni, szórakozni, illetve akár önkéntes feladatokat ellátni. Nagyon fontos az idôsek tapasztalatainak meghallgatása, a falu életébe történô bevonásuk. Természetesen a teljes lakosság érdekeit szeretném képviselni, segítô ötleteimmel támogatni. Megalapozatlan tervekkel nem kívánom a szavazótáboromat növelni, hiszen ebben a bizonytalan gazdasági helyzetben ez felelôtlenség lenne a részemrôl! Azt viszont megígérhetem, hogy minden erômmel, tudásommal, a törvényesség betartásával és kellô alázattal fogom a falu érdekeit szolgálni. Szinte minden lakóját ismerem a községnek, így remélem bizalmat kapok az elkövetkezendô idôszakra, hogy képviselôként mind szakmailag, mind emberileg hozzájáruljak Etyek fejlôdéséhez! Danczinger Géza 43 éves vagyok, középvezetôként dolgozom Székesfehérvárott. Tíz esztendôvel ezelôtt a szerelem hozott Etyekre párom, Lojt Annamária született etyeki, így egyértelmû volt, hogy itt telepedünk le. Két kiskorú fiút nevelünk, velük teljes az életünk. Az elmúlt évek során nagyon megszerettem a falut, és úgy érzem sikerrel illeszkedtem be a közösségbe. Több helyi közösségnek is aktív tagja vagyok: a helyi polgárôrségnek, a sportegyesület amatôr öregfiúk futballcsapatának és az Etyeki Versmondók Körének. Szívesen vállalok olyan feladatokat, amely a többség javát szolgálja és segíti a falu fejlôdését. Fontosnak tartom a helyi sportélet fejlôdését, ezen belül nagy hangsúlyt fektetve az ifjúság sportolására, egészséges életre nevelésére. Polgárôrként szeretnék többet tenni közbiztonságunk és közlekedésbiztonságunk érdekében! Ennek több módja van, többek között a már megvalósult térfigyelô rendszer továbbfejlesztése, a körzeti megbízotti helyek megôrzése. Közlekedés szempontjából kiemelt fontossággal bír az utak javítása, állaguk megóvása, a megnövekedett gépkocsiforgalom miatti sebességcsökkentések megoldása, gyalogátkelôhelyek, illetve járdák kialakítása. Szeretném, ha több támogatást kapnának a civil szervezetek, kiemelve azokat, amelyek az ifjúság nevelésében és a kultúra közvetítésében fontos szerepet játszanak. Hiszem, hogy a megfontolt, józan gondolkodás és gazdálkodás mellett folytatott áldozatos munka rövidtávon is eredményt hozhat. E célok megvalósításához kérem az Etyekiek bizalmát, és felhatalmazását! Fehér Éva 42 éves köztisztviselô vagyok. Diplomámat a Budapesti Corvinus Egyetem Államigazgatási karán szereztem. Születésemtôl fogva élek Etyeken két, immár felnôtt korú gyermekemmel. Csapatjátékos vagyok, ami nagyon fontos a munkámban, mert egy önkormányzatban, annak mûködésében igazi csapatmunka folyik. A település lakosaként és köztisztviselôként látom, érzékelem, melyek azok a feladatok, amiket el kell végezni ahhoz, hogy a község új lendületet véve fejlôdjön. Egy-egy döntés sok-sok szakértô, hivatalnok és persze települési képviselô kemény munkájának eredménye.

7 8-oldalas :46 Page 7 Most nagy lendületet kell venni, hiszen Etyek jövôje a tét! Nagyon fontosnak tartom egy szakmailag jól megalapozott önkormányzat létrehozását, egy ügyfélbarát, szolgáló polgármesteri hivatal kialakítását. Személyiségembôl és hivatásomból adódóan a törvényesség betartását és betartatását elsôdleges szempontként említem meg, ami nélkül egy települést irányítani, mûködtetni ostobaság, és nagy luxus. Tenni szeretnék azért, hogy Etyek fejlôdésnek induljon, mint a környezô települések mindegyike. Tenni azért, hogy Önök azt mondhassák, itthon vagyunk, jól érezzük magunkat. Dolgozni azért, hogy a település jó adottságait kihasználva minden etyeki, és ide látogató turista érezze is Etyek elônyeit. A fentiek megvalósításához az Önök felhatalmazása szükséges. Választások idején a csapatokat egy-egy ember, a Polgármester személyesíti meg, így kevesebb szó esik arról, hogy nem mindegy, kik ülnek mellette csapattársként a képviselôi székekben, kik lesznek majd, akik segítik vagy éppen akadályozzák négy éven át a munkáját. Ezért kérem, hogy olyan képviselôkre szavazzanak, akikben megbíznak, és aki nem a múltra kacsingat vissza, hanem egy élhetôbb, jobb jövô érdekében nyitottan, energikusan néz szembe az elôttünk álló feladatokkal! Megköszönöm, ha a október 3-i helyhatósági választáson bizalmat adnak nekem, és szavazataikkal támogatnak. Gyurkócza Csaba Informatikusként és internet szolgáltatóként dolgozom Etyek és Budapest környékén. Öt gyermekem van, a legnagyobb 17, a legkisebb 2 éves múlt. Született etyekiként átéltem Etyek történelmének utóbbi 43 évét, a magyarországi élet napfényes valamint árnyékos oldalait alkalmazottként, vállalkozóként is. Megtapasztaltam a változások elônyeit, hátrányait, a romló gazdasági helyzet vívmányait, megannyi honfitársam között. Azt hiszem, a nevükben is mondhatom, hogy az utóbbi húsz év gazdasági, egzisztenciális mérlege negatív. Nem úgy sikerült a rendszerváltás ahogy szerettük volna. Sokan kihasználták a lakosság naivitását, változások utáni vágyát, álmait a szabadságról, a gyarapodásról. Mindez meglátszik szûkebb hazánkban, Etyeken is. A globális és országos válságokat, problémákat csak tetézték a falunkban történtek. Döbbenten láttam, hogy a képviselô testület sorban lehetetleníti el a falu által választott polgármestereket, volt iskolatársaimat, barátaimat és gyakorlatilag megbénítja a falu életét. Etyek lemaradt a környezô településekhez képest is, korábbi önmagához képest is. Szeretnék részt venni Etyek sorsának irányításában, mert úgy érzem, ezzel tartozom a falu közösségének. Meg kell óvni értékeinket, helyre kell állítani Etyek fényét, jobbá kell tenni itt az életet. Meg kell akadályozni minden olyan törekvést, ami bármi módon hátráltatja az önkormányzat mûködését! Reálisan fel kell mérni pénzügyi-gazdasági helyzetünket, és el kell indítani a tényleges faluépítést! A valós lehetôségek mentén kell gondolkodnunk, terveznünk! A jelen gazdasági helyzetben a lakosság nem tündérmeséket vagy politikai torzsalkodást vár tôlünk, hanem lehetséges megoldásokat, kiszámítható jövôt Élhetôbb Etyeket! A képviselô jelöltek általában bizalmat kérnek a választóktól. Én nem kérek bizalmat, csak figyelmet, és azt, hogy mindenki gondolja meg a választáskor, a szavazófülkében, mit szeretne: Pártok, pártkatonák, vagy Emberek építsék falunkat? Horváth István Somogy megyébôl származom, szülôfalumhoz szoros kötôdésem van, ott élô testvéreim aktív képviselô-testületi tagok. Nôs vagyok, boldog házasságban élek, két lányom és unokám van. Három fôiskolai diplomával rendelkezem, több természetgyógyászati szakágból vizsgáztam. 30 esztendônyi BM szolgálat és 37 év munkaviszony után nyugdíjas éveimet töltöm ben költöztünk Etyekre, nagyon jól érzem magam ebben a faluban. Aktív közéleti életet élek, ezáltal látom a falu gondjait, ismerem lakóinak problémáit. Véleményemet a közéleti fórumokon segítô szándékkal elmondom. Terveim szerint a jövôben még nagyobb lendülettel, segítô szándékkal szeretném szolgálni a falu lakosságát az Önök felhatalmazásával, képviselôként.

8 8-oldalas :46 Page 8 A falu anyagi helyzetének függvényében szorgalmazni fogom, hogy a Kender utca és Óvoda utca keresztezôdésénél építsünk ki gyalogátkelôhelyet, Botpusztán épüljön buszforduló. Képviselôtársaimnak javasolni fogom, hogy keressünk olyan pályázati lehetôséget, melynek segítségével gépkocsi közlekedésre alkalmassá tehetjük a Dávid-major felé vezetô utat. Szorgalmazni fogom, hogy normalizáljuk a kapcsolatot Demján Sándorral és a Talentis vezetôivel. Szeretném, ha a község lakói nem csak az utcán, hanem képviselôi fogadóórán is találkozhatnának a megválasztott képviselôkkel. Megválasztásom esetén képviselôi juttatásomról lemondok az etyeki hátrányos helyzetû gyermekek javára. Tisztelt Etyeki Választópolgár! Ha egyetért velem, kérem, szavazzon rám! Kérem, szavazataival támogassa az Élhetôbb Etyekért Egyesülés jelöltjeit. Minden kedves etyekinek nagyon jó egészséget és boldogulást kívánok családja körében! Rebôk Károly Hat éve élek Etyeken a Szôlôhalom lakóparkban. Nôs, kétgyermekes és ötunokás nagypapa vagyok januárjától képviselôként tevékenykedem nyugdíjasként, így még nagyobb a rálátásom a falu gondjaira, problémáira. Közremûködésemmel a Szôlôhalom lakópark útjai önkormányzati tulajdonba kerültek és bôvült a közvilágítás. Eddigi képviselôi tapasztalataimat felhasználva továbbra is településünk javát szeretném szolgálni! Rujp Zsuzsa 38 éves vagyok, ikergyermekeim szeptembertôl az általános iskola elsô osztályos tanulói. Német nyelvtanári diplomával valamint idegenforgalmi és szállodaipari szakközgazdász végzettséggel rendelkezem. Németül és angolul beszélek. 10 évig a máriavölgyi golfpályán dolgoztam recepciós, marketing asszisztens majd recepcióvezetô munkakörökben. 4 éve egy golfpályaépítô cég irodavezetôje és ügyvezetôjének asszisztense vagyok. Etyeken nôttem fel. Mindig is tevékenyen részt vettem a falu életében és tettem a falu jó hírnevéért. Ezt a példát láttam otthon, hiszen édesapám hosszú éveken át a Sportegyesületben a társadalmi munkákból aktívan vette ki a részét. Mindig szívesen segítettem az Önkormányzatot és a Nôi Kórust német nyelvtudásom révén fordítással, tolmácsolással illetve konferálással. Jelenleg 3 etyeki civil egyesület tagja vagyok, melyek az Alte Edecker Musikanten, az Etyeki Németek Egyesülete és a Nefelejcs Óvodai Egyesület. Munkámat alaposság, pontosság és megbízhatóság jellemzi, mely mellett kitartással felvértezve kívánom elôsegíteni a falu fejlôdését. Egy olyan faluban, ahol ismerjük egymást, nagyon fontosnak tartom, hogy NE a pártpolitika befolyásolja a szavazást. A nevek mögött szereplô pártlogónál sokkal fontosabb, hogy az eddigi életút alapján számomra hiteles-e a jelölt, milyen emberi értékekkel rendelkezik, mennyire rátermett és elhivatott. Fontosnak tartom, hogy a felálló képviselôtestületben minden generáció, régi és új etyeki, férfi és nô egyaránt helyet kapjon, amely biztosítja, hogy a lakosság véleményét és igényeit arányosan képviseljék. Az Élhetôbb Etyekért Egyesülést ilyen emberek alkotják, ezért kérem, hogy szavazataikkal támogassák polgármester- és képviselô-jelöltjeinket. TISZTESSÉG SZAKSZERÛSÉG HATÉKONYSÁG FELELÔSSÉG

Olvasóinkhoz. A jövõ óvodája napjainkban. 12 milliós TÁMOPtámogatás 2010. SZEPTEMBER ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA. Kisebbségi képviselõ-jelöltek

Olvasóinkhoz. A jövõ óvodája napjainkban. 12 milliós TÁMOPtámogatás 2010. SZEPTEMBER ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA. Kisebbségi képviselõ-jelöltek ingyenes kiadvány i ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA A jövõ óvodája napjainkban Lezárult a TÁMOP pályázati program alapszakasza Augusztus 31-én lezárult a Városi Óvoda Szivárvány tagintézményében a TÁMOP-forrásból

Részletesebben

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA Jóváhagyta Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 47/2015.(V.06.)Öh.sz. határozatával. Bevezető

Részletesebben

Képviselőjelöltek. Szirtes Balázs. Böröcz József

Képviselőjelöltek. Szirtes Balázs. Böröcz József Képviselőjelöltek Szirtes Balázs Független polgármester- és képviselőjelöltként vállaltam az indulást a 2014. október 12-i önkormányzati választáson. Meggyőződésem, hogy a politikai és gazdasági kötődésektől

Részletesebben

DOMBOLDAL A polgári összefogás lapja

DOMBOLDAL A polgári összefogás lapja DOMBOLDAL A polgári összefogás lapja 2014. szeptember Feladatok és fejlesztések az előttünk álló öt évben Beszélgetés Dr. Láng Zsolt polgármesterrel 2 DOMBOLDAL - a polgári összefogás lapja Felelősséggel

Részletesebben

Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének. Gazdasági programja. 2011-2014. évre

Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének. Gazdasági programja. 2011-2014. évre Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági programja 2011-2014. évre Bevezető A gazdasági program elkészítésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. -ában megfogalmazott

Részletesebben

Szentgotthárd Társadalmi, Gazdasági Programja 2011-2014.

Szentgotthárd Társadalmi, Gazdasági Programja 2011-2014. Szentgotthárd Társadalmi, Gazdasági Programja 2011-2014. HUSZÁR GÁBOR "Az ember annyit ér, amennyit használ." (Széchenyi István) Bevezető A társadalmi, gazdasági program célja a város és térségének, a

Részletesebben

Kengyel Község. Gazdasági Programja 2015-2019

Kengyel Község. Gazdasági Programja 2015-2019 Kengyel Község Gazdasági Programja 2015-2019 Jóváhagyta: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 77/2015.(VI.22.) Kt. számú határozatával 1 Kengyel Község Gazdasági Programja 2015-2019 A Magyarország

Részletesebben

Voksolás lesz Zugló 3. számú választókerületében Tisztelt választópolgár! Tájékoztatom a 2011. május 29-ére kitûzött egyéni önkormányzati

Voksolás lesz Zugló 3. számú választókerületében Tisztelt választópolgár! Tájékoztatom a 2011. május 29-ére kitûzött egyéni önkormányzati Zuglo 2011-10.qxd 2011.05.25. 11:38 Page 1 A XIV. KERÜLETI POLGÁROK FÓRUMA ALSÓRÁKOS HERMINAMEZÕ ISTVÁNMEZÕ KIS-ZUGLÓ NAGY-ZUGLÓ RÁKOSFALVA TÖRÖKÕR VÁROSLIGET Hatalmas sikert ért el a Zuglói Filharmónia

Részletesebben

Kedves Besnyőiek! Új háziorvosunk lesz decembertől. Idősek Világnapjára. 2014/4. szám

Kedves Besnyőiek! Új háziorvosunk lesz decembertől. Idősek Világnapjára. 2014/4. szám 2014/4. szám Kedves Besnyőiek! A 2010-14-es önkormányzati ciklus végére érvén a Besnyői Hírmondó ez évi 5. lapszámát ajánlom szíves figyelmükbe, melyben végre új háziorvosunk érkezéséről adhatunk hírt,

Részletesebben

M a Magyarország a lehetõségek országa. Ateljes

M a Magyarország a lehetõségek országa. Ateljes MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KÜLÜGYMINISZTÉRIUMA Tények Magyarországról www.kum.hu LENDÜLETBEN AZ ORSZÁG! A Gyurcsány Ferenc vezette kormány programja a szabad és igazságos Magyarországért (2004 2006) CSELEKVÕ KORMÁNYZÁS

Részletesebben

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII.

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. évfolyam 3. szám 2014. október TÁJÉKOZTATÓ A 2010 2014-ES ÖNKORMÁNYZATI CIKLUSRÓL 2010 20142. oldal 12. oldal 19. oldal 23. oldal TARTALOM: Összefoglaló

Részletesebben

www.hungarocontrol.hu

www.hungarocontrol.hu www.hungarocontrol.hu A HungaroControl Zrt. Társadalmi Felelősségvállalási Programja 3 A HungaroControl Zrt. társadalmi felelőssége Vezérigazgatói köszöntő 2 1 HungaroControl Zrt. 4 2 A HungaroControl

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA és FEJLESZTÉSI TERVE Egy MEGBECSÜLT Ercsiért! 2015-2020 Győri Máté - polgármester TARTALOMJEGYZÉK I. A kiindulási gazdasági helyzet... 4 I.1. Országos helyzetkép

Részletesebben

Nem engedünk a 18-ból! A Jobbik Magyarországért Mozgalom Budapest, XVIII. kerületi önkormányzati választási programja

Nem engedünk a 18-ból! A Jobbik Magyarországért Mozgalom Budapest, XVIII. kerületi önkormányzati választási programja Nem engedünk a 18-ból! A Jobbik Magyarországért Mozgalom Budapest, XVIII. kerületi önkormányzati választási programja Tisztelt Pestszentlőrinci, Pestszentimrei Polgárok! 2. A magam és a Jobbik Magyarországért

Részletesebben

MIÉRT KELL. látványberuházásokra költeni munkahelyteremtés helyett?

MIÉRT KELL. látványberuházásokra költeni munkahelyteremtés helyett? MIÉRT KELL látványberuházásokra költeni munkahelyteremtés helyett? Fontos nekünk, hogy Miskolc az országgal együtt fejlődjön. Sőt, az ország leggyorsabban fejlődő városává kell válnunk. Miskolc központi

Részletesebben

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM www.ujnemzedek.hu www.facebook.com/ujnemzedek

Részletesebben

A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS KÖZBIZTONSÁGI ÉS KONCEPCIÓJA

A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS KÖZBIZTONSÁGI ÉS KONCEPCIÓJA 1 A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS KÖZBIZTONSÁGI ÉS BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓJA 2 Meg akarjátok előzni a bűntetteket? Tegyétek, hogy a törvények világosak, egyszerűek legyenek, és hogy a nemzet

Részletesebben

V. GIESSWEIN SÁNDOR SZOLIDARITÁSI PROGRAM. V/1 Szolidaritási és szociális program a tataiakért. Szociális igények

V. GIESSWEIN SÁNDOR SZOLIDARITÁSI PROGRAM. V/1 Szolidaritási és szociális program a tataiakért. Szociális igények A 2008-BAN KÉSZÜLT MAGYARY TERV FELÜLVIZSGÁLATA ÉS ÚJ CÉLKITŰZÉSEK MEGFOGALMAZÁSA figyelembe véve a Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2010-14-es gazdasági programjában foglaltakat is V. GIESSWEIN

Részletesebben

Sződ Község Önkormányzat Szolgáltatástervezési koncepciója

Sződ Község Önkormányzat Szolgáltatástervezési koncepciója Sződ Község Önkormányzat Szolgáltatástervezési koncepciója 2009. 1 1. Bevezetés Sződ Község Önkormányzata eleget téve a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (Szt.)

Részletesebben

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012.

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. Bevezetés 1.1. 1. Az iskola: 1.1. Az intézmény szervezete Neve: Tomori

Részletesebben

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Tartalom 1 Köszöntő... 4 2 Bevezetés... 6 3 Tervezési és végrehajtási alapelvek... 8 3.1 A tématerület pontos definiálása a tervezés során...

Részletesebben

AKASZTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Bűnmegelőzési Koncepciója

AKASZTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Bűnmegelőzési Koncepciója AKASZTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Bűnmegelőzési Koncepciója ZÁRADÉK: Elfogadta: Akasztó Község Képviselőtestülete 2004. november 9-i ülésén a 134 /2004.(XI.9.) KT. számú határozatával Akasztó, 2004. november

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 09-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 09-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 09-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 23/2015. (IV. 09.) önkormányzati határozat Nagykereki Község Önkormányzatának

Részletesebben

a te JÖVŐD a te HAZA ÉS HALADÁS, SZOLIDARITÁS ÉS EURÓPA JÖVŐD

a te JÖVŐD a te HAZA ÉS HALADÁS, SZOLIDARITÁS ÉS EURÓPA JÖVŐD a te JÖVŐD a te HAZA ÉS HALADÁS, SZOLIDARITÁS ÉS EURÓPA JÖVŐD AZ EGYÜTT A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA ÉS A PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT VÁLASZTÁSI PROGRAMJA HAZA ÉS HALADÁS, SZOLIDARITÁS ÉS EURÓPA ELŐSZÓ a

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA 2009 1 Tartalomjegyzék 2 I. Praeambulum.3 II. Fogalom-meghatározások, a Civil Koncepció hatálya.5 II.1. Fogalom-meghatározások.5 II.2. A Civil

Részletesebben

A 449/2014. (IX.25.) Kgy. határozattal megállapítva

A 449/2014. (IX.25.) Kgy. határozattal megállapítva A 449/2014. (IX.25.) Kgy. határozattal megállapítva KÉSZÍTETTÉK MEGBÍZÓ EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3300 Eger, Dobó tér GENERÁLTERVEZŐ Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató

Részletesebben

TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE

TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 5201 Törökszentmiklós Kossuth út 143 Postafiók 28. Tel. T. Fax: 06-56/590-110 E-mail: www. ugyelet. torokszentmiklosrk@jasz. police.hu Szám: 16070/ 453-3/2014.

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA CSANYTELEK KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT Jóváhagyta: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 25/2014. (IV. 25.) Ökt határozatával 1 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...

Részletesebben

LEESETT AZ ELSŐ HÓ. 3Ajánló REGIO REGIA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA

LEESETT AZ ELSŐ HÓ. 3Ajánló REGIO REGIA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA REGIO REGIA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA online: www.regioregia.hu/magazin Felelős kiadó: Cseh Teréz, a KEM-Bridge Net ügyvezetője Főszerkesztő: Veér Károly - veerkaroly@kembridge.hu Főmunkatárs:

Részletesebben

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV ÉS PROGRAM

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV ÉS PROGRAM Szentkirály Község Önkormányzata KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV ÉS PROGRAM Szentkirály 2011. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 1. 1.1. A települési fenntarthatósági tervről általában... 2. 1.2. A települési

Részletesebben