ÉLHETÔBB ETYEKÉRT EGYESÜLÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉLHETÔBB ETYEKÉRT EGYESÜLÉS"

Átírás

1 8-oldalas :46 Page 1 Azért vagyunk a világban, hogy valahol otthon legyünk benne! ÉLHETÔBB ETYEKÉRT EGYESÜLÉS Az Élhetôbb Etyekért Egyesülés csapatának célja, hogy szebbé, jobbá tegyük lakóhelyünket. Megelégeltük a siránkozást és a bosszankodást, tenni akarunk azért, hogy a falunk szebb, jobb, élhetôbb legyen! Az Élhetôbb Etyekért Egyesülés programjának összeállításánál alapvetô fontosságú szempontunk volt, hogy a lehetô legnagyobb mértékben: konkrét, reális, számon kérhetô, szakmailag pontos, széleskörû, hiteles szakértôi bázis közremûködésével kimunkált, fejezeteiben egymással összhangban lévô dokumentum kerüljön kidolgozásra. Munkánkat a tisztesség, szakszerûség, hatékonyság, felelôsség jegyében kívánjuk végezni! Legyen Etyek mindannyiunk élhetôbb otthona! Szavazzon az Élhetôbb Etyekért Egyesülés polgármester és képviselô-jelöltjeire, hogy a jövôben: A lakosság érdekeit szem elôtt tartó, a közösségi célok által vezérelt, konstruktív, törvényesen mûködô képviselô-testület vezesse Etyeket! A település falusias jellegét, hagyományait, kultúráját megôrzô, természeti és gazdasági adottságait kihasználó, dinamikus fejlôdés útját járó településen élhessen! A helyi közösség minden generációja hozzájusson az igényeinek megfelelô szolgáltatáshoz, oktatáshoz, egészségügyi- és szociális ellátáshoz, valamint a kikapcsolódáshoz, pihenéshez és szórakozáshoz! Saját és gyermekei jövôje mellett vagyontárgyait is biztonságban tudhassa! Az itt élôk összetartozzanak, s ennek kifejezéseképpen támogatják egymást! Hozzájussanak az életüket befolyásoló információkhoz, a döntéseket megelôzôen kifejthessék véleményüket, és azt a képviselôk figyelembe is vegyék!

2 8-oldalas :46 Page 2 Településünk, Etyek község élhetôbbé, fejlôdôvé és gyarapodóvá tétele érdekében, az alábbi programunk végrehajtásához kérjük a választók felhatalmazását, bizalmát: Település-igazgatás A lakosságot bevonjuk a döntés-elôkészítésbe, növeljük a falugyûlések és közmeghallgatások számát. Felülvizsgáljuk az önkormányzati intézményrendszert, szükség szerint átalakítjuk az önkormányzati szerveket (bizottságok száma, hatásköre, feladatköre), új SZMSZ-t alkotunk. A lakosság gyors és korrekt tájékoztatását szolgáló rendszert építünk ki. Bevezetjük a képviselôi fogadóóra intézményét. Szolgáltató polgármesteri hivatalt hozunk létre, biztosítjuk a szakértelmet, megteremtjük az e-(elektronikus) önkormányzat alapjait. Polgármester-jelöltünk kistérségi szerepére alapozva szorgalmazzuk a társulás keretében történô hatékonyabb feladatmegosztást, mely költségtakarékosságot eredményez. Településfejlesztés és üzemeltetés A lakosság elvárásaira alapozva, fejlesztési ciklusprogramot dolgozunk, vállalható fejlesztési irányt meghatározva. Felülvizsgáljuk, és a ciklusprogramhoz igazítjuk a település rendezési tervét. Támogatjuk a falusi turizmus erôsítését. A település lakosságát bevonva újragondoljuk a térségben jelen lévô beruházásokkal való együttmûködést, támogatjuk az elônyös beruházások megvalósítását. Fokozott figyelmet fordítunk az elemi csapások által veszélyeztetett településrészek megóvására. A falu anyagi terheinek, lehetôségeinek figyelembe vételével intézmény- és közterületfejlesztést hajtunk végre: Belterületi utak rendbetétele. Közvilágítással ellátott területek bôvítése. Intézményi bôvítések lehetôségének megteremtése (iskola, óvoda), bölcsôdei ellátás lehetôségeinek feltárása, megvalósítása. A falu közlekedési-, forgalmi rendjének szabályozása. Szôlôhalom lakópark infrastruktúrájának javítása, Botpuszta közlekedési helyzetének megoldása (buszközlekedés, Csicsaki bánya elkerülô út megvalósulásának támogatása). Dávid-major etyeki vérkeringésbe kapcsolása. Csapadékvíz-elvezetés megoldási lehetôségeinek kidolgozása. Ipari- szolgáltató-, kereskedelmi területek infrastruktúrája kiépítésének segítése. Pályázati támogatást elnyert beruházások megvalósítása, illetve megkezdése (Segítô Kéz épülete, könyvtár integrált közösségi szolgáltató térré alakítása, Hôsök tere felújítása). A helyi közösség bevonásával, az önkormányzat anyagi támogatásával a járdák újjáépítése, játszóterek felújítása/kialakítása. Intézkedés többfunkciós sportcsarnok pályázati forrásból történô felépítésére.

3 8-oldalas :46 Page 3 Megfelelôen gondozzuk a közterületeket, fenntartjuk a köztisztaságot lehetôség szerint a közmunkaprogram teljes kihasználásával. Vállalkozások üzemeltetési feladatokba történô bevonása esetén elônyben részesítjük a helyi vállalkozásokat. Vagyongazdálkodás Láthatóvá tesszük a közpénzek útját a falu lakossága számára. Biztosítjuk az önkormányzat kötelezô feladatainak biztonságos ellátását, törekszünk az önként vállalt feladatok megôrzésére. A gazdasági bázist stabilizáljuk, a község befektetési vonzerejének növelésére irányuló intézkedéseket teszünk. Felülvizsgáljuk a helyi adórendszert, következetes, hatékony adópolitikát alkalmazunk, megteremtjük az arányos közteherviselést. Intézkedést teszünk az egyes szolgáltatások árának csökkentésére (víz, hulladékszállítás). Felmérjük a község ingatlan- és ingó vagyonát, megállítjuk annak felélését. A falu javát szolgáló új ingatlanhasznosítási koncepciót dolgozunk ki. Támogatunk minden helyi nem csak jogi személyiségû önszervezôdô közösséget, mindehhez külsô anyagi forrásokat kutatunk fel. Áttekinthetô pályázati rendszert dolgozunk ki, a civil pályázatokhoz szakértôi segítséget nyújtunk. Gyermek- és ifjúságpolitika, oktatás Különös figyelmet fordítunk a gyermek- és ifjúsági korosztály helyzetére, egészségi, szociális érdekeinek védelmére. Igazságos szociális támogatási rendszert dolgozunk ki. Javaslatokat teszünk a Demján-ösztöndíj elosztási rendszerének felülvizsgálatára. Gyermek- és Ifjúságvédelmi ôrjárat hálózat létrehozását kezdeményezzük, kortárs segítôk bevonásával. Megteremtjük a nyári iskolai napközis tábor mûködtetésének feltételeit. Ösztönözzük a Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat létrehozását. Segítjük gyermek- és ifjúsági programok megvalósulását, klubok mûködését. Az oktatási intézmények lehetôségeinek mérlegelésével, a pedagógusok javaslataira és szakértôre támaszkodva határozunk meg irányvonalat a magasabb színvonalú nevelôoktató munka érdekében. A szenvedélybetegségek megelôzésére helyi programok kidolgozását sürgetjük, felhasználva az országos ajánlásokat. Idôsek helyzete, egészségügy, szociális kérdések Önsegélyezô, törôdô programot dolgozunk ki, segítjük az önszervezôdést. Létrehozzuk az Idôsek Tanácsát, kialakítjuk a pótnagyszülô" szolgáltatás kereteit. Megelôzés, szûrés: Együttmûködést tervezünk a bicskei, budaörsi és a biatorbágyi rendelôintézettel. Szûrôprogramokat szorgalmazunk a lakosság részére, a falun kívüli területeket (Dávid major) is bekapcsoljuk az egészségmegôrzô és szociális programokba. A színvonalasabb ellátás érdekében segítjük az egészségház megvalósítását.

4 8-oldalas :46 Page 4 Környezetvédelem Környezetvédelmi koncepció kidolgozásával óvjuk zöldterületeinket. Feltárjuk a megújuló, alternatív energia alkalmazásának lehetôségeit. Hatékonyan lépünk fel az illegális hulladéklerakással, hulladék-kezeléssel szemben. Megszervezzük a parlagfû és gyom hatékony irtását. Javítjuk a szelektív hulladékgyûjtés feltételeit. A csapadékvíz-elvezetô árkok és átereszek karbantartására intézkedünk, azok állapotát folyamatosan ellenôrizzük. A közúti forgalom lassításával, ésszerûsítésével csökkenteni igyekszünk a környezeti terhelést. Biztonság (köz- és vagyonbiztonság, közrend) Szorgalmazzuk a Szomszédok Egymásért Mozgalom (SZEM) megerôsítését. Segítjük a KMB szolgálat folyamatos mûködését, hatékonyságának növelését, törekszünk a KMB helyek megôrzésére (2 fô), lehetôség szerinti bôvítésére. Célunk a meglévô térfigyelô-rendszer bôvítése, a Polgárôrség által tervezett kamerarendszer kiépítése, bevonva a helyi gazdasági társaságokat, vállalkozókat. Erôsítjük, lehetôség szerint fejlesztjük a polgárôrséget. Nagyobb hangsúlyt fektetünk a település közlekedésbiztonságára: A település egyes részein forgalomcsillapító, lassító intézkedéseket teszünk. A község megközelítése szempontjából fontos útvonalak járhatóbbá tétele érdekében lobbizunk az illetékes hatóságoknál. Támogatjuk és sarkalljuk a helyi rendôri erôket, hogy minél nagyobb arányban szerezzenek érvényt a közlekedési szabályoknak (kampányszerû akciókkal szüntessék meg a folyamatos, a közlekedést zavaró, akadályozó, vagy veszélyessé tevô szabálysértéseket). Sport, szabadidô, kultúra Támogatjuk az egészség megôrzéshez kapcsolódó sportolást: Ezen belül elôsegítjük az amatôr, egészségmegóvásra irányuló sportot. Igyekszünk biztosítani, hogy mindenki megtalálhassa a személyiségéhez legközelebb álló mozgásformát. Kezdeményezzük a Sportegyesület bôvítését, új szakosztályok létrehozását. Lehetôség szerint bôvítjük az iskolai tornatermet, mely alapot teremt magasabb színvonalú sporttevékenységre, új sportágak ûzésére. Támogatjuk a sportra irányuló civil kezdeményezéseket, tömegsportot (pl. kerékpározás, terepfutás). A kulturális csoportok együttmûködését erôsítjük, közös programokat szervezünk, melyek kapcsán a civil szervezetek összefogására alapozunk. Élôvé tesszük a pinceklubot, mint kulturális, szórakoztató programoknak helyet adó teret. Kiadja az Élhetôbb Etyekért Egyesülés. Fk.: Szûcs Lajos. Készült 1500 példányban.

5 8-oldalas :46 Page 5 Szûcs Lajos független polgármester-jelölt Elöljáróban engedjék meg, hogy megköszönjem a több száz ajánló cédulát, mellyel megtiszteltek! 37 éves, nôs, tôsgyökeres etyeki vagyok. Immáron másfél éve állok az etyekiek szolgálatában. Mint hivatalban lévô polgármestert sokan ismernek, emellett a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Kulturális és Közoktatási Bizottságának elnökeként tevékenykedem, valamint a Zsámbéki Medence Térségfejlesztô kft. felügyelôbizottsági tagja vagyok. Közel 20 éve állok a köz szolgálatában, korábban az ORFK állományában rendôr fôtisztként dolgoztam. Államigazgatási diplomával is rendelkezem, mely tudás, és a korábban megszerzett közigazgatási tapasztalat nélkülözhetetlen a polgármesteri tisztség felelôsségteljes ellátásához. Az egész embert kívánó közfeladat mellett sajnos kevesebb idô jutott a hobbira, a barátokra, de szabadidômhöz mérten zenészként továbbra is részt veszek a helyi kultúra ápolásában, az Alte Edecker Musikanten tevékenységében. Az elmúlt, embert próbáló idôszakban ígéretemhez híven legjobb tudásommal és minden rendelkezésemre álló eszközzel, kizárólag a falu érdekeit szem elôtt tartva képviseltem Önöket! Próbáltam településünket a tisztesség és biztonság ösvényén vezetni, fejlôdését elôsegíteni, megítélését javítani. Az alaptalan támadások csak megerôsítettek abban, hogy tovább kell haladni a kijelölt úton, Önökért, Önökkel együtt! Támogatásukkal folytatni szeretném a megkezdett munkámat, melynek kiteljesedésére egy új testület felállásával reális esély nyílik. A leendô képviselôkkel együttmûködve kívánok küzdeni azért, hogy: egy közösségi értékek tiszteletére épülô, kitartó, becsületes munkára alapozó önkormányzat mûködjön, mely képes valódi eredmények elérésére, az idôsek bölcsességére és a fiatalok lendületére alapozva minden korosztály számára élhetôbb települést hozzunk létre, valódi politikai és erkölcsi felelôsséget vállalva megteremtsük azt az anyagi biztonságot, mely garantálja a település hosszú távú fejlôdését. Tudom és vallom, hogy mindezek az Önök támogatásával megvalósíthatók és közösen egy Élhetôbb Etyeket teremthetünk!

6 8-oldalas :46 Page 6 Ágoston Erzsébet 40 éves vagyok, születésem óta Etyeken élek. Szüleim és testvéreim szintén itt élnek. Édesapámnak köszönhetôen, a sport révén ismert a nevünk. 14 éves Regina lányomat egyedül nevelem, ô a helyi általános iskolába jár. Húsz éve a bankszakmában dolgozom, jelenleg régiós értékesítés támogatóként. Munkakörömbôl kifolyólag a bank dolgozóit oktatom, munkám része még a tervezés és az értékesítési hatékonyság növelése is. Nagyon szeretek emberekkel foglalkozni, csapatjátékosnak tartom magam. Jó kommunikációs és empatikus készséggel rendelkezem. Munkámból, tapasztalataimból adódóan két lábbal a földön állva, reálisan gondolkodom. Úgy ítélem meg, hogy ideje lenne Etyek község pénzügyeit is a valós keretek között kezelni. Feladataink közül kiemelném szülôhelyem fejlesztését és szépítését, a hagyományok megôrzése mellett. Édesanyaként szívügyemnek tartom az ifjúság felkarolását. Célom, hogy ne legyenek kallódó fiatalok, hanem szervezett formában tudjanak kikapcsolódni, szórakozni, illetve akár önkéntes feladatokat ellátni. Nagyon fontos az idôsek tapasztalatainak meghallgatása, a falu életébe történô bevonásuk. Természetesen a teljes lakosság érdekeit szeretném képviselni, segítô ötleteimmel támogatni. Megalapozatlan tervekkel nem kívánom a szavazótáboromat növelni, hiszen ebben a bizonytalan gazdasági helyzetben ez felelôtlenség lenne a részemrôl! Azt viszont megígérhetem, hogy minden erômmel, tudásommal, a törvényesség betartásával és kellô alázattal fogom a falu érdekeit szolgálni. Szinte minden lakóját ismerem a községnek, így remélem bizalmat kapok az elkövetkezendô idôszakra, hogy képviselôként mind szakmailag, mind emberileg hozzájáruljak Etyek fejlôdéséhez! Danczinger Géza 43 éves vagyok, középvezetôként dolgozom Székesfehérvárott. Tíz esztendôvel ezelôtt a szerelem hozott Etyekre párom, Lojt Annamária született etyeki, így egyértelmû volt, hogy itt telepedünk le. Két kiskorú fiút nevelünk, velük teljes az életünk. Az elmúlt évek során nagyon megszerettem a falut, és úgy érzem sikerrel illeszkedtem be a közösségbe. Több helyi közösségnek is aktív tagja vagyok: a helyi polgárôrségnek, a sportegyesület amatôr öregfiúk futballcsapatának és az Etyeki Versmondók Körének. Szívesen vállalok olyan feladatokat, amely a többség javát szolgálja és segíti a falu fejlôdését. Fontosnak tartom a helyi sportélet fejlôdését, ezen belül nagy hangsúlyt fektetve az ifjúság sportolására, egészséges életre nevelésére. Polgárôrként szeretnék többet tenni közbiztonságunk és közlekedésbiztonságunk érdekében! Ennek több módja van, többek között a már megvalósult térfigyelô rendszer továbbfejlesztése, a körzeti megbízotti helyek megôrzése. Közlekedés szempontjából kiemelt fontossággal bír az utak javítása, állaguk megóvása, a megnövekedett gépkocsiforgalom miatti sebességcsökkentések megoldása, gyalogátkelôhelyek, illetve járdák kialakítása. Szeretném, ha több támogatást kapnának a civil szervezetek, kiemelve azokat, amelyek az ifjúság nevelésében és a kultúra közvetítésében fontos szerepet játszanak. Hiszem, hogy a megfontolt, józan gondolkodás és gazdálkodás mellett folytatott áldozatos munka rövidtávon is eredményt hozhat. E célok megvalósításához kérem az Etyekiek bizalmát, és felhatalmazását! Fehér Éva 42 éves köztisztviselô vagyok. Diplomámat a Budapesti Corvinus Egyetem Államigazgatási karán szereztem. Születésemtôl fogva élek Etyeken két, immár felnôtt korú gyermekemmel. Csapatjátékos vagyok, ami nagyon fontos a munkámban, mert egy önkormányzatban, annak mûködésében igazi csapatmunka folyik. A település lakosaként és köztisztviselôként látom, érzékelem, melyek azok a feladatok, amiket el kell végezni ahhoz, hogy a község új lendületet véve fejlôdjön. Egy-egy döntés sok-sok szakértô, hivatalnok és persze települési képviselô kemény munkájának eredménye.

7 8-oldalas :46 Page 7 Most nagy lendületet kell venni, hiszen Etyek jövôje a tét! Nagyon fontosnak tartom egy szakmailag jól megalapozott önkormányzat létrehozását, egy ügyfélbarát, szolgáló polgármesteri hivatal kialakítását. Személyiségembôl és hivatásomból adódóan a törvényesség betartását és betartatását elsôdleges szempontként említem meg, ami nélkül egy települést irányítani, mûködtetni ostobaság, és nagy luxus. Tenni szeretnék azért, hogy Etyek fejlôdésnek induljon, mint a környezô települések mindegyike. Tenni azért, hogy Önök azt mondhassák, itthon vagyunk, jól érezzük magunkat. Dolgozni azért, hogy a település jó adottságait kihasználva minden etyeki, és ide látogató turista érezze is Etyek elônyeit. A fentiek megvalósításához az Önök felhatalmazása szükséges. Választások idején a csapatokat egy-egy ember, a Polgármester személyesíti meg, így kevesebb szó esik arról, hogy nem mindegy, kik ülnek mellette csapattársként a képviselôi székekben, kik lesznek majd, akik segítik vagy éppen akadályozzák négy éven át a munkáját. Ezért kérem, hogy olyan képviselôkre szavazzanak, akikben megbíznak, és aki nem a múltra kacsingat vissza, hanem egy élhetôbb, jobb jövô érdekében nyitottan, energikusan néz szembe az elôttünk álló feladatokkal! Megköszönöm, ha a október 3-i helyhatósági választáson bizalmat adnak nekem, és szavazataikkal támogatnak. Gyurkócza Csaba Informatikusként és internet szolgáltatóként dolgozom Etyek és Budapest környékén. Öt gyermekem van, a legnagyobb 17, a legkisebb 2 éves múlt. Született etyekiként átéltem Etyek történelmének utóbbi 43 évét, a magyarországi élet napfényes valamint árnyékos oldalait alkalmazottként, vállalkozóként is. Megtapasztaltam a változások elônyeit, hátrányait, a romló gazdasági helyzet vívmányait, megannyi honfitársam között. Azt hiszem, a nevükben is mondhatom, hogy az utóbbi húsz év gazdasági, egzisztenciális mérlege negatív. Nem úgy sikerült a rendszerváltás ahogy szerettük volna. Sokan kihasználták a lakosság naivitását, változások utáni vágyát, álmait a szabadságról, a gyarapodásról. Mindez meglátszik szûkebb hazánkban, Etyeken is. A globális és országos válságokat, problémákat csak tetézték a falunkban történtek. Döbbenten láttam, hogy a képviselô testület sorban lehetetleníti el a falu által választott polgármestereket, volt iskolatársaimat, barátaimat és gyakorlatilag megbénítja a falu életét. Etyek lemaradt a környezô településekhez képest is, korábbi önmagához képest is. Szeretnék részt venni Etyek sorsának irányításában, mert úgy érzem, ezzel tartozom a falu közösségének. Meg kell óvni értékeinket, helyre kell állítani Etyek fényét, jobbá kell tenni itt az életet. Meg kell akadályozni minden olyan törekvést, ami bármi módon hátráltatja az önkormányzat mûködését! Reálisan fel kell mérni pénzügyi-gazdasági helyzetünket, és el kell indítani a tényleges faluépítést! A valós lehetôségek mentén kell gondolkodnunk, terveznünk! A jelen gazdasági helyzetben a lakosság nem tündérmeséket vagy politikai torzsalkodást vár tôlünk, hanem lehetséges megoldásokat, kiszámítható jövôt Élhetôbb Etyeket! A képviselô jelöltek általában bizalmat kérnek a választóktól. Én nem kérek bizalmat, csak figyelmet, és azt, hogy mindenki gondolja meg a választáskor, a szavazófülkében, mit szeretne: Pártok, pártkatonák, vagy Emberek építsék falunkat? Horváth István Somogy megyébôl származom, szülôfalumhoz szoros kötôdésem van, ott élô testvéreim aktív képviselô-testületi tagok. Nôs vagyok, boldog házasságban élek, két lányom és unokám van. Három fôiskolai diplomával rendelkezem, több természetgyógyászati szakágból vizsgáztam. 30 esztendônyi BM szolgálat és 37 év munkaviszony után nyugdíjas éveimet töltöm ben költöztünk Etyekre, nagyon jól érzem magam ebben a faluban. Aktív közéleti életet élek, ezáltal látom a falu gondjait, ismerem lakóinak problémáit. Véleményemet a közéleti fórumokon segítô szándékkal elmondom. Terveim szerint a jövôben még nagyobb lendülettel, segítô szándékkal szeretném szolgálni a falu lakosságát az Önök felhatalmazásával, képviselôként.

8 8-oldalas :46 Page 8 A falu anyagi helyzetének függvényében szorgalmazni fogom, hogy a Kender utca és Óvoda utca keresztezôdésénél építsünk ki gyalogátkelôhelyet, Botpusztán épüljön buszforduló. Képviselôtársaimnak javasolni fogom, hogy keressünk olyan pályázati lehetôséget, melynek segítségével gépkocsi közlekedésre alkalmassá tehetjük a Dávid-major felé vezetô utat. Szorgalmazni fogom, hogy normalizáljuk a kapcsolatot Demján Sándorral és a Talentis vezetôivel. Szeretném, ha a község lakói nem csak az utcán, hanem képviselôi fogadóórán is találkozhatnának a megválasztott képviselôkkel. Megválasztásom esetén képviselôi juttatásomról lemondok az etyeki hátrányos helyzetû gyermekek javára. Tisztelt Etyeki Választópolgár! Ha egyetért velem, kérem, szavazzon rám! Kérem, szavazataival támogassa az Élhetôbb Etyekért Egyesülés jelöltjeit. Minden kedves etyekinek nagyon jó egészséget és boldogulást kívánok családja körében! Rebôk Károly Hat éve élek Etyeken a Szôlôhalom lakóparkban. Nôs, kétgyermekes és ötunokás nagypapa vagyok januárjától képviselôként tevékenykedem nyugdíjasként, így még nagyobb a rálátásom a falu gondjaira, problémáira. Közremûködésemmel a Szôlôhalom lakópark útjai önkormányzati tulajdonba kerültek és bôvült a közvilágítás. Eddigi képviselôi tapasztalataimat felhasználva továbbra is településünk javát szeretném szolgálni! Rujp Zsuzsa 38 éves vagyok, ikergyermekeim szeptembertôl az általános iskola elsô osztályos tanulói. Német nyelvtanári diplomával valamint idegenforgalmi és szállodaipari szakközgazdász végzettséggel rendelkezem. Németül és angolul beszélek. 10 évig a máriavölgyi golfpályán dolgoztam recepciós, marketing asszisztens majd recepcióvezetô munkakörökben. 4 éve egy golfpályaépítô cég irodavezetôje és ügyvezetôjének asszisztense vagyok. Etyeken nôttem fel. Mindig is tevékenyen részt vettem a falu életében és tettem a falu jó hírnevéért. Ezt a példát láttam otthon, hiszen édesapám hosszú éveken át a Sportegyesületben a társadalmi munkákból aktívan vette ki a részét. Mindig szívesen segítettem az Önkormányzatot és a Nôi Kórust német nyelvtudásom révén fordítással, tolmácsolással illetve konferálással. Jelenleg 3 etyeki civil egyesület tagja vagyok, melyek az Alte Edecker Musikanten, az Etyeki Németek Egyesülete és a Nefelejcs Óvodai Egyesület. Munkámat alaposság, pontosság és megbízhatóság jellemzi, mely mellett kitartással felvértezve kívánom elôsegíteni a falu fejlôdését. Egy olyan faluban, ahol ismerjük egymást, nagyon fontosnak tartom, hogy NE a pártpolitika befolyásolja a szavazást. A nevek mögött szereplô pártlogónál sokkal fontosabb, hogy az eddigi életút alapján számomra hiteles-e a jelölt, milyen emberi értékekkel rendelkezik, mennyire rátermett és elhivatott. Fontosnak tartom, hogy a felálló képviselôtestületben minden generáció, régi és új etyeki, férfi és nô egyaránt helyet kapjon, amely biztosítja, hogy a lakosság véleményét és igényeit arányosan képviseljék. Az Élhetôbb Etyekért Egyesülést ilyen emberek alkotják, ezért kérem, hogy szavazataikkal támogassák polgármester- és képviselô-jelöltjeinket. TISZTESSÉG SZAKSZERÛSÉG HATÉKONYSÁG FELELÔSSÉG

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

2014-2019. Hegyesd község Önkormányzata

2014-2019. Hegyesd község Önkormányzata 2014-2019 Hegyesd község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA H - 8291 Nagyvázsony, Kinizsi Pál u. 96. Telefon/fax: 88/264-011; E-mail: info@nagyvazsony.hu Szám:... / 2015. ELŐTERJESZTÉS Nagyvázsony község Önkormányzat képviselő -

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Szijártóháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően

Részletesebben

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi testnevelés és sporttevékenység támogatásáról Sarkadkeresztúr

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22. napján a Demecser Város Önkormányzata (4516. Demecser, Gábor Áron út 4.) Ebédlőjében megtartott rendkívüli

Részletesebben

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sportfeladatairól

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sportfeladatairól Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sportfeladatairól Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2/2004. (I. 30.) számú rendelete a sportról (egységes szerkezetben a módosításra kiadott 13/2009. (IX. 18.) számú rendelettel) Öreglak Község Önkormányzata

Részletesebben

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete a sportról Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötelező és az önként vállalt önkormányzati

Részletesebben

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyetemes emberi kultúra és a nemzeti kultúra

Részletesebben

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 7/2007. /V.7./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL 2 Zomba község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközség Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A. (2) bekezdésének

Részletesebben

POLGÁRMESTERI PROGRAM

POLGÁRMESTERI PROGRAM POLGÁRMESTERI PROGRAM Készült a 2010. október 3-i önkormányzati választásra B e m u t a t k o z o m: Kalmár Tibornak hívnak. Születésem óta, 48 éve élek Sárszentmihályon. A t a r t a l o m b ó l: 1998-ig

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 2/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL

ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL 1 ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL Újhartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ( a továbbiakban: az önkormányzat) a kulturális

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések.

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális javak

Részletesebben

Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról

Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról Pályázó neve: Palotási Polgárőr Egyesület Pályázó címe: 3042 Palotás Kossuth út 1. Ügyfél-azonosító: 1004795335 Támogatási

Részletesebben

VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 3888. Vizsoly, Szent János út 155. szám tel/fax: 46-587-449 GAZDASÁGI PROGRAM 2010-2014 Vizsoly község elkövetkező éveinek gazdasági állapotát és kilátásait jelentős

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadási év, 2014 A perkátai Győry-kastély parkja fenntartható hasznosítása Győry kastély és Perkáta Perkáta település Fejér megyében

Részletesebben

Decs Nagyközség fejlesztési koncepciója /2010-2014/

Decs Nagyközség fejlesztési koncepciója /2010-2014/ Decs Nagyközség fejlesztési koncepciója /2010-2014/ /polgármesteri program/ Decs, 2011, március A ciklusprogram stratégiai jellegű célokat tűz ki, amelyek megszabják az önkormányzati döntések irányát.

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI

A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI SIKA EGY VILÁGSZINTŰ BESZÁLLÍTÓ ALAPELVEI ÉS HAGYOMÁNYAI Több mint 100 évvel ezelőtt a jövőbe látó feltaláló, Kaspar Winkler megalapította Svájcban a Sikát, mely mára sikeres

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. december 22-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. december 22-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 259/2011.(XII.22.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a megelőlegezési likvid hitel felvételre vonatkozó előterjesztést. A likviditásának biztosítása érdekében

Részletesebben

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008.

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Ásotthalom Község Jegyzőjétől 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez a 2008. évi önkormányzati célok meghatározása Mell.:

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Külsősárd Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az

Részletesebben

Határidő: folyamatos Felelős: Lóránt Beáta polgármester

Határidő: folyamatos Felelős: Lóránt Beáta polgármester Baglad Község Önkormányzata képviselő-testületének 20/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Baglad Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

POLGÁRMESTER JAVASLAT. a 2010. évi Vagyongazdálkodási irányelvek elfogadására

POLGÁRMESTER JAVASLAT. a 2010. évi Vagyongazdálkodási irányelvek elfogadására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER JAVASLAT a 2010. évi Vagyongazdálkodási irányelvek elfogadására Készítette: Szenteczky János CSEVAK Zrt. vezérigazgató Előterjesztő: Az előterjesztés

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

Települési jövőkép. Sárosd

Települési jövőkép. Sárosd Települési jövőkép Sárosd Problémák Szociális struktúra Kisebbség (10%) Bölcsőde hiánya Gyógyszertár szolgáltatása Hagyományőrzés, nem óvjuk történelmi értékeinket. Képzetlen munkaerő Helyi járatos busz

Részletesebben

Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok

Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok "A TAKTAHARKÁNYI REFORMÁTUS TEMPLOMÉRT" Közhasznú (oktatási,kulturális,egyéb) 3922 Taktaharkány, Béke utca 40. képviselő: Fodor József Károly Elsődlegesen a

Részletesebben

LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV CSOBÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ

LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV CSOBÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV CSOBÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ 1. Ön csobánkai lakos? igen nem Ha igen, mióta él a településen? éve 2. Ön csobánkai üdülő tulajdonos? igen nem 3. Tervezi-e, hogy

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról. 1. A rendelet célja

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról. 1. A rendelet célja Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (II. 21.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat testnevelési és sport feladatainak végrehajtásáról Biharnagybajom Községi Önkormányzat

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1.

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1. Hatályos: 2009. január 30. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 42/2004.(V.26.) rendelete az Önkormányzat sportfeladatairól és a sporttevékenység támogatásáról (módosításokkal egységes

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE

FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE Felsőtárkány, 2013. március 27. I. TÁRSADALMI KÖRNYEZET: A közszférában is jelentkező folyamatos változások többek között

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 2014 Szabó Tiborné Az egyesület elnöke Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Az egyesület jogállása: A polgárőrség önálló civil

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 26-án megtartott rendes nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 26-án megtartott rendes nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/2010 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január 26-án megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzati feladatokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2013. (VI.28.) önkormányzati

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Gazdasági, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság 2004. december 13. (hétfő) 17 óra Oktatási, Kulturális és Közművelődési Bizottság 2004. december 14. (kedd) 15,30 óra

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

Határidő: folyamatos Felelős: Balogh Ferenc polgármester

Határidő: folyamatos Felelős: Balogh Ferenc polgármester Gosztola Község Önkormányzata képviselő-testületének 19/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Gosztola Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. A helyi ifjúság helyben maradásának elősegítését szolgáló csomag

Város Polgármestere. Előterjesztés. A helyi ifjúság helyben maradásának elősegítését szolgáló csomag Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A helyi ifjúság helyben

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET szeptember 21-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET szeptember 21-ei ülésére Ferencvárosi Önkormányzat Iktató szám: 199/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21-ei ülésére Tárgy: Ferencvárosi Közbiztonsági Közalapítvány beszámolója Előterjesztő: Készítette: Előzetesen

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. az önkormányzat sportrendeletéhez

ELŐTERJESZTÉS. az önkormányzat sportrendeletéhez ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat sportrendeletéhez Az alkotmány szerint a Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez. Ez a jog többek között a rendszeres

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2010. (VI.29.) számú rendelete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2010. (VI.29.) számú rendelete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2010. (VI.29.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ Az Önkormányzat helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatairól és kötelezettségeiről,

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS JEGYZŐJE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS AMOENITAS Biatorbágyi

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek:

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi ülés- és munkaterve Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: 1. Jogszabályok által kötelezően előírt napirendi pontok

Részletesebben

FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON

FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON Egy kis számtan Magyarország lakossága: 10.000.000 ember 600.000 fogyatékkal élő felnőtt ember 80.000 fogyatékkal élő diák

Részletesebben

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve.

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve. 3./ Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve Előterjesztő: Tóth János polgármester Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi ülésterve. Határozati

Részletesebben

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000. (III. 10.) számú rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000. (III. 10.) számú rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2000. (III. 10.) számú rendelete a közművelődésről Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális

Részletesebben

LAKITELEK POLGÁRMESTERE

LAKITELEK POLGÁRMESTERE LAKITELEK POLGÁRMESTERE 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003 Fax.: 06-(76) - 449-055 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő testület 2010. november 4 i ülésére Tárgy: Kezdeményezés

Részletesebben

ב"ה. Éves jelentés 2011

בה. Éves jelentés 2011 Bét Sálom Éves jelentés 2011 A Bét Sálom Zsinagóga Budapest egyik leggyorsabban növekvő zsidó közössége, ahol minden generáció számára biztosított a zsidó vallás, tradíció és kultúra megismerése, valamint

Részletesebben

MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP-ÉS HOSSZÚTÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 1. BEVEZETÉS A folyamatosan változó társadalmi-gazdasági környezet, az átalakulások korszakát élő közszolgáltatások, a közigazgatási

Részletesebben

SZAKMAI ANYAG. LEADER 2013-ban nyújtandó támogatáshoz. Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület C1 intézkedése

SZAKMAI ANYAG. LEADER 2013-ban nyújtandó támogatáshoz. Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület C1 intézkedése SZAKMAI ANYAG LEADER 2013-ban nyújtandó támogatáshoz Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület C1 intézkedése Támogatási határozat azonosító: 1624604603 Készítette: Nagykarácsony Gyermeksportjáért Alapítvány

Részletesebben

13/2000. (V. 18.) RENDELETE

13/2000. (V. 18.) RENDELETE ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2000. (V. 18.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TESTNEVELÉS ÉS SPORT, AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS, A HELYI TESTNEVELÉS ÉS SPORTTEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁRÓL

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Visegrádi Önkormányzat 11/2001. (IX. 27.) ör. rendelete a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről [Egységes szerkezetben a 4/2014. (III.21.) Ökt. rendelettel] Visegrád Város Önkormányzatának

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

Statisztikai adatok a teleházakról

Statisztikai adatok a teleházakról Statisztikai adatok a teleházakról A teleházak megoszlása működtetői kör szerint Működtető db Valós % 1,00 civil szervezet 78 55,7 2,00 önkormányzat vagy önkormányzati intézmény 55 39,3 3,00 vállalkozás

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/468-1/2011/I. Üi.: Dr. Debrey Attila/Kovács Gábor Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: A gyermekek védelmére

Részletesebben

Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének évi ülés- és munkaterve

Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének évi ülés- és munkaterve Zsombó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi ülés- és munkaterve Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: 1. Jogszabályok által kötelezően előírt napirendi pontok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Mágocs Város Önkormányzat Sport koncepciója 2015-2017 Mágocs Város Önkormányzat

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII.21.).számú rendelete a sportról. A rendelet célja 1.. A rendelet hatálya 2..

Ózd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII.21.).számú rendelete a sportról. A rendelet célja 1.. A rendelet hatálya 2.. Ózd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII.21.).számú rendelete a sportról. Ózd Város Önkormányzata a sportról szóló 2004. évi I. törvény (továbbiakban: Tv.) 55.. (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek:

Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülés- és munkaterve. Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: Zsombó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi ülés- és munkaterve Az ülésterv összeállításánál az alábbi szempontok érvényesültek: 1. Jogszabályok által kötelezően előírt napirendi pontok

Részletesebben

Kedves Olvasó! Megvalósult fejlesztések, beruházások: ami a fényképes beszámolóból kimaradt

Kedves Olvasó! Megvalósult fejlesztések, beruházások: ami a fényképes beszámolóból kimaradt Kedves Olvasó! Évek óta rendszeressé vált, hogy a Hajdúhegyi Hírekben ismertettem Önnel a városrész önkormányzati képviselõjeként végzett munkámat. Beszámoltam az elkészült fejlesztésekrõl és a megvalósításra

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. december 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. december 17-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. december 17-i ülésére Tárgy: Önkormányzati alapítványok további működésnek tárgyalása Előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3.

I. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3. NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2009.(IV.15.) SZ.RENDELETE A HELYI SPORTTEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS FELADATAIRÓL ÉS KÖTELEZETTSÉGEIRŐL, VALAMINT A SPORT HELYI PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSI RENDSZERÉRŐL Nyírábrány

Részletesebben

TESKÁND KSE sportfejlesztési programja 2014/15-ös bajnoki évre

TESKÁND KSE sportfejlesztési programja 2014/15-ös bajnoki évre TESKÁND KSE sportfejlesztési programja 2014/15-ös bajnoki évre Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása A közel ötvenéves létesítményben a legutolsó

Részletesebben

Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT

Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOT ELŐÍRÓ ELLÁTANDÓ FELADAT FELADAT JOGSZABÁLY EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS Háziorvosi ellátás, házi gyermekorvosi ellátás

Részletesebben

DARU KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

DARU KÖZHASZNÚ EGYESÜLET DARU KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Bemutatkozás: A DARU Közhasznú Egyesületet (a Bács-Kiskun Megyei Roma Ifjúsági Egyesület jogutódjaként) 2002.02. 23-án alapították meg többségében mélykúti roma/cigány személyek,

Részletesebben

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves.

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves. Mobilitás az ifjúsági munka módszertani szolgáltatója Generációk 33-47 17-32 0-16 48-66 67-87 Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Látjátuk feleim szümtükhel, mik vogymuk: isa, por ës homou vogymuk

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

Környezetvédő Egyesület Érd. www.avarosvedo.hu

Környezetvédő Egyesület Érd. www.avarosvedo.hu Környezetvédő Egyesület Érd www.avarosvedo.hu Küldetési nyilatkozat Az Érdi Környezetvédő Egyesület célja lakóhelyünk, Érd természeti, épített és kulturális értékeinek, megismerése, megismertetése, és

Részletesebben

Az óbudai összefogás programja

Az óbudai összefogás programja Az óbudai összefogás programja Közösen Óbudáért! Nyolc éve a polgári oldal pártjai összefogtak, hogy folytatódhasson az a várospolitikai együttműködés, amely Óbuda-Békásmegyert mindig jellemezte. Ennek

Részletesebben

Kérdőív. 1.) Véleménye szerint mi a legnagyobb érték településén? 2.) Mi a három legfontosabb észrevétele a településével kapcsolatosan? a.) b.) c.

Kérdőív. 1.) Véleménye szerint mi a legnagyobb érték településén? 2.) Mi a három legfontosabb észrevétele a településével kapcsolatosan? a.) b.) c. Kérdőív 1.) Véleménye szerint mi a legnagyobb érték településén? 2.) Mi a három legfontosabb észrevétele a településével kapcsolatosan? a.) b.) c.) 3.) Kérem, mondja meg, mi a három LEGNAGYOBB PROBLÉMA,

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. augusztus

Pályázati figyelő 2010. augusztus Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 ot (célok) Támogatási keret Támogatás összege Nemzeti Kulturális Alapprogram Múzeumi Szakmai Kollégium Érvényes működési

Részletesebben

REZI KÖZSÉG POLGÁRMESTERI PROGRAMJA 2014 2019.

REZI KÖZSÉG POLGÁRMESTERI PROGRAMJA 2014 2019. REZI KÖZSÉG POLGÁRMESTERI PROGRAMJA 2014 2019. I. BEVEZETŐ Tisztelt Képviselő-testület! Kedves Vendégeink! Rezi község lakossága ismételten, hatodik alkalommal bizalmat szavazott nekem a 2014. október

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Tárgy: Javaslat a közművelődésről szóló önkormányzati rendelet elfogadására. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Tárgy: Javaslat a közművelődésről szóló önkormányzati rendelet elfogadására. Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3141, Fax.: 231-3151 mszabolcs@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére www.tuv.com ID 9105075801

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének február 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének február 14-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. február 14-i ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója a 2010. évi tevékenységéről Előterjesztő:

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.

Részletesebben

MÁTRATERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

MÁTRATERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MÁTRATERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2015-2019) Elfogadva /2015. (VI.4) számú Képviselő-testületi határozattal 1 1. BEVEZETÉS A helyi önkormányzatok sporttal kapcsolatos feladatait

Részletesebben

Nagykanizsa középtávú városfejlesztési tervei

Nagykanizsa középtávú városfejlesztési tervei Nagykanizsa középtávú városfejlesztési tervei Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Rodekné Hederics Erika pályázati csoportvezető Nagykanizsa, 2015. 07. 07. Önkormányzati reform Magyarország helyi

Részletesebben