ÉLHETÔBB ETYEKÉRT EGYESÜLÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉLHETÔBB ETYEKÉRT EGYESÜLÉS"

Átírás

1 8-oldalas :46 Page 1 Azért vagyunk a világban, hogy valahol otthon legyünk benne! ÉLHETÔBB ETYEKÉRT EGYESÜLÉS Az Élhetôbb Etyekért Egyesülés csapatának célja, hogy szebbé, jobbá tegyük lakóhelyünket. Megelégeltük a siránkozást és a bosszankodást, tenni akarunk azért, hogy a falunk szebb, jobb, élhetôbb legyen! Az Élhetôbb Etyekért Egyesülés programjának összeállításánál alapvetô fontosságú szempontunk volt, hogy a lehetô legnagyobb mértékben: konkrét, reális, számon kérhetô, szakmailag pontos, széleskörû, hiteles szakértôi bázis közremûködésével kimunkált, fejezeteiben egymással összhangban lévô dokumentum kerüljön kidolgozásra. Munkánkat a tisztesség, szakszerûség, hatékonyság, felelôsség jegyében kívánjuk végezni! Legyen Etyek mindannyiunk élhetôbb otthona! Szavazzon az Élhetôbb Etyekért Egyesülés polgármester és képviselô-jelöltjeire, hogy a jövôben: A lakosság érdekeit szem elôtt tartó, a közösségi célok által vezérelt, konstruktív, törvényesen mûködô képviselô-testület vezesse Etyeket! A település falusias jellegét, hagyományait, kultúráját megôrzô, természeti és gazdasági adottságait kihasználó, dinamikus fejlôdés útját járó településen élhessen! A helyi közösség minden generációja hozzájusson az igényeinek megfelelô szolgáltatáshoz, oktatáshoz, egészségügyi- és szociális ellátáshoz, valamint a kikapcsolódáshoz, pihenéshez és szórakozáshoz! Saját és gyermekei jövôje mellett vagyontárgyait is biztonságban tudhassa! Az itt élôk összetartozzanak, s ennek kifejezéseképpen támogatják egymást! Hozzájussanak az életüket befolyásoló információkhoz, a döntéseket megelôzôen kifejthessék véleményüket, és azt a képviselôk figyelembe is vegyék!

2 8-oldalas :46 Page 2 Településünk, Etyek község élhetôbbé, fejlôdôvé és gyarapodóvá tétele érdekében, az alábbi programunk végrehajtásához kérjük a választók felhatalmazását, bizalmát: Település-igazgatás A lakosságot bevonjuk a döntés-elôkészítésbe, növeljük a falugyûlések és közmeghallgatások számát. Felülvizsgáljuk az önkormányzati intézményrendszert, szükség szerint átalakítjuk az önkormányzati szerveket (bizottságok száma, hatásköre, feladatköre), új SZMSZ-t alkotunk. A lakosság gyors és korrekt tájékoztatását szolgáló rendszert építünk ki. Bevezetjük a képviselôi fogadóóra intézményét. Szolgáltató polgármesteri hivatalt hozunk létre, biztosítjuk a szakértelmet, megteremtjük az e-(elektronikus) önkormányzat alapjait. Polgármester-jelöltünk kistérségi szerepére alapozva szorgalmazzuk a társulás keretében történô hatékonyabb feladatmegosztást, mely költségtakarékosságot eredményez. Településfejlesztés és üzemeltetés A lakosság elvárásaira alapozva, fejlesztési ciklusprogramot dolgozunk, vállalható fejlesztési irányt meghatározva. Felülvizsgáljuk, és a ciklusprogramhoz igazítjuk a település rendezési tervét. Támogatjuk a falusi turizmus erôsítését. A település lakosságát bevonva újragondoljuk a térségben jelen lévô beruházásokkal való együttmûködést, támogatjuk az elônyös beruházások megvalósítását. Fokozott figyelmet fordítunk az elemi csapások által veszélyeztetett településrészek megóvására. A falu anyagi terheinek, lehetôségeinek figyelembe vételével intézmény- és közterületfejlesztést hajtunk végre: Belterületi utak rendbetétele. Közvilágítással ellátott területek bôvítése. Intézményi bôvítések lehetôségének megteremtése (iskola, óvoda), bölcsôdei ellátás lehetôségeinek feltárása, megvalósítása. A falu közlekedési-, forgalmi rendjének szabályozása. Szôlôhalom lakópark infrastruktúrájának javítása, Botpuszta közlekedési helyzetének megoldása (buszközlekedés, Csicsaki bánya elkerülô út megvalósulásának támogatása). Dávid-major etyeki vérkeringésbe kapcsolása. Csapadékvíz-elvezetés megoldási lehetôségeinek kidolgozása. Ipari- szolgáltató-, kereskedelmi területek infrastruktúrája kiépítésének segítése. Pályázati támogatást elnyert beruházások megvalósítása, illetve megkezdése (Segítô Kéz épülete, könyvtár integrált közösségi szolgáltató térré alakítása, Hôsök tere felújítása). A helyi közösség bevonásával, az önkormányzat anyagi támogatásával a járdák újjáépítése, játszóterek felújítása/kialakítása. Intézkedés többfunkciós sportcsarnok pályázati forrásból történô felépítésére.

3 8-oldalas :46 Page 3 Megfelelôen gondozzuk a közterületeket, fenntartjuk a köztisztaságot lehetôség szerint a közmunkaprogram teljes kihasználásával. Vállalkozások üzemeltetési feladatokba történô bevonása esetén elônyben részesítjük a helyi vállalkozásokat. Vagyongazdálkodás Láthatóvá tesszük a közpénzek útját a falu lakossága számára. Biztosítjuk az önkormányzat kötelezô feladatainak biztonságos ellátását, törekszünk az önként vállalt feladatok megôrzésére. A gazdasági bázist stabilizáljuk, a község befektetési vonzerejének növelésére irányuló intézkedéseket teszünk. Felülvizsgáljuk a helyi adórendszert, következetes, hatékony adópolitikát alkalmazunk, megteremtjük az arányos közteherviselést. Intézkedést teszünk az egyes szolgáltatások árának csökkentésére (víz, hulladékszállítás). Felmérjük a község ingatlan- és ingó vagyonát, megállítjuk annak felélését. A falu javát szolgáló új ingatlanhasznosítási koncepciót dolgozunk ki. Támogatunk minden helyi nem csak jogi személyiségû önszervezôdô közösséget, mindehhez külsô anyagi forrásokat kutatunk fel. Áttekinthetô pályázati rendszert dolgozunk ki, a civil pályázatokhoz szakértôi segítséget nyújtunk. Gyermek- és ifjúságpolitika, oktatás Különös figyelmet fordítunk a gyermek- és ifjúsági korosztály helyzetére, egészségi, szociális érdekeinek védelmére. Igazságos szociális támogatási rendszert dolgozunk ki. Javaslatokat teszünk a Demján-ösztöndíj elosztási rendszerének felülvizsgálatára. Gyermek- és Ifjúságvédelmi ôrjárat hálózat létrehozását kezdeményezzük, kortárs segítôk bevonásával. Megteremtjük a nyári iskolai napközis tábor mûködtetésének feltételeit. Ösztönözzük a Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat létrehozását. Segítjük gyermek- és ifjúsági programok megvalósulását, klubok mûködését. Az oktatási intézmények lehetôségeinek mérlegelésével, a pedagógusok javaslataira és szakértôre támaszkodva határozunk meg irányvonalat a magasabb színvonalú nevelôoktató munka érdekében. A szenvedélybetegségek megelôzésére helyi programok kidolgozását sürgetjük, felhasználva az országos ajánlásokat. Idôsek helyzete, egészségügy, szociális kérdések Önsegélyezô, törôdô programot dolgozunk ki, segítjük az önszervezôdést. Létrehozzuk az Idôsek Tanácsát, kialakítjuk a pótnagyszülô" szolgáltatás kereteit. Megelôzés, szûrés: Együttmûködést tervezünk a bicskei, budaörsi és a biatorbágyi rendelôintézettel. Szûrôprogramokat szorgalmazunk a lakosság részére, a falun kívüli területeket (Dávid major) is bekapcsoljuk az egészségmegôrzô és szociális programokba. A színvonalasabb ellátás érdekében segítjük az egészségház megvalósítását.

4 8-oldalas :46 Page 4 Környezetvédelem Környezetvédelmi koncepció kidolgozásával óvjuk zöldterületeinket. Feltárjuk a megújuló, alternatív energia alkalmazásának lehetôségeit. Hatékonyan lépünk fel az illegális hulladéklerakással, hulladék-kezeléssel szemben. Megszervezzük a parlagfû és gyom hatékony irtását. Javítjuk a szelektív hulladékgyûjtés feltételeit. A csapadékvíz-elvezetô árkok és átereszek karbantartására intézkedünk, azok állapotát folyamatosan ellenôrizzük. A közúti forgalom lassításával, ésszerûsítésével csökkenteni igyekszünk a környezeti terhelést. Biztonság (köz- és vagyonbiztonság, közrend) Szorgalmazzuk a Szomszédok Egymásért Mozgalom (SZEM) megerôsítését. Segítjük a KMB szolgálat folyamatos mûködését, hatékonyságának növelését, törekszünk a KMB helyek megôrzésére (2 fô), lehetôség szerinti bôvítésére. Célunk a meglévô térfigyelô-rendszer bôvítése, a Polgárôrség által tervezett kamerarendszer kiépítése, bevonva a helyi gazdasági társaságokat, vállalkozókat. Erôsítjük, lehetôség szerint fejlesztjük a polgárôrséget. Nagyobb hangsúlyt fektetünk a település közlekedésbiztonságára: A település egyes részein forgalomcsillapító, lassító intézkedéseket teszünk. A község megközelítése szempontjából fontos útvonalak járhatóbbá tétele érdekében lobbizunk az illetékes hatóságoknál. Támogatjuk és sarkalljuk a helyi rendôri erôket, hogy minél nagyobb arányban szerezzenek érvényt a közlekedési szabályoknak (kampányszerû akciókkal szüntessék meg a folyamatos, a közlekedést zavaró, akadályozó, vagy veszélyessé tevô szabálysértéseket). Sport, szabadidô, kultúra Támogatjuk az egészség megôrzéshez kapcsolódó sportolást: Ezen belül elôsegítjük az amatôr, egészségmegóvásra irányuló sportot. Igyekszünk biztosítani, hogy mindenki megtalálhassa a személyiségéhez legközelebb álló mozgásformát. Kezdeményezzük a Sportegyesület bôvítését, új szakosztályok létrehozását. Lehetôség szerint bôvítjük az iskolai tornatermet, mely alapot teremt magasabb színvonalú sporttevékenységre, új sportágak ûzésére. Támogatjuk a sportra irányuló civil kezdeményezéseket, tömegsportot (pl. kerékpározás, terepfutás). A kulturális csoportok együttmûködését erôsítjük, közös programokat szervezünk, melyek kapcsán a civil szervezetek összefogására alapozunk. Élôvé tesszük a pinceklubot, mint kulturális, szórakoztató programoknak helyet adó teret. Kiadja az Élhetôbb Etyekért Egyesülés. Fk.: Szûcs Lajos. Készült 1500 példányban.

5 8-oldalas :46 Page 5 Szûcs Lajos független polgármester-jelölt Elöljáróban engedjék meg, hogy megköszönjem a több száz ajánló cédulát, mellyel megtiszteltek! 37 éves, nôs, tôsgyökeres etyeki vagyok. Immáron másfél éve állok az etyekiek szolgálatában. Mint hivatalban lévô polgármestert sokan ismernek, emellett a Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás Kulturális és Közoktatási Bizottságának elnökeként tevékenykedem, valamint a Zsámbéki Medence Térségfejlesztô kft. felügyelôbizottsági tagja vagyok. Közel 20 éve állok a köz szolgálatában, korábban az ORFK állományában rendôr fôtisztként dolgoztam. Államigazgatási diplomával is rendelkezem, mely tudás, és a korábban megszerzett közigazgatási tapasztalat nélkülözhetetlen a polgármesteri tisztség felelôsségteljes ellátásához. Az egész embert kívánó közfeladat mellett sajnos kevesebb idô jutott a hobbira, a barátokra, de szabadidômhöz mérten zenészként továbbra is részt veszek a helyi kultúra ápolásában, az Alte Edecker Musikanten tevékenységében. Az elmúlt, embert próbáló idôszakban ígéretemhez híven legjobb tudásommal és minden rendelkezésemre álló eszközzel, kizárólag a falu érdekeit szem elôtt tartva képviseltem Önöket! Próbáltam településünket a tisztesség és biztonság ösvényén vezetni, fejlôdését elôsegíteni, megítélését javítani. Az alaptalan támadások csak megerôsítettek abban, hogy tovább kell haladni a kijelölt úton, Önökért, Önökkel együtt! Támogatásukkal folytatni szeretném a megkezdett munkámat, melynek kiteljesedésére egy új testület felállásával reális esély nyílik. A leendô képviselôkkel együttmûködve kívánok küzdeni azért, hogy: egy közösségi értékek tiszteletére épülô, kitartó, becsületes munkára alapozó önkormányzat mûködjön, mely képes valódi eredmények elérésére, az idôsek bölcsességére és a fiatalok lendületére alapozva minden korosztály számára élhetôbb települést hozzunk létre, valódi politikai és erkölcsi felelôsséget vállalva megteremtsük azt az anyagi biztonságot, mely garantálja a település hosszú távú fejlôdését. Tudom és vallom, hogy mindezek az Önök támogatásával megvalósíthatók és közösen egy Élhetôbb Etyeket teremthetünk!

6 8-oldalas :46 Page 6 Ágoston Erzsébet 40 éves vagyok, születésem óta Etyeken élek. Szüleim és testvéreim szintén itt élnek. Édesapámnak köszönhetôen, a sport révén ismert a nevünk. 14 éves Regina lányomat egyedül nevelem, ô a helyi általános iskolába jár. Húsz éve a bankszakmában dolgozom, jelenleg régiós értékesítés támogatóként. Munkakörömbôl kifolyólag a bank dolgozóit oktatom, munkám része még a tervezés és az értékesítési hatékonyság növelése is. Nagyon szeretek emberekkel foglalkozni, csapatjátékosnak tartom magam. Jó kommunikációs és empatikus készséggel rendelkezem. Munkámból, tapasztalataimból adódóan két lábbal a földön állva, reálisan gondolkodom. Úgy ítélem meg, hogy ideje lenne Etyek község pénzügyeit is a valós keretek között kezelni. Feladataink közül kiemelném szülôhelyem fejlesztését és szépítését, a hagyományok megôrzése mellett. Édesanyaként szívügyemnek tartom az ifjúság felkarolását. Célom, hogy ne legyenek kallódó fiatalok, hanem szervezett formában tudjanak kikapcsolódni, szórakozni, illetve akár önkéntes feladatokat ellátni. Nagyon fontos az idôsek tapasztalatainak meghallgatása, a falu életébe történô bevonásuk. Természetesen a teljes lakosság érdekeit szeretném képviselni, segítô ötleteimmel támogatni. Megalapozatlan tervekkel nem kívánom a szavazótáboromat növelni, hiszen ebben a bizonytalan gazdasági helyzetben ez felelôtlenség lenne a részemrôl! Azt viszont megígérhetem, hogy minden erômmel, tudásommal, a törvényesség betartásával és kellô alázattal fogom a falu érdekeit szolgálni. Szinte minden lakóját ismerem a községnek, így remélem bizalmat kapok az elkövetkezendô idôszakra, hogy képviselôként mind szakmailag, mind emberileg hozzájáruljak Etyek fejlôdéséhez! Danczinger Géza 43 éves vagyok, középvezetôként dolgozom Székesfehérvárott. Tíz esztendôvel ezelôtt a szerelem hozott Etyekre párom, Lojt Annamária született etyeki, így egyértelmû volt, hogy itt telepedünk le. Két kiskorú fiút nevelünk, velük teljes az életünk. Az elmúlt évek során nagyon megszerettem a falut, és úgy érzem sikerrel illeszkedtem be a közösségbe. Több helyi közösségnek is aktív tagja vagyok: a helyi polgárôrségnek, a sportegyesület amatôr öregfiúk futballcsapatának és az Etyeki Versmondók Körének. Szívesen vállalok olyan feladatokat, amely a többség javát szolgálja és segíti a falu fejlôdését. Fontosnak tartom a helyi sportélet fejlôdését, ezen belül nagy hangsúlyt fektetve az ifjúság sportolására, egészséges életre nevelésére. Polgárôrként szeretnék többet tenni közbiztonságunk és közlekedésbiztonságunk érdekében! Ennek több módja van, többek között a már megvalósult térfigyelô rendszer továbbfejlesztése, a körzeti megbízotti helyek megôrzése. Közlekedés szempontjából kiemelt fontossággal bír az utak javítása, állaguk megóvása, a megnövekedett gépkocsiforgalom miatti sebességcsökkentések megoldása, gyalogátkelôhelyek, illetve járdák kialakítása. Szeretném, ha több támogatást kapnának a civil szervezetek, kiemelve azokat, amelyek az ifjúság nevelésében és a kultúra közvetítésében fontos szerepet játszanak. Hiszem, hogy a megfontolt, józan gondolkodás és gazdálkodás mellett folytatott áldozatos munka rövidtávon is eredményt hozhat. E célok megvalósításához kérem az Etyekiek bizalmát, és felhatalmazását! Fehér Éva 42 éves köztisztviselô vagyok. Diplomámat a Budapesti Corvinus Egyetem Államigazgatási karán szereztem. Születésemtôl fogva élek Etyeken két, immár felnôtt korú gyermekemmel. Csapatjátékos vagyok, ami nagyon fontos a munkámban, mert egy önkormányzatban, annak mûködésében igazi csapatmunka folyik. A település lakosaként és köztisztviselôként látom, érzékelem, melyek azok a feladatok, amiket el kell végezni ahhoz, hogy a község új lendületet véve fejlôdjön. Egy-egy döntés sok-sok szakértô, hivatalnok és persze települési képviselô kemény munkájának eredménye.

7 8-oldalas :46 Page 7 Most nagy lendületet kell venni, hiszen Etyek jövôje a tét! Nagyon fontosnak tartom egy szakmailag jól megalapozott önkormányzat létrehozását, egy ügyfélbarát, szolgáló polgármesteri hivatal kialakítását. Személyiségembôl és hivatásomból adódóan a törvényesség betartását és betartatását elsôdleges szempontként említem meg, ami nélkül egy települést irányítani, mûködtetni ostobaság, és nagy luxus. Tenni szeretnék azért, hogy Etyek fejlôdésnek induljon, mint a környezô települések mindegyike. Tenni azért, hogy Önök azt mondhassák, itthon vagyunk, jól érezzük magunkat. Dolgozni azért, hogy a település jó adottságait kihasználva minden etyeki, és ide látogató turista érezze is Etyek elônyeit. A fentiek megvalósításához az Önök felhatalmazása szükséges. Választások idején a csapatokat egy-egy ember, a Polgármester személyesíti meg, így kevesebb szó esik arról, hogy nem mindegy, kik ülnek mellette csapattársként a képviselôi székekben, kik lesznek majd, akik segítik vagy éppen akadályozzák négy éven át a munkáját. Ezért kérem, hogy olyan képviselôkre szavazzanak, akikben megbíznak, és aki nem a múltra kacsingat vissza, hanem egy élhetôbb, jobb jövô érdekében nyitottan, energikusan néz szembe az elôttünk álló feladatokkal! Megköszönöm, ha a október 3-i helyhatósági választáson bizalmat adnak nekem, és szavazataikkal támogatnak. Gyurkócza Csaba Informatikusként és internet szolgáltatóként dolgozom Etyek és Budapest környékén. Öt gyermekem van, a legnagyobb 17, a legkisebb 2 éves múlt. Született etyekiként átéltem Etyek történelmének utóbbi 43 évét, a magyarországi élet napfényes valamint árnyékos oldalait alkalmazottként, vállalkozóként is. Megtapasztaltam a változások elônyeit, hátrányait, a romló gazdasági helyzet vívmányait, megannyi honfitársam között. Azt hiszem, a nevükben is mondhatom, hogy az utóbbi húsz év gazdasági, egzisztenciális mérlege negatív. Nem úgy sikerült a rendszerváltás ahogy szerettük volna. Sokan kihasználták a lakosság naivitását, változások utáni vágyát, álmait a szabadságról, a gyarapodásról. Mindez meglátszik szûkebb hazánkban, Etyeken is. A globális és országos válságokat, problémákat csak tetézték a falunkban történtek. Döbbenten láttam, hogy a képviselô testület sorban lehetetleníti el a falu által választott polgármestereket, volt iskolatársaimat, barátaimat és gyakorlatilag megbénítja a falu életét. Etyek lemaradt a környezô településekhez képest is, korábbi önmagához képest is. Szeretnék részt venni Etyek sorsának irányításában, mert úgy érzem, ezzel tartozom a falu közösségének. Meg kell óvni értékeinket, helyre kell állítani Etyek fényét, jobbá kell tenni itt az életet. Meg kell akadályozni minden olyan törekvést, ami bármi módon hátráltatja az önkormányzat mûködését! Reálisan fel kell mérni pénzügyi-gazdasági helyzetünket, és el kell indítani a tényleges faluépítést! A valós lehetôségek mentén kell gondolkodnunk, terveznünk! A jelen gazdasági helyzetben a lakosság nem tündérmeséket vagy politikai torzsalkodást vár tôlünk, hanem lehetséges megoldásokat, kiszámítható jövôt Élhetôbb Etyeket! A képviselô jelöltek általában bizalmat kérnek a választóktól. Én nem kérek bizalmat, csak figyelmet, és azt, hogy mindenki gondolja meg a választáskor, a szavazófülkében, mit szeretne: Pártok, pártkatonák, vagy Emberek építsék falunkat? Horváth István Somogy megyébôl származom, szülôfalumhoz szoros kötôdésem van, ott élô testvéreim aktív képviselô-testületi tagok. Nôs vagyok, boldog házasságban élek, két lányom és unokám van. Három fôiskolai diplomával rendelkezem, több természetgyógyászati szakágból vizsgáztam. 30 esztendônyi BM szolgálat és 37 év munkaviszony után nyugdíjas éveimet töltöm ben költöztünk Etyekre, nagyon jól érzem magam ebben a faluban. Aktív közéleti életet élek, ezáltal látom a falu gondjait, ismerem lakóinak problémáit. Véleményemet a közéleti fórumokon segítô szándékkal elmondom. Terveim szerint a jövôben még nagyobb lendülettel, segítô szándékkal szeretném szolgálni a falu lakosságát az Önök felhatalmazásával, képviselôként.

8 8-oldalas :46 Page 8 A falu anyagi helyzetének függvényében szorgalmazni fogom, hogy a Kender utca és Óvoda utca keresztezôdésénél építsünk ki gyalogátkelôhelyet, Botpusztán épüljön buszforduló. Képviselôtársaimnak javasolni fogom, hogy keressünk olyan pályázati lehetôséget, melynek segítségével gépkocsi közlekedésre alkalmassá tehetjük a Dávid-major felé vezetô utat. Szorgalmazni fogom, hogy normalizáljuk a kapcsolatot Demján Sándorral és a Talentis vezetôivel. Szeretném, ha a község lakói nem csak az utcán, hanem képviselôi fogadóórán is találkozhatnának a megválasztott képviselôkkel. Megválasztásom esetén képviselôi juttatásomról lemondok az etyeki hátrányos helyzetû gyermekek javára. Tisztelt Etyeki Választópolgár! Ha egyetért velem, kérem, szavazzon rám! Kérem, szavazataival támogassa az Élhetôbb Etyekért Egyesülés jelöltjeit. Minden kedves etyekinek nagyon jó egészséget és boldogulást kívánok családja körében! Rebôk Károly Hat éve élek Etyeken a Szôlôhalom lakóparkban. Nôs, kétgyermekes és ötunokás nagypapa vagyok januárjától képviselôként tevékenykedem nyugdíjasként, így még nagyobb a rálátásom a falu gondjaira, problémáira. Közremûködésemmel a Szôlôhalom lakópark útjai önkormányzati tulajdonba kerültek és bôvült a közvilágítás. Eddigi képviselôi tapasztalataimat felhasználva továbbra is településünk javát szeretném szolgálni! Rujp Zsuzsa 38 éves vagyok, ikergyermekeim szeptembertôl az általános iskola elsô osztályos tanulói. Német nyelvtanári diplomával valamint idegenforgalmi és szállodaipari szakközgazdász végzettséggel rendelkezem. Németül és angolul beszélek. 10 évig a máriavölgyi golfpályán dolgoztam recepciós, marketing asszisztens majd recepcióvezetô munkakörökben. 4 éve egy golfpályaépítô cég irodavezetôje és ügyvezetôjének asszisztense vagyok. Etyeken nôttem fel. Mindig is tevékenyen részt vettem a falu életében és tettem a falu jó hírnevéért. Ezt a példát láttam otthon, hiszen édesapám hosszú éveken át a Sportegyesületben a társadalmi munkákból aktívan vette ki a részét. Mindig szívesen segítettem az Önkormányzatot és a Nôi Kórust német nyelvtudásom révén fordítással, tolmácsolással illetve konferálással. Jelenleg 3 etyeki civil egyesület tagja vagyok, melyek az Alte Edecker Musikanten, az Etyeki Németek Egyesülete és a Nefelejcs Óvodai Egyesület. Munkámat alaposság, pontosság és megbízhatóság jellemzi, mely mellett kitartással felvértezve kívánom elôsegíteni a falu fejlôdését. Egy olyan faluban, ahol ismerjük egymást, nagyon fontosnak tartom, hogy NE a pártpolitika befolyásolja a szavazást. A nevek mögött szereplô pártlogónál sokkal fontosabb, hogy az eddigi életút alapján számomra hiteles-e a jelölt, milyen emberi értékekkel rendelkezik, mennyire rátermett és elhivatott. Fontosnak tartom, hogy a felálló képviselôtestületben minden generáció, régi és új etyeki, férfi és nô egyaránt helyet kapjon, amely biztosítja, hogy a lakosság véleményét és igényeit arányosan képviseljék. Az Élhetôbb Etyekért Egyesülést ilyen emberek alkotják, ezért kérem, hogy szavazataikkal támogassák polgármester- és képviselô-jelöltjeinket. TISZTESSÉG SZAKSZERÛSÉG HATÉKONYSÁG FELELÔSSÉG

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

POLGÁRMESTERI PROGRAM

POLGÁRMESTERI PROGRAM POLGÁRMESTERI PROGRAM Készült a 2010. október 3-i önkormányzati választásra B e m u t a t k o z o m: Kalmár Tibornak hívnak. Születésem óta, 48 éve élek Sárszentmihályon. A t a r t a l o m b ó l: 1998-ig

Részletesebben

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA H - 8291 Nagyvázsony, Kinizsi Pál u. 96. Telefon/fax: 88/264-011; E-mail: info@nagyvazsony.hu Szám:... / 2015. ELŐTERJESZTÉS Nagyvázsony község Önkormányzat képviselő -

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

2011. A KISTELEPÜLÉSEK BIZTONSÁGÁNAK AZ ÉVE!

2011. A KISTELEPÜLÉSEK BIZTONSÁGÁNAK AZ ÉVE! 2011. A KISTELEPÜLÉSEK BIZTONSÁGÁNAK AZ ÉVE! Az Országos Polgárőr Szövetség elnöksége, a korábbi évek gyakorlatának megfelelően 2010-ben is számos intézkedést és javaslatot tett arra, hogy a polgárőr egyesületek

Részletesebben

Decs Nagyközség fejlesztési koncepciója /2010-2014/

Decs Nagyközség fejlesztési koncepciója /2010-2014/ Decs Nagyközség fejlesztési koncepciója /2010-2014/ /polgármesteri program/ Decs, 2011, március A ciklusprogram stratégiai jellegű célokat tűz ki, amelyek megszabják az önkormányzati döntések irányát.

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-i rendes ülésére Ikt.szám: 3981-1/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-i rendes ülésére Tárgy: Önkormányzati Közoktatási Minőségirányítási Program felülvizsgálata

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA (2009-2011)

MÁGOCS NAGYKÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA (2009-2011) MÁGOCS NAGYKÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA (2009-2011) Készítette: Kusztor Csaba (elnök) Mágocs Községi Sport Kör Mágocs, 2008. december 18. 1. Mágocs nagyközség sportjának elemzése Mágocs Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5.

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP Budapesti Nemzetközi Konferencia Magyar Építészetpolitika Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. A magyar építészetpolitika Kidolgozása 2008 óta folyik

Részletesebben

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete a sportról Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötelező és az önként vállalt önkormányzati

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3.

I. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3. NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2009.(IV.15.) SZ.RENDELETE A HELYI SPORTTEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS FELADATAIRÓL ÉS KÖTELEZETTSÉGEIRŐL, VALAMINT A SPORT HELYI PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSI RENDSZERÉRŐL Nyírábrány

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. december 22-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. december 22-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 259/2011.(XII.22.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a megelőlegezési likvid hitel felvételre vonatkozó előterjesztést. A likviditásának biztosítása érdekében

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22. napján a Demecser Város Önkormányzata (4516. Demecser, Gábor Áron út 4.) Ebédlőjében megtartott rendkívüli

Részletesebben

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 2014 Szabó Tiborné Az egyesület elnöke Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Az egyesület jogállása: A polgárőrség önálló civil

Részletesebben

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1 A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1 4. számú melléklet Ifjúsági tanácsnok: Integrációs tanácsnok: Környezetvédelmi tanácsnok: Sport tanácsnok: Városüzemeltetési és turisztikai tanácsnok: Koordinációs tanácsnok:

Részletesebben

GAZDASÁGI PROGRAM ÖNKORMÁNYZATA

GAZDASÁGI PROGRAM ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRAM CSŐVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015-2019. évekre Elfogadva: 2015. március 31-én a 22/2015. sz. önkormányzati határozattal 1 Bevezetés A gazdasági program elkészítésére a Magyarország helyi

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2014.10.12. Ön gondolta volna? 2014 9. szám. VII. évfolyam

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2014.10.12. Ön gondolta volna? 2014 9. szám. VII. évfolyam VII. évfolyam 2014 9. szám Ön gondolta volna? Ahogyan azt a www.dunaharasztima.hu portál szeptember 11-i híréből megtudhattuk, tizenkét év után az idei önkormányzati választásokon jelenlegi polgármesterünknek

Részletesebben

Sajóvámos Község Polgármesterétől 3712. Sajóvámos, Munkácsy u. 2. Telefon: 46/ 597-222

Sajóvámos Község Polgármesterétől 3712. Sajóvámos, Munkácsy u. 2. Telefon: 46/ 597-222 Sajóvámos Község Polgármesterétől 3712. Sajóvámos, Munkácsy u. 2. Telefon: 46/ 597-222 Tisztelt Képviselő testület! Sajóvámos községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

SZAKMAI ANYAG. LEADER 2013-ban nyújtandó támogatáshoz. Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület C1 intézkedése

SZAKMAI ANYAG. LEADER 2013-ban nyújtandó támogatáshoz. Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület C1 intézkedése SZAKMAI ANYAG LEADER 2013-ban nyújtandó támogatáshoz Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület C1 intézkedése Támogatási határozat azonosító: 1624604603 Készítette: Nagykarácsony Gyermeksportjáért Alapítvány

Részletesebben

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközség Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének. 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E. a helyi közművelődésről

Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének. 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E. a helyi közművelődésről Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E a helyi közművelődésről 1 2 Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testülete a kulturális

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/1999.(X.29.) rendelete a 16/2004.(IV.30.) és az 5/2009. (III.02.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege az Önkormányzat művelődési

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (IV. 02.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (IV. 02.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (IV. 02.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Bököny Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a helyi közművelődési

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Budapesti Farkasok AFKE. 2014. május 6. 1 Budapesti Farkasok AFKE 1204 Budapest, Tátra tér (Új Piaccsarnok) I/15-16. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2014.

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 2014. október 17-én került sor a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetségben rendkívüli tisztújításra. A korábbi elnök, Birta

Részletesebben

ÜZLETI TERV AngyalZÖLD 2010

ÜZLETI TERV AngyalZÖLD 2010 ÜZLETI TERV AngyalZÖLD 2010 XIII. Kerületi Környezetgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Készült: Budapest, 2009. október 19. Előzetesen megtárgyalta és elfogadta a társaság Felügyelő Bizottsága, /2009.

Részletesebben

TENGELIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA

TENGELIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA Tervezet TENGELIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019 1 TENGELIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2019 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

NAGYSZENTJÁNOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET ALAKULÓ ÜLÉSE 2014. OKTÓBER 20.

NAGYSZENTJÁNOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET ALAKULÓ ÜLÉSE 2014. OKTÓBER 20. NAGYSZENTJÁNOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET ALAKULÓ ÜLÉSE 2014. OKTÓBER 20. Nagyszentjános, 2014 október 10. 2014-2019 CIKLUSPROGRAM JÖVŐKÉPÜNK Nagyszentjános község közigazgatási területén

Részletesebben

FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON

FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON Egy kis számtan Magyarország lakossága: 10.000.000 ember 600.000 fogyatékkal élő felnőtt ember 80.000 fogyatékkal élő diák

Részletesebben

Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2005. (X. 26.) rendelete a helyi közművelődésről

Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2005. (X. 26.) rendelete a helyi közművelődésről Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2005. (X. 26.) rendelete a helyi közművelődésről Martonvásár város képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és muzeális intézményekről,

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

CÍM: Javaslat a Soproni Polgárőr Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodásra

CÍM: Javaslat a Soproni Polgárőr Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodásra Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 41459/2008. CÍM: Javaslat a Soproni Polgárőr Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodásra Előterjesztő: Abdai Géza alpolgármester

Részletesebben

Földeák község Önkormányzat gazdasági és munkaprogramja (2010-2014) I. Bevezetés

Földeák község Önkormányzat gazdasági és munkaprogramja (2010-2014) I. Bevezetés Földeák község Önkormányzat gazdasági és munkaprogramja (2010-2014) I. Bevezetés Az 1990. évi LXV. törvény 91. (1) bekezdése szerint az önkormányzat meghatározza gazdasági programját, amelynek kötelező

Részletesebben

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere POLGÁRŐR EGYESÜLET BALATONKENESE-BALATONAKARATTYA 8174. Balatonkenese, Vörösmarty tér 8. e-mail: balatonkenese.polgarorseg@gmail.com Tel.: 06-30-621-58-71 Iktsz: 36/2013/05 Tömör István Balatonkenese Város

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

Települési jövőkép. Sárosd

Települési jövőkép. Sárosd Települési jövőkép Sárosd Problémák Szociális struktúra Kisebbség (10%) Bölcsőde hiánya Gyógyszertár szolgáltatása Hagyományőrzés, nem óvjuk történelmi értékeinket. Képzetlen munkaerő Helyi járatos busz

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - a képviselő-testülethez -

E L Ő T E R J E S Z T É S - a képviselő-testülethez - MÁTÉSZALKA VÁROS Jegyzője Mátészalka, Hősök tere 9. Telefont: 44/501-363 Száma: 4-11 /2008. E L Ő T E R J E S Z T É S - a képviselő-testülethez - A köztisztviselők, valamint a hivatásos önkormányzati tűzoltóság

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. május 28.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. május 28-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Kedves Olvasó! Megvalósult fejlesztések, beruházások: ami a fényképes beszámolóból kimaradt

Kedves Olvasó! Megvalósult fejlesztések, beruházások: ami a fényképes beszámolóból kimaradt Kedves Olvasó! Évek óta rendszeressé vált, hogy a Hajdúhegyi Hírekben ismertettem Önnel a városrész önkormányzati képviselõjeként végzett munkámat. Beszámoltam az elkészült fejlesztésekrõl és a megvalósításra

Részletesebben

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves.

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves. Mobilitás az ifjúsági munka módszertani szolgáltatója Generációk 33-47 17-32 0-16 48-66 67-87 Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Látjátuk feleim szümtükhel, mik vogymuk: isa, por ës homou vogymuk

Részletesebben

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG hirdet a Kulturális és tudományos keretből elnyerhető támogatásra. A felosztható keretösszeg: 3 millió Ft. 1. A 2012. évben megvalósítandó ünnepi rendezvényekre, eseményekre, kiemelten az irodalmi, történelmi,

Részletesebben

Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról

Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról Pályázó neve: Palotási Polgárőr Egyesület Pályázó címe: 3042 Palotás Kossuth út 1. Ügyfél-azonosító: 1004795335 Támogatási

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Módosítás: a) 21/2009. (VI. 29.) ör. /2009. VII. 1- Budapest Főváros

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. (2) A 3. (1) bekezdésében meghatározott feladat ellátásának formái különösen: 4..

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. (2) A 3. (1) bekezdésében meghatározott feladat ellátásának formái különösen: 4.. TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATII KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 118/2004.. ((V.. 3..)) RENDELETE A HELYII KÖZMÜVELÖDÉSSRÖL 2 Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a

Részletesebben

2015. április 22. Humán munkacsoport

2015. április 22. Humán munkacsoport 2015. április 22. Humán munkacsoport Újpest középtávú célrendszere Integrált Településfejlesztési Stratégia 1. Versenyképes helyi gazdaság és üzleti környezet 2. Hatékony közösségi infrastruktúrák 3.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pusztazámor község részéről jelen vannak: Pátrovics Benedek polgármester, dr. Andrásfalvy András Ders képviselő. Bereczkiné Ulehla Anna

Jegyzőkönyv. Pusztazámor község részéről jelen vannak: Pátrovics Benedek polgármester, dr. Andrásfalvy András Ders képviselő. Bereczkiné Ulehla Anna Jegyzőkönyv Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. február 14-i Sóskút Község Képviselő-testületével közös testületi üléséről Helye: Sóskút tanácsterme Jelen vannak: csatolt

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE

FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE Felsőtárkány, 2013. március 27. I. TÁRSADALMI KÖRNYEZET: A közszférában is jelentkező folyamatos változások többek között

Részletesebben

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadási év, 2014 A perkátai Győry-kastély parkja fenntartható hasznosítása Győry kastély és Perkáta Perkáta település Fejér megyében

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

Környezetvédő Egyesület Érd. www.avarosvedo.hu

Környezetvédő Egyesület Érd. www.avarosvedo.hu Környezetvédő Egyesület Érd www.avarosvedo.hu Küldetési nyilatkozat Az Érdi Környezetvédő Egyesület célja lakóhelyünk, Érd természeti, épített és kulturális értékeinek, megismerése, megismertetése, és

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 2013. május 27-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Zirci Közbiztonsági Alapítvány 2012. évi munkájáról, valamint a tér- és közterület

Részletesebben

1.) Fogadja el a Képviselő-testület 2011. I. félévi munkatervét. 2.) Utasítsa a jegyzőt, hogy a napirendek előadóit írásban értesítse.

1.) Fogadja el a Képviselő-testület 2011. I. félévi munkatervét. 2.) Utasítsa a jegyzőt, hogy a napirendek előadóit írásban értesítse. ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. december 14- ei ülésére. Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2011. I. félévi munkatervére Határozati javaslat: Nyergesújfalu

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. december 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. december 17-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. december 17-i ülésére Tárgy: Önkormányzati alapítványok további működésnek tárgyalása Előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester

Részletesebben

Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata

Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyta a Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a 65/2007. (IV.26.) számú határozatával. Balatonederics Települési

Részletesebben

Kötelezően ellátandó feladatok

Kötelezően ellátandó feladatok I. számú Függelék Kötelezően ellátandó feladatok 1./ Vízrendezés és csapadékvíz elvezetése, csatornázás, vízkárelhárítás, árvíz és belvízelvezetés (zárt csapadékcsatorna hálózat és nyílt árkok karbantartása),

Részletesebben

Etikai kódex. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex. 1102 Budapest, Halom utca 5. www.any.hu Telefon: 431 1200 info@any.hu

Etikai kódex. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex. 1102 Budapest, Halom utca 5. www.any.hu Telefon: 431 1200 info@any.hu ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex Tartalom 1. Bevezető... 3 2. Az ANY Biztonsági Nyomda Etikai Kódexe... 4 2.1. Az Etikai Kódex alapelvei... 4 2.2. Az Etikai Kódex hatálya... 4 3. Az ANY Biztonsági

Részletesebben

községben végzett közművelődési munkáról 2014-ben

községben végzett közművelődési munkáról 2014-ben Beszámoló a községben végzett közművelődési munkáról 2014-ben Tisztelt Képviselő- Testület! Az önkormányzat a közművelődési feladatok ellátására a közművelődési tevékenységek~ folyamatos ~megval6síthat6ságára

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

A MAFC SÚLYEMELŐ SZAKOSZTÁLYÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MAFC SÚLYEMELŐ SZAKOSZTÁLYÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MAFC SÚLYEMELŐ SZAKOSZTÁLYÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések A MAFC sportegyesület a bázisát képező Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetemmel együttműködő tradicionális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Jelen Beszámoló Egyek Nagyközség Bel-és Külterületi Közlekedési Koncepciójának 2009. évi felülvizsgálatáról készült.

ELŐTERJESZTÉS. Jelen Beszámoló Egyek Nagyközség Bel-és Külterületi Közlekedési Koncepciójának 2009. évi felülvizsgálatáról készült. ELŐTERJESZTÉS Tisztelt Képviselő-testület! Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009.05.28-án megtartott Képviselőtestületi ülésen tárgyalta és az elhangzott kiegészítésekkel a 179/2009.(V.28.)

Részletesebben

ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. ÉVI MUNKATERVE

ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. ÉVI MUNKATERVE ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. ÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület a munkatervében meghatározott napirendeken kívül megtárgyalja az időközben született, módosított törvények,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/8/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 25-i ülésére Tárgy: A közterületek használatáról

Részletesebben

6/2001.(IV.20.) önkorm. sz. rendelete a nagyközség közművelődési feladataira és ellátásának feltételeire

6/2001.(IV.20.) önkorm. sz. rendelete a nagyközség közművelődési feladataira és ellátásának feltételeire Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 6/2001.(IV.20.) önkorm. sz. rendelete a nagyközség közművelődési feladataira és ellátásának feltételeire Taktaharkány nagyközség önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP SPORT PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL

KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP SPORT PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP SPORT PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL A tevékenység meghatározása 2012. évben az Oktatási, Kulturális és sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése Sport

Részletesebben

SULIHÍVOGATÓ. Újvárosi Általános Iskola

SULIHÍVOGATÓ. Újvárosi Általános Iskola SULIHÍVOGATÓ Újvárosi Általános Iskola 6500 Baja, Oltványi u. 14. e-mail: titkarsag@uamk-baja.koznet.hu Tel./ fax.: 79/325-229 web: www.uamk-baja.koznet.hu 2013/2014 tanévi beiskolázási programok: Újvárosban:

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 16/2003. (V.15.) rendelete a 20/2004. (IV.19.) rendelettel és a 15/2008. (III.19.) rendelettel és a 21/2009. (VI. 02.) rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

a díszpolgári cím adományozásáról és a Szatymaz Községért kitüntetés alapításáról és adományozásáról 1

a díszpolgári cím adományozásáról és a Szatymaz Községért kitüntetés alapításáról és adományozásáról 1 Szatymaz Község Képviselőtestületének 16/2000. (IX.14.) KT.sz. r e n d e l e t e a díszpolgári cím adományozásáról és a Szatymaz Községért kitüntetés alapításáról és adományozásáról 1 a módosításáról szóló

Részletesebben

RegioLine Nonprofit Kft. 7622 Pécs, Siklósi út 1. kozpont@regioline.org.hu www.regioline.org.hu www.ujszechenyiterv.gov.hu KOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA

RegioLine Nonprofit Kft. 7622 Pécs, Siklósi út 1. kozpont@regioline.org.hu www.regioline.org.hu www.ujszechenyiterv.gov.hu KOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA KOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA Tartalomjegyzék 1 A KOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA CÉLJA... 3 2 A KOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA CÉLRENDSZERE... 3 3 FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK... 7 4 KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK... 8 5 KOMMUNIKÁCIÓS

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Kistarcsa Város Önkormányzatának. Gazdasági programja

Kistarcsa Város Önkormányzatának. Gazdasági programja Kistarcsa Város Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019. évre Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Művelődési Ház 9919 Csákánydoroszló Vasút u.4.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Művelődési Ház 9919 Csákánydoroszló Vasút u.4. ALAPÍTÓ OKIRAT Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Előterjesztés. 4. napirend: Az EGTC 2011. évi pénzügyi és munkatervének elfogadása. Tisztelt Közgyűlés!

Előterjesztés. 4. napirend: Az EGTC 2011. évi pénzügyi és munkatervének elfogadása. Tisztelt Közgyűlés! Előterjesztés az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 2011. május 25-i közgyűlésére 4. napirend: Az EGTC 2011. évi pénzügyi és munkatervének elfogadása Tisztelt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 27. napján 17 00 órakor a Faluház tanácstermében megtartott

Részletesebben

Éves beszámoló 2010. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk.

Éves beszámoló 2010. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk. Éves beszámoló 2010 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2010. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP-ÉS HOSSZÚTÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 1. BEVEZETÉS A folyamatosan változó társadalmi-gazdasági környezet, az átalakulások korszakát élő közszolgáltatások, a közigazgatási

Részletesebben

Hejőkeresztúr Község Önkormányzata

Hejőkeresztúr Község Önkormányzata Elnéptelenedő települések romló társadalmi gazdasági folyamatainak megfordítása TÁMOP-5.3.11.-13/2-2013-0017 Kultúra Napi projektnyitó rendezvény Hejőkeresztúr Község Önkormányzata Projektgazda: Hejőkeresztúr

Részletesebben

C O L O N I A A L A P Í T V Á N Y

C O L O N I A A L A P Í T V Á N Y C O L O N I A A L A P Í T V Á N Y 7150 BONYHÁD, SZÉCHENYI TÉR 4. SZ. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt A L A P Í T Ó O K I R A T A COLONIA Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület LEADER kritériumrendszere A Nyírség Helyi Akciócsoport

Részletesebben

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére Tárgy: i Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója a 2011. évi tevékenységéről

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzati feladatokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2013. (VI.28.) önkormányzati

Részletesebben

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő testületének 1/2011. (I.25.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő testületének 1/2011. (I.25.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Héhalom Község Önkormányzata Képviselő testületének 1/2011. (I.25.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Héhalom Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a helyi közművelődési

Részletesebben

Budaörsi Kistérség Sportegyesület. Közhasznúsági jelentés. 2011. február 09.

Budaörsi Kistérség Sportegyesület. Közhasznúsági jelentés. 2011. február 09. Budaörsi Kistérség Sportegyesület Közhasznúsági jelentés 2011. február 09. Budaörsi Kistérség Sportegyesület 2040 Budaörs, Lévai utca 13. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budaörs, 2011. február 09. Bácsalmási

Részletesebben

TISZK A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK A SOPRONTISZK SOPRON

TISZK A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK A SOPRONTISZK SOPRON A SOPRON TISZK A szak- és felnôttképzés struktúrájának, szervezésének és irányításának átalakítása a Sopron-Fertôd Kistérség területén Térségi Integrált Szakképzô Központ keretében TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0025

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 26.-án tartott együttes nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 5 példányban

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 29-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás

Részletesebben

Javaslat az Esélyegyenlőségi Tanács létrehozására

Javaslat az Esélyegyenlőségi Tanács létrehozására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE KO.: 1388-3/2007. Javaslat az Esélyegyenlőségi Tanács létrehozására Összeállította: Tóth Józsefné vezető főtanácsos, esélyegyenlőségi referens Egyeztetve: Dr.

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3 ÉS AZ 56/2012. (XI. 30.) 4 RENDELETTEL

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére [Ide írhatja a szöveget] PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 E-mail: polgarmester@papa.hu 141. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása Az előterjesztés száma: 68/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. április 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő- testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő testületének. 9/2011./IV. 07./ ÖK.számú rendelete

Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő testületének. 9/2011./IV. 07./ ÖK.számú rendelete Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő testületének 9/2011./IV. 07./ ÖK.számú rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2007.(X.01.) számú rendeletének módosítása Bag

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. szeptember 22-én Hort Község Önkormányzat hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Horváth Sándor Brunner Istvánné Köles Ferenc Sánta Mátyás Kormos Gábor Rózsavölgyi Jánosné

Részletesebben