ÚJBUDAI KULTURÁLIS INTÉZET. Szervezeti és Működési Szabályzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÚJBUDAI KULTURÁLIS INTÉZET. Szervezeti és Működési Szabályzat"

Átírás

1 Szervezeti és Működési Szabályzat

2 Tartalomjegyzék I. Bevezetés 4 II. Általános rész 4 1. Az intézményrendszerre vonatkozó általános adatok 4 2. Újbudai Kulturális Intézet és telephelyei 4 3. Székhelye 4 4. Telephelyei 4 5. Tevékenység szakmai jellege 5 6. Működési területe 6 7. Az intézet célja és feladatai Az intézet célja Az intézet tevékenységi köre Szakágazati besorolás Vállalkozási tevékenysége szakfeladat szerint Az intézet feladata 7 8. Az intézet jogállása 9 9. Az intézet képviselete Az intézet gazdálkodási és érdekeltségi rendszere Kötelezettségvállalás 10 III. Az intézet szervezete és irányítási rendszere Az intézet fenntartója Az intézet irányító és felügyeleti szerve és székhelye Az intézet vezetőinek kinevezési rendje 10 IV. Az intézet szervezeti egységei Igazgatóság Az intézet igazgatója Az intézet művészeti vezetője Az intézet szakmai főreferense Az intézet gazdasági vezetője Az intézet műszaki vezetője Vezetői asszisztens Kommunikációs csoport Közművelődési csoport Gazdasági csoport Műszaki és üzemeltetési csoport 15 V. A költségvetési szerv működési rendje Az intézeti jogviszony és munkarend Munkaviszony létrejötte Az intézet munkavállalóinak feladat- és hatásköre Szabadság kivételére vonatkozó szabályok Továbbképzéssel kapcsolatos szabályok Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség Képviseleti jog Helyettesítés rendje Munkakörök átadása Bankszámla feletti rendelkezés 18 2

3 11. Utalványozási és ellenjegyzési jog Belső ellenőrzés Az Újbudai Kulturális Intézet és telephelyinek zászlózása 19 VI. Az Újbudai Kulturális Intézet tevékenységét segítő testületek, közösségek 19 VII. Záró rendelkezés Hatálybalépés 2. A szervezeti- és működési szabályzat közzététele 20 3

4 I. BEVEZETÉS Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) a helyi önkormányzatokról szóló 2011.CLXXXIX. sz. törvény, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény rendelkezései, a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Képviselő-testületének 18/1999./X.13./XI.ÖK sz. közművelődési rendelete valamint a költségvetési szerv Alapító Okirata (346/2011.(X.20.) alapján, az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet 20. (2) bekezdésében foglaltak alapján készült. Az SZMSZ figyelembe veszi az államháztartásról szóló 2011.CXCV. törvény és a számviteli törvény (2000. évi C. tv.) rendelkezéseit, valamint a munkaviszonnyal kapcsolatos, a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény rendelkezéseit. Az SZMSZ az Újbuda Kulturális Intézete és telephelyei (továbbiakban Intézet) vezetésének és gazdálkodásának, az Intézet jellegének megfelelő szabályokat tartalmazza, így: Az Intézet regisztrált adatait, alapvető elveket és előírásokat, tevékenységi körét; Az Intézet irányítási rendszerét, szervezeti felépítését, általános működési rendelkezéseit, belső szabályozási rendjét; Az Intézet vezetőit és szervezeti egységeit, azok feladatait és jogkörét, a munkavállalók jogait és kötelezettségeit. Az SZMSZ betartása és betartatása az Intézmény vezetőinek és munkavállalóinak kötelessége. II. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az intézményrendszerre vonatkozó általános adatok Az intézmény önálló jogi személy, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: Alapító okirat száma: 346/2011.(X.20)XI.ÖK. 2. Újbudai Kulturális Intézet és telephelyei A Képviselő testület 187/2011.(V.26.)XI. ÖK határozatával július 1-jei hatállyal megalapította az Újbudai Kulturális Intézetet közművelődési intézményeinek teljes körű jogutódjaként, az évi XXXVIII.törvény 95. (3) bekezdése szerinti összeolvadással. Jogelődjeinek megnevezése, székhelye: - Albertfalvi Közösségi Ház 1116 Gyékényes u Gazdagréti Közösségi Ház 1118 Törökugrató u Karinthy Szalon 1111 Karinthy Frigyes út Kelenvölgyi Közösségi Ház és Könyvtár 1116 Kardhegy u. 2. 4

5 - Őrmezei Közösségi Ház 1112 Cirmos u Székhelye: Budapest Szent Gellért tér Telephelyei 1. Albertfalvi Közösségi Ház Cím: Gyékényes u Alkotóház Kérő u Bartók 32 Galéria 1111 Bartók Béla út Etele Helytörténeti Gyűjtemény 1117 Erőmű u Gazdagréti Közösségi Ház Cím: 1118 Törökugrató u Nyugdíjas Klub Cím: 1119 Petzval J. u Karinthy Szalon Cím: 1111 Karinthy Frigyes út Kelenvölgyi Közösségi Ház Cím: 1116 Kardhegy u Kelenvölgyi Könyvtár Cím: 1116 Bazsalikom u Őrmezei Közösségi Ház 1112 Cirmos u Újbuda Helytörténeti Gyűjtemény 1111 Bercsényi utca 10. Az Intézet nyitva tartására és üzemeltetésére vonatkozó általános szabályokat az intézet székhelyének és telephelyeinek házirendje tartalmazza. Lsd. 2.sz. melléklet). A házirendet az igazgató hagyja jóvá, melynek tartalmáról köteles a fenntartót tájékoztatni. A végleges házirend egy példányát tájékoztatásul megküldi Újbuda Önkormányzata Humánszolgálati Igazgatóságának. 5. Tevékenység szakmai jellege Közművelődési tevékenység, melynek megvalósítása az alábbi intézményi formákban történik: Közösségi ház, helytörténeti gyűjtemény, kiállító terem, könyvtár, klub, alkotóház. 5

6 Az Intézet a telephelyek részbeni szakmai önállóságának biztosításával, önálló műsortervvel, önálló munkatervvel és koncepcióval rendelkező, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 6. Működési területe: Budapest XI. kerület, Újbuda 7. Az Intézet célja és feladatai 7.1 Az Intézet célja Biztosítsa működése során az Újbudán élők kulturális és közművelődési lehetőségeit, az ifjúság szocializációját, segítse a civil szervezetek és kisebbségek ez irányú tevékenységét, általánosságban a különböző korosztályok kulturális ismereteinek bővítését. Biztosítsa a lakosság kulturált szórakozásának és közösségi tevékenységének elősegítését, ezáltal járuljon hozzá a lakosság társadalmi, szabadidős és kommunikációs igényeinek kielégítéséhez. Teret adjon különböző kulturális és közösségi rendezvényeknek; képzőművészeti kiállításoknak, a helytörténeti kutatómunkának, valamint annak eredményét bemutató állandó és alkalmi kiállításoknak. Feltárja Újbuda természeti és épített örökségének értékeit, erre alapozva új kulturális termék kínálatot hozzon létre, mind a helyi lakosság, mind a belföldi és külföldi turizmus számára. Feltárja azokat a kulturális, szellemi humán erőforrásokat, melyek segítik programja megvalósítását. Újbuda kulturális marketingjének kidolgozása és folyamatos működtetése fővárosi, országos és nemzetközi szinten. Újbuda kínálatán belül koordinációs szerepet töltsön be, ezáltal biztosítsa a különböző civil-, magán- és önkormányzati fenntartású kulturális intézmények programjainak sikeres megvalósítását. Biztosítsa Újbuda kulturális programjainak összehangolt marketingjét. Befogadja és a lehetőségek figyelembe vételével építse be programjába azokat a civil kezdeményezéseket melyek Újbuda kulturális értékeinek gyarapítását célozzák. Szakmai és operatív hátteret biztosítson Újbuda Önkormányzata számára a kerületet érintő kulturális vonatkozásokban. 7.2 Az Intézet tevékenységi köre A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. Törvényben meghatározott - közművelődési tevékenység - könyvtári szolgáltatás - közérdekű muzeális gyűjtemény kezelése és bemutatása január 1-től érvényes szakfeladat rend alapján: Szakágazati besorolás: M. n. s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység Az alaptevékenység szakfeladat számai: Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 6

7 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Produkciós színházak tevékenysége Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Múzeumi gyűjteményi tevékenység Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység Múzeumi kiállítási tevékenység Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Könyvtári szolgáltatások Mindenféle máshová nem sorolt szabadidős szolgáltatás Vállalkozási tevékenysége szakfeladatrend szerint Film-, video és egyéb képfelvétel vetítése filmklubokban Egyéb kiadói tevékenység Máshová nem sorolt egyéb felnőttoktatás Máshová nem sorolt egyéb szórakoztatási tevékenység Nem lakóingatlan bérbeadása,k üzemeltetése Mutatószámok: Feladatmutató: ingatlanok száma, az alapító okirat szerint Teljesítménymutató: bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület, az alapító okirat szerinti ingatlanoknak megfelelően Vállalkozási tevékenységnek minősül minden olyan feladatellátás, amely nem tartozik az alapító által meghatározott ellátandó közfeladatok közé. A vállalkozási tevékenység bevétele nem haladhatja meg az intézmény éves összkiadásainak 30 %-t. 7.3 Az Intézet feladata Újbuda és vonzáskörzetének lakóinak érdeklődésére építve az alkotókedv felkeltésének igényével, közösségek, klubok, csoportok, alkotóműhelyek, tanfolyamok, stúdiók szervezése és működésük segítése. A kerület kulturális tevékenységet folytató civil közösségeinek felkutatása, és a KULTI tevékenységi körébe integrálása. Az Újbudán aktívan tevékenykedő kulturális intézmények együtteseinek (amatőr, professzionális) programkínálatának időrendi koordinálása. Újbudán élő előadó- és alkotó művészek népszerűsítése, a KULTI rendezvényein való közreműködésük biztosítása, jó értelmű kulturális lokálpatriotizmus kialakítása. Újbuda természeti értékeinek, épített örökségének, kulturális értékeinek széles körben még nem tudatosított feltárása, új egyedi, az adott hely szellemét és stílusát követő programok tervezése és szervezése. Újbuda kulturális programjainak, épített örökségének és természeti értékeinek az országos kulturális turisztikai programkínálatba való integrálása, értékesítése, a turisztikai program irodák felé. Kölcsönös érdekeltség figyelembe vétele mellett a kerület vállalkozóival illetve vállalkozásaival együttműködési kapcsolatrendszer kialakítása, természetbeli illetve anyagi támogatások érdekében. Pályázati monitoring rendszer kialakítása, mind hazai, mind EU-s pályázatok vonatkozásában. 7

8 Kulturális támogatási pályázatok készítése. Az Intézet infrastrukturális hátterével támogatja a szellemi közélet gyarapítását, az öntevékeny művészeti és sport tevékenység területén Az Intézet Újbuda területén színház- és előadó művészeti produkciókat, fesztiválokat, társadalmi-, nemzeti ünnepekhez kapcsoló megemlékezéseket, vásárokat, kiállításokat, közösségi sport és kulturális eseményeket, helytörténeti vonatkozású muzeológiai tevékenységet, könyvtári szolgáltatást szervez, létrehoz és működtet. Működése és szakmai tevékenysége során kapcsolatokat épít az Újbudán működő civil művészeti csoportokkal, a kortárs alkotóművészekkel, produkciós irodákkal, művészet oktatási intézményekkel. Összehangolja, koordinálja és szakmailag irányítja Újbuda közművelődési rendezvényeit. Személyi és infrastrukturális hátterével Újbuda Önkormányzata által meghatározott rendezvényeket szervezi és lebonyolítja. Kapcsolatokat épít, közös projekteket kezdeményez és koordinál más kerületi, fővárosi, országos és nemzetközi szervezetekkel, intézményekkel, kulturális intézetekkel. Kultúra közvetítő és közösségfejlesztő tevékenysége mellett Újbuda Önkormányzatának igénye szerint operatív és szakmai feladatokat lát el a városrész kulturális fejlesztési projektjeiben, mind az előkészítési mind a megvalósítási fázisban. Részt vállal a kerület kulturális marketingjének és kommunikációs kapcsolatainak kialakításában, stratégiai tevékenységének bővítésében. Kéthavi rendszerességgel kulturális magazin jellegű újságot ad ki, amely részletes tájékoztatást biztosít Újbuda kulturális programjairól. Gondoskodik terjesztéséről minél hatékonyabb módon. A feladatai megvalósítása érdekében magas színvonalú szakembereket bíz meg, megfelelő környezetet biztosít munkájukhoz, és szorgalmazza azokkal a vállalkozókkal történő kapcsolat kiépítését, akik az intézmény szakmai céljainak megvalósításához hozzájárulnak. Szolgáltatásaival (információs rendszer működtetése, helytörténeti dokumentumok gyűjtése és kiállítása, a programok írott és elektronikus propagandájának folyamatos biztosítása) segíti a lakosság tájékoztatását és a programokon való aktív részvételét. Igény szerint biztosítja Újbuda önkormányzat számára lakossági fórumok, tájékoztatók, önkormányzati rendezvények előkészítését, megrendezését, valamint biztosítja a kijelölt helyszíneket közmeghallgatások, országgyűlési és helyhatósági választások lebonyolítására. Szabadidős, közösségi sport, egészséges- és környezettudatos életmóddal összefüggő programokat, ismeretterjesztő előadásokat, projekteket szervez illetve ezekhez a feltételeket biztosítja együttműködve az Önkormányzat szakmai képviselőivel. Irodáit, telephelyeit, eszközparkját és éves költségvetését a leghasznosabban és leggazdaságosabban igyekszik működtetni, használni és hasznosítani. Működését igyekszik maximálisan költségkímélő módon gyakorolni, az ár-érték arány figyelembe vételével. Alapfeladatai ellátása során is törekszik bevételek elérésére, mely bevételeket az Intézet szakmai feladatainak fejlesztésére és működési szükségleteire fordíthatja. Ezért jogosult telephelyein: - a programok látogatóitól belépődíjat vagy tagsági díjat szedni; a helyiségeit és kapacitásait igénybe vevőktől bérleti díjat vagy egyéb szolgáltatást kérni. Ezek mértékének megállapításában a piaci viszonyok és a kulturális alapfeladatok közötti egyensúly megteremtésére törekszik. - pályázati és szponzorációs támogatást, hirdetési és reklámbevételt befogadni. Az Intézet igazgatósága a tárgyévet követő 30 munkanapon belül szakmai és pénzügyi beszámolót készít Újbuda Önkormányzata felé. A beszámolóban értékeli a tárgyév szakmai eredményeit valamint javaslatot tesz szükség esetén a tapasztalatok alapján - az elkövetkezendő év szakmai szempontjainak módosítására. 8

9 8. Az Intézet jogállása Az Intézet, mint jogi személy, saját neve alatt jogokat szerezhet, és kötelezettségeket vállalhat, így különösen szerződéseket köthet, tulajdont szerezhet, peres eljárást indíthat, és perben állhat. Az Intézmény a szerződéseit a hatályos jogszabályok, a fenntartó vagyonrendelete valamint az Alapító Okiratában foglaltak figyelembe vételével tevékenysége ellátása során önállóan köti céljainak megvalósítása érdekében az adott évre jóváhagyott költségvetése keretein belül 9. Az Intézet képviselete Az Intézet jogi személy, jognyilatkozatait igazgatója, mint az intézmény törvényes képviselője útján teszi meg. Az Intézet igazgatója képviseleti jogkörét a jognyilatkozat tételével nem járó ügyekben esetileg az Intézet munkavállalóira átruházhatja. 10. Az Intézet gazdálkodási és érdekeltségi rendszere Az Intézet január 1-től önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a költségvetési előirányzatok feletti teljes rendelkezési jogosultsággal. Éves költségvetési támogatási összegét a fenntartó állapítja meg. Az Intézet a támogatást és saját bevételeit önállóan használja fel. A használatában lévő ingatlanokat és ingó vagyontárgyakat alapfeladatai sérelme nélkül Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatának mindenkor hatályos, az önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2003./V.20. rendelete szerint hasznosíthatja, bevételei növelésére fordíthatja. Gazdálkodási feladatait az ágazati irányelvek betartásával és ésszerű takarékosság érvényesítésével, a munka hatékonyságának növelésével köteles ellátni. Tevékenységéről és gazdálkodásáról a költségvetési és ágazati szabályok szerint számol el. Pénzeszközeit az engedélyezett készpénz kivételével a fenntartó által meghatározott bankszámlán tartja. Gazdálkodási feladatait az ágazati irányelvek és az államháztartásról szóló évi CXCV sz. törvény és az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet (Ávr.) és az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet betartásával köteles ellátni. Tevékenységéért, valamint a kezelésében lévő vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért az intézmény igazgatója a jogszabályban meghatározott módon felelős. 9

10 A költségvetés az intézmény gazdálkodásának alapvető dokumentuma. A költségvetés tartalmazza: - A bevételek előirányzatát és ennek bontását, alaptevékenység szerint; - A kiadások előirányzatát, bontását, alaptevékenység szerint; - A létszám és béradatokat. 11. Kötelezettségvállalás Kötelezettségvállalást csak az Intézet jóváhagyott költségvetésének kiadási előirányzatai terhére vállalhat az igazgató. Kötelezettségvállalásra az Intézet igazgatója írásban jogosult. III. AZ INTÉZET SZERVEZETE ÉS IRÁNYÍTÁSI RENDSZERE 1. Az Intézet fenntartója Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata. 2. Az Intézet irányító szervének neve és székhelye: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Székhelye: Budapest, 1111 Budapest, Bocskai út Az Intézet vezetése Az Intézet vezetését és irányítását az igazgató látja el egyszemélyi felelős vezetőként. Az igazgató feladatát önállóan látja el, e minőségében csak a jogszabályoknak, az Alapító Okirat rendelkezéseinek és az Intézet fenntartója határozatainak van alávetve. 3. Az Intézet vezetőinek kinevezési rendje, munkáltatói jogok gyakorlása: Az Intézet igazgatói teendőinek ellátására pályázat útján Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatának Képviselő-testülete ad határozott időre vezetői megbízást szakmai munkakör ellátása mellett. Amennyiben az intézet vezetésére kiírt pályázat nyertese nem rendelkezik az intézményben közalkalmazotti jogviszonnyal (munkakörrel), úgy kinevezéséről is a testület dönt. A Képviselő-testület hatáskörébe tartozik továbbá az igazgató felmentése, vezetői megbízásának visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása. Előbbieken túlmenően a munkáltatói jogköröket a polgármester gyakorolja az igazgató felett. Az Intézet többi közalkalmazottja viszonylatában a munkáltatói jogokat az Intézet igazgatója gyakorolja, mint az intézmény egyszemélyi felelős vezetője. 1

11 IV. AZ INTÉZET SZERVEZETI EGYSÉGEI Az Intézet szervezeti felépítésének ábráját, valamint a létszámadatokat az SZMSZ 1. sz melléklete tartalmazza. 1. Igazgatóság (7 fő) igazgató művészeti vezető (társadalmi megbízatású) szakmai főreferens gazdasági vezető műszaki vezető vezetői asszisztens marketing referens 1.1 Intézet igazgatója Munkaidejét úgy köteles az intézményben eltölteni, hogy távollétében az intézmény zavartalan működése biztosított legyen. Jog- és hatásköre - az Intézet egyszemélyi felelős vezetője, aki a hatályos jogszabályok, a fenntartó és irányító szerv előírásai, valamint az intézményi szabályzatok keretei között önállóan és egyszemélyi felelősséggel irányítja az Intézmény valamennyi szervezeti egységét, és dönt az Intézetet érintő kérdésekben; - Új programok koncepciójának kialakítása, előkészítése, megvalósítása; - felügyeli az Intézet kulturális programtervét, költségvetését, a kommunikációs stratégiáját, gondoskodik ezek megvalósításáról; - felelős az intézmény szakmai munkájának megfelelőségéért, - felügyeli az Intézet éves munkatervét és pénzügyi tervét, melyeket tájékoztatásul megküld az irányítói jogokat gyakorló szervhez; - elkészíti az Intézmény SZMSZ-ét, felterjeszti jóváhagyásra az irányító szervhez; - elkészíti az Intézet beszámoló jelentéseit (szakmai és pénzügyi beszámoló) és megküldi jóváhagyásra Újbuda Önkormányzatának; - gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézmény dolgozói tekintetében, - megállapítja az intézet munkarendjét, ügyvitelét, alkalmazottainak munkaköri feladatait; - gondoskodik az intézmény működéséhez szükséges szabályzatok elkészítéséről, felelős azok betartásáért és betartatásáért; - a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően gazdálkodik és kötelezettségeket vállal, - irányítja, ellenőrzi és értékeli a közvetlen irányítása alá tartozó munkavállalók munkáját; - ellátja mindazon feladatokat, amelyekkel az irányítói jogokat gyakorló szerv megbízza, illetve amelyeket valamely jogszabály előír; - képviseli az intézetet a felettes és külső szerveknél, - 1

12 1.2 Művészeti vezető Feladata az intézmények művészeti arculatának kidolgozása, figyelembe véve egyrészről a meglévő tradicionális elemeket valamint az újkori kulturális elvárásokat. a művészeti színvonal folyamatos ellenőrzése grafikai arculat kidolgozása együttműködve a kommunikációs csoporttal a lokális valamint a KULTI által megrendezésre kerülő kerületi rendezvények koncepciójának kidolgozása aktív részvétel a művészeti tanács illetve az igazgatósági tanács munkájában 1.3 Szakmai főreferens A szakmai főreferens látja el a telephelyek szakmai munkájának felügyeletét, az igazgató valamint a művészeti vezető felé tartozik beszámolási kötelezettséggel. Program- és produkciós-szervezési feladatokat az Intézet kulturális és művészeti projektjei terén (fesztiválok, kulturális és művészeti események). Előadó-művészeti események, kiállítások, fesztiválok, kiemelt rendezvények előkészítését, szervezését és lebonyolítását a szakreferensek közreműködése mellett. Kapcsolattartást és koordinációs feladatok ellátását a közreműködőkkel, partnerekkel. Felügyeli a projektekhez kapcsolódó adminisztratív tevékenységeket (szerződések előkészítése, beszámolók, költségvetéstervek előkészítése). Felügyeli a programokhoz, eseményekhez kapcsolódó műsortervek időben történő összesítését. 1.4 Gazdasági vezető feladatköre: A 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 11. -a alapján költségvetés tervezése, előirányzatok módosításának, átcsoportosításának és felhasználásának végrehajtása, a finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási és a vagyon használatával, ezek védelmével összefüggő feladatok teljesítése, a pénzügyi, számviteli rend betartása. Az intézmény gazdaságos működésének, eszközei hatékony felhasználásának elősegítése, az ehhez szükséges gazdasági és műszaki feltételek megteremtése Az intézmény gazdasági, pénzügyi, számviteli és munkaügyi tevékenységének megszervezése, fejlesztése irányítása és ellenőrzése és nyomon követése Árképzés és kontrolling tevékenység irányítása, költségcsökkentések kezdeményezése és nyomon követése (elemzések, gazdasági tervek, esettanulmányok, projekt kontrolling) Az intézmény költségvetés-tervezetének, a törvényi és belső szabályzatok által előírt beszámolók és az információs jelentések elkészítése A pénzügyi rendszer működésének összehangolása az intézmény csoportjainak működésével A pénzügyi szabályzatok kidolgozása és betartásuk ellenőrzése (jogi és intézményi szabályozás megfelelőségek biztosítása) A tartozások behajtásáról és szállítói követelések teljesítéséről való gondoskodás. Javaslatot tesz a gazdasági csoport munkatársainak személyére vonatkozóan, vezeti, felügyeli a gazdasági csoport munkáját Folyamatos tájékoztatást nyújt az igazgató felé az intézet gazdasági helyzetéről. 1

13 A gazdasági vezető átmeneti vagy tartós akadályoztatása esetén a költségvetési szerve vezetője haladéktalanul köteles gondoskodni helyettesítésről, a gazdasági vezetői álláshely megüresedése esetén annak betöltéséről. 1.5 Az intézet műszaki vezetője - Az Intézet központjában és telephelyein a leltár alapján számba veszi az üzemeltetési szempontoknak megfelelően a rendelkezésre álló technikai berendezéseket. Javaslatot tesz az igazgatóság felé technikai berendezések felújítására, lecserélésére illetve selejtezésére. Írásban előkészíti az érdekeltségnövelő technikai eszközök lehetséges beszerzési forrásait, szakvéleménnyel ellátva A rendezvények részére nyújtott műszaki, rendészeti, tűzvédelmi, munkavédelmi szolgáltatások tervezése, végrehajtása és ellenőrzése, Az intézet biztonsági, általános gazdaságvédelmi, tűzvédelmi, polgári védelmi, katasztrófa-elhárítási, munkavédelmi feladatainak ellátása, kapcsolattartás az illetékes hatóságokkal és állami szervezetekkel, A vezetői döntéseket megalapozó műszaki vonatkozású elemzések, árfekvések készítése, Az üzemeltetéssel és a rendezvényekkel kapcsolatos műszaki, rendészeti, tűzvédelmi és munkavédelmi adminisztrációs tevékenység biztosítása. Az intézmény ingatlan- és eszközállományának gazdaságos, biztonságos, folyamatos és zavarmentes működtetése, a műszaki fenntartás biztosítása, a létesítmények, az üzemviteli berendezések, az energiaellátó hálózatok, valamint a szakmai feladatokat szolgáló technikai berendezések biztonságos üzemeltetése. Javaslatot tesz a műszaki és üzemeltetési csoport munkatársainak személyére vonatkozóan. A rendezvények részére nyújtott műszaki, rendészeti, tűzvédelmi, munkavédelmi szolgáltatások tervezése, végrehajtása és ellenőrzése A műszaki és üzemeltetési csoport munkatársait az aktuális feladatoknak megfelelően koordinálja, illetve a kiemelt rendezvényekre diszponálja. Javaslatot tesz kiemelt rendezvények esetén alkalmi szakemberek megbízására a feladatnak megfelelő létszám vonatkozásában. A műszaki vonatkozású anyagok valamint hygiéniai- és tisztítószerek beszerzésének ellenőrzése. 1.6 Vezetői asszisztens Munkáját az igazgató, a szakmai főreferens valamint a művészeti vezető mellett végzi, - az igazgatóság ügyviteli, adminisztratív tevékenységeit látja el. 2. Kommunikációs csoport (3 fő) a szakmai főreferens valamint a művészeti vezető irányítása alatt végzi munkáját munkatársak: marketing referens, közönségkapcsolati referens, reklám-propagandista A kommunikációs csoport feladatai: 1

14 Az intézmény kommunikációs, sajtó, marketing és PR tevékenységének szervezése és megvalósítása. A marketing- és szponzorációs tevékenység megszervezése; Közönségkapcsolati tevékenység bonyolítása; A külső és a belső kommunikációs rendszer kialakítása és működtetése; Javaslattétel a kommunikációs és marketing stratégiára; A marketing terv elkészítése és végrehajtása; Szoros kapcsolattartás a reklám-grafikai tervezőkkel, kivitelezőkkel; A grafikai és nyomdai anyagok ellenőrzése; Az intézmény honlapjai adatfrissítésének megszervezése, a kikerülő anyagok meghatározása; Az intézet on-line programajánlatának frissítése, működtetése; Az intézet központjában (1111 Szent Gellért tér 1-3.) folyamatos, személyes információs rendszer működtetésének biztosítása. Újbuda programjaira jegyiroda működtetése; Írott és elektronikus média foglalásokkal kapcsolatos előzetes tárgyalások lefolytatása, előkészítése, a szerződések előkészítése; Pályázati felhívások figyelése és azok közzététele; A pályázati tevékenység koordinációja, a pályázatok nyilvántartása, a projektek menedzselése, nyomon követése; A kerületi újság, a kerületi televízió és az intézet web felületei közötti szinergia megteremtése. 3. Közművelődési csoport (10 fő) -A szakmai főreferens valamint a művészeti vezető irányítása alatt végzi munkáját Munkatársak -Albertfalvi Közösségi Ház, Gazdagréti Közösségi Ház, Kelenvölgyi Közösségi Ház és Könyvtár, Őrmezei közösségi Ház, Bartók 32 Galéria, Karinthy Szalon szakmai referensei, könyvtáros, muzeológus, művészettörténész (Az egyes munkatársak részletes munkaköri leírását a melléklet tartalmazza.) A program- és rendezvényszervezési csoport feladata: - Közművelődési és közösségfejlesztő programok szervezési feladatainak ellátása; - A közművelődési események, tevékenységek szakmai, szervezési és lebonyolítási feladatainak ellátása; - Kapcsolattartás a közreműködőkkel, partnerekkel, szervezetekkel; - A szakmai feladatokhoz és a működéshez kapcsolódó adminisztratív tevékenységek elvégzése: felkérések és szerződések előkészítése, beszámolók, költségvetéstervek előkészítése; - A programokhoz, eseményekhez kapcsolódó kommunikációs anyagok előkészítése valamint továbbítás a kommunikációs csoport felé - képzőművészeti kiállítások szervezése, a kiállításhoz kapcsolódó szakmai feladatok - ellátása; - Színházi előadások befogadása, létrehozása; - Szakmai feladatokhoz és a működéshez kapcsolódó adminisztratív tevékenységek elvégzése: felkérések és szerződések előkészítése, beszámolók, költségvetéstervek előkészítése; 1

15 - Kapcsolattartás a közreműködőkkel, partnerekkel, szervezetekkel; - Kerület történetéhez/ történelméhez kötődő művelődéstörténeti kiállítások; - a Gyűjtemény muzeológiai tevékenységének ellátása; - a gyűjteményi állomány megóvása, fejlesztése, dokumentálása; - kiállítások, előadások, közösségi események szervezése és bonyolítása; - dokumentációs és múzeumpedagógiai tevékenység ellátása; - a Gyűjtemény működtetése és az ehhez kapcsolódó technikai adminisztratív feladatok ellátása; - a szakmai feladatokhoz és a működéshez kapcsolódó adminisztratív tevékenységek elvégzése: felkérések és szerződések előkészítése, beszámolók, költségvetéstervek előkészítése; - Kapcsolattartás a közreműködőkkel, partnerekkel, szervezetekkel; - A meglévő könyvtári állomány rendelkezésre bocsátása a lakosság számára, megőrzése, védelme. Könyvtári szolgáltatások biztosítása, könyvtári állomány fejlesztése. 4. Gazdasági csoport (2 fő) - gazdasági vezető irányítása alatt végzi munkáját Munkatársak: könyvelő, pénztáros, (Az egyes munkatársak részletes munkaköri leírását a melléklet tartalmazza.) A Gazdasági csoport munkáját a Gazdasági vezető vezeti, aki közvetlen munkahelyi vezetőként látja el a Gazdasági Csoport valamint a Műszaki és Üzemeltetési Csoport munkavállalóinak vezetését és irányítását. A Gazdasági Csoport feladatai Pénzügyi, számviteli és munkaügyi folyamatokat betartja és fenntartja, a működés pénzügyi-számviteli és munkaügyi adminisztratív feltételeit biztosítja; Gondoskodik a bizonylati és számviteli fegyelem betartásáról; Gondoskodik a pénzügyi- bizonylati, leltári és vagyonvédelmi fegyelem megtartásáról; Elkészíti a jogszabályi és egyéb előírás alapján szükséges időszaki jelentéseket külső és belső felhasználók számára. Adóügyek intézése, a hatósági kapcsolattartás felügyelete, kapcsolódó teljes körű adminisztráció; Nyilvántartja az intézmény bélyegzőit és ellenőrzi szabályos használatukat; Gondoskodik a házipénztár működéséről ; A vezetői döntéseket megalapozó elemzéseket, kimutatásokat készít. 5. A Műszaki és üzemeltetési csoport (9,5 fő) - műszaki vezető irányítása alatt végzi munkáját munkatársak: technikus, gondnok, takarító 1

16 Műszaki és üzemeltetési csoport feladata: - Az intézet telephelyein biztosítják a zavartalan műszaki hátteret, az üzemeltetés technikai biztonságának fenntartását. - A csoport szakmai körébe eső kisebb műszaki meghibásodások elhárítása. - Technikai berendezéseket igénylő programok előkészítése és lebonyolítása. - A telephelyek folyamatos minőségi igényeket kielégítő karbantartása, takarítása. - Az üzemeltetéshez szükséges irodai, műszaki, higiéniai- és tisztítószerek beszerzése. V. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV MŰKÖDÉSI RENDJE 1. Az Intézeti jogviszony és munkarend Az Intézet munkavállalóinak jogviszonyával és a munkarenddel kapcsolatos szabályokat, a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény és annak a végrehajtására kiadott ágazati szintű 150/1992. Kormányrendelet, a 2/1993. évi MKM rendelet és az évi XXII. Törvény, a Munkatörvénykönyv általános szabálya tartalmazza. A közalkalmazottak foglalkoztatási, illetményi és jövedelmi viszonyát, munkafeltételeit a Kjt. és végrehajtási rendelete valamint az éves költségvetési törvény és a helyi önkormányzati rendeletek határozzák meg. A közalkalmazottak egyenlőtlen munkaidő-beosztással, a programokhoz igazodóan dolgoznak. A munkaidő beosztásokat, amelyet a szakmai referensek készítenek, annak megkezdése előtt legalább egy héttel korábban és egy hétre előre kell az alkalmazottakkal közölni. A munkaidő heti 40 óra. A dolgozók két műszakban illetve ettől eltérő munkarendben dolgozhatnak, a programokhoz, rendezvényekhez igazodva. A szervezeti egységeken belüli munkaköröket a szakmai igények és feladatok függvényében az igazgató határozza meg az irányítási jogokat gyakorló szerv által meghatározott létszámkereten belül (31,5 fő). 2. Munkaviszony létrejötte Az alkalmazottak esetében a belépéskor kinevezéssel kell meghatározni, hogy az alkalmazott milyen munkakörben, milyen beosztásban, milyen feltételekkel és milyen mértékű bérrel foglalkoztatja a költségvetési szerv. A dolgozót tájékoztatni kell az alkalmazási körülményeiről. Az intézet megbízási szerződést köthet saját dolgozójával munkakörén kívül eső feladatra, határozott időre. 3. Az Intézet munkavállalóinak feladat- és hatásköre Az Intézet munkavállalóinak hatáskörét, feladatait, felelősségét az igazgató határozza meg. Személyre szólóan kiadott munkaköri leírás tartalmazza az alkalmazott feladatait, hatáskörét, szervezeti egységen belül elfoglalt helyét, felelősségét. Az Intézet valamennyi vezetője saját működési területén felelős: az alárendelt szervezeti egység munkájáért, tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátásáért, a hatályos jogszabályok és a belső utasítások előírásainak betartásáért, 1

17 az Intézet vagyonának, eszközállományának rendeltetésszerű használatáért, a biztonsági, a munka- és a tűzvédelmi utasítások, valamint a munkafegyelem követelményeinek betartásáért, a szervezeti egység dolgozói által végzett munkák határidőinek betartásáért. Az Intézet valamennyi dolgozójának kötelessége saját munkaterületén: elősegíteni az Intézeti célok maradéktalan és törvényes teljesítését, a jogszabályokban, belső szabályzatokban és utasításokban előírt feladatokat előírás szerint végrehajtani, azok végrehajtását elősegíteni és ellenőrizni, munkaterületén a törvényességet betartani, munkakörével járó ellenőrzési feladatokat folyamatosan és következetesen ellátni, a társasági vagyon és eszközök megóvását előmozdítani, a baleset vagy anyagi kár megelőzése (megszüntetése) érdekében intézkedni, vagy erre az illetékesek figyelmét felhívni, munkahelyén az előírt időpontban munkára képes állapotban megjelenni, munkaidejét beosztásának megfelelő, hatékony munkavégzéssel tölteni, a felettese által kiadott munkát haladéktalanul megkezdeni, a vonatkozó jogszabályoknak és utasításoknak megfelelően határidőre végrehajtani és tevékenységéről felettesének beszámolni, a rendelkezésre bocsátott munkaeszközöket, felszereléseket gondosan megőrizni, az anyagokat pedig takarékosan kezelni. 4. Szabadság kivételére vonatkozó szabályok Az éves rendes és rendkívüli szabadság kivételéhez előzetesen a munkahelyi vezetőkkel egyeztetett tervet kell készíteni a tárgyév január 31-ig. A terv készítéséért az igazgató felel. Az éves rendes, a tanulmányi, a rendkívüli és fizetés nélküli engedélyezésére minden esetben a vezető jogosult. A költségvetési szerv működését figyelembe véve a szabadság háromnegyedét a nyári időszakban június-szeptember között kötelezően ki kell venni. Az éves rendes szabadság mértékét a Kjt valamint a Munka Törvénykönyv előírásai alapján kell megállapítani. A dolgozók által igénybe vett szabadságról nyilvántartást kell vezetni. 5. Továbbképzéssel kapcsolatos szabályok A közalkalmazottak továbbképzését az évi CXL. Tvr. és az 1/2000. sz. NKÖM rendelet szabályozza. A szakmai munkakörben foglalkoztatott dolgozónak hét évente kötelező legalább 120 órás tanfolyamon részt vennie szakmai fejlődése érdekében. Az intézmény hétévente továbbképzési tervet készít. A képzések fedezetét (tandíj, oktatási segédanyag, utazás, helyettesítés) az állami és az önkormányzati támogatás biztosítja. A gazdasági vezető évente köteles a belső kontroll rendszerek témakörben a pénzügyminisztérium által meghatározott továbbképzésen részt venni. 6. Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség A évi CLII tv. 3. és 4. előírásai szerint vagyonnyilatkozat tételre kötelezett személyek az Újbudai Kulturális Intézet vezetői közül azok, akiknek az előirányzat felett diszponálási joguk van. (igazgató, gazdasági vezető) 1

18 7. Képviseleti jog Az Intézetet az igazgató önállóan képviseli. A kizárólag az egyes telephelyeket érintő kérdésekben az Intézetet az irányító és felügyeleti szerveknél az igazgató által adott eseti meghatalmazás birtokában szakmai referensei önállóan is képviselhetik (ide nem értve a kötelezettségvállalást), azonban minden esetben előzetes egyeztetéssel és utólagos beszámolási kötelezettséggel tartoznak az igazgató felé. 8. Helyettesítés rendje Az Újbudai Kulturális Intézet folyamatos munkáját a dolgozók időleges vagy tartós távolléte nem akadályozhatja. A zökkenőmentes munkavégzés érdekében a helyettesítés rendjét ki kell alakítani. Az igazgatót annak távolléte vagy akadályoztatása esetén a szakmai főreferens a gazdasági vezetővel együtt helyettesíti. A helyettesítés nem terjed ki a munkáltatói jogok gyakorlására. A szakmai főreferens valamint a gazdasági vezető távolléte vagy akadályoztatása esetére köteles helyettesét kijelölni. A műszaki vezető átmeneti távolléte esetében munkájának helyettesítését az épület fenntartási ügyekben a gondnok, hangtechnikai ügyekben a hangtechnikus látja el. A helyettesítéssel kapcsolatos, egyes dolgozókra vonatkozó konkrét feladatokat a munkaköri leírásaikban kell rögzíteni. Elszámolási kötelezettségű munkakörben dolgozó helyettesítése esetén a munkakör átadását leltározással kell egybekötni. 9. Munkakörök átadása Az Újbudai Kulturális Intézet vezető állású dolgozói, valamint az igazgató által kijelölt dolgozók munkakörének átadásáról, illetve átvételéről személyi változás esetén jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: Átadás-átvétel időpontját Folyamatban lévő ügyeket Esetleges eszközök listáját Észrevételeket az átadó-átvevő részéről Jelenlévők aláírását Az átadás-átvételi eljárást a személyi változásokat követően legkésőbb 15 munkanapon belül le kell bonyolítani. Az eljárás bonyolításáról a munkakör szerinti felettes vezető gondoskodik. 10. Bankszámla feletti rendelkezés: Az Intézmény bankszámlája felett rendelkezési joga az igazgatónak a gazdasági vezetővel együttesen van. Az igazgató távolléte esetén a szakmai főreferens és a gazdasági vezető együttesen rendelkeznek a bankszámla felett rendelkezési joggal. 1

19 11. Utalványozási és ellenjegyzési jog Utalványozásra az intézetben az igazgató jogosult. Távolléte vagy akadályoztatása esetén a szakmai főreferensnek van utalványozási joga. Az utalványozás csak a vonatkozó okmányra vezetett vagy külön írásbeli rendelkezés útján történhet. Az utalványozott kiadásokon a felhasználó munkatárs ellenjegyző igazolása kell, hogy szerepeljen. Az utalványozáshoz a gazdasági vezető ellenjegyzésére van szükség. A gazdasági vezető köteles meggyőződni az ellenjegyzés előtt, hogy a kötelezettségvállaláshoz a szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre áll-e. Az utalványozásra jogosult saját számlát nem igazolhat, magának nem utalványozhat. 12. Belső ellenőrzés Az Újbudai Kulturális Intézet belső ellenőrzésének megszervezéséért, a belső ellenőrzés kialakításáért az igazgató felelős. Az igazgató felelős a független, külső személy alkalmazásáért. A belső ellenőrzés külső erőforrás bevonásával történik. Feladata a költségvetési szerv működésében pénzügyi, számviteli, szakmai törvények, rendeletek, szabályozások és előírások betartásának ellenőrzése. Az ellenőrzések megállapításait tartalmazó jegyzőkönyvet az ellenőrzést követő három munkanapon belül elkészíti és továbbítja az igazgató részére. 13.Az Újbudai Kulturális Intézet és telephelyeinek zászlózása Az intézet és telephelyeinek épületét felirattal és nemzetiszínű lobogóval kell ellátni. Ünnepek alkalmával az épület előtti zászlórudakra a nemzeti színű és az Európai Unió zászlaját kell felhúzni. VI. Az Újbudai Kulturális Intézet tevékenységét segítő testületek, közösségek Az Újbudai Kulturális Intézet magas színvonalú szakmai, művészeti munkája valamint a racionális gazdálkodás érdekében szükséges a rendszeres tájékozódás, amelyet az általa létrehozott fórumok biztosítanak. - Vezetői értekezlet - Művészeti tanács - Telephelyek szakmai referenseinek munkaértekezlete Vezetői értekezlet Az igazgató szükség szerint, de legalább havonta egy alkalommal vezetői értekezletet tart. A vezetői értekezleten részt vesz a szakmai főreferens, a gazdasági vezető, a műszaki vezető és a vezetői asszisztens. Célja: Tájékozódás a belső szervezeti egységek munkájáról 1

20 Folyamatban lévő projektekről, aktuális feladatok elvégzéséről Információ csere Művészeti tanács A tanács tagjai: igazgató, gazdasági vezető, társadalmi megbízatású művészeti vezető, marketing referens valamint a témában (zene-, színház-, képző, iparművészet) érintett meghívott művész. Az Újbudai Kulturális Intézet telephelyein (vagy más egyéb helyszínen) tervezett színházi-, zenei-, képző- illetve iparművészeti rendezvénysorozatok, nagyrendezvényekkel illetve lokális rendezvényekkel kapcsolatos projekt tervek kidolgozására irányuló megbeszélések. Telephelyek szakmai referenseinek munkaértekezlete Minden héten egy alkalommal az igazgató hívja össze és vezeti az értekezletet. Célja: Tájékozódás az egyes telephelyek elmúlt rendezvényeiről, programjairól. Ezek szakmai értékelése, elemzése, a minőség javítására vonatkozó javaslatok megfogalmazása. Az igazgató értékeli a programokat, a munkaterv teljesítését, ismerteti az intézet működésével összefüggő új terveket, a működését meghatározó jogszabályokat valamint a következő időszak feladatait. 1. Hatályba lépés VII. Záró rendelkezés Az SZMSZ jóváhagyására a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata jogosult, mint iránytó szerv (2011. évi CXCV. tv. 9. (1) bekezdés e) pont). Jelen SZMSZ hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a szeptember 20. napján 209/KB/2011.(IX.20.) határozattal jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat. Az SZMSZ mellékleteinek naprakész állapotban tartásáról az intézet igazgatója gondoskodik. 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat közzététele A szabályzat 4 db papíralapú és 2 db CD formátumú nyomtatott példányban készült. Elhelyezése: Papíralapú példányok: 1 db irattár, 1 db gazdasági iroda 1 db szakmai főreferens 1 db Polgármesteri Hivatal CD formátumú példányok: 1 db irattár, 1 db Polgármesteri Hivatal. A Szervezeti és Működési Szabályzatot az intézet honlapján a közérdekű adatok menüpont alatt nyilvánosságra kell hozni. A nyilvánosságra hozatal felelőse az igazgató, határideje az elfogadást követő 30 nap. 2

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Művelődési Ház alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Segédanyag) 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. hatályba lépésével

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

[ 9004001 Kulturális műsorok, rendezvények,kiállítások szervezése

[ 9004001 Kulturális műsorok, rendezvények,kiállítások szervezése Sorszám: Ji Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Véleményező Bizottság: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Alapító Okiratának módosítása Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető Bereezki Ivett pénzügyi ügyintéző

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

A Közgyűjteményi Ellátó Szervezet ALAPÍTÓ OKIRATA. Közgyűjteményi Ellátó Szervezet

A Közgyűjteményi Ellátó Szervezet ALAPÍTÓ OKIRATA. Közgyűjteményi Ellátó Szervezet A Közgyűjteményi Ellátó Szervezet ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. -ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. Az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának 8.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. Az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának 8.1 pontja az alábbiak szerint módosul: 332/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei hatállyal

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA Egy kisvárosi önkormányzat önállóan tartja fenn művelődési házát és könyvtárát.

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

VÁROSI SZABADIDŐKÖZPONT

VÁROSI SZABADIDŐKÖZPONT VÁROSI SZABADIDŐKÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) SZIGETHALOM 2011. MÁRCIUS 1-JÉTŐL VÁROSI SZABADIDŐKÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRAT Szigethalom Város Önkormányzata 2003. február 27-én, az 1992. évi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottságának 2011. június 16-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottságának 2011. június 16-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz/392/2011 ELŐTERJESZTÉS a Humán Ügyek Bizottságának 2011. június 16-ai ülésére Tárgy: A Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei

Részletesebben

VÁROSI SZABADIDŐKÖZPONT

VÁROSI SZABADIDŐKÖZPONT VÁROSI SZABADIDŐKÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. Tartalomjegyzék I. Általános rész 3. oldal II. A Szervezeti és Működési Szabályzatot meghatározó jogszabályok 3. oldal III. A Szervezeti

Részletesebben

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA 11683/2008. KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (a továbbiakban: Áht.) 89. -ának (1) bekezdésében foglaltak

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház alapító okiratának módosítása. Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!) Izsák Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 8. (5) bekezdése, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. Az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának 5. pontja kiegészül az alábbiakkal:

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. Az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának 5. pontja kiegészül az alábbiakkal: K I V O N A T Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. február 23i ülésének jegyzőkönyvéből 28/2012. (II.23.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja az Egri Kulturális

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 2014. január 1-től hatályos alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 05. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 48/05. (V. 06.) ÖH. A Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára

Részletesebben

Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata

Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata 1.sz. Melléklet Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyta: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 33/2012. (II.02.) számú

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. 1.) A munkakört betöltő neve: B o r b é l y Lénárd. 1/A. számú függelék. 2.) A munkakör megnevezése: alpolgármester

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. 1.) A munkakört betöltő neve: B o r b é l y Lénárd. 1/A. számú függelék. 2.) A munkakör megnevezése: alpolgármester 1/A. számú függelék MUNKAKÖRI LEÍRÁS 1.) A munkakört betöltő neve: B o r b é l y Lénárd 2.) A munkakör megnevezése: alpolgármester 3.) A munkavégzés helye: 3.1.) Szervezet neve: Budapest XXI. Kerület Csepel

Részletesebben

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L 2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv)

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv) 1 KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Község Önkormányzatának

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Művelődési Ház 9919 Csákánydoroszló Vasút u.4.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Művelődési Ház 9919 Csákánydoroszló Vasút u.4. ALAPÍTÓ OKIRAT Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S. Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére

E LŐ T E R J E S Z T É S. Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére E LŐ T E R J E S Z T É S Dunavecsei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére Tárgy: Együttműködési megállapodás Dunavecse Város Önkormányzatával Előterjesztő: Az

Részletesebben

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M 1. sz. melléklet B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lép: 2013. július 1-jén Az államháztartásról

Részletesebben

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Kiskunmajsa Városi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 3298/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Alapító Okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSÜZEMELTETÉSI SZERVEZETE 3571 ALSÓZSOLCA, BOCSKAI ÚT 36. SZ. Postafiók:12/1 Telefon: +36 46 520 030 Fax: +36 46 520 031 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. 1 TARTALOM

Részletesebben

Módosító okirat. 2. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

Módosító okirat. 2. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye Okirat száma: 2177/2/2015 Módosító okirat A Marcali Városi Kulturális Központ Marcali Város Önkormányzatának Képviselő testülete által 2014. április 24. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatalának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatalának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatalának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 35 (2) bekezdés c) pontja, az államháztartás

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. február 27-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. február 27-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. február 27-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 44/2014.(II.27.) sz. önkormányzati határozat: A Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

Módosító Okirat. Megnevezése: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Őszi Napsugár Otthon

Módosító Okirat. Megnevezése: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Őszi Napsugár Otthon V-89/4737/2013. sz. határozat 1. melléklete Módosító Okirat Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Őszi Napsugár Otthon Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa által 2012. december 20. napján

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS SZÍNHÁZTÖRTÉNETI MÚZEUM ÉS INTÉZET ALAPÍTÓ OKIRATA

AZ ORSZÁGOS SZÍNHÁZTÖRTÉNETI MÚZEUM ÉS INTÉZET ALAPÍTÓ OKIRATA Iktatószám: 9441/2008. AZ ORSZÁGOS SZÍNHÁZTÖRTÉNETI MÚZEUM ÉS INTÉZET ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény. (a továbbiakban: Áht.) 88. -ának és az államháztartás működési

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Benedek Elek Óvoda

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Benedek Elek Óvoda Benedek Elek Óvoda 1. sz. Melléklet Az intézmény Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének. számú a.) Az Alapító okirat 1-4. pontja változatlan marad. b.) Az Alapító Okirat 5. pontja az

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Preambulum

ALAPÍTÓ OKIRAT. Preambulum ALAPÍTÓ OKIRAT Preambulum Törökbálint Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (a továbbiakban Áht.) 8. (1) bekezdése b) pontja és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

IDŐSEK KLUBJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csokvaomány KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3647 Csokvaomány, Széchenyi út 1. IDŐSEK KLUBJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT IDŐSEK KLUBJA CSOKVAOMÁNY I. ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZTŐ

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2014. 1.1.18. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI REGIONÁLIS KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 29-ÉN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 29-ÉN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 29-ÉN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT BELVÁROS-LIPÓTVÁROS KÖZTERÜLET-FELÜGyELET

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT BELVÁROS-LIPÓTVÁROS KÖZTERÜLET-FELÜGyELET /~ EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT BELVÁROS-LIPÓTVÁROS KÖZTERÜLET-FELÜGyELET Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.16.) KT. sz.

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról (a 2/2008. (I.22.) Önk., a 32/2009. (IX.30.)

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 12. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata

Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyta a Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a 65/2007. (IV.26.) számú határozatával. Balatonederics Települési

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratának elfogadása tárgyában (a 331/2009. (VII.10.) KT, 405/2009.(VIII.25.)

Részletesebben

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK..../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK..../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK.../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 (1) bekezdésében

Részletesebben

Kulturális, Sport és Turisztikai Központ

Kulturális, Sport és Turisztikai Központ Alapító okirat a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ,, szamara Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXrx.

Részletesebben

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. Költségvetési alapokmánya. 2008. évre

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. Költségvetési alapokmánya. 2008. évre A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum Költségvetési alapokmánya 2008. évre Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium Szektor: 1051 Cím / alcím: 300 PIR törszszám: 329134 Intézmény

Részletesebben

JAVASLAT. Intézményi alapító okirat módosítására

JAVASLAT. Intézményi alapító okirat módosítására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-172 /2012. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Intézményi alapító

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat a Corvin Művelődési Ház alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros főjegyzője 2011. október

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2011. január 27-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2011. január 27-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2011. január 27-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/2011. (I.27.) Határozata a Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (IV. 02.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (IV. 02.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (IV. 02.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Bököny Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a helyi közművelődési

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/1999.(X.29.) rendelete a 16/2004.(IV.30.) és az 5/2009. (III.02.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege az Önkormányzat művelődési

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 6/2015.(I.29.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a között létrejött Együttműködési

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-19/2013. Tárgy: Kiszombori Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Mell.:

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Rövid neve: EESZI Törzsszáma: 638089 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 2. 3.)

Részletesebben

5/2010. sz. Szabályzat PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK

5/2010. sz. Szabályzat PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK 5/2010. sz. Szabályzat PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta: - Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 158/2010. (VIII. 03) számú határozatával,

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus ALAPÍTÓ OKIRATA. Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus

A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus ALAPÍTÓ OKIRATA. Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. -ának (2) bekezdésében

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG ÜGYRENDJE HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 6-TÓL SOPRON 2015 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 2. A Műszaki Igazgatóság adatai... 3 3. A Műszaki Igazgatóság

Részletesebben

Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Rábaközi Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szervezeti és Működési Szabályzat a fenntartó 2013. szeptember

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Dunavarsány Város Önkormányzat Erkel Ferenc

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Sass Bulcsú Ferenc E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás

Részletesebben

Házi Segítségnyújtó Szolgálat

Házi Segítségnyújtó Szolgálat Házi Segítségnyújtó Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat 2015 Jóváhagyta Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Képviselő-testülete a../2015. (V.28.) határozatával 2015. május 28.

Részletesebben

a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására

a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2328 /2015. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3 ÉS AZ 56/2012. (XI. 30.) 4 RENDELETTEL

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 27/2004. (VIII.23.) Kt. számú rendelettel módosított 35/2003. (XI.26.) Kt. számú rendelete a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben Ercsi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 200-4/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára 12-13. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára Tisztelt Képviselő-testület! Jogszabályi változások miatt indokolttá vált az Önkormányzat által alapított intézmények alapító okiratainak

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Návay Lajos Általános Iskola Rövid neve: NLAI Törzsszáma: 638090 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. 3.) Az intézmény

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Reprezentációs kiadások szabályzata Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes visszavonásig A Budapesti Módszertani

Részletesebben

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.), AZ 55/2008. (X. 31.) ÉS A 42/2009. (IX. 30.) RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER

Részletesebben

A Honvéd Sportrepülő Egyesület

A Honvéd Sportrepülő Egyesület A Honvéd Sportrepülő Egyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2005. I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása A Honvéd Sportrepülő Egyesület (továbbiakban: Sportegyesület) a sportról szóló

Részletesebben

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum ALAPÍTÓ OKIRATA. Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum ALAPÍTÓ OKIRATA. Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. -ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás

Részletesebben

1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől

1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől 1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől Rövidítések: -felelős, E- együttműködik, J-javaslatot tesz, Ell ellenőriz, előkészítési feladatok szürke mező az egész intézményhálózatra

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 192/2014.(XII.11.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a Fegyverneki Nemzetiségi

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. alapító okirata

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. alapító okirata XX/1130/5/2010. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2) bekezdésében, az államháztartás

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2015. (VI.29.) KT. sz.

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 1 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint a nemzetiségi jogokról

Részletesebben