Antiókhiai gyülekezetek építése Térséget kormányzó apostoli gyülekezetek jellemzıi John Eckhardt

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Antiókhiai gyülekezetek építése Térséget kormányzó apostoli gyülekezetek jellemzıi John Eckhardt"

Átírás

1 Antiókhiai gyülekezetek építése Térséget kormányzó apostoli gyülekezetek jellemzıi John Eckhardt Ahhoz, hogy olyan gyülekezetet plántáljuk és neveljünk fel, amely - természetében, - struktúrájában, - életvezetésében és - szolgálatában az antiókhiaihoz hasonlít, ahhoz apostoli bölcsesség szükséges. A legtöbb pásztor, akivel találkoztam, azt gondolta, hogy antiókhiai típusú gyülekezetet épít, azonban nem ez az építkezés modellje valósult meg szolgálata nyomán, hanem az elızı generációk öröksége szerinti rossz minta, az ún. 'áldás-modell'. Az antiókhiai gyülekezet az apostoli gyülekezet modellje. A jeruzsálemi volt az elsı, apostolok által kormányzott gyülekezet, de a Szent Szellem fókusza az antiókhiai gyülekezetre is átkerült. Antiókhiából indult el ugyanis Barnabás és Pál, majd a késıbbiekben Pál és Silás szolgálata. Az antiókhiai gyülekezet olyan szellemi központtá vált, ahonnan nemzetekre hatást gyakorló apostoli csapatok indultak el. Isten olyan apostoli munkát indított el Antiókhiában, amely stratégiai gyülekezetek alapítását eredményezte. A korinthusi, a filippibeli, a kolossebeli, az efézusi és a thesszalonikai gyülekezet egyaránt az antiókhiai gyülekezetbıl kiinduló munka eredményeként jött létre. Az antiókhiai gyülekezet egy térséget kormányzó apostoli gyülekezetet képvisel. Olyan gyülekezetet, amely terhet visel a nemzetekért és a Nagy Küldetés teljesítésére fókuszál. Ez a gyülekezet egyedülálló a tekintetben, hogy képes betölteni Isten tervében a stratégiai gyülekezet szerepét. Ha egy helyi gyülekezetnek megvan ez a képessége, akkor befolyást fog gyakorolni a fennhatósága alá tartozó területekre, régiókra. A modellek azért fontosak, mert adnak egy mintát, amelynek nyomán építkezhetünk. Vigyáznunk kell arra, hogy ne emberi tradíciók, hanem bibliai minták alapján építkezzünk. Az apostoli gyülekezetek a gyülekezetek prototípusai, olyan modellek, amelyek tükrözik az Isten által a mennybıl rendelkezésre bocsátott példákat és mintákat. Minden generációnak szüksége van olyan modellekre, amelyek hatást gyakorolnak arra az adott generációra. Ezek a gyülekezetek kijelentés által épülnek fel. Az apostolok pedig bölcs építık (1 Kor. 3,10.), akik nem a sokak által követett emberi minták, hanem kijelentés alapján építkeznek. Jonathan David a következıt állítja: "Apostoli bölcsesség kell ahhoz, hogy olyan gyülekezetet plántáljuk és neveljünk fel, amely természetében, struktúrájában, életvezetésében és szolgálatában az antiókhiaihoz hasonlít." Az antiókhiai gyülekezet

2 tizenkét jellemzıjét szeretném a továbbiakban ismertetni. Ha ez a tizenkét jellemvonás megtalálható egy helyi gyülekezetben, akkor az hatást fog gyakorolni a generációjára. Ezek olyan állandó tényezık, amelyeknek minden generációban meg kell lenniük. Bizonyos dolgok idırıl idıre változnak, de az állandó tényezık ugyanazok maradnak. 1. Áttörı hívık "Azok tehát, akik eloszlottak az üldözés miatt, mely Istvánért támadott, eljutottak Fenicziáig, Cziprusig és Antiókhiáig, senkinek nem prédikálván az Igét, hanem csak a zsidóknak. Voltak azonban közöttük némely ciprusi és cirénei férfiak, kik mikor Antiókhiába bementek a görögöknek kezdték el hirdetni az Úr Jézust." Apcsel Az antiókhiai gyülekezetet olyan hívık indították el, akik Jeruzsálembıl szóródtak szét. Mikor Antiókhiába érkeztek, engedelmeskedtek a Szent Szellem vezetésének és a görögök felé kezdtek el szolgálni. Eddig a pontig az evangéliumot elsısorban a zsidóknak hirdették, de azzal, hogy a görögöknek is elkezdték hirdetni, áttörtek egy kulturális korlátot, és nagy sikert arattak. Ezért nevezzük ıket áttörı hívıknek. Az áttörés egy akadály vagy korlát legyızését, illetve ledöntését jelenti, és ezáltal jelentıs sikert eredményez, amely további fejlıdést tesz lehetıvé; pontosan úgy, ahogyan a technológia területén. Minden egyes áttörés a további elırehaladást készíti elı. Az áttörés Krisztus egész teste számára nyereség és a fejlıdés lehetıségét biztosítja. Ez az antiókhiai gyülekezet alapja. Az áttörı hívıkkel rendelkezı gyülekezetek olyan alapokkal fognak rendelkezni, amelyekre építve át tudnak törni, és be tudnak hatolni különbözı régiókba. Ledöntik a kulturális és vallási korlátokat. Olyan hívıkrıl van szó, akik félelem nélkül engedelmeskednek a Szent Szellem vezetésének még akkor is, ha ez valami új dolog elindulását jelenti. İk az úttörı hívık. Az apostoli kenet úttörı kenet. Isten ELİSZÖR az apostolokat állította be az egyházba. (1 Kor ) Az "elıször" szónak a görögben a "proton" felel meg, ami idıbeli, sorrendbeli, illetve rangbeli elsıséget jelent. Ez a kifejezés tehát egy úttörıt jelöl. Bár az antiókhiai gyülekezetet nem apostolok alapították, a hívık egy jeruzsálemi apostoli közösségbıl jöttek. Apostoli szellemet hordoztak és képesek voltak utat törni és áttörést elérni Antiókhiában. Az úttörı tevékenység egy ismeretlen vagy gazdátlan területre való bemerészkedést jelent letelepedés céljából. Az úttörı hívık mind természetes, mind szellemi értelemben új területekre hatolnak be. Az áttörı hívık olyan hívık, akik ledöntik a kultúra, a tradíció, a vallás és a félelem korlátait. Ledöntik azokat a gátakat, amelyek a legtöbb embert akadályozzák. Nem korlátozzák ıket azok a gondolkodásbeli megrögzöttségek, amelyek visszatartják az embereket attól, hogy útnak induljanak és ismeretlen területekre hatoljanak be. Nincsenek megkötözve az egyházban uralkodó mentalitás által. Az áttörı hívıket áttörı vezetık vezetik. Az apostoli vezetıkben pedig megmutatkozik a korlátok széttörésére vonatkozó képesség. Kegyelmet kaptak arra, hogy utat törjenek. 2

3 Az üldöztetés és a nézetkülönbségekbıl adódó nehézségek ellenére az igazság és a kijelentés új területére jutnak el, elsıként ragadják meg és hirdetik a helyreállított igazságokat, felpezsdítik és felnevelik a hívık áttörı csoportját. Az antiókhiai típusú gyülekezetek (a továbbiakban: antiókhiai gyülekezetek) áttörı gyülekezetek, amelyek olyan áttörı hívıkbıl állnak, akik hozzá vannak szokva új dolgok kezdeményezéséhez és elindításához. Nem haboznak engedelmeskedni az Úrnak, és oda menni, ahová İ indítja ıket. Nem félnek ledönteni a kulturális, etnikai, nyelvi és vallási korlátokat. Nem lehet ıket korlátozni és egyre nagyobb mértékben teljesítik Isten tervét és célját. Ha antiókhiai gyülekezetet akarsz építeni, azt csak áttörı hívıkkel tudod megvalósítani, olyan emberekkel, akik kitörtek a tradíció és a vallás megszokott sablonjaiból. Az áttörı hívık legyızték azokat az akadályokat, amelyek a legtöbb hívıt visszatartják a korlátok ledöntésétıl. İk az antiókhiai gyülekezetek építıelemei. Jonathan David az antiókhiai hívık alapján az áttörı hívık következı jellemzıit sorolja fel. 1. Isten új megmozdulásainak úttörıi 2. Intenzív nyomás alatt is tudnak dolgozni 3. Kompromisszum nélkül cselekszenek 4. Progresszív kijelentésben járnak 5. Tekintély alatt járnak 6. Azért dolgoznak, hogy hatást gyakoroljanak a társadalomra 2. Evangelizáció Azzal, hogy engedelmeskedtek a Szent Szellemnek a görögök felé való szolgálat tekintetében, a hívık egy új evangelizációs kampány közepén találták magukat, amelyben a hangsúly azon volt, hogy Isten Királyságát az evangelizáció útján terjesszék ki. Az antiókhiai gyülekezeteknek evangelizációs alapjuk is van. Ezekben a gyülekezetekben erıs az evangelizáció szelleme. Ezt én Áttörı Evangelizációnak hívom. Ez a területekre történı behatolásra és emberek új csoportjainak elérésére vonatkozó szellemi képesség. A Nagy Küldetés nem teljesíthetı evangelizáció nélkül. Annak ellenére, hogy a nagy küldetés apostoli küldetés, azt az evangelizáció nélkül nem lehet teljesíteni. Fülöp az evangélista újszövetségi mintája. Samáriába ment és Krisztust hirdette. Démonokat őzött és betegeket gyógyított. (ApCsel 8.) Fel tudta nyitni Samária városát. Egy jeruzsálemi apostoli közösségbıl indult el. Az áttörı evangelizáció az antiókhiai gyülekezetek egyik jellemzıje. Áttörik a szokásos korlátokat és mintákat, amelyek korlátoznák az evangelizációt. Képesek elérni a még el nem ért embereket. Az áttörı evangelizáció megérinti azokat az embercsoportokat, akiken korábban átnéztek, akiket mellıztek, vagy akikkel egyszerően nem foglalkoztak. 3

4 Az antiókhiai gyülekezetek szemtanúi lesznek evangélista csoportok elindulásának. Ez az ajándék, szolgálat felismerhetı az antiókhiai típusú gyülekezeteknél, melyeknek vérében van az evangelizáció, a szellemi DNS-ük részét képezi. Az evangelizáción nınek fel, abban élnek. Ezek a gyülekezetek az áttörı evangelizációtól jönnek lendületbe. Nyitottak arra, hogy a Szent Szellem új területekre és emberek új csoportjaihoz vezesse ıket. Nincsenek egy bizonyos embercsoportra korlátozva. Nem néznek keresztül a saját városaikban élı embercsoportokon, hanem stratégiát dolgoznak ki ezeknek az embereknek az elérésére. Minden közösségben kialakítanak egy támaszpontot. 3. Apostoli közremőködés "Elhatott pedig a hír ı felılük a jeruzsálemi gyülekezet fülébe; és kiküldték Barnabást, hogy menjen el egész Antiókhiáig." ApCsel Az antiókhiai gyülekezetek azok, amelyek hajlandóak APOSTOLI KÖZREMŐKÖDÉST elfogadni. Rögtön az antiókhiai gyülekezet megalapítása után a jeruzsálemi gyülekezet kiküldte Barnabást, aki egy bátorító személyként azért jött, hogy az új gyülekezetet buzdítsa. Barnabásnak a jeruzsálemi gyülekezet által történı kiküldése az apostoli közremőködést mutatja be. Az apostoli közremőködés megerısíti a helyi gyülekezeteket. Ha a gyülekezetek tisztelik és megbecsülik a "kiküldötteket", akkor részesednek a kiküldött személyen lévı kegyelembıl. Az apostoli közremőködés a megfelelı alapok lefektetésével segíti a gyülekezeteket a növekedésben. Az egyház az apostolok és a próféták alapkövén épül fel. (Efézus 2.20.) A frissen megtért hívık Antiókhiában megkapták a növekedéshez és a szellemi fejlıdéshez szükséges alapokat. Az új gyülekezeteknek bátorításra van szükségük. A Barnabás név azt jelenti: "vigasztalás fia". Barnabás egy bátorító volt, aki segített megerısíteni és bátorítani a frissen megtérteket. Az ı érettsége kellett az új munkához. Jó ember volt, tele Szent Szellemmel és hittel. Azok a gyülekezetek, amelyeknél hiányzik az apostoli közremőködés, gyakran gyengék és éretlenek maradnak. Az antiókhiai gyülekezet is az érett szolgálati ajándékok közremőködése miatt kezdett el olyan gyorsan fejlıdni. Mind természetes, mind szellemi szinten elkezdett növekedni és egy folyamatos szellemi lendület szabadult fel. Az apostoli közremőködés az apostoli és prófétai ajándékok, valamint az apostoli csapatok látogatása által valósul meg. Ezek a felkent ajándékok megerısítik, éretté teszik a hívıket és bevezetik ıket az érettségnek egy olyan szintjére, amelyet szükséges elérni ahhoz, hogy hatást és befolyást gyakoroljanak a távolabbi régiókra. 4

5 4. Kegyelem 5 "Ki mikor oda jutott és látta az Isten kegyelmét, örvendezett; és inti (bátorítja) mindnyájukat, hogy állhatatos szívvel maradjanak meg az Úrban." ApCsel Az antiókhiai gyülekezetek a kegyelem gyülekezetei. A kegyelem ezeknek a gyülekezeteknek a védjegye. Barnabás észrevette az antiókhiai gyülekezeten lévı kegyelemet. A kegyelem Isten különleges bánásmódjának a megnyilvánulása, amivel áldások járnak együtt. Ha ez a kegyelem megnyilvánul egy gyülekezeten, akkor az növekedni fog és áldásul szolgál majd sokaknak. A kegyelemben járó gyülekezetek nem szőkölködnek a kegyelmi ajándékok terén. (1 Kor. 1.7.) Ezek a gyülekezetek a szellemi ajándékok sokaságával rendelkeznek, ami magában foglalja a Szent Szellem ajándékait és a szolgálati ajándékokat is. Az ilyen gyülekezeteknek elhívása és felhatalmazása van arra, hogy megáldják az embereket. A kegyelmet Isten nem cél nélkül adja, hanem arra, hogy akik kapják, azok áldásul szolgáljanak másoknak. Városokat, régiókat és nemzeteket tud megérinteni az a kegyelem, amely egy gyülekezeten megnyilvánul. Van olyan kegyelem, amely - prédikálásra, - tanításra, - prófétálásra adatik (kijelentés ajándékai). Van olyan kegyelem is, amely - Isten terveibe és céljaiba enged betekintést és ezekre vonatkozóan ad kijelentést. A nagy kegyelemmel rendelkezı gyülekezeteknek nem szabad ezt magukra pazarolni, hanem Isten sokrétő kegyelmének sáfáraiként olyan sok embernek kell ezt a kegyelmet továbbadni, szétosztani, amennyinek csak lehet. Az antiókhiai gyülekezet sok nemzet számára nagy áldás forrásává vált. Antiókhiából gyülekezetek alapítására és más városok megáldására adott apostoli kegyelem áradt szét. Róma, Korinthus, Efézus, Filipppi és Thesszalonika is élvezte az Antiókhián lévı kegyelem gyümölcsét. Vajon hány régió, illetve nemzet profitál a mi gyülekezetünkön lévı kegyelembıl? Amilyen mértékő kegyelemben részesült egy gyülekezet, olyan mértékben kellene áldásul szolgálnia mások számára. Aki sokat kapott, attól sokat várnak el. Akinek van, annak adatik. Ezek a királyság törvényei. Isten céljai kegyelem által valósulnak meg, a kegyelem biztosítja a gyülekezetek számára azt a képességet, hogy rendkívüli dolgokat vigyenek véghez. Az antiókhiai gyülekezetek az ajándékkal megáldott szolgálatok bıségét fogják élvezni, szellemi mágnesként vonzzák majd az öt fı szolgálati ajándékot és a gyülekezeteken belül is szolgálatok fognak felnıni.

6 A sok ajándékra tekintettel azonban szükséges, hogy legyen egy struktúra az antiókhiai gyülekezetekben az ajándékok támogatására és elindítására. Ennek az egyik módja csapatok kialakítása és elindítása. 5. Csapat szolgálat "Elméne pedig Barnabás Tárzusba, hogy felkeresse Saulust, és rátalálván, elvivé ıt Antiókhiába. És lın, hogy ık egy egész esztendeig forgolódtak a gyülekezetben, és tanítottak nagy sokaságot; és a tanítványokat elıször Antiókhiában nevezték keresztyéneknek." (Apcsel ) Miután Barnabás Antiókhiába érkezett látta a gyülekezeten lévı kegyelmet, Tárzusba ment Pálért. Ismerte a Pál életén mőködı kegyelmet és biztatta ıt, hogy jöjjön Antiókhiába. Barnabás és Pál szoros kapcsolatba került az antiókhiai gyülekezettel és egy csapatként szolgáltak ott. Így alakították ki Antiókhiában a csapat-koncepciót. Barnabás és Pál késıbb egy csapatként indultak el Antiókhiából. Az apostoli szolgálat csapat-szolgálat. Egy apostolokból, prófétákból és tanítókból álló csapat átütı erejő hatást gyakorol egy gyülekezet szellemi állapotára. Amikor Jézus eljött és szolgált, akkor egy csapatot győjtött maga köré. Tizenkét embert rendelt arra, hogy Vele legyen. İ alakította ki a csapat-koncepciót és ezzel az áttörı szolgálat mintáját hagyta ránk. Barnabást és Sault prófétákként és tanítókként azonosítjuk, akik a szentek felépítése céljából csapatként munkálkodtak együtt Antiókhiában. Az antiókhiai gyülekezeteket csapat-szolgálatok építik fel. A felkent szolgálatok csoportja építi fel a szenteket. Vannak helyi csapataik, és ha szükséges, hoznak apostoli csapatokat is az építéshez. A gyülekezetet ugyanis nem lehet egyetlen személy ajándéka által felépíteni. A szemünk elıtt zajlik az eltolódás a pásztorközpontú szolgálattól - ahol egy pásztor végzi el a szolgálat nagy részét - az apostolközpontú szolgálat felé, ahol viszont munkások csapata együtt építi a gyülekezetet. Apostolok és próféták együtt munkálkodnak az alapok lefektetésén. Ez a két ajándék egy erıteljes csapatot alkot, amely képes az Isten terveivel és céljaival kapcsolatos kijelentést felszabadítani a gyülekezetben. (Efézus 3.5.) Az apostolok és a próféták erıben és tekintélyben mőködı kormányzati ajándékok, akiknek megvan az erejük és a tekintélyük a gyomláláshoz, az irtáshoz, a pusztításhoz, a romboláshoz, az építéshez és a plántáláshoz. (Jer. 1.) Az antiókhiai gyülekezetek olyan csapatokat építenek fel, amelyeket ki lehet küldeni a nemzetekhez. Azért épülnek fel az apostoli és a prófétai csapatok a gyülekezeten belül, hogy aztán útnak induljanak, és hatást gyakoroljanak azokra a régiókra, ahova küldettek. Egy antiókhiai gyülekezet tagjai megértik a szolgálat csapat-koncepcióját. Testületi látásuk és céljuk van. Megértik, hogy egy személy nem tudja egyedül megtenni. Nem féltékenyek és nem ijednek meg és féltékenyek más ajándékaira. Az együttmőködés és az egység szelleme van az antiókhiai gyülekezetben. 6

7 Fel fognak épülni az apostoli, prófétai, evangélista, pásztori, tanítói, ima-, dicsıítı és imádó, valamint szabadító csapatok. Ezek a csapatok megadják az antiókhiai gyülekezeteknek a képességet arra, hogy megáldjanak városokat, régiókat és nemzeteket. Az antiókhiai gyülekezet nem egy egyszemélyes mutatvány, hanem egy közös cél érdekében együttmőködı, felkent vezetıkbıl álló csapat. 6. Tanítás Az antiókhiai gyülekezetek tanítói központok is egyben. Barnabás és Saul egy egész éven át csapatként tanítottak együtt Antiókhiában. Erıs IGEI alap nélkül a gyülekezetek nem lesznek elég erısek az áttöréshez. Mindenhez, amit teszünk, Isten Igéje ad alapot. Az antiókhiai hívık a tudás emberei, akik nem járatlanok Isten Igéjében. Tanítják és állandó jelleggel tanácsolják ıket. Az antiókhiai gyülekezet a tanítói szolgálaton keresztül erısödött meg. Egy antiókhiai gyülekezetben elfogadják és tisztelik a tanítókat. A tanítói ajándék is kormányzati ajándék. Az 1 Kor harmadikként említi. Tekintély adatott a szentek képzésére, a tudás átadására. Ezt a tekintélyt és kegyelmet az egyházban tiszteletben kell tartani és helyet kell adni a tanítónak, hogy szolgáljon. A tanítói szolgálat az antiókhiai gyülekezet egyik jellemzıje volt. A tanítók a prófétákkal együtt szolgáltak. (ApCsel 13.1.) Egy antiókhiai gyülekezetben a tanítók a presbitérium részét kell, hogy képezzék. Együtt szolgálnak az apostolok és próféták többi kormányzati ajándékával. Képezik a frissen megtérteket. A tanítás magában foglalja a képzést, a nevelést, a felvilágosítást, az alapozást, a magyarázást, a tisztázást és az értelmezést. Ez különösen a frissen megtérteknek fontos, akikben sok kérdés merül fel, amikor az evangélium igazságaival szembetalálják magukat. Az antiókhiai gyülekezetek alapelveket és mélyebb igazságokat egyaránt tanítanak. A tanítás apostoli. A gyülekezeteknek apostoli tanításon kell felépülnie. A tanítás az antiókhiai gyülekezetekben az apostoli és prófétai kijelentésbıl táplálkozik és magas szintő, amibıl sok hívı nyer képességet mások tanítására. A tanítói kenet kettıs mértéke nyilvánul meg a tanítók közösségében és a tanító hívıkben. Az antiókhiai hívık olyan tanítókká válnak, akik képesek másokat is képezni. Mintahívık lesznek, akik képesek magyarázni az írásokat és megvédeni az igazságot. Azért tanulnak, hogy Isten elıtt becsületesen megálljanak, mint oly munkás, aki szégyent nem vall, aki helyesen hasogatja az igazságnak beszédét. (2 Tim ) Ez egy apostoli rendelkezés. A tanulás olvasást, ismétlést, megtanulást, kutatást és elmélkedést jelent. Az antiókhiai gyülekezetek olyan helyek, ahol elımozdítják Isten Igéjének a tanulmányozását. 7

8 7. Jótékonyság (Adakozás) 8 Felkelvén pedig egy azok közül, név szerint Agabus és megjelenté a Lélek által, hogy az egész föld kerekségén nagy éhínség lesz; amely meg lett Klaudius császár idejében. A tanítványok pedig elhatározták, hogy a szerint, amint kinek-kinek közöttük módjában áll, küldenek valamit segítségül a Júdeában lakozó atyafiaknak: Amit meg is cselekedtek, elküldvén a vénekhez Barnabás és Saulus keze által. ApCsel Az antiókhiai gyülekezet prófétai szolgálatot kapott. Megbecsülték a próféta szolgálati ajándékát és elfogadták az Agabus által közvetített üzenetet, ami egy Júdeában bekövetkezendı éhínségrıl szólt. Az antiókhiai gyülekezet a jótékonyságot gyakorló gyülekezet volt, amely rendelkezésre bocsátotta az anyagi eszközeit és segítséget nyújtott Júdea gyülekezeteinek. Az apostoli anyagi segítségnyújtás egy újabb jellemzıje egy antiókhiai típusú gyülekezetnek. Van egy apostoli megbízatás a szegények megáldására. Ez látható Pál szolgálata során, amikor elfogad adományokat Jeruzsálem szegény szentjei számára. Az apostoli gyülekezeteknek meg kellene érinteni a szegény nemzeteket és szolgálni kellene a szükségben lévık felé. Az antiókhiai gyülekezetek adakozó gyülekezetek. Az adásra is adatott ugyanis apostoli kegyelem. Ezekben a gyülekezetekben mindennaposak a természetfeletti adományok, megtapasztalható a bıkezőség szelleme. Az ott tapasztalható nagy kegyelem bıkező adakozásban nyilvánul meg. (ApCsel 4.33.) A jótékonyság kedvességet, jóságot, jóakaratot, könyörületet és emberséget jelent. Az antiókhiai gyülekezetek megosztják a vagyonukat a szegényekkel, különösen a más régiókban és nemzetekben lévı szegényebb hívık felé szolgálnak. A jótékonyság ajándékot, adományt, hozzájárulást jelent. Jótékonykodni pedig annyit jelent, mint önzetlennek, jószívőnek, nagylelkőnek, könyörületesnek, bıkezőnek és segítıkésznek lenni. Isten gazdag forrásokkal áldja meg az antiókhiai gyülekezeteket annak érdekében, hogy meg tudjanak áldani másokat. Az apostoloknak és az apostoli gyülekezeteknek kegyelem adatott az anyagi javak megosztására. Az anyagi javak megosztása szétosztást, terítést, osztogatást és ellátást jelent. Ezeket a gyülekezeteket a természetfeletti adakozásról lehet felismerni. 8. Prófétai szolgálat "Ez idıtájban pedig menének Jeruzsálembıl Antiókhiába próféták. Valának pedig Antiókhiában az ott levı gyülekezetben némely próféták és tanítók." ApCsel ; 13.1.

9 Az antiókhiai gyülekezetek tisztelik és elfogadják a prófétai szolgálatot. Az antiókhiai gyülekezetben a prófétai és tanítói kenet domináns ajándékok voltak. Az antiókhiai gyülekezetben egy prófétákból és tanítókból álló csoport szolgált együtt. A prófétai szolgálat megerısíti és megszilárdítja a hívıt. Kijelentést és megújulást hoz a gyülekezetnek. A prófétáknak és tanítóknak ez az egyedi kombinációja biztosította a szükséges atmoszférát az apostoli csapatok elindításához. Mind a próféta, mind a tanító az Úr Igéjét továbbítja. Amikor az Úr Igéje erıs egy helyi gyülekezetben, akkor megteremti az atmoszférát Isten céljainak és terveinek a felszabadulásához. Az antiókhiai gyülekezetek prófétai, tanító gyülekezetek. Amikor próféták és tanítók csapatként jönnek össze, készülj fel apostoli megmozdulásra (kiküldésre). Minden helyi gyülekezet részét kell, hogy képezzék a próféták. Azt a parancsot kaptuk, hogy hagyjuk a prófétákat szólni. (1 Kor. 14.) Az antiókhiai gyülekezetekben lesznek próféták és prófétikus emberek. A prófétai szó életet hoz. A prófétai közremőködés megırzi ezeknek a gyülekezeteknek a frissességét és az Isten cselekvésével kapcsolatos tisztánlátását. A prófétai szolgálat azért erıs ezekben a gyülekezetekben, mert tisztelik és elfogadják a prófétákat, az emberek pedig megváltoznak a próféták társaságával való érintkezés eredményeként. Mivel a próféták prófétálnak és szolgálnak, Isten Szelleme ráárad azoknak az életére, akik felé szolgálnak. Az emberek új szintekre emelkednek fel, a prófétai szó aktivizálja és elindítja ıket az elhívásuk felé. Az üzenet kreatív és felszabadítja Isten terveit és céljait. A próféták az apostolokkal együtt kijelentést hoznak a gyülekezetbe (Efézus 3.5.), és alapokat fektetnek le (Efézus 2.20.). Az antiókhiai gyülekezetekben erıs alapokkal és kijelentéssel rendelkezı hívık lesznek, akiknek a prófétai szolgálat eredményeként betekintésük lesz Isten terveibe és céljaiba. 9. Pluralitás a vezetésben (Presbitérium) "Valának pedig Antiókhiában az ott levı gyülekezetben némely próféták és tanítók: Barnabás és Simeon, ki hivattatik vala Nigernek, és a Czirénei Luczius és Manaen, ki Heródessel, a negyedes fejedelemmel együtt neveltetett, és Saulus." ApCsel Figyeld meg a vezetıi összetételt Antiókhiában. Az antiókhiában található csapat egyedi volt. A vezetıi csapatukban voltak szakértık, magas rangú tisztségviselık és erıs szolgálati ajándékok. Barnabás lévita pap volt, míg Saul a judaizmus terén volt magasan képzett. Manaen Heródes, a negyedes fejedelem udvarában nıtt fel. Simeont pedig Nigernek hívták, ami annyit jelent: fekete. Amerikában, mi egy multikulturális társadalomban élünk. Városaink jelentıs része világváros, amelyekben a kultúrák különbözı összetétele érintkezik egymással. A sokszínőség megszokott. Antiókhia tehát azt a gyülekezetet mutatja be, amely nem 9

10 alkalmaz származáson vagy bırszínen alapuló hátrányos megkülönböztetést. Az antiókhiai vezetés egy Isten Királyságát képviselı multikulturális mixet reprezentál. Egy antiókhiai gyülekezetben elfogadják, ha egy ember életén kenet van és tisztelik az ajándékát. Az ilyen embereknek teret biztosítanak arra, hogy belépjenek az elhívásukba és tanítják ıket a kulturális korlátaiknak a legyızésére. Nem testi módon, hanem szellemben ítélik meg ıket. Ezeket az embereket nem tartja vissza a bizonytalanság és a vezetés elıítélete, a kulturális elıítéletek pedig az egység és a szeretet szelleme által omlanak össze. Az apostoli gyülekezetek inkább az ajándékuk és a jellemük, mintsem egy adott rasszhoz vagy kultúrához tartozás alapján fogadják el az embereket. A rasszizmus és a hátrányos megkülönböztetés szelleme meg van törve egy antiókhiai gyülekezetben. Az embereket ezekhez a gyülekezetekhez a bennük tapasztalható kenet és apostoli szellem vonzza. Királyi gyülekezetek lévén a legkülönbözıbb származású embereket vonzzák majd, bemutatva Isten Királyságát, amely a mi egyedi kultúránk és embercsoportjaink fölött áll. Az antiókhiai gyülekezetek olyan helyek, ahol az emberek képzésben részesülhetnek és vezetıkként léphetnek tovább. Egy antiókhiai gyülekezetben vezetıket képeznek, akiket gyorsan felnevelnek. Barnabás és Pál antiókhiai szolgálata során láthatunk is egy vezetıi csoportot gyorsan felnıni. Az embereknek ugyanis kihívást jelent az, hogy gyorsan felnıjenek és belépjenek az elhívásukba. Elvárják ezektıl az emberektıl, hogy beteljesítsék az elhívásukat és engedelmeskedjenek az Úrnak. Az antiókhiai gyülekezetekben felismerik az összes ajándékot, minden ajándék és szolgálat fontosságáról kijelentésük van. Az antiókhiai gyülekezetek vezetésében megtalálható továbbá a pluralitás is. Ez az, ami erıt ad ezeknek a gyülekezeteknek. Nincsenek ugyanis lekorlátozva egy vagy néhány ajándékra. Megértik a sokszínőségben és a bıségben rejlı áldást. Antiókhiában egy prófétákból és tanítókból álló csoport egy erıs apostoli megmozdulást indított el. Ez tehát a kulcs az egész földet átölelı erıs apostoli megmozdulások elindításának. 10. Szolgálat az Úrnak "Mikor azért azok szolgálának az Úrnak és böjtölnek." ApCsel Az antiókhiai gyülekezetet az Úrnak való szolgálat jellemzi. Az imádás szelleme van ezekben a gyülekezetekben. Az imádás felszabadítja a prófétálás szellemét (Jel ), megteremti az Isten hangjának meghallásához szükséges atmoszférát. A böjtölés során kifejlıdik a Szent Szellem iránti érzékenység. A böjt az egyén megalázkodásának a bibliai módja (35. zsoltár). Ahogy megalázzuk magunkat, kegyelmet kapunk. Bár az antiókhiai gyülekezet a kegyelem gyülekezete volt, a böjtölés és az Úrnak való szolgálat által még több kegyelmet kaptak. Apostoli kegyelem áradt ki, ami egy kiküldésre adott kegyelem volt. Meghallották Isten hangját és a legjelentısebb szolgálóik közül kettıt apostoli szolgálatra küldtek ki. 10

11 A böjtölés és az ima mindig is az Úrnak való szolgálat egyik módja volt. Anna sok éven át szolgált az Úrnak ily módon. (Lukács ) Az ı szolgálata a Messiás megjelenésének a részét képezte. Anna az Izrael és az egész világ számára szóló szabadítás megvalósulásának a része volt. Azok a gyülekezetek, amelyek böjttel és imával szolgálnak az Úrnak, az új szolgálatok létrejöttének részét fogják képezni. Azáltal, hogy próféták és tanítók az Úrnak szolgáltak és böjtöltek, Barnabás és Pál apostoli szolgálata elindult. Az Úrnak való szolgálat fontos az antiókhiai gyülekezetekben. Szolgálni annyit jelent, mint várni. Azok, akik az Úrra várakoznak, erejük megújul. Az antiókhiai hívık az Úr vezetésére várnak. Engedelmességük az Úr hangjának a meghallásából származik. Érzékenyek Isten hangjára. Féltve szeretik az Úr hangját és felismerik az Úrnak való szolgálat fontosságát. 11. Ima és böjt "Akkor, miután böjtöltek és imádkoztak, és kezeiket rájuk vetették, elbocsátották ıket." ApCsel Az ima az apostolság erıforrása. Az ima szabadítja fel az apostoli kenetet. Az ima indítja Istent arra, hogy munkásokat "küldjön" az aratásba. Az apostolok az imára és az Ige szolgálatára adták át magukat. (ApCsel 13,3.) Az antiókhiai gyülekezetek szünet nélkül imádkoznak. (1 Thessz ) Erısek a testületi imában. (ApCsel 4.31.) Tusakodnak az imában. (Kol ) Szellemmel és értelemmel imádkoznak. (1 Kor ) A böjtölés is az apostoli szolgálat része. (2 Kor ) A böjtölés az alázat cselekedete. Ez annak a szellemben történı kihirdetése, hogy teljesen Istentıl függünk. A küldöttek a küldıtıl függnek. Erejük és tekintélyük a küldıtıl származik. Az antiókhiai gyülekezetek az imádkozás házai, az ima és a közbenjárás erıs bázisai. Az ima és a böjt az apostoli szolgálat erıforrása. Ezek természetfeletti fegyverek, amelyek lerombolják a sötétség erıdítményeit. A vezetés (a vének) is az ima és a böjt által választatnak ki. Hatalmas erı és kenet szabadul fel az imán és a böjtön keresztül. Egy antiókhiai gyülekezetben az erı és a kenet szintje az imának és a böjtnek köszönhetıen magas. A vezetés elkötelezett az imádkozással és a böjtöléssel kapcsolatban. Ennek eredményeként a jelek és a csodák folyamatosan megnyilvánulnak. Az ima és a böjt az egyik módja a nehéz területek feltörésének. Ez egy olyan alapzat, amelyen erıs szolgálatok épülnek fel. A böjt megadja az antiókhiai gyülekezeteknek a régi romok megépítésére való képességet. Sok generáció alapjait lerakják. A romlás építıivé és az ösvények megújítójává válnak, hogy ott lakhassanak. (Ézsaiás ) 11

12 12. Kiküldı gyülekezet 12 "Akkor, miután böjtöltek és imádkoztak, és kezeiket rájuk vetették, elbocsájtják ıket." ApCsel Antiókhiában a próféták és a tanítók engedelmeskedtek a Szent Szellemnek, és apostoli csapatként kiküldték Barnabást és Pált. Az antiókhiai gyülekezet egy küldı gyülekezet. Az apostoli emberek és gyülekezetek a küldés és a küldetésben történı részvétel koncepciója körül forognak. Antiókhia egy apostoli csapatok felépítésére és kiküldésére szolgáló apostoli missziós bázissá vált. A gyülekezetek plántálására és felépítésére vonatkozó bibliai minta apostoli csapatokon keresztül valósul meg. A helyi gyülekezetek az apostoli csapatok által nyerik el azt a képességet, hogy a saját régiójukon túlmenıen más régiókat és nemzeteket is elérjenek. A képesség birtokában aztán képesek hatást gyakorolni más régiókra és térségekre. Anitókhiában tehát megvolt ez a kulcs, ami szükséges volt a korinthusi, efézusi, thesszalonikai és filippibeli stratégiai gyülekezetek megalapításához. Ezek a gyülekezetek szép sorban kormányzó gyülekezetek lettek, amelyek hatással voltak más régiókra és térségekre. Egy gyülekezet sikerét ugyanis nemcsak abban kell mérni, hogy hány ember csatlakozik hozzá, hanem abban is, hogy hány embert küld ki. Antiókhiában megtalálható ez a küldésre összpontosító felfogás, annak megértésével együtt, hogy Nagy Küldetés teljesítéséhez szükség van emberek kiküldésére. Az Atya küld. Jézus küld. A Szent Szellem küld. Az egyház küld. A küldés Isten stratégiájának része és az egyház stratégiájának a része is kellene, hogy legyen. Az apostoli szellem küldı szellem. Az antiókhiai gyülekezetek pedig kidolgoznak majd egy stratégiát apostoli csapatok felépítésére és kiküldésére. Az antiókhiai gyülekezetekben megvan ez a "küldı" mentalitás. Nem próbálják az összes ajándékot és kenetet a helyi gyülekezeten belül tartani. Gyorsak Isten hangjának meghallására és azoknak a kiküldésére, akiket Isten akar kiküldeni. Olyan állomásokká válnak, amelyek Isten kenetét az egész világra küldik szét. Gyülekezetek jönnek létre és nemzeteket érintenek meg. Az egyik legnagyobb öröm küldıvé válni. Az Atya, a Fiú és a Szent Szellem mind küldık. Ez Isten igazi természete. Az antiókhiai gyülekezeteknek is ez lesz a természete. Mivel az isteni természet részesei, Isten mentalitásával mőködnek majd. Az antiókhiai gyülekezetek tisztában vannak a küldés fontosságával, ezért olyan stratégiájuk van, amely magában foglalja a küldést. Képesek kiterjeszteni a határaikat csapatok nemzetekhez történı küldése által. A kiküldött csapatok pedig a kiküldı gyülekezet tekintélye alatt mőködnek. A helyi gyülekezet imáival és anyagi eszközeivel támogatja ıket. Küldés nélkül ugyanis az egyház nem fogja tudni teljesíteni a Nagy Küldetést.

13 Az antiókhiai gyülekezetek azért a hatásgyakorlás gyülekezetei, mert küldı gyülekezetek. A Szent Szellem útmutatásainak és hangjának engedelmeskedve küldenek ki szolgálatokat. Sikerük az Úr iránt a küldés tekintetében való engedelmességüktıl függ. Nem akadályozzák a küldést. Ezek a gyülekezetek a küldés és a képzés körforgásában mőködnek. Amikor a vezetıik már képzettek és ki vannak küldve, újakat nevelnek fel, hogy helyettesítsék ıket. Ezáltal folyamatos reprodukció valósul meg, ami viszont a Királyság egyik alapelve. Ez az a pontos minta, amelyet Isten ma a helyi gyülekezet számára akar adni. A képzésen, a tanításon, a tanítványságon és a kapcsolatokon keresztül Isten egy nagyobb szolgálat elıkészületeként elkezd a Szent Szellem által felhatalmazni egyéneket. Ez az a természetes fejlıdési útvonala a szellemi dolgoknak. Isten azért küld ki valakit, hogy lehetıvé tegye egy másik személy számára a szolgálat és a vezetés helyére történı belépést. Az antiókhiai gyülekezet dinamikus, erıteljes gyülekezet lévén Isten kegyelmének a bıségében volt. Itt megtalálható volt egy javított modell az Isten Királyságának kiterjesztésére. Mindez legtisztábban az Apostolok Cselekedeteinek 13. fejezetében látható. Ebben a fejezetben Barnabás, Saul és a gyülekezet egy újabb lépést tesznek utazásuk során 13 o o o megépítik azt a típusú gyülekezetet, amelyre Isten vágyik itt kezd az öt fı szolgálat teljességében mőködni, a helyi gyülekezet fejlıdésének támogatásában majd mintát látunk egy gyülekezetalapítási feladattal ellátott 'apostoli team' kiküldésében. Forrás:

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

Vannak ma apostolok és próféták? Írta: Jim Feeney

Vannak ma apostolok és próféták? Írta: Jim Feeney Vannak ma apostolok és próféták? Írta: Jim Feeney Apostolok, próféták, evangélisták, pásztorok és tanítók. Furcsa, de a Biblia nem támasztja azt alá, hogy az Efézus 4.11-ben felsorolt szolgálatokat a mai

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Szolgálati ajándékok helye és szerepe (apostol, próféta, evangélista, pásztor és tanító) Írta: Ron McKenzie

Szolgálati ajándékok helye és szerepe (apostol, próféta, evangélista, pásztor és tanító) Írta: Ron McKenzie Szolgálati ajándékok helye és szerepe (apostol, próféta, evangélista, pásztor és tanító) Írta: Ron McKenzie A mai helyzet Sohasem fogjuk megérteni a szolgálati ajándékokat, ha a jelenlegi gyülekezeti struktúrából

Részletesebben

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson A vezetőfejlesztés jézusi módszere 2 Timóteus 2:2 1) Válassz jól Lukács 6:12-16 1 Timóteus 5:22 Elhívás Jellem Képességek 2) Fektess be időt 12 Egy A három Egy

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12

Tartalomjegyzék. Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12 Tartalomjegyzék Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12 1. Az alapok: Hogyan látja Isten a gyülekezetet? 17 A tanuló gyülekezet 19 A gondoskodó gyülekezet 22 Az istentiszteletre összegyűlt

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

AZ IMA ALKOTÓELEMEI ÉS TARTALMA

AZ IMA ALKOTÓELEMEI ÉS TARTALMA MBS149 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK AZ IMA ALKOTÓELEMEI ÉS TARTALMA Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalomjegyzék I. AZ IMA ALKOTÓELEMEI A. Imádat

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

Vezetés, jellem, hatalom

Vezetés, jellem, hatalom CENTRÁL KÁVÉZÓ - Imareggeli, 2014.07.05. Vezetés, jellem, hatalom Heizer Tamás ht.bcsop@gmail.com www.barnabascsoport.hu Kérdések Releváns-e nem egyházi kontextusban, amit a Biblia tanít a vezetésről?

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Pásztorlevél a Szent Cirill ereklye Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Krisztusban drága testvéreim, a mai vasárnap evangéliumának bevezető mondatai Jézus tanításának fontosságára és

Részletesebben

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 1. fejezet: A gyülekezetnövekedés és az égő vágy........... 7 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK 2. fejezet: Hogyan lehet nagy dolgokat elvégezni

Részletesebben

MÉGIS CSELEKEDETEK ALAPJÁN VAN AZ ÜDVÖSSÉG?

MÉGIS CSELEKEDETEK ALAPJÁN VAN AZ ÜDVÖSSÉG? MÉGIS CSELEKEDETEK ALAPJÁN VAN AZ ÜDVÖSSÉG? SZABADOS ÁDÁM Mi, protestánsok a hitünk egyik sarkalatos igazságának tartjuk, hogy nem cselekedetek alapján van az üdvösség, hanem egyedül hit által, Jézus érdeméért.

Részletesebben

bibliai felfedező B12 Ajánlott további olvasásra: Ézsaiás 7:14 és 9:6 János 1:6-14 2. Korinthus 8:9 1. RÉSz: Egy Fiú születik

bibliai felfedező B12 Ajánlott további olvasásra: Ézsaiás 7:14 és 9:6 János 1:6-14 2. Korinthus 8:9 1. RÉSz: Egy Fiú születik Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. RÉSz: Egy Fiú születik Olvasd el: Lukács 1:26-38;

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

1. Huszonöt ok, amiért megagyülekezetre van szüséged... 7 2. Hogyan mérjük a gyülekezet növekedését?...29 3. Hogyan kaphatod meg a kenetet?...43 4.

1. Huszonöt ok, amiért megagyülekezetre van szüséged... 7 2. Hogyan mérjük a gyülekezet növekedését?...29 3. Hogyan kaphatod meg a kenetet?...43 4. Tartalomjegyzék: 1. Huszonöt ok, amiért megagyülekezetre van szüséged... 7 2. Hogyan mérjük a gyülekezet növekedését?...29 3. Hogyan kaphatod meg a kenetet?...43 4. Mit értünk kenet alatt?...53 5. A kenethez

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

A MESSIÁS MENNYBEMENTELE

A MESSIÁS MENNYBEMENTELE MBS076 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK A MESSIÁS MENNYBEMENTELE Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalomjegyzék BEVEZETÉS I. A MENNYBEMENETEL TÖRTÉNELME

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai A kinyilatkoztatások ajándékai 1. Ismeret, tudás szava 1.

ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai A kinyilatkoztatások ajándékai 1. Ismeret, tudás szava 1. ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai A kinyilatkoztatások ajándékai 1. Ismeret, tudás szava 1. 1Korinthus 12:1-14 A szellemi ajándékokra nézve pedig nem akarom, atyámfiai, hogy tudatlanok legyetek.

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

"COOL KERESZTYÉNSÉG. Halottak szórakoztatása?? ( COOL = laza, szabados, világias, szórakozó; langyos!) Írta: Andrew Strom

COOL KERESZTYÉNSÉG. Halottak szórakoztatása?? ( COOL = laza, szabados, világias, szórakozó; langyos!) Írta: Andrew Strom "COOL KERESZTYÉNSÉG Halottak szórakoztatása?? ( COOL = laza, szabados, világias, szórakozó; langyos!) Írta: Andrew Strom A jól ismert evangéliumi igehirdetı John MacArthur 1993-ban kiadott egy könyvet,

Részletesebben

THE 363 Sáfárság és helyi gyülekezet. Sáfárság területei. Biblikus szabályok a pénzkezeléssel kapcsolatban

THE 363 Sáfárság és helyi gyülekezet. Sáfárság területei. Biblikus szabályok a pénzkezeléssel kapcsolatban Logos-Hungary Keresztény Fıiskola LH-0234 THE 363 Sáfárság és helyi gyülekezet Sáfárság területei Biblikus szabályok a pénzkezeléssel kapcsolatban xy 2007.01.02. 1 Könyvjegyzet: Sáfárság munkacsoport -

Részletesebben

Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL

Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL MBS051 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalom BEVEZETÉS I. ISTEN ATYASÁGA A. A Messiás Atyja 1. Az Atya

Részletesebben

Örömmel adjuk kezébe Ima Mindenkiért kiadványunk mostani, különleges számát.

Örömmel adjuk kezébe Ima Mindenkiért kiadványunk mostani, különleges számát. 2013. NOVEMBER Kedves olvasó, kedves érdeklődő! Örömmel adjuk kezébe Ima Mindenkiért kiadványunk mostani, különleges számát. November 11-e minden évben fontos nap szervezetünk számára, ez ugyanis a Wycliffe

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 1. Különbözı nyelvek nemei

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 1. Különbözı nyelvek nemei ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 1. Különbözı nyelvek nemei Következıkben a különbözı nyelvek nemeinek ajándékáról lesz szó. 1Korinthus 12:7-11 A Szellem mindenkinek ad kijelentést,

Részletesebben

Istennel töltött idő Isten & én Ötletek a személyes áhítathoz Mi a személyes áhítat? Erről már mindent tudok Olvasom a Bibliát és imádkozom! Ennyi? Olvastad ma a Bibliát? Mit olvastál? Hogyan hatott rád?

Részletesebben

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7)

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Az ökumenikus imahét estéin az élő víz forrásához kaptuk a hívó szót. Jézus találkozása és beszélgetése a samáriai

Részletesebben

ADVENT ESTI DICSÉRET

ADVENT ESTI DICSÉRET ADVENT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Megszánva árva népedet, hogy

Részletesebben

A Magyarországon Keresztyén Testvérgyülekezetek

A Magyarországon Keresztyén Testvérgyülekezetek Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar KREHT ETRRW61 Egyházszociológia Elıadó: Dr. Medgyessy László A Magyarországon Keresztyén Testvérgyülekezetek (rövid ismertetés és elemzés) Készítette:

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 A tanulmányokat összeállította: Fürjné Simon Edina, Horváth Sándorné, Korbeák Sándorné, Szabó Attila Tartalom Bevezetés....................................................................................

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Református hittan Évfolyam: 1. _ Heti óraszámú csoport Vizsga típusa: írásbeli Követelmények, témakörök: a szóbeli vizsga tananyaga

Részletesebben

Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY. határozata. egyházkénti elismerés elutasításáról

Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY. határozata. egyházkénti elismerés elutasításáról Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY határozata 1`d% s Hivatala tromán zm : il 5dsij / 2012 FFOR 13, egyházkénti elismerés elutasításáról 1.Az Országgyűlés a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint

Részletesebben

Búzavirág Alapítvány

Búzavirág Alapítvány Búzavirág Alapítvány 3941 Vámosújfalu, Kossuth u 42/A 2011. évi Közhasznúsági jelentés.... Egyéb szervezet vezetıje (képviselıje) Vámosújfalu, 2012. március 31 Alapadatok Név: Búzavirág Alapítvány Székhely:

Részletesebben

Egység- Roland Allen

Egység- Roland Allen Egység- Roland Allen Pál missziós útjára nem egy magányos prófétaként vagy tanítóként volt kiküldve. İt azért küldte ki az egyház, hogy embereket hozzon be a testtel való közösségre. Az ı megtértjei nem

Részletesebben

Mit jelent prófétának lenni?

Mit jelent prófétának lenni? Mit jelent prófétának lenni? Forrás: www.truthortradition.com Írta: Jim Feeney (Ez az írás egy kivonat a Prófécia: A prófétikus kijelentés megértése és alkalmazása címő könyvünkbıl) A prófétikus kijelentés

Részletesebben

Milyen ma egy tudatos vállalkozó?

Milyen ma egy tudatos vállalkozó? Milyen ma egy tudatos vállalkozó? Érdekes lesz ez a kis tanulmány, hiszen sokéves tapasztalataimat próbálom összefoglalni egyetlen cikkben, legalábbis azokat, melyeket a vállalkozók jellemzıivel kapcsolatban

Részletesebben

Székely János: Bibliaismeret

Székely János: Bibliaismeret Székely János: Bibliaismeret Hittankönyv a középiskolák 9. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Mi a Biblia? Vedd, és olvasd! A Biblia isteni eredetének jelei Sugalmazás 02. A Szentírás Isten szava,

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŐ SZEMÉLYEKET FOGLALKOZTATÓ SZERVEZETEK VEZETİINEK FEJLESZTÉSE A HATÉKONYAN MŐKÖDİ VÁLLALAT MENEDZSMENT KIALAKÍTÁSA ÉRDEKÉBEN.

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Énókh egész élete imádság volt. Mindenkor Istennel járt.

Énókh egész élete imádság volt. Mindenkor Istennel járt. 1. Az ima, mint önsajnálat. Káin. 1Móz 4, 13-14 Millyen különös Káin imádsága: megvallja, hogy fél attól, hogy valaki rátalál, megöli. Holott Ábel nemfélt, nem is gondolt arra, hogy testvére fogja életét

Részletesebben

Igazgyöngy Alapítvány. Berettyóújfalu -Told

Igazgyöngy Alapítvány. Berettyóújfalu -Told Igazgyöngy Alapítvány Berettyóújfalu -Told (http://igazgyongy-alapitvany.hu/) Az országban közel 1 millió ember él a szegénységi határ alatt. A Dél- Baranyában, valamint az ország északi és keleti területeinek

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Az integráció, az együttnevelés. Sió László

Az integráció, az együttnevelés. Sió László Az integráció, az együttnevelés lehetıségei Sió László Válaszra váró kérdések Elfogadjuk-e az integráció szükségességét? Kizárólagos eszköznek tekintjük-e az integrációt? Milyen integrációról beszélünk?

Részletesebben

Mark Driscoll: Lelki ajándékok

Mark Driscoll: Lelki ajándékok 1 APCSEL29 Szolgálat a szolgálók mögött: www.apcsel29.hu Mark Driscoll: Lelki ajándékok Fordította: Tóth Zsuzsanna Ingrid A szerző emgedélyével APCSEL29 A lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

A VÁLSÁG HATÁSA AZ ÜZLETI KAPCSOLATOKRA

A VÁLSÁG HATÁSA AZ ÜZLETI KAPCSOLATOKRA A VÁLSÁG HATÁSA AZ ÜZLETI KAPCSOLATOKRA Hetesi Erzsébet, SZTE-GTK Üzleti Tudományok Intézete A gazdasági válság hatása a szervezetek mőködésére és vezetésére TUDOMÁNYNAPI KONFERENCIA 2012. november 20.

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

CIVIL KONCEPCIÓJA. Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának. - 692/2007. (X.16.) Önkormányzati határozat alapján elfogadott -

CIVIL KONCEPCIÓJA. Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának. - 692/2007. (X.16.) Önkormányzati határozat alapján elfogadott - Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának - 692/2007. (X.16.) Önkormányzati határozat alapján elfogadott - CIVIL KONCEPCIÓJA Budapest, 2007. október Tartalomjegyzék I. A civil koncepció célja

Részletesebben

A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN

A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN Minthogy évek óta a Valeo Csoport kiemelt vállalati és környezeti felelısségének tudatában tevékenykedik, ezt a felelısségét a nemzeti jogszabályok valamint

Részletesebben

M E G I S M E R É S E

M E G I S M E R É S E AZ ÚJSZÖVETSÉG M E G I S M E R É S E HÁZICSOPORT KÉZIKÖNYV i.e. 6/5 Jézus születése 26 Jézus szolgálatának kezdete 30 Jézus halála és feltámadása 42-44 a Jeruzsálemi keresztényüldözés 46-48 Pál első missziós

Részletesebben

Online misszió Online marketing

Online misszió Online marketing Online misszió Online marketing...erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig (ApCsel 1,8) ApCsel 1,3-11

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

Médiahatás-vizsgálat. A médiumok teljes mértékig átitatják mindennapi életünket. A modern társadalmakban élık számára a média megkerülhetetlen

Médiahatás-vizsgálat. A médiumok teljes mértékig átitatják mindennapi életünket. A modern társadalmakban élık számára a média megkerülhetetlen Médiahatás-vizsgálat. A médiumok teljes mértékig átitatják mindennapi életünket. A modern társadalmakban élık számára a média megkerülhetetlen szocializációs tényezıként van jelen. A kereskedelmi televíziók

Részletesebben

I. RÉSZ: AZ ÚJSZÖVETSÉG VILÁGA

I. RÉSZ: AZ ÚJSZÖVETSÉG VILÁGA TARTALOM ELÕSZÓ 9 I. RÉSZ: AZ ÚJSZÖVETSÉG VILÁGA 11 1. A POLITIKAI ÉLET 13 A római birodalom 13 A provinciák kormányzása 25 A hellenisztikus királyságok 27 A zsidó állam 32 2. A TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI

Részletesebben

Akár tótágast is állhatsz!

Akár tótágast is állhatsz! Akár tótágast is állhatsz! Elızı cikkemben már érintettem a vállalkozás lélektani oldalát, és még a mostaniban is ezt a fonalat fogom folytatni. Én sajnos azt tapasztalom, hogy egy-két igazán fantasztikus

Részletesebben

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése,

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 6. A szervezet Az egyik legfontosabb vezetıi feladat A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 1 Formális és informális szervezetek A formális szervezet formákban

Részletesebben

Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban

Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban A Beregszászi Református Egyházközség 2009-ben indította el önkéntes ifjúsági munkatársképzését Beregszászban, eleinte hat önkéntes tanuló és két önkéntes

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

Kedves Olvasó, hogy a jövıbeni felhasználók befolyásolhassák

Kedves Olvasó, hogy a jövıbeni felhasználók befolyásolhassák Kedves Olvasó, Ön most az Intercultool projektünk elsı magyar nyelvő hírlevelét olvassa, A projekt célja egy olyan értékelési módszertan valamint mérıeszköz kifejlesztése, amely valós visszajelzést ad

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2014. október 1 - i rendkívüli nyilvános testületi ülésére az Tárgy: napirendi pont mellékletei 1. sz. napirendi

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2015. Május "Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. ApCsel 2, 17. ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEPEKET

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSTÁMOGATÁS

ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSTÁMOGATÁS ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSTÁMOGATÁS SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSTÁMOGATÁS AZ ÖNKORMÁNYZATNÁL Készült az Új Magyarország Fejlesztési terv Államreform Operatív Program

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálatról Az intézmény küldetése

A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálatról Az intézmény küldetése Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálatról Az intézmény küldetése A magyarországi

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Imádság 2. Fontos tudnivalók

ALAPTANÍTÁSOK Imádság 2. Fontos tudnivalók ALAPTANÍTÁSOK Imádság 2. Fontos tudnivalók Márk 16:17-18 Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket őznek; új nyelveken szólnak. Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost

Részletesebben

Mire számíthat, aki befıttként viselkedik?

Mire számíthat, aki befıttként viselkedik? Témakörök: vállalkozás indítása, vállalkozás fejlesztés, kisvállalkozó, stratégiai tervezés, marketing terv, felnıttképzés, tanfolyamok, képzés, vállalkozói tanfolyamok, egyéni vállalkozó, marketing tanácsadó,

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

Az egyház szerkezete: tisztségek vagy feladatok?

Az egyház szerkezete: tisztségek vagy feladatok? Az egyház szerkezete: tisztségek vagy feladatok? Ebben a írásunkban szeretnénk körvonalazni, hogyan gondolkodunk az egyházi tisztségekről és feladatokról. Néhány idetartozó alapelv felvázolását követően

Részletesebben

Várhalmi Zoltán. ICCR Budapest

Várhalmi Zoltán. ICCR Budapest Migráns gazdaságok Várhalmi Zoltán ICCR Budapest Migránsok integrációja segítı szemszögbıl Konferencia 2012. 05. 24-25. 25. Menedék Migránsokat Segítı Egyesület Tartalom Migráns gazdasági klaszterek létrejöttének

Részletesebben

BIBLIAI SZABADEGYETEM

BIBLIAI SZABADEGYETEM Bibliai Szabadegyetem A Biblia az európai kultúrában BIBLIAI SZABADEGYETEM és pedagógus-továbbképzés 2014. február 12. Dr. Szilvási József: Máté evangéliuma 2 Máté evangéliuma Máté evangéliumával egy négy

Részletesebben

Harmadik Kézikönyv. Alliance for SCP Alapítvány a Gyülekezetépítésért és a Peter Deyneka Russian Ministries. Gyakorlati Gyülekezetalapító Képzés

Harmadik Kézikönyv. Alliance for SCP Alapítvány a Gyülekezetépítésért és a Peter Deyneka Russian Ministries. Gyakorlati Gyülekezetalapító Képzés Harmadik Kézikönyv Ωmega Kurzus Alliance for SCP Alapítvány a Gyülekezetépítésért és a Peter Deyneka Russian Ministries Gyakorlati Gyülekezetalapító Képzés Omega Kurzus: Gyakorlati Gyülekezetalapító Képzés

Részletesebben

Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer

Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer A rendszer kidolgozásának alapja, hogy a vonatkozó szakirodalomban nem volt található olyan eljárás, amely akkor is megbízható megoldást ad a kockázatok

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Imádság 3. Az imádság magasabb szintjei

ALAPTANÍTÁSOK Imádság 3. Az imádság magasabb szintjei ALAPTANÍTÁSOK Imádság 3. Az imádság magasabb szintjei Hatalmas erı van abban az imádságban, amikor ketten, vagy esetleg többen egy akaraton imádkoznak azon dolgok felıl, amelyre szükségük van! Nagyon sok

Részletesebben

A Közlekedési Emléktár Alapítvány 2010. évi feladatterve

A Közlekedési Emléktár Alapítvány 2010. évi feladatterve A Közlekedési Emléktár Alapítvány 2010. évi feladatterve 1 1. Általános célkitőzések A Közlekedési Emléktár Alapítvány (továbbiakban: alapítvány) Alapító Okiratához hően 2010-ben is a közösségi közlekedés

Részletesebben

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése Készítették: Galli Tamás Nater Ulrike Dátum: 2011. 04. 01. 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETİ 3 PÁRATLANKLUB KÉRDİÍV 4 Elıadás

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2011. április 13-i ülésére.

E L İ T E R J E S Z T É S A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2011. április 13-i ülésére. Ügyiratszám: 08-8/102-5/2010 Dátum: 2011. április 8. Ügyintézı: Baracsi László Tárgy: A PÉTÁV Kft. 2010. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása Melléklet: CD-n kiküldve E L İ T E R J E S Z T É

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14. Ügyszám: 289-8/2013. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2013. február 14. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

Szelekciós problémák a szakképzésben és ennek következményei

Szelekciós problémák a szakképzésben és ennek következményei Szelekciós problémák a szakképzésben és ennek következményei MTA KEB és Tárki-Tudok közös mőhelykonferencia Idıpont: 2011. március 3. Helyszín: MTA Tanulói összetétel Szövegértés kompetenciamérés 2008

Részletesebben

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja.

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. HIMNUSZ (H 299) Föld vigadása, ég új ragyogása, Nap hajnalfénye, Alkotód szülője, ments meg a mélytől,

Részletesebben

HAZAI BIOTECHNOLÓGIAI KKV-K A NEMZETKÖZIESEDİ TUDÁSHÁROMSZÖGBEN

HAZAI BIOTECHNOLÓGIAI KKV-K A NEMZETKÖZIESEDİ TUDÁSHÁROMSZÖGBEN NKTH Innotárs program KKVENT_8 HAZAI BIOTECHNOLÓGIAI KKV-K A NEMZETKÖZIESEDİ TUDÁSHÁROMSZÖGBEN Dr. Antalóczy Katalin Halász György Imre Tatabánya, 2010. november 24. IKU Innovációs Kutató Központ (Pénzügykutató

Részletesebben

On-line kutatás intézményvezetık körében. Lannert Judit, Kölöknet.hu, 2009. szeptember 18.

On-line kutatás intézményvezetık körében. Lannert Judit, Kölöknet.hu, 2009. szeptember 18. On-line kutatás intézményvezetık körében Erıszak az iskolában Lannert Judit, Kölöknet.hu, 2009. szeptember 18. A kutatás s céljac A kutatás mintája A problémák súlyossága az intézményvezetık szerint A

Részletesebben

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart.

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart. Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2000. (I. 30.) számú rendelete a gyermekek átmeneti gondozása keretében megvalósítandó helyettes szülıi tevékenységrıl 1 (az idıközbeni módosításokkal

Részletesebben

Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat.

Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat. Francis Frangipane: hogy..szabadon bocsássa a foglyokat.. Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat. Ennek a korszaknak az utolsó óráiban hatalmas hadsereg áll fel; sok olyan emberből

Részletesebben

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja.

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. 1 HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. MEGHÍVÁS A lelkész az Úr asztala mögött áll. Krisztus,

Részletesebben

LCD kezelési útmutató 4.1 verzióhoz

LCD kezelési útmutató 4.1 verzióhoz LCD kezelési útmutató 4.1 verzióhoz 1. Fıképernyı Az LCD modul egy 4 soros és soronként 20 karakteres képernyıvel rendelkezik. A számbillentyőzeten megtalálhatóak 0-9-ig a számok. A * és # gombok funkció

Részletesebben

Navigációs megoldások. www.newscoaching.hu

Navigációs megoldások. www.newscoaching.hu Navigációs megoldások www.newscoaching.hu Kik vagyunk? A modellt 2001 óta fejlesztjük sikeresen világszerte. A Coaching & Training Ltd. 2006-ban alakult, székhelye Lausanne-ban (Svájc) van és kirendeltségei

Részletesebben

Barcelonai Folyamat 10.

Barcelonai Folyamat 10. Az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra 40. Kultúrák közötti párbeszéd vagy a gazdasági érdekek újabb fajta megnyilvánulása? - az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra A mediterrán régió nagy és kiegészítő

Részletesebben

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az Információs Társadalom fogalma, kialakulása Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az információs társadalom fogalma Az információs és kommunikációs technológiák

Részletesebben