Antiókhiai gyülekezetek építése Térséget kormányzó apostoli gyülekezetek jellemzıi John Eckhardt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Antiókhiai gyülekezetek építése Térséget kormányzó apostoli gyülekezetek jellemzıi John Eckhardt"

Átírás

1 Antiókhiai gyülekezetek építése Térséget kormányzó apostoli gyülekezetek jellemzıi John Eckhardt Ahhoz, hogy olyan gyülekezetet plántáljuk és neveljünk fel, amely - természetében, - struktúrájában, - életvezetésében és - szolgálatában az antiókhiaihoz hasonlít, ahhoz apostoli bölcsesség szükséges. A legtöbb pásztor, akivel találkoztam, azt gondolta, hogy antiókhiai típusú gyülekezetet épít, azonban nem ez az építkezés modellje valósult meg szolgálata nyomán, hanem az elızı generációk öröksége szerinti rossz minta, az ún. 'áldás-modell'. Az antiókhiai gyülekezet az apostoli gyülekezet modellje. A jeruzsálemi volt az elsı, apostolok által kormányzott gyülekezet, de a Szent Szellem fókusza az antiókhiai gyülekezetre is átkerült. Antiókhiából indult el ugyanis Barnabás és Pál, majd a késıbbiekben Pál és Silás szolgálata. Az antiókhiai gyülekezet olyan szellemi központtá vált, ahonnan nemzetekre hatást gyakorló apostoli csapatok indultak el. Isten olyan apostoli munkát indított el Antiókhiában, amely stratégiai gyülekezetek alapítását eredményezte. A korinthusi, a filippibeli, a kolossebeli, az efézusi és a thesszalonikai gyülekezet egyaránt az antiókhiai gyülekezetbıl kiinduló munka eredményeként jött létre. Az antiókhiai gyülekezet egy térséget kormányzó apostoli gyülekezetet képvisel. Olyan gyülekezetet, amely terhet visel a nemzetekért és a Nagy Küldetés teljesítésére fókuszál. Ez a gyülekezet egyedülálló a tekintetben, hogy képes betölteni Isten tervében a stratégiai gyülekezet szerepét. Ha egy helyi gyülekezetnek megvan ez a képessége, akkor befolyást fog gyakorolni a fennhatósága alá tartozó területekre, régiókra. A modellek azért fontosak, mert adnak egy mintát, amelynek nyomán építkezhetünk. Vigyáznunk kell arra, hogy ne emberi tradíciók, hanem bibliai minták alapján építkezzünk. Az apostoli gyülekezetek a gyülekezetek prototípusai, olyan modellek, amelyek tükrözik az Isten által a mennybıl rendelkezésre bocsátott példákat és mintákat. Minden generációnak szüksége van olyan modellekre, amelyek hatást gyakorolnak arra az adott generációra. Ezek a gyülekezetek kijelentés által épülnek fel. Az apostolok pedig bölcs építık (1 Kor. 3,10.), akik nem a sokak által követett emberi minták, hanem kijelentés alapján építkeznek. Jonathan David a következıt állítja: "Apostoli bölcsesség kell ahhoz, hogy olyan gyülekezetet plántáljuk és neveljünk fel, amely természetében, struktúrájában, életvezetésében és szolgálatában az antiókhiaihoz hasonlít." Az antiókhiai gyülekezet

2 tizenkét jellemzıjét szeretném a továbbiakban ismertetni. Ha ez a tizenkét jellemvonás megtalálható egy helyi gyülekezetben, akkor az hatást fog gyakorolni a generációjára. Ezek olyan állandó tényezık, amelyeknek minden generációban meg kell lenniük. Bizonyos dolgok idırıl idıre változnak, de az állandó tényezık ugyanazok maradnak. 1. Áttörı hívık "Azok tehát, akik eloszlottak az üldözés miatt, mely Istvánért támadott, eljutottak Fenicziáig, Cziprusig és Antiókhiáig, senkinek nem prédikálván az Igét, hanem csak a zsidóknak. Voltak azonban közöttük némely ciprusi és cirénei férfiak, kik mikor Antiókhiába bementek a görögöknek kezdték el hirdetni az Úr Jézust." Apcsel Az antiókhiai gyülekezetet olyan hívık indították el, akik Jeruzsálembıl szóródtak szét. Mikor Antiókhiába érkeztek, engedelmeskedtek a Szent Szellem vezetésének és a görögök felé kezdtek el szolgálni. Eddig a pontig az evangéliumot elsısorban a zsidóknak hirdették, de azzal, hogy a görögöknek is elkezdték hirdetni, áttörtek egy kulturális korlátot, és nagy sikert arattak. Ezért nevezzük ıket áttörı hívıknek. Az áttörés egy akadály vagy korlát legyızését, illetve ledöntését jelenti, és ezáltal jelentıs sikert eredményez, amely további fejlıdést tesz lehetıvé; pontosan úgy, ahogyan a technológia területén. Minden egyes áttörés a további elırehaladást készíti elı. Az áttörés Krisztus egész teste számára nyereség és a fejlıdés lehetıségét biztosítja. Ez az antiókhiai gyülekezet alapja. Az áttörı hívıkkel rendelkezı gyülekezetek olyan alapokkal fognak rendelkezni, amelyekre építve át tudnak törni, és be tudnak hatolni különbözı régiókba. Ledöntik a kulturális és vallási korlátokat. Olyan hívıkrıl van szó, akik félelem nélkül engedelmeskednek a Szent Szellem vezetésének még akkor is, ha ez valami új dolog elindulását jelenti. İk az úttörı hívık. Az apostoli kenet úttörı kenet. Isten ELİSZÖR az apostolokat állította be az egyházba. (1 Kor ) Az "elıször" szónak a görögben a "proton" felel meg, ami idıbeli, sorrendbeli, illetve rangbeli elsıséget jelent. Ez a kifejezés tehát egy úttörıt jelöl. Bár az antiókhiai gyülekezetet nem apostolok alapították, a hívık egy jeruzsálemi apostoli közösségbıl jöttek. Apostoli szellemet hordoztak és képesek voltak utat törni és áttörést elérni Antiókhiában. Az úttörı tevékenység egy ismeretlen vagy gazdátlan területre való bemerészkedést jelent letelepedés céljából. Az úttörı hívık mind természetes, mind szellemi értelemben új területekre hatolnak be. Az áttörı hívık olyan hívık, akik ledöntik a kultúra, a tradíció, a vallás és a félelem korlátait. Ledöntik azokat a gátakat, amelyek a legtöbb embert akadályozzák. Nem korlátozzák ıket azok a gondolkodásbeli megrögzöttségek, amelyek visszatartják az embereket attól, hogy útnak induljanak és ismeretlen területekre hatoljanak be. Nincsenek megkötözve az egyházban uralkodó mentalitás által. Az áttörı hívıket áttörı vezetık vezetik. Az apostoli vezetıkben pedig megmutatkozik a korlátok széttörésére vonatkozó képesség. Kegyelmet kaptak arra, hogy utat törjenek. 2

3 Az üldöztetés és a nézetkülönbségekbıl adódó nehézségek ellenére az igazság és a kijelentés új területére jutnak el, elsıként ragadják meg és hirdetik a helyreállított igazságokat, felpezsdítik és felnevelik a hívık áttörı csoportját. Az antiókhiai típusú gyülekezetek (a továbbiakban: antiókhiai gyülekezetek) áttörı gyülekezetek, amelyek olyan áttörı hívıkbıl állnak, akik hozzá vannak szokva új dolgok kezdeményezéséhez és elindításához. Nem haboznak engedelmeskedni az Úrnak, és oda menni, ahová İ indítja ıket. Nem félnek ledönteni a kulturális, etnikai, nyelvi és vallási korlátokat. Nem lehet ıket korlátozni és egyre nagyobb mértékben teljesítik Isten tervét és célját. Ha antiókhiai gyülekezetet akarsz építeni, azt csak áttörı hívıkkel tudod megvalósítani, olyan emberekkel, akik kitörtek a tradíció és a vallás megszokott sablonjaiból. Az áttörı hívık legyızték azokat az akadályokat, amelyek a legtöbb hívıt visszatartják a korlátok ledöntésétıl. İk az antiókhiai gyülekezetek építıelemei. Jonathan David az antiókhiai hívık alapján az áttörı hívık következı jellemzıit sorolja fel. 1. Isten új megmozdulásainak úttörıi 2. Intenzív nyomás alatt is tudnak dolgozni 3. Kompromisszum nélkül cselekszenek 4. Progresszív kijelentésben járnak 5. Tekintély alatt járnak 6. Azért dolgoznak, hogy hatást gyakoroljanak a társadalomra 2. Evangelizáció Azzal, hogy engedelmeskedtek a Szent Szellemnek a görögök felé való szolgálat tekintetében, a hívık egy új evangelizációs kampány közepén találták magukat, amelyben a hangsúly azon volt, hogy Isten Királyságát az evangelizáció útján terjesszék ki. Az antiókhiai gyülekezeteknek evangelizációs alapjuk is van. Ezekben a gyülekezetekben erıs az evangelizáció szelleme. Ezt én Áttörı Evangelizációnak hívom. Ez a területekre történı behatolásra és emberek új csoportjainak elérésére vonatkozó szellemi képesség. A Nagy Küldetés nem teljesíthetı evangelizáció nélkül. Annak ellenére, hogy a nagy küldetés apostoli küldetés, azt az evangelizáció nélkül nem lehet teljesíteni. Fülöp az evangélista újszövetségi mintája. Samáriába ment és Krisztust hirdette. Démonokat őzött és betegeket gyógyított. (ApCsel 8.) Fel tudta nyitni Samária városát. Egy jeruzsálemi apostoli közösségbıl indult el. Az áttörı evangelizáció az antiókhiai gyülekezetek egyik jellemzıje. Áttörik a szokásos korlátokat és mintákat, amelyek korlátoznák az evangelizációt. Képesek elérni a még el nem ért embereket. Az áttörı evangelizáció megérinti azokat az embercsoportokat, akiken korábban átnéztek, akiket mellıztek, vagy akikkel egyszerően nem foglalkoztak. 3

4 Az antiókhiai gyülekezetek szemtanúi lesznek evangélista csoportok elindulásának. Ez az ajándék, szolgálat felismerhetı az antiókhiai típusú gyülekezeteknél, melyeknek vérében van az evangelizáció, a szellemi DNS-ük részét képezi. Az evangelizáción nınek fel, abban élnek. Ezek a gyülekezetek az áttörı evangelizációtól jönnek lendületbe. Nyitottak arra, hogy a Szent Szellem új területekre és emberek új csoportjaihoz vezesse ıket. Nincsenek egy bizonyos embercsoportra korlátozva. Nem néznek keresztül a saját városaikban élı embercsoportokon, hanem stratégiát dolgoznak ki ezeknek az embereknek az elérésére. Minden közösségben kialakítanak egy támaszpontot. 3. Apostoli közremőködés "Elhatott pedig a hír ı felılük a jeruzsálemi gyülekezet fülébe; és kiküldték Barnabást, hogy menjen el egész Antiókhiáig." ApCsel Az antiókhiai gyülekezetek azok, amelyek hajlandóak APOSTOLI KÖZREMŐKÖDÉST elfogadni. Rögtön az antiókhiai gyülekezet megalapítása után a jeruzsálemi gyülekezet kiküldte Barnabást, aki egy bátorító személyként azért jött, hogy az új gyülekezetet buzdítsa. Barnabásnak a jeruzsálemi gyülekezet által történı kiküldése az apostoli közremőködést mutatja be. Az apostoli közremőködés megerısíti a helyi gyülekezeteket. Ha a gyülekezetek tisztelik és megbecsülik a "kiküldötteket", akkor részesednek a kiküldött személyen lévı kegyelembıl. Az apostoli közremőködés a megfelelı alapok lefektetésével segíti a gyülekezeteket a növekedésben. Az egyház az apostolok és a próféták alapkövén épül fel. (Efézus 2.20.) A frissen megtért hívık Antiókhiában megkapták a növekedéshez és a szellemi fejlıdéshez szükséges alapokat. Az új gyülekezeteknek bátorításra van szükségük. A Barnabás név azt jelenti: "vigasztalás fia". Barnabás egy bátorító volt, aki segített megerısíteni és bátorítani a frissen megtérteket. Az ı érettsége kellett az új munkához. Jó ember volt, tele Szent Szellemmel és hittel. Azok a gyülekezetek, amelyeknél hiányzik az apostoli közremőködés, gyakran gyengék és éretlenek maradnak. Az antiókhiai gyülekezet is az érett szolgálati ajándékok közremőködése miatt kezdett el olyan gyorsan fejlıdni. Mind természetes, mind szellemi szinten elkezdett növekedni és egy folyamatos szellemi lendület szabadult fel. Az apostoli közremőködés az apostoli és prófétai ajándékok, valamint az apostoli csapatok látogatása által valósul meg. Ezek a felkent ajándékok megerısítik, éretté teszik a hívıket és bevezetik ıket az érettségnek egy olyan szintjére, amelyet szükséges elérni ahhoz, hogy hatást és befolyást gyakoroljanak a távolabbi régiókra. 4

5 4. Kegyelem 5 "Ki mikor oda jutott és látta az Isten kegyelmét, örvendezett; és inti (bátorítja) mindnyájukat, hogy állhatatos szívvel maradjanak meg az Úrban." ApCsel Az antiókhiai gyülekezetek a kegyelem gyülekezetei. A kegyelem ezeknek a gyülekezeteknek a védjegye. Barnabás észrevette az antiókhiai gyülekezeten lévı kegyelemet. A kegyelem Isten különleges bánásmódjának a megnyilvánulása, amivel áldások járnak együtt. Ha ez a kegyelem megnyilvánul egy gyülekezeten, akkor az növekedni fog és áldásul szolgál majd sokaknak. A kegyelemben járó gyülekezetek nem szőkölködnek a kegyelmi ajándékok terén. (1 Kor. 1.7.) Ezek a gyülekezetek a szellemi ajándékok sokaságával rendelkeznek, ami magában foglalja a Szent Szellem ajándékait és a szolgálati ajándékokat is. Az ilyen gyülekezeteknek elhívása és felhatalmazása van arra, hogy megáldják az embereket. A kegyelmet Isten nem cél nélkül adja, hanem arra, hogy akik kapják, azok áldásul szolgáljanak másoknak. Városokat, régiókat és nemzeteket tud megérinteni az a kegyelem, amely egy gyülekezeten megnyilvánul. Van olyan kegyelem, amely - prédikálásra, - tanításra, - prófétálásra adatik (kijelentés ajándékai). Van olyan kegyelem is, amely - Isten terveibe és céljaiba enged betekintést és ezekre vonatkozóan ad kijelentést. A nagy kegyelemmel rendelkezı gyülekezeteknek nem szabad ezt magukra pazarolni, hanem Isten sokrétő kegyelmének sáfáraiként olyan sok embernek kell ezt a kegyelmet továbbadni, szétosztani, amennyinek csak lehet. Az antiókhiai gyülekezet sok nemzet számára nagy áldás forrásává vált. Antiókhiából gyülekezetek alapítására és más városok megáldására adott apostoli kegyelem áradt szét. Róma, Korinthus, Efézus, Filipppi és Thesszalonika is élvezte az Antiókhián lévı kegyelem gyümölcsét. Vajon hány régió, illetve nemzet profitál a mi gyülekezetünkön lévı kegyelembıl? Amilyen mértékő kegyelemben részesült egy gyülekezet, olyan mértékben kellene áldásul szolgálnia mások számára. Aki sokat kapott, attól sokat várnak el. Akinek van, annak adatik. Ezek a királyság törvényei. Isten céljai kegyelem által valósulnak meg, a kegyelem biztosítja a gyülekezetek számára azt a képességet, hogy rendkívüli dolgokat vigyenek véghez. Az antiókhiai gyülekezetek az ajándékkal megáldott szolgálatok bıségét fogják élvezni, szellemi mágnesként vonzzák majd az öt fı szolgálati ajándékot és a gyülekezeteken belül is szolgálatok fognak felnıni.

6 A sok ajándékra tekintettel azonban szükséges, hogy legyen egy struktúra az antiókhiai gyülekezetekben az ajándékok támogatására és elindítására. Ennek az egyik módja csapatok kialakítása és elindítása. 5. Csapat szolgálat "Elméne pedig Barnabás Tárzusba, hogy felkeresse Saulust, és rátalálván, elvivé ıt Antiókhiába. És lın, hogy ık egy egész esztendeig forgolódtak a gyülekezetben, és tanítottak nagy sokaságot; és a tanítványokat elıször Antiókhiában nevezték keresztyéneknek." (Apcsel ) Miután Barnabás Antiókhiába érkezett látta a gyülekezeten lévı kegyelmet, Tárzusba ment Pálért. Ismerte a Pál életén mőködı kegyelmet és biztatta ıt, hogy jöjjön Antiókhiába. Barnabás és Pál szoros kapcsolatba került az antiókhiai gyülekezettel és egy csapatként szolgáltak ott. Így alakították ki Antiókhiában a csapat-koncepciót. Barnabás és Pál késıbb egy csapatként indultak el Antiókhiából. Az apostoli szolgálat csapat-szolgálat. Egy apostolokból, prófétákból és tanítókból álló csapat átütı erejő hatást gyakorol egy gyülekezet szellemi állapotára. Amikor Jézus eljött és szolgált, akkor egy csapatot győjtött maga köré. Tizenkét embert rendelt arra, hogy Vele legyen. İ alakította ki a csapat-koncepciót és ezzel az áttörı szolgálat mintáját hagyta ránk. Barnabást és Sault prófétákként és tanítókként azonosítjuk, akik a szentek felépítése céljából csapatként munkálkodtak együtt Antiókhiában. Az antiókhiai gyülekezeteket csapat-szolgálatok építik fel. A felkent szolgálatok csoportja építi fel a szenteket. Vannak helyi csapataik, és ha szükséges, hoznak apostoli csapatokat is az építéshez. A gyülekezetet ugyanis nem lehet egyetlen személy ajándéka által felépíteni. A szemünk elıtt zajlik az eltolódás a pásztorközpontú szolgálattól - ahol egy pásztor végzi el a szolgálat nagy részét - az apostolközpontú szolgálat felé, ahol viszont munkások csapata együtt építi a gyülekezetet. Apostolok és próféták együtt munkálkodnak az alapok lefektetésén. Ez a két ajándék egy erıteljes csapatot alkot, amely képes az Isten terveivel és céljaival kapcsolatos kijelentést felszabadítani a gyülekezetben. (Efézus 3.5.) Az apostolok és a próféták erıben és tekintélyben mőködı kormányzati ajándékok, akiknek megvan az erejük és a tekintélyük a gyomláláshoz, az irtáshoz, a pusztításhoz, a romboláshoz, az építéshez és a plántáláshoz. (Jer. 1.) Az antiókhiai gyülekezetek olyan csapatokat építenek fel, amelyeket ki lehet küldeni a nemzetekhez. Azért épülnek fel az apostoli és a prófétai csapatok a gyülekezeten belül, hogy aztán útnak induljanak, és hatást gyakoroljanak azokra a régiókra, ahova küldettek. Egy antiókhiai gyülekezet tagjai megértik a szolgálat csapat-koncepcióját. Testületi látásuk és céljuk van. Megértik, hogy egy személy nem tudja egyedül megtenni. Nem féltékenyek és nem ijednek meg és féltékenyek más ajándékaira. Az együttmőködés és az egység szelleme van az antiókhiai gyülekezetben. 6

7 Fel fognak épülni az apostoli, prófétai, evangélista, pásztori, tanítói, ima-, dicsıítı és imádó, valamint szabadító csapatok. Ezek a csapatok megadják az antiókhiai gyülekezeteknek a képességet arra, hogy megáldjanak városokat, régiókat és nemzeteket. Az antiókhiai gyülekezet nem egy egyszemélyes mutatvány, hanem egy közös cél érdekében együttmőködı, felkent vezetıkbıl álló csapat. 6. Tanítás Az antiókhiai gyülekezetek tanítói központok is egyben. Barnabás és Saul egy egész éven át csapatként tanítottak együtt Antiókhiában. Erıs IGEI alap nélkül a gyülekezetek nem lesznek elég erısek az áttöréshez. Mindenhez, amit teszünk, Isten Igéje ad alapot. Az antiókhiai hívık a tudás emberei, akik nem járatlanok Isten Igéjében. Tanítják és állandó jelleggel tanácsolják ıket. Az antiókhiai gyülekezet a tanítói szolgálaton keresztül erısödött meg. Egy antiókhiai gyülekezetben elfogadják és tisztelik a tanítókat. A tanítói ajándék is kormányzati ajándék. Az 1 Kor harmadikként említi. Tekintély adatott a szentek képzésére, a tudás átadására. Ezt a tekintélyt és kegyelmet az egyházban tiszteletben kell tartani és helyet kell adni a tanítónak, hogy szolgáljon. A tanítói szolgálat az antiókhiai gyülekezet egyik jellemzıje volt. A tanítók a prófétákkal együtt szolgáltak. (ApCsel 13.1.) Egy antiókhiai gyülekezetben a tanítók a presbitérium részét kell, hogy képezzék. Együtt szolgálnak az apostolok és próféták többi kormányzati ajándékával. Képezik a frissen megtérteket. A tanítás magában foglalja a képzést, a nevelést, a felvilágosítást, az alapozást, a magyarázást, a tisztázást és az értelmezést. Ez különösen a frissen megtérteknek fontos, akikben sok kérdés merül fel, amikor az evangélium igazságaival szembetalálják magukat. Az antiókhiai gyülekezetek alapelveket és mélyebb igazságokat egyaránt tanítanak. A tanítás apostoli. A gyülekezeteknek apostoli tanításon kell felépülnie. A tanítás az antiókhiai gyülekezetekben az apostoli és prófétai kijelentésbıl táplálkozik és magas szintő, amibıl sok hívı nyer képességet mások tanítására. A tanítói kenet kettıs mértéke nyilvánul meg a tanítók közösségében és a tanító hívıkben. Az antiókhiai hívık olyan tanítókká válnak, akik képesek másokat is képezni. Mintahívık lesznek, akik képesek magyarázni az írásokat és megvédeni az igazságot. Azért tanulnak, hogy Isten elıtt becsületesen megálljanak, mint oly munkás, aki szégyent nem vall, aki helyesen hasogatja az igazságnak beszédét. (2 Tim ) Ez egy apostoli rendelkezés. A tanulás olvasást, ismétlést, megtanulást, kutatást és elmélkedést jelent. Az antiókhiai gyülekezetek olyan helyek, ahol elımozdítják Isten Igéjének a tanulmányozását. 7

8 7. Jótékonyság (Adakozás) 8 Felkelvén pedig egy azok közül, név szerint Agabus és megjelenté a Lélek által, hogy az egész föld kerekségén nagy éhínség lesz; amely meg lett Klaudius császár idejében. A tanítványok pedig elhatározták, hogy a szerint, amint kinek-kinek közöttük módjában áll, küldenek valamit segítségül a Júdeában lakozó atyafiaknak: Amit meg is cselekedtek, elküldvén a vénekhez Barnabás és Saulus keze által. ApCsel Az antiókhiai gyülekezet prófétai szolgálatot kapott. Megbecsülték a próféta szolgálati ajándékát és elfogadták az Agabus által közvetített üzenetet, ami egy Júdeában bekövetkezendı éhínségrıl szólt. Az antiókhiai gyülekezet a jótékonyságot gyakorló gyülekezet volt, amely rendelkezésre bocsátotta az anyagi eszközeit és segítséget nyújtott Júdea gyülekezeteinek. Az apostoli anyagi segítségnyújtás egy újabb jellemzıje egy antiókhiai típusú gyülekezetnek. Van egy apostoli megbízatás a szegények megáldására. Ez látható Pál szolgálata során, amikor elfogad adományokat Jeruzsálem szegény szentjei számára. Az apostoli gyülekezeteknek meg kellene érinteni a szegény nemzeteket és szolgálni kellene a szükségben lévık felé. Az antiókhiai gyülekezetek adakozó gyülekezetek. Az adásra is adatott ugyanis apostoli kegyelem. Ezekben a gyülekezetekben mindennaposak a természetfeletti adományok, megtapasztalható a bıkezőség szelleme. Az ott tapasztalható nagy kegyelem bıkező adakozásban nyilvánul meg. (ApCsel 4.33.) A jótékonyság kedvességet, jóságot, jóakaratot, könyörületet és emberséget jelent. Az antiókhiai gyülekezetek megosztják a vagyonukat a szegényekkel, különösen a más régiókban és nemzetekben lévı szegényebb hívık felé szolgálnak. A jótékonyság ajándékot, adományt, hozzájárulást jelent. Jótékonykodni pedig annyit jelent, mint önzetlennek, jószívőnek, nagylelkőnek, könyörületesnek, bıkezőnek és segítıkésznek lenni. Isten gazdag forrásokkal áldja meg az antiókhiai gyülekezeteket annak érdekében, hogy meg tudjanak áldani másokat. Az apostoloknak és az apostoli gyülekezeteknek kegyelem adatott az anyagi javak megosztására. Az anyagi javak megosztása szétosztást, terítést, osztogatást és ellátást jelent. Ezeket a gyülekezeteket a természetfeletti adakozásról lehet felismerni. 8. Prófétai szolgálat "Ez idıtájban pedig menének Jeruzsálembıl Antiókhiába próféták. Valának pedig Antiókhiában az ott levı gyülekezetben némely próféták és tanítók." ApCsel ; 13.1.

9 Az antiókhiai gyülekezetek tisztelik és elfogadják a prófétai szolgálatot. Az antiókhiai gyülekezetben a prófétai és tanítói kenet domináns ajándékok voltak. Az antiókhiai gyülekezetben egy prófétákból és tanítókból álló csoport szolgált együtt. A prófétai szolgálat megerısíti és megszilárdítja a hívıt. Kijelentést és megújulást hoz a gyülekezetnek. A prófétáknak és tanítóknak ez az egyedi kombinációja biztosította a szükséges atmoszférát az apostoli csapatok elindításához. Mind a próféta, mind a tanító az Úr Igéjét továbbítja. Amikor az Úr Igéje erıs egy helyi gyülekezetben, akkor megteremti az atmoszférát Isten céljainak és terveinek a felszabadulásához. Az antiókhiai gyülekezetek prófétai, tanító gyülekezetek. Amikor próféták és tanítók csapatként jönnek össze, készülj fel apostoli megmozdulásra (kiküldésre). Minden helyi gyülekezet részét kell, hogy képezzék a próféták. Azt a parancsot kaptuk, hogy hagyjuk a prófétákat szólni. (1 Kor. 14.) Az antiókhiai gyülekezetekben lesznek próféták és prófétikus emberek. A prófétai szó életet hoz. A prófétai közremőködés megırzi ezeknek a gyülekezeteknek a frissességét és az Isten cselekvésével kapcsolatos tisztánlátását. A prófétai szolgálat azért erıs ezekben a gyülekezetekben, mert tisztelik és elfogadják a prófétákat, az emberek pedig megváltoznak a próféták társaságával való érintkezés eredményeként. Mivel a próféták prófétálnak és szolgálnak, Isten Szelleme ráárad azoknak az életére, akik felé szolgálnak. Az emberek új szintekre emelkednek fel, a prófétai szó aktivizálja és elindítja ıket az elhívásuk felé. Az üzenet kreatív és felszabadítja Isten terveit és céljait. A próféták az apostolokkal együtt kijelentést hoznak a gyülekezetbe (Efézus 3.5.), és alapokat fektetnek le (Efézus 2.20.). Az antiókhiai gyülekezetekben erıs alapokkal és kijelentéssel rendelkezı hívık lesznek, akiknek a prófétai szolgálat eredményeként betekintésük lesz Isten terveibe és céljaiba. 9. Pluralitás a vezetésben (Presbitérium) "Valának pedig Antiókhiában az ott levı gyülekezetben némely próféták és tanítók: Barnabás és Simeon, ki hivattatik vala Nigernek, és a Czirénei Luczius és Manaen, ki Heródessel, a negyedes fejedelemmel együtt neveltetett, és Saulus." ApCsel Figyeld meg a vezetıi összetételt Antiókhiában. Az antiókhiában található csapat egyedi volt. A vezetıi csapatukban voltak szakértık, magas rangú tisztségviselık és erıs szolgálati ajándékok. Barnabás lévita pap volt, míg Saul a judaizmus terén volt magasan képzett. Manaen Heródes, a negyedes fejedelem udvarában nıtt fel. Simeont pedig Nigernek hívták, ami annyit jelent: fekete. Amerikában, mi egy multikulturális társadalomban élünk. Városaink jelentıs része világváros, amelyekben a kultúrák különbözı összetétele érintkezik egymással. A sokszínőség megszokott. Antiókhia tehát azt a gyülekezetet mutatja be, amely nem 9

10 alkalmaz származáson vagy bırszínen alapuló hátrányos megkülönböztetést. Az antiókhiai vezetés egy Isten Királyságát képviselı multikulturális mixet reprezentál. Egy antiókhiai gyülekezetben elfogadják, ha egy ember életén kenet van és tisztelik az ajándékát. Az ilyen embereknek teret biztosítanak arra, hogy belépjenek az elhívásukba és tanítják ıket a kulturális korlátaiknak a legyızésére. Nem testi módon, hanem szellemben ítélik meg ıket. Ezeket az embereket nem tartja vissza a bizonytalanság és a vezetés elıítélete, a kulturális elıítéletek pedig az egység és a szeretet szelleme által omlanak össze. Az apostoli gyülekezetek inkább az ajándékuk és a jellemük, mintsem egy adott rasszhoz vagy kultúrához tartozás alapján fogadják el az embereket. A rasszizmus és a hátrányos megkülönböztetés szelleme meg van törve egy antiókhiai gyülekezetben. Az embereket ezekhez a gyülekezetekhez a bennük tapasztalható kenet és apostoli szellem vonzza. Királyi gyülekezetek lévén a legkülönbözıbb származású embereket vonzzák majd, bemutatva Isten Királyságát, amely a mi egyedi kultúránk és embercsoportjaink fölött áll. Az antiókhiai gyülekezetek olyan helyek, ahol az emberek képzésben részesülhetnek és vezetıkként léphetnek tovább. Egy antiókhiai gyülekezetben vezetıket képeznek, akiket gyorsan felnevelnek. Barnabás és Pál antiókhiai szolgálata során láthatunk is egy vezetıi csoportot gyorsan felnıni. Az embereknek ugyanis kihívást jelent az, hogy gyorsan felnıjenek és belépjenek az elhívásukba. Elvárják ezektıl az emberektıl, hogy beteljesítsék az elhívásukat és engedelmeskedjenek az Úrnak. Az antiókhiai gyülekezetekben felismerik az összes ajándékot, minden ajándék és szolgálat fontosságáról kijelentésük van. Az antiókhiai gyülekezetek vezetésében megtalálható továbbá a pluralitás is. Ez az, ami erıt ad ezeknek a gyülekezeteknek. Nincsenek ugyanis lekorlátozva egy vagy néhány ajándékra. Megértik a sokszínőségben és a bıségben rejlı áldást. Antiókhiában egy prófétákból és tanítókból álló csoport egy erıs apostoli megmozdulást indított el. Ez tehát a kulcs az egész földet átölelı erıs apostoli megmozdulások elindításának. 10. Szolgálat az Úrnak "Mikor azért azok szolgálának az Úrnak és böjtölnek." ApCsel Az antiókhiai gyülekezetet az Úrnak való szolgálat jellemzi. Az imádás szelleme van ezekben a gyülekezetekben. Az imádás felszabadítja a prófétálás szellemét (Jel ), megteremti az Isten hangjának meghallásához szükséges atmoszférát. A böjtölés során kifejlıdik a Szent Szellem iránti érzékenység. A böjt az egyén megalázkodásának a bibliai módja (35. zsoltár). Ahogy megalázzuk magunkat, kegyelmet kapunk. Bár az antiókhiai gyülekezet a kegyelem gyülekezete volt, a böjtölés és az Úrnak való szolgálat által még több kegyelmet kaptak. Apostoli kegyelem áradt ki, ami egy kiküldésre adott kegyelem volt. Meghallották Isten hangját és a legjelentısebb szolgálóik közül kettıt apostoli szolgálatra küldtek ki. 10

11 A böjtölés és az ima mindig is az Úrnak való szolgálat egyik módja volt. Anna sok éven át szolgált az Úrnak ily módon. (Lukács ) Az ı szolgálata a Messiás megjelenésének a részét képezte. Anna az Izrael és az egész világ számára szóló szabadítás megvalósulásának a része volt. Azok a gyülekezetek, amelyek böjttel és imával szolgálnak az Úrnak, az új szolgálatok létrejöttének részét fogják képezni. Azáltal, hogy próféták és tanítók az Úrnak szolgáltak és böjtöltek, Barnabás és Pál apostoli szolgálata elindult. Az Úrnak való szolgálat fontos az antiókhiai gyülekezetekben. Szolgálni annyit jelent, mint várni. Azok, akik az Úrra várakoznak, erejük megújul. Az antiókhiai hívık az Úr vezetésére várnak. Engedelmességük az Úr hangjának a meghallásából származik. Érzékenyek Isten hangjára. Féltve szeretik az Úr hangját és felismerik az Úrnak való szolgálat fontosságát. 11. Ima és böjt "Akkor, miután böjtöltek és imádkoztak, és kezeiket rájuk vetették, elbocsátották ıket." ApCsel Az ima az apostolság erıforrása. Az ima szabadítja fel az apostoli kenetet. Az ima indítja Istent arra, hogy munkásokat "küldjön" az aratásba. Az apostolok az imára és az Ige szolgálatára adták át magukat. (ApCsel 13,3.) Az antiókhiai gyülekezetek szünet nélkül imádkoznak. (1 Thessz ) Erısek a testületi imában. (ApCsel 4.31.) Tusakodnak az imában. (Kol ) Szellemmel és értelemmel imádkoznak. (1 Kor ) A böjtölés is az apostoli szolgálat része. (2 Kor ) A böjtölés az alázat cselekedete. Ez annak a szellemben történı kihirdetése, hogy teljesen Istentıl függünk. A küldöttek a küldıtıl függnek. Erejük és tekintélyük a küldıtıl származik. Az antiókhiai gyülekezetek az imádkozás házai, az ima és a közbenjárás erıs bázisai. Az ima és a böjt az apostoli szolgálat erıforrása. Ezek természetfeletti fegyverek, amelyek lerombolják a sötétség erıdítményeit. A vezetés (a vének) is az ima és a böjt által választatnak ki. Hatalmas erı és kenet szabadul fel az imán és a böjtön keresztül. Egy antiókhiai gyülekezetben az erı és a kenet szintje az imának és a böjtnek köszönhetıen magas. A vezetés elkötelezett az imádkozással és a böjtöléssel kapcsolatban. Ennek eredményeként a jelek és a csodák folyamatosan megnyilvánulnak. Az ima és a böjt az egyik módja a nehéz területek feltörésének. Ez egy olyan alapzat, amelyen erıs szolgálatok épülnek fel. A böjt megadja az antiókhiai gyülekezeteknek a régi romok megépítésére való képességet. Sok generáció alapjait lerakják. A romlás építıivé és az ösvények megújítójává válnak, hogy ott lakhassanak. (Ézsaiás ) 11

12 12. Kiküldı gyülekezet 12 "Akkor, miután böjtöltek és imádkoztak, és kezeiket rájuk vetették, elbocsájtják ıket." ApCsel Antiókhiában a próféták és a tanítók engedelmeskedtek a Szent Szellemnek, és apostoli csapatként kiküldték Barnabást és Pált. Az antiókhiai gyülekezet egy küldı gyülekezet. Az apostoli emberek és gyülekezetek a küldés és a küldetésben történı részvétel koncepciója körül forognak. Antiókhia egy apostoli csapatok felépítésére és kiküldésére szolgáló apostoli missziós bázissá vált. A gyülekezetek plántálására és felépítésére vonatkozó bibliai minta apostoli csapatokon keresztül valósul meg. A helyi gyülekezetek az apostoli csapatok által nyerik el azt a képességet, hogy a saját régiójukon túlmenıen más régiókat és nemzeteket is elérjenek. A képesség birtokában aztán képesek hatást gyakorolni más régiókra és térségekre. Anitókhiában tehát megvolt ez a kulcs, ami szükséges volt a korinthusi, efézusi, thesszalonikai és filippibeli stratégiai gyülekezetek megalapításához. Ezek a gyülekezetek szép sorban kormányzó gyülekezetek lettek, amelyek hatással voltak más régiókra és térségekre. Egy gyülekezet sikerét ugyanis nemcsak abban kell mérni, hogy hány ember csatlakozik hozzá, hanem abban is, hogy hány embert küld ki. Antiókhiában megtalálható ez a küldésre összpontosító felfogás, annak megértésével együtt, hogy Nagy Küldetés teljesítéséhez szükség van emberek kiküldésére. Az Atya küld. Jézus küld. A Szent Szellem küld. Az egyház küld. A küldés Isten stratégiájának része és az egyház stratégiájának a része is kellene, hogy legyen. Az apostoli szellem küldı szellem. Az antiókhiai gyülekezetek pedig kidolgoznak majd egy stratégiát apostoli csapatok felépítésére és kiküldésére. Az antiókhiai gyülekezetekben megvan ez a "küldı" mentalitás. Nem próbálják az összes ajándékot és kenetet a helyi gyülekezeten belül tartani. Gyorsak Isten hangjának meghallására és azoknak a kiküldésére, akiket Isten akar kiküldeni. Olyan állomásokká válnak, amelyek Isten kenetét az egész világra küldik szét. Gyülekezetek jönnek létre és nemzeteket érintenek meg. Az egyik legnagyobb öröm küldıvé válni. Az Atya, a Fiú és a Szent Szellem mind küldık. Ez Isten igazi természete. Az antiókhiai gyülekezeteknek is ez lesz a természete. Mivel az isteni természet részesei, Isten mentalitásával mőködnek majd. Az antiókhiai gyülekezetek tisztában vannak a küldés fontosságával, ezért olyan stratégiájuk van, amely magában foglalja a küldést. Képesek kiterjeszteni a határaikat csapatok nemzetekhez történı küldése által. A kiküldött csapatok pedig a kiküldı gyülekezet tekintélye alatt mőködnek. A helyi gyülekezet imáival és anyagi eszközeivel támogatja ıket. Küldés nélkül ugyanis az egyház nem fogja tudni teljesíteni a Nagy Küldetést.

13 Az antiókhiai gyülekezetek azért a hatásgyakorlás gyülekezetei, mert küldı gyülekezetek. A Szent Szellem útmutatásainak és hangjának engedelmeskedve küldenek ki szolgálatokat. Sikerük az Úr iránt a küldés tekintetében való engedelmességüktıl függ. Nem akadályozzák a küldést. Ezek a gyülekezetek a küldés és a képzés körforgásában mőködnek. Amikor a vezetıik már képzettek és ki vannak küldve, újakat nevelnek fel, hogy helyettesítsék ıket. Ezáltal folyamatos reprodukció valósul meg, ami viszont a Királyság egyik alapelve. Ez az a pontos minta, amelyet Isten ma a helyi gyülekezet számára akar adni. A képzésen, a tanításon, a tanítványságon és a kapcsolatokon keresztül Isten egy nagyobb szolgálat elıkészületeként elkezd a Szent Szellem által felhatalmazni egyéneket. Ez az a természetes fejlıdési útvonala a szellemi dolgoknak. Isten azért küld ki valakit, hogy lehetıvé tegye egy másik személy számára a szolgálat és a vezetés helyére történı belépést. Az antiókhiai gyülekezet dinamikus, erıteljes gyülekezet lévén Isten kegyelmének a bıségében volt. Itt megtalálható volt egy javított modell az Isten Királyságának kiterjesztésére. Mindez legtisztábban az Apostolok Cselekedeteinek 13. fejezetében látható. Ebben a fejezetben Barnabás, Saul és a gyülekezet egy újabb lépést tesznek utazásuk során 13 o o o megépítik azt a típusú gyülekezetet, amelyre Isten vágyik itt kezd az öt fı szolgálat teljességében mőködni, a helyi gyülekezet fejlıdésének támogatásában majd mintát látunk egy gyülekezetalapítási feladattal ellátott 'apostoli team' kiküldésében. Forrás:

Antiókhiai gyülekezetek építése

Antiókhiai gyülekezetek építése John Eckhardt: Antiókhiai gyülekezetek építése - 1 - Antiókhiai gyülekezetek építése A térséget kormányzó apostoli gyülekezetek 12 jellemzõje 1. Áttörõ hívõk "Azok tehát, a kik eloszlottak az üldözés miatt,

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

A kijelentési ajándékok. Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál

A kijelentési ajándékok. Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál A kijelentési ajándékok Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál 0. Áttekintés Bölcsesség beszéde Ismeret kijelentése Figyelmeztetés Isteni kijelentések 1.1. Mit mond az Írás? Igehelyek: 1 Kor. 12,8:

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

A gyülekezet és Isten Királysága. Írta: Ron McKenzie

A gyülekezet és Isten Királysága. Írta: Ron McKenzie A gyülekezet és Isten Királysága Írta: Ron McKenzie Isten Királysága A gyülekezet és Isten Királysága közötti kapcsolatot gyakran félreértik a keresztyének, akik gyakran úgy beszélnek, mintha Isten Királysága

Részletesebben

Vannak ma apostolok és próféták? Írta: Jim Feeney

Vannak ma apostolok és próféták? Írta: Jim Feeney Vannak ma apostolok és próféták? Írta: Jim Feeney Apostolok, próféták, evangélisták, pásztorok és tanítók. Furcsa, de a Biblia nem támasztja azt alá, hogy az Efézus 4.11-ben felsorolt szolgálatokat a mai

Részletesebben

Az apostol Ron McKenzie

Az apostol Ron McKenzie Az apostol Ron McKenzie Jézus némelyeket adott, hogy apostolok legyenek, így a test tud terjeszkedni Amikor egy gyülekezet elér egy optimális méretet néhányan a vének közül kiküldésre kerülnek, hogy elindítsanak

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

Szolgálati ajándékok helye és szerepe (apostol, próféta, evangélista, pásztor és tanító) Írta: Ron McKenzie

Szolgálati ajándékok helye és szerepe (apostol, próféta, evangélista, pásztor és tanító) Írta: Ron McKenzie Szolgálati ajándékok helye és szerepe (apostol, próféta, evangélista, pásztor és tanító) Írta: Ron McKenzie A mai helyzet Sohasem fogjuk megérteni a szolgálati ajándékokat, ha a jelenlegi gyülekezeti struktúrából

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata 1Korinthus 14:27-29 Ha valaki nyelveken szól, kettı vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza

Részletesebben

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson A vezetőfejlesztés jézusi módszere 2 Timóteus 2:2 1) Válassz jól Lukács 6:12-16 1 Timóteus 5:22 Elhívás Jellem Képességek 2) Fektess be időt 12 Egy A három Egy

Részletesebben

A szolgálat lelki ajándékai

A szolgálat lelki ajándékai A szolgálat lelki ajándékai 0. Áttekintés Szolgálat Segítés Adakozás Könyörületesség Zene Vendégszeretet 1.1 Mit mond az Írás? Igehely: Róma 12,7; 1 Péter 4,11. Szolgálat = diakonia az Újszövetségben a

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Biblia megértése 4. Szent Szellem bennünk és rajtunk

ALAPTANÍTÁSOK. A Biblia megértése 4. Szent Szellem bennünk és rajtunk ALAPTANÍTÁSOK A Biblia megértése 4. Szent Szellem bennünk és rajtunk János 14:17 Az igazságnak ama Szellemét: akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja İt és nem ismeri İt; de ti ismeritek İt, mert

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

A vezetőket jelölő negyven szó

A vezetőket jelölő negyven szó 1. fejezet A vezetőket jelölő negyven szó Elpusztítja a nemzet minden vezetőjét: a hőst és a katonát, a bírót és a prófétát, a varázslót és a véneket, a hadnagyot és a főrendűt, a tanácsost, az ügyes mestert

Részletesebben

Ébredésre várva Abonyi Sándor

Ébredésre várva Abonyi Sándor Ébredésre várva Abonyi Sándor Folyamatosan téma a gyülekezetekben a hívők között az ébredés. A hívők vágynak arra, hogy a gyülekezet szaporodjon és növekedjen. Számtalan megközelítést és próbálkozást látunk

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai A kinyilatkoztatások ajándékai 3. Bölcsesség szava

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai A kinyilatkoztatások ajándékai 3. Bölcsesség szava ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai A kinyilatkoztatások ajándékai 3. Bölcsesség szava 1Korinthus 12:7-11 A Szellem mindenkinek ad kijelentést, mégpedig épülésre. Némelyiknek ugyanis bölcsességnek

Részletesebben

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 1. - Hogyan nyerte Jézus a Nevét? Jézus Krisztus Nevérıl tanítunk a mai napon. Három Igerésszel kezdjük a mai tanítást: Zsidó 1:1-6 Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképpen

Részletesebben

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. Kedves Olvasó! Sok szeretettel adjuk közre a 2015. évi bibliaolvasó útmutatót. A közösen

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 7. A tanító szolgálata

ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 7. A tanító szolgálata ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 7. A tanító szolgálata Ezen a szalagon a tanító szolgálatról fogunk leckét venni, és meg fogjuk nézni, hogy milyen Igék kapcsolódnak a tanító szolgálathoz a Biblia alapján.

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK A hited megtartott téged 1. A hited megvallása

ALAPTANÍTÁSOK A hited megtartott téged 1. A hited megvallása ALAPTANÍTÁSOK A hited megtartott téged 1. A hited megvallása Új sorozatot kezdünk, amelynek a címe: Isten Igéjének pozitív erejő megvallása. Sokszor az életünkben megfigyelhetı a folyamatos kudarcok és

Részletesebben

A gyülekezet eklézsia a kihívottak közössége

A gyülekezet eklézsia a kihívottak közössége Ap.csel. 6.1-7. Azokban a napokban pedig, mivel nőtt a tanítványok száma, zúgolódás támadt a görögül beszélő zsidók között a héberek ellen, hogy mellőzik a közülük való özvegyasszonyokat a mindennapi szolgálatban.)

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Biblia megértése 1. Gyakran félreértelmezett Igék

ALAPTANÍTÁSOK. A Biblia megértése 1. Gyakran félreértelmezett Igék ALAPTANÍTÁSOK A Biblia megértése 1. Gyakran félreértelmezett Igék Ma új sorozatot kezdünk, amelynek címe az lehetne, hogy: Kemény igei szólások egyensúlyba tétele. Azok a dolgok tartoznak ide, amikor Igéket

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 6. A pásztori szolgálat 2.

ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 6. A pásztori szolgálat 2. ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 6. A pásztori szolgálat 2. Pásztori szolgálat tanítás sorozatának második kazettája következik. Efezus 4:11-12 És İ adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul,

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

HETÉNYEGYHÁZI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET STRATÉGIÁJA

HETÉNYEGYHÁZI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET STRATÉGIÁJA HETÉNYEGYHÁZI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET STRATÉGIÁJA KÉSZÜLT 2014 NYARÁN JÖVŐKÉP: Azt ismertük fel, hogy Isten olyan krisztusközpontú gyülekezetet akar látni Hetényegyházán, amely felismeri és cselekszi az

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12

Tartalomjegyzék. Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12 Tartalomjegyzék Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12 1. Az alapok: Hogyan látja Isten a gyülekezetet? 17 A tanuló gyülekezet 19 A gondoskodó gyülekezet 22 Az istentiszteletre összegyűlt

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

bibliai felfedező B12 Ajánlott további olvasásra: Ézsaiás 7:14 és 9:6 János 1:6-14 2. Korinthus 8:9 1. RÉSz: Egy Fiú születik

bibliai felfedező B12 Ajánlott további olvasásra: Ézsaiás 7:14 és 9:6 János 1:6-14 2. Korinthus 8:9 1. RÉSz: Egy Fiú születik Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. RÉSz: Egy Fiú születik Olvasd el: Lukács 1:26-38;

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Újrakezdés miért, hogyan?

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Újrakezdés miért, hogyan? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Újrakezdés miért, hogyan? Új év új kezdet Eddig így éltem, na de ezután majd Kisebb nagyobb változtatások az életemben, a gondolkodásomban

Részletesebben

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 1. fejezet: A gyülekezetnövekedés és az égő vágy........... 7 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK 2. fejezet: Hogyan lehet nagy dolgokat elvégezni

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

Atyaság. Azt gondolom sikerült röviden bemutatni azt a kuszaságot, ami ezen a téren ma az egyházban van.

Atyaság. Azt gondolom sikerült röviden bemutatni azt a kuszaságot, ami ezen a téren ma az egyházban van. Atyaság Manapság sok szó esik a szellemi atyaságról fıként az újonnan megjelenı apostolokkal kapcsolatban. Ezt a két fogalmat sokan már összetartozó fogalomként is kezelik és ebbıl adódóan már kezd elterjedni

Részletesebben

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5 TARTALOM Előszó a magyar kiadáshoz 5 Í.MÁTÉ EVANGÉLISTA-KI IS VOLT Ő? 13 1.1 A meghaladott életrajzi portré 13 1.2Az evangélium az evangélista nélkül 16 1.3 A teológiai portré 19 1.4Előzetes módszertani

Részletesebben

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások ALAPTANÍTÁSOK

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások ALAPTANÍTÁSOK ALAPTANÍTÁSOK A Biblia megértése 8. Nık a szolgálatban 3. Ez a tanítás arról szól, hogy szabad-e az asszonyoknak szólni a gyülekezetben, vagy csöndben kell-e maradniuk állandóan. 1Korinthus 14:34-36 A

Részletesebben

A szolgálati ajándékok helye és szerepe Ron McKenzie. (apostol, próféta, evangélista, pásztor és tanító)

A szolgálati ajándékok helye és szerepe Ron McKenzie. (apostol, próféta, evangélista, pásztor és tanító) A szolgálati ajándékok helye és szerepe Ron McKenzie A mai struktúra nem megfelelő (apostol, próféta, evangélista, pásztor és tanító) Sohasem fogjuk megérteni a mennybemeneteli ajándékokat, ha a jelenlegi

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév Messiási próféciák IV. évfolyam I. félév Tematika: 1. Bevezetés: A messiási jövendölések fogalma, jellegzetességeik, tanulmányozásuk, haszna, jelentősége. Két alapvető messiási jövendölés: Az ősevangélium

Részletesebben

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8).

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Nagy öröm Lectio: ApCsel 8,1-25. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Fülöp Samáriában hirdette a Messiást. Jézusról tett bizonyságot, a Szabadítóról. Az ember mindig kapcsolatban kellene,

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Hittankönyv a középiskolák 11. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó ELSİ RÉSZ: KATOLIKUS DOGMATIKA Bevezetés A hittan, a teológia

Részletesebben

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27.

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27. 4. tanulmány Boldog és hálás július 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 12:2; 1Korinthus 13; Galata 5:19-23; 1Thesszalonika 1:1-10; 1Timóteus 1:15 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért,

Részletesebben

A szabadság törvénye. 2. fejezet. A szabadság ígérete

A szabadság törvénye. 2. fejezet. A szabadság ígérete A szabadság ígérete 2. fejezet A szabadság törvénye S oha nem felejtem el Istennek azt a közvetlen válaszát, amit 1990 tavaszának elején kaptam tıle. Munkámból kifolyólag akkoriban sokat utaztam az országban,

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete 2016/17. tanév Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 3. Az iskola kódja: H- A versenyző

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

Vezetés, jellem, hatalom

Vezetés, jellem, hatalom CENTRÁL KÁVÉZÓ - Imareggeli, 2014.07.05. Vezetés, jellem, hatalom Heizer Tamás ht.bcsop@gmail.com www.barnabascsoport.hu Kérdések Releváns-e nem egyházi kontextusban, amit a Biblia tanít a vezetésről?

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai A kinyilatkoztatások ajándékai 1. Ismeret, tudás szava 1.

ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai A kinyilatkoztatások ajándékai 1. Ismeret, tudás szava 1. ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai A kinyilatkoztatások ajándékai 1. Ismeret, tudás szava 1. 1Korinthus 12:1-14 A szellemi ajándékokra nézve pedig nem akarom, atyámfiai, hogy tudatlanok legyetek.

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 4. Az evangélista szolgálata

ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 4. Az evangélista szolgálata ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 4. Az evangélista szolgálata Ez a kazetta az evangélista szolgálatáról tanít. Efezus 4:11-12 És İ adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangélistákul,

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Akadályok a gyógyulás útján 4. Hamis szolgák

ALAPTANÍTÁSOK Akadályok a gyógyulás útján 4. Hamis szolgák ALAPTANÍTÁSOK Akadályok a gyógyulás útján 4. Hamis szolgák Hogyan lehet megismerni a hamis szolgálókat? Hét utat tanulunk ma erre! Szellemi szakértınek kell lenni ehhez, és teljesnek kell lenni Isten Szellemével.

Részletesebben

Hit és cselekedetek. Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből?

Hit és cselekedetek. Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből? Hit és cselekedetek Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből? A következő írásunkból kiderül, miért hisszük és hogyan értjük, hogy kizárólag kegyelemből van üdvösségünk

Részletesebben

Gyógyító evangélizáció. Írta: Ron McKenzie

Gyógyító evangélizáció. Írta: Ron McKenzie Gyógyító evangélizáció Írta: Ron McKenzie A legfontosabb, hogy a keresztyének megértsék: a gyógyítás ajándéka a hitetlenekért van és nem a hívıkért. Jézus szolgálata nagyrészt evangélizációs szolgálat

Részletesebben

AZ IMA ALKOTÓELEMEI ÉS TARTALMA

AZ IMA ALKOTÓELEMEI ÉS TARTALMA MBS149 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK AZ IMA ALKOTÓELEMEI ÉS TARTALMA Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalomjegyzék I. AZ IMA ALKOTÓELEMEI A. Imádat

Részletesebben

Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank. Az EBRD közbeszerzési politikával kapcsolatos tevékenységei. Jan Jackholt Igazgató Közbeszerzés

Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank. Az EBRD közbeszerzési politikával kapcsolatos tevékenységei. Jan Jackholt Igazgató Közbeszerzés Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank Az EBRD közbeszerzési politikával kapcsolatos tevékenységei Budapest, 2011. november Jan Jackholt Igazgató Közbeszerzés European Bank for Reconstruction and Development

Részletesebben

16. PÁL MISSZIÓI ÚTJAI 1. Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. (Apcsel 14,8-18)

16. PÁL MISSZIÓI ÚTJAI 1. Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. (Apcsel 14,8-18) 16. PÁL MISSZIÓI ÚTJAI 1. Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. (Apcsel 14,8-18) TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Szabó Andor: Lábam előtt mécses a te igéd, Budapest, 1995; Magyarázatos

Részletesebben

Tartalom. Térképek, táblázatok és ábrák jegyzéke 7 Elıszó 9 Elıszó a magyar kiadáshoz 11

Tartalom. Térképek, táblázatok és ábrák jegyzéke 7 Elıszó 9 Elıszó a magyar kiadáshoz 11 Tartalom Térképek, táblázatok és ábrák jegyzéke 7 Elıszó 9 Elıszó a magyar kiadáshoz 11 Pál elsı levele a thesszalonikaiakhoz Bevezetés 15 Vázlat 19 Magyarázat 20 Bibliográfia 50 Pál második levele a thesszalonikaiakhoz

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Pásztorlevél a Szent Cirill ereklye Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Krisztusban drága testvéreim, a mai vasárnap evangéliumának bevezető mondatai Jézus tanításának fontosságára és

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A Congregatio Jesu egyetemes küldetése: Latin-Amerika - Argentína - Brazília - Chile - Kuba Küldetés az egész világra, minden néphez Európa - Ausztria

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119 Tartalomjegyzék Előszó 5 i. rész: A neveiben föltárulkozó Isten Bevezetés az 1. részhez: Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem 9 1. Elóhim 15 2. Jehova vagy Jahve 21 3. Ő, Aki gondot visel 27

Részletesebben

MÉGIS CSELEKEDETEK ALAPJÁN VAN AZ ÜDVÖSSÉG?

MÉGIS CSELEKEDETEK ALAPJÁN VAN AZ ÜDVÖSSÉG? MÉGIS CSELEKEDETEK ALAPJÁN VAN AZ ÜDVÖSSÉG? SZABADOS ÁDÁM Mi, protestánsok a hitünk egyik sarkalatos igazságának tartjuk, hogy nem cselekedetek alapján van az üdvösség, hanem egyedül hit által, Jézus érdeméért.

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 1. Különbözı nyelvek nemei

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 1. Különbözı nyelvek nemei ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 1. Különbözı nyelvek nemei Következıkben a különbözı nyelvek nemeinek ajándékáról lesz szó. 1Korinthus 12:7-11 A Szellem mindenkinek ad kijelentést,

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. Út a gyızelemhez 9. (Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) A hetedik pecsét

ALAPTANÍTÁSOK. Út a gyızelemhez 9. (Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) A hetedik pecsét ALAPTANÍTÁSOK Út a gyızelemhez 9. (Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) A hetedik pecsét Jelenések 8:1 És mikor felnyitotta a hetedik pecsétet, lett nagy csendesség a mennyben, mintegy fél óráig. Itt

Részletesebben

JÚLIUS 1. hétfı. Téma: HŐSÉG

JÚLIUS 1. hétfı. Téma: HŐSÉG JÚLIUS 1. hétfı Téma: HŐSÉG SZENTLECKE Szt. Pál apostolnak a galatákhoz írt levelébıl (Gal 5,22 6,2) Testvéreim! A Lélek gyümölcsei pedig: a szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hőség,

Részletesebben

Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE. Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III.

Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE. Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III. Leonard Ravenhill KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE Mindannyian odaállunk majd Krisztus ítélőszéke (díjkiosztó emelvénye) elé. (Róma 14,10) III. fejezet Kiadó: Missionsdienst Sonnenstrahlen D-7120 Bietigheim-Bissingen,

Részletesebben

Az evangélium ereje Efézusban

Az evangélium ereje Efézusban Az Ige növekedése Lekció: Lk. 10.1-20 2009. okt. 18. Textus: ApCsel. 19.8-40 Gazdagrét Az evangélium ereje Efézusban Az Ige növekedése útján Pál apostol három olyan városban hirdette az evangéliumot, amelyek

Részletesebben

Isten a mi oldalunkon áll! Nehémiás megvizsgálja a falat és buzdítja a vezetőket

Isten a mi oldalunkon áll! Nehémiás megvizsgálja a falat és buzdítja a vezetőket apróbetűs rész Isten a mi oldalunkon áll! Nehémiás megvizsgálja a falat és buzdítja a vezetőket Nehémiás 2 11 Miután megérkeztem Jeruzsálembe, és ott voltam három napig, 12 elindultam éjszaka néhány emberrel.

Részletesebben

formát vett fel, megalázta magát és engedelmes volt a kereszthalálig. De mi a mi szegénységünk? Minden bizonnyal az, hogy kiszakadtunk az Istennel

formát vett fel, megalázta magát és engedelmes volt a kereszthalálig. De mi a mi szegénységünk? Minden bizonnyal az, hogy kiszakadtunk az Istennel Ami mindent felülír Ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét; hogy gazdag létére szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. 2Kor 8,9 Igehirdetés a zsinati választások

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

2. Jézus Krisztus. 1. Isten

2. Jézus Krisztus. 1. Isten Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel 9. Kegyelem 10.

Részletesebben

Tévtanítások, tévhitek

Tévtanítások, tévhitek Tévtanítások, tévhitek Engedd be/ imádkozd a szívedbe Jézust és üdvözülsz ajtód előtt állok és zörgetek (Jel. 3:20) kiforgatására alapozzák. Az idézet langyos keresztényekhez (megváltottakhoz), nem pedig

Részletesebben

Navigációs megoldások. www.newscoaching.hu

Navigációs megoldások. www.newscoaching.hu Navigációs megoldások www.newscoaching.hu Kik vagyunk? A modellt 2001 óta fejlesztjük sikeresen világszerte. A Coaching & Training Ltd. 2006-ban alakult, székhelye Lausanne-ban (Svájc) van és kirendeltségei

Részletesebben

yymár meglévő csoport számára:

yymár meglévő csoport számára: 1. HÉT: FILIPPI 1,1 11 Tényleg Krisztushoz tartozom? Kezdjük a beszélgetést azzal, hogy feltesszük valamelyiket a következő kérdések közül a csoportnak: yykezdő csoport számára: Mi indított arra, hogy

Részletesebben

AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME

AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME Pasarét, 2014. július 20. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME Lekció: Zsidók 3,7-19 Alapige: 4 Mózes 15,1-7 Azután így szólt az ÚR Mózeshez: Szólj Izráel

Részletesebben

I. Döntsd el, hogy igaz vagy hamis az állítás! A helyes választ aláhúzással jelöld!

I. Döntsd el, hogy igaz vagy hamis az állítás! A helyes választ aláhúzással jelöld! Tudásdepó Expressz - A könyvtári hálózat fejlesztése a Keményben az élethosszig tartó tanulás érdekében Kódszám: TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0043 Kedvezményezett: Békéscsabai Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési

Részletesebben

A SZOLGÁLAT BETÖLTÉSE

A SZOLGÁLAT BETÖLTÉSE A SZOLGÁLAT BETÖLTÉSE Jegyzet Jim Sanders tanításából 2009. július 19. Köszönjük Úr Jézus az áldásokat, amivel megáldottál minket, a gyógyulásokat, amit adtál nekünk, valamint az üdvösséget. Köszönjük

Részletesebben

H/5854/4. szám. Az Országgyűlés. Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának. ajánlás a

H/5854/4. szám. Az Országgyűlés. Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának. ajánlás a H/5854/4. szám URSZÁGGYL -` l i ívata A Érkezett: 2012 FEBR 14 Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának ajánlás a az Egyházkénti elismerés elutasításáról szóló H/5854. számú

Részletesebben

Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY. határozata. egyházkénti elismerés elutasításáról

Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY. határozata. egyházkénti elismerés elutasításáról Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY határozata 1`d% s Hivatala tromán zm : il 5dsij / 2012 FFOR 13, egyházkénti elismerés elutasításáról 1.Az Országgyűlés a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

1. Huszonöt ok, amiért megagyülekezetre van szüséged... 7 2. Hogyan mérjük a gyülekezet növekedését?...29 3. Hogyan kaphatod meg a kenetet?...43 4.

1. Huszonöt ok, amiért megagyülekezetre van szüséged... 7 2. Hogyan mérjük a gyülekezet növekedését?...29 3. Hogyan kaphatod meg a kenetet?...43 4. Tartalomjegyzék: 1. Huszonöt ok, amiért megagyülekezetre van szüséged... 7 2. Hogyan mérjük a gyülekezet növekedését?...29 3. Hogyan kaphatod meg a kenetet?...43 4. Mit értünk kenet alatt?...53 5. A kenethez

Részletesebben

Sratégiai pontok. Írta: Roland Allen

Sratégiai pontok. Írta: Roland Allen Sratégiai pontok Írta: Roland Allen Alig hihetı az az álláspont, hogy Pál elıre megtervezett módon végezte az ı gyülekezetlpántálási munkáját, kiválasztva bizonyos stratégiai pontokat gyülekezeteinek létesítésére

Részletesebben

hit17.qxd :44 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 17. hitelv

hit17.qxd :44 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 17. hitelv hit17.qxd 2007.11.06. 21:44 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 17. hitelv Lelki ajándékok és szolgálatok És ő»adott«némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul,

Részletesebben

Speciális feladatokra speciális ajándékok. Guy Duininck. Special Endowments for Special Tasks By Guy Duininck

Speciális feladatokra speciális ajándékok. Guy Duininck. Special Endowments for Special Tasks By Guy Duininck Speciális feladatokra speciális ajándékok Guy Duininck Special Endowments for Special Tasks By Guy Duininck http://www.tonycooke.org/free_resources/articles_others/grace-effectual-ministry.html Isten minden

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben