Antiókhiai gyülekezetek építése Térséget kormányzó apostoli gyülekezetek jellemzıi John Eckhardt

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Antiókhiai gyülekezetek építése Térséget kormányzó apostoli gyülekezetek jellemzıi John Eckhardt"

Átírás

1 Antiókhiai gyülekezetek építése Térséget kormányzó apostoli gyülekezetek jellemzıi John Eckhardt Ahhoz, hogy olyan gyülekezetet plántáljuk és neveljünk fel, amely - természetében, - struktúrájában, - életvezetésében és - szolgálatában az antiókhiaihoz hasonlít, ahhoz apostoli bölcsesség szükséges. A legtöbb pásztor, akivel találkoztam, azt gondolta, hogy antiókhiai típusú gyülekezetet épít, azonban nem ez az építkezés modellje valósult meg szolgálata nyomán, hanem az elızı generációk öröksége szerinti rossz minta, az ún. 'áldás-modell'. Az antiókhiai gyülekezet az apostoli gyülekezet modellje. A jeruzsálemi volt az elsı, apostolok által kormányzott gyülekezet, de a Szent Szellem fókusza az antiókhiai gyülekezetre is átkerült. Antiókhiából indult el ugyanis Barnabás és Pál, majd a késıbbiekben Pál és Silás szolgálata. Az antiókhiai gyülekezet olyan szellemi központtá vált, ahonnan nemzetekre hatást gyakorló apostoli csapatok indultak el. Isten olyan apostoli munkát indított el Antiókhiában, amely stratégiai gyülekezetek alapítását eredményezte. A korinthusi, a filippibeli, a kolossebeli, az efézusi és a thesszalonikai gyülekezet egyaránt az antiókhiai gyülekezetbıl kiinduló munka eredményeként jött létre. Az antiókhiai gyülekezet egy térséget kormányzó apostoli gyülekezetet képvisel. Olyan gyülekezetet, amely terhet visel a nemzetekért és a Nagy Küldetés teljesítésére fókuszál. Ez a gyülekezet egyedülálló a tekintetben, hogy képes betölteni Isten tervében a stratégiai gyülekezet szerepét. Ha egy helyi gyülekezetnek megvan ez a képessége, akkor befolyást fog gyakorolni a fennhatósága alá tartozó területekre, régiókra. A modellek azért fontosak, mert adnak egy mintát, amelynek nyomán építkezhetünk. Vigyáznunk kell arra, hogy ne emberi tradíciók, hanem bibliai minták alapján építkezzünk. Az apostoli gyülekezetek a gyülekezetek prototípusai, olyan modellek, amelyek tükrözik az Isten által a mennybıl rendelkezésre bocsátott példákat és mintákat. Minden generációnak szüksége van olyan modellekre, amelyek hatást gyakorolnak arra az adott generációra. Ezek a gyülekezetek kijelentés által épülnek fel. Az apostolok pedig bölcs építık (1 Kor. 3,10.), akik nem a sokak által követett emberi minták, hanem kijelentés alapján építkeznek. Jonathan David a következıt állítja: "Apostoli bölcsesség kell ahhoz, hogy olyan gyülekezetet plántáljuk és neveljünk fel, amely természetében, struktúrájában, életvezetésében és szolgálatában az antiókhiaihoz hasonlít." Az antiókhiai gyülekezet

2 tizenkét jellemzıjét szeretném a továbbiakban ismertetni. Ha ez a tizenkét jellemvonás megtalálható egy helyi gyülekezetben, akkor az hatást fog gyakorolni a generációjára. Ezek olyan állandó tényezık, amelyeknek minden generációban meg kell lenniük. Bizonyos dolgok idırıl idıre változnak, de az állandó tényezık ugyanazok maradnak. 1. Áttörı hívık "Azok tehát, akik eloszlottak az üldözés miatt, mely Istvánért támadott, eljutottak Fenicziáig, Cziprusig és Antiókhiáig, senkinek nem prédikálván az Igét, hanem csak a zsidóknak. Voltak azonban közöttük némely ciprusi és cirénei férfiak, kik mikor Antiókhiába bementek a görögöknek kezdték el hirdetni az Úr Jézust." Apcsel Az antiókhiai gyülekezetet olyan hívık indították el, akik Jeruzsálembıl szóródtak szét. Mikor Antiókhiába érkeztek, engedelmeskedtek a Szent Szellem vezetésének és a görögök felé kezdtek el szolgálni. Eddig a pontig az evangéliumot elsısorban a zsidóknak hirdették, de azzal, hogy a görögöknek is elkezdték hirdetni, áttörtek egy kulturális korlátot, és nagy sikert arattak. Ezért nevezzük ıket áttörı hívıknek. Az áttörés egy akadály vagy korlát legyızését, illetve ledöntését jelenti, és ezáltal jelentıs sikert eredményez, amely további fejlıdést tesz lehetıvé; pontosan úgy, ahogyan a technológia területén. Minden egyes áttörés a további elırehaladást készíti elı. Az áttörés Krisztus egész teste számára nyereség és a fejlıdés lehetıségét biztosítja. Ez az antiókhiai gyülekezet alapja. Az áttörı hívıkkel rendelkezı gyülekezetek olyan alapokkal fognak rendelkezni, amelyekre építve át tudnak törni, és be tudnak hatolni különbözı régiókba. Ledöntik a kulturális és vallási korlátokat. Olyan hívıkrıl van szó, akik félelem nélkül engedelmeskednek a Szent Szellem vezetésének még akkor is, ha ez valami új dolog elindulását jelenti. İk az úttörı hívık. Az apostoli kenet úttörı kenet. Isten ELİSZÖR az apostolokat állította be az egyházba. (1 Kor ) Az "elıször" szónak a görögben a "proton" felel meg, ami idıbeli, sorrendbeli, illetve rangbeli elsıséget jelent. Ez a kifejezés tehát egy úttörıt jelöl. Bár az antiókhiai gyülekezetet nem apostolok alapították, a hívık egy jeruzsálemi apostoli közösségbıl jöttek. Apostoli szellemet hordoztak és képesek voltak utat törni és áttörést elérni Antiókhiában. Az úttörı tevékenység egy ismeretlen vagy gazdátlan területre való bemerészkedést jelent letelepedés céljából. Az úttörı hívık mind természetes, mind szellemi értelemben új területekre hatolnak be. Az áttörı hívık olyan hívık, akik ledöntik a kultúra, a tradíció, a vallás és a félelem korlátait. Ledöntik azokat a gátakat, amelyek a legtöbb embert akadályozzák. Nem korlátozzák ıket azok a gondolkodásbeli megrögzöttségek, amelyek visszatartják az embereket attól, hogy útnak induljanak és ismeretlen területekre hatoljanak be. Nincsenek megkötözve az egyházban uralkodó mentalitás által. Az áttörı hívıket áttörı vezetık vezetik. Az apostoli vezetıkben pedig megmutatkozik a korlátok széttörésére vonatkozó képesség. Kegyelmet kaptak arra, hogy utat törjenek. 2

3 Az üldöztetés és a nézetkülönbségekbıl adódó nehézségek ellenére az igazság és a kijelentés új területére jutnak el, elsıként ragadják meg és hirdetik a helyreállított igazságokat, felpezsdítik és felnevelik a hívık áttörı csoportját. Az antiókhiai típusú gyülekezetek (a továbbiakban: antiókhiai gyülekezetek) áttörı gyülekezetek, amelyek olyan áttörı hívıkbıl állnak, akik hozzá vannak szokva új dolgok kezdeményezéséhez és elindításához. Nem haboznak engedelmeskedni az Úrnak, és oda menni, ahová İ indítja ıket. Nem félnek ledönteni a kulturális, etnikai, nyelvi és vallási korlátokat. Nem lehet ıket korlátozni és egyre nagyobb mértékben teljesítik Isten tervét és célját. Ha antiókhiai gyülekezetet akarsz építeni, azt csak áttörı hívıkkel tudod megvalósítani, olyan emberekkel, akik kitörtek a tradíció és a vallás megszokott sablonjaiból. Az áttörı hívık legyızték azokat az akadályokat, amelyek a legtöbb hívıt visszatartják a korlátok ledöntésétıl. İk az antiókhiai gyülekezetek építıelemei. Jonathan David az antiókhiai hívık alapján az áttörı hívık következı jellemzıit sorolja fel. 1. Isten új megmozdulásainak úttörıi 2. Intenzív nyomás alatt is tudnak dolgozni 3. Kompromisszum nélkül cselekszenek 4. Progresszív kijelentésben járnak 5. Tekintély alatt járnak 6. Azért dolgoznak, hogy hatást gyakoroljanak a társadalomra 2. Evangelizáció Azzal, hogy engedelmeskedtek a Szent Szellemnek a görögök felé való szolgálat tekintetében, a hívık egy új evangelizációs kampány közepén találták magukat, amelyben a hangsúly azon volt, hogy Isten Királyságát az evangelizáció útján terjesszék ki. Az antiókhiai gyülekezeteknek evangelizációs alapjuk is van. Ezekben a gyülekezetekben erıs az evangelizáció szelleme. Ezt én Áttörı Evangelizációnak hívom. Ez a területekre történı behatolásra és emberek új csoportjainak elérésére vonatkozó szellemi képesség. A Nagy Küldetés nem teljesíthetı evangelizáció nélkül. Annak ellenére, hogy a nagy küldetés apostoli küldetés, azt az evangelizáció nélkül nem lehet teljesíteni. Fülöp az evangélista újszövetségi mintája. Samáriába ment és Krisztust hirdette. Démonokat őzött és betegeket gyógyított. (ApCsel 8.) Fel tudta nyitni Samária városát. Egy jeruzsálemi apostoli közösségbıl indult el. Az áttörı evangelizáció az antiókhiai gyülekezetek egyik jellemzıje. Áttörik a szokásos korlátokat és mintákat, amelyek korlátoznák az evangelizációt. Képesek elérni a még el nem ért embereket. Az áttörı evangelizáció megérinti azokat az embercsoportokat, akiken korábban átnéztek, akiket mellıztek, vagy akikkel egyszerően nem foglalkoztak. 3

4 Az antiókhiai gyülekezetek szemtanúi lesznek evangélista csoportok elindulásának. Ez az ajándék, szolgálat felismerhetı az antiókhiai típusú gyülekezeteknél, melyeknek vérében van az evangelizáció, a szellemi DNS-ük részét képezi. Az evangelizáción nınek fel, abban élnek. Ezek a gyülekezetek az áttörı evangelizációtól jönnek lendületbe. Nyitottak arra, hogy a Szent Szellem új területekre és emberek új csoportjaihoz vezesse ıket. Nincsenek egy bizonyos embercsoportra korlátozva. Nem néznek keresztül a saját városaikban élı embercsoportokon, hanem stratégiát dolgoznak ki ezeknek az embereknek az elérésére. Minden közösségben kialakítanak egy támaszpontot. 3. Apostoli közremőködés "Elhatott pedig a hír ı felılük a jeruzsálemi gyülekezet fülébe; és kiküldték Barnabást, hogy menjen el egész Antiókhiáig." ApCsel Az antiókhiai gyülekezetek azok, amelyek hajlandóak APOSTOLI KÖZREMŐKÖDÉST elfogadni. Rögtön az antiókhiai gyülekezet megalapítása után a jeruzsálemi gyülekezet kiküldte Barnabást, aki egy bátorító személyként azért jött, hogy az új gyülekezetet buzdítsa. Barnabásnak a jeruzsálemi gyülekezet által történı kiküldése az apostoli közremőködést mutatja be. Az apostoli közremőködés megerısíti a helyi gyülekezeteket. Ha a gyülekezetek tisztelik és megbecsülik a "kiküldötteket", akkor részesednek a kiküldött személyen lévı kegyelembıl. Az apostoli közremőködés a megfelelı alapok lefektetésével segíti a gyülekezeteket a növekedésben. Az egyház az apostolok és a próféták alapkövén épül fel. (Efézus 2.20.) A frissen megtért hívık Antiókhiában megkapták a növekedéshez és a szellemi fejlıdéshez szükséges alapokat. Az új gyülekezeteknek bátorításra van szükségük. A Barnabás név azt jelenti: "vigasztalás fia". Barnabás egy bátorító volt, aki segített megerısíteni és bátorítani a frissen megtérteket. Az ı érettsége kellett az új munkához. Jó ember volt, tele Szent Szellemmel és hittel. Azok a gyülekezetek, amelyeknél hiányzik az apostoli közremőködés, gyakran gyengék és éretlenek maradnak. Az antiókhiai gyülekezet is az érett szolgálati ajándékok közremőködése miatt kezdett el olyan gyorsan fejlıdni. Mind természetes, mind szellemi szinten elkezdett növekedni és egy folyamatos szellemi lendület szabadult fel. Az apostoli közremőködés az apostoli és prófétai ajándékok, valamint az apostoli csapatok látogatása által valósul meg. Ezek a felkent ajándékok megerısítik, éretté teszik a hívıket és bevezetik ıket az érettségnek egy olyan szintjére, amelyet szükséges elérni ahhoz, hogy hatást és befolyást gyakoroljanak a távolabbi régiókra. 4

5 4. Kegyelem 5 "Ki mikor oda jutott és látta az Isten kegyelmét, örvendezett; és inti (bátorítja) mindnyájukat, hogy állhatatos szívvel maradjanak meg az Úrban." ApCsel Az antiókhiai gyülekezetek a kegyelem gyülekezetei. A kegyelem ezeknek a gyülekezeteknek a védjegye. Barnabás észrevette az antiókhiai gyülekezeten lévı kegyelemet. A kegyelem Isten különleges bánásmódjának a megnyilvánulása, amivel áldások járnak együtt. Ha ez a kegyelem megnyilvánul egy gyülekezeten, akkor az növekedni fog és áldásul szolgál majd sokaknak. A kegyelemben járó gyülekezetek nem szőkölködnek a kegyelmi ajándékok terén. (1 Kor. 1.7.) Ezek a gyülekezetek a szellemi ajándékok sokaságával rendelkeznek, ami magában foglalja a Szent Szellem ajándékait és a szolgálati ajándékokat is. Az ilyen gyülekezeteknek elhívása és felhatalmazása van arra, hogy megáldják az embereket. A kegyelmet Isten nem cél nélkül adja, hanem arra, hogy akik kapják, azok áldásul szolgáljanak másoknak. Városokat, régiókat és nemzeteket tud megérinteni az a kegyelem, amely egy gyülekezeten megnyilvánul. Van olyan kegyelem, amely - prédikálásra, - tanításra, - prófétálásra adatik (kijelentés ajándékai). Van olyan kegyelem is, amely - Isten terveibe és céljaiba enged betekintést és ezekre vonatkozóan ad kijelentést. A nagy kegyelemmel rendelkezı gyülekezeteknek nem szabad ezt magukra pazarolni, hanem Isten sokrétő kegyelmének sáfáraiként olyan sok embernek kell ezt a kegyelmet továbbadni, szétosztani, amennyinek csak lehet. Az antiókhiai gyülekezet sok nemzet számára nagy áldás forrásává vált. Antiókhiából gyülekezetek alapítására és más városok megáldására adott apostoli kegyelem áradt szét. Róma, Korinthus, Efézus, Filipppi és Thesszalonika is élvezte az Antiókhián lévı kegyelem gyümölcsét. Vajon hány régió, illetve nemzet profitál a mi gyülekezetünkön lévı kegyelembıl? Amilyen mértékő kegyelemben részesült egy gyülekezet, olyan mértékben kellene áldásul szolgálnia mások számára. Aki sokat kapott, attól sokat várnak el. Akinek van, annak adatik. Ezek a királyság törvényei. Isten céljai kegyelem által valósulnak meg, a kegyelem biztosítja a gyülekezetek számára azt a képességet, hogy rendkívüli dolgokat vigyenek véghez. Az antiókhiai gyülekezetek az ajándékkal megáldott szolgálatok bıségét fogják élvezni, szellemi mágnesként vonzzák majd az öt fı szolgálati ajándékot és a gyülekezeteken belül is szolgálatok fognak felnıni.

6 A sok ajándékra tekintettel azonban szükséges, hogy legyen egy struktúra az antiókhiai gyülekezetekben az ajándékok támogatására és elindítására. Ennek az egyik módja csapatok kialakítása és elindítása. 5. Csapat szolgálat "Elméne pedig Barnabás Tárzusba, hogy felkeresse Saulust, és rátalálván, elvivé ıt Antiókhiába. És lın, hogy ık egy egész esztendeig forgolódtak a gyülekezetben, és tanítottak nagy sokaságot; és a tanítványokat elıször Antiókhiában nevezték keresztyéneknek." (Apcsel ) Miután Barnabás Antiókhiába érkezett látta a gyülekezeten lévı kegyelmet, Tárzusba ment Pálért. Ismerte a Pál életén mőködı kegyelmet és biztatta ıt, hogy jöjjön Antiókhiába. Barnabás és Pál szoros kapcsolatba került az antiókhiai gyülekezettel és egy csapatként szolgáltak ott. Így alakították ki Antiókhiában a csapat-koncepciót. Barnabás és Pál késıbb egy csapatként indultak el Antiókhiából. Az apostoli szolgálat csapat-szolgálat. Egy apostolokból, prófétákból és tanítókból álló csapat átütı erejő hatást gyakorol egy gyülekezet szellemi állapotára. Amikor Jézus eljött és szolgált, akkor egy csapatot győjtött maga köré. Tizenkét embert rendelt arra, hogy Vele legyen. İ alakította ki a csapat-koncepciót és ezzel az áttörı szolgálat mintáját hagyta ránk. Barnabást és Sault prófétákként és tanítókként azonosítjuk, akik a szentek felépítése céljából csapatként munkálkodtak együtt Antiókhiában. Az antiókhiai gyülekezeteket csapat-szolgálatok építik fel. A felkent szolgálatok csoportja építi fel a szenteket. Vannak helyi csapataik, és ha szükséges, hoznak apostoli csapatokat is az építéshez. A gyülekezetet ugyanis nem lehet egyetlen személy ajándéka által felépíteni. A szemünk elıtt zajlik az eltolódás a pásztorközpontú szolgálattól - ahol egy pásztor végzi el a szolgálat nagy részét - az apostolközpontú szolgálat felé, ahol viszont munkások csapata együtt építi a gyülekezetet. Apostolok és próféták együtt munkálkodnak az alapok lefektetésén. Ez a két ajándék egy erıteljes csapatot alkot, amely képes az Isten terveivel és céljaival kapcsolatos kijelentést felszabadítani a gyülekezetben. (Efézus 3.5.) Az apostolok és a próféták erıben és tekintélyben mőködı kormányzati ajándékok, akiknek megvan az erejük és a tekintélyük a gyomláláshoz, az irtáshoz, a pusztításhoz, a romboláshoz, az építéshez és a plántáláshoz. (Jer. 1.) Az antiókhiai gyülekezetek olyan csapatokat építenek fel, amelyeket ki lehet küldeni a nemzetekhez. Azért épülnek fel az apostoli és a prófétai csapatok a gyülekezeten belül, hogy aztán útnak induljanak, és hatást gyakoroljanak azokra a régiókra, ahova küldettek. Egy antiókhiai gyülekezet tagjai megértik a szolgálat csapat-koncepcióját. Testületi látásuk és céljuk van. Megértik, hogy egy személy nem tudja egyedül megtenni. Nem féltékenyek és nem ijednek meg és féltékenyek más ajándékaira. Az együttmőködés és az egység szelleme van az antiókhiai gyülekezetben. 6

7 Fel fognak épülni az apostoli, prófétai, evangélista, pásztori, tanítói, ima-, dicsıítı és imádó, valamint szabadító csapatok. Ezek a csapatok megadják az antiókhiai gyülekezeteknek a képességet arra, hogy megáldjanak városokat, régiókat és nemzeteket. Az antiókhiai gyülekezet nem egy egyszemélyes mutatvány, hanem egy közös cél érdekében együttmőködı, felkent vezetıkbıl álló csapat. 6. Tanítás Az antiókhiai gyülekezetek tanítói központok is egyben. Barnabás és Saul egy egész éven át csapatként tanítottak együtt Antiókhiában. Erıs IGEI alap nélkül a gyülekezetek nem lesznek elég erısek az áttöréshez. Mindenhez, amit teszünk, Isten Igéje ad alapot. Az antiókhiai hívık a tudás emberei, akik nem járatlanok Isten Igéjében. Tanítják és állandó jelleggel tanácsolják ıket. Az antiókhiai gyülekezet a tanítói szolgálaton keresztül erısödött meg. Egy antiókhiai gyülekezetben elfogadják és tisztelik a tanítókat. A tanítói ajándék is kormányzati ajándék. Az 1 Kor harmadikként említi. Tekintély adatott a szentek képzésére, a tudás átadására. Ezt a tekintélyt és kegyelmet az egyházban tiszteletben kell tartani és helyet kell adni a tanítónak, hogy szolgáljon. A tanítói szolgálat az antiókhiai gyülekezet egyik jellemzıje volt. A tanítók a prófétákkal együtt szolgáltak. (ApCsel 13.1.) Egy antiókhiai gyülekezetben a tanítók a presbitérium részét kell, hogy képezzék. Együtt szolgálnak az apostolok és próféták többi kormányzati ajándékával. Képezik a frissen megtérteket. A tanítás magában foglalja a képzést, a nevelést, a felvilágosítást, az alapozást, a magyarázást, a tisztázást és az értelmezést. Ez különösen a frissen megtérteknek fontos, akikben sok kérdés merül fel, amikor az evangélium igazságaival szembetalálják magukat. Az antiókhiai gyülekezetek alapelveket és mélyebb igazságokat egyaránt tanítanak. A tanítás apostoli. A gyülekezeteknek apostoli tanításon kell felépülnie. A tanítás az antiókhiai gyülekezetekben az apostoli és prófétai kijelentésbıl táplálkozik és magas szintő, amibıl sok hívı nyer képességet mások tanítására. A tanítói kenet kettıs mértéke nyilvánul meg a tanítók közösségében és a tanító hívıkben. Az antiókhiai hívık olyan tanítókká válnak, akik képesek másokat is képezni. Mintahívık lesznek, akik képesek magyarázni az írásokat és megvédeni az igazságot. Azért tanulnak, hogy Isten elıtt becsületesen megálljanak, mint oly munkás, aki szégyent nem vall, aki helyesen hasogatja az igazságnak beszédét. (2 Tim ) Ez egy apostoli rendelkezés. A tanulás olvasást, ismétlést, megtanulást, kutatást és elmélkedést jelent. Az antiókhiai gyülekezetek olyan helyek, ahol elımozdítják Isten Igéjének a tanulmányozását. 7

8 7. Jótékonyság (Adakozás) 8 Felkelvén pedig egy azok közül, név szerint Agabus és megjelenté a Lélek által, hogy az egész föld kerekségén nagy éhínség lesz; amely meg lett Klaudius császár idejében. A tanítványok pedig elhatározták, hogy a szerint, amint kinek-kinek közöttük módjában áll, küldenek valamit segítségül a Júdeában lakozó atyafiaknak: Amit meg is cselekedtek, elküldvén a vénekhez Barnabás és Saulus keze által. ApCsel Az antiókhiai gyülekezet prófétai szolgálatot kapott. Megbecsülték a próféta szolgálati ajándékát és elfogadták az Agabus által közvetített üzenetet, ami egy Júdeában bekövetkezendı éhínségrıl szólt. Az antiókhiai gyülekezet a jótékonyságot gyakorló gyülekezet volt, amely rendelkezésre bocsátotta az anyagi eszközeit és segítséget nyújtott Júdea gyülekezeteinek. Az apostoli anyagi segítségnyújtás egy újabb jellemzıje egy antiókhiai típusú gyülekezetnek. Van egy apostoli megbízatás a szegények megáldására. Ez látható Pál szolgálata során, amikor elfogad adományokat Jeruzsálem szegény szentjei számára. Az apostoli gyülekezeteknek meg kellene érinteni a szegény nemzeteket és szolgálni kellene a szükségben lévık felé. Az antiókhiai gyülekezetek adakozó gyülekezetek. Az adásra is adatott ugyanis apostoli kegyelem. Ezekben a gyülekezetekben mindennaposak a természetfeletti adományok, megtapasztalható a bıkezőség szelleme. Az ott tapasztalható nagy kegyelem bıkező adakozásban nyilvánul meg. (ApCsel 4.33.) A jótékonyság kedvességet, jóságot, jóakaratot, könyörületet és emberséget jelent. Az antiókhiai gyülekezetek megosztják a vagyonukat a szegényekkel, különösen a más régiókban és nemzetekben lévı szegényebb hívık felé szolgálnak. A jótékonyság ajándékot, adományt, hozzájárulást jelent. Jótékonykodni pedig annyit jelent, mint önzetlennek, jószívőnek, nagylelkőnek, könyörületesnek, bıkezőnek és segítıkésznek lenni. Isten gazdag forrásokkal áldja meg az antiókhiai gyülekezeteket annak érdekében, hogy meg tudjanak áldani másokat. Az apostoloknak és az apostoli gyülekezeteknek kegyelem adatott az anyagi javak megosztására. Az anyagi javak megosztása szétosztást, terítést, osztogatást és ellátást jelent. Ezeket a gyülekezeteket a természetfeletti adakozásról lehet felismerni. 8. Prófétai szolgálat "Ez idıtájban pedig menének Jeruzsálembıl Antiókhiába próféták. Valának pedig Antiókhiában az ott levı gyülekezetben némely próféták és tanítók." ApCsel ; 13.1.

9 Az antiókhiai gyülekezetek tisztelik és elfogadják a prófétai szolgálatot. Az antiókhiai gyülekezetben a prófétai és tanítói kenet domináns ajándékok voltak. Az antiókhiai gyülekezetben egy prófétákból és tanítókból álló csoport szolgált együtt. A prófétai szolgálat megerısíti és megszilárdítja a hívıt. Kijelentést és megújulást hoz a gyülekezetnek. A prófétáknak és tanítóknak ez az egyedi kombinációja biztosította a szükséges atmoszférát az apostoli csapatok elindításához. Mind a próféta, mind a tanító az Úr Igéjét továbbítja. Amikor az Úr Igéje erıs egy helyi gyülekezetben, akkor megteremti az atmoszférát Isten céljainak és terveinek a felszabadulásához. Az antiókhiai gyülekezetek prófétai, tanító gyülekezetek. Amikor próféták és tanítók csapatként jönnek össze, készülj fel apostoli megmozdulásra (kiküldésre). Minden helyi gyülekezet részét kell, hogy képezzék a próféták. Azt a parancsot kaptuk, hogy hagyjuk a prófétákat szólni. (1 Kor. 14.) Az antiókhiai gyülekezetekben lesznek próféták és prófétikus emberek. A prófétai szó életet hoz. A prófétai közremőködés megırzi ezeknek a gyülekezeteknek a frissességét és az Isten cselekvésével kapcsolatos tisztánlátását. A prófétai szolgálat azért erıs ezekben a gyülekezetekben, mert tisztelik és elfogadják a prófétákat, az emberek pedig megváltoznak a próféták társaságával való érintkezés eredményeként. Mivel a próféták prófétálnak és szolgálnak, Isten Szelleme ráárad azoknak az életére, akik felé szolgálnak. Az emberek új szintekre emelkednek fel, a prófétai szó aktivizálja és elindítja ıket az elhívásuk felé. Az üzenet kreatív és felszabadítja Isten terveit és céljait. A próféták az apostolokkal együtt kijelentést hoznak a gyülekezetbe (Efézus 3.5.), és alapokat fektetnek le (Efézus 2.20.). Az antiókhiai gyülekezetekben erıs alapokkal és kijelentéssel rendelkezı hívık lesznek, akiknek a prófétai szolgálat eredményeként betekintésük lesz Isten terveibe és céljaiba. 9. Pluralitás a vezetésben (Presbitérium) "Valának pedig Antiókhiában az ott levı gyülekezetben némely próféták és tanítók: Barnabás és Simeon, ki hivattatik vala Nigernek, és a Czirénei Luczius és Manaen, ki Heródessel, a negyedes fejedelemmel együtt neveltetett, és Saulus." ApCsel Figyeld meg a vezetıi összetételt Antiókhiában. Az antiókhiában található csapat egyedi volt. A vezetıi csapatukban voltak szakértık, magas rangú tisztségviselık és erıs szolgálati ajándékok. Barnabás lévita pap volt, míg Saul a judaizmus terén volt magasan képzett. Manaen Heródes, a negyedes fejedelem udvarában nıtt fel. Simeont pedig Nigernek hívták, ami annyit jelent: fekete. Amerikában, mi egy multikulturális társadalomban élünk. Városaink jelentıs része világváros, amelyekben a kultúrák különbözı összetétele érintkezik egymással. A sokszínőség megszokott. Antiókhia tehát azt a gyülekezetet mutatja be, amely nem 9

10 alkalmaz származáson vagy bırszínen alapuló hátrányos megkülönböztetést. Az antiókhiai vezetés egy Isten Királyságát képviselı multikulturális mixet reprezentál. Egy antiókhiai gyülekezetben elfogadják, ha egy ember életén kenet van és tisztelik az ajándékát. Az ilyen embereknek teret biztosítanak arra, hogy belépjenek az elhívásukba és tanítják ıket a kulturális korlátaiknak a legyızésére. Nem testi módon, hanem szellemben ítélik meg ıket. Ezeket az embereket nem tartja vissza a bizonytalanság és a vezetés elıítélete, a kulturális elıítéletek pedig az egység és a szeretet szelleme által omlanak össze. Az apostoli gyülekezetek inkább az ajándékuk és a jellemük, mintsem egy adott rasszhoz vagy kultúrához tartozás alapján fogadják el az embereket. A rasszizmus és a hátrányos megkülönböztetés szelleme meg van törve egy antiókhiai gyülekezetben. Az embereket ezekhez a gyülekezetekhez a bennük tapasztalható kenet és apostoli szellem vonzza. Királyi gyülekezetek lévén a legkülönbözıbb származású embereket vonzzák majd, bemutatva Isten Királyságát, amely a mi egyedi kultúránk és embercsoportjaink fölött áll. Az antiókhiai gyülekezetek olyan helyek, ahol az emberek képzésben részesülhetnek és vezetıkként léphetnek tovább. Egy antiókhiai gyülekezetben vezetıket képeznek, akiket gyorsan felnevelnek. Barnabás és Pál antiókhiai szolgálata során láthatunk is egy vezetıi csoportot gyorsan felnıni. Az embereknek ugyanis kihívást jelent az, hogy gyorsan felnıjenek és belépjenek az elhívásukba. Elvárják ezektıl az emberektıl, hogy beteljesítsék az elhívásukat és engedelmeskedjenek az Úrnak. Az antiókhiai gyülekezetekben felismerik az összes ajándékot, minden ajándék és szolgálat fontosságáról kijelentésük van. Az antiókhiai gyülekezetek vezetésében megtalálható továbbá a pluralitás is. Ez az, ami erıt ad ezeknek a gyülekezeteknek. Nincsenek ugyanis lekorlátozva egy vagy néhány ajándékra. Megértik a sokszínőségben és a bıségben rejlı áldást. Antiókhiában egy prófétákból és tanítókból álló csoport egy erıs apostoli megmozdulást indított el. Ez tehát a kulcs az egész földet átölelı erıs apostoli megmozdulások elindításának. 10. Szolgálat az Úrnak "Mikor azért azok szolgálának az Úrnak és böjtölnek." ApCsel Az antiókhiai gyülekezetet az Úrnak való szolgálat jellemzi. Az imádás szelleme van ezekben a gyülekezetekben. Az imádás felszabadítja a prófétálás szellemét (Jel ), megteremti az Isten hangjának meghallásához szükséges atmoszférát. A böjtölés során kifejlıdik a Szent Szellem iránti érzékenység. A böjt az egyén megalázkodásának a bibliai módja (35. zsoltár). Ahogy megalázzuk magunkat, kegyelmet kapunk. Bár az antiókhiai gyülekezet a kegyelem gyülekezete volt, a böjtölés és az Úrnak való szolgálat által még több kegyelmet kaptak. Apostoli kegyelem áradt ki, ami egy kiküldésre adott kegyelem volt. Meghallották Isten hangját és a legjelentısebb szolgálóik közül kettıt apostoli szolgálatra küldtek ki. 10

11 A böjtölés és az ima mindig is az Úrnak való szolgálat egyik módja volt. Anna sok éven át szolgált az Úrnak ily módon. (Lukács ) Az ı szolgálata a Messiás megjelenésének a részét képezte. Anna az Izrael és az egész világ számára szóló szabadítás megvalósulásának a része volt. Azok a gyülekezetek, amelyek böjttel és imával szolgálnak az Úrnak, az új szolgálatok létrejöttének részét fogják képezni. Azáltal, hogy próféták és tanítók az Úrnak szolgáltak és böjtöltek, Barnabás és Pál apostoli szolgálata elindult. Az Úrnak való szolgálat fontos az antiókhiai gyülekezetekben. Szolgálni annyit jelent, mint várni. Azok, akik az Úrra várakoznak, erejük megújul. Az antiókhiai hívık az Úr vezetésére várnak. Engedelmességük az Úr hangjának a meghallásából származik. Érzékenyek Isten hangjára. Féltve szeretik az Úr hangját és felismerik az Úrnak való szolgálat fontosságát. 11. Ima és böjt "Akkor, miután böjtöltek és imádkoztak, és kezeiket rájuk vetették, elbocsátották ıket." ApCsel Az ima az apostolság erıforrása. Az ima szabadítja fel az apostoli kenetet. Az ima indítja Istent arra, hogy munkásokat "küldjön" az aratásba. Az apostolok az imára és az Ige szolgálatára adták át magukat. (ApCsel 13,3.) Az antiókhiai gyülekezetek szünet nélkül imádkoznak. (1 Thessz ) Erısek a testületi imában. (ApCsel 4.31.) Tusakodnak az imában. (Kol ) Szellemmel és értelemmel imádkoznak. (1 Kor ) A böjtölés is az apostoli szolgálat része. (2 Kor ) A böjtölés az alázat cselekedete. Ez annak a szellemben történı kihirdetése, hogy teljesen Istentıl függünk. A küldöttek a küldıtıl függnek. Erejük és tekintélyük a küldıtıl származik. Az antiókhiai gyülekezetek az imádkozás házai, az ima és a közbenjárás erıs bázisai. Az ima és a böjt az apostoli szolgálat erıforrása. Ezek természetfeletti fegyverek, amelyek lerombolják a sötétség erıdítményeit. A vezetés (a vének) is az ima és a böjt által választatnak ki. Hatalmas erı és kenet szabadul fel az imán és a böjtön keresztül. Egy antiókhiai gyülekezetben az erı és a kenet szintje az imának és a böjtnek köszönhetıen magas. A vezetés elkötelezett az imádkozással és a böjtöléssel kapcsolatban. Ennek eredményeként a jelek és a csodák folyamatosan megnyilvánulnak. Az ima és a böjt az egyik módja a nehéz területek feltörésének. Ez egy olyan alapzat, amelyen erıs szolgálatok épülnek fel. A böjt megadja az antiókhiai gyülekezeteknek a régi romok megépítésére való képességet. Sok generáció alapjait lerakják. A romlás építıivé és az ösvények megújítójává válnak, hogy ott lakhassanak. (Ézsaiás ) 11

12 12. Kiküldı gyülekezet 12 "Akkor, miután böjtöltek és imádkoztak, és kezeiket rájuk vetették, elbocsájtják ıket." ApCsel Antiókhiában a próféták és a tanítók engedelmeskedtek a Szent Szellemnek, és apostoli csapatként kiküldték Barnabást és Pált. Az antiókhiai gyülekezet egy küldı gyülekezet. Az apostoli emberek és gyülekezetek a küldés és a küldetésben történı részvétel koncepciója körül forognak. Antiókhia egy apostoli csapatok felépítésére és kiküldésére szolgáló apostoli missziós bázissá vált. A gyülekezetek plántálására és felépítésére vonatkozó bibliai minta apostoli csapatokon keresztül valósul meg. A helyi gyülekezetek az apostoli csapatok által nyerik el azt a képességet, hogy a saját régiójukon túlmenıen más régiókat és nemzeteket is elérjenek. A képesség birtokában aztán képesek hatást gyakorolni más régiókra és térségekre. Anitókhiában tehát megvolt ez a kulcs, ami szükséges volt a korinthusi, efézusi, thesszalonikai és filippibeli stratégiai gyülekezetek megalapításához. Ezek a gyülekezetek szép sorban kormányzó gyülekezetek lettek, amelyek hatással voltak más régiókra és térségekre. Egy gyülekezet sikerét ugyanis nemcsak abban kell mérni, hogy hány ember csatlakozik hozzá, hanem abban is, hogy hány embert küld ki. Antiókhiában megtalálható ez a küldésre összpontosító felfogás, annak megértésével együtt, hogy Nagy Küldetés teljesítéséhez szükség van emberek kiküldésére. Az Atya küld. Jézus küld. A Szent Szellem küld. Az egyház küld. A küldés Isten stratégiájának része és az egyház stratégiájának a része is kellene, hogy legyen. Az apostoli szellem küldı szellem. Az antiókhiai gyülekezetek pedig kidolgoznak majd egy stratégiát apostoli csapatok felépítésére és kiküldésére. Az antiókhiai gyülekezetekben megvan ez a "küldı" mentalitás. Nem próbálják az összes ajándékot és kenetet a helyi gyülekezeten belül tartani. Gyorsak Isten hangjának meghallására és azoknak a kiküldésére, akiket Isten akar kiküldeni. Olyan állomásokká válnak, amelyek Isten kenetét az egész világra küldik szét. Gyülekezetek jönnek létre és nemzeteket érintenek meg. Az egyik legnagyobb öröm küldıvé válni. Az Atya, a Fiú és a Szent Szellem mind küldık. Ez Isten igazi természete. Az antiókhiai gyülekezeteknek is ez lesz a természete. Mivel az isteni természet részesei, Isten mentalitásával mőködnek majd. Az antiókhiai gyülekezetek tisztában vannak a küldés fontosságával, ezért olyan stratégiájuk van, amely magában foglalja a küldést. Képesek kiterjeszteni a határaikat csapatok nemzetekhez történı küldése által. A kiküldött csapatok pedig a kiküldı gyülekezet tekintélye alatt mőködnek. A helyi gyülekezet imáival és anyagi eszközeivel támogatja ıket. Küldés nélkül ugyanis az egyház nem fogja tudni teljesíteni a Nagy Küldetést.

13 Az antiókhiai gyülekezetek azért a hatásgyakorlás gyülekezetei, mert küldı gyülekezetek. A Szent Szellem útmutatásainak és hangjának engedelmeskedve küldenek ki szolgálatokat. Sikerük az Úr iránt a küldés tekintetében való engedelmességüktıl függ. Nem akadályozzák a küldést. Ezek a gyülekezetek a küldés és a képzés körforgásában mőködnek. Amikor a vezetıik már képzettek és ki vannak küldve, újakat nevelnek fel, hogy helyettesítsék ıket. Ezáltal folyamatos reprodukció valósul meg, ami viszont a Királyság egyik alapelve. Ez az a pontos minta, amelyet Isten ma a helyi gyülekezet számára akar adni. A képzésen, a tanításon, a tanítványságon és a kapcsolatokon keresztül Isten egy nagyobb szolgálat elıkészületeként elkezd a Szent Szellem által felhatalmazni egyéneket. Ez az a természetes fejlıdési útvonala a szellemi dolgoknak. Isten azért küld ki valakit, hogy lehetıvé tegye egy másik személy számára a szolgálat és a vezetés helyére történı belépést. Az antiókhiai gyülekezet dinamikus, erıteljes gyülekezet lévén Isten kegyelmének a bıségében volt. Itt megtalálható volt egy javított modell az Isten Királyságának kiterjesztésére. Mindez legtisztábban az Apostolok Cselekedeteinek 13. fejezetében látható. Ebben a fejezetben Barnabás, Saul és a gyülekezet egy újabb lépést tesznek utazásuk során 13 o o o megépítik azt a típusú gyülekezetet, amelyre Isten vágyik itt kezd az öt fı szolgálat teljességében mőködni, a helyi gyülekezet fejlıdésének támogatásában majd mintát látunk egy gyülekezetalapítási feladattal ellátott 'apostoli team' kiküldésében. Forrás:

Szolgálati ajándékok helye és szerepe (apostol, próféta, evangélista, pásztor és tanító) Írta: Ron McKenzie

Szolgálati ajándékok helye és szerepe (apostol, próféta, evangélista, pásztor és tanító) Írta: Ron McKenzie Szolgálati ajándékok helye és szerepe (apostol, próféta, evangélista, pásztor és tanító) Írta: Ron McKenzie A mai helyzet Sohasem fogjuk megérteni a szolgálati ajándékokat, ha a jelenlegi gyülekezeti struktúrából

Részletesebben

Mit jelent prófétának lenni?

Mit jelent prófétának lenni? Mit jelent prófétának lenni? Forrás: www.truthortradition.com Írta: Jim Feeney (Ez az írás egy kivonat a Prófécia: A prófétikus kijelentés megértése és alkalmazása címő könyvünkbıl) A prófétikus kijelentés

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 1. Különbözı nyelvek nemei

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 1. Különbözı nyelvek nemei ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 1. Különbözı nyelvek nemei Következıkben a különbözı nyelvek nemeinek ajándékáról lesz szó. 1Korinthus 12:7-11 A Szellem mindenkinek ad kijelentést,

Részletesebben

Vannak ma apostolok és próféták? Írta: Jim Feeney

Vannak ma apostolok és próféták? Írta: Jim Feeney Vannak ma apostolok és próféták? Írta: Jim Feeney Apostolok, próféták, evangélisták, pásztorok és tanítók. Furcsa, de a Biblia nem támasztja azt alá, hogy az Efézus 4.11-ben felsorolt szolgálatokat a mai

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 8. A különbözı szolgálati ajándékok

ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 8. A különbözı szolgálati ajándékok ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 8. A különbözı szolgálati ajándékok A mai kazetta a szolgálati ajándékok tanítássorozat utolsó kazettája. Efezus 4:15-16 Hanem az igazságot szólván szeretetben, mindenestıl

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Imádság 2. Fontos tudnivalók

ALAPTANÍTÁSOK Imádság 2. Fontos tudnivalók ALAPTANÍTÁSOK Imádság 2. Fontos tudnivalók Márk 16:17-18 Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket őznek; új nyelveken szólnak. Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 5. Ahogy İ van, úgy vagyunk mi is

ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 5. Ahogy İ van, úgy vagyunk mi is Jézus Nevérıl hallunk tanítást. ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 5. Ahogy İ van, úgy vagyunk mi is Márk 16:14-18 Azután, mikor asztalnál ülnek vala, megjelenék magának a tizenegynek, és szemükre hányta az ı hitetlenségüket

Részletesebben

FILIPPI LEVÉL 1. Fejezet

FILIPPI LEVÉL 1. Fejezet FILIPPI LEVÉL 1. Fejezet Pál apostolt Jeruzsálemben tartóztatták le és a cézareai börtönben tartották két évig. Ezek után a császárhoz fellebbezett és így fogvatartottként vitték ıt Rómába, hogy kihallgatást

Részletesebben

A MESSIÁS A MI URUNK

A MESSIÁS A MI URUNK MBS133 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK A MESSIÁS A MI URUNK Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalom I. AZ URALOM TEOLÓGIÁJA A. A kifejezések jelentése

Részletesebben

Isten igéje pedig hirdettetni fog!

Isten igéje pedig hirdettetni fog! Oktass, hogy éljek Pásztor Gyula Isten igéje pedig hirdettetni fog! Hogy Isten igéje hirdettetni fog a világ végezetéig, afelıl egészen biztosak lehetünk. Errıl Isten maga fog gondoskodni. Fontosabb kérdés

Részletesebben

BILL SUBRITZKY SZABADULÁS A DÉMONOKTÓL

BILL SUBRITZKY SZABADULÁS A DÉMONOKTÓL BILL SUBRITZKY SZABADULÁS A DÉMONOKTÓL Fordította: Mike Tamás Minden jog fenntartva. Jelen kiadvány egyetlen része sem sokszorosítható, nem tárolható számítógépben, és nem terjeszthető sem mechanikus vagy

Részletesebben

Szolgatárs TARTALOMJEGYZÉK

Szolgatárs TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK HIRDESD AZ IGÉT! Horváth Zoltán: Mennyei számtan... 1 BIBLIATANULMÁNY Durkó István: A törvény igazi értelmezése... 4 BIBLIAI TÁJAK EMBEREK C. Mack Roark: Pál és a filippiek... 8 Donald

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3. A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL 1. rész BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2010 A tanulmányokat összeállította: Hites Gábor TARTALOM

Részletesebben

A nagy megtévesztés, láthatatlan láncok. J.C. Hedgecock. Részlet a Gilted prison (Aranyozott börtön) címő könyvbıl

A nagy megtévesztés, láthatatlan láncok. J.C. Hedgecock. Részlet a Gilted prison (Aranyozott börtön) címő könyvbıl A nagy megtévesztés, láthatatlan láncok J.C. Hedgecock Részlet a Gilted prison (Aranyozott börtön) címő könyvbıl "Sok gyülekezet és személy azt hiszi, hogy a jólét és az igazságosság külsı látszata annak

Részletesebben

Élõ Gyülekezetek. 1999. December. Kcikk buzdítást ad a felsorolt tíz pont segítségével, hogy milyen módon lehetünk az

Élõ Gyülekezetek. 1999. December. Kcikk buzdítást ad a felsorolt tíz pont segítségével, hogy milyen módon lehetünk az És akár szenved egy tag, vele együtt szenvednek a tagok mind; akár tisztességgel illettetik egy tag, vele együtt örülnek a tagok mind. 1 Korinthus 12,26 1999. December II. Évf. 6. Szám Élõ Gyülekezetek

Részletesebben

Kocsis Imre BEVEZETÉS AZ ÚJSZÖVETSÉGBE

Kocsis Imre BEVEZETÉS AZ ÚJSZÖVETSÉGBE Kocsis Imre BEVEZETÉS AZ ÚJSZÖVETSÉGBE HEFOP-3.3.1-P.-2004-06-0019/1.0 A katekéta-lelkipásztori munkatárs képzés alapképzési rendszerének kidolgozása és bevezetése három fıiskolán APOR VILMOS KATOLIKUS

Részletesebben

ZSOLTÁROK KÖNYVE 1-15. Fejezet

ZSOLTÁROK KÖNYVE 1-15. Fejezet ZSOLTÁROK KÖNYVE 1-15. Fejezet A Zsoltárok 5 nagy részre osztható, és ez volt Izrael nemzetének himnusz könyve. Eredeti formájukban a zsoltárokat énekelni szokták. A zsoltárokban nagyon sok prófécia található,

Részletesebben

...mint hitetők, de igazak (2 Kor 6,8) Tartalomjegyzet

...mint hitetők, de igazak (2 Kor 6,8) Tartalomjegyzet ...mint hitetők, de igazak (2 Kor 6,8) Apológia G. Kluge, A Holic - csoport c. írásával szemben. Tartalomjegyzet I. Előszó... 4 II. Mert más alapot senki sem vethet (1 Kor 3,11) A Hogyan jött létre a csoport?

Részletesebben

ISTEN TANÚSÁGTEVŐI AZ ŐT NEM ISMERŐK KÖRÉBEN. Biblia-tanulmányok. 2015 július szeptember

ISTEN TANÚSÁGTEVŐI AZ ŐT NEM ISMERŐK KÖRÉBEN. Biblia-tanulmányok. 2015 július szeptember ISTEN TANÚSÁGTEVŐI AZ ŐT NEM ISMERŐK KÖRÉBEN Biblia-tanulmányok 2015 július szeptember Isten tanúságtevői az Őt nem ismerők körében Biblia-tanulmányok (2015. július szeptember) Biblia-tanulmányok (2015.

Részletesebben

HÙEK A HITHEZ EVANGÉLIUMI ÉRTELMEZÃ SZÓTÁR

HÙEK A HITHEZ EVANGÉLIUMI ÉRTELMEZÃ SZÓTÁR HÙEK A HITHEZ EVANGÉLIUMI ÉRTELMEZÃ SZÓTÁR HÙEK A HITHEZ EVANGÉLIUMI ÉRTELMEZÃ SZÓTÁR Kiadja Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza Salt Lake City, Utah Borító: Fény és Igazság: Simon Dewey

Részletesebben

Nemzetközi HIRNÖK REMÉNY Els sorban Isten munkáján. Másodsorban, van egy ígéretünk, hogy a Szent Lélek velünk van.

Nemzetközi HIRNÖK REMÉNY Els sorban Isten munkáján. Másodsorban, van egy ígéretünk, hogy a Szent Lélek velünk van. 2006. március Nemzetközi HIRNÖK A decemberi Hírnök nagy érdekl dést váltott ki és több mint 3000 ember olvasta világszerte. A mostani második száma a HÍRNÖK-nek körülbelül 14 nyelven készült el. Német,

Részletesebben

A hamis-kegyelem tanítás öt ismérve. John Burton. http://www.johnburton.net/grace-message

A hamis-kegyelem tanítás öt ismérve. John Burton. http://www.johnburton.net/grace-message A hamis-kegyelem tanítás öt ismérve John Burton http://www.johnburton.net/grace-message 1. Mi a felmentés teológiájában hiszünk A felmentés teológiája azt állítja, hogy megtérésünket követıen fel vagyunk

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3. A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL 2. rész BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2010 A tanulmányokat összeállította: Hites Gábor (7 11.,

Részletesebben

KÖNYVECSKE A PRÉDIKÁTOROK RENDJÉNEK KEZDETEIRİL

KÖNYVECSKE A PRÉDIKÁTOROK RENDJÉNEK KEZDETEIRİL SZÁSZORSZÁGI BOLDOG JORDÁN OP KÖNYVECSKE A PRÉDIKÁTOROK RENDJÉNEK KEZDETEIRİL (LIBELLUS DE PRINCIPIIS ORDINIS PRAEDICATORUM) A fordítás alapjául szolgáló kiadás: Monumenta Ordinis Fratrum Praedicatorum

Részletesebben

AZ ADVENTIZMUS LEGNAGYOBB SZÜKSÉGLETE A SZENTLÉLEK KIÁRADÁSA

AZ ADVENTIZMUS LEGNAGYOBB SZÜKSÉGLETE A SZENTLÉLEK KIÁRADÁSA AZ ADVENTIZMUS LEGNAGYOBB SZÜKSÉGLETE A SZENTLÉLEK KIÁRADÁSA RON E. M. CLOUZET Az adventizmus legnagyobb szükséglete A Szentlélek kiáradása 2013 Viață şi Sănătate Kiadó, Bukarest, Románia Minden jog fenntartva.

Részletesebben

Gondolatok a spirituális gazdaságról Az organikus gazdaság

Gondolatok a spirituális gazdaságról Az organikus gazdaság Takáts Péter Gondolatok a spirituális gazdaságról Az organikus gazdaság 1. A modern közgazdaságtan és a pénzhit problémái Nehéz feladatra vállalkozik az ember, ha társadalmi és gazdasági kérdésekrıl beszél,

Részletesebben

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6 Újra ránk köszönt a Karácsony, Urunk születését ünnepeljük. Figyelmünk a Megváltóra és áldott Szüleire irányul. Egy Családra, ahol befogadják Istent; minden új és meglepetésszerû megnyilatkozásával. Ünneplésünk

Részletesebben

1999/5. Mozog a föld BL

1999/5. Mozog a föld BL {k19995a} {k19995b} 1999/5 VEZÉRCIKK Mozog a föld BL Én állapítom meg azt az időt, amikor igazságot szolgáltatok. Ha meginog a föld és minden lakója, én megszilárdítom oszlopait! A kérkedőknek ezt mondom:

Részletesebben

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE...

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... a minden új. Új technika, új módszer, új tartalom, új forma, új csomagolás, új kivitelezés, új, új, új Majd egy üzenet ezt mondja: ha az egyik áruházban minden héten mindig leáraznak, akkor miért nem adnak

Részletesebben

Karizma vagy karizmánia

Karizma vagy karizmánia Chuck Smith Karizma vagy karizmánia A könyv eredeti címe: Charisma vs. charismania by Chuck Smith 1983 by Harvest House Publishers Fordította: Dr. Gerzsenyi László Válaszkeresés Gyermek- és serdülőkorom

Részletesebben