Szolgálati ajándékok helye és szerepe (apostol, próféta, evangélista, pásztor és tanító) Írta: Ron McKenzie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szolgálati ajándékok helye és szerepe (apostol, próféta, evangélista, pásztor és tanító) Írta: Ron McKenzie"

Átírás

1 Szolgálati ajándékok helye és szerepe (apostol, próféta, evangélista, pásztor és tanító) Írta: Ron McKenzie A mai helyzet Sohasem fogjuk megérteni a szolgálati ajándékokat, ha a jelenlegi gyülekezeti struktúrából indulunk ki. A hierarchia a gyülekezetekben általában a következı: pásztorvének (presbitérium) - emberek. Ha a pásztor a vének fölött helyezkedik el, akkor a többi szolgálati ajándékot a pásztor fölé kellene helyezni, mert máshol nem jut hely azoknak (és a felsorolásban a sorrendet tekintve egyébként is a pásztor elıtt helyezkenek el). Ezért a mai struktúrából kiindulva az emberek az apostolt a pásztor fölé helyezik és így egy új hierarchiát hoznak létre: apostol ( püspök ) - pásztor vének - emberek. A probléma ebben az, hogy így még mindig nem maradt hely az evangélista és a próféta számára. A kiindulási pont nem helyes. A probléma az, hogy a ma ismert pásztor szerep, mint egyszemélyes vezetı az Újszövetségben, egyáltalán nem létezik és az nem egyeztethetı össze az Ef. 4-ben leírtakkal. Eltekintve egy igazi nyáj pásztorától és Jézus Krisztustól, mint fı-pásztortól, a görög pásztor szó, mint fınév csak egyetlen egyszer fordul elı az Újszövetségben, mégpedig az Ef. 4:11-ben. Ott szolgálati ajándékok felsorolásáról van és nem hivatalokról (pozíciókról). A pásztor szó igei alakban (pásztorolni) az Ap.csel 20:17,28-ban és az 1 Pét 5:1-2-ben fordul elı. Mindkét esetben a véneknek (presbitereknek) címezve, hogy pásztorolják a nyájat, amivel a Szent Szellem bízta meg ıket. (A pásztorlásra az angolban nem létezik igei alak, ezért rendszerint úgy fordítják, hogy a pásztor fınévet kiegészítik a legyen : to be létigei alakkal. Ez a fordítás teljesen félrevezetı, mert egy szerepbıl - hangzás szerint - egy hivatalt csinál. El kellene gondolkozni rajta vagy utána kellene nézni mi lenne egy jó fordítás.) Az említett két igeszakasz mindegyike azt mondja, hogy a pásztorlás valami olyan dolog, amit a véneknek kell végezni. Péter és Pál igét használ fınév helyett, amikor megmondja a véneknek, hogy mit kell cselekedniük. A pásztor(lás) tehát nem egy magasabb szolgálati szint, hanem egy felelısség, ami a véneknek adatott. Ezt lehet, hogy nehéz elfogadni, de az Újszövetség ezt tanítja. A pásztorok ırködnek a nyájuk felett, ami magában foglalja az felvigyázást is. Érdekes, hogy ez a két igeszakasz a véneket egy felvigyázói szereppel is felruházza. A Titus 1:6-7; Fil. 1.1 és 1 Tim. 3:1-2 a felvigyázó szót is használja a vénekre. A görög episkopos szó (püspöknek) fordítása végképp összezavarta a helyzetet. Tulajdonképpen ez a szó pontosan felvigyázást jelent, ami a vének feladata, ahogyan azt Péter és Pál is megparancsolta. Sohasem fogjuk megérteni az Ef. 4-et, ha megpróbáljuk a szolgálati ajándékokat az igazi helyükrıl kiemelve felnagyítani és felemelni azokat valami speciális szolgálattá, speciális kenettel, valami speciális munkát végezve. Ez veszélyes elitet képez és sajnálatosan sok ember, aki ezeket, mint címeket viseli egy speciális helyre - a test többi része fölé - helyezte magát. Péter nagyon elégedett volt, hogy magát is vénnek/presbiternek nevezhette. A szolgálati ajándékokat le kell hoznunk a földre, a valós helyükre. Amikor ezeket az Ef. 4:12-16 szerinti szolgálatokat nézem, hogy mi az, amit el kell elvégezniük, akkor azt látom, hogy ık egy meglehetısen hétköznapi csapat: segítenek az embereknek a növekedésben, felkészítve ıket a szolgálatukra és kapcsolatokat építenek. Az Újszövetségben nincs hierarchia, magasabb szint a vének fölött. Ez az oka, hogy Pál mindig csak véneket állított be. (ford.

2 megjegyzése: és Péter és János apostolok is presbiternek, presbiter-társnak nevezték magukat.) Az Ef. 4 lényege az, hogy ott egy Úr, egy hit, egy keresztség (bemerítés) van és minden egyéb másnak az egysége. Az egyetlen dolog, ami nincs felsorolva a gyülekezetvezetı. Nem létezik egyetlen személy, mint gyülekezetvezetı. Egy gyülekezetnek több, mit egy vezetıre van szüksége, mert egy személy nem rendelkezik minden ajándékkal, amiket Jézus megkíván. Ajándékok mindenki számára Ha elfelejtkezünk a mai gyakorlatról és egyedül az Ef et nézzük, akkor nincs okunk arra gondolni, hogy létezik magasabb hivatal. Pál nagyon világos, amikor az ajándékokról beszél. Mindenikünknek pedig adatott a kegyelem a Krisztustól osztott ajándéknak mértéke szerint. Ef 4:7. Az ajándékok mindenki számára vannak. Mindannyiunknak... Minden ember számára, nem egy elit számára és nem csak vezetık számára. İ adott ajándékokat az embereknek. Ef. 4:8 A 7,8 és a 11 versekben lévı ajándékok egyenértékőek. İ adott némelyeket Ef. 4:11 Az ajándékok mindenki számára adattak! Melyek ezek az ajándékok? Pál mondja, hogy adatott a kegyelem a Krisztustól osztott ajándéknak mértéke szerint. Azután egy másik vers azt mondja, hogy İ adott ajándékokat az embereknek. Itt azokról az ajándékokról van szó, amelyek a 11. versben vannak leírva. Ha nem azok lennének, akkor nem tudnánk szolgálati ajándékoknak hívni azokat. Ezért ezek nem lehetnek korlátozva néhány ember számára, mert azok széles körben vannak kiosztva (embereknek). Azok az emberek... akik a 11. versben részletesen fel vannak sorolva, néhányan kell, hogy legyen ez, néhányan kell, hogy legyen amaz, és néhányan kell, hogy legyen még valami más, a maradék pedig kell, hogy legyen ismét valami.. azt jelenti ki számunkra, hogy mindenki kell, hogy rendelkezzen az ajándékok valamelyikével. Az ajándékok, nem hivatalok Pál ajándékokról beszél, nem hivatalokról. Egy ajándék nem hivatal (pozíció). Az ajándék valami olyasmi, amit valaki egy hivatalban tud használni. A pásztor - a felsorolt ıt szolgálati ajándék közül - csupán egy és nem is a legelsı, amire néhány vén ajándékot kapott, hogy abban szolgáljon. Silás pld. vén (vezetı) volt és a szolgálati ajándéka szerint próféta. A pásztor szintén egy szolgálati ajándék, amivel 2

3 néhány vén (vezetı) szolgál. Az 1 Tim 5.17-ben Pál beszámol olyan vénekrıl, akik a tanító ajándékával szolgálnak. Néhány vén kap ajándékot arra, hogy apostol legyen. Például János is vén volt és egyben apostol. Mi problémát okozunk a görög apostle szó kiküldött -nek fordításával, holott az egy ige és nem fınév. Ha következetesen fordítanánk, akkor eltérı képet kapnánk arra a szóra, amit sok helyen használunk. A hetvenkettı a Luk ben ki volt küldve. Két embert küldött ki Jézus, hogy szerezzenek szamarat, hogy azon lovagoljon... Nem szellemi ajándékok Az Ef. 5-ben használt ajándék szó nem azonos az 1 Kor 12-ben említett szellemi ajándékokkal vagy karizmákkal. Ez azt állítja, hogy ezek az ajándékok személyes képességek, amiket újjászületéskor nyerhetünk el. Néhány ember fekete-fehérnek lát dolgokat (próféta). Néhány ember azt a képességet kapja, hogy áttörjön korlátokat, és új alapokat rakjon le (apostol). Kell, hogy az emberek felé való szeretet és könyörületesség a szívedben legyen, hogy egy hatékony pásztor lehess. Néhány ember olyan ajándékot kap, hogy beszéljen az Úrról az embereknek, minden helyzetben (evangélista). Élettapasztalat és a Szellem munkája eltakarhatja ezeket az ajándékokat, ha az ajándék már nincs ott, ezért nehéz észrevenni, ha ez már bekövetkezett. Ezek a személyek a Szent Szellem által kell, hogy legyenek felkenve és kiformálva, hogy láthatók legyenek a gyümölcseik, de nehéz úgy mozdulni ezekben az ajándékokban, ha nem rendelkezel megfelelı személyiség jegyekkel (Krisztusi jellem). Alapfeladatok A legkézenfekvıbb mód arra, hogy megértsük a szolgálati ajándékok szerepét, ha elolvassuk az Írásokból, hogy ık miket tesznek. Szerepkörük pontosan le van írva a következı versekben: Felkészíteni Isten népét a szolgálat munkájára, hogy Krisztus Teste felépüljön, míg mindannyian eljutunk a hitnek és Isten Fia ismeretének az egységre, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedı kornak mértékére. Hogy ne legyünk gyermekek, akiket ide-oda dobálnak a hullámok és a tanítások mindenféle szele az embereknek álnoksága által, a tévelygés ravaszságához való csalárdság által; hanem az igazságot követve szeretetben mindenestıl fogva nevekedjünk Abban, aki a fej, a Krisztusban; Ef. 4: A fenti versekben leírt feladatok a következık: Segíteni a keresztyéneket, hogy eljussanak az érettségre Felkészíteni a szenteket a szolgálatra Felépíteni Krisztus Testét Összekapcsolni a testrészeket. Létrehozni az egységet Átadni a Jézusról szóló ismereteket Ez mind elvárható az érettebb keresztyénektıl (vénektıl), hogy megtegyék. Semmi speciális nincs ezekben a feladatokban. Ezek azok a dolgok, amiket a vének minden nap 3

4 megtesznek. Ez magyarázza az Ef ben leírt szolgálatok helyét. Az semmivel sem több, mint amit a vének minden nap meg tudnak tenni: a keresztyének tökéletesítése és kapcsolatok építése. A vének munkája építeni fogja a kapcsolatokat és segíti az új keresztyéneket a növekedésben. Ezért kell, hogy a vének példaképek legyenek; jól igazgassák házukat, ezzel bizonyítva alkalmasságukat. Minden bizonnyal ez vezetık dolga, és a vének vezetık. Egy utazó szakember nem tudja hatékonyan segíteni a keresztyéneknek az Úrban való növekedésben. Városok vezetıi nem tudnak megtanítani problémás embereket, hogy együtt munkálkodjanak. Egy felkent utazó prédikátor (evangélista) nem tud megtanítani embereket arra, hogy az életüket rendbe tegyék. Csak egy vén - az emberekkel lévı közvetlen kapcsolatában - képes megtenni ezeket a feladatokat. Felkészíteni a szenteket a szolgálatra azok kell, hogy megtegyék, akik helyben vannak. A vének ajándékai Az Ef. 4 nem ad meghatározást a szolgálati ajándékokra; csak egy lista van definíció nélkül. Meg kell néznünk más helyeken az Írásban, hogy találjunk meghatározásokat ezekre az ajándékokra. Általánosságban azt találjuk, hogy azok a véneken keresztül valósulnak meg. Az apostolok szintén vének Néhány vén (presbiter) apostol is egyben. János apostol úgy mutatja be saját magát, mint vén (2 Ján 1; 3 Ján 1). Péter apostol szintén vénnek (presbiter) hívta saját magát (1Pét 1:1; 5:1). Néhány vén próféta is egyben. Pál szintén a vének egyike volt Antiókhiában és próféta, míg ki nem küldték és nem vált apostollá. (Ap.csel 13:1-2). Júdás és a vének a Jeruzsálemi gyülekezetben szintén próféták voltak. Akkor az apostolok és a vének a teljes gyülekezettel együtt eldöntötték, hogy válasszanak ki embereket a saját embereik közül, hogy kiküldjék ıket Antiókhiába Pállal és Barnabással. İk Júdást választották és Silást; két embert, akik vezetık voltak a testvérek között.. Júdás és Silás, akik maguk is próféták voltak, sok beszéddel bátorították és erısítették a tanítványokat. Ap.csel. 15:22,32. A vének, akik imádkoztak Timótheusért minden bizonnyal próféta voltak. Ne vesd meg az ajándékot, amit prófétálás által kaptál a presbitérium kezeinek reád helyezésekor. 1 Tim Az Antiókhiai gyülekezetben próféták voltak a vének között Az antiókhiai gyülekezetben voltak próféták és tanítók: Barnabás, Simeon akit Nigernek hívtak, a cyrénei Lucius, Manaen (aki Heródes negyedes fejedelemmel nevelkedett) és Saul. Ap.csel

5 A pásztorok és tanítók szintén vének 5 A legtöbb vén pásztor és tanító is egyben. Az antiókhiai gyülekezet vénei között tanítók is voltak. Pál utalt a vénekre, akik tanítással szolgáltak. A vének, akik a gyülekezet életét irányítják kettıs tisztességre méltóak, különösen azok, akik az igét hirdetik és tanítanak 1 Tim Azt is mondta, hogy a véneknek alkalmasaknak kell lenni arra, hogy tanítsanak. A vén feddhetetlen legyen, egy feleség férje, mértékletes, józan, becsületes, vendégszeretı, képességgel rendelkezzen a tanításra. 1 Tim 3.2. Péter úgy írta le a véneket, mint, akik pásztorok is egyben. A köztetek lévı presbitereket kérem én, a presbitertárs, és a Krisztus szenvedésének tanúja, és a megjelenendı dicsıségnek részese; Legeltessétek az Istennek köztetek lévı nyáját, gondot viselvén arra nem kényszerítésbıl, hanem örömest; sem nem rút nyerészkedésbıl, hanem jóindulattal. 1 Pét Pál felszólította az efézusi véneket, hogy pásztorolják Isten gyülekezetét. Milétusból Pál Efézusba küldött a gyülekezet véneiért.. Viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra, melyben a Szent Lélek titeket vigyázókká tett, az Isten egyházának legeltetésére, melyet tulajdon vérével szerzett. Ap. Csel ,28 Az evangélisták szintén vének Néhány vén evangélista is egyben. Pál beszélt vénekrıl, akik az evangéliumot hirdették. A vének, akik a gyülekezet életét irányítják kettıs tisztességre méltóak, különösen azok, akik az igét hirdetik és tanítanak 1 Tim A vének a gyülekezetben A szolgálati ajándékok eltérı szerepek, amelyek a vének feladatai. Az Újszövetségben minden gyülekezetet vének csoportja vezetett. (Ap.csel ). A vének minimális száma három vagy négy lehet. Egy gyülekezet egymással együttmőködı vének csoportja által kell, hogy vezetve legyen. A körök a diagramban alul a véneket ábrázolják a gyülekezetben. A vonalak mutatják a vének egymás felé való elkötelezettségüket és egymás közötti kapcsolatukat. A vének közötti kapcsolatok erıssége a gyülekezet erısségének a forrása.

6 6 Egy vén lehet egy apostol, egy próféta, egy evangélista, egy pásztor vagy tanító. Ezek az ajándékok különbözı feladatok elvégzésére adattak, amikkel az egyes vének szolgálnak. Minden vén be fogja tölteni ezen feladatok egyikét a Krisztustól kapott ajándéka szerint. Nem mindenki apostol vagy próféta, de mindenki gyakorolja azt a szolgálatot, amire Isten elhívta ıt. Akármilyen ajándékuk is van nekik, a vének használják azokat, hogy megerısítsék Isten népét és felépítsék az egész gyülekezetet. Próféták, evangélisták és pásztorok valójában vének, akik gondját viselik a gyülekezetnek. Az Ef ben felsorolt szolgálatok mindegyikét a gyülekezeti vének kell, hogy végezzék. A vének közül egy vagy kettı próféta lesz (R), egy evangélista (E), néhányan pásztorok lesznek (P). Mindezen szolgálatokkal rendelkezve a presbitérium (vének) kiegyensúlyozottságot adnak a gyülekezetnek. Ezen kiegyensúlyozás nélkül a gyülekezet nem fog eljutni az érettségre és az egységre. A próféta (R) fogja biztosítani a látást a gyülekezet számára és megtartani a jó irányt. İ fogja biztosítani, hogy a szentségen hangsúly legyen. Egy próféta valójában olyan vén, akinek szenvedélye az igazság és a becsületesség. İ teszi fel a nehéz kérdéseket; kihívást intéz a gyülekezeti tagok felé a makacs bőnökkel kapcsolatban és specialista abban, hogy a gyülekezet látásokat kapjon. Azok a vének, aki evangélisták, ık fogják biztosítani a gyülekezet (számbeli) növekedését. (Nem foglalkozok itt az apostol szerepével, róluk az apostolok részben volt szó. İk valójában olyan vének, akik ki vannak küldve, hogy új gyülekezetet hozzanak létre.) A pásztorok fogják biztosítani, hogy az új keresztyének tanítványozása megtörténjen, hogy minden tag megmaradjon az egységben. A tanítványozás legtöbb munkáját a gyülekezetben azok a vének fogják elvégezni, akik pásztorok és tanítók. Az evangélista nagyobb mértékben el van foglalva az evangélium hirdetésével, mint az új hívık képzésével. Próféták hajlamosak nagyon magas elvárásokat támasztani a tanítványaikkal szemben, aminek eredménye könnyen az lehet, hogy megterhelik ıket. Az ı csoportjuk nagyobb súlyt fog helyezni a szentségben való növekedésre és a látásokra az egész gyülekezetben. Ezen túl a prófétáknak a potenciális próféták, az evangélistáknak a potenciális evangélisták tanítványozása (szolgálatra való felkészítése) a feladata. Minden tag idırıl-idıre igényelni fogja a próféta szolgálatát. Az evangélista minden tagot a Jézusról szóló bizonyságtételre fog bátorítani. Néha az új hívıket a gyülekezet valamelyik tagja fogja tanítványozni, de a nehezebb problémák rendezése a vénekre marad. A véneknek együtt kell dolgozniuk a feladatokon. İk mindannyian más ajándékkal és tapasztalattal rendelkeznek, így képesek kiegészíteni egymást. Ha egy vén olyan problémába ütközik, amelyet nem tud kezelni, akkor hívnia kell egy másik vént, aki a megfelelı ajándékkel rendelkezik. A próféta felelıs a gyülekezet potenciális prófétáinak tanítványozásáért. Az evangélistának kell gondot viselni a bimbózó evangélistákról. A gyülekezet minden tagja kellene, hogy szoros kapcsolatban legyen a vének valamelyikével. Ezzel egyidıben minden vén felelıs azért, hogy a többi vén megfelelı módon gyakorolja a szolgálatát.

7 7 A szolgálatok többszörözıdése (utódok nevelése) A vének pótolni fogják saját szolgálatukat a tanítványaik körébıl (létrehozzák a saját klónjaikat ). Ez egy nagyon lényeges alapelv. Minden személy, aki kiképzésre került egy szolgálatban, kell, hogy kiképezzen néhány embert ugyanabban a szolgálatban. Ilyen módon a gyülekezet szolgálatai többszörözıdni fognak. A szolgálatok többszörözése ugyanolyan fontos, mint a tagok megsokszorozása. Potenciális evangélisták hajlamosak lesznek rá, hogy az evangélistához vonzódjanak. Potenciális próféták a prófétákhoz fognak vonzódni, potenciális pásztorok pedig a pásztorokhoz. İk mindent meg fognak tanulni tılük, amit azok már tudnak. Minden vén ki fog képezni néhány embert, akiknek lehetıségük van, hogy hasonló szolgálók legyenek. Ki fognak képezni néhány embert, hogy pótolják vele saját magukat arra az esetre, ha ık elhívást kapnak, hogy elmenjenek. Jézus mondta, hogy mindenki, aki teljesen ki van képezve olyan, mint a mestere. (Luk. 6:40). A gyülekezet minıségének valódi tesztje, hogy mi történt egy személlyel, aki új keresztyénként három évvel korábban jött a gyülekezetbe. Szolgálatban vannak? Ha nem, akkor a gyülekezet nem mőködik megfelelıen. Van fejlıdési lehetıség az új keresztyének számára? Ki tudják várni, hogy három éven belül belépjenek egy szolgálatba? Egy minıségi gyülekezetben ez normális dolog. (Egy ember, aki számos problémával érkezik, mint keresztyén a gyülekezetben, neki több idıre van szüksége, hogy felnıjön, de neki is ugyanazt az utat kell bejárnia.) A szolgálati ajándékok mások felkészítésére adattak. A legjobb mód, hogy felkészüljünk a szolgálatra, ha olyan valakitıl tanulunk, aki elıttünk jár, mint ahogy Elizeus tanult Illéstıl. Egy vén pont olyan személy, aki valamivel elıbb jár, így az új keresztyén megpróbálhat onnan indulni, ahol egy vén befejezte. Üzleti élet Ezek az ajándékok alkalmazhatók a gyülekezeten kívül az üzleti életben is. Például, egy üzlet jobban fog mőködni megosztott vezetıséggel. Egy ember ritkán egyesít magában minden vezetéshez szükséges képességet. Ideális esetben minden szolgálati ajándék jelen van a vezetıségben. Egyik vezetı arra fordítja az energiáját, hogy mozgassa a dolgokat (apostol). Egy másik vezetı a helyes mederben fogja tartja a dolgokat és biztosítja, hogy a dolgok éle ne legyen lekerekítve (próféta/könyvelı). A harmadik ember képességekkel fog rendelkezni marketing stratégiára (evangélista). A negyedik azzal a készséggel és képességgel fog rendelkezni, hogy motiválja a csapatot, és együtt dolgozzanak (pásztor). A legtöbb üzleti vállalkozás kárt szenved, mert ezen ajándékok egyike hiányzik a vezetı képességei közül. Például, egy vállalkozó rendelkezik energiával és lelkesedéssel, hogy elindítson egy üzleti vállalkozást, de hiányzik az összefogás vagy emberi képességek, hogy a folyamatos növekedést fenn tudja tartani. Egy keresztyén megoldás lenne egy olyan három vagy négy fıbıl álló vezetıi csapat, ahol az egyes ajándékokkal rendelkezı emberek egymásnak engedelmeskedve egy kiegyensúlyozott vezetést eredményeznek. Jászberény, Fordította: Abonyi Sándor

A szolgálati ajándékok helye és szerepe Ron McKenzie. (apostol, próféta, evangélista, pásztor és tanító)

A szolgálati ajándékok helye és szerepe Ron McKenzie. (apostol, próféta, evangélista, pásztor és tanító) A szolgálati ajándékok helye és szerepe Ron McKenzie A mai struktúra nem megfelelő (apostol, próféta, evangélista, pásztor és tanító) Sohasem fogjuk megérteni a mennybemeneteli ajándékokat, ha a jelenlegi

Részletesebben

Vannak ma apostolok és próféták? Írta: Jim Feeney

Vannak ma apostolok és próféták? Írta: Jim Feeney Vannak ma apostolok és próféták? Írta: Jim Feeney Apostolok, próféták, evangélisták, pásztorok és tanítók. Furcsa, de a Biblia nem támasztja azt alá, hogy az Efézus 4.11-ben felsorolt szolgálatokat a mai

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

Az apostol Ron McKenzie

Az apostol Ron McKenzie Az apostol Ron McKenzie Jézus némelyeket adott, hogy apostolok legyenek, így a test tud terjeszkedni Amikor egy gyülekezet elér egy optimális méretet néhányan a vének közül kiküldésre kerülnek, hogy elindítsanak

Részletesebben

A gyülekezet és Isten Királysága. Írta: Ron McKenzie

A gyülekezet és Isten Királysága. Írta: Ron McKenzie A gyülekezet és Isten Királysága Írta: Ron McKenzie Isten Királysága A gyülekezet és Isten Királysága közötti kapcsolatot gyakran félreértik a keresztyének, akik gyakran úgy beszélnek, mintha Isten Királysága

Részletesebben

Atyaság. Azt gondolom sikerült röviden bemutatni azt a kuszaságot, ami ezen a téren ma az egyházban van.

Atyaság. Azt gondolom sikerült röviden bemutatni azt a kuszaságot, ami ezen a téren ma az egyházban van. Atyaság Manapság sok szó esik a szellemi atyaságról fıként az újonnan megjelenı apostolokkal kapcsolatban. Ezt a két fogalmat sokan már összetartozó fogalomként is kezelik és ebbıl adódóan már kezd elterjedni

Részletesebben

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson A vezetőfejlesztés jézusi módszere 2 Timóteus 2:2 1) Válassz jól Lukács 6:12-16 1 Timóteus 5:22 Elhívás Jellem Képességek 2) Fektess be időt 12 Egy A három Egy

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

A szolgálat lelki ajándékai

A szolgálat lelki ajándékai A szolgálat lelki ajándékai 0. Áttekintés Szolgálat Segítés Adakozás Könyörületesség Zene Vendégszeretet 1.1 Mit mond az Írás? Igehely: Róma 12,7; 1 Péter 4,11. Szolgálat = diakonia az Újszövetségben a

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 5. A pásztori szolgálat 1.

ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 5. A pásztori szolgálat 1. ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 5. A pásztori szolgálat 1. Szolgálati elhívásokról, és szolgálati ajándékokról lesz tanítás a mai napon. A pásztori eléhívásról tanítunk. Efezus 4:11-12 És İ adott némelyeket

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 1. - Hogyan nyerte Jézus a Nevét? Jézus Krisztus Nevérıl tanítunk a mai napon. Három Igerésszel kezdjük a mai tanítást: Zsidó 1:1-6 Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképpen

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Biblia megértése 4. Szent Szellem bennünk és rajtunk

ALAPTANÍTÁSOK. A Biblia megértése 4. Szent Szellem bennünk és rajtunk ALAPTANÍTÁSOK A Biblia megértése 4. Szent Szellem bennünk és rajtunk János 14:17 Az igazságnak ama Szellemét: akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja İt és nem ismeri İt; de ti ismeritek İt, mert

Részletesebben

A kijelentési ajándékok. Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál

A kijelentési ajándékok. Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál A kijelentési ajándékok Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál 0. Áttekintés Bölcsesség beszéde Ismeret kijelentése Figyelmeztetés Isteni kijelentések 1.1. Mit mond az Írás? Igehelyek: 1 Kor. 12,8:

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata 1Korinthus 14:27-29 Ha valaki nyelveken szól, kettı vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 6. A pásztori szolgálat 2.

ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 6. A pásztori szolgálat 2. ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 6. A pásztori szolgálat 2. Pásztori szolgálat tanítás sorozatának második kazettája következik. Efezus 4:11-12 És İ adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul,

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

Vezetés, jellem, hatalom

Vezetés, jellem, hatalom CENTRÁL KÁVÉZÓ - Imareggeli, 2014.07.05. Vezetés, jellem, hatalom Heizer Tamás ht.bcsop@gmail.com www.barnabascsoport.hu Kérdések Releváns-e nem egyházi kontextusban, amit a Biblia tanít a vezetésről?

Részletesebben

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5 TARTALOM Előszó a magyar kiadáshoz 5 Í.MÁTÉ EVANGÉLISTA-KI IS VOLT Ő? 13 1.1 A meghaladott életrajzi portré 13 1.2Az evangélium az evangélista nélkül 16 1.3 A teológiai portré 19 1.4Előzetes módszertani

Részletesebben

hit17.qxd :44 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 17. hitelv

hit17.qxd :44 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 17. hitelv hit17.qxd 2007.11.06. 21:44 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 17. hitelv Lelki ajándékok és szolgálatok És ő»adott«némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul,

Részletesebben

Magyar. Amikor leszáll rátok a Szentlélek, erő tölt el benneteket, és tanúim lesztek a föld végső határáig. (vö. ApCsel 1,8)

Magyar. Amikor leszáll rátok a Szentlélek, erő tölt el benneteket, és tanúim lesztek a föld végső határáig. (vö. ApCsel 1,8) Magyar Amikor leszáll rátok a Szentlélek, erő tölt el benneteket, és tanúim lesztek a föld végső határáig. (vö. ApCsel 1,8) Első könyvemben, kedves Teofil, elbeszéltem, mi mindent tett és tanított Jézus

Részletesebben

Útmutató kiscsoportos koordinátoroknak

Útmutató kiscsoportos koordinátoroknak Útmutató kiscsoportos koordinátoroknak Kiadta: Keresztyén Vezetők és Üzletemberek Társasága Keresztyén Vezetők és Üzletemberek Társasága Kedves Testvérünk! Örömünkre szolgál, hogy a Keve Társaság Compass,

Részletesebben

Antiókhiai gyülekezetek építése Térséget kormányzó apostoli gyülekezetek jellemzıi John Eckhardt

Antiókhiai gyülekezetek építése Térséget kormányzó apostoli gyülekezetek jellemzıi John Eckhardt Antiókhiai gyülekezetek építése Térséget kormányzó apostoli gyülekezetek jellemzıi John Eckhardt Ahhoz, hogy olyan gyülekezetet plántáljuk és neveljünk fel, amely - természetében, - struktúrájában, - életvezetésében

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

De egyet teszek. A gyülekezeti szolgálattevők lelki és értelmi felkészülése

De egyet teszek. A gyülekezeti szolgálattevők lelki és értelmi felkészülése De egyet teszek A gyülekezeti szolgálattevők lelki és értelmi felkészülése Az egész hívő élet szolgálattevői élet A. A szolgálattevők lelkisége Lelki cél érdekében a szolgálattevőnek lelki embernek kell

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

yymár meglévő csoport számára:

yymár meglévő csoport számára: 1. HÉT: FILIPPI 1,1 11 Tényleg Krisztushoz tartozom? Kezdjük a beszélgetést azzal, hogy feltesszük valamelyiket a következő kérdések közül a csoportnak: yykezdő csoport számára: Mi indított arra, hogy

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

A vezetőket jelölő negyven szó

A vezetőket jelölő negyven szó 1. fejezet A vezetőket jelölő negyven szó Elpusztítja a nemzet minden vezetőjét: a hőst és a katonát, a bírót és a prófétát, a varázslót és a véneket, a hadnagyot és a főrendűt, a tanácsost, az ügyes mestert

Részletesebben

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. Kedves Olvasó! Sok szeretettel adjuk közre a 2015. évi bibliaolvasó útmutatót. A közösen

Részletesebben

A szabadság törvénye. 2. fejezet. A szabadság ígérete

A szabadság törvénye. 2. fejezet. A szabadság ígérete A szabadság ígérete 2. fejezet A szabadság törvénye S oha nem felejtem el Istennek azt a közvetlen válaszát, amit 1990 tavaszának elején kaptam tıle. Munkámból kifolyólag akkoriban sokat utaztam az országban,

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek.

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014/5 Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. (Róm 6,13) Felnőttként konfirmáltak: Első sor (balról jobbra): Pécskay-Seress

Részletesebben

1Móz 47,11-27 Az üdvösség kegyelem. Krisztuséi vagyunk

1Móz 47,11-27 Az üdvösség kegyelem. Krisztuséi vagyunk 1Móz 47,11-27 Az üdvösség kegyelem. Krisztuséi vagyunk Megtelepíté tehát József az ő atyját és atyjafiait, és ada nékik birtokot Égyiptom földén, annak a földnek legjobb részében a Rameszesz földén; a

Részletesebben

A TANÍTVÁNYSÁG KÉRDÉSEI (Bevezető alkalom)

A TANÍTVÁNYSÁG KÉRDÉSEI (Bevezető alkalom) A TANÍTVÁNYSÁG KÉRDÉSEI (Bevezető alkalom) Ez az anyag A tanítványság kérdései sorozat első hete előtt használható fel, ha úgy döntünk. Két módon segíti a csoportot ez az alkalom: 1. Segít megérteni a

Részletesebben

6 Tiszták, hősök, szentek. Apostolok és evangélisták

6 Tiszták, hősök, szentek. Apostolok és evangélisták 6 Tiszták, hősök, szentek Apostolok és evangélisták 2013 Jézus a Péter nevet adta neki, ami kősziklát jelent ( 2 ) Szent Péter apostol Főünnepe: június 29. Simon néven született a Genezáreti-tó partján

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 7. A tanító szolgálata

ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 7. A tanító szolgálata ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 7. A tanító szolgálata Ezen a szalagon a tanító szolgálatról fogunk leckét venni, és meg fogjuk nézni, hogy milyen Igék kapcsolódnak a tanító szolgálathoz a Biblia alapján.

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 10. A segítı szolgálata 2.

ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 10. A segítı szolgálata 2. ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 10. A segítı szolgálata 2. Apostolok Cselekedetei 6:1-7 Azokban a napokban pedig, mikor a tanítványok sokasodának, a görög zsidók közt panaszkodás támada a héberek ellen,

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1.

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. 6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: I. A Heidelbergi Káté II. Második Helvét Hitvallás. Kálvin Kiadó, Budapest. 2004;

Részletesebben

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27.

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27. 4. tanulmány Boldog és hálás július 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 12:2; 1Korinthus 13; Galata 5:19-23; 1Thesszalonika 1:1-10; 1Timóteus 1:15 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért,

Részletesebben

Nos akkor beszállsz a játékba?!

Nos akkor beszállsz a játékba?! Nos akkor beszállsz a játékba?! Úgy gondoltam, végre írok egy cikket arról, amit lépen nyomon hangoztatok, és amiben maximálisan hiszek: nem vagyok híve "csak" az online marketing technikáknak, és nem

Részletesebben

Az egyház szerkezete: tisztségek vagy feladatok?

Az egyház szerkezete: tisztségek vagy feladatok? Az egyház szerkezete: tisztségek vagy feladatok? Ebben a írásunkban szeretnénk körvonalazni, hogyan gondolkodunk az egyházi tisztségekről és feladatokról. Néhány idetartozó alapelv felvázolását követően

Részletesebben

Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374

Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374 Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374 Elhangzott: 20 08. május 11-én, Pünkösd vasárnapján - Konfirmáción Pünkösd után? ézus tanítványainak az életében

Részletesebben

Kapásod van! Figyelj! Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket.

Kapásod van! Figyelj! Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Kapásod van! Figyelj! Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. János 15,16 Jézus Péter bárkáját választja, a mélyre küldi, és olyan döntést kíván tőle, amely egyedül személyes hitén

Részletesebben

LIBERÁLIS TEOLÓGUS MEGTÉRÉSE

LIBERÁLIS TEOLÓGUS MEGTÉRÉSE LIBERÁLIS TEOLÓGUS MEGTÉRÉSE SZABADOS ÁDÁM Eta Linnemann megtérése az én szememben az egyik legcsodálatosabb bizonyíték a Szentlélek újjászülı munkája mellett. Megható egy alkoholista vagy drogfüggı ember

Részletesebben

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 1. fejezet: A gyülekezetnövekedés és az égő vágy........... 7 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK 2. fejezet: Hogyan lehet nagy dolgokat elvégezni

Részletesebben

A gyülekezet eklézsia a kihívottak közössége

A gyülekezet eklézsia a kihívottak közössége Ap.csel. 6.1-7. Azokban a napokban pedig, mivel nőtt a tanítványok száma, zúgolódás támadt a görögül beszélő zsidók között a héberek ellen, hogy mellőzik a közülük való özvegyasszonyokat a mindennapi szolgálatban.)

Részletesebben

Keresztény értékeink

Keresztény értékeink Keresztény értékeink NEW START 1. Táplálkozás 2. Testmozgás 3. Víz 4. Napsugár 5. Önuralom 6. Levegő 7. Pihenés 8. Lelki egyensúly Miért nehéz egészségesen élni? A keresztény öröm Örüljetek az Úrban mindenkor;

Részletesebben

DÓZERHIT 11. - Az átlag feletti hit Bor Ferenc Ságvár, 2013. 09. 23.

DÓZERHIT 11. - Az átlag feletti hit Bor Ferenc Ságvár, 2013. 09. 23. DÓZERHIT 11. - Az átlag feletti hit Bor Ferenc Ságvár, 2013. 09. 23. Hálaadással, magasztalással és dicsérettel járulunk Atyám a Te szent színed elé. Köszönjük az Úr Jézus Krisztus kiontott drága szent

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK B melléklet (TKSZ) ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személyek részére Jelen Általános

Részletesebben

AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38.

AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38. AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38. (New Testament Salvation) Az üdvösség témája mindenkiben érdeklodést kell, hogy keltsen, különösen hívo keresztényekben és azokban, akik szeretik az Urat. Számtalan

Részletesebben

Akár tótágast is állhatsz!

Akár tótágast is állhatsz! Akár tótágast is állhatsz! Elızı cikkemben már érintettem a vállalkozás lélektani oldalát, és még a mostaniban is ezt a fonalat fogom folytatni. Én sajnos azt tapasztalom, hogy egy-két igazán fantasztikus

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12

Tartalomjegyzék. Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12 Tartalomjegyzék Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12 1. Az alapok: Hogyan látja Isten a gyülekezetet? 17 A tanuló gyülekezet 19 A gondoskodó gyülekezet 22 Az istentiszteletre összegyűlt

Részletesebben

BIBLIKUS GYÜLEKEZET VEZETÉS VÉNEK ÁLTAL

BIBLIKUS GYÜLEKEZET VEZETÉS VÉNEK ÁLTAL BIBLIKUS GYÜLEKEZET VEZETÉS VÉNEK ÁLTAL A Vének általi vezetés helyreállítása a Gyülekezetben az ıket megilletı helyre a Biblia igazsága szerint Írta: Alexander Strauch A szerzırıl: Alexander Strauch feleségével

Részletesebben

Ezt mondja a Seregeknek Ura: Gondoljátok meg jól a ti útaitokat! (Agg 1,7)

Ezt mondja a Seregeknek Ura: Gondoljátok meg jól a ti útaitokat! (Agg 1,7) Ezt mondja a Seregeknek Ura: Gondoljátok meg jól a ti útaitokat! (Agg 1,7) U r a m, s z e r e t n é k k é s z l e n n i o r s z á g o d e l j ö v e t e l é r e! A legszebb tulajdonságok 15. Az előre gondolkodásról

Részletesebben

A megváltás története, I. rész

A megváltás története, I. rész A megváltás története, I. rész A megváltás története című írásaink olyan sorozatot alkotnak, amelyek a bűnbeeséstől kezdve Isten Fia emberré lételéig végigkísérik Isten küzdelmét az ember megváltásáért.

Részletesebben

kenet But as the same anointing teacheth you of all things -

kenet But as the same anointing teacheth you of all things - A kenetről A gyülekezetekben vagy emberekről is lehet hallani, hogy itt vagy ott gyógyító kenet van, vagy ennek vagy annak a szolgálónak nagy kenet van a szolgálatán. Rengeteg a tévhit a kenettel kapcsolatban,

Részletesebben

JÁNOS 2. ÉS 3. LEVELE

JÁNOS 2. ÉS 3. LEVELE JÁNOS 2. ÉS 3. LEVELE A korai egyház időszakában léteztek ún. utazó próféták: olyan férfiak, akik gyülekezetről gyülekezetre jártak, ott prófétáltak, használták ezen ajándékukat a gyülekezet építése céljából,

Részletesebben

Organikus gyülekezet vagy Újszövetségi gyülekezet. Írta: Gene Edwards

Organikus gyülekezet vagy Újszövetségi gyülekezet. Írta: Gene Edwards Organikus gyülekezet vagy Újszövetségi gyülekezet Írta: Gene Edwards Az egész világ reménytelenül vár vagy egy Újszövetségi vagy egy Organikus gyülekezetre. De melyik az igazi? A kettı közötti különbség

Részletesebben

istvan@katoistvan.hu +36 (20) 5192822 petya1962 A skype konferenciák ezen túl

istvan@katoistvan.hu +36 (20) 5192822 petya1962 A skype konferenciák ezen túl A Felkent helyett járunk tehát követségben, mintha Isten kérlelne titeket rajtunk keresztül, a Felkent helyett kérlelünk titeket: Béküljetek ki Istennel! 2Kor 5:19-20 BÉKÉLTETŐ HÍRLEVÉL 2012.november 4

Részletesebben

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI Egészen bizonyos, hogy azok az apostolok, akik korábban Jézus közvetlen tanítványai voltak (tehát a 12-höz tartoztak), tanításaik alkalmával

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2013. augusztus 8.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl. 2013. augusztus 8. Ügyszám: 192-77/2013. JEGYZİKÖNYV nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2013. augusztus 8. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli ülésérıl Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK 27/2007.(IX.25.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK 27/2007.(IX.25.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK 27/2007.(IX.25.) KGY r e n d e l e t e a temetıkrıl és a temetkezési tevékenységrıl (egységes szerkezetben a 11/2008.(III.4.) KGY és a 50/2008.(XI.25.) KGY rendelettel)

Részletesebben

Speciális feladatokra speciális ajándékok. Guy Duininck. Special Endowments for Special Tasks By Guy Duininck

Speciális feladatokra speciális ajándékok. Guy Duininck. Special Endowments for Special Tasks By Guy Duininck Speciális feladatokra speciális ajándékok Guy Duininck Special Endowments for Special Tasks By Guy Duininck http://www.tonycooke.org/free_resources/articles_others/grace-effectual-ministry.html Isten minden

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév Messiási próféciák IV. évfolyam I. félév Tematika: 1. Bevezetés: A messiási jövendölések fogalma, jellegzetességeik, tanulmányozásuk, haszna, jelentősége. Két alapvető messiási jövendölés: Az ősevangélium

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2008. Q u a l y - C o O k t a t á s i T a n á c s a d ó 1141 Budapest, Fogarasi út 111. Tel. fax: (1) 239-1460; (1) 451-0391;

Részletesebben

Üzenet Karácsonyi kiadás

Üzenet Karácsonyi kiadás Gyülekezetünk minden tagjának, és lapunk minden olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket, és Isten által megáldott új évet kíván egyházközségünk presbitériuma. Üzenet Karácsonyi kiadás Az Ige volt az igazi

Részletesebben

Nemzetközi Floorball Szövetség. Játékszabályok. Nemzetközi Floorball Szövetség, Szabály- és Versenybizottság. Nemzetközi Floorball Szövetség 2006.

Nemzetközi Floorball Szövetség. Játékszabályok. Nemzetközi Floorball Szövetség, Szabály- és Versenybizottság. Nemzetközi Floorball Szövetség 2006. Nemzetközi Floorball Szövetség Játékszabályok Szabályok és értelmezésük Érvényes július 1-tıl Magyarországon érvényes 2007. augusztus 1-tıl Nemzetközi Floorball Szövetség, Szabály- és Versenybizottság

Részletesebben

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET A) ÚRVACSORÁVAL A szolgálattevõ az úrasztalához egyenesen a szószékre megy, és Isten igéjével köszönti a gyülekezetet. KÖSZÖNTÉS 1. Kegyelem néktek és békesség Istentõl,

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

I. Mi a megtévesztés?

I. Mi a megtévesztés? I. Mi a megtévesztés? 1. Megtévesztés, félrevezetés, hitetés Mt 24,4-5 Jézus így válaszolt nekik: Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen /4005/ valaki titeket! Mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt

Részletesebben

2. Jézus Krisztus. 1. Isten

2. Jézus Krisztus. 1. Isten Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel 9. Kegyelem 10.

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

HATALOM KRISZTUSBAN. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2010. március 14.

HATALOM KRISZTUSBAN. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2010. március 14. HATALOM KRISZTUSBAN Jegyzet Jim Sanders tanításából 2010. március 14. Köszöntjük az internet televízión a nézőket, első alkalommal van, hogy korlátlan számban nézhetik az Istentiszteletet, nagyon örülünk

Részletesebben

Hogyan lett könyvvé az Újszövetség? APOLÓGIA KUTATÓKÖZPONT Budapest, 2008

Hogyan lett könyvvé az Újszövetség? APOLÓGIA KUTATÓKÖZPONT Budapest, 2008 Hogyan lett könyvvé az Újszövetség? APOLÓGIA KUTATÓKÖZPONT Budapest, 2008 Az Újszövetség megbízhatósága? autográf MBT, 1990 Biztosan kihagyták azokat, amik nem illettek az Egyház elképzelésébe! Alapfogalmak

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 2. Apostoli szolgálat

ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 2. Apostoli szolgálat ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 2. Apostoli szolgálat A kazettán a szolgálati ajándékokról hallotok tanítást. Ez a kazetta az apostoli szolgálatról tanít. Efezus 4:11-12 És İ adott némelyeket apostolokul,

Részletesebben

ISTEN TETTEI ÉS A MI TETTEINK

ISTEN TETTEI ÉS A MI TETTEINK Pasarét, 2014. július 20. (vasárnap este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Cseri Kálmán ISTEN TETTEI ÉS A MI TETTEINK Alapige: Róma 1,1-7 Pál, Krisztus Jézus szolgája, elhívott apostol, akit az Isten

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Olvasd el:

Részletesebben

A helyes istentiszteletről 1

A helyes istentiszteletről 1 A helyes istentiszteletről 1 Textus: Róm. 12,1 Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket.

Részletesebben

Tanítvánnyá teszel embereket vagy csak megtérésre hívsz? Zac Poonen. Are You making disciples or converts? by Zac Poonen

Tanítvánnyá teszel embereket vagy csak megtérésre hívsz? Zac Poonen. Are You making disciples or converts? by Zac Poonen 1 Tanítvánnyá teszel embereket vagy csak megtérésre hívsz? Zac Poonen Are You making disciples or converts? by Zac Poonen http://www.cfcindia.com/web/mainpages/articles.php?display=article12 Mit foglal

Részletesebben

Mit jelent prófétának lenni?

Mit jelent prófétának lenni? Mit jelent prófétának lenni? Forrás: www.truthortradition.com Írta: Jim Feeney (Ez az írás egy kivonat a Prófécia: A prófétikus kijelentés megértése és alkalmazása címő könyvünkbıl) A prófétikus kijelentés

Részletesebben

Kicsoda Jézus Krisztus?

Kicsoda Jézus Krisztus? 3. tanulmány Április 11 17. Kicsoda Jézus Krisztus? SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Lukács 4:16-30; 6:5; 9:18-27; Efezus 1:3-5; 2péter 1:16-18 Hát ti kinek mondotok engem? Felelvén pedig Péter, monda:

Részletesebben

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának

Részletesebben

16. PÁL MISSZIÓI ÚTJAI 1. Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. (Apcsel 14,8-18)

16. PÁL MISSZIÓI ÚTJAI 1. Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. (Apcsel 14,8-18) 16. PÁL MISSZIÓI ÚTJAI 1. Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. (Apcsel 14,8-18) TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Szabó Andor: Lábam előtt mécses a te igéd, Budapest, 1995; Magyarázatos

Részletesebben

Mozgássérült Passió 2010

Mozgássérült Passió 2010 Mozgássérült Passió 2010 1. Bevezetı zene 2. Barabás Gyorsan jön a színre az oltár környékérıl Barabás Laci: Szabadon engedtek, engem, a lázadót!? İt, pedig keresztre feszítették! İt, aki semmi rosszat

Részletesebben