Szolgálati ajándékok helye és szerepe (apostol, próféta, evangélista, pásztor és tanító) Írta: Ron McKenzie

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szolgálati ajándékok helye és szerepe (apostol, próféta, evangélista, pásztor és tanító) Írta: Ron McKenzie"

Átírás

1 Szolgálati ajándékok helye és szerepe (apostol, próféta, evangélista, pásztor és tanító) Írta: Ron McKenzie A mai helyzet Sohasem fogjuk megérteni a szolgálati ajándékokat, ha a jelenlegi gyülekezeti struktúrából indulunk ki. A hierarchia a gyülekezetekben általában a következı: pásztorvének (presbitérium) - emberek. Ha a pásztor a vének fölött helyezkedik el, akkor a többi szolgálati ajándékot a pásztor fölé kellene helyezni, mert máshol nem jut hely azoknak (és a felsorolásban a sorrendet tekintve egyébként is a pásztor elıtt helyezkenek el). Ezért a mai struktúrából kiindulva az emberek az apostolt a pásztor fölé helyezik és így egy új hierarchiát hoznak létre: apostol ( püspök ) - pásztor vének - emberek. A probléma ebben az, hogy így még mindig nem maradt hely az evangélista és a próféta számára. A kiindulási pont nem helyes. A probléma az, hogy a ma ismert pásztor szerep, mint egyszemélyes vezetı az Újszövetségben, egyáltalán nem létezik és az nem egyeztethetı össze az Ef. 4-ben leírtakkal. Eltekintve egy igazi nyáj pásztorától és Jézus Krisztustól, mint fı-pásztortól, a görög pásztor szó, mint fınév csak egyetlen egyszer fordul elı az Újszövetségben, mégpedig az Ef. 4:11-ben. Ott szolgálati ajándékok felsorolásáról van és nem hivatalokról (pozíciókról). A pásztor szó igei alakban (pásztorolni) az Ap.csel 20:17,28-ban és az 1 Pét 5:1-2-ben fordul elı. Mindkét esetben a véneknek (presbitereknek) címezve, hogy pásztorolják a nyájat, amivel a Szent Szellem bízta meg ıket. (A pásztorlásra az angolban nem létezik igei alak, ezért rendszerint úgy fordítják, hogy a pásztor fınévet kiegészítik a legyen : to be létigei alakkal. Ez a fordítás teljesen félrevezetı, mert egy szerepbıl - hangzás szerint - egy hivatalt csinál. El kellene gondolkozni rajta vagy utána kellene nézni mi lenne egy jó fordítás.) Az említett két igeszakasz mindegyike azt mondja, hogy a pásztorlás valami olyan dolog, amit a véneknek kell végezni. Péter és Pál igét használ fınév helyett, amikor megmondja a véneknek, hogy mit kell cselekedniük. A pásztor(lás) tehát nem egy magasabb szolgálati szint, hanem egy felelısség, ami a véneknek adatott. Ezt lehet, hogy nehéz elfogadni, de az Újszövetség ezt tanítja. A pásztorok ırködnek a nyájuk felett, ami magában foglalja az felvigyázást is. Érdekes, hogy ez a két igeszakasz a véneket egy felvigyázói szereppel is felruházza. A Titus 1:6-7; Fil. 1.1 és 1 Tim. 3:1-2 a felvigyázó szót is használja a vénekre. A görög episkopos szó (püspöknek) fordítása végképp összezavarta a helyzetet. Tulajdonképpen ez a szó pontosan felvigyázást jelent, ami a vének feladata, ahogyan azt Péter és Pál is megparancsolta. Sohasem fogjuk megérteni az Ef. 4-et, ha megpróbáljuk a szolgálati ajándékokat az igazi helyükrıl kiemelve felnagyítani és felemelni azokat valami speciális szolgálattá, speciális kenettel, valami speciális munkát végezve. Ez veszélyes elitet képez és sajnálatosan sok ember, aki ezeket, mint címeket viseli egy speciális helyre - a test többi része fölé - helyezte magát. Péter nagyon elégedett volt, hogy magát is vénnek/presbiternek nevezhette. A szolgálati ajándékokat le kell hoznunk a földre, a valós helyükre. Amikor ezeket az Ef. 4:12-16 szerinti szolgálatokat nézem, hogy mi az, amit el kell elvégezniük, akkor azt látom, hogy ık egy meglehetısen hétköznapi csapat: segítenek az embereknek a növekedésben, felkészítve ıket a szolgálatukra és kapcsolatokat építenek. Az Újszövetségben nincs hierarchia, magasabb szint a vének fölött. Ez az oka, hogy Pál mindig csak véneket állított be. (ford.

2 megjegyzése: és Péter és János apostolok is presbiternek, presbiter-társnak nevezték magukat.) Az Ef. 4 lényege az, hogy ott egy Úr, egy hit, egy keresztség (bemerítés) van és minden egyéb másnak az egysége. Az egyetlen dolog, ami nincs felsorolva a gyülekezetvezetı. Nem létezik egyetlen személy, mint gyülekezetvezetı. Egy gyülekezetnek több, mit egy vezetıre van szüksége, mert egy személy nem rendelkezik minden ajándékkal, amiket Jézus megkíván. Ajándékok mindenki számára Ha elfelejtkezünk a mai gyakorlatról és egyedül az Ef et nézzük, akkor nincs okunk arra gondolni, hogy létezik magasabb hivatal. Pál nagyon világos, amikor az ajándékokról beszél. Mindenikünknek pedig adatott a kegyelem a Krisztustól osztott ajándéknak mértéke szerint. Ef 4:7. Az ajándékok mindenki számára vannak. Mindannyiunknak... Minden ember számára, nem egy elit számára és nem csak vezetık számára. İ adott ajándékokat az embereknek. Ef. 4:8 A 7,8 és a 11 versekben lévı ajándékok egyenértékőek. İ adott némelyeket Ef. 4:11 Az ajándékok mindenki számára adattak! Melyek ezek az ajándékok? Pál mondja, hogy adatott a kegyelem a Krisztustól osztott ajándéknak mértéke szerint. Azután egy másik vers azt mondja, hogy İ adott ajándékokat az embereknek. Itt azokról az ajándékokról van szó, amelyek a 11. versben vannak leírva. Ha nem azok lennének, akkor nem tudnánk szolgálati ajándékoknak hívni azokat. Ezért ezek nem lehetnek korlátozva néhány ember számára, mert azok széles körben vannak kiosztva (embereknek). Azok az emberek... akik a 11. versben részletesen fel vannak sorolva, néhányan kell, hogy legyen ez, néhányan kell, hogy legyen amaz, és néhányan kell, hogy legyen még valami más, a maradék pedig kell, hogy legyen ismét valami.. azt jelenti ki számunkra, hogy mindenki kell, hogy rendelkezzen az ajándékok valamelyikével. Az ajándékok, nem hivatalok Pál ajándékokról beszél, nem hivatalokról. Egy ajándék nem hivatal (pozíció). Az ajándék valami olyasmi, amit valaki egy hivatalban tud használni. A pásztor - a felsorolt ıt szolgálati ajándék közül - csupán egy és nem is a legelsı, amire néhány vén ajándékot kapott, hogy abban szolgáljon. Silás pld. vén (vezetı) volt és a szolgálati ajándéka szerint próféta. A pásztor szintén egy szolgálati ajándék, amivel 2

3 néhány vén (vezetı) szolgál. Az 1 Tim 5.17-ben Pál beszámol olyan vénekrıl, akik a tanító ajándékával szolgálnak. Néhány vén kap ajándékot arra, hogy apostol legyen. Például János is vén volt és egyben apostol. Mi problémát okozunk a görög apostle szó kiküldött -nek fordításával, holott az egy ige és nem fınév. Ha következetesen fordítanánk, akkor eltérı képet kapnánk arra a szóra, amit sok helyen használunk. A hetvenkettı a Luk ben ki volt küldve. Két embert küldött ki Jézus, hogy szerezzenek szamarat, hogy azon lovagoljon... Nem szellemi ajándékok Az Ef. 5-ben használt ajándék szó nem azonos az 1 Kor 12-ben említett szellemi ajándékokkal vagy karizmákkal. Ez azt állítja, hogy ezek az ajándékok személyes képességek, amiket újjászületéskor nyerhetünk el. Néhány ember fekete-fehérnek lát dolgokat (próféta). Néhány ember azt a képességet kapja, hogy áttörjön korlátokat, és új alapokat rakjon le (apostol). Kell, hogy az emberek felé való szeretet és könyörületesség a szívedben legyen, hogy egy hatékony pásztor lehess. Néhány ember olyan ajándékot kap, hogy beszéljen az Úrról az embereknek, minden helyzetben (evangélista). Élettapasztalat és a Szellem munkája eltakarhatja ezeket az ajándékokat, ha az ajándék már nincs ott, ezért nehéz észrevenni, ha ez már bekövetkezett. Ezek a személyek a Szent Szellem által kell, hogy legyenek felkenve és kiformálva, hogy láthatók legyenek a gyümölcseik, de nehéz úgy mozdulni ezekben az ajándékokban, ha nem rendelkezel megfelelı személyiség jegyekkel (Krisztusi jellem). Alapfeladatok A legkézenfekvıbb mód arra, hogy megértsük a szolgálati ajándékok szerepét, ha elolvassuk az Írásokból, hogy ık miket tesznek. Szerepkörük pontosan le van írva a következı versekben: Felkészíteni Isten népét a szolgálat munkájára, hogy Krisztus Teste felépüljön, míg mindannyian eljutunk a hitnek és Isten Fia ismeretének az egységre, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedı kornak mértékére. Hogy ne legyünk gyermekek, akiket ide-oda dobálnak a hullámok és a tanítások mindenféle szele az embereknek álnoksága által, a tévelygés ravaszságához való csalárdság által; hanem az igazságot követve szeretetben mindenestıl fogva nevekedjünk Abban, aki a fej, a Krisztusban; Ef. 4: A fenti versekben leírt feladatok a következık: Segíteni a keresztyéneket, hogy eljussanak az érettségre Felkészíteni a szenteket a szolgálatra Felépíteni Krisztus Testét Összekapcsolni a testrészeket. Létrehozni az egységet Átadni a Jézusról szóló ismereteket Ez mind elvárható az érettebb keresztyénektıl (vénektıl), hogy megtegyék. Semmi speciális nincs ezekben a feladatokban. Ezek azok a dolgok, amiket a vének minden nap 3

4 megtesznek. Ez magyarázza az Ef ben leírt szolgálatok helyét. Az semmivel sem több, mint amit a vének minden nap meg tudnak tenni: a keresztyének tökéletesítése és kapcsolatok építése. A vének munkája építeni fogja a kapcsolatokat és segíti az új keresztyéneket a növekedésben. Ezért kell, hogy a vének példaképek legyenek; jól igazgassák házukat, ezzel bizonyítva alkalmasságukat. Minden bizonnyal ez vezetık dolga, és a vének vezetık. Egy utazó szakember nem tudja hatékonyan segíteni a keresztyéneknek az Úrban való növekedésben. Városok vezetıi nem tudnak megtanítani problémás embereket, hogy együtt munkálkodjanak. Egy felkent utazó prédikátor (evangélista) nem tud megtanítani embereket arra, hogy az életüket rendbe tegyék. Csak egy vén - az emberekkel lévı közvetlen kapcsolatában - képes megtenni ezeket a feladatokat. Felkészíteni a szenteket a szolgálatra azok kell, hogy megtegyék, akik helyben vannak. A vének ajándékai Az Ef. 4 nem ad meghatározást a szolgálati ajándékokra; csak egy lista van definíció nélkül. Meg kell néznünk más helyeken az Írásban, hogy találjunk meghatározásokat ezekre az ajándékokra. Általánosságban azt találjuk, hogy azok a véneken keresztül valósulnak meg. Az apostolok szintén vének Néhány vén (presbiter) apostol is egyben. János apostol úgy mutatja be saját magát, mint vén (2 Ján 1; 3 Ján 1). Péter apostol szintén vénnek (presbiter) hívta saját magát (1Pét 1:1; 5:1). Néhány vén próféta is egyben. Pál szintén a vének egyike volt Antiókhiában és próféta, míg ki nem küldték és nem vált apostollá. (Ap.csel 13:1-2). Júdás és a vének a Jeruzsálemi gyülekezetben szintén próféták voltak. Akkor az apostolok és a vének a teljes gyülekezettel együtt eldöntötték, hogy válasszanak ki embereket a saját embereik közül, hogy kiküldjék ıket Antiókhiába Pállal és Barnabással. İk Júdást választották és Silást; két embert, akik vezetık voltak a testvérek között.. Júdás és Silás, akik maguk is próféták voltak, sok beszéddel bátorították és erısítették a tanítványokat. Ap.csel. 15:22,32. A vének, akik imádkoztak Timótheusért minden bizonnyal próféta voltak. Ne vesd meg az ajándékot, amit prófétálás által kaptál a presbitérium kezeinek reád helyezésekor. 1 Tim Az Antiókhiai gyülekezetben próféták voltak a vének között Az antiókhiai gyülekezetben voltak próféták és tanítók: Barnabás, Simeon akit Nigernek hívtak, a cyrénei Lucius, Manaen (aki Heródes negyedes fejedelemmel nevelkedett) és Saul. Ap.csel

5 A pásztorok és tanítók szintén vének 5 A legtöbb vén pásztor és tanító is egyben. Az antiókhiai gyülekezet vénei között tanítók is voltak. Pál utalt a vénekre, akik tanítással szolgáltak. A vének, akik a gyülekezet életét irányítják kettıs tisztességre méltóak, különösen azok, akik az igét hirdetik és tanítanak 1 Tim Azt is mondta, hogy a véneknek alkalmasaknak kell lenni arra, hogy tanítsanak. A vén feddhetetlen legyen, egy feleség férje, mértékletes, józan, becsületes, vendégszeretı, képességgel rendelkezzen a tanításra. 1 Tim 3.2. Péter úgy írta le a véneket, mint, akik pásztorok is egyben. A köztetek lévı presbitereket kérem én, a presbitertárs, és a Krisztus szenvedésének tanúja, és a megjelenendı dicsıségnek részese; Legeltessétek az Istennek köztetek lévı nyáját, gondot viselvén arra nem kényszerítésbıl, hanem örömest; sem nem rút nyerészkedésbıl, hanem jóindulattal. 1 Pét Pál felszólította az efézusi véneket, hogy pásztorolják Isten gyülekezetét. Milétusból Pál Efézusba küldött a gyülekezet véneiért.. Viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra, melyben a Szent Lélek titeket vigyázókká tett, az Isten egyházának legeltetésére, melyet tulajdon vérével szerzett. Ap. Csel ,28 Az evangélisták szintén vének Néhány vén evangélista is egyben. Pál beszélt vénekrıl, akik az evangéliumot hirdették. A vének, akik a gyülekezet életét irányítják kettıs tisztességre méltóak, különösen azok, akik az igét hirdetik és tanítanak 1 Tim A vének a gyülekezetben A szolgálati ajándékok eltérı szerepek, amelyek a vének feladatai. Az Újszövetségben minden gyülekezetet vének csoportja vezetett. (Ap.csel ). A vének minimális száma három vagy négy lehet. Egy gyülekezet egymással együttmőködı vének csoportja által kell, hogy vezetve legyen. A körök a diagramban alul a véneket ábrázolják a gyülekezetben. A vonalak mutatják a vének egymás felé való elkötelezettségüket és egymás közötti kapcsolatukat. A vének közötti kapcsolatok erıssége a gyülekezet erısségének a forrása.

6 6 Egy vén lehet egy apostol, egy próféta, egy evangélista, egy pásztor vagy tanító. Ezek az ajándékok különbözı feladatok elvégzésére adattak, amikkel az egyes vének szolgálnak. Minden vén be fogja tölteni ezen feladatok egyikét a Krisztustól kapott ajándéka szerint. Nem mindenki apostol vagy próféta, de mindenki gyakorolja azt a szolgálatot, amire Isten elhívta ıt. Akármilyen ajándékuk is van nekik, a vének használják azokat, hogy megerısítsék Isten népét és felépítsék az egész gyülekezetet. Próféták, evangélisták és pásztorok valójában vének, akik gondját viselik a gyülekezetnek. Az Ef ben felsorolt szolgálatok mindegyikét a gyülekezeti vének kell, hogy végezzék. A vének közül egy vagy kettı próféta lesz (R), egy evangélista (E), néhányan pásztorok lesznek (P). Mindezen szolgálatokkal rendelkezve a presbitérium (vének) kiegyensúlyozottságot adnak a gyülekezetnek. Ezen kiegyensúlyozás nélkül a gyülekezet nem fog eljutni az érettségre és az egységre. A próféta (R) fogja biztosítani a látást a gyülekezet számára és megtartani a jó irányt. İ fogja biztosítani, hogy a szentségen hangsúly legyen. Egy próféta valójában olyan vén, akinek szenvedélye az igazság és a becsületesség. İ teszi fel a nehéz kérdéseket; kihívást intéz a gyülekezeti tagok felé a makacs bőnökkel kapcsolatban és specialista abban, hogy a gyülekezet látásokat kapjon. Azok a vének, aki evangélisták, ık fogják biztosítani a gyülekezet (számbeli) növekedését. (Nem foglalkozok itt az apostol szerepével, róluk az apostolok részben volt szó. İk valójában olyan vének, akik ki vannak küldve, hogy új gyülekezetet hozzanak létre.) A pásztorok fogják biztosítani, hogy az új keresztyének tanítványozása megtörténjen, hogy minden tag megmaradjon az egységben. A tanítványozás legtöbb munkáját a gyülekezetben azok a vének fogják elvégezni, akik pásztorok és tanítók. Az evangélista nagyobb mértékben el van foglalva az evangélium hirdetésével, mint az új hívık képzésével. Próféták hajlamosak nagyon magas elvárásokat támasztani a tanítványaikkal szemben, aminek eredménye könnyen az lehet, hogy megterhelik ıket. Az ı csoportjuk nagyobb súlyt fog helyezni a szentségben való növekedésre és a látásokra az egész gyülekezetben. Ezen túl a prófétáknak a potenciális próféták, az evangélistáknak a potenciális evangélisták tanítványozása (szolgálatra való felkészítése) a feladata. Minden tag idırıl-idıre igényelni fogja a próféta szolgálatát. Az evangélista minden tagot a Jézusról szóló bizonyságtételre fog bátorítani. Néha az új hívıket a gyülekezet valamelyik tagja fogja tanítványozni, de a nehezebb problémák rendezése a vénekre marad. A véneknek együtt kell dolgozniuk a feladatokon. İk mindannyian más ajándékkal és tapasztalattal rendelkeznek, így képesek kiegészíteni egymást. Ha egy vén olyan problémába ütközik, amelyet nem tud kezelni, akkor hívnia kell egy másik vént, aki a megfelelı ajándékkel rendelkezik. A próféta felelıs a gyülekezet potenciális prófétáinak tanítványozásáért. Az evangélistának kell gondot viselni a bimbózó evangélistákról. A gyülekezet minden tagja kellene, hogy szoros kapcsolatban legyen a vének valamelyikével. Ezzel egyidıben minden vén felelıs azért, hogy a többi vén megfelelı módon gyakorolja a szolgálatát.

7 7 A szolgálatok többszörözıdése (utódok nevelése) A vének pótolni fogják saját szolgálatukat a tanítványaik körébıl (létrehozzák a saját klónjaikat ). Ez egy nagyon lényeges alapelv. Minden személy, aki kiképzésre került egy szolgálatban, kell, hogy kiképezzen néhány embert ugyanabban a szolgálatban. Ilyen módon a gyülekezet szolgálatai többszörözıdni fognak. A szolgálatok többszörözése ugyanolyan fontos, mint a tagok megsokszorozása. Potenciális evangélisták hajlamosak lesznek rá, hogy az evangélistához vonzódjanak. Potenciális próféták a prófétákhoz fognak vonzódni, potenciális pásztorok pedig a pásztorokhoz. İk mindent meg fognak tanulni tılük, amit azok már tudnak. Minden vén ki fog képezni néhány embert, akiknek lehetıségük van, hogy hasonló szolgálók legyenek. Ki fognak képezni néhány embert, hogy pótolják vele saját magukat arra az esetre, ha ık elhívást kapnak, hogy elmenjenek. Jézus mondta, hogy mindenki, aki teljesen ki van képezve olyan, mint a mestere. (Luk. 6:40). A gyülekezet minıségének valódi tesztje, hogy mi történt egy személlyel, aki új keresztyénként három évvel korábban jött a gyülekezetbe. Szolgálatban vannak? Ha nem, akkor a gyülekezet nem mőködik megfelelıen. Van fejlıdési lehetıség az új keresztyének számára? Ki tudják várni, hogy három éven belül belépjenek egy szolgálatba? Egy minıségi gyülekezetben ez normális dolog. (Egy ember, aki számos problémával érkezik, mint keresztyén a gyülekezetben, neki több idıre van szüksége, hogy felnıjön, de neki is ugyanazt az utat kell bejárnia.) A szolgálati ajándékok mások felkészítésére adattak. A legjobb mód, hogy felkészüljünk a szolgálatra, ha olyan valakitıl tanulunk, aki elıttünk jár, mint ahogy Elizeus tanult Illéstıl. Egy vén pont olyan személy, aki valamivel elıbb jár, így az új keresztyén megpróbálhat onnan indulni, ahol egy vén befejezte. Üzleti élet Ezek az ajándékok alkalmazhatók a gyülekezeten kívül az üzleti életben is. Például, egy üzlet jobban fog mőködni megosztott vezetıséggel. Egy ember ritkán egyesít magában minden vezetéshez szükséges képességet. Ideális esetben minden szolgálati ajándék jelen van a vezetıségben. Egyik vezetı arra fordítja az energiáját, hogy mozgassa a dolgokat (apostol). Egy másik vezetı a helyes mederben fogja tartja a dolgokat és biztosítja, hogy a dolgok éle ne legyen lekerekítve (próféta/könyvelı). A harmadik ember képességekkel fog rendelkezni marketing stratégiára (evangélista). A negyedik azzal a készséggel és képességgel fog rendelkezni, hogy motiválja a csapatot, és együtt dolgozzanak (pásztor). A legtöbb üzleti vállalkozás kárt szenved, mert ezen ajándékok egyike hiányzik a vezetı képességei közül. Például, egy vállalkozó rendelkezik energiával és lelkesedéssel, hogy elindítson egy üzleti vállalkozást, de hiányzik az összefogás vagy emberi képességek, hogy a folyamatos növekedést fenn tudja tartani. Egy keresztyén megoldás lenne egy olyan három vagy négy fıbıl álló vezetıi csapat, ahol az egyes ajándékokkal rendelkezı emberek egymásnak engedelmeskedve egy kiegyensúlyozott vezetést eredményeznek. Jászberény, Fordította: Abonyi Sándor

A nagy megtévesztés, láthatatlan láncok. J.C. Hedgecock. Részlet a Gilted prison (Aranyozott börtön) címő könyvbıl

A nagy megtévesztés, láthatatlan láncok. J.C. Hedgecock. Részlet a Gilted prison (Aranyozott börtön) címő könyvbıl A nagy megtévesztés, láthatatlan láncok J.C. Hedgecock Részlet a Gilted prison (Aranyozott börtön) címő könyvbıl "Sok gyülekezet és személy azt hiszi, hogy a jólét és az igazságosság külsı látszata annak

Részletesebben

A MESSIÁS A MI URUNK

A MESSIÁS A MI URUNK MBS133 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK A MESSIÁS A MI URUNK Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalom I. AZ URALOM TEOLÓGIÁJA A. A kifejezések jelentése

Részletesebben

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés megdobogtatja a legtöbbünk szívét! Azt hiszem azért, mert mindannyian,

Részletesebben

Karizma vagy karizmánia

Karizma vagy karizmánia Chuck Smith Karizma vagy karizmánia A könyv eredeti címe: Charisma vs. charismania by Chuck Smith 1983 by Harvest House Publishers Fordította: Dr. Gerzsenyi László Válaszkeresés Gyermek- és serdülőkorom

Részletesebben

Kocsis Imre BEVEZETÉS AZ ÚJSZÖVETSÉGBE

Kocsis Imre BEVEZETÉS AZ ÚJSZÖVETSÉGBE Kocsis Imre BEVEZETÉS AZ ÚJSZÖVETSÉGBE HEFOP-3.3.1-P.-2004-06-0019/1.0 A katekéta-lelkipásztori munkatárs képzés alapképzési rendszerének kidolgozása és bevezetése három fıiskolán APOR VILMOS KATOLIKUS

Részletesebben

Teljes öröm van Tenálad Apostol Imre

Teljes öröm van Tenálad Apostol Imre Teljes öröm van Tenálad Apostol Imre Elhangzott: Marghita, 2013.06.14. Testvérek, olvassunk el először egy zsoltárverset, a 16. Zsoltár 11. versét! Te tanítasz engem az élet ösvényére, teljes öröm van

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3. A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL 1. rész BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2010 A tanulmányokat összeállította: Hites Gábor TARTALOM

Részletesebben

43. 2007. augusztus. Sok szeretettel Mária. A FVR hivatása, karizmája, küldetése Benedetto Lino ofs

43. 2007. augusztus. Sok szeretettel Mária. A FVR hivatása, karizmája, küldetése Benedetto Lino ofs 1 Kedves Testvérek! Istennek legyen hála! Elkészült a Nemzetközi Tanács által szervezett képzési kurzus anyagának gyakorlatilag teljes fordítása. Köszönetet mondok azoknak, akik segítettek a munkában:

Részletesebben

Élõ Gyülekezetek. 1999. December. Kcikk buzdítást ad a felsorolt tíz pont segítségével, hogy milyen módon lehetünk az

Élõ Gyülekezetek. 1999. December. Kcikk buzdítást ad a felsorolt tíz pont segítségével, hogy milyen módon lehetünk az És akár szenved egy tag, vele együtt szenvednek a tagok mind; akár tisztességgel illettetik egy tag, vele együtt örülnek a tagok mind. 1 Korinthus 12,26 1999. December II. Évf. 6. Szám Élõ Gyülekezetek

Részletesebben

Bullinger Henrik MÁSODIK HELVÉT HITVALLÁS

Bullinger Henrik MÁSODIK HELVÉT HITVALLÁS Bullinger Henrik MÁSODIK HELVÉT HITVALLÁS Kolozsvár 2010 1 Második Helvét Hitvallás Fordította Buzogány Dezső, Juhász Tamás és Sipos Gábor (Kolozsvár, 1988) A kolozsvári protestáns teológián a református

Részletesebben

Az evangélium tantételei

Az evangélium tantételei Az evangélium tantételei Eljutnak tehát Megváltójuk és tana minden egyes pontjának megismerésére, hogy tudhassák, miként jöjjenek hozzá és legyenek megszabadítva. 1 Nefi 15:14 Az evangélium tantételei

Részletesebben

...mint hitetők, de igazak (2 Kor 6,8) Tartalomjegyzet

...mint hitetők, de igazak (2 Kor 6,8) Tartalomjegyzet ...mint hitetők, de igazak (2 Kor 6,8) Apológia G. Kluge, A Holic - csoport c. írásával szemben. Tartalomjegyzet I. Előszó... 4 II. Mert más alapot senki sem vethet (1 Kor 3,11) A Hogyan jött létre a csoport?

Részletesebben

BILL SUBRITZKY SZABADULÁS A DÉMONOKTÓL

BILL SUBRITZKY SZABADULÁS A DÉMONOKTÓL BILL SUBRITZKY SZABADULÁS A DÉMONOKTÓL Fordította: Mike Tamás Minden jog fenntartva. Jelen kiadvány egyetlen része sem sokszorosítható, nem tárolható számítógépben, és nem terjeszthető sem mechanikus vagy

Részletesebben

A MÁSODIK HELVÉT HITVALLÁS

A MÁSODIK HELVÉT HITVALLÁS A MÁSODIK HELVÉT HITVALLÁS I. fejezet A szentírás Isten igaz igéje (A kanonikus Szentírás.) Hisszük és valljuk, hogy a szent próféták és apostolok kanonikus írásai mind az Ó-, mind az Újtestamentumban

Részletesebben

Ez a 2015. 02. 27-dikén elhangzott előadás gépelt változata.

Ez a 2015. 02. 27-dikén elhangzott előadás gépelt változata. 1 Bill W. Ministries (Misszió és Kereskedelem Konferencia) Caroline Leaf: Királysági sáfárság Ez a 2015. 02. 27-dikén elhangzott előadás gépelt változata. Elsőként Caroline férje elmesél egy viccet, amin

Részletesebben

TOM MARSHALL HELYES KAPCSOLATOK

TOM MARSHALL HELYES KAPCSOLATOK TOM MARSHALL HELYES KAPCSOLATOK Fordította: Lukács Tibor Minden jog fenntartva. Jelen kiadvány egyetlen része sem sokszorosítható, nem tárolható számítógépben, és nem terjeszthető sem mechanikus vagy elektronikus

Részletesebben

A H A N G 13. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL

A H A N G 13. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL A H A N G 13. Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL Én csak szerény húrja vagyok annak a GITÁRNAK, melynek rezonáló-doboza és főleg PENGETŐJE maga A H A N G 1121. ELŐSZÓ Ma már az egyezernégyszázötvenedik

Részletesebben

Baranyi Károly A FIATALOK HITRE NEVELÉSE

Baranyi Károly A FIATALOK HITRE NEVELÉSE Baranyi Károly A FIATALOK HITRE NEVELÉSE Ez a dolgozat egy esettanulmány a hitre nevelés személyes tapasztalatairól. A tudományos megközelítést mellızöm, hiszen általánosítási csak nagyon korlátozottan

Részletesebben

VESD AZ ÚRRA TERHEDET

VESD AZ ÚRRA TERHEDET A Pomáz-Csobánkai Református Társegyházközség lapja III. évfolyam 4. szám Szenved e valaki közöttetek? Imádkozzék! Öröme van e valakinek? Énekeljen dicséretet! Beteg e valaki közöttetek? Hívassa magához

Részletesebben

János 10:10 A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson: én azért jöttem, hogy életük legyen, sőtőöt böőségben éljenek. 2011.

János 10:10 A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson: én azért jöttem, hogy életük legyen, sőtőöt böőségben éljenek. 2011. Oikosz 2011. MÁRCIUS János 10:10 A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson: én azért jöttem, hogy életük legyen, sőtőöt böőségben éljenek. A Szeretet Lángja Gyülekezet Kiadványa Oikosz

Részletesebben

Webes verzió. Tartalom

Webes verzió. Tartalom Tartalom Tartalom... 5 Minden élet összefügg... 6 A sámán küldetése... 8 Mind kapcsolatban állunk... 24 Animizmus mindennapi mágia... 37 Vesd le a zoknid és állj a füvön!... 53 Kezünkben az erő... 65 Bevezetés

Részletesebben

Isten Országa a Bibliában. A Szentlélek a Bibliában

Isten Országa a Bibliában. A Szentlélek a Bibliában Dr. Kovács L. P. Bánk OFM BIZONY MONDOM NEKED, MÉG MA VELEM LESZEL A PARADICSOMBAN Lk 23,43 Isten Országa a Bibliában A Szentlélek a Bibliában Készült XVI. Benedek pápa PORTA FIDEI motu propio apostoli

Részletesebben

A REFORMÁCIÓ. Az Első Szeretetedhez. Térj vissza. Imanapi felolvasás, 2010 december 3-12. 51. évfolyam 6. szám

A REFORMÁCIÓ. Az Első Szeretetedhez. Térj vissza. Imanapi felolvasás, 2010 december 3-12. 51. évfolyam 6. szám A REFORMÁCIÓ 51. évfolyam 6. szám Hírnöke Térj vissza Az Első Szeretetedhez Imanapi felolvasás, 2010 december 3-12. A REFORMÁCIÓ Hírnöke 51. évfolyam 6. szám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tartalomjegyzék Az elvesztett

Részletesebben

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6 Újra ránk köszönt a Karácsony, Urunk születését ünnepeljük. Figyelmünk a Megváltóra és áldott Szüleire irányul. Egy Családra, ahol befogadják Istent; minden új és meglepetésszerû megnyilatkozásával. Ünneplésünk

Részletesebben

Ébresszétek fel a világot

Ébresszétek fel a világot Ferenc pápa 2013. november 29- én mintegy százhúsz férfi szerzetes elöljáróval találkozott Rómában, majd több órán át válaszolt kérdéseikre. A Civiltà Cattolica című olasz jezsuita folyóirat főszerkesztője

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK: (két kérdéscsoport alapján)

TARTALOMJEGYZÉK: (két kérdéscsoport alapján) v. 1408 Markovics Milán Mór Bajtársaim! Markovics Milán Mór, római katolikus tábori lelkész vagyok. Az alábbi dokumentum egy folyamatosan bővül ő(!) kérdések-válasz segédanyag ( nemcsak) katonák számára.

Részletesebben

A szolgáltatási folyamat speciális elemei 1. EQUAL FÓKUSZ

A szolgáltatási folyamat speciális elemei 1. EQUAL FÓKUSZ Forrás: eq_focus_1_20080306.mp3 A szolgáltatási folyamat speciális elemei 1. EQUAL FÓKUSZ Jó. Tehát szolgáltatási folyamaton haladunk keresztül, néhány területet mi meghatároztunk, amiről majd szó lesz,

Részletesebben

BEVEZETŐ. Peter Senge

BEVEZETŐ. Peter Senge BEVEZETŐ Peter Senge Örömmel tettem eleget annak a felkérésnek, hogy felfrissítsem az előszót barátom és kollégám, J. Jaworski Szinkronicitás, A vezetés belső útja című könyvének magyar kiadásához. 2004

Részletesebben

CSALÁD, LÉGY, AMI VAGY

CSALÁD, LÉGY, AMI VAGY Egresits Ferenc CSALÁD, LÉGY, AMI VAGY A Szent Istváni példa Ah, hol vagy magyarok tündöklő csillaga, Ki voltál valaha országunk istápja? Olvassuk, naponta a Győr-Bácsai Szent István király plébánia templom

Részletesebben

1Móz 6,1-22 Az özönvíz előtti kor

1Móz 6,1-22 Az özönvíz előtti kor 1Móz 6,1-22 Az özönvíz előtti kor Lőn pedig, hogy az emberek sokasodni kezdének a föld színén, és leányaik születének. És láták az Istennek fiai az emberek leányait, hogy szépek azok, és vevének magoknak

Részletesebben