Szolgálati ajándékok helye és szerepe (apostol, próféta, evangélista, pásztor és tanító) Írta: Ron McKenzie

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szolgálati ajándékok helye és szerepe (apostol, próféta, evangélista, pásztor és tanító) Írta: Ron McKenzie"

Átírás

1 Szolgálati ajándékok helye és szerepe (apostol, próféta, evangélista, pásztor és tanító) Írta: Ron McKenzie A mai helyzet Sohasem fogjuk megérteni a szolgálati ajándékokat, ha a jelenlegi gyülekezeti struktúrából indulunk ki. A hierarchia a gyülekezetekben általában a következı: pásztorvének (presbitérium) - emberek. Ha a pásztor a vének fölött helyezkedik el, akkor a többi szolgálati ajándékot a pásztor fölé kellene helyezni, mert máshol nem jut hely azoknak (és a felsorolásban a sorrendet tekintve egyébként is a pásztor elıtt helyezkenek el). Ezért a mai struktúrából kiindulva az emberek az apostolt a pásztor fölé helyezik és így egy új hierarchiát hoznak létre: apostol ( püspök ) - pásztor vének - emberek. A probléma ebben az, hogy így még mindig nem maradt hely az evangélista és a próféta számára. A kiindulási pont nem helyes. A probléma az, hogy a ma ismert pásztor szerep, mint egyszemélyes vezetı az Újszövetségben, egyáltalán nem létezik és az nem egyeztethetı össze az Ef. 4-ben leírtakkal. Eltekintve egy igazi nyáj pásztorától és Jézus Krisztustól, mint fı-pásztortól, a görög pásztor szó, mint fınév csak egyetlen egyszer fordul elı az Újszövetségben, mégpedig az Ef. 4:11-ben. Ott szolgálati ajándékok felsorolásáról van és nem hivatalokról (pozíciókról). A pásztor szó igei alakban (pásztorolni) az Ap.csel 20:17,28-ban és az 1 Pét 5:1-2-ben fordul elı. Mindkét esetben a véneknek (presbitereknek) címezve, hogy pásztorolják a nyájat, amivel a Szent Szellem bízta meg ıket. (A pásztorlásra az angolban nem létezik igei alak, ezért rendszerint úgy fordítják, hogy a pásztor fınévet kiegészítik a legyen : to be létigei alakkal. Ez a fordítás teljesen félrevezetı, mert egy szerepbıl - hangzás szerint - egy hivatalt csinál. El kellene gondolkozni rajta vagy utána kellene nézni mi lenne egy jó fordítás.) Az említett két igeszakasz mindegyike azt mondja, hogy a pásztorlás valami olyan dolog, amit a véneknek kell végezni. Péter és Pál igét használ fınév helyett, amikor megmondja a véneknek, hogy mit kell cselekedniük. A pásztor(lás) tehát nem egy magasabb szolgálati szint, hanem egy felelısség, ami a véneknek adatott. Ezt lehet, hogy nehéz elfogadni, de az Újszövetség ezt tanítja. A pásztorok ırködnek a nyájuk felett, ami magában foglalja az felvigyázást is. Érdekes, hogy ez a két igeszakasz a véneket egy felvigyázói szereppel is felruházza. A Titus 1:6-7; Fil. 1.1 és 1 Tim. 3:1-2 a felvigyázó szót is használja a vénekre. A görög episkopos szó (püspöknek) fordítása végképp összezavarta a helyzetet. Tulajdonképpen ez a szó pontosan felvigyázást jelent, ami a vének feladata, ahogyan azt Péter és Pál is megparancsolta. Sohasem fogjuk megérteni az Ef. 4-et, ha megpróbáljuk a szolgálati ajándékokat az igazi helyükrıl kiemelve felnagyítani és felemelni azokat valami speciális szolgálattá, speciális kenettel, valami speciális munkát végezve. Ez veszélyes elitet képez és sajnálatosan sok ember, aki ezeket, mint címeket viseli egy speciális helyre - a test többi része fölé - helyezte magát. Péter nagyon elégedett volt, hogy magát is vénnek/presbiternek nevezhette. A szolgálati ajándékokat le kell hoznunk a földre, a valós helyükre. Amikor ezeket az Ef. 4:12-16 szerinti szolgálatokat nézem, hogy mi az, amit el kell elvégezniük, akkor azt látom, hogy ık egy meglehetısen hétköznapi csapat: segítenek az embereknek a növekedésben, felkészítve ıket a szolgálatukra és kapcsolatokat építenek. Az Újszövetségben nincs hierarchia, magasabb szint a vének fölött. Ez az oka, hogy Pál mindig csak véneket állított be. (ford.

2 megjegyzése: és Péter és János apostolok is presbiternek, presbiter-társnak nevezték magukat.) Az Ef. 4 lényege az, hogy ott egy Úr, egy hit, egy keresztség (bemerítés) van és minden egyéb másnak az egysége. Az egyetlen dolog, ami nincs felsorolva a gyülekezetvezetı. Nem létezik egyetlen személy, mint gyülekezetvezetı. Egy gyülekezetnek több, mit egy vezetıre van szüksége, mert egy személy nem rendelkezik minden ajándékkal, amiket Jézus megkíván. Ajándékok mindenki számára Ha elfelejtkezünk a mai gyakorlatról és egyedül az Ef et nézzük, akkor nincs okunk arra gondolni, hogy létezik magasabb hivatal. Pál nagyon világos, amikor az ajándékokról beszél. Mindenikünknek pedig adatott a kegyelem a Krisztustól osztott ajándéknak mértéke szerint. Ef 4:7. Az ajándékok mindenki számára vannak. Mindannyiunknak... Minden ember számára, nem egy elit számára és nem csak vezetık számára. İ adott ajándékokat az embereknek. Ef. 4:8 A 7,8 és a 11 versekben lévı ajándékok egyenértékőek. İ adott némelyeket Ef. 4:11 Az ajándékok mindenki számára adattak! Melyek ezek az ajándékok? Pál mondja, hogy adatott a kegyelem a Krisztustól osztott ajándéknak mértéke szerint. Azután egy másik vers azt mondja, hogy İ adott ajándékokat az embereknek. Itt azokról az ajándékokról van szó, amelyek a 11. versben vannak leírva. Ha nem azok lennének, akkor nem tudnánk szolgálati ajándékoknak hívni azokat. Ezért ezek nem lehetnek korlátozva néhány ember számára, mert azok széles körben vannak kiosztva (embereknek). Azok az emberek... akik a 11. versben részletesen fel vannak sorolva, néhányan kell, hogy legyen ez, néhányan kell, hogy legyen amaz, és néhányan kell, hogy legyen még valami más, a maradék pedig kell, hogy legyen ismét valami.. azt jelenti ki számunkra, hogy mindenki kell, hogy rendelkezzen az ajándékok valamelyikével. Az ajándékok, nem hivatalok Pál ajándékokról beszél, nem hivatalokról. Egy ajándék nem hivatal (pozíció). Az ajándék valami olyasmi, amit valaki egy hivatalban tud használni. A pásztor - a felsorolt ıt szolgálati ajándék közül - csupán egy és nem is a legelsı, amire néhány vén ajándékot kapott, hogy abban szolgáljon. Silás pld. vén (vezetı) volt és a szolgálati ajándéka szerint próféta. A pásztor szintén egy szolgálati ajándék, amivel 2

3 néhány vén (vezetı) szolgál. Az 1 Tim 5.17-ben Pál beszámol olyan vénekrıl, akik a tanító ajándékával szolgálnak. Néhány vén kap ajándékot arra, hogy apostol legyen. Például János is vén volt és egyben apostol. Mi problémát okozunk a görög apostle szó kiküldött -nek fordításával, holott az egy ige és nem fınév. Ha következetesen fordítanánk, akkor eltérı képet kapnánk arra a szóra, amit sok helyen használunk. A hetvenkettı a Luk ben ki volt küldve. Két embert küldött ki Jézus, hogy szerezzenek szamarat, hogy azon lovagoljon... Nem szellemi ajándékok Az Ef. 5-ben használt ajándék szó nem azonos az 1 Kor 12-ben említett szellemi ajándékokkal vagy karizmákkal. Ez azt állítja, hogy ezek az ajándékok személyes képességek, amiket újjászületéskor nyerhetünk el. Néhány ember fekete-fehérnek lát dolgokat (próféta). Néhány ember azt a képességet kapja, hogy áttörjön korlátokat, és új alapokat rakjon le (apostol). Kell, hogy az emberek felé való szeretet és könyörületesség a szívedben legyen, hogy egy hatékony pásztor lehess. Néhány ember olyan ajándékot kap, hogy beszéljen az Úrról az embereknek, minden helyzetben (evangélista). Élettapasztalat és a Szellem munkája eltakarhatja ezeket az ajándékokat, ha az ajándék már nincs ott, ezért nehéz észrevenni, ha ez már bekövetkezett. Ezek a személyek a Szent Szellem által kell, hogy legyenek felkenve és kiformálva, hogy láthatók legyenek a gyümölcseik, de nehéz úgy mozdulni ezekben az ajándékokban, ha nem rendelkezel megfelelı személyiség jegyekkel (Krisztusi jellem). Alapfeladatok A legkézenfekvıbb mód arra, hogy megértsük a szolgálati ajándékok szerepét, ha elolvassuk az Írásokból, hogy ık miket tesznek. Szerepkörük pontosan le van írva a következı versekben: Felkészíteni Isten népét a szolgálat munkájára, hogy Krisztus Teste felépüljön, míg mindannyian eljutunk a hitnek és Isten Fia ismeretének az egységre, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedı kornak mértékére. Hogy ne legyünk gyermekek, akiket ide-oda dobálnak a hullámok és a tanítások mindenféle szele az embereknek álnoksága által, a tévelygés ravaszságához való csalárdság által; hanem az igazságot követve szeretetben mindenestıl fogva nevekedjünk Abban, aki a fej, a Krisztusban; Ef. 4: A fenti versekben leírt feladatok a következık: Segíteni a keresztyéneket, hogy eljussanak az érettségre Felkészíteni a szenteket a szolgálatra Felépíteni Krisztus Testét Összekapcsolni a testrészeket. Létrehozni az egységet Átadni a Jézusról szóló ismereteket Ez mind elvárható az érettebb keresztyénektıl (vénektıl), hogy megtegyék. Semmi speciális nincs ezekben a feladatokban. Ezek azok a dolgok, amiket a vének minden nap 3

4 megtesznek. Ez magyarázza az Ef ben leírt szolgálatok helyét. Az semmivel sem több, mint amit a vének minden nap meg tudnak tenni: a keresztyének tökéletesítése és kapcsolatok építése. A vének munkája építeni fogja a kapcsolatokat és segíti az új keresztyéneket a növekedésben. Ezért kell, hogy a vének példaképek legyenek; jól igazgassák házukat, ezzel bizonyítva alkalmasságukat. Minden bizonnyal ez vezetık dolga, és a vének vezetık. Egy utazó szakember nem tudja hatékonyan segíteni a keresztyéneknek az Úrban való növekedésben. Városok vezetıi nem tudnak megtanítani problémás embereket, hogy együtt munkálkodjanak. Egy felkent utazó prédikátor (evangélista) nem tud megtanítani embereket arra, hogy az életüket rendbe tegyék. Csak egy vén - az emberekkel lévı közvetlen kapcsolatában - képes megtenni ezeket a feladatokat. Felkészíteni a szenteket a szolgálatra azok kell, hogy megtegyék, akik helyben vannak. A vének ajándékai Az Ef. 4 nem ad meghatározást a szolgálati ajándékokra; csak egy lista van definíció nélkül. Meg kell néznünk más helyeken az Írásban, hogy találjunk meghatározásokat ezekre az ajándékokra. Általánosságban azt találjuk, hogy azok a véneken keresztül valósulnak meg. Az apostolok szintén vének Néhány vén (presbiter) apostol is egyben. János apostol úgy mutatja be saját magát, mint vén (2 Ján 1; 3 Ján 1). Péter apostol szintén vénnek (presbiter) hívta saját magát (1Pét 1:1; 5:1). Néhány vén próféta is egyben. Pál szintén a vének egyike volt Antiókhiában és próféta, míg ki nem küldték és nem vált apostollá. (Ap.csel 13:1-2). Júdás és a vének a Jeruzsálemi gyülekezetben szintén próféták voltak. Akkor az apostolok és a vének a teljes gyülekezettel együtt eldöntötték, hogy válasszanak ki embereket a saját embereik közül, hogy kiküldjék ıket Antiókhiába Pállal és Barnabással. İk Júdást választották és Silást; két embert, akik vezetık voltak a testvérek között.. Júdás és Silás, akik maguk is próféták voltak, sok beszéddel bátorították és erısítették a tanítványokat. Ap.csel. 15:22,32. A vének, akik imádkoztak Timótheusért minden bizonnyal próféta voltak. Ne vesd meg az ajándékot, amit prófétálás által kaptál a presbitérium kezeinek reád helyezésekor. 1 Tim Az Antiókhiai gyülekezetben próféták voltak a vének között Az antiókhiai gyülekezetben voltak próféták és tanítók: Barnabás, Simeon akit Nigernek hívtak, a cyrénei Lucius, Manaen (aki Heródes negyedes fejedelemmel nevelkedett) és Saul. Ap.csel

5 A pásztorok és tanítók szintén vének 5 A legtöbb vén pásztor és tanító is egyben. Az antiókhiai gyülekezet vénei között tanítók is voltak. Pál utalt a vénekre, akik tanítással szolgáltak. A vének, akik a gyülekezet életét irányítják kettıs tisztességre méltóak, különösen azok, akik az igét hirdetik és tanítanak 1 Tim Azt is mondta, hogy a véneknek alkalmasaknak kell lenni arra, hogy tanítsanak. A vén feddhetetlen legyen, egy feleség férje, mértékletes, józan, becsületes, vendégszeretı, képességgel rendelkezzen a tanításra. 1 Tim 3.2. Péter úgy írta le a véneket, mint, akik pásztorok is egyben. A köztetek lévı presbitereket kérem én, a presbitertárs, és a Krisztus szenvedésének tanúja, és a megjelenendı dicsıségnek részese; Legeltessétek az Istennek köztetek lévı nyáját, gondot viselvén arra nem kényszerítésbıl, hanem örömest; sem nem rút nyerészkedésbıl, hanem jóindulattal. 1 Pét Pál felszólította az efézusi véneket, hogy pásztorolják Isten gyülekezetét. Milétusból Pál Efézusba küldött a gyülekezet véneiért.. Viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra, melyben a Szent Lélek titeket vigyázókká tett, az Isten egyházának legeltetésére, melyet tulajdon vérével szerzett. Ap. Csel ,28 Az evangélisták szintén vének Néhány vén evangélista is egyben. Pál beszélt vénekrıl, akik az evangéliumot hirdették. A vének, akik a gyülekezet életét irányítják kettıs tisztességre méltóak, különösen azok, akik az igét hirdetik és tanítanak 1 Tim A vének a gyülekezetben A szolgálati ajándékok eltérı szerepek, amelyek a vének feladatai. Az Újszövetségben minden gyülekezetet vének csoportja vezetett. (Ap.csel ). A vének minimális száma három vagy négy lehet. Egy gyülekezet egymással együttmőködı vének csoportja által kell, hogy vezetve legyen. A körök a diagramban alul a véneket ábrázolják a gyülekezetben. A vonalak mutatják a vének egymás felé való elkötelezettségüket és egymás közötti kapcsolatukat. A vének közötti kapcsolatok erıssége a gyülekezet erısségének a forrása.

6 6 Egy vén lehet egy apostol, egy próféta, egy evangélista, egy pásztor vagy tanító. Ezek az ajándékok különbözı feladatok elvégzésére adattak, amikkel az egyes vének szolgálnak. Minden vén be fogja tölteni ezen feladatok egyikét a Krisztustól kapott ajándéka szerint. Nem mindenki apostol vagy próféta, de mindenki gyakorolja azt a szolgálatot, amire Isten elhívta ıt. Akármilyen ajándékuk is van nekik, a vének használják azokat, hogy megerısítsék Isten népét és felépítsék az egész gyülekezetet. Próféták, evangélisták és pásztorok valójában vének, akik gondját viselik a gyülekezetnek. Az Ef ben felsorolt szolgálatok mindegyikét a gyülekezeti vének kell, hogy végezzék. A vének közül egy vagy kettı próféta lesz (R), egy evangélista (E), néhányan pásztorok lesznek (P). Mindezen szolgálatokkal rendelkezve a presbitérium (vének) kiegyensúlyozottságot adnak a gyülekezetnek. Ezen kiegyensúlyozás nélkül a gyülekezet nem fog eljutni az érettségre és az egységre. A próféta (R) fogja biztosítani a látást a gyülekezet számára és megtartani a jó irányt. İ fogja biztosítani, hogy a szentségen hangsúly legyen. Egy próféta valójában olyan vén, akinek szenvedélye az igazság és a becsületesség. İ teszi fel a nehéz kérdéseket; kihívást intéz a gyülekezeti tagok felé a makacs bőnökkel kapcsolatban és specialista abban, hogy a gyülekezet látásokat kapjon. Azok a vének, aki evangélisták, ık fogják biztosítani a gyülekezet (számbeli) növekedését. (Nem foglalkozok itt az apostol szerepével, róluk az apostolok részben volt szó. İk valójában olyan vének, akik ki vannak küldve, hogy új gyülekezetet hozzanak létre.) A pásztorok fogják biztosítani, hogy az új keresztyének tanítványozása megtörténjen, hogy minden tag megmaradjon az egységben. A tanítványozás legtöbb munkáját a gyülekezetben azok a vének fogják elvégezni, akik pásztorok és tanítók. Az evangélista nagyobb mértékben el van foglalva az evangélium hirdetésével, mint az új hívık képzésével. Próféták hajlamosak nagyon magas elvárásokat támasztani a tanítványaikkal szemben, aminek eredménye könnyen az lehet, hogy megterhelik ıket. Az ı csoportjuk nagyobb súlyt fog helyezni a szentségben való növekedésre és a látásokra az egész gyülekezetben. Ezen túl a prófétáknak a potenciális próféták, az evangélistáknak a potenciális evangélisták tanítványozása (szolgálatra való felkészítése) a feladata. Minden tag idırıl-idıre igényelni fogja a próféta szolgálatát. Az evangélista minden tagot a Jézusról szóló bizonyságtételre fog bátorítani. Néha az új hívıket a gyülekezet valamelyik tagja fogja tanítványozni, de a nehezebb problémák rendezése a vénekre marad. A véneknek együtt kell dolgozniuk a feladatokon. İk mindannyian más ajándékkal és tapasztalattal rendelkeznek, így képesek kiegészíteni egymást. Ha egy vén olyan problémába ütközik, amelyet nem tud kezelni, akkor hívnia kell egy másik vént, aki a megfelelı ajándékkel rendelkezik. A próféta felelıs a gyülekezet potenciális prófétáinak tanítványozásáért. Az evangélistának kell gondot viselni a bimbózó evangélistákról. A gyülekezet minden tagja kellene, hogy szoros kapcsolatban legyen a vének valamelyikével. Ezzel egyidıben minden vén felelıs azért, hogy a többi vén megfelelı módon gyakorolja a szolgálatát.

7 7 A szolgálatok többszörözıdése (utódok nevelése) A vének pótolni fogják saját szolgálatukat a tanítványaik körébıl (létrehozzák a saját klónjaikat ). Ez egy nagyon lényeges alapelv. Minden személy, aki kiképzésre került egy szolgálatban, kell, hogy kiképezzen néhány embert ugyanabban a szolgálatban. Ilyen módon a gyülekezet szolgálatai többszörözıdni fognak. A szolgálatok többszörözése ugyanolyan fontos, mint a tagok megsokszorozása. Potenciális evangélisták hajlamosak lesznek rá, hogy az evangélistához vonzódjanak. Potenciális próféták a prófétákhoz fognak vonzódni, potenciális pásztorok pedig a pásztorokhoz. İk mindent meg fognak tanulni tılük, amit azok már tudnak. Minden vén ki fog képezni néhány embert, akiknek lehetıségük van, hogy hasonló szolgálók legyenek. Ki fognak képezni néhány embert, hogy pótolják vele saját magukat arra az esetre, ha ık elhívást kapnak, hogy elmenjenek. Jézus mondta, hogy mindenki, aki teljesen ki van képezve olyan, mint a mestere. (Luk. 6:40). A gyülekezet minıségének valódi tesztje, hogy mi történt egy személlyel, aki új keresztyénként három évvel korábban jött a gyülekezetbe. Szolgálatban vannak? Ha nem, akkor a gyülekezet nem mőködik megfelelıen. Van fejlıdési lehetıség az új keresztyének számára? Ki tudják várni, hogy három éven belül belépjenek egy szolgálatba? Egy minıségi gyülekezetben ez normális dolog. (Egy ember, aki számos problémával érkezik, mint keresztyén a gyülekezetben, neki több idıre van szüksége, hogy felnıjön, de neki is ugyanazt az utat kell bejárnia.) A szolgálati ajándékok mások felkészítésére adattak. A legjobb mód, hogy felkészüljünk a szolgálatra, ha olyan valakitıl tanulunk, aki elıttünk jár, mint ahogy Elizeus tanult Illéstıl. Egy vén pont olyan személy, aki valamivel elıbb jár, így az új keresztyén megpróbálhat onnan indulni, ahol egy vén befejezte. Üzleti élet Ezek az ajándékok alkalmazhatók a gyülekezeten kívül az üzleti életben is. Például, egy üzlet jobban fog mőködni megosztott vezetıséggel. Egy ember ritkán egyesít magában minden vezetéshez szükséges képességet. Ideális esetben minden szolgálati ajándék jelen van a vezetıségben. Egyik vezetı arra fordítja az energiáját, hogy mozgassa a dolgokat (apostol). Egy másik vezetı a helyes mederben fogja tartja a dolgokat és biztosítja, hogy a dolgok éle ne legyen lekerekítve (próféta/könyvelı). A harmadik ember képességekkel fog rendelkezni marketing stratégiára (evangélista). A negyedik azzal a készséggel és képességgel fog rendelkezni, hogy motiválja a csapatot, és együtt dolgozzanak (pásztor). A legtöbb üzleti vállalkozás kárt szenved, mert ezen ajándékok egyike hiányzik a vezetı képességei közül. Például, egy vállalkozó rendelkezik energiával és lelkesedéssel, hogy elindítson egy üzleti vállalkozást, de hiányzik az összefogás vagy emberi képességek, hogy a folyamatos növekedést fenn tudja tartani. Egy keresztyén megoldás lenne egy olyan három vagy négy fıbıl álló vezetıi csapat, ahol az egyes ajándékokkal rendelkezı emberek egymásnak engedelmeskedve egy kiegyensúlyozott vezetést eredményeznek. Jászberény, Fordította: Abonyi Sándor

Vannak ma apostolok és próféták? Írta: Jim Feeney

Vannak ma apostolok és próféták? Írta: Jim Feeney Vannak ma apostolok és próféták? Írta: Jim Feeney Apostolok, próféták, evangélisták, pásztorok és tanítók. Furcsa, de a Biblia nem támasztja azt alá, hogy az Efézus 4.11-ben felsorolt szolgálatokat a mai

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson A vezetőfejlesztés jézusi módszere 2 Timóteus 2:2 1) Válassz jól Lukács 6:12-16 1 Timóteus 5:22 Elhívás Jellem Képességek 2) Fektess be időt 12 Egy A három Egy

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

Vezetés, jellem, hatalom

Vezetés, jellem, hatalom CENTRÁL KÁVÉZÓ - Imareggeli, 2014.07.05. Vezetés, jellem, hatalom Heizer Tamás ht.bcsop@gmail.com www.barnabascsoport.hu Kérdések Releváns-e nem egyházi kontextusban, amit a Biblia tanít a vezetésről?

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

Antiókhiai gyülekezetek építése Térséget kormányzó apostoli gyülekezetek jellemzıi John Eckhardt

Antiókhiai gyülekezetek építése Térséget kormányzó apostoli gyülekezetek jellemzıi John Eckhardt Antiókhiai gyülekezetek építése Térséget kormányzó apostoli gyülekezetek jellemzıi John Eckhardt Ahhoz, hogy olyan gyülekezetet plántáljuk és neveljünk fel, amely - természetében, - struktúrájában, - életvezetésében

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12

Tartalomjegyzék. Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12 Tartalomjegyzék Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12 1. Az alapok: Hogyan látja Isten a gyülekezetet? 17 A tanuló gyülekezet 19 A gondoskodó gyülekezet 22 Az istentiszteletre összegyűlt

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Az egyház szerkezete: tisztségek vagy feladatok?

Az egyház szerkezete: tisztségek vagy feladatok? Az egyház szerkezete: tisztségek vagy feladatok? Ebben a írásunkban szeretnénk körvonalazni, hogyan gondolkodunk az egyházi tisztségekről és feladatokról. Néhány idetartozó alapelv felvázolását követően

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

Egészség és fejlesztés az ÁNTSZ megújult rendszerében. szakmai találkozó

Egészség és fejlesztés az ÁNTSZ megújult rendszerében. szakmai találkozó Egészség és fejlesztés az ÁNTSZ megújult rendszerében szakmai találkozó változás Jelen helyzet Kívánt helyzet 2007. Május 10. irányított változtatás Jelen helyzet Kívánt helyzet Minıség javulás Változás

Részletesebben

Hogyan lett könyvvé az Újszövetség? APOLÓGIA KUTATÓKÖZPONT Budapest, 2008

Hogyan lett könyvvé az Újszövetség? APOLÓGIA KUTATÓKÖZPONT Budapest, 2008 Hogyan lett könyvvé az Újszövetség? APOLÓGIA KUTATÓKÖZPONT Budapest, 2008 Az Újszövetség megbízhatósága? autográf MBT, 1990 Biztosan kihagyták azokat, amik nem illettek az Egyház elképzelésébe! Alapfogalmak

Részletesebben

THE 363 Sáfárság és helyi gyülekezet. Sáfárság területei. Biblikus szabályok a pénzkezeléssel kapcsolatban

THE 363 Sáfárság és helyi gyülekezet. Sáfárság területei. Biblikus szabályok a pénzkezeléssel kapcsolatban Logos-Hungary Keresztény Fıiskola LH-0234 THE 363 Sáfárság és helyi gyülekezet Sáfárság területei Biblikus szabályok a pénzkezeléssel kapcsolatban xy 2007.01.02. 1 Könyvjegyzet: Sáfárság munkacsoport -

Részletesebben

istvan@katoistvan.hu +36 (20) 5192822 petya1962 A skype konferenciák ezen túl

istvan@katoistvan.hu +36 (20) 5192822 petya1962 A skype konferenciák ezen túl A Felkent helyett járunk tehát követségben, mintha Isten kérlelne titeket rajtunk keresztül, a Felkent helyett kérlelünk titeket: Béküljetek ki Istennel! 2Kor 5:19-20 BÉKÉLTETŐ HÍRLEVÉL 2012.november 4

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

Nos akkor beszállsz a játékba?!

Nos akkor beszállsz a játékba?! Nos akkor beszállsz a játékba?! Úgy gondoltam, végre írok egy cikket arról, amit lépen nyomon hangoztatok, és amiben maximálisan hiszek: nem vagyok híve "csak" az online marketing technikáknak, és nem

Részletesebben

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 1. fejezet: A gyülekezetnövekedés és az égő vágy........... 7 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK 2. fejezet: Hogyan lehet nagy dolgokat elvégezni

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

Mit jelent prófétának lenni?

Mit jelent prófétának lenni? Mit jelent prófétának lenni? Forrás: www.truthortradition.com Írta: Jim Feeney (Ez az írás egy kivonat a Prófécia: A prófétikus kijelentés megértése és alkalmazása címő könyvünkbıl) A prófétikus kijelentés

Részletesebben

KÖTELEZD EL ÉS ÉLVEZD A GYÜMÖLCSÉT KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT

KÖTELEZD EL ÉS ÉLVEZD A GYÜMÖLCSÉT KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT KÖTELEZD EL ÉS ÉLVEZD A GYÜMÖLCSÉT KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT HAJTSD VÉGRE EZT A TERVET & ÉS MÁR EL IS INDULTÁL A SIKERHEZ VEZETŐ ÚTON Gratulálunk a döntésedhez, amellyel az általunk RAIN-nek nevezett

Részletesebben

A Magyarországon Keresztyén Testvérgyülekezetek

A Magyarországon Keresztyén Testvérgyülekezetek Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar KREHT ETRRW61 Egyházszociológia Elıadó: Dr. Medgyessy László A Magyarországon Keresztyén Testvérgyülekezetek (rövid ismertetés és elemzés) Készítette:

Részletesebben

Nyelvtanulási napló. és ezzel kicsit mindig rövidítsd le a célodhoz vezetı utat.

Nyelvtanulási napló. és ezzel kicsit mindig rövidítsd le a célodhoz vezetı utat. Nyelvtanulási napló avagy tervezz, kövesd a haladásod, vond le a következtetéseket, majd módosítsd a terved ezek alapján és ezzel kicsit mindig rövidítsd le a célodhoz vezetı utat. Egy új nyelvtanulási

Részletesebben

A HELYI GYÜLEKEZET Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL

A HELYI GYÜLEKEZET Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL MBS106 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK A HELYI GYÜLEKEZET Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalomjegyzék I. MEGHATÁROZÁS II. A HELYI GYÜLEKEZET CÉLJA

Részletesebben

Mikor jön össze egy közösség Jézus/Isten nevében?

Mikor jön össze egy közösség Jézus/Isten nevében? Mikor jön össze egy közösség Jézus/Isten nevében? Ti is, mint élı kövek, felépültök rajta lelki házzá, szent papsággá, lelki áldozatok bemutatására, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. 1Pt

Részletesebben

Mark Driscoll: Lelki ajándékok

Mark Driscoll: Lelki ajándékok 1 APCSEL29 Szolgálat a szolgálók mögött: www.apcsel29.hu Mark Driscoll: Lelki ajándékok Fordította: Tóth Zsuzsanna Ingrid A szerző emgedélyével APCSEL29 A lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

Mindennapi EFT, hogy csodálatos életet teremts: az Érzelmi Öröm Technikája

Mindennapi EFT, hogy csodálatos életet teremts: az Érzelmi Öröm Technikája Mindennapi EFT, hogy csodálatos életet teremts: az Érzelmi Öröm Technikája Carol Tuttle gyakorlott EFT terapeuta, szerzı, elıadó, és rendszeres TV és rádió szereplı. Ebben a cikkben felfedi sokrétő képességeit

Részletesebben

Akár tótágast is állhatsz!

Akár tótágast is állhatsz! Akár tótágast is állhatsz! Elızı cikkemben már érintettem a vállalkozás lélektani oldalát, és még a mostaniban is ezt a fonalat fogom folytatni. Én sajnos azt tapasztalom, hogy egy-két igazán fantasztikus

Részletesebben

A presbiterek szerepe a gyülekezetépítésben 2011. január 16.

A presbiterek szerepe a gyülekezetépítésben 2011. január 16. 2011. január 16. 1. Építsük a gyülekezetet! Az előadás címe azt sugallja, hogy a gyülekezetet építeni kell, mert akkor fog épülni. Magától tehát nem épül. Ugyanakkor azt olvassuk a Zsoltárok könyvében,

Részletesebben

Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY. határozata. egyházkénti elismerés elutasításáról

Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY. határozata. egyházkénti elismerés elutasításáról Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY határozata 1`d% s Hivatala tromán zm : il 5dsij / 2012 FFOR 13, egyházkénti elismerés elutasításáról 1.Az Országgyűlés a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint

Részletesebben

"COOL KERESZTYÉNSÉG. Halottak szórakoztatása?? ( COOL = laza, szabados, világias, szórakozó; langyos!) Írta: Andrew Strom

COOL KERESZTYÉNSÉG. Halottak szórakoztatása?? ( COOL = laza, szabados, világias, szórakozó; langyos!) Írta: Andrew Strom "COOL KERESZTYÉNSÉG Halottak szórakoztatása?? ( COOL = laza, szabados, világias, szórakozó; langyos!) Írta: Andrew Strom A jól ismert evangéliumi igehirdetı John MacArthur 1993-ban kiadott egy könyvet,

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

A MESSIÁS MENNYBEMENTELE

A MESSIÁS MENNYBEMENTELE MBS076 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK A MESSIÁS MENNYBEMENTELE Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalomjegyzék BEVEZETÉS I. A MENNYBEMENETEL TÖRTÉNELME

Részletesebben

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar. Melléklet Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar Melléklet I. a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, politológus-közgazdász, szociológusközgazdász, szociálpolitikus-közgazdász, nemzetközi tanulmányok,

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni!

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni! Bevezető Ebben a könyvben megosztom a tapasztalataimat azzal kapcsolatosan, hogyan lehet valakit megtanítani olvasni. Izgalmas lehet mindazoknak, akiket érdekel a téma. Mit is lehet erről tudni, mit érdemes

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Beszámoló a 2009. évrıl

Beszámoló a 2009. évrıl Beszámoló a 2009. évrıl Miért csináljuk? Hiszünk abban, hogy a baden-powell-i cserkészeszmény a mögöttünk levı század magyar valóságán és valóságain átszőrve elegendı inspirációt tud adni nekünk, amikor

Részletesebben

Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban

Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban A Beregszászi Református Egyházközség 2009-ben indította el önkéntes ifjúsági munkatársképzését Beregszászban, eleinte hat önkéntes tanuló és két önkéntes

Részletesebben

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja.

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. 1 HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. MEGHÍVÁS A lelkész az Úr asztala mögött áll. Krisztus,

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése

Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése Védett foglalkoztatók menedzsment fejlesztése A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŐ SZEMÉLYEKET FOGLALKOZTATÓ SZERVEZETEK VEZETİINEK FEJLESZTÉSE A HATÉKONYAN MŐKÖDİ VÁLLALAT MENEDZSMENT KIALAKÍTÁSA ÉRDEKÉBEN.

Részletesebben

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás)

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Saját vállalkozás Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Piaci részesedés Haszonkulcs Marketing folyamatok Marketing szervezet Értékesítési/marketing kontrol adatok

Részletesebben

Milyen ma egy tudatos vállalkozó?

Milyen ma egy tudatos vállalkozó? Milyen ma egy tudatos vállalkozó? Érdekes lesz ez a kis tanulmány, hiszen sokéves tapasztalataimat próbálom összefoglalni egyetlen cikkben, legalábbis azokat, melyeket a vállalkozók jellemzıivel kapcsolatban

Részletesebben

A katolikus egyház azt tanítja, hogy Mária a közvetítő Isten és ember között Jézussal együtt. Ez szintén nem igaz Isten Igéje szerint!

A katolikus egyház azt tanítja, hogy Mária a közvetítő Isten és ember között Jézussal együtt. Ez szintén nem igaz Isten Igéje szerint! Kedves Olvasó! Ez az írás nem a katolikus emberek bántására született. Az Isten mentő szeretete hozta létre. Jézusnak fáj, hogy Máriát követő milliók nem ismerik az Isten valódi beszédét, a bibliát. Fáj

Részletesebben

Bevezetés: Igehelyek: Róma 12:3-11; 1Kor 12-14; Ef 4:11-12

Bevezetés: Igehelyek: Róma 12:3-11; 1Kor 12-14; Ef 4:11-12 Bevezetés: Igehelyek: Róma 12:3-11; 1Kor 12-14; Ef 4:11-12 Talentum: Nem azonos a kegyelmi ajándékkal. Velünk született képességet jelent. Ezzel minden ember rendelkezik. Születésünk óta hordozzuk magunkban.

Részletesebben

Mintafeladat megoldása MS Office Project 2007 szoftverrel

Mintafeladat megoldása MS Office Project 2007 szoftverrel Mintafeladat megoldása MS Office Project 2007 szoftverrel 1. A mintafeladat kiírása Készítsük el a következı weboldal fejlesztésének projekttervét! A projekt kezdési dátuma: 2009. szeptember 2-a. A projektben

Részletesebben

CIA CLUB. A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı

CIA CLUB. A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı CIA CLUB A Belsı Ellenırzés szerepe egy etikus vállalati környezet kialakításában Budapest, 2010 március 3. Bozóki Olga CIA, QA Regionális Belsı Ellenırzési Vezetı Belsı Ellenırökre vonatkozó etikai szabályok

Részletesebben

Ne csak lıj, célozz is!

Ne csak lıj, célozz is! Ne csak lıj, célozz is! Manapság egymást érik a különbözı cikkek és tanulmányok a válságkezeléssel kapcsolatosan. Én igazán akkor beszélek válságról, ha az a saját fejünkben/lelkünkben is kialakul. Mindaddig

Részletesebben

MÉGIS CSELEKEDETEK ALAPJÁN VAN AZ ÜDVÖSSÉG?

MÉGIS CSELEKEDETEK ALAPJÁN VAN AZ ÜDVÖSSÉG? MÉGIS CSELEKEDETEK ALAPJÁN VAN AZ ÜDVÖSSÉG? SZABADOS ÁDÁM Mi, protestánsok a hitünk egyik sarkalatos igazságának tartjuk, hogy nem cselekedetek alapján van az üdvösség, hanem egyedül hit által, Jézus érdeméért.

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2015. Május "Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. ApCsel 2, 17. ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEPEKET

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem

TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019. Egészségnap órarend. Háztartási balesetek megelőzése 04.terem. A nemi élet kockázatai 103.terem Egészségnap órarend 9/a 014.terem 9/b 014. terem 9/c 10/a Szív, ér és 10/b Szív, ér és 10/c 11/a játék, játék, játék, játék, 11/c játék, játék, 07.terem 12/b Elsősegély 016.terem 12/c 07.terem Elsősegély

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

November a választások hónapja

November a választások hónapja A KIRÁLYHELMECI ÉS PÓLYÁN-SZOLNOCSKAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK LAPJA 2013/3 November a választások hónapja Ismét választunk. Ezúttal a megyei képviselőjelöltek közül kell választani, s szavaznunk kell arról,

Részletesebben

Harmadik Kézikönyv. Alliance for SCP Alapítvány a Gyülekezetépítésért és a Peter Deyneka Russian Ministries. Gyakorlati Gyülekezetalapító Képzés

Harmadik Kézikönyv. Alliance for SCP Alapítvány a Gyülekezetépítésért és a Peter Deyneka Russian Ministries. Gyakorlati Gyülekezetalapító Képzés Harmadik Kézikönyv Ωmega Kurzus Alliance for SCP Alapítvány a Gyülekezetépítésért és a Peter Deyneka Russian Ministries Gyakorlati Gyülekezetalapító Képzés Omega Kurzus: Gyakorlati Gyülekezetalapító Képzés

Részletesebben

Drága megváltott Gyülekezet!

Drága megváltott Gyülekezet! 2015. április 3. Nyíregyháza, Mandabokor Nagypénteki Istentisztelet 14 Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt; 15 és azért

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai A kinyilatkoztatások ajándékai 1. Ismeret, tudás szava 1.

ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai A kinyilatkoztatások ajándékai 1. Ismeret, tudás szava 1. ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai A kinyilatkoztatások ajándékai 1. Ismeret, tudás szava 1. 1Korinthus 12:1-14 A szellemi ajándékokra nézve pedig nem akarom, atyámfiai, hogy tudatlanok legyetek.

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése Készítették: Galli Tamás Nater Ulrike Dátum: 2011. 04. 01. 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETİ 3 PÁRATLANKLUB KÉRDİÍV 4 Elıadás

Részletesebben

Mire számíthat, aki befıttként viselkedik?

Mire számíthat, aki befıttként viselkedik? Témakörök: vállalkozás indítása, vállalkozás fejlesztés, kisvállalkozó, stratégiai tervezés, marketing terv, felnıttképzés, tanfolyamok, képzés, vállalkozói tanfolyamok, egyéni vállalkozó, marketing tanácsadó,

Részletesebben

Kérdőív a dohányzásról való leszokáshoz.

Kérdőív a dohányzásról való leszokáshoz. Kérdőív a dohányzásról való leszokáshoz. Kérem, alaposan fontolja meg válaszait, hiszen a kérdőív kiértékelése további segítséget nyújthat a sikeres leszokáshoz. A kérdőívet nem szükséges egyszerre kitölteni.

Részletesebben

Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések

Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések Rövid leírás: ez a lecke a személyes pénzeszközökkel történı gazdálkodásról szól. Megvizsgálja az áruk tényleges megvásárlása elıtti piackutatás és

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 9. A segítı szolgálata 1.

ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 9. A segítı szolgálata 1. A mai témánk: hogyan segítsünk. ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 9. A segítı szolgálata 1. 1Korinthus 12: 27-30 Ti pedig a Krisztus Teste vagytok, és tagjai rész szerint. És pedig némelyeket rendelt

Részletesebben

Temetés Húsvét nagyhetében

Temetés Húsvét nagyhetében Temetés Húsvét nagyhetében Példát adtam néktek Textus: János 13,15 Élethelyzet: Krisztusi szeretettel szolgált övéi között. Hitével, alázatosságával, szorgalmával, az Úr napjának megtartásával igaz példaképe

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 1. Különbözı nyelvek nemei

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 1. Különbözı nyelvek nemei ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 1. Különbözı nyelvek nemei Következıkben a különbözı nyelvek nemeinek ajándékáról lesz szó. 1Korinthus 12:7-11 A Szellem mindenkinek ad kijelentést,

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Katolikus hittan emelt szint 0804 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 28. KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM A DEBRECENI EGYETEM PARTNERISKOLÁJA 4400 NYÍREGYHÁZA, KISS ERNİ u. 8. Tel.: 42/311-920 e-mail: nyhvpg@freemail.hu

Részletesebben

Székely János: Bibliaismeret

Székely János: Bibliaismeret Székely János: Bibliaismeret Hittankönyv a középiskolák 9. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Mi a Biblia? Vedd, és olvasd! A Biblia isteni eredetének jelei Sugalmazás 02. A Szentírás Isten szava,

Részletesebben

OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat

OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat OTSZ Elemzés és módosítási javaslat OTSZ 3. rész Elemzés Válasz a következı kérdésekre: - a szabályzat tartalmaz-e szabványhivatkozásokat - a hivatkozások megfelelnek-e az európai elveknek és az európai

Részletesebben

Mitıl függ vállalkozásod piacképessége?

Mitıl függ vállalkozásod piacképessége? Mitıl függ vállalkozásod piacképessége? Nemrég elkaptam egy beszélgetést az egyik közösségi portálon, de ez a beszélgetés egyáltalán nem volt egyedi, úgy érzékelem, sok helyen, - és nem csak az interneten,

Részletesebben

I Sikertervezés hogy ne csak álmodozzál. I Idıgazdálkodási kérdıív.

I Sikertervezés hogy ne csak álmodozzál. I Idıgazdálkodási kérdıív. I Idıgazdálkodási kérdıív. Ha Te nem értékeled a saját idıdet, más sem fogja. Legyen több idıd! Lépésrıl lépésre. www.sikertervezes.com I Sikertervezés hogy ne csak álmodozzál Ezt az idıgazdálkodási kérdıívet

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Katolikus hittan emelt szint 0802 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 22. KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

Szegényekrıl való gondoskodás. Ron McKenzie

Szegényekrıl való gondoskodás. Ron McKenzie Szegényekrıl való gondoskodás Ron McKenzie Fontos kérdés A szegénység egy központi kérdés a keresztyénség számára. Ahhoz, hogy hitelesek legyünk a modern világ szemében kellenek, hogy legyenek javaslataink

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Oszlassuk el a tévhiteket a rákról!

Oszlassuk el a tévhiteket a rákról! Oszlassuk el a tévhiteket a rákról! Prof. dr. Simon Tamás Semmelweis Egyetem ÁOK Népegészségtani Intézet és A Nemzetközi Rákellenes Unió a 2013-as évre, a Rák Világnapra a címben megjelent jelmondatot

Részletesebben

HÍVŐK ÉS A GYÜLEKEZET

HÍVŐK ÉS A GYÜLEKEZET 2 Abonyi Sándor HÍVŐK ÉS A GYÜLEKEZET Ez a digitális könyv önálló írások gyűjteménye, amelyek külön-külön elérhetők a https://keskenyut.wordpress.com oldalon TARTALOM Isten gyülekezete Kicsiny kovász az

Részletesebben

ÁLTALÁNOS MUNKAVÉDELMI OKTATÁSI ANYAG

ÁLTALÁNOS MUNKAVÉDELMI OKTATÁSI ANYAG ÁLTALÁNOS MUNKAVÉDELMI OKTATÁSI ANYAG Jóváhagyom: Ügyvezetı igazgató MUNKAVÉDELEM A GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEKNÉL 1. Munkáltatók és munkavállalók kötelezettségei: A Munkavédelmi Törvény a munkáltató kötelességévé

Részletesebben

1. A NÉPESSÉGNYILVÁNTARTÓ PROGRAM TELEPÍTÉSI FELTÉTELE. A

1. A NÉPESSÉGNYILVÁNTARTÓ PROGRAM TELEPÍTÉSI FELTÉTELE. A 1. A NÉPESSÉGNYILVÁNTARTÓ PROGRAM TELEPÍTÉSI FELTÉTELE. A következıkben leírt telepítési lépések, csak azokon a gépeken végezhetık el, ahol elızıleg is üzemelt már a DECÉRT rendszer, mivel a programhoz

Részletesebben

A tévénézés individualizálódása Magyarországon I. 1997-2006

A tévénézés individualizálódása Magyarországon I. 1997-2006 I. 1997-2006 1997-ben Magyarországon a csatorna- és mősorkínálat gyökeres változásnak indult, elsısorban az idén 10 éves jubileumát ünneplı RTL Klub és a TV2, majd késıbb számos új kábelcsatorna megjelenésével.

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 3. Mit kaptak a hívık ebben a Névben?

ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 3. Mit kaptak a hívık ebben a Névben? ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 3. Mit kaptak a hívık ebben a Névben? Jézus Neve tanítássorozatból a 3. tanítást fogjátok ma hallani! Máté 1:21, 23 Szül pedig fiat és nevezd annak nevét Jézusnak, mert Õ szabadítja

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Vállalkozói Akadémia

Vállalkozói Akadémia Vállalkozói Akadémia Videoton Képzı Központ 2010-2011. Vállalkozói Akadémia Régrıl ismert az a tény, hogy egy vállalkozás eredményességét és fejlıdıképességét milyen mértékben befolyásolja a vállalkozás

Részletesebben

Képviselı-testület 2010.11.16. jk. TARTALOMJEGYZÉK

Képviselı-testület 2010.11.16. jk. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 282/2010. (11. 16.) sz. önkormányzati határozat... 2... 2 283/2010. (11. 16.) sz. önkormányzati határozat... 5 284/2010. (11. 16.) sz. önkormányzati határozat... 5 1 JEGYZİKÖNYV Készült:

Részletesebben

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon.

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon. A helység atmoszférája azt a célt szolgálja, hogy a fiatalok elkezdjenek gondolkodni arról, hogy mi a baj ezzel a világgal. Képek használata: rakj ki olyan képeket a falra, melyeken különbözõ karitatív

Részletesebben

BIBLIAI SZABADEGYETEM

BIBLIAI SZABADEGYETEM Bibliai Szabadegyetem A Biblia az európai kultúrában BIBLIAI SZABADEGYETEM és pedagógus-továbbképzés 2014. február 12. Dr. Szilvási József: Máté evangéliuma 2 Máté evangéliuma Máté evangéliumával egy négy

Részletesebben

Telefonos lekérdezés kérdései

Telefonos lekérdezés kérdései Telefonos lekérdezés kérdései ETR-es azonosítás alapján háttéradatok Lakhely Jelenlegi munkahelyi státusz, munkával való elégedettség Karriertervezés, munkavállalást elısegítı tényezık Az ELTE megítélése

Részletesebben

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. és 39/E. -a két olyan oktatási-szervezési formát tartalmaz, amely támogatással

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Pásztorlevél a Szent Cirill ereklye Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Krisztusban drága testvéreim, a mai vasárnap evangéliumának bevezető mondatai Jézus tanításának fontosságára és

Részletesebben