Conclude Arany Tartalék program Keretszerzıdés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Conclude Arany Tartalék program Keretszerzıdés"

Átírás

1 Conclude Arany Tartalék program Keretszerzıdés Ügyfélszám C 2 0 Szerzıdés szám C 2 0 / Üzleti Partner neve Közvetítı/Közremőködı neve Adatlap és nyilatkozatok Ügyfél adatai: Név (magánszemély vagy cég) Születési név Anyja neve Telefonszám cím Lakcíme (magánszemély), székhelye (cég): Adószám (cég) Levelezési cím (ha eltér a lakcímtıl ill. székhelytıl): Azonosító okmány típusa és száma (legalább egyet kérünk kitölteni): Személyi igazolvány száma Útlevél, jogosítvány száma Tartózkodási engedély száma Lakcímkártya száma Állampolgárság Bankszámlaszám - - Az Ügyfél nyilatkozata - A visszaigazolásokat / elszámolásokat kérem: ben küldeni Postán küldeni (költség Kondíciós Lista szerint) Személyesen jövök érte

2 A Keretszerzıdés létrejön az Ügyfél és a Conclude Befektetési Zrt. székhely és ügyfélszolgálat: 054 Budapest Szabadság tér 7. Bank Center, Citibank torony, I.em recepció cégjegyzékszám: Cg adószám: cím: Conclude bankszámlaszámai: HUF: Conclude Befektetési Zrt., Otp Bank, , IBAN: HU BIC(SWIFT): OTPVHUHB HUF: Conclude Befektetési Zrt., Cib Bank, , IBAN: HU BIC(SWIFT): CIBHHUHB EUR: Conclude Befektetési Zrt., Otp Bank, , IBAN: HU BIC(SWIFT): OTPVHUHB EUR: Conclude Befektetési Zrt., Cib Bank, , IBAN: HU BIC(SWIFT): CIBHHUHB mint Megbízott, továbbiakban Conclude közt az alábbi feltételek és a Conclude hatályos Általános Szerzıdési Feltételei, továbbiakban ÁSZF szerint. Az Ügyfél nyilatkozata kedvezmény igénylésérıl a Conclude Arany Tartalék (CAT) programon belül: Conclude arany kártyát igénylek (díja: ft+áfa) A kedvezmény kártyákra vonatkozó jogosultság vásárlási volumen szintek elérésével is megszerezhetı. Amennyiben az Ügyfél az árkedvezményre a jogot nem a teljesített forgalma után kapta, hanem megvásárolta, úgy a jogosultság vásárlástól számított 90 napon belül joga van visszalépni, és az ezen a jogcímen befizetett összeg 30%-át visszaigényelni. A 90 nap letelte jogvesztı hatályú és az Ügyfél visszalépés esetén sem igényelhet vissza pénzt. (további részletek az ÁSZF adás-vételrıl szóló részében található) Az Ügyfél nyilatkozata rendszeres arany vásárlási megbízás adásáról a Conclude Arany Tartalék (CAT) programon belül: Megbízom a Conclude-ot, hogy az általam rendszeresen befizetett pénzösszegeket vásárlás letétre típusú megbízásként befektetési grammarany" termék vásárlására fordítsa, mely tetszıleges idıpontban valamely rúdarany termékre cserélhetı grammarany-rúdarany csere megbízással a jelen szerzıdés és Conclude ÁSZF-ben foglaltak szerint. Rendszeres befizetést szeretnék teljesíteni: összegben, melyet havonta negyedévente átutalással fizetek az alább bejelölt bankszámlára: HUF: Conclude Befektetési Zrt., Otp Bank, , IBAN: HU BIC(SWIFT): OTPVHUHB HUF: Conclude Befektetési Zrt., Cib Bank, , IBAN: HU BIC(SWIFT): CIBHHUHB EUR: Conclude Befektetési Zrt., Otp Bank, , IBAN: HU BIC(SWIFT): OTPVHUHB EUR: Conclude Befektetési Zrt., Cib Bank, , IBAN: HU BIC(SWIFT): CIBHHUHB Conclude Zrt. Conclude Arany Tartalék program szerzıdés, hatályos: tól 2

3 Általános nyilatkozat: Nyomatékosan megerısítem, hogy a Conclude ÁSZF egy példányát átvettem, az abban foglalt feltételeket elolvastam és ellenıriztem, és az ÁSZF-et az elkövetkezı ügyletek alapjául elfogadom. Nyilatkozom, hogy A magam nevében járok el Az alábbi személy meghatalmazottjaként járok el: Születési név Azonosító okmány típusa száma Közremőködı/Közvetítı nyilatkozata: Megerısítem, hogy ezen őrlap másolatával együtt a Conclude kinyomtatott ÁSZF-ét az Ügyfélnek átadtam, és azt az Ügyféllel alaposan megbeszéltem. Aláírásommal megerısítem, hogy a fenti igazolvány személyesen bemutatásra került és az adatokat az Ügyfél adatlapra felvezettem. A fénykép összehasonlításával és az aláírás egyezésének megvizsgálásával a személyazonosságról meggyızıdtem. Helység, Dátum Közremőködı, Közvetítı aláírása Ügyfél aláírása Conclude aláírása Conclude Zrt. Conclude Arany Tartalék program szerzıdés, hatályos: tól 3

4 Befektetési arany letétkezelés feltételei:. Az Ügyfél jelen Keretszerzıdés aláírásával befektetési arany letétkezelési szolgáltatás nyújtására ad megbízást a Conclude-nak, melynek keretében a Conclude az Ügyfél által a Conclude-nál letétbe helyezett befektetési aranyakat, azok fizikai formájától függetlenül az Ügyfél részére megırzi, nyilvántartja és az Ügyfél kérésére kiadja- jelen szerzıdés és a Conclude Általános Szerzıdési Feltételei, továbbiakban ÁSZF szerint. 2. Conclude az Ügyfelei által letétbe helyezett befektetési aranyakat a saját vagyonától elkülönített módon, bizományi letétként ırzi, így a szóban forgó letétek a Conclude esetleges megszüntetése, felszámolása esetén sem képezik a felszámolási vagyon részét, azaz megszüntetés, felszámolás esetén is csakis az Ügyfél részére szolgáltathatóak ki, és nem a Conclude esetleges hitelezıi felé avagy a Conclude tulajdonosai felé. 3. Conclude egyedi nyilvántartást vezet az Ügyfél letétekrıl. Az Ügyfél minden egyes letétbe vételi ill. letétbıl kiadási tranzakcióról tételes elszámolást, tanúsítványt kap, melyen feltüntetésre kerül az Ügyfél adatain kívül a befektetési arany megnevezése, súlya, darabszáma, finomsága és az egy tanúsítványon szereplı letétbe adott/letétbıl kivett áruk nettó értéke, melyet Conclude a letéti tranzakció idıpontjában fennálló árfolyamok alapján számol. Az egyedi tranzakciós elszámolásokon kívül Conclude évente minimum egy alkalommal (az Ügyfél kérésére tetszıleges gyakorisággal) letéti tranzakciós történet kivonatot küld, amelyen idırendi sorrendben feltüntetésre kerülnek az Ügyfél által lebonyolított letéti tranzakciók. A tanúsítványok kiállításának és postai levélben történı megküldésének díjai a Conclude ÁSZF mellékletében a Kondíciós Listában találhatóak meg. 4. Conclude a letéteket kollektív letétként kezeli, azaz az egyes Ügyfelek letéteit nem különkülön tárolja, hanem egy vagy több helyen, de közös széfben, trezorban vagy nemesfém letéti számlán tartja. Ügyfél kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Conclude más letétkezelı szolgáltatását igénybe vegye. Conclude kijelenti, hogy az általa igénybevett nemesfém ırzését vállaló letéti ırzıt, széf-trezor szolgáltatót ill. fizikai nemesfém letét számlát vezetı szolgáltatót a lehetı legnagyobb körültekintéssel választja ki. 5. Conclude vállalja, hogy az Ügyfelei által nála letétbe helyezett befektetési aranyak minden idıpontban rendelkezésre állnak. Conclude vállalja, hogy legalább évente egyszer, év végi fordulónappal auditáltatja a nála letétben ırzött Ügyfél tulajdont képezı befektetési arany állományt, melynek keretében az auditor összehasonlítja a Conclude által fizikailag megırzött állományt az Ügyfelek részére kimutatott állománnyal. Az auditor továbbá elvégzi az egyes Ügyfelek állományainak összesítését és ezt is összeveti a fizikai készlettel. Az auditor a Conclude nyilvános éves jelentésének auditálásakor közli az esetlegesen talált eltéréseket. A Conclude auditorát a Conclude nyilvános cégkivonata tartalmazza. 6. A grammarany termék esetében a Conclude által kiállított letéti tanúsítványok 999,9/000 tisztaságú színaranyra vonatkoznak és grammban vannak kifejezve három tizedesre kerekítve. A Conclude a grammarany letét vonatkozásában nyilvántartja, hogy adott idıpillanatban egy adott Ügyfél hány gramm színaranyat jogosult követelni a Conclude-tól. A Conclude vállalja, hogy az összesített grammarany Ügyfél követeléseknek megfelelı 999,9/000 tisztaságú színarany letétet képez Európai Uniós szabályozás alá esı elismert nemesfém finomítóknál vezetett arany letéti számlán, és/vagy 999,9/000 tisztaságú aranyrudakat ill. annak megfelelı egyenértéket tárol a grammarany Ügyfél követelések fedezetéül. Conclude vállalja, hogy a nemesfém letéti számlák és a letárolt aranyrudak összesített aranytartalma legalább eléri vagy meghaladja az adott pillanatban fennálló ügyfélköveteléseket. Conclude ezen szolgáltatását a évi törvény az általános forgalmi adóról 236. (), a) alapján áfa mentesen végzi az aranyalapon vezetett számlákon történı kereskedés szabályai szerint. 7. Az Ügyfél letétkezelési díjat köteles fizetni a Conclude felé. A letétkezelés díja a Conclude ÁSZF Kondíciós lista mellékletében található. Conclude évente négy alkalommal (negyedév végi fordulónappal) utólag számol el a letétkezelési díjakkal az Ügyfelek felé. A díjszámítás módja az alábbi formula segítségével történik: a Letéti bizonylaton letétbe helyezett befektetési aranyak letétbe helyezéskor fennálló-értéke, szorozva az ÁSZF Kondíciós lista szerinti százalékos letétkezelési díjjal, szorozva a tárgy negyedévben a Conclude Zrt. Conclude Arany Tartalék program szerzıdés, hatályos: tól 4

5 negyedév végéig hátralévı napok számával, és mindez osztva 90-nel. Amennyiben az Ügyfél negyedév közben szünteti meg a letétet a Conclude egyedi elszámolást készít a letétkezelési díjról az Ügyfél részére, melynek költsége az ÁSZF szerinti Kondíciós Listában található, egyébiránt az Ügyfél a negyedév végével számolt letétkezelési díjat fizeti. Amennyiben az Ügyfél az egyedi letéti tanúsítványon igazolt árukat a letét megkezdését követı hónapon belül a letétbıl fizikailag kikéri, úgy az ÁSZF Kondíciós Lista melléklet szerinti kezelési költséget köteles megfizetni. a. A letétkezelési díjak fizetése: i. Conclude jogosult a letétkezelési díj követelését beszámítani a Conclude által az Ügyfél részére elkülönített és kimutatott pénzösszegbe, valamint jogosult az Ügyfélnek a Conclude-nál ırzött befektetési aranyai közül függetlenül azok fizikai formájától- legalább annyit értékesíteni amennyi a Conclude felé fizetendı letétkezelési díjat fedezi. Az értékesítés a Conclude által a Conclude hivatalos honlapján jegyzett vételi árfolyamon történik. A Conclude az esetleges különbözettel köteles elszámolni az Ügyfél irányába. ii. Amennyiben az Ügyfél nem rendelkezik elég fedezettel úgy az Ügyfél a negyedéves letétkezelési díj elszámolásokat követı 30 napon belül köteles a Conclude díjbekérıje vagy számlája alapján a letétkezelési díjat készpénz vagy utalás formájában megfizetni. 8. Az Ügyfél a letétbe helyezett befektetési aranyakat bármikor visszakövetelheti; a Conclude pedig a letéti szerzıdést, ha a letét idıtartamát a szerzıdésben másként nem állapították meg, harminc napi felmondással bármikor megszüntetheti. Ha a Letétbe vételi tanúsítványokból a letét idıtartama megállapítható, a Conclude a befektetési aranyakat ennek az idınek az elteltével köteles visszaadni, az Ügyfél pedig visszavenni. 9. A Letéti szolgáltatással kapcsolatban adható Megbízás típusok és rendelkezés a letétrıl: a. Letétbe vétel típusú megbízás: az Ügyfél a birtokában lévı befektetési aranyakat adja át letétkezelésbe a Conclude-nak. A befektetési aranyak átadása vagy a Conclude telephelyén vagy a Conclude-dal szerzıdésben álló Közremőködınél történik. b. Vásárlás letétre típusú megbízás: ezen megbízás keretében az Ügyfél megbízza a Conclude-ot a szóban forgó befektetési arany termék megvásárlásával, és az adásvételi szerzıdés teljesülésével egyidejőleg megbízza a Conclude-ot a letéti ırzéssel. Ebben az esetben a létrejövı adás-vételi szerzıdés vevıi oldalán az Ügyfél áll, és egyúttal a Conclude kiállítja az Ügyfél felé a Letétbe vételrıl szóló tanúsítványt. A tranzakcióhoz szükséges összeg vagy már rendelkezésre áll a Conclude által az Ügyfél részére nyilvántartott bizományosi pénzeszközök között, vagy az adásvételrıl szóló részben foglaltak szerint köteles teljesíteni az Ügyfél. Befektetési grammarany vásárlásra vonatkozó megbízás kizárólag Vásárlás letétre típusú megbízásként adható. Conclude nem minden befektetési arany termékre fogadja el ezen megbízás típust. A Conclude hivatalos webáruházában található, hogy mely termékre adható vásárlás letétre megbízás. Vásárlás letétre típusú megbízás rendszeres megbízásként is adható. Az Ügyfél rendszeres befektetésre szóló nyilatkozata alapján Conclude az Ügyfél által rendszeresen küldött pénzösszegeket grammarany termék vásárlásra fordítja vásárlás letétre típusú megbízásként. c. Letétbıl kiadás típusú megbízás: Az Ügyfél rendelkezése alapján Conclude a telephelyén vagy a Conclude-dal szerzıdött Közremőködı által szolgáltatja ki a letétet vagy kiszállítja az árukiszállítási feltételek szerint. d. Rendelkezési jogosultság: az Ügyfél a jelen keretszerzıdésben megadott dokumentumaival igazolja magát, hogy jogosult átvenni a letétet. Állandó meghatalmazás jelen keretszerzıdés melléklete szerinti aláírókartonon adható. Ha az Ügyfél nevében eseti meghatalmazott jár el, akkor a meghatalmazott a Conclude által elıírt meghatalmazással kell rendelkezzen vagy pedig az Ügyfél a Conclude vagy a Conclude-dal szerzıdött Közremőködı munkatársa jelenlétében és tanúsító aláírása mellett kell aláírja a meghatalmazást. A személyi adatok megváltozását, a dokumentumok cseréjét az Ügyfélnek be kell jelentenie a Conclude felé. e. Értékesítés letétbıl típusú megbízás: a Letét kiszolgáltatása járhat a Letét tárgyául szolgáló befektetési arany egyidejő értékesítésével is. Ebben az esetben az Ügyfél a Conclude részére Értékesítés letétbıl típusú megbízást ad, melynek keretében az Conclude Zrt. Conclude Arany Tartalék program szerzıdés, hatályos: tól 5

6 Ügyfél a Conclude által az Ügyfél részére ırzött befektetési aranyak értékesítésére ad bizományosi megbízást a Conclude-nak, egyúttal azzal is megbízza a Conclude-ot hogy az értékesítési megbízás teljesülése esetén a Conclude a szóban forgó befektetési aranyakat a letéti ırzésbıl kivezesse. Ebben az esetben a létrejövı adásvételi szerzıdés eladói oldalán az Ügyfél áll, és egyúttal a Conclude kiállítja az Ügyfél felé a letétbıl kivezetésrıl szóló tanúsítványt. A tranzakciókból származó készpénz a Conclude által az Ügyfél részére nyilvántartott bizományosi pénzeszközökhöz kerül, amelyrıl az Ügyfél rendelkezhet. f. Befektetési grammarany termék esetén csak Vásárlás letétre, Értékesítés letétbıl típusú megbízás vagy Grammarany-Aranyrúd csere típusú megbízás adható. i. Az Értékesítés letétbıl típusú megbízás keretében az Ügyfél a grammaranyat a Conclude által nyilvánosan jegyzett vételi árfolyamon értékesíti a Conclude, mint bizományos részére, a Conclude kiállítja a letétbıl kivezetési tanúsítványt, majd az Ügyfél rendelkezik a befolyó pénzösszegrıl. ii. A Grammarany-Aranyrúd csere típusú megbízás egy összetett adás-vételi megbízás, melynek keretében az Ügyfél egyidejőleg rendelkezik arról, hogy a grammaranyat a Conclude által nyilvánosan jegyzett árfolyamon értékesíti a Conclude, mint bizományos részére, valamint, hogy a Conclude-tól mint bizományostól valamilyen aranyrúd/aranyérme terméket vásárol. Fenti tranzakciókkal egyidejőleg a Conclude kiállítja a Letétbıl kivezetési tanúsítványt a befektetési grammarany vonatkozásában és az Adás-vételi szerzıdést az aranyrúd/aranyérme vonatkozásában. A Conclude a csere ügyletet követıen elszámol az Ügyféllel, azaz pozítív egyenleg esetén az Ügyfél rendelkezhet a pénzösszegrıl, negatív egyenleg esetén viszont az Ügyfél köteles a fennmaradó részt 8 banki napon belül teljesíteni a Conclude részére. Közremőködı/Közvetítı nyilatkozata: Megerısítem, hogy ezen őrlap másolatával együtt a Conclude kinyomtatott ÁSZF-ét az Ügyfélnek átadtam, és azt az Ügyféllel alaposan megbeszéltem. Aláírásommal megerısítem, hogy a fenti igazolvány személyesen bemutatásra került és az adatokat az Ügyfél adatlapra felvezettem. A fénykép összehasonlításával és az aláírás egyezésének vizsgálatával a személyazonosságról meggyızıdtem. Helység, Dátum Közremőködı, Közvetítı aláírása Ügyfél aláírása Conclude aláírása Conclude Zrt. Conclude Arany Tartalék program szerzıdés, hatályos: tól 6

7 Aláíró karton Állandó meghatalmazás rendelkezési jogosultságról Ügyfélszám C 2 0 Szerzıdés szám C 2 0 / Üzleti Partner neve Közvetítı/Közremőködı neve Nyilatkozat rendelkezési jogról: Az alábbi személy(eke)t teljes körő rendelkezési joggal ruházom fel, hogy nevemben a Conclude Befektetési Zrt.- nek megbízást adjanak nemesfémek adás-vételére, a megvásárolt nemesfémek Conclude-nál való letétkezelésére, a letétbıl való kivezetésre, az áru kiszállítására és általában a Conclude-nál lévı pénz és nemesfém eszközeim fölötti rendelkezésre: Meghatalmazott adatai: Név Anyja neve Azonosító okmány típusa, száma: szem ig. / útlevél Adószám (cég) Helység, Dátum Meghatalmazott aláírása Meghatalmazó aláírása Meghatalmazott adatai: Név Anyja neve Azonosító okmány típusa, száma: szem ig. / útlevél Adószám (cég) Helység, Dátum Meghatalmazott aláírása Meghatalmazó aláírása Közremőködı/Közvetítı nyilatkozata: Aláírásommal hitelesítem, hogy a fenti meghatalmazó és meghatalmazott(ak) elıttem írták alá az aláíró kartont, az azonosító okmányok bemutatása mellett. A fénykép összehasonlításával és az aláírás egyezésének megvizsgálásával a személyazonosságról meggyızıdtem. Helység, Dátum Közremőködı, Közvetítı aláírása Conclude aláírása Conclude Zrt. Conclude Arany Tartalék program szerzıdés, hatályos: tól 7

Keretszerződés nemesfémek adás-vételére, és befektetési arany letétkezelésére

Keretszerződés nemesfémek adás-vételére, és befektetési arany letétkezelésére Keretszerződés nemesfémek adás-vételére, és befektetési arany letétkezelésére Ügyfélszám C 2 0 Szerződés szám C 2 0 / Üzleti Partner neve Közvetítő/Közreműködő neve Adatlap és nyilatkozatok Ügyfél adatai:

Részletesebben

Keretszerződés nemesfémszámla vezetésre, letétkezelésre és nemesfémek adás-vételére

Keretszerződés nemesfémszámla vezetésre, letétkezelésre és nemesfémek adás-vételére Keretszerződés nemesfémszámla vezetésre, letétkezelésre és nemesfémek adás-vételére Ügyfélszám C / 2 0 1 2 Szerződés szám C / 2 0 1 2 / Üzleti Partner neve Adatlap és nyilatkozatok Ügyfél adatai: Név Születési

Részletesebben

Keretszerződés nemesfémszámla vezetésre, letétkezelésre és nemesfémek adás-vételére

Keretszerződés nemesfémszámla vezetésre, letétkezelésre és nemesfémek adás-vételére Keretszerződés nemesfémszámla vezetésre, letétkezelésre és nemesfémek adás-vételére Ügyfélszám Ügyfél adatai: Név (magánszemély vagy cég) Adatlap és nyilatkozatok Születési név Születési hely Anyja neve

Részletesebben

Befektetési célú aranyszámla szerződés

Befektetési célú aranyszámla szerződés Szerződés száma: MAKASZ-00000 Befektetési célú aranyszámla szerződés Szerződő felek Mak Zrt.: Magyar Aranykereskedő Zrt. továbbiakban: Mak Zrt. Székhelye: 1137 Budapest, Vígszínház utca 5. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Értékpapír transzfer és átutalási megbízás

Értékpapír transzfer és átutalási megbízás Értékpapír transzfer és átutalási megbízás 1. Ügyfélre vonatkozó adatok Az Ügyfél a nyilatkozat aláírásával kijelenti, hogy a QUAESTOR Értékpapír Zrt. f.a. által az Ügyfélről nyilvántartott alábbiakban

Részletesebben

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.; cg.: 01-17-000381), mint

Részletesebben

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT CIB Nyugdíjpénztár 2011 Hozamfelosztási Szabályzat Ezen szabályzat célja az, hogy egyértelmően és világosan meghatározza a Pénztár által elért hozamoknak a tagok egyéni, illetve

Részletesebben

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez Hatályos:2016.10.15-től LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez amely létrejött Számlavezető Hitelintézet

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.; cg.: 01-17-000381), mint

Részletesebben

levelezési cím 2 elérhetőségek

levelezési cím 2 elérhetőségek Alulírott 1 TULAJDONOS TÁRSTULAJDONOS SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - azonos pénznemben vezetett fizetési számlák tekintetében természetes személyek részére (2 EREDETI PÉLDÁNYBAN TÖLTENDŐ KI!) név: születési

Részletesebben

PRÉMIUM SZÁMLACSOMAG KIEGÉSZÍTŐ MEGÁLLAPODÁS

PRÉMIUM SZÁMLACSOMAG KIEGÉSZÍTŐ MEGÁLLAPODÁS Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. székhely: Budapest IX. ker, Üllői út 1. levelezési cím: 1085 Budapest, Kálvin tér 12-13. cégjegyzékszám: 01-10-044261 adószám: 11951766-4-43 tel.: + 36 40

Részletesebben

Hatályos: március 7-dikétől Készítés időpontja:

Hatályos: március 7-dikétől Készítés időpontja: 5. SZÁMÚ MELLÉKLET A TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIHEZ Hatályos: 2017. március 7-dikétől Készítés időpontja: 2017.02.02. SZERZŐDÉSKÖTÉSHEZ, MEGHATALMAZÁSSAL TÖRTÉNŐ ÜGYINTÉZÉSHEZ

Részletesebben

ÜGYFELEINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK

ÜGYFELEINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK Általános tájékoztató A 2009. november 1-jétıl hatályba lépı a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására, lebonyolítására vonatkozó irányadó jogszabályok: 2009. évi LXXXV. törvény 18/2009. (VIII.6) MNB rendelet

Részletesebben

Ajánlat Felszámolók szakmai felelısségbiztosításhoz

Ajánlat Felszámolók szakmai felelısségbiztosításhoz 1133 Budapest, Váci út 76. Tel: + 36 1 886 6900 Fax: +36 1 886 6909 Budapest, Ajánlat Felszámolók szakmai felelısségbiztosításhoz Ajánlatszám: 1. Szerzıdı adatai: Név: Adószám: Székhely: Utca: 2. Biztosított

Részletesebben

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében Alulírott név: születési név: születési hely: születési dátum: anyja neve: TULAJDONOS TÁRSTULAJDONOS

Részletesebben

CIB Bank Zrt. 100 milliárd forint keretösszegő kötvényprogramja. Alaptájékoztatójának 2. számú kiegészítése

CIB Bank Zrt. 100 milliárd forint keretösszegő kötvényprogramja. Alaptájékoztatójának 2. számú kiegészítése A CIB Bank Zrt. 100 milliárd forint keretösszegő kötvényprogramja Alaptájékoztatójának 2. számú kiegészítése A Kibocsátó hitelminısítése: Moody s hosszú lejáratú forintkötelezettségek Aa3 hosszú lejáratú

Részletesebben

Ingatlan értékesítési versenytárgyalás szabályai

Ingatlan értékesítési versenytárgyalás szabályai Ingatlan értékesítési versenytárgyalás szabályai Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala az elidegenítésre kijelölt szekszárdi 5794/14, illetve 5794/15 hrsz-ú beépítetlen terület

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Fıiskola

Apor Vilmos Katolikus Fıiskola 2600 Vác, Konstantin tér 1-5. 27/511-150 Fax: 27/511-141 Honlap: Tisztelt Hallgatónk! A szakmai gyakorlattal kapcsolatos leadandó dokumentumok Leadandó dokumentum Fogadó nyilatkozatok Megbízási szerzıdés

Részletesebben

Érvényes: 2011. november 14-től visszavonásig Közzététel napja: 2011. november 11.

Érvényes: 2011. november 14-től visszavonásig Közzététel napja: 2011. november 11. Kondíciós Lista Befektetési szolgáltatásokra Érvényes: 2011. november 14-től visszavonásig Közzététel napja: 2011. november 11. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános kondíciók... 3 2. Számlavezetési szolgáltatások...

Részletesebben

Kivitelezési szerződés

Kivitelezési szerződés Kivitelezési szerződés amely létrejött egyrészről: részben ERSTE BANK HUNGARY Zrt.által nyújtott kölcsönből, utófinanszírozással... (székhelye:...; cégjegyzékszáma:...,...; statisztikai azonosítója:...;

Részletesebben

Hatályos: 2015. március 1-jétől Készítés időpontja: 2015.01.28. Amit magával kell hoznia Előfizetői Szerződés megkötéséhez

Hatályos: 2015. március 1-jétől Készítés időpontja: 2015.01.28. Amit magával kell hoznia Előfizetői Szerződés megkötéséhez 5. SZÁMÚ MELLÉKLET A TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIHEZ Hatályos: 2015. március 1-jétől Készítés időpontja: 2015.01.28 A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK Amit magával

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

Érvényes: 2015. június 1-étől visszavonásig Közzététel napja: 2015. május 29.

Érvényes: 2015. június 1-étől visszavonásig Közzététel napja: 2015. május 29. Kondíciós Lista Befektetési szolgáltatásokra Érvényes: 2015. június 1-étől visszavonásig Közzététel napja: 2015. május 29. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános kondíciók... 3 2. Számlavezetési szolgáltatások...

Részletesebben

Merkantil csoport Panaszkezelési szabályzata

Merkantil csoport Panaszkezelési szabályzata Merkantil Bank Zrt. Merkantil Car Zrt. Merkantil csoport Panaszkezelési szabályzata 2011. július 1. Bevezetı (1) A Merkantil Bank és pénzügyi szolgáltatást nyújtó érdekeltségei (továbbiakban: Merkantil

Részletesebben

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére Hatályos: 2014. január 1-től A kedvezménycsomag igénybevételére azon magánszemélyek jogosultak, akik munkajogviszonyuk vagy egyéb (pl. tagsági) - az Együttműködési megállapodásban megjelölt - jogviszonyuk

Részletesebben

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. A bankgarancia fogalma és általános szabályai... 3 3. A bankgarancia fajtái... 4 4. Bankgarancia nyújtás... 4 5. Hatálybalépés...

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a Szerencs Kártyáról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a Szerencs Kártyáról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Szerencs Kártyáról Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Amit magával kell hoznia Előfizetői Szerződés megkötéséhez

Amit magával kell hoznia Előfizetői Szerződés megkötéséhez 5. SZÁMÚ MELLÉKLET A TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIHEZ A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK Amit magával kell hoznia Előfizetői Szerződés megkötéséhez I. Meghatalmazással

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

Ügyfél művelet módok

Ügyfél művelet módok Ügyfél művelet módok Az Aegon Ügyfelei az alábbi módokon végezhetnek műveleteket a forgalmazási tevékenység : személyesen, személyesen, online ügyfélszolgálaton, postai úton, faxon, emailben, telefonon,

Részletesebben

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai Érvényes: 2014. július 1. Meghirdetve: 2014. július 1. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napján vagy azt követően megkötött szerződésekre vonatkoznak. Jelen Hirdetmény a lakossági

Részletesebben

A CIB BANK ZRT. CIB MOBILBANK SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

A CIB BANK ZRT. CIB MOBILBANK SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE A CIB BANK ZRT. CIB MOBILBANK SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március 15. napjától 2 1. A SZÁMLAFIGYELŐ RENDSZER... 3 2. A KÁRTYAFIGYELŐ

Részletesebben

Árverési biztosíték befizetési tájékoztató

Árverési biztosíték befizetési tájékoztató Árverési biztosíték befizetési tájékoztató Az árverési biztosíték befizetése az egyik, kötelező feltétele az árverésen való részvételnek! Fő szempontok a biztosíték befizetése során: - Minden földrészlethez

Részletesebben

NCA Információs Nap. Módosítási kérelmek Elszámolások 2009.05.29. 1 2009.05.29. 2

NCA Információs Nap. Módosítási kérelmek Elszámolások 2009.05.29. 1 2009.05.29. 2 NCA Információs Nap Módosítási kérelmek Elszámolások 2009.05.29. 1 2009.05.29. 2 1 Költségvetés módosítása A módosítási kérelem benyújtására a támogatási idıszak végéig van lehetıség: 2009. május 31.!

Részletesebben

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ADATLAP fizetési könnyítési (fizetési halasztási, részletfizetési) kérelmek elbírálásához gazdasági társaságok részére I. Kérelmező azonosító adatai Kérelmező neve: Székhelye:

Részletesebben

Munkáltatói lakáskölcsön/vissza nem térítendő támogatás* Igénylőlap

Munkáltatói lakáskölcsön/vissza nem térítendő támogatás* Igénylőlap Nyrt. Személyes adatok i lakáskölcsön/vissza nem térítendő támogatás* Igénylőlap Név:... Születési név:... Anyja születési neve:. Születési hely, idő:. Állampolgársága:... Személyi azonosító okmány típusa:

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Mellékletek: - képviselıtestületi határozat - áttekintı térképmásolat - tulajdoni lap másolat 1 Pályázati Felhívás Kadarkút Város Önkormányzata (székhelye:7530. Kadarkút, Petıfi

Részletesebben

Ingatlan száma: Dátum: 2014-04.22.. FENNTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS

Ingatlan száma: Dátum: 2014-04.22.. FENNTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS Ingatlan száma: Dátum: 2014-04.22.. FENNTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészről Athina Kft. székhely: 1062 Budapest, Bajza utca 24., Cg. 01-09- 689218 Képviseli: Yair Biton ügyvezető helyett Jan

Részletesebben

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 35/2010 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

Egyszerősített Faktoring Adatlap Vállalati Ügyfelek részére. EGYSZERŐSÍTETT FAKTORING ADATLAP VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE (Kft-k, Bt-k és Rt-k esetén)

Egyszerősített Faktoring Adatlap Vállalati Ügyfelek részére. EGYSZERŐSÍTETT FAKTORING ADATLAP VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE (Kft-k, Bt-k és Rt-k esetén) Vállalkozás neve: Vállalkozás székhelye/levelezési cím: Vállalkozás faxszáma: Vállalkozás e-mail elérhetısége: Vállalkozás adószáma: A Vállalkozás fı tevékenysége (TEÁOR is) A fı tevékenység megkezdésének

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A módosított Általános Üzleti Feltételek a mai naptól megtekinthetı a Bank honlapján (www.raiffeisen.hu), valamint a bankfiókokban.

HIRDETMÉNY. A módosított Általános Üzleti Feltételek a mai naptól megtekinthetı a Bank honlapján (www.raiffeisen.hu), valamint a bankfiókokban. HIRDETMÉNY A Raiffeisen Bank Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy a Bank Általános Üzleti Feltételei módosulnak. A módosítás az Általános Üzleti Feltételek alábbi pontjait érinti: 1. rész: II. fejezet

Részletesebben

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében Alulírott név: születési név: születési hely: születési dátum: anyja neve: TULAJDONOS TÁRSTULAJDONOS

Részletesebben

D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2014. JANUÁR 1-TŐL

D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2014. JANUÁR 1-TŐL D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2014. JANUÁR 1-TŐL I. Összevont értékpapírszámla vezetés díjtételei Díj, költség Általános díjak Összevont

Részletesebben

ELSZÁMOLÁSI IGÉNY KÉRELEM 2009. JÚLIUS 27. NAPJÁT MEGELŐZŐEN MEGSZŰNT SZERZŐDÉS ÉS MÉG EL NEM ÉVÜLT TARTOZÁS FENNÁLLÁSAKOR

ELSZÁMOLÁSI IGÉNY KÉRELEM 2009. JÚLIUS 27. NAPJÁT MEGELŐZŐEN MEGSZŰNT SZERZŐDÉS ÉS MÉG EL NEM ÉVÜLT TARTOZÁS FENNÁLLÁSAKOR ELSZÁMOLÁSI IGÉNY KÉRELEM 2009. JÚLIUS 27. NAPJÁT MEGELŐZŐEN MEGSZŰNT SZERZŐDÉS ÉS MÉG EL NEM ÉVÜLT TARTOZÁS FENNÁLLÁSAKOR Tisztelt Sberbank Magyarország Zrt.! Alulírott 1, a 2014. évi XL. törvény 2 6.

Részletesebben

ELFOGADÓ NYILATKOZAT

ELFOGADÓ NYILATKOZAT ELFOGADÓ NYILATKOZAT az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Részvényeire tett nyilvános vételi Ajánlatra 1. Az Ajánlattevı BIRDCOM Tanácsadó Korlátolt

Részletesebben

TARTALOM Adatváltozást bejelent nyomtatvány Nyilatkozat az elszámolást követ en fennmaradó túlfizetés kifizetéséhez Követeléskezel

TARTALOM Adatváltozást bejelent nyomtatvány Nyilatkozat az elszámolást követ en fennmaradó túlfizetés kifizetéséhez Követeléskezel TARTALOM Adatváltozást bejelentı nyomtatvány...2 Nyilatkozat az elszámolást követıen fennmaradó túlfizetés kifizetéséhez...3 Követeléskezelı által kiadandó igazolás az engedményezett kölcsönszerzıdésbıl

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és Szolgáltató

Részletesebben

STABILITÁS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLASZERZİDÉS a... számon befektetési szolgáltatások nyújtása tárgyában létrejött Keretszerzıdés melléklete

STABILITÁS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLASZERZİDÉS a... számon befektetési szolgáltatások nyújtása tárgyában létrejött Keretszerzıdés melléklete STABILITÁS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLASZERZİDÉS a... számon befektetési szolgáltatások nyújtása tárgyában létrejött Keretszerzıdés melléklete amely létrejött egyrészrıl a Raiffeisen Bank Zrt. (székhelye: 1054

Részletesebben

0,9 %, min. 7.500,- Ft* 0,75 %, min. 9.000,- Ft* Kiemelten kedvezményes

0,9 %, min. 7.500,- Ft* 0,75 %, min. 9.000,- Ft* Kiemelten kedvezményes Hatályos: 2015. február 02-től Bizományosi ügyletek, tanácsadás jutalékai, díjai letéti követelmények vetítési alap napon túli ügylet napon belüli ügylet Normál 0,9 %, min. 1.000,- Ft 0,3 %, min. 1000,-

Részletesebben

Tisztelt Munkáltató!

Tisztelt Munkáltató! Tisztelt Munkáltató! 1 A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban Pmt.) értelmében Pénztárunk részére kötelező a szerződés

Részletesebben

Kedvezményezett: az, aki a betét tulajdonosának nyilatkozata alapján, valamilyen feltétel teljesülése esetén a betét tulajdonosává válik.

Kedvezményezett: az, aki a betét tulajdonosának nyilatkozata alapján, valamilyen feltétel teljesülése esetén a betét tulajdonosává válik. BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET TAKARÉKSZELVÉNY ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2015.07.23. napjától Jelen általános szerződési feltételek hatálya az Ügyfelek által a Borotai Takarékszövetkezetnél

Részletesebben

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.)

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzata a pénztári letétkezelésről 2014. március 15. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Jelen Üzletszabályzat

Részletesebben

ESETI SZERZŐDÉS COWORKER/SZÉKHELYBÉRLŐ ADATLAP. amely létrejött egyrészről a

ESETI SZERZŐDÉS COWORKER/SZÉKHELYBÉRLŐ ADATLAP. amely létrejött egyrészről a ESETI SZERZŐDÉS COWORKER/SZÉKHELYBÉRLŐ ADATLAP amely létrejött egyrészről a P-55 Ingatlankezelő Kft. (székhely: 1061 Budapest, Paulay Ede utca 55. cégjegyzékszám: 01-09-864927 adószám: 13624138-2-42 képviseli:

Részletesebben

Részvényesi Nyilatkozat

Részvényesi Nyilatkozat Részvényesi Nyilatkozat Kérjük a Részvényeseket, hogy a Részvényesi Nyilatkozatot nyomtatott nagybetűkkel töltsék ki, és minden vonatkozó melléklettel együtt nyújtsák be a Lebonyolítóhoz a Vételi Jog Gyakorlásáról

Részletesebben

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA Érvényes: 2014. július 1. Meghirdetve: 2014. július 1. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napját megelőzően megkötött szerződésekre vonatkoznak. A Hirdetményben feltüntetett kondíciókra

Részletesebben

SZ-21/2012. sz. Hirdetmény. Forint fizetési számlák díjai, jutalékai és egyéb költségei. Hatályos: január.14-től

SZ-21/2012. sz. Hirdetmény. Forint fizetési számlák díjai, jutalékai és egyéb költségei. Hatályos: január.14-től 1. Lakossági forint fizetési számla vezetéshez kapcsolódó díjak és jutalékok Számlavezetési díj (havi) /Zárlati költség/ Internetbanki szolgáltatást igénybevevők részére 2.000 Ft 400 Ft 320 Ft pótlása

Részletesebben

Díjtétel elnevezése Számlanyitási díj

Díjtétel elnevezése Számlanyitási díj A Pénzforgalmi üzletszabályzat 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDICIÓS LISTÁRÓL B) Lakossági kondíciók ELECTRICA számlacsomag 1,2 Hatálybalépés időpontja: 2017. június 6. 1.1 Forint fizetési számla és

Részletesebben

MINTATÁR TARTALOMJEGYZÉKE

MINTATÁR TARTALOMJEGYZÉKE MINTATÁR TARTALOMJEGYZÉKE 1. számú minta - Kézi kitöltésű M (mentes) jelzéssel ellátott Készpénzátutalási megbízás 1/a számú minta - Kézi kitöltésű Készpénzátutalási megbízás 2. számú minta - Gépi kitöltésű

Részletesebben

Az utasítás hatálya. 1. Az utasítás hatálya a Pécsi Tudományegyetem valamennyi, egészségügyi szakellátásban részt vevő szervezeti egységére kiterjed.

Az utasítás hatálya. 1. Az utasítás hatálya a Pécsi Tudományegyetem valamennyi, egészségügyi szakellátásban részt vevő szervezeti egységére kiterjed. 6/2012. sz. Klinikai Főigazgatói Utasítás az 5./2009. sz. Klinikai Főigazgatói Utasítás módosításával egységes szerkezetben a külföldi személyek, illetve egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla és nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámla vezetésére

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla és nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámla vezetésére 1 MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla és nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámla vezetésére amely létrejött egyrészről Neve: Ügyfélazonosító: Születési neve: Anyja neve: Születési

Részletesebben

A köznevelésben tanulók diákigazolványának elektronikus igénylési folyamata

A köznevelésben tanulók diákigazolványának elektronikus igénylési folyamata 1. számú melléklet A köznevelésben tanulók diákigazolványának elektronikus igénylési folyamata IGÉNYLÉS KEZDETE MIRE LESZ SZÜKSÉGED AZ OKMÁNYIRODÁBAN A NEK AZONOSÍTÓ IGÉNYLÉSÉHEZ? NEK AZONOSÍTÓD VAN? Ha

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerzıdési Feltételek 2011. február 15-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerzıdés részét képezı Általános Szerzıdési Feltételeink

Részletesebben

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

I. Számú melléklet. Elfogadó Nyilatkozat

I. Számú melléklet. Elfogadó Nyilatkozat I. Számú melléklet Elfogadó Nyilatkozat a SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Részvénytársaság (8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1.) valamennyi 1.000,- Ft (egyezer forint) névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvényére

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Főiskola

Apor Vilmos Katolikus Főiskola Tisztelt Igazgató Asszony! Tisztelt Igazgató Úr! A főiskola tanterve szerint levelező tagozatos hittanár-nevelő szakos hallgatónk Hittanár-nevelő tanári tanítási gyakorlaton vesz részt, melynek tervezett

Részletesebben

ÜGYFÉL NYILATKOZATA A TÉNYLEGES TULAJDONOSRÓL**

ÜGYFÉL NYILATKOZATA A TÉNYLEGES TULAJDONOSRÓL** Értékpapír-, és ügyfélszámla vezetéséről szóló számlaszerződéshez kapcsolódó azonosítási adatlap JOGI SZEMÉLYEK ÉS JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK RÉSZÉRE Jelen Azonosítási adatlap

Részletesebben

HIRDETMÉNY V ÁLLALKOZÓ I SZÁ M L A V E ZE T É S KONDÍCIÓI

HIRDETMÉNY V ÁLLALKOZÓ I SZÁ M L A V E ZE T É S KONDÍCIÓI I. Számlacsomagok I./1. Üzleti Plusz számlacsomag jogi személyiséggel rendelkező vállalkozások számára Számlacsomag tartalma MC Electronic Business bankkártya + Netbank + SMS Havi egyenlegértesítő díja

Részletesebben

Energetikai auditori szakmai vizsga tájékoztató

Energetikai auditori szakmai vizsga tájékoztató Energetikai auditori szakmai vizsga tájékoztató Tisztelt Jelentkező! Jelen tájékoztatásunkat annak érdekében állítottuk össze, hogy az energetikai auditori szakmai vizsgával összefüggő lényeges információkat

Részletesebben

M A G Y A R B I L I Á R D S Z Ö V E T S É G P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A. Érvényes: 2011. szeptember 9.

M A G Y A R B I L I Á R D S Z Ö V E T S É G P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A. Érvényes: 2011. szeptember 9. M A G Y A R B I L I Á R D S Z Ö V E T S É G P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A Érvényes: 2011. szeptember 9. 1 P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A Magyar Biliárd Szövetség /továbbiakban:mbsz/

Részletesebben

ADATLAP KKV VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE Bt, egyéni vállalkozó

ADATLAP KKV VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE Bt, egyéni vállalkozó CIB Lízing Csoport H-1138 Budapest, Váci út 140. Telefon: (36-1) 485-9861, 485-9863, 485-9739. Telefax: (36-1) 489-6718 BCI Italian Banking Group Registry Code No. 20024 I. ÜGYFÉL INFORMÁCIÓK Cégnév (rövidített

Részletesebben

Számla. Eõry Tibor. Budapest Tófalva utca 8. 1048. Tófalva utca utca 8.

Számla. Eõry Tibor. Budapest Tófalva utca 8. 1048. Tófalva utca utca 8. Számla Vodafone Magyarország zrt. 1096, Lechner Ödön fasor 6. Adószám: 11895927-2-44 Közösségi adószám / EU VAT ID: HU11895927 Bankszámlaszám: 16300000-04009163-90106414 Vodafone Ügyfélszolgálat: 1270

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a MAGYAR KÖZÚTI FUVAROZÓK EGYESÜLETE és az ÁLTALÁNOS KÖZLEKEDÉSI HITELSZÖVETKEZET. által közösen bonyolított hitelkonstrukcióról 1.) Visszaigényelhető ÁFA megelőlegezése Az igénybe vehető összeg

Részletesebben

LAKOSSÁGI FORINT SZÁMLACSOMAGOK

LAKOSSÁGI FORINT SZÁMLACSOMAGOK LAKOSSÁGI FORINT SZÁMLACSOMAGOK 1. IFJÚSÁGI/MIAMANÓ FORINT SZÁMLACSOMAGOK Számlacsomag neve IFJÚSÁGI MiaManó Számlavezetés költségei Számlavezetés díja/hó Törzsbetét 3 60 Csomagváltás Jóváírások (GIRO,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZA ALAPÚ PÉNZFORGALMI FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ. 1/1/b. számú melléklet

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZA ALAPÚ PÉNZFORGALMI FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ. 1/1/b. számú melléklet 1/1/b. számú melléklet ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66., cégjegyzékszáma: 20-02-050059, tevékenységi engedély száma: 256/2000

Részletesebben

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai

ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA. I. Standard értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai Érvényes: 2014. július 1. Meghirdetve: 2014. július 1. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napját megelőzően megkötött szerződésekre vonatkoznak. A Hirdetményben feltüntetett kondíciókra

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről, Név: Smart Track Kft Székhely: Kecel, József Attila u. 2/1 Cégjegyzéket vezető bíróság: Bács-Kiskun Megyei Bíróság Cégbírósága Cégjegyzékszám: 03-09-117427

Részletesebben

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 201. év hó.. napjától 201. év hó napjáig. .. órától..óráig

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 201. év hó.. napjától 201. év hó napjáig. .. órától..óráig EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A NEMZETI SPORTKÖZPONTOK VAGYONKEZELÉSÉBEN, ÜZEMELTETÉSÉBEN VAGY EGYÉB JOGCÍMEN HASZNÁLATÁBAN LÉVŐ RÉVFÜLÖPI VITORLÁSKIKÖTŐ LÉTESÍTMÉNY RENDEZVÉNY CÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉHEZ 1.

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

Értékpapír Kondíciós Lista Érvényes: 2013.09.01-től. I. Standard számla kondíciók

Értékpapír Kondíciós Lista Érvényes: 2013.09.01-től. I. Standard számla kondíciók Értékpapír Kondíciós Lista Érvényes: 2013.09.01-től I. Standard számla kondíciók 1. Értékpapír számlavezetési szolgáltatások díjai Számlanyitás Standard értékpapírszámla és Ügyfélszámla Számlavezetés Standard

Részletesebben

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 2012. év hó.. napjától 2012. év hó napjáig. .. órától..óráig

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 2012. év hó.. napjától 2012. év hó napjáig. .. órától..óráig EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A NEMZETI SPORTKÖZPONTOK VAGYONKEZELÉSÉBEN, ÜZEMELTETÉSÉBEN VAGY EGYÉB JOGCÍMEN HASZNÁLATÁBAN LÉVŐ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI ÁLTALÁNOS OLIMPIAI KÖZPONT DUNAVARSÁNYI EDZŐTÁBOR LÉTESÍTMÉNY

Részletesebben

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.; cg.: 01-17-000381), mint Megbízott

Részletesebben

Á R V E R É S I H I R D E T M É N Y INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE

Á R V E R É S I H I R D E T M É N Y INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE Á R V E R É S I H I R D E T M É N Y INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE A Tiszaújváros Polgármesteri Hivatala értékesítésre meghirdeti az önkormányzat tulajdonában lévő alábbi tehermentes ingatlanokat: Helyrajzi

Részletesebben

MASTERCARD BUSINESS, VISA BUSINESS

MASTERCARD BUSINESS, VISA BUSINESS ÉRVÉNYBEN: 2009. JÚLIUS 3-TŐL CIB Üzleti bankkártyák KONDÍCIÓS LISTA EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS EGYÉNI ÜGYVÉDEK RÉSZÉRE MASTERCARD BUSINESS, VISA BUSINESS Kártyaigénylés feltételei Az igénylő legalább 3 hónapja

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) SEDINA Kft. (cégjegyzékszám: 02-09-071721, székhely: 7623 Pécs, Rákóczi út 10.., levelezési cím: 7623 Pécs, Rákóczi út 10..), mint a(z) Kaposvári Nyomdaipari Szolgáltató Kft.

Részletesebben

Raiffeisen Mobil Banking

Raiffeisen Mobil Banking Raiffeisen Mobil Banking Használati útmutató Magánszemélyeknek 2013. május 1. BEVEZETÉS Kedves Ügyfelünk! Örömmel üdvözöljük Önt a Raiffeisen Mobil Banking felhasználók között. Szolgáltatásunkat azzal

Részletesebben

VITALORG EGÉSZSÉGÜGYI VÁLLALKOZÁSOKAT SZERVEZŐ és SZOLGÁLTATÓ Kft 1131 Budapest, Göncöl u

VITALORG EGÉSZSÉGÜGYI VÁLLALKOZÁSOKAT SZERVEZŐ és SZOLGÁLTATÓ Kft 1131 Budapest, Göncöl u VITALORG EGÉSZSÉGÜGYI VÁLLALKOZÁSOKAT SZERVEZŐ és SZOLGÁLTATÓ Kft 1131 Budapest, Göncöl u. 28-30. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK járóbeteg orvosi szolgáltatás ellátására Jóváhagyva: Budapest, 2016...

Részletesebben

MELLÉKLETEK 1. MELLÉKLET RÉSZVÉNYESI NYILATKOZAT

MELLÉKLETEK 1. MELLÉKLET RÉSZVÉNYESI NYILATKOZAT MELLÉKLETEK 1. MELLÉKLET RÉSZVÉNYESI NYILATKOZAT Kérjük a Részvényeseket, hogy a Részvényesi Nyilatkozatot nyomtatott nagybetűkkel töltsék ki, és minden vonatkozó melléklettel együtt nyújtsák be az Elfogadóhelyen

Részletesebben

Hogyan fizetünk? A készpénz és más eszközök használata

Hogyan fizetünk? A készpénz és más eszközök használata Hogyan fizetünk? A készpénz és más eszközök használata Feladat az osztálynak Párosítsátok az A oszlopban lévı szórészleteket a B oszlopban lévıkkel úgy, hogy értelmes szavakat kapjatok! A oszlop + B oszlop

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi tér 7-8.; cg.: 01-17-000381), mint Megbízott (a

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. - együttesen Felek (külön-külön a Fél) - között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. - együttesen Felek (külön-külön a Fél) - között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS A jelen szerződés létrejött egyrészről: Cégnév: Cardnet Zrt. Székhely: 1135 Budapest; Reitter Ferenc utca 46-48. Cégjegyzékszám: 01-10-042150 Adószám: 10821886-2-41 a továbbiakban:

Részletesebben

KÉRELEM ... Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. helység. nap. kérelmező képviselője aláírása

KÉRELEM ... Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. helység. nap. kérelmező képviselője aláírása KÉRELEM Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és/vagy mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához _ ADATLAP Gazdasági társaság (egyéb

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerzõdés száma :.../... TÁMOGATÁSI (ADOMÁNYOZÁSI) SZERZÕDÉS amely létrejött egyrészrõl a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. V-490/14 ÁTADÁS-ÁTVÉTELI NYILATKOZAT

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. V-490/14 ÁTADÁS-ÁTVÉTELI NYILATKOZAT ÁTADÁS-ÁTVÉTELI NYILATKOZAT 4. A. SZÁMÚ MELLÉKLET : részéről jelen részéről jelen a követelésállományát tartalmazó Oracle adatbázis back up átadása a Megbízott részére A Megbízó és a Megbízott (együttesen

Részletesebben

2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Amely létrejött, egyrészről

2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Amely létrejött, egyrészről 2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Amely létrejött, egyrészről ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. Székhelye: 1055 Budapest, Honvéd utca 20/A Cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-045985

Részletesebben