ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE"

Átírás

1 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Zomba község Önkormányzata Képviselő-testülete május 30-án megtartott nyilvános üléséről.

2 2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Zomba község Önkormányzata Képviselő-testülete /a továbbiakban: Képviselő-testület/ május 30-án órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Az Önkormányzat tanácskozó terme. Jelen vannak: Szűcs Sándor polgármester, Hirnikl György alpolgármester, Neukirchner József, Illés Márton, Tóth Károly képviselők / 5 fő / Dr. Fábián László körjegyző Távolmaradt: Fazekas Ferencné képviselő, aki távolmaradását bejelentette. Pál Gyula bejelentette, hogy munkahelyi elfoglaltsága miatt késve érkezik. Tanácskozási joggal meghívott: Fábián József főigazgató Körzeti Oktatási Nevelési Intézmény Pál Gyuláné tagintézmény-vezető Szűcs Sándor köszönti a megjelenteket, megállapítja az ülés határozatképességét, azt megnyitja. Elmondja, hogy a helyi Óvoda nevelési feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében az Intézmény kezdeményezi TÁMOP /2. Óvodafejlesztés előirányzatra pályázat benyújtását. Javasolja, hogy az 1./ napirendi pont keretében kerüljön sor a pályázati kezdeményezés megvitatására, majd azt kövesse az írásban kiadott napirendi pontok megtárgyalása. Ismerteti a napirendi javaslatot és javasolja elfogadását.

3 3 Napirendi javaslat 1. Elvi állásfoglalás a TÁMOP /2. Óvodafejlesztés előirányzatra pályázat benyújtásáról. 2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Tájékoztató a Szociális bizottság ülésén hozott döntésekről Előadó: Tóth Károly elnök /szóbeli előterjesztés/ 3. Zomba község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2003./V.30./ önkormányzati rendelet módosítása. Dr. Fábián László körjegyző 4. Zomba község Önkormányzata vagyonára és a vagyonkezelés szabályaira vonatkozó rendelet elfogadása. Dr. Fábián László körjegyző 5. Tájékoztató a Zomba Víz Kft évi tevékenységéről. 6. A Sportcsarnok oktatási időn kívüli igénybevételének szabályozása, a vonatkozó szabályzat elfogadása, a bérleti díj megállapítása. 7. A Konyha vállalkozáscélú igénybevételének szabályozása.

4 4 8. Az iskolai étkezde oktatási időn kívüli igénybevételének szabályozása, a vonatkozó szabályzat elfogadása, a bérleti díj megállapítása. 9. Tájékoztató a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás évi működéséről. 10. Tájékoztató a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás évi működéséről. 11. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának 8. sz. módosítása. 12. Zomba község Önkéntes Tűzoltó Egyesületének kérelme helyiség ingyenes használatba adására. /a kérelem csatolva/ 13. Közérdekű bejelentések A Képviselő-testület a napirendi javaslatokat egyhangú szavazással napirendekké emeli. 1./ Napirendi pont: Szűcs Sándor elmondja, hogy a Társadalmi Megújulás Operatív Program Óvodafejlesztés előirányzatára a helyi óvoda tagintézmény vezetője Pál Gyuláné és az Intézményvezető pályázat benyújtását javasolja. Pál Gyuláné elmondja, hogy a pályázat célja az, hogy az óvodák a támogatás segítségével optimális személyi és tárgyi feltételeket tudjanak biztosítani a kisgyermekek számára személyiségük kibontakozásához. A pályázat önerőt nem igényel, a támogatási összeg feladat ellátási helyenként 1-5 millió forint. A fenntartási idő 5 év.

5 Részletesen ismerteti a kezdeményezés szakmai érveit. A képviselők a pályázat benyújtásának előkészítését támogatják. 5 A Képviselő-testület 6 szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot 45/2012./V.30./ Tárgy: Elvi állásfoglalás TÁMOP pályázat benyújtásában. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy Zomba község Önkormányzata pályázatot nyújtson be a TÁMOP /2. Óvodafejlesztés előirányzatra. Felhatalmazza a polgármestert a pályázat előkészítésére és annak döntés céljából a testület elé terjesztésére. Felelős: polgármester Határidő: május / Napirendi pont Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról /szóbeli előterjesztés/ Tájékoztató a Szociális bizottság ülésén hozott döntésekről Előadó: Tóth Károly a Bizottság elnöke /szóbeli előterjesztés/ Szűcs Sándor ismerteti a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. A képviselők a beszámolóban foglaltakkal egyetértenek.

6 6 A Képviselő-testület 6 szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot 46/2012./V.30./ Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok elfogadásáról. A Képviselő-testület a 34/2012 /IV.26./ - 44/2012 /IV.26./ határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja. Tóth Károly ismerteti a Szociális bizottság ülésén hozott döntéseket. A képviselők a tájékoztatást tudomásul veszik. A Képviselő-testület 6 szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot 47/2012./V.30./ Tárgy: Tájékoztató a Szociális bizottság ülésén hozott döntésekről. A Képviselő-testület a tárgybani tájékoztatót tudomásul veszi. 3./ Napirendi pont: Zomba község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2003./V.30./ önkormányzati rendelet módosítása. Dr. Fábián László körjegyző

7 7 Szűcs Sándor ismerteti a rendelet módosításának szabályozási elveit. Hirnikl György javasolja, hogy a 2. pont egészüljön ki azzal a rendelkezéssel, hogy a polgármester részére eljuttatott közérdekű bejelentést vagy javaslatot a polgármesternek lehetőleg mielőbb továbbítania kell formájában a képviselőknek. A javaslattal valamennyien egyetértenek. Dr. Fábián László ismerteti a kiegészítő javaslatot, mely szerint a 2. pont első mondatát az alábbi mondat követi: A polgármester beadványt értesítés vagy formájában mielőbb továbbküldi a képviselőknek. A képviselők a kiegészítéssel és a tervezetben foglaltakkal egyetértenek. Pál Gyula órakor megérkezik az ülésre. A Képviselő-testület 5 szavazattal 0 ellenében 1 tartózkodással elfogadja a 4/2012./VI.15./ önkormányzati rendeletét Zomba község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2003./V.30./ önkormányzati rendelete módosításáról. /A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ 4./ napirendi pont: Zomba község Önkormányzata vagyonára és a vagyonkezelés szabályaira vonatkozó rendelet elfogadása. Dr. Fábián László körjegyző Dr. Fábián László ismerteti a tervezet szabályozási elveit. A cél az volt, hogy egyértelműek legyenek a felelősségi viszonyok. Ennek megjelenítése, hogy a polgármester felelős azért, hogy a község vagyona jó gazda gondosságával legyen kezelve. Az ingatlanvagyon a földhivatali nyilvántartással is egyeztetésre került. Tóth Károly az iskola által használt vagyontárgyak használatáról szól. Álláspontja szerint az állami irányítás bevezetésével egyértelműbbé fog

8 8 válni a használat módja és terjedelme. Valószínűleg erre jogszabályt is alkotnak. Pál Gyula a tormási út állapotára hívja fel a figyelmet. A képviselők kötetlen beszélgetés útján vitatják meg a tormási út helyzetét. A tervezetben foglaltakkal egyetértenek. A Képviselő-testület 6 szavazattal 0 ellenében elfogadja az 5/2012./VI.15./ önkormányzati rendeletét Zomba község Önkormányzata vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól. /A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ 5. Napirendi pont: Tájékoztató a Zomba Víz Kft évi tevékenységéről. Szűcs Sándor röviden ismereti az írásos előterjesztésben foglaltakat. Hirnikl György a Felügyelő bizottság elnökeként részletesen ismerteti a gazdasági társaság tevékenységét. A tevékenységet eredményesnek, hatékonynak és a lakosság által jónak értékeltnek ítéli. Javasolja a tájékoztató elfogadását. A Képviselő-testület 5 szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot 48/2012./V.30./ Tárgy: Tájékoztató a Zomba Víz Kft évi tevékenységéről.

9 9 A Képviselő-testület a tárgybani tájékoztatót jóváhagyólag tudomásul veszi. 6./ Napirendi pont A Sportcsarnok oktatási időn kívüli igénybevételének szabályozása, a vonatkozó szabályzat elfogadása, a bérleti díj megállapítása. Szűcs Sándor ismerteti a szabályzat tartalmát, a szerződés tervezetét és a határozati javaslatot, mely a bérleti díj megállapítására vonatkozik. Tóth Károly javasolja, hogy az igénybevétel idejének szabályozását már a szabályzatban is rögzíteni kellene. Fábián József is egyetért az igénybevétel idejének pontos szabályozásával annál is inkább, mert a feleslegesen igénybevett többletnapok miatt bevételtől eshet el az Önkormányzat. Jó megoldásnak tartaná, ha a bérleti díjba lenne beépítve bizonyos érdekeltségi rendszer a lehető legrövidebb idejű használata. A tárgykörben vita alakul ki, melyet Szűcs Sándor azzal zár le, hogy célszerűnek tartja az igénybevételi időszak szabályozását és a többletnapok igénybevétele esetén díjfizetés megállapítását. A képviselők is egyetértenek a Polgármesterrel. Tóth Károly javasolja, hogy a kiegészítéssel együtt kerüljön ismét kiküldésre az előterjesztés és a következő ülésen kerüljön elfogadásra. A javaslattal a Képviselő-testület egyetért, Szűcs Sándor a határozathozatalt a kiegészítésekkel egységes szerkezetű szabályzat és mellékletei kiküldésének ígéretével elnapolja. 7. Napirendi pont: A Konyha vállalkozáscélú igénybevételének szabályozása.

10 10 Szűcs Sándor ismerteti a szabályzat tartalmát, a szerződés tervezetét és a díjkalkulációkat, mely a szolgáltatási díj megállapítására vonatkozik. A képviselők a javaslattal egyetértenek. A Képviselő-testület 6 szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot 49/2012./V.30./ Tárgy: A Konyha vállalkozáscélú igénybevételének szabályozása. A Képviselő-testület a Konya vállalkozási célú igénybevételére vonatkozó Szabályzatát elfogadja. /A Szabályzat a jegyzőkönyv mellékletét képezi./ 8. Napirendi pont Az iskolai étkezde oktatási időn kívüli igénybevételének szabályozása, a vonatkozó szabályzat elfogadása, a bérleti díj megállapítása. Fábián József felveti, hogy amennyiben nincs személyzet a bérlet tartama alatt, akkor a gyermekétkeztetést nem tudja vállalni, mert annak higiéniás feltételei nem állnak fenn. Azt el tudja fogadni, hogy a többletbevételek érdekében a konyha szolgáltatásának igénybevétele nélkül lehessen az étkezdét kiadni. De a gyermekétkeztetés elsődlegessége és higiéniája miatt konyhai személyzetnek kell lenni a bérlet ideje alatt. Másrészt ez a személy elláthatja a vagyonvédelmi feladatokat is.

11 11 A képviselők egyetértenek a felvetéssel. Neukirchner József felveti, hogy van a községnek elég helyisége, az étkezde használata legyen összekötve a konyha kötelező igénybevételével. Aki ezt nem igényli, az keressen megfelelő helyet a Művelődési ház épületeiben. Ott a bocsrácsos főzésnek is megvannak a feltételei. A képviselők Neukirchner József felvetését is támogatják. Szűcs Sándor összefoglalásként elmondja, hogy az elfogadott felvetéseket beépítik a tervezetekbe, azt ismételten kiküldi a képviselőknek, így a döntést javasolja a júniusi testületi ülésig elnapolni. Szűcs Sándor elmondja, hogy javasolja a tárgyi összefüggés miatt a napirendi pontokat összevontan tárgyalni. A képviselők a javaslattal egyetértenek. 9. Napirendi pont: Tájékoztató a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás évi működéséről. 10. Napirendi pont Tájékoztató a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás évi működéséről. A képviselők a tájékoztatókban foglaltakkal egyetértenek. Szűcs Sándor a napirendi pontok tárgyalását határozat-hozatal nélkül lezárja.

12 napirendi pont: Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának 8. sz. módosítása. Szűcs Sándor ismerteti az írásos előterjesztés lényegi elemeit. A képviselők a javaslattal egyetértenek. A Képviselő-testület 6 szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot 50/2012./V.30./ Tárgy: Társulási megállapodás módosítása. A Képviselő-testület a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 8. sz. módosító javaslatát jóváhagyja. Felhatalmazza a polgármestert a módosító okirat aláírására. Felelős: polgármester Határidő: június Napirendi pont: Zomba község Önkéntes Tűzoltó Egyesületének kérelme helyiség ingyenes használatba adására. /a kérelem csatolva/

13 13 Szűcs Sándor ismerteti a kérelemben foglaltakat. A képviselők egyetértenek azzal, hogy az önkormányzati épületegyüttesben a tűzoltó-szertár melletti helyiséget a Zombai Tűzoltó Egyesület raktár és iroda céljára ingyenesen használatba kapja. A Képviselő-testület 6 szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot 51/2012./V.30./ Tárgy: Zombai Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére helyiség használatának engedélyezése A Képviselő-testület az önkormányzati épületegyüttesben lévő - a tűzoltó-szertár melletti - helyiséget a Zombai Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére raktár és iroda céljára ingyenes használatba adja. Felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó megállapodás aláírására. Felelős: polgármester Határidő: június napirendi pont: Közérdekű bejelentések Szűcs Sándor képviselői indítványokra az alábbi javaslatokat tesz a képviselői alap felhasználása tárgyában.

14 14 Tóth Károly képviselői alapjából támogatásként javasol Ft összeget a Diáksportkör-alap részére, Ft-ot a Zombai Lovas Egyesület részére megállapítani. Hirnikl György képviselői alapjából támogatásként javasol Ft összeget a Lángersport Egyesület részére, Ft-ot a Zombai Lovas Egyesület részére megállapítani. Illés Márton képviselői alapjából támogatásként javasol Ft összeget a Lángersport Egyesület részére, Ft-ot a Zombai Lovas Egyesület részére megállapítani. A képviselők a javaslattal egyetértenek. A Képviselő-testület 6 szavazattal 0 ellenében az alábbi határozatot 52/2012./V.30./ Tárgy: Képviselői alapok terhére támogatások megállapítása. 1. A Képviselő-testület Tóth Károly képviselői alapja terhére a Zombai diáksport alap részére Ft, a Zombai Lovas Egyesület részére Ft támogatást állapít meg. 2. A Képviselő-testület Hirnikl György képviselői alapja terhére a Zombai Langersport Egyesület részére Ft, a Zombai Lovas Egyesület részére Ft támogatást állapit meg. 3. A Képviselő-testület Illés Márton képviselői alapja terhére a Zombai Langersport Egyesület részére Ft, a Zombai Lovas Egyesület részére Ft támogatást állapit meg. Felhatalmazást kap a polgármester a támogatás utalására. Felelős: polgármester Határidő: június 15. Pál Gyula kéri a polgármester intézkedését a Béke utcában a Hosnyánszkiék melletti vízalámosott terület helyreállítására, a nagyobb kár megelőzése érdekében.

15 15 Szűcs Sándor egyetért a felvetéssel, továbbítani fogja a házilagos brigád részére a feladat megoldásának ütemezését. Több tárgy nem lévén, Szűcs Sándor az ülést 21 órakor bezárja. Kmft. Szűcs Sándor polgármester Dr. Fábián László körjegyző

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6. számú jegyzőkönyv. 2011. április 15. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6. számú jegyzőkönyv. 2011. április 15. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6. számú jegyzőkönyv 2011. április 15. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 68/2011./IV.15./kt.határozat: - 2011.április 15-i nyílt ülés napirendjének elfogadása 69/2011./IV.15./kt.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 504-4/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Szentbékkálla

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 25-én megtartott üléséről. Az

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 2009. május 27-én tartott n y í l t üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., Dr. Lelkes Ákos alpolgármester, Bíró Attila,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 9/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 20-án 11.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 23-án (hétfő) 15: 00 órakor tartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2011. december 9-én megtartott üléséről Hozott döntések: 12/2011. (XII.10.) önkormányzati rendelet az önkormányzat ivóvíz-szolgáltatási

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. június 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok rendkívüli együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT-RÓL

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT-RÓL TÖRÖKBÁLINT NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1 7/2003.(III. 24.) RENDELETE A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT-RÓL a módosító 27/2003.(VI.27.), 12/2004.(IV. 16.), 24/2004.(V. 14.), 32/2004.IX.27.), 52/2004.(XII.20.)

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 27-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. március 27.

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 23-án tartott n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen alkotott rendelet száma Tárgya 9/2015. (VI. 24.) 2015. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu 1 JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Napirendi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester Bujtás László képviselő Czigány István képviselő Dömsödi József

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 02-i soron kívüli nyílt üléséről

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 02-i soron kívüli nyílt üléséről Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Ikt. sz.: 13-5/2015 Je gyz őkönyv. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. február 23-án megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület félemeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2015.(I.22.)Kt. határozat Tárgy: 2015. január 22-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirendjavaslatát az alábbiak szerint: Nyílt

Részletesebben

Tar Községi Önkormányzat

Tar Községi Önkormányzat Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Iktatószám: 146-4/2015 Jegyzőkönyvi kivonat Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 15-én megtartott rendkívüli üléséről készült 1. sz.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bak, 2012. október 25-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I.

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 6/2009. (I. 28.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i rendes üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Vál Község Önkormányzat 2015. május 26-i rendes üléséről Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozó terme Jelen vannak: Bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna

Részletesebben

KARDOKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁRCIUS 26. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁRCIUS 26. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁRCIUS 26. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 7/2015. ÖKÜ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2011. J E G Y Z

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 117/2014./XI.26.) Az Önkormányzat 2015 évi belső ellenőrzési terve

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk Zajk, Iskola utca 1. Jelen vannak:

Részletesebben