FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Szociális és Gyámhivatala. Jóváhagyom: Dr. Dorkota Lajos sk. Fejér Megyei Kormányhivatal kormánymegbízott

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Szociális és Gyámhivatala. Jóváhagyom: Dr. Dorkota Lajos sk. Fejér Megyei Kormányhivatal kormánymegbízott"

Átírás

1 FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Szociális és Gyámhivatala Szám: 06/312-2/2011. Jóváhagyom: Dr. Dorkota Lajos sk. Fejér Megyei Kormányhivatal kormánymegbízott Székesfehérvár, április 27. Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala Ügyrendje Székesfehérvár, Piac tér Tel: 22/ Fax: 22/

2 2 A Fejér Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) Szervezeti és Működési Szabályzata alapján a Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala (a továbbiakban: Szociális és Gyámhivatal) ügyrendjét az alábbiakban állapítom meg: I. Általános rendelkezések Az Ügyrend hatálya a Szociális és Gyámhivatal szervezeti egységeire illetve kormánytisztviselőire, ügykezelőire terjed ki. 1. A Szociális és Gyámhivatal elnevezése, elérhetősége Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala Székhely: Székesfehérvár Címe: 8000 Székesfehérvár, Piac tér Levelezési cím: 8002 Székesfehérvár, Pf A Szociális és Gyámhivatal bélyegzője 2.1. A Szociális és Gyámhivatal körbélyegzője középen tartalmazza a Magyar Köztársaság címerét, körben a Szociális és Gyámhivatal elnevezését, székhelyét és a bélyegző sorszámát A Szociális és Gyámhivatal fejbélyegzője téglalap alakú, rajta a Szociális és Gyámhivatal megnevezése és postacíme szerepel A bélyegzők használatára a kiadmányozási jog jogosultja, valamint a hivatalos iratok készítését végző kormánytisztviselő jogosult, vagy akit a Szociális és Gyámhivatal vezetője esetileg erre felhatalmaz A Szociális és Gyámhivatalnál használt bélyegzők lenyomatát, valamint azok sorszámát Kormányhivatal bélyegző-nyilvántartása tartalmazza. II. A Szociális és Gyámhivatal jogállása és képviselete 1. A Szociális és Gyámhivatal a Kormányhivatal szervezetében működő ágazati szakigazgatási szerv. Feladatait a szociális és gyámhivatalok szakmai irányításért felelős miniszter irányításával látja el. 2. A Szociális és Gyámhivatal tekintetében a Kormányhivatalt vezető Kormánymegbízott (a továbbiakban: Kormánymegbízott) gondoskodik a feladat ellátás feltételeiről. 3. A Szociális és Gyámhivatal önállóan gyakorolja a jogszabályokban megállapított hatáskörét. 4. A Szociális és Gyámhivatal nem költségvetési szerv. A Kormányhivatal törzshivatala és a Szociális és Gyámhivatal valamint a Kormányhivatal többi szakigazgatási szerve egy költségvetési szervet alkotnak.

3 3 5. A Szociális és Gyámhivatal illetékessége Fejér megye közigazgatási területére terjed ki. 6. A Szociális és Gyámhivatal általános képviseletét a Szociális és Gyámhivatal Vezetője látja el, de a Szociális és Gyámhivatal kormánytisztviselőjének megbízást adhat a képviselet ellátására. 7. A Szociális és Gyámhivatalt, hivatalvezető címet viselő, főosztályvezető vezetői munkakörrel rendelkező hivatalvezető vezeti. 8. A hivatalvezető feletti munkáltatói jogokat a Kormánymegbízott gyakorolja azzal, hogy annak kinevezéséhez és felmentéséhez a szakmai irányítást ellátó miniszter egyetértése szükséges. 9. A Szociális és Gyámhivatalban szociális és gyámhivatali hatáskörben eljáró kormánytisztviselőkből álló Gyámügyi és Gyermekvédelmi Osztály, valamint Szociális Hatósági és Ellenőrzési Osztály működik. A Gyámügyi és Gyermekvédelmi Osztályt osztályvezetői munkakörrel rendelkező, a Szociális Hatósági és Ellenőrzési Osztályt főosztályvezető-helyettes vezetői munkakörrel rendelkező osztályvezető vezeti. III. A Szociális és Gyámhivatal szervezete, létszáma 1. A Szociális és Gyámhivatal engedélyezett létszáma: 17 fő*. 2. A Szociális és Gyámhivatal szervezetének felépítése - hivatalvezető 1 fő Gyámügyi és Gyermekvédelmi Osztály: 8 fő* - osztályvezető 1 fő - gyámügyi ügyintéző 1 fő - gyermekvédelmi szakreferens 4 fő* - gyermek és ifjúságvédelmi koordinátor 1 fő - ügykezelő 1 fő Szociális Hatósági és Ellenőrzési Osztály: 8* fő - osztályvezető 1 fő - szociális ügyintéző 6 fő* - ügykezelő 1 fő * az engedélyezett létszámból 4 álláshely (osztályonként 2 fő) július 1-ét követően, az új feladat ellátása során realizálódik.

4 4 IV. Szociális és Gyámhivatal működése 1. A Szociális és Gyámhivatal működését a jogszabályok, a közjogi szervezetszabályozó eszközök, a Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzata, s az ehhez kapcsolódó belső szabályzatok, jelen Ügyrend, valamint a felettes vezető utasításai határozzák meg. 2. A vezetők, az ügyintézők, az ügykezelők feladatait a belső szabályzatok, jelen Ügyrend és a munkaköri leírások szabályozzák. 3. A munkaköri leírás a felelősség megállapítására is alkalmas módon tartalmazza a munkakörben ellátandó feladatok jellegét, a tevékenységi kört, a munkakört betöltő alá- és fölérendeltségi viszonyait, a munkáltatói jogkör gyakorlójának megjelölését, a munkakörre vonatkozó sajátos előírásokat és a helyettesítés rendjét. 4. A Gyámügyi és Gyermekvédelmi Osztály valamint a Szociális Hatósági és Ellenőrzési Osztály munkatársai a Szociális és Gyámhivatal feladat- és hatáskörét, a saját munkakörüket és szakterületüket kötelesek önállóan, szakszerűen és törvényesen ellátni, feladatukat elvégezni. Kötelesek továbbá a hozzájuk forduló ügyfelek részére szakszerű, udvarias tájékoztatást, felvilágosítást adni. V. Szociális és Gyámhivatal feladatai, munkamegosztás rendje A Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában, illetve jogszabályokban a Szociális és Gyámhivatal részére megállapított és jelen Ügyrendben részletezett feladat és hatáskörök elosztása az alábbiak szerint történik A Szociális és Gyámhivatal általános feladatai: Ellátja az illetékességi területéhez tartozó települési önkormányzatok jegyzőinek, a városi gyámhivataloknak a szakmai irányítását, felügyeletét, ellenőrzését Az ellenőrzési jogkör gyakorlása érdekében meghatározza az éves munka- és ellenőrzési tervét, az átfogó, illetve a célellenőrzés alá vont szerveket, valamint a célvizsgálat tárgyköreit, s gondoskodik a végrehajtásról Tájékoztatja az ellenőrzési tervről, valamint az ellenőrzések tapasztalatairól a szakmai irányítást ellátó minisztert. A miniszter az ellenőrzési tervben meghatározottakon túl is vizsgálat lefolytatására utasíthatja a hivatalvezetőt Évente beszámoló készítése a Kormánymegbízott részére a Szociális és Gyámhivatal tevékenységéről Az egységes joggyakorlat kialakítása érdekében szakmai anyagokat, módszertani kiadványokat, körleveleket készít. Együttműködik más államigazgatási szervekkel, az illetékes ügyészséggel, rendőrséggel, civil szervezetekkel. Szakmai értekezletet tart a jegyzők, gyámügyi- szociális ügyintézők, gyermekvédelmi, szociális intézményfenntartók, vezetők részére.

5 Feladatkörét érintően véleményezi a jogszabály tervezeteket, illetve javaslatot készít jogszabályok módosítására Részt vesz a Kormányhivatal képzési, továbbképzési feladatainak ellátásában Közreműködik a feladatköréhez kapcsolódóan a Fejér Megyei Államigazgatási Kollégium napirendjének, állásfoglalásainak előkészítésében Gondoskodik a Szociális és Gyámhivatalhoz érkező valamennyi ügyirat érkeztetéséről, iktatásáról, irattározásáról Gyámügyi és Gyermekvédelmi Osztálya által ellátandó gyámügyi és gyermekvédelmi feladatok: A Szociális és Gyámhivatal éves ellenőrzési tervében foglaltak, illetve a szakmai irányítást ellátó miniszter elrendelése szerint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók (intézmények) tevékenységének ellenőrzése, valamint a települési önkormányzatok jegyzői (körjegyzői), a városi gyámhivatalok gyámügyi, gyermekvédelmi hatósági feladatai ellátásának felügyeleti ellenőrzése, az ellenőrzésekről jegyzőkönyv, illetve összefoglaló jelentés készítése, s az ellenőrzések tapasztalatai alapján a szükséges intézkedések, jogszabály módosítási javaslatok elkészítése; A Szociális és Gyámhivatal hatáskörébe utalt gyámügyi és gyermekvédelmi ágazatot érintő első- és másodfokú hatósági döntések előkészítése, közigazgatási perekben alperesi nyilatkozat elkészítése és a perképviselet ellátása, gyámhatósági, gyermekvédelmi ügyekben kizárási ok esetén az eljáró hatóság kijelölésére vonatkozó döntés előkészítése A helyi önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátó rendszerének átalakítására vonatkozó javaslatról vélemény készítése és szükség esetén a javaslatok megváltoztatásának kezdeményezése; A helyi önkormányzatok gyermekvédelmi törvényben meghatározott gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának, valamint az éves átfogó értékelések elkészítésének figyelemmel kísérése, illetve szükség esetén erre vonatkozó javaslatok készítése; A helyi önkormányzatok, illetve a jegyzők (körjegyzők), többcélú kistérségi társulások és más gyermekjóléti gyermekvédelmi intézményt fenntartók kérésére szakmai segítség nyújtása, a feladatkörbe tartozó kérdésekben; A hivatásos gondnoki feladatot ellátó személyek képzésének, illetve évenkénti továbbképzésének szervezése, lebonyolítása; A jogszabályok által elrendelt gyámügyi gyermekvédelmi ágazatot érintő nyilvántartások vezetése;

6 A gyermekjóléti gyermekvédelmi intézményekkel, illetve a gyámhatósági tevékenységgel kapcsolatos éves statisztikai jelentés összeállítsa; A Szociális és Gyámhivatal hatáskörébe utalt, a gyermek-, illetve fiatalkorúak vonatkozásában a bűnelkövetés, illetve bűnismétlés megelőzését célzó feladatok ellátása; Évente a külön jogszabályban előírt határidőre elemzés készítése az illetékességi területen a gyermek-, illetve fiatalkorú bűnelkövetés helyzetéről és a bűnmegelőzési tevékenység értékelése. Ezen elemzés ismertetése céljából egyeztető értekezlet szervezése, s az értekezletről írásos összefoglaló készítése; Az egységes joggyakorlat kialakítása érdekében szakmai anyagokat, módszertani kiadványokat, körleveleket készít elő; A szakmai irányítást ellátó miniszter részére jelentés tájékoztató elkészítése a gyámhatósági és gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményi ellenőrzések tapasztalatairól; Közreműködés a Kormányhivatal képzési továbbképzési feladatainak ellátásában, különösen ágazati képzések, továbbképzések, szakmai napok megtartásában; Jogszabály által a Szociális és Gyámhivatal feladatkörébe utalt gyámügyi, gyermekvédelmi területet érintő feladatok ellátása Szociális Hatósági és Ellenőrzési Osztálya által ellátandó, szociális igazgatással összefüggő feladatok: A Szociális és Gyámhivatal hatáskörébe utalt első- és másodfokú szociális hatósági döntések előkészítése, közigazgatási perekben az alperesi nyilatkozat elkészítése, perképviselet biztosítása különösen: mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeit, aktív korúak ellátását, időskorúak járadékát, ápolási díjat, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot, közgyógyellátást, szociális intézmények működési engedélyezését, szociális foglalkoztatást érintő ügyekben; Szociális hatósági ügyekben kizárási ok esetén az eljáró hatóság kijelölésére vonatkozó döntés előkészítése; A Szociális és Gyámhivatal éves munka- és ellenőrzési tervének előkészítésében való közreműködés; Felügyeleti ellenőrzés ellátása a települési önkormányzatok jegyzői (körjegyzői) szociális hatósági feladatai tekintetében, s az ellenőrzés tapasztalatairól összefoglaló jelentés készítése, illetve a felügyeleti jogkörben hozandó döntés, valamint egyéb intézkedés kezdeményezése; A Szociális és Gyámhivatal éves ellenőrzési tervében foglaltak szerint a szociális intézmények, illetve a szociális foglalkoztatás ellenőrzése, az ellenőrzésekről

7 7 jegyzőkönyv, illetve összefoglaló jelentés készítése, s az ellenőrzések tapasztalatai alapján a szükséges intézkedések, jogszabály módosítási javaslatok tervezetének elkészítése A szociális intézményekkel kapcsolatos éves statisztikai jelentés összeállítása; Jelentés készítése a szociális hatósági, illetve intézmény ellenőrzési tevékenység tapasztalatairól A jogszabályok által elrendelt, a szociális ágazatot érintő nyilvántartások vezetése; A helyi önkormányzatok, illetve a jegyzők (körjegyzők) többcélú kistérségi társulások és más szociális intézményfenntartók kérésére szakmai segítség nyújtása a feladatkörbe tartozó kérdésekben, együttműködés más államigazgatási szervekkel, civil szervezetekkel; Folyamatos figyelemmel kísérése a szociális törvényben meghatározott önkormányzati szociális ellátási kötelezettségek teljesítésének; Közreműködés a Kormányhivatal képzési továbbképzési feladatainak ellátásában, különösen ágazati képzések, továbbképzések, szakmai napok megtartásában; Jogszabály által a Szociális és Gyámhivatal feladatkörébe utalt szociális ágazatot érintő feladat- és hatáskörök ellátása. VI. A Szociális és Gyámhivatal vezetési rendszere, vezetési és foglalkoztatási szintek hivatalvezető gyámügyi és gyermekvédelmi osztályvezető szociális hatósági és ellenőrzési osztályvezető ügyintéző, ügykezelő ügyintéző, ügykezelő 1. A hivatalvezető feladata: 1.1. A jogszabályoknak, a szakmai követelményeknek, a Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában, jelen Ügyrendben, illetve a munkaköri leírásban foglaltaknak megfelelően vezeti a Szociális és Gyámhivatalt Gyakorolja a Szociális és Gyámhivatalhoz címzett hatásköröket, a Szociális és Gyámhivatal nevében a kiadmányozási jogot, amelynek gyakorlását átruházhatja.

8 Gondoskodik a Szociális és Gyámhivatal munkájának szervezéséről, irányításáról, ellenőrzéséről, biztosítja az ügyintézés szakszerűségét, a szakmai követelmények érvényesülését Meghatározza az ügyrendben a jogszabályok, illetve a Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzata kerete között a Szociális és Gyámhivatal szervezeti felépítését és működésének főbb szabályait, a szervezeti egységek feladatkörét, létszámát, a feladatok ellátására vezetői, ügyintézői, ügykezelői munkaköröket Gondoskodik a Szociális és Gyámhivatal éves munka- és ellenőrzési tervének elkészítéséről, és annak az ágazati irányítást ellátó miniszter részére történő megküldéséről. Gondoskodik továbbá a terv végrehajtásáról, valamint évente írásos tájékoztatót készít a Kormánymegbízott részére a Szociális és Gyámhivatal tevékenységéről Évente, illetve a szakmai irányítást, felügyeletet ellátó központi államigazgatási szerv által elrendelt esetekben beszámolót, jelentést készít a munka- és ellenőrzési tervben foglaltak teljesítéséről, valamint a Szociális és Gyámhivatal feladatainak ellátásáról Közreműködik a Szociális és Gyámhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó jogszabálytervezetek szakmai előkészítésében, véleményezésében Szervezi a Szociális és Gyámhivatal szervezeti egységeinek közös feladatellátása érdekében a megfelelő belső koordinációt, a szervezeti egységek együttműködését Gyakorolja a munkáltatói, utasítási, ellenőrzési jogot a Szociális és Gyámhivatal kormánytisztviselő, kormányzati ügykezelői felett, elkészíti a munkaköri leírásokat Szignálja a érkező iratokat, s gondoskodik azok iktatásáról, irattározásáról Közreműködik ágazati képzések, továbbképzések, szakmai napok megtartásában Együttműködik a Kormányhivatal törzshivatalával, annak szervezeti egységeivel, illetve a feladatkörébe tartozó ügyekben a Kormányhivatal más szakigazgatási szerveivel, valamint egyéb társszervekkel Kezdeményezi a Kormánymegbízottnál a munkavégzés tárgyi és személyi feltételei biztosításához szükséges intézkedések megtételét Részt vesz a Fejér Megyei Államigazgatási Kollégium munkájában és a Kormánymegbízott által meghatározottak szerint gondoskodik a megyei államigazgatási kollégium napirendjének, állásfoglalásainak előszítéséről.

9 9 2. Osztályvezető feladata: 2.1. A jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek, a Kormányhivatal Szervezeti és Működéi Szabályzatában, jelen Ügyrendben illetve a munkaköri leírásban foglaltaknak megfelelően végzi feladatait Vezeti az Osztályt A hivatalvezető nevében és megbízásából gyakorolja az átruházott kiadmányozási jogot Ellenőrzi az osztály szervezetébe tartozó ügyintézők által készített, a hivatalvezető által kiadmányozandó iratok, szakmai munkaanyagok tervezetét Meghatározza az osztály ügyintézőinek részletes feladatait, gondoskodik a hivatali fegyelem betartásáról Szervezi és ellenőrzési az osztály kormánytisztviselői tekintetében a feladatok végrehajtását, biztosítja az ügyintézés szakszerűségét, és az ügyintézési határidők betartását Elkészíti a hatósági ellenőrzésekhez az egységes vizsgálati szempontrendszert A ellenőrzések tapasztalatai alapján összefoglaló, elemző anyagot, illetve jogszabály módosítási javaslatot készít Az egységes joggyakorlat kialakítása érdekében szakmai anyagokat, módszertani kiadványokat, körleveleket készít az osztály tevékenységi körébe tartozó első fokú hatóságok, intézmények vezetőinek Előkészíti az osztály feladat körét érintően az éves munka és ellenőrzési tervet Ellátja mindazon feladatok, amelyeket a hivatalvezető állandó vagy eseti jelleggel meghatároz. Az osztályvezető részletes feladatait munkaköri leírása tartalmazza. 3. Az ügyintéző feladata: 3.1. Tevékenységét a jogszabályoknak, szakmai követelményeknek, a jelen Ügyrendben, valamint a munkaköri leírásban foglaltak szerint végzi A Szociális és Gyámhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó ügyeket érdemi döntésre előkészíti, s azt az osztályvezető elé terjeszti Folyamatosan figyelemmel kíséri, és készség szintjén elsajátítja a Szociális és Gyámhivatal feladat- és hatáskörére vonatkozó jogszabályokat, illetve azok változásait.

10 Feladatkörébe tartozóan vezeti a hatósági nyilvántartásokat, s abból statisztikai célra adatszolgáltatási feladatot lát el Feladatkörébe tartozó ügyekben elemző- és értékelő, valamint véleményező tevékenységet lát el Munkaterületén minden ügyintéző felelős az ágazati célkitűzések, a Szociális és Gyámhivatal éves munka- és ellenőrzési tervében meghatározottak teljesítéséért, a határidők betartásáért A munkaköri leírásukban meghatározottak szerint helyettesítik a másik ügyintézőt, annak távolléte esetén. Az ügyintéző részletes feladatait munkaköri leírása tartalmazza. 4. Az ügykezelő feladata: 4.1. Az ügykezelő feladatait a jogszabályoknak, a szakmai követelményeknek, illetve egyéb belső szabályzatban, utasításban, jelen Ügyrendben, valamint a munkaköri leírásban foglaltak szerint végzi Az iratkezelési szabályzatban előírtaknak megfelelően átveszi és iktatja a beérkező és kimenő postai küldeményeket, melyhez szereli az elő- és utóiratokat Az iktatást követően az ügyiratokat az előadói munkakönyvbe bevezeti, és az ügyintézők részére továbbítja Végzi az irattározási feladatokat, és közreműködik az iratok selejtezésében Előkészíti a kimenő iratok elküldését, és azokat a központi postázónak átadja Ellátja a gépelési és egyéb adminisztrációs feladatokat Vezeti a jelenléti ívet, a szabadság-nyilvántartást, ezekről havi jelentést készít Kezeli, őrzi a bélyegzőket Gondoskodik a Szociális és Gyámhivatal feladatkörének ellátásához szükséges nyomtatványok, irodaszerek, technikai eszközök megrendeléséről és pótlásáról Elkészíti a heti gépkocsi-igénylési tervet. Az ügykezelő részletes feladatát munkaköri leírása tartalmazza. VII. Kiadmányozás rendje A kiadmányozási jog az adott ügyben való érdemi döntésre ad felhatalmazást, és magában foglalja a döntés, az érdemi döntés, annak kiadása és az ügyirat irattárba helyezésének jogát. A kiadmányozásra jogosultnak a döntést az előkészítés ellenőrzése után, a rendelkezésre álló

11 11 információk alapján, jogkörében eljárva, a törvényesség betartásával, az előírt határidőn belül kell meghoznia. 1. A hivatalvezető kiadmányozza: 1.1. A szakmai irányítás körébe tartozó iratokat A Szociális és Gyámhivatal éves munka- és ellenőrzési tervét, illetve a Szociális és Gyámhivatal éves tevékenységéről szóló jelentést A központi államigazgatási szervek (minisztériumok, központi hivatalok stb.), állampolgári jogok országgyűlési biztosa részére címzett iratokat A hatósági ügyekben az első- és másodfokú érdemi döntéseket, illetve az eljárást megszüntető, új eljárásra utasító végzéseket, továbbá az ügyintézési határidő meghosszabbításának engedélyezését A települési jegyzők, városi gyámhivatalok körében felmerült eljáró hatóság kijelölési ügyeket A hatósági ellenőrzésekkel kapcsolatos intézkedések megtételét előíró iratokat A hatósági ügyekben a bírósági kereseteket és egyéb bírósági beadványokat (alperesi nyilatkozat, ellenkérelem, előkészítő irat, fellebbezés, felülvizsgálati kérelem, jogutódlás bejelentése stb.) A Szociális és Gyámhivatalt érintő megkeresésekre, panaszokra adott válaszleveleket A Szociális és Gyámhivatal irányítási, felügyeleti, ellenőrzési körébe tartozó szervek részére kiadott körleveleket Statisztikai adatszolgáltatást A szakmai, módszertani kiadványokat. 2. A Gyámügyi és Gyermekvédelmi Osztály vezetője kiadmányozza: 2.1. A gyámügyi és gyermekvédelmi hatósági ügyeken a közbenső intézkedéseket, tájékoztató leveleket, illetve a nem érdemi döntéseket, (végzéseket), kivéve az ügyintézési határidő meghosszabbítását, és a panaszokra adott válaszleveleket A gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményi, valamint a gyámhatósági ellenőrzésekkel kapcsolatos leveleket, kivéve az intézkedések megtételére vonatkozó iratokat A bűnelkövetés illetve bűnismétlés megelőzését célzó feladatok ellátása során keletkezett iratokat A hivatásos gondnokok képzésével, továbbképzésével kapcsolatos leveleket.

12 12 Az osztályvezető távolléte, illetve akadályoztatása esetén a kiadmányozási jogkörébe tartozó ügykörökben a kiadmányozás joga visszaszáll a hivatalvezetőre. A hivatalvezető által kiadmányozandó gyámügyi, gyermekvédelmi ügyekben a tervezeteket az osztályvezető előzetesen ellenjegyzi (szignálja). 3. Szociális Hatósági és Ellenőrzési Osztály vezetője kiadmányozza: 3.1. A szociális igazgatási hatósági ügyekben a közbenső intézkedéseket, illetve a nem érdemi döntéseket (végzéseket), kivéve az ügyintézési határidő meghosszabbítását, és a panaszokra adott válaszleveleket A szociális intézményi, szociális hatósági ellenőrzésekkel kapcsolatos leveleket, kivéve az intézkedések megtételre vonatkozó iratokat. Az osztályvezető távolléte, illetve akadályoztatása esetén a kiadmányozási jogkörébe tartozó ügykörökben a kiadmányozás joga visszaszáll a hivatalvezetőre. A hivatalvezető által kiadmányozandó szociális ügyekben a tervezeteket az osztályvezető előzetesen ellenjegyzi (szignálja). A helyettesi jogkörben gyakorolt kiadmányozási jog nem adható tovább. A határozatnak (végzésnek) egyaránt tartalmaznia kell a hatáskör gyakorlójának nevét, hivatali beosztását, valamint a döntés kiadmányozójának illetőleg a kiadmányozónak a nevét, hivatali beosztását, ha az nem azonos a hatáskör gyakorlójával. Pl.: XY hivatalvezető nevében és megbízásából ZK osztályvezető VIII. Helyettesítés rendje 1. A hivatalvezető helyettesítését tartós távollét vagy akadályoztatása esetén a Szociális Hatósági és Ellenőrzési Osztály vezetője általános helyettesként látja el. 2. A helyettes a hivatalvezető távollétében gyakorolja a kiadmányozási jogot mindazon ügykörökben, amelyekben a kiadmányozási jogot a hivatalvezető nem ruházott át más kormánytisztviselőre. 3. A hivatalvezető illetve az általános helyettes egyidejű távolléte vagy akadályoztatása esetén, a hivatalvezető helyettesítését a Gyámügyi és Gyermekvédelmi Osztály vezetője látja el, akit e minőségében megillet a kiadmányozási jog gyakorlása.

13 13 4. A Gyámügyi és Gyermekvédelmi Osztály vezetőjét illetve Szociális Hatósági és Ellenőrzési Osztály vezetőjét tartós távollét vagy akadályoztatás esetén a munkaköri leírásában megnevezett kormánytisztviselő helyettesíti. 5. Az ügyintézők és az ügykezelők helyettesítését a munkaköri leírásuk tartalmazza. 6. A tartós távollét vagy akadályoztatás megszűnését követően a helyettesítés körében tett intézkedésekről a helyettesítő köteles a helyettesítettet tájékoztatni. IX. Munkáltatói jogok gyakorlásának rendje A hivatalvezető gyakorolja valamennyi munkáltatói jogot a Szociális és Gyámhivatal kormánytisztviselői, kormányzati ügykezelői felett, azzal, hogy a Kormánymegbízott kifogással élhet a Szociális és Gyámhivatal kormánytisztviselőjének kinevezésével szemben. X. A kapcsolattartás rendje 1. A hivatalvezető, illetve a Szociális és Gyámhivatal munkatársai feladat- és hatáskörükhöz igazodóan kapcsolatot tartanak: 1.1. A szakmai irányítást ellátó minisztérium, illetve központi államigazgatási szervek belső szervezeti egységeinek vezetőivel, munkatársaival A Fejér megyében működő helyi önkormányzatok tisztségviselőivel, képviselőivel, a városi gyámhivatalokkal A Szociális és Gyámhivatal tevékenységi körébe tartozó feladat- és hatáskörök még eredményesebb ellátása érdekében a társadalmi és civil szervezetek, egyesületek megyei és helyi szintű vezetőivel, munkatársaival A Szociális és Gyámhivatal tevékenységéhez kapcsolódó szakterületen működő szervek, szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, közoktatási intézmények vezetőivel, munkatársaival, a bűnüldözési és igazságszolgáltatási szervekkel. 2. Sajtóval való kapcsolat A sajtóval való kapcsolat részletes szabályait a Kormányhivatal belső szabályzata tartalmazza, a Szociális és Gyámhivatal ezen szabályzatban foglaltak szerint tart kapcsolatot a sajtóval.

14 14 XI. A Szociális és Gyámhivatal munkarendje és ügyfélfogadási ideje 1.1. A Szociális és Gyámhivatal munkarendje: A munkaidő: hétfőtől csütörtökig 7.30 órától óráig pénteken 7.30 órától óráig A munkaidőn belül a munkavégzés megszakításával órától óráig terjedő időintervallumban napi 30 perc munkaközi szünetet (ebédidő) kell biztosítani. Munkaidőben a munkahelyről eltávozni a hivatali felettes engedélyével lehet Az ügyfélfogadás: A hivatali ügyfélfogadási idő: hétfőtől csütörtökig de órától óráig du órától óráig péntek 8.00 órától óráig A hivatalvezető ügyfélfogadási ideje: szerda: 8.00 órától óráig A hivatalvezető, illetve a Szociális és Gyámhivatal valamennyi kormánytisztviselője az országgyűlési képviselőket, az önkormányzati tisztségviselőket, a jegyzőket, az aljegyzőket, a képviselőket, valamint a Kormányhivatal szakigazgatási szerveinek kormánytisztviselőit soron kívül, illetve előre egyeztetett időpontban fogadják. XII. Egyéb rendelkezések 1.1. Vezetői ellenőrzés A vezetői ellenőrzés az irányító tevékenység része, magában foglalja a Szociális és Gyámhivatal valamennyi munkatársának ellenőrzését. Az egyéni felelősségeket a munkaköri leírások és a belső szabályzatok tartalmazzák. A hivatalvezető illetve az osztályvezetők a feladatok teljesítését a munkafolyamatokba épített ellenőrzésen keresztül és eseti egyéni számonkéréssel kísérik figyelemmel. Az ügyiratok szignálása és a kiadmányozás során a határidők betartása, a törvényesség, szakszerűség és a minőség ellenőrzésre kerül. A vezetői ellenőrzés alkalmával feltárt hibák, hiányosságok megszüntetésére a hivatalvezető illetve az osztályvezetők folyamatosan, esetenként, valamint szükség szerint munkaértekezlet keretében hívja fel a figyelmet.

15 Adatvédelem A Szociális és Gyámhivatal tevékenysége során kezelt személyes adatok védelme valamennyi kormánytisztviselő és ügykezelő feladata. A közérdekű adatok nyilvánosságával összefüggő tevékenység ellátása a munkaköri leírásban erre kijelölt kormánytisztviselő feladata, aki ezen tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései, valamint a Kormányhivatal belső szabályzatában, a munkaköri leírásban meghatározottak szerint köteles ellátni Munkaértekezletek rendje A hivatalvezető a Kormánymegbízott illetve a szakmai irányító szerv vezetője által tartott értekezletet követően a Szociális és Gyámhivatal osztályvezetői részvételével szakigazgatási szerv vezetői értekezletet tart. A vezetői értekezlet célja a kormánymegbízotti, illetve a szakmai irányítói értekezleten elhangzott információk továbbadása, a kölcsönös tájékoztatás az előző értekezlet óta történt jelentős eseményekről, a következő időszakra vonatkozó feladatok egyeztetése, összehangolása, tájékoztatás a végrehajtott feladatokról. Az értekezletről emlékeztetőt kell készíteni, melynek elkészítéséért a Szociális Hatósági és Ellenőrzési Osztály vezetője felelős. Az emlékeztetőt a hivatalvezető hagyja jóvá, s küld meg a kormánymegbízott részére A hivatalvezető szükség szerint a Szociális és Gyámhivatal valamennyi kormánytisztviselője, kormányzati ügykezelője részvételével apparátusi értekezletet tarthat, melynek célja a kölcsönös tájékoztatás, a feladatot megbeszélése, az elvégzett munka értékelése. Az apparátusi értekezletről a emlékezetőt kell készíteni, melynek elkészítéséért Szociális Hatósági és Ellenőrzési Osztály vezetője felelős A Szociális és Gyámhivatalon belül a szakmai feladatellátás, jogalkalmazás összehangolása, a soron következő feladatok meghatározása céljából havonta illetve szükség szerint osztályértekezletet lehet tartani. Az osztályértekezletről az osztály vezetője emlékeztetőt készít. XIII. Záró rendelkezések Jelen Ügyrend április 4. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalának október 29-én kelt Ügyrendje hatályát veszti. Székesfehérvár, március 17. Takács Jánosné dr. sk. hivatalvezető

1. A kormánymegbízott

1. A kormánymegbízott 1. A kormánymegbízott 4. (1) A kormánymegbízott a Kormányhivatal vezetőjeként: a) Vezeti a Kormányhivatalt, gyakorolja annak feladat- és hatásköreit; b) Ellátja a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) 12. c) pontjában

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések A fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2013. (I. 18.) KIM utasítás (a továbbiakban: SzMSz) Mellékletének 30. (4) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Iktatószám:SZ-11B/TO/01324-1/2015. A fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014. (XII. 23.) MVM utasítás (a továbbiakban: SzMSz) 30. (4) bekezdés c) pontjában

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet 1. számú melléklet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1) Az ügyrend célja A Kormánymegbízotti Kabinet feladat- és hatáskörének meghatározása,

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal vezetőjének 2/2009. (I. 19.) számú rendelkezése

A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal vezetőjének 2/2009. (I. 19.) számú rendelkezése A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal vezetőjének 2/2009. (I. 19.) számú rendelkezése a Kiadmányozási és Helyettesítési Szabályzatról 2 A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatalban

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

A Hatósági Főosztályra vonatkozó feladatok

A Hatósági Főosztályra vonatkozó feladatok A Hatósági Főosztályra vonatkozó feladatok A Főosztály általános feladatai tekintetében a) Kodifikációs feladatai tekintetében a hatósági tevékenység tapasztalatai alapján jogszabálymódosító javaslatokat

Részletesebben

Nagykállói Járási Hivatala

Nagykállói Járási Hivatala Nagykállói Járási Hivatala II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok II. 1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok,

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L 2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete Diósjenő Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról, valamint ügyfélfogadásának

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály Cím: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. Telefon: (22) 514-761 Fax: (22) 526-942, 526-905 E-mail: szervezes@fejer.gov.hu

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014.

Részletesebben

A Főosztály dolgozói:

A Főosztály dolgozói: NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOORDINÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY Cím: 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9 Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36 3100 Salgótarján, Pf: 265. Telefon: 06 (32) 620-756

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2005. ( IX. 1.) rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2005. ( IX. 1.) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005. ( IX. 1.) rendelete Kiskunmajsa város Önkormányzatának Képviselő-testülete és Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának megállapításáról,

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. 1. Cím A közigazgatási hivatal jogállása és képviselete

I. Fejezet ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. 1. Cím A közigazgatási hivatal jogállása és képviselete A közigazgatási hivatalról szóló 177/2008. (VII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 11. c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Nyugatdunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal (a továbbiakban:

Részletesebben

24/2008. (HÉ 54.) ÖM utasítás. a Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról

24/2008. (HÉ 54.) ÖM utasítás. a Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról 24/2008. (HÉ 54.) ÖM utasítás a Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról A Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervéről szóló

Részletesebben

KIVONAT. Dorog Város Képviselő-testülete december 19.-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Dorog Város Képviselő-testülete december 19.-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből Dorog Város Jegyzője 2510 DOROG Bécsi u. 71. Pf:43. Tel:(36) 33 431-299 Fax:(36) 33 431-377 1/16/2003. KIVONAT Dorog Város Képviselő-testülete 2003. december 19.-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből 254/A/2003.(XII.19.)

Részletesebben

Az Informatikai Főosztály feladatai

Az Informatikai Főosztály feladatai Az Informatikai Főosztály feladatai 1. Feladat- és hatáskörök A Kormányhivatal SzMSz-ében a Főosztály részére megállapított, jelen Ügyrendben részletezett feladat- és hatáskörök elosztása a következők

Részletesebben

KOORDINÁCIÓS, HUMÁNPOLITIKAI és SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY. 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében:

KOORDINÁCIÓS, HUMÁNPOLITIKAI és SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY. 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében: 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében: a) Ellátja a Megyei Államigazgatási Kollégium működésével kapcsolatos koordinációs és adminisztrációs feladatokat;

Részletesebben

Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE

Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE I. A hivatal szervezete 1.) A hivatalt Kozármisleny Város Polgármestere által határozatlan időre kinevezett jegyző vezeti. 2.) A hivatal személyi állománya:

Részletesebben

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 9/1997.(XII.22.) sz. önkormányzati rendelete

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 9/1997.(XII.22.) sz. önkormányzati rendelete Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 9/1997.(XII.22.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú viziközműből szolgáltatott ivóvíz és a csatornamű használatáért fizetendő díjakról.

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM JOGI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY ÜGYRENDJE

MISKOLCI EGYETEM JOGI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY ÜGYRENDJE MISKOLCI EGYETEM JOGI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Miskolc, 2016 8.8. számú Egyetemi Szabályzat MISKOLCI EGYETEM JOGI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Készült 8 példányban 1. sorszámú, változás átvezetésére

Részletesebben

ELLENŐRIZTE: Weinbergerné dr. Zsirai Erzsébet osztályvezető. HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2012. március 1.

ELLENŐRIZTE: Weinbergerné dr. Zsirai Erzsébet osztályvezető. HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2012. március 1. 1/11 KÉSZÍTETTE: Dr. Tölli Katalin al ELLENŐRIZTE: Weinbergerné dr. Zsirai Erzsébet osztályvezető HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2012. március 1. I. Az osztályon ellátandó feladatokhoz tartozó munkakörök 1. osztályvezető

Részletesebben

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI 1. A körjegyzőség feladata és hatásköre A körjegyzőség számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek a körjegyzőség szervezeti egységei, dolgozói közötti megosztásáról a

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának Szervezeti és Működési Szabályzata Pécs 2007 Preambulum * A Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

Bátai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Bátai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2013.01.23-i ülésére (5. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2013.01.23-i

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

19/2008. (HÉ 54.) ÖM utasítás. a Dél-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról

19/2008. (HÉ 54.) ÖM utasítás. a Dél-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról A jogszabály mai napon hatályos állapota 19/2008. (HÉ 54.) ÖM utasítás a Dél-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról A Kormány általános hatáskörű

Részletesebben

TÓTH LAJOSNÉ szociális és gyámügyi főelőadó munkaköri leírása

TÓTH LAJOSNÉ szociális és gyámügyi főelőadó munkaköri leírása Kardoskút Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Kardoskút Március 15. tér 3. T.: 68-429-000. F.: 68-429-050. TÓTH LAJOSNÉ szociális és gyámügyi főelőadó munkaköri leírása Munkakör megnevezése:

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának feladatai 1.1. Szervezési Osztály 1. A Szervezési Osztály koordinációs feladatai

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM A TANULMÁNYI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Jóváhagyta a Szenátus 6/2016 (II. 10) számú határozatával... Felsmann Tamás általános rektorhelyettes 2016. február 10. 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

BÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

BÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL A BÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1. számú melléklete A H I V A T A L S Z E R V E Z E T I S É M Á J A Báta KÖZSÉG ÖNKORMÁNY- ZATÁNAK KÉPVISELŐ- TESTÜLETE Sárpilis KÖZSÉG ÖNKORMÁNY- ZATÁNAK KÉPVISELŐ-

Részletesebben

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása Előadó: dr. H. Nagy Judit főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 27/2004. (VIII.23.) Kt. számú rendelettel módosított 35/2003. (XI.26.) Kt. számú rendelete a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben Ercsi

Részletesebben

I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. 1. Cím A közigazgatási hivatal jogállása és képviselete

I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. 1. Cím A közigazgatási hivatal jogállása és képviselete 1 A közigazgatási hivatalokról szóló 297/2006. (XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 12. c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal (a továbbiakban:

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal Enyingi Járási Hivatala alaptevékenysége, feladat-és hatásköre

Fejér Megyei Kormányhivatal Enyingi Járási Hivatala alaptevékenysége, feladat-és hatásköre Fejér Megyei Kormányhivatal Enyingi Járási Hivatala alaptevékenysége, feladat-és hatásköre A Fejér Megyei Kormányhivatal Enyingi Járási Hivatal szakigazgatási szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét

Részletesebben

Szabolcs Szatmár Bereg Megyei Kormányhivatal Csengeri Járási Hivatala ÜGYREND

Szabolcs Szatmár Bereg Megyei Kormányhivatal Csengeri Járási Hivatala ÜGYREND B E V E Z E T É S Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. (5) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 13. (5) bekezdésében,

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgálata Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága 7100 Szekszárd, Szent István tér 15-17. Telefon/Fax: (74)510-188. Pf. 217. Ikt.szám:

Részletesebben

SZMSZ 2. sz. függelék. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend)

SZMSZ 2. sz. függelék. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend) A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend) SZMSZ 2. sz. függelék A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1. (6) bekezdés a.) pontja szerint a helyi önkormányzat önállóan

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje Szám: 04-37-21/2009. Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje 2 Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium ÜGYRENDJE I. Általános rendelkezések 1.. A Kollégium megnevezése,

Részletesebben

ORFK Tájékoztató (OT) 2009/8. szám Budapest, március 18. ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK Tájékoztató (OT) 2009/8. szám Budapest, március 18. ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2009/8. szám Budapest, 2009. március 18. Szám: 10012/2009. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 14/2009. (OT 8.) ORFK utasítás a közterületek

Részletesebben

2. A Hivatal szervezeti egységei ügyrendjeit ezen utasítás hatálybalépésétõl számított 30 napon belül készíti el, amelyet a hivatalvezetõ hagy jóvá.

2. A Hivatal szervezeti egységei ügyrendjeit ezen utasítás hatálybalépésétõl számított 30 napon belül készíti el, amelyet a hivatalvezetõ hagy jóvá. 11900 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2010. évi 83. szám A közigazgatási és igazságügyi miniszter 30/2010. (X. 1.) KIM utasítása a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közigazgatási Hivatal Szervezeti és Mûködési

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. március 1., kedd 14. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 13/2011. (III. 1.) KIM utasítás a Nemzeti Államigazgatási Központ Szervezeti

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE

MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE Miskolc, 2016 8.9. számú Egyetemi Szabályzat MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE Készült 8 példányban 1. sorszámú, változás átvezetésére

Részletesebben

Hatályos: A Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség Ügyrendje

Hatályos: A Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség Ügyrendje II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok Szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, Ügyrend: 1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-19/2013. Tárgy: Kiszombori Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Mell.:

Részletesebben

Cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Pf: 95 Telefon: 06 (32) Fax: 06 (32)

Cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Pf: 95 Telefon: 06 (32) Fax: 06 (32) Nógrád Megyei Kormányhivatal Koordinációs és Szervezési Főosztály Cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Pf: 95 Telefon: 06 (32) 620-706 Fax: 06 (32) 620-714 E-mail e-mail

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS A HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI EGYSÉGEI KÖZÖTTI KOMMUNIKÁCIÓS FOLYAMATOK SZABÁLYOZÁSA. Jóváhagyta: 2010.09.30.

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS A HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI EGYSÉGEI KÖZÖTTI KOMMUNIKÁCIÓS FOLYAMATOK SZABÁLYOZÁSA. Jóváhagyta: 2010.09.30. OLDAL: 1. 1. AZ ELJÁRÁS CÉLJA Olyan utasítási környezet létrehozása, mely tartalmazza Polgármesteri Hivatal szervezeti egységein belül a vertikális és horizontális kommunikáció érvényesülését. 2. AZ ELJÁRÁS

Részletesebben

Nemti Község Képviselő-testületétől. társulási megállapodás jóváhagyása HATÁROZAT

Nemti Község Képviselő-testületétől. társulási megállapodás jóváhagyása HATÁROZAT Nemti Község Képviselő-testületétől 94/2012.(XII. 03.) számú Tárgy: Közös Önkormányzati Hivatal társulási megállapodás jóváhagyása HATÁROZAT Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mátraterenyei

Részletesebben

Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatalának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatalának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatalának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 35 (2) bekezdés c) pontja, az államháztartás

Részletesebben

I. A HIVATAL FELADATAI

I. A HIVATAL FELADATAI I. A HIVATAL FELADATAI 1. Az Önkormányzat működésével kapcsolatban 1.1. A Hivatal feladatai az Önkormányzat működésével kapcsolatban: a. ellátja a Képviselő-testület és bizottságai működéséhez szükséges

Részletesebben

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: március 1.

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: március 1. 1/4 KÉSZÍTETTE: Dr. Tölli Katalin al ELLENİRIZTE: Dr. Varga Józsefné osztályvezetı HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 2/4 I. Az osztályon ellátandó feladatokhoz tartozó munkakörök 1. Osztályvezetı

Részletesebben

5/2010. sz. Szabályzat PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK

5/2010. sz. Szabályzat PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK 5/2010. sz. Szabályzat PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta: - Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 158/2010. (VIII. 03) számú határozatával,

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. (5) bekezdésében

Részletesebben

24/2013. (IV. 30.) Kgy. határozat

24/2013. (IV. 30.) Kgy. határozat 23/2013. (IV. 30.) Kgy. határozat Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti eseményekről A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 1. a lejárt határidejű

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre

A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófav favédelmi Igazgatóság A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre Előadó: Heinfarth György tű. alezredes A KÖZBIZTONSÁGI REFERENS

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Előterjesztés 3. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Tárgy: A Társulás által fenntartott Egészségügyi,

Részletesebben

Bátai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (egységes szerkezetben)

Bátai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (egységes szerkezetben) Bátai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (egységes szerkezetben) Báta Község Önkormányzata és Sárpilis Község Önkormányzata Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS. ÖNKORMÁNYZATA HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁGA : 2401. Dunaújváros, Pf.:189. /Fax: (25) 410-819; 410-022 e-mail: tuodujv@vnet.

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS. ÖNKORMÁNYZATA HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁGA : 2401. Dunaújváros, Pf.:189. /Fax: (25) 410-819; 410-022 e-mail: tuodujv@vnet. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁGA : 2401. Dunaújváros, Pf.:189. /Fax: (25) 410-819; 410-022 e-mail: tuodujv@vnet.hu DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

10. (2) A Megyei Közgyűlés egyes hatásköreinek gyakorlását a kizárólagos hatáskörébe tartozók kivételével átruházhatja:

10. (2) A Megyei Közgyűlés egyes hatásköreinek gyakorlását a kizárólagos hatáskörébe tartozók kivételével átruházhatja: A Tolna Megyei Önkormányzat 11/2007. (IV. 19.) önkormányzati rendelete a Tolna megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2003. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról A

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

ORSZÁGOS ETIKAI BIZOTTSÁG UGYRENDJE

ORSZÁGOS ETIKAI BIZOTTSÁG UGYRENDJE MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓI KAMARA 1450 Budapest, Pf.:214. Telefon: 1-323-2070 Fax: 1-323-2079 e-mail: meszk@meszk.hu ORSZÁGOS ETIKAI BIZOTTSÁG UGYRENDJE Az Országos Elnökség 3/2015. (01.22.) sz.

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA 2013. február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Taksony Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 17. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. március 4., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 17. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. március 4., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. március 4., péntek 17. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 21/2011. (III. 4.) KIM utasítás a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szervezeti

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Ügyrendje

Tárnok Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Ügyrendje Tárnok Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Ügyrendje A 2011. évi CLXXXIX. törvény ( továbbiakban: Mötv.) 67. b.) pontjában, a Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatáról számú

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

TEMATIKA alfejezet - A közigazgatás fogalma, feladata 1.2. alfejezet - A közigazgatás rendszere

TEMATIKA alfejezet - A közigazgatás fogalma, feladata 1.2. alfejezet - A közigazgatás rendszere TEMATIKA A ÜGYKEZELŐI ALAPVIZSGA FELKÉSZÍTŐ TANFOLYAMHOZ Helyszín: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal IX. emeleti oktatóterme (9021 Győr, Árpád út 32.) Időpont: 2014. március 26-27. 1. nap (2014.

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK ÉS PANASZOK KEZELÉSÉNEK RENDJÉRŐL

A KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK ÉS PANASZOK KEZELÉSÉNEK RENDJÉRŐL A KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK ÉS PANASZOK KEZELÉSÉNEK RENDJÉRŐL Jászberény Város Jegyzője tekintettel az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 141.

Részletesebben

Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete

Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete Közzétételi lista a 2011. évi CXII. törvény 1. melléklete szerinti adattartalommal. I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat

Részletesebben

1. A Külügyminisztérium szervezeti felelősségi rendszerének alapjai a Külügyminisztérium jogállása, feladat- és hatáskörei

1. A Külügyminisztérium szervezeti felelősségi rendszerének alapjai a Külügyminisztérium jogállása, feladat- és hatáskörei ÁROP 1.1.19-2012-2012-0006 - Stratégiai tervdokumentumok és című projektben vállalt társadalmi fenntarthatósági szempont: A szervezeti felelősségi rendszer bemutatása a Külügyminisztériumban 2013. novemberi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE CÍM: Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztálya ügyrendjének módosításáról Ügyiratszám: Előterjesztő

Részletesebben

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának november 23-i ülésére

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának november 23-i ülésére 2. Előterjesztés Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2015. november 23-i ülésére Tárgy: A Társulás által fenntartott Egészségügyi,

Részletesebben

Módszertani feladatellátás

Módszertani feladatellátás Sidlovics Ferenc Módszertani feladatellátás A korábban kijelölt módszertani intézmények kijelölése 2012. december 31-én megszűnt. 2013. január 1-től a Főigazgatóság látja el az országos szociális, illetve

Részletesebben

A törvényességi felügyelet szabályozása. Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium

A törvényességi felügyelet szabályozása. Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium A törvényességi felügyelet szabályozása és szakmai irányítása Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium I. A törvényességi felügyelet szabályozása A törvényességi felügyelettel kapcsolatos

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület Előterjesztő: Kmetty Károly polgármester

Részletesebben

ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK

ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS 20. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi

Részletesebben

A nemzeti erõforrás miniszter 10/2012. (IV. 25.) NEFMI utasítása az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról

A nemzeti erõforrás miniszter 10/2012. (IV. 25.) NEFMI utasítása az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról 2846 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2012. évi 18. szám A nemzeti erõforrás miniszter 10/2012. (IV. 25.) NEFMI utasítása az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Csemő Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról Csemő Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról Csemő Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 1.. /6/. bek., valamint

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth L. u. 41. Tel.: 20/

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth L. u. 41. Tel.: 20/ Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth L. u. 41. Tel.: 20/20-77-537 e-mail: szoc@pr.hu 2. napirendi pont Ügyszám: 22-105/2013. Előterjesztő: Lovasi Erika jegyző Előkészítette: Lovasi

Részletesebben

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 29/2011. (III. 8.) KIM utasítása a Pest Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 29/2011. (III. 8.) KIM utasítása a Pest Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2011. évi 19. szám 3113 A közigazgatási és igazságügyi miniszter 29/2011. (III. 8.) KIM utasítása a Pest Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról A

Részletesebben

Megállapodás. I. Általános rendelkezések

Megállapodás. I. Általános rendelkezések Megállapodás Körjegyzőség létrehozásáról és fenntartásáról amely létrejött egyrészről Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - képviselő: Nagy György polgármester - (2822. Szomor, Vörörsmarty

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóságon (továbbiakban: Igazgatóság) a közérdekű adatok megismerésére irányuló

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) 84-86.. alapján Torony, Dozmat, Felsőcsatár

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalának Ügyrendje

A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalának Ügyrendje A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalának Ügyrendje A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 75. (1) és (3) bekezdése alapján a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala ügyrendjét, működési rendjét

Részletesebben

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök

A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE. Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök A Magyar Szakképzési Társaság működésének ÜGYRENDJE Az MSZT elnöksége a 2011. 02. 21-i ülésén megtárgyalta. Jóváhagyta: Szenes György elnök I. Az ügyrend célja Az ügyrend célja, hogy meghatározza az alapszabályban

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet a XII-230/5546/2013. sz. határozathoz Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2014. január 1. napjától Záradék: Miskolc Megyei Jogú

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A Hivatal elnevezése, címe, adószáma. (1) A Hivatal megnevezése: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A Hivatal elnevezése, címe, adószáma. (1) A Hivatal megnevezése: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 54/2014 (XII.19) önkormányzati rendelete Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési szabályzatáról -egységes szerkezetben- Az

Részletesebben

Kővágóörsi Közös Hivatal

Kővágóörsi Közös Hivatal Kővágóörsi Közös Hivatal - Szervezeti struktúra A Hivatal létszáma 22 fő, melyből - 1 fő: jegyző - 1 fő aljegyző - 1 fő: igazgatási csoportvezető - 1 fő: szociális és gyermekvédelmi ügyintéző - 2 fő: kereskedelmi

Részletesebben

66/2011. (XI. 25.) KIM utasítás. a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

66/2011. (XI. 25.) KIM utasítás. a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról 66/2011. (XI. 25.) KIM utasítás a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

Részletesebben