Fejér Megyei Kormányhivatal Enyingi Járási Hivatala alaptevékenysége, feladat-és hatásköre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fejér Megyei Kormányhivatal Enyingi Járási Hivatala alaptevékenysége, feladat-és hatásköre"

Átírás

1 Fejér Megyei Kormányhivatal Enyingi Járási Hivatala alaptevékenysége, feladat-és hatásköre A Fejér Megyei Kormányhivatal Enyingi Járási Hivatal szakigazgatási szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2013. (I. 18.) KIM utasítás tartalmazza. A Enyingi Járási Hivatal Törzshivatalának, a Enyingi Járási Hivatal Járási Gyámhivatalának és Járási Munkaügyi Kirendeltségének részletes feladatait a mellékelt ügyrendek tartalmazzák. Mellékletek: Fejér Megyei Kormányhivatal Enyingi Járási Hivatala Törzshivatal Ügyrendje Enyingi Járási Hivatal Járási Gyámhivatal Ügyrendje Enyingi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségének Ügyrendje

2 FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ENYINGI JÁRÁSI HIVATALA 8130 Enying, Szabadság tér 14. Tel.: (22) , Fax: (22) , web:www.kormanyhivatal.hu Szám: FE-03B/IKT/353-1/2013. Fejér Megyei Kormányhivatal Enyingi Járási Hivatal Törzshivatala Ügyrendje Jóváhagyom: Dr. Dorkota Lajos kormánymegbízott Székesfehérvár, 2013.március 18.

3 2 ÜGYREND Fejér Megyei Kormányhivatal Enyingi Járási Hivatal Törzshivatala A fővárosi, megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2013. (I. 18.) KIM utasítás 30. (1) bekezdés b) pontja és a (4) bekezdés b) pontja alapján a Fejér Megyei Kormányhivatal Enyingi Járási Hivatal Törzshivatala (a továbbiakban: járási hivatal) szervezeti egység ügyrendjét (a továbbiakban: ügyrend) az alábbiakban állapítom meg: I. fejezet Általános rendelkezések 1.) Az ügyrend hatálya Az ügyrend hatálya a járási hivatal szervezeti egységeire, kormánytisztviselőire, kormányzati ügykezelőjére (a továbbiakban együtt: munkatársak), továbbá a II. fejezet 13. pontja és 14 pontja, a III. fejezet 3. pontja és 8. pontja, a VIII. fejezet 3. pontja, a X. fejezet 5. pontja, a XI. fejezet 3. pontja, a XII. fejezet 11. pontja tekintetében a járási hivatal szakigazgatási szerveire is kiterjed. 2.) Alapadatok 1. Hivatalos megnevezés: Fejér Megyei Kormányhivatal Enyingi Járási Hivatala 2. Székhelye és címe: 8130 Enying, Szabadság tér Levelezési címe: 8130 Enying, Szabadság tér Telefon: +36 (22) Fax: +36 (22) Törzshivatali telephely:8130 Enying, Szabadság tér 16/A. Okmányirodai Osztály 8. Telefon:+36 (22) ) A járási hivatal bélyegzője Fejér Megyei Kormányhivatal Enyingi Járási Hivatala feliratú körbélyegző, középen címerrel. II. fejezet A járási hivatal jogállása és képviselete 1. A járási hivatal a Fejér Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) szervezetében működik, annak kirendeltsége. Feladatait a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 3. -ában meghatározott szakmai irányítás mellett látja el.

4 3 2. A járási hivatal tekintetében a Kormányhivatalt vezető Kormánymegbízott (a továbbiakban: Kormánymegbízott) gondoskodik a feladatellátás feltételeitől. 3. A járási hivatal önállóan gyakorolja a jogszabályokban megállapított hatáskörét. 4. A járási hivatal közreműködik a Kormányhivatalnak a kormányzati célkitűzések területi megvalósításával összefüggő feladatainak ellátásában. Ennek keretében a járási hivatal a Kormánymegbízott által meghatározottak szerint koordinációs, ellenőrzési, informatikai és képzési tevékenységet, valamint a szakigazgatási szervek működtetésével összefüggő egyéb jogszabályban meghatározott funkcionális feladatokat láthat el. 5. A Kormányhivatal törzshivatala, valamint szakigazgatási szervei és a járási hivatalok egy költségvetési szervet alkotnak. 6. A járási hivatal illetékessége Enying, Dég, Lajoskomárom, Mezőkomárom, Szabadhidvég települések közigazgatási területére terjed ki. 7. A járási hivatalt a hivatalvezető vezetői munkakörrel, főosztályvezetői besorolással rendelkező kormánytisztviselő (a továbbiakban: hivatalvezető) vezeti. 8. A járási hivatal munkatársai feletti munkáltatói jogokat a hivatalvezető gyakorolja. 9. A járási hivatal általános képviseletét a hivatalvezető látja el, de akadályoztatása esetén megbízást adhat a hivatalvezető-helyettesnek a képviselet ellátására. 10. A járási hivatal képviseletének formái: a személyes, amelyen a személyes megjelenést, illetve a távbeszélőn, valamint a számítógépes hálózaton, interneten keresztül történő kapcsolatfelvételt kell érteni, továbbá az írásos, amin az iratanyagok aláírási jogának gyakorlását kell érteni. 11. A hivatalvezető a személyén keresztül közvetlenül gyakorolja a képviseleti jogot a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben a) a kormányhivatal vezetőivel, b) a szakmai irányítást és felügyeletet gyakorló minisztérium szakmai vezetőivel, c) a nem minisztériumi formában működő központi államigazgatási szervek szakmai vezető munkatársaival, d) a fejér megyei államigazgatási és önkormányzati szervek vezetőivel és munkatársaival. 12. A járási hivatal szervezeti egységeinek vezetői képviseletre jogosultak mindazon szakmai kérdésekben, amelyek az általuk vezetett szervezeti egységeknek a) a felügyeletet gyakorló központi államigazgatási szervek szakmai irányításához kötődnek, b) a tevékenységi területükön működő intézményekkel, szakmai szervezetekkel kapcsolatosan kerülnek a közös vagy a kapcsolódó munkavégzési folyamatba. 13. A hivatalvezető távollétében a hivatalvezető-helyettes, a szakigazgatási szerv vezető távollétében a helyettesítésére kijelölt munkatárs jogosult a képviseletre mindazon esetben, amelyek a hivatalvezető, illetve a szakigazgatási szerv vezető képviseleti jogkörébe tartoznak. 14. A hivatalvezető és a - hivatalvezető engedélyével - a szakigazgatási szerv vezetője feladatkörében közvetlenül nyilatkozathat a médiának, de ez irányú sajtómegkeresésről előzetesen, - ha idő hiányában erre nincs mód - utólagosan tájékoztatja a Kormánymegbízottat.

5 4 III. fejezet A járási hivatal irányítása, felügyelete, vezetése 1. A járási hivatal hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyek tekintetében az irányítási és felügyeleti jogokat a Kormánymegbízott, az Okmányirodai Osztály által ellátott feladatok tekintetében a KEKKH vezetője gyakorolja. 2. A járási hivatal szociális feladatkörei szakmai irányítását, e körben a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzést a Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala gyakorolja. 3. A járási hivatal szakigazgatási szervei hatáskörébe tartozó államigazgatási feladatok tekintetében a szakmai irányításra a Kormányhivatal szakigazgatási szervének vezetője jogosult, aki a járási szakigazgatási szervek feladatkörébe tartozó támogatások és ellátások felhasználásának, valamint a szolgáltatások nyújtása szabályszerűségének ellenőrzését és hatékonysági vizsgálatát is végzi. 4. A járási hivatal szervezeti egységeinek vezetői: a hivatalvezető, a hivatalvezető-helyettes, osztályvezető. 5. A vezetői munkakört betöltő kormánytisztviselők általános feladata az irányított szervezeti egység munkájának megszervezése, a munkatársak tevékenységének irányítása és ellenőrzése, a szakmai munkafeltételek biztosítása. 6. A hivatalvezető a Kormánymegbízott szakmai irányítása mellett a) vezeti a járási hivatalt, b) gyakorolja a járás hivatal jogszabályban meghatározott feladatait és hatásköreit, c) biztosítja a járási hivatal szakigazgatási szervei feladatellátását, d) gondoskodik a Kormánymegbízott által meghatározott belső szabályzatok elkészítéséről, e) ellátja a járási hivatal üzemeltetésével összefüggő operatív napi feladatokat, f) kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi feltételeinek biztosításához szükséges intézkedések megtételét, g) beszámolókat, tájékoztatásokat készít, adatot szolgáltat, h) ellátja a Kormányhivatali SZMSZ-ében, Közszolgálati Szabályzatában, továbbá a közjogi szervezetszabályozó eszközökben megjelölt feladatokat. 7. A hivatalvezető-helyettes a) vezeti a járási hivatalvezető irányítása mellett a Hatósági Osztályt, b) a hivatalvezető távolléte vagy tartós akadályoztatása esetén helyettesíti a hivatalvezetőt, annak jogkörében eljár, c) közreműködik az értekezletek összehívásában, előkészítésében és gondoskodik azok emlékeztetőinek elkészítéséről, d) ellátja mindazokat az ügyeket, amelyeket a hivatalvezető eseti vagy állandó jelleggel hatáskörébe utal. 8. A járási szakigazgatási szerv vezetője a jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően a) elkészíti a szakigazgatási szerv munkatársainak a munkaköri leírását, b) szervezi és ellenőrzi a szakigazgatási szerv feladatainak végrehajtását, c) gondoskodik az ügyintézés szakszerűségéről, d) kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei biztosításához szükséges intézkedések megtételét, e) beszámolót, jelentéseket készít, tájékoztatást ad, adatot szolgáltat.

6 5 IV. fejezet A járási hivatal létszáma és szervezete 1.) A járási hivatal engedélyezett létszáma: 14 fő 2.) A járási hivatal szervezetének felépítése: Hivatalvezető 1 fő Hivatalvezető-helyettes ellátja a hatósági osztály vezetésével kapcsolatos teendőket 1 fő Hatósági Osztály szociális és igazgatási ügyintéző: szabálysértési ügyintéző: titkársági ügyintéző: ügykezelő: Okmányirodai Osztály: osztályvezető: ügyintéző: 6 fő 3 fő 1 fő 1 fő 1 fő 6 fő 1 fő 5 fő V. fejezet A járási hivatal működési rendje 1. A járási hivatal működését a jogszabályok, a közjogi szervezetszabályozó eszközök, a Kormányhivatal SZMSZ-e, belső szabályzatok, utasítások, jelen ügyrend, valamint a felettes vezető utasításai határozzák meg. 2. A munkatársak feladatait a Kormányhivatal SZMSZ-én túl egyéb belső szabályzatok, jelen ügyrend és a munkaköri leírások szabályozzák. 3. A munkaköri leírás a felelősség megállapítására is alkalmas módon tartalmazza a munkakörben ellátandó feladatok jellegét, a tevékenységi kört, a munkakört betöltő aláés fölérendeltségi viszonyait, a munkáltatói jogkör gyakorlójának megjelölését, a munkakörre vonatkozó sajátos előírásokat és a helyettesítés rendjét. 4. A járási hivatal munkatársai a jogszabályokban, illetve a munkaköri leírásban rögzített feladat- és hatáskörüket, a saját munkakörüket és szakterületüket illetően kötelesek önállóan, szakszerűen és törvényesen ellátni, feladatukat elvégezni. Kötelesek továbbá a hozzájuk forduló ügyfelek részére szakszerű, udvarias tájékoztatást, felvilágosítást adni.

7 6 VI. fejezet A járási hivatal feladatai, munkamegosztási rendje 1.) Okmányirodai Osztály Főbb feladatai: a) ügyfélkapu létesítése és regisztrálás fogadása, b) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvényben, valamint az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatok, személyi adat- és lakcímnyilvántartás, közokirat kiadás, adatátvezetés, adateltérések okainak tisztázása, c) a külföldre utazásról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott útlevél-igazgatási feladatok, d) személyigazolvány igényléssel kapcsolatos feladatok, e) mozgásában korlátozottak parkolási igazolványával kapcsolatos feladatok, f) a közúti közlekedésről szóló törvényben, a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott közlekedésigazgatási feladatok, közlekedési okmányok, vezetői engedélyek kiadásával és pótlásával összefüggő feladatok, g) az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvényben, valamint az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatok, egyéni vállalkozási tevékenység engedélyezése, szüneteltetése, megszüntetése, h) Nemzeti Egységes Kártya előállításával kapcsolatos feladatok, i) menekült, letelepedett, hazatelepült, és magyar állampolgárságot szerzett személyek személyazonosító jellel való ellátása, j) a népszámlálással, a választásokkal, a helyi népszavazással összefüggő feladatok, k) az illetékekről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott pénzügyi igazgatási feladatok, l) a hatósági illeték beszedése nem elektronikus úton kezdeményezett eljárásban, m) az adóhatósághoz adatszolgáltatás, bevallás teljesítése, n) a jogszabály által a járási hivatal szervezeti egységeként működő okmányirodához telepített egyéb feladatok. 2.) Hatósági Osztály - ellátja azokat az általános államigazgatási hatásköröket, továbbá egyes ágazati hatósági jogköröket, amelyek nem tartoznak az Okmányirodai Osztály feladat- és hatáskörébe, így különösen: 2.1 Szociális törvénnyel kapcsolatos feladatok: a) ápolási díjra való jogosultság (súlyosan fogyatékos, tartósan beteg 18 év alatti személy ápolását végző, valamint fokozott ápolást igénylő súlyos fogyatékos személy ápolása) megállapításával, megszüntetésével kapcsolatos feladatok, b) egészségügyi szolgáltatásra, időskorúak járadékára való jogosultság megállapításával, megszüntetésével kapcsolatos feladatok, c) közgyógyellátás megállapításával, megszüntetésével kapcsolatos feladatok, d) hadigondozottak ellátásával összefüggő feladatok. 2.2 Környezetvédelmi hatáskörében nádaratáshoz, nádégetéshez szükséges engedély kiadása nem természetvédelmi területen.

8 7 2.3 Vízügyi hatáskörében vízgazdálkodási feladatok ellátásához szükséges alapadatok szolgáltatása az illetékes vízügyi hatóságnak. 2.4 Állatvédelmi hatáskörében intézkedés kezdeményezése az állat kíméletére és az állatkínzás tilalmára vonatkozó rendelkezések megsértése esetén. Továbbá az állatvédelem területén: a) engedélyezi az állatpanzió és állatmenhely létesítését és ellátja a szolgáltatás felügyeletét, b) állandó menazséria létesítésének, működésének engedélyezése, ellenőrzése, a szükséges intézkedések meghozatala, c) jogszabályi feltételek teljesítése esetén az ideiglenes menazséria úti napló kiadása, d) az ideiglenes menazséria működésének ellenőrzése, szükséges intézkedések meghozatala, e) kezdeményezi a természetvédelmi hatóságnál a természetvédelmi oltalom alatt álló, illetve nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó állat esetén az állat tartásának korlátozását, illetve megtiltását. 2.5 Temetkezési szolgáltatási tevékenységek engedélyezése, valamint a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának felügyelete. 2.6 A menekült, oltalmazott, menedékes személyek jogszabályban meghatározott ellátása és támogatása, ezen belül beiskolázási támogatás, letelepedéshez nyújtott egyszeri támogatás, rendszeres létfenntartási támogatás, lakhatási támogatás megállapítása: a) a menekültek és oltalmazottak lakáscélú támogatásával összefüggésben a támogatásra szerződés megkötésének előkészítése, gondoskodás a támogatás folyósításáról, visszatéríttetéséről, továbbá intézkedés az ingatlanra jelzálogjog bejegyzéséről, b) a menekültügyi hatóság megkeresésére ügygondnok kirendeléséről intézkedik. 2.7 Közüzemi szolgáltatókkal kapcsolatos teendők ellátásában: a) földgázelosztó kezdeményezésére a fogyasztásmérő berendezés leolvasásának, ellenőrzésének, cseréjének, a földgázelosztási szolgáltatásból történő felfüggesztéshez szükséges intézkedéseknek, vagy a felhasználói berendezés ellenőrzésének a tűrésére és együttműködésre vonatkozó kötelezettség megállapítása, b) villamos energia elosztó kezdeményezésére a fogyasztásmérő leolvasásának, ellenőrzésének vagy cseréjének, az ellátásból történő kikapcsolásnak vagy a felhasználói berendezés ellenőrzésének tűrésére, és ennek érdekében az elosztóval történő együttműködésre vonatkozó kötelezettség megállapítása, c) a közegészségügyi és a környezetvédelmi és a vízgazdálkodási jogszabályok megsértése esetén az ingatlanok bekötését a tulajdonos költségére történő elrendelése, d) közműves ivóvíz- és szennyvízelvezető hálózat használatával kapcsolatban a fogyasztó kötelezése a szolgáltató hozzájárulása nélkül végzett bekötés, a bekötéssel összefüggő építmény, berendezés, felszerelés elbontására, illetőleg leszerelésére, ha a berendezés műszaki szempontból megfelel átalakítására, a szolgáltatói hozzájárulás utólagos megszerzésére. 2.8 Ingatlanfelügyeleti hatósági jogkör: üzletszerű társasház-kezelői és ingatlankezelői tevékenység tekintetében. 2.9 Mozgáskorlátozott személyek lakáscélú akadálymentesítési támogatásához szükséges előzetes vizsgálat.

9 Szabálysértési ügyintézéssel kapcsolatban ellátja a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló évi II. törvényben meghatározott feladatokat A védelmi igazgatási feladatok körében: a) az illetékességi területén irányítja és összehangolja a honvédelmi felkészítés és a katasztrófák elleni védekezés helyi feladatainak végrehajtását, b) béke, rendkívüli állapot, szükségállapot, megelőző védelmi helyzet és váratlan támadás idején szervezi és összehangolja a lakosság polgári védelmével és ellátásával kapcsolatos feladatokat, c) közreműködik a különleges jogrendben hozott rendkívüli intézkedésekből fakadó feladatok végrehajtásában, d) a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatokat, e) az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatokat, f) a katasztrófavédelmi operatív feladatok ellátásához a hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szerve közreműködésével a célnak megfelelően kialakított és felszerelt, folyamatosan üzemképes állapotban tartott vezetési pontot tart fenn Az oktatással kapcsolatos feladatok körében ellátja: a) a nemzeti köznevelésről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatokat, b) a közoktatásról szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatokat, c) a szakképzésről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatokat. Ezen belül: ca) rendkívüli szünet elrendelésével kapcsolatos feladatok, cb) gondoskodik a tankötelesek nyilvántartásáról, a nyilvántartásból rendszeresen adatot közöl az állami intézményfenntartó központ, és a tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője számára, cc) elrendeli és felügyeli a tankötelezettség teljesítését, a szakértői vizsgálatokon való megjelenést, továbbá a szakértői vélemény alapján a megfelelő nevelési-oktatási intézménybe történő beíratást, cd) a gyermek, tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes kerületi hivatal ellátja a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása esetén a törvény vagy kormányrendelet által feladat- és hatáskörébe utalt feladatokat, ce) az állami intézményfenntartó központ útján a tanköteles gyermekekről vezetett nyilvántartást megküldi a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes általános iskolának, cg) érettségi vizsga szervezésével kapcsolatos egyes feladatok Titkársági feladatok: a) ügyiratkezelés, irattározás, iratvédelem megszervezése és működőképességének biztosítása,

10 9 b) a járási hivatalba érkező és onnan továbbított hivatalos iratok érkeztetése, kezelése, c) az ügyiratok útjának, fellelhetőségének pontos nyilvántartása, d) járási hivatal és a járási gyámhivatal postájának feladása, feladójegyzék vezetése és nyilvántartása, e) az ingyenes használatra átvett vagyontárgyakról nyilvántartás vezetése, f) az irodaszerek megrendelése és az irodaszerek leszállításának ellenőrzése, g) háttér anyagok összeállítása a járási hivatal vezetőjének, levelezés, elektronikus levelezés lebonyolítása, h) Helyi Védelmi Bizottság tevékenységének szervezési és adminisztratív támogatása, i) szabadság nyilvántartás vezetése, az azzal kapcsolatos jelentési kötelezettség, j) jelenléti ív vezetése, k) kezeli, őrzi és nyilvántartja a bélyegzőket, a selejtezett bélyegzőket, l) egyéb adatszolgáltatás, m) fogadja a telefonhívásokat, üzeneteket továbbítja, n) folyamatosan figyeli a hivatal elektronikus levelezéseit, azt az illetékesek felé továbbítja, o) az azonnali intézkedést igénylő ügyekben a hivatalvezetővel történt egyeztetést követően intézkedik, p) a személyügyi iratok zártan történő gyűjtése és továbbítása a Kormányhivatal felé, q) közreműködik a Kormányhivatal igényei szerint a képzési feladatok ellátásában Az ügykezelő feladatai: a) az iratkezelési szabályzatban előírtaknak megfelelően átveszi és iktatja a postán vagy egyéb úton érkezett küldeményeket, fogadja a telefonhívásokat, b) iktatást követően az ügyiratokat az előadói munkakönyvbe bevezeti és az ügyintézők részére továbbítja, c) szereli az elő- és utóiratokat, d) elküldésre előkészíti az iratokat, és azokat átadja postázásra, e) vezeti a postanyilvántartó ívet, f) nyilvántartja az ügyintézőknél lévő iratokat, g) irattárba helyezi az elintézett ügyek iratait, h) közreműködik az iratok selejtezésében, i) a kormányhivatal pénzügyi főosztályát tájékoztatja a havi postaköltségről, j) a költségekkel kapcsolatosan adategyeztetést végez. 3.) Szakigazgatási szervek 1. Fejér Megyei Kormányhivatal Enyingi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala a járási gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok ellátására. 2. Fejér Megyei Kormányhivatal Enyingi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége - a foglalkoztatási, munkaerő piaci feladatok ellátására. A szakigazgatási szervek külön ügyrenddel rendelkező szervezeti egységek.

11 10 VII. fejezet A vezetők és munkatársak jogai és kötelezettségei 1. A járási hivatal vezetői és ügyintézői kormányzati szolgálati jogviszonyban, ügykezelője kormányzati ügykezelői jogviszonyban állnak. 2. A vezetők és a munkatársak alapvető kötelezettségei: a) a feladataikat meghatározó jogszabályok ismerete és azok végrehajtása a köz érdekében, a hivatásetikai elveknek megfelelően, az elvárható szakértelemmel és gondossággal, b) a vezetői utasításban meghatározott és a munkaköri leírásban rögzített munkafeladatok ellátása, az ügyrendben rögzített magatartási szabályok betartása, c) a szakterületükre vonatkozó célkitűzések megvalósítása, d) a munkarend és a munkafegyelem betartása, e) a munkavégzéshez szükséges korszerű ismeretek elsajátítása, a szaktudás fejlesztése, f) a szolgálati és hivatali titok megtartása, a minősített adatok védelme, g) a munkavégzést akadályozó körülmények elhárításának kezdeményezése, illetve vezetői intézkedés megtétele, h) a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályok betartása, i) a járási hivatali ügysegéd foglalkoztatása esetén az adott település állampolgári igényeket kielégítő közigazgatási szolgáltatások teljesítése. 3. A járási hivatal munkatársait megilleti az a jog, hogy a) tájékozódjanak a járási hivatal egészét, a saját szervezeti egységüket és a személyes munkájukat érintő legfontosabb hivatali elgondolásokról, tervekről és tervezett intézkedésekről, b) kezdeményezési, javaslattételi, véleményezési jogukkal éljenek a munkával összefüggő feladatok megoldása színvonalának emelésére, c) az egészséges, biztonságos és szakszerű munkavégzés feltételeit számukra biztosítsák, d) munkájuk értékelését, minősítését megismerjék, vezetőjüktől az értékítélet alapjairól indokolást kapjanak, e) a munkakörükben előírt szakmai képzésben, továbbképzésben vegyenek részt. VIII. fejezet A Kiadmányozás rendje 1. A kiadmányozási jog jogosultja a hatáskörébe tartozó ügyekben a kiadmányozás jogát a járási hivatal kormánytisztviselői jogviszonyban álló személyre - jelen ügyrendben - részben vagy egészben átruházhatja, az átruházott kiadmányozási jogot visszavonhatja. Az átruházott kiadmányozási jog tovább nem delegálható. Az átruházás nem érinti a hatáskör jogosultjának személyét és felelősségét. 2. A kiadmányozási jog az adott ügyben való érdemi döntésre ad felhatalmazást, és magában foglalja a döntés, az érdemi döntés, annak kiadása és az ügyirat irattárba helyezésének jogát.

12 11 A kiadmányozásra jogosultnak a döntést az előkészítés ellenőrzése után, a rendelkezésre álló információk alapján, jogkörében eljárva, a törvényesség betartásával, az előírt határidőn belül kell meghoznia. 3. A járási hivatalban a Kormányhivatal SZMSZ-ére is figyelemmel a kiadmányozási jog gyakorlásának szabályai: a) a hivatalvezető hatáskörébe tartozó ügyekben a hivatalvezető, a szakigazgatási szerv hatáskörét képező ügyekben a szakigazgatási szerv vezetője, b) a hivatalvezető-helyettes kiadmányozza a vezetése alatt álló szervezeti egység feladatkörébe tartozó ügyekben keletkezett iratokat, c) a közbenső (eljárási) intézkedést az ügyintéző kiadmányozhatja, ha erre vezetője feljogosította, azonban felelős intézkedésének szakszerűségéért és célszerűségéért, valamint az ügyintézési határidő betartásáért. 3.1 A hivatalvezető jogosult kiadmányozni feladatkörében különösen: a) a járási hivatal feladat- és hatáskör ellátása során keletkezett valamennyi iratot, b) a különböző államigazgatási, önkormányzati szervekkel folytatott hivatalos levelezéseket, tájékoztatásokat, adatszolgáltatásokat, c) a szervezet egészét érintően készített jelentéseket, beszámolókat, szabályzatokat, d) a járási hivatalt érintő utasításokat, körleveleket, e) a felettes szerv részére készülő jelentéseket, beszámolókat, terveket, tájékoztatókat, f) a jogszabálytervezetekről, előterjesztésekről a felettes szervnek készített véleményeket, g) közérdekű bejelentésekre, javaslatokra, panaszokra adott érdemi válaszokat, h) a járási hivatal belső működésével összefüggő intézkedéseket. 3.2 A hivatalvezető távollétében a hatáskörébe tartozó ügyekben - annak nevében és megbízásából a hivatalvezető - helyettes jogosult kiadmányozni. Ez nem érinti az egyes jelentősebb személyzeti ügyekre (kinevezés, felmentés, munkaviszony létesítése vagy megszüntetése, fegyelmi határozat aláírása) vonatkozó aláírási jogosultságot. 4. Okmányirodai Osztály 4.1 Az osztályvezető jogosult a hivatalvezető nevében és megbízásából kiadmányozni a vezetése alatt álló szervezeti egység ügykörébe tartozó ügyekben keletkezett valamennyi iratot. 4.2 Az ügyintéző jogosult a hivatalvezető nevében és megbízásából kiadmányozni: a) hatósági bizonyítvány kiállítása, b) jármű forgalomból kérelemre történő ideiglenes és végleges kivonása, c) KEK KH-ból adat igénylés, d) egyedi és csoportos adatszolgáltatás, e) vállalkozói engedély kiadása, módosítása, szüneteltetése és megszűntetése esetén - feladatkörük ellátásával összefüggésben keletkezett iratot. 5. Hatósági Osztály A hivatalvezető nevében és megbízásából az osztály feladatkörébe tartozó hatósági ügyekben és azokkal kapcsolatban keletkezett mindennemű iratot a Hatósági Osztály vezetésével megbízott hivatalvezető-helyettes jogosult kiadmányozni.

13 12 A Hatósági Osztály vezetésével megbízott hivatalvezető-helyettes akadályoztatása esetén a hivatalvezető gyakorolja a kiadmányozási jogkört. 6. A kiadmányozás módja 6.1 Az eredeti kiadmányozói hatáskör gyakorlója az iratot a saját gépelt neve fölött elhelyezett aláírásával látja el. 6.2 Az átruházott hatáskörben eljáró kiadmányozónak saját gépelt neve felett saját kezű aláírás mellett fel kell tüntetnie, hogy egyrészt kinek a nevében és megbízásából történt a kiadmányozás (név-beosztás), másrészt az átruházott hatáskörben eljáró személyt (név-beosztás). 6.3 Az átruházott hatáskör tovább nem delegálható. 7. A hivatali bélyegző használata 7.1 A járási hivatal hivatalos bélyegzőjének minősül a Fejér Megyei Kormányhivatal Enyingi Járási Hivatala" feliratú körbélyegző, középen Magyarország címerével, a Fejér Megyei Kormányhivatal Enyingi Járási Hivatala 8130 Enying, Szabadság tér 14.", valamint a Fejér Megyei Kormányhivatal Enyingi Járási Hivatala 8130 Enying, Szabadság tér 16/A fejbélyegző. A hivatalos bélyegző lenyomatát csak a kiadmányozásra jogosult aláírásával ellátott iraton lehet használni. 7.2 A hivatali bélyegzőt használatra kiadni nyilvántartásba vétel után szabad. A nyilvántartásból ki kell tűnnie annak, hogy ki vette át jogos használatra. 7.3 A hivatali bélyegzőt biztonságos helyen elzárva kell tartani. A megőrzéséért felelős személy anyagilag és munkajogilag is felelős a bélyegző előírásszerű használatáért. A hivatali bélyegző szigorú számadás alá eső eszköz. 7.4 A hivatali bélyegző elveszítését a jogos használó a nyilvántartást vezető szervezeti egységnek köteles haladéktalanul bejelenteni. Az elveszítés körülményeit e szerv vezetője kivizsgálja és intézkedik az érvénytelenítésről. IX. fejezet A helyettesítés rendje 1. A hivatalvezetőt tartós távollét vagy akadályoztatás esetén a hivatalvezető-helyettes általános helyettesként helyettesíti. 2. A hivatalvezető-helyettes a hivatalvezető távollétében gyakorolja a kiadmányozási jogot mindazon ügykörökben, amelyekben a kiadmányozási jogot a hivatalvezető nem ruházta át más kormánytisztviselőre. 3. Az osztályokon belüli helyettesítés rendjének meghatározó kritériuma az, hogy biztosítani lehessen a szakmai feladatok végrehajtásának folyamatosságát, ezen keresztül a képviseleti, a kiadmányozási, a munkáltatói, valamint az ellenőrzési jogkör gyakorlásának zavartalanságát. 4. A helyettesítést végző munkatárs felruházható a helyettesített munkatárs jogköreivel, de korlátozható is abban. Ez utóbbi esetben az át nem ruházott jogokat a helyettesített

14 13 munkatárs követlen felettese gyakorolja. Az ügyintézői helyettesítés rendjét a hivatalvezető jogosult meghatározni. 5. Az ügyintézők és az ügykezelő helyettesítését a munkaköri leírásuk tartalmazza. 6. A helyettesítést ellátó személyeket a helyettesítés alkalmával megilleti a kiadmányozási jog gyakorlása is. 7. A tartós távollét vagy akadályoztatás megszűnését követően a helyettesítés körében tett intézkedésekről a helyettesítő köteles a helyettesítettet tájékoztatni. X. fejezet Munkáltatói jogok gyakorlásának rendje 1. A járási hivatal munkatársai felett a munkáltatói jogokat a hivatalvezető gyakorolja. A járás hivatal kormánytisztviselőinek kinevezni, illetve felmenteni javasolt személyről a hivatalvezető tájékoztatja a Kormánymegbízottat, aki a kinevezni javasolt személlyel, illetve a felmentéssel szemben a tájékoztatást követő 15 napon belül kifogással élhet. A kifogásolt személy nem nevezhető ki kormánytisztviselőnek, illetve nem kerülhet felmentésre. 2. A munkáltatói intézkedések során a Kormánymegbízottnak mint a költségvetési szerv vezetőjének előzetes egyetértési joga van azon esetekben, amikor a döntés a költségvetésre is hatással bír. Ilyennek minősülnek különösen az alapilletmény-eltérítések, a nem alanyi jogon járó pótlékok - kivéve ha a járási hivatal ügyrendje tételesen rögzíti -, továbbá a címzetes címadományozás, közigazgatási és szakmai tanácsadói, főtanácsadó címadományozás, jutalom, helyettesítési díj megállapítása. 3. A járási hivatalvezető az alábbi munkáltatói jogokat önállóan gyakorolja: a) munkaköri leírás meghatározása és időszerűsítése, b) munkavégzési feladatok kijelölése, c) a szakmai munkavégzés folyamatos felügyelete, d) munkáltatói igazolás kiállítása, e) kinevezés esetén az eskü kivétele, f) szabadság kiadása, g) dönt munkakör megváltoztatásáról, h) további jogviszony létesítésének engedélyezése, i) fizetés nélküli szabadság engedélyezése, j) összeférhetetlenség elbírálása, k) szakmai minősítés, l) teljesítménykövetelmény megállapítása és teljesítményértékelés. 4. Az Okmányirodai Osztály vezetője és a Hatósági Osztály vezetését ellátó hivatalvezetőhelyettes a vezetésük alá tartozó munkatársak tekintetében a 3. pont b)-c) alpont szerinti munkáltatói jogokat átruházott hatáskörben maguk gyakorolják. 5. A szakigazgatási szerv vezetője a vezetése alá tartozó munkatársak tekintetében az alábbi munkáltatói jogokat átruházott hatáskörben gyakorolja: a) munkaköri leírás meghatározása és időszerűsítése, b) munkavégzési feladatok kijelölése, c) a szakmai munkavégzés folyamatos felügyelete, d) szabadság kiadása,

15 e) szakmai minősítés, f) teljesítménykövetelmény megállapítása és teljesítményértékelés. 14

16 15 XI. fejezet A kapcsolattartás rendje 1.) Külső szervekkel való kapcsolat: 1. A hivatalvezető és a hivatalvezető-helyettes feladatkörének ellátása során szóban és írásban kapcsolatot tart a helyi önkormányzatok és szerveik vezetőivel, a területi államigazgatási szervek azonos szinten elhelyezkedő vezetőivel 2. A kormánytisztviselő a feladatkörének ellátása során szóban és írásban kapcsolatot tart: a helyi önkormányzati hivatalok, illetve a területi államigazgatási szervek azonos szinten elhelyezkedő kormánytisztviselőivel és köztisztviselőivel. Részükre igény esetén megadja a szükséges szakmai tájékoztatást, segítséget. Önállóan intézkedhet a feladatkörébe tartozó ügyekben a hivatalvezető, illetve hivatalvezető-helyettes előzetes véleménye, utólagos tájékoztatása mellett, a hivatalvezető, illetve a hivatalvezető-helyettes által meghatározott körben. 2.) A szervezeten belüli kapcsolattartás szabályai a következők: 1. A hivatalvezető közvetlen kapcsolatot tart a Kormánymegbízottal, a főigazgatóval, az igazgatóval, a kabinetvezetővel és szükség szerint a kormányhivatali törzshivatal más kormánytisztviselőivel. 2. A járási hivatal kormánytisztviselői a Kormánymegbízottal, főigazgatóval, igazgatóval a hivatalvezetőn keresztül tartanak kapcsolatot. A feladatkörükbe tartozó, de a törzshivatal vagy a szakigazgatási szerv feladatkörét is érintő kérdésekben közvetlenül tartanak kapcsolatot a társhatóságok kormánytisztviselőivel. 3. A járási hivatal szervezeti egységei együttműködnek, segítik egymás munkáját, tájékoztatják egymást a másik szervezeti egység tevékenységéhez tartozó információkról. Az együttműködés koordinátorát a vezető a szignálás során jelöli ki. 4. A szervezeti egységek vezetői kötelesek a munkavégzés során tapasztalható akadályozó tényezőket megszüntetni, a közvetlen vezetői beavatkozással ki nem zárható akadályokról soron kívül tájékoztatást adni a hivatalvezető részére, egyúttal közreműködni az együttműködés zavaraiból adódó nehézségek feloldásában. 3.) Sajtókapcsolat Sajtónyilatkozat tételére a kormánytisztviselő közvetlenül csak akkor jogosult, ha a hivatalvezető erre felhatalmazza. A hivatalvezető feladatkörében közvetlenül nyilatkozathat a médiának, de az ilyen irányú sajtómegkeresésről előzetesen, ha idő hiányában nincs mód, utólagosan tájékoztatja a Kormánymegbízottat. A szakigazgatási szerv vezetője a feladatkörében a hivatalvezető előzetes engedélye alapján nyilatkozhat a médiának. 4.) Szolgálati út 1. A hivatalvezető kivételével vezető beosztású kormánytisztviselő az irányítása alá nem tartozó szervezeti egység munkatársa részére - a halaszthatatlan eseteket kivéve - utasítást nem adhat. 2. Halaszthatatlanul sürgős esetben (pl. személyek testi épségét, vagyontárgyak biztonságát veszélyeztető helyzet) a nem közvetlen irányítást ellátó vezetőtől kapott utasítás végrehajtását a szolgálati út megtartásával kell teljesíteni akként, hogy az intézkedésben

17 16 távolléte miatt akadályozott felettes vezető egyetértését telefonon vagy elektronikus úton kell beszerezni, ha erre lehetőség nincs, a tevékenységgel érintett vezetőt utólag kell a fejleményekről tájékoztatni. XII. fejezet A járási hivatal munkarendje és ügyfélfogadási ideje 1. A járási hivatal munkarendjét a Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata tartalmazza. 2. Ettől eltérő egyéni munkarendet csak a hivatalvezető engedélyezhet, írásbeli kérelem alapján. 3. Munkaidőben a munkahelyről eltávozni a hivatali felettes engedélyével szabad. 4. A munkahelyéről önhibáján kívül távolmaradó dolgozó akadályoztatásának okáról köteles a közvetlen felettesét haladéktalanul értesíteni. 5. Munkaidő-nyilvántartás szabályai: a) a munkahelyen tartózkodás, illetve a munkából való távollét nyilvántartására jelenléti ívet kell vezetni. A munkatárs köteles naponta, munkába érkezésekor és távozásakor az időpont megjelölésével a jelenléti ívet aláírni. b) a munkaidő-nyilvántartásnak hitelt érdemlően bizonyítani kell a munkatársak jelenlétének, távollétének és távolléti okának a nyilvántartását is. 6. A munkából való távolmaradás engedélyezésének szabályai: A járási hivatal munkatársai szabadságának engedélyezését a hivatalvezető végzi úgy, hogy a rövidebb távollét esetén - maximum három nap - annak tervezett időpontját megelőzően legalább kettő nappal, hosszabb távollét esetén a távolmaradást legalább - annak tervezett időpontja előtt - egy héttel korábban kell kezdeményezni. 7. Az évi rendes szabadságot a járási hivatal működésének figyelembevételével az éves szabadságolási tervben foglaltakra tekintettel kell kiadni. 8. A járási hivatal ügyfélfogadási rendje: hétfő: óráig óráig kedd: nincs ügyfélfogadás szerda: óráig óráig csütörtök: óráig péntek: nincs ügyfélfogadás 8/A. A járási hivatal okmányirodai osztályának ügyfélfogadási rendje: hétfő: óráig óráig kedd: nincs ügyfélfogadás szerda: óráig óráig csütörtök: óráig óráig péntek: óráig

18 17 9. Az ügysegéd ügyfélfogadási ideje: 9.1 Lajoskomárom településen: hétfő: óráig péntek: óráig 9.2 Mezőkomárom településen: szerda: óráig 10. A hivatalvezető ügyfélfogadási ideje: kedd és csütörtök: 8.00 órától óráig, illetve előre egyeztetett időpontban. 11. A járási hivatal vezető beosztású tisztviselői, a szakigazgatási szervek vezetői, illetve a járási hivatal valamennyi kormánytisztviselője az országgyűlési képviselőket soron kívül, az önkormányzati tisztségviselőket és képviselőket, valamint a helyi és területi közigazgatási szervek köztisztviselőit soron kívül, illetve előre egyeztetett időpontban fogadják. XIII. fejezet Egyéb rendelkezések 1.) Vezetői ellenőrzés 1. A vezetői ellenőrzés az irányító tevékenység része, magában foglalja a szervezeti egység valamennyi munkatársának ellenőrzését. 2. Az egyéni felelősséget a munkaköri leírások, a hivatali belső szabályzatok is tartalmazzák. 3. A hivatalvezető a feladatok teljesítését a munkafolyamatba épített ellenőrzésen keresztül és eseti egyéni számonkérésekkel kíséri figyelemmel. 4. Az ügyiratok szignálása és a kiadmányozás során a határidők betartása, a törvényesség, szakszerűség és a minőség is ellenőrzésre kerül. 5. A vezetői ellenőrzések alkalmával feltárt hibák, hiányosságok megszüntetésére a hivatalvezető folyamatosan, esetenként, illetve szükség szerint munkaértekezleteken hívja fel az érdekeltek figyelmét. 2.) A közérdekű adatok nyilvánossága és az adatvédelem 1. A járási hivatal kezelésében levő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett minden adat - ha jogszabály kivételt nem tesz - közérdekű és nyilvános, melynek megismerésére bárki jogosult. A kötelezően közzéteendő adatok internetes nyilvánosságra hozataláról, az adatállomány frissítéséről a járási hivatal kijelölt adatvédelmi felelőse a Kormányhivatalon keresztül gondoskodik. 2. A járási hivatal nyilvántartásaiban szereplő és a szervezet által egyéb módon kezelt személyes adatok védelméről, az információs önrendelkezési jog és az információ szabadság érvényesüléséről feladatkörében minden munkatárs köteles gondoskodni.

19 18 3. A járási hivatal munkatársa nem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely a munkaköre betöltésével összefüggésben jutott tudomására és annak közlése a járási hivatalra hátrányos következménnyel jár. 3.) Munkaértekezletek rendje 1. A hivatalvezetői értekezletet a szervezet működésével kapcsolatos általános kérdésekben, valamint jelentős vezetői döntések meghozatala előtt, vélemény- és információcsere céljából kell tartani. Az értekezletet a hivatalvezető hívja össze negyedévente. Az értekezlet résztvevői: a hivatalvezető, a hivatalvezető- helyettes, a járási szakigazgatási szervek vezetői és a hivatalvezető által meghívottak. 2. Apparátusi értekezlet: a hivatalvezető a törzshivatal valamennyi munkatársa részvételével negyedévente, illetve szükség szerint apparátusi értekezletet tart, melynek célja a szakmai irányítói értekezleten elhangzott információk továbbadása, a kölcsönös tájékoztatás, a feladatok megbeszélése, az elvégzett munka értékelése. XIV. fejezet Záró rendelkezések 1. Jelen ügyrend a Kormánymegbízott jóváhagyását követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 2. Az ügyrendben foglaltak megismertetéséről és betartatásáról a hivatalvezető gondoskodik. 3. Jelen ügyrend hatálybalépésével egyidejűleg a 1/2013. számú Szabályzat - a Fejér Megyei Kormányhivatal Enyingi Járási Hivatalának Kiadmányozási rendjéről - hatályát veszti. Enying, március 17. Zámbó Tiborné hivatalvezető

20 1 Fejér Megyei Kormányhivatal Enyingi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala Szám: FE-03/C/GYÁM/257/2013. Jóváhagyom: Takács Jánosné dr. Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala hivatalvezetője Zámbó Tiborné Fejér Megyei Kormányhivatal Enyingi Járási Hivatala hivatalvezetője Székesfehérvár, március Fejér Megyei Kormányhivatal Enyingi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala Ügyrendje 2013.

I. számú melléklet. 2. számú táblázat Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesített gyermekek száma kor szerinti eloszlásban:

I. számú melléklet. 2. számú táblázat Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesített gyermekek száma kor szerinti eloszlásban: 29 I. számú melléklet 1. számú táblázat 0-18 éves gyermekek korcsoport szerinti megoszlása 2004. év 2005. év korosztály férfi (fő) nő (fő) összesen férfi (fő) nő (fő) összesen 0-2 éves 2265 2122 4387 2364

Részletesebben

Nagyatádi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

Nagyatádi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala Nagyatádi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala Elérhetőségek: Hoffmann Andrea gyámhivatal vezető 82/504-053 126. mellék Nagyatád, Baross G. u. 5. fsz. 2. sz. iroda Molnár Orsolya gyámügyi ügyintéző 82/504-053

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) 12. c) pontjában

Részletesebben

1. A kormánymegbízott

1. A kormánymegbízott 1. A kormánymegbízott 4. (1) A kormánymegbízott a Kormányhivatal vezetőjeként: a) Vezeti a Kormányhivatalt, gyakorolja annak feladat- és hatásköreit; b) Ellátja a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések A fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2013. (I. 18.) KIM utasítás (a továbbiakban: SzMSz) Mellékletének 30. (4) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Szociális és Gyámhivatala. Jóváhagyom: Dr. Dorkota Lajos sk. Fejér Megyei Kormányhivatal kormánymegbízott

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Szociális és Gyámhivatala. Jóváhagyom: Dr. Dorkota Lajos sk. Fejér Megyei Kormányhivatal kormánymegbízott FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Szociális és Gyámhivatala Szám: 06/312-2/2011. Jóváhagyom: Dr. Dorkota Lajos sk. Fejér Megyei Kormányhivatal kormánymegbízott Székesfehérvár, 2011. április 27. Fejér Megyei

Részletesebben

dr. Bruzlai Jenő gyámhivatal vezető fsz. 5.sz. 79/542-922

dr. Bruzlai Jenő gyámhivatal vezető fsz. 5.sz. 79/542-922 A Bajai Járási Gyámhivatal illetékessége, elérhetősége, munkatársai A Bajai Járási Gyámhivatal illetékessége az alábbi településekre terjed ki: Baja, Bácsszentgyörgy, Bátmonostor, Csátalja, Csávoly, Dávod,

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Iktatószám:SZ-11B/TO/01324-1/2015. A fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014. (XII. 23.) MVM utasítás (a továbbiakban: SzMSz) 30. (4) bekezdés c) pontjában

Részletesebben

Laczkóné Kottner Erzsébet gyámhivatal-vezető fszt. 14. sz. 47/ Balázs Ildikó ügyintéző fszt. 12. sz. 47/

Laczkóné Kottner Erzsébet gyámhivatal-vezető fszt. 14. sz. 47/ Balázs Ildikó ügyintéző fszt. 12. sz. 47/ GYÁMHIVATAL Ügyintézők Laczkóné Kottner Erzsébet gyámhivatal-vezető fszt. 14. sz. 47/565-276 Balázs Ildikó ügyintéző fszt. 12. sz. 47/565-278 ügyintéző fszt. 12. sz. 47/565-280 ügyintéző fszt. 13. sz.

Részletesebben

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L 2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Nagykállói Járási Hivatala

Nagykállói Járási Hivatala Nagykállói Járási Hivatala II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok II. 1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok,

Részletesebben

G y e r m e k e i n k

G y e r m e k e i n k G y e r m e k e i n k védelmében delmében A jegyzői i gyámhat mhatóság g feladat és hatásk sköre Jogszabályi háttér 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 149/1997.(IX.10.)

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet 1. számú melléklet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1) Az ügyrend célja A Kormánymegbízotti Kabinet feladat- és hatáskörének meghatározása,

Részletesebben

Járási hivatalok feladatköre

Járási hivatalok feladatköre Járási hivatalok feladatköre A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény több mint 80 db törvényi szinten szabályozott államigazgatási

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal vezetőjének 2/2009. (I. 19.) számú rendelkezése

A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal vezetőjének 2/2009. (I. 19.) számú rendelkezése A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal vezetőjének 2/2009. (I. 19.) számú rendelkezése a Kiadmányozási és Helyettesítési Szabályzatról 2 A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatalban

Részletesebben

TÓTH LAJOSNÉ szociális és gyámügyi főelőadó munkaköri leírása

TÓTH LAJOSNÉ szociális és gyámügyi főelőadó munkaköri leírása Kardoskút Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Kardoskút Március 15. tér 3. T.: 68-429-000. F.: 68-429-050. TÓTH LAJOSNÉ szociális és gyámügyi főelőadó munkaköri leírása Munkakör megnevezése:

Részletesebben

A Hatósági Főosztályra vonatkozó feladatok

A Hatósági Főosztályra vonatkozó feladatok A Hatósági Főosztályra vonatkozó feladatok A Főosztály általános feladatai tekintetében a) Kodifikációs feladatai tekintetében a hatósági tevékenység tapasztalatai alapján jogszabálymódosító javaslatokat

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály Cím: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. Telefon: (22) 514-761 Fax: (22) 526-942, 526-905 E-mail: szervezes@fejer.gov.hu

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

BÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

BÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL A BÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1. számú melléklete A H I V A T A L S Z E R V E Z E T I S É M Á J A Báta KÖZSÉG ÖNKORMÁNY- ZATÁNAK KÉPVISELŐ- TESTÜLETE Sárpilis KÖZSÉG ÖNKORMÁNY- ZATÁNAK KÉPVISELŐ-

Részletesebben

KOORDINÁCIÓS, HUMÁNPOLITIKAI és SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY. 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében:

KOORDINÁCIÓS, HUMÁNPOLITIKAI és SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY. 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében: 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében: a) Ellátja a Megyei Államigazgatási Kollégium működésével kapcsolatos koordinációs és adminisztrációs feladatokat;

Részletesebben

I. A HIVATAL FELADATAI

I. A HIVATAL FELADATAI I. A HIVATAL FELADATAI 1. Az Önkormányzat működésével kapcsolatban 1.1. A Hivatal feladatai az Önkormányzat működésével kapcsolatban: a. ellátja a Képviselő-testület és bizottságai működéséhez szükséges

Részletesebben

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014. (XII. 13.) számú rendelete Diósjenő Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról, valamint ügyfélfogadásának

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó T Á J É K O Z T A T Ó 2013. január 1-jétől megkezdte működését a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Edelényi Járási Hivatala Székhelye: 3870 Edelény, Borsodi út 26. Szervezeti felépítése és címe:

Részletesebben

A Főosztály dolgozói:

A Főosztály dolgozói: NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOORDINÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY Cím: 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9 Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36 3100 Salgótarján, Pf: 265. Telefon: 06 (32) 620-756

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 27/2004. (VIII.23.) Kt. számú rendelettel módosított 35/2003. (XI.26.) Kt. számú rendelete a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben Ercsi

Részletesebben

Az Informatikai Főosztály feladatai

Az Informatikai Főosztály feladatai Az Informatikai Főosztály feladatai 1. Feladat- és hatáskörök A Kormányhivatal SzMSz-ében a Főosztály részére megállapított, jelen Ügyrendben részletezett feladat- és hatáskörök elosztása a következők

Részletesebben

A járási törzshivatal 2013. január 1. napjától ellátja: 1.) Okmányirodai feladatok teljes köre (lakcímnyilvántartás, útlevéligazgatás,

A járási törzshivatal 2013. január 1. napjától ellátja: 1.) Okmányirodai feladatok teljes köre (lakcímnyilvántartás, útlevéligazgatás, A járási törzshivatal 2013. január 1. napjától ellátja: 1.) Okmányirodai feladatok teljes köre (lakcímnyilvántartás, útlevéligazgatás, gépjármű-nyilvántartás stb.) 2.) Szociális igazgatási feladatok: időskorúak

Részletesebben

Fogadja és tájékoztatja az ügyfeleket, átveszi a beadványokat. Közzéteszi és nyilvántartja a helyi önkormányzati rendeleteket.

Fogadja és tájékoztatja az ügyfeleket, átveszi a beadványokat. Közzéteszi és nyilvántartja a helyi önkormányzati rendeleteket. A FŐOSZTÁLYOK FELADATKÖREI 6.) Ügyfélszolgálati Főosztály főbb feladatai: a.)ügyfélszolgálati feladatok: Fogadja és tájékoztatja az ügyfeleket, átveszi a beadványokat. Közzéteszi és nyilvántartja a helyi

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KANCELLÁR

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KANCELLÁR 15/2015. (IV.15.) számú kancellári utasítás a kari működést támogató szervezeti egységek és a kari szolgáltató egységek közalkalmazottai feletti munkáltatói jogkör gyakorlásának rendjéről A nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

Szociális ügyek. Szociális ügyintéző: Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012. Ügyintézési határidők:

Szociális ügyek. Szociális ügyintéző: Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012. Ügyintézési határidők: Szociális ügyintéző: Szociális ügyek Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012 Ügyfélfogadási időpontok:. hétfő: 08:00-12:00; 13:00-16:00 kedd 13:00-15:30 szerda: 08:00-12:00

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014.

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE

MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE Miskolc, 2016 8.9. számú Egyetemi Szabályzat MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE Készült 8 példányban 1. sorszámú, változás átvezetésére

Részletesebben

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 9/1997.(XII.22.) sz. önkormányzati rendelete

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 9/1997.(XII.22.) sz. önkormányzati rendelete Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 9/1997.(XII.22.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú viziközműből szolgáltatott ivóvíz és a csatornamű használatáért fizetendő díjakról.

Részletesebben

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2005. ( IX. 1.) rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2005. ( IX. 1.) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005. ( IX. 1.) rendelete Kiskunmajsa város Önkormányzatának Képviselő-testülete és Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának megállapításáról,

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Sárospataki Járási Hivatala. Törzshivatal

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Sárospataki Járási Hivatala. Törzshivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Sárospataki Járási Hivatala Cím: 3950 Sárospatak, Kossuth Lajos út 44. Tel: 06-47/513-400 Fax: 06-47/513-439 e-mail cím: jaras@sarospatak.borsod.gov.hu honlap:

Részletesebben

A gyámhivatal ügyfélfogadási rendje a polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendjével azonos.

A gyámhivatal ügyfélfogadási rendje a polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendjével azonos. Tisztelt Látogató! Köszöntjük Fehérgyarmat Város Gyámhivatalában! Címünk: 4900 Fehérgyarmat, Kiss E. u. 2. szám e-mail: gyamhivatal@fehergyarmat. hu tel.: 06-44-510-236 fax: 06-44-510-232 A gyámhivatal

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATALBAN A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSA

A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATALBAN A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSA A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATALBAN A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSA SZMSZ 8 számú melléklet ök Regionális hivatalvezető Kirendeltség-vezető hivatal vezető-helyettes 1) Kinevezés, kinevezés

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK ÉS PANASZOK KEZELÉSÉNEK RENDJÉRŐL

A KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK ÉS PANASZOK KEZELÉSÉNEK RENDJÉRŐL A KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK ÉS PANASZOK KEZELÉSÉNEK RENDJÉRŐL Jászberény Város Jegyzője tekintettel az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 141.

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának Szervezeti és Működési Szabályzata Pécs 2007 Preambulum * A Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

Gyermekvédelmi Gyámi Csoportvezető: Varga Gabriella. A gyámi csoport feladatai és működése

Gyermekvédelmi Gyámi Csoportvezető: Varga Gabriella. A gyámi csoport feladatai és működése Gyermekvédelmi Gyámi Csoportvezető: Varga Gabriella A gyámi csoport feladatai és működése A családjogi törvény fogalmazása szerint, Az a kiskorú, aki nem áll szülői felügyelet alatt, gyámság alá tartozik.

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM JOGI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY ÜGYRENDJE

MISKOLCI EGYETEM JOGI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY ÜGYRENDJE MISKOLCI EGYETEM JOGI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Miskolc, 2016 8.8. számú Egyetemi Szabályzat MISKOLCI EGYETEM JOGI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Készült 8 példányban 1. sorszámú, változás átvezetésére

Részletesebben

Szentes Város Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala 2010. évi legfontosabb hatósági intézkedéseiről, feladatairól a következők szerint számolok be:

Szentes Város Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala 2010. évi legfontosabb hatósági intézkedéseiről, feladatairól a következők szerint számolok be: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Gyámhivatala 6600 Szentes, Kossuth tér 6. J-16381-2/2011. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tárgy: Tájékoztató a gyámhivatal 2010. évi hatósági

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Járási hivatal elérhetőségei. TÁJÉKOZTATÓ a Fejér Megyei Kormányhivatal Sárbogárdi Járási Hivatalának működéséről. Sárbogárdi Járási Hivatal

Járási hivatal elérhetőségei. TÁJÉKOZTATÓ a Fejér Megyei Kormányhivatal Sárbogárdi Járási Hivatalának működéséről. Sárbogárdi Járási Hivatal TÁJÉKOZTATÓ a Fejér Megyei Kormányhivatal Sárbogárdi Járási Hivatalának működéséről Járás székhelye: Sárbogárd Járás illetékességi területe: Alap, Alsószentiván, Cece, Hantos, Igar, Mezőszilas, Nagylók,

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

Bátai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Bátai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2013.01.23-i ülésére (5. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2013.01.23-i

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának feladatai 1.1. Szervezési Osztály 1. A Szervezési Osztály koordinációs feladatai

Részletesebben

A járási rendszer működésének tapasztalatai és gyakorlati problémái. dr. Horváth Zoltán 2013. február. 12.

A járási rendszer működésének tapasztalatai és gyakorlati problémái. dr. Horváth Zoltán 2013. február. 12. A járási rendszer működésének tapasztalatai és gyakorlati problémái dr. Horváth Zoltán 2013. február. 12. Tartalom A járási szervezet-rendszer rövid bemutatása Belső kapcsolatok Külső kapcsolatok Gyakorlati

Részletesebben

Az átszervezés területi feladatai

Az átszervezés területi feladatai 1 A tájékoztató témái Az átszervezés területi feladatai A Megyei Védelmi Bizottság és a Helyi Védelmi Bizottságok illetékességi területe A Megyei Védelmi Bizottság összetétele A Megyei Védelmi Bizottság

Részletesebben

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tard község Önkormányzatának 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati

Részletesebben

1. A közszolgálati tisztviselők jogviszonyának jellemzői, elhatárolása más, munkavégzésre irányuló jogviszonyoktól

1. A közszolgálati tisztviselők jogviszonyának jellemzői, elhatárolása más, munkavégzésre irányuló jogviszonyoktól A diasort hatályosította: dr. Márkus Györgyi (2014. augusztus 15.) 1 Az előadás tartalmi felépítése 1. A közszolgálati tisztviselők jogviszonyának jellemzői, elhatárolása más, munkavégzésre irányuló jogviszonyoktól

Részletesebben

Cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Pf: 95 Telefon: 06 (32) Fax: 06 (32)

Cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Pf: 95 Telefon: 06 (32) Fax: 06 (32) Nógrád Megyei Kormányhivatal Koordinációs és Szervezési Főosztály Cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Pf: 95 Telefon: 06 (32) 620-706 Fax: 06 (32) 620-714 E-mail e-mail

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Sárospataki Járási Hivatala

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Sárospataki Járási Hivatala Elérhetőségek Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Sárospataki Járási Hivatala Cím: 3950 Sárospatak, Kossuth Lajos út 44. Tel: 06-47/513-400 Fax: 06-47/513-439 e-mail cím: jaras@sarospatak.borsod.gov.hu

Részletesebben

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI 1. A körjegyzőség feladata és hatásköre A körjegyzőség számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek a körjegyzőség szervezeti egységei, dolgozói közötti megosztásáról a

Részletesebben

KIVONAT. Dorog Város Képviselő-testülete december 19.-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Dorog Város Képviselő-testülete december 19.-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből Dorog Város Jegyzője 2510 DOROG Bécsi u. 71. Pf:43. Tel:(36) 33 431-299 Fax:(36) 33 431-377 1/16/2003. KIVONAT Dorog Város Képviselő-testülete 2003. december 19.-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből 254/A/2003.(XII.19.)

Részletesebben

ORSZÁGOS ETIKAI BIZOTTSÁG UGYRENDJE

ORSZÁGOS ETIKAI BIZOTTSÁG UGYRENDJE MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓI KAMARA 1450 Budapest, Pf.:214. Telefon: 1-323-2070 Fax: 1-323-2079 e-mail: meszk@meszk.hu ORSZÁGOS ETIKAI BIZOTTSÁG UGYRENDJE Az Országos Elnökség 3/2015. (01.22.) sz.

Részletesebben

Kővágóörsi Közös Hivatal

Kővágóörsi Közös Hivatal Kővágóörsi Közös Hivatal - Szervezeti struktúra A Hivatal létszáma 22 fő, melyből - 1 fő: jegyző - 1 fő aljegyző - 1 fő: igazgatási csoportvezető - 1 fő: szociális és gyermekvédelmi ügyintéző - 2 fő: kereskedelmi

Részletesebben

1. A közszolgáltatás tartalma. 2. A közszolgáltatással ellátott terület. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

1. A közszolgáltatás tartalma. 2. A közszolgáltatással ellátott terület. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése Pécsely Község Önkormányzat képviselő-testületének 12/2015. (VIII.15. ) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Pécsely

Részletesebben

HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA

HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA TÁRSASHÁZKEZELŐI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE 1. Az ügy rövid leírása A társasházkezelői tevékenység olyan, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és

Részletesebben

Tájékoztató a Pest Megyei Kormányhivatal Pilisvörösvári Járási Hivataláról

Tájékoztató a Pest Megyei Kormányhivatal Pilisvörösvári Járási Hivataláról Tájékoztató a Pest Megyei Kormányhivatal Pilisvörösvári Járási Hivataláról A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény több mint 80

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére. Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére. Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG E L N Ö K E E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A parkolási igazolvány kiadására irányuló eljárás kérelemre indul.

A parkolási igazolvány kiadására irányuló eljárás kérelemre indul. A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványával kapcsolatos ügyintézése A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványa (a továbbiakban: igazolvány vagy parkolási igazolvány) közokirat,

Részletesebben

Általános jogi ismeretek. Tematika:

Általános jogi ismeretek. Tematika: Általános jogi ismeretek Tematika: 1 Általános közigazgatási jog, közigazgatási alapismeretek 2 A közigazgatás intézményrendszere 3 Közigazgatási hatósági eljárás, hatáskör, illetékesség Budapest, 2014

Részletesebben

A szabályzat hatálya. Intézkedési tervek

A szabályzat hatálya. Intézkedési tervek O R S Z Á G O S B Í R Ó S Á G I H I V A T A L ELNÖKE Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 15/2012. (X. 18.) OBH utasítása a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal honvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóságon (továbbiakban: Igazgatóság) a közérdekű adatok megismerésére irányuló

Részletesebben

Nemti Község Képviselő-testületétől. társulási megállapodás jóváhagyása HATÁROZAT

Nemti Község Képviselő-testületétől. társulási megállapodás jóváhagyása HATÁROZAT Nemti Község Képviselő-testületétől 94/2012.(XII. 03.) számú Tárgy: Közös Önkormányzati Hivatal társulási megállapodás jóváhagyása HATÁROZAT Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mátraterenyei

Részletesebben

Szálkai Önkormányzat 9/2006. (VI.14.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról, a módosításokkal egységes szerkezetben

Szálkai Önkormányzat 9/2006. (VI.14.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról, a módosításokkal egységes szerkezetben Szálkai Önkormányzat 9/2006. (VI.14.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról, a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezető rész Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A szabályzat hatálya. A honvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi tevékenység személyi feltételei és a megbízotti rendszer működése

A szabályzat hatálya. A honvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi tevékenység személyi feltételei és a megbízotti rendszer működése O R S Z Á G O S B Í R Ó S Á G I H I V A T A L ELNÖKE Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 14/2012. (X. 18.) OBH utasítása a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal honvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi

Részletesebben

Gyámhivatal Átmeneti, tartós

Gyámhivatal Átmeneti, tartós Gyámhivatal Átmeneti, tartós 47 45 nevelésbe vétel Családbafogadás 9 3 Családi jogállás 26 1 rendezése Gondnokság 41 34 Gyámság 3 3 Gyermektartásdíj 7 5 megelılegezése Házasságkötés engedélyezése Ideiglenes

Részletesebben

SZMSZ 2. sz. függelék. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend)

SZMSZ 2. sz. függelék. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend) A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzata (ügyrend) SZMSZ 2. sz. függelék A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1. (6) bekezdés a.) pontja szerint a helyi önkormányzat önállóan

Részletesebben

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2014. (XII. 23.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2014. (XII. 23.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2014. évi 65. szám 13731 A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2014. (XII. 23.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról A fővárosi

Részletesebben

A törvényességi felügyelet szabályozása. Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium

A törvényességi felügyelet szabályozása. Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium A törvényességi felügyelet szabályozása és szakmai irányítása Belső kontrollok és integritás az önkormányzatoknál szeminárium I. A törvényességi felügyelet szabályozása A törvényességi felügyelettel kapcsolatos

Részletesebben

11. Szociális igazgatás

11. Szociális igazgatás 11. Szociális igazgatás 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Szociális igazgatás Ügyfelet érintő jog és kötelezettség megállapítása, Szociális ellátásra való jogosultság,

Részletesebben

Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE

Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE I. A hivatal szervezete 1.) A hivatalt Kozármisleny Város Polgármestere által határozatlan időre kinevezett jegyző vezeti. 2.) A hivatal személyi állománya:

Részletesebben

A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei

A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei 2.SZ. MELLÉKLET Javaslat a Polgármesteri Hivatal strukturális átalakítására című előterjesztéshez A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei Építéshatósági és Általános feladatköre a) az építési,

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 2 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Ügyiratszám: BO/10/2-107/2015. 41/2015. Kormánymegbízotti utasítás Melléklete A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Szociális Bizottságáról 3 I. Általános

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. ELŐTERJESZTÉS KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM ELŐTERJESZTÉS Az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról szóló 65/2009. (XII. 17.) IRM rendelet és az egyéni vállalkozói

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület Előterjesztő: Kmetty Károly polgármester

Részletesebben

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi szervezetek alapképzése Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi kötelezettség A polgári védelmi kötelezettség személyes kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK

ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS 20. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi

Részletesebben

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTÉS A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2008. NOVEMBER 24-I ÜLÉSÉRE CÍM: Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztálya ügyrendjének módosításáról Ügyiratszám: Előterjesztő

Részletesebben

2013/31. SZÁM TARTALOM

2013/31. SZÁM TARTALOM 2013/31. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 40/2013. (XI. 07. MÁV-START Ért. 31.) sz. i utasítás a MÁV-START Zrt. munkáltatói jogkörgyakorlásának szabályozásáról (egységes szerkezetben)... 2 Utasítások ÉRTESÍTŐ

Részletesebben

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása

A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A munkafelügyeleti rendszer szervezeti átalakítása Előadó: dr. H. Nagy Judit főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

Bátai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (egységes szerkezetben)

Bátai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (egységes szerkezetben) Bátai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (egységes szerkezetben) Báta Község Önkormányzata és Sárpilis Község Önkormányzata Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Előterjesztés 3. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Tárgy: A Társulás által fenntartott Egészségügyi,

Részletesebben

A tankötelezettség teljesítéséről újra

A tankötelezettség teljesítéséről újra A tankötelezettség teljesítéséről újra 2012. március 22. dr. Rácz Julianna DMJV PH Családvédelmi Osztály vezetője Az iskola teendői igazolatlan mulasztás esetén a) első mulasztás: szülő értesítése b) ismételt

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E A gyermekek védelméről (Egységes szerkezetben a 8/2005. (VI. 28.) Kt. rendelet*, a 4/2010. (II.

Részletesebben