Fejér Megyei Kormányhivatal Enyingi Járási Hivatala alaptevékenysége, feladat-és hatásköre

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fejér Megyei Kormányhivatal Enyingi Járási Hivatala alaptevékenysége, feladat-és hatásköre"

Átírás

1 Fejér Megyei Kormányhivatal Enyingi Járási Hivatala alaptevékenysége, feladat-és hatásköre A Fejér Megyei Kormányhivatal Enyingi Járási Hivatal szakigazgatási szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2013. (I. 18.) KIM utasítás tartalmazza. A Enyingi Járási Hivatal Törzshivatalának, a Enyingi Járási Hivatal Járási Gyámhivatalának és Járási Munkaügyi Kirendeltségének részletes feladatait a mellékelt ügyrendek tartalmazzák. Mellékletek: Fejér Megyei Kormányhivatal Enyingi Járási Hivatala Törzshivatal Ügyrendje Enyingi Járási Hivatal Járási Gyámhivatal Ügyrendje Enyingi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségének Ügyrendje

2 FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ENYINGI JÁRÁSI HIVATALA 8130 Enying, Szabadság tér 14. Tel.: (22) , Fax: (22) , web:www.kormanyhivatal.hu Szám: FE-03B/IKT/353-1/2013. Fejér Megyei Kormányhivatal Enyingi Járási Hivatal Törzshivatala Ügyrendje Jóváhagyom: Dr. Dorkota Lajos kormánymegbízott Székesfehérvár, 2013.március 18.

3 2 ÜGYREND Fejér Megyei Kormányhivatal Enyingi Járási Hivatal Törzshivatala A fővárosi, megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2013. (I. 18.) KIM utasítás 30. (1) bekezdés b) pontja és a (4) bekezdés b) pontja alapján a Fejér Megyei Kormányhivatal Enyingi Járási Hivatal Törzshivatala (a továbbiakban: járási hivatal) szervezeti egység ügyrendjét (a továbbiakban: ügyrend) az alábbiakban állapítom meg: I. fejezet Általános rendelkezések 1.) Az ügyrend hatálya Az ügyrend hatálya a járási hivatal szervezeti egységeire, kormánytisztviselőire, kormányzati ügykezelőjére (a továbbiakban együtt: munkatársak), továbbá a II. fejezet 13. pontja és 14 pontja, a III. fejezet 3. pontja és 8. pontja, a VIII. fejezet 3. pontja, a X. fejezet 5. pontja, a XI. fejezet 3. pontja, a XII. fejezet 11. pontja tekintetében a járási hivatal szakigazgatási szerveire is kiterjed. 2.) Alapadatok 1. Hivatalos megnevezés: Fejér Megyei Kormányhivatal Enyingi Járási Hivatala 2. Székhelye és címe: 8130 Enying, Szabadság tér Levelezési címe: 8130 Enying, Szabadság tér Telefon: +36 (22) Fax: +36 (22) Törzshivatali telephely:8130 Enying, Szabadság tér 16/A. Okmányirodai Osztály 8. Telefon:+36 (22) ) A járási hivatal bélyegzője Fejér Megyei Kormányhivatal Enyingi Járási Hivatala feliratú körbélyegző, középen címerrel. II. fejezet A járási hivatal jogállása és képviselete 1. A járási hivatal a Fejér Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) szervezetében működik, annak kirendeltsége. Feladatait a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 3. -ában meghatározott szakmai irányítás mellett látja el.

4 3 2. A járási hivatal tekintetében a Kormányhivatalt vezető Kormánymegbízott (a továbbiakban: Kormánymegbízott) gondoskodik a feladatellátás feltételeitől. 3. A járási hivatal önállóan gyakorolja a jogszabályokban megállapított hatáskörét. 4. A járási hivatal közreműködik a Kormányhivatalnak a kormányzati célkitűzések területi megvalósításával összefüggő feladatainak ellátásában. Ennek keretében a járási hivatal a Kormánymegbízott által meghatározottak szerint koordinációs, ellenőrzési, informatikai és képzési tevékenységet, valamint a szakigazgatási szervek működtetésével összefüggő egyéb jogszabályban meghatározott funkcionális feladatokat láthat el. 5. A Kormányhivatal törzshivatala, valamint szakigazgatási szervei és a járási hivatalok egy költségvetési szervet alkotnak. 6. A járási hivatal illetékessége Enying, Dég, Lajoskomárom, Mezőkomárom, Szabadhidvég települések közigazgatási területére terjed ki. 7. A járási hivatalt a hivatalvezető vezetői munkakörrel, főosztályvezetői besorolással rendelkező kormánytisztviselő (a továbbiakban: hivatalvezető) vezeti. 8. A járási hivatal munkatársai feletti munkáltatói jogokat a hivatalvezető gyakorolja. 9. A járási hivatal általános képviseletét a hivatalvezető látja el, de akadályoztatása esetén megbízást adhat a hivatalvezető-helyettesnek a képviselet ellátására. 10. A járási hivatal képviseletének formái: a személyes, amelyen a személyes megjelenést, illetve a távbeszélőn, valamint a számítógépes hálózaton, interneten keresztül történő kapcsolatfelvételt kell érteni, továbbá az írásos, amin az iratanyagok aláírási jogának gyakorlását kell érteni. 11. A hivatalvezető a személyén keresztül közvetlenül gyakorolja a képviseleti jogot a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben a) a kormányhivatal vezetőivel, b) a szakmai irányítást és felügyeletet gyakorló minisztérium szakmai vezetőivel, c) a nem minisztériumi formában működő központi államigazgatási szervek szakmai vezető munkatársaival, d) a fejér megyei államigazgatási és önkormányzati szervek vezetőivel és munkatársaival. 12. A járási hivatal szervezeti egységeinek vezetői képviseletre jogosultak mindazon szakmai kérdésekben, amelyek az általuk vezetett szervezeti egységeknek a) a felügyeletet gyakorló központi államigazgatási szervek szakmai irányításához kötődnek, b) a tevékenységi területükön működő intézményekkel, szakmai szervezetekkel kapcsolatosan kerülnek a közös vagy a kapcsolódó munkavégzési folyamatba. 13. A hivatalvezető távollétében a hivatalvezető-helyettes, a szakigazgatási szerv vezető távollétében a helyettesítésére kijelölt munkatárs jogosult a képviseletre mindazon esetben, amelyek a hivatalvezető, illetve a szakigazgatási szerv vezető képviseleti jogkörébe tartoznak. 14. A hivatalvezető és a - hivatalvezető engedélyével - a szakigazgatási szerv vezetője feladatkörében közvetlenül nyilatkozathat a médiának, de ez irányú sajtómegkeresésről előzetesen, - ha idő hiányában erre nincs mód - utólagosan tájékoztatja a Kormánymegbízottat.

5 4 III. fejezet A járási hivatal irányítása, felügyelete, vezetése 1. A járási hivatal hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyek tekintetében az irányítási és felügyeleti jogokat a Kormánymegbízott, az Okmányirodai Osztály által ellátott feladatok tekintetében a KEKKH vezetője gyakorolja. 2. A járási hivatal szociális feladatkörei szakmai irányítását, e körben a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzést a Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala gyakorolja. 3. A járási hivatal szakigazgatási szervei hatáskörébe tartozó államigazgatási feladatok tekintetében a szakmai irányításra a Kormányhivatal szakigazgatási szervének vezetője jogosult, aki a járási szakigazgatási szervek feladatkörébe tartozó támogatások és ellátások felhasználásának, valamint a szolgáltatások nyújtása szabályszerűségének ellenőrzését és hatékonysági vizsgálatát is végzi. 4. A járási hivatal szervezeti egységeinek vezetői: a hivatalvezető, a hivatalvezető-helyettes, osztályvezető. 5. A vezetői munkakört betöltő kormánytisztviselők általános feladata az irányított szervezeti egység munkájának megszervezése, a munkatársak tevékenységének irányítása és ellenőrzése, a szakmai munkafeltételek biztosítása. 6. A hivatalvezető a Kormánymegbízott szakmai irányítása mellett a) vezeti a járási hivatalt, b) gyakorolja a járás hivatal jogszabályban meghatározott feladatait és hatásköreit, c) biztosítja a járási hivatal szakigazgatási szervei feladatellátását, d) gondoskodik a Kormánymegbízott által meghatározott belső szabályzatok elkészítéséről, e) ellátja a járási hivatal üzemeltetésével összefüggő operatív napi feladatokat, f) kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi feltételeinek biztosításához szükséges intézkedések megtételét, g) beszámolókat, tájékoztatásokat készít, adatot szolgáltat, h) ellátja a Kormányhivatali SZMSZ-ében, Közszolgálati Szabályzatában, továbbá a közjogi szervezetszabályozó eszközökben megjelölt feladatokat. 7. A hivatalvezető-helyettes a) vezeti a járási hivatalvezető irányítása mellett a Hatósági Osztályt, b) a hivatalvezető távolléte vagy tartós akadályoztatása esetén helyettesíti a hivatalvezetőt, annak jogkörében eljár, c) közreműködik az értekezletek összehívásában, előkészítésében és gondoskodik azok emlékeztetőinek elkészítéséről, d) ellátja mindazokat az ügyeket, amelyeket a hivatalvezető eseti vagy állandó jelleggel hatáskörébe utal. 8. A járási szakigazgatási szerv vezetője a jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően a) elkészíti a szakigazgatási szerv munkatársainak a munkaköri leírását, b) szervezi és ellenőrzi a szakigazgatási szerv feladatainak végrehajtását, c) gondoskodik az ügyintézés szakszerűségéről, d) kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei biztosításához szükséges intézkedések megtételét, e) beszámolót, jelentéseket készít, tájékoztatást ad, adatot szolgáltat.

6 5 IV. fejezet A járási hivatal létszáma és szervezete 1.) A járási hivatal engedélyezett létszáma: 14 fő 2.) A járási hivatal szervezetének felépítése: Hivatalvezető 1 fő Hivatalvezető-helyettes ellátja a hatósági osztály vezetésével kapcsolatos teendőket 1 fő Hatósági Osztály szociális és igazgatási ügyintéző: szabálysértési ügyintéző: titkársági ügyintéző: ügykezelő: Okmányirodai Osztály: osztályvezető: ügyintéző: 6 fő 3 fő 1 fő 1 fő 1 fő 6 fő 1 fő 5 fő V. fejezet A járási hivatal működési rendje 1. A járási hivatal működését a jogszabályok, a közjogi szervezetszabályozó eszközök, a Kormányhivatal SZMSZ-e, belső szabályzatok, utasítások, jelen ügyrend, valamint a felettes vezető utasításai határozzák meg. 2. A munkatársak feladatait a Kormányhivatal SZMSZ-én túl egyéb belső szabályzatok, jelen ügyrend és a munkaköri leírások szabályozzák. 3. A munkaköri leírás a felelősség megállapítására is alkalmas módon tartalmazza a munkakörben ellátandó feladatok jellegét, a tevékenységi kört, a munkakört betöltő aláés fölérendeltségi viszonyait, a munkáltatói jogkör gyakorlójának megjelölését, a munkakörre vonatkozó sajátos előírásokat és a helyettesítés rendjét. 4. A járási hivatal munkatársai a jogszabályokban, illetve a munkaköri leírásban rögzített feladat- és hatáskörüket, a saját munkakörüket és szakterületüket illetően kötelesek önállóan, szakszerűen és törvényesen ellátni, feladatukat elvégezni. Kötelesek továbbá a hozzájuk forduló ügyfelek részére szakszerű, udvarias tájékoztatást, felvilágosítást adni.

7 6 VI. fejezet A járási hivatal feladatai, munkamegosztási rendje 1.) Okmányirodai Osztály Főbb feladatai: a) ügyfélkapu létesítése és regisztrálás fogadása, b) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvényben, valamint az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatok, személyi adat- és lakcímnyilvántartás, közokirat kiadás, adatátvezetés, adateltérések okainak tisztázása, c) a külföldre utazásról szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott útlevél-igazgatási feladatok, d) személyigazolvány igényléssel kapcsolatos feladatok, e) mozgásában korlátozottak parkolási igazolványával kapcsolatos feladatok, f) a közúti közlekedésről szóló törvényben, a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott közlekedésigazgatási feladatok, közlekedési okmányok, vezetői engedélyek kiadásával és pótlásával összefüggő feladatok, g) az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvényben, valamint az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatok, egyéni vállalkozási tevékenység engedélyezése, szüneteltetése, megszüntetése, h) Nemzeti Egységes Kártya előállításával kapcsolatos feladatok, i) menekült, letelepedett, hazatelepült, és magyar állampolgárságot szerzett személyek személyazonosító jellel való ellátása, j) a népszámlálással, a választásokkal, a helyi népszavazással összefüggő feladatok, k) az illetékekről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott pénzügyi igazgatási feladatok, l) a hatósági illeték beszedése nem elektronikus úton kezdeményezett eljárásban, m) az adóhatósághoz adatszolgáltatás, bevallás teljesítése, n) a jogszabály által a járási hivatal szervezeti egységeként működő okmányirodához telepített egyéb feladatok. 2.) Hatósági Osztály - ellátja azokat az általános államigazgatási hatásköröket, továbbá egyes ágazati hatósági jogköröket, amelyek nem tartoznak az Okmányirodai Osztály feladat- és hatáskörébe, így különösen: 2.1 Szociális törvénnyel kapcsolatos feladatok: a) ápolási díjra való jogosultság (súlyosan fogyatékos, tartósan beteg 18 év alatti személy ápolását végző, valamint fokozott ápolást igénylő súlyos fogyatékos személy ápolása) megállapításával, megszüntetésével kapcsolatos feladatok, b) egészségügyi szolgáltatásra, időskorúak járadékára való jogosultság megállapításával, megszüntetésével kapcsolatos feladatok, c) közgyógyellátás megállapításával, megszüntetésével kapcsolatos feladatok, d) hadigondozottak ellátásával összefüggő feladatok. 2.2 Környezetvédelmi hatáskörében nádaratáshoz, nádégetéshez szükséges engedély kiadása nem természetvédelmi területen.

8 7 2.3 Vízügyi hatáskörében vízgazdálkodási feladatok ellátásához szükséges alapadatok szolgáltatása az illetékes vízügyi hatóságnak. 2.4 Állatvédelmi hatáskörében intézkedés kezdeményezése az állat kíméletére és az állatkínzás tilalmára vonatkozó rendelkezések megsértése esetén. Továbbá az állatvédelem területén: a) engedélyezi az állatpanzió és állatmenhely létesítését és ellátja a szolgáltatás felügyeletét, b) állandó menazséria létesítésének, működésének engedélyezése, ellenőrzése, a szükséges intézkedések meghozatala, c) jogszabályi feltételek teljesítése esetén az ideiglenes menazséria úti napló kiadása, d) az ideiglenes menazséria működésének ellenőrzése, szükséges intézkedések meghozatala, e) kezdeményezi a természetvédelmi hatóságnál a természetvédelmi oltalom alatt álló, illetve nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó állat esetén az állat tartásának korlátozását, illetve megtiltását. 2.5 Temetkezési szolgáltatási tevékenységek engedélyezése, valamint a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának felügyelete. 2.6 A menekült, oltalmazott, menedékes személyek jogszabályban meghatározott ellátása és támogatása, ezen belül beiskolázási támogatás, letelepedéshez nyújtott egyszeri támogatás, rendszeres létfenntartási támogatás, lakhatási támogatás megállapítása: a) a menekültek és oltalmazottak lakáscélú támogatásával összefüggésben a támogatásra szerződés megkötésének előkészítése, gondoskodás a támogatás folyósításáról, visszatéríttetéséről, továbbá intézkedés az ingatlanra jelzálogjog bejegyzéséről, b) a menekültügyi hatóság megkeresésére ügygondnok kirendeléséről intézkedik. 2.7 Közüzemi szolgáltatókkal kapcsolatos teendők ellátásában: a) földgázelosztó kezdeményezésére a fogyasztásmérő berendezés leolvasásának, ellenőrzésének, cseréjének, a földgázelosztási szolgáltatásból történő felfüggesztéshez szükséges intézkedéseknek, vagy a felhasználói berendezés ellenőrzésének a tűrésére és együttműködésre vonatkozó kötelezettség megállapítása, b) villamos energia elosztó kezdeményezésére a fogyasztásmérő leolvasásának, ellenőrzésének vagy cseréjének, az ellátásból történő kikapcsolásnak vagy a felhasználói berendezés ellenőrzésének tűrésére, és ennek érdekében az elosztóval történő együttműködésre vonatkozó kötelezettség megállapítása, c) a közegészségügyi és a környezetvédelmi és a vízgazdálkodási jogszabályok megsértése esetén az ingatlanok bekötését a tulajdonos költségére történő elrendelése, d) közműves ivóvíz- és szennyvízelvezető hálózat használatával kapcsolatban a fogyasztó kötelezése a szolgáltató hozzájárulása nélkül végzett bekötés, a bekötéssel összefüggő építmény, berendezés, felszerelés elbontására, illetőleg leszerelésére, ha a berendezés műszaki szempontból megfelel átalakítására, a szolgáltatói hozzájárulás utólagos megszerzésére. 2.8 Ingatlanfelügyeleti hatósági jogkör: üzletszerű társasház-kezelői és ingatlankezelői tevékenység tekintetében. 2.9 Mozgáskorlátozott személyek lakáscélú akadálymentesítési támogatásához szükséges előzetes vizsgálat.

9 Szabálysértési ügyintézéssel kapcsolatban ellátja a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló évi II. törvényben meghatározott feladatokat A védelmi igazgatási feladatok körében: a) az illetékességi területén irányítja és összehangolja a honvédelmi felkészítés és a katasztrófák elleni védekezés helyi feladatainak végrehajtását, b) béke, rendkívüli állapot, szükségállapot, megelőző védelmi helyzet és váratlan támadás idején szervezi és összehangolja a lakosság polgári védelmével és ellátásával kapcsolatos feladatokat, c) közreműködik a különleges jogrendben hozott rendkívüli intézkedésekből fakadó feladatok végrehajtásában, d) a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatokat, e) az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatokat, f) a katasztrófavédelmi operatív feladatok ellátásához a hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szerve közreműködésével a célnak megfelelően kialakított és felszerelt, folyamatosan üzemképes állapotban tartott vezetési pontot tart fenn Az oktatással kapcsolatos feladatok körében ellátja: a) a nemzeti köznevelésről szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatokat, b) a közoktatásról szóló törvényben, és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatokat, c) a szakképzésről szóló törvényben és az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott feladatokat. Ezen belül: ca) rendkívüli szünet elrendelésével kapcsolatos feladatok, cb) gondoskodik a tankötelesek nyilvántartásáról, a nyilvántartásból rendszeresen adatot közöl az állami intézményfenntartó központ, és a tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője számára, cc) elrendeli és felügyeli a tankötelezettség teljesítését, a szakértői vizsgálatokon való megjelenést, továbbá a szakértői vélemény alapján a megfelelő nevelési-oktatási intézménybe történő beíratást, cd) a gyermek, tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes kerületi hivatal ellátja a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása esetén a törvény vagy kormányrendelet által feladat- és hatáskörébe utalt feladatokat, ce) az állami intézményfenntartó központ útján a tanköteles gyermekekről vezetett nyilvántartást megküldi a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes általános iskolának, cg) érettségi vizsga szervezésével kapcsolatos egyes feladatok Titkársági feladatok: a) ügyiratkezelés, irattározás, iratvédelem megszervezése és működőképességének biztosítása,

10 9 b) a járási hivatalba érkező és onnan továbbított hivatalos iratok érkeztetése, kezelése, c) az ügyiratok útjának, fellelhetőségének pontos nyilvántartása, d) járási hivatal és a járási gyámhivatal postájának feladása, feladójegyzék vezetése és nyilvántartása, e) az ingyenes használatra átvett vagyontárgyakról nyilvántartás vezetése, f) az irodaszerek megrendelése és az irodaszerek leszállításának ellenőrzése, g) háttér anyagok összeállítása a járási hivatal vezetőjének, levelezés, elektronikus levelezés lebonyolítása, h) Helyi Védelmi Bizottság tevékenységének szervezési és adminisztratív támogatása, i) szabadság nyilvántartás vezetése, az azzal kapcsolatos jelentési kötelezettség, j) jelenléti ív vezetése, k) kezeli, őrzi és nyilvántartja a bélyegzőket, a selejtezett bélyegzőket, l) egyéb adatszolgáltatás, m) fogadja a telefonhívásokat, üzeneteket továbbítja, n) folyamatosan figyeli a hivatal elektronikus levelezéseit, azt az illetékesek felé továbbítja, o) az azonnali intézkedést igénylő ügyekben a hivatalvezetővel történt egyeztetést követően intézkedik, p) a személyügyi iratok zártan történő gyűjtése és továbbítása a Kormányhivatal felé, q) közreműködik a Kormányhivatal igényei szerint a képzési feladatok ellátásában Az ügykezelő feladatai: a) az iratkezelési szabályzatban előírtaknak megfelelően átveszi és iktatja a postán vagy egyéb úton érkezett küldeményeket, fogadja a telefonhívásokat, b) iktatást követően az ügyiratokat az előadói munkakönyvbe bevezeti és az ügyintézők részére továbbítja, c) szereli az elő- és utóiratokat, d) elküldésre előkészíti az iratokat, és azokat átadja postázásra, e) vezeti a postanyilvántartó ívet, f) nyilvántartja az ügyintézőknél lévő iratokat, g) irattárba helyezi az elintézett ügyek iratait, h) közreműködik az iratok selejtezésében, i) a kormányhivatal pénzügyi főosztályát tájékoztatja a havi postaköltségről, j) a költségekkel kapcsolatosan adategyeztetést végez. 3.) Szakigazgatási szervek 1. Fejér Megyei Kormányhivatal Enyingi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala a járási gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok ellátására. 2. Fejér Megyei Kormányhivatal Enyingi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége - a foglalkoztatási, munkaerő piaci feladatok ellátására. A szakigazgatási szervek külön ügyrenddel rendelkező szervezeti egységek.

11 10 VII. fejezet A vezetők és munkatársak jogai és kötelezettségei 1. A járási hivatal vezetői és ügyintézői kormányzati szolgálati jogviszonyban, ügykezelője kormányzati ügykezelői jogviszonyban állnak. 2. A vezetők és a munkatársak alapvető kötelezettségei: a) a feladataikat meghatározó jogszabályok ismerete és azok végrehajtása a köz érdekében, a hivatásetikai elveknek megfelelően, az elvárható szakértelemmel és gondossággal, b) a vezetői utasításban meghatározott és a munkaköri leírásban rögzített munkafeladatok ellátása, az ügyrendben rögzített magatartási szabályok betartása, c) a szakterületükre vonatkozó célkitűzések megvalósítása, d) a munkarend és a munkafegyelem betartása, e) a munkavégzéshez szükséges korszerű ismeretek elsajátítása, a szaktudás fejlesztése, f) a szolgálati és hivatali titok megtartása, a minősített adatok védelme, g) a munkavégzést akadályozó körülmények elhárításának kezdeményezése, illetve vezetői intézkedés megtétele, h) a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályok betartása, i) a járási hivatali ügysegéd foglalkoztatása esetén az adott település állampolgári igényeket kielégítő közigazgatási szolgáltatások teljesítése. 3. A járási hivatal munkatársait megilleti az a jog, hogy a) tájékozódjanak a járási hivatal egészét, a saját szervezeti egységüket és a személyes munkájukat érintő legfontosabb hivatali elgondolásokról, tervekről és tervezett intézkedésekről, b) kezdeményezési, javaslattételi, véleményezési jogukkal éljenek a munkával összefüggő feladatok megoldása színvonalának emelésére, c) az egészséges, biztonságos és szakszerű munkavégzés feltételeit számukra biztosítsák, d) munkájuk értékelését, minősítését megismerjék, vezetőjüktől az értékítélet alapjairól indokolást kapjanak, e) a munkakörükben előírt szakmai képzésben, továbbképzésben vegyenek részt. VIII. fejezet A Kiadmányozás rendje 1. A kiadmányozási jog jogosultja a hatáskörébe tartozó ügyekben a kiadmányozás jogát a járási hivatal kormánytisztviselői jogviszonyban álló személyre - jelen ügyrendben - részben vagy egészben átruházhatja, az átruházott kiadmányozási jogot visszavonhatja. Az átruházott kiadmányozási jog tovább nem delegálható. Az átruházás nem érinti a hatáskör jogosultjának személyét és felelősségét. 2. A kiadmányozási jog az adott ügyben való érdemi döntésre ad felhatalmazást, és magában foglalja a döntés, az érdemi döntés, annak kiadása és az ügyirat irattárba helyezésének jogát.

12 11 A kiadmányozásra jogosultnak a döntést az előkészítés ellenőrzése után, a rendelkezésre álló információk alapján, jogkörében eljárva, a törvényesség betartásával, az előírt határidőn belül kell meghoznia. 3. A járási hivatalban a Kormányhivatal SZMSZ-ére is figyelemmel a kiadmányozási jog gyakorlásának szabályai: a) a hivatalvezető hatáskörébe tartozó ügyekben a hivatalvezető, a szakigazgatási szerv hatáskörét képező ügyekben a szakigazgatási szerv vezetője, b) a hivatalvezető-helyettes kiadmányozza a vezetése alatt álló szervezeti egység feladatkörébe tartozó ügyekben keletkezett iratokat, c) a közbenső (eljárási) intézkedést az ügyintéző kiadmányozhatja, ha erre vezetője feljogosította, azonban felelős intézkedésének szakszerűségéért és célszerűségéért, valamint az ügyintézési határidő betartásáért. 3.1 A hivatalvezető jogosult kiadmányozni feladatkörében különösen: a) a járási hivatal feladat- és hatáskör ellátása során keletkezett valamennyi iratot, b) a különböző államigazgatási, önkormányzati szervekkel folytatott hivatalos levelezéseket, tájékoztatásokat, adatszolgáltatásokat, c) a szervezet egészét érintően készített jelentéseket, beszámolókat, szabályzatokat, d) a járási hivatalt érintő utasításokat, körleveleket, e) a felettes szerv részére készülő jelentéseket, beszámolókat, terveket, tájékoztatókat, f) a jogszabálytervezetekről, előterjesztésekről a felettes szervnek készített véleményeket, g) közérdekű bejelentésekre, javaslatokra, panaszokra adott érdemi válaszokat, h) a járási hivatal belső működésével összefüggő intézkedéseket. 3.2 A hivatalvezető távollétében a hatáskörébe tartozó ügyekben - annak nevében és megbízásából a hivatalvezető - helyettes jogosult kiadmányozni. Ez nem érinti az egyes jelentősebb személyzeti ügyekre (kinevezés, felmentés, munkaviszony létesítése vagy megszüntetése, fegyelmi határozat aláírása) vonatkozó aláírási jogosultságot. 4. Okmányirodai Osztály 4.1 Az osztályvezető jogosult a hivatalvezető nevében és megbízásából kiadmányozni a vezetése alatt álló szervezeti egység ügykörébe tartozó ügyekben keletkezett valamennyi iratot. 4.2 Az ügyintéző jogosult a hivatalvezető nevében és megbízásából kiadmányozni: a) hatósági bizonyítvány kiállítása, b) jármű forgalomból kérelemre történő ideiglenes és végleges kivonása, c) KEK KH-ból adat igénylés, d) egyedi és csoportos adatszolgáltatás, e) vállalkozói engedély kiadása, módosítása, szüneteltetése és megszűntetése esetén - feladatkörük ellátásával összefüggésben keletkezett iratot. 5. Hatósági Osztály A hivatalvezető nevében és megbízásából az osztály feladatkörébe tartozó hatósági ügyekben és azokkal kapcsolatban keletkezett mindennemű iratot a Hatósági Osztály vezetésével megbízott hivatalvezető-helyettes jogosult kiadmányozni.

13 12 A Hatósági Osztály vezetésével megbízott hivatalvezető-helyettes akadályoztatása esetén a hivatalvezető gyakorolja a kiadmányozási jogkört. 6. A kiadmányozás módja 6.1 Az eredeti kiadmányozói hatáskör gyakorlója az iratot a saját gépelt neve fölött elhelyezett aláírásával látja el. 6.2 Az átruházott hatáskörben eljáró kiadmányozónak saját gépelt neve felett saját kezű aláírás mellett fel kell tüntetnie, hogy egyrészt kinek a nevében és megbízásából történt a kiadmányozás (név-beosztás), másrészt az átruházott hatáskörben eljáró személyt (név-beosztás). 6.3 Az átruházott hatáskör tovább nem delegálható. 7. A hivatali bélyegző használata 7.1 A járási hivatal hivatalos bélyegzőjének minősül a Fejér Megyei Kormányhivatal Enyingi Járási Hivatala" feliratú körbélyegző, középen Magyarország címerével, a Fejér Megyei Kormányhivatal Enyingi Járási Hivatala 8130 Enying, Szabadság tér 14.", valamint a Fejér Megyei Kormányhivatal Enyingi Járási Hivatala 8130 Enying, Szabadság tér 16/A fejbélyegző. A hivatalos bélyegző lenyomatát csak a kiadmányozásra jogosult aláírásával ellátott iraton lehet használni. 7.2 A hivatali bélyegzőt használatra kiadni nyilvántartásba vétel után szabad. A nyilvántartásból ki kell tűnnie annak, hogy ki vette át jogos használatra. 7.3 A hivatali bélyegzőt biztonságos helyen elzárva kell tartani. A megőrzéséért felelős személy anyagilag és munkajogilag is felelős a bélyegző előírásszerű használatáért. A hivatali bélyegző szigorú számadás alá eső eszköz. 7.4 A hivatali bélyegző elveszítését a jogos használó a nyilvántartást vezető szervezeti egységnek köteles haladéktalanul bejelenteni. Az elveszítés körülményeit e szerv vezetője kivizsgálja és intézkedik az érvénytelenítésről. IX. fejezet A helyettesítés rendje 1. A hivatalvezetőt tartós távollét vagy akadályoztatás esetén a hivatalvezető-helyettes általános helyettesként helyettesíti. 2. A hivatalvezető-helyettes a hivatalvezető távollétében gyakorolja a kiadmányozási jogot mindazon ügykörökben, amelyekben a kiadmányozási jogot a hivatalvezető nem ruházta át más kormánytisztviselőre. 3. Az osztályokon belüli helyettesítés rendjének meghatározó kritériuma az, hogy biztosítani lehessen a szakmai feladatok végrehajtásának folyamatosságát, ezen keresztül a képviseleti, a kiadmányozási, a munkáltatói, valamint az ellenőrzési jogkör gyakorlásának zavartalanságát. 4. A helyettesítést végző munkatárs felruházható a helyettesített munkatárs jogköreivel, de korlátozható is abban. Ez utóbbi esetben az át nem ruházott jogokat a helyettesített

14 13 munkatárs követlen felettese gyakorolja. Az ügyintézői helyettesítés rendjét a hivatalvezető jogosult meghatározni. 5. Az ügyintézők és az ügykezelő helyettesítését a munkaköri leírásuk tartalmazza. 6. A helyettesítést ellátó személyeket a helyettesítés alkalmával megilleti a kiadmányozási jog gyakorlása is. 7. A tartós távollét vagy akadályoztatás megszűnését követően a helyettesítés körében tett intézkedésekről a helyettesítő köteles a helyettesítettet tájékoztatni. X. fejezet Munkáltatói jogok gyakorlásának rendje 1. A járási hivatal munkatársai felett a munkáltatói jogokat a hivatalvezető gyakorolja. A járás hivatal kormánytisztviselőinek kinevezni, illetve felmenteni javasolt személyről a hivatalvezető tájékoztatja a Kormánymegbízottat, aki a kinevezni javasolt személlyel, illetve a felmentéssel szemben a tájékoztatást követő 15 napon belül kifogással élhet. A kifogásolt személy nem nevezhető ki kormánytisztviselőnek, illetve nem kerülhet felmentésre. 2. A munkáltatói intézkedések során a Kormánymegbízottnak mint a költségvetési szerv vezetőjének előzetes egyetértési joga van azon esetekben, amikor a döntés a költségvetésre is hatással bír. Ilyennek minősülnek különösen az alapilletmény-eltérítések, a nem alanyi jogon járó pótlékok - kivéve ha a járási hivatal ügyrendje tételesen rögzíti -, továbbá a címzetes címadományozás, közigazgatási és szakmai tanácsadói, főtanácsadó címadományozás, jutalom, helyettesítési díj megállapítása. 3. A járási hivatalvezető az alábbi munkáltatói jogokat önállóan gyakorolja: a) munkaköri leírás meghatározása és időszerűsítése, b) munkavégzési feladatok kijelölése, c) a szakmai munkavégzés folyamatos felügyelete, d) munkáltatói igazolás kiállítása, e) kinevezés esetén az eskü kivétele, f) szabadság kiadása, g) dönt munkakör megváltoztatásáról, h) további jogviszony létesítésének engedélyezése, i) fizetés nélküli szabadság engedélyezése, j) összeférhetetlenség elbírálása, k) szakmai minősítés, l) teljesítménykövetelmény megállapítása és teljesítményértékelés. 4. Az Okmányirodai Osztály vezetője és a Hatósági Osztály vezetését ellátó hivatalvezetőhelyettes a vezetésük alá tartozó munkatársak tekintetében a 3. pont b)-c) alpont szerinti munkáltatói jogokat átruházott hatáskörben maguk gyakorolják. 5. A szakigazgatási szerv vezetője a vezetése alá tartozó munkatársak tekintetében az alábbi munkáltatói jogokat átruházott hatáskörben gyakorolja: a) munkaköri leírás meghatározása és időszerűsítése, b) munkavégzési feladatok kijelölése, c) a szakmai munkavégzés folyamatos felügyelete, d) szabadság kiadása,

15 e) szakmai minősítés, f) teljesítménykövetelmény megállapítása és teljesítményértékelés. 14

16 15 XI. fejezet A kapcsolattartás rendje 1.) Külső szervekkel való kapcsolat: 1. A hivatalvezető és a hivatalvezető-helyettes feladatkörének ellátása során szóban és írásban kapcsolatot tart a helyi önkormányzatok és szerveik vezetőivel, a területi államigazgatási szervek azonos szinten elhelyezkedő vezetőivel 2. A kormánytisztviselő a feladatkörének ellátása során szóban és írásban kapcsolatot tart: a helyi önkormányzati hivatalok, illetve a területi államigazgatási szervek azonos szinten elhelyezkedő kormánytisztviselőivel és köztisztviselőivel. Részükre igény esetén megadja a szükséges szakmai tájékoztatást, segítséget. Önállóan intézkedhet a feladatkörébe tartozó ügyekben a hivatalvezető, illetve hivatalvezető-helyettes előzetes véleménye, utólagos tájékoztatása mellett, a hivatalvezető, illetve a hivatalvezető-helyettes által meghatározott körben. 2.) A szervezeten belüli kapcsolattartás szabályai a következők: 1. A hivatalvezető közvetlen kapcsolatot tart a Kormánymegbízottal, a főigazgatóval, az igazgatóval, a kabinetvezetővel és szükség szerint a kormányhivatali törzshivatal más kormánytisztviselőivel. 2. A járási hivatal kormánytisztviselői a Kormánymegbízottal, főigazgatóval, igazgatóval a hivatalvezetőn keresztül tartanak kapcsolatot. A feladatkörükbe tartozó, de a törzshivatal vagy a szakigazgatási szerv feladatkörét is érintő kérdésekben közvetlenül tartanak kapcsolatot a társhatóságok kormánytisztviselőivel. 3. A járási hivatal szervezeti egységei együttműködnek, segítik egymás munkáját, tájékoztatják egymást a másik szervezeti egység tevékenységéhez tartozó információkról. Az együttműködés koordinátorát a vezető a szignálás során jelöli ki. 4. A szervezeti egységek vezetői kötelesek a munkavégzés során tapasztalható akadályozó tényezőket megszüntetni, a közvetlen vezetői beavatkozással ki nem zárható akadályokról soron kívül tájékoztatást adni a hivatalvezető részére, egyúttal közreműködni az együttműködés zavaraiból adódó nehézségek feloldásában. 3.) Sajtókapcsolat Sajtónyilatkozat tételére a kormánytisztviselő közvetlenül csak akkor jogosult, ha a hivatalvezető erre felhatalmazza. A hivatalvezető feladatkörében közvetlenül nyilatkozathat a médiának, de az ilyen irányú sajtómegkeresésről előzetesen, ha idő hiányában nincs mód, utólagosan tájékoztatja a Kormánymegbízottat. A szakigazgatási szerv vezetője a feladatkörében a hivatalvezető előzetes engedélye alapján nyilatkozhat a médiának. 4.) Szolgálati út 1. A hivatalvezető kivételével vezető beosztású kormánytisztviselő az irányítása alá nem tartozó szervezeti egység munkatársa részére - a halaszthatatlan eseteket kivéve - utasítást nem adhat. 2. Halaszthatatlanul sürgős esetben (pl. személyek testi épségét, vagyontárgyak biztonságát veszélyeztető helyzet) a nem közvetlen irányítást ellátó vezetőtől kapott utasítás végrehajtását a szolgálati út megtartásával kell teljesíteni akként, hogy az intézkedésben

17 16 távolléte miatt akadályozott felettes vezető egyetértését telefonon vagy elektronikus úton kell beszerezni, ha erre lehetőség nincs, a tevékenységgel érintett vezetőt utólag kell a fejleményekről tájékoztatni. XII. fejezet A járási hivatal munkarendje és ügyfélfogadási ideje 1. A járási hivatal munkarendjét a Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata tartalmazza. 2. Ettől eltérő egyéni munkarendet csak a hivatalvezető engedélyezhet, írásbeli kérelem alapján. 3. Munkaidőben a munkahelyről eltávozni a hivatali felettes engedélyével szabad. 4. A munkahelyéről önhibáján kívül távolmaradó dolgozó akadályoztatásának okáról köteles a közvetlen felettesét haladéktalanul értesíteni. 5. Munkaidő-nyilvántartás szabályai: a) a munkahelyen tartózkodás, illetve a munkából való távollét nyilvántartására jelenléti ívet kell vezetni. A munkatárs köteles naponta, munkába érkezésekor és távozásakor az időpont megjelölésével a jelenléti ívet aláírni. b) a munkaidő-nyilvántartásnak hitelt érdemlően bizonyítani kell a munkatársak jelenlétének, távollétének és távolléti okának a nyilvántartását is. 6. A munkából való távolmaradás engedélyezésének szabályai: A járási hivatal munkatársai szabadságának engedélyezését a hivatalvezető végzi úgy, hogy a rövidebb távollét esetén - maximum három nap - annak tervezett időpontját megelőzően legalább kettő nappal, hosszabb távollét esetén a távolmaradást legalább - annak tervezett időpontja előtt - egy héttel korábban kell kezdeményezni. 7. Az évi rendes szabadságot a járási hivatal működésének figyelembevételével az éves szabadságolási tervben foglaltakra tekintettel kell kiadni. 8. A járási hivatal ügyfélfogadási rendje: hétfő: óráig óráig kedd: nincs ügyfélfogadás szerda: óráig óráig csütörtök: óráig péntek: nincs ügyfélfogadás 8/A. A járási hivatal okmányirodai osztályának ügyfélfogadási rendje: hétfő: óráig óráig kedd: nincs ügyfélfogadás szerda: óráig óráig csütörtök: óráig óráig péntek: óráig

18 17 9. Az ügysegéd ügyfélfogadási ideje: 9.1 Lajoskomárom településen: hétfő: óráig péntek: óráig 9.2 Mezőkomárom településen: szerda: óráig 10. A hivatalvezető ügyfélfogadási ideje: kedd és csütörtök: 8.00 órától óráig, illetve előre egyeztetett időpontban. 11. A járási hivatal vezető beosztású tisztviselői, a szakigazgatási szervek vezetői, illetve a járási hivatal valamennyi kormánytisztviselője az országgyűlési képviselőket soron kívül, az önkormányzati tisztségviselőket és képviselőket, valamint a helyi és területi közigazgatási szervek köztisztviselőit soron kívül, illetve előre egyeztetett időpontban fogadják. XIII. fejezet Egyéb rendelkezések 1.) Vezetői ellenőrzés 1. A vezetői ellenőrzés az irányító tevékenység része, magában foglalja a szervezeti egység valamennyi munkatársának ellenőrzését. 2. Az egyéni felelősséget a munkaköri leírások, a hivatali belső szabályzatok is tartalmazzák. 3. A hivatalvezető a feladatok teljesítését a munkafolyamatba épített ellenőrzésen keresztül és eseti egyéni számonkérésekkel kíséri figyelemmel. 4. Az ügyiratok szignálása és a kiadmányozás során a határidők betartása, a törvényesség, szakszerűség és a minőség is ellenőrzésre kerül. 5. A vezetői ellenőrzések alkalmával feltárt hibák, hiányosságok megszüntetésére a hivatalvezető folyamatosan, esetenként, illetve szükség szerint munkaértekezleteken hívja fel az érdekeltek figyelmét. 2.) A közérdekű adatok nyilvánossága és az adatvédelem 1. A járási hivatal kezelésében levő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett minden adat - ha jogszabály kivételt nem tesz - közérdekű és nyilvános, melynek megismerésére bárki jogosult. A kötelezően közzéteendő adatok internetes nyilvánosságra hozataláról, az adatállomány frissítéséről a járási hivatal kijelölt adatvédelmi felelőse a Kormányhivatalon keresztül gondoskodik. 2. A járási hivatal nyilvántartásaiban szereplő és a szervezet által egyéb módon kezelt személyes adatok védelméről, az információs önrendelkezési jog és az információ szabadság érvényesüléséről feladatkörében minden munkatárs köteles gondoskodni.

19 18 3. A járási hivatal munkatársa nem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely a munkaköre betöltésével összefüggésben jutott tudomására és annak közlése a járási hivatalra hátrányos következménnyel jár. 3.) Munkaértekezletek rendje 1. A hivatalvezetői értekezletet a szervezet működésével kapcsolatos általános kérdésekben, valamint jelentős vezetői döntések meghozatala előtt, vélemény- és információcsere céljából kell tartani. Az értekezletet a hivatalvezető hívja össze negyedévente. Az értekezlet résztvevői: a hivatalvezető, a hivatalvezető- helyettes, a járási szakigazgatási szervek vezetői és a hivatalvezető által meghívottak. 2. Apparátusi értekezlet: a hivatalvezető a törzshivatal valamennyi munkatársa részvételével negyedévente, illetve szükség szerint apparátusi értekezletet tart, melynek célja a szakmai irányítói értekezleten elhangzott információk továbbadása, a kölcsönös tájékoztatás, a feladatok megbeszélése, az elvégzett munka értékelése. XIV. fejezet Záró rendelkezések 1. Jelen ügyrend a Kormánymegbízott jóváhagyását követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 2. Az ügyrendben foglaltak megismertetéséről és betartatásáról a hivatalvezető gondoskodik. 3. Jelen ügyrend hatálybalépésével egyidejűleg a 1/2013. számú Szabályzat - a Fejér Megyei Kormányhivatal Enyingi Járási Hivatalának Kiadmányozási rendjéről - hatályát veszti. Enying, március 17. Zámbó Tiborné hivatalvezető

20 1 Fejér Megyei Kormányhivatal Enyingi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala Szám: FE-03/C/GYÁM/257/2013. Jóváhagyom: Takács Jánosné dr. Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala hivatalvezetője Zámbó Tiborné Fejér Megyei Kormányhivatal Enyingi Járási Hivatala hivatalvezetője Székesfehérvár, március Fejér Megyei Kormányhivatal Enyingi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala Ügyrendje 2013.

SZERVEZETFEJLESZTÉSI KÉZIKÖNYV

SZERVEZETFEJLESZTÉSI KÉZIKÖNYV CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA 3973 Cigánd, Fő u. 80 Tel.: (06) 47-334-092; Fax: (06) 47-334-096 E-mail: cigandph@t-online.hu Irányelvek: Államreform Operatív Program (ÁROP) ISO 9001:2008

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ikt.szám: 20.082/2013. A NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA ÜGYRENDJE Egyetértek: Dr. Papp Bálint főosztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai

Részletesebben

Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyta: Kulcs Község Önkormányzata a 46/2012. (IV. 23.) KT. számú határozatával. 1 Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti

Részletesebben

Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (Egységes szerkezetű szöveg)

Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (Egységes szerkezetű szöveg) "Minden olyan gyermek, aki ideiglenesen vagy véglegesen meg van fosztva családi környezetétől, vagy aki saját érdekében nem hagyható meg e környezetben, jogosult az állam különleges védelmére és segítségére."

Részletesebben

dr. Bruzlai Jenő gyámhivatal vezető fsz. 5.sz. 79/542-922

dr. Bruzlai Jenő gyámhivatal vezető fsz. 5.sz. 79/542-922 A Bajai Járási Gyámhivatal illetékessége, elérhetősége, munkatársai A Bajai Járási Gyámhivatal illetékessége az alábbi településekre terjed ki: Baja, Bácsszentgyörgy, Bátmonostor, Csátalja, Csávoly, Dávod,

Részletesebben

A hatósági ügyek kezelése során alkalmazott legfontosabb jogszabályok magyarázata

A hatósági ügyek kezelése során alkalmazott legfontosabb jogszabályok magyarázata A hatósági ügyek kezelése során alkalmazott legfontosabb jogszabályok magyarázata Zalalövő Város Polgármesteri Hivatala 2010. november 1 Adóhatósági jogszabályok 2003. évi XCII. Törvény az adózás rendjéről

Részletesebben

2. A Szabályzatot, valamint a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal belsõ szabályzatait szükség szerint, de legalább évente felül kell vizsgálni.

2. A Szabályzatot, valamint a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal belsõ szabályzatait szükség szerint, de legalább évente felül kell vizsgálni. 2942 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2011. évi 19. szám I. Utasítások A közigazgatási és igazságügyi miniszter 27/2011. (III. 8.) KIM utasítása a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Szervezeti és

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. március 1., kedd 14. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 13/2011. (III. 1.) KIM utasítás a Nemzeti Államigazgatási Központ Szervezeti

Részletesebben

Gyermekvédelemi, gyámügyi igazgatás

Gyermekvédelemi, gyámügyi igazgatás Gyermekvédelemi, gyámügyi igazgatás Készítette: Konzulens: MAGYAR ZSUZSANNA DR. TURKOVICS ISTVÁN JOGÁSZ SZAK EGYETEMI TANÁRSEGÉD V. ÉVFOLYAM KÖZIGAZGATÁSI JOGI TANSZÉK LEVELEZŐ TAGOZAT MISKOLC 2013 Social

Részletesebben

1. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) a Mellékletben foglaltak szerint határozom meg.

1. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) a Mellékletben foglaltak szerint határozom meg. 2362 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2011. évi 17. szám I. Utasítások A közigazgatási és igazságügyi miniszter 21/2011. (III. 4.) KIM utasítása a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Mûködési

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2011. március 15. napjától (a módosításokkal egységes szerkezetben) Módosítva a IV-100/22.310-1/2011. sz.

Részletesebben

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2013. évi 3. szám 363 A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról

Részletesebben

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2014. (XII. 23.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2014. (XII. 23.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2014. évi 65. szám 13731 A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2014. (XII. 23.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról A fővárosi

Részletesebben

2. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba, és a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

2. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba, és a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell. 422 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2015. évi 6. szám A földművelésügyi miniszter 3/2015. (II. 4.) FM utasítása az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Szervezeti és Működési

Részletesebben

Siófok Város Polgármesteri Hivatalának

Siófok Város Polgármesteri Hivatalának Siófok Város Polgármesteri Hivatalának a 2012. Hatályos: 2012. január 1-jétől Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (2) bekezdésében, 35.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012.

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET

Részletesebben

a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról

a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról 7/2015. (III. 31.) MvM utasítás Közlönyállapot 7/2015. (III. 31.) MvM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TISZACSEGE VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Azonosító: SZA. 02/2012. Lapszám: 40 Oldalszám: 40 Kiadás: 1 Iktatószám: 10490-1/2012. TISZACSEGE VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tiszacsege

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012.

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET

Részletesebben

a) siófoki szervezeti egység: Ádánd, Balatonendréd, Balatonszabadi, Nagyberény, Nyim, Ságvár, Siófok, Siójut, Som, Zamárdi.

a) siófoki szervezeti egység: Ádánd, Balatonendréd, Balatonszabadi, Nagyberény, Nyim, Ságvár, Siófok, Siójut, Som, Zamárdi. Somogy Megyei Kormányhivatal Siófoki Járási Hivatal Járási Gyámhivatala 8600 Siófok, Fő tér 1. telefon: 84/504-122, fax: 84/504-130 e-mail: hivatal@siofok.gov.hu A Járási Gyámhivatal a siófoki és balatonföldvári

Részletesebben

2. A Szabályzat XI. pontjában a Munkarend a Polgármesteri Hivatal dolgozóira vonatkozóan:

2. A Szabályzat XI. pontjában a Munkarend a Polgármesteri Hivatal dolgozóira vonatkozóan: K i v o n a t Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (I.29.) Önkormányzati számu határozata:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének elfogadása tárgyában

E l ő t e r j e s z t é s. a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének elfogadása tárgyában Kunfehértó Község Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének elfogadása tárgyában (Képviselő-testület 2014. március 4-i ülésére) Az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

Siófok Város Polgármesteri Hivatalának

Siófok Város Polgármesteri Hivatalának Siófok Város Polgármesteri Hivatalának 2013. Siófok Város Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. (2) bekezdésében, 67. b), d) pontjaiban foglalt

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének többször módosított* 444/2010. (XII.09.) számú önkormányzati.határozata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011.

BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság. Ügyrend

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság. Ügyrend Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Szám: VEZ-19-98- 7/2011 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Ügyrend A közigazgatási és

Részletesebben

Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás főbb szabályai Gyámhatósági ügyek közös eljárási szabályai

Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás főbb szabályai Gyámhatósági ügyek közös eljárási szabályai Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás főbb szabályai Gyámhatósági ügyek közös eljárási szabályai 2014. május 8. Dr. Mattenheim Gréta EMMI Szociális Jogi Osztály. Jogszabályi háttér Sokrétű jogi szabályozás;

Részletesebben

4.számu módosítás (Hatályban: 2012. január 20-tól)

4.számu módosítás (Hatályban: 2012. január 20-tól) 4.számu módosítás (Hatályban: 2012. január 20-tól) Zalakaros Város Polgármesteri Hivatala SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL szóló 134/2011.(V.3.) sz. képviselőtestületi határozat Zalakaros Város Képviselőtestülete

Részletesebben

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2005. május

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2005. május A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Szervezeti és Működési Szabályzata 2005. május I. fejezet A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 16-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 16-i ülésére Előterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 16-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Az előterjesztést

Részletesebben