TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot."

Átírás

1 A nevelés történeti alapjai CGB1101 Meghirdetés féléve 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár SP A hallgatók megismertetése az egyetemes és a magyar nevelés történetének legjelentősebb tényeivel, összefüggéseivel és a családi és kisgyermekkori nevelés történetével. A hallgatók érdeklődésének felkeltése a problématörténeti vizsgálódások iránt. A hallgatók történeti szemléletének megalapozása a pedagógia elméletének és gyakorlatának megismeréséhez. A neveléstörténet tárgya, jellege, forrásai. Nevelés az ókorban. Középkor nevelésügye. Humanizmus hatása a nevelés elméletére és gyakorlatára. Reformáció és ellenreformáció. Az újkori nevelés története a XVI-XVIII. században. Az európai család és kisgyermekkor nevelésügye. Az újkori nevelés története a XIX-XX. században. Az elméleti pedagógia főbb irányzatai hazánkban. A reformpedagógia hazai története. Az óvodai nevelés története hazánkban. A pedagógusszerep történeti változásai. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot. 4. A megszerzett ismeretek értékelése: kollokvium A zárthelyi dolgozat eredménye beleszámít a kollokviumi jegy kialakításába. A vizsga írásban történik, a vizsgadolgozatok értékelése a vizsga napján megtörténik és a végső jegy bekerül a Neptun tanulmányi rendszerbe. 5. Az értékelés módszere: Számszerű értékelés (1-5 között). segédanyagok: Előadóterem, szemléltető eszközök Horváth László - Pornói Imre: A nevelés probléma-és intézménytörténete, Krúdy Könyvkiadó. Nyíregyháza ISBN Horváth László Pornói Imre: Szemelvények a nevelés probléma-és intézménytörténetéből, Krúdy Könyvkiadó. Nyíregyháza p ISBN Neveléstörténeti Szöveggyűjtemény. (Szerk.): Mészáros István Németh András Pukánszky Béla. Osiris Kiadó, Bp., p. ISBN Mészáros István-Németh András Pukánszky Béla: Neveléstörténet, OSIRIS Kiadó KFT. Bp., p. ISBN

2 A nevelés társadalmi alapjai CGB1102 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Márton Sára Katalin főiskolai tanár TK Megismertetni a hallgatókat a nevelési folyamat antropológiai interpretálásával, további kapcsolódó alapfogalmakkal (enkulturáció, szocializáció, individualizáció), valamint a makro- és mikrotársadalom különböző elemeinek a nevelésre gyakorolt hatásrendszerével. A nevelés antropológiai értelmezése, az enkulturáció, szocializáció, individualizáció fogalma és folyamata. Az óvodákra gyakorolt társadalmi hatások szerepe az óvodai nevelés tartalmi és módszertani változásai. Generációk szerepe a kultúra átadásában, funkciók-funkciózavarok. A kultúra tradicionális és új elemei. A család, a vallás, az állam hatása a nevelési folyamatra. Az értékátadás problémái a családban, a szocializációs minták átörökítése hátrányos helyzetű családokban. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Hallgatói portfólió készítése a szemináriumi témákhoz kapcsolódó szakirodalmakból 8. A megszerzett ismeretek értékelése: kollokvium 5. Az értékelés módszere: A hallgatói portfólió értékelése és írásbeli kollokviumi jegy segédanyagok: szakirodalom, folyóirat Angelusz Erzsébet: Antropológia és nevelés. Akadémiai Kiadó, Bp., p. Békesi Ágnes: Szocializációs minták átörökítése cigányzenész családokban. Educatio 2002/3. Erikson, E. H: Gyermekkor és társadalom. Osiris Kiadó, Bp., ISSN Kozma Tamás: Bevezetés a nevelésszociológiába. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., ISBN Tóth Olga: Értékátadási problémák a családban. Educatio 10., 2001/ p.

3 A neveléstudomány értelmezései CGB1103 Meghirdetés féléve 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Baracsi Ágnes Erzsébet, főiskolai docens SP A kollégium a tudományelmélet és a tudományfejlődés általános keretei közé helyezve tárgyalja a neveléstudomány kialakulásának és változásának folyamatát, a tudományok rendszerében elfoglalt helyét, sajátosságait. Vizsgálja a neveléstudományi szakterületek belső tagozódását, és az iskolai folyamatok értelmezésében kiemelt szerepet játszó diszciplínák érvényességi körét, alapfogalmi rendszerét, sajátos terminológiáját. Vázolja a nevelés fogalmának változásait, a nevelésről gondolkodás és a pedagógiai cselekvés találkozásainak és ütközőpontjainak problematikáját. A hallgatók betekintést nyernek a neveléstudomány különböző aspektusú értelmezéseibe, felfogásaiba és ez alapján képessé válnak a pedagógia elméleti paradigmái, különböző szempontú megközelítései közötti tájékozódásra. Megismerkednek a neveléstudomány-elmélet kiemelkedő hazai és nemzetközi teoretikusaival (Weszely Ödön, Imre Sándor, Fináczy Ernő és mások) és munkásságukkal. A fenti szerzők írásainak áttanulmányozása révén áttekinthetővé válik a neveléstudomány fejlődéstörténete, kiteljesedése. Vázlatos kép rajzolódik ki az időnkénti megtorpanásokról és a század fordulójának új fejlődési tendenciáiról. 3. Évközi tanulmányi követelmények: zárthelyi dolgozat 4. A megszerzett ismeretek értékelése: kollokvium 5. Az értékelés módszere: írásbeli és szóbeli segédanyagok: Brezsnyánszky László Holik Ildikó: A neveléstudomány értelmezései és alapkérdései, Bessenyei György Kiadó, Nyíregyháza, p. ISBN Bábosik István: Neveléselmélet. Osiris Kiadó, Budapest, p. részletek, ISBN Kozma Tamás: Paradigmáink. Iskolakultúra sz p. Zrinszky László: Neveléselmélet, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, p. ISBN

4 Bevezetés a pszichológiába CGB1104 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika, főiskolai adjunktus TK A hallgatók ismerjék meg pszichológia főbb területeit. Ismerjék az általános-, fejlődés-, személyiség- és az alkalmazott lélektanok legalapvetőbb tartalmi összefüggéseit. Ismerjék meg a megismerő folyamatok kognitív felfogását, a személyiség motivációs, akarati és érzelmi jellemzőit. A pszichológia rövid története. Önálló tudománnyá válásának előzményei. A pszichológia tudomány főbb területei és irányzatai. Személyiségelméleti alapok. A pszichikus folyamatok jellemzői és fejlődési vonaluk. Az emberi pszichikum működésének és a társas kapcsolatok szerveződésének alapösszefüggései. A megismerő folyamatok (érzékelés, észlelés, emlékezet, képzelet, gondolkodás) jellemzői és kognitív pszichológiai elméletei. Az alapvető motívumok rendszere. A humánspecifikus motívumok. Az akarat. Az érzelmek, az érzelmi intelligencia elméletei. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon, szemináriumi dolgozat. Az összefüggések megértésének számonkérése. 4. A megszerzett ismeretek értékelése: kollokvium 5. Az értékelés módszere: Zárthelyi dolgozat formájában segédanyagok: Laboratóriumi demonstrációs eszközök, video anyagok. Rita L. Atkinson és mtsi: Pszichológia. Osiris - Századvég Kiadó, Bp , 38-58, p. ISBN Barcsa Lászlóné Pauwlik Zsuzsa Rozgonyi Tiborné: Személyiséglélektan. Élmény 94 Bt., Nyíregyháza, ISBN Bernáth László Révész György (szerk.): A pszichológia alapjai. Tertia Kiadó, Bp., p. ISBN N. Kollár - Szabó (szerk.):pszichológia pedagógusoknak, Osiris Kiadó, ISBN X Pléh Csaba: A lélektan története. Osiris, Bp ,88-99, , p. ISBN

5 Az emberi fejlődés CGB1105 Meghirdetés féléve 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) CGB1104 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika, főiskolai adjunktus TK A hallgató ismerje meg a személyiség fejlődésének általános kérdéseit, az emberi személyiség alakulását, fejlődését, továbbá a személyiségfejlődés fontosabb elméleteit. Kapjon képet a kognitív és pszichés fejlődésről, az egyes életkorok fejlődési jellegzetességeiről. A pszichikus fejlődés általános kérdései, a fejlődés szakaszelméletei: Freud pszichoszexuális fejlődéselmélete, Erikson pszichoszociális fejlődéselmélete és Piaget kognitív fejlődéselmélete. Az életkorok pszichológiája: a születés előtti életidő, fejlődés az élet első három évében, óvodáskor, kisiskoláskor, az egész életen át tartó fejlődés. Az értelmi, érzelmi és akarati fejlődés jellegzetességei az egyes életkorokban. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon, zárthelyi dolgozat. 4. A megszerzett ismeretek értékelése: kollokvium 5. Az értékelés módszere: Szóbeli és írásbeli segédanyagok: Szakirodalom, jegyzetek, video/dvd anyagok Cole, Michael Cole, Sheil. R: Fejlődéslélektan. Osiris Kiadó, Bp., p. ISBN Margitics Ferenc: A személyiség fejlődése. Krúdy Könyvkiadó, Nyíregyháza, p. ISBN Margitics Ferenc: A szülői mesterség iskolája. Scolar Kiadó, Bp., p. ISBN Mérei Ferenc - V. Binét Ágnes: Gyermeklélektan, Medicina, Bp., p. ISBN Vajda Zsuzsanna: A gyermek pszichológiai fejlődése. Helikon Kiadó, Bp., p. ISBN

6 Anatómia CGB1107 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens TS A tantárgy oktatási programjának célja, hogy a hallgatók ismerjék meg az emberi szervezet felépítését, működését, és ismereteiket legyenek képesek alkalmazni mindennapi munkájuk során. A humán anatómia az emberi szervezetről és az életfolyamatokról sokrétű ismereteket nyújt. A tantárgy oktatásának fő vezérfonalát képezik a magzati, a csecsemő és kisgyermekkor speciális anatómiai ismeretei. Bevezetés az anatómia tárgy tanulásába. Az anatómia tárgya, felosztása. Az emberi szervezet felépítése. A sejt anatómiája, a szövetek típusai, jellemzői. Az emberi test síkjai és irányai. A mozgás és a keringés szervrendszere. A magzati vérkeringés. A légzőrendszer anatómiája. Az emésztőrendszer felépítése, a legfontosabb tápanyagok jellemzése, az anyagcsere és energiaforgalom. A vizeletkiválasztó és elvezető rendszer részei. A nemi szervek rendszere. A magzat fejlődése. A belső elválasztású mirigyek szervrendszere és a szervezet hőszabályozása. Az idegrendszer és az érzékszervek anatómiája. 3. Évközi tanulmányi követelmények: zárthelyi dolgozatok elfogadható szintű (min. 60%- os) megírása két alkalommal 4. A megszerzett ismeretek értékelése: kollokvium 5. Az értékelés módszere: számszerű értékelés segédanyagok: aktuális előadások anyagainak nyomtatott, jegyzet jellegű változata, témakörönként és esetileg; írásvetítő, PC-kivetítő, demonstrációs eszközök Donáth Tibor: Anatómia-élettan. Medicina Könyvkiadó, Bp., ISBN Donáth Tibor: Anatómiai atlasz. Medicina Könyvkiadó, Bp., ISBN Mándi Barnabás: Anatómia-élettan. Medicina Könyvkiadó, Bp., ISBN Thomas O. Mccracken (szerk.): Háromdimenziós anatómiai Atlasz+CD. Scolar Kiadó, Bp., ISBN Szentágothai János, Réthelyi Miklós: Funkcionális anatómia I-III. Medicina Könyvkiadó, Bp., ISBN

7 Egészségtan CGB1108 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Keresztes Katalin TK A hallgatók megismertetése az egészséges életmód, környezet kialakításának lehetőségeivel, környezet egészségügyi ismeretek nyújtása, gyakorlatias szemléletű hallgatók képzése. Képesség kialakítása a hallgatókban életmódbeli, életvezetési tanácsok adására a család számára. A közintézményekben a gyermekek számára megfelelő, egészséges, az életkori sajátosságokat is figyelembe vevő tárgyi és személyi feltételek kialakításához, fenntartásához szükséges ismeretek nyújtása. Az egészségkultúra fogalma, elemei, összetevői, Egészségmegőrzés, Az Egészséges Nemzetért Népegészségügyi Program , Az egészséges életvitel, alvás, pihenés. A személyi higiéné fogalma és összetevői, Az egészséges táplálkozás, Öltözködés. A helyes testtartás, testedzés, mozgás, Egészséges életvezetés, önismeret, napirend, hibák az életvezetésben, Az egészséget hátrányosan befolyásoló tényezők. A betegség kialakulása. Természetes gyógymódok. A betegség esetén a teendő. Betegápolás otthon. Beteg a kórházban. Egészségre káros szenvedélyek. Veszélyhelyzetek elhárítása, elsősegélynyújtás alapjai. Sérülések, mérgezések, fájdalommal járó állapotok. A fertőző betegségek közvetett megelőzése. A levegő szennyeződésének hatása az egészségre. A vizek kémiai alkatrészeinek és mikrobatartalmának hatása az egészségre. A talaj szennyeződésének hatása az egészségre. A települések, épületek és lakások egészségtana. A csecsemőhalandóság. Megelőző intézkedések a nő-, az anya- és a csecsemővédelemben. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Tanulmány készítése egy választott témáról (irodalom feldolgozás), hozzászólás, vita-tanórákon 4. A megszerzett ismeretek értékelése: kollokvium 5. Az értékelés módszere: Írásbeli: tanulmány, dolgozat értékelése; szóbeli: tanórai értékelés, kollokvium segédanyagok: szakirodalom, folyóiratok Balázs Péter: Népegészségtan. Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar, Bp., , , , p., ISBN x Aszmann Anna: Egészségvédelem a közoktatásban. Országos Gyermekegészség-ügyi Intézet, Bp., , 18-30, 44-50, 61-71, 75-90, , , , p., ISBN Vízvári László: Egészségtan. Műszaki Könyvkiadó, Bp., p., ISBN

8 Jogi alapok CGB1109 Meghirdetés féléve 4. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Nagy Andrea, főiskolai docens NP A jogállamiság kiépítésének alapvető feladata, hogy az állampolgárok ismerjék a jog adta lehetőségeket, követelményeket, feladataikat. Magyar állampolgárként ismerniük kell a Magyar Köztársaság Alaptörvényét. Különösen nagy jelentősége van a jog ismeretének egy felsőfokú végzettségű állampolgárnak. A hallgatóink nem csak a legáltalánosabb jogi szabályokkal ismerkednek meg, hanem, mint szakemberek a szakmájuk során a legfontosabb területek jogi szabályozásával is, mint a munkajog, családjog, szerződések/kötelmek joga. A Magyar Köztársaság Alaptörvénye. Az emberi és polgári jogok Magyarországon. Az államszervezet felépítése, az államszervek feladatai. A jogalkotás folyamata, tájékozódás a jogszabályok között. Önkormányzatok helye, szerepe, feladatai a helyi önkormányzatok gazdálkodásának alapjai. Az önkormányzatok és a szociális intézmények kapcsolatának jogi szabályozása. Polgárjogi alapfogalmak, szerződési ismeretek. Családjogi alapfogalmak, a munka jogviszony létrejötte, tartalma. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Zárthelyi dolgozat, szemináriumi dolgozat. 4. A megszerzett ismeretek értékelése: Kollokvium 5. Az értékelés módszere: Szóbeli, írásbeli segédanyagok: Hatályos jogszabályok gyűjteménye Boros László: Jogi alapismeretek Vince Kiadó Bp ISBN X Kukorelli István: Alkotmánytan Osiris Bp ISSN Szilágyi Péter: Jogi alaptan Osiris Bp ISBN Magyarország Alaptörvénye évi C. törvénye

9 Társadalomismeret alapjai CGB1110 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Aszalós Éva, főiskolai docens TR A hallgatókat megismerteti a társadalom és a hatalom viszonyával. Alapvető ismereteket nyújt a legjelentősebb államelméletekről, a hatalmi ágak és a világi- egyházi intézmények egymáshoz való viszonyáról. Nyomon követi a társadalmi szerkezet változásait befolyásoló legfontosabb tényezőket a középkori kezdetektől a jelenkorig. A társadalmak általános jellemzői. Az európai társadalmak ismertetőjegyei. A természetjogra és szerződéselméletre alapozott angol és francia újkori államelméletek. A rurális társadalom ismertetőjegyei. Az ipari társadalom kora újkori kezdetei. A reformáció és a tudományos forradalom hatása a közgondolkodásra. A társadalmi és gazdasági struktúrák változásai a XVIII. század végéig: csoportok, a társadalmi viszonyok és mentalitás. Az ipari társadalom és a gondoskodó állam viszonya. Rétegződés, mobilitás a XIX.-XX. Századba. A mai magyar társadalom. 3. Évközi tanulmányi követelmények: zárthelyi dolgozat 4. A megszerzett ismeretek értékelése: kollokvium 5. Az értékelés módszere: írásban, szóban segédanyagok: Társadalomismeret (szerk. Albert József) Möbius Kiadó, Nyíregyháza, Szilner György (szerk.): A Magyar Köztársaság Alkotmánya. Novissima Kiadó, Bp., ISBN Bayer József Jávor István Utasi József: Társadalomismeret. Dinasztia, Bp., ISBN Bayer József: A politikai gondolkodás története. Osiris, Bp., ISBN

10 Informatika a pedagógiában CGB1111 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+1 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Ionescu Klára, főiskolai docens MI A hallgató legyen alkalmas a társadalmi és gazdasági élet különböző területein a számítógépes szoftverek alapszintű kezelésére, használatára. Tudja kezelni az egyes számítógéptípusokat, multimédiás eszközöket Az információs, kommunikációs technikák és technológiák alkalmazási lehetőségei, a különböző képességcsoportokra gyakorolt fejlesztőhatásuk. A korszerű oktatás informatikai feltételei, a digitális írástudás ismeretei. Oktató és tanuló szerepek, tanulásirányítás, ismeretszerzés, kommunikáció, on-line értékelés, oktatási nyilvántartás és ügyvitel az infokommunikációs környezetben 3. Évközi tanulmányi követelmények: Gyakorlati feladatok készítése 4. A megszerzett ismeretek értékelése: 5. Az értékelés módszere: Írásbeli, szóbeli segédanyagok: számítógépek Csórián Sándor: Információ és kommunikáció, Kossuth Kiadó, Bp., ISBN Iszáj Ferenc, Kató Gábor, Nagy Mihály: Számítástechnika az alapoktól az Internetig Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza, ISBN Szántai János: A számítástechnika alapjai, Mester Kiadó, Bp ISBN

11 Filozófia CGB1112 Meghirdetés féléve 5. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+1 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Csobó Péter György, főiskolai docens TR A hallgatók ismerkedjenek meg a filozófiatörténet legfontosabb irányzataival, képviselőivel és problémafelvetéseivel a klasszikus görögségtől a XIX. század végéig. Ismerjék meg a filozófia gyermeki léttel kapcsolatos meghatározó gondolati hagyományait. Ahogy Arisztotelész óta oly sokan elmondták, a filozófia ott kezdődik, ahol a világ és jelenségei elveszítik maguktól értetődőségüket, ahol az ember rácsodálkozik arra, amit előzőleg pusztán használt, látott, vagy amit éppen észre sem vett. E tantárgy célja ebből kifolyólag az, hogy alapjában érzékeltesse a hallgatókkal a filozófia más diskurzusoktól (tudomány, politika stb.) eltérő szemléletmódját, s lehetőséget teremtsen számukra e sajátos gondolkodásmód elsajátítására. Ennek során különös hangsúlyt kapnak azok a problémák, amelyek a mindennapi élet felől vetődnek fel, s amelyeket a filozófia hosszú története folyamán újra és újra igyekezett az elméletalkotás különféle módszereivel megalapozni. Vajon az olyan jelenségek, mint a szerelem, vagy az olyan fajsúlyos kérdések mint isten létezése, a tapasztalati világ bizonyossága, a nyelv mibenléte, az igazság feltételei és a hazugság stb., felvetődnének-e a filozófiai reflexió nélkül, vagy éppen csak annak nyelvén lehetett őket kérdéssé tenni? A tantárgy nem kíván szisztematikus ismeretekkel szolgálni, azt a filozófiatörténetre bízza, inkább egyfajta játékként tekinthető, amely ismerős jelenségek mentén akarja bevezetni hallgatóit a filozófia diskurzusába. 3. Évközi tanulmányi követelmények: szemináriumi dolgozat 4. A megszerzett ismeretek értékelése: gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere: írásbeli feladat értékelése segédanyagok: szöveggyűjtemény, szakkönyvek Steiger Kornél (szerk.): Bevezetés a filozófiába. Szöveggyűjtemény, Holnap Kiadó, Bp., ISBN Platón: Phaidrosz. Atlantisz, Bp., R. Descartes: Értekezés a módszerről. (3. rész), Icon, Bp., Fr. Nietzsche: A nem morálisan felfogott igazságról és hazugságról. Atheneum, 1992/3.

12 Etika CGB1113 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+1 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. habil. Kiss Lajos András, főiskolai tanár TR A tantárgy célja az európai erkölcsfilozófia irányzatainak történeti, illetve szisztematikus jellegű bemutatása. A kurzus speciális célja pedig, hogy a hallgatók ismerjék meg a csecsemő- és kisgyermeknevelő, ill. társszakmák szakmai etikai szabályait. Ezen belül a hallgatók megismerkednek a legfontosabb erkölcsi alapfogalmakkal, és bevezetést kapnak az etikai rendszerek tipológiájába (erkölcstanok, formális etika, személyiségetika stb.). Ezen túlmenően a tantárgy segíteni kívánja a hallgatókat abban, hogy az etikatörténeti korpusz ismeretében el tudjanak igazodni a morálfilozófiai érvelések, bizonyítások kérdéseiben, illetve ismerjék meg az erkölcs filozófiai megalapozhatóságának az elméleti összefüggéseit. A modern etikai irányzatok alapszövegein keresztül a hallgatók szembesülnek a korunkra legjellemzőbb etikai dilemmákkal és a megoldásukra tett elvi javaslatokkal. 3. Évközi tanulmányi követelmények: választott témáról való szóbeli beszámoló 4. A megszerzett ismeretek értékelése: gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere: szóbeli értékelés segédanyagok: szöveggyűjtemény, szakkönyvek Arisztotelész: Nikomakhoszi etika. Bp., I, II. könyv Nyíri Tamás: Alapvető etika. Szent István Társulat, Bp., ISBN Alasdair Macintyre: Az erény nyomában. Bp., Osiris, (részletek) Thomas Assheuer és Peter Sloterdijk szövegei a Vulgo 2000/1-2. számában, pp Hans Jonas: Az emberi cselekvés megváltozott természete. In: Környezet és etika. Szöveggyűjtemény. Szerk.: Lányi András és Jávor Benedek, L Harmattan, Bp., pp

13 Kommunikáció elmélete és gyakorlata CGB1201 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Imre Rubenné dr., főiskolai tanár TI A hallgatók ismerjék meg a kommunikáció fogalmát, fajtáit és funkcióit, tudják megfelelően értelmezni a nem verbális jelzéseket. Legyenek képesek a nonverbális kommunikációs technikák alkalmazására! A kommunikáció eredete, fogalma, fajtái. A kommunikáció tényezői és funkciói. A nyelvi kommunikáció csatornái: a verbális csatorna, a nem verbális csatorna és a kulturális szignálok kommunikatív tartalma. A nem verbális jelzések fajtái, funkciói és értelmezésük. A metakommunikáció fajtái és funkciói. A verbális és nonverbális kommunikáció viszonya. A kommunikáció hatékonyságát fokozó és gátló tényezők. A kommunikáció zavarai. Kommunikáció és beszédfejlődés. Kommunikáció a beszéd megkezdése előtt. A bölcsőde, mint a kommunikáció színtere. A kommunikáció és metakommunikáció szerepe a gondozónő munkájában. 3. Évközi tanulmányi követelmények: zárthelyi dolgozat, kiselőadások tartása 4. A megszerzett ismeretek értékelése: gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere: írásbeli számonkérés segédanyagok: tankönyvek, jegyzetek Cs. Jónás Erzsébet: Mindennapi kommunikáció. Krúdy Könyvkiadó, Nyíregyháza p., ISBN Fercsik Erzsébet: Kommunikáció szóban és írásban. Krónika Nova, Bp p., ISBN Fercsik Erzsébet: Kommunikáció és nyelvhasználat. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp p., ISBN Szabó Katalin: Kommunikáció felsőfokon. Kossuth Könyvkiadó, Bp p., ISBN

14 Szociálpolitika CGB1202 Meghirdetés féléve 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Kerülő Judit, főiskolai tanár AK A hallgatókat megismerteti a szociálpolitika alapfogalmaival, szemléletével, rendszerével. A mai magyar társadalom jellemzőit, változóit és társadalmi problémáit mutatja be, elemzi a magyar szociálpolitika, a szociális ellátórendszer jellegzetességeit, változásait, különös tekintettel a kisgyermekes családokat érintő szegmensekre. A társadalompolitika fogalmi kérdései, a társadalompolitika, szociálpolitika fogalma. A szociálpolitika értékei és alapelvei, a szociálpolitika színterei. A szociális gondoskodás ideológiája és intézményrendszere, az állami szociálpolitika kialakulásának időszaka és története, a magyar társadalombiztosítás jellemzői. A jóléti állam, a magyar szociálpolitika a rendszerváltás időszakában, az elszegényedés folyamatai, a szociálpolitika rendszerváltó jellege. A rendszerváltás társadalmi hatásai, a rendszerváltás nyertesei és vesztesei. A gyermekek szükségletei, gyermekjólét és gyermekvédelem, a gyermekes családok helyzete és problémái, gyermekszegénység Magyarországon. Népesedéspolitika jellemzői. Az Európai Unió és a szociálpolitika, a szociális ellátórendszer átalakítása, korszerűsítése, az ellátórendszer jellemzői, változások a magyar szociálpolitikában az Európai Unióhoz való csatlakozás következtében. 3. Évközi tanulmányi követelmények: hallgatói önálló szakirodalom feldolgozása, ezek alapján kiselőadások megtartása 4. A megszerzett ismeretek értékelése: kollokvium 5. Az értékelés módszere: A félév során a hallgatók egy általuk választott témából referátumot tartanak, erre részjegyet kapnak, amelyet a kollokviumi eredménybe beszámítok. segédanyagok: Valamennyi ajánlott és kötelező irodalom az intézmény könyvtárában megtalálható. Ferge Zsuzsa: Társadalmi áramlatok és egyéni szerepek. Napvilág Kiadó, Bp p. ISBN Ferge Zsuzsa: Elszabaduló egyenlőtlenségek. Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület, Bp p. ISBN Ferge Zsuzsa: Fejezetek a magyar szegénypolitika történetéből. Magvető Kiadó, Bp p. ISBN Krémer Balázs: Bevezetés a szociálpolitikába. Napvilág Kiadó, Bp old old p. ISBN Zombori Gyula: Szociálpolitika alapfogalmai. Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület, Bp p. ISBN

15 Család- és nevelésszociológiai alapismeretek CGB1203 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné dr. Kiss Katalin, főiskolai tanár SP A hallgatók ismerjék meg a társadalmi integráció kereteit, az integrációs folyamatot meghatározó családi szocializáció szubkulturális vonásait, valamint a formális és informális nevelés változásait. A nevelés és a társadalom kapcsolatának bemutatása neveléselméleti és társadalomelméleti elemzéseken keresztül. Az emberi egzisztencia, a kultúra és a közösség összefüggései, az individualizáció és a szocializáció folyamatának sajátosságai. A család, mint társadalmi kiscsoport, családszociológiai elméletek, családfejlődési modellek. A családi szocializáció szubkulturális vonásai, a kisgyermekek szociális kompetenciáinak fejlesztése. A szocializációs zavarok funkcionális leírása, hátrányos helyzetű, deprivált csoportok újratermelődése. A társadalmi integráció keretei, a formális és az informális nevelés változásai. Az intézményes nevelés társadalmi viszonyai, a társadalmi elvárások változásai és azok hatása a nevelés gyakorlatára. 3. Évközi tanulmányi követelmények: - 4. A megszerzett ismeretek értékelése: kollokvium 5. Az értékelés módszere: írásbeli vizsga segédanyagok: Durkheim, Emil: Nevelés és szociológia. Tankönyvkiadó, Bp., ISBN Kasik László: A szociális kompetenciák fejlesztésének elmélete és gyakorlata Iskolakultúra, 2007/ Kozma Tamás: Bevezetés a nevelésszociológiába. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., ISBN Pataki Ferenc: Nevelés és társadalom. Tankönyvkiadó, Bp., Somlai Péter: Szocializáció. A kulturális átörökítés és a társadalmi beillesztés folyamata. Corvina Kiadó, Bp., ISSN Ifjúság 2008 Gyorsjelentés Szerk.:Bauer Béla, Szabó Andrea, Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet

16 Gyermekvédelmi ismeretek CGB1204 Meghirdetés féléve 3. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre, főiskolai tanár SP A hallgatók alkalmazás szinten ismerkedjenek meg a gyermekvédelem intézményes lehetőségeivel. A hazai és nemzetközi gyermekvédelem: A 20. század második felére jellemző tendenciák. A évi IX. törvény. A gyermekvédelem fogalmi rendszere. Gyermeki és szülői jogok. Gyermekjóléti alapellátások. Gyámügyi tevékenység. Családsegítő szolgálat. Gyermekek átmeneti gondozása. A gyermekek napközbeni ellátására vonatkozó intézmények szerepe, jelentősége. A gyermekvédelmi szakellátás tevékenységrendszere. Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat. Pedagógiai tevékenység a gyermekotthonokban, lakásotthonokban és a. nevelőszülői hálózatban. A bölcsőde, óvoda, iskola szerepe a gyermekvédelem rendszerében. 3. Évközi tanulmányi követelmények: szemináriumi dolgozat 4. A megszerzett ismeretek értékelése: kollokvium 5. Az értékelés módszere: szóbeli segédanyagok: jegyzet, szöveggyűjtemény, folyóiratok, Internetes anyagok Kézikönyv a gyermekjogi egyezmény alkalmazásához ,2.,3.,4.,6.,9.,12.,13.,18.,20.,23.,24.,26.,28.,30.,31.,39., cikkely Veczkó József: Gyermekvédelem pszichológiai nézőpontból. Társadalmi,család-és gyermekérdekek. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp., p.ISBN II. A gyermekvédelem alapfogalmai és intézményei p. XI. Gyermekvédelem és nevelés p. Grosch Mária - Sebestyén Bianka - Dr. Takács Bernadett - Vokony Éva: Gyermekek napközbeni ellátása standardok, irányelvek GYN GYN-B 1. standard: Család-bölcsőde kapcsolat. GYN-B 4.standard: Nevelés-Gondozás Földes Petra: Gyermekvédelem az iskolában. In: Nevelési kézikönyv nemcsak osztályfőnököknek. OKI Kiadó Dinasztia Tankönyvkiadó, Bp., (447.p.) p. ISBN

17 Társadalomtudományi kutatások CGB1205 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Schmercz István, főiskolai tanár TI A hallgatók ismerjék meg a társadalomtudományokban használatos vizsgálati és kutatási módszerek főbb típusait, alkalmazhatóságuk feltételeit, a hipotézisalkotás és vizsgálat alapvető szabályait és a kutatások etikai vonatkozásait. A hallgatók ismerjék meg a Magyarország legújabb kori társadalmának történéseit. A társadalomtudományi kutatások elvi kérdései. A feltáró módszerek jellegzetességei. A feldolgozó módszerek főbb típusai. A mintavétel. Adatfeldolgozás az SPSS statisztikai programcsomaggal: adatbevitel, alapstatisztikák, korreláció és regresszió-számítás, a kereszttáblázatok, adatredukciós módszerek, nem paraméteres eljárások. Hipotézisvizsgálatok. A kutatói szabadság és a kutatások etikai problémái. 3. Évközi tanulmányi követelmények: statisztikai elemzés készítése kb. 25 fős mintán, legalább 10 változóval 4. A megszerzett ismeretek értékelése: kollokvium 5. Az értékelés módszere: szóbeli kollokvium a téma elméleti aspektusaiból segédanyagok: tankönyvek, jegyzet, SPSS programcsomag Earl Babie: A társadalomkutatás gyakorlata. Balassi Kiadó, Bp p., ISBN Ketskeméty László, Izsó Lajos: Bevezetés az SPSS programrendszerbe. Eötvös Kiadó, Bp p., ISBN Kolosi Tamás, Rudas Tamás: Empirikus problémamegoldás a szociológiában. OMIKK TÁRKI, Bp p. ISBN Rozgonyi Tiborné Schmercz István: Társadalomtudományi kutatások. Élmény 94 Bt, Nyíregyháza p., ISBN Székelyi Mária, Barna Ildikó: Túlélőkészlet az SPSS-hez. Typotex Kiadó, Bp p. ISBN

18 A csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája CGB1300 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) CGB1105 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Margitics Ferenc, főiskolai tanár TK A hallgató megismerje a kötődés elméleteit, a korai kötődési mintákat, a kötődési zavarok hátterét. Ismerje a csecsemőkori és kisgyermekkori kognitív és érzelmi fejlődés ismérveit. Ismerje a játéktevékenység fejlődést az élet első három évében A kötődés. A kötődés elméletei. A ragaszkodás. A differenciált kötődés. Korai kötődési minták és hatásuk a kötődés további alakulására. Zavarok a kötődés alakulásában: hospitalizmus, anya-depriváció, rejtett érzelmi elhanyagolás. A csecsemőkori fejlődések. Testi és idegrendszeri fejlődés. Helyzet és helyváltoztató mozgás fejlődése. A manipuláció és tárgyi cselekvés fejlődése. Kognitív fejlődés. Érzelmi fejlődés. A kisgyermekkori fejlődések. Testi és idegrendszeri fejlődés. Helyváltoztató mozgás fejlődése. Az eszközhasználat. Kognitív fejlődés. Érzelmi fejlődés. A nyelvi fejlődés. Az én-tudat kialakulása. A játéktevékenység fejlődése az élet első három évében. A megzavart fejlődés. 3. Évközi tanulmányi követelmények: - 4. A megszerzett ismeretek értékelése: kollokvium 5. Az értékelés módszere: írásbeli vagy szóbeli segédanyagok: szakirodalom, film, folyóirat Cole, Michael Cole, S. Rita: Fejlődéslélektan. Osiris Kiadó, Bp., 2006, p., ISBN: Margitics Ferenc: A személyiség fejlődése. Krúdy Könyvkiadó, Nyíregyháza, 2008, p., ISBN Margitics Ferenc: A szülői mesterség iskolája. Scolar Kiadó, Bp., 2009, 9-63.p., ISBN

19 A játék pszichológiai alapjai CGB1301 Meghirdetés féléve 4. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika, főiskolai adjunktus TK A játékpszichológia főbb elméleti összefüggéseinek bemutatása mellett a hallgatók ismerjék meg a bölcsődei és óvodai nevelési folyamat mindennapos játékfajtáit. Ismerjék meg továbbá a játék szerepét, jelentőségét a gyermeki személyiségfejlődésben. Játékelméletek nézőpontok. A játék biológiai, antropológiai, szociológiai, pszichológiai, pedagógiai problémafelvetései. A játék szerepe az ontogenetikus fejlődésben. A játék eredete. Játék a kora gyermekkori fejlődésben (Winnicott, Bettelheim, Millar, Piaget). Az óvodáskorú gyermekek játéktevékenységének elemzése és értelmezése. Képzelet és valóság. A gyermeki világkép és megjelenítődése a játéktevékenységben. A játékfajták és pszichológiai háttérfolyamatok. Az egyszerű gyakorló játékok osztályozása és fejlődése (Piaget értelmezése nyomán). A szerepjátékok természetrajza. Általános és specifikus jellemzők. Az együttes élmény. Az együttléttől az együttműködésig. Csoportdinamika az óvodai csoportokban (Mérei). A szabályjátékok jelentősége a pszichikus fejlődésben. A szabálytudat és erkölcsi ítéletek a játéktevékenységben. Az iskoláskor küszöbén. Játék és tanulás. Tanulás a játékban; játékos tanulás. 3. Évközi tanulmányi követelmények: zárthelyi dolgozatok írása, beadandó dolgozatok 4. A megszerzett ismeretek értékelése: gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere: írásbeli, szóbeli segédanyagok: szakirodalom, film, folyóiratok Mérei Ferenc - V. Binét Ágnes: Gyermeklélektan Bp., p. ISBN Millar, Susanna : Játékpszichológia. Maecenas, Bp., p. ISBN Takács Bernadett: Gyermek-játék-terápia. OKKER Kiadó, Bp., p. ISBN Winnicott, Doonald Woods: Játszás és valóság. Animula Bp., p. ISBN

20 A család rendszerszemlélete CGB1302 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Margitics Ferenc, főiskolai tanár TK A hallgató tudja értelmezni a család rendszerszemléletű működését, tekintse át a családi életciklusok, családi krízisek jellemzőit, valamint ismerje a családi működés rendszerszemléletű megközelítéseit. Legyen tájékozott a családi szocializáció funkciózavarainak felismerésében. Ismerje meg a család struktúráját, a családon belüli hatalom alakulásának a tényezőit. Ismerje a család szükségleti fejlődési szintjeit és a különböző családtípusok jellemzőit. Tudja értelmezni a családi konfliktusok és a házassági szerepzavar kedvezőtlen hatását a gyermeki személyiség kibontakozására. Ismerje meg a családi konfliktusok törvényszerűségeit, a családi játszmák jellemzőit. Ismerje a családi zavarok tipológiáját és a jól működő ( éltető ) család jellemzőit. Legyen képes a család működőképességének a feltárására. A család fogalma, típusai, rendszerszerű működése. A család, mint sajátos kiscsoport. A családi életciklusok, családi krízisek (normatív és paranormatív krízisek). A család szocializációs funkciói. A család szükségleti fejlődési szintjei. Szabályalkotás a családban. A család struktúrája. Kommunikációs minták és játszmák a családban. Családi konfliktusok, értéktorzulások és hatásaik a gyermeki személyiség kibontakozására. Családi szerepek. A házastársi szerepzavar és hatása a gyermek személyiségfejlődésére. A családi zavarok tipológiája. A család működőképességének a feltárása. Az éltető család 3. Évközi tanulmányi követelmények: aktív részvétel a szemináriumokon, egy problémás család működőképességének feltárása (esettanulmány) 4. A megszerzett ismeretek értékelése: gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere: zárthelyi dolgozat és az esettanulmány értékelése segédanyagok: szakirodalom, a családi szocializáció témakörébe tartozó videofilmek Komlósi Piroska (szerk): Családterápiás Olvasókönyv I. Animula, Bp., 1989, 1-56.p., ISBN Virginia, Satir: A család együttélésének művészete. Coincidencia Kiadó, Bp., 1999, p., ISBN Telkes József (szerk): Családgondozói alapismeretek. OPI, 1986, p., ISBN Margitics Ferenc: A szülői mesterség iskolája. Scolar Kiadó, Bp., 2009, p., ISBN

V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK. TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve

V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK. TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK TANTÁRGYLEÍRÁS Személyiségfejlesztő tréning Tantárgy kódja MH 1101 Kreditpont 5 Féléves kontakt óraszám 16 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja Digitális kommunikáció I. GO1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 3+0 G Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens TI A hallgató legyen képes elvégezni a következő

Részletesebben

KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA

KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA A kérelmezı intézmény a Szent István Egyetem A kérelem címzettje: az oktatási miniszter A véleményezı: a Magyar Akkreditációs Bizottság 2005. április

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Szakirányú továbbképzések képzési és kimeneti követelményei. Kisgyermek pedagógia (óvodapedagógusok részére)...25

TARTALOMJEGYZÉK. Szakirányú továbbképzések képzési és kimeneti követelményei. Kisgyermek pedagógia (óvodapedagógusok részére)...25 TARTALOMJEGYZÉK Szakirányú továbbképzések képzési és kimeneti követelményei Szakirányú továbbképzések Egészségfejlesztő mentálhigiéne...2 Gyakorlatvezető mentortanár...5 Kisgyermek pedagógia (óvodapedagógusok

Részletesebben

8.2.2. Pszichológia mesterképzési szak (klinikai- és egészségpszichológia szakirány) tantárgytematikái

8.2.2. Pszichológia mesterképzési szak (klinikai- és egészségpszichológia szakirány) tantárgytematikái 8... Pszichológia mesterképzési szak (klinikai- és egészségpszichológia szakirány) tantárgytematikái * A csillag (*) erős előfeltételeket jelöl, melyek az adott tanegység felvételének feltételei (míg a

Részletesebben

A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak

A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak 8. FEJEZET A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak Molnár György A mai, gyorsan változó oktatási rendszerben alapvető fontosságú a pedagógiával kapcsolatos alapfogalmak helyes és egységes értelmezése,

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI. Kandó Kálmán Szakközépiskola Miskolc, Palóczy u. 3. helyi tanterve ÓRÁK 2013.

OSZTÁLYFŐNÖKI. Kandó Kálmán Szakközépiskola Miskolc, Palóczy u. 3. helyi tanterve ÓRÁK 2013. Kandó Kálmán Szakközépiskola Miskolc, Palóczy u. 3. OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRÁK helyi tanterve Összeállította: Balázsné Görömbey Zsuzsanna munkaközösség-vezető 2013. OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRÁK HELYI TANTERVE (9-13. évfolyam)

Részletesebben

Pedagógiai program 1

Pedagógiai program 1 Pedagógiai program 1 BEVEZETÉS... 8 1 Az iskola nevelési programja... 9 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 11 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK

HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK OKTATÁSI PROGRAMCSOMAG A PEDAGÓGUSKÉPZÉS SZÁMÁRA ÍRTÁK: DÁVID MÁRIA ESTEFÁNNÉ VARGA MAGDOLNA FARKAS ZSUZSANNA DR. HÍDVÉGI MÁRTA LUKÁCS ISTVÁN KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja Ikt.sz:.Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /5700 Gyula Szent István út 38./ Pedagógiai

Részletesebben

Rákó Erzsébet Gyermekvédelmi ismeretek - módszertani segédanyag a gyermekjóléti-gyermekvédelmi ismeretek elsajátításához

Rákó Erzsébet Gyermekvédelmi ismeretek - módszertani segédanyag a gyermekjóléti-gyermekvédelmi ismeretek elsajátításához Rákó Erzsébet Gyermekvédelmi ismeretek - módszertani segédanyag a gyermekjóléti-gyermekvédelmi ismeretek elsajátításához www.hungary romania cbc.eu www.huro cbc.eu A kiadvány a HURO-1001/268/2.3.1. Határmenti

Részletesebben

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM I. PREAMBULUM Az iskola hivatalos neve: Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az iskola fenntartója: KLIK Budapesti IV. kerületi Tankerülete Működési

Részletesebben

Az iskolák belső világa

Az iskolák belső világa A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Az iskolák belső világa Bábosik István Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária Ollé János Szivák Judit Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta

Részletesebben

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Pedagógiai program 2013. március Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5. Intézmény OM-azonosítója: 031191 Intézmény fenntartója:

Részletesebben

MUNKAANYAG. Megyeri Márta. Pedagógia, andragógia. A követelménymodul megnevezése: Interakció az egészségügyi ellátásban

MUNKAANYAG. Megyeri Márta. Pedagógia, andragógia. A követelménymodul megnevezése: Interakció az egészségügyi ellátásban Megyeri Márta Pedagógia, andragógia A követelménymodul megnevezése: Interakció az egészségügyi ellátásban A követelménymodul száma: 2321-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-012-50 PEDAGÓGIA,

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.október 01. 1 1.1 A nevelő- oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VIDONYINÉ SÓLYMOS RITA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM 2010. Bevezető...

Részletesebben

Mentálhigiéné és segítő hivatás

Mentálhigiéné és segítő hivatás Mentálhigiéné és segítő hivatás MENTÁLHIGIÉNÉ ÉS SEGÍTŐ HIVATÁS Fejezetek az elmélet és a gyakorlat területeiről PANNÓNIA KÖNYVEK TÁMOP 4.2.2/B-10/1-2010-0029 Tudományos képzés műhelyeinek támogatása

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012.

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. Bevezetés 1.1. 1. Az iskola: 1.1. Az intézmény szervezete Neve: Tomori

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg.

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg. FOGALOMTÁR ALACSONY ISKOLAI VÉGZETTSÉG alacsony iskolai végzettségűnek tekinthető az a személy, akiknek sem érettségi bizonyítványa, sem szakképzettsége nincs, csak alapfokú végzettséggel rendelkezik.

Részletesebben

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 8 1. Bevezető... 8 1.1 Intézményünk bemutatása... 10 1.2 Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézmény... 13 2.

Részletesebben

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004.

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004. A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE Szentes, 2004. 1 TARTALOM A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE... 1 I. Helyzetelemzés...6 II. Az iskola nevelési - oktatási céljai, alapelvei,

Részletesebben

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 TARTALOMJEGYZÉK ISKOLÁNKRÓL 5

Részletesebben

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS A blended-learning módszer bevezetése a pénzügyőrök szakképzésébe DÉZSI ZSOLT Témavezető: Dr. Szelei Ildikó őrnagy

Részletesebben

BEVEZETŐ. Az iskola főbb adatai. Az iskola rövid bemutatása

BEVEZETŐ. Az iskola főbb adatai. Az iskola rövid bemutatása BEVEZETŐ Az iskola főbb adatai Az iskola hivatalos neve: Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Az iskola címe, telefonszáma: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 60. (32)411 044,

Részletesebben