A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK 2. SZÁMÚ MELLÉKLETE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK 2. SZÁMÚ MELLÉKLETE"

Átírás

1 A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK 2. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA NÉV-, LOGÓ - ÉS BÉLYEGZŐHASZNÁLAT RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT BUDAPEST 2015 (2015. április 18. napjától hatályos változat)

2 Tartalomjegyzék I. fejezet: Általános rendelkezések A szabályzat hatálya 3 Értelmező rendelkezések 3 II. fejezet: A név- és logóhasználatra vonatkozó rendelkezések A név- és logóhasználatra vonatkozó rendelkezések 4 A név-, illetve logóhasználati engedély 4 A főiskolai logó használatának rendje 5 A jogosulatlan névhasználat, logóhasználat következményei 6 III. fejezet: A Főiskola bélyegzőire vonatkozó rendelkezések A bélyegzők használatára jogosultak köre 7 A bélyegzők beszerzése 8 A bélyegzők megrendelése, nyilvántartásba vétele 8 A bélyegzők megrongálódása, elvesztése 9 A bélyegzők használata 9 A bélyegzők selejtezése 9 Az érvénytelenítés módja 10 IV. fejezet: Záró és hatályba léptető rendelkezések Záró és hatályba léptető rendelkezések 10 Mellékletek Igénylőlap (1. számú melléklet) 11 Bélyegző nyilvántartó lap (2. számú melléklet) 12 Bejelentő lap (3. számú melléklet) 13 Jegyzőkönyv (4. számú melléklet) 14

3 A Budapesti Gazdasági Főiskola (továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény alapján a név-, logó- és bélyegzőhasználat rendjéről az alábbi szabályzatot alkotja 1 2. I. fejezet: Általános rendelkezések A szabályzat hatálya 1. (1) A szabályzat személyi hatálya kiterjed a Budapesti Gazdasági Főiskola valamennyi szervezeti egységére, valamint mindazokra a természetes és jogi személyekre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik vagy amelyek használják, illetve használni kívánják a Főiskola nevét és logóját, valamint bélyegzőit. (2) A szabályzat tárgyi hatálya a Főiskola hivatalos nevére, illetve a Főiskola logójára valamint Főiskolán használt hivatalos bélyegzőkre terjed ki. 2. (1) Jelen szabályzat alkalmazásában: Értelmező rendelkezések a) hivatalos bélyegző: a Magyarország logójával ellátott bélyegző 3, b) szervezetazonosító bélyegző: ba) egyik fajtája a hivatalos bélyegző használatára nem jogosult egységeknél a hivatalos iratokon aláírás hitelesítésére szolgáló körbélyegző, amely tartalmazza a szervezeti egység elnevezését, bb) másik fajtája a szervezet azonosítására (ügyiratokon, kiadványokon, borítékokon) szolgáló szögletes bélyegző (fejbélyegző). A fejbélyegző aláírás hitelesítésére nem szolgálhat. c) ügyviteli bélyegző: minden, az a)-b) pontokban meghatározott kategóriába nem tartozó, nem aláírás hitelesítésére szolgáló bélyegző. E körbe tartoznak az iratkezelés során alkalmazandó bélyegzők, többek között az érkeztető-iktató bélyegző, dátumbélyegző. d) A Főiskola hivatalos neve: Budapesti Gazdasági Főiskola. Hivatalos rövidített elnevezése: BGF. e) A Főiskola logójának leírását a Főiskola Arculati kézikönyve tartalmazza. (2) 4 A Főiskola hivatalos körbélyegzőjének leírása: a Főiskola esetében 3 cm átmérőjű, kör alakú, szimpla keret, amelynek közepén a Magyarország címere helyezkedik el 5. A keret felső része a Budapesti Gazdasági Főiskola, Budapest feliratot és a 9. (2) bekezdésében meghatározott esetben a bélyegző sorszámát tartalmazza. 1 Jelen szabályzatot a Szenátus december 4. napján tartott ülésén a 2009/2010. tanévi 23. határozatával elfogadta A módosítást a Szenátus február 25-i ülésén fogadta el. Hatályos: február 25. napjától. 5 3

4 (3) A szervezetazonosító bélyegző a) 6 (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában meghatározott fajtájának leírása: a 7. (1)-(2) bekezdése alapján hivatalos bélyegző használatára jogosultak esetében 3 cm átmérőjű, kör alakú, szimpla keret, amelynek közepén a Magyarország címere helyezkedik el. 7 A keret felső része a Budapesti Gazdasági Főiskola, valamint az adott kar, szervezeti egység elnevezését, alsó része a használatra jogosító funkció, beosztás elnevezését és a 9. (2) bekezdésében meghatározott esetben a bélyegző sorszámát tartalmazza b) (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában meghatározott fajtájának (fejbélyegző) leírása: téglalap alakú, a felső sorban a Budapesti Gazdasági Főiskola, alatta az adott szervezeti egység elnevezése, alatta a szervezeti egység címe és telefonszáma szerepel. (4) Az ügyviteli bélyegzők közül a) az érkeztető-iktató bélyegző lenyomata az alábbiakat tartalmazza: aa) az Intézmény és szervezeti egység nevét, ab) az érkezett feliratot, ac) az érkeztetés számát, ad) az érkeztetés időpontját, ae) az iktatószámot, af) mellékletek számát, ag) ügyintéző szignóját. b) A dátumbélyegző a dátumot tartalmazza év, hónap, nap formátumban. II. fejezet A név- és logóhasználatra vonatkozó rendelkezések 3. (1) A Főiskola e szabályzat 7. (2) bekezdésében meghatározott szervezeti egységei a Főiskola nevét, illetve logóját külön engedély nélkül használhatják a név- és logóhasználatra vonatkozó szabályok betartása mellett. (2) A Főiskola nevét, illetve logóját a természetes személyek, illetve a Főiskola szervezetéhez nem tartozó jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek kizárólag engedéllyel használhatják. (3) A Főiskolával közalkalmazotti jogviszonyban álló oktatók, kutatók a Főiskola nevét engedély nélkül használhatják a Főiskolán végzett oktatói, tudományos tevékenységükkel kapcsolatban publikált tudományos cikkekben, közleményekben. (4) A Főiskola nevének, illetve logójának használatához nem kell engedélyt kérni, amennyiben a név-, illetve logóhasználat előzetesen megkötött megállapodáson alapul. (5) A Főiskola érdekét sértő vagy veszélyeztető név- és logóhasználat esetén fegyelmi eljárás megindításnak van helye. 6 A módosítást a Szenátus február 25-i ülésén fogadta el. Hatályos: február 25. napjától. 7 4

5 A név-, illetve logóhasználati engedély 4. (1) A név- és logóhasználati engedély (továbbiakban: engedély) iránti kérelmet a Főiskola jogi igazgatójához kell benyújtani. 8 (2) A kérelemben meg kell jelölni: a) a kérelmező nevét, székhelyét (címét), b) a névhasználat, logóhasználat célját, időtartamát, módját, c) a kérelmező tevékenységét (amennyiben ahhoz hatósági engedély szükséges, azok hiteles másolatát), d) amennyiben a kérelmező jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, annak létesítő okiratát, a nyilvántartásba vételéről szóló bírósági (hatósági) bejegyző végzést, e) a d) pontban megjelölt esetben a kérelmező nevében eljáró természetes személy képviseleti jogosultságának igazolását, f) a (3) bekezdésben meghatározott nyilatkozatot. (3) A kérelmező a kérelemhez csatolt nyilatkozatban tudomásul veszi, hogy a) az engedély megadását követően a Főiskola nevét, illetve logóját kizárólag az engedélyben meghatározottak alapján jogosult használni, továbbá b) hogy köteles minden olyan tevékenységtől tartózkodni, amely méltatlan a Főiskolához, vagy annak tevékenységével nem összeegyeztethető. (4) A kérelemről a rektor dönt. Amennyiben a névhasználati kérelemben megjelölt elnevezés a Főiskola neve mellett valamely önálló szervezet nevét is tartalmazza, az engedélyezés az illetékes vezető hatásköre. (5) A névhasználati, logóhasználati kérelmeket, engedélyeket, illetve azok visszavonását a Rektori Hivatal tartja nyilván. (6) A jogi igazgató a beérkezett kérelmeket előzetesen véleményezi, majd a gazdasági igazgatóval történt egyeztetést követően 5 napon belül továbbítja a rektornak, illetve a szervezeti egység vezetőjének. 9 (7) Az engedélyek kiadására jogosultak a kézhezvételtől számított 5 napon belül döntenek az engedély megadásáról. (8) Az engedélyt írásba kell foglalni, valamint fel kell rajta tüntetni, hogy visszavonásig érvényes. Amennyiben az engedély csak részleges, vagy feltételhez kötött, úgy ezt fel kell tüntetni

6 (9) Az engedélyt elutasító döntést írásba kell foglalni, meg kell indokolni. Az elutasító döntés ellen fellebbezésnek helye nincs. A Főiskolai logó használatának rendje 5. (1) A Főiskola logója kizárólag hiteles alakban (az ábrázolás hűségének, a méretarányok és a színek megtartásával) ábrázolható. (2) Kivételes esetekben megengedhető, hogy a Főiskola logója az előállításhoz felhasznált anyag és technikai eljárás sajátosságainak (fém, bőr, műanyag stb.) megfelelően jelenjen meg. (3) A Főiskola logója nyomdai, illetve fénymásolati úton történő előállítás esetén fekete-fehér színben is felhasználható. (4) A főiskolai logó használatát a főiskolai szervezethez nem tartozó felhasználók számára a rektor ellenérték megfizetéséhez kötheti. (5) A főiskolai logó megjelenítésére vonatkozó arculati rendelkezéseket a Főiskola arculati kézikönyve tartalmazza. A jogosulatlan névhasználat, logóhasználat következményei 6. (1) Amennyiben a névhasználatra, logóhasználatra jogosult az engedélyben foglalt kötelezettségeinek nem tesz eleget, az engedélyt kiadó az engedélyt írásban visszavonja, és egyeztető tárgyalást kezdeményez, amelynek sikertelensége esetén a felmerült kártérítési igényét hatósági vagy peres úton érvényesíti. (2) Amennyiben valamely természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet a Főiskola nevét, logóját jogosulatlanul használja, a Főiskola a megvalósított jogsértés miatt egyeztető tárgyalást kezdeményez, amelynek sikertelensége esetén kártérítési igényét hatósági vagy peres úton érvényesíti. (3) Amennyiben a Főiskolával közalkalmazotti jogviszonyban álló személy a Főiskola nevét vagy logóját az általa magánszemélyként tett nyilatkozata, vállalt közszereplése, nem főiskolai tevékenységéhez kapcsolódó közleménye, publikációja során jogosulatlanul használja, fegyelmi vétséget követ el és fegyelmi felelősségre vonásának van helye. III. fejezet: A Főiskola bélyegzőire vonatkozó rendelkezések A bélyegzők használatára jogosultak köre 7. (1) A hivatalos bélyegző használatára jogosult személyek: a) a rektor, b) a kancellár, c) a rektorhelyettesek, d) a gazdasági igazgató, e) az oktatási igazgató, 6

7 f) a jogi igazgató, g) a dékánok, h) a Rektori Hivatal vezetője. 10 (2) A szervezetazonosító hivatalos bélyegző használatára jogosultak: a) karok, b) BGF SZMR 103. (1) bekezdésében meghatározott, a Főiskola kancellári szervezetének részeként működő nem oktatási szervezeti egységek, 11 c) a BGF SZMR 103. (2) bekezdésében meghatározott, a Főiskola akadémiai szervezethez tartozó nem oktatási szervezeti egységek, 12 d) a BGF SZMR 135. (1) bekezdésében meghatározott szakmai intézetek, 13 e) 14 f) 15 g) könyvtár, 16 h) kollégiumok, i) Főiskolai Hallgatói Önkormányzat. (3) A tanulmányok sikeres elvégzését tanúsító oklevelet a nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény 51. (5) bekezdése 17 alapján a szabályzat 2. (2) bekezdésében meghatározott hivatalos körbélyegzővel kell ellátni. Hivatalos körbélyegzőt kell használni továbbá a felsőoktatási törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet 15/A. -ában 18 meghatározott kötelezően használt nyomtatványok esetében is A rendelkezést a Szenátus április 17-i ülésén a 2014/2015. tanévi (IV. 17.) 93. számú határozatával április 18. napjától hatállyal hatályon kívül helyezte. 15 A rendelkezést a Szenátus április 17-i ülésén a 2014/2015. tanévi (IV. 17.) 93. számú határozatával április 18. napjától hatályon kívül helyezte /A. (1) A felsőoktatási intézmények által kötelezően használt nyomtatványok: a) törzslap; b) doktorjelölti törzslap; c) leckekönyv; d) beiratkozási lap; e) doktorjelölti regisztrációs lap; f) adatbejelentő lap; g) jogviszony igazolás; i) záróvizsga-jegyzőkönyv; j) doktori szigorlati jegyzőkönyv; k) doktori védési jegyzőkönyv; l) vizsgalap; 7

8 (4) Az a (2) bekezdésben meghatározott szervezeti egységek kivételével a további oktatási szervezeti egységek (pl. tanszéki osztályok), valamint az egyéb szervezeti egységek (osztályok, csoportok, irodák) a szervezetazonosító bélyegző használatára jogosultak. (5) Hivatalos bélyegzőt csak hivatalos levelezésben, kiadmányokon és másolatok hitelesítésére lehet használni. 8. Az iratkezelés során használt bélyegzőt bármely szervezeti egység iratkezelője, ügyintézője jogosult használni. A bélyegzők beszerzése A bélyegzők megrendelése, nyilvántartásba vétele 9. (1) 19 Az ügyviteli bélyegzők kivételével a Főiskolán 7. (1) bekezdésében és (2) bekezdés b), c), d) és i) pontjában meghatározottak által használt bélyegzőket a rektori hivatalvezetőn, a 7. (2) bekezdés a) és g-h) pontjában meghatározottak által használt bélyegzőt a dékáni hivatalvezetőn keresztül kell megrendelni az Igénylő lapon (ld. 1. sz. melléklet). (2) 20 A bélyegzőkről a Bélyegző Nyilvántartó Lapon (ld. 2. sz. melléklet) a rektori hivatalvezető és a dékáni hivatalvezető nyilvántartást vezettet. Az azonos szövegű bélyegzőket a lenyomatukban is feltüntetett sorszámmal kell ellátni. A Dékáni Hivatal vezetői kötelesek az általuk nyilvántartott bélyegzők nyilvántartási lapjáról másolati példányt küldeni a Rektori Hivatal vezetőjének. (3) A nyilvántartásnak tartalmaznia kell: a) a bélyegző sorszámát, b) a bélyegző lenyomatát, c) a szervezetek és azon belül a szervezeti egység megnevezését, d) a bélyegzőt átvevő, használó és őrző dolgozó nevét, aláírását, e) a bélyegző átadásának és visszavételének helyét és időpontját. (4) Az 7. (1)-(2) bekezdésében felsorolt szervezetek, szervezeti egységek és személyek csak a nyilvántartásba vételt követően jogosultak a bélyegző használatára. (5) A használó személyében bekövetkezett változás esetén az átadás-átvételt a nyilvántartásban is át kell vezetni. Amennyiben a nyilvántartást vezető személynek hivatalos tudomása van a személyi változásról, annak átvezetését köteles a használónál kezdeményezni. m) átadókönyvek ma) az oklevél-, illetve bizonyítvány-átadókönyv; mb) az oklevélmelléklet-, illetve bizonyítvány-kiegészítés átadókönyv; mc) a leckekönyv-átadókönyv; n) felsőoktatási törvény 84. (5) bekezdése szerinti oktatói, kutatói, tanári nyilatkozat; o) a felsőoktatási törvény 62. (7) bekezdése szerinti igazolás; p) az oklevél kiállításáról szóló igazolás; q) oklevél; r) oklevélmelléklet; s) kreditigazolás; t) a hallgatói adatkezelési nyilatkozat. 19 A módosítást a Szenátus február 25-i ülésén fogadta el. Hatályos: február 25. napjától. 20 A módosítást a Szenátus február 25-i ülésén fogadta el. Hatályos: február 25. napjától. 8

9 (5) A bélyegzők beszerzésének, valamint a megrongálódott, használatra alkalmatlanná vált, és az elveszett bélyegzők pótlásának költsége a megrendelő decentralizált gazdálkodási keretét terheli. A bélyegzők megrongálódása, elvesztése 10. (1) A megrongálódott, használatra alkalmatlanná vált bélyegző helyett, illetve az elveszett bélyegző pótlása esetén új bélyegzőt kell rendelni. (2) 21 A bélyegző elvesztését a rektori hivatalvezetőnek és a dékáni hivatalvezetőnek a Bejelentő lapon (ld. 3. sz. melléklet) haladéktalanul be kell jelenteni. A dékáni hivatalvezető köteles megküldeni a Bejelentő lap másolati példányát a rektori hivatalvezetőnek. (3) Bélyegző elvesztése esetén az elvesztés tényét a nyilvántartásban rögzíteni kell. A kiadott új bélyegző nem lehet egyforma az elvesztett bélyegző lenyomatával, ezért azon új sorszámot kell feltüntetni. Amennyiben a megrendelt bélyegző a legyártást követően előkerül, azt selejtezni kell. (4) A bélyegző elvesztése esetén, illetve ha a változások indokolttá teszik, a rektori hivatalvezető intézkedik a fenntartó minisztérium hivatalos lapjában, valamint a helyi napilapban történő letiltás, illetve a változás közzététele iránt. A bélyegzők használata 11. (1) A bélyegző használója, őrzője a jogszerű használatért felelősséggel tartozik. Köteles gondoskodni arról, hogy illetéktelen személy a bélyegzőhöz ne férhessen hozzá, ennek érdekében a hivatali munkaidő végén a bélyegzőt kell zárnia. (2) A Főiskola hivatalos működésével összefüggésben keletkezett iratokon a bélyegző csak aláírással együtt az aláíró minőségének feltüntetésével használható. (3) Amennyiben a hivatalos bélyegzőt szervezeti egység használja, annak használatára a vezető, illetve a vezető a szervezeti egység szervezeti és működési szabályzatában meghatározott helyettese, vagy a vezető által írásban felhatalmazott személy jogosult. Az írásbeli felhatalmazást nyilvántartásba vétel céljából a Rektori Hivatalnak/Dékáni Hivatalnak kell megküldeni. A bélyegzők selejtezése 12. (1) 22 A megrongálódott, a használatra alkalmatlanná vált, a forgalomból kivont, valamint az elveszett, de időközben megkerült bélyegzőt a jegyzőkönyv kitöltésével (ld. 4. sz. melléklet) a Rektori Hivatalnak/Dékáni Hivatalnak kell átadni. (2) A beküldött bélyegzőket a Rektori Hivatal/Dékáni Hivatal köteles a 12. (1) bekezdésében meghatározott módon érvényteleníteni. (3) Az érvénytelenítésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelynek tartalmaznia kell: a) az érvénytelenítés idejét, b) az érvénytelenítésben résztvevők nevét és beosztását, c) az érvénytelenítés módját. 21 A módosítást a Szenátus február 25-i ülésén fogadta el. Hatályos: február 25. napjától. 22 A módosítást a Szenátus február 25-i ülésén fogadta el. Hatályos: február 25. napjától. 9

10

11 11

12 Budapesti Gazdasági Főiskola 1. sz. melléklet 23 Rektori/Dékáni Hivatal Iktatószám: 1. Az igénylés indoka: új megrendelés csere IGÉNYLŐLAP bélyegző készítéséhez elhasználódás / megrongálódás / egyéb: bélyegzőgumi / komplett bélyegző pótlás elveszett / eltulajdonították * Bejelentő azonosító: 2. Az igénylő szervezeti egysége:... neve:... beosztása: A készítendő bélyegző őrzésére jogosult neve:... őrzésére jogosult beosztása... őrzésének helye:... ha az őrző és használó különböző személy: használójának neve:... használójának beosztása:... típusa: hivatalos / szervezetazonosító körbélyegző / szervezetazonosító fejbélyegző / ügyviteli anyaga: automata/fa szövege, lenyomata: sorszáma:... A bélyegző beszerzése. témaszám terhére történik. Kelt P.H.... a szervezeti egység vezetője A fent meghatározottak szerinti bélyegző elkészítésére/cseréjére/pótlására vonatkozó igénylést napos határidő tűzésével hiánypótlásra visszaadom. Indoklás: Kelt P.H.... Rektori/Dékáni hivatalvezető A fent meghatározottak szerinti bélyegző elkészítését / cseréjét / pótlását engedélyezem. Kelt P.H.... Rektori/Dékáni hivatalvezető 23 Beépítette a Szenátus február 25-i ülésén elfogadott módosítás. Hatályos: február 25. napjától. 12

13 A bélyegző nyilvántartásba vételi sorszáma: 13

14 Budapesti Gazdasági Főiskola Rektori Hivatal/Dékáni Hivatal 2. sz. melléklet 24 Nyilvántartási sorszám:../rh vagy kari DH Iktatószám: BÉLYEGZŐ NYILVÁNTARTÓ LAP A bélyegző típusa: hivatalos / szervezetazonosító körbélyegző / szervezetazonosító fejbélyegző / ügyviteli anyaga: automata / fa igénylés iktatószáma: készítés engedélyezésének dátuma: átvételének dátuma: sorszáma: őrzésére jogosult neve: őrzésére jogosult beosztása: őrzésének helye: használójának neve (ha nem azonos az őrzővel): használójának beosztása (ha nem azonos az őrzővel): A bélyegző lenyomata A bélyegzővel együtt érvényes aláírás(ok) A lenyomatminta készült (kelt): Alulírott, (bélyegző őrzőjének neve) kijelentem, hogy a fenti lenyomatú bélyegzőt a mai napon átvettem. A bélyegző őrzője a jogszerű használatért felelősséggel tartozom. Köteles vagyok gondoskodni arról, hogy illetéktelen személy a bélyegzőhöz ne férhessen hozzá. Dátum: Aláírás: Alulírott, (bélyegző használójának neve) kijelentem, hogy mint a bélyegző használója a használatért felelősséggel tartozom. Köteles vagyok gondoskodni arról, hogy illetéktelen személy a bélyegzőhöz ne férhessen hozzá. Dátum: Aláírás: EGYÉB BEJEGYZÉSEK 1. Személyi változás (bélyegző őrzője/használója) esetén töltendő ki A fenti bélyegzőt, mint a bélyegző jelenlegi őrzője/használója * a mai napon átadtam: név:... beosztás:... aláírás:... kelt: A bélyegző elvesztése/eltulajdonítása esetén a Bejelentő sorszáma: 3. A bélyegző érvénytelenítése esetén a Jegyzőkönyv sorszáma: 4. A bélyegző selejtezése kezdeményezhető: 5. A bélyegző selejtezésének időpontja: A fenti bélyegzőt, mint a bélyegző új őrzője/használója a mai napon átvettem és annak jogszerű használatért felelősséget vállalok. név:... beosztás:... a bélyegző őrzésének helye (amennyiben változik):... aláírás:... kelt: Beépítette a Szenátus február 25-i ülésén elfogadott módosítás. Hatályos: február 25. napjától. A megfelelő rész aláhúzandó. További bejegyzésekkel bővíthető. 14

15 Budapesti Gazdasági Főiskola Rektori/Dékáni Hivatal 3. sz. melléklet 25 Bejelentő sorszáma: /RH vagy kari DH Iktatószám: BEJELENTŐ LAP bélyegző elvesztése, eltulajdonítása esetén 1. A bejelentés indoka: A bélyegző elvesztése / eltulajdonítása 2. A bejelentő szervezeti egységének megnevezése:... neve:... beosztása:... elérhetősége: A bélyegző nyilvántartásba vételi sorszáma: Kelt P.H.... a szervezeti egység vezetője A megtett intézkedés (letiltás, közzététel, egyéb): Az intézkedést végrehajtotta: Kelt P.H.... Rektori/Dékáni hivatalvezető 25 Beépítette a Szenátus február 25-i ülésén elfogadott módosítás. Hatályos: február 25. napjától. A megfelelő rész aláhúzandó. 15

16 Budapesti Gazdasági Főiskola Rektori Hivatal/Dékáni Hivatal mely készült 4. sz. Melléklet 26 Jegyzőkönyv sorszáma:./rh vagy kari DH Iktatószám: JEGYZŐKÖNYV bélyegző érvénytelenítéséről szervezeti egység: időpont: jelen vannak: átadó: (neve/beosztása) átvevő: (neve/beosztása) érvénytelenítő: (neve/beosztása) jegyzőkönyv-hitelesítő: (neve/beosztása) Az érvénytelenítés indoka:... (átadó neve) átadja (szervezeti egység megnevezése) használatában lévő Nyilvántartási sorszámú bélyegzőt. Átadó kijelenti, hogy jelen érvénytelenítendő bélyegző használatára/őrzésére jogosult személy (név, beosztás) volt. (Átadó úgy nyilatkozik, hogy amennyiben nem jogosult a bélyegző használatára/őrzésére, úgy azt most a bélyegző használatára/őrzésére jogosult személy jóváhagyásával hozta el a bélyegző érvénytelenítése céljából.) Érvénytelenítő az érvénytelenítésre szánt bélyegzőt a Szabályzat 13. (1) bekezdésének megfelelően, oly módon érvényteleníti, hogy.... Jelenlévők nyilatkoznak arról, hogy az érvénytelenítés/bevágás a bélyegző azonosítását nem akadályozta meg. A selejtezés ideje a jegyzőkönyv felvételét követő két év után, elégetés útján történik. Jelen jegyzőkönyv 2 (azaz kettő) mindenben szó szerint megegyező példányban készült, melyből egy példány a Rektori Hivatal/Dékáni Hivatal* iktatásába kerül, a másik példány pedig a bélyegző őrzésével megbízott dolgozónak kerül átadásra. Kelt... átadó... érvénytelenítő... átvevő... jegyzőkönyv hitelesítő (a bélyegző őrzésére jogosult neve), mint a.. sorszámon nyilvántartott bélyegző őrzője, a jegyzőkönyv egy példányát a mai napon átvettem. Kelt... a bélyegző őrzésére jogosult neve... Rektori/Dékáni hivatalvezető 26 Beépítette a Szenátus február 25-i ülésén elfogadott módosítás. Hatályos: február 25. napjától. A megfelelő rész aláhúzandó. 16

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 1. számú melléklete

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 1. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 1. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem név-, címer- és bélyegzőhasználatának rendje Pécs 2007. 1 A Pécsi Tudományegyetem szabályzata a

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA A BÉLYEGZŐK ÉS PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL, HASZNÁLATÁRÓL ÉS SELEJTEZÉSÉRŐL

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA A BÉLYEGZŐK ÉS PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL, HASZNÁLATÁRÓL ÉS SELEJTEZÉSÉRŐL A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA A BÉLYEGZŐK ÉS PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL, HASZNÁLATÁRÓL ÉS SELEJTEZÉSÉRŐL BUDAPEST 2003. május A Budapesti Műszaki Főiskola Szabályzata a bélyegzők és pecsétek beszerzéséről,

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA A BÉLYEGZŐK ÉS PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL, HASZNÁLATÁRÓL ÉS SELEJTEZÉSÉRŐL

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA A BÉLYEGZŐK ÉS PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL, HASZNÁLATÁRÓL ÉS SELEJTEZÉSÉRŐL 1. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 32. függelék A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZABÁLYZATA A BÉLYEGZŐK ÉS PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL,

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZABÁLYZATA BÉLYEGZŐK és PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL, HASZNÁLATÁRÓL és SELEJTEZÉSÉRŐL

Az ÓBUDAI EGYETEM SZABÁLYZATA BÉLYEGZŐK és PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL, HASZNÁLATÁRÓL és SELEJTEZÉSÉRŐL 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 32. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZABÁLYZATA BÉLYEGZŐK és PECSÉTEK BESZERZÉSÉRŐL, HASZNÁLATÁRÓL és

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS ÉS BÉLYEGZŐHASZNÁLAT, NYILVÁNTARTÁS SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS ÉS BÉLYEGZŐHASZNÁLAT, NYILVÁNTARTÁS SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI EGYETEM CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS ÉS BÉLYEGZŐHASZNÁLAT, NYILVÁNTARTÁS Dunaújváros 2016 1. kiadás 1. módosítás 2 (9). oldal Dunaújvárosi Egyetem Szenátusa által 51-2014/2015. (2015.02.10.) sz. határozatával

Részletesebben

A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA

A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA A szombathelyi Kutyamenhely Alapítvány BÉLYEGZŐ HASZNÁLATI SZABÁLYZATA ( módosításokkal együtt, egységes szerkezetben) Utolsó módosítás dátuma: 2010. november 10. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.A szabályzat

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem kancellárjának K/10/2015. (XI.02.) határozata. az egyetemi bélyegzőhasználat rendjéről szóló szabályzat elfogadásáról

A Semmelweis Egyetem kancellárjának K/10/2015. (XI.02.) határozata. az egyetemi bélyegzőhasználat rendjéről szóló szabályzat elfogadásáról A Semmelweis Egyetem kancellárjának K/10/2015. (XI.02.) határozata az egyetemi bélyegzőhasználat rendjéről szóló szabályzat elfogadásáról Az SZMSZ 21. (14) bekezdésében és 22. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

Szabályzat a bélyegzők használatának rendjéről

Szabályzat a bélyegzők használatának rendjéről Szabályzat a bélyegzők használatának rendjéről A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 54. -ában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

11/2016. (VIII. 15.) sz. Dékáni Utasítás a bélyegzőhasználat rendjéről, szabályairól. Általános rendelkezések 1. Az utasítás hatálya

11/2016. (VIII. 15.) sz. Dékáni Utasítás a bélyegzőhasználat rendjéről, szabályairól. Általános rendelkezések 1. Az utasítás hatálya 11/2016. (VIII. 15.) sz. Dékáni Utasítás a bélyegzőhasználat rendjéről, szabályairól A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Rend (továbbiakban:

Részletesebben

33. szám 124. évfolyam 2009. november 20. TARTALOM. 3/2009. (XI. 20. MÁV Ért. 33.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

33. szám 124. évfolyam 2009. november 20. TARTALOM. 3/2009. (XI. 20. MÁV Ért. 33.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói 33. szám 124. évfolyam 2009. november 20. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 2/2009. (XI. 20. MÁV Ért. 33.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a A

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZAT Széchenyi István katolikus Általános Iskola Füzesabony 4. SZÁMÚ MELLÉLET BÉLYEGZÔKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2013. szeptember 1. napjától A Széchenyi István Katolikus

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT MISKOLC BÉLYEGZŐ NYILVÁNTARTÁS ÉS BÉLYEGZŐKEZELÉSI SZABÁLYZAT

SZÉCHENYI ISTVÁN TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT MISKOLC BÉLYEGZŐ NYILVÁNTARTÁS ÉS BÉLYEGZŐKEZELÉSI SZABÁLYZAT Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. www.szechenyitiszk.eu, info@szechenyitiszk.eu SZÉCHENYI ISTVÁN

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI EGYETEM DIÁKIGAZOLVÁNY KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSI RENDJE

NYÍREGYHÁZI EGYETEM DIÁKIGAZOLVÁNY KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSI RENDJE NYÍREGYHÁZI EGYETEM DIÁKIGAZOLVÁNY KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSI RENDJE Elfogadva: 2012. május 22., hatályba lép: 2012. május 24-én Utolsó módosítás: 2016. június 14., hatályba lép: 2016. június 16-án Az oktatási

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL Budapest 2007 1 A Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 4/1992. (II. 11.) önkormányzati rendelete Az Eger város nevének, címerének és zászlajának használatáról

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 4/1992. (II. 11.) önkormányzati rendelete Az Eger város nevének, címerének és zászlajának használatáról Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 4/1992. (II. 11.) önkormányzati rendelete Az Eger város nevének, címerének és zászlajának használatáról Módosította: 33/2006. (IX.01.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA SZABÁLYZAT VAGYONNYILATKOZAT-TÉTELI KÖTELEZETTSÉGRŐL

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA SZABÁLYZAT VAGYONNYILATKOZAT-TÉTELI KÖTELEZETTSÉGRŐL NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA SZABÁLYZAT VAGYONNYILATKOZAT-TÉTELI KÖTELEZETTSÉGRŐL Elfogadva: 2008. október 14. Utolsó módosítás: 2015. március 31., hatályba lép: 2015. április 2-án 1. 1 A Nyíregyházi

Részletesebben

Működési engedély. A kérelemhez eredetben, vagy hitelesítésre alkalmas másolatban /az eredeti bemutatása mellett / csatolni kell:

Működési engedély. A kérelemhez eredetben, vagy hitelesítésre alkalmas másolatban /az eredeti bemutatása mellett / csatolni kell: Működési engedély Eljáró hatóság: Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője Ügyintézés helye: Igazgatási Osztály földszint 7-8 számú iroda Ügyintéző: Gál Judit Elérhetősége: 56/470-017; 9/1-es mellék

Részletesebben

AZ EGYETEMEN HASZNÁLT BÉLYEGZŐK TÍPUSAI

AZ EGYETEMEN HASZNÁLT BÉLYEGZŐK TÍPUSAI 3/2003. (X. 20.) számú rektori utasítás a bélyegzőhasználat rendjéről az Eötvös Loránd Tudományegyetemen [egységes szerkezetben a módosításáról kiadott 5/2004. (VII. 12.) számú rektori utasítással, valamint

Részletesebben

TESTNEVELÉSI EGYETEM. Rendezvényszervezési szabályzat

TESTNEVELÉSI EGYETEM. Rendezvényszervezési szabályzat TESTNEVELÉSI EGYETEM Rendezvényszervezési szabályzat 1 Tartalomjegyzék I. FEJEZET: BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 1. Szabályozás célja...3 2. Szabályozás személyi és tárgyi hatálya...3 3. Alapfogalmak...3

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE

MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE Miskolc, 2016 8.9. számú Egyetemi Szabályzat MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE Készült 8 példányban 1. sorszámú, változás átvezetésére

Részletesebben

A diákigazolvány elektronikus igénylési folyamata

A diákigazolvány elektronikus igénylési folyamata 10 2. számú melléklet A elektronikus igénylési folyamata Az INTÉZMÉNY ÜGYINTÉZŐJE a visszajelzett hiba alapján új igénylést indít el a javított adatokkal és a hibás igénylést törli Az INTÉZMÉNY ÜGYINTÉZŐJE

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM DIÁKIGAZOLVÁNYRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM DIÁKIGAZOLVÁNYRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM DIÁKIGAZOLVÁNYRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA Miskolc, 2012. 3.3. számú Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM DIÁKIGAZOLVÁNYRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 375/2012. SZÁMÚ

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM DIÁKIGAZOLVÁNYRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM DIÁKIGAZOLVÁNYRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM DIÁKIGAZOLVÁNYRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA Miskolc, 2016. 3.3. számú Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM DIÁKIGAZOLVÁNYRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 55/2016. SZÁMÚ

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07.

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete út. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 FELVÉTELI

Részletesebben

38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a

38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a A Semmelweis Egyetem Ideiglenes Intézményi Tanácsának 38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a az Egyetem dolgozóinak külföldi tanulmányútjával és munkavállalás vagy egyéb célból külföldi tartózkodáshoz

Részletesebben

Rektori utasítás. a Széchenyi István Egyetem által kiadott elektronikus kártyák használati szabályairól

Rektori utasítás. a Széchenyi István Egyetem által kiadott elektronikus kártyák használati szabályairól Rektori utasítás a Széchenyi István Egyetem által kiadott elektronikus kártyák használati szabályairól A szabályozás célja A Széchenyi István Egyetem (a továbbiakban Egyetem) által alkalmazott elektronikus

Részletesebben

VEZETÉKES ÉS MOBILTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

VEZETÉKES ÉS MOBILTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Vezetékes és mobiltelefonok használatának szabályzata Hatályos: 2011. szeptember 01-jétől Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény VEZETÉKES ÉS MOBILTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos:

Részletesebben

A Salgótarjáni Szakképzési Centrum Táncsics Mihály Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának Oktatási igazolványok kezelési szabályzata

A Salgótarjáni Szakképzési Centrum Táncsics Mihály Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának Oktatási igazolványok kezelési szabályzata A Salgótarjáni Szakképzési Centrum Táncsics Mihály Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának Oktatási igazolványok kezelési szabályzata A szabályzat a szervezeti és működési szabályzat 5. sz. melléklete 1.

Részletesebben

AZ EGYETEMEN HASZNÁLT BÉLYEGZŐK TÍPUSAI

AZ EGYETEMEN HASZNÁLT BÉLYEGZŐK TÍPUSAI 3/2003. (X. 20.) számú rektori utasítás 1 a bélyegzőhasználat rendjéről az Eötvös Loránd Tudományegyetemen [egységes szerkezetben a módosításáról kiadott 5/2004. (VII. 12.) számú, 5/2005. (IV. 15.) számú

Részletesebben

KÉRELEM AZ ELISMERT MUNKAVÁLLALÓI ÉRTÉKPAPÍR-JUTTATÁSI PROGRAM NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRE

KÉRELEM AZ ELISMERT MUNKAVÁLLALÓI ÉRTÉKPAPÍR-JUTTATÁSI PROGRAM NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRE Benyújtandó 4 példányban! példány Az elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program szervezőjének (a továbbiakban Szervező) neve (cégneve):. székhelye:. ir. sz. levelezési címe: ir. sz. Az ügyben

Részletesebben

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I.

Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. Ingatlan-nyilvántartási kérelem I. IKTATÓ BÉLYEGZŐ HELYE A vékony vonallal bekeretezett rovatokat a kérelmező vagy a nevében eljáró képviselő tölti ki. A kérelem kitöltésével kapcsolatban a kérelmező/

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

Szabályzat a Pécsi Tudományegyetem tevékenységével összefüggő külföldi utazásokról 1. A Szabályzat hatálya

Szabályzat a Pécsi Tudományegyetem tevékenységével összefüggő külföldi utazásokról 1. A Szabályzat hatálya Szabályzat a Pécsi Tudományegyetem tevékenységével összefüggő külföldi utazásokról 1 1. A szabályzat személyi hatálya kiterjed: A Szabályzat hatálya a) az Egyetem közalkalmazottainak, és az Egyetemmel

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő testülete 19/2015.(VIII.17.) önkormányzati rendelete Kozármisleny településnév használatáról

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő testülete 19/2015.(VIII.17.) önkormányzati rendelete Kozármisleny településnév használatáról Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő testülete 19/2015.(VIII.17.) önkormányzati rendelete Kozármisleny településnév használatáról Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM JOGI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY ÜGYRENDJE

MISKOLCI EGYETEM JOGI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY ÜGYRENDJE MISKOLCI EGYETEM JOGI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Miskolc, 2016 8.8. számú Egyetemi Szabályzat MISKOLCI EGYETEM JOGI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Készült 8 példányban 1. sorszámú, változás átvezetésére

Részletesebben

JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KATOLIKUS ÓVODA, KÉTTANNYELVŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM AZ OKTATÁSI IGAZOLVÁNYOK KEZELÉSI SZABÁLYZATA

JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KATOLIKUS ÓVODA, KÉTTANNYELVŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM AZ OKTATÁSI IGAZOLVÁNYOK KEZELÉSI SZABÁLYZATA JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KATOLIKUS ÓVODA, KÉTTANNYELVŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM AZ OKTATÁSI IGAZOLVÁNYOK KEZELÉSI SZABÁLYZATA 2015. január 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 5. OM

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Segédanyag) 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. hatályba lépésével

Részletesebben

A belügyminiszter. BM rendelete

A belügyminiszter. BM rendelete Tervezet! A belügyminiszter /2015. ( ) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szervek szolgálati jelvényeinek rendszeresítésével, valamint az ilyen szerveknél szolgálati jogviszonyban

Részletesebben

Az önkormányzat jelképei. Az önkormányzat jelképei, mint a település történelmi múltjára utaló díszítő szimbólumok: a címer és a zászló.

Az önkormányzat jelképei. Az önkormányzat jelképei, mint a település történelmi múltjára utaló díszítő szimbólumok: a címer és a zászló. Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2009. (XII.18.) rendelete Nagyhalász címeréről, zászlójáról, nevéről és azok használatának rendjéről Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Vagyonnyilatkozattételi

Vagyonnyilatkozattételi TESTNEVELÉSI EGYETEM Vagyonnyilatkozattételi Szabályzata Budapest 2015.04.23. TARTALOM 1. A Szabályzat célja... 3 2. A Szabályzat hatálya... 3 3. A vagyonnyilatkozat tételre kötelezettek köre... 3 4. A

Részletesebben

I. Fejezet. A címer leírása

I. Fejezet. A címer leírása Kacsóta Községi Önkormányzat 12/2009. (XI. 9.) KT rendelete Kacsóta Község jelképeinek használati rendjéről Kacsóta Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

I. fejezet A rendelet hatálya és általános szabályok

I. fejezet A rendelet hatálya és általános szabályok Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2005.(X.31.) számú rendelete a helyi önkormányzat címer, zászló és pecsét használatának rendjéről. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

318/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet

318/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet 318/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet a magyar igazolvány és a magyar hozzátartozói igazolvány kiadásával kapcsolatos eljárásról A Kormány a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény

Részletesebben

A köznevelésben tanulók diákigazolványának elektronikus igénylési folyamata

A köznevelésben tanulók diákigazolványának elektronikus igénylési folyamata 1. számú melléklet A köznevelésben tanulók diákigazolványának elektronikus igénylési folyamata IGÉNYLÉS KEZDETE MIRE LESZ SZÜKSÉGED AZ OKMÁNYIRODÁBAN A NEK AZONOSÍTÓ IGÉNYLÉSÉHEZ? NEK AZONOSÍTÓD VAN? Ha

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések A fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2013. (I. 18.) KIM utasítás (a továbbiakban: SzMSz) Mellékletének 30. (4) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelete

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelete Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelete A Biatorbágy névhasználat szabályairól, valamint Biatorbágy Város címeréről, zászlajáról és azok használatáról

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY EGYETEM RENDEZVÉNYEK SZERVEZÉSÉNEK RENDJE

ESZTERHÁZY KÁROLY EGYETEM RENDEZVÉNYEK SZERVEZÉSÉNEK RENDJE ESZTERHÁZY KÁROLY EGYETEM RENDEZVÉNYEK SZERVEZÉSÉNEK RENDJE (Elfogadva a Szenátus 59/2017. (V.17.) sz. határozatával) 2017. I. FEJEZET: BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. Szabályozás célja (1) A szabályozás célja

Részletesebben

- aktív tagja a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara

- aktív tagja a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 1135 B u d a p e s t, Szegedi út 37-39. Telefon: 00-(36)-1-220-5690 FAX: 00-(36)-1-220-8921. A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara

Részletesebben

Az Informatikai Kar Rendészeti és Vagyonvédelmi Szabályzata

Az Informatikai Kar Rendészeti és Vagyonvédelmi Szabályzata Az Informatikai Kar Rendészeti és Vagyonvédelmi Szabályzata 1. Az Informatikai Kar Rendészeti és Vagyonvédelmi Szabályzata megegyezik az Egyetem Rendészeti és Vagyonvédelmi Szabályzatával. A Szabályzathoz

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/1998.(I. 27.) számú R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/1998.(I. 27.) számú R E N D E L E T E MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/1998.(I. 27.) számú R E N D E L E T E Marcali Város jelképeinek megállapításáról és használatának rendjéről Marcali Város Képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

Előterjesztés Névhasználat engedélyezéséről

Előterjesztés Névhasználat engedélyezéséről Előterjesztés Névhasználat engedélyezéséről 1. előterjesztés száma: 254/2016 2. előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: - 4. előterjesztés

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 17/1993. (V.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 17/1993. (V.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 17/1993. (V.1.) számú r e n d e l e t e a 20/1992. (VII.1.) sz. az önkormányzat jelképeinek meghatározásáról szóló rendelet kiegészítéséről, és Nyíregyháza város

Részletesebben

Szomor Községi Önkormányzat. 9/1994.(IX.29.) számú rendelete a község címerének és zászlajának megállapításáról és használatának rendjéről.

Szomor Községi Önkormányzat. 9/1994.(IX.29.) számú rendelete a község címerének és zászlajának megállapításáról és használatának rendjéről. Szomor Községi Önkormányzat 9/1994.(IX.29.) számú rendelete a község címerének és zászlajának megállapításáról és használatának rendjéről. Szomor község címere: A községi címer és zászló leírása 1. Kék

Részletesebben

A BCE Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár Levéltári Kutatási Szabályzata

A BCE Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár Levéltári Kutatási Szabályzata A BCE Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár Levéltári Kutatási Szabályzata A BCKT 2014.05.14-ei ülésén a 16/2014.(V.14.) számú határozatával támogatta a Szabályzat elfogadását. Ezzel egyidejűleg a tárgyban

Részletesebben

Vaskút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2003. (IV.1.) számú rendelete

Vaskút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2003. (IV.1.) számú rendelete Vaskút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2003. (IV.1.) számú rendelete Vaskút Község jelképei használatának rendjéről, a nemzeti és Európai Uniós zászló használatáról Vaskút Községi Önkormányzat

Részletesebben

OKTATÁSI IGAZOLVÁNYOK KEZELÉSI RENDJÉNEK SZABÁLYZATA

OKTATÁSI IGAZOLVÁNYOK KEZELÉSI RENDJÉNEK SZABÁLYZATA Szekszárdi SZC Magyar László Szakképző Iskolája 7020 Dunaföldvár, Templom utca 9. OKTATÁSI IGAZOLVÁNYOK KEZELÉSI RENDJÉNEK SZABÁLYZATA Dunaföldvár, 2017. február 2. Csizmadiáné Mihálovics Magdolna igazgató

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Elfogadva: 2012. április 24., hatályba lép: 2012. április 26-án Módosítás: 2015. március 31., hatályba

Részletesebben

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL Miskolc 2012. 6.17. sz. Egyetemi Szabályzat SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezetés... 2 2 A szabályzat hatálya... 2 3 Fogalmak... 2 4 Az ügyfélszolgálat feladatai, hatáskörök... 2 5 A panaszügyek kezelésének eljárási rendje... 3 5.1

Részletesebben

A Szent Imre Katolikus Általános Iskola egyedi iratkezelési és iratmegsemmisítési szabályzata

A Szent Imre Katolikus Általános Iskola egyedi iratkezelési és iratmegsemmisítési szabályzata A Szent Imre Katolikus Általános Iskola egyedi iratkezelési és iratmegsemmisítési szabályzata 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Az iratkezelési szabályzat hatálya... 3 Az iratkezelés felügyelete...

Részletesebben

Szabályzat. Tokaj eredetmegjelölés használat engedélyezéséről a borászati terméknek nem minősülő, szőlőt vagy bort tartalmazó terméken

Szabályzat. Tokaj eredetmegjelölés használat engedélyezéséről a borászati terméknek nem minősülő, szőlőt vagy bort tartalmazó terméken Szabályzat Tokaj eredetmegjelölés használat engedélyezéséről a borászati terméknek nem minősülő, szőlőt vagy bort tartalmazó terméken 1 Preambulum: A szőlőtermesztésről és borgazdálkodásról szóló 2004.

Részletesebben

Jogcímkód: Általános tudnivalók

Jogcímkód: Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A juh és kecske állatállomány elektronikus jelölése kapcsán a 79/2011. (VIII. 3.) VM rendelet alapján benyújtott támogatási kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.127.08.01 Általános tudnivalók

Részletesebben

VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA MTA Nyelvtudományi Intézet VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2014. január 1-től 2 A VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

E/1/2016. (VII.28.) számú H A T Á R O Z A T A

E/1/2016. (VII.28.) számú H A T Á R O Z A T A A Semmelweis Egyetem Rektorának és Kancellárjának E/1/2016. (VII.28.) számú H A T Á R O Z A T A a Semmelweis Egyetem közalkalmazottainak külföldi tanulmányútjához, valamint munkavállalás és egyéb célból

Részletesebben

A Nyíregyházi Főiskola Elismerési Bizottságának ügyrendje

A Nyíregyházi Főiskola Elismerési Bizottságának ügyrendje A Nyíregyházi Főiskola Elismerési Bizottságának ügyrendje 1. A Nyíregyházi Főiskola Elismerési Bizottsága a Szenátus által létrehozott, jogi személyiséggel nem rendelkező, döntéshozó testület. 2. Az ügyviteli-ügyintézési

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter... /2006. (..) ÖTM rendelete ingatlan-értékbecslés területén az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellege

Részletesebben

SZELLEMI ÉS ANYAGI INFRASTRUKTÚRA MAGÁNCÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYZATA

SZELLEMI ÉS ANYAGI INFRASTRUKTÚRA MAGÁNCÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYZATA Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény SZELLEMI ÉS ANYAGI INFRASTRUKTÚRA MAGÁNCÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYZATA igazgató P.H. 1 A SZELLEMI ÉS ANYAGI INFRASTRUKTÚRA MAGÁNCÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYZATA

Részletesebben

Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásának kérelme

Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásának kérelme Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásának kérelme Eljáró hatóság: Tiszaföldvár Város Önkormányzatának Jegyzője Ügyintézés helye: Igazgatási Osztály földszint 7-8 számú iroda Ügyintéző: Gál

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Borsodszirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011.(IX.14.) önkormányzati rendelete A járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a közútkezelői hozzájárulás kiadásának

Részletesebben

A címer, a zászló és a pecsét leírása

A címer, a zászló és a pecsét leírása Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/l999./VI.l./K.t. r e n d e l e t e Fertőrákos Község címeréről, zászlójáról, lobogójáról, pecsétjéről és ezek használatáról. 1. A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA MUNKÁLTATÓI JOGKÖRÖK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA MUNKÁLTATÓI JOGKÖRÖK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA MUNKÁLTATÓI JOGKÖRÖK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN (a Szervezeti és működési szabályzat 8. sz. melléklete) Elfogadva: 2009. május 5., hatályba lép: 2009.

Részletesebben

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága Elnöke

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága Elnöke SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága Elnöke Ikt. sz.: 01/59494/2016 Tárgy: Az önkormányzati képviselők és a nem képviselő bizottság tagjaira vonatkozó vagyonnyilatkozat-tételi

Részletesebben

CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS ÉS BÉLYEGZŐHASZNÁLAT, NYILVÁNTARTÁS SZABÁLYZAT

CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS ÉS BÉLYEGZŐHASZNÁLAT, NYILVÁNTARTÁS SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS ÉS BÉLYEGZŐHASZNÁLAT, NYILVÁNTARTÁS 2015. Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás 2 (9). oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 51-2014/2015. (2015.02.10.) sz. határozatával

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Főiskola

Apor Vilmos Katolikus Főiskola Apor Vilmos Katolikus Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának V.3.6. számú melléklete Beszerzési szabályzat 2013. Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola szenátusa a főiskolai eszközigényekkel kapcsolatos

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Ócsa Város Önkormányzatának 26/2010. (XII.24.) számú rendelete 1 A járművek közlekedésének önkormányzati tulajdonú utakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának

Részletesebben

A KOLLÉGIUM FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI ÜGYEK ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDJE

A KOLLÉGIUM FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI ÜGYEK ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDJE 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/B. függelék 5. melléklet A KOLLÉGIUM FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI ÜGYEK ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDJE BUDAPEST,

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERÉNEK 7. számú melléklete

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERÉNEK 7. számú melléklete AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERÉNEK 7. számú melléklete AZ ÓBUDAI EGYETEM DIÁKIGAZOLVÁNY SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2016 (2016.

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-tesületének 1/2004. (I.22.) önkormányzati RENDELETE

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-tesületének 1/2004. (I.22.) önkormányzati RENDELETE 1 Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-tesületének 1/2004. (I.22.) önkormányzati RENDELETE A települési címer és zászló alkotásáról, engedélyezéséről és módjáról Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Viselt név (a bemutatott igazolvány szerint) : e-mail cím : Lakcím: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Elektronikus aláírással kapcsolatos fokozott biztonságú, közigazgatási célra alkalmas

Részletesebben

Ügytípus megnevezése. Haszonbérleti hirdetmények kifüggesztése. A hirdetmény kifüggesztésének menete

Ügytípus megnevezése. Haszonbérleti hirdetmények kifüggesztése. A hirdetmény kifüggesztésének menete Ügytípus megnevezése Az ügy leírása Haszonbérleti hirdetmények kifüggesztése A hirdetmény kifüggesztésének menete Haszonbérleti ajánlatot egységes okiratba foglalt szerződésbe kell foglalni, és azt a haszonbérbeadónak

Részletesebben

A városi címer és zászló leírása Szombathely Megyei Jogú Város zászlója: téglalap alakú, kék színű, rajta Szombathely címerével.

A városi címer és zászló leírása Szombathely Megyei Jogú Város zászlója: téglalap alakú, kék színű, rajta Szombathely címerével. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/1991. (V.23.) önkormányzati rendelete a város címerének és zászlójának megállapításáról és használatának rendjéről A városi címer és zászló leírása

Részletesebben

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL Miskolc 2016. 6.17. sz. Egyetemi Szabályzat SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

Részletesebben

NKH.. Regionális Igazgatósága Iktatószám: Cím: Telefonszám: Személyi azonosító:

NKH.. Regionális Igazgatósága Iktatószám: Cím: Telefonszám: Személyi azonosító: A díjak megfizetésének összesítése: A kérelem elbírálási díja Ft; Az engedélyek díja Ft leróva NKH.. Regionális Igazgatósága Iktatószám: Cím: Telefonszám: Személyi azonosító: ÁRUFUVAROZÓI ENGEDÉLY, KÖZÖSSÉGI

Részletesebben

AZ ADATKEZELÉS ÉS ADATTOVÁBBÍTÁS INTÉZMÉNYI RENDJE

AZ ADATKEZELÉS ÉS ADATTOVÁBBÍTÁS INTÉZMÉNYI RENDJE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 8. sz. melléklet a 164/115. ZMNE számhoz 1.sz. példány AZ ADATKEZELÉS ÉS ADATTOVÁBBÍTÁS INTÉZMÉNYI RENDJE - 2007 - 2 Bevezető A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (a

Részletesebben

Jogcímkód: Általános tudnivalók

Jogcímkód: Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A juh és kecske állatállomány elektronikus jelölése kapcsán a 79/2011. (VIII. 3.) VM rendelet alapján benyújtott támogatási kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.131.01.01 Általános tudnivalók

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZABÁLYZATA. a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZABÁLYZATA. a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZABÁLYZATA a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992.

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 7/1994. (VIII. 20.) számú R E N D E L E T E

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 7/1994. (VIII. 20.) számú R E N D E L E T E Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/1994. (VIII. 20.) számú R E N D E L E T E a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KÉRELEM KISAJÁTÍTÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA IRÁNT. (projekt megnevezése) Neve: Levelezési címe: címe: Telefonszáma:

KÉRELEM KISAJÁTÍTÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA IRÁNT. (projekt megnevezése) Neve: Levelezési címe:  címe: Telefonszáma: Kormányhivatal (település) (utca/tér)..(ir.sz.) KÉRELEM KISAJÁTÍTÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA IRÁNT (projekt megnevezése) I. KÉRELMEZŐ Neve: Címe / Székhelye: Bankszámlaszáma Képviselőjének Neve: Levelezési

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM VEZETÉKES- ÉS MOBILTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA. Miskolc 2015.

A MISKOLCI EGYETEM VEZETÉKES- ÉS MOBILTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA. Miskolc 2015. A MISKOLCI EGYETEM VEZETÉKES- ÉS MOBILTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Miskolc 2015. 6.16. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM VEZETÉKES- ÉS MOBILTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA A Miskolci

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a Szerencs Kártyáról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a Szerencs Kártyáról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Szerencs Kártyáról Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Diákigazolvány szabályzat *

Diákigazolvány szabályzat * Diákigazolvány szabályzat * A Kecskeméti Főiskola Főiskolai Tanácsa a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény, a diákigazolványról szóló 17/2005. (II.8.) Korm. rendelet, valamint a biztonsági okmányok

Részletesebben

Ügyviteli és iratkezelési szabályzat

Ügyviteli és iratkezelési szabályzat Ügyviteli és iratkezelési szabályzat 2011. CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről, 20/2012. (VIII.31.)EMMI (rendelet) 4. (1) pontja értelmében készült SZMSZ melléklete 20/2012.(VIII.31.) 84.-93. par. szerint

Részletesebben

A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.

A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került. Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága Cg.17-09-010232/6 V É G Z É S A Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága a(z) Ezüsthársfa Zártkörűen Működő Részvénytársaság cég(ek)ből átalakulással létrehozott Remedia Patika

Részletesebben

SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL

SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL Iktatószám: VI-B-001/2777-1/2012. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZABÁLYZAT A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSI RENDJÉRŐL Hatályos: 2012. január 01. teljesítési rendjéről szóló

Részletesebben

Hatályos: 2011. május 26-tól

Hatályos: 2011. május 26-tól GYULA ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS FELESLEGES VAGYONTÁRGY HASZNOSÍTÁSI ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2011. május 26-tól A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Iroda

Részletesebben

V É G Z É S. 5. A cég székhelye 5/ Szekszárd, Széchényi utca 30.

V É G Z É S. 5. A cég székhelye 5/ Szekszárd, Széchényi utca 30. Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága Cg.17-09-010230/6 V É G Z É S A Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága a(z) Ezüsthársfa Zártkörűen Működő Részvénytársaság cég(ek)ből átalakulással létrehozott Ezüst Patika

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata Preambulum A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól rendelkező

Részletesebben

Tájékoztató az azonosítóengedélyezési eljárásokról

Tájékoztató az azonosítóengedélyezési eljárásokról Tájékoztató az azonosítóengedélyezési eljárásokról Az azonosítók használatát a hatóság az elektronikus hírközlési szolgáltatók kérelmére engedélyezi és az engedélyt kérelemre vagy hivatalból indított eljárással

Részletesebben

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések A Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 4/2015. (I. 26.) SHNÖ határozata a Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban:

Részletesebben