GÖDÖLLŐ TÖRTÉNETE II. Első kötet. Főszerkesztő: G. Merva Mária. Szerkesztette: Farkas József. Gödöllő 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GÖDÖLLŐ TÖRTÉNETE II. Első kötet. Főszerkesztő: G. Merva Mária. Szerkesztette: Farkas József. Gödöllő 2013"

Átírás

1

2 GÖDÖLLŐ TÖRTÉNETE II Első kötet Főszerkesztő: G. Merva Mária Szerkesztette: Farkas József Gödöllő 2013

3 A kötet megjelenését Gödöllő Város Önkormányzata tette lehetővé. TARTALOMJEGYZÉK A kötet szerzői: Fábián Balázs Farkas József Horváth Lajos Máté Zsolt Őriné Nagy Cecília Fotók: Antal Imre Balogh Rudolf Bokor Zsuzsa Erdélyi Mór Fábián Balázs Hegedűs Gábor Kolozs Ágnes Koronghi Lippich Elek Kresz Albert Lévai Jenő Mester Tibor Révai Ilka Róna Károly Singer Samu Tóbiás Csaba Tóth László Olvasószerkesztő: Tóbiás Csaba Lektorok: Farkas Zsuzsanna Szabó Ferenc Tóth László Varga Lajos A címlapon szereplő kép: Vinzenz Katzler: A királyi család Gödöllőn. Litográfia, Magyar Nemzeti Múzeum BEVEZETÉS 7 A KORONAURADALOM A DUALIZMUS IDEJÉN 9 A PÉNZÜGYMINISZTÉRIUMI FELÜGYELET IDŐSZAKA Farkas József 11 A koronauradalom kialakítása 11 Az uradalom igazgatása 1867-ben, a vétel idején 18 Igazgatás 1867-től, a vétel után 20 A kastély és az uradalom átalakítása 32 A koronauradalom működtetése és gazdálkodása között 39 Erdőgazdálkodás 68 Vadgazdálkodás, királyi vadászatok 80 Udvari élet Gödöllőn 88 A FÖLDMŰVELŐDÉSÜGYI FELÜGYELET IDŐSZAKA Farkas József 95 Az uradalom átszervezése, igazgatása és gazdálkodása 95 A koronauradalom mintagazdasággá válása 111 Az erdészet a századfordulón 116 GÖDÖLLŐ A DUALIZMUS IDEJÉN 123 EGYÜTT VAGY SZEMBEN AZ ÁRRAL Farkas József 125

4 GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM Farkas József 141 Mezőgazdaság 141 Ipar és kereskedelem 145 NÉPESSÉG ÉS TÁRSADALMI VISZONYOK Farkas József 159 Népesség 159 Községi társadalom és közélet 165 A KÖZSÉG IGAZGATÁSA, GAZDÁLKODÁSA ÉS MŰKÖDTETÉSE Farkas József 183 Igazgatás 183 A község gazdálkodása 191 Községfejlesztés, kommunális létesítmények 196 Postatörténet Horváth Lajos 208 A postaút és az uradalmi posta 208 A császári és királyi, valamint postamesteri hivatal és bélyegzői között 209 A királyi udvar postája 212 Cserkész Jamboree és Pax Ting 213 AZ I. VILÁGHÁBORÚ ÉS A KÁROLYI-ÉRA Farkas József 217 A TANÁCSKÖZTÁRSASÁG, ROMÁN MEGSZÁLLÁS ÉS MEGTORLÁS Horváth Lajos 231 A forradalmi közigazgatási rendszer kialakítása 231 A forradalmi szervek működése, a társadalom átalakítása 237 A hadsereg főparancsnoksága a kastélyban 241 Román megszállás 249 Ellenforradalom 253 Megtorlás és áldozatok 256 NÉPÉLET 267 GÖDÖLLŐ TELEPÜLÉSTÖRTÉNETI ÉS TELEPÜLÉS- NÉPRAJZI ÁTTEKINTÉSE Fábián Balázs 269 A település változása az évszázadok folyamán 269 A telek és a ház 278 A GÖDÖLLŐI TEMETŐK TÖRTÉNETE Fábián Balázs 285 Református temető a kastély szomszédságában 285 Református-katolikus temető a mai Dózsa György úton 287 Máriabesnyő 296 Régi zsidó temető 298 Premontrei temető 300 Ravatalozások, temetkezések, sírrablások 301 Felravatalozás 301 Temetkezési vállalkozók 305 Temetkezési egyletek 308 Sírrablások 309 MÁRIABESNYŐI ZARÁNDOKLATOK Fábián Balázs 311 MŰVÉSZET A GRASSALKOVICH-KASTÉLY ÉPÍTÉSTÖRTÉNETE II. Máté Zsolt 333 A királyi korszak építkezései A kastély hetedik építési periódusa ( ) 333 Változások ben 343 A kastély a Horthy-korszakban a két világháború között ( ) 344 A Grassalkovich-kastély kertjének története 346 A királyi korszak kertje 346 A kormányzói időszak kertje 348

5 7 A GÖDÖLLŐI MŰVÉSZTELEP ÉS A KORABELI GÖDÖLLŐI SAJTÓ Őriné Nagy Cecília _ 349 A művésztelep emlékező kiállításai Gödöllőn 349 A monográfia speciális nézőpontja 351 A gödöllői helyszín 351 Művésztelepek a korabeli Magyarországon 354 A gödöllői művésztelep általános művészettörténeti ismertetése 356 A gödöllői művésztelep a helyi sajtóban 362 A gödöllői művésztelep átalakulása 389 Nagy Sándor működése a két világháború között 394 Napiskola 401 Gödöllőn kiállító, a művésztelephez nem kapcsolható művészek 402 SZÍNES MELLÉKLETEK 406 BEVEZETÉS A Gödöllő monográfia első kötete 2007-ben jelent meg és az első okleveles említéstől az 1867-es kiegyezésig dolgozta fel a település történetét. A második kötet az 1867-től a második világháború végéig, 1945-ig tartó időszakot öleli föl. Két nagy történelmi fejezet tartozik ebbe az intervallumba: a dualizmus kora és a Horthy-korszak, továbbá két világháború, forradalmak, Trianon, tehát egy rendkívül eseménydús időszakról van szó. Tulajdonképpen két külön, kronológiában egymást követő kötetben is megjelentethettük volna a monográfia soros kötetét. Mégis úgy döntöttünk, hogy ez egy összefüggő időszak és egyben kell tárgyalni. Vannak ugyan olyan témák, amelyeknek külön története van a dualizmus korában és a két világháború közötti időszakban, kronológiailag elválasztható egymástól, ilyen például a koronauradalom története. Ám az oktatás, a művelődés, a gödöllői művésztelep, az ipar vagy a kereskedelem esetében teljesen fölösleges két részre bontani az összefüggő történetet, ez elkerülhetetlenül ismétléseket eredményezne. Azok a folyamatok, amelyek elkezdődtek a dualizmus idején, folytatódtak a Horthy-korszakban, az összetartozó eseményeket kár lenne részekre felszabdalni. Ebből a korszakból a 19. század vége és a 20. század eleje - már bőséges irodalom, sok forrás áll rendelkezésünkre. Bár ez inkább csak egyes témákra és egyes személyekre igaz. Ferenc Józseffel és Erzsébet királynéval könyvtárnyi irodalom foglalkozik és mindegyik kitér kisebb-nagyobb mértékben a gödöllői királyi rezidenciára, a királyi család itteni tevékenységére. Teljesen feldolgozatlan volt viszont mindeddig a koronauradalom története, gazdálkodása mind a dualizmusban, mind a két világháború közötti időszakban. A történészek idevonatkozó tanulmányai rendkívül értékes és úttörő jelentőségű fejezetei a monográfiának. Számos uradalomtörténeti feldolgozást ismer a történettudomány, de ezen belül speciális műfaj a koronauradalom-történet, amelyre nemigen van példa a szakirodalomban, új módszereket, megközelítési módokat kellett kidolgozniuk a történészeknek ennek a témának a feldolgozásához. Ferenc József csak a vadászati jogra tartott igényt a gödöllői uradalomból. Az volt az elvárás Gödöllővel kapcsolatban, hogy jól karbantartott, bármikor használható vadászterületet biztosítson az uralkodónak. Ugyanakkor e reprezentatív funkciója mellett gazdaságként, uradalomként is rentábilisan kellett volna működnie, ami nem mindig sikerült. Izgalmas olvasmány a mindenkori földművelődési miniszterek és az idehelyezett jószágigazgatók változatos erőfeszítése, igyekezete, hogy megfeleljenek a felemás elvárásoknak. Sokat írtak a kastélyról és lakóiról, jóval kevesebb dokumentum maradt viszont fenn a faluról, Gödöllőről, annak közigazgatásáról, fejlesztéseiről, mindennapi életéről. A vármegyei alispán évnegyedes jelentései, a képviselő-testület üléseinek jegyzőkönyvei hasznos forrásnak bizonyultak. Mindez azonban félrevezető lehet, ha csak azt használnánk föl. A két világháború között például a gödöllői képviselő-

6 8 testület folyamatosan tárgyalt kultúrház és polgári iskola építéséről, határozatok, döntések születtek, jóváhagyást, pénzt szereztek a megyétől, terveket készíttettek. Ha valaki csak ezeket a dokumentumokat olvassa a levéltárban, annak meggyőződése, hogy meg is valósultak ezek az objektumok. De nem épült se kultúrház, se polgári iskola. A helyi sajtó, a működő iskolák évkönyvei, osztálykönyvei, a Városi Múzeum helytörténeti anyaga, iskolai bizonyítványok, a Historia Domus mind, mind fontos kiegészítője a levéltári kutatásnak. Bár csak másodlagos forrás a sajtó, de nélkülözhetetlen volt a tárgyalt időszak feldolgozásában tól jelent meg helyi lap Gödöllőn és voltak időszakok, amikor két lapja is volt a nagyközségnek. Minden szerző a saját témájára koncentrálva végigolvasta a helyi sajtót, és az onnan szerzett ismeretek bekerültek a tanulmányokba. A második kötetben tárgyalt időszakra is jellemző, hogy Gödöllő időnként országos történelmi események helyszíne volt, nemzetközi szempontból is jelentős személyek fordultak itt meg hosszabb-rövidebb ideig. A köztörténet ismeretében és annak viszonyrendszerébe illesztve elsősorban a helyi sajátosságok bemutatására és elemzésére összpontosítottunk. A gödöllői művésztelep mint a magyarországi szecesszió egyetlen szervezett társulása és annak tagjai országosan, sőt nemzetközileg ismertek, sok írás látott már napvilágot erről a témáról. Úgy véljük, a Gödöllő monográfia művésztelepet tárgyaló fejezetének nem az a feladata, hogy elhelyezze a gödöllői kolóniát a magyar vagy az egyetemes művészettörténetben, hanem hogy a helytörténeti vonatkozásokat térképezze föl. Azt kutassa ki és tegye közzé, amit csak itt helyben lehet megtudni (földhivatali dokumentumokból, levelezésből, a helyi sajtóból, személyes visszaemlékezésekből), és ez bizony árnyalja néha az eddig ismert képet, amint ezt Nagy Sándor festőművész esete is bizonyítja. Egy Gödöllő monográfiának feltétlenül számba kell vennie Endre László minden területet érintő hagyatékát, örökségét, ami nem egyszerű feladat. A különböző fejezetek jól kiegészítik egymást az Endre-kép szempontjából, az egyik a jó bürokratát és a szegényeket segítő, karitatív személyiséget mutatja be, a másik a kulturális életet is mozgató szürke eminenciást, a harmadik az iparra és kereskedelemre befolyást gyakorló politikust. Egy összkép alakul ki ily módon gödöllői tevékenységéről, ami megalapozta későbbi politikai pályafutását. A monográfia második kötete két részből áll az anyag bősége miatt. A második könyv végén találhatók a mindkét kötetre vonatkozó mutatók: az irodalom- és rövidítésjegyzék és a névmutató. Számos új ismerettel szolgál a kötet. Miért hívták parcellák -nak először a Kertvárost? Miért és hogyan jött létre a máriabesnyői templom előtti dombos területen a 13 stációból álló kálvária 1930-ban? Mit szimbolizál ugyanott a székelykapu? Gödöllő közállapotait megismerhetjük a hivatali intézkedések szintjén és abból a szemszögből is, ahogyan egy értelmiségi, például egy újságíró vagy egy mérnök látta. A két nézőpont jól kiegészíti egymást, így teljesebb, hitelesebb képet alkothatunk magunknak a település múltjáról. A KORONAURADALOM A DUALIZMUS IDEJÉN G. Merva Mária főszerkesztő

7 11 A PÉNZÜGYMINISZTÉRIUMI FELÜGYELET IDŐSZAKA A KORONAURADALOM KIALAKÍTÁSA Az 1867-es kiegyezési törvényt március 20-án a magyar parlament elfogadta. Ferenc József ennek a szentesítését magyar királlyá koronázásához kötötte. Június 8-án Ferenc Józsefet magyar királlyá koronázták és a magyar rendek gesztusaként feleségét, Erzsébetet is megkoronázták. A törvényeket a király július 28-án szentesítette. Ez csupán formalitás volt, mivel már a megkoronázás előtt, a kiegyezési törvény országgyűlési elfogadása kapcsán felgyorsultak az események. Mindezek alapvetően érintették Gödöllőt, ugyanis március 22-én gyakorlatilag már a magyar állam tulajdonába került az uradalom és a kastély, amit Ferenc József meg is látogatott. A király magyarországi székhelyéül a budai királyi palotát jelölték ki. Illett az uralkodót megfelelő nyári rezidenciával is kiszolgálni, ehhez pedig keresve sem lehetett volna megfelelőbbet találni, mint a volt Grassalkovich-kastélyt száz szobájával, parkjával. Mindehhez járult, hogy közel esett a budavári palotához és a Gödöllőt körülvevő erdőség pedig az akkori viszonyok között talán a legideálisabb vadászterületnek számított. Mindezt még erősítette, hogy a kiszemelt koronázási ajándék, amellyel a nemzet az uralkodó családot kívánta meglepni, a magyarok által akkor már igen szeretett Erzsébet királyné tetszését is elnyerte. Még 1866-ban járt a kastélyban, ahol akkor kórházat állítottak fel a porosz-osztrák háború kapcsán, és megvételét fontolgatta. A birtok eladó volt. A magyar állam mint vásárló pedig a legértékesebb részre volt vevő, ezt a lehetőséget a banki cég sem hagyhatta ki, így az államra nézve igen kedvező feltételekkel jöhetett létre az egyezség. Ennek megkötésében jelentős szerepe volt Ivánka Imre 1 országgyűlési képviselőnek, aki egyben a volt tulajdonos, a bankház egyik igazgatósági tanácsosa is volt. Az ő közvetítésével jött 1 Ivánka Imre (Felsőszemeréd, 1818-Besnyő, 1896) 1848-ban százados, Batthyány Lajos titkára, őrnagyként a dunán-inneni nemzetőrök parancsnoka. Részt vett a pákozdi csatában okt. 12-től honvédezredes, a nemzeti fősereg jobbszárnyának parancsnoka. Ő vitte Windischgratzhez Kossuth ultimátumát. Visszafelé jövet Jellasics elfogatta és 1850-ig Königratzben raboskodott ben, majd több ciklusban országgyűlési képviselő tól szabadkőműves, 1876-tól már a Szövetségtanács alelnöke, majd nagymester, számos jótékonysági egyesület támogatója, a magyar Vöröskereszt alapítója és igazgatója. Azon liberális politikusok közé tartozott, akik minden másságot tiszteletben tartottak, ő maga egyszerre volt liberális, nemzeti és konzervatív politikus. Eltökélt védelmezője volt a nemzeti nyelv fenntartásának és a nemzeti hagyományok ápolásának. Egyszerre volt szabadkőműves és vallásos ember. Ő volt az evangélikus gyámintézet alapítója. Az eladásban szerzett elévülhetetlen érdemei mellett számos szálon kötődött Gödöllőhöz. Végül Besnyőn, hol szőlőbirtokot vásárolt és nyaralót építtetett, helyezték örök nyugalomra.

8 12 Bruck Lajos: Ivánka Imre portréja Magyar Nemzeti Galéria. Fotó: Tóth László létre az adásvételi megállapodás Schaefer Nándor és Lónyay Menyhért pénzügyminiszter között. A szerződést a magyar állam nevében gróf Andrássy Gyula miniszterelnök és Horváth Boldizsár igazságügyi miniszter írta alá március 22-én és rá három napra gyorsított eljárással már a telekkönyvi bejegyzés is megtörtént. Április 16-án került sor a birtok teljes átadására és átvételére. Az átadó banki céget Ivánka Imre és Reigenhardt Ferenc igazgatósági tanácsosok képviselték. A magyar szentkorona nevében a kezeléssel megbízott pénzügyminiszter Hoch Henrik kincstári ügyészt, Köffinger Frigyest, a budai pénzügyi felügyelőség biztosát, Peterdy Gábort, a pénzügyminisztérium gazdászati osztályának tanácsosát és Sedlaczek Jánost, az Állami Számvevőség tisztjét küldte ki. Az átadás és átvétel érdemi megvalósításában, a jegyzőkönyvek megfogalmazásában az uradalom volt ügyésze, Bartal János játszott meghatározó szerepet. Bartal közreműködése során már annak tudatában járt el, hogy a pénzügyminisztérium őt állásában meghagyta. 2 A gödöllői uradalomnak megvételéről és a koronai javak állományába sorozásáról a magyar parlament is döntött. Az évi V. törvénycikket az uralkodó április 29-én szentesítette, majd ugyanezen a napon hirdették ki az országgyűlés mindkét házában. l. A magyar koronai javak után a megszüntetett úrbériség váltságdíja, valamint a szőlődézsmaváltság és a magyar államjavak értékesítése fejében befolyt pénzösszegek egy részén megvett, és a Gödöllő mezőváros, Kerepes, Dány és Isaszeg helységek határaiban fekvő majorsági birtokokból s ezek tartozmányaiból, továbbá: az egerszegi, besnyői, babati, szent-györgyi, nyíregyházi, szent-királyi és kisbagi pusztákból álló gödöllői uradalom, a fennálló hazai törvények, jelesül az 1439: XVI. tc. 1. és az 1514: I.. és II. törvénycikkelyek értelmében, Ő császári és apostoli királyi Felsége legkegyelmesebb megegyezésével, az elidegeníthetetlen magy. királyi koronajavak állományába felvétetik, és ezen minőségében becikkelyeztetik. (A törvény ma is hatályos.) A vásárolt birtok a hajdani hatalmas Grassalkovich-uradalomnak csak egy célszerű, egybefüggő részét tette ki. Központja és ékessége maga a kastély volt, melyhez elkerülhetetlen tartozékként kellett a megfelelő vadászterület. Fontos szempont volt, hogy a vadászterület a királyi család biztonsága érdekében egybefüggő er- dőséget képezzen és annak más tulajdonosa ne legyen. Az így kialakított erdőkoszorú magában foglalta Kerepes, Isaszeg, Dány, Bag községeket. A nyugati és déli határokkal nem adódtak gondok, hiszen Kerepes- Isaszeg- Dány községek jól határolták az erdőket, a szemközti oldalon viszont Valkó-Vácszentlászló-Hévizgyörk és a megvásárolt birtok között, az utóbbival egybefüggő fontos erdő maradt idegen kézen. Ez az erdőterület a bujáki Esterházy-uradalom turai számtartósághoz tartozott. A biztonságos vadászatok és a célszerű vadgazdálkodás érdekében ezért ennek megvásárlása elengedhetetlen volt. Ez a vásárlás 1868-ban történt meg. Még ben a banki cég kedvező ajánlatot tett az államnak a mácsai bir - tokra is. Ez a birtok szintén a volt Grassalkovich-uradalom része volt. A mai Galgamácsát magában foglaló, és azt körülvevő magasabb A koronauradalom térképe fekvésű erdőségből állt. A terület keleti határa Iklad-Kartal-Kálló, é - szakról Erdőkürt-Acsa, nyugatról Püspökhatvan-Tótgyörk (Galgagyörk) községek határáig tartott. A korábban vásárolt uradalommal nem volt határos. Ez a vásárlás a vadászterület bővítését szolgálta elsősorban ben az így kialakított uradalomhoz csatolták a Szentendrei-szigeten fekvő, korábban is állami kézben lévő vadászterületet, melynek középpontja Szigetmonostor volt. Ez a terület főként apróvadakban (nyúl, fácán, fogoly) bővelkedett. Végül csak 1893-ban sikerült megvásárolni a nagyváradi káptalantól a gödöllőivel egybefüggő Szada-Veresegyház fölé benyúló erdőket. 3 Az eredetileg megvásárolt terület ,5 kh volt. Ebből 9688 kh volt erdő, 5505 szántó, 4313 legelő, 575 kh rét, 16,5 allodiális szőlő, 1000 kh dézsmás szőlő és 290 kh egyéb terület. A vásárlásokkal bővített uradalom összterülete kh volt, ebből már kh volt erdő. A vásárlásokra fordított összeg összesen Ft volt. Ebből az eredeti vásárlás , a mácsai birtok , az Esterházy-féle , 13 2 MOL K 271. XIX. 5532/ PML VI. 205-a. 1546/1893. A korábbi feldolgozások tévesen teszik 1891-re a vásárlást, mivel a források tanúsága szerint 1893-ban írták alá a szerződést.

9 14 a káptalantól vette erdő pedig Ft-ba került. A korabeli viszonyok ismeretében ez a vásárlás a magyar államnak igen előnyös volt és kedvező befektetésnek bizonyult. Mivel az épületek, benne a kastély és az átvett állatállomány, terménykészletek, mezőgazdasági eszközök mintegy egymillió forintos értékét leszámítva, átlag Ft vételi ár esett egy kh-ra, ami akkor egy egyéves kos (!) árának felelt meg. A megvásárolt uradalom további működtetéséhez minden feltétel adott volt, mivel az teljes felszereltségével, gép- és eszközállományával, állatállományával került a kincstár tulajdonába. Átvették az uradalom tisztjeit, altisztjeit és béreseit is. Az adásvétel a kulcsok átadásával kezdődött, ezzel jelképesen megtörtént az épületek átvétele, majd egy maroknyi föld átadásával hasonlóan az ingatlanvagyoné. Ezután minden létező okmány (térképek, tervrajzok, leltárak, termény- és állatnyilvántartások stb.) kézbevételével kezdődött meg a részletes átadás és átvétel, minden tételnél részletes jegyzőkönyvek elkészítésével és aláírásával. Ezek a jegyzőkönyvek pontos képet adnak az uradalom akkori állapotáról és felszereltségéről. Az átadás igazgatási egységenként, ispánságonként történt. Az uradalom négy ispánságra tagozódott: a gödöllői, babati, kerepesi és az isaszegi, ezekhez csatlakozott a mácsai. Az egész uradalom központja Gödöllő volt, melynek központi épülete maga a kastély volt. A központban szerepelt az átvételi listán egy főigazgatói, számtartói, erdőmesteri és ispáni lakás. A kastély tartozékai közé tartozott egy serfőzőház, konyakgyár, kápolna papi lakással és iskolával, egy mosóház és egy kertészlakás. A kastély és egyben a gödöllői ispánság kiszolgálását tették lehetővé a raktárak, pajták, kovács és bognárműhelyek, csőszházak, kocsislakások stb. Közvetlen a kastély mellett, az alvégi részen helyezkedtek el a cselédlakások. Jeles épületnek számított a Grassalkovichok idején készült reprezentatív présház és pince épülete. Az átvételkor találtak néhány építményt, melyek a korábbi jegyzékekben nem szerepeltek. Ilyen volt egy üvegház, egy kántorlakás, két jégverem, egy lövölde és egy vendégház. Ezeket feltehetően Sina Simon építtette részben saját kényelmére, de főként a császár 1857-es látogatását kényelmesebbé tevő szándékkal. Szerepelt egy kórház is, melyet 1866-ban, az osztrák-porosz háború idején rendeztek be. Az egyes ispánságok területén átvett épületek közül a legnagyobb értéket a babati istállóskastély képezte. Az ispánságok területén ispáni és altiszti szolgálati lakások, bognár- és kovácsműhelyek, cselédlakások, raktárak, istállók szerepeltek. Hasonló épületek voltak az egyes ispánságok- A babati istállókastély hoz tartozó távolabbi majorokban, Szárítón, Haraszton stb. 14 erdészethez tartozó épületet vettek át, zömmel erdész- és erdőőri lakásokat, köztük Egerszegen egy vendégházat és a Fácánkertben egy mulatóházat. Az épületek zöme leromlott állapotban volt, ennek oka abban keresendő, hogy a főbb épületek még Grassalkovich I. Antal idején épültek, majd unokája, III. Antal életének utolsó éveiben a főbb épületek átépítésében és az uradalom decentralizálásában jeleskedett. Az ő idején épültek az erdészházak, benne a fácánosi mulatóház is. Okkal kell feltételezni, hogy az egyes ispánságok és majorok épületei is az ő idejéből származnak. 4 A felemás jobbágyfelszabadítás következtében az uradalom élvezője maradt a kisebb királyi haszonvételeknek (regálé). Gödöllő mezőváros már korábban az előjogaiért 9-ed helyett 7-ed dézsmát fizetett, ez az érvényben maradt szőlődézsmára változatlanul állt. A mezővárosnak ugyan vásártartási joga volt, de a vásártartásból befolyó helypénz a földesurat illette meg. Ezt az uradalom bérbe adta. Uradalmi haszonvétel maradt az italmérési jog is, még a nem helyhez kötött sörmérésért is fizetni kellett a településeknek. A fentiek következtében a regáléjövedelmet hozó épületek, melyek kivétel nélkül bérlők kezén voltak, külön átadási jegyzéken szerepeltek. 5 Ezek az épületek a hozzájuk tartozó lakásokkal, melléképületekkel (istállók, ólak stb.) jelentős értéket képviseltek, az 1871-es értékbecslés alapján összesen forintot. Ez az összeg a babati kastély értékének tízszerese volt. Legértékesebb épület volt tartozékaival együtt a gödöllői nagyvendéglő és fogadó (a mai múzeum épülete). Gödöllőn további két kocsma jelentett bevételt az uradalomnak. Vendégfogadó volt még a kisbagi határban (ma is működik), vendéglő működött továbbá Isaszegen és Kerepesen is. Kocsma, pálinkaház és bolt működött Dányban, Isaszegen, Kerepesen és Mácsán. A legjelentősebb bevételi forrást a malmok jelentették. A Rákos-patak 7 db vízimalmot működtetett. A városban helyezkedett el a Szent János malom molnárházzal, Isaszeg irányában helyezkedett el a két legnagyobb emeletes malom, az 1-es számú és a 2-es számú. Isaszeg határában további négy malom működött. Az Egres-patakhoz épült a kisbagi malom, melyhez egy fűrészmalom csatlakozott. Mácsán egy vízi és egy szárazmalom üzemelt. Az uradalom a tulajdonán kívüli malmokért is regálét kért, bár kevesebbet, ilyen volt Dány község saját malma és az Isaszegen dolgozó Palásthy-féle malom. Kisebb jövedelmi bevételt jelentettek a dézsmás szőlők, mivel a dézsmát hagyományosan pénzben váltották meg a volt jobbágyok. A Besnyő óhegyi dézsmások például örökmegváltási szerződést kötöttek Grassalkovich herceggel (III. Antal). Az összeg azért is kevés volt, mivel a megváltás régi dézsmajegyzékek alapján történt és a megváltási összeg 1200 négyszögöles magyar holdanként 1-2 forint között mozgott. Ez pedig csupán liter bor árának felelt meg. Ez arra utal, hogy a dézsmás szőlők juttatása korábban inkább grationale (kegyes juttatás) volt, mint jövedelemforrás. Mindez azt jelentette, hogy az uradalom az 1868-as törvényi le- 4 PML VI. 205-a. 61/B. 503/ MOL K 271. XIX /

10 16 hetőségek biztosítása után igyekezett ezektől megválni. A volt jobbágyoknak is kedvezett az örökös megváltás lehetősége, ezért már 1870-ben az uradalom területén lévő összes dézsmással megkötötték a megváltási szerződést. Az 1868-as törvény szerint, mely előírta a kötelező megváltást, a fizetett dézsmaösszeg 20-szorosát lehetett megváltási árként kérni. Ugyanakkor a tárgyalásoknál szempontként szerepelt a szomszédos birtok területén kötött egyezség is. Az uradalom számára az utóbbi kedvezően alakult, mivel Csömörön 90, Mogyoródon 60, Aszódon pedig 40 forint váltságdíjban állapodtak meg magyar holdanként. 6 Az igazgatóság először a besnyői Óhegy és Antalhegy dézsmásaival egyezett meg, az előbbiekkel 47,25, az utóbbiakkal 31,5 forintban és 5 évi részletfizetésben. Ez a dézsmásokra nézve igen kedvező alku volt, amit nyilván befolyásolt, hogy Besnyőn számos ismert személynek volt szőlője, 1850-től ugyanis eladhatókká váltak a dézsmás szőlők. Ezután hosszantartó, kemény alkudozás folyt a gödöllői Öreghegy birtokosaival, mivel ők a besnyői egyezség tudatában nem akarták megadni a kért 50 forintot. Végül 50 forintjával létrejött a megegyezés, itt az uradalom annyiban engedett, hogy 22 éves fizetéshez járult hozzá váltságkötvényben. Ez a vevőknek előnyös volt, elvileg az uradalomnak is, hiszen rögtön megkaphatta a pénzét, viszont az évi 5%-os kamattól elesett. Ugyanis más esetben a megváltási összeget évenként egyenlő mennyiségben 5%-os kamattal kellett fizetni, ami azt jelentette, hogy a kamatbevételekkel a következő évekre tervezhetett az uradalom, ez többre rúgott, mint a hajdani dézsmából származó bevétel. Ezért a következő alkuknál 10 évi részletfizetésben állapodtak meg a kerepesiekkel 50, a dányiakkal 50, Isaszeggel 60, a mácsaiakkal 60, illetve 70 forintos megváltási árban. 7 A megkötött egyezséggel az uradalom igen elégedett volt, mivel az átlag 50 forintos eladási árnál jobb alkut kötött. Az összesen eladott 1244 kh szőlő ellenértéke kamatok nélkül forint volt, és ez kb. 66 forintot jelentett kh-ként. Ha az akkori termésátlagokat nézzük, egy kh szőlő 14 akó (kb. 7 hl) bort adott. Egy akó árát 4 forintban számolva az uradalom az illetményként kiadott újbor akóját 6 forintjával könyvelte ez 8,25 hl bor árának felelt meg, ami jó termés esetén egy évi bruttó jövedelemnek felelt meg. Bár a szegény embereknek ez is sok volt, de nem akadt közülük, aki visszaadta volna a szőlőjét. A dézsmás szőlők megváltásával 1870-ben lezárultak az úrbérrendezés ügyei. A vásárláskor az uradalom által gyakorolt kegyúri jogok (patronátusi jogok) és kötelezettségek (grationálék) a magyar államra mint tulajdonosra szálltak át. Az uradalom összes községe a váci püspökséghez tartozott, vagyis a papok kinevezése a püspök hatáskörébe tartozott, a püspöknek azonban egyeztetnie kellett az uradalommal. Formálisan az uradalom igazgatója tett javaslatot a pap személyére, és azt a felügyeletet gyakorló pénzügyminisztérium jóváhagyásával juttatták el a püspökhöz. Gödöllőn a kántortanító kinevezése is a kegyúri jogokhoz tartozott. A további községekben a tanítót a község, illetve az iskolaszék választotta meg. 6 MOL K 271. XX/B / MOL K 271. XX/B /1871. A jogokat az uradalom természetesen fenntartotta, ennél kevésbé örült a kötelezettségeknek. A grationálék tulajdonképpen kegyes adományokat jelentettek, melyek adása nem kötelező, ám a hosszú tradíciók mégis kényszerítő erővel hatottak. Tisztázásképpen a járandóságokat eredeti okmányokkal igazoltatták, ahol ilyen nem maradt fenn, ott a legutóbbi canonica visitatiókban foglaltakat fogadták el. Ezek alapján a következő kegyúri terhek hárultak az uradalomra. Gödöllőn halmozódott fel a legtöbb kötelezettség. Idetartozott a templom (a kastélybeli kápolna) fenntartása, állagának megóvása és ellátása. Az utóbbi magában foglalta a miseborral, gyertyákkal, tömjénnel, olajjal stb. ellátást, fűtést, világítást, mise esetén a besnyői kapucinus atyák be- és visszaszállítását. Az uradalmat terhelte a besnyői templom és kapucinus zárda fenntartása, a kastélyban lévő, üvegházzal egybeépült iskola működtetése. Az uradalom fizette a papot, kántortanítót, tanítónőt, az elhunyt tanító özvegyének nyugdíját. Átvette és gondozni kényszerült a Kálvária, Szent János, Szent Flórián és Szűz Mária szobrokat. Külön kötelezettséget képezett az úgynevezett szegények háza fenntartása is, amelyet még az utolsó Grassalkovich özvegye, Esterházy Leopoldina alapított. Az épület telekkönyvileg még az 1867-es átadáskor is az ő nevén volt, de ellátása az uradalmat terhelte. Cserében az uradalom döntötte el, hogy ki kerülhet oda. Ugyancsak az özvegy alapítványi gondoskodásának köszönhetően működött Gödöllőn egy tanítónő, aki rendszeresen 24 szegény lány kézimunkára tanítását végezte. A személyek és intézmények éves pénzbeli és természetbeni illetményben részesültek, amelyet az akkori szokások szerint negyedévenként és utólag kaptak meg. A plébános és kántortanító tiszti illetményben részesült. Odrobenyák (majd Odray) helyettes plébános, adminisztrátor évi 157,5 forintot és 200 Ft személyi pótlékot kapott készpénzben. Természetben 12 pozsonyi mérő búzát, 24 mérő rozsot, 32 mérő csöves kukoricát, 6 akó óbort, 12 bécsi öl hasított tűzifát, 40 q szénát, 1200 négyszögöl illetményföldet. Ezek együttes pénzértéke 725,4 forint volt. Würth Benedek, majd utóda, Szvoboda Ignác kántortanító 26,25 forintot kapott csupán, természetben viszont búzából 8, rozsból 28, árpából 12, csöves kukoricából 24 pozsonyi mérőt. Kapott még 3 öl gömbfát. Ezek együttes pénzértéke 197,05 forintot tett ki. A földelkülönözések idején 11 kh szántó és 4 hold rétjuttatásban részesült. A segédtanító, Szvoboda Ignác, majd utóda, Cservenka Ferenc minden mellékszolgáltatás nélkül 33,6 forintot kapott évente. Makláry Alojzia nevelőnő, aki a kézimunka oktatást végezte, viszont 157,5 pénzbeli és 10 öl gömbölyű tűzifa illetményt kapott. Böhl Ambrus tanító özvegye pedig nyugdíjként 38,4 forintban részesült. Az intézmények közül a besnyői zárda fenntartása jelentette a legnagyobb terhet. Készpénzben 617,5 forintot fizetett az uradalom és adott ehhez 160 pozsonyi mérő rozsot, 50 mérő árpát, 60 akó újbort, 60 öl hasított fát, 500 fej káposztát és 2 hízott sertést. Ezek összpénzértéke 2138,5 Ft volt. A szegények otthona napi 7 krajcárt kapott egy főre, ez évi 306,6 forintot jelentett. Ehhez természetben 10 öl gömbölyű fa járult. A kapucinusok besnyői ellátásához járult még hozzá az úgynevezett hétházi taxások munkája. Az ő életükben az úrbérrendezés semmiféle változást nem hozott, kivéve azt a megszorítást, hogy a királyi család nyugalmas 17

Önkormányzati erdõk. Alapítványi erdõk

Önkormányzati erdõk. Alapítványi erdõk Önkormányzati erdõk Alapítványi erdõk Az alapítványok az önkormányzattal rendelkezõ vagyonkezelés sajátos formáját jelentették. Az alapítványt létesítõ magán- vagy jogi személyek a legtöbb esetben meghatározták

Részletesebben

XIII.10. 1752-1884. 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8. Iratjegyzék

XIII.10. 1752-1884. 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8. Iratjegyzék MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.10. MONYORÓKERÉKI GRÓF ERDİDY CSALÁD IRATAI 1752-1884 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8 Iratjegyzék 1. doboz 1.

Részletesebben

Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások. illetmény-pótlékok. Érték típus: Ezer Forint

Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások. illetmény-pótlékok. Érték típus: Ezer Forint 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai # Megnevezés Alapilletmények Illetménykiegészít ések Nyelvpótlék Egyéb kötelező

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. A 2005. évről

Közhasznúsági jelentés. A 2005. évről Statisztikai számjel 1965480391993310 Adószám 19654803 2-42 Közhasznúsági jelentés A 2005. évről A Magyar Fotográfiai Alapítvány alapítói: FÉNYSZÖV Budapesti Fényképész Szövetkezet (1065 Budapest, Bajcsy

Részletesebben

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai kapcsolódó fő összesen I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK 000010 országgyűlési képviselő 01 000011 Európai Parlament magyarországi képviselői 02 000020 köztársasági elnök 03 000021 alkotmánybíró 04

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 490012 1251 01 9100 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1052 Budapest Városház utca 9-11

Részletesebben

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó ai I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK 000010 000020 000021 000022 Legfelsőbb Bíróság elnöke 000023

Részletesebben

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó juttatásai 3 5 4 7 3 2 2 5 4 6 3 4 2 8 2 Hmvhely Megyei Jogú Város Önkormányzat 2 3 4 5 6 7 8 9 I. TELJES

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

V. 286. Nagykőrös Város Mérnöki Hivatalának iratai 1879-1944 /-1949/

V. 286. Nagykőrös Város Mérnöki Hivatalának iratai 1879-1944 /-1949/ V. 286. Nagykőrös Város Mérnöki Hivatalának iratai Terjedelem: 3,62 fm, 27 doboz /2,72 fm/, 7 kötet /0,18 fm/, 1 szekrény, 35 raktári egység Raktári helye: Nagykőrös, 15. raktár 110-113. polc, I. e. folyosó

Részletesebben

LİRINTE. LİRINTE 1934. A RÉ- MAJOR, ELİTÉRBEN: JÓKAY IHÁSZ LAJOS Az eredeti kép tulajdonosa: Jókay Károly Budapest.

LİRINTE. LİRINTE 1934. A RÉ- MAJOR, ELİTÉRBEN: JÓKAY IHÁSZ LAJOS Az eredeti kép tulajdonosa: Jókay Károly Budapest. LİRINTE 1934. A RÉ- MAJOR, ELİTÉRBEN: JÓKAY IHÁSZ LAJOS Az eredeti kép tulajdonosa: Jókay Károly Budapest. LİRINTE 1934. A LİRINTEI VÍZIMALOM ZSILIPJE, A ZÚGGÓ Az eredeti kép tulajdonosa: Jókay Károly

Részletesebben

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK 0000 000020 000021 000023 000025 000029 egyéb választott tisztségviselő (vezető) polgármester, polgármester helyi önkormányzati képviselő-testület tagja 000033 megyei

Részletesebben

A 2009. évi CXXII. törvény alapján közzé tett adatok 2015. május 31.

A 2009. évi CXXII. törvény alapján közzé tett adatok 2015. május 31. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Pilisi Parkerdő Zrt. az alábbi adatokat teszi közzé: A Pilisi Parkerdő Zrt. 100%-ban állami

Részletesebben

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 1 I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK 000010 000011 000020 000021 000022 000023 000024 000025 000026 000027 000028 i közgyűlés alelnöke VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+18) 100030 100040

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1002 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a 22/2016. (X.28.) számú rendelettel) Általános rendelkezés. Az elidegenítés feltételei

(Egységes szerkezetben a 22/2016. (X.28.) számú rendelettel) Általános rendelkezés. Az elidegenítés feltételei Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2015. (XII.16.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének a

Részletesebben

VASVÁR NAGYKÖZSÉGI JEGYZİSÉG IRATAI

VASVÁR NAGYKÖZSÉGI JEGYZİSÉG IRATAI MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY V.K.81. VASVÁR NAGYKÖZSÉGI JEGYZİSÉG IRATAI 1875-1950 db (0,12) doboz = ifm 38 db csomó = 2, 61 ifm 184 db kötet = 4, 26 ifm Összesen:

Részletesebben

SZENT MÁRTON PLÉBÁNIA 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 3. Telefon: 56/461 012 Bank: OTP 11745042-20057743 Adószám: 19865278-1-16

SZENT MÁRTON PLÉBÁNIA 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 3. Telefon: 56/461 012 Bank: OTP 11745042-20057743 Adószám: 19865278-1-16 Ikt.sz.: 20/2009 Bejegyzési határozat száma: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság Pk.61.716/1994/4. Nyilvántartási szám: 475 Adó szám: 18824924 1 16 Számlaszáma: Kunszentmárton és Vidéke Tak. Szöv. 69800016-15102878

Részletesebben

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó ai 0000 000033 i közgyűlés tagja 14 13 18 19 I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK 000010 000020 000021

Részletesebben

Készült: :47 Ellenőrző kód: Érték típus: Ezer Forint

Készült: :47 Ellenőrző kód: Érték típus: Ezer Forint PIR: 450351 Elemi költségvetés DR. KENESSEY ALBERT KÓRHÁZ - RENDELŐINTÉZET Megye: 12 Településtípus: 0076 Szakág: 861000 Szektor: 1251 Év/Időszak: 2011.3 Készült: 2012.09.19 19:47 Ellenőrző kód: 3874005042

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 350251 1251 05 9100 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 3525 Miskolc

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 Terjedelme: 3 doboz +1 kötet = 0,36 ifm Helyrajzi jelzete: Elhelyezés:

Részletesebben

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa 2014-ben a Tolna Megyei Levéltári Füzetek 14. kötete látott napvilágot Tanulmányok Bírói számadás, emlékirat,

Részletesebben

V. 1029. Dunabogdány nagyközség iratai 1817-1950

V. 1029. Dunabogdány nagyközség iratai 1817-1950 Raktári helye: Mester utca, fszt. raktár, 115. állvány 16. polc-116. állvány, 2. polc A/ Feudális kori iratok 1817 1834 a/ Közhirdetményi jegyzőkönyv 1817 1834 0,01 fm B/ Polgári kori iratok 1854 b/ Elöljárósági

Részletesebben

Ugodi plébánia levéltára

Ugodi plébánia levéltára Ugodi plébánia levéltára Jelzet: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, Plébániai Levéltár, Ugodi plébánia levéltára (VÉL:Pl Ugod) Raktári egység száma: 15 doboz + 42 kötet Terjedelem: 3,425 ifm + 1

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. A 2007. évről

Közhasznúsági jelentés. A 2007. évről Magyar Fotográfiai Alapítvány 1065 Budapest, Nagymező u. 20. Statisztikai számjel 1965480391993310 Adószám 19654803 2-42 Közhasznúsági jelentés A 2007. évről A Magyar Fotográfiai Alapítvány alapítói: FÉNYSZÖV

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10.416-3/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1.1.Közzétételi egység: Kapcsolat, szervezet, vezetők

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1.1.Közzétételi egység: Kapcsolat, szervezet, vezetők KÖZZÉTÉTELI LISTA 1.1.Közzétételi egység: Kapcsolat, szervezet, vezetők dokumentum az intézmény hivatalos Sándor Frigyes Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény az intézmény székhelye 2400 Dunaújváros

Részletesebben

VII. 102. Pestvidéki kir. Törvényszéki Fogház iratai 1880 1944 ( 1949)

VII. 102. Pestvidéki kir. Törvényszéki Fogház iratai 1880 1944 ( 1949) VII. 102. Pestvidéki kir. Törvényszéki Fogház iratai 1880 1944 ( 1949) Raktári helye: Mester utca, földszint, 43. állvány, 2. polc-44. állvány, 6. polc Rövid történeti áttekintés a büntetőintézetekről:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. sz. melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat megnevezése Frissítés Megőrzés adatfelelős Megjegyzés 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai

Részletesebben

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK 000010 országgyűlési képviselő 000020 köztársasági elnök 01 02 000021 alkotmánybíró 03 000022 Legfelsőbb Bíróság elnöke 04 000023 legfőbb ügyész 05 000024 országgyűlési

Részletesebben

GÉFIN GYULA EMLÉKVERSENY FELADATLAP 1.

GÉFIN GYULA EMLÉKVERSENY FELADATLAP 1. GÉFIN GYULA EMLÉKVERSENY 2013-2014. FELADATLAP 1. 1 Kedves Diákok, kedves Kollégák! A Géfin Gyula emlékverseny három feladatlapja három, némileg eltérő tematika köré fog csoportosulni. A köztük lévő kapcsolatot

Részletesebben

TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÜZLETI JELENTÉS ÉV

TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÜZLETI JELENTÉS ÉV TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÜZLETI JELENTÉS 2015. ÉV T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS... 3 2. A TAGLÉTSZÁM ALAKULÁSA... 3 3. AZ ALAPOK ALAKULÁSA... 3 4. A

Részletesebben

Béren kívüli juttatások céljuttatás, projektprémium. Készenléti, ügyeleti, Végkielégítés, jubileumi jutalom. helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat

Béren kívüli juttatások céljuttatás, projektprémium. Készenléti, ügyeleti, Végkielégítés, jubileumi jutalom. helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat # Megnevezés Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a ak, választott tisztségviselők összetételéréről Törvény szerinti illetmények, munkabérek

Részletesebben

Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat. Törvény szerinti illetmények, munkabérek

Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 08 - Adatszolgáltatás a személyi és a foglalkoztatottak, választott összetételéréről 01 miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes 02 miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető 03 kormánybiztos,

Részletesebben

Országos történelem szaktárgyi verseny 2012.

Országos történelem szaktárgyi verseny 2012. HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KLAUZÁL GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA Országos történelem szaktárgyi verseny 2012. Erőszakszervezetek, rendfenntartó szervezetek a XIX-XX. századi Magyarországon

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8482. Doba, Kossuth u. 10. Szám: D/57/3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. február 12-én 18.00 órai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 24- i ülésére Tárgy: A Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány alapító okiratának módosítása Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

A Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal 2001-ben, a millennium évében

A Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal 2001-ben, a millennium évében A Fejér Megyei Közigazgatási Hivatal 2001-ben, a millennium évében A rendszerváltozás során a helyi önkormányzati rendszer kiépülésével párhuzamosan megtörtént az új államigazgatási szervezet kialakítása.

Részletesebben

Szervezeti és személyzeti adatok

Szervezeti és személyzeti adatok Szervezeti és személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei. Hivatalos

Részletesebben

A parasztság is a forradalom mellé állt - A beszolgáltatás

A parasztság is a forradalom mellé állt - A beszolgáltatás A parasztság is a forradalom mellé állt - A beszolgáltatás Az 1956-os forradalom sok kiváltó oka közül a parasztságot sújtó embertelen begyűjtés, ami sokszor a szó szoros értelmében padláslesöprést jelentett,

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról

MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.

Részletesebben

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal 1. számú melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítésre vonatkozó határidő Megőrzés Adatgazda Tartalomfelelős 1. Az Egyetem hivatalos neve, székhelye, postai címe,

Részletesebben

Munkaviszonyban álló vezető állású munkavállalók

Munkaviszonyban álló vezető állású munkavállalók KÖZÉRDEKŰ ADATOK a 2009. CXXII. törvény rendelekzései alapján Pénzbeli juttatások NÉV Munkakör Besorolási bér bruttó Ft/hó Egyéb pénzbeli juttatás bruttó Ft/év KSZ Önk. Nyugd. Pénzt. Tagdíj Ft/fő/hó KSZ

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2013. június 10-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2013. június 10-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2013. június 10-i ülés Az ülés napirendje 1. Bethlen Gábor (Marosillye, 1580 Gyulafehérvár, 1629) erdélyi fejedelem saját kezű aláírásával ellátott latin nyelvű oklevele. Kelt:

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 Az intézmény névváltozásai: - Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

05. Dél-Tisza Tagszövetség 2011.Standard Hím kategóriában eredményt elért galambok: 1. Molnár Péter Pál U21 Hu H 65,8482 ko m 2.

05. Dél-Tisza Tagszövetség 2011.Standard Hím kategóriában eredményt elért galambok: 1. Molnár Péter Pál U21 Hu H 65,8482 ko m 2. 05. Dél-Tisza Tagszövetség 2011.Standard Hím kategóriában eredményt elért galambok: 1. Molnár Péter Pál U21 Hu 06-05-27262 H 65,8482 ko 2971136 m 2. Varga K.István U05 HU 09-05-82335 H 157,4612 ko 2618843

Részletesebben

Ellenőrzés kialakulása

Ellenőrzés kialakulása 2016. február 26. Címszavakban. Ellenőrzés kialakulása Cél: a hadsereg fenntartási költségeinek vizsgálata a költségvetés felhasználásának és az adófizetési kötelezettség teljesítésének az ellenőrzése

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 9100 10 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak J E L Ö L Ő B I Z O T T S Á G A Budapesti Ügyvédi Kamara 2010. évi választás A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak JELÖLŐ LISTÁJA (A tisztségviselők

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

Mezőgazdasági számla

Mezőgazdasági számla 3. előadás Mezőgazdasági számla Megnevezés Folyó alapáron 2009 2010 2011 +) Gabonafélék (vetőmaggal) 393 047 458 021 679 591 Ipari növények (hüvelyesekkel) 151 957 159 261 248 061 Takarmánynövények 42

Részletesebben

XXIII. 3. Zala Megyei Tanács V. B. Titkárság h. TÜK iratok 1983-1990

XXIII. 3. Zala Megyei Tanács V. B. Titkárság h. TÜK iratok 1983-1990 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. ÁTTEKINTŐ RAKTÁRI JEGYZÉK XXIII. 3. Zala Megyei Tanács V. B. Titkárság h. TÜK iratok 1983-1990 Terjedelme: 28 doboz = 3,08 ifm Helyrajzi jelzete: Iktatott

Részletesebben

KÖZÉRDEKŰ ADATOK a 175/2009. (VIII. 29) Korm. rendelet rendelekzései alapján. Pénzbeli juttatások. KSZ szerint Önk. Nyugd. Pénzt.

KÖZÉRDEKŰ ADATOK a 175/2009. (VIII. 29) Korm. rendelet rendelekzései alapján. Pénzbeli juttatások. KSZ szerint Önk. Nyugd. Pénzt. KÖZÉRDEKŰ ADATOK a 175/2009. (VIII. 29) Korm. rendelet rendelekzései alapján Pénzbeli juttatások NÉV Munkakör Besorolási bér Ft/hó Egyéb pénzbeli juttatás Ft/év KSZ Önk. Nyugd. Pénzt. Tagdíj Ft/fő/hó KSZ

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Dunaújvárosi Sándor Frigyes Alapfokú neve

KÖZZÉTÉTELI LISTA. Dunaújvárosi Sándor Frigyes Alapfokú neve KÖZZÉTÉTELI LISTA 1.1.Közzétételi egység: Kapcsolat, szervezet, vezetők dokumentum az intézmény hivatalos Dunaújvárosi Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola az intézmény székhelye 2400 Dunaújváros Bartók

Részletesebben

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény adatai Név: Felsőoktatási Regisztrációs Központ Törzskönyvi

Részletesebben

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Hajdú-Bihar Debrecen 2009.05.15. 1 Mogyorósi Dávid 94 Püspökladány Püspökladány 882 12,40-530 - 64,48-9,10-02:12.00 2 Kiss Ádám 95 Debrecen Kazinczy

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 9-i rendes nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 9-i rendes nyílt ülésére Iktatószám: 3/22-3/3/2015. Tárgy: A Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének jóváhagyása. ELŐTERJESZTÉS Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 9-i rendes

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

Töltsétek ki az életrajzi adatokat!

Töltsétek ki az életrajzi adatokat! 1. Töltsétek ki az életrajzi adatokat! Név Batthyány Lajos gróf Született Pozsony, 1807. febr. 14. Anyja neve Skerlecz Borbála Édesapja gróf Batthyány József Meghalt Pest, 1849. okt. 06. Vigyázz! Nem igaz!

Részletesebben

Töredékek egy 19. századi beregi ügyvéd életéből

Töredékek egy 19. századi beregi ügyvéd életéből Töredékek egy 19. századi beregi ügyvéd életéből A Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára rendkívül kevés Bereg megyére vonatkozó dokumentumot őriz. Ezért is érdemel ki emelt figyelmet

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ. (közigazgatási egyeztetés ideje: február 4-12.)

ÖSSZEFOGLALÓ. (közigazgatási egyeztetés ideje: február 4-12.) ÖSSZEFOGLALÓ a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. törvény alapján a vadgazdálkodási tájegységekről szóló FM miniszteri rendelettervezethez a társadalmi egyeztetés

Részletesebben

Közigazgatás Csengelén

Közigazgatás Csengelén Közigazgatás Csengelén Molnár Mihály Kordás István Csengele területe a 19. század közepéig lakatlan volt, rajta csak pásztorkodással foglalkozó személyek éltek. Földbe vájt viskók voltak a szállásaik.

Részletesebben

Simon László, Spaits Miklós, Szabó László Dezső képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü.

Simon László, Spaits Miklós, Szabó László Dezső képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. október 13- án 17.00 órai kezdettel megtartott testületi ülésén, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó

Részletesebben

Rákosliget építőmesterei

Rákosliget építőmesterei Rákosliget építőmesterei Rákosliget épített környezetét alapvetően a munkáslakás építés tervei határozták meg. Ennek lezárulta után kaptak lehetőséget a különböző egyedi tervek, amelyek a nyaralótelep

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztatás a Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetési beszámolójáról. Dr. Herczeg Tibor jegyző

Tárgy: Tájékoztatás a Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetési beszámolójáról. Dr. Herczeg Tibor jegyző ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ, VADNA, SAJÓGALGÓC, SAJÓIVÁNKA ÉS DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2015. ÁPRILIS 21-EI EGYÜTTES NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 875-2/2015/Sz. MELLÉKLETEK

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend 1. Püspökladányi MÁV Sakk Klub 1 Egri Laszlo Jr. HUN 703397 2127 23618 vendég 2 Egri Laszlo HUN 707619 2128 2269 3 Szathmari Gabor HUN 718785 1984 2284 4 Hegedus Sandor HUN 727210 1795 8781 5 Keseru Tibor

Részletesebben

Műveltség és társadalmi szerepek: az arisztokrácia változó társadalmi szerepei Kora újkori szekció (Papp Klára)

Műveltség és társadalmi szerepek: az arisztokrácia változó társadalmi szerepei Kora újkori szekció (Papp Klára) Műveltség és társadalmi szerepek: az arisztokrácia változó társadalmi szerepei Kora újkori szekció (Papp Klára) Orosz István (Debreceni Egyetem, Magyarország) Szőlőbirtokos arisztokraták Tokaj-Hegyalján

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868 1955 Az intézmény névváltozásai: Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:169/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én, 18 órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala évi költségvetésének végrehajtása

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala évi költségvetésének végrehajtása ORSZÁGOS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI TANÁCS HIVATALA HIVATALVEZETŐ 50.068/2007 OIT Hiv. Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala 2006. évi költségvetésének végrehajtása Törzskönyvi azonosító száma: 329552

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár. Stephaits Richárd szolgabíró iratai

Somogy Megyei Levéltár. Stephaits Richárd szolgabíró iratai Somogy Megyei Levéltár Stephaits Richárd szolgabíró iratai 1784-1848. XIV. 32. Terjedelem Raktári egységek száma Terjed ifm. elem kisdoboz, nagy doboz, 1 csomó, Iratok: 0. 04. ifm. kötet, Kötetek: - ifm.

Részletesebben

2016. évi Elemi költségvetés

2016. évi Elemi költségvetés Manolisz Glezosz 12. Évfolyamos Görögnyelv Oktató Iskola 2016. évi Elemi költségvetés Szöveges indoklás Budapest, 2016. január 20. Határozat száma: Intézmény vezető Általános indoklás A 2016. évi elemi

Részletesebben

XV. 37. Digitális másolatok levéltári gyűjteménye. b) Más gyűjtemények anyagáról készült másolatok 2003 2009 (1229 2005)

XV. 37. Digitális másolatok levéltári gyűjteménye. b) Más gyűjtemények anyagáról készült másolatok 2003 2009 (1229 2005) XV. 37 Digitális másolatok levéltári gyűjteménye 2002 b) Más gyűjtemények anyagáról készült másolatok 2003 2009 (1229 2005) Terjedelem: 0,48 fm (+0,29 fm másolat), 48 tok (+29 tok másolat), 48 raktári

Részletesebben

4. A gimnázium második ciszterci korszaka (1802-50)

4. A gimnázium második ciszterci korszaka (1802-50) 4. A gimnázium második ciszterci korszaka (1802-50) A gimnázium második ciszterci korszaka (1802-50) Az 1801. aug. 3-i dátummal keltezett, Povolni János építőmester által aláírt tervrajz Ismeretes egy

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének és Újhartyán Város Önkormányzat Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének és Újhartyán Város Önkormányzat Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének és Újhartyán Város Önkormányzat Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. május 29-ai ülésére 1. napirendhez

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK ADAT FRISSÍTÉS MEGŐRZÉS A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának

Részletesebben

Jelentkező neve Épület neve Épület címe

Jelentkező neve Épület neve Épület címe Csikja Dávid Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Dobos Dániel Dominik Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Fekete Richárd

Részletesebben

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 13-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31.

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31. Szakmai beszámoló Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 2014. október 2 2015. május 31. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumánál elnyert pályázat

Részletesebben

Készítette: Badik Dóra Kovács Jázmin Orosz Blanka

Készítette: Badik Dóra Kovács Jázmin Orosz Blanka Készítette: Badik Dóra Kovács Jázmin Orosz Blanka A XIX. század elején már létezett egy színházpártoló csoport Veszprémben, főként az iskolai színjátszás köré épülve. A század második felében aztán egyre

Részletesebben

A rendelet hatálya Általános rendelkezések

A rendelet hatálya Általános rendelkezések 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 13/1997. (X. 2.) önkormányzati rendelete 1 a tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek - a módosításokkal egységes szerkezetben - 2 A Tolna

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ PÉCS KOLLER U. 4-6. SZÁM ALATT TALÁLHATÓ FECSKEHÁZ MEGNEVEZÉSŰ - ÖSSZKOMFORTOS ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK BÉRLETI

Részletesebben

A térképkészítő huszártiszt kiállítás

A térképkészítő huszártiszt kiállítás 2016/04/11-2016/07/09 250 évvel ezelőtt, 1766. április 10-én született Lipszky János huszártiszt, aki mégsem katonai hőstetteivel, hanem Magyarország-térképével írta be magát a magyar tudomány- és kultúrtörténet

Részletesebben

1. melléklet. 10 274 HB lakóház. 2008 Ányos Pál u. 24 267 HB lakóház. 1 285 H Rupert -ház lakóház. 9 143 H lakóház. 1 2499 H lakóház 6 2470 H lakóház

1. melléklet. 10 274 HB lakóház. 2008 Ányos Pál u. 24 267 HB lakóház. 1 285 H Rupert -ház lakóház. 9 143 H lakóház. 1 2499 H lakóház 6 2470 H lakóház Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/202. (III.30.) rendelete az épített környezet értékeinek helyi védelméről. melléklet H B T Jelmagyarázat Homlokzati elemek, vakolatdíszek - architektúra,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület április 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület április 26-i ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 HALIMBA, Petőfi S. u. 16. (88) 237-003 fax (88) 237-003 Ügyszám:11/441/2016. Tárgy: Közös önkormányzati hivatal létrehozása tárgyában kötött megállapodás

Részletesebben

CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014

CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 Az Alföldi Erdőkért Egyesület 2014 június 6-án, a Bugaci Lőtéren tartotta meg a hagyományos Csontos István Lövész Emlékversenyt a KEFAG Zrt. és az Egyesület közös szervezésében.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA A lista beosztása: I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. Elérhetőségi adatok 2. Szervezeti struktúra 3. A Társaság vezetői 4. Ügyfélkapcsolatok 7. A Társaság tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek 10.

Részletesebben

A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Közgyűlésének 1/2004. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Közgyűlésének 1/2004. számú határozata 1/2004. számú határozata A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően a következő személyeket jelölte ki a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak: Sasinszki Ágnes Boris Mihály Szepesi János Arago Befektetési

Részletesebben

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba.

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba. A L A P Í T Ó O K I R A T /a 2010. április 10.illetve május 27. napján elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ A Nyomdaipari Dolgozók Szakszervezete /NYDSZ/ /1068 Budapest, Benczúr utca 37./,

Részletesebben

DKV Debreceni Közlekedési Zártkörűenműködő Részvénytársaság. 2011 évi CXII törvény 1. melléklet I. pontja szerinti közérdekű adatai:

DKV Debreceni Közlekedési Zártkörűenműködő Részvénytársaság. 2011 évi CXII törvény 1. melléklet I. pontja szerinti közérdekű adatai: A DKV Debreceni Közlekedési Zártkörűenműködő Részvénytársaság 2011 évi CXII törvény 1. melléklet I. pontja szerinti közérdekű adatai: Szervezeti, személyzeti adatok I.1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 49/2004.(XII.16.) Kt. sz. rendelete. a lakások és helyiségek elidegenítéséről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 49/2004.(XII.16.) Kt. sz. rendelete. a lakások és helyiségek elidegenítéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 49/2004.(XII.16.) Kt. sz. rendelete a lakások és helyiségek elidegenítéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

ARCHÍVUM. A székelyföldi (erdélyrészi) kirendeltség tevékenységérõl (1902 1920) Balaton Petra

ARCHÍVUM. A székelyföldi (erdélyrészi) kirendeltség tevékenységérõl (1902 1920) Balaton Petra ARCHÍVUM Balaton Petra A székelyföldi (erdélyrészi) kirendeltség tevékenységérõl (1902 1920) Székelyföld gazdasági, társadalmi és kulturális fejlesztésének szükségességére a 19. század végén terelõdött

Részletesebben

Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft.

Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft. 1. melléklet a 2011. évi CXII. Törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítés Megőrzés 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon-

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Polgári Törvénykönyv 74/A -a alapján az 1. pontban megjelölt alapítók jogi személyiséggel rendelkező alapítványt hoznak létre.

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Polgári Törvénykönyv 74/A -a alapján az 1. pontban megjelölt alapítók jogi személyiséggel rendelkező alapítványt hoznak létre. ALAPÍTÓ OKIRAT A Polgári Törvénykönyv 74/A -a alapján az 1. pontban megjelölt alapítók jogi személyiséggel rendelkező alapítványt hoznak létre. 1./ Az alapítók neve és címe: Gróf Sándor 8319 Lesenceistvánd,

Részletesebben

XXIII. 13. Zala Megyei Tanács V. B. Munkaügyi Osztály ( : Munkaerő-gazdálkodási Osztály) iratai

XXIII. 13. Zala Megyei Tanács V. B. Munkaügyi Osztály ( : Munkaerő-gazdálkodási Osztály) iratai ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. ÁTTEKINTŐ RAKTÁRI JEGYZÉK XXIII. 13. Zala Megyei Tanács V. B. Munkaügyi Osztály (1957-1987: i Osztály) ai 1952-1987 Terjedelme: 59 doboz = 6,49 ifm 38

Részletesebben

2015 PMINFO - III. negyedév

2015 PMINFO - III. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 733315 1254 17 0403 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7132 Bogyiszló

Részletesebben