Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról"

Átírás

1 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 10. (1) bekezdésében, 25. (3) bekezdés b) pontjában, 26. -ában, 32. (1) bekezdés b) pontjában, (3) bekezdésében, 45. (1) és (7) bekezdésében, 48. (4) bekezdésében, valamint a 132. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Hatály, fogalmak 1. (1) E rendelet hatálya a (2) bekezdésben foglalt kivétellel kiterjed a Kaposvár városban élő és lakóhellyel rendelkező, Szt. 3. (1) (3) bekezdés szerinti személyekre. (2) A gyermekintézményben fizetendő személyi térítési díj támogatása a Kaposvár város közigazgatási területén működő bölcsődék és közoktatási intézmények szolgáltatását igénybe vevő kaposvári lakóhelyű személyekre terjed ki. 2. E rendelet alkalmazásában: a) adós: az a lakás használatára jogosult személy, aki a lakást ténylegesen használja, és akinek a kérelem benyújtását megelőzően legalább hat havi, ,-Ft-ot meghaladó hátraléka áll fenn, vagy akinél közüzemi díj tartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták; b) adósság: a kérelem benyújtásakor fennálló hátraléknak a hitelezők által nyújtott kedvezményekkel csökkentett összege; c) albérletben élő: az a személy, aki egyedül vagy családjával együtt bérleményben él, ide nem értve az önkormányzati bérlakásokban élőket; d) család: a Szt. meghatározása 1 szerint; e) egyedül élő: aki egyszemélyes háztartásban lakik; f) foglalkoztató intézmény: a közfoglalkoztatást végző jogi személy; g) hátralék: a hitelezők felé a hitelező által igazolt lakáscélú kiadásokkal összefüggő az esedékességkor és azt követően sem teljesített fizetési kötelezettség; h) háztartás: a Szt. meghatározása 2 szerint; 1 Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. tv. 4. (1) bekezdés c) pontja 2 A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. tv. 4. (1) bek. f.) pontja :24:55 C:\temp\kozlony\src\06.doc Bíróné T.Andrea 1/20

2 i) hitelező: pénzintézet, közüzemi szolgáltató, bérlakás kezelője, aki felé az adósnak tartozása van; j) jövedelem: a Szt. meghatározása szerint; k) környezettanulmány: a kérelmező családi és vagyoni viszonyainak, továbbá a kérelem szempontjából lényeges tények, adatok, előírt kötelezettségek teljesítésének esetenkénti helyszíni ellenőrzése; l) közfoglalkoztatás: a közfoglalkoztatásról szóló törvény szerinti munkavégzés; m) különös méltánylást érdemlő eset: különösen fogyatékosság, betegség, baleset, haláleset, munkanélküliség, tartós jövedelemromlás, elemi kár, egyéb rendkívüli élethelyzet vagy létfenntartást veszélyeztető körülmény megléte, bekövetkezése; n) lakbér: a lakások bérletéről szóló törvény 3 szerint; r) munkáltató: a foglalkoztató jogi személy munkáltatói jogkörrel rendelkező vezetője. o) nyugdíjminimum: az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege; 4 p) vagyon: a Szt. meghatározása 5 szerint. (1) Fogyasztási egységek: a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma: 1,0 b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma: 0,9 c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma: 0,8 d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma: 0,8 e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként: 0,7 3. (2) A háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő, továbbá a magasabb összegű családi pótlékban, vagy fogyatékossági támogatásban részesülő személy arányszáma 0,2- del növekszik. (3) A háztartásban élők fogyasztási egysége a családtagok fogyasztási egységeinek összeadásával képzett mutatószám. (4) Egy fogyasztási egységre eső jövedelem: a háztartás összes havi nettó jövedelme osztva a háztartásban élők fogyasztási egységével. (5) Az egy főre jutó jövedelem helyett az egy fogyasztási egységre eső jövedelmet kell alkalmazni a gyermekintézményben fizetendő személyi térítési díj támogatása vonatkozásában, azzal a különbséggel, hogy az (1)-(2) bekezdésben meghatározott fogyasztási arányszámokat a háztartás tagjai helyett, a család tagjaira kell megfelelően alkalmazni. 2. Eljárási rendelkezések 4. Az önkormányzat saját hatáskörében nyújtott ellátásaira az e rendeletben foglalt kivételekkel a Szt-ben, valamint a pénzbeli és természetben nyújtott ellátások igénylésének 3 A lakások bérletére valamint az elidegenítésükre vonatkozó egy es szabály okról szóló többször módosított 1993.évi LXXVIII. törvény 4 Minden évben hivatalosan közzétett és kih irdetett öregségi ny ugdíjminimum legkisebb összege: a társadalombiztosítási ny ugellátásról szóló évi LXXXI. törvény végrehajtásáról rendelkező 168/1997.(X.6.) Korm. rendelet (Tny R.) 11. szerint január 1-től ,-Ft. 5 A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. tv. 4. (1) bekezdés b.) pontja :24:55 C:\temp\kozlony\src\06.doc Bíróné T.Andrea 2/20

3 és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006.(III.27.) Korm. rendeletben foglaltak megfelelően irányadóak. 5. (1) A pénzbeli és természetben nyújtott települési ellátások iránti kérelmet, ha magasabb szintű jogszabály vagy e rendelet másként nem rendelkezik év közben folyamatosan az erre rendszeresített formanyomtatványon, Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteréhez (a továbbiakban: polgármester) címezve lehet benyújtani. (2) A kérelemhez csatolni kell a kérelmező és a család vagy háztartás tagjainak jövedelméről szóló igazolásokat, melynek irányadó időszakára a Szt-ben meghatározottakat kell figyelembe venni. (3) A jövedelem igazolható: a) munkabérből származó jövedelem esetén, a munkáltató által kiállított igazolással (amennyiben az adott hónapban 13. havi munkabér, illetve más jogcímen egy-egy többletjuttatás is kifizetésre került, annak összegét a havi munkabértől elkülönítve kell feltüntetni); b) munka elvesztése nyomán kapott ellátás esetén a az ellátást megállapító hatóság által kiállított igazolással; c) nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátás esetén, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által a tárgyév elején megküldött elszámolási lappal, vagy a megelőző hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvényével és a nyugdíjas igazolvány fénymásolatával; d) családtámogatási ellátások esetén a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátás igazoló szelvényével vagy a kifizető szerv igazolásával; e) őstermelők esetén a bevételről vezetett dokumentum fénymásolatával, illetve a NAV által kiállított igazolással, továbbá támogatás esetén a támogatás összegéről szóló igazolással; f) vállalkozásból származó jövedelem esetén a NAV igazolásával, továbbá az adóbevallással nem lezárt időszakra vonatkozóan az egy havi átlagjövedelemről szóló könyvelői igazolással, ennek hiányában az érintett nyilatkozatával; g) alkalmi munka esetén a havi átlagos nettó jövedelemre vonatkozó nyilatkozattal és az alkalmi munkavállalói könyv fénymásolatával; h) tartásdíj esetén a ténylegesen felvett tartásdíjról szóló irattal (elismervény, postai feladóvevény, stb.) és a szülők közötti egyezséget tartalmazó közokirattal, vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal, illetve a tartásdíj megállapításáról szóló jogerős bírói ítélettel, állam által megelőlegezett gyermektartásdíjról a gyámhivatal határozatával; i) ösztöndíjról a felsőoktatási intézmény igazolásával; j) a munkaügyi kirendeltség igazolása arról, hogy a támogatást igénylő személy és nagykorú családtagja regisztrált munkanélküli és támogatásban nem részesül; k) az a)-j) pontokba nem tartozó jövedelmek esetén egyéb, a jövedelem típusának megfelelő igazolással; l) amennyiben a c), d) és i) pontban meghatározott ellátások folyószámlára kerülnek átutalásra, úgy a jövedelem a bankszámlakivonattal is igazolható :24:55 C:\temp\kozlony\src\06.doc Bíróné T.Andrea 3/20

4 6. (1) A havi rendszerességgel nyújtott pénzbeli ellátásokat utólag, minden hónap ötödik napjáig kell folyósítani. A kifizetés történhet postai úton, illetve a jogosult kérelme alapján annak bankszámlájára. (2) A nem havi rendszerességgel nyújtott pénzbeli ellátás kifizetése, a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került személy kérelmére vagy hivatalból házipénztárból is kifizethető. Erről a határozatban rendelkezni kell. (3) Amennyiben a kérelmező életkörülményei azt igazolják, a megállapított támogatás folyósítása a SzocioNet Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény (a továbbiakban: Egyesített Szociális Intézmény) családgondozója útján is történhet. Ez esetben a pénz felhasználásáról a családgondozó köteles elszámolni. (4) A havi rendszerességgel nyújtott települési támogatás bármely okból történő megszüntetése esetén a jogosultságot az (5) bekezdésben foglalt kivétellel a határozathozatal hónapjának utolsó napjával kell megszüntetni. (5) Ha a havi rendszerességgel nyújtott települési támogatásra jogosult az ellátás folyósítása alatt Kaposvárról elköltözik, a jogosultságot a lakcímváltozás hónapjának utolsó napjával kell megszüntetni. 7. (1) A települési támogatás iránti kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja a támogatásra való jogosultság egyéb feltételeként köteles biztosítani lakókörnyezete rendezettségét az alábbiak szerint: a) az általa életvitelszerűen lakott ingatlant tisztán tartani, rendeltetésszerűen használni, b) az ingatlanhoz tartozó udvart, kertet gondozni, tisztán tartani, folyamatosan gaz- és gyommentesíteni, a szemetet és lomot elszállíttatni, c) az ingatlan előtti járdát- annak hiányában az ingatlan mentén 1,5 m széles sávot tisztán tartani, szeméttől, gyomtól, télen hótól, síkosságtól folyamatosan mentesíteni, d) az ingatlannal érintkező közterületet és gyepes árkot az útpadkáig, de legfeljebb 5 m szélességben gondozni, tisztán tartani és kaszálni, e) gondoskodni az ingatlan rágcsálóktól, kártevőktől való mentesítéséről, f) az ingatlanhoz tartozó kerítésének állagát megőrizni oly módon, hogy azon keresztül háziállat elkószálni ne tudjon. (2) Az (1) bekezdésben foglalt feltételek teljesítésére a kérelmezőt, illetve a jogosultat megfelelő, de legalább öt napos határidő tűzésével az elvégzendő tevékenységek konkrét megjelölésével fel kell szólítani. Amennyiben a kérelmező, vagy a jogosult a feltételeknek felszólítás ellenére sem tesz eleget, a kérelmet el kell utasítani, vagy a megállapított támogatást meg kell szüntetni. (3) A (2) bekezdésben meghatározott döntés jogerőre emelkedésétől számított három hónapon belül települési támogatást sem a kérelmező, sem a vele egy háztartásban élő részére nem lehet megállapítani :24:55 C:\temp\kozlony\src\06.doc Bíróné T.Andrea 4/20

5 (4) Az (1) bekezdésben meghatározott feltételek meglétét az önkormányzat a jogosultság megállapítása előtt, illetve bejelentés vagy hivatalos tudomásra jutást követően a támogatás folyósításának időtartama alatt környezettanulmány keretében jogosult ellenőrizni. (5) A lakókörnyezet rendezettsége az Egyesített Szociális Intézmény családgondozóin, illetve a közterület-felügyelőkön keresztül is ellenőrizhető. (6) A lakókörnyezet rendezettségének vizsgálata során jegyzőkönyv és digitális fénykép készül. (7) Nem állapítható meg települési támogatás olyan személy részére, akinek, vagy vele közös háztartásban élő személynek a kérelem benyújtásakor az önkormányzat felé egy évet meghaladó lejárt határidejű adóhátraléka áll fenn. Jelen rendelkezés alkalmazásakor rendezettnek minősül a tartozás, ha annak megfizetésére a kötelezett fizetési könnyítést kapott. (8) A települési támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a kérelmező lakókörnyezet rendezettségére vonatkozó nyilatkozatát. 8. A munkáltató a közfoglalkoztatás keretében megkötött határozott idejű munkaviszony létesítéséről, meghosszabbításáról, illetve a megszüntetéséről szóló munkaszerződés egy példányát 3 munkanapon belül, a foglalkoztatásban részt vevők számáról havonta létszám, napi munkaidő, munkabér, bérpótlék, közvetlen költség-bontásban készített jelentését minden hónap harmadik napjáig köteles megküldeni az Önkormányzat számára. Az esetleges rendkívüli felmondás okát soron kívül köteles közölni. II. Fejezet Pénzben vagy természetben rendszeres ellátásként nyújtott települési támogatások 3. Lakásfenntartási támogatás 9. (1) Az önkormányzat települési támogatás keretében a szociálisan rászoruló háztartások részére, a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos (2) bekezdésben meghatározott rendszeres kiadásaik viseléséhez lakásfenntartási támogatást nyújt. (2) A lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadások körén a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a távhő-szolgáltatás, a csatornahasználat, a szemétszállítás díját, a lakbért, vagy albérleti díjat, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletét, a közös költséget és a tüzelőanyag költségeit kell érteni. (3) Lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek háztartásában: :24:55 C:\temp\kozlony\src\06.doc Bíróné T.Andrea 5/20

6 a) az egy fogyasztási egységre eső nettó jövedelem a nyugdíjminimum 200%-át, egyedülélő esetében a nyugdíjminimum 250%-át és b) az általuk lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség a 12. (4) bekezdés (c) pontjában, valamint (5)-(6) bekezdéseiben foglalt lakásnagyságot nem haladja meg és c) a lakás fenntartásával kapcsolatos havi rendszeres kiadásaik mértéke a háztartás összjövedelmének 20%-át eléri, vagy meghaladja és d) a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona, továbbá a lakókörnyezetét rendben tartja. (4) A lakásfenntartási támogatás havi összege, amennyiben: a) a háztartás egy fogyasztási egységre eső jövedelme a nyugdíjminimum 100%-át nem haladja meg: havi Ft, b) a háztartás egy fogyasztási egységre eső jövedelme a nyugdíjminimum 150%-át nem haladja meg: havi Ft, c) a háztartás egy fogyasztási egységre eső jövedelme a nyugdíjminimum 200%-át nem haladja meg: havi Ft, d) a háztartás egy fogyasztási egységre eső jövedelme a nyugdíjminimum 250%-át nem haladja meg: havi Ft. (5) Az egyszemélyes, az albérletben élő, valamint a lakáscélú pénzintézeti hitelt fizető háztartások vonatkozásában a (4) bekezdésében meghatározott összeget további havi forinttal ki kell egészíteni, amennyiben a háztartás havi rendszeres kiadásai az összjövedelem 35%-át elérik, vagy meghaladják. A kiegészítés összege háztartásonként csak egy jogcímen vehető figyelembe. (6) Nem lehet kiegészíteni a lakásfenntartási támogatás havi összegét abban az esetben, ha a háztartás tagjai a lakáscélú pénzintézeti hiteltartozásukból eredő fizetési kötelezettségüket hat hónapot meghaladóan nem teljesítik, illetve ha a kölcsönszerződésüket a pénzintézet felmondta. (7) Az adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személy az adósság kezelése időtartamára lakásfenntartási támogatásra jogosult. A támogatás összegének meghatározására a (4)-(5) bekezdésben foglaltak megfelelően irányadók. 10. (1) Lakásfenntartási támogatást elsősorban természetbeni ellátásként kell megállapítani és a támogatás összegét a határozatban megjelölt egy vagy több szolgáltató részére havonta kell átutalni. Szolgáltató hiányában a megállapított támogatás összegét a jogosult kezeihez kell kifizetni. (2) Azon személy esetében, akinél előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék működik, a lakásfenntartási támogatást, vagy annak egy részét természetben, a készülék működését lehetővé tevő kódhordozó formájában kell nyújtani. (3) Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. (4) Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet, és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit :24:55 C:\temp\kozlony\src\06.doc Bíróné T.Andrea 6/20

7 (5) A megállapított jogosultsági időtartam alatt a jogosult, vagy háztartásának tagja részére újabb lakásfenntartási támogatást a háztartás szerkezetében történt változást, illetve elköltözést kivéve ugyanarra a lakásra nem lehet megállapítani. 11. (1) A lakásfenntartási támogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától, a már fennálló jogosultság utolsó hónapjában benyújtott kérelmek esetén a korábbi jogosultság lejártát követő hónap első napjától egy év időtartamra kell megállapítani. (2) Az adósságkezelési szolgáltatásra jogosult személy részére korábban megállapított lakásfenntartási támogatást ha annak hátralévő időtartama kevesebb, mint az adósság kezelésének időtartama meg kell szüntetni és az adósságkezelési szolgáltatás idejére újra meg kell megállapítani. (3 ) A kérelemhez csatolni kell: a) kérelmező nyilatkozatát a lakásban tartózkodás jogcíméről valamint a háztartás vagyoni helyzetéről; b) a lakás nagyságát hitelt érdemlő módon igazoló iratot, ennek hiányában a tulajdoni lapot; c) bérleményben, albérletben élők esetén a bérleti szerződést; d) a kérelmező, illetve háztartása tagjai nevére szóló, vagy azon legalább számlafizetőként feltüntetett a lakás fenntartásával kapcsolatos kiadások egy havi átlagos összegéről a szolgáltatói igazolásokat, ennek hiányában a kérelem benyújtását megelőző utolsó számlákat. (4) Havi átlagos költségről szóló szolgáltatói igazolás hiányában a fűtés kiadásait téli és nyári számlák figyelembe vételével átlagosan kell kiszámítani. (5) Vegyes tüzelés esetén az egy hónapra jutó átlagos kiadást az előző fűtési időszak számlái alapján kell kiszámítani. Számla hiányában havi költségként legfeljebb Ft vehető figyelembe. 4. Adósságkezelési szolgáltatás 12. (1) Az önkormányzat települési támogatás keretében a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó szociálisan rászoruló személyek részére adósságkezelési szolgáltatást biztosít. (2) Az adósságkezelési szolgáltatás a lakhatás megőrzésének elősegítésére szolgáló ellátás, amely a felhalmozódott hátralékok kezelésével valósul meg. (3) Az adósságkezelési szolgáltatás adósságcsökkentési támogatásból (az alcímben a továbbiakban: támogatás) és adósságkezelési tanácsadásból áll. (4) Adósságkezelési szolgáltatásban az a személy részesíthető, akinek: :24:55 C:\temp\kozlony\src\06.doc Bíróné T.Andrea 7/20

8 a) hátraléka meghaladja az Ft-ot és akinek a 14. (1) bekezdésben meghatározott kiadások valamelyikénél fennálló tartozása legalább hat havi, vagy b) a közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták, feltéve, hogy a háztartás egy főre jutó havi nettó jövedelme a nyugdíjminimum 200 %-át nem haladja meg és vagyona a háztartás tagjai egyikének sincs, továbbá c) a támogatással érintett lakás nagysága: ca) két személyig a 60 m 2 -t, cb) három személyig a 80 m 2 -t, cc) négy személyig a 100 m 2 -t, illetve személyenként további 25 m 2 -el növelt részt nem haladja meg és vállalja az adósság és az adósságkezelési támogatás különbözetének megfizetését és az adósságkezelési tanácsadáson való részvételt. (5) Családi ház vonatkozásában, amennyiben az ingatlan értékesítésére vagy cseréjére az alacsony vételár, vagy kereslethiány miatt nincs lehetőség a (4) bekezdés c) pontjában foglalt lakásnagyság mértékétől 25 m 2 -rel a kérelmező javára el lehet térni. (6) A saját háztartásában gyermek eltartásáról gondoskodó egyedülálló, illetve egyedül élő esetében a (4) bekezdés ca) pontjában meghatározott lakásnagyság mértékétől 25 m 2 -el el lehet térni. (7) A kezelendő adósság felső határa az ,-Ft-ot nem haladhatja meg. 13. (1) A támogatás mértéke nem haladhatja meg az adósságkezelés körébe bevont adósság 75%- át, de legfeljebb a háromszázezer forintot. A támogatásban részesülő személy a támogatással nem fedezett adósság (önrész) szolgáltatónak történő megfizetésére köteles. (2) Az önrész megfizetése történhet egy összegben vagy legfeljebb 12 havi részletben, mely az adósságkezelési tanácsadó javaslata alapján indokolt esetben egy alkalommal 3 hónapra meghosszabbítható, ha az adós a fizetési kötelezettségének rajta kívülálló okok miatt átmenetileg nem tud eleget tenni, de reális esély van arra, hogy a módosított feltételekkel az adósságkezelés eredményes lesz. (3) A támogatás folyósításának időtartama megegyezik a (2) bekezdésben vállalt önrész megfizetésének időtartamával. (4) A támogatás összegét a határozatban megjelölt hitelezők részére kell átutalni. A támogatás átutalására csak az önrész befizetését követően kerülhet sor. (5) Az adósságkezelési szolgáltatás ideje alatt a háztartás további tagjainak részére ezen a jogcímen újabb jogosultságot megállapítani nem lehet. (6) Ugyanazon személy vagy háztartásának tagja az eredményes adósságkezelési szolgáltatás lezárásától számított 24 hónapon belül adósságkezelési szolgáltatásban nem részesülhet. 14. (1) Az adósságkezelés körébe vonható lakhatási költségek körébe tartozó tartozások: :24:55 C:\temp\kozlony\src\06.doc Bíróné T.Andrea 8/20

9 a) vezetékes gázdíj tartozás, b) áramdíj tartozás, c) víz- és csatornadíj tartozás, d) távhőszolgáltatási díjtartozás, e) lakbérhátralék, f) hitelintézettel kötött lakáscélú kölcsönszerződésből, illetve az abból átváltott szabad felhasználású kölcsönszerződésből fennálló hátralék, g) központi fűtési díjtartozás, h) szemétszállítási díjtartozás. (2) Az éves elszámoló számla meg nem fizetéséből származó hátralék 12 havi elmaradásnak minősül. (3) Ha az adós egyidejűleg többféle adósság kezelését kéri, akkor az adósságcsökkentési támogatást a kezelt adóságok arányának figyelembevételével kell meghatározni. 15. (1) Adósságkezelési támogatás kizárólag azoknál az adósságtípusoknál nyújtható, amelyek hitelezőivel az önkormányzat az együttes tehervállalás elvének biztosítása érdekében keretmegállapodást kötött és akik az adósság kifizetése érdekében engedményeket tesznek. (2) A keretmegállapodásnak tartalmaznia kell: a) a hitelező hozzájárulását a fizetési halasztáshoz; b) a hitelező által vállalt kedvezményeket; c) a hitelező kötelezettség vállalását, hogy amennyiben az adós a részletfizetési vagy folyó havi fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, haladéktalanul értesíti az önkormányzatot és az adósságkezelési tanácsadót. 16. (1) Az önkormányzat az adósságkezelési tanácsadást az Egyesített Szociális Intézményen keresztül látja el. (2) Az adósságkezelési szolgáltatásban való részvétel feltétele az adósságkezelési tanácsadóval (a továbbiakban: tanácsadóval) való előzetes együttműködés, melynek időtartama legfeljebb három hónap. Az együttműködés tartalmát az adós és a tanácsadó között létrejövő írásbeli megállapodás (a továbbiakban: együttműködési megállapodás) határozza meg. (3) Abban az esetben, ha az adós az együttműködési megállapodásban foglaltaknak nem tesz eleget, a tanácsadó legalább egy esetben felszólítja a vállalt kötelezettség teljesítésére. Amennyiben az adós az együttműködési megállapodásban foglaltakat felszólítás ellenére sem tartja be, az adósságkezelési szolgáltatást meg kell szüntetni. (4) A tanácsadó feladata vizsgálni az adós háztartásának helyzetét, gazdálkodását, fizetési kapacitását és készségét, az adósság teljes körű és típusonkénti összegét az adósság felhalmozásának okát, időtartamát :24:55 C:\temp\kozlony\src\06.doc Bíróné T.Andrea 9/20

10 (5) A kérelem benyújtását követő 22 munkanapon belül a tanácsadó az együttműködési megállapodásban foglaltak teljesítésére is tekintettel javaslatot tesz, az adósságkezelési szolgáltatásba történő bevonásról vagy annak elutasításáról. (6) A tanácsadó javaslatának tartalmaznia kell: a) az együttműködési megállapodásban foglaltak teljesítésének értékelését; b) a kezelendő adósság típusát, összegét; c) az adósságcsökkentési támogatás mértékét; d) az önrész összegét, megfizetésének módját, időtartamát; e) az adós számára a hitelező által biztosított egyéni kedvezmények körét, mértékét; f) a lakásfenntartási támogatás felhasználásának módját; g) az adós számára előírni javasolt együttműködési kötelezettség tartalmát és megszegésének következményeit. (7) A tanácsadó: a) tájékoztatja az adóst az adósságkezelés formáiról, feltételeiről; b) köteles a hatósági határozatot követően az adóssal adósságkezelési megállapodást (a továbbiakban: megállapodás) kötni; c) a megállapodásban meghatározza a konkrét esetre vonatkozó együttműködési feltételeket, így különösen az adósságrendezés érdekében megállapított magatartási szabályokat, a hátralék és a folyó havi fizetési kötelezettségek módját, időtartamát, a kapcsolattartás módját, a megállapodás megszegésének következményeit; d) figyelemmel kíséri a megállapodásban foglaltak megvalósulását, az adós fizetési kötelezettségének teljesítését, és a megállapodás bármely rendelkezésének megszegését köteles 15 napon belül jelezni; e) szükség esetén kezdeményezi az adósságcsökkentési támogatásra vonatkozó döntés módosítását, illetve a 17. (2) bekezdésében meghatározott esetekben javaslatot tesz az adósságcsökkentési támogatás megvonására; f) eredményes adósságkezelést követően utógondozást végez az ismételt eladósodás elkerülése érdekében; g) az adós kérelmének megfelelően, igényeihez igazodóan segítséget nyújt a kódhordozó megvásárlásához. E lehetőségről a tanácsadó előzetesen tájékoztatja a kérelmezőt. 17. (1) Az adós köteles: a) hozzájárulni az adósságra vonatkozó adatok, információk tanácsadó általi megismeréséhez, és nyilvántartásához; b) a támogatás megállapításáról szóló határozat kézhezvételét követő 15 napon belül a tanácsadóval megállapodást, a hitelezővel részletfizetési megállapodást kötni; c) az adósságkezelési szolgáltatás időtartama alatt a tanácsadóval együttműködni; d) a tanácsadóval kötött megállapodásokban foglaltakat betartani; e) az adósságkezelési szolgáltatás időtartama alatt körülményeiben bekövetkezett változásról, esetlegesen felmerülő fizetési nehézségeiről a tanácsadót 5 munkanapon belül tájékoztatni; f) a tanácsadóval történő kapcsolattartás akadályoztatásának okát haladéktalanul amennyiben ez önhibáján kívül nem lehetséges az akadály elhárulását követő 3 munkanapon belül a tanácsadó tudomására hozni, és azt hitelt érdemlően igazolni :24:55 C:\temp\kozlony\src\06.doc Bíróné T.Andrea 10/20

11 (2) A támogatás tovább nem folyósítható és a kifizetett összeget vissza kell téríteni, ha a jogosult: a) az adósságkezelési tanácsadást nem veszi igénybe, vagy b) az általa vállalt önrész három havi részletét nem teljesíti, vagy c) az adósságkezelési szolgáltatás időtartama alatt a lakásfenntartási kiadásokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségének három hónapig nem tesz eleget. (3) Az adósságcsökkentési támogatás a (2) bekezdésben foglaltak szerinti megszüntetésétől számított 48 hónapon belül ismételten nem állapítható meg. 18. (1) A támogatás iránti kérelmeket személyesen, az arra rendszeresített formanyomtatványon év közben folyamatosan a tanácsadókhoz lehet benyújtani. (2) A kérelemhez csatolni kell: a) a kérelmező és a háztartásában élő személyek jövedelemigazolásait; b) a hátralék összegéről, keletkezésének idejéről, az engedmény mértékéről és a kezelendő adósság összegéről, illetve a közszolgáltatás kikapcsolásának tényéről szóló hitelező által kiállított igazolást; c) elvált vagy külön élő esetében a gyermek elhelyezéséről, tartásdíj összegéről szóló bírói ítéletet vagy gyámhivatal előtt kötött megállapodást; d) a lakásfenntartási támogatás megállapításához szükséges dokumentumokat, egyéb a támogatás elbírálásához szükséges iratokat. (3) A jogosultságot a kérelem polgármesteri hivatalba történő beérkezését követően, a tanácsadó javaslatában meghatározott időponttól kell megállapítani. 5. Ápolási díj 19. (1) Az önkormányzat települési támogatás keretében a jogosultság fennállásáig továbbra is biztosítja az ápolási díjat, annak a közeli hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását végzi, és aki részére az ellátás a február 28-i g benyújtott kérelme alapján került megállapításra. (2) Az ápolási díj havi összege bruttó ,-Ft. (3) Az ápolási díjra való jogosultságot évente felül kell vizsgálni. A jogosultság felülvizsgálata során a Szt., a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet, továbbá a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 12/2000.(III.20.) önkormányzati rendelet méltányossági ápolási díjra vonatkozó, február 28-án hatályos szabályait kell alkalmazni :24:55 C:\temp\kozlony\src\06.doc Bíróné T.Andrea 11/20

12 6. Felsőfokú oktatási intézményben tanulók lakhatási támogatása 20. (1) Az önkormányzati települési támogatás keretében a felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán az első diploma megszerzése érdekében tanulmányokat folytató diákok részére, pályázatuk alapján, legfeljebb az oktatási év időtartamára, legfeljebb havi 6.000,-Ft összegű albérleti díj támogatás állapítható meg akkor, ha a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-át nem haladja meg és kollégiumi férőhely iránti kérelmét és fellebbezését az oktatási intézmény elutasította. (2) Pécs városában a felsőfokú oktatási intézmények nappali tagozatán az első diploma megszerzése érdekében tanulmányokat folytató diákok részére pályázatuk alapján legfeljebb az oktatási év időtartamára kollégiumi férőhely biztosítható, ha a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-át nem haladja meg és kollégiumi férőhely iránti kérelmét és fellebbezését az oktatási intézmény elutasította. (3) A Pécs városában felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók részére albérleti támogatás abban az esetben állapítható meg, ha az önkormányzat rendelkezésére álló kollégiumi férőhelyek feltöltésre kerültek. (4) A felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató diákok minden évben a pályázati felhívásban megjelölt időpontig nyújthatják be formanyomtatványon pályázatukat, melyhez a család tagjainak jövedelemigazolását és az oktatási intézmény elutasító határozatainak fénymásolatát is csatolni kell. (5) A formailag és tartalmilag hiányos pályázatok a (6) bekezdésben foglalt kivétellel az elbírálásból kizárásra kerülnek. (6) Amennyiben a pályázatot benyújtó az oktatási intézmény kollégiumi férőhelyét, illetve fellebbezését elutasító határozatait azért nem tudja csatolni a pályázat benyújtásának határidejéig, mert az még nem áll rendelkezésére, a támogatás megállapítható azzal a feltétellel, hogy annak folyósítására csak a hiányzó iratok becsatolását követően kerülhet sor. (7) A támogatások odaítélésével kapcsolatos döntések előkészítését a polgármester által évente megbízott munkacsoport végzi. 7. Gyermekintézményben fizetendő személyi térítési díj támogatása 21. (1) Az önkormányzati települési támogatás keretében a gyermekintézményekben megállapított személyi térítési díj kifizetéséhez abban az esetben nyújtható támogatás, ha a kötelezett családjában az egy fogyasztási egységre eső havi nettó jövedelem a nyugdíjminimum 200 %-át, gyermekét egyedül nevelő szülő esetében a 220 %-át nem haladja meg. (2) Személyi térítési díj mértéke: :24:55 C:\temp\kozlony\src\06.doc Bíróné T.Andrea 12/20

13 a) ha a kötelezett családjában az egy fogyasztási egységre jutó havi nettó jövedelem összege eléri vagy meghaladja a nyugdíjminimum 200 %-át, de nem haladja meg a nyugdíjminimum 220 %-át: a teljes összegű személyi térítési díj 20 %-a; b) ha a kötelezett családjában az egy fogyasztási egységre jutó havi nettó jövedelem összege eléri vagy meghaladja a nyugdíjminimum 150 %-át, de nem haladja meg a nyugdíjminimum 200 %-át: a teljes összegű személyi térítési díj 30 %-a; c) ha a kötelezett családjában az egy fogyasztási egységre jutó havi nettó jövedelem összege eléri vagy meghaladja a nyugdíjminimum 100 %-át, de nem haladja meg a nyugdíjminimum 150 %-át: a teljes összegű személyi térítési díj 40 %-a; d) ha a kötelezett családjában az egy fogyasztási egységre jutó havi nettó jövedelmének összege nem haladja meg a nyugdíjminimum 100 %-át: a teljes összegű személyi térítési díj 50 %-a. (3) A támogatás megállapítása előtt a gyermekintézmény javaslatát be kell szerezni. (4) A támogatás megállapítását a gyermekintézmény is kezdeményezheti, ebben az esetben azonban csatolnia kell a szülő erre irányuló kérelmét és a család tagjainak jövedelem igazolásait. 8. Zöldfoglalkoztatás támogatása 22. (1) A szociálisan rászoruló személyek részére, természetbeni ellátásként, a családi szükségletek kielégítését szolgáló konyhakerti növénytermesztéshez támogatást biztosít. (2) A támogatás formái: a) térítésmentes földhasználat; b) a vetőmag megvásárlásához évi egy alkalommal legfeljebb 3.000,-Ft pénzbeli támogatás, feltéve, hogy a kérelmező megfelel a rendelet 26. (1) bekezdésében foglalt feltételeknek; c) szaktanácsadás biztosítása. (3) A támogatásra az a szociálisan rászoruló személy jogosult, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 200 %-át, feltéve, hogy a család tagjainak egyike sem rendelkezik konyhakerttel és termőföld tulajdonnal, továbbá vállalja a föld megművelését a használati szerződésben foglaltak szerint. (4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti támogatást az Egyesített Szociális Intézmény családgondozóján keresztül kell folyósítani. (5) A támogatást az önkormányzat az e célra rendelkezésére álló művelésre alkalmas földterülete erejéig biztosítja. 23. (1) A támogatásra egy családból csak egy személy jogosult. (2) A térítésmentes földhasználatot legalább egy naptári év időtartamra kell biztosítani azzal, hogy a használati szerződésben foglalt feltételek maradéktalan teljesülése esetén az az :24:55 C:\temp\kozlony\src\06.doc Bíróné T.Andrea 13/20

14 érintett kérelmére évente meghosszabbítható. (3) A földművelésbe adott területet a jogosult köteles a jó gazda gondosságával megművelni saját, illetve családtagjai munkaerejére alapozva. A megtermelt termés teljes mértékben a jogosultat és családját illeti meg. (4) A kiadott földterület művelésre más személynek nem ruházható át. (5) A támogatásból ki kell zárni azt a személyt, aki a használati szerződésben vállalt művelési kötelezettségének írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget, továbbá a saját hibájából felmerült költségeket meg kell térítenie. 24. (1) A támogatás iránti kérelmeket tárgyév október 31. napjáig lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő. (2) A jogosultságot a kérelem benyújtását követő év első napjától tárgyév december 31. napjáig kell megállapítani. (3) A kérelem elbírálásáról átruházott hatáskörben a polgármester dönt. (4) Az önkormányzat a művelésre alkalmas földterület kijelölésével, a szaktanácsadás biztosításával, a jogosulttal történő használati szerződés megkötésével külön megállapodás alapján a Városgondnokságot bízza meg. III. Fejezet Pénzben vagy természetben átmeneti ellátásként nyújtott települési támogatások 9. Rendkívüli települési támogatás 25. (1) Rendkívüli települési támogatás a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére állapítható meg feltéve, hogy családjukban az egy főre jutó havi nettó jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-át, egyedül élő esetén a 200 %-át nem haladja meg és vagyona a család tagjainak nincs. (2) A segély elsősorban természetbeni ellátásként nyújtható alkalmanként vagy meghatározott időszakra havi rendszerességgel is, de legfeljebb a rendkívüli élethelyzet megszűnéséig. (3) A segély felhasználását a támogatást megállapító felhívására megfelelő módon igazolni kell. Amennyiben a jogosult az elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy részére egy évig újabb támogatás nem állapítható meg. (4) A segély egyszeri összege nem lehet kevesebb 1.000,-Ft-nál és háztartásonként évente a nyugdíjminimum 300 %-át nem haladhatja meg :24:55 C:\temp\kozlony\src\06.doc Bíróné T.Andrea 14/20

15 26. (1) Rendkívüli települési támogatásban részesíthető a temetést követő 3 hónapon belül az a kérelmező, aki elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott, feltéve, hogy családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a nyugdíjminimum 200 %-át, egyedül élő esetében a 300 %-át nem haladja meg és vagyona a család tagjainak nincs. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a segély összege alkalmanként a becsatolt temetési számla 10%-a, de legfeljebb ,-Ft. (3) Az eltemettetés költségei közül a gyászjelentés és a koszorú költségeit figyelmen kívül kell hagyni. (4) A kérelemhez csatolni kell: a) az eltemettetés költségeiről szóló eredeti számlát, és b) a halotti anyakönyvi kivonat másolatát. (5) A támogatás megállapítása esetén annak összegét az eredeti számlára rá kell vezetni. 10. Beiskolázási segély 27. (1) A tanévkezdés megkönnyítése érdekében a rendkívüli települési támogatás beiskolázási segély formájában is nyújtható az általános iskolában, gimnáziumban, szakközépiskolában, szakiskolában nappali tagozaton tanulmányokat folytató gyermek és fiatal felnőtt részére a 23. életévének betöltéséig, feltéve, hogy családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a nyugdíjminimum 150%-át nem haladja meg és vagyona a család tagjainak nincs. (2) Elsősorban annak indokolt beiskolázási segélyt megállapítani, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesül. (3) A beiskolázási segély évente egy alkalommal nyújtható. A segély összege gyermekenként vagy fiatal felnőttenként legfeljebb Ft-ig terjedhet. (4) A beiskolázási segély iránti kérelem benyújtási határideje tárgyév július 1-e és szeptember 15-e közötti időszak. A határidő elmulasztása jogvesztő. (5) A kérelemhez csatolni kell a) az adott tanulmányi évre vonatkozó iskolalátogatási igazolást a tanulmányi jogviszony fennállásáról; b) a fiatal felnőtt saját jogcímen benyújtott kérelméhez a szülők jövedelemigazolásait; c) egyéb, a támogatás megállapítását megalapozó igazolásokat. (6) A segély felhasználását a támogatást megállapító felhívására igazolni kell. Ennek elmulasztása esetén beiskolázási segély a következő évben nem állapítható meg :24:55 C:\temp\kozlony\src\06.doc Bíróné T.Andrea 15/20

16 11. Utazási támogatás 28. (1) Rendkívüli települési támogatás természetbeni ellátásként autóbuszbérlet formájában biztosítható a GYES-en, GYED-en lévő szociálisan rászoruló személyek számára legfeljebb azon gyermeke harmadik életévének betöltéséig, akire tekintettel a GYES, GYED jogviszonyt megállapították. (2) Az utazási támogatás feltétele, hogy a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-át ne haladja meg. (3) Az utazási támogatás a 25. (4) bekezdésben szereplő összeghatárra tekintet nélkül is megállapítható. (4) Autóbuszbérlet csak a kaposvári helyi tömegközlekedési eszköz igénybevételéhez adható. 29. (1) A kérelemhez csatolni kell a GYES, GYED jogviszony fennállásról a kifizető hely által kiállított igazolást. (2) A támogatás a kérelem benyújtását követő hó 1. napjától, a GYES, GYED jogviszony fennállásáig, de legfeljebb tárgyév december 31. napjáig állapítható meg azzal, hogy a GYES, GYED jogviszonyt negyedévente március, június és szeptember hónapokban igazolni kell. Ennek elmulasztása a támogatás megszűnését vonja maga után. (3) Az autóbuszbérletet minden hónap 5. napjáig vehetik át. A fenti határidő elmulasztása esetén a tárgyhavi bérlet kiadására nem kerül sor. (4) A GYES, GYED jogviszony hó közbeni megszűnése esetén a tárgyhavi bérletet biztosítani kell. 12. Tűzifa juttatás 30. (1) Rendkívüli települési támogatás az Önkormányzat rendelkezésére álló keret erejéig természetbeni ellátásként, tűzifa formájában is biztosítható. (2) Tűzifa juttatásban részesülhet az a kérelmező, akinek háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem egyedül élő esetében a nyugdíjminimum 250 %-át, családban élő esetében a 200 %-át nem haladja meg és a tűzifa beszerzéséről más módon gondoskodni nem tud. (3) Tűzifa juttatás egy háztartásban csak egy személynek állapítható meg, egy éven belül legfeljebb 3 m 3 mennyiségben. (4) A támogatás megállapításához a SzocioNet Szociális és Gyermekjóléti Intézmény javaslata szükséges :24:55 C:\temp\kozlony\src\06.doc Bíróné T.Andrea 16/20

17 (5) Nem részesülhet tűzifa juttatásban az a kérelmező, akinek háztartása részére lakásfenntartási támogatás tűzifa vásárlás céljából készpénz formájában került megállapításra. 13. Gyógyszertámogatás 31. (1) Önkormányzati települési támogatásként gyógyszertámogatás annak a kérelmezőnek nyújtható, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem, családban élő esetén a nyugdíjminimum 200 %-át, egyedül élő estén annak 250%-át nem haladja meg és a havi rendszeres gyógyszerfogyasztás költsége, vagy gyógyászati segédeszközének térítési díja a kérelmező jövedelmének 15 %-át meghaladja. A támogatás összege személyenként évente a ,-Ft-ot nem haladhatja meg. (2) Elsősorban annak indokolt gyógyszertámogatást megállapítani, aki köz gyógyellátásra nem jogosult. (3) A kérelemhez csatolni kell a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző három hónapban felírt rendszeres gyógyszerekről és azok egy havi költségéről a háziorvos számítógépes igazolását. Gyógyászati segédeszköz esetén a szakorvosi javaslatot és az árajánlatot vagy számlát. (4) A támogatott kötelezhető arra, hogy a támogatás felhasználásáról a nevére vagy TAJ számára kiállított gyógyszertári számlával, vagy igazolással elszámoljon. (5) Annak a kérelmezőnek, aki elszámolási kötelezettségének nem tett eleget egy éven belül újabb támogatás nem állapítható meg. 14. Időszaki támogatás 32. (1) Táplálékallergiájuk vagy más alapbetegségük miatt speciális diétára szoruló, 18. év alatti, szociálisan hátrányos helyzetű tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek részére, egészségi állapotához igazodó étkeztetése elősegítése érdekében a (2) bekezdésben meghatározott időszakonként támogatás (a továbbiakban: időszaki támogatás) állapítható meg, abban az esetben, ha a család egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 160 %-át. (2) Az időszaki támogatást tárgyévben három alkalommal a) április, b) augusztus, c) december hónapokban biztosítja az önkormányzat. (3) Az időszaki támogatás összege gyermekenként és jogosultsági időszakonként Ft. (4) Az időszaki támogatásra való jogosultság megállapítása tárgyévre történik. A kérelem benyújtása folyamatos, a jogosultság a benyújtást követő időszak(ok)ra állapítható meg :24:55 C:\temp\kozlony\src\06.doc Bíróné T.Andrea 17/20

18 (5) A kérelemhez csatolni kell a gyermek speciális diétájára vonatkozó kórházi szakambulancia által kiállított egy évnél nem régebbi szakorvosi igazolást. 15. Támogatás idősek világnapjára 33. (1) Az idősek világnapja alkalmából települési támogatásban részesíthető az a szociálisan rászoruló személy, aki a 85. életévét betöltötte, vagy a tárgyévben betölti, feltéve, hogy családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a nyugdíjminimum 150%-át, egyedül élő esetén a 200%-át nem haladja meg. (2) A támogatás összege személyenként Ft., amelyet az önkormányzat tárgyévben egy alkalommal, október hónapban folyósít. (3) A támogatás iránti kérelmeket tárgyév augusztus 31. napjáig lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő. (4) A kérelemhez csatolni kell a kérelmező születési időpontját igazoló okiratot. 16. Karácsonyi támogatás 34. (1) Az Egyesített Szociális Intézmény Gyöngyfa Napközi nappali ellátását igénybe vevő fogyatékos személyek tárgyév decemberében, külön kérelem nélkül karácsonyi támogatásra jogosultak. (2) A karácsonyi támogatás összege személyenként Ft., amelyet az önkormányzat Erzsébet Utalvány formájában biztosít. (3) A támogatást az önkormányzat az intézmény vezetőjén keresztül juttatja el a jogosultak számára. 17. Krízis segély 35. (1) A szociálisan rászoruló kérelmező krízishelyzete esetén az Egyesített Szociális Intézmény Családsegítő és Gyermekjóléti Központja nyújt segítséget. (2) A segítségnyújtás részletes feltételeit a Népjóléti Bizottság által jóváhagyott szabályzat állapítja meg. (3) A segítségnyújtás elsősorban természetbeni ellátási formaként, de méltányolható körülmény esetén, az intézmény által ellenőrizhető célra pénzbeli ellátásként is nyújtható. Az ellátások folyósításáról a Népjóléti Bizottságot havonta tájékoztatni kell :24:55 C:\temp\kozlony\src\06.doc Bíróné T.Andrea 18/20

19 (4) Krízis segély kifizetése céljára a költségvetésben elkülönített pénzkeretet kell biztosítani, az Egyesített Szociális Intézmény Családsegítő és Gyermekjóléti Központja számára. 18. Köztemetés 36. (1) A polgármester különös méltánylást érdemlő esetben az eltemettetésre köteles személyt, a terhére megállapítható köztemetés költségeinek megfizetése alól részben vagy egészben mentesítheti. (2) Mentesíthető a fizetési kötelezettség alól az az eltemettetésre köteles személy, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a nyugdíjminimum 120 %-át, egyedül élő esetén a nyugdíjminimum 150 %-át nem haladja meg és vagyona sem neki, sem a családtagjainak nincs, továbbá ha az elhunyt személy után hagyatéki vagyon nem maradt, illetve az nem olyan mértékű, amely a köztemetés költségeit fedezné. (3) Részben mentesíthető a fizetési kötelezettség alól az az eltemettetésre köteles személy, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-át, egyedül élő esetén a nyugdíjminimum 180 %-át nem haladja meg és vagyona sem neki, sem a családtagjainak nincs, továbbá ha az elhunyt személy után hagyatéki vagyon nem maradt illetve az nem olyan mértékű, amely a köztemetés költségeit fedezné. (4) A megfizetésre egyetemlegesen kötelezhető hozzátartozók esetén a (2)-(3) bekezdésben meghatározott feltételek meglétét külön-külön kell vizsgálni. (5) Amennyiben az elhunyt hagyatéka a köztemetés költségét részben fedezi, az eltemettetésre köteles személyt csak a köztemetés és a hagyatéki vagyon különbsége közötti összeg tekintetében lehet a (2)-(3) bekezdésben foglalt feltételek megléte esetén részben vagy egészben mentesíteni. IV. Fejezet Záró rendelkezések 19. Méltányossági jogkör gyakorlása 37. Különös méltánylást érdemlő esetben a polgármester az adósságkezelési szolgáltatás, a lakásfenntartási támogatás, valamint az ápolási díj kivételével az e rendeletben foglalt feltételektől az ügyfél javára eltérhet. 20. Átmeneti és hatályba léptető rendelkezések 38. (1) Ez a rendelet március 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell :24:55 C:\temp\kozlony\src\06.doc Bíróné T.Andrea 19/20

20 (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 12/2000.(III.20.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 6/2001.(III.1.), 37/2002. (XII.2.), 13/2003.(II.28.), 40/2003.(VI.20.), 52/2003.(XI.28), 6/2004.(II.27.), 38/2004.(VI.11.), 54/2004. ((IX. 24.), 76/2004.(XII.17.), 10/2005.(II.28.), 20/2005.(IV.27.), 48/2005.(IX.23.), 5/2006.(II.28.), 16/2006. (V. 1.), 31/2006.(VI.23.), 59/2006.(XI.20.), 4/2007.(II.28.), 4/2008.(III.5.), 22/2008.(IV.16.), 4/2009.(II.27.), 9/2010.(II.26.), 39/2010.(VI.14.), 75/2010.(XII.14.) önkormányzati rendeletek. Kaposvár, február 26. Szita Károly polgármester dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző :24:55 C:\temp\kozlony\src\06.doc Bíróné T.Andrea 20/20

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015 (II.26.) rendeletekkel önkormányzati módosítva!)

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015 (II.26.) rendeletekkel önkormányzati módosítva!) EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 15/2014. (XI.26), a 19/2014.(XII.19.) valamint az 5/2015 (II.26.) rendeletekkel önkormányzati módosítva!) Foktő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013 (X.14.) önkormányzati

Részletesebben

(3) A Szt., valamint a Gyvt. rendelkezései alapján e rendelet 8. és 35. -ában foglalt ellátással kapcsolatos hatásköröket a jegyző gyakorolja.

(3) A Szt., valamint a Gyvt. rendelkezései alapján e rendelet 8. és 35. -ában foglalt ellátással kapcsolatos hatásköröket a jegyző gyakorolja. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 33/2011. (VIII.26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2004. (IV. 20.) ÖKT rendelet módosításáról

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól módosításokkal egységes szerkezetben Jánossomorja

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. az adósságkezelési szolgáltatásról *

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. az adósságkezelési szolgáltatásról * Budapest Józsefváros Önkormányzatának 1 49/2003. (IX.18.) ök. sz. rendelete az adósságkezelési szolgáltatásról * Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

A Rendelet II. Fejezet 2. címe az alábbiak szerint módosul:

A Rendelet II. Fejezet 2. címe az alábbiak szerint módosul: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (III.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.)

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése: Adósságkezelési szolgáltatás

Az ügytípus megnevezése: Adósságkezelési szolgáltatás Az ügytípus megnevezése: Adósságkezelési szolgáltatás Eljáró osztály: Illetékességi terület: Eljárási illeték: Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető jogszabályok Hatósági osztály Sárbogárd Város

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2004. (IV. 20.) ÖKT rendelet módosításáról

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2004. (02.20.) számú rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló 27/2003.

Részletesebben

Az előterjesztés száma: 156/2016.

Az előterjesztés száma: 156/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható! Az előterjesztés száma: 156/2016. Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2016. szeptember

Részletesebben

Tard Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Tard Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Tard Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Tard Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990évi LXV.tv.16..(1)

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XI. 27.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2/A. Helyi gázár- és távhőtámogatás

2/A. Helyi gázár- és távhőtámogatás Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselőtestületének 37/2011. (XII.12.) rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A kérelmező neve: Születési helye, ideje: Anyja neve: Családi állapota: Lakcíme:.. Tartózkodási helye:. TAJ száma:. Bankszámlaszám:.

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról (A módosítással egységes szerkezetbe foglalva.) Nyékládháza Város

Részletesebben

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló a 6/2011. (IV.13.) önkormányzati

Részletesebben

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Nyergesújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

2.. 3.. Az Ör 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép:

2.. 3.. Az Ör 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2006.(06.15.) számú rendelete az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 38/2003. (10.03.) számú rendelet módosításáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése,

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat. 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete

Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat. 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat 2/2014.(I.23) számú önkormányzati rendelete a 8/2012.(V.21.) sz. továbbá a 5/2013.(X.3.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított a szociális ellátásokról szóló 2/2012.

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

RÉPCEVIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007.(III. 01.) RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

RÉPCEVIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007.(III. 01.) RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL RÉPCEVIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007.(III. 01.) RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Répcevis Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül:

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül: HALÁSZTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2010. (XI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A FELNŐTT KORÚAKRA VONATKOZÓ SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 7/2009. (III. 27.) ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról

Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzatának 5/2009. (III.31.) számú rendelete a szociális igazgatásról, pénzbeli, természetbeni szociális ellátásokról Hét Község Önkormányzat képviselő-testülete a lakosság szociális ellátásának

Részletesebben

Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról

Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról Csátalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Csátalja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 13/2013 (XI.22) önkormányzati

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Kocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segítségnyújtásról 2 Németbánya Község Önkormányzatának

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatásról Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 16/2013.(X.11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatásról Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének

Részletesebben

... utca/út/tér/park/köz/stny./rp./krt... házszám...ép./lph... em.,... ajtó

... utca/út/tér/park/köz/stny./rp./krt... házszám...ép./lph... em.,... ajtó BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL Szociális és Köznevelési Osztály 1139. Budapest XIII., Béke tér 1. elektronikus elérhetőség: szoco@bp13.hu KÉRELEM Önkormányzati segély Elhunyt személy

Részletesebben

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete. a települési támogatásról

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete. a települési támogatásról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) számú rendelete a települési támogatásról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1.melléklet a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST AZ ALÁBBI LÉTFENNTARTÁST VESZÉLYEZTETŐ ÉLETHELYZETRE

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE I. Személyi adatok Kérelmező személyi adatai: Házastárs / élettárs személyi adatai: Név: Születési név: Születési helye, ideje: Anyja neve: TAJ száma: Állampolgársága:

Részletesebben

*Bankszámla száma: - -

*Bankszámla száma: - - MB 04 02 A kérelmező neve: FORMANYOMTATVÁNY TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ A kérelmező születési neve: A kérelmező születési helye, ideje: A kérelmező anyja neve: A kérelmező családi állapota: A kérelmező

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzatának

Részletesebben

Települési adósságcsökkentési támogatás megállapítása iránti K É R E L E M

Települési adósságcsökkentési támogatás megállapítása iránti K É R E L E M Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális Támogatások Osztálya Települési adósságcsökkentési támogatás megállapítása iránti K É R E L E M A szolgáltatók (SZOLLAK Kft., ALFA-NOVA Kft.,

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 5. sz. függelék KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Villány Város Önkormányzatának a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2009. (V.08.) rendelete 30. (1) bekezdés a)- b) pontja

Részletesebben

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 6/2009. (III.20.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 27/2008. (XII.11.), 8/2008. (III. 1.), és a 19/2007. (XII. 14.) rendelettel módosított

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról (A módosítással egységes szerkezetbe foglalva.) Nyékládháza Város

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Báránd Község Önkormányzat

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012.

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 7/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátásokról és a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 19/2005.

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Serényfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2015.(VII.31.) önkormányzati rendelete A települési támogatásról, valamint az önkormányzat által nyújtott szociális, gyermekjóléti és egyéb ellátásokról

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1

Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról és eljárásról Szár Községi Önkormányzat

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések PÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. (I. 18.) rendelete A SZOCIÁLISAN HÁTRÁNYOS HELYZETBEN LÉVŐK RÉSZÉRE ADÓSSÁGKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁS MŰKÖDTETÉSÉRŐL Pári Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

6.. Rendszeres szociális segély

6.. Rendszeres szociális segély Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2012 (.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és ellátásokról Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

A Rendelet 21. (3) bekezdés b) pontja hatályát veszti. A Rendelet az alábbi 25/C. -al egészül ki:

A Rendelet 21. (3) bekezdés b) pontja hatályát veszti. A Rendelet az alábbi 25/C. -al egészül ki: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 22/2010. (VI.22.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2003. (IV. 22.) számú rendelet

Részletesebben

Kivonat: Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 29. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat: Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 29. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 29. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. NYÍRMEGGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 24/2015. (IX. 30.) önkormányzati

Részletesebben

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 13/2004. (VII.05.) Önk. r e n d e l e t e

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 13/2004. (VII.05.) Önk. r e n d e l e t e NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 13/2004. (VII.05.) Önk. r e n d e l e t e (a 45/2008.(VII.16.) Önk., 7/2009. (II.13.) Önk., 29/2009. (VII.13.) Önk., 9/2010. (III.31.) Önk, 24/2010. (VIII.13.) Önk., 5/2011.

Részletesebben

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése szerint a jogszabályok előkészítése során

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(III.16.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások szabályairól

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(III.16.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások szabályairól Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(III.16.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások szabályairól Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifára való jogosultságról, és az igénylés feltételeiről Bucsa Község Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYÜLÉSÉNEK 23/2013.(V.31.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYÜLÉSÉNEK 23/2013.(V.31.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYÜLÉSÉNEK 23/2013.(V.31.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a nem önkormányzati tulajdonban lévő bérlakásban lakók lakbértámogatásáról Nyíregyháza

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal

Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal 2521 Csolnok, Rákóczi tér 1. Tel/fax: 33/478-626 e-mail: titkarsag@csolnok.hu 2529 Annavölgy, Községháza köz 2. Tel/fax: 33/508-510 e-mail: annavolgy@invitel.hu KÉRELEM

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.10.) önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról Monostorapáti község Önkormányzata

Részletesebben

Lakossági tájékoztató a 2015. március 01. napján bevezetésre került települési támogatásokkal kapcsolatban

Lakossági tájékoztató a 2015. március 01. napján bevezetésre került települési támogatásokkal kapcsolatban Lakossági tájékoztató a 2015. március 01. napján bevezetésre került települési támogatásokkal kapcsolatban A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban:

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2006.(III.21.) Ktr. rendelete A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokról. 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához

K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához Melléklet a 3/2013.(XI.30.) sz. rendelethez K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához A kérelmező személyes adatai Neve:. Születési neve:. Anyja neve: Születési hely,

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.26) önkormányzati rendelete az önkormányzat által nyújtható települési támogatásokról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013. (XII. 6.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1993. évi III. törvény 32. (3)

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6..

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6.. Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XI.28.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. A rendelet szabályozási célja. II. Általános rendelkezések

I. A rendelet szabályozási célja. II. Általános rendelkezések SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 15/1998. /IX. 25./ számú r e n - d e l e t e a SZOCIÁLISAN HÁTRÁNYOS HELY- ZETBEN LÉVŐK ADÓSSÁGTERHÉNEK ENYHíTÉSÉRŐL =============================================================

Részletesebben

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete

Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(XII.15.)önkormányzati rendelete a természetbeni ellátásban nyújtott szociális célú tűzifa juttatásról Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

SZOCIÁLIS TÜZIFA IRÁNTI KÉRELEM

SZOCIÁLIS TÜZIFA IRÁNTI KÉRELEM A kérelmező adatai: SZOCIÁLIS TÜZIFA IRÁNTI KÉRELEM a) Neve: b) Születési neve: c) Születési hely, idő: d) Anyja neve: e) Bejelentett lakóhelye: (érvényes személyi igazolvány, lakcím kártya szerinti lakcím)

Részletesebben

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása Jobbágyi Község Önkormányzata 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról I. FEJEZET

Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról I. FEJEZET Veszprémvarsány Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról Veszprémvarsány Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociá1is ellátásokról

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2009.(IX. 1.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2009.(IX. 1.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2009.(IX. 1.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 8/2007. (II. 13.)

Részletesebben

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Komjáti község Önkormányzatának képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI.29.) rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza.

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. Köztemetés A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere

Részletesebben

Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről

Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről Szentkirály község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális célú tűzifa támogatásról

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális célú tűzifa támogatásról DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2016.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A szociális célú tűzifa támogatásról Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési önkormányzatok

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10 /2014. (XI. 11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól Kápolnásnyék Község Önkormányzatának

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. Képviselő testületének. 6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete

Monostorpályi Község Önkormányzata. Képviselő testületének. 6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő testületének 6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete a pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2010. (IX. 16.)

Részletesebben

Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Borszörcsök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról

Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Nagybaracska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

"A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat felsőoktatási tanulmányokat folytató fiatalok számára Hajdúhadház Város Önkormányzata- Csatolandó mellékletek köre

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testületének 10/2016 (XI. 10.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Bodrog Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 25/2000.(04.29.)sz. rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló, módosított 50/1999.(11.25.)

Részletesebben