Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról"

Átírás

1 Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 10. (1) bekezdésében, 25. (3) bekezdés b) pontjában, 26. -ában, 32. (1) bekezdés b) pontjában, (3) bekezdésében, 45. (1) és (7) bekezdésében, 48. (4) bekezdésében, valamint a 132. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Hatály, fogalmak 1. (1) E rendelet hatálya a (2) bekezdésben foglalt kivétellel kiterjed a Kaposvár városban élő és lakóhellyel rendelkező, Szt. 3. (1) (3) bekezdés szerinti személyekre. (2) A gyermekintézményben fizetendő személyi térítési díj támogatása a Kaposvár város közigazgatási területén működő bölcsődék és közoktatási intézmények szolgáltatását igénybe vevő kaposvári lakóhelyű személyekre terjed ki. 2. E rendelet alkalmazásában: a) adós: az a lakás használatára jogosult személy, aki a lakást ténylegesen használja, és akinek a kérelem benyújtását megelőzően legalább hat havi, ,-Ft-ot meghaladó hátraléka áll fenn, vagy akinél közüzemi díj tartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták; b) adósság: a kérelem benyújtásakor fennálló hátraléknak a hitelezők által nyújtott kedvezményekkel csökkentett összege; c) albérletben élő: az a személy, aki egyedül vagy családjával együtt bérleményben él, ide nem értve az önkormányzati bérlakásokban élőket; d) család: a Szt. meghatározása 1 szerint; e) egyedül élő: aki egyszemélyes háztartásban lakik; f) foglalkoztató intézmény: a közfoglalkoztatást végző jogi személy; g) hátralék: a hitelezők felé a hitelező által igazolt lakáscélú kiadásokkal összefüggő az esedékességkor és azt követően sem teljesített fizetési kötelezettség; h) háztartás: a Szt. meghatározása 2 szerint; 1 Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. tv. 4. (1) bekezdés c) pontja 2 A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. tv. 4. (1) bek. f.) pontja :24:55 C:\temp\kozlony\src\06.doc Bíróné T.Andrea 1/20

2 i) hitelező: pénzintézet, közüzemi szolgáltató, bérlakás kezelője, aki felé az adósnak tartozása van; j) jövedelem: a Szt. meghatározása szerint; k) környezettanulmány: a kérelmező családi és vagyoni viszonyainak, továbbá a kérelem szempontjából lényeges tények, adatok, előírt kötelezettségek teljesítésének esetenkénti helyszíni ellenőrzése; l) közfoglalkoztatás: a közfoglalkoztatásról szóló törvény szerinti munkavégzés; m) különös méltánylást érdemlő eset: különösen fogyatékosság, betegség, baleset, haláleset, munkanélküliség, tartós jövedelemromlás, elemi kár, egyéb rendkívüli élethelyzet vagy létfenntartást veszélyeztető körülmény megléte, bekövetkezése; n) lakbér: a lakások bérletéről szóló törvény 3 szerint; r) munkáltató: a foglalkoztató jogi személy munkáltatói jogkörrel rendelkező vezetője. o) nyugdíjminimum: az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege; 4 p) vagyon: a Szt. meghatározása 5 szerint. (1) Fogyasztási egységek: a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma: 1,0 b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma: 0,9 c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma: 0,8 d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma: 0,8 e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként: 0,7 3. (2) A háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő, továbbá a magasabb összegű családi pótlékban, vagy fogyatékossági támogatásban részesülő személy arányszáma 0,2- del növekszik. (3) A háztartásban élők fogyasztási egysége a családtagok fogyasztási egységeinek összeadásával képzett mutatószám. (4) Egy fogyasztási egységre eső jövedelem: a háztartás összes havi nettó jövedelme osztva a háztartásban élők fogyasztási egységével. (5) Az egy főre jutó jövedelem helyett az egy fogyasztási egységre eső jövedelmet kell alkalmazni a gyermekintézményben fizetendő személyi térítési díj támogatása vonatkozásában, azzal a különbséggel, hogy az (1)-(2) bekezdésben meghatározott fogyasztási arányszámokat a háztartás tagjai helyett, a család tagjaira kell megfelelően alkalmazni. 2. Eljárási rendelkezések 4. Az önkormányzat saját hatáskörében nyújtott ellátásaira az e rendeletben foglalt kivételekkel a Szt-ben, valamint a pénzbeli és természetben nyújtott ellátások igénylésének 3 A lakások bérletére valamint az elidegenítésükre vonatkozó egy es szabály okról szóló többször módosított 1993.évi LXXVIII. törvény 4 Minden évben hivatalosan közzétett és kih irdetett öregségi ny ugdíjminimum legkisebb összege: a társadalombiztosítási ny ugellátásról szóló évi LXXXI. törvény végrehajtásáról rendelkező 168/1997.(X.6.) Korm. rendelet (Tny R.) 11. szerint január 1-től ,-Ft. 5 A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. tv. 4. (1) bekezdés b.) pontja :24:55 C:\temp\kozlony\src\06.doc Bíróné T.Andrea 2/20

3 és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006.(III.27.) Korm. rendeletben foglaltak megfelelően irányadóak. 5. (1) A pénzbeli és természetben nyújtott települési ellátások iránti kérelmet, ha magasabb szintű jogszabály vagy e rendelet másként nem rendelkezik év közben folyamatosan az erre rendszeresített formanyomtatványon, Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteréhez (a továbbiakban: polgármester) címezve lehet benyújtani. (2) A kérelemhez csatolni kell a kérelmező és a család vagy háztartás tagjainak jövedelméről szóló igazolásokat, melynek irányadó időszakára a Szt-ben meghatározottakat kell figyelembe venni. (3) A jövedelem igazolható: a) munkabérből származó jövedelem esetén, a munkáltató által kiállított igazolással (amennyiben az adott hónapban 13. havi munkabér, illetve más jogcímen egy-egy többletjuttatás is kifizetésre került, annak összegét a havi munkabértől elkülönítve kell feltüntetni); b) munka elvesztése nyomán kapott ellátás esetén a az ellátást megállapító hatóság által kiállított igazolással; c) nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátás esetén, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által a tárgyév elején megküldött elszámolási lappal, vagy a megelőző hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvényével és a nyugdíjas igazolvány fénymásolatával; d) családtámogatási ellátások esetén a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátás igazoló szelvényével vagy a kifizető szerv igazolásával; e) őstermelők esetén a bevételről vezetett dokumentum fénymásolatával, illetve a NAV által kiállított igazolással, továbbá támogatás esetén a támogatás összegéről szóló igazolással; f) vállalkozásból származó jövedelem esetén a NAV igazolásával, továbbá az adóbevallással nem lezárt időszakra vonatkozóan az egy havi átlagjövedelemről szóló könyvelői igazolással, ennek hiányában az érintett nyilatkozatával; g) alkalmi munka esetén a havi átlagos nettó jövedelemre vonatkozó nyilatkozattal és az alkalmi munkavállalói könyv fénymásolatával; h) tartásdíj esetén a ténylegesen felvett tartásdíjról szóló irattal (elismervény, postai feladóvevény, stb.) és a szülők közötti egyezséget tartalmazó közokirattal, vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal, illetve a tartásdíj megállapításáról szóló jogerős bírói ítélettel, állam által megelőlegezett gyermektartásdíjról a gyámhivatal határozatával; i) ösztöndíjról a felsőoktatási intézmény igazolásával; j) a munkaügyi kirendeltség igazolása arról, hogy a támogatást igénylő személy és nagykorú családtagja regisztrált munkanélküli és támogatásban nem részesül; k) az a)-j) pontokba nem tartozó jövedelmek esetén egyéb, a jövedelem típusának megfelelő igazolással; l) amennyiben a c), d) és i) pontban meghatározott ellátások folyószámlára kerülnek átutalásra, úgy a jövedelem a bankszámlakivonattal is igazolható :24:55 C:\temp\kozlony\src\06.doc Bíróné T.Andrea 3/20

4 6. (1) A havi rendszerességgel nyújtott pénzbeli ellátásokat utólag, minden hónap ötödik napjáig kell folyósítani. A kifizetés történhet postai úton, illetve a jogosult kérelme alapján annak bankszámlájára. (2) A nem havi rendszerességgel nyújtott pénzbeli ellátás kifizetése, a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került személy kérelmére vagy hivatalból házipénztárból is kifizethető. Erről a határozatban rendelkezni kell. (3) Amennyiben a kérelmező életkörülményei azt igazolják, a megállapított támogatás folyósítása a SzocioNet Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény (a továbbiakban: Egyesített Szociális Intézmény) családgondozója útján is történhet. Ez esetben a pénz felhasználásáról a családgondozó köteles elszámolni. (4) A havi rendszerességgel nyújtott települési támogatás bármely okból történő megszüntetése esetén a jogosultságot az (5) bekezdésben foglalt kivétellel a határozathozatal hónapjának utolsó napjával kell megszüntetni. (5) Ha a havi rendszerességgel nyújtott települési támogatásra jogosult az ellátás folyósítása alatt Kaposvárról elköltözik, a jogosultságot a lakcímváltozás hónapjának utolsó napjával kell megszüntetni. 7. (1) A települési támogatás iránti kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja a támogatásra való jogosultság egyéb feltételeként köteles biztosítani lakókörnyezete rendezettségét az alábbiak szerint: a) az általa életvitelszerűen lakott ingatlant tisztán tartani, rendeltetésszerűen használni, b) az ingatlanhoz tartozó udvart, kertet gondozni, tisztán tartani, folyamatosan gaz- és gyommentesíteni, a szemetet és lomot elszállíttatni, c) az ingatlan előtti járdát- annak hiányában az ingatlan mentén 1,5 m széles sávot tisztán tartani, szeméttől, gyomtól, télen hótól, síkosságtól folyamatosan mentesíteni, d) az ingatlannal érintkező közterületet és gyepes árkot az útpadkáig, de legfeljebb 5 m szélességben gondozni, tisztán tartani és kaszálni, e) gondoskodni az ingatlan rágcsálóktól, kártevőktől való mentesítéséről, f) az ingatlanhoz tartozó kerítésének állagát megőrizni oly módon, hogy azon keresztül háziállat elkószálni ne tudjon. (2) Az (1) bekezdésben foglalt feltételek teljesítésére a kérelmezőt, illetve a jogosultat megfelelő, de legalább öt napos határidő tűzésével az elvégzendő tevékenységek konkrét megjelölésével fel kell szólítani. Amennyiben a kérelmező, vagy a jogosult a feltételeknek felszólítás ellenére sem tesz eleget, a kérelmet el kell utasítani, vagy a megállapított támogatást meg kell szüntetni. (3) A (2) bekezdésben meghatározott döntés jogerőre emelkedésétől számított három hónapon belül települési támogatást sem a kérelmező, sem a vele egy háztartásban élő részére nem lehet megállapítani :24:55 C:\temp\kozlony\src\06.doc Bíróné T.Andrea 4/20

5 (4) Az (1) bekezdésben meghatározott feltételek meglétét az önkormányzat a jogosultság megállapítása előtt, illetve bejelentés vagy hivatalos tudomásra jutást követően a támogatás folyósításának időtartama alatt környezettanulmány keretében jogosult ellenőrizni. (5) A lakókörnyezet rendezettsége az Egyesített Szociális Intézmény családgondozóin, illetve a közterület-felügyelőkön keresztül is ellenőrizhető. (6) A lakókörnyezet rendezettségének vizsgálata során jegyzőkönyv és digitális fénykép készül. (7) Nem állapítható meg települési támogatás olyan személy részére, akinek, vagy vele közös háztartásban élő személynek a kérelem benyújtásakor az önkormányzat felé egy évet meghaladó lejárt határidejű adóhátraléka áll fenn. Jelen rendelkezés alkalmazásakor rendezettnek minősül a tartozás, ha annak megfizetésére a kötelezett fizetési könnyítést kapott. (8) A települési támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a kérelmező lakókörnyezet rendezettségére vonatkozó nyilatkozatát. 8. A munkáltató a közfoglalkoztatás keretében megkötött határozott idejű munkaviszony létesítéséről, meghosszabbításáról, illetve a megszüntetéséről szóló munkaszerződés egy példányát 3 munkanapon belül, a foglalkoztatásban részt vevők számáról havonta létszám, napi munkaidő, munkabér, bérpótlék, közvetlen költség-bontásban készített jelentését minden hónap harmadik napjáig köteles megküldeni az Önkormányzat számára. Az esetleges rendkívüli felmondás okát soron kívül köteles közölni. II. Fejezet Pénzben vagy természetben rendszeres ellátásként nyújtott települési támogatások 3. Lakásfenntartási támogatás 9. (1) Az önkormányzat települési támogatás keretében a szociálisan rászoruló háztartások részére, a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos (2) bekezdésben meghatározott rendszeres kiadásaik viseléséhez lakásfenntartási támogatást nyújt. (2) A lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadások körén a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a távhő-szolgáltatás, a csatornahasználat, a szemétszállítás díját, a lakbért, vagy albérleti díjat, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletét, a közös költséget és a tüzelőanyag költségeit kell érteni. (3) Lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek háztartásában: :24:55 C:\temp\kozlony\src\06.doc Bíróné T.Andrea 5/20

6 a) az egy fogyasztási egységre eső nettó jövedelem a nyugdíjminimum 200%-át, egyedülélő esetében a nyugdíjminimum 250%-át és b) az általuk lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség a 12. (4) bekezdés (c) pontjában, valamint (5)-(6) bekezdéseiben foglalt lakásnagyságot nem haladja meg és c) a lakás fenntartásával kapcsolatos havi rendszeres kiadásaik mértéke a háztartás összjövedelmének 20%-át eléri, vagy meghaladja és d) a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona, továbbá a lakókörnyezetét rendben tartja. (4) A lakásfenntartási támogatás havi összege, amennyiben: a) a háztartás egy fogyasztási egységre eső jövedelme a nyugdíjminimum 100%-át nem haladja meg: havi Ft, b) a háztartás egy fogyasztási egységre eső jövedelme a nyugdíjminimum 150%-át nem haladja meg: havi Ft, c) a háztartás egy fogyasztási egységre eső jövedelme a nyugdíjminimum 200%-át nem haladja meg: havi Ft, d) a háztartás egy fogyasztási egységre eső jövedelme a nyugdíjminimum 250%-át nem haladja meg: havi Ft. (5) Az egyszemélyes, az albérletben élő, valamint a lakáscélú pénzintézeti hitelt fizető háztartások vonatkozásában a (4) bekezdésében meghatározott összeget további havi forinttal ki kell egészíteni, amennyiben a háztartás havi rendszeres kiadásai az összjövedelem 35%-át elérik, vagy meghaladják. A kiegészítés összege háztartásonként csak egy jogcímen vehető figyelembe. (6) Nem lehet kiegészíteni a lakásfenntartási támogatás havi összegét abban az esetben, ha a háztartás tagjai a lakáscélú pénzintézeti hiteltartozásukból eredő fizetési kötelezettségüket hat hónapot meghaladóan nem teljesítik, illetve ha a kölcsönszerződésüket a pénzintézet felmondta. (7) Az adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személy az adósság kezelése időtartamára lakásfenntartási támogatásra jogosult. A támogatás összegének meghatározására a (4)-(5) bekezdésben foglaltak megfelelően irányadók. 10. (1) Lakásfenntartási támogatást elsősorban természetbeni ellátásként kell megállapítani és a támogatás összegét a határozatban megjelölt egy vagy több szolgáltató részére havonta kell átutalni. Szolgáltató hiányában a megállapított támogatás összegét a jogosult kezeihez kell kifizetni. (2) Azon személy esetében, akinél előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék működik, a lakásfenntartási támogatást, vagy annak egy részét természetben, a készülék működését lehetővé tevő kódhordozó formájában kell nyújtani. (3) Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. (4) Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet, és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit :24:55 C:\temp\kozlony\src\06.doc Bíróné T.Andrea 6/20

7 (5) A megállapított jogosultsági időtartam alatt a jogosult, vagy háztartásának tagja részére újabb lakásfenntartási támogatást a háztartás szerkezetében történt változást, illetve elköltözést kivéve ugyanarra a lakásra nem lehet megállapítani. 11. (1) A lakásfenntartási támogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától, a már fennálló jogosultság utolsó hónapjában benyújtott kérelmek esetén a korábbi jogosultság lejártát követő hónap első napjától egy év időtartamra kell megállapítani. (2) Az adósságkezelési szolgáltatásra jogosult személy részére korábban megállapított lakásfenntartási támogatást ha annak hátralévő időtartama kevesebb, mint az adósság kezelésének időtartama meg kell szüntetni és az adósságkezelési szolgáltatás idejére újra meg kell megállapítani. (3 ) A kérelemhez csatolni kell: a) kérelmező nyilatkozatát a lakásban tartózkodás jogcíméről valamint a háztartás vagyoni helyzetéről; b) a lakás nagyságát hitelt érdemlő módon igazoló iratot, ennek hiányában a tulajdoni lapot; c) bérleményben, albérletben élők esetén a bérleti szerződést; d) a kérelmező, illetve háztartása tagjai nevére szóló, vagy azon legalább számlafizetőként feltüntetett a lakás fenntartásával kapcsolatos kiadások egy havi átlagos összegéről a szolgáltatói igazolásokat, ennek hiányában a kérelem benyújtását megelőző utolsó számlákat. (4) Havi átlagos költségről szóló szolgáltatói igazolás hiányában a fűtés kiadásait téli és nyári számlák figyelembe vételével átlagosan kell kiszámítani. (5) Vegyes tüzelés esetén az egy hónapra jutó átlagos kiadást az előző fűtési időszak számlái alapján kell kiszámítani. Számla hiányában havi költségként legfeljebb Ft vehető figyelembe. 4. Adósságkezelési szolgáltatás 12. (1) Az önkormányzat települési támogatás keretében a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó szociálisan rászoruló személyek részére adósságkezelési szolgáltatást biztosít. (2) Az adósságkezelési szolgáltatás a lakhatás megőrzésének elősegítésére szolgáló ellátás, amely a felhalmozódott hátralékok kezelésével valósul meg. (3) Az adósságkezelési szolgáltatás adósságcsökkentési támogatásból (az alcímben a továbbiakban: támogatás) és adósságkezelési tanácsadásból áll. (4) Adósságkezelési szolgáltatásban az a személy részesíthető, akinek: :24:55 C:\temp\kozlony\src\06.doc Bíróné T.Andrea 7/20

8 a) hátraléka meghaladja az Ft-ot és akinek a 14. (1) bekezdésben meghatározott kiadások valamelyikénél fennálló tartozása legalább hat havi, vagy b) a közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták, feltéve, hogy a háztartás egy főre jutó havi nettó jövedelme a nyugdíjminimum 200 %-át nem haladja meg és vagyona a háztartás tagjai egyikének sincs, továbbá c) a támogatással érintett lakás nagysága: ca) két személyig a 60 m 2 -t, cb) három személyig a 80 m 2 -t, cc) négy személyig a 100 m 2 -t, illetve személyenként további 25 m 2 -el növelt részt nem haladja meg és vállalja az adósság és az adósságkezelési támogatás különbözetének megfizetését és az adósságkezelési tanácsadáson való részvételt. (5) Családi ház vonatkozásában, amennyiben az ingatlan értékesítésére vagy cseréjére az alacsony vételár, vagy kereslethiány miatt nincs lehetőség a (4) bekezdés c) pontjában foglalt lakásnagyság mértékétől 25 m 2 -rel a kérelmező javára el lehet térni. (6) A saját háztartásában gyermek eltartásáról gondoskodó egyedülálló, illetve egyedül élő esetében a (4) bekezdés ca) pontjában meghatározott lakásnagyság mértékétől 25 m 2 -el el lehet térni. (7) A kezelendő adósság felső határa az ,-Ft-ot nem haladhatja meg. 13. (1) A támogatás mértéke nem haladhatja meg az adósságkezelés körébe bevont adósság 75%- át, de legfeljebb a háromszázezer forintot. A támogatásban részesülő személy a támogatással nem fedezett adósság (önrész) szolgáltatónak történő megfizetésére köteles. (2) Az önrész megfizetése történhet egy összegben vagy legfeljebb 12 havi részletben, mely az adósságkezelési tanácsadó javaslata alapján indokolt esetben egy alkalommal 3 hónapra meghosszabbítható, ha az adós a fizetési kötelezettségének rajta kívülálló okok miatt átmenetileg nem tud eleget tenni, de reális esély van arra, hogy a módosított feltételekkel az adósságkezelés eredményes lesz. (3) A támogatás folyósításának időtartama megegyezik a (2) bekezdésben vállalt önrész megfizetésének időtartamával. (4) A támogatás összegét a határozatban megjelölt hitelezők részére kell átutalni. A támogatás átutalására csak az önrész befizetését követően kerülhet sor. (5) Az adósságkezelési szolgáltatás ideje alatt a háztartás további tagjainak részére ezen a jogcímen újabb jogosultságot megállapítani nem lehet. (6) Ugyanazon személy vagy háztartásának tagja az eredményes adósságkezelési szolgáltatás lezárásától számított 24 hónapon belül adósságkezelési szolgáltatásban nem részesülhet. 14. (1) Az adósságkezelés körébe vonható lakhatási költségek körébe tartozó tartozások: :24:55 C:\temp\kozlony\src\06.doc Bíróné T.Andrea 8/20

9 a) vezetékes gázdíj tartozás, b) áramdíj tartozás, c) víz- és csatornadíj tartozás, d) távhőszolgáltatási díjtartozás, e) lakbérhátralék, f) hitelintézettel kötött lakáscélú kölcsönszerződésből, illetve az abból átváltott szabad felhasználású kölcsönszerződésből fennálló hátralék, g) központi fűtési díjtartozás, h) szemétszállítási díjtartozás. (2) Az éves elszámoló számla meg nem fizetéséből származó hátralék 12 havi elmaradásnak minősül. (3) Ha az adós egyidejűleg többféle adósság kezelését kéri, akkor az adósságcsökkentési támogatást a kezelt adóságok arányának figyelembevételével kell meghatározni. 15. (1) Adósságkezelési támogatás kizárólag azoknál az adósságtípusoknál nyújtható, amelyek hitelezőivel az önkormányzat az együttes tehervállalás elvének biztosítása érdekében keretmegállapodást kötött és akik az adósság kifizetése érdekében engedményeket tesznek. (2) A keretmegállapodásnak tartalmaznia kell: a) a hitelező hozzájárulását a fizetési halasztáshoz; b) a hitelező által vállalt kedvezményeket; c) a hitelező kötelezettség vállalását, hogy amennyiben az adós a részletfizetési vagy folyó havi fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, haladéktalanul értesíti az önkormányzatot és az adósságkezelési tanácsadót. 16. (1) Az önkormányzat az adósságkezelési tanácsadást az Egyesített Szociális Intézményen keresztül látja el. (2) Az adósságkezelési szolgáltatásban való részvétel feltétele az adósságkezelési tanácsadóval (a továbbiakban: tanácsadóval) való előzetes együttműködés, melynek időtartama legfeljebb három hónap. Az együttműködés tartalmát az adós és a tanácsadó között létrejövő írásbeli megállapodás (a továbbiakban: együttműködési megállapodás) határozza meg. (3) Abban az esetben, ha az adós az együttműködési megállapodásban foglaltaknak nem tesz eleget, a tanácsadó legalább egy esetben felszólítja a vállalt kötelezettség teljesítésére. Amennyiben az adós az együttműködési megállapodásban foglaltakat felszólítás ellenére sem tartja be, az adósságkezelési szolgáltatást meg kell szüntetni. (4) A tanácsadó feladata vizsgálni az adós háztartásának helyzetét, gazdálkodását, fizetési kapacitását és készségét, az adósság teljes körű és típusonkénti összegét az adósság felhalmozásának okát, időtartamát :24:55 C:\temp\kozlony\src\06.doc Bíróné T.Andrea 9/20

10 (5) A kérelem benyújtását követő 22 munkanapon belül a tanácsadó az együttműködési megállapodásban foglaltak teljesítésére is tekintettel javaslatot tesz, az adósságkezelési szolgáltatásba történő bevonásról vagy annak elutasításáról. (6) A tanácsadó javaslatának tartalmaznia kell: a) az együttműködési megállapodásban foglaltak teljesítésének értékelését; b) a kezelendő adósság típusát, összegét; c) az adósságcsökkentési támogatás mértékét; d) az önrész összegét, megfizetésének módját, időtartamát; e) az adós számára a hitelező által biztosított egyéni kedvezmények körét, mértékét; f) a lakásfenntartási támogatás felhasználásának módját; g) az adós számára előírni javasolt együttműködési kötelezettség tartalmát és megszegésének következményeit. (7) A tanácsadó: a) tájékoztatja az adóst az adósságkezelés formáiról, feltételeiről; b) köteles a hatósági határozatot követően az adóssal adósságkezelési megállapodást (a továbbiakban: megállapodás) kötni; c) a megállapodásban meghatározza a konkrét esetre vonatkozó együttműködési feltételeket, így különösen az adósságrendezés érdekében megállapított magatartási szabályokat, a hátralék és a folyó havi fizetési kötelezettségek módját, időtartamát, a kapcsolattartás módját, a megállapodás megszegésének következményeit; d) figyelemmel kíséri a megállapodásban foglaltak megvalósulását, az adós fizetési kötelezettségének teljesítését, és a megállapodás bármely rendelkezésének megszegését köteles 15 napon belül jelezni; e) szükség esetén kezdeményezi az adósságcsökkentési támogatásra vonatkozó döntés módosítását, illetve a 17. (2) bekezdésében meghatározott esetekben javaslatot tesz az adósságcsökkentési támogatás megvonására; f) eredményes adósságkezelést követően utógondozást végez az ismételt eladósodás elkerülése érdekében; g) az adós kérelmének megfelelően, igényeihez igazodóan segítséget nyújt a kódhordozó megvásárlásához. E lehetőségről a tanácsadó előzetesen tájékoztatja a kérelmezőt. 17. (1) Az adós köteles: a) hozzájárulni az adósságra vonatkozó adatok, információk tanácsadó általi megismeréséhez, és nyilvántartásához; b) a támogatás megállapításáról szóló határozat kézhezvételét követő 15 napon belül a tanácsadóval megállapodást, a hitelezővel részletfizetési megállapodást kötni; c) az adósságkezelési szolgáltatás időtartama alatt a tanácsadóval együttműködni; d) a tanácsadóval kötött megállapodásokban foglaltakat betartani; e) az adósságkezelési szolgáltatás időtartama alatt körülményeiben bekövetkezett változásról, esetlegesen felmerülő fizetési nehézségeiről a tanácsadót 5 munkanapon belül tájékoztatni; f) a tanácsadóval történő kapcsolattartás akadályoztatásának okát haladéktalanul amennyiben ez önhibáján kívül nem lehetséges az akadály elhárulását követő 3 munkanapon belül a tanácsadó tudomására hozni, és azt hitelt érdemlően igazolni :24:55 C:\temp\kozlony\src\06.doc Bíróné T.Andrea 10/20

11 (2) A támogatás tovább nem folyósítható és a kifizetett összeget vissza kell téríteni, ha a jogosult: a) az adósságkezelési tanácsadást nem veszi igénybe, vagy b) az általa vállalt önrész három havi részletét nem teljesíti, vagy c) az adósságkezelési szolgáltatás időtartama alatt a lakásfenntartási kiadásokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségének három hónapig nem tesz eleget. (3) Az adósságcsökkentési támogatás a (2) bekezdésben foglaltak szerinti megszüntetésétől számított 48 hónapon belül ismételten nem állapítható meg. 18. (1) A támogatás iránti kérelmeket személyesen, az arra rendszeresített formanyomtatványon év közben folyamatosan a tanácsadókhoz lehet benyújtani. (2) A kérelemhez csatolni kell: a) a kérelmező és a háztartásában élő személyek jövedelemigazolásait; b) a hátralék összegéről, keletkezésének idejéről, az engedmény mértékéről és a kezelendő adósság összegéről, illetve a közszolgáltatás kikapcsolásának tényéről szóló hitelező által kiállított igazolást; c) elvált vagy külön élő esetében a gyermek elhelyezéséről, tartásdíj összegéről szóló bírói ítéletet vagy gyámhivatal előtt kötött megállapodást; d) a lakásfenntartási támogatás megállapításához szükséges dokumentumokat, egyéb a támogatás elbírálásához szükséges iratokat. (3) A jogosultságot a kérelem polgármesteri hivatalba történő beérkezését követően, a tanácsadó javaslatában meghatározott időponttól kell megállapítani. 5. Ápolási díj 19. (1) Az önkormányzat települési támogatás keretében a jogosultság fennállásáig továbbra is biztosítja az ápolási díjat, annak a közeli hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását végzi, és aki részére az ellátás a február 28-i g benyújtott kérelme alapján került megállapításra. (2) Az ápolási díj havi összege bruttó ,-Ft. (3) Az ápolási díjra való jogosultságot évente felül kell vizsgálni. A jogosultság felülvizsgálata során a Szt., a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet, továbbá a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 12/2000.(III.20.) önkormányzati rendelet méltányossági ápolási díjra vonatkozó, február 28-án hatályos szabályait kell alkalmazni :24:55 C:\temp\kozlony\src\06.doc Bíróné T.Andrea 11/20

12 6. Felsőfokú oktatási intézményben tanulók lakhatási támogatása 20. (1) Az önkormányzati települési támogatás keretében a felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán az első diploma megszerzése érdekében tanulmányokat folytató diákok részére, pályázatuk alapján, legfeljebb az oktatási év időtartamára, legfeljebb havi 6.000,-Ft összegű albérleti díj támogatás állapítható meg akkor, ha a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-át nem haladja meg és kollégiumi férőhely iránti kérelmét és fellebbezését az oktatási intézmény elutasította. (2) Pécs városában a felsőfokú oktatási intézmények nappali tagozatán az első diploma megszerzése érdekében tanulmányokat folytató diákok részére pályázatuk alapján legfeljebb az oktatási év időtartamára kollégiumi férőhely biztosítható, ha a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-át nem haladja meg és kollégiumi férőhely iránti kérelmét és fellebbezését az oktatási intézmény elutasította. (3) A Pécs városában felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók részére albérleti támogatás abban az esetben állapítható meg, ha az önkormányzat rendelkezésére álló kollégiumi férőhelyek feltöltésre kerültek. (4) A felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató diákok minden évben a pályázati felhívásban megjelölt időpontig nyújthatják be formanyomtatványon pályázatukat, melyhez a család tagjainak jövedelemigazolását és az oktatási intézmény elutasító határozatainak fénymásolatát is csatolni kell. (5) A formailag és tartalmilag hiányos pályázatok a (6) bekezdésben foglalt kivétellel az elbírálásból kizárásra kerülnek. (6) Amennyiben a pályázatot benyújtó az oktatási intézmény kollégiumi férőhelyét, illetve fellebbezését elutasító határozatait azért nem tudja csatolni a pályázat benyújtásának határidejéig, mert az még nem áll rendelkezésére, a támogatás megállapítható azzal a feltétellel, hogy annak folyósítására csak a hiányzó iratok becsatolását követően kerülhet sor. (7) A támogatások odaítélésével kapcsolatos döntések előkészítését a polgármester által évente megbízott munkacsoport végzi. 7. Gyermekintézményben fizetendő személyi térítési díj támogatása 21. (1) Az önkormányzati települési támogatás keretében a gyermekintézményekben megállapított személyi térítési díj kifizetéséhez abban az esetben nyújtható támogatás, ha a kötelezett családjában az egy fogyasztási egységre eső havi nettó jövedelem a nyugdíjminimum 200 %-át, gyermekét egyedül nevelő szülő esetében a 220 %-át nem haladja meg. (2) Személyi térítési díj mértéke: :24:55 C:\temp\kozlony\src\06.doc Bíróné T.Andrea 12/20

13 a) ha a kötelezett családjában az egy fogyasztási egységre jutó havi nettó jövedelem összege eléri vagy meghaladja a nyugdíjminimum 200 %-át, de nem haladja meg a nyugdíjminimum 220 %-át: a teljes összegű személyi térítési díj 20 %-a; b) ha a kötelezett családjában az egy fogyasztási egységre jutó havi nettó jövedelem összege eléri vagy meghaladja a nyugdíjminimum 150 %-át, de nem haladja meg a nyugdíjminimum 200 %-át: a teljes összegű személyi térítési díj 30 %-a; c) ha a kötelezett családjában az egy fogyasztási egységre jutó havi nettó jövedelem összege eléri vagy meghaladja a nyugdíjminimum 100 %-át, de nem haladja meg a nyugdíjminimum 150 %-át: a teljes összegű személyi térítési díj 40 %-a; d) ha a kötelezett családjában az egy fogyasztási egységre jutó havi nettó jövedelmének összege nem haladja meg a nyugdíjminimum 100 %-át: a teljes összegű személyi térítési díj 50 %-a. (3) A támogatás megállapítása előtt a gyermekintézmény javaslatát be kell szerezni. (4) A támogatás megállapítását a gyermekintézmény is kezdeményezheti, ebben az esetben azonban csatolnia kell a szülő erre irányuló kérelmét és a család tagjainak jövedelem igazolásait. 8. Zöldfoglalkoztatás támogatása 22. (1) A szociálisan rászoruló személyek részére, természetbeni ellátásként, a családi szükségletek kielégítését szolgáló konyhakerti növénytermesztéshez támogatást biztosít. (2) A támogatás formái: a) térítésmentes földhasználat; b) a vetőmag megvásárlásához évi egy alkalommal legfeljebb 3.000,-Ft pénzbeli támogatás, feltéve, hogy a kérelmező megfelel a rendelet 26. (1) bekezdésében foglalt feltételeknek; c) szaktanácsadás biztosítása. (3) A támogatásra az a szociálisan rászoruló személy jogosult, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 200 %-át, feltéve, hogy a család tagjainak egyike sem rendelkezik konyhakerttel és termőföld tulajdonnal, továbbá vállalja a föld megművelését a használati szerződésben foglaltak szerint. (4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti támogatást az Egyesített Szociális Intézmény családgondozóján keresztül kell folyósítani. (5) A támogatást az önkormányzat az e célra rendelkezésére álló művelésre alkalmas földterülete erejéig biztosítja. 23. (1) A támogatásra egy családból csak egy személy jogosult. (2) A térítésmentes földhasználatot legalább egy naptári év időtartamra kell biztosítani azzal, hogy a használati szerződésben foglalt feltételek maradéktalan teljesülése esetén az az :24:55 C:\temp\kozlony\src\06.doc Bíróné T.Andrea 13/20

14 érintett kérelmére évente meghosszabbítható. (3) A földművelésbe adott területet a jogosult köteles a jó gazda gondosságával megművelni saját, illetve családtagjai munkaerejére alapozva. A megtermelt termés teljes mértékben a jogosultat és családját illeti meg. (4) A kiadott földterület művelésre más személynek nem ruházható át. (5) A támogatásból ki kell zárni azt a személyt, aki a használati szerződésben vállalt művelési kötelezettségének írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget, továbbá a saját hibájából felmerült költségeket meg kell térítenie. 24. (1) A támogatás iránti kérelmeket tárgyév október 31. napjáig lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő. (2) A jogosultságot a kérelem benyújtását követő év első napjától tárgyév december 31. napjáig kell megállapítani. (3) A kérelem elbírálásáról átruházott hatáskörben a polgármester dönt. (4) Az önkormányzat a művelésre alkalmas földterület kijelölésével, a szaktanácsadás biztosításával, a jogosulttal történő használati szerződés megkötésével külön megállapodás alapján a Városgondnokságot bízza meg. III. Fejezet Pénzben vagy természetben átmeneti ellátásként nyújtott települési támogatások 9. Rendkívüli települési támogatás 25. (1) Rendkívüli települési támogatás a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére állapítható meg feltéve, hogy családjukban az egy főre jutó havi nettó jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-át, egyedül élő esetén a 200 %-át nem haladja meg és vagyona a család tagjainak nincs. (2) A segély elsősorban természetbeni ellátásként nyújtható alkalmanként vagy meghatározott időszakra havi rendszerességgel is, de legfeljebb a rendkívüli élethelyzet megszűnéséig. (3) A segély felhasználását a támogatást megállapító felhívására megfelelő módon igazolni kell. Amennyiben a jogosult az elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy részére egy évig újabb támogatás nem állapítható meg. (4) A segély egyszeri összege nem lehet kevesebb 1.000,-Ft-nál és háztartásonként évente a nyugdíjminimum 300 %-át nem haladhatja meg :24:55 C:\temp\kozlony\src\06.doc Bíróné T.Andrea 14/20

15 26. (1) Rendkívüli települési támogatásban részesíthető a temetést követő 3 hónapon belül az a kérelmező, aki elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott, feltéve, hogy családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a nyugdíjminimum 200 %-át, egyedül élő esetében a 300 %-át nem haladja meg és vagyona a család tagjainak nincs. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a segély összege alkalmanként a becsatolt temetési számla 10%-a, de legfeljebb ,-Ft. (3) Az eltemettetés költségei közül a gyászjelentés és a koszorú költségeit figyelmen kívül kell hagyni. (4) A kérelemhez csatolni kell: a) az eltemettetés költségeiről szóló eredeti számlát, és b) a halotti anyakönyvi kivonat másolatát. (5) A támogatás megállapítása esetén annak összegét az eredeti számlára rá kell vezetni. 10. Beiskolázási segély 27. (1) A tanévkezdés megkönnyítése érdekében a rendkívüli települési támogatás beiskolázási segély formájában is nyújtható az általános iskolában, gimnáziumban, szakközépiskolában, szakiskolában nappali tagozaton tanulmányokat folytató gyermek és fiatal felnőtt részére a 23. életévének betöltéséig, feltéve, hogy családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a nyugdíjminimum 150%-át nem haladja meg és vagyona a család tagjainak nincs. (2) Elsősorban annak indokolt beiskolázási segélyt megállapítani, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesül. (3) A beiskolázási segély évente egy alkalommal nyújtható. A segély összege gyermekenként vagy fiatal felnőttenként legfeljebb Ft-ig terjedhet. (4) A beiskolázási segély iránti kérelem benyújtási határideje tárgyév július 1-e és szeptember 15-e közötti időszak. A határidő elmulasztása jogvesztő. (5) A kérelemhez csatolni kell a) az adott tanulmányi évre vonatkozó iskolalátogatási igazolást a tanulmányi jogviszony fennállásáról; b) a fiatal felnőtt saját jogcímen benyújtott kérelméhez a szülők jövedelemigazolásait; c) egyéb, a támogatás megállapítását megalapozó igazolásokat. (6) A segély felhasználását a támogatást megállapító felhívására igazolni kell. Ennek elmulasztása esetén beiskolázási segély a következő évben nem állapítható meg :24:55 C:\temp\kozlony\src\06.doc Bíróné T.Andrea 15/20

16 11. Utazási támogatás 28. (1) Rendkívüli települési támogatás természetbeni ellátásként autóbuszbérlet formájában biztosítható a GYES-en, GYED-en lévő szociálisan rászoruló személyek számára legfeljebb azon gyermeke harmadik életévének betöltéséig, akire tekintettel a GYES, GYED jogviszonyt megállapították. (2) Az utazási támogatás feltétele, hogy a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-át ne haladja meg. (3) Az utazási támogatás a 25. (4) bekezdésben szereplő összeghatárra tekintet nélkül is megállapítható. (4) Autóbuszbérlet csak a kaposvári helyi tömegközlekedési eszköz igénybevételéhez adható. 29. (1) A kérelemhez csatolni kell a GYES, GYED jogviszony fennállásról a kifizető hely által kiállított igazolást. (2) A támogatás a kérelem benyújtását követő hó 1. napjától, a GYES, GYED jogviszony fennállásáig, de legfeljebb tárgyév december 31. napjáig állapítható meg azzal, hogy a GYES, GYED jogviszonyt negyedévente március, június és szeptember hónapokban igazolni kell. Ennek elmulasztása a támogatás megszűnését vonja maga után. (3) Az autóbuszbérletet minden hónap 5. napjáig vehetik át. A fenti határidő elmulasztása esetén a tárgyhavi bérlet kiadására nem kerül sor. (4) A GYES, GYED jogviszony hó közbeni megszűnése esetén a tárgyhavi bérletet biztosítani kell. 12. Tűzifa juttatás 30. (1) Rendkívüli települési támogatás az Önkormányzat rendelkezésére álló keret erejéig természetbeni ellátásként, tűzifa formájában is biztosítható. (2) Tűzifa juttatásban részesülhet az a kérelmező, akinek háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem egyedül élő esetében a nyugdíjminimum 250 %-át, családban élő esetében a 200 %-át nem haladja meg és a tűzifa beszerzéséről más módon gondoskodni nem tud. (3) Tűzifa juttatás egy háztartásban csak egy személynek állapítható meg, egy éven belül legfeljebb 3 m 3 mennyiségben. (4) A támogatás megállapításához a SzocioNet Szociális és Gyermekjóléti Intézmény javaslata szükséges :24:55 C:\temp\kozlony\src\06.doc Bíróné T.Andrea 16/20

17 (5) Nem részesülhet tűzifa juttatásban az a kérelmező, akinek háztartása részére lakásfenntartási támogatás tűzifa vásárlás céljából készpénz formájában került megállapításra. 13. Gyógyszertámogatás 31. (1) Önkormányzati települési támogatásként gyógyszertámogatás annak a kérelmezőnek nyújtható, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem, családban élő esetén a nyugdíjminimum 200 %-át, egyedül élő estén annak 250%-át nem haladja meg és a havi rendszeres gyógyszerfogyasztás költsége, vagy gyógyászati segédeszközének térítési díja a kérelmező jövedelmének 15 %-át meghaladja. A támogatás összege személyenként évente a ,-Ft-ot nem haladhatja meg. (2) Elsősorban annak indokolt gyógyszertámogatást megállapítani, aki köz gyógyellátásra nem jogosult. (3) A kérelemhez csatolni kell a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző három hónapban felírt rendszeres gyógyszerekről és azok egy havi költségéről a háziorvos számítógépes igazolását. Gyógyászati segédeszköz esetén a szakorvosi javaslatot és az árajánlatot vagy számlát. (4) A támogatott kötelezhető arra, hogy a támogatás felhasználásáról a nevére vagy TAJ számára kiállított gyógyszertári számlával, vagy igazolással elszámoljon. (5) Annak a kérelmezőnek, aki elszámolási kötelezettségének nem tett eleget egy éven belül újabb támogatás nem állapítható meg. 14. Időszaki támogatás 32. (1) Táplálékallergiájuk vagy más alapbetegségük miatt speciális diétára szoruló, 18. év alatti, szociálisan hátrányos helyzetű tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek részére, egészségi állapotához igazodó étkeztetése elősegítése érdekében a (2) bekezdésben meghatározott időszakonként támogatás (a továbbiakban: időszaki támogatás) állapítható meg, abban az esetben, ha a család egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 160 %-át. (2) Az időszaki támogatást tárgyévben három alkalommal a) április, b) augusztus, c) december hónapokban biztosítja az önkormányzat. (3) Az időszaki támogatás összege gyermekenként és jogosultsági időszakonként Ft. (4) Az időszaki támogatásra való jogosultság megállapítása tárgyévre történik. A kérelem benyújtása folyamatos, a jogosultság a benyújtást követő időszak(ok)ra állapítható meg :24:55 C:\temp\kozlony\src\06.doc Bíróné T.Andrea 17/20

18 (5) A kérelemhez csatolni kell a gyermek speciális diétájára vonatkozó kórházi szakambulancia által kiállított egy évnél nem régebbi szakorvosi igazolást. 15. Támogatás idősek világnapjára 33. (1) Az idősek világnapja alkalmából települési támogatásban részesíthető az a szociálisan rászoruló személy, aki a 85. életévét betöltötte, vagy a tárgyévben betölti, feltéve, hogy családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a nyugdíjminimum 150%-át, egyedül élő esetén a 200%-át nem haladja meg. (2) A támogatás összege személyenként Ft., amelyet az önkormányzat tárgyévben egy alkalommal, október hónapban folyósít. (3) A támogatás iránti kérelmeket tárgyév augusztus 31. napjáig lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő. (4) A kérelemhez csatolni kell a kérelmező születési időpontját igazoló okiratot. 16. Karácsonyi támogatás 34. (1) Az Egyesített Szociális Intézmény Gyöngyfa Napközi nappali ellátását igénybe vevő fogyatékos személyek tárgyév decemberében, külön kérelem nélkül karácsonyi támogatásra jogosultak. (2) A karácsonyi támogatás összege személyenként Ft., amelyet az önkormányzat Erzsébet Utalvány formájában biztosít. (3) A támogatást az önkormányzat az intézmény vezetőjén keresztül juttatja el a jogosultak számára. 17. Krízis segély 35. (1) A szociálisan rászoruló kérelmező krízishelyzete esetén az Egyesített Szociális Intézmény Családsegítő és Gyermekjóléti Központja nyújt segítséget. (2) A segítségnyújtás részletes feltételeit a Népjóléti Bizottság által jóváhagyott szabályzat állapítja meg. (3) A segítségnyújtás elsősorban természetbeni ellátási formaként, de méltányolható körülmény esetén, az intézmény által ellenőrizhető célra pénzbeli ellátásként is nyújtható. Az ellátások folyósításáról a Népjóléti Bizottságot havonta tájékoztatni kell :24:55 C:\temp\kozlony\src\06.doc Bíróné T.Andrea 18/20

19 (4) Krízis segély kifizetése céljára a költségvetésben elkülönített pénzkeretet kell biztosítani, az Egyesített Szociális Intézmény Családsegítő és Gyermekjóléti Központja számára. 18. Köztemetés 36. (1) A polgármester különös méltánylást érdemlő esetben az eltemettetésre köteles személyt, a terhére megállapítható köztemetés költségeinek megfizetése alól részben vagy egészben mentesítheti. (2) Mentesíthető a fizetési kötelezettség alól az az eltemettetésre köteles személy, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a nyugdíjminimum 120 %-át, egyedül élő esetén a nyugdíjminimum 150 %-át nem haladja meg és vagyona sem neki, sem a családtagjainak nincs, továbbá ha az elhunyt személy után hagyatéki vagyon nem maradt, illetve az nem olyan mértékű, amely a köztemetés költségeit fedezné. (3) Részben mentesíthető a fizetési kötelezettség alól az az eltemettetésre köteles személy, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-át, egyedül élő esetén a nyugdíjminimum 180 %-át nem haladja meg és vagyona sem neki, sem a családtagjainak nincs, továbbá ha az elhunyt személy után hagyatéki vagyon nem maradt illetve az nem olyan mértékű, amely a köztemetés költségeit fedezné. (4) A megfizetésre egyetemlegesen kötelezhető hozzátartozók esetén a (2)-(3) bekezdésben meghatározott feltételek meglétét külön-külön kell vizsgálni. (5) Amennyiben az elhunyt hagyatéka a köztemetés költségét részben fedezi, az eltemettetésre köteles személyt csak a köztemetés és a hagyatéki vagyon különbsége közötti összeg tekintetében lehet a (2)-(3) bekezdésben foglalt feltételek megléte esetén részben vagy egészben mentesíteni. IV. Fejezet Záró rendelkezések 19. Méltányossági jogkör gyakorlása 37. Különös méltánylást érdemlő esetben a polgármester az adósságkezelési szolgáltatás, a lakásfenntartási támogatás, valamint az ápolási díj kivételével az e rendeletben foglalt feltételektől az ügyfél javára eltérhet. 20. Átmeneti és hatályba léptető rendelkezések 38. (1) Ez a rendelet március 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell :24:55 C:\temp\kozlony\src\06.doc Bíróné T.Andrea 19/20

20 (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 12/2000.(III.20.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 6/2001.(III.1.), 37/2002. (XII.2.), 13/2003.(II.28.), 40/2003.(VI.20.), 52/2003.(XI.28), 6/2004.(II.27.), 38/2004.(VI.11.), 54/2004. ((IX. 24.), 76/2004.(XII.17.), 10/2005.(II.28.), 20/2005.(IV.27.), 48/2005.(IX.23.), 5/2006.(II.28.), 16/2006. (V. 1.), 31/2006.(VI.23.), 59/2006.(XI.20.), 4/2007.(II.28.), 4/2008.(III.5.), 22/2008.(IV.16.), 4/2009.(II.27.), 9/2010.(II.26.), 39/2010.(VI.14.), 75/2010.(XII.14.) önkormányzati rendeletek. Kaposvár, február 26. Szita Károly polgármester dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző :24:55 C:\temp\kozlony\src\06.doc Bíróné T.Andrea 20/20

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban Közgyűlés) a szociális igazgatásról

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. 1 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Budapest XVIII. kerület

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról a 14/2015. (III.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 Halimba, Petőfi Sándor u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/223/2015. Tárgy: A szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja 1.

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja 1. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg hatályos: 2009.január

Részletesebben

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere Csehbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3.

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3. Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 7/2015.(II.27.) önkormányzati

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról (egységes szerkezetben

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete Egységesítve:2015.05.05. Hatályos: 2015.05.01.-től Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselőtestületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (t e r v e z e t) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya Monostorpályi Község Önkormányzata 7/2006. (03.30.) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1.

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja 1. Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete A települési támogatásról (egységes szerkezetbe foglalva) 1 Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Kartal Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK TARTALOMJEGYZÉK SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 4 Pénzbeli ellátások 4 Előleg megállapítása 6 Időskorúak járadéka 6 Aktív korúak ellátása 8 Lakásfenntartási támogatás 18 Ápolási díj 21 Átmeneti segély 24 Temetési

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete. az egyes szociális ellátásokról Egységes szerkezetben a 24/2014. (XII. 09.) rendelettel bezárólag Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Enying Város

Részletesebben

HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról

HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2006. (VI.28.) KT. RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYAIRÓL (Egységes szerkezetben a módosításra megalkotott 1/2007.(I.31.), 14/2007.(VI.27.),

Részletesebben

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.)

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.) Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2007. (VIII.30.) valamint a 11/2006. (XI.09.) rendeletével módosított 5/2006. (VIII.10.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Az önkormányzat szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 7/2004. (III. 12.) Önk. számú rendelet

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 16/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 16/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat

Részletesebben