MÉLTÁNYOSSÁGI NYUGDÍJEMELÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MÉLTÁNYOSSÁGI NYUGDÍJEMELÉS"

Átírás

1 MÉLTÁNYOSSÁGI NYUGDÍJEMELÉS Ki jogosult rá: Akinek nyugellátása és rendszeres pénzellátása együttes havi összege nem haladja meg a forintot továbbá: nyugellátásban részesül és az öregségi nyugdíjkorhatárt elérte; megváltozott munkaképességű özvegy; fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg, vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó özvegy; árva. Egyéb jogosultsági feltételek: Nem engedélyezhető kivételes nyugellátás-emelés annak a személynek, akinél a nyugellátás megállapításától, továbbá a korábbi kivételes nyugellátás-emeléstől számított 3 év még nem telt el. Mit kell csatolni a nyomtatványhoz illetve mit kell bemutatni az ügyfélszolgálaton? Nyomtatvány: Kérelem- adatlap nyugellátás méltányossági alapon történő emeléséhez A kérelemnek nincs kötelező mellékelte (az indoklás rész azonban kiemelt jelentőséggel bír). Összege: Az emelés összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át (7.125 Ft), de nem lehet kevesebb annak 10%-ánál (2.850 Ft). Az engedélyezett kivételes nyugellátás-emelés beépül a nyugellátás összegébe, a nyugellátások évenkénti rendszeres emelése az emelés összegének figyelembe vételével történik. Hol igényelhető? Kormányablak Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Ügyintézési határidő: 30 nap (2014. január 1-től: 21 nap)

2 NYUGDÍJ EGYSZERI SEGÉLY Ki jogosult rá: Aki nyugellátásban részesül, és olyan élethelyzetbe kerül, amely létfenntartását veszélyezteti, és a havi jövedelme nem haladja meg: a forintot, ha a közeli hozzátartozójával közös háztartásban él; a forintot, ha egyedül él. Egyéb jogosultsági feltételek: évente csak egy alkalommal állapítható meg. Mit kell csatolni a nyomtatványhoz illetve mit kell bemutatni az ügyfélszolgálaton? Nyomtatvány: Kérelem- adatlap egyszeri segély igényléséhez A kérelemnek nincs kötelező mellékelte (az indoklás rész azonban kiemelt jelentőséggel bír) Összege: nem lehet kevesebb forintnál, de nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének másfélszeresét ( Ft). Hol igényelhető? Kormányablak Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Ügyintézési határidő: 30 nap (2014. január 1-től: 21 nap)

3 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI AZONOSÍTÓ JEL (TAJ) TAJ-KÁRTYA IGÉNYLÉSE TAJ kártya igénylése újszülöttek részére Újszülöttek TAJ kiállítása hivatalból történik, arra vonatkozóan nem kell kérelmet benyújtani. A személyi adat nyilvántartó szervnek (Okmányiroda) az újszülött adatairól való adatszolgáltatása teljesítését követően az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerve hivatalból soron kívül, de legkésőbb 8 napon belül kiadja, és a gyermek lakóhelyére, vagy a szülő kérelmében meghatározott címre postán megküldi az újszülött TAJ-át igazoló hatósági igazolványt. Hol igényelhető: TAJ számmal rendelkezők esetében Az ország területén bármelyik egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervénél kérheti a kártyáját, igénylőlap kitöltésével. Az igénylőlap benyújtásához szükség van: o magyar állampolgárok, vagy letelepedési engedéllyel rendelkezők esetében a személyi igazolványra és a lakcím-igazolásra; o külföldi állampolgárok esetében a tartózkodási engedélyre, a magyarországi lakcím-igazolásra, valamint az ellátásra való jogosultságot tartalmazó igazolás bemutatására. TAJ számmal nem rendelkezők esetében o A külföldinek minősülő biztosított részére a foglalkoztatója a foglalkoztatás megkezdése előtt ún. Megrendelőn kéri a TAJ szám képzését egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervtől, aki a TAJ kártya átvételének lehetőségéről értesíti a foglalkoztatót. A TAJ kártyát a foglalkoztatott, vagy meghatalmazottja az ország területén bármely egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervnél átveheti. o Az EU-n kívüli, ún. harmadik országbeli állam állampolgára a bevándoroltak és a letelepedettek kivételével kizárólag mezőgazdasági idénymunka keretében foglalkoztatható munkaviszony alapján jogosultak TAJ számra, illetve az ez alapján kiállított TAJ kártyára Ebben az esetben a kormányhivatalok munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerve a harmadik országbeli állampolgár kérelmére kéri a kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervétől a TAJ szám képzését. Az egészségbiztosító az elkészült TAJ kártyát közvetlenül a munkavállalónak adja ki. Személyesen: o Egészségbiztosítási Szakigazgatási szervnél, ahol a TAJ kártya a feltételek teljesítése esetén azonnal kiállításra kerül; o Kormányablaknál, ahol a kérelem befogadását követően az Egészségbiztosítási Szakigazgatási Szerv ellenkező kérelem hiányában postai úton kézbesíti. Postai úton is el lehet juttatni a kérelmet az Egészségbiztosítási Szakigazgatási Szervhez, amely ellenkező kérelem hiányában postai úton kézbesíti

4 Tekintettel arra, hogy a postán küldött igénylés esetén az ügyfél azonosítása más módon nem lehetséges, az aláírt nyomtatványok mellett az azonosításhoz, illetve az ügyintézéshez szükséges okmányoknak legalább az ügyfél aláírásával hitelesített másolatát, igazgatási szolgáltatási díj fizetési kötelezettség esetén annak megfizetéséről szóló igazolást is csatolni kell. Mit kell csatolni a nyomtatványhoz illetve mit kell bemutatni az ügyfélszolgálaton? Személyazonosságot igazoló okmány, lakcímkártya. Meghatalmazott eljárása esetén: o meghatalmazás; o kiskorú esetén a törvényes képviselő jár el. A törvényes képviselőnek eljárási jogosultságát, személyazonosságot igazoló okmányának és a kiskorú születési anyakönyvi kivonatának másolatával kell igazolnia. Egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett személyeknek: e járulék megfizetéséről szóló, adóhatóság által kiállított igazolás. EGT tagállam állampolgára és tartózkodásra jogosult családtagja: Magyarországi tartózkodási engedély. EGT-vel kötött megállapodás alapján a tagállam állampolgárával azonos jogállást élvező állam állampolgárai részére kiállított, magyarországi tartózkodási engedély. Bevándorolt személy: bevándorlási vagy letelepedési engedély. Letelepedett személy: letelepedési engedély. Menekült személy: a menekültként elismeréséről rendelkező határozat. Hontalan személy: a hontalanságot megállapító okirat, és tartózkodási engedély. TAJ kártya kiállítási díja Első alkalommal a TAJ kártyát díjmentesen állítja ki a kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerve. TAJ kártyán szereplő adat módosítása A TAJ kártya önmagában nem elegendő az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság bizonyítására, azon kívül egyéb, személyazonosításra alkalmas okirat (pl. személyazonosító igazolvány) felmutatása is szükséges. Ebből kifolyólag fontos, hogy a TAJ kártyán szereplő személyazonosító adatok összhangban legyenek a többi személyazonosításra alkalmas okiraton feltüntetett adatokkal. Azok változása esetén új TAJ kártya kiállításáról kell gondoskodni. Amennyiben a TAJ tulajdonosának családi, vagy utóneve megváltozik, azt az ország területén bármely kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervénél, az erre szolgáló igénylőlapon kell bejelenteni, ahol kiállítják az új hatósági igazolványt és átadják, illetve megküldik a kérelmező részére. Személyi adat módosítás, adat pontosítás céljából igényelt TAJ kártya kiállítása díjmentes.

5 TAJ kártya pótlása elvesztés, rongálódás, lopás esetén Abban az esetben, ha a TAJ kártya elveszett, megsemmisült, megrongálódik, vagy ellopják az erre szolgáló igénylőlapon újat lehet igényelni a kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervénél. Ezekben az esetekben igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, melynek mértéke Ft. Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése az alábbi módokon történhet: o az eljáró kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervének számlájára átutalással; o vagy az egészségbiztosító által rendelkezésre bocsátott készpénz átutalási megbízás útján; o személyes igénylés esetén ahol ez a lehetőség rendelkezésre áll a díjat az egészségbiztosító házipénztárába is be lehet fizetni. A díj megfizetését a kérelem benyújtásakor az okmány kiállítását megelőzően igazolni kell.

6 EURÓPA EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYA IGÉNYLÉSE Ki jogosult rá: A Magyarországon egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek, akik Magyarországon, vagy az Európai Gazdasági Térség (EGT) más tagállamában rendelkeznek állandó lakóhellyel, egy másik tagállamban vagy szerződő államban a magyar egészségbiztosítás terhére vehetnek igénybe bizonyos orvosilag szükséges egészségügyi szolgáltatásokat. Ezen ellátásokra való jogosultság az Európai Egészségbiztosítási Kártyával (a továbbiakban: Kártya) igazolható. Ki nem jogosult rá: A Kártya nem állítható ki azon harmadik állambeli személyek részére, akik nem Magyarországon vagy valamely más EGT tagállamban rendelkeznek állandó lakóhellyel. Hol igényelhető? Személyesen: o Egészségbiztosítási Szakigazgatási szervnél, ahol a kártya a feltételek teljesítése esetén azonnal kiállításra kerül; o Kormányablaknál, ahol a kérelem befogadását követően az Egészségbiztosítási Szakigazgatási Szerv ellenkező kérelem hiányában postai úton kézbesíti. Postai úton is el lehet juttatni a kérelmet az Egészségbiztosítási Szakigazgatási Szervhez, amely ellenkező kérelem hiányában postai úton kézbesíti Mit kell csatolni a nyomtatványhoz illetve mit kell bemutatni az ügyfélszolgálaton? Személyazonosságot igazoló okmány, lakcímkártya, Taj kártya Meghatalmazott eljárása esetén: o meghatalmazás; o kiskorú esetén a törvényes képviselő jár el. A törvényes képviselőnek eljárási jogosultságát, személyazonosságot igazoló okmányának és a kiskorú születési anyakönyvi kivonatának másolatával kell igazolnia. Nem rendezett biztosítási jogviszony esetén a jogosultságot bizonyító okmányok, amelyek az alábbiak lehetnek: o Kereső tevékenységet végzők esetében: munkáltatói igazolás, tagsági jogviszonyt igazoló cégigazolás, stb.; o Vállalkozók esetén: - Egyéni vállalkozó (EV): egyéni vállalkozói igazolvány; - Betéti társaság (BT): kültagnál munkáltatói igazolás, beltagnál társasági szerződés, vagy cégkivonat és aláírási címpéldány; - Korlátolt felelősségű társaság (KFT): (ügyvezető) munkáltatói igazolás, vagy társasági szerződés, vagy cégkivonat és aláírási címpéldány.

7 o Nyugdíjasok esetében (törzsszámot tartalmazó dokumentum): nyugdíjas igazolvány, vagy nyugdíjmegállapító határozat, illetőleg bármely más dokumentum, amiből kétséget kizáróan megállapítható, hogy az illető nyugdíjban részesül; o Tanulók esetében: az iskola által kiadott hallgatói jogviszony-igazolás, iskolalátogatási igazolás; o Munkanélküli esetén a Munkaügyi Központ által kiállított határozat; o GYED-en lévő esetén, ha TB-kifizetőhely a foglalkoztató, akkor a kifizetőhelytől igazolás, vagy az ellátás folyósításáról szóló igazolás; o GYES-en lévő esetén az ellátás folyósításáról szóló igazolás; o 0-14 éves esetén: lakcímkártya (ha nincs, akkor személyi lap) + TAJ kártya; o éves esetén személyi igazolvány + lakcímkártya + TAJ kártya; o 18 év feletti diák esetén - nappali tagozatos hallgató: iskolától hallgatói jogviszonyról igazolás vagy diákigazolvány; - levelező, vagy esti tagozatos hallgató: egyéb jogviszonyt igazoló okmány szükséges (pl. munkáltatói igazolás, igazolás járulékfizetésről). o Hajléktalan személy esetén: lakcímkártya, amelyen a településszintű lakos bejegyzés szerepel; o Egyéb jogosultsággal nem rendelkező, havonta Ft egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett személyek esetében a járulékfizetés igazolása (NAV igazolás, befizetési igazolás). Kártya kiállítási díja Első alkalommal a kártyát díjmentesen állítja ki a kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerve. Kártya pótlása elvesztés, rongálódás, lopás esetén Abban az esetben, ha a kártya elveszett, megsemmisült, megrongálódik vagy ellopják az erre szolgáló igénylőlapon újat lehet igényelni a kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervénél. Ezekben az esetekben igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, melynek mértéke Forint. A Kártya érvényessége: A Kártya alapvetően a kiállítástól számított 36 hónapig érvényes. Abban az esetben, ha a kártyabirtokos magyarországi egészségbiztosítási jogosultsága a Kártyán feltüntetett érvényességi idő alatt (pl. külföldre költözés miatt) megszűnik, a Kártyát haladéktalanul vissza kell szolgáltatni az azt kiállító egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervnek.

8 Az igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások köre: Egy másik tagállamban a magyar egészségbiztosítás terhére vehetők igénybe azok az egészségügyi szolgáltatások, amelyek az adott tagállamban való átmeneti tartózkodás során orvosilag szükségessé válnak. A szolgáltatás orvosilag szükséges jellegét a kezelőorvos bírálja el, ennek megfelelően a Kártyával közvetlenül az adott tagállam társadalombiztosítási/egészségbiztosítási szervével szerződéses kapcsolatban álló egészségügyi szolgáltatóhoz kell fordulni. Az egészségügyi szolgáltatónak úgy kell ellátnia a magyar biztosítottat, mintha az adott tagállamban lenne biztosított. Ez egyben azt is jelenti, hogy: a Kártyát csak az adott állam társadalombiztosítási szervével szerződött szolgáltató fogadja el; az adott állam társadalombiztosítása/egészségügyi szolgáltató által nyújtható ellátások igénybevétele esetén; és az adott tagállamban biztosítottak által is fizetendő önrészekre/kötelező hozzájárulásokra a Kártya nem nyújt fedezetet. Kártya az alábbi országokban használható fel: Ausztria Horvátország** Norvégia Bulgária Hollandia Olaszország Belgium Írország Portugália Ciprus (görög rész) Izland Románia Csehország Lengyelország Spanyolország Dánia Lettország Svájc*** Egyesült Királyság Liechtenstein Svédország Észtország Litvánia Szlovákia Finnország Luxemburg Szlovénia Franciaország Málta Görögország Németország

9 MÉLTÁNYOSSÁGI TERHESSÉGI-GYERMEKÁGYI SEGÉLY (MÉLTÁNYOSSÁGI TGYÁS) Ki jogosult rá: Az a biztosítottnak, aki nem rendelkezik a terhességi-gyermekágyi segély folyósításához szükséges biztosítási idővel. Egyéb jogosultsági feltételek: A pénzbeli ellátás méltányosságon alapuló engedélyezése során figyelembe kell venni a kérelmező egyéb körülményeit is, pl. azt, hogy az anyagi, jövedelmi viszonyai indokolttá teszik-e az általános szabályoktól eltérő méltányosság gyakorlását. A méltányosságból megállapított ellátás újabb jogokat és kötelezettségeket nem keletkeztet, ezért ha pl. a biztosított részére a terhességi-gyermekágyi segély folyósítását engedélyezték, ez nem jelenti azt, hogy ez alapján gyermekgondozási díjat is kap. Mit kell csatolni a nyomtatványhoz illetve mit kell bemutatni az ügyfélszolgálaton? Adatlap A kérelemnek tartalmaznia kell: o a közös háztartásban lakók számát; o a nyilatkozatot a kérelmező, és a vele együtt élők nettó jövedelmi helyzetéről. Összege: A Méltányosságból megállapítható TGYÁS folyósításának idejét és összegét az egészségbiztosító az általános szabályoktól eltérően is meghatározhatja, de a méltányosságból megállapított ellátás napi összege nem lehet magasabb a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér kétszerese harmincad részénél. Ha azonban a kérelmező (biztosított) szerződés szerinti, vagy tényleges jövedelme a minimálbért nem éri el, a szerződés szerinti/tényleges jövedelmet kell figyelembe venni. Hol igényelhető? (Akkor is, ha a munkahelyen működik társadalombiztosítási kifizetőhely) Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv Kormányablak Ügyintézési határidő: 30 nap (2014. január 1-től: 21 nap)

10 MÉLTÁNYOSSÁGI GYERMEKGONDOZÁSI DÍJ (GYED) (MÉLTÁNYOSSÁGI GYED) Ki jogosult rá: Az a biztosítottnak minősülő szülő, aki nem rendelkezik a GYED folyósításához szükséges biztosítási idővel Egyéb jogosultsági feltételek: A pénzbeli ellátás méltányosságon alapuló engedélyezése során figyelembe kell venni a kérelmező egyéb körülményeit is, pl. azt, hogy az anyagi, jövedelmi viszonyai indokolttá teszik-e az általános szabályoktól eltérő méltányosság gyakorlását. A méltányosságból megállapított ellátás újabb jogokat és kötelezettségeket nem keletkeztet, ezért ha pl. a biztosított részére a terhességi-gyermekágyi segély folyósítását engedélyezték, ez nem jelenti azt, hogy ez alapján gyermekgondozási díjat is kap. Mit kell csatolni a nyomtatványhoz illetve mit kell bemutatni az ügyfélszolgálaton? Adatlap A kérelemnek tartalmaznia kell: o a közös háztartásban lakók számát; o a nyilatkozatot a kérelmező, és a vele együtt élők nettó jövedelmi helyzetéről. Összege: A Méltányosságból megállapítható GYED folyósításának idejét és összegét az egészségbiztosító az általános szabályoktól eltérően is meghatározhatja, de a méltányosságból megállapított ellátás napi összege nem lehet magasabb a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér harmincad részénél. Ha azonban a kérelmező (biztosított) szerződés szerinti, vagy tényleges jövedelme a minimálbért nem éri el, a szerződés szerinti/tényleges jövedelmet kell figyelembe venni. Hol igényelhető? (Akkor is, ha a munkahelyen működik társadalombiztosítási kifizetőhely) Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv Kormányablak Ügyintézési határidő: 30 nap (2014. január 1-től: 21 nap)

11 MÉLTÁNYOSSÁGI TÁPPÉNZ Ki jogosult rá: Az a beteg, aki biztosítási jogviszonnyal rendelkezik, és a táppénz ellátásra való jogosultsághoz szükséges biztosítási idővel nem rendelkezik. Számára orvosi javaslatra engedélyezhető a méltányossági táppénz Egyéb jogosultsági feltételek: A pénzbeli ellátás méltányosságon alapuló engedélyezése során figyelembe kell venni a kérelmező egyéb körülményeit is, pl. azt, hogy az anyagi, jövedelmi viszonyai indokolttá teszik-e az általános szabályoktól eltérő méltányosság gyakorlását. Méltányosságból sem állapítható meg az ellátás annak, aki a jogszabály alapján valamely ellátásra jogosulttá vált vagy valamilyen más ellátásban részesül. Méltányossági táppénz folyósításának időtartama a munkaviszony fennállása alatt a biztosított számára megállapított táppénz folyósításának időtartama a méltányosságból engedélyezhető táppénz folyósítás időtartamával együtt sem haladhatja meg az egy évet. A méltányosságból engedélyezett táppénz folyósításának időtartama újabb ellátás megállapítására nem ad jogot. Mit kell csatolni a nyomtatványhoz illetve mit kell bemutatni az ügyfélszolgálaton? Adatlap A kérelemnek tartalmaznia kell: o a közös háztartásban lakók számát; o a nyilatkozatot a kérelmező, és a vele együtt élők nettó jövedelmi helyzetéről. A kérelemhez csatolni kell: o a keresőképtelenségről szóló orvosi igazolást; o a kezelőorvos javaslatát; o és a keresőképtelenség várható időtartamára vonatkozó orvosi szakvéleményt. Összege: A méltányosságból megállapítható táppénz folyósításának idejét és összegét az egészségbiztosító az általános szabályoktól eltérőn is meghatározhatja, de a méltányosságból megállapított táppénz összege nem lehet magasabb a táppénz napi maximalizált összegénél.

12 Hol igényelhető? (Akkor is, ha a munkahelyen működik társadalombiztosítási kifizetőhely) Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv Kormányablak Ügyintézési határidő: 30 nap (2014. január 1-től: 21 nap)

13 TAKARNET A TAKARNET rendszer a földhivatal online oldalán keresztül ingyenesen elérhető program. A szolgáltatások hozzáféréséhez ügyfélkapu regisztráció szükséges. A lekérdezett dokumentum letöltéséhez rendelt díjak kiegyenlítése kizárólag bankkártyás fizetéssel lehetséges. Ügyintézés menete: Földhivatal Online ikon (a weblap bal oldalán Főmenü felett található); Ügyfélkapus belépés; Földhivatal Online rendszer felületen elérhető: A) Személyes adatok módosítása (kizárólag az első belépés alkalmával kell megadni: személyes azonosító adatok, levelezési cím, számlázási cím); B) Hibabejelentések; - Itt tekintheti meg az ügyfél a korábbi bejelentéseit és olvashatja el az ezekre adott válaszokat. C) Felhasználói kézikönyv; - Részletes leírás található itt a Földhivatal Online rendszerének használatáról. D) Szolgáltatások indítása Ingatlan keresése: - Keresés helyrajzi szám alapján; - Keresés cím alapján. Lekérdezett dokumentumok: - A korábban már lekérdezett dokumentumokat díjmentesen újra le lehet tölteni, valamint a díjköteles lekérdezésekről készült Elektronikus Bizonylatok is érhetőek el a szolgáltatást követő naptól. A számítógépes földhivatali-nyilvántartási rendszerből díjazás ellenében jelenleg a következő szolgáltatások vehetők igénybe: o Tulajdoni lap I. rész tartalmazza a terület művelési ágát, nagyságát és aranykorona értékét - ingyenes; - havonta 20 letöltési lehetőség elérhető. o Elektronikus dokumentumként szolgáltatott nem hiteles tulajdoni lap Ft/ingatlan; - Az elektronikus formában szolgáltatott nem hiteles tulajdonilapmásolat, valamint az erről készített papír alapú másolat bizonyító erővel nem rendelkezik.

14 o Elektronikus dokumentumként szolgáltatott e-hiteles tulajdoni lap Ft/ingatlan; - Az elektronikus formában szolgáltatott hiteles másolatot a hosszú távú érvényesítés feltételeit biztosító minősített elektronikus aláírással van ellátva. Az ilyen módon hitelesített tulajdoni lap kizárólag elektronikus formában rendelkezik bizonyító erővel. o Elektronikus dokumentumként szolgáltatott térképmásolat Ft/ingatlan; - Az elektronikus formában szolgáltatott térképmásolat valamint az erről készített papír alapú másolat bizonyító erővel nem rendelkezik. Az ingatlan és a szükséges szolgáltatás kiválasztása után a rendszer átirányít az internetes fizetési felületre.(ez alól kivétel a tulajdoni lap első részének megtekintése, mivel ennek a típusú lekérdezésnek nincs anyagi vonzata. A kiválasztást követően a rendszer automatikusan megjeleníti az adatokat.) Ezen az oldalon a bankkártya adatait (bank neve, bankkártya típusa, kártyán szereplő név, kártyaszám, lejárati dátum, biztonsági kód) kell megadni a szolgáltatáshoz hozzárendelt díj kiegyenlítése érdekében. Ezt követően a honlap visszanavigál a webáruház felületére, ahol megjelenik az elérni kívánt nem hiteles tulajdoni lap, vagy térképmásolat.

Egészségügyi ellátás és betegjogok az Európai Gazdasági Térségben

Egészségügyi ellátás és betegjogok az Európai Gazdasági Térségben Egészségügyi ellátás és betegjogok az Európai Gazdasági Térségben 2014 Egészségügyi ellátás és betegjogok az Európai Gazdasági Térségben Bevezetés Az egészségügyi ellátást az Európai Unió polgárainak

Részletesebben

Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám):

Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám): E nyomtatvány pontos kitöltése az igény elbírálásához szükséges, és csak aláírással együtt érvényes. (Az ügyszámot is tartalmazó etikett helye) Igénybejelentő lap az 1997. évi LXXXI. törvény, a 2011. évi

Részletesebben

2. Hogyan történhet az egyéni vállalkozói tevékenység bejelentése? (Jelölje a -be írt X jellel az Ön által helyesnek ítélt választ) - igen X - nem

2. Hogyan történhet az egyéni vállalkozói tevékenység bejelentése? (Jelölje a -be írt X jellel az Ön által helyesnek ítélt választ) - igen X - nem G Y A K O R L A T I K É R D É S E K 1. Személyesen megjelenő ügyfelünk írásképtelen ezért szóban kívánja bejelenteni egyéni vállalkozói tevékenységét. Elfogadható-e a szóban tett bejelentés? X - igen -

Részletesebben

Családtámogatások TGYÁS, GYED

Családtámogatások TGYÁS, GYED Családtámogatások TGYÁS, GYED A gyermekvállalással együtt jár, hogy átmeneti időre az anya nem tudja a munkáját ellátni, ezért gondoskodni kell kieső jövedelme pótlásáról. Ennek érdekében az egészségbiztosítás

Részletesebben

Készült az Európai Unió Európai Integrációs Alapjának támogatásával. Bevándorlókról kézikönyv segítô szakembereknek

Készült az Európai Unió Európai Integrációs Alapjának támogatásával. Bevándorlókról kézikönyv segítô szakembereknek Készült az Európai Unió Európai Integrációs Alapjának támogatásával. Bevándorlókról kézikönyv segítô szakembereknek Írta: Mészáros Attila Lastofka János Soltis Lilla Bevándorlókról kézikönyv segítô szakembereknek

Részletesebben

A Munkaerőpiaci információk gyűjteménye a következő kérdésekre ad tömören választ (a további információkat tartalmazó forráshelyek megjelölésével):

A Munkaerőpiaci információk gyűjteménye a következő kérdésekre ad tömören választ (a további információkat tartalmazó forráshelyek megjelölésével): A munka világa A Magyarországról szóló információkat összefoglaló ország mappa jelen fejezetének célja, hogy összegyűjtse és röviden bemutassa azokat a főbb munkaerőpiaci, munkaügyi, munkajogi tudnivalókat,

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ÚTMUTATÓ AZ IGÉNYBEJELENTÉS TÁPPÉNZ, TERHESSÉGI-GYERMEKÁGYI SEGÉLY, GYERMEKGONDOZÁSI DÍJ, BALESETI TÁPPÉNZ IGÉNYLÉSÉHEZ ELNEVEZÉSŰ NYOMTATVÁNY KITÖLTÉSÉHEZ 2.1 verzió

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselőtestületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (t e r v e z e t) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet)

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...)

Részletesebben

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete

Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete. 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Nyírparasznya község Önkormányzatának Képviselő-Testülete 7/2008. (VIII. 8.) Önk. rendelete Az önkormányzat szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 7/2004. (III. 12.) Önk. számú rendelet

Részletesebben

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2006. (VI.28.) KT. RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYAIRÓL (Egységes szerkezetben a módosításra megalkotott 1/2007.(I.31.), 14/2007.(VI.27.),

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások

A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások A biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások Ki minősül biztosítottnak? Az, aki - munkaviszonyban (ideértve az országgyűlési képviselőt is), közalkalmazotti, illetőleg közszolgálati jogviszonyban, ügyészségi

Részletesebben

1. számú melléklet a 3 /2015. (II.27.) Önkormányzati rendelethez. KÉRELEM a települési ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:...

1. számú melléklet a 3 /2015. (II.27.) Önkormányzati rendelethez. KÉRELEM a települési ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:... 1. számú melléklet a 3 /2015. (II.27.) Önkormányzati rendelethez KÉRELEM a települési ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2.

Részletesebben

1. számú melléklet a 2/2015. (II.27.) Önkormányzati rendelethez. KÉRELEM a települési ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:...

1. számú melléklet a 2/2015. (II.27.) Önkormányzati rendelethez. KÉRELEM a települési ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:... 1. számú melléklet a 2/2015. (II.27.) Önkormányzati rendelethez KÉRELEM a települési ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2.

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai 2014 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)

Részletesebben

A magyarországi egészségügyi szolgáltatók a külföldről érkező személyeket az alábbi jogosultságigazolások alapján láthatják el.

A magyarországi egészségügyi szolgáltatók a külföldről érkező személyeket az alábbi jogosultságigazolások alapján láthatják el. TÁJÉKOZTATÓ A magyar egészségbiztosítás szolgáltatásainak nyújtására szerződött szolgáltatók számára az Európai Gazdasági Térség tagállamaiból, Svájcból valamint Magyarországgal egészségügyi ellátásra

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja, hatálya Egységes szerkezetbe foglalva: 2006.október 30. Pánd Község Önkormányzata 18./2005.(XI.29.) rendelete a 3/2006.(III.7.) rendelet a 10/2006.(X.16.)rendelet módosításaival, amely a helyi Szociális igazgatásról

Részletesebben

Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapításához

Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapításához Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapításához 1./ Kérelmező személyes adatai: Kérelmező neve:.. Születési neve: Születési hely:..születési idő:. Anyja neve:. Családi állapota. Kérelmező

Részletesebben

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.)

6/2007. (VIII.30.) 11/2006. (XI.09.) 5/2006. (VIII.10.) Parád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2007. (VIII.30.) valamint a 11/2006. (XI.09.) rendeletével módosított 5/2006. (VIII.10.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról (egységes szerkezetben

Részletesebben

CSALÁDI TÁMOGATÁSOK AZ EURÓPAI ÚNIÓ ORSZÁGAIBAN

CSALÁDI TÁMOGATÁSOK AZ EURÓPAI ÚNIÓ ORSZÁGAIBAN CSALÁDI TÁMOGATÁSOK AZ EURÓPAI ÚNIÓ ORSZÁGAIBAN Az EU országokban működő családtámogatási rendszerek rövid összefoglalóját tartalmazza a gyűjtemény, a www.euvonal.hu információi alapján. Az egyes országok

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 Halimba, Petőfi Sándor u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/223/2015. Tárgy: A szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 16/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 16/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. Magyarországon

Az Ön szociális biztonsági jogai. Magyarországon Az Ön szociális biztonsági jogai Magyarországon A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya Monostorpályi Község Önkormányzata 7/2006. (03.30.) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben