JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL 1

2 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete április 25-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Mátraterenye Községháza tanácskozó terme Mátraterenye, Kossuth út 178. Jelen vannak: Gecse László polgármester, Kürti Jánosné, Gyurcsák Tamás, Serfőző Péter képviselők. Állandó meghívott: Balogh Maja jegyző Csikós Árpád RNÖ elnöke Kertész Mónika pénzügyi főtanácsos Véghné Nádasdi Zsuzsanna jkv. vezető Véghné Dr. Szabó Judit háziorvos (6.napirend kapcsán) Végh József Víziközmű Társulat elnöke (7/9. napirend kapcsán) Gecse László polgármester: A képviselő-testület ülését megnyitja, megállapítja, hogy a testület határozatképes, mivel 4 fő jelen van. A polgármester javaslatot tesz a napirendre az alábbiak szerint : NAPIRENDI JAVASLAT 1.) Az önkormányzat évi költségvetési előirányzatának módosítása 2.) Az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtása, zárszámadása 3.) Az önkormányzat évi költségvetésének koncepciója 4.) Ivóvíz szolgáltatással kapcsolatos döntések meghozatala 5.) Az önkormányzat évi gyermekvédelmi beszámolója Előterjesztő: Balogh Maja jegyző 6.) Háziorvosi körzetmódosítással kapcsolatos döntések meghozatala 7.) Egyéb időszerű feladatok 7/1.) Víziközmű fejlesztési hozzájárulás megállapodás elfogadása 7/2.) Többcélú Társulás felülvizsgálatával kapcsolatos döntések meghozatala 7/3.) Beszámoló a szociális és gyermekjóléti alapellátásról Előterjesztő: Szociális Központ vezetője 2

3 7/4.) Mátraterenye 1036/3. hrsz-ú ingatlan elidegenítési ügye 7/5.) Térfigyelő kamererendszer kiépítési pályázat 7/6.) Hulladékgazdálkodási Társulási megállapodás módosítása 7/7.) Önkormányzati Közútkezelő Kft. szolgáltatása 7/8.) Helytörténeti kiállítással kapcsolatos döntés meghozatala 7/9.) Víziközmű Társulat hitelvisszafizetése 7/10.) Mátraterenye 682 hrsz-ú ingatlan bérleti jogviszonyának meghirdetése 7/11.) Bejelentések, tájékoztatások A képviselő-testület a napirendi javaslatot 4 igen szavazattal elfogadja. A polgármester indítványára az 1-2 napirendet összevontan tárgyalja a testület. 1.) Az önkormányzat évi költségvetési előirányzatának módosítása 2.) Az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtása, zárszámadása (Előterjesztés, rendelet-tervezet a jegyzőkönyv melléklete.) Serfőző Péter Gazdasági bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta valamennyi költségvetést érintő napirendet, ezeket elfogadásra javasolja. Kertész Mónika pénzügyi főtanácsos: Csak egy megjegyzést tesz, a könyvvizsgáló minden anyagot ellenőrzött, és a beszámolót hitelesítő záradékkal látta el. Ezt követően a polgármester szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet, azt a képviselőtestület 4 igen szavazattal elfogadja és az alábbi rendeletet alkotja: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/ ( IV. 29. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetésének módosításáról (A rendelet a 23/2012.(V.25.).KIM rendelet szerint a Nógrád Megyei Kormányhivatalhoz felterjesztve.) 3

4 A polgármester szavazásra teszi fel a zárszámadási rendelet-tervezetet, azt a képviselőtestület 4 igen szavazattal elfogadja és az alábbi rendeletet alkotja: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/ ( IV. 29. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetés végrehajtásáról (A rendelet a 23/2012.(V.25.).KIM rendelet szerint a Nógrád Megyei Kormányhivatalhoz felterjesztve.) 3.) Az önkormányzat évi költségvetésének koncepciója ( Előterjesztés és határozati javaslat a jegyzőkönyv melléklete.) Gecse László polgármester: Törvényi előírás, hogy a testület április 30-ig fogadja el a évre vonatkozó költségvetési koncepciót. Ugyan a jövő bizonytalan, hiszen azt se tudjuk, csak sejtjük, hogy mikor lesz szüksége újra hitelfelvételre az önkormányzatnak. Minden változik, de eleget téve a törvényi kötelezettségnek javasolja a beterjesztett határozati javaslat elfogadását. Kertész Mónika főtanácsos: Júniusig nem valószínű működési nehézség, most úgy tűnik, hogy addig talán nem lesz gond. De a második félév már sokkal bizonytalanabb. Továbbra is arra kéri a testületet, hogy csak a legszükségesebb kiadások tekintetében döntsenek és abban is csak úgy, hogy legyen rá fedezet. Kürti Jánosné képviselő: Az elhangzott kistérségi tartozás mértéke megdöbbentette. Nincs ennek ott felelőse? Csikós Árpád RNÖ elnöke: Az ő tudomása szerint a gondozók nem igazoltatták le a gondozottakkal a szükséges papírokat, és az adminisztráció hiányosságai miatt kellett visszafizetni a normatív támogatást a kistérségi szociális központnak. Balogh Maja jegyző: Olyan adminisztratív hiba történt, amit utólag nem lehet kijavítani, és normatíva vonzata van. Ebből is látszik, hogy egy ilyen feladat esetében is, ha nincs meg a megfelelő szakemberekből álló apparátus, a törvényi előírások betartása, és megfelelő 4

5 dokumentálása hiányos, annak milliós vonzata lehet. Akik az ehhez kapcsolódó döntéseket meghozták is felelősek, nem lehet csak az intézményvezetőt okolni. A képviselő-testület 4 igen szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza: 28/2013. (IV. 25.) számú Határozat Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetési koncepcióját - mint a költségvetés kidolgozásának alapját - az alábbiak szerint elfogadja: 1. A működési bevételek és kiadások felhalmozási bevétel felhasználása nélküli egyensúlyának megteremtésére tett intézkedések folytatása. A költségvetési terv összeállításánál alapvető szempont a pénzügyi egyensúly megteremtése. 2. Az önkormányzat hitelt likviditási hitel kivételével évben nem vesz fel. 3. Az intézmények működésének felülvizsgálata, működőképességének - a takarékossági szempontok figyelembevételével megőrzése. 4. A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok prioritását biztosítani kell. Önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételéből megteremthető. Az önként vállalt feladat kiadásainak finanszírozása a kötelező önkormányzati feladat ellátását nem veszélyeztetheti. 5. A helyi szociális rendeletben és egyéb rendeletekben meghatározott önkéntes önkormányzati juttatások felülvizsgálata. 6. A helyi társadalmi szervezetekkel való együttműködés és azok támogatása, melyek általában kulturális, polgári védelmi, sport területekre terjed ki. Kiemelt jelentőséggel bír azon szervezetek támogatása, melyek a kötelező önkormányzati feladatok ellátásában az önkormányzattal kötött megállapodás szerint részt vesznek. 7. A pályázati lehetőségek figyelemmel kisérése, és kihasználása. A költségvetésben jelentkező többletbevételből meg kell teremteni a pályázati önrészeket. 8. Az Önkormányzat forgalomképes ingatlanjainak felülvizsgálata, ingatlanok értékesítésének, hasznosításának vizsgálata, és megvalósítása. Ingatlanértékesítés bevételei csak beruházásra és felújításra fordítható, illetve a pályázatok önrészeinek biztosítására. 9. A felújításokra és felhalmozási kiadásokra tervezett összegek működési kiadásra nem csoportosíthatók át. 10. Beruházási és felújítási kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a a fedezetül szolgáló bevételek realizálását. 11. Az adókintlévőségek csökkentése érdekében tovább kell folytatni a következetes végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet. 12. A szolgáltatások bevételeinek felülvizsgálata. (szálláshelydíj, étkeztetés, bérleti díjak stb.) 13. Működési kiadások (foglalkoztatáspolitikai célokhoz igazodó személyi juttatások és kötelező valamint állami feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások, ezen túl az önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások) meghatározásakor a takarékos és hatékony gazdálkodás elvét érvényre kell juttatni. A költségek vonatkozásában a szükséges és reális fedezetet biztosítani kell a tervezés során. 5

6 14. A költségvetés előkészítésekor a jogszabályon, szerződésen, megállapodáson alapuló kiadások elsődlegességét biztosítani kell. A Képviselő-testület utasítja a Jegyzőt, hogy a költségvetési terv készítésekor a koncepcióban elfogadott döntéseket vegye figyelembe. Felelős: Gecse László polgármester Balogh Maja jegyző Határidő: évi költségvetés készítése 4.) Ivóvíz szolgáltatással kapcsolatos döntések meghozatala (Határozati javaslat a jegyzőkönyv melléklete.) Gecse László polgármester: A VÍZMŰ legutolsó tájékoztatása alapján a vagyon visszaadása Mátraterenye esetében úgy néz ki, hogy Homokterenye település vízhálózatának 70%-a, míg Nádújfalu esetében 30%-a közös tulajdonban maradna, amivel mi nem értünk egyet. Ha arról beszélünk, hogy visszakapjuk az annak idején beapportált vagyont, akkor azt teljes egészében vissza kell, hogy adja a VÍZMŰ. Az olcsóbb víz miatt próbálkoztunk tárgyalni a Heves Vízzel is, de ott a kiválás lehetetlensége miatt már nem foglalkoznak velünk. Balogh Maja jegyző: Az előzmény annyi, hogy öt polgármester tárgyalt a kiválásról és másik üzemeltetőről. Az ÉRV azt nyilatkozta, hogy 100 Ft-tal olcsóbban adja a vizet, ha találnak jogi megoldást a kiválásra. A Hevesvíz esetében az önkormányzat részvényt is vásárolt, így, mint tulajdonos elkerülhette volna a közbeszerzést, de a kiválást megoldhatatlannak találták jogi szempontból, ezért ez a lehetőség megszűnt. Újra az ÉRV-vel tárgyalnak az önkormányzatok Szuha, Mátramindszent, Dorogháza, Mátranovák és Mátraterenye ezért most több döntést is meg kell hozni, mind az öt önkormányzatnak, a beterjesztett javaslatoknak megfelelően. 8 hónapos határidővel fel kell mondani az üzemeltetési szerződést. Továbbá a polgármesterek kérik a Vízmű Kft-t, hogy következő közgyűlésén vegyék fel napirendre az önkormányzatok üzemeltető váltásáról szóló előterjesztést. A harmadik döntés pedig a vízmű-vagyonelemek teljes átadására vonatkozó érdekek képviseletére - Szuha gesztorságával - jogi képviselet biztosítására irányul. Csikós Árpád RNÖ elnöke: Ha több éve nem engednek kiválni a Vízmű Kft-ből, most miért tennék? Az is lehet, hogy a bevitt vagyon egy része a Kft tulajdona, akkor még drágább is lehet a víz, nemhogy olcsóbb. Úgy tudja, hogy az egységes vízár felé tart a kormány. 6

7 Gecse László polgármester: Az új víziközmű törvény biztosít lehetőséget a kilépésre. Elméletben most ugyanazon tulajdonviszonyok mellet, csak üzemeltető váltásról lesz szó. Továbbra is tagok maradunk a Kft-ben A teljesen egységes vízár országos vonatkozásban kivitelezhetetlen, de szolgáltatónkénti összhangba hozás is javíthat a helyzeten. A képviselő-testület 4 igen szavazattal a javaslatot elfogadja, és a következő határozatot hozza: 29/2013. (IV. 25.) számú Határozat Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a 11/2013. (I.31.) számú határozatában az önkormányzat és a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft-vel fennálló üzemeltetési jogviszony tárgyában - már kimondott döntését megerősíti az alábbiak szerint: Az ellátásért felelős önkormányzat a tényleges üzemeltetési jogviszonyt(üzemeltetési szerződést) a víziközmű-szolgáltatásról szóló CCIX. törvényben foglalt általános szabályokra tekintettel év végére szólóan 8 hónapos határidő figyelembe vételével felmondja. Az üzemeltetési jogviszony év végével történő felmondása okafogyottá válik, amennyiben az üzemeltetési jogviszony legkésőbb június 30. napjával történő felbontására április 30ig történő jóváhagyással, közös megegyezéssel kerül sor az érintett felek között. Határidő: azonnal és április 30., december 31. Felelős: Gecse László polgármester A képviselő-testület 4 igen szavazattal a javaslatot elfogadja, és a következő határozatot hozza: 30/2013. (IV. 25.) számú Határozat Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a település polgármestere Mátranovák, Mátramindszent, Szuha és Dorogháza települések polgármesterével együtt írásban kezdeményezzék a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft áprilisi közgyűlését megelőzően az alábbi napirendi pont felvételét a közgyűlésen történő megtárgyalásra: Mátranovák, Mátraterenye, Mátramindszent, Szuha és Dorogháza településen víziközműszolgáltatási üzemeltetési jogviszonyának legkésőbb 2013.június 30-ig történő közös megegyezéssel történő felbontása, jóváhagyása. Határidő: április 25. Felelős: Gecse László polgármester A képviselő-testület 4 igen szavazattal a javaslatot elfogadja, és a következő határozatot hozza: 31/2013. (IV. 25.) számú Határozat Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Megállapodás a víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény szerinti (ivóvíz-szolgáltatási) víziközművek önkormányzatok tulajdonába történő átszállásáról tárgyú dokumentum 2. 7

8 számú mellékletében foglalt Kizárólagosan egy önkormányzat kizárólagos tulajdonába kerülő víziközmű-vagyonelemek és a Salgótarján és Környéke Önkormányzatainak Vízmű Tulajdonközössége közös tulajdonába kerülő víziközmű- vagyonelemek kimutatását. A képviselő-testület a kimutatásban foglaltakat - különös tekintettel a tulajdonközösség közös tulajdonába kerülő víziközmű vagyonelemek Mátraterenye önkormányzat közigazgatási területét érintő tételeire - nem fogadja el. A vagyonelemek önkormányzati tulajdonba adását érintő sikertelen egyeztetési eljárásokra tekintettel a képviselő-testület egyetért azzal, hogy az átszálló önkormányzati tulajdon körének, tételeinek felülvizsgálata tárgyában jogorvoslati eljárás induljon az illetékes bíróságnál. A képviselő-testület a peres eljárás megindításával kapcsolatos gesztori feladatokkal megbízza Szuha község polgármesterét, egyben felhatalmazza Szuha község polgármesterét, hogy az önkormányzat jogi képviseletével ügyvédet bízzon meg. Határidő: azonnal és folyamatos Felelős: Gecse László polgármester és gesztor önkormányzat polgármestere 5.) Az önkormányzat évi gyermekvédelmi beszámolója Előterjesztő: Balogh Maja jegyző (Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) Balogh Maja jegyző: Meghívtuk a mai ülésre a családgondozót is e napirend kapcsán, sajnos nem jött el. Minden évben be kell számolnia az önkormányzatnak saját gyermekvédelmi tevékenységéről. A múlt évben a Gyámhivatal jónak értékelte az önkormányzat törekvéseit az önként vállalható programok tekintetében. Az önkormányzat (jegyző) hatósági feladatai ebben az évben csökkentek, erre való tekintettel a beszámoló szempontjai is módosultak. A képviselő-testület 4 igen szavazattal a javaslatot elfogadja, és a következő határozatot hozza: 32/2013. (IV. 25.) számú Határozat Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv a szerinti feladatoknak eleget téve megtárgyalta és elfogadja az önkormányzat évi feladatellátásáról szóló értékelést. A képviselő-testület értékelését meg kell küldeni a Nógrád megyei Kormányhivatal Szociálisés Gyámhivatalnak. Határidő: május 31. Felelős: Gecse László polgármester 8

9 6.) Háziorvosi körzetmódosítással kapcsolatos döntések meghozatala (Előterjesztés, határozati javaslat a jegyzőkönyv melléklete.) Gecse László polgármester: Közigazgatási területen belül egységes lehet a háziorvosi és a védőnői körzet. Mátranovák lemondott a Jánosaknai körről és a hozzátartozó finanszírozásról. Ha a testület ma dönt a kiküldött rendelet-tervezet és határozati javaslat elfogadásáról Mátraterenye egy orvosi körhöz tartozik. Korábbi üléseken már megvitattuk az előnyeit és a ránkháruló feladatokat is. Hozzászólások: Véghné dr. Szabó Judit háziorvos hozzászólása a jegyzőkönyvhöz csatolva. Gecse László polgármester: A betegek beszállítását heti 1-2 alkalommal az önkormányzat buszával vállalja az önkormányzat. Ami az alkalmazotti létszámot illeti, várjuk meg a finanszírozást, amit teljes egészsében megkap az egészségügy. A számok függvényében kerülhet döntéshelyzetbe a testület. Balogh Maja jegyző: A többletfeladatot némiképp ellensúlyozná, ha egy helyen kellene rendelni, mert hosszabb távon sokkal több a rezsi -és eszközköltség két rendelő esetében. Egy rendelő bezárása súlyos poltikai döntés. De mivel több száz ember körzetbe vonásáról beszélünk, ezért meg kell nézni, hogy lehet gazdálkodi a megváltozott körülmények között. Kürti Jánosné képviselő: Sokszor volt napirenden a költségek csökkentésének kérdése. Előbb-utóbb bármilyen nehéz döntés is, ennek vagy a következő testületnek meg kell majd hoznia a nádújfalusi rendelő bezárásáról szóló döntést. Azért lett felújítva, korszerűsítve a legnagyobb homokterenyei rendelő, hogy minden igényt kielégítve álljon a lakosság rendelkezésére. A képviselő-testület 4 igen szavazattal a javaslatot elfogadja, és a következő határozatot hozza: 33/ (IV. 25.) számú Határozat 9

10 Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyről szóló évi CLIV. tv (2) bekezdésében, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló évi II. törvény 2.. (2) bekezdésében foglaltak alapján megtárgyalta és jóváhagyja a háziorvosi körzethatár módosításáról szóló Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testületével kötött megállapodást. A megállapodás a határozat melléklete. A körzethatár módosítást be kell jelenteni a Nógrád megyei Egészségbiztosítási Pénztárnál az ellátási szerződések módosítása céljából. Határidő: azonnal és május 5. Felelős: Gecse László polgármester A polgármester eztkövetően szavazásra teszi fel a zárszámadási rendelet-tervezetet, azt a képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadja és az alábbi rendeletet alkotja: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 10/ ( IV. 29. ) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról (A rendelet a 23/2012.(V.25.).KIM rendelet szerint a Nógrád Megyei Kormányhivatalhoz felterjesztve.) 7.)Egyéb időszerű feladatok 7/1.) Víziközmű fejlesztési hozzájárulás megállapodás elfogadása ( Előterjesztés és határozati javaslat a jegyzőkönyv melléklete ) A képviselő-testület 4 igen szavazattal vita mellőzésével -a javaslatot elfogadja, és a következő határozatot hozza: 34/ (IV. 25.) számú Határozat Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a víziközmű szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény ) bekezdése szerinti hozzájárulás mértékéről szóló kötött megállapodást jóváhagyja, elfogadja. egyszeri víziközmű fejlesztési ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt.-vel A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodást aláírására. Határidő: azonnal Felelős : Gecse László polgármester 10

11 7/2.) Többcélú Társulás felülvizsgálatával kapcsolatos döntések meghozatala ( Határozati javaslat a jegyzőkönyv melléklete.) Gecse László polgármester: Az óvodai társulás újragondolásával, kilépve a mostani Bátonyterenyei Többcélú Kistérségi Társulás keretéből, Mátranovákkal és Nemtivel szeretnénk egy új óvodai társulást létrehozni úgy, hogy Mátranovák lenne a gesztor önkormányzat. Kertész Mónika pénzügyi főtanácsos: Ehhez arra lenne szükség, hogy a társulásban is ezt erősítsék a társulni szándékozó önkormányzatok és a Társulás is pozitívan álljon ehhez a kérdéshez. Nem elhanyagolható továbbá épp néhány napirenddel korábban tárgyalta a testület a normatívákkal történő precíz munka szükségességét, hiszen komoly több milliós vonzata is lehet, ha hibázik a gazdasági ügyintéző hogy erre egy külön, szakmailag alkalmas pénzügyes alkalmazottal is kalkulálni kell. Nagyon sok, szerteágazó és felelősségteljes munka van egy ilyen társulás pénzügyeivel, gazdálkodásával. Ha a kiválást addig a társulás elfogadná, elvileg június 30-ig megoldható lenne az új óvoda társulás, de ahhoz mindhárom település ugyanazon döntésének és szándékának kellene a Kincstárhoz bekerülni, hogy bejegyezzék. Balogh Maja jegyző: Június 30-ig van felülvizsgálat ebben a témában, úgyhogy ha mindenki egyet akar, akkor kivitelezhető. Alapítási, jogi, pénzügyi feltételeknek kell teljesülniük. A szociális társulás esetében még teljesen átláthatatlan a rendszer, pályázatok vannak folyamatban, dolgozó, aki ezeket koordinálja és leadminisztrálja már nincs. Megbíztak egy ügyvédet, hogy a masszából készítsen egy előterjesztést és bogozza ki, hogy hol tartunk a pályázatokkal, költségvetéssel. Mivel egyre kevesebb a pénz, ezért célszerű a társulás, de ahhoz, hogy az rendben menjen indokolt a plussz létszám. A javaslat több verziót is tartalmaz, de az időpontok közül mégis a legkorábbi, vagyis az A változat elfogadása lenne a célszerű. Mátranovák ezt a javaslatot már elfogadta. A képviselő-testület 4 igen szavazattal a javaslatot elfogadja, és a következő határozatot hozza: 11

12 35/ (IV. 25.) számú Határozat 1.) Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvizsgálta az óvodai alapellátás biztosításának lehetőségeit és az előkészítettségi kockázatot is mérlegelve, valamint a Bátonyterenyei Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Elnökének április 16-i javaslatában foglaltakat is figyelembevéve az alábbi döntést hozza: A Képviselő-testület a korábbi, 21/2013. (II.14.) számú határozatának 1. pontjában foglaltakat megerősíti, az óvodai alapellátást július 1. napjától nem kívánja a Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása intézményrendszerében, illetve annak felülvizsgált intézményrendszerében működtetni. 2.) A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az óvodai alapellátás megszervezésével, további működtetésével kapcsolatos feladatokat azonnal kezdje meg és készítse elő. 3.) A képviselő-testület a tárgyban július 9-én kötött Közoktatási megállapodást július 1. napjával felmondja. 4.) A képviselő-testület felkéri a Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Elnökét, hogy a határozatban foglalt intézkedést és az átvételt segítse elő. Határidő: értelemszerűen Felelős: Gecse László polgármester 7/3.) Beszámoló a szociális és gyermekjóléti alapellátásról Előterjesztő: Szociális Központ vezetője (Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) A képviselő-testület 4 igen szavazattal vita mellőzésével -a beszámolót elfogadja, és a következő határozatot hozza: 36/2013. (IV. 25.) számú Határozat Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bátonyterenye Kistérség Szociális Központ szociális alapszolgáltatásokról- és gyermekjóléti szolgáltatásról-, valamint az önkormányzat étkeztetésről nyújtott évi beszámolóját megtárgyalta és elfogadja. 7/4.) Mátraterenye 1036/3. hrsz-ú ingatlan elidegenítési ügye ( Kapcsolódó dokumentumok a jegyzőkönyvhöz csatolva: - Nógrád Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztály NO-B/05/249-7/2013. sz. javaslata, - megbízott ügyvéd április 22-én kelt véleménye, 12

13 - ingatlantulajdonos 2013.április 24-én érkezett beadványa ) Gecse László polgármester: A 1036/3.hrsz-ú ingatlan elidegenítésével kapcsolatban a korábbi testületi ülésen is tárgyalt már a testület. Azóta a felkért ügyvéd áttekintette az adásvétellel kapcsolatos dokumentumokat, testületi döntéseket, a peres eljárás iratait. Véleményét kiadtuk a képviselőknek. A polgármester továbbra is fenntartja azon javaslatát, hogy a testület, - addig amíg a vevő nagyobb befektetést nem eszközöl a területen - vásárolja vissza, és addig ne is foglalkozzon a testület egy újabb elidegenítéssel, amíg ez a helyzet meg nem oldódik, a per le nem zárul. Az árok-és áteresz rendezésére jó esélyt lát a KPM közreműködésével, akik hajlanak arra, hogy ezek a vízelvezetők visszakerüljenek az eredeti másik oldalra. Gyurcsák Tamás képviselő: Mérlegelve a helyzetet és a felperesek elszántságát, az ő véleménye is az, hogy jobb a békesség. Annak ellenére, hogy teljesen szabályszerű adásvétel történt, egyetért a polgármesterrel, vásárolja vissza a testület az ingatlant. Balogh Maja jegyző: A felperes kérése az ingatlan eredeti építési övezeti besorolásának visszaállítása ami közterület volt -, nem lehetséges, csak egy rendezési terv felülvizsgálat alkalmával. Az ügyvédi kontroll megvolt, de még hiányzik a vízügyi szakember nyilatkozata az ingatlanról, ami célszerű lett volna. Megállapításra került, hogy nem volt jogszabálysértő az ingatlan eladásához kapcsolódó eljárás. Ha most a polgármester javaslatának megfelelően a visszavásárlás mellett dönt a testület, akkor a jelenlegi övezeti besorolása megmarad a területnek, legalábbis egy következő rendezési terv módosításig. Illetve a javaslat szerint nem adja el a testület a tárgyi ingatlant addig, amíg jogerős bírósági döntés nem születik a területtel kapcsolatban. A vételár visszafizetése külön megállapodás alapján történhet a vevővel. A polgármester összefoglalja a vitában elhangzottakat és az abban elhangzott javaslatok alapján megfogalmazott határozati javaslatot szavazásra teszi fel, azt a képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadja, és a következő határozatot hozza: 37/ (IV. 25.) számú Határozat Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testüle a Nógrád Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztály NO-B/05/249-7/201. számú,

14 március 21-én kelt és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXI. törvény 133. (2) bekezdésében foglalt jogkörében tett javaslatára megvizsgálta a mátraterenyei 1036/3 hrsz-ú elidegenítésének ügyét. A képviselő-testület a felülvizsgálati eljárásban beszerezte a tárgyi ingatlan birtokháborítási perében az önkormányzat jogi képviseletével megbízott ügyvéd véleményét, az ingatlan jelenlegi tulajdonosának álláspontját, kezdeményezte az illetékes állami közútkezelőnél a tárgyi ingatlan árok- és áteresz rendezését, lehetőség szerint az eredeti állapot helyreállítását. A képviselő-testület az 1036/3 hrsz-u ingatlan vonatkozásában a hatályos településrendezési tervben foglalt kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület funkciót fenntartja, ugyanakkor az ingatlan elidegenítését panaszolók által előadott érdeksérelem feloldására, valamint az ingatlan tulajdonos kérését mérlegelve az ingatlant visszavásárolja jelenlegi tulajdonosától, s azt önkormányzati tulajdonban tartja a folyamatban levő peres eljárás jogerős lezárásáig. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlan visszavásárlásának feltételeiről a tulajdonossal megállapodjon, s a szükséges szerződést megkösse. Határidő: azonnal és folyamatos Felelős: polgármester 7/5.) Térfigyelő kamerarendszer kiépítési pályázat (Előterjesztés, határozati javaslat a jegyzőkönyv melléklete.) Gecse László polgármester: Lehetőség van pályázati úton egy közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés megvalósítására. Első ütemben 5 db kamera kerülne elhelyezésre, 2 db Nádújfaluban, 2 db Homokterenyén és 1 db Jánosaknán. Régóta tervezett fejlesztésről van szó, falugyűléseken is kérte a lakosság, most van rá lehetőség, javasolja a pályázat benyújtását. A képviselő-testület 4 igen szavazattal vita mellőzésével -a javaslatot elfogadja, és a következő határozatot hozza: 38/ (IV. 25.) számú Határozat 14

15 Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 8/2013. (II.29.) BM rendelet 8 -a alapján kamerás térfigyelő rendszer kiépítésére Mátraterenye községben. A pályázat célja: kamerás térfigyelő rendszer kiépítése Mátraterenye település közbiztonságának növelése érdekében A fejlesztés megvalósításának helye: Mátraterenye község belterülete A fejlesztés tárgya: 5 db térfigyelő kamera felszerelése a község belterületén a hozzá kapcsolódó műszaki tartalommal A fejlesztés forrásigénye: Ft Igényelt támogatás: Ft Saját forrás: Ft A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. Határidő: azonnal Felelős: Gecse László 7/6.) Hulladékgazdálkodási Társulási megállapodás módosítása (Előterjesztés, határozati javaslat a jegyzőkönyv melléklete.) Balogh Maja jegyző: a társulási megállapodás módosítására a jogszabályi megfelelés miatt kerül sor, a június 30-ig elvégzendő felülvizsgálatnak tesznek eleget az önkormányzatok. A határozati javaslat 2. pontjába foglalt átruházott hatáskör sem új keletű, korábban már döntöttek a testületek e tárgyban. A képviselő-testület 4 igen szavazattal vita mellőzésével -a javaslatot elfogadja, és a következő határozatot hozza: 39/ (IV. 25.) számú Határozata 1. Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kelet Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának 3. számú módosítását az 1. melléklet szerint jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Gecse László polgármester 2. A Képviselő-testület a törvényi kereteket figyelembe véve a települési szilárd hulladékgazdálkodási önkormányzati hatáskörök közül a Társulásra ruházza át a társulási cél megvalósítása érdekében az alábbi hatásköreit: d.) az ingatlantulajdonos által a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben gyűjtött települési hulladék ingatlantulajdonostól történő átvétele és elszállítása-ideértve a háztartásban képződő biohulladék, a vegyes hulladék, illetve az elkülönítetten gyűjtött hulladék elszállítását, 15

16 e.) a lomtalanítás körébe tartozó nagydarabos hulladék ingatlantulajdonostól történő átvétele és elszállítása, f.) a közszolgáltató által üzemeltetett hulladékgyűjtő ponton, hulladékgyűjtő udvaron vagy átvételi helyen átvett hulladék elszállítása, g.) a közterületen elhagyott hulladék összeszedése, elszállítása, kezelése, h.) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelése, i.) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmény fenntartása, ideértve a Projekt keretében megvalósuló valamennyi létesítményt is, j.) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésére a jogszabályoknak megfelelő közszolgáltató kiválasztásának/kijelölésének joga, k.) a kiválasztott/kijelölt közszolgáltatóval a jogszabályok rendelkezéseinek megfelelő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötése a Tagönkormányzatok javára. A fenti feladat-és hatáskörök átruházása nem érinti a tagönkormányzatok január 1-ig fennálló, hatályos közszolgáltatói szerződéseit, feladatellátási kötelezettségét. A Társulás az átruházott hatásköröket más szervre nem ruházhatja át. Határidő: a törzskönyvi bejegyzés napja Felelős: Gecse László polgármester 7/7.) Önkormányzati Közútkezelő Kft. szolgáltatása Balogh Maja jegyző: Mátraterenye korábban már volt tagja ennek a Kft-nek, de több éve megszüntette a tagságot, mivel nem tudta finanszírozni a szolgáltatást. Szakmai feladatok ellátására volt hivatott a közútkezelés és környezetvédelem kapcsán, de most megszűnés előtt áll a kft, mivel az önkormányzatok nem tudják fizetni a megállapított hozzájárulást. Nem nagyon érti a megkeresést, mivel jelenleg nem vagyunk tagok, tudomása szerint nem is szándékozik újra belépni az önkormányzat. A környezetvédelmi feladatokra van élő megállapodásunk az Öcopartner Kft-vel, ez is felülvizsgálandó. Most arról kell nyilatkozni, hogy kéri vagy nem kéri a testület a Közútkezelő Kft. szolgáltatásait. A képviselő-testület határozat mellőzésével - 4 nem szavazattal nem támogatja a Közútkezelő Kft-vel történő megállapodás megkötését. 7/8.) Helytörténeti kiállítással kapcsolatos döntés meghozatala Gecse László polgármester: Tekintettel arra, hogy komoly nyomás van Nádújfalu településrészről a régóta tervezett helytörténeti kiállítás megvalósítására, javasolja a szervezők által kért támogatás megadását. Balogh Maja jegyző: Eddig azért volt elnapolva a döntés, mert várjuk a jogszabály megjelenését a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 16

17 feltételrendszerére. önkormányzat a korábbi ÖNHIKI helyett. Abból ugyanis kiderülhet, hogy milyen összegű forrást kaphat az A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett vita mellőzésével - a következő határozatot hozza: 40/ (IV. 25.) számú Határozat Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ismételten megtárgyalta a Nádújfalu településrészi helytörténeti kiállítás támogatásának ügyét, és a következő határozatot hozza: A képviselő-testület a kiállítás megszervezéséhez szükséges Ft önkormányzati támogatást biztosítja, felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatás kifizetésének, átadásának részleteiről megállapodjon a kiállítást szervező bizottsággal. Határidő: azonnal Felelős: Gecse László polgármester 7/9.) Víziközmű Társulat hitelvisszafizetése Gecse László polgármester: Tudomásunk van róla, hogy még közel 100 olyan szerződés van, amire 0 Ft-ot, vagy csak egy bizonyos összeget fizettek be lakók LTP hozzájárulás címen. Ennek kapcsán van jelen a Víziközmű Társulat elnöke. Végh József Mátranovák és Mátraterenye települések Víziközmű Társulatának elnöke: 98 főt adott át a társulat behajtásra a jegyzőnek Mátraterenyén, de ezek között van olyan, aki elhúnyt, van aki elköltözött. Ha a társulat megszünteti ezeket a szerződéseket, a meglévő pénzeket pedig beforgatná a hitelbe, szerinte akkor szeptemberre kiderülhetne, hogy mennyivel tartozunk még a bank felé. Kertész Mónika pénzügyi főtanácsos: Kétségbeejtő, hogy a futamidő vége előtt még mindig nem tudjuk hol tart a Társulat a hitel visszafizetésével. A múlt év végi konszolidáció kapcsán, ahogyan most látható nem a teljes összegről kaptak az önkormányzatok adatot, ami komolyan megnehezítheti az ezévi gazdálkodást, különös tekintettel a hitelfelvételi korlátra. Feltétlenül le kell ülni, és szembesíteni kell a pénzintézeteket is egymással: OTP-t a K&H Bankkal, mert 17

18 teljesen más számadatokat mondanak. A két önkormányzat, a Társulat és a két bank képviselőinek egyeztető megbeszélést kezdeményezi, lehetőleg május elején Budapesten. Balogh Maja jegyző: A Társulat elnökének már tudnia kell, hogy a testület elé különösen pénzügyekkel kapcsolatos napirendnél - minden fillérről pontos elszámolást tartalmazó írásos előterjesztés kell. Csak akkor kerülhet döntéshelyzetbe a testület. Elő kell készíteni, pontos számadatokat kell ismerni, lehetőleg az egyeztetést követően. Akkor tárgyalhatja majd a testület a kérdést, addig nincs miről beszélni. A polgármester az elhangzottak alapján javasolja a téma elnapolását, ezzel a képviselő testület 4 igen szavazattal egyetért. 7/10.) Mátraterenye 682 hrsz-ú ingatlan bérleti jogviszonyának meghirdetése Gecse László polgármester: A Mátraterenye, Kossuth út 207. szám alatti 685 hrsz-ú önkormányzati ingatlan bérletére van érdeklődő. A Vagyonrendeletünk alapján meg kell hirdetni, versenyeztetni a bérleti jogviszony útján történő hasznosítást. 30 eft/hó bérleti díj + rezsi költséggel és határozatlan időre javasolja a pályázatot kiírni. Mivel a bevételek növelésére nagy szüksége van az önkormányzatnak javasolja a testületnek, hogy fogadja el, és hirdesse meg a bérleti jogviszony útján történő hasznosítást. A képviselő-testület 4 igen szavazattal vita mellőzésével - a következő határozatot hozza: 41/ (IV. 25.) számú Határozat Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mátraterenye, Kossuth út 207. szám alatti 685 hrsz-ú ingatlanát bérleti jogviszony útján történő hasznosításra meghirdeti a 7/2012. (V.2.) önkormányzati rendelet (VR) 8. (1) bekezdésében, illetve a 4/1. számú mellékletében foglaltak alapján. A hasznosítás minimális ellenértéke 30 eft/hó bérleti díj. A versenyeztetés eljárási szabályait a VR 4/1 számú melléklete szabályozza. Határidő: azonnal Felelős: Gecse László polgármester 7/11.) Bejelentések, tájékoztatások 18

19 Gyurcsák Tamás képviselő: A Mátraterenye Gyermekekért Alapítvány korábbi és jelenlegi tagjai részére szeretnének elismerést átadni, ehhez kérne az alapítvány képviselője egy kis anyagi támogatást az önkormányzattól. Gecse László polgármester: Képviselő úr nyilván nem tudja, de az alapítvány számláján jelentős összeg van, amiből nem okozhat gondot pár ezer forint ilyen célra történő felhasználása. Gyurcsák Tamás képviselő: Valóban erről nem tájékoztattá, így okafogyottá vált a bejelentése, ha saját erőből is megoldható. Csikós Árpád RNÖ elnöke: Ha így az ülés végén a kéréseké a szerep, csak az a kérdése, hogy esetleg visszatérhet-e még a testület a RNÖ korábbi programfinanszírozással kapcsolatos anyagi támogatás kérelmére. El lettek utasítva, pedig 5 éve nem kaptak egy fillért sem helyi önkormányattól, ami után elgondolkodtató, hogy akkor milyen együttműködésről beszélhetünk a két önkormányzat esetében? Gecse László polgármester: Természetesen vissza lehet térni minden korábban elutasított támogatási kérelemre. Tanácsos úr az utóbbi időben nem vett részt a testületi üléseken, ezért talán nincs meg minden információja e döntések hátteréről. Mivel a múlt évben nagyon nehéz helyzetben volt az önkormányzat, ezért idén nem szeretnénk, ha ez megismétlődne. Minden kiadásnál meg kell keresni, hogy miből fogjuk azt megfinanszírozni. Egyszerűen nem halmozhatunk fel tartozást, adósságot részben a hitelfelvételi korlát, részben a még mindig nem ismert ÖNHIKI-t helyettesítő pályázat miatt. Nem tudjuk ugyanis, hogy jogosultak leszünk-e ilyen támogatásra és, ha igen milyen összeg erejéig. Mindenképpen törekszünk a jó együttműködésre, mind a nemzetiségi önkormányzattal, mind a civil szervezetekkel, egyesületekkel. Sajnos azonban anyagi kereteink szűkösek, ezért csak nagyon indokolt esetben és a forrás megteremtésével tudunk segítséget nyújtani. Más napirend, hozzászólás nem lévén a polgármester a testület ülését órakor bezárja. K.m.f. 19

20 Gecse László polgármester Balogh Maja jegyző 20

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I.

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 6/2009. (I. 28.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/187-2/2005. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. február 10-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Dr. Balázs Árpád polgármester Csorba Ottó, Gömbös Katalin,

Részletesebben

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25.

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1. Bajusz Istvánné polgármester 1-2. Buczi Zoltán képviselő 1-3. Kissné Pusztai Ibolya

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről.

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 9. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6. számú jegyzőkönyv. 2011. április 15. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6. számú jegyzőkönyv. 2011. április 15. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6. számú jegyzőkönyv 2011. április 15. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 68/2011./IV.15./kt.határozat: - 2011.április 15-i nyílt ülés napirendjének elfogadása 69/2011./IV.15./kt.

Részletesebben

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március 2013. december 5-i képviselő-testületi ülés határozatai Tököl Város Képviselő-testülete, hozzájárul ahhoz, hogy a Türr István Képző és Kutató Intézet (1054

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 9/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 20-án 11.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta.

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. december 15-én 14.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 18.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 14 /2014. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről Az ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. december 17-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának háromnegyed éves beszámolója. (Tájékoztató az önkormányzat 2013. I-IX. havi gazdálkodásáról, likviditási helyzetéről) 2. A Rendelőintézet

Részletesebben

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 13/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. december 21 napján (szerdán) 13 00 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. március 25-én 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Kóka Község Önkormányzat Képviselő testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2013. június 26-án, 16 órai kezdettel

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet

259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 2-39/2010/JT 259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Napirendi pontok tárgyalása

Napirendi pontok tárgyalása Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2012. november 30-án (pénteken) 17,00 órakor megtartott közmeghallgatásról. Az ülés helye: Soós Imre Kulturális

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-4/2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.4.) önkormányzati határozata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. február 9-én 8,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. december 17-i ülésére

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Június 24-én megtartott nyílt testületi üléséről Tárgy: Hat. Rend. száma: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. október 17-én Sóshartyán Község Önkormányzatának hivatali helyiségében Sóshartyán és Magyargéc Község Önkormányzatai -testületének együttes ülésén. Jelen vannak: Sóshartyán Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. március 3-án, 9 órai kezdettel a Városháza dísztermében megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. március 3-án, 9 órai kezdettel a Városháza dísztermében megtartott üléséről. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE III70.105/2005. JEGYZŐKÖNYV Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. március 3án, 9 órai kezdettel a Városháza dísztermében megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

117-122, 135-159/2011. sz. határozat 13-14/2011. sz. rendelet

117-122, 135-159/2011. sz. határozat 13-14/2011. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-8/2011/JT. 117-122, 135-159/2011. sz. határozat 13-14/2011. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben