JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL 1

2 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete április 25-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Mátraterenye Községháza tanácskozó terme Mátraterenye, Kossuth út 178. Jelen vannak: Gecse László polgármester, Kürti Jánosné, Gyurcsák Tamás, Serfőző Péter képviselők. Állandó meghívott: Balogh Maja jegyző Csikós Árpád RNÖ elnöke Kertész Mónika pénzügyi főtanácsos Véghné Nádasdi Zsuzsanna jkv. vezető Véghné Dr. Szabó Judit háziorvos (6.napirend kapcsán) Végh József Víziközmű Társulat elnöke (7/9. napirend kapcsán) Gecse László polgármester: A képviselő-testület ülését megnyitja, megállapítja, hogy a testület határozatképes, mivel 4 fő jelen van. A polgármester javaslatot tesz a napirendre az alábbiak szerint : NAPIRENDI JAVASLAT 1.) Az önkormányzat évi költségvetési előirányzatának módosítása 2.) Az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtása, zárszámadása 3.) Az önkormányzat évi költségvetésének koncepciója 4.) Ivóvíz szolgáltatással kapcsolatos döntések meghozatala 5.) Az önkormányzat évi gyermekvédelmi beszámolója Előterjesztő: Balogh Maja jegyző 6.) Háziorvosi körzetmódosítással kapcsolatos döntések meghozatala 7.) Egyéb időszerű feladatok 7/1.) Víziközmű fejlesztési hozzájárulás megállapodás elfogadása 7/2.) Többcélú Társulás felülvizsgálatával kapcsolatos döntések meghozatala 7/3.) Beszámoló a szociális és gyermekjóléti alapellátásról Előterjesztő: Szociális Központ vezetője 2

3 7/4.) Mátraterenye 1036/3. hrsz-ú ingatlan elidegenítési ügye 7/5.) Térfigyelő kamererendszer kiépítési pályázat 7/6.) Hulladékgazdálkodási Társulási megállapodás módosítása 7/7.) Önkormányzati Közútkezelő Kft. szolgáltatása 7/8.) Helytörténeti kiállítással kapcsolatos döntés meghozatala 7/9.) Víziközmű Társulat hitelvisszafizetése 7/10.) Mátraterenye 682 hrsz-ú ingatlan bérleti jogviszonyának meghirdetése 7/11.) Bejelentések, tájékoztatások A képviselő-testület a napirendi javaslatot 4 igen szavazattal elfogadja. A polgármester indítványára az 1-2 napirendet összevontan tárgyalja a testület. 1.) Az önkormányzat évi költségvetési előirányzatának módosítása 2.) Az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtása, zárszámadása (Előterjesztés, rendelet-tervezet a jegyzőkönyv melléklete.) Serfőző Péter Gazdasági bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta valamennyi költségvetést érintő napirendet, ezeket elfogadásra javasolja. Kertész Mónika pénzügyi főtanácsos: Csak egy megjegyzést tesz, a könyvvizsgáló minden anyagot ellenőrzött, és a beszámolót hitelesítő záradékkal látta el. Ezt követően a polgármester szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet, azt a képviselőtestület 4 igen szavazattal elfogadja és az alábbi rendeletet alkotja: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/ ( IV. 29. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetésének módosításáról (A rendelet a 23/2012.(V.25.).KIM rendelet szerint a Nógrád Megyei Kormányhivatalhoz felterjesztve.) 3

4 A polgármester szavazásra teszi fel a zárszámadási rendelet-tervezetet, azt a képviselőtestület 4 igen szavazattal elfogadja és az alábbi rendeletet alkotja: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/ ( IV. 29. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetés végrehajtásáról (A rendelet a 23/2012.(V.25.).KIM rendelet szerint a Nógrád Megyei Kormányhivatalhoz felterjesztve.) 3.) Az önkormányzat évi költségvetésének koncepciója ( Előterjesztés és határozati javaslat a jegyzőkönyv melléklete.) Gecse László polgármester: Törvényi előírás, hogy a testület április 30-ig fogadja el a évre vonatkozó költségvetési koncepciót. Ugyan a jövő bizonytalan, hiszen azt se tudjuk, csak sejtjük, hogy mikor lesz szüksége újra hitelfelvételre az önkormányzatnak. Minden változik, de eleget téve a törvényi kötelezettségnek javasolja a beterjesztett határozati javaslat elfogadását. Kertész Mónika főtanácsos: Júniusig nem valószínű működési nehézség, most úgy tűnik, hogy addig talán nem lesz gond. De a második félév már sokkal bizonytalanabb. Továbbra is arra kéri a testületet, hogy csak a legszükségesebb kiadások tekintetében döntsenek és abban is csak úgy, hogy legyen rá fedezet. Kürti Jánosné képviselő: Az elhangzott kistérségi tartozás mértéke megdöbbentette. Nincs ennek ott felelőse? Csikós Árpád RNÖ elnöke: Az ő tudomása szerint a gondozók nem igazoltatták le a gondozottakkal a szükséges papírokat, és az adminisztráció hiányosságai miatt kellett visszafizetni a normatív támogatást a kistérségi szociális központnak. Balogh Maja jegyző: Olyan adminisztratív hiba történt, amit utólag nem lehet kijavítani, és normatíva vonzata van. Ebből is látszik, hogy egy ilyen feladat esetében is, ha nincs meg a megfelelő szakemberekből álló apparátus, a törvényi előírások betartása, és megfelelő 4

5 dokumentálása hiányos, annak milliós vonzata lehet. Akik az ehhez kapcsolódó döntéseket meghozták is felelősek, nem lehet csak az intézményvezetőt okolni. A képviselő-testület 4 igen szavazattal a javaslatot elfogadja és a következő határozatot hozza: 28/2013. (IV. 25.) számú Határozat Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetési koncepcióját - mint a költségvetés kidolgozásának alapját - az alábbiak szerint elfogadja: 1. A működési bevételek és kiadások felhalmozási bevétel felhasználása nélküli egyensúlyának megteremtésére tett intézkedések folytatása. A költségvetési terv összeállításánál alapvető szempont a pénzügyi egyensúly megteremtése. 2. Az önkormányzat hitelt likviditási hitel kivételével évben nem vesz fel. 3. Az intézmények működésének felülvizsgálata, működőképességének - a takarékossági szempontok figyelembevételével megőrzése. 4. A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok prioritását biztosítani kell. Önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételéből megteremthető. Az önként vállalt feladat kiadásainak finanszírozása a kötelező önkormányzati feladat ellátását nem veszélyeztetheti. 5. A helyi szociális rendeletben és egyéb rendeletekben meghatározott önkéntes önkormányzati juttatások felülvizsgálata. 6. A helyi társadalmi szervezetekkel való együttműködés és azok támogatása, melyek általában kulturális, polgári védelmi, sport területekre terjed ki. Kiemelt jelentőséggel bír azon szervezetek támogatása, melyek a kötelező önkormányzati feladatok ellátásában az önkormányzattal kötött megállapodás szerint részt vesznek. 7. A pályázati lehetőségek figyelemmel kisérése, és kihasználása. A költségvetésben jelentkező többletbevételből meg kell teremteni a pályázati önrészeket. 8. Az Önkormányzat forgalomképes ingatlanjainak felülvizsgálata, ingatlanok értékesítésének, hasznosításának vizsgálata, és megvalósítása. Ingatlanértékesítés bevételei csak beruházásra és felújításra fordítható, illetve a pályázatok önrészeinek biztosítására. 9. A felújításokra és felhalmozási kiadásokra tervezett összegek működési kiadásra nem csoportosíthatók át. 10. Beruházási és felújítási kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a a fedezetül szolgáló bevételek realizálását. 11. Az adókintlévőségek csökkentése érdekében tovább kell folytatni a következetes végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet. 12. A szolgáltatások bevételeinek felülvizsgálata. (szálláshelydíj, étkeztetés, bérleti díjak stb.) 13. Működési kiadások (foglalkoztatáspolitikai célokhoz igazodó személyi juttatások és kötelező valamint állami feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások, ezen túl az önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások) meghatározásakor a takarékos és hatékony gazdálkodás elvét érvényre kell juttatni. A költségek vonatkozásában a szükséges és reális fedezetet biztosítani kell a tervezés során. 5

6 14. A költségvetés előkészítésekor a jogszabályon, szerződésen, megállapodáson alapuló kiadások elsődlegességét biztosítani kell. A Képviselő-testület utasítja a Jegyzőt, hogy a költségvetési terv készítésekor a koncepcióban elfogadott döntéseket vegye figyelembe. Felelős: Gecse László polgármester Balogh Maja jegyző Határidő: évi költségvetés készítése 4.) Ivóvíz szolgáltatással kapcsolatos döntések meghozatala (Határozati javaslat a jegyzőkönyv melléklete.) Gecse László polgármester: A VÍZMŰ legutolsó tájékoztatása alapján a vagyon visszaadása Mátraterenye esetében úgy néz ki, hogy Homokterenye település vízhálózatának 70%-a, míg Nádújfalu esetében 30%-a közös tulajdonban maradna, amivel mi nem értünk egyet. Ha arról beszélünk, hogy visszakapjuk az annak idején beapportált vagyont, akkor azt teljes egészében vissza kell, hogy adja a VÍZMŰ. Az olcsóbb víz miatt próbálkoztunk tárgyalni a Heves Vízzel is, de ott a kiválás lehetetlensége miatt már nem foglalkoznak velünk. Balogh Maja jegyző: Az előzmény annyi, hogy öt polgármester tárgyalt a kiválásról és másik üzemeltetőről. Az ÉRV azt nyilatkozta, hogy 100 Ft-tal olcsóbban adja a vizet, ha találnak jogi megoldást a kiválásra. A Hevesvíz esetében az önkormányzat részvényt is vásárolt, így, mint tulajdonos elkerülhette volna a közbeszerzést, de a kiválást megoldhatatlannak találták jogi szempontból, ezért ez a lehetőség megszűnt. Újra az ÉRV-vel tárgyalnak az önkormányzatok Szuha, Mátramindszent, Dorogháza, Mátranovák és Mátraterenye ezért most több döntést is meg kell hozni, mind az öt önkormányzatnak, a beterjesztett javaslatoknak megfelelően. 8 hónapos határidővel fel kell mondani az üzemeltetési szerződést. Továbbá a polgármesterek kérik a Vízmű Kft-t, hogy következő közgyűlésén vegyék fel napirendre az önkormányzatok üzemeltető váltásáról szóló előterjesztést. A harmadik döntés pedig a vízmű-vagyonelemek teljes átadására vonatkozó érdekek képviseletére - Szuha gesztorságával - jogi képviselet biztosítására irányul. Csikós Árpád RNÖ elnöke: Ha több éve nem engednek kiválni a Vízmű Kft-ből, most miért tennék? Az is lehet, hogy a bevitt vagyon egy része a Kft tulajdona, akkor még drágább is lehet a víz, nemhogy olcsóbb. Úgy tudja, hogy az egységes vízár felé tart a kormány. 6

7 Gecse László polgármester: Az új víziközmű törvény biztosít lehetőséget a kilépésre. Elméletben most ugyanazon tulajdonviszonyok mellet, csak üzemeltető váltásról lesz szó. Továbbra is tagok maradunk a Kft-ben A teljesen egységes vízár országos vonatkozásban kivitelezhetetlen, de szolgáltatónkénti összhangba hozás is javíthat a helyzeten. A képviselő-testület 4 igen szavazattal a javaslatot elfogadja, és a következő határozatot hozza: 29/2013. (IV. 25.) számú Határozat Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a 11/2013. (I.31.) számú határozatában az önkormányzat és a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft-vel fennálló üzemeltetési jogviszony tárgyában - már kimondott döntését megerősíti az alábbiak szerint: Az ellátásért felelős önkormányzat a tényleges üzemeltetési jogviszonyt(üzemeltetési szerződést) a víziközmű-szolgáltatásról szóló CCIX. törvényben foglalt általános szabályokra tekintettel év végére szólóan 8 hónapos határidő figyelembe vételével felmondja. Az üzemeltetési jogviszony év végével történő felmondása okafogyottá válik, amennyiben az üzemeltetési jogviszony legkésőbb június 30. napjával történő felbontására április 30ig történő jóváhagyással, közös megegyezéssel kerül sor az érintett felek között. Határidő: azonnal és április 30., december 31. Felelős: Gecse László polgármester A képviselő-testület 4 igen szavazattal a javaslatot elfogadja, és a következő határozatot hozza: 30/2013. (IV. 25.) számú Határozat Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a település polgármestere Mátranovák, Mátramindszent, Szuha és Dorogháza települések polgármesterével együtt írásban kezdeményezzék a Salgótarján és Környéke Vízmű Kft áprilisi közgyűlését megelőzően az alábbi napirendi pont felvételét a közgyűlésen történő megtárgyalásra: Mátranovák, Mátraterenye, Mátramindszent, Szuha és Dorogháza településen víziközműszolgáltatási üzemeltetési jogviszonyának legkésőbb 2013.június 30-ig történő közös megegyezéssel történő felbontása, jóváhagyása. Határidő: április 25. Felelős: Gecse László polgármester A képviselő-testület 4 igen szavazattal a javaslatot elfogadja, és a következő határozatot hozza: 31/2013. (IV. 25.) számú Határozat Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Megállapodás a víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény szerinti (ivóvíz-szolgáltatási) víziközművek önkormányzatok tulajdonába történő átszállásáról tárgyú dokumentum 2. 7

8 számú mellékletében foglalt Kizárólagosan egy önkormányzat kizárólagos tulajdonába kerülő víziközmű-vagyonelemek és a Salgótarján és Környéke Önkormányzatainak Vízmű Tulajdonközössége közös tulajdonába kerülő víziközmű- vagyonelemek kimutatását. A képviselő-testület a kimutatásban foglaltakat - különös tekintettel a tulajdonközösség közös tulajdonába kerülő víziközmű vagyonelemek Mátraterenye önkormányzat közigazgatási területét érintő tételeire - nem fogadja el. A vagyonelemek önkormányzati tulajdonba adását érintő sikertelen egyeztetési eljárásokra tekintettel a képviselő-testület egyetért azzal, hogy az átszálló önkormányzati tulajdon körének, tételeinek felülvizsgálata tárgyában jogorvoslati eljárás induljon az illetékes bíróságnál. A képviselő-testület a peres eljárás megindításával kapcsolatos gesztori feladatokkal megbízza Szuha község polgármesterét, egyben felhatalmazza Szuha község polgármesterét, hogy az önkormányzat jogi képviseletével ügyvédet bízzon meg. Határidő: azonnal és folyamatos Felelős: Gecse László polgármester és gesztor önkormányzat polgármestere 5.) Az önkormányzat évi gyermekvédelmi beszámolója Előterjesztő: Balogh Maja jegyző (Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) Balogh Maja jegyző: Meghívtuk a mai ülésre a családgondozót is e napirend kapcsán, sajnos nem jött el. Minden évben be kell számolnia az önkormányzatnak saját gyermekvédelmi tevékenységéről. A múlt évben a Gyámhivatal jónak értékelte az önkormányzat törekvéseit az önként vállalható programok tekintetében. Az önkormányzat (jegyző) hatósági feladatai ebben az évben csökkentek, erre való tekintettel a beszámoló szempontjai is módosultak. A képviselő-testület 4 igen szavazattal a javaslatot elfogadja, és a következő határozatot hozza: 32/2013. (IV. 25.) számú Határozat Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv a szerinti feladatoknak eleget téve megtárgyalta és elfogadja az önkormányzat évi feladatellátásáról szóló értékelést. A képviselő-testület értékelését meg kell küldeni a Nógrád megyei Kormányhivatal Szociálisés Gyámhivatalnak. Határidő: május 31. Felelős: Gecse László polgármester 8

9 6.) Háziorvosi körzetmódosítással kapcsolatos döntések meghozatala (Előterjesztés, határozati javaslat a jegyzőkönyv melléklete.) Gecse László polgármester: Közigazgatási területen belül egységes lehet a háziorvosi és a védőnői körzet. Mátranovák lemondott a Jánosaknai körről és a hozzátartozó finanszírozásról. Ha a testület ma dönt a kiküldött rendelet-tervezet és határozati javaslat elfogadásáról Mátraterenye egy orvosi körhöz tartozik. Korábbi üléseken már megvitattuk az előnyeit és a ránkháruló feladatokat is. Hozzászólások: Véghné dr. Szabó Judit háziorvos hozzászólása a jegyzőkönyvhöz csatolva. Gecse László polgármester: A betegek beszállítását heti 1-2 alkalommal az önkormányzat buszával vállalja az önkormányzat. Ami az alkalmazotti létszámot illeti, várjuk meg a finanszírozást, amit teljes egészsében megkap az egészségügy. A számok függvényében kerülhet döntéshelyzetbe a testület. Balogh Maja jegyző: A többletfeladatot némiképp ellensúlyozná, ha egy helyen kellene rendelni, mert hosszabb távon sokkal több a rezsi -és eszközköltség két rendelő esetében. Egy rendelő bezárása súlyos poltikai döntés. De mivel több száz ember körzetbe vonásáról beszélünk, ezért meg kell nézni, hogy lehet gazdálkodi a megváltozott körülmények között. Kürti Jánosné képviselő: Sokszor volt napirenden a költségek csökkentésének kérdése. Előbb-utóbb bármilyen nehéz döntés is, ennek vagy a következő testületnek meg kell majd hoznia a nádújfalusi rendelő bezárásáról szóló döntést. Azért lett felújítva, korszerűsítve a legnagyobb homokterenyei rendelő, hogy minden igényt kielégítve álljon a lakosság rendelkezésére. A képviselő-testület 4 igen szavazattal a javaslatot elfogadja, és a következő határozatot hozza: 33/ (IV. 25.) számú Határozat 9

10 Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyről szóló évi CLIV. tv (2) bekezdésében, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló évi II. törvény 2.. (2) bekezdésében foglaltak alapján megtárgyalta és jóváhagyja a háziorvosi körzethatár módosításáról szóló Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testületével kötött megállapodást. A megállapodás a határozat melléklete. A körzethatár módosítást be kell jelenteni a Nógrád megyei Egészségbiztosítási Pénztárnál az ellátási szerződések módosítása céljából. Határidő: azonnal és május 5. Felelős: Gecse László polgármester A polgármester eztkövetően szavazásra teszi fel a zárszámadási rendelet-tervezetet, azt a képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadja és az alábbi rendeletet alkotja: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 10/ ( IV. 29. ) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról (A rendelet a 23/2012.(V.25.).KIM rendelet szerint a Nógrád Megyei Kormányhivatalhoz felterjesztve.) 7.)Egyéb időszerű feladatok 7/1.) Víziközmű fejlesztési hozzájárulás megállapodás elfogadása ( Előterjesztés és határozati javaslat a jegyzőkönyv melléklete ) A képviselő-testület 4 igen szavazattal vita mellőzésével -a javaslatot elfogadja, és a következő határozatot hozza: 34/ (IV. 25.) számú Határozat Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a víziközmű szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény ) bekezdése szerinti hozzájárulás mértékéről szóló kötött megállapodást jóváhagyja, elfogadja. egyszeri víziközmű fejlesztési ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt.-vel A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodást aláírására. Határidő: azonnal Felelős : Gecse László polgármester 10

11 7/2.) Többcélú Társulás felülvizsgálatával kapcsolatos döntések meghozatala ( Határozati javaslat a jegyzőkönyv melléklete.) Gecse László polgármester: Az óvodai társulás újragondolásával, kilépve a mostani Bátonyterenyei Többcélú Kistérségi Társulás keretéből, Mátranovákkal és Nemtivel szeretnénk egy új óvodai társulást létrehozni úgy, hogy Mátranovák lenne a gesztor önkormányzat. Kertész Mónika pénzügyi főtanácsos: Ehhez arra lenne szükség, hogy a társulásban is ezt erősítsék a társulni szándékozó önkormányzatok és a Társulás is pozitívan álljon ehhez a kérdéshez. Nem elhanyagolható továbbá épp néhány napirenddel korábban tárgyalta a testület a normatívákkal történő precíz munka szükségességét, hiszen komoly több milliós vonzata is lehet, ha hibázik a gazdasági ügyintéző hogy erre egy külön, szakmailag alkalmas pénzügyes alkalmazottal is kalkulálni kell. Nagyon sok, szerteágazó és felelősségteljes munka van egy ilyen társulás pénzügyeivel, gazdálkodásával. Ha a kiválást addig a társulás elfogadná, elvileg június 30-ig megoldható lenne az új óvoda társulás, de ahhoz mindhárom település ugyanazon döntésének és szándékának kellene a Kincstárhoz bekerülni, hogy bejegyezzék. Balogh Maja jegyző: Június 30-ig van felülvizsgálat ebben a témában, úgyhogy ha mindenki egyet akar, akkor kivitelezhető. Alapítási, jogi, pénzügyi feltételeknek kell teljesülniük. A szociális társulás esetében még teljesen átláthatatlan a rendszer, pályázatok vannak folyamatban, dolgozó, aki ezeket koordinálja és leadminisztrálja már nincs. Megbíztak egy ügyvédet, hogy a masszából készítsen egy előterjesztést és bogozza ki, hogy hol tartunk a pályázatokkal, költségvetéssel. Mivel egyre kevesebb a pénz, ezért célszerű a társulás, de ahhoz, hogy az rendben menjen indokolt a plussz létszám. A javaslat több verziót is tartalmaz, de az időpontok közül mégis a legkorábbi, vagyis az A változat elfogadása lenne a célszerű. Mátranovák ezt a javaslatot már elfogadta. A képviselő-testület 4 igen szavazattal a javaslatot elfogadja, és a következő határozatot hozza: 11

12 35/ (IV. 25.) számú Határozat 1.) Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvizsgálta az óvodai alapellátás biztosításának lehetőségeit és az előkészítettségi kockázatot is mérlegelve, valamint a Bátonyterenyei Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Elnökének április 16-i javaslatában foglaltakat is figyelembevéve az alábbi döntést hozza: A Képviselő-testület a korábbi, 21/2013. (II.14.) számú határozatának 1. pontjában foglaltakat megerősíti, az óvodai alapellátást július 1. napjától nem kívánja a Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása intézményrendszerében, illetve annak felülvizsgált intézményrendszerében működtetni. 2.) A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az óvodai alapellátás megszervezésével, további működtetésével kapcsolatos feladatokat azonnal kezdje meg és készítse elő. 3.) A képviselő-testület a tárgyban július 9-én kötött Közoktatási megállapodást július 1. napjával felmondja. 4.) A képviselő-testület felkéri a Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Elnökét, hogy a határozatban foglalt intézkedést és az átvételt segítse elő. Határidő: értelemszerűen Felelős: Gecse László polgármester 7/3.) Beszámoló a szociális és gyermekjóléti alapellátásról Előterjesztő: Szociális Központ vezetője (Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) A képviselő-testület 4 igen szavazattal vita mellőzésével -a beszámolót elfogadja, és a következő határozatot hozza: 36/2013. (IV. 25.) számú Határozat Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bátonyterenye Kistérség Szociális Központ szociális alapszolgáltatásokról- és gyermekjóléti szolgáltatásról-, valamint az önkormányzat étkeztetésről nyújtott évi beszámolóját megtárgyalta és elfogadja. 7/4.) Mátraterenye 1036/3. hrsz-ú ingatlan elidegenítési ügye ( Kapcsolódó dokumentumok a jegyzőkönyvhöz csatolva: - Nógrád Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztály NO-B/05/249-7/2013. sz. javaslata, - megbízott ügyvéd április 22-én kelt véleménye, 12

13 - ingatlantulajdonos 2013.április 24-én érkezett beadványa ) Gecse László polgármester: A 1036/3.hrsz-ú ingatlan elidegenítésével kapcsolatban a korábbi testületi ülésen is tárgyalt már a testület. Azóta a felkért ügyvéd áttekintette az adásvétellel kapcsolatos dokumentumokat, testületi döntéseket, a peres eljárás iratait. Véleményét kiadtuk a képviselőknek. A polgármester továbbra is fenntartja azon javaslatát, hogy a testület, - addig amíg a vevő nagyobb befektetést nem eszközöl a területen - vásárolja vissza, és addig ne is foglalkozzon a testület egy újabb elidegenítéssel, amíg ez a helyzet meg nem oldódik, a per le nem zárul. Az árok-és áteresz rendezésére jó esélyt lát a KPM közreműködésével, akik hajlanak arra, hogy ezek a vízelvezetők visszakerüljenek az eredeti másik oldalra. Gyurcsák Tamás képviselő: Mérlegelve a helyzetet és a felperesek elszántságát, az ő véleménye is az, hogy jobb a békesség. Annak ellenére, hogy teljesen szabályszerű adásvétel történt, egyetért a polgármesterrel, vásárolja vissza a testület az ingatlant. Balogh Maja jegyző: A felperes kérése az ingatlan eredeti építési övezeti besorolásának visszaállítása ami közterület volt -, nem lehetséges, csak egy rendezési terv felülvizsgálat alkalmával. Az ügyvédi kontroll megvolt, de még hiányzik a vízügyi szakember nyilatkozata az ingatlanról, ami célszerű lett volna. Megállapításra került, hogy nem volt jogszabálysértő az ingatlan eladásához kapcsolódó eljárás. Ha most a polgármester javaslatának megfelelően a visszavásárlás mellett dönt a testület, akkor a jelenlegi övezeti besorolása megmarad a területnek, legalábbis egy következő rendezési terv módosításig. Illetve a javaslat szerint nem adja el a testület a tárgyi ingatlant addig, amíg jogerős bírósági döntés nem születik a területtel kapcsolatban. A vételár visszafizetése külön megállapodás alapján történhet a vevővel. A polgármester összefoglalja a vitában elhangzottakat és az abban elhangzott javaslatok alapján megfogalmazott határozati javaslatot szavazásra teszi fel, azt a képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadja, és a következő határozatot hozza: 37/ (IV. 25.) számú Határozat Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testüle a Nógrád Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztály NO-B/05/249-7/201. számú,

14 március 21-én kelt és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXI. törvény 133. (2) bekezdésében foglalt jogkörében tett javaslatára megvizsgálta a mátraterenyei 1036/3 hrsz-ú elidegenítésének ügyét. A képviselő-testület a felülvizsgálati eljárásban beszerezte a tárgyi ingatlan birtokháborítási perében az önkormányzat jogi képviseletével megbízott ügyvéd véleményét, az ingatlan jelenlegi tulajdonosának álláspontját, kezdeményezte az illetékes állami közútkezelőnél a tárgyi ingatlan árok- és áteresz rendezését, lehetőség szerint az eredeti állapot helyreállítását. A képviselő-testület az 1036/3 hrsz-u ingatlan vonatkozásában a hatályos településrendezési tervben foglalt kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület funkciót fenntartja, ugyanakkor az ingatlan elidegenítését panaszolók által előadott érdeksérelem feloldására, valamint az ingatlan tulajdonos kérését mérlegelve az ingatlant visszavásárolja jelenlegi tulajdonosától, s azt önkormányzati tulajdonban tartja a folyamatban levő peres eljárás jogerős lezárásáig. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlan visszavásárlásának feltételeiről a tulajdonossal megállapodjon, s a szükséges szerződést megkösse. Határidő: azonnal és folyamatos Felelős: polgármester 7/5.) Térfigyelő kamerarendszer kiépítési pályázat (Előterjesztés, határozati javaslat a jegyzőkönyv melléklete.) Gecse László polgármester: Lehetőség van pályázati úton egy közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés megvalósítására. Első ütemben 5 db kamera kerülne elhelyezésre, 2 db Nádújfaluban, 2 db Homokterenyén és 1 db Jánosaknán. Régóta tervezett fejlesztésről van szó, falugyűléseken is kérte a lakosság, most van rá lehetőség, javasolja a pályázat benyújtását. A képviselő-testület 4 igen szavazattal vita mellőzésével -a javaslatot elfogadja, és a következő határozatot hozza: 38/ (IV. 25.) számú Határozat 14

15 Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 8/2013. (II.29.) BM rendelet 8 -a alapján kamerás térfigyelő rendszer kiépítésére Mátraterenye községben. A pályázat célja: kamerás térfigyelő rendszer kiépítése Mátraterenye település közbiztonságának növelése érdekében A fejlesztés megvalósításának helye: Mátraterenye község belterülete A fejlesztés tárgya: 5 db térfigyelő kamera felszerelése a község belterületén a hozzá kapcsolódó műszaki tartalommal A fejlesztés forrásigénye: Ft Igényelt támogatás: Ft Saját forrás: Ft A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. Határidő: azonnal Felelős: Gecse László 7/6.) Hulladékgazdálkodási Társulási megállapodás módosítása (Előterjesztés, határozati javaslat a jegyzőkönyv melléklete.) Balogh Maja jegyző: a társulási megállapodás módosítására a jogszabályi megfelelés miatt kerül sor, a június 30-ig elvégzendő felülvizsgálatnak tesznek eleget az önkormányzatok. A határozati javaslat 2. pontjába foglalt átruházott hatáskör sem új keletű, korábban már döntöttek a testületek e tárgyban. A képviselő-testület 4 igen szavazattal vita mellőzésével -a javaslatot elfogadja, és a következő határozatot hozza: 39/ (IV. 25.) számú Határozata 1. Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kelet Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának 3. számú módosítását az 1. melléklet szerint jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Gecse László polgármester 2. A Képviselő-testület a törvényi kereteket figyelembe véve a települési szilárd hulladékgazdálkodási önkormányzati hatáskörök közül a Társulásra ruházza át a társulási cél megvalósítása érdekében az alábbi hatásköreit: d.) az ingatlantulajdonos által a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben gyűjtött települési hulladék ingatlantulajdonostól történő átvétele és elszállítása-ideértve a háztartásban képződő biohulladék, a vegyes hulladék, illetve az elkülönítetten gyűjtött hulladék elszállítását, 15

16 e.) a lomtalanítás körébe tartozó nagydarabos hulladék ingatlantulajdonostól történő átvétele és elszállítása, f.) a közszolgáltató által üzemeltetett hulladékgyűjtő ponton, hulladékgyűjtő udvaron vagy átvételi helyen átvett hulladék elszállítása, g.) a közterületen elhagyott hulladék összeszedése, elszállítása, kezelése, h.) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelése, i.) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmény fenntartása, ideértve a Projekt keretében megvalósuló valamennyi létesítményt is, j.) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésére a jogszabályoknak megfelelő közszolgáltató kiválasztásának/kijelölésének joga, k.) a kiválasztott/kijelölt közszolgáltatóval a jogszabályok rendelkezéseinek megfelelő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötése a Tagönkormányzatok javára. A fenti feladat-és hatáskörök átruházása nem érinti a tagönkormányzatok január 1-ig fennálló, hatályos közszolgáltatói szerződéseit, feladatellátási kötelezettségét. A Társulás az átruházott hatásköröket más szervre nem ruházhatja át. Határidő: a törzskönyvi bejegyzés napja Felelős: Gecse László polgármester 7/7.) Önkormányzati Közútkezelő Kft. szolgáltatása Balogh Maja jegyző: Mátraterenye korábban már volt tagja ennek a Kft-nek, de több éve megszüntette a tagságot, mivel nem tudta finanszírozni a szolgáltatást. Szakmai feladatok ellátására volt hivatott a közútkezelés és környezetvédelem kapcsán, de most megszűnés előtt áll a kft, mivel az önkormányzatok nem tudják fizetni a megállapított hozzájárulást. Nem nagyon érti a megkeresést, mivel jelenleg nem vagyunk tagok, tudomása szerint nem is szándékozik újra belépni az önkormányzat. A környezetvédelmi feladatokra van élő megállapodásunk az Öcopartner Kft-vel, ez is felülvizsgálandó. Most arról kell nyilatkozni, hogy kéri vagy nem kéri a testület a Közútkezelő Kft. szolgáltatásait. A képviselő-testület határozat mellőzésével - 4 nem szavazattal nem támogatja a Közútkezelő Kft-vel történő megállapodás megkötését. 7/8.) Helytörténeti kiállítással kapcsolatos döntés meghozatala Gecse László polgármester: Tekintettel arra, hogy komoly nyomás van Nádújfalu településrészről a régóta tervezett helytörténeti kiállítás megvalósítására, javasolja a szervezők által kért támogatás megadását. Balogh Maja jegyző: Eddig azért volt elnapolva a döntés, mert várjuk a jogszabály megjelenését a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 16

17 feltételrendszerére. önkormányzat a korábbi ÖNHIKI helyett. Abból ugyanis kiderülhet, hogy milyen összegű forrást kaphat az A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett vita mellőzésével - a következő határozatot hozza: 40/ (IV. 25.) számú Határozat Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ismételten megtárgyalta a Nádújfalu településrészi helytörténeti kiállítás támogatásának ügyét, és a következő határozatot hozza: A képviselő-testület a kiállítás megszervezéséhez szükséges Ft önkormányzati támogatást biztosítja, felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatás kifizetésének, átadásának részleteiről megállapodjon a kiállítást szervező bizottsággal. Határidő: azonnal Felelős: Gecse László polgármester 7/9.) Víziközmű Társulat hitelvisszafizetése Gecse László polgármester: Tudomásunk van róla, hogy még közel 100 olyan szerződés van, amire 0 Ft-ot, vagy csak egy bizonyos összeget fizettek be lakók LTP hozzájárulás címen. Ennek kapcsán van jelen a Víziközmű Társulat elnöke. Végh József Mátranovák és Mátraterenye települések Víziközmű Társulatának elnöke: 98 főt adott át a társulat behajtásra a jegyzőnek Mátraterenyén, de ezek között van olyan, aki elhúnyt, van aki elköltözött. Ha a társulat megszünteti ezeket a szerződéseket, a meglévő pénzeket pedig beforgatná a hitelbe, szerinte akkor szeptemberre kiderülhetne, hogy mennyivel tartozunk még a bank felé. Kertész Mónika pénzügyi főtanácsos: Kétségbeejtő, hogy a futamidő vége előtt még mindig nem tudjuk hol tart a Társulat a hitel visszafizetésével. A múlt év végi konszolidáció kapcsán, ahogyan most látható nem a teljes összegről kaptak az önkormányzatok adatot, ami komolyan megnehezítheti az ezévi gazdálkodást, különös tekintettel a hitelfelvételi korlátra. Feltétlenül le kell ülni, és szembesíteni kell a pénzintézeteket is egymással: OTP-t a K&H Bankkal, mert 17

18 teljesen más számadatokat mondanak. A két önkormányzat, a Társulat és a két bank képviselőinek egyeztető megbeszélést kezdeményezi, lehetőleg május elején Budapesten. Balogh Maja jegyző: A Társulat elnökének már tudnia kell, hogy a testület elé különösen pénzügyekkel kapcsolatos napirendnél - minden fillérről pontos elszámolást tartalmazó írásos előterjesztés kell. Csak akkor kerülhet döntéshelyzetbe a testület. Elő kell készíteni, pontos számadatokat kell ismerni, lehetőleg az egyeztetést követően. Akkor tárgyalhatja majd a testület a kérdést, addig nincs miről beszélni. A polgármester az elhangzottak alapján javasolja a téma elnapolását, ezzel a képviselő testület 4 igen szavazattal egyetért. 7/10.) Mátraterenye 682 hrsz-ú ingatlan bérleti jogviszonyának meghirdetése Gecse László polgármester: A Mátraterenye, Kossuth út 207. szám alatti 685 hrsz-ú önkormányzati ingatlan bérletére van érdeklődő. A Vagyonrendeletünk alapján meg kell hirdetni, versenyeztetni a bérleti jogviszony útján történő hasznosítást. 30 eft/hó bérleti díj + rezsi költséggel és határozatlan időre javasolja a pályázatot kiírni. Mivel a bevételek növelésére nagy szüksége van az önkormányzatnak javasolja a testületnek, hogy fogadja el, és hirdesse meg a bérleti jogviszony útján történő hasznosítást. A képviselő-testület 4 igen szavazattal vita mellőzésével - a következő határozatot hozza: 41/ (IV. 25.) számú Határozat Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mátraterenye, Kossuth út 207. szám alatti 685 hrsz-ú ingatlanát bérleti jogviszony útján történő hasznosításra meghirdeti a 7/2012. (V.2.) önkormányzati rendelet (VR) 8. (1) bekezdésében, illetve a 4/1. számú mellékletében foglaltak alapján. A hasznosítás minimális ellenértéke 30 eft/hó bérleti díj. A versenyeztetés eljárási szabályait a VR 4/1 számú melléklete szabályozza. Határidő: azonnal Felelős: Gecse László polgármester 7/11.) Bejelentések, tájékoztatások 18

19 Gyurcsák Tamás képviselő: A Mátraterenye Gyermekekért Alapítvány korábbi és jelenlegi tagjai részére szeretnének elismerést átadni, ehhez kérne az alapítvány képviselője egy kis anyagi támogatást az önkormányzattól. Gecse László polgármester: Képviselő úr nyilván nem tudja, de az alapítvány számláján jelentős összeg van, amiből nem okozhat gondot pár ezer forint ilyen célra történő felhasználása. Gyurcsák Tamás képviselő: Valóban erről nem tájékoztattá, így okafogyottá vált a bejelentése, ha saját erőből is megoldható. Csikós Árpád RNÖ elnöke: Ha így az ülés végén a kéréseké a szerep, csak az a kérdése, hogy esetleg visszatérhet-e még a testület a RNÖ korábbi programfinanszírozással kapcsolatos anyagi támogatás kérelmére. El lettek utasítva, pedig 5 éve nem kaptak egy fillért sem helyi önkormányattól, ami után elgondolkodtató, hogy akkor milyen együttműködésről beszélhetünk a két önkormányzat esetében? Gecse László polgármester: Természetesen vissza lehet térni minden korábban elutasított támogatási kérelemre. Tanácsos úr az utóbbi időben nem vett részt a testületi üléseken, ezért talán nincs meg minden információja e döntések hátteréről. Mivel a múlt évben nagyon nehéz helyzetben volt az önkormányzat, ezért idén nem szeretnénk, ha ez megismétlődne. Minden kiadásnál meg kell keresni, hogy miből fogjuk azt megfinanszírozni. Egyszerűen nem halmozhatunk fel tartozást, adósságot részben a hitelfelvételi korlát, részben a még mindig nem ismert ÖNHIKI-t helyettesítő pályázat miatt. Nem tudjuk ugyanis, hogy jogosultak leszünk-e ilyen támogatásra és, ha igen milyen összeg erejéig. Mindenképpen törekszünk a jó együttműködésre, mind a nemzetiségi önkormányzattal, mind a civil szervezetekkel, egyesületekkel. Sajnos azonban anyagi kereteink szűkösek, ezért csak nagyon indokolt esetben és a forrás megteremtésével tudunk segítséget nyújtani. Más napirend, hozzászólás nem lévén a polgármester a testület ülését órakor bezárja. K.m.f. 19

20 Gecse László polgármester Balogh Maja jegyző 20

Nemti Község Önkormányzata

Nemti Község Önkormányzata Nemti Község Önkormányzata 3145 Nemti, Kossuth út 28. Telefon, Fax: 06/32 364-002 e-mail: hivatal @nemti.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JANUÁR 31-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JANUÁR 31-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JANUÁR 31-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. január 31-én megtartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JÚLIUS 20-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JÚLIUS 20-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 20-I ÜLÉSÉRŐL Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete - 2011. 1 Az ülés helye: Jelen vannak: Állandó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. NOVEMBER 9-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. NOVEMBER 9-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. NOVEMBER 9-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye község önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. november 9-én megtartott üléséről. Az

Részletesebben

2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve

2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 2/2014. Kishartyán Községi Önkormányzat 2014. február 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 1 Jegyzőkönyv Készült: Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 19-én 15.00 órakor

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

atj e g y z ő k ö n y v a Csataszög Községi Önkormányzat november 24-én órakor tartott képviselő-testületi üléséről M u t a t ó :

atj e g y z ő k ö n y v a Csataszög Községi Önkormányzat november 24-én órakor tartott képviselő-testületi üléséről M u t a t ó : atj e g y z ő k ö n y v a Csataszög Községi Önkormányzat 2015. november 24-én 08.00 órakor tartott képviselő-testületi üléséről M u t a t ó : Határozat Rendelet Tárgy: 151/2015.(XI.24.) - Napirendek elfogadásáról

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása Az előterjesztés száma: 68/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. április 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 20-án 16 órakor a Községháza tárgyalótermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2013. sz. jegyzőkönyve. a február 21-én megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2013. sz. jegyzőkönyve. a február 21-én megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2013. sz. jegyzőkönyve a 2013. február 21-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám: 2/189-3/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: BEJELENTÉSSEL TÁVOL: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: Paloznak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. május 29-én megtartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 26-án megtartott ülésről.

5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 26-án megtartott ülésről. 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2015. május 26-án megtartott ülésről. Jelen vannak: Radvánszky Judit Hódosi Tamás Oláh Ernő Kereszti Márta Valach Jánosné Molnár Lászlóné Németh Klaudia Tóth Szabolcs

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 17-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 17-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 17-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. április 17-én megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Mátrai Önkormányzati Társulás Elnöke, 3145 Mátraterenye Kossuth út 178. Társult települési önkormányzat polgármestere Szám: /2015/I. Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Készült: a

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 16 órakor a Községháza tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy:

M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy: J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Csataszög Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. április 22ei testületi üléséről M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy: 23/2014.(IV.22.) 4/2014.(IV.23.) rendelet Napirendi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 15-én a Mérges Községházban megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Balázs

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről Rendeletek és Határozatok mutatója 11/2013. (IX: 27.) önkormányzati rendelet A lakások és helyiségek bérletéről,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről Rendelet: 6 /2014.(IV.29.) Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

Részletesebben

a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 68-74/2014. (XI. 6.) számú határozat. d. rendeletek: - Ügyiratszám:.

a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 68-74/2014. (XI. 6.) számú határozat. d. rendeletek: - Ügyiratszám:. Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 6.-án megtartott (helye: 4275 Monostorpályi, Bajcsy Zs. utca 1/C., Művelődési Ház terme) rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárrétudvari Közös Önkormányzati Hivatal /Kossuth u. 72./ hivatali helyiségében 2014. január 13-án, Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. szeptember 12.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. szeptember 12-én 15.00 órakor

Részletesebben

BAKONYSZÜCS. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYSZÜCS. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 137-3/2015. BAKONYSZÜCS Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testület 8572 Bakonyszücs,

Részletesebben

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013.OKTÓBER 30. - ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013.OKTÓBER 30. - ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013.OKTÓBER 30. - ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK a./ JEGYZŐKÖNYV, b./ TÁRGYSOROZATA c./ HATÁROZATAI: 91-102/2013./X.30./ ÖK. sz. d./ RENDELETEI: 13-14/2013./XI.6./

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 1/2013. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. január 30-án 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2014/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Képviselő-testületének 2009. január 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Képviselő-testületének 2009. január 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

2014. évi. 24. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. szeptember 10-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 24. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. szeptember 10-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 24. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 10-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y ZŐ K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-6/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 23-án (hétfőn) 18 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tanakajd Község Képviselő-testületének június 2-án megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tanakajd Község Képviselő-testületének június 2-án megtartott üléséről 8/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tanakajd Község Képviselő-testületének 2011. június 2-án megtartott üléséről Hozott döntések: 33/2011. számú határozat Megállapodás módosító javaslatainak támogatásáról 34/2011.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 98 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 18-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 42/2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről Határozat száma: 88/2012.(VIII.29.) 89/2012.(VIII.29.) 90/2012.(VIII.29.) 91/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendes ülésének 9/2012. számú Jegyzőkönyve

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendes ülésének 9/2012. számú Jegyzőkönyve Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendes ülésének 9/2012. számú Jegyzőkönyve JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 9-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 9-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 9-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 122/2013. (X.09.) Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2015. február 23.

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2015. február 23. Ügyszám: 16-22/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános üléséről 2015. február 23. Szőc 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános üléséről Szőci Művelődési Ház Szőc, Kossuth L. u. 41. Az ülés időpontja:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 29-i rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 29-i rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 29-i rendkívüli üléséről Helye: Közösségi ház, 2473. Vál, Vajda János u. 16. Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kiss Lajos polgármester, Schumacher Mária képviselő b./ Tanácskozási joggal résztvevő:

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kiss Lajos polgármester, Schumacher Mária képviselő b./ Tanácskozási joggal résztvevő: Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 40-3/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. május 19-én 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. május 28-án (kedden) 15.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Czédly

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 27-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 27-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület Ebergőc község Önkormányzata E B E R G Ő C Kossuth L. u. 16. 9451. (Tel.: 99/380-016) 1-6/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 27-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. december 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. október 9-én megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének a 2012. március 21- én tartott rendkívüli nyílt ülésén. JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Részletesebben

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6.

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy: Gyermekvédelmi szakellátási intézményi társulás létrehozása Mell.: 1 db társulási megállapodás tervezet Szentes Város Önkormányzata Helyben

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 350/4/2014. szám. J e g y z ő k ö n y v Készült Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4. napján 19:00 órai kezdettel Harka Község Önkormányzatának Tanácskozójában (Harka, Nyéki

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Polgármesteri Hivatalban, a polgármesteri tárgyalóban, a Gazdasági Bizottság 2011. április 13-án 8 00 órai kezdettel

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület február 23-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület február 23-i ülésére 359/2011.(XI.10.)Kt.sz. 2012. évi költségvetési koncepció Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2012. február 23-i ülésére Jánoshalma Város Önkormányzati Képviselő- testülete

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2013. sz. jegyzőkönyve. a 2013. július 29-én megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2013. sz. jegyzőkönyve. a 2013. július 29-én megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2013. sz. jegyzőkönyve a 2013. július 29-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. július

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 7-én megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 7-én megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 7-én megtartott rendkívüli üléséről. Határozat Tárgya: száma: 96/2016.(IX.07.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló

Részletesebben

Tarhos Község Önkormányzata 4 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot elfogadja.

Tarhos Község Önkormányzata 4 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot elfogadja. Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5641 Tarhos, Petőfi u. 2. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 17-én megtartott soron következő

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 14-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 1-3/2015. (I. 14.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 9/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 20-án 11.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 14/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 28-án 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. 173/1/2014. Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. Rendelet: 1/2014.(I. 30.) önkormányzati rendelet a települési

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről Tartalmazza a : 87/2014.(VII.30.)

Részletesebben

Előterjesztés: Nyílt ülés X X. Zárt ülés. Címe: A Tiszazugi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosításáról

Előterjesztés: Nyílt ülés X X. Zárt ülés. Címe: A Tiszazugi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosításáról Előterjesztés: Címe: A Tiszazugi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosításáról Testületi ülés dátuma: 2016. 10. 27. Készítés ideje: 2016. 10. 21. Készítette: dr.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1 J e g y z ő k ö n y v Készül: Pusztaszemes Község Képviselő-testületének 2009. szeptember 28-i üléséről. Jelen vannak: Mecseki Péterné polgármester Ifj. Kökönyei László alpolgármester, Csicsa István,

Részletesebben

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13. számú nyílt ülési J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Kisbágyon Község Önkormányzata

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13. számú nyílt ülési J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Kisbágyon Község Önkormányzata Palotás Község Önkormányzata 13. számú nyílt ülési Kisbágyon Község Önkormányzata 7. számú nyílt ülési Szarvasgede Község Önkormányzata 8. számú nyílt ülési Készült: Palotás, Kisbágyon és Szarvasgede Községek

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2008/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14.00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

24. számú. Jegyzőkönyv. Mátraverebély Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének

24. számú. Jegyzőkönyv. Mátraverebély Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének 24. számú Jegyzőkönyv ének 2014. december 10-én megtartott rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: ének a Polgármesteri Hivatalban 2014. december 10-én megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak:

Részletesebben

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában a Felsőtárkány Roma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 TÜSKEVÁR Szám: 125-36/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 15-én (kedden) 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő-testület ezt a javaslatot egyhangú, 4 igen szavazattal elfogadta.

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő-testület ezt a javaslatot egyhangú, 4 igen szavazattal elfogadta. JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. január 30-án az önkormányzat tanácskozó termében megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív alapján Kovács

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. június 13-án 16.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csákánydoroszló önkormányzat képviselő-testületének 2013. február 21-én megtartott nyílt képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZŐKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 11-én 15.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott üléséről. Jelen vannak: Gulyás Tibor alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének december 14-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének december 14-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. december 14-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

HÉHALOM KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

HÉHALOM KÖZSÉG POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó ülését - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. -a alapján 2014. január 23-án (csütörtök) 18,00 órára összehívom. Testületi ülés helye: Tanácskozóterem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 26-án 19.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 26-án 19.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről UZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8321 Uzsa, Lázhegy u.21. Szám: 162-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 26-án 19.00 órai kezdettel

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének:

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: a.) jegyzőkönyve b.) tárgysorozata c.) határozatai 2-8/2013 d.) melléletei N A P I R E N

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Porva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Paál István polgármester Berki Zoltán alpolgármester

Részletesebben

3. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V

3. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő - testülete 3. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. május 26-án 16 órakor megtartott képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Jelenléti ív szerint, Gönczöl

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

László Kálmán polgármester Kérte szavazzanak a fentiek szerint ismertetett napirendi pontok sorrendjének és tartalmának elfogadásáról.

László Kálmán polgármester Kérte szavazzanak a fentiek szerint ismertetett napirendi pontok sorrendjének és tartalmának elfogadásáról. Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületétől Szákszend, Száki u. 91. Ügyiratszám: 97-7/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült : Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 27

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 1/2014. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat Jegyzőkönyv Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 19-én, 13:30 órai kezdettel, a gamási Önkormányzat tanácstermében megtartott soron következő Képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

b./ Tanácskozási joggal résztvevők: Dr. Reichert László aljegyző, Fehér Ildikó jegyzőkönyvvezető

b./ Tanácskozási joggal résztvevők: Dr. Reichert László aljegyző, Fehér Ildikó jegyzőkönyvvezető Lovászpatona Község Önkormányzata Lovászpatona, Kossuth tér 2. Szám: 39-9/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. augusztus 30.-án 17,00 órai kezdettel

Részletesebben

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén.

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30.-án megtartott testületi ülésén. Helye: Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Jelen vannak:

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-6/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. július 31-i rendkívüli ülésére Tárgy: A) Eplényi temető

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 9-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 9-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2013/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. május 9-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Gecse község Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Gecse község Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről Gecse Község Önkormányzata 8543 Gecse, Kossuth u. 39. Szám: 22-13/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Gecse község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről

Részletesebben

2014. évi. 3. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének február 5-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 3. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének február 5-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 3. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TATÓ Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina Szám: D-57-10 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben