Autonómia-statútum tervezet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Autonómia-statútum tervezet"

Átírás

1 Autonómia-statútum tervezet (1) A Déli régió, valamint Dunamenti, Nógrád-Gömöri és Ung-zempléni megyék létesítése A Déli régió (továbbiakban - régió) a Dunamenti, Nógrád-gomöri és Ung-zempléni megyéket foglalja magába, amely jelen Statútum szerint különleges autonómiát élvez a Szlovák Köztársaság politikai egységén belül. (2) A régió jogosítványai A régió jogosult az alkotmánnyal, az állam jogrendjének alapelveivel, a nemzetközi kötelezettségekkel és a nemzeti érdekek tiszteletben tartásával - amelynek a nyelvi kisebbségek védelmének érdeke is része - gyelembe véve a következ területeken törvényi rendelkezéseket hozni: a régió hivatalai és az azokhoz rendelt személyzet rendje; a községek területi elhatárolása és rendje; közérdekb l történ kisajátítás, amennyiben az nem érint olyan munkálatokat, amelyek túlnyomóan és közvetlenül nem a központi államot terheli; telekkönyvek vezetése; t zoltó szervezet; egészségügyi és kórházi testületek és intézmények; kereskedelem és a kereskedelmi kamarák rendje; szövetkezetek feletti felügyelet; közmunkákkal összefügg beruházások, amelyeket a régió területén hajtanak végre; takarékpénztárak és regionális jelleg hitelintézetek rendje; oktatási és nevelési intézmények; kulturális intézmények; helyi rend rségek; idegenforgalom; nyilvános rendezvények, amennyiben a közbiztonságot érinti; sport és szabadid ; idegenforgalom; közüzemek; környezetvédelem; nemzeti örökség védelme, közlekedés. a régió arányos részesedést kap a következ állami adóbevételekb l: öröklés és ajándékozás; jövedelemadó; az áram és gázfogyasztás után szedett; idegenforgalmi; telek és épületadó; jármüvek; dohányáruk; szerencsejátékok után szedett. A régió a Szlovák Köztársaságon belül egységes fejlesztési régiót alkot. (3) A régió szervei A régió szervei: a regionális parlament, a regionális kormány és a régió elnöke. A regionális parlamentet arányos választási rendszerben általános, közvetlen és titkos: választással, regionális törvényben meghatározott rendelkezések szerint választják. (4) A regionális parlament A regionális parlament képvisel inek száma 50. Az aktív választójog feltétele a: négyéves megszakítatlan helyben lakás a régió területén. A regionális parlament hivatali ideje megegyezik az egyéb nem speciális jogállású területi önkormányzatok hivatali idejével. Tevékenysége három azonos tartamú id szakban bonyolódik le, melynek során Komárom, Rimaszombat és Királyhelmec városokban ülésezik. (5) A regionális kormány A regionális kormány a régió elnökéb l, két alelnökb l, valóságos és pótülnökökb l áll. A régió elnökét, az elnököket és az ülnököket a regionális parlament saját köréb l, titkos szavazással és abszolút többséggel választja. A regionális kormány Összetételének meg kell felelnie a nyelvi csoportok regionális parlamentben lév létszámarányának. Tevékenysége három azonos tartamú id szakban bonyolódik le, melynek során Komárom, Rimaszombat és Királyhelmec városokban ülésezik. Az egyik alelnök a magyar, a mások a szlovák nyelvcsoporthoz tartozik. A regionális kormány a régió végrehajtó szerve. Feladatkörébe tartozok: a) a határozattal a regionális parlament által elfogadott törvények végrehajtása; b) igazgatási tevékenység regionális érdek ügyekbe; 1

2 c) a régió vagyonának kezelése, valamint ellen rzés a közüzemek által ellátott termelési és kereskedelmi célú közszolgáltatások vezetése felett; d) egyéb jogosítványok gyakorlása, amelyet ez a Statútum vagy más törvényes rendelkezések ruháznak rá. (6) A régió elnöke A régió elnöke képviseli a régiót, aki részt vesz a szlovák kormány ülésein, ha olyan kérdéseket tárgyalnak, amelyek a régiót érintik. A régió elnöke irányítja az állam által a régióra átruházott igazgatási feladatokat. A régió elnöke a feladatköröket az egyes valóságos ülnökök között saját rendelettel határozza meg. A pótülnökök képviselik a valóságos ülnököket a megfelel feladatkörökben. Az ülnökök és pótülnökök kiválasztásánál tekintette] kell lenni a nyelvcsoportok arányos képviseletére. (7) A régió törvényeinek, rendeleteinek jóváhagyása, meger sítése és közzététele A régió területére kormánybiztost neveznek ki a következ feladatokkal: a) a kormány utasításainak megfelel en koordinálni az állam jogosítványainak gyakorlását a régióban és felügyeletet gyakorolni a megfelel hivatalok tevékenysége felett; b) az államtól a régióra és helyi köztestületekre átruházott jogosítványok felett felügyeletet gyakorolni, és az esetleges kifogásokat közölni a régió elnökével; c) a kormánybiztos gondoskodik a közrend fenntartásáról, amire igénybe veheti az állami szerveket és annak rend ri er it; tevékenységéért a belügyminiszternek felel. A regionális parlament által jóváhagyott törvényjavaslatokat a kormánybiztossal közlik. A törvényjavaslatokat a közlést l számított 30 napon belül meger sítik, ha a szlovák kormány azokat a regionális parlamenthez vissza nem utalja azzal a kifogással, hogy azok a megfelel jogosítványokat túllépik. Vita estén az alkotmánybíróság dönti el, hogy ki az illetékes. Ma feltételezhet, hogy egy törvényjavaslat a különböz nyelvcsoportokhoz tartozó polgárok jogegyenl ségét, vagy a nyelvcsoportok népi és kulturális sajátosságait sérti, egy nyelvcsoport képvisel inek többsége a regionális parlamentben nyelvcsoport szerinti szavazást indítványozhat. Ha a külön szavazási indítványt nem fogadták el, vagy ha a törvényjavaslatot ama nyelvcsoport képvisel i kétharmadának nemleges szavazata ellenére fogadták el, amely az indítványt tette, e nyelvcsoport többsége a kihirdetést követ 30 napon belül a törvényt az alkotmánybíróságon megtámadhatja, ennek halasztó hatálya azonban nincs. Ha az állam valamely intézkedésével az e Statútummal a régiónak biztosított hatáskört megsérti, a régió az alkotmánybíróságnál indítványt nyújthat be a hatásköri sérelem megállapítása iránt. A régió törvényeit és rendeleteit a régió Hivatalos Lapjában szlovák és magyar nyelven teszik közzé; ha a törvény másként nem rendelkezik, ezek közzétételét l számított 15 napon belül lépnek hatályba. (8) Helyi köztestületek A helyi köztestületek szabályzatban rendelkeznek arról, hogy a nyelvcsoportok arányos képviselete szerveik összeállításában biztosított legyen. A regionális parlament és a helyi köztestületek kollektív szerveinek összetételét szabályozó rendelkezéseknek a roma közösség képviseletét biztosítaniuk kell. (9) A régió közjavai és közvagyona Az utak, vasutak és vízvezetékek, amelyek kizárólag regionális érdeküek és jelen Statútum végrehajtási rendelkezéseiben vannak meghatározva, a régió közjavát képezik. A régióban lév állami ingatlanok, állami tulajdonú term földek, erd k, bányák, bányam vek és a régió közszolgálati rendeltetés egyéb javai a régió vagyonát képzik. A régióban fekv, tulajdonos nélküli ingatlanok a régió vagyonához tartoznak. (10) A régió pénzügyei A régió parlamentje állapítja meg a régió költségvetését. A régió parlamentjének törvényhozói jogáról a regionális közigazgatás bevételezése alá tartozó adóügyi és díjmegállapítási kérdések tekintetében e Statútum 2. cikkének 5. bekezdése rendelkezik. Az önkormányzatból ered kiadások fedezésére a régió számára évente az állami forrásokból egy összeget utalnak át, melyet egy különleges kiszámolási eljárás útján állapítanak meg (elszámolási összeg). Az elszámolási Összegre éves el leget zetnek ki. Az elszámolási összeget úgy számítják ki, hogy a kérdéses év állami zárómérlegében a felvett új állami kölcsönök gyelmen kívül hagyásával kimutatott bevételeket megszorozzák egy bizonyos viszonyszámmal (kiszámítási alap). A kiszámítási alapot a régió lakosságának arányszáma szerint kell meghatározni. 2

3 A régió kétnyelv ségének biztosítása érdekében a községeknek kiegészít hozzájárulást állapíthat meg. A régió, a megyék és a települések saját költségvetéssel rendelkeznek. A regionális kormány által készített és kísér jelentéssel ellátott költségvetési el irányzatokat és zárszámadásokat regionális törvény hagyja jóvá. (11) A jogszolgáltatás szervei A régió számára regionális hatáskör közigazgatási bíróság létesül, amelynek tagjait azonos számban a szlovák és magyar nyelvcsoport tagjai közül kell megválasztani. A bíróság elnöki funkciójában azonos id tartamra mindenkor egy szlovák és egy magyar anyanyelv bíró váltja egymást, akik a kollégiumhoz tartoznak. A bírák kinevezése, felfüggesztése, elbocsátása a régió elnökének joga, a hozzá delegált hatáskörben. A régió jogszolgáltatásában dolgozók számára a szlovák és magyar nyelv tökéletes ismerete követelmény. (12) A magyar nyelv használata A magyar nyelv a régióban a szlovák nyelvvel, amely hivatalos nyelv, egyenjogú. Törvényer vel bíró okmányokban és bármikor, ha ez a Statútum kétnyelv szövegezést ír el, a szlovák változat az irányadó. A régió a magyar nyelv polgárainak joga van a bíróságokkal, a közigazgatás szerveivel és hivatalaival, amelyeknek székhelye a régióban van vagy regionális hatáskör ek, valamint a régióban közszolgálatokat ellátó vállalatokkal való érintkezésben anyanyelvüket használni. A második bekezdés szerinti szervek, hivatalok és vállalatok írásbeli és szóbeli érintkezésben annak a nyelvét használják, aki hozzájuk fordul, és azon a nyelven válaszolnak, amelyen az eljárást egy más szerv vagy hivatal kezdeményezte; ha az írásbeli érintkezés hivatalból indul, az annak a polgárnak a feltételezhet nyelvén folyik, akikhez az iratot intézték. A kifejezetten el irányzott esetek sérelme nélkül - és a két nyelv együttes használatának eseteire vonatkozó szabályozás és végrehajtási utasítások sérelme nélkül olyan okmányok esetében, amelyek a polgárok összességéhez szólnak, valamint a közhasználatú egyedi okmányokban és olyanokban, amelyek több hivatalhoz szólnak - minden más esetben elismerik a szlovák vagy a magyar nyelv elkülönített használatát. A katonai intézményeken belül a szlovák nyelv egyedüli használata érintetlen marad. A régióban a közigazgatás magyar nyelvíí polgárokkal szemben a magyar helységneveket is használni köteles. A roma lakosságnak joga van saját törekvéseinek és tevékenysége el mozdítására az oktatás, a kultúra, a sajtó és a szabadid eltöltésének területén a saját nyelvének használatára és hagyományainak meg rzésére. (13) Záró rendelkezések E törvény módosítására az alkotmánymódosításra el írt eljárás az irányadó. A módosítás kezdeményezésének joga a regionális parlamentet illeti. 3

4 Magyarázó rész Bevezetés Az autonómia, mint fogalom az 1989 utáni id szakban szalonképtelenné vált a szlovákiai politikai közéletben. Nem véletlenül diszkreditálták ezt a fogalmat: a szlovák politikusok saját nemzetük követeléseit látták viszont a szlovákiai magyar igényekben. Az 1840-es évekt l a történeti Magyarországon, majd pedig az els csehszlovák államban léptek fel autonómista igényekkel az akkori szlovák politikusok után, Csehszlovákián belül megtörtént a szlovák terület (autonómia) kijelölése, amely ekkor még nem rendelkezett teljes jogkörrel. A mindenkori szlovák politikai elit kés bbiek során fokozatosan tágította a csehszlovák alkotmányos jogi kereteket (1938, 1968, 1990), majd pedig január l-jével létrejött az önálló szlovák állam. Tehát a szlovák politikai elit számára az autonómia szó - saját történelmi tapasztalatai miatt - csakis a függetlenség és az elszakadás fogaimi keretein belül értelmezhet. Ez természetesen arról is tanúskodik, hogy a szlovák politikai elit nem akar tudomást venni azokról az európai kisebbségvédelmi modellekr l (pl. Dél-Tirol, Aland-szigetek vagy a belgiumi német autonómia), amelyek kielégít garanciát nyújtanak az elszakadástól tartó központi államnak és a többletjogokra igényt tartó nemzeti közösségeknek is. A magyar területi autonómia jogosságát indokolja: az 1921 és 2001 közötti id szakban 21,5%-ról 9,7%-ra csökkent a magyar ajkúak száma a mai Szlovákia területén. E mellett az elmúlt évtizedekben állandósult forráskivonás a szlovák többség északi területek javára és az infrastruktúra alulfejlettsége is kirívó (pl. egyetlen kilométer autópálya sem esik a magyar többség területekre). A területi autonómiához vezet folyamatban fontos megértetni a magyarokkal együtt él szlovákokkal, hogy a magyar többség területek hátrányos kezelése ket is sújtja, s ezért egy területi autonómia esetében k is élveznék az ezzel párhuzamosan megnyíló többletforrásokat. (Lásd például: Dél-Tirol Olaszország egyik leggazdagabb tartománya.) Az autonómiát létrehozhatja a bels, illetve a küls (nemzetközi) jog. A bels jog alkotmánytörvénnyel és kisebbségi közösség vétójával biztosíthatja az autonómia fennmaradását, míg a nemzetközi jog a szerzett jogokra való hivatkozással adhat támogatást. A szlovákiai magyar kisebbség állhatatossága mellett csak akkor lehet sikerre számítani, ha a magyar kisebbség problémáit felkaro lja a nemzetközi közösség. A szlovákiai magyar autonómia nem számíthat sikerre az anyaállam, Magyarország támogatása nélkül 1. Az autonómia terjedelme szerint megkülönböztetünk kulturális (érdekképviseleti) és politikai (igazgatási jogkörök) autonómiát. Attól függ en, hogy területhez köthet vagy sem, megkülönböztetünk területi, illetve személyi autonómiát. A nemzetközi jog sem a személyi, sem pedig területi autonómiát nem írja el, szabályozza, illetve határozza meg. Ebb l adódóan csak egy általános deníció adható: e szerint a területi autonómia egy olyan megállapodás, amely biztosítja egy kisebbségi csoport számára az önrendelkezés bizonyos fokát és a régió részleges önállóságát a központi kormányzat befolyásával szemben. A központi kormányzattal szemben megfogalmazott területi autonómia politikai, gazdasági vagy kulturális függetlenséget foglal magában, amely els sorban nyelvi és kulturális különbségeken nyugszik. Ennek alapja az alkotmányban is rögzített intézményrendszer. A személyi autonómia az államon belül él meghatározott csoportra vonatkozik, tekintet nélkül annak tartózkodási helyére. A kisebbség nyelvi, vallási és kulturális karakterének meg rzésére és fejlesztésére tartalmaz jogokat, a nemzeti kisebbség által - a központi hatalom beavatkozása nélkül - alkotott intézményeken keresztül. Azon kisebbségek számára el nyös, amelyeknek: a) az adott kisebbségnek nincs vagy csekély a területi kötöttsége; b) több szomszédos országban ugyanaz a kisebbség él területi kötöttségek nélkül; c) az adott kisebbség (deklaráltan) nem tart igényt területi autonómiára. A személyi autonómia a magyar területi autonómián kívül rekedt magyarok védelmére szolgálhatna garanciául (pl. Pozsony, Kassa magyar intézményei). A magyar perszonális autonómia tagja lehetne minden magát magyarnak valló szlovákiai állampolgár, függetlenül szlovákiai lakhelyét l. A magyar személyi autonómiával jelen Statútum nem foglalkozik, A Déli régió, valamint Dunamenti, Nógrád-Gömöri és Ung-zempléni megyék létesítése A régió megnevezése olyan elnevezést kell választani, amely mind a magyar, mind pedig a szlovák nyelvcsoport részére elfogadható. A régió szlovák-magyar államhatár mentén hosszan elnyúló elhelyezkedése és történelmi hagyományok hiánya miatt indokolt lehet egyfajta "semleges" névadás (pl. Déli régió). 1 Az Európában sikeresen m köd - és a kárpát-medencei magyar kisebbségek helyzetéhez legjobban hasonlító - területi autonómiák többsége anyaállami nyomásgyakorlás után, nemzetközi felügyelet mellett jött létre. Az Aland-szigetek önkormányzatát a Nemzetek Szövetsége, míg a dél-íiroli autonómiát az ENSZ felügyelete alatt dolgozták ki. A folyamat elindításában fontos szerepet játszottak az anyaállamok és a terület szerinti államok kétoldalú megállapodásai (1921: svéd-nn egyezmény, 1946: olasz-osztrák megállapodás). 4

5 A magyar területi autonómia kialakítása el tt újra kell rendezni Szlovákia területi felosztását és területi egységet (megye) kell kialakítani, amelyek etnikai történelmi-infrastrukturális kap cs látókon nyugodnának. így az eddigi észak-déli "tájolást" fel kell váltani a kelet-nyugati elrendezéssel. Az új területi egységek között megkülönböztetünk rendes és speciális jogállású megyéket. A magyarlakta területeken három megye kialakítása t nik a legcélravezet bbnek, amelyek speciális státussal 2 lennének felruházva: egy Komárom központú Dunamenti, egy Rimaszombat központú Nógrád-gömöri és egy Kírályhelmec központú Ung-zempléni. (Az Északkelet-Szlovákiában ki lehetne alakítani egy ruszin jelleg speciális jogállású megyét is.) Minden megyének legalább 60%-os magyar többséggel 3 kellene rendelkezni, amit a legutolsó népszámlálás anyanyelvi 4 felméréseib l állapítanak meg. Ez biztosítaná a területi autonómia speciális magyar jellegét. A megyék a magyar többség települések egyesüléséb l jönnének létre. A közlekedési és történelmi szempontok gyelembe vételével Nagykürtös környéke és a Kassától21 dél-délkeletre található - ma már szlovák többség - települések is a régió részét alkotják. E nélkül nem lehetne biztosítani a régió három megyéje közötti zikai összeköttetést 5. A régió szervei A regionális parlamentet arányos választási rendszerben kell megválasztani, mivel a választási rendszerek közül ez biztosítja leginkább a nyelvcsoportok arányos képviseletét. A régió jogosítványai A központi állam csak olyan jogosítványokat tart vissza, amelyek a honvédelem, külügyeket és monetáris politikát érintik, valamint azokat, amelyek a nemzeti érdekek szempontjából központi irányítás alatt kell, hogy maradjanak. Ezeket a területeket és hatókörüket az alkotmányban és az ehhez megalkotott törvényekben pontosan ki kell jelölni. A regionális parlament, a regionális kormány és a régió elnökének székhelye A tartományi szervek felváltva ülésezhetnének Komárom, Rimaszombat, Királyhelmec megyeszékhelyeken, hogy egyetlen régió se érezze háttérbe szorítva magát. A régió hosszan elnyúló földrajzi fekvése miatt nehéz lenne kijelölni egy olyan igazgatási központot, amely elfogadható lenne mindhárom megye számára. A régió közigazgatása háromszint : regionális, megyei és települési. Mindhárom szinten biztosítani kell a szlovák és magyar nyelvcsoport arányos képviseletét. A nyelvcsoportok szerinti arányos képviselet biztosítása A bíróságok, a közigazgatás szervek és hivatalok, valamint a régióban közszolgálatokat ellátó vállalatok személyi állományában biztosítani kell a szlovák és magyar nyelvcsoport arányos képviseletét, amelyre húsz éves átmeneti id szakot kell biztosítani. Ez id alatt kell kiképezni és feltölteni a fenti intézményekben meglév helyeket. A régió pénzügyei A régió saját bevételeit a központi költségvetés minden költségvetési évben kiegészíti a kiszámítási alappal meghatározott összeggel. A Statútum 10. cikkének 2. és 3. bekezdése megegyezik az augusztus 16-i keltezéssel az Aland-szigetek számára kiadott törvény vonatkozó részeivel ( cikk). Az Aland-szigeteknek járó támogatást - amely a helyi adók felett folyik be az önkormányzat költségvetésébe - úgy számítják ki, hogy a nn költségvetésben kimutatott bevételeket 0,45-tel (kiszámítási alap) szorozzák meg. A kiszámítási alapot úgy kapták meg, hogy az 5 milliós Finnországnak a 23 ezer f s Aland lakossága 0,45%-át teszi ki. A szlovák és magyar nyelv hivatalos használata 2 Lásd az olasz alkotmányt, amely megkülönböztet rendes és speciális státusú régiókat. Az olaszországi régiók között speciális státust kapott többek között Dél-Tirol is. 3 A Nógrád-gömöri és az Ung-zempléni megyék a lakosság számarányát tekintve - 60%-os magyar többség biztosítás miatt ezer f közé esnének, ami meglehet sen kis megyét jelentene. Ez azonban nem példa nélküli az európai gyakorlatban, mivel a belgiumi németek mindösszesen 70 ezren vannak, - ami az összlakosság kevesebb, mint 1%-a - mégis jól m köd területi autonómiával rendelkeznek. 4 Fontos megjegyezni, hogy az anyanyelvi és nem nemzetiségi kategória a dönt ebben az esetben. így a régió szlovák és magyar nyelvcsoportra osztható, amelyek területhez köthet jogokká! rendelkeznek. 3 Kassa nem lenne része a magyar területi autonómiának. 5 Lásd a térképmellékletet. 5

6 A regionális és megyei szervek esetében a szlovák-magyar kétnyelv ség automatikus mind írott, mind pedig a beszélt nyelv esetében. Települési szinten a nyelvhasználatot a település szabályozná, s így az egynyelv településeken egynyelv lenne az ügyintézés. Egynyelv nek számítana minden olyan település, ahol egy másik nyelvi csoport aránya nem éri cl a 8%-ot (vagy 3000 személy) 6. Egy települést akkor lehet egynyelv vé tenni, ha a kisebbségi nyelvcsoport aránya 6% alá süllyed. A roma nyelv használata A roma nyelv használatát - a roma közösséget szórványjellege miatt - a személyi autonómia keretein belül oldható meg. A roma közösség által m ködtetett intézményekben (pl. iskolák, kulturális intézmények) a roma nyelvet hivatalos szintre lehet emelni. Záró rendelkezések A régió statútumát a Szlovák Köztársaság alkotmányában kell szabályozni, annak megváltoztatása csak a régió egyetértésével történhet. 6 A 8%-os kisebbségi arány megegyezik a nnországi kisebbségi nyelvhasználati küszöbbel. Természetesen a svéd többség Aland-szigetek kivételével, amely egynyelv, svéd nyelvpolitikát folytat. 6

Rákóczi Krisztián Nemzetpolitikai Kutatóintézet

Rákóczi Krisztián Nemzetpolitikai Kutatóintézet Rákóczi Krisztián Nemzetpolitikai Kutatóintézet Közjogi berendezkedés Államforma: köztársaság Kormányforma: parlamentáris köztársaság Végrehajtó hatalom legfőbb szerve a kormány A törvényhozó hatalom letéteményese

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének február havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének február havi ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2013. február 25. E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. február

Részletesebben

ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK

ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK KÖZIGAZGATÁSI ISMERETEK Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS 20. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének május havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének május havi ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2013. május E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. május havi

Részletesebben

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! Orgovány Község Önkormányzata, Önkormányzat Polgármestere, Képviselő-testülete részére Tárgy: Bölcsődei Érdekképviseleti Fórum Működési Szabályzatának elfogadása Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt

Részletesebben

Székelyföld autonómia-statutúma írta Dr. Csapó I. József (Tervezet)

Székelyföld autonómia-statutúma írta Dr. Csapó I. József (Tervezet) www.hunsor.se/hu/erdely/ FOUNDED 1997., Norrköping, Sweden HUNSOR - Una Eademque Libertas Székelyföld autonómia-statutúma írta Dr. Csapó I. József (Tervezet) l. szakasz I. Fejezet Általános rendelkezések

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

Romániai magyar autonómiakoncepciók. Az 1989 és 2006 között kidolgozott törvénytervezetek

Romániai magyar autonómiakoncepciók. Az 1989 és 2006 között kidolgozott törvénytervezetek 5. Bognár Zoltán Romániai magyar autonómiakoncepciók. Az 1989 és 2006 között kidolgozott törvénytervezetek A trianoni határmódosításokat követően kisebbségbe került erdélyi magyar etnikum 1 elitje meghatározóan

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

Általános jogi ismeretek. Tematika:

Általános jogi ismeretek. Tematika: Általános jogi ismeretek Tematika: 1 Általános közigazgatási jog, közigazgatási alapismeretek 2 A közigazgatás intézményrendszere 3 Közigazgatási hatósági eljárás, hatáskör, illetékesség Budapest, 2014

Részletesebben

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA SALGÓTARJÁNI FORGÁCS FÉNY EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE ÉS JOGÁLLÁSA 1.) Az Egyesület neve: Forgács - Fény Egyesület 2.) Székhelye: 3100 Salgótarján, Forgách Antal út 1. 3.) Levelezési

Részletesebben

Kerettörvény. a nemzeti közösségek személyi elvű önkormányzatáról

Kerettörvény. a nemzeti közösségek személyi elvű önkormányzatáról Bakk Miklós: Kerettörvény a nemzeti közösségek személyi elvű önkormányzatáról. [http://www.emnt.org/dokumentumok/szemelyikerettorveny_nemzeti_kozossegek_szemelyi_elvu_onkormanyzatarol-bakk.rtf] - tervezet

Részletesebben

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL Bak Község Önkormányzatának Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

TÖRVÉNY SZÉKELYFÖLD KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ RÉGIÓ LÉTREHOZÁSÁRÓL

TÖRVÉNY SZÉKELYFÖLD KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ RÉGIÓ LÉTREHOZÁSÁRÓL TÖRVÉNY SZÉKELYFÖLD KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ RÉGIÓ LÉTREHOZÁSÁRÓL Tervezet Preambulum Tekintettel Székelyföld települési és megyei önkormányzatainak a székelyföldi társadalom nevében megfogalmazott, a Székelyföld

Részletesebben

A BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REJT SÁNDOR KÖNNY IPARI ÉS KÖRNYEZETMÉRNÖKI KAR

A BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REJT SÁNDOR KÖNNY IPARI ÉS KÖRNYEZETMÉRNÖKI KAR A Budapesti M szaki F iskola Szervezeti és M ködési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és M ködési Rend 7. függelék 2. verzió A BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REJT

Részletesebben

Báta Község Önkormányzatának és Sárpilis Község Önkormányzatának. Óvodai ellátására társulási megállapodás

Báta Község Önkormányzatának és Sárpilis Község Önkormányzatának. Óvodai ellátására társulási megállapodás Báta Község Önkormányzatának és Sárpilis Község Önkormányzatának Óvodai ellátására társulási megállapodás Báta és Sárpilis Községek Önkormányzatainak Képviselő testületei, annak érdekében, hogy a Magyarországi

Részletesebben

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata 2010. évi zárszámadásról K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete

Részletesebben

Módosításokkal egybeszerkesztett ALAPÍTÓ OKIRAT

Módosításokkal egybeszerkesztett ALAPÍTÓ OKIRAT Módosításokkal egybeszerkesztett ALAPÍTÓ OKIRAT (megel z módosítás: 2013. május 29.) A (székhelye: 8500 Pápa, Széchenyi u. 15.), a Gyurátz Ferenc Evangélikus Általános Iskola alapító okiratát a nemzeti

Részletesebben

T/ Magyarország Alaptörvényének ötödik módosítása

T/ Magyarország Alaptörvényének ötödik módosítása MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/11545. Magyarország Alaptörvényének ötödik módosítása Előadó: Dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter Budapest, 2013. június Magyarország Alaptörvényének ötödik

Részletesebben

HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETE AUSZTRIÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON

HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETE AUSZTRIÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETE AUSZTRIÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON Összehasonlító elemzés DR. SZABÓ KÁROLY GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSI ÉS FELÜGYELETI FŐOSZTÁLYÁNAK

Részletesebben

Nemti Község Képviselő-testületétől. társulási megállapodás jóváhagyása HATÁROZAT

Nemti Község Képviselő-testületétől. társulási megállapodás jóváhagyása HATÁROZAT Nemti Község Képviselő-testületétől 94/2012.(XII. 03.) számú Tárgy: Közös Önkormányzati Hivatal társulási megállapodás jóváhagyása HATÁROZAT Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mátraterenyei

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról

MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.

Részletesebben

/Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, Újvidék, 2003. május 22, 8. szám/

/Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, Újvidék, 2003. május 22, 8. szám/ /Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, Újvidék, 2003. május 22, 8. szám/ A nemzeti kisebbségek jogainak és szabadságjogainak a védelméről szóló törvény (A JSZK Hivatalos Lapja, 11/02. szám) 1. szakaszának

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Katasztrófavédelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófa Igazgatóság Polgári Védelemi Kirendeltség Miskolc Miskolc Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség Helyi

Részletesebben

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének december 16-i ülésér l készült jegyz könyvéb l

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének december 16-i ülésér l készült jegyz könyvéb l KIVONAT Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2003. december 16-i ülésér l készült jegyz könyvéb l 31. El terjesztés a Lengyel Kisebbségi Önkormányzattal kötend megállapodás jóváhagyására

Részletesebben

a) országgylés, köztársasági elnök c) országgylés, önkormányzatok b) parlamenti képviselk, ombudsman

a) országgylés, köztársasági elnök c) országgylés, önkormányzatok b) parlamenti képviselk, ombudsman Kvíz2011.10.28 Name: 1. Mi tartozik a magyar államszervezethez? a) országgylés, köztársasági elnök c) országgylés, önkormányzatok b) parlamenti képviselk, ombudsman 2. Ki az államf? a) köztársasági elnök

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.... 3 II. A KOLLÉGIUM VEZETÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA... 3 2.... 3 A Kollégiumi Közgyűlés... 3 3....

Részletesebben

270/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet az Iparjogvédelmi Szakértői Testület szervezetéről és működéséről

270/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet az Iparjogvédelmi Szakértői Testület szervezetéről és működéséről 270/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet az Iparjogvédelmi Szakértői Testület szervezetéről és működéséről Az Iparjogvédelmi Szakértői Testület feladatai 1. (1) Az Iparjogvédelmi Szakértői Testület (a továbbiakban:

Részletesebben

Törvény a nemzeti kisebbségek kulturális önkormányzatáról * (Kelt 1925. február 12-én)

Törvény a nemzeti kisebbségek kulturális önkormányzatáról * (Kelt 1925. február 12-én) Törvény a nemzeti kisebbségek kulturális önkormányzatáról * (Kelt 1925. február 12-én) Az alkotmány 21. -ának megfelelõen a nemzeti kisebbségek kulturális önkormányzatának intézményei a megfelelõ speciális

Részletesebben

Székelyföld autonómiastatútuma. Székely Nemzeti Tanács, 2003. [http://www.emnt.org/dokumentumok/teruleti-szekelyfold_autonomia_statutuma-sznt.

Székelyföld autonómiastatútuma. Székely Nemzeti Tanács, 2003. [http://www.emnt.org/dokumentumok/teruleti-szekelyfold_autonomia_statutuma-sznt. Székelyföld autonómiastatútuma. Székely Nemzeti Tanács, 2003. [http://www.emnt.org/dokumentumok/teruleti-szekelyfold_autonomia_statutuma-sznt.doc] Tervezet Preambulum SZÉKELYFÖLD AUTONÓMIA STATÚTUMA (Terra

Részletesebben

VÉLEMÉNYT. Tisztelt Elnök Úr! Románia címere Románia Kormánya Miniszterelnök

VÉLEMÉNYT. Tisztelt Elnök Úr! Románia címere Románia Kormánya Miniszterelnök Románia címere Románia Kormánya Miniszterelnök Tisztelt Elnök Úr! Az Alkotmány 111. szakaszának 1) bekezdésével összhangban Románia Kormánya a következõ VÉLEMÉNYT fogalmazza meg Székelyföld autonóm jogállására

Részletesebben

Magyarország helyi önkormányzatairól

Magyarország helyi önkormányzatairól Magyarország helyi önkormányzatairól Közös hivatal alakítás Készült : 2012. X.24. Baranya Megyei Kormányhivatal Átmeneti szabályozás/t8887.sz. A közös önkormányzati hivatal alakításával kapcsolatos döntéseket

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések.

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális javak

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. (5) bekezdésében

Részletesebben

(Min ségirányítási eljárás) 4. sz. verzió. A kiadás dátuma: 2008. március 3. Prof. Dr. Rudas Imre rektor

(Min ségirányítási eljárás) 4. sz. verzió. A kiadás dátuma: 2008. március 3. Prof. Dr. Rudas Imre rektor BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA 11 HALLGATÓI ÉLET (Min ségirányítási eljárás) 4. sz. verzió A kiadás dátuma: 2008. március 3. (Érvényes visszavonásig) FOLYAMATGAZDA: FHÖK elnök JÓVÁHAGYTA: Prof. Dr. Rudas Imre

Részletesebben

Teskánd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2003. /II.03./ számú r e n d e l e t e

Teskánd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2003. /II.03./ számú r e n d e l e t e Teskánd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2003. /II.03./ számú r e n d e l e t e az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról. Teskánd Község Önkormányzat

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

Harkány Város Önkormányzata Képvisel testületének 5/2014.(II.28.) sz. rendelete Az Önkormányzat évi költségvetésér l

Harkány Város Önkormányzata Képvisel testületének 5/2014.(II.28.) sz. rendelete Az Önkormányzat évi költségvetésér l Harkány Város Önkormányzata Képvisel testületének 5/2014.(II.28.) sz. rendelete Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésér l Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testülete az Államháztartásról szóló 2011.

Részletesebben

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 12/2001. (VII. 31.) önkormányzati rendelete A HELYI NÉPSZAVAZÁSRÓL ÉS NÉPI KEZDEMÉNYEZÉSR L

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 12/2001. (VII. 31.) önkormányzati rendelete A HELYI NÉPSZAVAZÁSRÓL ÉS NÉPI KEZDEMÉNYEZÉSR L Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete 12/2001. (VII. 31.) önkormányzati rendelete A HELYI NÉPSZAVAZÁSRÓL ÉS NÉPI KEZDEMÉNYEZÉSR L A módosításokkal: 5/2004. (III. 31.) egységes szerkezetben. A helyi

Részletesebben

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata Angyali Szolgálat Alapítvány Alapító Okirata tanítások átadása így hozzájárulva egy békésebb, szeretetteljesebb és boldogabb társadalmi élet kialakulásához. II.-6. Az alapítvány munkájában résztvev k

Részletesebben

a 8/2010. (II.26.) számú rendelettel egységes szerkezetben.

a 8/2010. (II.26.) számú rendelettel egységes szerkezetben. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 8/2007. (III.21.) SZÁMÚ RENDELETE a közterület-felügyeletr l a 8/2010. (II.26.) számú rendelettel egységes szerkezetben. Tartalom A közterület-felügyelet

Részletesebben

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A jogok generációi...3 A hatalmi ágak elválasztása... 4 Az Alaptörvény és a korábbi Alkotmány kapcsolata... 4 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 1.1.

Részletesebben

Veszprémi Motoros Egyesület M KÖDÉSI SZABÁLYZAT

Veszprémi Motoros Egyesület M KÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. SZERVEZET I. Általános rendelkezések Veszprémi Motoros Egyesület M KÖDÉSI SZABÁLYZAT 1.) Az egyesület neve: Veszprémi Motoros Egyesület 2.) Az egyesület m ködési helye: 8200 Veszprém, Nyerges u. 6.

Részletesebben

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Pick Alapítványi Bölcsőde 6725 Szeged Szabadkai út 18. Tel. /fax: 62/567-177 Tel.: 62/ 421-477 Fenntartó: Pick Gyermeknevelési Alapítvány Adószám: 18469910-1-06 E-mail: pickalapitvany@invitel.hu ÉRDEKKÉPVISELETI

Részletesebben

A ROMÁNIAI MAGYAR NEMZETI KÖZÖSSÉG SZEMÉLYI ELVŰ AUTONÓMIÁJÁNAK STATÚTUMA (Dr. Csapó I. József)

A ROMÁNIAI MAGYAR NEMZETI KÖZÖSSÉG SZEMÉLYI ELVŰ AUTONÓMIÁJÁNAK STATÚTUMA (Dr. Csapó I. József) Csapó József: Romániai magyar nemzeti közösség személyi autonómiájának statútuma [http://www.emnt.org/dokumentumok/szemelyimagyar_nemzeti_kozosseg_szemelyi_elvu_autonomiajanak_statutuma-csapo.rtf]. TERVEZET

Részletesebben

I. Az Önkormányzat 2010. évi könyvviteli mérlege leltárral való alátámasztásának ellen rzése

I. Az Önkormányzat 2010. évi könyvviteli mérlege leltárral való alátámasztásának ellen rzése EL TERJESZTÉS Tárgya: ellen rzési jelentés Készítette: dr. Szabó Tímea, körjegyz Tisztelt Képvisel -testület! A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. (10) bekezdése alapján a polgármester

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

C 326/266 Az Európai Unió Hivatalos Lapja (7.) JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓ KIVÁLTSÁGAIRÓL ÉS MENTESSÉGEIRŐL

C 326/266 Az Európai Unió Hivatalos Lapja (7.) JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓ KIVÁLTSÁGAIRÓL ÉS MENTESSÉGEIRŐL C 326/266 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2012.10.26. (7.) JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓ KIVÁLTSÁGAIRÓL ÉS MENTESSÉGEIRŐL A MAGAS SZERZŐDŐ FELEK, FIGYELEMBE VÉVE, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés

Részletesebben

törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról

törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról Új változat a T/57 helyett 4n1v.3? 3Y T ~ G4 2006 MAJ 3 0. T/.... számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról Budapest, 2006. május 2006. évi... törvény a Magyar Köztársaság

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés k) pontja, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól (továbbiakban: Mötv) szóló 2011. évi CLXXXIX. évi törvény

Részletesebben

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16.

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. A definíció hiánya Dilemma: - a szuverén állam ismeri/dönti el - az identitásválasztás szabadsága Az ET Parlamenti Közgyűlésének 1201 (1993) sz. ajánlása:

Részletesebben

TÁRSASHÁZI KISOKOS HOGYAN ÉRTÉKESÍTHETŐ A KÖZÖS TULAJDONI RÉSZ, KI DÖNTHET AZ ELIDEGENÍTÉSRŐL?

TÁRSASHÁZI KISOKOS HOGYAN ÉRTÉKESÍTHETŐ A KÖZÖS TULAJDONI RÉSZ, KI DÖNTHET AZ ELIDEGENÍTÉSRŐL? TÁRSASHÁZI KISOKOS MIKOR ALAPÍTHATÓ TÁRSASHÁZ? Társasházat fennálló vagy felépítendő épületre lehet alapítani, ha abban legalább két, külön tulajdonként bejegyezhető lakás, illetőleg nem lakás céljára

Részletesebben

Nagybakónak Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2012. (II.08.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Nagybakónak Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2012. (II.08.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Nagybakónak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2012. (II.08.) rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Nagybakónak községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Megállapodás közös önkormányzati hivatal létrehozásáról

Megállapodás közös önkormányzati hivatal létrehozásáról Megállapodás közös önkormányzati hivatal létrehozásáról amely létrejött egyrészről - Bárna Község Önkormányzat 3126 Bárna, Petőfi út 23., képviseli Tóth Károlyné polgármester, - Mátraszele Község Önkormányzat

Részletesebben

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2600 Vác Kölcsey Ferenc u. 4. Tel./Fax.: (27)504-105 E-mail: bfi@bfi.vac.hu Egységes Szakmai program 7. sz. melléklet BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK

Részletesebben

Tárgyalja a képviselő-testület március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén

Tárgyalja a képviselő-testület március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén 1./Napirend: Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár alapító okirat módosítása Előterjesztő: polgármester Tárgyalja a képviselő-testület 2014. március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén Előterjesztés

Részletesebben

Érintett jogszabály szövege

Érintett jogszabály szövege Érintett jogszabály szövege Smtv. 13. A tájékoztatási tevékenységet végz lineáris médiaszolgáltatások kötelesek a közérdekldésre számot tartó helyi, országos, nemzeti és európai, valamint Magyarország

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi 123-16/2014. Némethy Tímea igazgató Helyben Tárgy: 2014. évi integritás jelentés Melléklet: 1 db Tisztelt Igazgató Asszony! Az államigazgatási szervek

Részletesebben

Ukrajna törvénye az állami nyelvpolitika alapjairól: a kárpátaljai magyarságot érintő problémák és perspektívák. Piliscsaba, 2013. július 12.

Ukrajna törvénye az állami nyelvpolitika alapjairól: a kárpátaljai magyarságot érintő problémák és perspektívák. Piliscsaba, 2013. július 12. Ukrajna törvénye az állami nyelvpolitika alapjairól: a kárpátaljai magyarságot érintő problémák és perspektívák Piliscsaba, 2013. július 12. Ukrajna lakossága nemzetiség és anyanyelv szerint a 2001. évi

Részletesebben

Az Alaptörvény felépítése. ELSŐ RÉSZ Az állam szabadsága - A Szabadság Alkotmánya 1. -ának irányelvei 2. oldal A. fejezet Általános rendelkezések

Az Alaptörvény felépítése. ELSŐ RÉSZ Az állam szabadsága - A Szabadság Alkotmánya 1. -ának irányelvei 2. oldal A. fejezet Általános rendelkezések Az Alaptörvény felépítése Előszó (Preambulum) 1. oldal ELSŐ RÉSZ Az állam szabadsága - A Szabadság Alkotmánya 1. -ának irányelvei 2. oldal A. fejezet Általános rendelkezések I. szakasz Alapvető rendelkezések

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014.

Részletesebben

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Alapszabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Alapszabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szlovén Köztársaság Alkotmánya (SZK Hivatalos Lapja 91/33. sz.) 64. szakasza és a Nemzeti Önigazgatási Közösségekről szóló törvény (SZK Hivatalos Lapja 94/65. sz.) 9. szakasza értelmében a Muravidéki

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzatának. 8/2011. (IV.19.) számú rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Zamárdi Város Önkormányzatának. 8/2011. (IV.19.) számú rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Zamárdi Város Önkormányzatának 8/2011. (IV.19.) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben) 2 I. fejezet* Bevezető rész 1..* *Az Alaptörvény 32. cikk 2.) bekezdése,

Részletesebben

Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2004. (XII.23.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről

Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2004. (XII.23.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2004. (XII.23.) rendelete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete élve a Magyar

Részletesebben

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

Az önkormányzati vagyon

Az önkormányzati vagyon Murakeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2004. (IV. 16.) számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Alpolgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (SZMSZ 17. (1) bek.). Előterjesztés a Képviselő-testület részére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Dr. Papp Olga DE ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszék november 11.

Dr. Papp Olga DE ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszék november 11. Dr. Papp Olga DE ÁJK Közigazgatási Jogi Tanszék 2015. november 11. 1 Helyi önkormányzatok (3197) Települési önkormányzatok (3178) Területi önkormányzatok (20) Községek (2809) Városok (346) (ebből járásszékhely

Részletesebben

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK... 2 A SEGÉDLETBEN ELŐFORDULÓ JOGSZABÁLYI RÖVIDÍTÉSEK... 3 A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA...

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK... 2 A SEGÉDLETBEN ELŐFORDULÓ JOGSZABÁLYI RÖVIDÍTÉSEK... 3 A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA... SEGÉDLET a helyi önkormányzatok, a helyi nemzetiségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások 2011. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének

Részletesebben

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2004. (V. 06.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2004. (V. 06.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2004. (V. 06.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselőtestület a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata Gyáli Liliom Óvoda Gyál Liliom utca 13-15. 2360 OM: 032993 A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének Működési Szabályzata 1. Az óvoda szülői szervezetének alapvető célja: Az óvodába járó gyerekek szüleinek

Részletesebben

Magyar Szlovák Kereskedelmi és Iparkamara ALAPSZABÁLYA

Magyar Szlovák Kereskedelmi és Iparkamara ALAPSZABÁLYA Magyar Szlovák Kereskedelmi és Iparkamara ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. cikkely Alapítás 1. A Magyar Szlovák Kereskedelmi és Iparkamara (továbbiakban mint Kamara ) a 83/1990 Zb. számú, a polgári

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról (a 2/2008. (I.22.) Önk., a 32/2009. (IX.30.)

Részletesebben

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki Semmi új a nap alatt: kisebbségi jogok, kettős állampolgárság, autonómia A mostani kormányzati ciklus nemzetpolitikai alapvetéseként is értelmezhető Orbán Viktor beiktatásakor elhangzott kijelentése: A

Részletesebben

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA 2 Útkeresés Segítı Szolgálat Székhelye: Dunaújváros Bartók B. út 6/B A szabályzat kiterjed intézmény keretében mőködı ellátásokra

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 68/2013. (IV. 25.) határozata

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.11.25. C(2014) 9048 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) a Bizottság főigazgatói, valamint a szervezetek vagy önfoglalkoztató személyek közötti megbeszélésekről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. az önkormányzat sportrendeletéhez

ELŐTERJESZTÉS. az önkormányzat sportrendeletéhez ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat sportrendeletéhez Az alkotmány szerint a Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez. Ez a jog többek között a rendszeres

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG SZAKMAI- ÉS VERSENYBIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG SZAKMAI- ÉS VERSENYBIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG SZAKMAI- ÉS VERSENYBIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E Elfogadta az MKSZ Szakmai- és Versenybizottsága 2012. május 31-én Jóváhagyta az MKSZ Elnöksége 2012. július 3-án 2 Az MKSZ

Részletesebben

1. cikk. Terrorveszélyhelyze t

1. cikk. Terrorveszélyhelyze t Országgy ű léc uiir~ acsl~: Irományszám : TI o.' A 6 Magyarország Alaptörvényének hatodik módosítás a Érkezett : 2016 ÁPR 2 6. (2016 ) Az Országgy űlés mint alkotmányozó hatalom az Alaptörvény 1. cikk

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Véleményező bizottság: valamennyi bizottság Sorszám: III/1. Döntéshozatal módja: Minősített

Részletesebben

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE Elfogadva a 9 /2014. (I. 30.) számú Önkormányzati határozattal A képvisel -testület m ködésének alapja az éves munkaprogram. A testület

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2006R1084 HU 01.07.2013 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1084/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) a

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

Előterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés március 7-ei ülésére

Előterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés március 7-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés E l n ö k e Előterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2014. március 7-ei ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása

Részletesebben

BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE

BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyűlésének döntése alapján

Részletesebben

Érkezett 2012 APR 16. 2012. évi... törvény a nem átlátható cégek állami finanszírozásának teljes tilalmáró l

Érkezett 2012 APR 16. 2012. évi... törvény a nem átlátható cégek állami finanszírozásának teljes tilalmáró l LA, :,-.dggyú'i,,s Hivatal a?rarttányrs if :1 \( o- N- Érkezett 2012 APR 16. 2012. évi... törvény a nem átlátható cégek állami finanszírozásának teljes tilalmáró l Az Országgyűlés a közpénzekkel való átlátható

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-19/2013. Tárgy: Kiszombori Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Mell.:

Részletesebben

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK 2012. ÉVI MUNKATERVE Elfogadva a 3 /2012.(I.30.) Ök. számú határozattal A képvisel -testület m ködésének alapja az éves munkaprogram. A testület tevékenysége

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára 12-13. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára Tisztelt Képviselő-testület! Jogszabályi változások miatt indokolttá vált az Önkormányzat által alapított intézmények alapító okiratainak

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére Tárgy: Szent Lázár Alapítvány kérelme a Békés, Petőfi u. 35. szám alatti ingatlan hasznosítására vonatkozóan Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezető-helyettes Gazdasági Osztály Véleményező

Részletesebben

A TAMÁSI GIMNÁZIUMÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A TAMÁSI GIMNÁZIUMÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A TAMÁSI GIMNÁZIUMÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan) A Tamási Város Önkormányzatának Képvisel -testülete /a továbbiakban: Alapító/ a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K KSH: 10043189-6419-122-03 Cg.: 03-02-000278/90 Rónasági Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2014.év 2015.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

16/2000. (III. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képvisel - testületének rendelete

16/2000. (III. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képvisel - testületének rendelete 16/2000. (III. 30.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képvisel - testületének rendelete Szentgotthárd Város Önkormányzatának tulajdonában lév lakások elidegenítésének szabályairól Módosítva: a 4/2002.

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) 12. c) pontjában

Részletesebben

I. Cím. Általános rendelkezések. 1. cikkely

I. Cím. Általános rendelkezések. 1. cikkely - tervezet - Törvény a személyi elvű önkormányzatokról I. Cím Általános rendelkezések 1. cikkely (1) E törvény értelmében a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek, közösségük etnikai, kulturális és nyelvi

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet a közigazgatási hivatalokat érint egyes kormányrendeletek módosításáról

366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet a közigazgatási hivatalokat érint egyes kormányrendeletek módosításáról 366/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet a közigazgatási hivatalokat érint egyes kormányrendeletek módosításáról A Kormány az Alkotmány 35. -ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében,

Részletesebben