A széfbérleti szerződés ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A széfbérleti szerződés ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI"

Átírás

1 A széfbérleti szerződés ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2. számú melléklet 1. A Bank természetes és jogi személyek (jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, egyéb szervezetek) részére teszi lehetővé széfrekesz bérlését, amennyiben azok a Banknál bankszámlával rendelkeznek. Egy széfbérleti szerződés keretében ugyanazon széfrekeszt egyidejűleg legfeljebb két természetes személy - Bérlő és Bérlőtársa (együtt: Bérlő) - bérelheti. Gazdasági társaság Bérlő társbérlőt nem jelölhet ki. A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében a Bank természetes személyektől az alábbi okmányok bemutatását követeli meg: magyar állampolgár személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, külföldi természetes személy útlevele vagy személyi azonosító igazolványa, feltéve hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít vagy tartózkodási jogot igazoló okmánya vagy tartózkodásra jogosító okmánya Természetes személy ügyfél esetén az alábbi adatokat kell felvenni: családi és utónév (születéskori név) állampolgárság lakcím (ami a személyi igazolványban, vagy lakcímet igazoló hatósági igazolványban szerepel, ha nincs cím, akkor lakcím nélküli megjelölést) az azonosító okmánya(i) száma(i), annak(azok) típusa(i) születési hely, idő anyja neve A Bank jogi személyek (jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, egyéb szervezetek) esetén az azonosítás érdekében minden esetben legalább a következő adatokat rögzíti: a neve és rövidített neve székhelye és külföldi székhelyű vállalkozás esetén magyarországi fióktelepének címe cégjegyzékszáma vagy egyéb jogi személy esetén a létrejöttéről (nyilvántartásba vételéről, bejegyzéséről) szóló határozat száma vagy nyilvántartási száma a főtevékenység képviseletre jogosultak neve és beosztása kézbesítési megbízott azonosítására alkalmas adatai Jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén a nevében vagy megbízása alapján eljárni jogosult személy(ek) átvilágításán túlmenően a Bank 30 napnál nem régebbi a nyilvántartást vezető szervtől származó okirat bemutatását követeli meg, arról hogy: a) a belföldi gazdálkodó szervezetet a cégbíróság bejegyezte, vagy a bejegyzési kérelmét benyújtotta; egyéni vállalkozó esetében azt, hogy az egyéni vállalkozói igazolvány kiadása megtörtént, illetőleg az egyéni vállalkozó az egyéni vállalkozói nyilvántartásba bejegyzésre került b) más belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, a nyilvántartásba vétel megtörtént c) Magyarországon nem bejegyzett külföldi jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén a saját országának joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént d) cégbejegyzési, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel iránti kérelem cégbírósághoz, hatósághoz vagy bírósághoz történő benyújtását megelőzően a jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet társasági szerződését (alapító okiratát, alapszabályát). A fentieken kívül szükséges továbbá az aláírási címpéldány illetve aláírás-minta. Off-shore cég esetén tárgyév március 31-ig be kell nyújtani a tárgyévben kelt Certificate of Good Standing (vagy egyenértékű tartalmú) okiratot, amely igazolja a cég tényleges és jogszerű működését 2. A Bank csak ügyfél-átvilágítás mellett köt széfbérleti megállapodást. 3. A Bérlő a széfrekeszt különféle tárgyak, értékek és iratok (dolgok) elhelyezésére és megőrzésére veheti igénybe. A széfben nem helyezhető el olyan dolog, amely a Bank vagy a széf biztonságát veszélyezteti, állaga romlandó, vagy amelynek birtoklása engedélyhez kötött, azt jogszabály tiltja vagy korlátozza (ilyenek különösen: vegyszer, gyógyszer, élelmiszer, fokozottan tűzveszélyes vagy tűzveszélyes, maró vagy sugárzó anyagok, valamint fegyver, lőszer, kábítószer) továbbá nem helyezhető el készpénz. Szintén nem helyezhetőek el olyan dolgok, amelyeket jogszabály elkobzás alá eső tárgynak minősít, vagy annak bírói letétbe helyezése nem lehetséges. A tilalom alá eső dolgok elhelyezésből származó mindennemű jogkövetkezmény a Bérlőt terheli, az azokból származó felelősségét a Bank kizárja.

2 A Bank a széfben elhelyezett tárgyak őrzését hitelintézettől elvárható gondossággal látja el. A Bank a széfben elhelyezett tárgyakat nem használhatja és más őrizetébe nem adhatja. A Bank a széf tartalmát nem ismerheti, a Bankot az Ügyfelek személyét illetően a vonatkozó jogszabály szerinti titoktartási kötelezettség terheli. A Bank a Bérlő hozzájárulása nélkül is köteles tájékoztatást adni a Hpt. 51. és 52. -ban meghatározott esetekben, az ott megjelölt szervek, intézmények részére. Tiltott dolog elhelyezésének alapos gyanúja esetén a Bank a Bérlő jelenlétében különösen indokolt esetben a Bérlő jelenléte nélkül és költségére közjegyző vagy bizottság jelenlétében - a széf tartalmát ellenőrizheti. Ennek során ha megállapítható, hogy a széfrekeszben a Bank által meghatározott olyan tiltott dolgok vannak, amelyeknek birtoklását jogszabály büntetni rendeli avagy tilalmazza, a tárolt dolgokat a Bank eljuttatja a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnak. Ha pedig a tiltott dolog nem tartozik az előbb említett dolgok körébe úgy a Bank a dolgot letétbe helyezi és a letét Polgári Törvénykönyvben írt szabályai szerint őrzi. Ha a széf felnyitását követően nem kerül megállapításra tiltott dolog tárolása, úgy jegyzőkönyv felvételét követően a bérleti jogviszony változatlan formában fennmarad. 4. A széfbérleti szerződés - a bérlet időtartamát tekintve - határozott és határozatlan időre köthető. 5. Határozatlan időre kötött szerződés esetén a Bank fenntartja a bérleti díj megváltoztatásának jogát, amely változásról köteles a Bérlőt 15 nappal korábban Hirdetmény útján értesíteni. A Hirdetményt az ügyfélfogadásra nyitva álló helységében valamint internetes honlapján teszi közzé. Határozott idejű széfbérleti szerződés esetén a szerződésben meghatározott bérleti díj nem változtatható. A Bank jogosult jelen ÁSZF rendelkezéseit, a Hirdetményben meghatározott kamatot, bankköltséget ideértve valamennyi díj, költség, jutalék stb. és egyéb szerződési feltételeit egyoldalúan módosítani, ennek esetei: - a Központi Statisztikai Hivatal által kiadott előző évi inflációs rátával megegyező mértékben változtatni a kamatot, bankköltségeket - amennyiben a Bank által megkötött távfelügyeleti szolgáltatás díja emelkedik, úgy a Bank jogosult az emelkedés következtében felmerülő többletköltségét díjemeléssel fedezni - jogi szabályozó környezet változása: a pénzintézet tevékenységére, működési feltételeire vonatkozó vagy azt érintő jogszabály, jegybanki rendelkezés vagy a pénzintézetre kötelező egyéb szabályozók megváltozása; a pénzintézet közteher- (pl. adó-) fizetési kötelezettségének növekedése; a kötelező tartalékolási szabályok kedvezőtlen változása; - pénzpiaci feltételek, makrogazdasági környezet módosulása, így különösen, de nem kizárólagosan: a pénzintézet forrásköltségeinek változása; a pénzintézet működési költségeinek változása; Magyarország hitelbesorolásának változása; az országkockázati felár változása (credit default swap); a jegybanki alapkamat, a jegybanki repo- és betéti kamatlábak változása; a bankközi kamatlábak/hitelkamatok változása; a pénzintézet kockázati kamatfelárának változása; a Magyar Állam, vagy a pénzintézet által kibocsátott értékpapír és SWAP hozamgörbék egymáshoz történő elmozdulása; a refinanszírozást biztosító, nyilvánosan kibocsátott értékpapír hozamának, illetve kibocsátója elismert külső hitelminősítő szervezet általi kockázati besorolásának változása, vagy az ilyen besoroláshoz kapcsolódó költség megváltozása; a pénzintézet lekötött ügyfélbetétei kamatának változása; az éven túli állampapírok hozamának változása - banki működési feltételek változása: működési költségek változása - ügyfél vagy az ügylet kockázatának - megváltozása: az ügyfél pénzintézeti minősítésének változása; az ügylet pénzintézet által számított kockázatának változása; ügyfél késedelmes teljesítése 6. A széfbérleti díjat a Bérlő az alábbiak szerint köteles megfizetni: a.) Határozott időre szóló széfbérleti szerződés esetén a szerződéskötéssel egyidejűleg a teljes bérleti időszakra járó díj összege esedékes. b.) Határozatlan időre kötött szerződés esetén a bérleti díj naptári negyedévente, az alábbiak szerint esedékes: - a szerződés aláírásával egyidejűleg esedékes a tárgynegyedév utolsó napjáig terjedő időszakig járó bérleti díj, - míg az ezt követő naptári negyedévekre a bérleti díj az adott naptári negyedév első napján esedékes. 7. Bérlővel és Bérlőtárssal kötött széfbérleti szerződés esetén a szerződésből eredő jogok és kötelezettségek egyetemlegesek. Bérlőtárs esetén a Bérlőknek a széfbérleti szerződésben kell nyilatkozniuk a széfrekesz nyitása feletti rendelkezési jogosultságukról. A széfrekesz nyitását a Bérlők külön-külön, vagy együttes rendelkezési jogosultsággal végezhetik. 8. A széfbérleti szerződésből eredő jogai alapján a Bérlő a széfrekesz nyitására eseti vagy állandó jelleggel meghatalmazottat is bejelenthet. A széf használatára meghatalmazott személy a széfbérleti szerződés módosítására, felmondására

3 nem jogosult, további meghatalmazottakat nem jelölhet, más meghatalmazottak széfhasználati jogát nem korlátozhatja. 9. A természetes személy Bérlő a széfrekesz nyitására egyidejűleg csak egy harmadik személyt jogosult állandó jelleggel meghatalmazottként bejelenteni. Ez esetben a meghatalmazott köteles az aláírás mintáját a Bank által erre a célra rendszeresített széfrekesz nyilvántartó kartonon megadni. A széfrekesz nyitása felett a Bérlő és a Bérlőtárs együttes rendelkezési jogosultsággal kötött bérleti szerződése esetén az állandó meghatalmazott személy bejelentésére vonatkozó meghatalmazást, - mint meghatalmazóknak - a Bérlőnek és a Bérlőtársnak egyaránt alá kell írniuk. A Bank a széfrekesz nyitására bejelentett állandó meghatalmazott aláírását mindaddig érvényben lévőnek tekinti, amíg a meghatalmazott személyében bekövetkezett változást, vagy a meghatalmazás visszavonását a Bérlő írásban be nem jelenti. 10. A Bérlőnek jogában áll eseti jelleggel is - egyszeri alkalomra szólóan - bárkit a széfrekesz nyitására meghatalmazni. A Bank csak a közjegyző által hitelesített, vagy a Bank által erre a célra rendszeresített "Meghatalmazás" nyomtatványon két Banki alkalmazott tanú (előttük adott meghatalmazás) aláírásával ellátott írásos meghatalmazást tekinti érvényesnek. 11. Jogi személy (jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság) Bérlő esetén a Bank a Bérlő által cégszerűen aláírt a bank által rendszeresített "aláírás nyilvántartó kartonon" bejelentett személyeket tekinti meghatalmazottnak. 12. A bérelt széfrekeszt a Bérlő személyesen, vagy bejelentett meghatalmazottja útján nyithatja ki. A meghatalmazott a széfrekesz tartalma felett korlátlanul rendelkezhet. A széfrekesz nyitásának alkalmával a nyitásra jogosult személynek közölnie kell a Bank alkalmazottjával a rekesz számát, be kell mutatnia a rekeszhez tartozó ügyfélkulcsot és a széfrekesz nyilvántartó lapon aláírásával kell igazolnia a rekesz nyitásának tényét. Széfnyitás feltételeit - Bérlő kulcsának megléte, - Személyazonosság ellenőrzése - Tárgyidőszakra vonatkozóan a széfbérleti díj kiegyenlítésre került. A feltételek fennállásának hiányában a Bank jogosult a széf kinyitását megtagadni. Az Ügyfél, illetve meghatalmazottja az üzleti órák alatt jogosult a széf-terembe való belépésre és széf-rekeszének használatára. Az azonosítás az 1. pontban meghatározott azonosító okmányokkal történik. 13. Az ügyfél köteles - a széfhelyiségben való tartózkodása során - az adott helyzetben tőle általában elvárható magatartást tanúsítani és e körben biztonsági szabályokat betartani, így különösen a széfhelyiségben nyílt láng használatától tartózkodni. A Bérlő radioaktív ill. sugárzó anyagot a helyiségbe nem vihet és tartózkodni köteles minden olyan magatartástól, amely mások életét vagy testi épségét sértheti vagy veszélyeztetheti. A Bank a letétbe helyezett tárgyakban bekövetkezett kár erejéig, de legfeljebb a Hirdetményben megjelölt biztosítási összegig vállal felelősséget a széfben elhelyezett értéktárgyak tűz- és elemi csapásból, valamint betöréses lopás- és rablásból eredő károsodásért. Térítendő biztosítási esemény bekövetkeztekor a biztosító a kártérítést közvetlenül az ügyfélszéf bérlőinek fizeti meg, melyhez be kell csatolni a széfbérleti szerződés másolatát. A széfek bérlőinek tűz, robbanás károk esetén tűzoltósági eljárás során írásban nyilatkozniuk kell a széfekben tárolt vagyontárgyakról és azok értékéről, míg betöréses lopás és rablás károk esetén rendőrségi feljelentést kell tenniük. A biztosító a hatósági eljárások jegyzőkönyvei és a szerződő nyilvántartása alapján téríti meg a széfekben tárolt vagyontárgyak károsodását vagy megsemmisülését. A Bank nem vállal felelősséget azért, ha az ügyfél a káresemény kapcsán a szükséges nyilatkozatokat nem teszi meg, és ezért a biztosító a kártérítést megtagadja. A Bank kárigénye érvényesíthetősége érdekében az Ügyfél kötelezi magát, hogy a Bank által hivatalosan jelzett biztosítási esemény esetén a kárrendezés érdekében a széfszolgáltatást nyújtó fiókba bejön és ellenőrzi a széfben elhelyezett értéktárgyait, illetve a kármegállapodás és kárrendezés során a Bankkal együttműködik. Az ügyfélnek kárigénye érvényesítésére maximum egy év áll rendelkezésre, e határidő elmulasztása jogvesztő hatályú. Nem terjed ki a biztosítás hatálya, arra a kárra: - amely a biztosításból kizárt (tiltott) vagyontárgyban keletkezik - ha az készpénz, értékpapír, tervek, dokumentációk, üzleti könyvek, okmányok és szoftver károsodásának következményeként keletkezett 14. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a Bank a bérelt széfrekesznek a bejelentett meghatalmazott személy által történt nyitásából eredő felelősségét kizárja. 15. A természetes személy Bérlő és/vagy a Bérlőtárs halála esetén a széfbérleti szerződés megszűnik. A Bank ebben az esetben csak az elhalt Bérlő vagy Bérlőtárs hagyatéki ügyében hozott jogerős hagyatékátadó végzés vagy bírói ítéletben foglaltak szerint, az okiratban felvett leltár és megjelölt jogosultság terjedelmében fogad el (teljesít) rendelkezést az igazolt jogutódtól. A nem

4 magánszemély Bérlő jogutód nélküli megszűnése esetén a bérleti szerződés megszűnik, ezt követően a felszámolást/végelszámolást elrendelő végzésben megjelölt felszámoló/végelszámoló jogosult rendelkezni a széf tartalma felett. Jogutóddal történő megszűnés esetén a jogutód a jogutódlás ténye a jogutód illetve képviselője az 1. pont szerinti azonosítását követően jogosult a széf tartalmával rendelkezni. 16. A Bérlő tudomásul veszi, hogy ha a széfrekesz bérleti jogviszonya a Bankkal bármely ok miatt megszűnik, akkor köteles a megszűnéssel egyidejűleg, vagy a Bank által meghatározott határideig a rekeszt kiüríteni és az ügyfélkulcs(ok) visszaadásával azt a Bank rendelkezésére bocsátani. A Bérlő elismeri, hogy amennyiben ezen kötelezettségének a megadott határidő lejártáig nem tesz eleget, úgy a Banknak jogában áll a széfrekeszt bizottság vagy közjegyző jelenlétében felnyitni és a rekesz tartalmát a Bérlő veszélyére és költségére bírói letétbe helyezni. A széfrekesz nyitása a széfügyintéző, a Bank fiókvezetője, valamint közjegyző jelenlétében történik. A széfrekesz kényszernyitása miatt keletkezett kár és eljárás valamennyi költsége a Bérlőt terheli és annak összegét köteles haladéktalanul megtéríteni. Amennyiben a kényszernyitást követően a széfben található dolog bírói letétbe nem helyezhető, úgy a Bank a Bérlőt ismételten a dolog átvételére szólítja fel, melynek eredménytelensége estén a széfből kivett tárgyak a Bank felelős őrzésébe kerülnek melynek időtartama 90 nap. A felelős őrzés díját az aktuális hirdetmény tartalmazza. Ezen idő elteltével a Bank az ügyfelet vagy ismert örökösét a jelen szerződésben vagy a külön bejelentett címen ismételten felszólítja a letett tárgyak átvételére majd a felhívás eredménytelensége esetén további 30 nap után törvényes zálogjoga alapján jogosult értékesíteni azokat, amennyiben értékesíthető dologról/tárgyról van szó. Ebben az esetben a Bank a követelése kielégítése után fennmaradó összeget részletes elszámolást készítve az ügyfél nevére nyitott nem kamatozó technikai számlán kerül elhelyezésre. Az ügyfél követelésének elévülési ideje a technikai számlán történő elhelyezéstől számított 5 év. A nem értékesíthető dolgok/tárgyak bizottság vagy közjegyző jelenlétében megsemmisítésre kerülnek. 17. A Bank az állandó meghatalmazottként bejelentett személy - megadott aláírás minta szerinti - aláírását mindaddig érvényben lévőnek tekinti, amíg a Bérlő a meghatalmazott személyében bekövetkezett változásról, illetve a meghatalmazás visszavonásáról a Bankot írásban nem értesíti. A Bérlő haláláról való Bank általi - tudomásszerzést követően a meghatalmazás megszűnik. Meghatalmazott köteles haladéktalanul bejelenteni az ügyfél halálát. E bejelentésnek a halotti anyakönyvi kivonat bemutatásával tehet eleget. A halál bejelentésének tényéhez fűződő a szerződést érintő - joghatások kizárólag a halotti anyakönyvi kivonat bemutatását követően állnak be. A meghatalmazott a nála lévő széf kulcsot köteles az ügyfél utolsó lakóhelye szerinti önkormányzat hagyatéki ügyeket intéző osztályán vagy az eljáró közjegyzőnek leadni és a leadás tényéről a Banknál írásban nyilatkozni. Amennyiben az ügyfél elhalálozásáról a Banknak nincs hivatalos tudomása a Bankot nem terheli felelősség a meghatalmazott bérlő halálának időpontját követő intézkedéseiért illetve intézkedéseiből eredő kárért. 18. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérelt széfrekesz harmadik személy használatába nem adható. 19. A széfrekesz kettős zárral működik. A rekesz egyik zárjának kulcsát a Bank őrzi, a másik zár ügyfélkulcsa(i) a Bérlőnek kiadásra kerül(nek). A bérelt széfrekesz zárja csakis a Banknál lévő kulcs és a Bérlőnek kiadott ügyfélkulcs együttes használatával nyitható, illetve zárható. 20. a Bérlő a kulcsok elvesztését, megsemmisülését köteles a Banknál haladéktalanul bejelenteni: a. A bejelentést írásban kell megtenni / szóban tett bejelentést írásban meg kell erősíteni b. Köteles viselni az ebből illetve a bejelentés késedelméből vagy elmulasztásából akár nála, akár a Banknál felmerülő károkat (pl. zárcsere, jogosulatlan felhasználás stb.). 21. A kulcs elvesztése esetén a 20. pontban írt tájékoztatás kézhezvételétől számított 8 napon belül a Bérlő jelenlétében a széfrekeszt fel kell nyitni. A széfrekesz zárjának cseréjét a Bank végzi a Bérlő költségviselése mellett. 22. Beszámítási jog: A Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben a széfbérleti szerződés szerint teljesítendő összeget az esedékességkor nem fizeti meg, úgy a Bank a Ptk. beszámításra vonatkozó rendelkezései szerint a fennálló tartozás összegével jogosult a Bérlő bármely, a Banknál vezetett fizetési számláját megterhelni és így a lejárt pénztartozás összegét beszámítani. A Bérlő felhatalmazza a Bankot arra, hogy amennyiben a fizetési számla megterhelése nem vezetett eredményre - a beszámítási jogát lekötött pénzeszközei, betétei tekintetében is érvényesítheti, függetlenül a lekötési idő lejártától. Az ebből eredő esetleges kamatveszteségek, illetve költségek megtérítését a Bérlő a pénzintézettől nem követelheti. 23. Amennyiben a Bérlő a széfbérleti szerződés szerinti bármely fizetési kötelezettsége tekintetében késedelembe esik, úgy a Bérlő késedelmi kamat megfizetésére köteles. A késedelmi kamat mindenkor hatályos mértékét a Bank Hirdetményben (Kondíciós Lista) teszi közzé. 24. Adatváltozás bejelentése: haladéktalanul legkésőbb a változás megtörténtétől számított 5 munkanapon belül köteles értesíteni a Bankot neve/elnevezése, címe/székhelye megváltozásáról,

5 valamint a jogi státuszát érintő minden egyéb módosulásról. 25. Kézbesítési szabályok: A széfbérleti szerződés kötő felek tudomásul veszik, hogy egymás közötti kapcsolattartásuk során valamennyi lényeges értesítést és közlést írásban kell elküldeni a másik fél részére. Ennek módja lehet: (a) személyes átadás, a kézbesítés megtörténtének tényét hitelesen tanúsító módon (a két tanú együttes jelenlétében átadott küldemény kézbesítettnek tekintendő akkor is, ha az átvételt a címzett megtagadja); (b) postai levél, ajánlott vagy tértivevényes postai küldemény útján; (c) legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott elektronikus dokumentum útján. Lényeges értesítésnek és közlésnek minősül minden, a széfbérleti szerződésben, vagy a jelen ÁSZF-ben a Bérlőt a Bankkal szemben terhelő értesítési (közlési) kötelezettség, illetve a Bank Bérlőnek küldött felszólítása, felmondása. Postai kézbesítés esetén az ajánlott postai küldemény az igazolt feladástól számított második munkanapon tekintendő kézbesítettnek. A Bérlőt lakcímének, egyéb értesítési címének megváltozása a Bank szempontjából azon időponttól kezdődően hatályos, amikor azt a Bérlő a Bank részére írásban bejelenti. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a részére a Bank által ismert legutolsó kézbesítési címre ajánlott-tértivevényes levélben elküldött valamennyi irat a feladástól számított 10. munkanapon az esetben is kézbesítettnek tekintendő, amennyiben azt a postai szolgáltató elköltözött / nem kereste / ismeretlen / átvételt megtagadta vagy cím elégtelen jelzéssel látta el. 26. A pénzintézet a fogyasztói jogviták peren kívüli rendezésére részleges alávetési jognyilatkozatot tett a Pénzügyi Békéltető Testület (1013 Bp., Krisztina krt. 39.) eljárásának. Az alávetési nyilatkozat a weboldalon tekintető meg. Pannon Takarék Bank Zrt.

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosítva: 2014. március 16. A FIX HITEL Zrt. Üzletszabályzata A FIX HITEL Pénzügyi

Részletesebben

Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet Fehérgyarmat ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatálybalépés dátuma: 2015. február 1.

Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet Fehérgyarmat ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatálybalépés dátuma: 2015. február 1. Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet Fehérgyarmat ÜZLETSZABÁLYZAT Hatálybalépés dátuma: 2015. február 1. Tartalom 1.Azonosító adatok:... 4 2. Általános rendelkezések... 4 Üzletszabályzat nyilvánossága...

Részletesebben

PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosítva: 2014. március 16. A PLATINIUM zrt. Üzletszabályzata A PLATINIUM Pénzügyi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Pannon Takarék Bank Zrt. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Elfogadva az Igazgatóság I-8/2015.01.30. számú írásos határozatával Hatályba lép: 2015. február 1-jén. TARTALOMJEGYZÉK I ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 5 I.1.

Részletesebben

K/8 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

K/8 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT K/8 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Ezen szabályzatot a korábbi 70/2009.sz határozattal elfogadott és azóta módosított Általános Üzletszabályzat hatályon kívül helyezése mellett az Igazgatóság 50/2010. és az

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZATA. Kunszentmárton, 2010. július 28. Kecskés Istvánné elnök-ügyvezető

ÜZLETSZABÁLYZATA. Kunszentmárton, 2010. július 28. Kecskés Istvánné elnök-ügyvezető A KUNSZENTMÁRTON ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 5440 Kunszentmárton, Mátyás király út 1. ÜZLETSZABÁLYZATA Jelen szabályzatot az Igazgatóság I-79/2010. (07. 28.) számú határozatával jóváhagyta, ezzel egyidejűleg

Részletesebben

1. Bevezető rendelkezések

1. Bevezető rendelkezések A HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet Általános Szerződési Feltételei devizaszámla szolgáltatásokra lakossági ügyfelek részére Érvényes: 2011. március 21-től 1. Bevezető rendelkezések Jelen Általános Szerződési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711 Gyula, Széchenyi u. 53. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT A szabályzatot a Gyulai Takarékszövetkezet Igazgatósága a 60/2010.június 29. számú határozatával módosította A szabályzatot

Részletesebben

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRŐL, A BETÉTGYŰJTÉSRŐL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2012. november 1. AXA Bank Europe SA Magyarországi

Részletesebben

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA Merkantil Bank Zrt. A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA 2012. szeptember 10. 1 1 A Merkantil Bank Zrt. Igazgatóságának jóváhagyó határozata és felhatalmazása alapján történő

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 1. ALAPFOGALMAK, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK, MAGATARTÁSI KÓDEX... 5 2. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA, A HITELINTÉZET ÉS AZ

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. A jelen Üzletszabályzat hatályba lépésének napja 2013. november15. A) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÜZLETSZABÁLYZAT. A jelen Üzletszabályzat hatályba lépésének napja 2013. november15. A) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÜZLETSZABÁLYZAT A Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Concorde ) mint befektetési szolgáltatási tevékenységet, illetve befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő

Részletesebben

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Rent-a-server Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. június 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési

Részletesebben

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket.

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket. A QUAESTOR BANK ZÁRKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Cg. 14-02-000326 Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet Egységes szerkezetbe foglalt ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Elfogadva Igazgatóság V.4./2014.07.23.számú határozatával. Érvényes: 2014. július 23.napjától

Részletesebben

A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRŐL, A BETÉTGYŰJTÉSRŐL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRŐL, A BETÉTGYŰJTÉSRŐL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRŐL, A BETÉTGYŰJTÉSRŐL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2015. január 26. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 9 1. Az Üzletszabályzat

Részletesebben

NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 1/S/2015. nyilvántartási szám HATÁLYOS 2015. február 01.. napjától A NYIRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS Ü Z L E T S Z A B

Részletesebben

A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság. gépjárművek bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság. gépjárművek bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei Az A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság gépjárművek bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2013. május 24. napjától 1 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA ÉS KAPCSOLÓDÓ LEKÖTÖTT BETÉTEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA ÉS KAPCSOLÓDÓ LEKÖTÖTT BETÉTEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA ÉS KAPCSOLÓDÓ LEKÖTÖTT BETÉTEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Közzététel: 2013. július 01. Hatályos: 2013. szeptember 02. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. Számla

Részletesebben

GlobalFX INVESTMENT ZRT. Üzletszabályzata. Általános Szerződési Feltételei

GlobalFX INVESTMENT ZRT. Üzletszabályzata. Általános Szerződési Feltételei GlobalFX INVESTMENT ZRT. (1113 Budapest, Nagyszőlős utca 11-15.) Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2013. november 01. Módosítási adatlap Változatszám Dátum Módosította Módosítás

Részletesebben

Üzletszabályzat - általános rész

Üzletszabályzat - általános rész Üzletszabályzat - általános rész 1. Fogalmak 1.1. Az K&H Autópark Bérleti és Szolgáltató Kft. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) (a továbbiakban Társaság) üzletszabályzata (a továbbiakban Üzletszabályzat)

Részletesebben

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Vezérigazgatói jóváhagyás dátuma: 2011. március 1. SZABÁLYZAT Kiadás: 2011 március 1. Hatályos:

Részletesebben

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö R Ű R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö R Ű R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö R Ű R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI F E L T É T E L E I A Társaság Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT HODÁSZ-PORCSALMA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben) Jóváhagyta: a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 3/8/2011. számú határozatával. Hatályba lépés 2008. november 24. Módosítás

Részletesebben

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1. Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Vezérigazgatói jóváhagyás dátuma: 2014. november 03. SZABÁLYZAT Kiadás: 2014. november 03.

Részletesebben

Geo Professional Portfolio Zrt. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

Geo Professional Portfolio Zrt. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Geo Professional Portfolio Zrt. (1036 Budapest, Lajos u. 48-66. B ép. 2. em.) BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Verziószám Hatály Elfogadó határozat Módosítás célja Megjegyzés 1.0 2014. február

Részletesebben

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Igazgatóság által jóváhagyva: 2015. március 30. 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. A Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő

Részletesebben

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (BANKSZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (BANKSZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (BANKSZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Fogalom meghatározások... 4 3. Keretszerződés... 7 3.1. Keretszerződés

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet 5350 Tiszafüred, Kossuth tér 17. sz. tel.: 59/511-192, fax.: 59/511-193 e-mail: kozpont@tiszafured.tksz.hu honlap: www.tiszafured.tksz.hu ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Módosítva az 5/2015. (I.30.) számú Igazgatósági Határozat alapján. Hatályos: 2015. február 1. 1. oldal I. Általános rendelkezések Hitelintézet

Részletesebben