Ünnepeink Lelkészi oldal Teológiai szemezgetés Diakóniai oldal Hitoktatás Riport Aktualitások szeptember

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ünnepeink Lelkészi oldal Teológiai szemezgetés Diakóniai oldal Hitoktatás Riport Aktualitások. 2012. szeptember"

Átírás

1 2012. szeptember Ünnepeink Lelkészi oldal Teológiai szemezgetés Diakóniai oldal Hitoktatás Riport Aktualitások Juhász Gyula: Testamentum (részlet) Nektek hagyom, ha innen elmegyek E búcsúzót, jövendő emberek! Ha emlékeztek, mit daloltam én, Ne kérdezzétek majd, ki voltam én. Nem a pacsirta fontos, csak a dal, Mely a nem múló, szent összhangba hal. Én botorkáltam s botlottam sokat, De nem szűntem dúdolni dalomat. Idén tavasszal elbúcsúztattuk gyülekezetünk egyik legrégebbi tagját, Kiss Sándor tiszteletes úr feleségét, Sárika nénit. Sárika néni Torró Sára néven október 2-án látta meg a napvilágot az erdélyi Pókafalván. Egész életét az Úr szolgálatának szentelte, rendületlenül hitt és bízott benne, a rámért nehézségeket méltósággal és kitartással viselte. Az Úr iránti szeretetéről már nagyon fiatalon tanúbizonyságot tett. A kor elvárásaival, szabályaival dacolva abban az időben nők nem folytathattak teológiai tanulmányokat, a fekete palástot nem vehették fel Kolozsváron elvégezte a teológiát, s bár nem szentelték fel, mégis sikerült a református egyháznál állást találnia, ahol ugyan nem lelkészként szolgálhatott. Mi, a XX. század második felének szülöttei, az információs technológia gyermekei, akik hozzászoktunk, hogy mindig mindent megkaphatunk, hogy mindent lehet, a vágyainknak talán csak a pénztárca vastagsága szabhat határt, el sem tudjuk képzelni, milyen lelkierő, kitartás, akarat és milyen nagy hit kellett ehhez. Sárika néni nem hátrált meg a nehézségek elől. Kolozsvár után Budapesten folytatta munkáját. Csakhamar a református egyház ismert és tevékeny szolgálója lett. A balatonszárszói SDG konferencián már aktívan részt vett, és férjével együtt, aki a szervezet utazótitkáraként dolgozott, komoly erőfeszítéseket tett az ifjúság ébresztésében, valamint szervezésében. Az SDG 1949-es feloszlatását követően férjét az angyalföldi református gyülekezet lelkészének választotta, így ideköltöztek. Nehéz körülmények között dolgoztak tovább, építették a gyülekezetet, támogatták az itt élő nehéz sorsú, főleg kétkezi munkából élő embereket. Az Úr Sárika nénit nem áldotta meg saját gyermekkel, de mégis adott neki gyermekeket, akiket sajátjaként nevelhetett fel, nagy odaadással, igaz szeretetben, őszinte hitben. Férje 1974-es halálát követően sem vált meg gyülekezetünktől. Minden istentiszteleten találkozhattunk vele, még akkor is, amikor egészsége már megfogyatkozott. Minden vasárnap a jobb oldali padsor első sorában láthattuk imára hajtott fejjel. Kedves alakját még sokáig keresni fogjuk, de a feltámadás reményében bízva, tudjuk, a búcsú nem örökre szól.

2 Teológiai szemezgetés 2. oldal Kálvin János a hit által való megigazulásról Református dogmatikáink sűrűn és mélyrehatóan foglalkoznak Kálvin János Institutiojával, azonban református gyülekezeti tagként is fontos, hogy tudjunk egy s mást erről a grandiózus műről. Jelen írás Kálvin Institutiojának megigazulás-tannal foglalkozó szakaszait kívánja röviden bemutatni. Ezen szakaszok az Institutio III. könyvének fejezeteiben találhatóak. Ugyan a megelőző fejezetekben már érintette a megigazulás-tant, de pusztán annak felmutatására, hogy milyenek a szentek jó cselekedetei, ami körül e kérdés egy része forog (III. 11./1.). A 11. fejezetben azonban már részletesebben is kitér arra, mit jelent Isten előtt megigazulni, és, hogy ez hitből, vagy cselekedetekből van-e. Mi tehát a megigazulást úgy fogjuk fel, mint befogadást, ami folytán Isten, miután kegyelmébe fogadott, igazaknak tart bennünket, s amely befogadásról azt mondjuk, hogy az a bűnök bocsánatában és Krisztus igazságának beszámításában áll (III. 11./2.) summázza gondolatait Kálvin. Ezután a Szentírásból vett bizonyítékokkal támasztja alá a fent leírtakat (Lukács, Római levél, Galata levél, Efézusbeliekhez írt levél). Ezt követően hosszasan tárgyalja Osiander sületlenségét a lényegi igazságról, aki szerint Krisztus lényege összeelegyedett volna a miénkkel. Erre részletesen nem térek ki, hanem a következő lényeges ponttal folytatom, amelyben Kálvin a hitből, vagy cselekedetekből való megigazulásról beszél. Véleménye szerint hitbeli és a cselekedetbeli igazság annyira különbözik egymástól, hogy ha az egyik megáll, a másik szükségképpen megsemmisül. Pál apostol azt mondja, hogy ő semmit sem tart becsesnek, csak hogy a Krisztust megnyerje és hogy ő benne találtassék, mivelhogy nincsen neki igazsága, mely a törvényből volna, hanem mely a Krisztusban való hit által vagyon, azaz az Istentől való igazsága a hit által (Filip. 3:8 és 9). (III. 11./13.). Kálvin tehát azt mondja a Szentírás alapján, hogy Isten a bűnös embert kegyelemből öleli magához, akiben nincs jó, ezért Isten önmagában keresi az okot arra, hogy jót tegyen velünk. Ezért az ember szívében hála ébred, üdvösségét pedig Istenre alapozza. Ez a hit, ami által a bűnös üdvösségének birtokába jut, megbékél Istennel, és Krisztus igazságának közbelépése folytán, bűnbocsánatban részesülvén, megigazult (III. 13./16.). Ezután a hit és az evangélium viszonyáról elmélkedik. A hit megigazít, amely hit az evangéliumban adott igazságot befogadja. Mivel pedig ezt az igazságot az evangélium ajánlja fel, kizárt, hogy cselekedetekre gondolhatnánk. A Róma 10,5 alapján azt mondja, hogy az az igazság, melyet nekünk az evangélium adományoz, a törvény feltételeitől független (III. 11./17.). A Gal. 3:11 alapján pedig arról beszél, hogy nem állhatnának meg Pál ezen szavai, ha a hitnél számba kellene venni a cselekedeteket és nem kellene ezeket attól egészen elválasztani. A törvény különbözik a hittől. Mert nem a törvény igazságából következnek a cselekedetek, hanem a hit igazságára kívántatnak meg. Ebből a viszonyból kitűnik, hogy a cselekedetek érdeme nélkül, sőt a cselekedetek érdemén kívül igazulnak meg azok, kik a hit által igazulnak meg, mert a hit azt az igazságot nyeri, melyet az evangélium ajándékoz. Az evangélium pedig abban különbözik a törvénytől, hogy az igazságot nem köti a cselekedetekhez, hanem egyedül Istennek könyörületességéhez. Ehhez hasonló az is, amit a rómaiakhoz írott levelében (4:2) állít, hogy Ábrahámnak nem volt mivel dicsekednie, mivel a hit neki igazságául tulajdoníttatott; erősítésül pedig még hozzá teszi, hogy a hit igazságának ott van csak helye, ahol nincsenek olyan cselekedetek, melyeket megillet a jutalom. Ahol, úgy mond, cselekedetek vannak, azoknak megadják az őket megillető jutalmat; ami azonban a hitnek adatik, az ingyenes. (III. 11./18.) Kálvin ezután a 12. fejezetben a következőket szögezi le a megigazulás ingyenes voltáról: fogadjuk el azt a rövid, de általános és biztos szabályt, hogy az isteni könyörületesség gyümölcseiben való részesedésre az van csak készen, aki önmagát, nem mondom, hogy az igazságtól (mert ezzel nem bír), hanem az igazságról való üres és hiú képzelődéstől megszabadította; mert ki-ki oly mértékben gördít akadályt Isten jótékonysága elé, amily mértékben nyugszik meg önmagában. (III. 12./8.) Folytatás a 4. oldalon

3 Nem csak a közelben vagyok Isten -így szól az Úr- hanem Isten vagyok a távolban is. Jer. 23:23 Kedves Testvérek! Bár még mondhatni szokatlanul- meleg napokat élünk, de lelkünkben érezzük, hogy valami megint véget ért. A felnőtteknek a munka, a fiataloknak az egyetem, iskola, a kicsiknek az óvoda, bölcsődei koránkelés egyaránt jelzi, hogy új ritmust kell felvenni. Azoknak ez még nehezebb, akik idén sem tudtak kikapcsolódni, mert anyagi vagy egyéb élethelyzetük ezt nem engedte meg. De bármilyen jól vagy rosszul is telt a nyár, már hűvösebbek az éjszakák, és ez arra figyelmeztet, hogy ismét előre kell tekintenünk. Mielőtt ezt tennénk, ez újság lapjain is szeretnék hálát adni Istennek a szolgáló, adakozó testvérekért, akik a nyarukból tudtak áldozni másokra. Hiszen az ő munkájuk, segítségük nélkül nem tudtuk volna megvalósítani terveinket. Idén is két balatoni táborunk volt, és a templomunknál egy napközis tábor. Ezekről részletesen is olvashatnak a testvérek. Bekapcsolódtunk a Református Szeretetszolgálat nyaraltatási programjába, ahol kilakoltatott, hátrányos helyzetű családok gyermekei üdültek. Erről a Reformátusok Lapja szeptemberi első számában olvashattunk beszámolót. Most nézzünk egy kicsit előre: Fontosnak tartom most a tanév kezdetén kihangsúlyozni a hitoktatás és konfirmáció jelentőségét. Nemzedékek nőttek fel úgy, hogy nem szerezhettek ismereteket Isten szaváról, az egyház szolgálatáról. Azt gondolom, minden gyermeknek meg kell szereznie egy alapvető tudást ezekről a dolgokról, hogy az életben, ha szükséges lesz, képes legyen jól dönteni. Ezért kötelessége minden református embernek felhívnia a körülötte élő szülők és gyermekek figyelmét, hogy éljenek a hitoktatás lehetőségével. A konfirmáció ugyancsak fontos. Egyre gyakrabban hallani jó, rendes családból származó kamaszokról, akik kábítószerezni kezdenek, haveri társaságok hamis biztonságában érzik csak jól magukat, vagy éppen a kilátástalanság depresszív hangulatát sugározzák maguk körül. Fontos lenne, hogy e veszélyes időszakban kapjanak egyfajta pozitív indíttatást a fiatalok, amelynek eszköze a konfirmáció. Ez ne a gyermek akaratától és kedvétől függjön, hanem a szülők és nagyszülők felelősségétől! De rendszeresen szervezünk szülőknek is alkalmakat Szarka Miklós családterapeuta, lelkipásztor vezetésével. Ez év kiemelkedő alkalma lesz október 22-én a RAM-ban a kerület valamennyi történelmi egyháza által megrendezendő családi nap. Ezeken kívül természetesen még sok mindent tervezünk, amiről újságunk programok rovatában, és a honlapunkon (www. frangepan.hu), valamint facebook oldalunkon is rendszeresen olvashatnak a Testvérek. Mivel szeptember a tanévkezdés időszaka, szeretném úgy zárni soraimat, hogy mindenkinek legyen házi feladata és gyakorolnivalója az év hátralévő időszakában: álljon itt egy keresztyén matematikai feladat, amelynek megoldásához kívánom Isten áldását, és a hasznosításához sok sikert a mindennapokban. A szent számtantudomány végeredménye ez: Hinni! Az eredményhez a hitnek mind a négy számtani alapműveletét meg kell tanulni. Először összeadni, vagyis minden bajhoz és nehézséghez hozzászámítani a Mindenható Isten megsegítő kegyelmét. Azután kivonni minden aggodalmaskodásból a holnapi napot, mert meg van írva, hogy az gondot visel magáról. Harmadszor szorozni, mert a hívőnek nagy családja számára csak öt kenyere és két hala van, de ha azt imádkozó hittel megszorozza, az eredménye ez: mindnyájan megelégednek. Végül osztani is meg kell tanulni. Ha a hívő mindent, ami őt az életben éri, az egy szükséges dologgal oszt el, mindig az jön ki, hogy minden javára szolgál. Isten áldását kívánva szeretettel: szeptember havában Szloboda József lelkipásztor Impressum Kiadja, a Budapest-Angyalföldi Református Egyházközség A lap készítésében közreműködött: Bartal Zsuzsanna; Budavári Andrea; Goldbach Ferenc; Kekk Edina; Lellei Lászlóné; Leskó Tamás; Lindner Klára; Nagy Gábor; Pálfi Viktória; Szloboda József. Az egyházközség elérhetősége: 1139 Budapest, Frangepán u. 43. Tel: 06/ ; cím: web: Ügyfélfogadási idő a lelkészi hivatalban: Hétfő óráig, Szerda 9-12 és óráig, Péntek 9-12 óráig A gyülekezet bankszámlaszáma:

4 Kálvin János a hit által való megigazulásról 4. oldal Folytatás a 2. oldalról Megigazulás és megszentelődés viszonya Kálvinnál Kálvin megfogalmazása alapján Krisztustól a keresztyének hit által kétszeres kegyelemben, megigazulásban és megszentelődésben részesülnek, amelyek együtt kétszeres megtisztulást eredményeznek. A kettő Kálvin szerint elválaszthatatlan, összetartozik, ezért viszonyuk tárgyalása nem megkerülhető. A megigazulás Istennél jóváírt tisztaságot jelent, a megszentelődés pedig szemmel láthatót. Kálvin szerint a megigazuláskor Isten kegyelméből Krisztusban igaz emberként fogad el bennünket. Így folytatja: mivel Isten Krisztus megváltó közbenjárása által igazít meg minket, nem saját ártatlanságunk végett, hanem bűneink jóváírásával ment meg bennünket, így mi, akik magunkban elveszettek vagyunk, Krisztusban válunk elfogadottakká. (III. 11./3.) Megigazuláskor a bűnök bocsánatát és az örök életet nyerjük el. Kálvin a megigazulást a keresztyén hit egyik fő tanításának tartja. A megigazulást a hitet támogató sarokkőnek nevezi, talajnak, amelyből a keresztyén élet kifejlődik, és a kegyesség lényegének. A megigazulás nemcsak azzal szolgálja Isten dicsőségét, hogy az üdvösség feltételeinek eleget tesz, de a hívő lelkének csendességet, megnyugvást és békességet is biztosít. Ahogyan a Róma 5,1-ben írva van: Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ez a kegyesség szívelelke. A keresztyéneknek nem kell az Isten előtti helyzetük felől aggodalmaskodniuk, mert hit által megigazultak Őelőtte. A Lélek munkája által képesek lemondani saját dicsőségükről, és életüket Teremtőjük, Megváltójuk kezéből fogadják el naponként. S habár olykor csatákat veszítenek az ellenséggel szemben, mégis Jézus Krisztus az egész háborút megnyerte számukra. A megszentelődés az a folyamat, amely során a hívő ember szívében, életvitelében és Istennek való odaszántságában egyre inkább Krisztus képére formálódik. A Szentlélek folyamatosan munkálkodik a szívében, ami által teste-lelke egyre közelebb kerül Istenhez. A megszentelődésben a keresztyén hálaáldozatként felajánlja magát Istennek. A folyamat többnyire lassú, és nem mentes a komoly lelki tusakodásoktól, mely során a test szennye letisztul, és a lélek a világtól elfordul. Az embernek meg kell aláznia magát, meg kell bánnia bűneit, és naponta meg kell térnie Istenhez. Kálvin szerint a megigazulás és a megszentelődés egymástól elválaszthatatlanok. Egyik elválasztása a másiktól Krisztus darabokra szedését jelentené, mintha csak a napfényt próbálnánk meg elválasztani attól a hőtől, amelyet éppen a fény termel. A keresztyének pedig abból a célból igazíttatnak meg, hogy Isten dicsőségére szentségben kegyes életet éljenek. Zsengellér-Kekk Edina A REFORMÁCIÓ HETE ÜNNEPI PROGRAMOK A reformáció születését és közel 500 éves fennállását gyülekezetünk idén a Pozsonyi úti gyülekezettel közösen ünnepli. Házigazdáink kulturális programokkal várnak bennünket október között 18 órától a Pozsonyi út 58. szám alatt, a Hálaadás templomában október 28. vasárnap Filmvetítés: Luther október 29. hétfő Császár Angela: Áprily Lajos estje október 30. kedd Megemlékezés a 100 éve született Túrmezei Erzsébetről október 31. szerda Úrvacsoraosztással egybekötött Istentisztelet

5 5. oldal HITTANTÁBOR 2012 BALATONFŰZFŐ Fényes júliusi napra virradtunk, csak még egy kicsit korán voltunk. Megérkeztünk szép táborhelyre, szállásunk újjá volt építve. 1 Július 9-én hajnali fél hétkor a Déli pályaudvaron gyülekezett kicsinynek éppen nem mondható csapatunk. Ötvenen keltünk útra az angyalföldi gyülekezet 21. gyermektáborába. Idén a hittanórákon Jerikóba, a pálmák városába kalauzoltuk el a gyereket. Ez korántsem bizonyult egyszerű feladatnak, hiszen a város falai nagyon magasak és erősek voltak, ráadásként pedig harcedzett katonák is vigyázták lakóit. Az első napokban Józsué könyvének 2 6. fejezete alapján kerültünk egyre közelebb Jerikóhoz, mígnem Izrael népe az Úr erejével bevette az erős várost. Az Úr Józsuéval volt (Józsué 6,27). Ennek az élménynek a gyermekek úgy váltak részeseivé, hogy eljátszottuk a város bevételét. Hogyan? Már a tábor első napján elkészítettük sóliszt gyurmából a téglákat, melyből felépítettük a város falának makettjét. Harmadik napra a szövetség ládája és a kürtök is elkészültek. Természetesen a pálmafák sem maradtak el a városfalak mellől. Mikor minden készen állt, kezdődhetett az ostrom. Elöl masíroztak a katonák, utánuk lépdeltek a kürtöt fújó papok, majd a szövetség ládája következett, a végén pedig a nép maga. Körbejártuk a város NAPKÖZIS TÁBOR 2012 A második napközis hittantáborra sokat készültünk. A tizenhat gyermeket Kati néni, Zsuzsi néni, Erzsike néni, Viki néni, Mózes bácsi és ifis önkéntesünk, Uitz Viki várta sok szeretettel. A hittanórák témájának Jónás történetét választottuk, melyből a gyerekek megtanulhatták, hogy Isten minden embert szeret, és megbocsátja rossz tetteinket is, ha azokat őszintén megbánjuk. Ninive népének is megbocsátott, és Jónást, a prófétát sem hagyta el, annak ellenére sem, hogy az makacsul és engedetlenül viselkedett. Isten ugyan megleckéztette engedetlen fiát, de ugyanakkor megmutatta neki végtelen szeretetét és soha el nem fogyó türelmét. Az Úr türelme hosszú, szeretete nagy. (Zsoltárok 103,8) Idén az időjárás is kegyes volt hozzánk, így sok szabadtéri programmal színesíthettük táborunkat. Kedden elhajókáztunk a Batthyány térre, és ahogy a gyermekek írták a tábori naplóba: utána benéztünk a templomokba (egy katolikusba és egy reformátusba), és nem tudtunk felszállni a hajóra, mert megtelt, és metróval kellett menni, és Isten a templomba (Frangepán utca) kísért. Imádkoztunk Istenhez és uzsonnáztunk. (Jézus csapata) falait hatszor és a hetedik napot szimbolizálva még hétszer, majd nagy kiáltásba kezdtünk, és a város falai leomlottak. Végre eljött a várva várt pillanat Építhettünk Jerikónak nagy falat De mivel a városnak van másik neve is, Készítettünk szép zöld pálmafákat is. Mi is végigültük ostromát Melyet kürtökkel éreztünk át. A frigyládát is cipelhettük Csak épp majdnem megszakadtunk. S közben a nap is tűzött szépen A város meg leomlott békésen. 2 Szerda estétől már a Jézus korabeli Jerikóról és a hozzá kapcsolódó személyekről hallhattunk történeteket. Elsőként a vak Bartimeusról tanultunk, aki összeszedte minden bátorságát, és Jézus segítségéért kiáltott. A nép persze lehurrogta, de Jézus felfigyelt a könyörgő hangra. 3 A csütörtök délelőtti áhítaton a felnőttek közös produkcióban eljátszották Zákeus történetét, majd az esti béhítaton az ifisek adták elő az irgalmas szamaritánus történetét. A táborból nem maradhattak el az évek óta bevált finom falatok sem: majonézes kifli, Kati néni finom tojáskréjme és az ínycsiklandozó nutellás kenyér. Köszönjük a további finomságokat a gyülekezeti tagoknak, illetve köszönjük önkéntes szolgálatát Ilona néninek, Ildikó néninek és Álmos bácsinak. 1 Részlet Végh Veronika táborlakó írásából 2 Részlet Végh Veronika táborlakó írásából 3 Lellei Luca és Somlai Réka megfogalmazása Hitoktatás Csütörtökön a Pozsonyi úti református templomba látogattunk el, ahol Berkesi Gábor tiszteletes úr körbevezetett bennünket a templomban. Az orgonához is felvitt minket, ahol a 134. zsoltárral kívántunk sok áldást a gyülekezet életére. Ezt a napot a saját templomunkban zártuk, ahol Zsengellér Kati néni mesélt nekünk a Feltámadás templomáról. Az idő nagy részét a templomkertben és a hittantermekben töltöttük, ahol a napi hittanórákon kívül sok kézműves-foglalkozás is várta a gyermekeket (só-liszt gyurma, nemezelés, könyvjelzőkészítés, festés stb.). A pénteki zárónapon a gyermekek heti munkáját igés kártyákkal és sok-sok finomsággal jutalmaztuk. De az igazi jutalom a népi táncház volt, aminek keretében nemcsak számos gyermekmondókát tanultunk meg, de táncra is perdültünk minden kisfiú és kislány nagy örömére. Végül az utolsó közösen töltött tábori napot a gyermekek szüleiknek tartott előadása koronázta meg. A darab mi más lehetett volna, mint Jónás története, amit a kis színészek, a héten tanult énekekkel és aranymondásokkal zártak le. Nagyon jól éreztük magunkat, sokat tanultunk. Jövőre szeretettel várunk téged és barátaidat. Pálfi Viktória, Viki néni

6 Diakóniai oldal 6. oldal Hogyan telt a nyár? Az előző tanévben nagyon mozgalmas gyülekezeti életünk volt. Új programokat indítottunk el, megnőtt a lelkes önkéntes segítők tábora, nagyon sok gyermekes család vált rendszeres templomlátogatóvá. Nyáron a hivatali teendők és az idősek látogatása mellett már a szeptembertől induló programokat kezdtem szervezni, előkészíteni. Elsősorban a családi programsorozatunkat emelném ki. Nagy érdeklődésre számot tartó alkalmunk szeptemberben újra indult, és a hagyományokhoz híven minden hónapban megrendezésre kerül. Ezeken a délutánokon a szülők gyermeknevelésről, családról, párkapcsolatról, házasságról szóló előadásokat hallgathatnak meg. Az előadásokkal egy időben a gyermekek részére hitoktatónk segítségével játszóházat és kézművesfoglalkozást szervezünk. Októberben és novemberben meghívott vendégünk ismét Szarka Miklós lesz. Terveink szerint az előadás témája: párok kommunikációja, párkapcsolati problémák. Az első alkalom némileg rendhagyó volt, ugyanis a hangsúlyt most nem az elméletre, az előadásra fektettük, hanem sokkal inkább arra, hogy gyermekek és szülők érdekes, programokban gazdag délutánt tölthessenek együtt, ahol szélesebb körű betekintést kaphattak a gyülekezetben folyó hitoktatásba és a gyermekeknek szervezett programokba. E nyitó délután célja volt továbbá az is, hogy a szülők jobban megismerhessék egymást és a gyülekezet hitoktatóját, diakónusát, a gyermekek körül segédkező önkénteseket. Ezen első alkalmunkat szeptember 15-én szombaton 15 órától 18 óráig tartottuk. Rövid bevezető előadás után, nemezeléssel arcfestéssel, kézművesasztalokkal, játszóházzal szórakoztattuk a gyermekeket és szüleiket. Elmondhatjuk, hogy egy jó hangulatú tartalmas délutánon vagyunk túl melyet szeretetvendégséggel zártunk. A családi délutánokon, valamint vasárnap a gyermekistentiszteleteken mindig önkéntesek segítik a foglalkozást. Ezért is fogadtuk nagy örömmel, hogy a Dunamelléki Református Egyházkerület idén ősszel képzést indít azon gyülekezeti tagok részére, akik nem rendelkeznek hitoktatói végzettséggel, de szívesen szolgálnak a gyermekek körül. A négy alkalomból álló harmincórás képzésen gyülekezetünkből heten vesznek részt. A tanfolyamon elsajátított ismeretekkel még több, még színesebb, még hatékonyabb gyermekprogramokat szervezhetünk. Folytatódik a diakóniai bibliaóra és a kórházmisszió is! Isten kegyelméből az előző félévben több önkéntes is részt vett a gyülekezeti feladatokban. Ezúton szeretném megköszönni mindazok önzetlen és áldozatkész segítségét, akik révén elindíthattuk a kórházmissziót a Nyírő Gyula Kórházban. Az ő áldásos munkájuknak eredménye, hogy tavasszal részt vehettünk a Szeretethíd programban. Sőt! Egyik testvérünk nyáron is vállalt önkéntes szolgálatot a Magyar Református Szeretetszolgálat által szervezett nyári táborban, valamint többször elkísért az Ezüstfény Gondozóházba! A Diakóniai bibliaórát továbbra is a szokott időben: havonta egy szerda délután tól tartjuk. Ez az alkalom a segítők lelki tápláléka. A bibliaórán természetesen bárki részt vehet, mindenkit szívesen várunk! Az első alkalmat szeptember 12. szerda fél hatkor tartottuk. A programra várjuk azokat is, akik nem tudnak rendszeresen segítséget vállalni, de amikor idejük engedi, szívesen szolgálnak. A diakóniai bibliaórán beszéljük meg azt is, hogy az adott hónapban éppen milyen gyülekezeti feladatot kell ellátni. Karácsonykor ismét sok teendő vár majd ránk. Most hosszasan ecsetelhetném, hogy milyen szolgálatba hogyan lehet bekapcsolódni, de inkább arra szeretném kérni az érdeklődő kedves testvéreket, hogy jöjjenek el a bibliaórákra, vagy keressenek meg vasárnaponként a templomban, esetleg hivatali időben, a lelkészi hivatalban. A tavasszal újdonságként megrendezett gyülekezeti kiállítás (Az én Jézusom) olyan nagy sikert aratott, hogy folytatjuk. Szeptemberben megnyílik a következő tárlat. A kiállításról bővebben honlapunkon olvashatnak. Imacsoportunk a nyár folyamán is rendületlenül működött. Ősztől változatlan időpontban tovább folytatódik. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit vasárnaponként 9.30-tól az istentiszteletet megelőzően a gyülekezeti teremben. Bartal Zsuzsa diakónus

7 7. oldal Aktualitások, programok Gyülekezeti hírek, programok Gyermek Konfirmáció A 2012/13-es tanév őszi félévi gyermek konfirmáció-előkészítőre személyesen a lelkészi hivatalban lehet jelentkezni. Felnőtt Konfirmáció Az őszi félév felnőtt konfirmáció-előkészítőjére személyesen hivatali időben, a lelkészi hivatalban lehet jelentkezni. Az első órát október 4-én, csütörtökön 18 órakor tartjuk. Hittanórák Szeptembertől ismét hittanórák várják a gyermekeket, amelyekről információt a lelkészi hivatalban vagy Pálfi Viktória hitoktatótól kérhetnek személyesen, illetve az alábbi címen: Nemcsak tanórákkal, de színes programokkal is várunk minden 6 és 14 év közötti gyermeket. Gyülekezeti kirándulás A már hagyománnyá vált őszi buszos gyülekezeti kirándulásunkat idén október 13- ra szervezzük a Tisza-tóhoz. A korlátozott számú férőhelyek miatt kérjük, hogy a kirándulásra legkésőbb október 7-ig jelentkezzenek ben, telefonon vagy személyesen a lelkészi hivatalban, hivatali időben, illetve az istentiszteleteket követően. Bibliaiskola Minden hónap harmadik keddjén 18 órától Bibliaiskola. Legközelebbi alkalom: október 16-a, 18 óra. Érdekes témákkal, vidám hangulattal várjuk a Biblia és a történelem iránt érdeklődő testvéreket. Az időpont esetenként változhat, ezért kérjük, figyeljék az istentiszteleten elhangzó hirdetéséket, a honlapunkat és a facebook oldalunkat! Diakóniai bibliaóra Diakóniai bibliaóráinkat a hivatal melletti kis teremben tartjuk: október 10-én és november 7-én, és 19 óra között. Esti Bibliaóra Minden csütörtökön 19 órától bibliaóra kicsit másképp, kötetlenül, beszélgetve. Családi délután Minden hónap második szombatján megrendezésre kerül a családi délután programsorozatunk. Következő alkalmaink: október 20. és november óráig. Előadó: Szarka Miklós Kórházmisszó Következő alkalmaink a Nyírő Gyula Kórházban október 16. és november Családfesztivál a RAM-ban A XIII. kerület új, 2011 tavaszán megnyílt közösségi házában, a Kárpát utca 23. alatt található Radnóti Miklós Művelődési Központban (RaM) a kerület katolikus, református és evangélikus gyülekezeteinek összefogásában Családfesztivál címmel egész napos programot szervezünk október 22-én, hétfőn, ami az idén munkaszüneti nap lesz. Az ökumenikus rendezvény az egész családnak, kicsiknek és nagyoknak egyaránt kellemes időtöltést szeretne biztosítani. A több teremben párhuzamosan futó, változatos kulturális és szórakoztató programokon kívül a hitünkről szóló tanúságtételek és felekezeteink életének megismerését segítő előadások is elhangzanak. Az esemény szervezésébe gyülekezetünk is bekapcsolódott. Részvételünk alapvető célja a misszió tágabb közösségünk, a XIII. kerület felé. Szolgálatunkkal gyülekezetünket és református hitünket szeretnénk megismertetni az érdeklődő hívekkel és a nem hívő, de nyitott látogatókkal. A rendezvényre gyülekezetünk saját standdal készül, fellép kórusunk, emellett a szervezésben és a lebonyolításban is igyekszünk aktívan részt venni. Az épületet és a technikai eszközöket a XIII. kerületi önkormányzat egy pályázat eredményeként ingyen biztosítja számunkra. De ezen túl minden más berendezésről, teendőről nekünk kell gondoskodnunk. Számos feladat van, ahol be lehet kapcsolódni a közös munkába, mint például szórólapok osztása, ajándékok csomagolása, a szervezésben résztvevőket megkülönböztető sálak kiszabása, teremberendezés, pakolás, dekoráció, a fellépők koordinálása, gyermekfelügyelet, teremfelelősök, szolgálat a gyülekezeti standon, a látogatók útba igazítása, őrzés, kenyérkenés, etetés, esti lebontás. Bármely korosztályba tartozó férfi- és nőtestvéreink hozzá tudnak járulni a családfesztivál sikeréhez. Kérjük a testvéreket, hogy amennyiben szívesen vállalnak szolgálatot a rendezvény előkészítésében, lebonyolításában, jelentkezzenek Bartal Zsuzsanna diakónusnál vagy Leskó Tamásnál (az iratterjesztésnél). Leskó Tamás

8 Kórusturné Kárpátalján Szombat reggel izgatottan ébredtünk, már minden kórustag régóta várta ezt a négynapos kárpátaljai utazást. Az első megbeszélt találkozó Városkapunál volt, innen mentünk tovább, és a többiekkel egy benzinkútnál találkoztunk. Így összesen két kisbusszal és egy személyautóval utaztunk. Mi (Luca és Anna) egy kocsiban ültünk, így nem tűnt annyira hosszúnak a többórás út. A határnál rengeteget kellett várni, míg átjutottunk Ukrajnába. Amikor végre megérkeztünk Tivadarfalvára, a templom melletti, barátságosan berendezett szálláshelyen mindenki elfoglalhatta szobáját. Ezután megvacsoráztunk, és megettük az úton vásárolt dinnyét. Este Laca tartotta az áhitatot a boldogságról. Másnap reggeli után rögtön próbára siettünk, és 11-kor kezdődött az istentisztelet, ahol fel is léptünk. Örömmel láttuk, hogy tele van a templom Amikor vége lett az igehirdetésnek, mi következtünk. Mindenki nagyon izgult! Szerencsére jól sikerült a kórusfellépés, sok dicséretet kaptunk Ezután a harangozó bácsi felvezetett minket a templomtoronyba, megmutatta a harangot, és kiderült, hogy ő készítette a harangnyelvet! A toronyból a kilátás gyönyörű volt, be lehetett látni az egész falut. Délután beültünk a kisbuszba, és elmentünk Munkács várához. Ettünk pár szendvicset ebédre, és elindultunk felfedezni a várat. Körbejártuk a múzeumokat, de sajnos minden csak ukránul volt kiírva, így nagyon megörültünk, amikor végre találtunk egy magyar folyóiratot! Még sétáltunk egy darabig a várban, mindenki körbenézett (ezalatt nekünk sikerült is eltévednünk ). Hazafelé menet még Beregszászban is megálltunk és sétáltunk egy kicsit. Miután visszaértünk, megvacsoráztunk. Ma az esti áhitatot Nóra tartotta. Hétfőn reggeli után egy termálvizes strandot látogattunk meg. Sokat gondolkoztunk azon, hogy mi legyen a program, mert nem volt túl jó idő (nagyon fújt a szél), de végül mégis a strandot választottuk. A visszafelé úton megnéztük a benei templomot, ahol a helyi lelkész lelkes előadást tartott a templom történetéről. Még egy tájházat is megnéztünk (ahova Anna nem ment be, remélve, hogy a cikk ezen részét egyedül is meg tudom írni). Itt különböző szobák voltak berendezve a régebbi kornak megfelelően. Még egy XX. század eleji iskolát is megnézhettünk! A legjobb program mégis az volt, amikor este elsétáltunk egy elhagyatottnak hitt vidámparkba. Felültünk minden játékra, és bár nem működtek, mégis mindenki élvezte. Az esti séta és Katica áhitata után elmentünk aludni. Másnap reggel már mindenki úgy ébredt, hogy sajnos ez lesz az utolsó itt együtt töltött napunk. Reggeli után összecsomagoltunk, megnéztünk egy képgalériát, majd elhatároztuk, hogy felfedezzük az elhagyatott vidámparkot fényes nappal. A gyerekek hatalmas örömére kiderült, hogy még most is működik!!! Mindent kipróbáltunk, legutoljára logikusan a centrifugát hagytuk. Szerencsére senkit nem viselt meg komolyabban! Végül Kati anyukájához is betértünk, aki nagyon finom ebéddel várt minket. Ezután elindultunk hazafelé. A hosszú út dacára mindenki vidám volt, és örültünk, hogy egy ilyen jó élményben lehetett részünk. Lellei Luca és Mészáros Anna

XVIII. N E M Z E T K Ö Z I N É P M Ű V É S Z E T I T Á B O R P R OGRAMJAI július 7-14.

XVIII. N E M Z E T K Ö Z I N É P M Ű V É S Z E T I T Á B O R P R OGRAMJAI július 7-14. XVIII. N E M Z E T K Ö Z I N É P M Ű V É S Z E T I T Á B O R P R OGRAMJAI 2013. július 7-14. A hét eseményei: 2013. július 7. vasárnap 10,00 Tábornyitó istentisztelet a református templomban - Közreműködnek:

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Projektnapló. Kárpátalja 2013. Előkészítő tevékenység

Projektnapló. Kárpátalja 2013. Előkészítő tevékenység Projektnapló Előkészítő tevékenység A Kardos László Általános Iskola diákjaiként nagyon megörültünk, mikor tanév végén meghallottuk a jó hírt: pályázati munkánk sikeresnek bizonyult a Bethlen Gábor Alapkezelő

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése.

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése. Három nap veled A jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola a Három nap veled elnevezésű pályázatot immár második éve nyeri meg. A 2007-2008-as tanévben az Egri Gyakorló Általános Iskola diákjaival tölthettünk

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról

Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról Beszámoló a sikeresen megvalósított Határtalanul! pályázatról 2012 tavaszán két lelkes kolléganő Csapi Edit és Heisz Mónika megírta és megnyerte a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt pályázatot.

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám Mert született néktek ma Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában. Lk 2,11 Kedves Testvéreim! Karácsony számomra

Részletesebben

Lelkészbeiktatás Piskitelepen

Lelkészbeiktatás Piskitelepen Lelkészbeiktatás Piskitelepen 2016. 11. 22. Munkálkodjon ki-ki a maga helyén Lelkészbeiktatás Piskitelepen Szórványvidéken, a szívós kitartásba kövesedett küzdelemben edzett harangok szebben szólnak. Kiváltképpen

Részletesebben

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ 2015. 12. 11. Fontos információ Karácsonyi vásár - december 12. szombat Bethlehem - december 17. csütörtök Karácsonyi műsor - december 18. péntek Téli szünet - december 19-2016. január 4. Első tanítási

Részletesebben

Imádkozom: legyek vidám

Imádkozom: legyek vidám 2015. szeptember Áprily Lajos Imádkozom: legyek vidám Én Istenem, legyek vidám, hogy házamat vidítni tudjam. Mosolyogjak, ha bántanak és senkire se haragudjam. Arcom ne lássa senkisem bánkódni gondon és

Részletesebben

Összefoglaló a Nyári táborról

Összefoglaló a Nyári táborról TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0147 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat, Nagybajom Város Önkormányzata, Nagybajomi Általános Művelődési Központ Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2015. Május "Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. ApCsel 2, 17. ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEPEKET

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

A TANÉV RENDJE 2016/2017.

A TANÉV RENDJE 2016/2017. A TANÉV RENDJE 2016/2017. AUGUSZTUS SZEPTEMBER OKTÓBER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hétfő 1 8 15 22 29 Hétfő 5 12 19 26 Hétfő 3 10 17 24 31 Kedd 2 9 16 23 30 Kedd 6 13 20 27 Kedd 4 11 18 25 Szerda 3 10 17 24 31 Szerda

Részletesebben

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Az emeletes buszunk, mellyel utaztunk Így mentünk Kárpátaljára Elindultunk: 7 órakor, Budapestről Délkor elértük a határt, kis idő után

Részletesebben

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. Kedves Olvasó! Sok szeretettel adjuk közre a 2015. évi bibliaolvasó útmutatót. A közösen

Részletesebben

Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október

Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október Gyülekezetünkben három ifjúsági csoport működik: Kisifi (14 18 éves korig) Nagyifi (18 25 éves korig) Fiatal

Részletesebben

Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében

Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében Reggeli áhítatok Szeptember-októberben minden osztály hétfőn reggel közös áhítaton vesz részt a templomban, majd tavaszig hétfőn reggel

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

A HITOKTATÁSRÓL. Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa.

A HITOKTATÁSRÓL. Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa. A HITOKTATÁSRÓL Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa. (Mt 19,14) HIT ÉS ERKÖLCSTAN VAGY ERKÖLCSTAN? Az általános iskolai

Részletesebben

HITTANOS TÁBOR. 2009. jún. 22-26.

HITTANOS TÁBOR. 2009. jún. 22-26. HITTANOS TÁBOR 2009. jún. 22-26. 2009. június 22-én, egy borús hétfői napon a templom udvarán gyülekeztünk, de az idő senkinek nem rontotta el a kedvét. Vártuk, hogy a névjegykártyánkat megkapjuk. Amint

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett 2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett... és mi csak vétkeztünk és te szenvedtél egyre, mentünk vakon az ösztöneink után de te felnéztél az égre. mentünk a gyehenna égő szennyhalmazán, égett a testünk,gőzölgött

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt.

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt. Őseink útján járva A vecsési Halmi Telepi Általános Iskola húsz hetedik osztályos tanulója 2012. május 10.- 2012. május 13. között Ukrajnába utazott tanulmányi kirándulásra a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja A Körmendi Egyházközség 2017. évi tervezett programja Január 3. kedd 18.00 A Karitász csoport összejövetele 5. csütörtök 19.00 Felnőtt katekézis 7. szombat 19.00 A Családcsoport összejövetele 8. vasárnap

Részletesebben

Üzenet Karácsonyi kiadás

Üzenet Karácsonyi kiadás Gyülekezetünk minden tagjának, és lapunk minden olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket, és Isten által megáldott új évet kíván egyházközségünk presbitériuma. Üzenet Karácsonyi kiadás Az Ige volt az igazi

Részletesebben

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás Egyházi Hírek Az Első Magyar Református Egyház (Kálvin, Vancouver 1955) lapja 2007. évi első kiadás Templom: Lelkipásztor: Nt. Szigeti Miklós Lelkészi hivatal: 2791. East 27 th Avenue Internet: http://members.shaw.ca/szigetim/index.htm

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 2. jön a Mikulás az oviba. Kérjük a gyerekek érkezzenek meg 7.30-ra az óvodába,hogy a délelőtt minden percét élvezhessék. Hosszú ideje készülnek erre a napra kár lenne

Részletesebben

Hit és erkölcstan 1-4. osztály

Hit és erkölcstan 1-4. osztály Hit és erkölcstan 1-4. osztály 1. évfolyam Tankönyv: Lacknerné Puskás Sára: Isten hozott 1. félév Tudja, hogy Isten, teremtő ereje által, minden, ami a világ része, Isten munkája során jött létre. A Teremtéstörténet

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a Szardínia Szicília 2012. március 28-tól április 5-ig Készített: Varga Orsolya 13. a 1.nap: Már hetek óta várt utazás végre kezdetét vette. Mindenki izgatottan várta a repülő utat, a fogadó családját, az

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2015. ÉVRE

A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2015. ÉVRE A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2015. ÉVRE Bevezetés A 2015. esztendőben az év első igehirdetésén elhangzó 1 Korintus 10, 31 alapján: Mindent Isten dicsőségére

Részletesebben

Kedves Fesztivállátogató!

Kedves Fesztivállátogató! Kedves Fesztivállátogató! Szeretettel köszöntjük Önöket a tavaszi fesztiválok megrendezése alkalmából és örömmel invitáljuk programjainkra a siófoki Hajókikötőbe. Reményeink szerint olyan színvonalas programot

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban

Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban 2015. 12. 16. Idén kerültek először megrendezésre Marosvásárhelyen a Keresztyén Egyetemista Napok a Marosvásárhelyi Főiskolások Keresztyén Egyesületének

Részletesebben

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27.

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27. 4. tanulmány Boldog és hálás július 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 12:2; 1Korinthus 13; Galata 5:19-23; 1Thesszalonika 1:1-10; 1Timóteus 1:15 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért,

Részletesebben

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Programfüzet Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Augusztus 8. péntek Futóverseny Göncről Vizsolyba 10.00 Szenczi Molnár Albert nyomában futóverseny Gönc és Vizsoly

Részletesebben

Nemzetiségi nap az első osztályban

Nemzetiségi nap az első osztályban Nemzetiségi nap az első osztályban November 10-én ismét nemzetiségi napot tartottunk az alsó tagozaton. Az első osztályosok közös programot szerveztek. Két vendéget hívtunk. A nap mesehallgatással kezdődött.

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

Alpha kurzus meghívó

Alpha kurzus meghívó Alpha kurzus meghívó Tisztelt Hölgyem/Uram! Szeretettel meghívjuk a Paksi Református Egyházközség szervezésében Szeptember 29-én 18:00-kor induló Alpha kurzusra. Mi az Alpha kurzus? Az Alpha kurzus a keresztény

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1.

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. 6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: I. A Heidelbergi Káté II. Második Helvét Hitvallás. Kálvin Kiadó, Budapest. 2004;

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola egyetem 10. főiskola 11. főiskola KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012.

Részletesebben

- LEONARDO DA VINCI a leendő építészeti és informatikai szakemberekért

- LEONARDO DA VINCI a leendő építészeti és informatikai szakemberekért Beszámoló- Törökország Pogány Frigyes - LEONARDO DA VINCI a leendő építészeti és informatikai szakemberekért Készítette: Popp Judit Linda A projekt időtartama: 2014.június 29.- 2014.július 26. Helyszín:

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek.

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014/5 Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. (Róm 6,13) Felnőttként konfirmáltak: Első sor (balról jobbra): Pécskay-Seress

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

Az eljövendőt keressük!

Az eljövendőt keressük! Az eljövendőt keressük! Lelkészi jelentés a 2013. évről Lelkészi jelentés a 2013-évről Elhangzott a Budavári Evangélikus Egyházközség képviselő-testületi gyűlésén 2014. április 1-én Az elmúlt év igéje

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és májusi programjainkat ajánljuk figyelmébe! Programok: Népi Kalendárium 2011. május 14. A Népi Kalendárium májusi témája a gyapjú. Ez alkalommal

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! S O M O G Y M E G Y E I Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és aktuális programjainkat ajánljuk figyelmébe! Programok: Népi kalendárium 2011.április 16. Februárban útjára indítottunk

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Mainz-i Magyar Református Gyülekezet Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Istentiszteleteink Helye Altmünsterkirche, Münsterstraße 25 55116 Mainz - (bejárat a Walpoden utca felől): vagy Evangelische

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

SZÍNHÁZ. A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: Bérletvásárlás és további információ:

SZÍNHÁZ. A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: Bérletvásárlás és további információ: SZÍNHÁZ A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: 2010. október 30. Cirkuszhercegnõ (operett) 2010. november 27. Vidám kísértet (komédia) 2011. január 29.

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Beszámoló 3 hetes szakmai képzés Drezda, 2013.08.11-31.

Beszámoló 3 hetes szakmai képzés Drezda, 2013.08.11-31. Beszámoló 3 hetes szakmai képzés Drezda, 2013.08.11-31. Készítette: Puskás Péter 2013.08.11. (vasárnap) Reggel negyed öt és fél öt között gyülekeztünk a Kemény Gábor Logisztikai és Közlekedési Szakközépiskola

Részletesebben

Jézus vére, ments meg minket!

Jézus vére, ments meg minket! ÜZENET A CSÉPAI, SZELEVÉNYI, TISZAUGI ÉS TISZASASI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEK TÁJÉKOZTATÓJA V. évfolyam, 6. szám, 2007. július HÍREK, INFORMÁCIÓK, LELKISÉG, GYERMEKSAROK Jézus vére, ments meg minket!

Részletesebben

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) be. IDŐPONTOK ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2013. augusztus 21. szerda 9 00 Együttes alakuló értekezlet 2013. augusztus 23-24. péntek-szombat TÁMOP 3.1.7 képzés / Hajdúszoboszló 2013. augusztus 23. péntek 9 00

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 1. szombat összevont csoportban fogadjuk a gyerekeket December 4-től korcsolyázunk : december 4 kedd, 6 csütörtök, 11 kedd,13 csütörtök 18 kedd ez a turnus januárban folytatódik

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 3-án kezdődik a korcsolya. Középső csoportos kortól (aki 2014. augusztus 31- ig betölti az 5 évet) lehet korcsolyázni. Az első turnus nyolc alkalom, ez január közepéig

Részletesebben

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13.

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13. 11. tanulmány Hittel élni március 7 13. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Példabeszédek 28:4-5, 7, 9; 29:13; Róma 1:16-17; Galata 3:24; 1János 2:15-17 Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki

Részletesebben

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele.

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele. Pihenőház A Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete 2001. februárjában alapította meg a dr. Altorjay István Fogyatékos Gyermekek Nappali Intézményét, melynek fő feladata azoknak a halmozottan sérült

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Boldogok, akik házadban laknak, szüntelenül dicsérhetnek téged! (Zsolt 84,5)

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Boldogok, akik házadban laknak, szüntelenül dicsérhetnek téged! (Zsolt 84,5) A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2010/1 Boldogok, akik házadban laknak, szüntelenül dicsérhetnek téged! (Zsolt 84,5) Szenteste megtelt a templom és az átrium is Szivárványívemet helyezem

Részletesebben

Ember nélkül nincs közösség - szórványgondozók találkoztak Algyógyon

Ember nélkül nincs közösség - szórványgondozók találkoztak Algyógyon Ember nélkül nincs közösség - szórványgondozók találkoztak Algyógyon 2014. 09. 01. A gyülekezetek segítése a cél Szórványgondozó lelkipásztorok gyűltek össze szeptember 1-én Algyógyon, hogy a szórványgyülekezetek

Részletesebben

Államfői látogatás Bogyiszlón

Államfői látogatás Bogyiszlón VII.ÉVFOLYAM 4. SZÁM Bogyiszló község polgárainak lapja 2016. április Államfői látogatás Bogyiszlón Áder János köztársasági elnök a Víz Világnapján március 22-én a dunai jeges árvíz 60. évfordulójának

Részletesebben

A DADI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET MISSZIÓI MUNKATERVE A ES ÉVRE

A DADI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET MISSZIÓI MUNKATERVE A ES ÉVRE A DADI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET MISSZIÓI MUNKATERVE A 2011-2012-ES ÉVRE HÓNAP NAP TERVEZETT PROGRAM MEGHÍVOTT VENDÉG 1.H. 2. K. 3. Sze. Házi bibliaóra 4. Cs. 5. P. 6. Szo. 7. V. Istentisztelet Augusztus 8.

Részletesebben

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tóth Mária tankerületi igazgató Tapolcai Tankerület Tapolcai Általános Iskola SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tóth Mária tankerületi igazgató Tapolcai Tankerület Tapolcai Általános Iskola SZAKMAI BESZÁMOLÓ SZAKMAI BESZÁMOLÓ A innovatív pedagógiai-módszertani megújulása megnevezésű, TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0439 azonosítószámú projekt pályázati programjának Köznevelési intézményekben nevelési-pedagógiai tevékenységek

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

Forrás. Márk evangéliuma

Forrás. Márk evangéliuma Forrás 12. évf. 1. szám 2015. január 25. a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Márk evangéliuma Jézus Krisztus Isten Fia evangéliumának kezdete. Ezekkel a szavakkal kezdődik Márk evangéliuma,

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA Személyi változások: A 7-es csoportba új dajka néni érkezett, Kádár Éva Éva néni személyében. Őt jól ismerjük hiszen gyermeke jelenleg

Részletesebben

SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) tanév

SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) tanév SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) 2015-2016. tanév 0 Összeállították: Aknai Dóra Orsolya Bálint Zsuzsanna Beke Anita Gombor Zsuzsa

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14.

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Most akkor a korinthusiak úrvacsoráznak, vagy nem úrvacsoráznak? Összegyűlnek, az Úr vacsorájára, de Pál mégis azt mondja:

Részletesebben

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA IX. évf. 1. szám (100) 2011. December A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA Tartalomból: Miseszándékok 2. old. Részlet: Rainer Maria Rilke: Történetek a Jóistenrıl 3. old. E gy ház kö

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. 4 Mert

Részletesebben

Képek a Gondozási Központ életéből

Képek a Gondozási Központ életéből 2010. május 5 Képek a Gondozási Központ életéből Várják az ebédet! Mini ló - mini lovas A gyerekek táncoltak az időseknek A Népdalkör Anyák Napi műsora MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt 2010. május 30-án

Részletesebben